Issuu on Google+

Young at Heart

Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Semantic Differential

Monday, February 18, 13

ดูผู้ใหญ่

ดูวัยรุ่น

ดูซับซ้อน

ดูใช้ง่าย

ดูไม่ใส่ใจสุขภาพ

ดูใส่ใจสุขภาพ

ดูคุ้นเคย

ดูทันสมัย

ดูเป็นส่วนตัว

ดูมีสังคม

ดูเป็นทางการ

ดูเป็นกันเอง

ไม่อยากใช้

อยากใช้


Correlation การมีสังคม = 0.69

Monday, February 18, 13


Correlation

ความทันสมัย = 0.49

Monday, February 18, 13


Correlation

ความใส่ใจสุขภาพ = 0.24

Monday, February 18, 13


Correlation

การใช้ง่าย = 0.25

Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Scenario

Text

Monday, February 18, 13


Scenario

Monday, February 18, 13


กรณีใช้งานผ่าน Application

Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


กรณีใช้งานผ่านหน้าร้าน

Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


กรณีมาWORKSHOPทีี่หน้าร้าน

Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


กรณีไปเที่ยวต่างจังหวัด

Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


Monday, February 18, 13


young@heart