Page 1


พัฒนาการดานรางกายเด็กวัย 4-6 ป* - รางกายเจริญเติบโตขึ้นอยางชาๆ * - รางกายเริ่มสูงประมาณ 70% ของผูใหญ * - ฟนกรามเริ่มขึ้น ฟนน้ำนมดานหนาเริ่มหลุด-

น้ำหนักและสวนสูงโดยประมาณ*

*

-

การเคลื่อนไหวรางกาย-

อายุ 4 ป น้ำหนัก16 กิโลกรัม100 เซนติเมตร (คาประมาณ)* อายุ 5 ป น้ำหนัก18 กิโลกรัม108 เซนติเมตร (คาประมาณ)* อายุ 6 ป น้ำหนัก20 กิโลกรัม115 เซนติเมตร (คาประมาณ)*

ทักษะการใชนิ้วและมือ -

- การประสานสัมพันธของรางกาย เริ่มมีพัฒนาการ โดยที่ สามารถ * เดินกลับไปกลับมาหรือในจังหวะสวิงได * - ยืนและเดินทางตัวได สามารถควบคุมการทรงตัว ขณะ เคลื่อนไหวได * - ยืนเขยงบนเทาขางเดียวได อยางนอย 10 วินาที ตีลังกาได * - กระโดดขามเชือกสลับขางไปมาโดยสลับขาได* *

- สามารถลอกเลียนรูปทรงสามเหลี่ยมและรูปทรงเรขาคณิตได * - วาดรูปรางกายคนและหนาตาไดสมบูรณ * - ระบายสีไดโดยใชแปรง * - ชอบเลนสิ่งของที่มีโครงสรางซับซอนขึ้น * - ใชชอนและสอมในการรับประทานอาหารได * - แปรงฟนเอง * - แตงตัวเองได หรือตองมีคนชวยเพียงเล็กนอย * - ผูกเชือกรองเทาเอง * - รูจักดูแลตัวเองไดเมื่อตองการไปเขาหองน้ำ* *

* !

*


พัฒนาการดานสติปญญาเด็กวัย 4-6 ป*

!

*

*

ความสามารถทางสติปญญาในเด็กอายุ 4 ขวบ สามารถที่จะเริ่มเขาใจพื้นฐานความคิดงายๆ ที่จะชวยอธิบายไปสูรายละเอียด ยอยๆ เมื่อเริ่มเขาเรียน รวมทั้งเขาสามารถที่จะนับ1-10 ได หรือมากกวานั้น * * - บอกชื่อของสิ่งของตางๆไดถูกตอง อยางนอยสีตางๆ ราวๆ 4 สี * - ระบุรูปทรงเรขาคณิตได * - เขาใจความสัมพันธของขนาด เชนใหญ เมื่อเทียบกับเล็ก * - เขาใจในแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของเวลา (สามารถระบุไดวา ชวงไหนเปนเวลาใดของวัน หรือวันไหนคือวันอะไรในหนึ่งอาทิตย) * - รูจักสิ่งของเครื่องใชภายในบานตางๆ เชน เครื่องใชภายในบาน อุปกรณเครื่องไฟฟา อาหาร เงิน*


พัฒนาการดานบุคลิกภาพเด็กวัย 4-6 ป*

!

*

*

การเขาสังคมและอารมณลูกนอยของคุณสามารถ * - เลนกับเด็กคนอื่นเพิ่มมากขึ้น * - เชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึ้น * - ชางพูดและชางซักชางถามมากกวาเดิม * - ยอมรับกฎเกณฑตางๆมากขึ้นและบางครั้งก็สรางกฎเกณฑเอง * - ชอบเตนและรองรำทำเพลง * - แสดงความเด็ดเดี่ยวออกมาใหคุณเห็น * - พัฒนาการรับรูในเรื่องเพศ เริ่มมีขอสงสัยเกี่ยวกับเพศสภาพ * - สารมารถแยกแยะออกไดระหวางเรื่องจริง กับเรื่องสมมติในจินตนาการ*


450 cm-

1210 cm-

650 cm-


วัสดุทั่วไปที่ใช : พลาสติกขอดี•  •  •  • 

สีสันสวยงาม* ขึ้นรูปทรงตางๆไดงาย * เบา* งายตอการติดตั้ง เคลื่อนยาย และ การจัด เก็บ *

ขอเสีย•  พลาสติกบางชนิดอาจเปนอันตรายตอ รางกายของเด็ก* •  อาจเกิดการแตกหักเสียหายเปนชิ้นเล็กๆได อาจเกิดเหลี่ยมคมอันตรายตอเด็ก* •  รับน้ำหนักไดนอย* •  ไมคงทน*


วัสดุทั่วไปที่ใช : เหล็กขอดี N•  •  •  •  •  • 

เบา* ทนทาน* ราคาถูก* รับน้ำหนักไดเยอะ* สีสันสวยงาม* รับน้ำหนักได 75 ปอนดตอเด็กหนึ่งคน*

ขอเสีย•  อาจเกิดสนิมได เมื่อตั้งไวกลางแจง* •  ตองมีความหนาเพียงพอที่จะสามารถรับน้ำ หนักได* •  อาจเกิดการผุกรอนเมื่อถูกใชเปนเวลานาน*


วัสดุทั่วไปที่ใช : ไมขอเสีย-

•  แข็งแกรง มั่นคงกวาเครื่องเลนที่ทำจาก วัสดุประเภทอื่น* •  ดูหรูหรา มีราคา* •  มีความทนทาน มีอายุการใชงานนานที่สุด* •  รับน้ำหนักได 120 ปอนดตอเด็กหนึ่งคน*

•  อาจผุ เปอยไดเมื่อโดนน้ำเปนเวลานาน* •  อาจมีเสี้ยน หรือเศษไมที่หลุดออกมาทิ่มตำ กอใหเกิดความอันตรายได* •  ราคาแพง*

*

ขอดี-


อาจมีการหุมบริเวณขอบเครื่อง หรือปูพื้นบริเวณเครื่องเลนดวยยาง•  เพื่อปรับสภาพพื้นผิวของตัวเครื่องเลนใหนุมและเรียบ ไม เปนอันตรายตอเด็ก แมจะลมกระแทกพื้น * •  ปองกันการเสื่อมสภาพของเครื่องเลน* •  สมามรถนำไปปรับใหไดกับเครื่องเลนที่ทำจากวัสดุทุกชนิด*


•  •  •  •  • 

ความปลอดภัยระยะความสูงจากพื้นถึงพื้นยกระดับของเครื่องเลนสำหรับเด็กกอนวัยเรียน (2-5 ป)ไมควรเกิน 1.20 เมตร และเด็กในวัยเรียน (5-12 ป) คือ 1.80 เมตร* สำหรับเด็กกอนวัยเรียน เครื่องเลนที่มีระดับความสูงมากกวา 50 ซม. และ 75 ซม. สำหรับเด็กในวัยเรียน ตองมีราวหรือผนังกันตก* การออกแบบบันได และราวบันไดชนิดตางๆ ตองคำนึงถึงระยะกาว ระยะโหน การกำมือเพื่อยึดเหนี่ยว ของเด็กในวัยตางๆ * เพื่อปองกันศีรษะติด และกดการหายใจ ชองตางๆ ตองเล็กเกินกวาศีรษะจะลอดเขาไปได หรือใหญพอที่ ศีรษะไมเขาไปติดคาง คือ ชองตองมีขนาดนอยกวา 9 ซม. หรือ มากกวา 23 ซม.* เพื่อปองกันการที่เทา หรือขาเขาไปติด พื้นที่เดิน หรือวิ่ง จะตองไมีชองวางไมเกิน 3 ซม. เพื่อไมใหเทา หรือขาเขาไปติด*


•  เพื่อปองกันนิ้วเขาไปติด โดยการแหยหรือลอด จะตองไมมีชองวางที่อยูขนาด 0.5-1.2 ซม.* •  เพื่อปองกันการบาดเจ็บจากการชน กระแทก อุปกรณเคลื่อนไหว เชน ชิงชา ที่นั่ง ตองทำดวยวัสดุที่ไมแข็ง* •  น็อตและสกรู ที่ใชในการยึดเครื่องเลนสนาม จะเปนระบบกันคลาย ตองออกแบบ ใหซอนหัวน็อตหรือปลายตัดหัวมนที่มีสวนยื่นไมเกิน 8 มิลลิเมตร* •  วัสดุที่ใชตองไมเปนพิษและมีสารโลหะหนักเจือปนไมเกินกวาคามาตรฐานในของ เลน* •  พื้นสนามเปนปจจัยความปลอดภัยที่สำคัญมากที่สุด พื้นสนามที่ดีตองประกอบ ดวยวัสดุออนนิ่ม ดูดซับพลังงานได คือ ทราย โดยที่พื้นทรายตองมีความหนาไม นอยกวา 20 เซนติเมตร สำหรับเครื่องเลนสูงไมเกิน 1.20 เมตร หากเครื่องเลนสูง เกินกวาที่กำหนด พื้นทรายตองมีความหนาไมนอยกวา 30 ซม. นอกจากนั้น พื้น สนามที่ดีอาจทำมาดวยยางสังเคราะห หรือวัสดุอื่นที่มีการทดสอบแลว พื้นสนาม ที่เปนพื้นแข็ง เชน ซีเมนต อิฐสนาม กอนกรวด หินเกร็ด ยางมะตอย ทรายอัดแข็ง พื้นหญาธรรมดา จะมีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บศีรษะ รุนแรง*


•  พื้นที่ปลอดภัย ตองคำนึงถึง การวางผัง ความหนาแนน พื้นที่วาง ทิศทางของเครื่องเลน และการใชงาน ระยะหางของเครื่องเลน และ ชนิดของเครื่องเลน* •  การออกแบบพื้นที่ปลอดภัย ตองคำนึงพื้นที่การตก ระยะวางอิสระ และ พื้นที่การสัญจร* •  พื้นที่การตก ตองไมมีสิ่งกีดขวางอันจะกอใหเกิดอันตรายเมื่อเด็กตก จากเครื่องเลน โดยควรเปน 1.50 เมตร โดยรอบเครื่องเลนที่มีพื้นยก ระดับสูงนอยกวาหรือเทากับ 1.50 เมตร หากสูงเกินกวา 1.5 เมตร พื้นที่ การตกควรเปน 1.80 เมตร โดยรอบ *


สภาพแวดลอม•  แสงแดดหากทำจากพลาสติก สีของเครื่องเลนอาจออนลงได*

•  ฝน ความชื้นอาจเกิดสนิม ทำใหเปนอันตรายตอเด็กได หากเครื่องเลนที่เปนเหล็กสัมผัสกับความชื้นเปนเวลา นานๆ*

•  ฝุน สิ่งสกปรก เครื่องเลนควรทำความสะอาดงาย ไมมีชองใหฝุนหรือสิ่งสกปรกสามารถเขาไปตกคาง *


การเสริมสรางพัฒนาการเด็กในวัย 4-6 ป เปนวัยที่กำลังเรียนรูการเขาสังคม เครื่องเลนจึงเปนสวน สำคัญที่ฝกใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กคนอื่น อีกทั้งยังไดฝกทักษะการ เคลื่อนไหวใหคลองแคลว ฝกการทรงตัวใหมั่นคง และพัฒนากลามเนื้อขา และแขน*


อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น* ในแตละปจะพบวา เด็กไดรับอุบัติเหตุจากสนามเด็กเลนมากกวาอุบัติเหตุที่เกิด จากการขี่จักรยานเสียอีก โดยพบวาเด็กไดรับอุบัติเหตุจากสนามเด็กเลนถึงรอยละ 36 บางคนแคบาดเจ็บเล็กนอย แตก็มีเด็กบางคนโชครายบาดเจ็บสาหัส และบาง รายถึงกับเสียชีวิต*


•  ตำแหนงที่ไดรับอุบัติเหตุเรียงจากมากไปหานอยคือ แขนขา มือ นิ้วมือ นิ้วเทา ศีรษะ คอ หนาอก ทอง* •  โดยมากเปนกระดูกหักและขอเคลื่อน* •  อายุที่พบบอยคือ 5-9 ป* •  เวลาที่เกิดคือเวลากลางวัน*


•  อุปกรณที่พบวาเกิดอุบัติเหตุไดบอยคือ บารหอยโหนโดยที่ผูดูแลก็อยูที่เกิดเหตุ และมักจะคิดวาสนามเด็กเลนนั้นปลอดภัยและอยูหางจากเด็กมากเกินไป ปจจัยที่ สำคัญที่ทำใหเกิดอุบัติเหตุคือ * •  1.ความสูงของอุปกรณหากพบวาสูงกวา 1.5 เมตรจะเกิดอุบัติที่รุนแรงได * •  2.พื้น หากพื้นเปนของแข็งจะเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง พื้นควรจะปูดวยฟาง หินกรวด ทราย หนา 12 นิ้วสำหรับอุปกรณที่สูงกวา 8 ฟุต *


แนวทางแกไข* บันไดปนหรือบันไดโคง•  เปนอุปกรณที่ไดรับอุบัติเหตุไดบอยสุด* •  ใหตรวจบันไดทุกขั้นวาแข็งแรงดีหรือไม* •  ราวทีจ่ ับควรจะมีขนาดพอเหมาะกับมือของเด็ก*

ชิงชา•  ชิงชาควรจะแยกออกจากเครื่องเลนอื่น ที่รองนั่งไมควรเปน โลหะหรือไม ควรที่นั่งที่นุม* •  ควรจะเปน 2 สายตอหนึ่งที่นั่ง* •  ที่นั่งควรหางกันอยางนอย 24 นิ้วและหางจากเสาอยางนอย 30 นิ้ว* •  พื้นที่ที่จะรองรับเวลาเด็กตกควรจะยาวเปน 2 เทาของความสูง เชนสูง 5 ฟุตพื้นที่รองรับควรจะ 10 ฟุตหนาและหลังและควร จะตอไปอีก 6 ฟุต*


กระดานลื่น•  พื้นกระดานควรจะลื่นและมีที่จับ และบันไดขึ้น* •  บันไดขึ้นควรจะมีรูระบายน้ำเพื่อกันลื่น* •  ไมควรจะมีรอยตอระหวางบันไดลื่นกับพื้นที่รอลื่น ขางบน เพราะอาจจะเกี่ยวเสื้อผา* •  ควรอยูในที่รมเพราะผิวอาจจะไหมจากความรอน*

มาโยก•  มือจับควรจะแข็งแรง ขนาดพอกับมือเด็ก * •  ใตมาโยกควรจะมีเบาะกันกระแทก*


•  ระยะความสูงจากพื้นสนามถึงพื้นยกระดับของเครื่องเลนใน สนามเด็กเลนไมควรสูงเกิน 1.20 - 1.80 เมตร แตถาเครื่องเลนที่ มีความสูงเกินกวา 50 - 70 เซนติเมตร จะตองมีราวกันตกหรือ ผนังกันตก เพื่อปองกันการบาดเจ็บจากการตก และกอใหเกิด การบาดเจ็บที่รุนแรง* •  พวกเครื่องเลนที่ออกแบบใหมีลักษณะเปนรูหรือเปนชองจะตอง เล็กเกินกวาศีรษะของเด็กจะลอดเขาไป หรือใหญพอที่ศีรษะเด็ก ไมเขาไปติดคางอยู รวมทั้งชองรูตาง ๆ ตองมีขนาดที่สามารถ ปองกันนิ้วเด็กไมใหเขาไปติดดวย เพราะเด็กในวัยนี้ชอบสำรวจ จอมซนบางคนอดใจไมไดที่จะแหยนิ้วเขาไปตามรูตามชองตาง ๆ และพื้นที่เดิน จะตองมีขนาดชองวางที่สามารถปองกันไมให เทาหรือขาเขาไปติดไดเลนกัน ทั้งนี้อุปกรณเครื่องเลนแตละอัน ควรมีระยะหางในการติดตั้งอสมควร ไมแออัดเพื่อหลีกเลี่ยงการ ชนกันหรือกระแทกกันของเด็กเวลาเลน*


•  อุปกรณเคลื่อนไหวอยางชิงชาจะตองทำดวยวัสดุที่แข็ง ปองกัน การกระแทกไดดี สีที่ทาตองไมหลุดลอกติดมือ รวมทั้งไมเปน สนิมอีกดวย นากจากนี้วัสดุที่ใชตองไมเปนพิษและมีสารโลหะ หนักเจือปนไมเกินกวามาตรฐานที่กำหนดไวในของเลน น็อตที่ ใชในการยึดเครื่องเลนสนามเชนกัน ควรเปนระบบกันคลาย และตองออกแบบใหซอนหัวน็อต หรือปลายตัดหัวมน* * •  พื้นสนามเด็กเลนที่ดี ตองประกอบดวยวัสดุที่ออนนิ่ม ดูดซับ พลังงานได ซึ่งพื้นสนามที่ดีควรปูลาดดวยทรายหนาไมต่ำกวา 20 เซนติเมตร ซึ่งอาจจะมากกวานั้นไดแลวแตระดับความสูง ของเครื่องเลน หรือพื้นสนามอาจทำดวยยางสังเคราะห เวลาเด็ก หกลม หรือตกลงจากเครื่องเลนจะไดไมบาดเจ็บมากจนเกินไป*


REFERENCE•  http://nonglukepad.multiply.com/reviews/item/3?&show_interstitial=1&u=%2Freviews %2Fitem* •  http://www.petsang.com/วัยอนุบาล-3-6-ป/พัฒนาการของเด็กอายุ-3-6-ป.html* •  http://www.alibaba.com/product-gs/310153762/ plastic_outdoor_playground_equipment.html* •  http://www.isranews.org* •  http://www.blogpun.com/archives/tag/* •  http://board.postjung.com/609077.html* •  http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9530000175157* •  http://www.siamhealth.net/public_html/mother_child/children/playground.htm*

hmft  
hmft  

humanfactors