Page 1

พัฒนาการเด็กวัย 4-6 ปี !เรียนรูการเขาสังคม ลำดับซายขวาได สามารถทองจำเลข 1-10 ไดคลองแคลว สามารถบอก ตำแหนง @ เขาใจวันเวลา รูจักชื่อของสีไดมากขึ้น และสามารถเลียนแบบทาทางของคนอื่นๆ ได ความอดทนนอย แตมี@ จินตนาการสูง ควรหากิจกรรมที่ชวยสงเสริมอยางเชน การเลนตัวตอ การวาดภาพ @ !@ !สามารถดูแลตัวเองไดดีระดับหนึ่ง อาบน้ำเองได เขาหองน้ำเองได ตองการความเปนอิสระมาก ขึ้น @ กลามเนื้อมือมีความแข็งแรงมากขึ้น สามารถใชมือหยิบจับสิ่งของหรือเขียนหรือวาดและระบายสีไดดีขึ้น @ สวนกลามเนื้อขาเริ่มแข็งแรงขึ้น ทรงตัวไดดี สามารถเดินเปนเสนตรงไดในระยะใกลๆ และสามารถเดินหรือ@ @

วิ่งบนปลายเทาไดโดยไมหกลม ควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายไดดีกวาเดิม@


วัสดุทั่วไปที่ใช้

พลาสติก

ข้อดี

¡  สีสันสวยงาม ¡  ขึ้นรูปทรงต่างๆได้ง่าย ¡  เบา ¡  ง่ายต่อการติดตั้ง เคลื่อนย้าย และ การจัดเก็บ

ข้อเสีย

¡  พลาสติกบางชนิดอาจเป็นอันตราย ต่อร่างกายของเด็ก ¡  อาจเกิดการแตกหักเสียหายเป็น ชิ้นเล็กๆได้ อาจเกิดเหลี่ยมคม อันตรายต่อเด็ก ¡  รับน้ําหนักได้น้อย ¡  ไม่คงทน


เหล็ก

ข้อดี

ข้อเสีย

¡  เบา

¡  อาจเกิดสนิมได้ เมื่อตั้งไว้กลางแจ้ง

¡  ทนทาน

¡  ต้องมีความหนาเพียงพอที่จะสามารถรับ น้ําหนักได้

¡  ราคาถูก ¡  รับน้ําหนักได้เยอะ ¡  สีสันสวยงาม ¡  รับน้ําหนักได้ 75 ปอนด์ต่อเด็กหนึ่งคน

¡  อาจเกิดการผุกร่อนเมื่อถูกใช้เป็นเวลา นาน


ไม้ ข้อดี ¡  แข็งแกร่ง มั่นคงกว่าเครื่องเล่นที่ทําจาก วัสดุประเภทอื่น ¡  ดูหรูหรา มีราคา ¡  มีความทนทาน มีอายุการใช้งานนาน ที่สุด

¡  รับน้ําหนักได้ 120 ปอนด์ต่อเด็กหนึ่งคน

ข้อเสีย ¡  อาจผุ เปื่อยได้เมื่อโดนน้ําเป็นเวลานาน ¡  อาจมีเสี้ยน หรือเศษไม้ที่หลุดออกมา ทิ่มตํา ก่อให้เกิดความอันตรายได้ ¡  ราคาแพง


อาจมีการหุ้มบริเวณขอบเครื่อง หรือปูพื้นบริเวณ เครื่องเล่นเล่นด้วยยาง ¡  เพื่อปรับสภาพพื้นผิวของตัวเครื่องเล่นให้นุ่มและเรียบ ไม่เป็น อันตรายต่อเด็ก แม้จะล้มกระแทกพื้น ¡  ป้องกันการเสื่อมสภาพของเครื่องเล่น ¡  สมามรถนําไปปรับให้ได้กับเครื่องเล่นที่ทําจากวัสดุทุกชนิด


ปัจจัยที่ต้องคํานึงถึงในการ ออกแบบเครื่องเล่นในสนาม เด็กเล่น


ความปลอดภัย ¡  ระยะความสูงจากพื้นถึงพื้นยกระดับของเครื่องเล่นสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน (2-5 ปี)ไม่ ควรเกิน 1.20 เมตร และเด็กในวัยเรียน (5-12 ปี) คือ 1.80 เมตร ¡  สําหรับเด็กก่อนวัยเรียน เครื่องเล่นที่มีระดับความสูงมากกว่า 50 ซม. และ 75 ซม. สําหรับเด็กในวัยเรียน ต้องมีราวหรือผนังกันตก ¡  การออกแบบบันได และราวบันไดชนิดต่างๆ ต้องคํานึงถึงระยะก้าว ระยะโหน การกํามือ เพื่อยึดเหนี่ยวของเด็กในวัยต่างๆ ¡  เพื่อป้องกันศีรษะติด และกดการหายใจ ช่องต่างๆ ต้องเล็กเกินกว่าศีรษะจะลอดเข้าไปได้ หรือใหญ่พอที่ศีรษะไม่เข้าไปติดค้าง คือ ช่องต้องมีขนาดน้อยกว่า 9 ซม. หรือ มากกว่า 23 ซม. ¡  เพื่อป้องกันการที่เท้า หรือขาเข้าไปติด พื้นที่เดิน หรือวิ่ง จะต้องไมีช่องว่างไม่เกิน 3 ซม. เพื่อไม่ให้เท้า หรือขาเข้าไปติด


¡  เพื่อป้องกันนิ้วเข้าไปติด โดยการแหย่หรือลอด จะต้องไม่มีช่องว่างที่อยู่ ขนาด 0.5-1.2 ซม. ¡  เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการชน กระแทก อุปกรณ์เคลื่อนไหว เช่น ชิงช้า ที่นั่งต้องทําด้วยวัสดุที่ไม่แข็ง ¡  น็อตและสกรู ที่ใช้ในการยึดเครื่องเล่นสนาม จะเป็นระบบกันคลาย ต้อง ออกแบบให้ซ่อนหัวน็อตหรือปลายตัดหัวมนที่มีส่วนยื่นไม่เกิน 8 มิลลิเมตร ¡  วัสดุที่ใช้ต้องไม่เป็นพิษและมีสารโลหะหนักเจือปนไม่เกินกว่าค่า มาตรฐานในของเล่น ¡  พื้นสนามเป็นปัจจัยความปลอดภัยที่สําคัญมากที่สุด พื้นสนามที่ดีต้อง ประกอบด้วยวัสดุอ่อนนิ่ม ดูดซับพลังงานได้ คือ ทราย โดยที่พื้นทราย ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร สําหรับเครื่องเล่นสูงไม่เกิน 1.20 เมตร หากเครื่องเล่นสูงเกินกว่าที่กําหนด พื้นทรายต้องมีความ หนาไม่น้อยกว่า 30 ซม. นอกจากนั้น พื้นสนามที่ดีอาจทํามาด้วยยาง สังเคราะห์ หรือวัสดุอื่นที่มีการทดสอบแล้ว พื้นสนามที่เป็นพื้นแข็ง เช่น ซีเมนต์ อิฐสนาม ก้อนกรวด หินเกร็ด ยางมะตอย ทรายอัดแข็ง พื้นหญ้า ธรรมดา จะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บศีรษะ รุนแรง


¡  พื้นที่ปลอดภัย ต้องคํานึงถึง การวางผัง ความหนาแน่น พื้นที่ว่าง ทิศทางของเครื่องเล่น และการใช้งาน ระยะห่างของเครื่องเล่น และชนิดของเครื่องเล่น ¡  การออกแบบพื้นที่ปลอดภัย ต้องคํานึงพื้นที่การตก ระยะว่าง อิสระ และพื้นที่การสัญจร ¡  พื้นที่การตก ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางอันจะก่อให้เกิดอันตรายเมื่อเด็ก ตกจากเครื่องเล่น โดยควรเป็น 1.50 เมตร โดยรอบเครื่องเล่นที่ มีพื้นยกระดับสูงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 เมตร หากสูงเกินกว่า 1.5 เมตร พื้นที่การตกควรเป็น 1.80 เมตร โดยรอบ


สภาพแวดล้อม ¡  แสงแดด ¡  ฝน ความชื้น ¡  ฝุ่น สิ่งสกปรก


การเสริมสร้างพัฒนาการ ¡  ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวให้คล่องแคล่ว ฝึกการทรงตัวให้ มั่นคง พัฒนากล้ามเนื้อ

humanfactors  

description