Page 1

Primary School “Sande Sterjoski” Fëmija është qendra e kurrikulumit—Детето е центар на наставната програма—Çocuk Ders Proğramının Merkezidir Училишен весник—Gazeta shkollore—Okul Gazetesi— School newspaper

Бесплатен примерок Egzemplar falas Ücretsiz örnek

1


Nëse bora dhe moti i ftohtë i detyroi nxënësit e qytetit tonë që të bëjnë pushim disa ditë, kjo për fotografët e rinj: Amanda Aloska, Sabrina Zendeloska, Sara Bajramoska dhe Enisa Redzeposka, nuk vlente. Ata me gjithë dashuri dhe këmbëngulje arritën që të bëjnë shkrimin për gazetën e parë të shkollës sonë dhe së bashku të fotografohen me një pjesë të ekipit të arsimtarëve dhe drejtorin të cilët u përkujdesën për lëshimin e numrit të parë të gazetës së shkollës. Ако снегот и студеното време ги принуди учениците од нашиот град да направат неколкудневна пауза, тоа за младите фоторепортери Аманда Алоска, Сабрина Зенделоска, Сара Бајрамоска и Ениса Реџепоска не важеше, бидејќи тие со сета љубов и упорност дојдоа да направат прилог за првиот весник на нашето училиште и заедно да се сликаат со дел од тимот на наставници и директорот, кои се грижеа за издавањето на првиот број од училишниот весник. Kar ve soğuk günleri,genç fotoreporterlere gelmeye engel olamadılar,cünkü onlar bütün aşkla,okulumuzun ilk çıkan gazeteye yazı yazmaya başardılar,aynı zamanda müdür ve ekiple beraber fotoğraf çekildiler…

BASHKËPUNIMI ME SHKOLLAT TJERA—СОРАБОТКА СО ДРУГИТЕ УЧИЛИШТА Në kuadër të bashkëpunimit me shkollat tjera do të theksonim binjakëzimet me shkollat jashtë vendit edhe atë me shkollën fillore “Ilhami Ahmed Ornekal”-Stamboll, R. e Turqisë i cili daton nga viti 2006, si dhe binjakëzimi me shkollën fillore “Shaqe Mazreku”-Durrës, R. e Shqipërisë që daton nga viti 2007. Në kuadër të këtyre binjakëzimeve janë realizuar vizita të ndërsjella duke u këmbyer përvoja pozitive nga praktika mësimore në mes të arsimtarëve dhe duke u krijuar miqësi të reja në mes nxënësve. Këto binjakëzime do të vazhdojnë dhe do të përforcohen më tej edhe në të ardhmen. Во склоп на соработката со другите училишта вреди да се напомене соработката со училиштата надвор од нашата држава и тоа со основното училиште “Илхами Ахмед Орнекал”Истамбул, Р. Турција која датира од 2006 година, како и соработката со основното училиште “Шаќе Мазреку”-Драч, Р. Албанија, која датира од 2007 година. Во склоп на овие соработки реализирани се меѓусебни посети на кои се разменети искуства од позитивната наставна практика помеѓу наставниците и се воспоставени нови пријателства помеѓу учениците. Оваа соработка во иднина ќе се продолжи и ќе се зајакне уште повеќе. NDIHMA DHE PËRKRAHJE PËR SHKOLLËN TONË—ПОМОШ И ПОДДРШКА ЗА НАШЕТО УЧИЛИШТЕ Nga bashkëpunimi i deritanishëm vlen të falenderojmë MASH që me mjete në vlerë rreth një milion euro financoi ndërtimin e shkollës së re në lagjen Pashinë, si dhe me mjete në vlerë prej dy milion denarësh finanacoi ndërtimin e objektit të ri shkollor në fshatin Trapçindoll. Këto investime do të ishin të parealizueshme sikur mos ishte ndihma dhe përkrahja nga komuna e Kërçovës, të cilët në çdo moment na kanë mbështetur edhe financiarisht edhe me anë të përgatitjes së dokumentacionit të nevojshëm për ndërtimin dhe kompletimin e të dyja objekteve të reja shkollore. Gjithashtu do të donim të falenderonim dhe organizatën joqeveritare turke “TIKA”-Shkup e cila duke ndarë mjete financiare në vlerë prej 32.000 eurosh, ndihmoi dhe mundësoi fasadën e re dhe gëlqerosjen e tërësishme të mureve të brendshme të objektit qëndror shkollor. Me këtë investim u mundësua që shkolla jonë të marrë pamje dhe fizionomi të re. Од досегашната соработка благодарност до МОН, кое што со средства во вредност од околу еден милион евра ја финансираше изградбата на новото училиште во населбата Пашино, а со средствата во износ од два милиони денари ја финансираше изградбата на новиот училишен објект во селото Трапчиндол. Овие инвестиции немаше да бидат реализирани ако не беше поддршката од општина Кичево, која безрезервно не поддржа како финансиски со учество со дел од средствата, така и со потребната документација која беше неопходна за изградбата на двата училишни објекти. Благодарност и на невладината труска организација “ТИКА”-Скопје ,која одобри финансиски средства во висина од 32.000 евра кои беа наменети за промене на фасадата на централниот училишен објект и целосно бојадисување на внатрешните ѕидови. Со оваа инвестиција се овозможи нашето училиште да добие нов изглед и физиономија

Shkollë e dallimeve që troket me zemër të barazisë multikulturore dhe arsimit cilësor. Училиште на разлики што тропа со срце на мултикултурна рамноправност и квалитетно образование. Shkolla fillore Sande Shterjoski është një nga shkollat më të vjetra fillore të formuara në Kërçovë, e cila ka filluar me punë në vitin 1957. Ndërtesa në të cilën për herë të parë kanë hapëruar nxënësit nga qyteti ynë ka qenë në rrugën Goce Delçev pranë stacionit të vjetër të autobusëve. Në vitin 1972 është ndërtuar ndërtesë e re shkollore në rrugën 11 shtatori me kapacitet prej 1500 nxënësve. Sot Sh.F“ Sande Shterjoski” posedon edhe një objekt të ri në lagjen Pashinë, i cili filloi punën më 1.09.2011. Kjo do të thotë se Sh.F "Sande Shterjoski" ka tri ndërtesa shkollore në të cilat funksionojnë dhe në mënyrë aktive punojnë të gjitha paralelet nga klasa e parë deri në të nëntën nëntëvjeçare. Kësaj shkolle i bashkëngjiten edhe shkollat rajonale pesëvjeçare nga fsh. Trapçindol dhe fsh. Mahmude. Mësimi në shkollën tonë zhvillohet në tri gjuhë: maqedonisht, shqip dhe turqisht, kurse romët që janë një numër të madh tani për tani ndjekin mësim zgjedhor të gjuhës rome.

Основното училиште Санде Штерјоски е едно од најстарите основни училишта во Кичево, кое отпочнало со работа во 1957 година. Зградата во која за првпат зачекориле ученици од нашиот град се наоѓала на улица Гоце Делчев, непосредно до старата автобуска станица. 1972 година е изградена нова училишна зграда на улица 11 Септември со капацитет од 1500 ученици, а денес основното училиште Санде Штерјоски располага со уште еден нов објект во населбата Пашино, кој започна со работа на 1.09.2011. Тоа значи ОУ„Санде Штерјоски„ располага со три училишни згради во кои функционираат и активно работат сите паралелки од деветгодишно образование. Кон ова училиште се припојуваат и подрачните петгодишни училишта од селата Трапчиндол и Мамудовци. Наставата во нашето училиште се одвива на три наставни јазици: македонски, албански и турски, а Ромите кои ги има во голем број засега следат изборна настава по ромски јазик..

Sande Şteryoski ilk okulu, Kırçovada en eski kurulan okullardan biridir. Bu okul,1957 yıllında çalışmaya başlamıştır. Eskide,Sande Şteryoski okulumuz,ötöbüs istasyon yakınlarında – Goce Delçev sokakta bulunuyormuş. 1972 yılında,yeni bir bina inşa edilmiş ki bu gün,bu binada 1 500 oğrenciler okuyorlar. Bu okula bağlı olarak, yeni bir bina inşa edildi ve 01.09.2011 yılında çalışmaya başladı. Demek ki, Kırçova şehrinde, Sande Şteryoski okulu eğitimi üç binada yapılmaktadır. Burada, bütün sınıflar aktif olarak sekiz yıllık ve dokuz yıllık öğretimi görüyorlar. Trapçindol ve Mamudovtsi köylerinden öğrenciler de geliyorlar. Bu okulda öğrenciler ,makedonca, arnavutça ve türkçe yani kendi ana dilinde okuyorlar. Şimdilik, romlar kendi ana dili,seçimli ders olarak görüyorlar.

1


Këndi letrar Eh sa kënaqësi

Kitara shtrij gishtat

Dhe vitet ikën në pakthim

duke i endur fushave

Unë eca shumë përpara Aq sa në paraverën e skajshme

e rrugëve të pafundme

Një natë e veçantë ahengu më pret

të kitarës sime. lehtë-lehtë shkund telat

Tok do të festojmë

e njëmijë tinguj ngjyrash

Atë që gysëm matur i thonë

shpërndahen andej-këtej

Veshur gjithë si top-modele

si polen lulesh

Një primadonë në sfilatë

kur era e merr

Më e bukura do të shpallet

dashurisë sime i marrin erë. këndo, kitara ime këndo e kurrë mos pusho! Argëtim Ramadani

Veç një punë ta rrumbullakësoj

Shkolla ime

Që kënaqësia kuptimplote të jetë

-Shkolla ime sa e re Sa e bukuri të kam si fole,

Festa e shkollës

Ne do ta festojmë.

e ma zgjon një ndjenj’ gazmore ndjenjë e çiltër fëmijnore kur hedh valle, paj! valore pa ia them një kënge korçare këng’ e lehtë qytetare me kitarë e mandolinë harmonikë e violinë e pra, tok të gjith’ t’ia marrim

Në dëftesë finalizuar t’i ngulis

me ngadalë fort ta kallim

Eh! Ç’mrekulli më pret!

dashurin gjithkujt t’ia falim festë kënge kët’ dit ta shpallim

Fjolla Aliu - kl.VIII-të

E bukur është festa,

Dhe në çdo vjetor,

seç jehon një këng’ rinore

Pesa, pesa, gjithandej

Sa mirë që të kanë ndërtuar Që unë të vij për të mësuar.

Që ne sot festojmë

Kënga

Ardit Mehmedi

-E gjejë veten shumë të lumtur Prandaj vij shpejt porsi flutur Të gjithë fëmijët janë të gëzuar E gjetëm folenë për t’u edukuar

Gëzuar shkolla ime Festën me shumë gëzime, Urime ju mësuses, Të kësaj shkollës sime

-Shkollën time e kam shtëpi Gjysëm dite këtu rri Ju dua mësues të mi Se më jepni dituri

E gëzosh këtë ditë Ti moj shkolla ime

Fatjona Seferi

Të deshiroj nga zemra Për shumë vjet urime. Elmedina Shabani

FJALËT MAGJIKE

-Kur isha në klasën e tretë,-rrëfeu Albani ,mësuesja më dergoi ne klasen tjeter te marr nje fshise. Une hyra me vrap pa pershendetur e cka eshte me ekeqja pa leje u drejtova kah derrasa dhe e morra vete fshisen dhe ia mbatha. Papritmas degjova nje ze: -ndalo vogelush! - Si quhesh ? - Alban – iu pergjigja. - Alban, mos valle kur hyre ne klase harrove dicka ? - I mblodha krahet dhe thash, jo s’harrova gje. Me perkedheli me ngrohtesi dhe me zerin e saj te embel me tha: - Degjo Alban ,sot bere nje gabim hyre pa pershendetur dhe pa kerkuar leje. Prej sot e tutje ki kujdes dhe mos harro fjalet magjike qe duhet t’i di cdo nxenes. U turperova shume, i ula syte pertoke dhe s’kisha guxim ta shikoja mesuesen ne sy, me gjysem zeri i thash ME FAL ,ajo me buzegjeshi. Dola I turperuar dhe prej asaj dite Fjalet magjike me ngelen ne koke dhe s’i harrova kurre. E ju lexues te dashur , e dini se kush jane fjalet magjike…..? Pershendetje!

Te lutem !

Fjalet magjike Me fal !

Faleminderit !

3

PUNOI : V-1


Креативци

Небо

Пролет

Дедо Мраз Добриот Дедо Мраз Еден ден дојде и кај нас

Небесната боја сина Е секогаш убава и фина. Блесок и сјај зрачи, Од боите најмногу ми значи.

Дарови убави носи

Пролетта ни дојде,

Од далечните земји.

Радост ни донесе

Моќни санки има,

Облаците темни заминаа,

Радост од сите прима.

Ластовичките низ нив поминаа.

А дарови зошто дели?

Ех ,пролет...Моја,твоја ваша,

За сите да се весели!

Ти си радост наша.

Мехмет Нурединоски V-1

Лето

Бега

Шенол Туфекџиоски V-1

Лето иде сончев сјај, Еве помина месец мај. Тука има цвет до цвет, Ене пчела збира мед! Мелвета Зејнулоска V-1

Шќипе,Валнеса,Албина, Мехдија, Ќндрим,Теута,Арбр

ВВоздушно кајче

... Моето училиште

Подувна ветренце, поддувна ветренце

Моето училиште

Ај, хај,ај,хај ова море нема крај! Санде Штерјоски се вика

На листе пајче, си седи в кајче

Сеит Мустафоски

Ај,хај,ај,хај ова море нема крај!

Со отворени врати Секој ден не вика.

Мрежа му е едренце, а ноже весленце.

За патронат секогаш

Ај,хај,ај,хај ова море нема крај!

Приредба ние правиме Неговото име секогаш

Сандра Јаковлеска

4

Гордо ќе го славиме.


ATATÜRK SÖZLERİ ÖZLÜ SÖZLERİ ÖZDEYİŞLERİ

Okulmuz Bizim Ikinci Evimiz -Ben büyüdüm, okula doğru yürüdüm. Arkadaşlarla tanıştım, kitapla barıştım. Bundan bir parçası olmak ne güzel oluyor, canım mutlulukla doluyor. Çalışmakla kalkıyorum, ileriye doğru bakıyorum. Okulu uzaktan bile tanırız, duyduğumuz her bilgiyi alırız. Tahtaya sık sık bakarız, sınıfta memnunıyetle kalırız.

●Bütün ümidim gençliktedir. ● Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. ● Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! ●Ne mutlu Türküm diyene Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. ● "Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu belli. Fakat zekânı unut! .. Daima çalışkan ol.. ●Yurtta sulh, cihanda sulh. "Büyük şeyleri büyük milletler yapar." ●Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir. Hazirlayan : Elvedina Bilbiloska,Enisa tufekcioska,Elma Ibisoska ve Amela Sabitoska .

Gjuha shqipe –urë lidhëse midis nxënësve Në kuadër të shkollës,funksion edhe grupi i nxënësve “Gjuha shqipe –urë lidhëse midis nxënësve” të klasave VIII me mësim në gjuhën maqedone dhe turke.E mësojm gjuhën shqipe si lëndë zgjedhore. Në kuadër të planit të paraparë për punë, ne realizuam punimet tona me rastin e 22 Nëntorit- ditës së Alfabetit të Gjuhës Shqipe dhe festës së 28 Nëntorit – ditës së Flamurit. Punimet tona i ekspozuam në panon e shkollës. Realizator: Edina, Sabina. Samir, Merjema, Marija, Ibraim, Xhansu, Hanife, Gjoce, Isein, Emel, Simona Rejhana, Berin, Birsana, Elif, Anife, Marija, Ajgen, Amina, Elif. (klasa e VIII)

5

Öğretmenimin gözleri iki kaynak gibi duruyor. Söylediği sözleri ise su gibi ağızdan çıkıyor. Hayatta olduğun sürece oku,öğren ,bil , hazinedir öğrendiğin her dil. Aldığımız her bilgi bayramımızdır, okul bilgi kaynağımızdır. Bilgi hayatımda, uçuyorum ömür kanatımla. Ona hep şiir yazacak elimiz, Okul bizim ikinci evimiz. Hazirlayan : Edina Abduloska


SEECEL-Qendra Rajonale për mësim të sipërmarrësis së Evropës Juglindore

СЕЕЦЕЛ-Регионален центар за претприемничко учење на југоисточна Европа

Shkolla jonë është pilot shkollë në të cilën kryehen aktivitete për mësimin e sipërmarrësisë përmes praktikës mësimore në pjesën e gjuhëve. Projekti është i financuar SEECEL dhe i mbështetur nga MASH

Нашето училиште е пилот училиште во кое се спроведуваат активности за претприемничко учење низ наставната практика во делот за јазиците. Проектот е финансиран од СЕЕЦЕЛ и поддржан од МОН.

Jetojmë në një kohë moderne dhe dinamike të cilën e shënojn ndryshime shumë të shpejta. Ata lindin nga zhvillimi i shpejtë i shkencës dhe teknologjive informativo-komunikative . Nga ana tjetër, kriza e tanishme ekonomike në botë që shkakton rritje të pasigurisë në mbijetesën e ndërmarrjeve, e bënë nevojën për mësim të sipërmarrësis më urgjente.

Живееме во модерно и динамично време кое го одбележуваат многу брзи промени. Тие произлегуваат од брзиот развој на науката и информатичко-комуникациските технологии. Од друга страна, актуелната економска криза во светот која предизвикува зголемување на неизвесноста за опстанок на претпријатијата, ја направија потребата за претприемничкото учење сè поитна.

Qëllimi i të mësuarit të sipërmarrësis është që të zhvillohen aftësi të ndryshme te ne nxënësit , të cilët më vonë do të na ndihmojnë që më lehtë të gjejmë punë ose të fillojmë biznes.

Целта на претприемничкото учење е да се развиваат различни вештини кај нас учениците,кои подоцна ќе ни овозможат полесно да добиеме работа или да започнеме сопствен бизнис.

Në kuadër të projektit të mësimit të sipërmarrësis në shkollën tonë janë zhvilluar aktivitete të ndryshme mësimore dhe jashtë mësimore. Në mes tjerash ne e shënuam javën Evropiane të sipërmarrjes me më shumë aktivitete. Një prej tyre ishte edhe punëtoria me titull:

Во рамките на проектот за претприемничко учење ,во нашето училиште се спроведуваат разни наставни и воннаставни активности. Помеѓу другите ,ние ја одбележавме Европската недела на претприемништвото со повеќе активности. Една од нив беше и работилницата со наслов:

“Punësueshmëria, sipërmarrja, kompetencat. Çfarë është ajo?

,,Вработливост,претприемништво,компетенции.Што е тоа?,,

Përmes kësaj puntorie, kemi pasur mundësi për të zbuluar kuptimin e këtyre koncepteve në mënyrë argëtuese.

Преку оваа работилница,ние имавме можност да го откриеме значењето на овие поими на забавен начин.

Bukuritë magjepse të Qafës Në hulumtet tona disa ditore për ta njohur natyrën e vendit tim,vizitën e fundit e përcaktuam ta bëjmë në Qafë, sepse ky fshat malor kaherë na kishte zgjuar kërshërinë për ta parë nga afër. Dhe nuk u zhgënjyem. U ngjitëm në një lartësi mbidetare mbi 1600 metre. Para nesh u shfaq një lëndinë e shtruar plot gjelbërim. Aty –këtu ngritej ndonjë kodrinë e butë e në mes asaj hapësire të gjërë të një fshati të vogël, fare vetëm e krenare qëndronte statuja e Sulltanës së Qafës, kësaj heroine, simbol i malësisë. Shtëpitë, ca më këmbë e ca më shumë gërmadhë, gjendeshin rrëzë malit ballëlartë të Ujëmirit. Këta njerëz të butë, në dimrat e egër, sikur kërkonin strehim në prehërin e Ujëmirit, i cili me 2064 metra lartësi, do të ndalte furtunën e veriut që të mos përplaset direkt në pullazet e dobta të shtëpive prej dheu. Brenda nesh dy ndjenja u bënë lëmsh: e keqardhjes që ky vend me simbolin e një heroineje, ishte lënë pas dore dhe e dyta, kënaqësia që e përjetonim vinte nga madhështia e Sulltanës dhe nga pamja e natyrës magjepëse që e kishte falur Zoti. Gjithkush prej nesh shtronte pyetjen e revoltës: Ç’kërkonte një ushtri mizore të prishi prehjen e jetës së këtyre malësorëve dhe të djegi pastaj gjithë fshatin e tyre?! Nëse e kaluara e hidhur dhe e sotmja me këto pamje origjinale të ruajtura e të paprekura janë fakti që e shohim, atëherë ideja jonë është këtij vendi t’ia japim rëndësinë që e meriton. Të zhvillojmë turizmin dhe të ndërtojmë disa finesa kuriozitetesh, sepse të gjitha të tjerat i ka vetë natyra. Ja si duket një pjesë e vizionit tonë: Banorët e paktë të Qafës me bujarinë e moçme shqiptare të shprehjes buk’ e krip’e zemër, jo vetëm që kanë ruajtur traditën e veshjes, të këngës malësorçe, sitilin baritor të jetës, por edhe vizitorëve të shumtë u ofrojnë sofrën e ushqimeve fshaatareske, të pastra e vegjetative si vetë natyra e paprekur e vendit. Po. Ne mëtojmë të ndërtojmë muzeun e parë etnografik të kësaj ane. Për ata që do të shprehnin kënaqësinë ta vizitonin Qafën, do të ngjiten një përpjetëze të gjatë, por të butë gjarpërore, me pyje po aq atraktive rreth e rrotull e me burime të ftohta uji. Ka dhe shtigje e dhiare shtytëse për aventurierët që pëlqejnë të ecurit. Më të qëndrueshmit, mund të kapin madje edhe majën e Ujmirit. Ky mal me krenri mban këtë emër për shkak të burimit të ftohtë e të kristaltë të ujit që e nxjerr nga gjiri i vet i thellë. Në këtë fragment , ne nuk do t’i shfqim të gjitha sekretet që fshihen horizontit të kësaj ane. Ato do t’ia lëmë prezentimit tonë të plotë. Sigurisht , kjo ditë vjen dhe është gjithnjë e më afër nesh. Qëndresa Emini – koordinatore e grupit hulumtues të projektit: Të zbulojmë bukuritë e natyrës së vendit tim

6


Старите занаети, можност за нови идеи на младите генерации

ИСТРАЖУВАМЕ,НАБЉУДУВАМЕ,УЧИМЕ...

ИЗУМИРА И ОЏАЧАРСТВОТО

ЗАНАЕТИ ВО ИЗУМИРАЊЕ ИЗУМИРА ЕДЕН ОД НАЈСТАРИТЕ ЗАНАЕТИ ВО ВРАНЕШТИЦА ...да ја ископаш глината, да се глетува, да се донесе дома, да се складира, да ја потиснеш, да ја изработиш убаво како пластелин, да ја поминеш на машина, обликуваниот предмет да се потсуши , да се ишара, да се глазира, па да се испече. Ова е макотрпната постапка на изработката на грнците. Но најтешкиот дел од грнчарството, велат мајсторите од Вранешница, сепак, е готовиот производ да се продаде.

Ако ги прашате нашите сограѓани без која личност не би можеле да функционираат, ќе добиете одговор што, можеби, не го очекувате. Речиси сите ќе ви кажат исто -оџачар. Единствениот оџачар во Кичево вели дека има желба уште долго да се занимава со овој занает. Младите не се многу заинтересирани за оџачарскиот занает.Работата не е лесна, ниту чиста, а освен тоа се работи на висина, а сето тоа ги одвраќа новите генерации.

Казанџиство,копаничарство,филигранство...Списокот на стари занаети во изумирање е долг.Дали старите занаети мора да изумрат затоа што се стари? Или можеби постојат и поинакви можности?Во развиените земји рачно изработените производи привлекуваат големо внимание и за нив секогаш има интерес, бидејќи претставуваат УНИКАТНИ производи. Старите занаети претставуваат одлична можност за отварање на мали бизниси,. Еве неколку чекори за започнување на сопствен бизнис: Стекнете практично искуство; Препознајте ги/идентификувајте ги вашите купувачи; Напишете бизнис план; Реклама,реклама,реклама.... 7


QENDRA PËR TË RINJ—ЦЕНТАР ЗА МЛАДИ—Gençlik merkezi Ne shkollen tone funksionon qendra per te rinj e cila punon gati nje vit. Ne kete klase marrin pjese nxenes te bashkesive te ndryshme, keto aktivitete mbahen ne grupe te perziera me qellim qe nxenesit te njohtohen per se afermi dhe te kene nje bashkepunim te mirfillt.Kjo qender eshte e paisur me materiale te ndryshme, gjithashtu edhe me kembalec te cilet u sherbejne nxenesve per te pikturuar, jane te levizshme dhe e thyejne monotonin nga mesimi klasik. Brenda ores mesimore nxenesit pervec qe pikturojne, muzika e lehte i ben qe te ndjejne çlodhje. Gjithashtu, shfrytezojne materiale te ndryshme per ngjyrosje dhe teknika te kombinuara. Me kete grup nxenesish eshte i angazhuar arsitmari i lendes figarutive Enver Selimi. Во нашето училиште функционира центар за млади кој работи една година. Во овој центар учествуваат ученици од различни заедници,а активностите се одвиваат во мешовити групи,со цел учениците да имаат меѓусебна соработка.Овој центар е опремен со различни материјали, кои овозможуваат да се разбие монотонијата од класичното учење.Користењето на различни бои и техники,како и тивката музика, прават учениците да се чувствуваат релаксирано. Со оваа група на ученици работи наставникот Енвер Селими.

Okulumuzda 1 yıldır gençlik merkezimiz faaliyet göstermektedir.Bu merkezde çeşitli etnik gruplardan katılan öğrencimiz var,öğrenciler arasında iş birliği sağlanması için aktivitelerde karışık gruplar çalışmaktadır.Bu merkezde klasik eğitim sistemini kırmak amaçlı çeşitli malzemeler bulunmaktadır.Çeşitli renk ve teknikler,aynı zamanda sakin müzik öğrencilerimizin rahat olmalarını sağlamaktadır.Bu grup öğrencilerle Enver Selimi öğretmenimiz çalışmaktadır.

8


KËNDI I PIKËTORËVE—ЛИКОВНО КАТЧЕ—SANAT KÖŞESİ

9


KEY

When I Grow Up I Wish To Be A

EGZONA LUTFIU

I want to be ...

If you have circle more answers under a , than your profession is going to be a teacher . If you have circle more answers under b , than your profession is going to be social worker .

Rock is my favouRite type music that’s why i’ve decided to be a rockstar when i grow up .

If you have circle more answers under c , than your profession is going to be historian . 1.What is your favourite subject ?

Rock has changed very much over the years so i rreally want to bring the old music back.

a) Enlgish b) Science

Muhamed Veli

c) History

Some interesting quotes about fashion

Мејрема Лиманоска 2. Do you like teaching or studing ?

By Lejla M.

a) teaching

Brightest Teen Stars Taylor Momsen, who plays Jenny Humphrey on the hit show ‘Gossip Girl,’ has become a fashion staple on the red carpet. Actress and singersongwriter Demi Lovato is just seventeen, but already a red carpet veteran.

b) studying c) both

3. You feel better when you are around : a)

children

b)

parents

c)

both

d) 4. Do you like wearing uniform ? a) No b) yes

Taylor Lautner has won over everyone from Summit Entertainment executives to teen girls around the world.

BEST REGARDS Becoming a doctor is my dream profession I will do it with all my pleasure I will help the sick people indeed Every time they will have my need I will make all my efforts To become a successful doctor I know I have to study hard But I am aware for reaching the goal My teachers deserve the best regards Worked by Ardit Mehmedi 10

c) maybe


Në kuadër të aktiviteteve të PEP projektit shkolla jonë ka hapur dyert dhe ka qenë njëra ndër shkollat më të sukseshme në realizim të të gjithë komponentave të projektit. Në këtë drejtim duke realizuar trajnime të shumta për arsimtarët u mundësua që të realizohet mësim bashkëkohor i cili është në funksion të përgatitjes së nxënësve për shekullin XXI. Nxënësit tonë realizojnë mësim përmes projekteve dhe hulumtimeve, ndërsa dijet e fituara janë në kontkest të mësimit të përjetshëm. Gjithashtu janë përforcuar edhe kapacitetet e anëtarëve të Këshillit të shkollës, duke u realizuar trajnime dhe mentorime për këtë qëllim, të cilat janë përkrahur edhe nga Fondacioni “Hap pas hapi”Shkup. Nga PEP projekti shkolla është furnizuar edhe me doracakë të shumtë, mejete të ndryshme mësimore, ndër të cilat do të veçonim robotët të cilët janë në funksion të nxënësve dhe arsimtarëve të arsimit teknik. Në kuadër të përmirësimit të kushteve infrastruturore, shkolla jonë ka fituar dy grante nga PEP projekti edhe atë: me grantin e parë në vlerë prej 30.000 USD janë ndërruar dritaret e klasave në shkollën qëndrore, kurse me grantin e dytë në vlerë prej 30.000 USD janë ndërruar të gjitha dyshemet e klasave në shkollën qëndrore. Vlen të theksohet edhe mbështetja e parazervë e komunës së Kërçovës, e cila në të dyja rastet ka ndihmuar me mjete në vlerë mbi 10% nga shuma e fituar e grantit nga PEP projekti. Në objektin e ri shkollor në lagjen Pashinë me mjete financiare nga USAID-i është hapur Qendra për zhvillim të karrierës së nxënësve, e cila është në disponim të nxënësve, arsimtarëve dhe prindërve, për të ndihmuar nxënësit në zhvillimin e aftësive të tyre sipërmarrëse dhe për t’u mundësuar atyre orientim më të drejtë në karrierë.

Во склоп на активностите од ПЕП проектот, нашето училиште ги отвори вратите и беше едно од најуспешните училишта кое ги реализираше сите компоненти од проектот. Во оваа насока реализирајќи многубројни обуки за наставниците, се овозможи да се реализира современа настава која е во контекст на подготовка на учениците за XXI век. Нашите ученици реализираат настава преку проекти и истражувања, додека стекнатите знаења се во контекст на доживотното учење. Исто така се зајакнати капацитетите на членовите на Училишниот одбор преку реализација на обуки и менторирања, кои беа поддржани и од Фондацијата Чекор по чекор-Скопје. Преку ПЕП проектот училиштето е снабдено со многубројни прирачници и нагледни средства, од кои ќе ги истакнеме роботите кои се во функција на учениците и наставниците по техничко образование. Во склоп на подобрување на инфраструктурните услови, нашето училиште има добиено два гранта од ПЕП проектот. Со првиот грант во вредност од 30.000 УСД беа променети прозорците во сите училници во централниот училишен објект, додека со вториот грант исто така во вредност од 30.000 УСД беа променети подовите во сите училници од централниот училишен објект. Треба да се напомене и поддршката од страна на општина Кичево, која и во двата случаи одреди средства во вредност од 10% од вкупната вредност на грантот од ПЕП проектот. Во новиот училишен објект во населба Пашино со финансиски средства од УСАИД е отворено Кариерно катче, кое е на располагање на учениците, наставниците и родителите, а целта е да им се помогне на учениците да ги развиваат нивните претприемнички вештини и нивно подобро насочување во контекст на нивниот кариерен развој.

1


Старите египќани први точно го измериле траењето на годината. Тие знаеле дека најдобро време за сеидба било откако р.Нил ќе се излеела од своето корито. Тоа пак се случувало еднаш во секоја година. Предвесник на излевањето им била една светла ѕвезда која се појавувала на египетското небо непосредно пред изгревањето на сонцето. Свештениците тогаш започнале да ги бројат деновите од едно до друго појавување на ѕвездата. Изброиле точно 365 дена. Таквата година ја поделиле на 12 месеци од по 30 денови, со што им преостанувале 5 дена. Така го измислиле првиот календар

Седумте светски чуда на новиот век се: Кинески ѕид-Кина Древниот град Петра-Јордан Спасителот Исус Христос,Рио Де Жанеиро-Бразил Мачу Пикчу,Куско-Перу Чичен Ица,Јукатан-Мексико Колосеум,Рим-Италија Таџ Махал,Агра-Индија ( Зелије Дини)

Хемијата е десна рака на физиката, а математиката- тоа се нејзините очи. (М.В. Ломоносов- голем руски научник )

Евгенија Богеска

Ниту едно човечко знаење не може да биде точно, ако не се потпира на математички доказ . -Леонардо Да Винчи Се вели дека аритметиката и геометријата се крила на математиката: мислам дека на вистина можеме да речеме дека тие две науки се основа и суштина на сите науки кои се бават со со величини (Лагарнис, голем француски математичар). Во колкава мера човековото знаење може да се нарече наука,зависи од тоа колкава улога во него има бројот. (Е.Борел француски

МОАИ

Можеби не сте знаеле дека р.Нил има загатка. Таа ги збунувала луѓето со илјадници години, а е во врска со една мошне чудна појава. Имено секоја година во Египет р.Нил почнува да расте во јули и тоа продолжува до октомври, кога нивото на водата е за 7 m. повисоко од нормалното. За време на високиот водостој р.Нил се излева од коритото и остава плодна тиња на околните полиња. Порастот на водата во р.Нил претставувал мистерија зошто во Египет речиси воопшто не врнат дождови. Поради тоа луѓето стотици години се прашувале што е причината за редовниот пораст на нивото на водостојот на р.Нил секоја година. Оваа загатка е решена дури при крајот на XIX век. Имено р.Нил настанува од две реки – Белиот Нил и Синиот Нил. Белиот Нил истекува од т.н. Викториино езеро во Уганда. Оваа река во текот на годината има речиси ист водостој и таа не може да биде причина за излевањето, меѓутоа Синиот Нил извира од Етиопија. Во Етиопија паѓаат обилни дождови, а има и многу снег на етиопските планини што се топи. Сета таа вода се влива во Синиот Нил кој пак ја носи во р.Нил, го зголемува водостојот и е причина за неговите поплави. Тоа е практично решението на оваа загатка

Моаите претставуваат камени скулптури на човечки фигури кои се наоѓаат на Велигденските острови ,кои пак и припаѓаат на државата Чиле.Моаите на островот ги има повеќе од илјада,а нивната старост се проценува помеѓу 400 и 1000 години.Сите статуи се изработени од вулканска земја.Тие помеѓу себе се многу слични,но се многу различни по големината.Просечната висина на една статуа е околу 5 метри ,но има многу кои достигнуваат и до 20 метри.Една таква фигура тежи околу 100 тони. До денеска не е познато кој ги изработил,на кој начин и зошто

Зелије Дини,

Слонот е единственото живо суштество кое не може да скока. ( Арион Рамадани,)


VIZITA E AMBASADORIT TË JAPONISË Me manifestim rasti në shkollën tonë, në të cilën morri pjesë ambasadori japonez në Vjenë, u promovua çatia e re. Për këtë projekt, qeveria japoneze ka dhuruar 55 mijë euro. Në shenjë mirënjohje dhe falemenderimi shkolla jonë, ambasadorit japonez i dhuroi ndihmë financiare, të cilat u mblodhën nga ne nxënësit duke organizuar turneun e karatesë dhe shitjes së punimeve tona. Ndihma është e destinuar për miqtë e këtij vendi që u godit nga një tërmet katastrofal. ПОСЕТА НА ЈАПОНСКИОТ АМБАСАДОР Со пригодна свеченост во нашето училиште, на која присуствуваше и јапонскиот амбасадор во Виена, беше промовиран новиот покрив. За овој проект јапонската влада донираше 55 илјади евра. Од нашето училиште за возврат и како благодарност на јапонскиот амбасадор му беше предадена финансиска помош, која ја собравме ние учениците организирајќи го турнирот во карате и продавајќи ги своите ракотворби. Помошта е наменета за пријателите од оваа земја што беше погодена од катастрофален земјотрес.

13


ЗА ПОБОГАТА ИДНИНА ЗАПОЗНАЈ ГИ СВОИТЕ И ТУЃИТЕ ТРАДИЦИИ

Tradita ndëretnike, vlerë e zhvillimit të përbashkët Mënyra bashkëkohore e të jetuarit, veçanërisht tek gjeneratat më të reja , në masë të madhe ju largon nga të parët tuaj dhe nga ajo që ju në të vërtetë jeni. Vlerat nga të cilat ju largoheni janë të pallogaritshme. Nëse vetëm pak ju kushtoni kujdes vlerave tradicionale, lojrave dhe valleve popullore të gjyshërve tuaj , veshjes së tyre të cilën tani e hasni vetëm në manifestime por nuk keni njohuri të maftueshme për ato... do të shihni një pasuri të madhe etnokulturore , një pasuri të cilën askush nuk mund t’ua marrë. Dhe një pasuri të tillë e kanë edhe të tjerët. Në vend që të humbisni orë të tëra në rrjetet sociale të internetit , ju mund të vizitoni gjyshin apo gjyshen tuaj. Do ti pyesni ato për jetesën në kohën e tyre, vlerat e atëhershme njerëzore, për moralin e lartë të asaj kohe, për kohën kur nuk ka ekzistuar telefoni dhe interneti. Do të kërkoni nga ato që të njiheni me të vjetrën, këgët , vallet, veshjet dhe inventarin e amvisërisë apo mjetet e atëhershme të punës. Do të shihni se sa me kënaqësi ato do t’ju rrëfejnë për të gjithë karakteristikat e jetës në kohën e tyre, për adetet, doket, zakonet, fejesat, martesat dhe këngët që janë kënduar në ato raste gëzimi . Këto rrëfime, me siguri do të kenë ndikim në zhvillimin tuaj sepse ato do të mbjellin tek ju traditën e të parëve duke ju dhënë frymëzimin që të ndjeni gëzimin në vend të mërisë dhe inatit. Do të mësoni se si ato kanë jetuar në harmoni me fqinjët e tyre nga përkatsitë tjera fetare dhe nacionale dhe pa paragjykime për dallimet etnofetare. Këto rrëfime të gjyshërve tuaj do t’ua tregoni bashkëmoshatarëve të etnive tjera dhe do ti pyesni ato për jetën e gjyshërve të tyre. Do të vëreni se sa ato kanë qenë të ngjashëm. Të ngjashëm në mënyrën e jetesës, në doket, zakonet dhe traditat, në këngët dhe ndoshta edhe në veshjet popullore. Tek ato nuk kanë egzistuar paragjykimet për atë se cilit etnitet i takon, në momente të vështira e kanë ndihmuar njëri tjetrin ndërsa në dasma apo festa e kanë ndarë së bashku gëzimin. Këto janë veçoritë e rajonit të Kërçovës dhe ju nuk bëni përjashtim nga këto principe të shëndosha që e përforcojnë multikulturalizmin në këto hapsira. Të gjitha vlerat e trashigimisë kulturore, këngët, vallet, veshjet, përrallat, dasmat, doket dhe zakonet e vjetra janë pasuri e çmueshme me të cilën ju duhet të krenoheni, ta prezentoni kudo ku ju ofrohet mundësia dhe ta transmetoni tek bashkëmoshatarët tuaj nga bashkësitë tjera etnike duke dëgjar me vëmendje edhe pasuritë e tyre kulturore. Kjo është një urë e fortë që krijon lidhshmërinë , urë e cila nuk mund të shitet e as të blehet, urë e cila nuk mund të rrënohet. Kjo është ura që trason rrugën e mirëkuptimit, ju lirshëm ecni mbi të, ballëlartë dhe pa asjë hezitim, ashtu siç kanë ecur të parët tuaj. Kjo është ura e paqës, mirëkuptimit dhe tolerancës. Nëse vërtetë i doni vlerat tuaja nacionale, atëherë do të jetë shumë lehtë që t’i respektoni vlerat e etnikumit tjetër. Tradita e bashkëjetesës në mes të bashkësive etnike të këtyre anëve duhet ruajtur dhe kultivuar domosdoshmërisht. Këto principe të multikulturalizmit garantojnë zhvillim të përbashkët dhe perspektivë në të gjitha fushat e jetës. Shaban Dalipi dhe Igor Petreski

Современиот начин на живот, посебно на вас помладите генерации, во голема мерка ве оддалечува од вашите предци, од она што вие навистина сте. Вредностите од кои вие се одaлечувате се непроценливи. Доколку малку посветите внимание на традиционалните вредности, на игрите и ората на вашите дедовци и баби, на носиите кои ги гледате само на манифестеции, а не знаете много за нив... ќе го видите најголемото богатство кое го поседувате, богатство кое не може никои да ви го одземе. И такви богатства имаат и другите! Наместо да потрошите десетици сати во неделата на facebook, посетете го вашиот дедо, баба. Прашајте го за неговото време, времето на човечките вредности, времето кога моралот бил на највисоко ниво, времето кога немало мобилни телефони и интернет. Побарајте од него да видите некои стари работи, носија, грне, казан... и видете како со радост тоа ќе ви го покаже, слушнете како го изработил колку време посветил. Прашајте го како се оженил со вашата баба, кога и како ја зел кај себе. Колку песни и посветил притоа? Да, полека ќе ве обземе традицијата, ќе ја почуствувате радоста наместо омразата, ќе видите како тие живееле заедно со своите соседи без да имаат предрасуди. Прашајте го и вашиот соученик од друг етникум за неговите баба и дедо, кажете му како живееле вашите баби и дедовци. Ќе забележите колку тие биле слични! Слични во начинот на живеење, слични во обичаите, во традициите, во песните па дури и во носиите! За нив не постоеле предрасуди кој на кој етникум припаѓал, кога имале мака си помагале, кога имале радост ја делеле. Ова особено се истакнува во Кичевскиот регион, а вие не сте исклучок од тоа. Преданиата, песните, ората, носиите, приказните, свадбите, обичаите... се богатсвото со кое треба да се гордеете, да го покажете и пренесте на сите околу вас, но исто така да ги слушнете и видите богатствата на другите етникуми. Тие се најсилниот мост кој ќе ве поврзе, мост кој не може да се продаде или купи, мост кој не може да се украде или сруши. Слободно чекорете по него, гордо и со дигната глава исто како што чекореле вашите предци. Тоа е мост на мирот, разбирањето и толеранцијата. Тогаш кога вистински ќе ги почитувате вашите национални вредности ќе видите дека е лесно да се почитуваат и туѓите национални вредности, вредности кои се граделе стотици години! Не постои оправдување од никого за напуштање на традициите и за нивно непочитување, ако тоа го дозволите вие веќе нема да бидете она што навистина сте. Шабан Далипи и Игор Петрески

ПОКАЗНО-ТАКТИЧКА ВЕЖБА / USHTRIME TAKTIKE - TREGUESE

Показно-тактичката вежба за заштита и спасување од урнатини на училишен објект се одржа на ден 26.05.2011 г.Основна цел на вежбата беше да се провери подготвеноста на вработените во училиштето за брза евакуација на учуниците, како и заедничката употреба, комуникација и кординација на силите на локалните и држвни субјекти во Системот за управување со кризи. Вежбата е реализирана во соработка со: Центарот за управување со кризи,Дирекцијата за спасување и безбедност,касарната Чеде Филипоски-Даме од Кичево, Противпожарната служба и Здравствен дом-Брза помош од Кичево. На вежбата и предходеа голем број подготвителни активности и тоа: Вежба на карта одржана во просториите на кичевската касарна Обука на наставниците и другите вработени во ЦОУ „С. Штерјоски“ како и неколку практични проби за евакуација на сите лица што во случај на ваква кризна ситуација би се нашле во училиштето. Изработени и поставени се плановите за евакуација и други активности. Ushtrimet taktike – treguese për mbrojtje dhe shpëtim nga rrënojat, e objekti shkollor u mbajt më 26.05.2011. Qëllimi themelor i ushtrimit ishte për tu kontrolluar përgatitja e punonjësve të shkollës për evakuim të shpejtë të nxënësve si dhe përdorimi i përbashkët, komunikimi dhe koordinimi i forcave të njësive vendore dhe shtetërore në Sistemin për menaxhim të krizave. Stërvitja është kryer në bashkëpunim me: Qendrën për Menaxhimin e Krizave, Drejtoria për shpëtim dhe sigurim, Kazerma “Çede Filiposki- Dame” nga Kërçova , Shërbimi i zjarrëfiksve dhe Shtëpia e shëndetit – Ndihma e shpejtë - Kërçovë. Ushtrimit i paraprinte një numër i madh i aktiviteteve përgatitore të tilla si: Ushtrimi mbi një hartë i mbajtur në lokalet e kazermës së Kërçovës Trajnimi i mësuesve dhe punonjësve të tjerë në Sh.F "S. Shterjoski" dhe disa prova praktike për evakuimin e të gjithë personave në rast të një situate të tillë nëse gjendet shkolla; Të punura dhe vendosura janë planet për evakuim dhe aktivitete të tjera. —————————————————————————————————————————

14


Rrjetëzim mes shkollave “Sande Shterjoski” -Kërçovë dhe “Orhan Xhemaili” - Tatesh—Strugë

Дел од проект постерите на наставниците од О.У. „Санде Штерјоски“ – Кичево

Средба помеѓу О.У. „Санде Штерјоски“ -Кичево и О.У. „Орхан Џемаили“ – Татеши, Струга

Pjesë nga posterat e projektit punuar nga arsimtarët e SH.F “Sande Shterjoski” -Kërçovë

Поздравување на директорот на О.У. „Санде Штерјоски“ – Кичево на гостите од О.У. „Орхан Џемаили“ – г.Татеши, Струга и претставниците од БРО и ПЕП проектот Përshëndetje nga drejtori i ShF “S.Shterjoski”-Kërçovë, mysafirëve nga Struga, BZHA dhe PEP projekti.

Реализатори на проектот од двете училишта-Realizatorë të projektit nga të dy shkollat

Тимот на ОУ. „Санде Штерјоски“ – Кичево Ekipi i ShF. “Sande Shterjoski”-Kërçovë

Квиз на знаења / Kuizi i diturisë

Trajnim për Mentorim të arsimtarëve në Ohër Обука за Менторирање на наставниците во Охрид

Qartë u vu në dukje se me organizimin e Kuizit të diturisë mund të arrihen qëllimet e përcaktura që ndikojnë ne motivimin e shtuar të nx. për mësim. I tërë mundi ynë fatmirsisht rezultoi me një sukses befasues. Организирањето на квиз натпреварот овозможи постигнување на определените цели што влијаат на поголема мотивација на учениците, со вклученост и на послабите ученици; Вложениот труд овозможи поголеми постигања на учениците.

Надминување на предрасуди изучувајќи го јазикот на другиот Тejkalimi i paragjykimeve duke mësuar gjuhën e tjetrit Соработка со училиштата: / Bashkpunim me shkollat: К.Ј. Питу - K. J. Pitu В. Полежиноски - B. Polezhinoski М. Ацев — M. Acev

15

Ефективно користење на слободно време Koha e lirë dhe shfrytëzimi efektiv i saj


Правилно физичко развивање и обликување на телото / Zhvillimi dhe formësimi i drejtë trupor i nxënësve

AKTIVITETET SPORTIVE TË NXËNËSVE PRAN SH.F.”SANDE SHTERJOSKI” Aktivitetet të lira sportive në Sh,F. Sande Shterjoski” jan të organizuara në sportet e: Hendbollit, Volejbollit, Fudbollit, Baskedbollit dhe Karatesë. Aktivitetet( Sekcionet) sportive organizohen jashtë orarit mësimor pas orvëve për Meshkuj dhe Femra. Në këto aktivitete jan të përfshi reth-200/250 nxënës në të dy gjinit. Nxënësit sipas kalendarit të federates shkollore për sport të R.Maqdonis jan të përfshi në garat Komunale, Zonale, Regjionale dhe Republikane. Ekipet të kësaj shkolle me sukses e përfaqësojn shkollën dhe komunën në shum sporte. Poashtu organizohen gara në mes klasave të-VII dhe VIII në Volejboll si dhe gara në mes shollave fillore të komunës së Osllomes dhe Zajazit. Fitues në këto gara është klasa VII-4 e cila në finale i fitoi vajzat e klasës VIII-1 me rezultat 2:0 Në garat Repuplikane në Karate nxënësit kan fituar : Dy medale të argjent: Abdul Feta Salifoski klasa e VII, Teodora Cfetoska klasa e VII dhe një medale të bronzta: Amir Çukeski klasa e VIII , kurse në garat Ballkanike në Kipro nxënësja Teodora Cfetoska klasa e VII e kësaj shkolle ka fituar madale të Argjent. Poashtu nxënësit marin pjes në patronatet e shkollave, dhe lojra sportive me shkolla jasht Kërçovës.

Постигнати резултати-Rezultatet e arritura Учениците имаат стекнати навики за развивање на физичките способности. Вежби за правилно физичко развивање и обликување на телото, преку забавни игри и рекреација. Ослободување од стресот преку вежби. Зголемен интерес за идни активности. Nx. kanë përfituar shprehi për zhvillimin e aftësive fizike (funkcionale dhe psikomotorike) dhe të bëjnë ushtrime për zhvillim dhe formësim të drejtë të trupit përmes lojërave argëtuese, rekreacionit dhe çlirimit nga stresi.Rritja e interesimit për aktivitetet e ardhëshme.

16

REVISTA SHKOLLORE  
REVISTA SHKOLLORE  

revista nr 1

Advertisement