Page 1

2010

Pyetje dhe detyra Fizika per mjeksi (shkolla e mesme) Sipas planit per shkolle te mesme profesionale. SH.M.K “Drita� -Kercove

Shkumbin Rrushaj www.fizika.tk 1/1/2010


Fizika Pyetje:

1. Prej çkahit varet vlera e përshpejtimit të rënies së lire? 2. Me cilën formulë njehsohet koha e ngjitjes së trupit përpjetë (gjatë hudhjes vertikale) ? 3. Cilat janë madhësitë karakteristike të lëvizjes rrethore të njëtrajtshme? 4. Çka ështe inercioni (plogëtisë) 5. Prej çkahit varet masa e trupave, sipas ligjit të dytë të Njutonit 6. Çfarë natyre kanë foract me të cilat bashkëveprojnë trupat ne ligjine tretë të Njutonit?

Detyra:

1. Në një vend në Tokë, trupi gjatë rënies së lire kalon largësinë prej 1268 mm për kohën 18s. Sa është përshpejtimi i rënies sëlirë në atë vend? 2. Sa do të jetë shpejtësia gjatë hudhjes vertikale me shpejtesi fillestare 15m/s dhe kohë 9s? 3. Perioda e rrotullimit të një rrote është 15s. Të gjnedet përshpejtimi centripetal në pikën e jashtme të rrotës, nëse diametri i saj është 3450 mm? 4. Nën veprimin e forces prej 20N trupi lëviz me përshpejtim a=0,4m/s2. Me çfarë përshpejtimi do të lëviz trupi nën veprimin e forces prej 50N?

6

Prof. Shkumbin Rrushaj


Fizika

Pyetje:

7. Shpejtësia e trupit gjatë rënies së lire parqet? Formula! 8. Cila lëvizje është hudhje vertikale 9. Çfarë përshpejtimi ka trupi gjatë lëvizjes rrethore të njëtrajtshme ? 10. Çka sipas ligjit të pare të Njutonit ? 11. Çka është forca; çka krakterizon ajo, sipas ligjit të dytë të Njutonit? 12. Çka tregon ligji i tretë i Njutonit?

Detyra:

6

Prof. Shkumbin Rrushaj


Fizika 5. Nga kulmi i lartë 236cm ndahen pikat e shiut. Sa është shpejtësia e tyre me rastin e rënies në Tokë dhe sa zgjat rënia e tyre nëse nuk përfillet rezistenca e ajrit? 6. Lartësia (rruga) gjatë hudhjes vertikale me shpejtesi fillestare 15m/s dhe kohë 9s ? 7. Rrotullimit në periodën që një rrotë bën është 91,5s. Të gjnedet përshpejtimi centripetal në pikën e jashtme të rrotës, nëse rrezja e saj është 350 cm? 8. Nën veprimin e forces prej 0,32KN trupi lëviz me përshpejtim a=0,6m/s2 . Me çfarë përshpejtimi do të lëviz trupi nën veprimin e forces prej 0,51KN?

6

Prof. Shkumbin Rrushaj


Fizika Pyetje:

13. Rruga (larësia) të cilën e klaon trupi gjatë rënies së lirë paraqet? Formula! 14. Cila lëvizje është hudhje horizontale? 15. Çfarë derjtimi dhe çfarë kahu ka përshpejtimi centripetal? 16. Përse thuhet se inercioni është një ndër vetitë me rëndësi të trupit? 17. Çka drejtimi dhe kahu ka forca në ligjin e dytë të Njutonit? 18. Çka rrjedh nga ligji i tretë i Njutonit?

Detyra:

9. Sa është shpejtësia e tyre me rastin e rënies në Tokë dhe sa zgjat rënia e tyre nëse nuk përfillet rezistenca e ajrit?Nga kulmi i lartë 2136mm ndahen pikat e shiut ? 10. Lartësia (rruga) gjatë hudhjes vertikale me shpejtesi fillestare 15m/s dhe kohë 7,9s? 11. Të gjendet shpejtësia lineare e një pike në hapsirë që rrotullohet? Perioda e rrotullimit të kësaj pike është 34s, kurse diametri i i kësaj pike që rrotullohet ështe 259 cm ? 12. Treni me mase 9563 kg niset nga vendi dhe për kohën 57s arrinë shpejtësinë 8m/s. Të gjendet sa është forca tërheqëse elokomotivës së trenit?

6

Prof. Shkumbin Rrushaj


Fizika

Pyetje:

19. Cili quhet përshpejtim i rënies së lirë? 20. Cila lëvizje është hudhje horizontale? 21. Përse thuhet se lëvizja rrethore e njëtrajtshme është lëvizje periodike? 22. Çfarë thotë ligji i parë i Njutonit 23. Si mund të matet masa e trupit në ligjin e dytë të Njutonit? 24. Si thotë ligji i tretë i Njutonit?

6 Detyra:

Prof. Shkumbin Rrushaj


Fizika 13. Sa është shpejtësia e tyre me rastin e rënies në Tokë dhe sa zgjat rënia e tyre nëse nuk përfillet rezistenca e ajrit?Nga kulmi i lartë 2136mm ndahen pikat e shiut? 14. Lartësia (rruga) gjatë hudhjes vertikale me shpejtesi fillestare 15m/s dhe kohë 5,5s? 15. Të gjendet shpejtësia lineare e një pike në hapsirë që rrotullohet? Perioda e rrotullimit të kësaj pike është 34s, kurse diametri i i kësaj pike që rrotullohet ështe 0,59 km ? 16. Treni me mase 9563 kg niset nga vendi dhe për kohën 47s arrinë shpejtësinë 8m/s. Të gjendet sa është forca tërheqëse elokomotivës së trenit?

6

Prof. Shkumbin Rrushaj


Fizika

‌

6

Prof. Shkumbin Rrushaj

Pyetje -detyra  
Pyetje -detyra  

per derjtimin mejksi

Advertisement