Page 1

Skaper attraktive muligheter

1


Velkommen til Studentunionen Høyskolen Kristiania Studentunionen Høyskolen Kristiania er en studentdrevet organisasjon som arbeider for å skape attraktive muligheter for studentene. Dette innebærer å bidra til å skape et godt faglig og sosialt miljø for alle studentene ved skolen. Studentunionen er representert i alle byene skolen har lokaler, altså her i Bergen, i Oslo og i Trondheim. Studentunionen består av åtte utvalg som fungerer som ulike avdelinger i organisasjonen. Into Campus arrangerer fadderuken som du nettopp har tatt del i. Stipendet står for sosiale arrangement gjennom året, mens idretten setter opp aktiviteter som fotball, volleyball og turer. Økonomiavdelingen sørger for at organisasjonen har en bærekraftig økonomi og kommunikasjonsavdelingen har ansvar for informasjonsflyten i organisasjonen. Karrieredagene står for et givende arrangement med fokus på faglig påfyll for studentene. I tillegg sitter det åtte representanter i hovedstyret som har det overordnede ansvaret for å drifte organisasjonen. Å være aktiv i Studentunionen er en spennende og morsom måte å få litt mer ut av studiehverdagen på. Man får samarbeidet med masse engasjerte medstudenter og knytter kontakter på tvers av linjene på skolen. I løpet av året du er aktiv lærer du utrolig mye om hvordan det er å drifte en organisasjon, samt mulighet til å skaffe deg relevant erfaring som kommer godt med videre i arbeidslivet. Fra 1.januar 2018 skal nye utvalg tre inn i sine roller og vi søker engasjerte studenter som kan bidra til å løfte organisasjonen enda et hakk. Hovedstyret skal velges av generalforsamlingen i høst, mens de resterende stillingene skal settes av valgkomiteen. For å søke inn i Studentunionen Høyskolen Kristiania 2018, sender du mail til rekruttering.bergen@studentunionen.no. Mailen skal merkes med hvilket utvalg og verv du ønsker, eksempel: Hovedstyret, Markedsansvarlig. 2


Søknadsmailen skal inneholde: 1. Litt informasjon om deg selv 2. Hvorfor du søker deg inn i Studentunionen 3. Hva DU kan bidra med i Studentunionen Søknadsfrist 24. September 2017. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg! Stillingsbeskrivelsene finner du i heftet, og dersom du har ytterligere spørsmål rundt en bestemt stilling eller utvalg, er det bare å sende en mail eller ta kontakt de som sitter i utvalgene. Ingen spørsmål er dumme, og kanskje vi er på jakt etter akkurat deg.

Følg oss på sosiale medier @shkbergen

Studentunionen ved Høyskolen Kristiania Bergen 3

@shkbergen


Hovedstyret 2017

4


HOVEDSTYRET Hovedstyret har ansvaret for at Studentunionen Høyskolen Kristiania blir driftet slik det står i vedtektene, som er festet av generalforsamlingen. Hovedstyret har også ansvaret for at utvalgene overholder reglene og retningslinjer. Styret møtes ukentlig hvor det orienters om den nåværende situasjonen i organisasjonen og beslutninger av en overordnet karakter tas for å sikre vellykket drift i fremtiden.

Kontakt: Siv-Iren Saltveit Halleland leder.bergen@studentunionen.no

5


Leder Leder i Hovedstyret har det overordnede ansvar for at Studentunionen ved Høyskolen Kristiania fungerer etter generalforsamlingens vedtatte formål. Leder er juridisk ansvarlig og har ansvaret for at den daglige driften gjennomføres i henhold til vedtektene. Leder er sammen med Økonomiansvarlig i styret økonomisk ansvarlig for organisasjonen. Leder er ansvarlig for at Hovedstyret i løpet av påfølgende januar måned har laget en konkret, spesifikk og overordnet strategi med tilhørende handlingsplan for det kommende året. Videre skal leder sørge for den daglige driften av SHK er i henhold til de nevne strategier laget av Hovedstyret, og at SHK jobber mot gitte felles planer. Han/hun skal også fungere som bindeledd mellom SHK og skolens ledelse samt representere organisasjonen der det er naturlig og/eller påkrev. Som leder representerer du SHK utad, noe som er en viktig del av vervet og et stort ansvar. Nestleder Nestleder er leders stedfortreder der leder selv ikke kan delta, og du overtar samtidig leders ansvarsområder. Nestleders mål med vervet er å arbeide for god kommunikasjonsflyt innad blant SHK- aktive, og ut til SHK-medlemmene generelt. Nestleder skal også sørge for at driften, kommunikasjonen og samarbeidet mellom utvalgene og Hovedstyret fungerer tilfredsstillende. Nestleder skriver agenda og sakspapirer til, og fører referater fra, styremøter og utvalgsledermøter. I tillegg til å koordinere og ha oversikt over alle arrangementer og hendelser i regi av SHK gjennom året har du sammen med HR-ansvarlig det overordnede ansvaret for all rekruttering til SHK. Nestleder er sammen med resten av styret ansvarlig for organisasjonen, man skal ved behov assistere og hjelpe utvalg eller personer i utførelsen av sitt verv. Økonomiansvarlig Økonomiansvarlig er sammen med leder ansvarlig for hele organisasjonens økonomi og arrangementer med egen økonomi i regi av SHK. Økonomiansvarlig skal utarbeide regnskap og budsjett, samt se til at dette følger god regnskapsskikk. Han/hun skal til en hver tid sørge før at SHK har en sunn og bærekraftig økonomi. Det stilles krav til økonomisk forståelse for budsjettering og regnskapsføring. Som økonomiansvarlig er du også leder i økonomiavdelingen og det kreves at du er strukturert og holder orden. Markedsansvarlig Markedsansvarlig er leder for markedsavdelingen og har det overordnede ansvaret for markedsavtaler og sponsoravtaler med næringslivet. Han/hun er kontaktpersonen i forhold til eksterne aktører som ønsker markedsplass på Høyskolen Kristiania i form av stands/plakater og lignende.

6


HR-ansvarlig HR-ansvarlig har det overordnede ansvaret for at de aktive i SHK har et godt arbeidsforhold og gode rutiner. I samarbeid med nesteleder vil du ha ansvaret for rekruttering i organisasjonen. Gjennom vervet vil du være involvert i hovedstyrets oppgaver, bistå utvalgene ved eventuelle personalsaker, samt gjennomføre medarbeidersamtaler med utvalgene. Pr- og kommunikasjonsansvarlig PR- og kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig for promoteringen av SHK mot næringslivet og jobber mye med det grafiske helhetsbildet av SHK og hvordan vi som studentorganisasjon viser oss ut mot markedet. Prog kommunikasjonsansvarlig har også det overordnede ansvaret over kommunikasjonen internt i organisasjonen. Store deler av dette ansvaret går over nett på plattformer som hjemmeside, Facebook, Snapchat og Instagram. PR- og kommunikasjonsansvarlig uttaler seg i media i samråd med Leder av organisasjonen. Som Pr- og kommunikasjonsansvarlig er du også leder av kommunikasjonsavdelingen i SHK. Fagansvarlig Fagansvarlig er ansvarlig for at studentene ved Høyskolen Kristiania blir hørt med sine faglige rettigheter. Han/hun er Leder for skolens tillitsutvalg, og er i jevnlig kontakt med skolens administrasjon, fagstab og ledelse. Fagansvarlig fungerer som bindeledd mellom studenter og ledelse/fagstab/administrasjon. Når studentene har tilbakemeldinger fra klassene er det fagansvarlig som bringer sakene videre opp i systemet. Han/hun sitter som representant for Studentunionen på tillitsutvalgsmøter. Studentpolitisk koordinator Studentpolitisk koordinator har som hovedoppgave å informere SHK-styret om hva som rører seg i de øvrige studentpolitiske institusjonene i Bergen. Studentpolitisk koordinator sitter i Hovedstyret, læringsmiljøutvalget, TU og Velferdstinget. Han/hun er dermed bindeleddet mellom SHK og de andre organisasjonene i studentmiljøet. Det er ønskelig at en studentpolitisk koordinator er en aktiv og engasjert person som ikke er redd for å ta ordet for å tale studentene ved Høyskolen Kristianias sak. Studentpolitisk koordinator trenger ikke være partipolitisk aktiv, det jobbes kun for å fremme studentenes sak.

7


ØKONOMIAVDELINGEN Økonomiavdelingen består av økonomiansvarlig i hovedstyret samt økonomimedarbeider(e). Økonomiavdelingen sin primæroppgave er å opprettholde en sunn økonomi i SHK og sørger for at utvalgene holder seg innenfor budsjettrammen. I økonomiavdelingen arbeider økonomimedarbeider(e) tett sammen med økonomiansvarlig i hovedstyret.

Økonomimedarbeider Økonomimedarbeider(e) har i samarbeid med økonomiansvarlig ansvar for å føre regnskap, utforme budsjettforslag og revidere budsjetter. Andre arbeidsoppgaver er å bistå økonomiansvarlig i den daglige driften ved å svare på spørsmål fra utvalgene, samt utforme budsjetter for ulike arrangementer utvalgene arrangerer. Du vil delta på utvalgsledermøter hver andre uke og videreformidle informasjonen til avdelingen.

Kontakt: Tomas Rugland Wereide okonomi.bergen@studentunionen.no

8


MARKEDSAVDELINGEN Markedsavdelingen jobber for å styrke SHK økonomisk og faglig. Markedsavdelingen jobber aktivt ut mot næringslivet for å skaffe samarbeidspartnere og sponsorer til organisasjonen som helhet og enkeltaktiviteter. Avdelingen har også ansvaret for at all markedsføring av SHK og andre samarbeidspartnere foregår på riktig måte.

Markedsarbeider Markedsarbeider jobber i samarbeid med markedsansvarlig ut mot næringslivet for å skaffe samarbeidspartnere og sponsorer til arrangementer og utvalg i SHK. Du vil kontakte eksterne aktører over telefon og delta på møter for å forhandle ulike avtaler som kommer studentene til gode.

Kontakt: Kristoffer Sneddon marked.bergen@studentunionen.no

9


KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for distribuering av informasjon på nettsiden til SHK og sosiale medier knyttet til organisasjonen. Utvalget utarbeider i starten av året en kommunikasjonsplan for SHK og følger denne gjennom året. I tillegg promoterer kommunikasjonsavdelingen arrangementer og tar oppdrag fra de ulike utvalgene ved behov.

Kontakt: Maren Karla Halland pr.bergen@studentunionen.no

10


Leder Pr- og kommunikasjonsansvarlig i Hovedstyret. Nestleder Nestleder i kommunikasjonsavdelingen har som hovedoppgave å se til at oppdrag blir fulgt opp og gjort innen tidsfrist og de rammer som er satt. Du har også i samarbeid med PR- og kommunikasjonsansvarlig ansvar for utarbeidelse av kommunikasjonsstrategier og lignende. Nestleder har også ansvar for administrative oppgaver som å sende innkallinger, statusrapporter og skrive referat fra møtene. Fotograf Fotograf i kommunikasjonsavdelingen har ansvar for å ta bilder og video under arrangementer i regi av SHK, samt klargjøre materialet for publisering i etterkant. Du har ansvar for å ta alle portrettbilder og gruppebilder for hele organisasjonen i starten av året, som skal publiseres på SHKs nettside. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter i utvalget. Journalist Journalist i kommunikasjonsavdelingen har ansvar for å utforme tekstuell kommunikasjon for SHK. Du vil få mange typer oppdrag som intervjuer, artikler, blogginnlegg eller småtekster som skal publiseres på hjemmesiden til SHK, Instagram og Facebook. Noen av oppdragene kan være karrieredagene, krafttak mot kreft og andre saker fra de ulike utvalgene. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter i utvalget. Grafiker Grafiker i kommunikasjonsavdelingen har ansvar for utforming av det grafiske materialet i SHK. Dette vil være utforming av plakater, flyers, bannere, brosjyrer og lignende som skal publiseres på nett eller brukes i promotering av arrangement i SHK. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter i utvalget. Det er i disse stillingene krav om kunnskap innenfor fagfeltet.

11


Into Campus er utvalget som arrangerer fadderuken for Høyskolen Kristianias studenter i Bergen. Som en del av dette utvalget vil du være med å planlegge uken, booke artister, utesteder og koordinere arrangementet. Into Campus er det største arrangementet SHK står for og studentenes første møte med skolen. Formålet med utvalget er at alle nye studenter skal tas godt i mot og bli bedre kjent gjennom morsomme og spennende aktiviteter.

Kontakt: Rebecca Ravik leder.into.bergen@studentunionen.no

12


Leder Leder av Into Campus har det overordnede ansvar for planlegging og gjennomføring av fadderuken ved Høyskolen Kristiania. Du er også ansvarlig for at fadderuken gjennomføres i tråd med SHKs retningslinjer. Leder er ansvarlig for at utvalget følger administrasjonen på skolens reglement, og du vil være deres nærmeste kontaktperson. Som leder står du økonomisk ansvarlig for utvalget og skal sammen med økonomiavdelingen skrive årsbudsjett. Utover disse arbeidsoppgavene skal du bistå de andre utvalgsmedlemmene ved behov. Nestleder Nestleder har ansvar for det administrative arbeidet i utvalget som involverer møteinnkallelser, referat og statusrapporter. Nestleder skal i samarbeid med markedsansvarlig også være med å lage kjøreplaner til alle arrangementene, slik at alle involverte parter til enhver tid vet hva som foregår. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter i utvalget. Fadderansvarlig Fadderansvarlig har ansvar for rekruttering av faddere til fadderuken. Videre vil du sette sammen faddergrupper og fordele de nye studentene i disse. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter i utvalget. Bookingansvarlig Bookingansvarlig har det overordnede ansvaret for å booke og planlegge alt som er nødvendig for arrangementet. Dette vil være artister, lokaler og andre avtaler med eksterne aktører. Under selve fadderuken har bookingansvarlig ansvar for artistene og oppfølging av disse. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter i utvalget. Markedsansvarlig Markedsansvarlig har ansvar for å planlegge promotering og markedsføring av arrangementene gjennom uken. Du har ansvar for eventuell sponsorer, eksterne aktører til stand virksomhet og tilpassede avtaler gjennom uken. Du jobber tett med leder i utvalget, kommunikasjonsavdelingen og markedsavdelingen i SHK. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter i utvalget.

13


14


IDRETTEN Idretten tilrettelegger for at du som student skal kunne holde deg i aktivitet i studietiden! Det er satt opp ukentlige treninger for de ulike tilbudene, der alle studenter ved skolen kan delta. Idretten har også ansvar for å arrangere HK til fjells som er den årlige turen til skianlegg, i tillegg til andre spennende arrangement og lavterskeltilbud gjennom året.

Kontakt: Petter Ødegaard leder.idretten.bergen@studentunionen.no

15


Leder Leder av Idretten har ansvar for å se til at alle i utvalget gjennomfører sine arbeidsoppgaver på en hensiktsmessig måte, samt bistå der det er nødvendig. Delegering av oppgaver er også lederens ansvar. Videre er leder sammen med nestleder og prosjektansvarlig ansvarlig for planlegging av HK til fjells. Det vil være en fordel at leder av idretten er en engasjert person som liker sport, er strukturert og takler mye ansvar. Nestleder Nestlederens oppgave er å sende møteinnkallelser, skrive agenda og referat. Som nestleder må du kunne steppe inn dersom noen i utvalget ikke er til stede, eller der det trengs mer arbeidskraft. Nestleder skal i samarbeid med utvalget lage en kjøreplan for alle arrangementene. Nestleder er også ansvarlig sammen med leder for planlegging av HK til fjells. Herre-fotballansvarlig Herre-fotballansvarlig ved SHK har ansvar for planlegging og gjennomføring av treninger og kamper. Du har også ansvar for anskaffelse av treningstid, påmelding til kamper og cuper, samt være fotballagets kontaktperson. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter i utvalget. Det vil være en fordel at herre-fotballansvarlig har erfaring med eller engasjement for fotball. Du har som herre-fotballansvarlig ansvar for at laget har det utstyret som trengs. Dame-fotballansvarlig Dame-fotballansvarlig ved SHK har ansvar for planlegging og gjennomføring av treninger og kamper. Du har også ansvar for anskaffelse av treningstid, påmelding til kamper og cuper, samt være fotballagets kontaktperson. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer i regi av idretten, samt delta på ukentlige møter i utvalget. Det vil være en fordel at dame-fotballansvarlig har erfaring med eller engasjement for fotball. Du har som dame-fotballansvarlig ansvar for at laget har det utstyret det trengs.

16


Volleyballansvarlig Volleyballansvarlig ved SHK har ansvar for planlegging og gjennomføring av treninger og kamper. Du har også ansvar for anskaffelse av treningstid, påmelding til kamper og cuper, samt være volleyballens kontaktperson. En annen viktig del av vervet består av å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer i regi av idretten, samt delta på ukentlige møter i utvalget. Det vil være en fordel at volleyballansvarlig har erfaring med eller engasjement for volleyball. Du har som volleyballansvarlig ansvar for at laget har det utstyret det trengs. Prosjektansvarlig Prosjektansvarlig har som hovedoppgave sammen med leder og nestleder å stå for planlegging, gjennomføring og evaluering av arrangementer i regi av idretten. Et eksempel er HK til Fjells, samt andre arrangementer og turer som idretten arrangerer i Bergen. Prosjektansvarlig i idretten bør være sportsinteressert, kunne jobbe selvstendig og i team, samt være kreativ og strukturert i sitt arbeid.

17


KARRIEREDAGENE V/SHK

Karrieredagene ved Høyskolen Kristiania Bergen er det største faglige arrangementet i SHK. Utvalget arbeider for å innhente spennende foredragsholdere for å skape engasjement og motivasjon blant studentene. Karrieredagene er en viktig arena for å tilrettelegge for en kobling mellom næringslivet og studentene. I tillegg har utvalget ansvar for å kontakte bedrifter som er relevant for de ulike studieretningene ved skolen.

Kontakt: Anne Mari Stien Grimsrud leder.kd.bergen@studentunionen.no

18


Leder Leder har det overordnede ansvar for koordinering av arrangementet og alle avtaler som gjøres i forbindelse med Karrieredagene. Stillingen består i å administrere og delegere oppgaver i forbindelse med arrangementet og til en hver tid og bistå de andre i utvalget ved behov. Som leder står du økonomisk ansvarlig for utvalget og skal sammen med økonomiavdelingen ha oversikt over budsjettet for dagene. Nestleder Nestleder har ansvar for det administrative arbeidet i utvalget som involverer møteinnkallelser, referat og statusrapporter. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementet, samt delta på ukentlige møter i utvalget. Nestleder skal i samarbeid med koordinator utarbeide kjøreplan for hele arrangementet. Markedsansvarlig Markedsansvarlig har du det overordnede ansvar for å planlegge promotering og markedsføring av arrangementet. Det er markedsansvarlig sin oppgave å planlegge og ha kontroll på eventuelle innkjøp og sponsoravtaler i forbindelse med arrangementet. Dette vil gjøres i tett samarbeid med kommunikasjonsavdelingen og markedsavdelingen. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementet, samt delta på ukentlige møter i utvalget. Bookingansvarlig Bookingansvarlig har ansvaret for booking og bedriftspresentasjoner under Karrieredagen. Dette er en viktig rolle der du vil ha mye kontakt med eksterne aktører og det ansvaret det medfører. Som bookingansvarlig har du ansvar for at foredragene blir både variert og tiltalende for alle skolens studenter. Under selve Karrieredagene vil du ha ansvar for gjennomføringen av foredragene og oppfølging av foredragsholderne. Du vil ha et tett samarbeid med Koordinator i utvalget. Koordinator Koordinator har ansvar for å utarbeide en kjøreplan i samarbeid med nestleder for selve arrangementet. Denne kjøreplanen skal gi en oversikt over ansvarsfordeling, tidsplanen og at alt av utstyr er på plass og i orden til arrangementet. Stillingen består også i å bistå bookingansvarlig i forkant av Karrieredagene.

19


EST

Stipendet sitt ansvarsområde er å tilrettelegge for et godt sosialt miljø på skolen utenfor forelesningssaler og klasserom. Utvalget arrangerer ulike events som quiz, spillkvelder, turneringer og fester i skolen lokaler i Hansaparken, eller eksternt i Bergen sentrum. Stipendet samarbeider gjerne med andre utvalg for å kunne tilby studentene et bredere tilbud av arrangementer og aktiviteter.

Kontakt: Vegard Lund leder.stipendet@studentunionen.no

20


Leder Leder i Stipendet har det overordnede ansvaret for utvalget og skal til enhver tid ha kontroll over nåværende og kommende oppgaver. Stillingen består av å administrere og delegere stipendet sine oppgaver i tett samarbeid med de andre i utvalget. Leder står som første kontaktperson når det gjelder alle henvendelser og spørsmål angående stipendet SHK eksternt. Som leder står du økonomisk ansvarlig for utvalget og skal sammen med økonomiavdelingen skrive årsbudsjett. Nestleder Nestleder i stipendet har ansvar for å kontrollere og gjennomføre de administrative oppgavene. Dette vil si ukentlige møteinnkallinger, referater og statusrapporter. Fokuset er stipendets daglige drift i regi av SHK. Som nestleder i stipendet må du kunne steppe inn dersom noen i utvalget ikke er til stede, eller der det trengs mer arbeidskraft. Det legges og vekt på langsiktig planlegging og fremdrift i samarbeid med resten av medlemmene i Stipendet. Kommunikasjonsansvarlig Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for planlegging av promoteringen ved ulike arrangementer i regi av stipendet. Du skal kunne avgjøre hvilke kanaler som er mest hensiktsmessig for å nå ut til flest mulig studenter ved skolen. Du vil være bindeleddet mellom utvalget og kommunikasjonsavdelingen, og vil i samarbeid med dem utforme fullstendig promoteringsmaterial. En annen viktig del av vervet består i å bistå stipendet ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter i utvalget. Driftsansvarlig Driftsansvarlig har ansvar for å sette opp vaktlister slik at alle medlemmene i utvalget har oversikt over arbeidsoppgaver. En skal påse at alle møter på jobb og gjør en innsats som Crew. Du har ansvaret for alle som jobber i stipendet, og opplæring i samarbeid med resten av styret. En annen viktig del av vervet er å bistå utvalget der det trengs, samt delta på ukentlige møter. Bar-ansvarlig Bar-ansvarlig er ansvarlig for pubens eventuelle serverings- og skjenkebevillinger. Baransvarlig skal til enhver tid ha kontroll på hvor mye stipendet besitter av drikkevarer, samt innkjøp og påfyll av varer før eventer. I tillegg skal bar-ansvarlig tilegne seg nødvendige kunnskaper om utstyr, skjenkebevilgning og lover og regler om bardrift. En annen viktig del av vervet er å bistå utvalget der det trengs, samt delta på ukentlige møter.

21


Brukbar Ved fremvisning av gyldig studentbevis får alle studenter 25% avslag på Mains (hovedretter) mandag til fredag.

Dolly Dimples Minde Ved fremvisning av gyldig studentbevis får alle studenter 25% avslag på all take away og i restaurant.

Janne & Julia Studenter ved Høyskolen Kristiania i Bergen har 15% rabatt på ordinære varer i Strandgaten.

Bergen Body Work Behandling/massasje på 30 min for 200kr - ordinær pris: 440kr.

Christiania Taxi Studenter ved Høyskolen Kristiania Bergen får 15% rabatt ved fremvisning av studentbevis.

22


Sumo Restaurant

Escalón

Ved fremvisning av gyldig studentbevis får alle studenter 25% avslag på all take away hos Sumo, samt 25% avslag i restaurant mellom 12:00 og 16:00 mandag til torsdag.

15% avslag på mat ved restaurantene på Veiten og i Neumannsgate.

Sportsgalleriet 15 % avslag på alle varer.

Los Tacos Ved fremvisning av gyldig studentbevis får alle studenter 25% avslag på alle s ignaturretter hos Los Tacos.

Salsa Restaurant Ved fremvisning av gyldig studentbevis får alle studenter 25% avslag på all takeaway hos Salsa, samt 25% i restaurant mandag til torsdag

Regn 15% avslag på alle ordinære varer.

23


Spørsmål?

Send mail til rekruttering.bergen@studentunionen.no Søknadsfrist 24. September 2017.

24

SHK hefte  

Studentunionen ved Høyskolen Kristiania (SHK) er skolens studentforening. SHK omfatter alle studenter ved Høyskolen. Vi holder til i Oslo, B...