Page 1

RYeSXûªff¶ffQ, ¦fb÷Y½ffSXX 12 ªfb»ffBÊX 2018 AÔ¶ff³fe IYe þZ¶f ¸fZÔ ¸fûQe ÀfSXIYfSX: ASXd½faQ IZYªfSXe½ff»f

³fBÊX dQ»»feÜ dQ»»fe IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ´fSX EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ IYSXfSXf þb¶ff³fe WX¸f»ff ¶fû»ff WX`Ü ÀfeE¸f IZYþSXeUf»f ³fZ QZVf IZY Àf¶fÀfZ ²f³fe ½¹fdöY AüSX dSX»ff¹fÔÀf BÔOXÀMÑeþ IZY ´fi¸fbJ ¸fbIZYVf AÔ¶ff³fe IZY °ffSX ´feE¸f ¸fûQe ÀfZ þûOÞX dQE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ BÀf ¶ffSX dSX»ff¹fÔÀf RYfCXÔOXZVf³f IZY ´fiÀ°ffdU°f dþ¹fû BÔÀMXeMXйfcMX IYû »fZIYSX ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYe °feJe Af»fû¨f³ff IYe WX`Ü ¶feþZ´fe IZY UdSXâ ³fZ°ff AüSX ´fcUÊ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ¹fVfUÔ°f dÀf³WXf IZY MXÐUeMX IYû dSXMXÐUeMX IYSX°fZ WXbE ÀfeE¸f IZYþSXeUf»f ³fZ d»fJf, k´fWX»fZ IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX AÔ¶ff³fe IYe þZ¶f ¸fZÔ ±fe, A¶f ¸fûQe ÀfSXIYfSX AÔ¶ff³fe IYe þZ¶f ¸fZÔ WX`Ü IbYL ·fe ¶fQ»ff WX` ¢¹ff?l QSXAÀf»f, ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f dUIYfÀf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IbYL dQ³fûÔ ´fWX»fZ kBÔÀMXeMXйfcÀfÔÀf AfgRY Ed¸f³fZÔÀfl IYe Àfc¨fe þfSXe IYe ±feÜ BÀf¸fZÔ dSX»ff¹fÔÀf RYfCXÔOXZVf³f IZY ´fiÀ°ffdU°f dþ¹fû BÔÀMXeMXйfcMX IYû ·fe þ¦fWX Qe ¦fBÊ ±feÜ ¹fVfUÔ°f dÀf³WXf ³fZ IZYÔQi IZY IYQ¸f IYe IYOÞXe Af»fû¨f³ff IYe ±feÜ CX³WXûÔ³fZ MXÐUeMX dIY¹ff ±ff, kdþ¹fû BÔÀMXeMXйfcMX IYe A·fe °fIY À±ff´f³ff ·fe ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ WX`Ü ¹fWX AdÀ°f°U ¸fZÔ WXe ³fWXeÔ WX`Ü BÀfIZY ¶ffUþcQ ÀfSXIYfSX ³fZ BÀfZ Ed¸f³fZÔÀf IYf MX`¦f QZ dQ¹ffÜ ¸fbIZYVf AÔ¶ff³fe WXû³fZ IYf ¹fWXe ¸fWX°U WX`Ül

ÀfZ³ff IZY IYfdRY»fZ ´fSX ´f°±fSX¶ffþe, þUf¶fe IYfSXÊUfBÊ ¸fZÔ EIY IYe ¸fü°f, EIY §ff¹f»f

ªf¸¸fcÜ IbY´fUfOÞXf ÀfZ ¨füIY¶f»f þf SXWXZ ÀfZ³ff IZY IYfdRY»fZ ´fSX IbYL ¹fbUIYûÔ ³fZ ÂfZWX¦ff¸f ÃfZÂf ¸fZÔ A¨ff³fIY ´f±fSXfU VfbøY IYSX dQ¹ffÜ ÀfZ³ff ³fZ þUf¶fe IYfSXÊUfBÊ IYSX°fZ WXbE WXUfBÊ RYf¹fdSXÔ¦f IYeÜ dþÀfÀfZ EIY QbIYf³fQfSX Jfd»fQ ¦fµRYfSX ´fbÂf A¶Qb»f ¦fµRYfSX IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ EIY A³¹f ¹fbUIY ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXû ¦f¹ffÜ ¶fb²fUfSX Àfb¶fWX IbY´fUfOÞXf ÃfZÂf IZY ÂfZWX¦ff¸f ¸fZÔ ÀfZ³ff IZY IYfdRY»fZ ´fSX A¨ff³fIY IbYL »fû¦fûÔ ³fZ ´f±fSXfU VfbøY IYSX dQ¹ffÜ ÀfZ³ff IbY´fUfOÞXf IZY þÔ¦f»fûÔ ¸fZÔ Af°fÔIYUfQ dUSXû²fe IYfSXÊUfBÊ IZY d»fE þf SXWXe ±feÜ ÀfZ³ff ³fZ ´fWX»fZ B³f ¹fbUfAûÔ IYû SXûIY³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ IYBÊ ¹fbUfAûÔ IZY ÃfZÂf ¸fZÔ þ¸ff WXû³fZ AüSX ·fe¿f¯f ´f±fSXfU IZY IYfSX¯f ÀfZ³ff ³fZ WXUf ¸fZÔ ¦fûd»f¹ffÔ ¨f»ff³fe VfbøY IYe AüSX IYfdRY»fZ IYû ÃfZÂf ÀfZ ÀfbSXdÃf°f d³fIYf»ffÜ BÀf ¶fe¨f, ÀfZ³ff IYe ¦fû»fe IZY IYfSX¯f EIY À±ff³fe¹f QbIYf³f A¶Qb»f ¦fµRYfSX IYû ¦fû»fe »f¦f ¦fBÊÜ EIY A³¹f ¹fbUIY ·fe §ff¹f»f WXû ¦f¹ffÜ Qû³fûÔ IYû À±ff³fe¹f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ QfdJ»f IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ þWXfÔ IbYL Àf¸f¹f ¶ffQ A¶Qb»f ¦fµRYfSX ³fZ Q¸f °fûOÞX dQ¹ffÜ ¹fbUIY IYe ¸fü°f IYe Àfc¨f³ff ´fcSXZ ÃfZÂf ¸fZÔ Af¦f IYe °fSXWX R`Y»f ¦fBÊÜ ¹fbUfAûÔ ³fZ ÃfZÂf ¸fZÔ þ¸ff WXûIYSX þûSXQfSX ´fiQVfʳf dIY¹ff AüSX ÀfZ³ff IZY dJ»ffRY ³ffSXZ¶ffþe IYeÜ ´fbd»fÀf ³fZ A¶Qb»f ¦fµRYfSX IZY ¸ffSXZ þf³fZ IYe ´fbdá IYe WX`Ü ´fbd»fÀf ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYSX SXWXe WX`Ü

RiYfÔÀf IYû ´feLZ LûOÞX ·ffSX°f A¶f Qbd³f¹ff IYe LNXe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe A±fʽ¹fUÀ±ff

´f`dSXÀfÜ dUIYfÀf IZY Q¸f ´fSX ·ffSX°fe¹f A±fʽ¹fUÀ±ff ³fZ DYÔ¨fe CXOÞXf³f ·fSXe WX`Ü RiYfÔÀf IYû Àff°fUZÔ ´ff¹fQf³f ´fSX ´feLZ LûOÞX°fZ WXbE ·ffSX°f A¶f Qbd³f¹ff IYe LNXe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe A±fʽ¹fUÀ±ff ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü dUV½f ¶f`ÔIY IZY 2017 IZY A´fOXZMXZOX OXZMXf ¸fZÔ BÀfIYe þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊ WX`Ü BÀfIZY ¸fb°ffd¶fIY, ·ffSX°f IYe ªfeOXe´fe (ÀfIY»f §fSXZ»fc CX°´ffQ) d´fL»fZ Àff»f IZY AfdJSX ¸fZÔ 2.597 dMÑd»f¹f³f OXfg»fSX ±fe þ¶fdIY RiYfÔÀf IYe 2.582 dMÑd»f¹f³f OXfg»fSXÜ IYBÊ d°f¸ffdWX¹fûÔ IYe ¸fÔQe IZY ¶ffQ ·ffSX°f IYe A±fʽ¹fUÀ±ff þb»ffBÊ 2017 ÀfZ dRYSX ÀfZ ¸fþ¶fc°f WXû³fZ »f¦feÜ Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY ·ffSX°f IYe Af¶ffQe BÀf Àf¸f¹f 1 ASX¶f 34 IYSXûOÞX WX` AüSX ¹fWX Qbd³f¹ff IYf Àf¶fÀfZ Af¶ffQeUf»ff ¸fb»IY ¶f³f³fZ IYe dQVff ¸fZÔ A¦fiÀfSX WX`Ü RiYfÔÀf IYe Af¶ffQe 6 IYSXûOÞX 7 »ffJ WX`Ü

½f¿fÊ: 03

AaIY: 138

´fÈâX : 8

¸fc»¹f: 2.00 ÷Y.

RNI No.: UPHIN/2016/69767

Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYe IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYû RYMXIYfSX, ÀfaSÃf¯f Qû ¹ff PXWXf Qû °ffþ¸fWX»f

³fBÊX dQ»»feÜ ¸fûWX¶¶f°f IYe d³fVff³fe IYWXZ þf³fZ Uf»fZ °ffþ ¸fWX»f IZY ÀfÔSXÃf¯f IZY ¸fbïZ ´fSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ Àf£°f ÷YJ Ad£¹f°ffSX dIY¹ff WX`Ü ¶fb²fUfSX IYû Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ÀfÔSXÃf¯f AüSX SXJSXJfU ´fSX ÀfSXIYfSXe CXQfÀfe³f°ff ´fSX IYWXf dIY A¦fSX BÀfZ ÀfÔ·ff»f ³fWXeÔ ÀfIY°fZ WX`Ô °fû PXWXf QedþEÜ ¦füSX°f»f¶f WX` dIY d´fL»fZ IbYL Àf¸f¹f ÀfZ °ffþ IYe ¨f¸fIY RYeIYe ´fOÞX°fe þf SXWXe WX` dþÀfIYû »fZIYSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ »f¦ff°ffSX Àf£°fe dQJf SXWXf WX`Ü þdÀMXÀf ¸fQ³f ·fe¸fSXfU »fûIbYSX ³fZ °ffþ IZY ÀfÔSXÃf¯f AüSX SXJSXJfU IYû »fZIYSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX AüSX CXÀfIZY ÀfÔÀ±ff³f ASI IYe CXQfÀfe³f°ff ´fSX ¦fbÀÀff þ°ff°fZ WXbE IYWXf dIY A¦fSX BÀfZ ÀfÔ·ff»f ³fWXeÔ ÀfIY°fZ °fû BÀfZ PXWXf Qedþ¹fZÜ ³ffSXfþ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ IYWXf dIY EIY AûSX RiYfÔÀf IZY EdRY»f MXfgUSX IYû QZJ³fZ 80 d¸fd»f¹f³f »fû¦f Af°fZ WX`, þ¶fdIY °ffþ¸fWX»f IZY d»fE dÀfRYÊ 5 d¸fd»f¹f³f, Af´f »fû¦f °ffþ¸fWX»f IYû »fZIYSX ¦fÔ·feSX ³fWXeÔ WX` AüSX ³f WXe Af´fIYû BÀfIYe ´fSXUfWX WX`Ü Af´f MXcdSXÀMX

IYû »fZIYSX ¦fÔ·feSX ³fWXeÔ WX`Ü Af´fIYe UþWX ÀfZ ¹fZ QZVf IYf ³fbIYÀff³f WXû SXWXf WX`, °ffþ¸fWX»f IYû »fZIYSX §fûSX CXQfÀfe³f°ff WX`Ü ¢¹fûÔdIY Af´fIYû °ffþ IYû ¶f¨ff³fZ, MXcdSXÀMXûÔ IZY d»fE ÀfbdU²ff þbMXf³fZ ÀfZ ª¹ffQf BÀfZ d¶f¦ffOÞX³fZ IYe d¨fÔ°ff WX`Ü °f·fe °fû Af´f³fZ CXôû¦f

»f¦ff³fZ IYe AdþʹffÔ »fZ »fe WX`ÔÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ dRYSX ÀfUf»f CXNXf¹ff dIY Taj Trapezium Authority (TTZ) ¸fZÔ CXôû¦f »f¦ff³fZ IZY d»fE »fû¦f AfUZQ³f IYSX SXWXZ WX` AüSX CX³fIZY AfUZQ³f ´fSX dU¨ffSX ·fe WXû SXWXf WX`Ü

ÀfbSXÃff EþZÔdÀf¹fûÔ IYe ¶fOÞXe IYf¸f¹ff¶fe

dQ»»fe IYû QWX»ff³fZ IYe ÀffdþVf ³ffIYf¸f

³fBÊX dQ»»fe (EªfZÔÀfe)Ü ·ffSX°fe¹f ÀfbSXÃff EþZÔdÀf¹fûÔ ³fZ EIY ¶fOÞXe IYf¸f¹ff¶fe WXfdÀf»f IYSX°fZ WXbE QZVf IYe SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³f AfBÊEÀfAfBÊEÀf IZY Af°¸f§ff°fe WX¸f»fZ IYe ÀffdþVf IYû ³ffIYf¸f IYSX dQ¹ff WX`Ü BÀf ¶fOÞXZ IYfCXÔMXSX BÔMXZd»fþZÔÀf Afg´fSXZVf³f IZY °fWX°f ÀfbSXÃff EþZÔdÀf¹fûÔ ³fZÔ AfBÊEÀf IZY ARY¦ff³f Af°¸f§ff°fe WX¸f»ffUSXûÔ IZY ³fZMXUIYÊ ¸fZÔ §fbÀf´f`NX IYSX dQ»»fe IYû QWX»ff QZ³fZ IYe ¸fÔÀfc¶fûÔ IYû ³ffIYf¸f IYSX dQ¹ffÜ £f¶fSXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY ·ffSX°fe¹f EþZÔdÀf¹fûÔ ³fZ dÀf°f¸¶fSX 2017 IYû BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ d¦fSXµ°ffSXe IYe WXf»ffÔdIY Vfe¿fÊ SXfþ³fd¹fIY ÀfcÂfûÔ ³fZ BÀfIYe ´fbdá A¶f IYe WX`Ü ÀfcÂfûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY ¹fWX AfBÊEÀf Af°fÔIYe dQ»»fe ¸fZÔ EIY BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYfg»fZþ IZY LfÂf IZY °füSX ´fSX »ffþ´f°f³f¦fSX B»ffIZY ¸fZÔ SXWX SXWXf ±ffÜ dþÀfIYe d¦fSXµ°ffSXe IZY ¶ffQ CXÀfZ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY UWX BÀf UöY

ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ A¸fZdSXIYe Àf`³¹f ¶fZÀf ¸fZÔ I`YQ WX`Ü AfBÊEÀf IYf ¹fWX Af°fÔIYe B°f³ff ´fi·ffUVff»fe ±ff dIY ´fcL°ffL IZY QüSXf³f BÀfÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY Af²ffSX ´fSX A¸fZdSXIYe ÀfZ³ff ³fZ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ °ffd»f¶ff³f IZY dJ»ffRY IYBÊ ¶fOÞXe IYf¸f¹ff¶fe WXfdÀf»f IYe WX`Ü ÀfcÂfûÔ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ARY¦ffd³fÀ°ff³f, Qb¶fBÊ AüSX dQ»»fe ¸fZÔ »f¦ff°ffSX 18 ¸fWXe³fZ °fIY ¨f»fZ d³f¦fSXf³fe Afg´fSXZVf³f IZY °fWX°f ¹fZ ´f°ff ¨f»ff WX` dIY 12 AfBÊEÀf Af°fÔdIY¹fûÔ IYf ¹fWX ¦fbMX ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ MÑZd³fÔ¦f »fZ³fZ IZY ¶ffQ IYBÊ þ¦fWXûÔ ´fSX

¶f¸f ²f¸ffIZY IYSX³fZ Uf»ff ±ffÜ dþÀf ARY¦ff³fe Af°fÔIYe IYû ·ffSX°f ·fZþf ¦f¹ff ±ff CXÀfIYe CX¸fi »f¦f·f¦f 20 Àff»f WX` AüSX UWX EIY ²f³fe IYfSXû¶ffSXe IYf ¶fZMXf WX`Ü BÀf Af°fÔIYe ³fZ dQ»»fe IZY ¸fWX°U´fc¯fÊ À±f»fûÔ-dQ»»fe E¹fSX´fûMXÊ, AÔÀf»f ´»ffþf ¸ffg»f, UÀfÔ°f IbYÔþ ¸ffg»f IYe SXZIYe IYSXIZY A´f³fZ WX¸f»fZ IZY d»fE ¨fb³ff ±ff AüSX »f¦ff°ffSX ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ A´f³fZ WX`ÔOX»fÀfÊ ÀfZ d³fQZÊVf ´fif~ IYSX SXWXf ±ffÜ BÀfIYe d¦fSXµ°ffSXe °f¶f WXbBÊ þ¶f ·ffSX°fe¹f ÀfbSXÃff EþZÔdÀf¹fûÔ IZY EIY §fbÀf´f`dNXE ³fZ BÀfZ d¶f³ff dMѦfSX IZY dUÀRYûMXIY CX´f»f¶²f IYSXfIYSX BÀfIYf dUV½ffÀf WXfdÀf»f IYSX d»f¹ffÜ ´fcL°ffL ÀfZ þbOÞXZ þf³fIYfSXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY ·ffSX°fe¹f IYfCXÔMXSX BÔMXZd»fþZÔÀf IZY dUVfZ¿fÄfûÔ IZY Àff±f-Àff±f A¸fZdSXIYe EþZÔdÀf¹fûÔ ³fZÔ ·fe BÀfÀfZ ´fcL°ffL IYe WX`Ü dþÀfÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX A¸fZdSXIYe ÀfZ³ff ³fZ ARY¦ffd³fÀ°ff³f AüSX ´ffdIYÀ°ff³f IZY IYBÊ °ffd»f¶ff³fe dNXIYf³fûÔ IYû °f¶ffWX dIY¹ff WX`Ü

Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ dMX´´f¯fe IYSX°fZ WXbE IYWXf ´feE¨fOXe ¨fZÔ¶fÀfÊ IYû IYWXf dIY þû BÔOXÀMÑe ¨f»f SXWXe WX` CXÀfIYû ¢¹fûÔ ³ff Af´f JbQ ¶fÔQ IYSXZÔÜ MXeMXeªfZOX IYe °fSXRY ÀfZ IYWXf ¦f¹ff dIY Uû A¶f TTZ ¸fZÔ IYûBÊ ³fBÊ R`Y¢MÑe Jû»f³fZ IYe Bþfþ°f ³fWXeÔ QZ¦ff, Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ A´f³fZ AfQZVf ¸fZÔ IYWXf dIY MXeMXeªfZOX IbYL ³fBÊ R`Yd¢MѹfûÔ IZY AfUZQ³f ´fSX dU¨ffSX IYSX SXWXf WX`Ü Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ MXeMXeªfZOX IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f IYû ³fûdMXÀf þfSXe IYSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ °f»f¶f dIY¹ff WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·fe d´fL»fZ Àff»f Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ Àfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f ÀfSXIYfSX ³fZ BÀfIZY d»fE ¹fûþ³ff ´fZVf IYe ±feÜ WX»fRY³ff¸fZ ¸fZÔ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ ¶f°ff¹ff ±ff dIY °ffþ¸fWX»f IZY ÀfÔSXÃf¯f AüSX Af¦fSXf IZY dUIYfÀf IZY d»fE IYBÊ ¹fûþ³ffEÔ ÀfSXIYfSX ³fZ °f`¹ffSX IYe WX`ÔÜ B³f¸fZÔ Af¦fSXf ¸fZÔ OXeþ»f þ³fSXZMXSX ´fSX ´ff¶fÔQe, ÀfeE³fªfe UfWX³fûÔ ´fSX þûSX, ´fiQc¿f¯f ´fSX d³f¹fÔÂf¯f AüSX ´ffg»fed±f³f ´fSX ´ff¶fÔQe þ`ÀfZ IYQ¸f ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf Af¦fSXf ¸fWXf¹fûþ³ff

¶fbSXfOÞXe ¸fZÔ 10 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f IYe d¸fÀMÑe ÀfZ CXNXf ´fQfÊ, dSX´fûMXÊ ÀfZ WXbAf ¨füÔIYf³fZ Uf»ff Jb»ffÀff

³fBÊX dQ»»feÜ ¶fbSXfOÞXe IYfÔOX ¸fZÔ 11 ¸fZÔ ÀfZ 10 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f IZY ¸ff¸f»fZ IYe d¸fÀMÑe ÀfZ ´fQfÊ CXNX ¦f¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf IYû ¸fÔ¦f»fUfSX QZSX SXf°f ·ffdMX¹ff ´fdSXUfSX IZY QÀf »fû¦fûÔ IYe ´fûÀMX¸ffMXʸf dSX´fûMXÊ d¸f»f ¦fBÊ WX`Ü »fd»f°f IYe ¸ffÔ ³ffSXf¹f¯fe QZUe IYe ´fûÀMX¸ffMXʸf dSX´fûMXÊ A·fe ³fWXeÔ d¸f»fe WX`Ü ´fûÀMX¸ffMXʸf dSX´fûMXÊ ÀfZ Jb»ffÀff WXbAf WX` dIY 10 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f RYfÔÀfe »f¦f³fZ ÀfZ WXbBÊ WX`Ü B³f¸fZÔ IbYL »fû¦fûÔ IYe ¦fQʳf IYe WXçe MXcMX ¦fBÊ ±feÜ ·ffdMX¹ff ´fdSXUfSX IZY 11 »fû¦fûÔ IZY VfUûÔ IYf ¸fü»ff³ff AfþfQ ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ IZY °fe³f-°fe³f OXfg¢MXSXûÔ IZY Qû ¸fZdOXIY»f ¶fûOXÊ ³fZ ´fûÀMX¸ffMXʸf dIY¹ff ±ffÜ A´fSXf²f VffJf IZY EIY UdSXâ Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ·ffdMX¹ff ´fdSXUfSX IZY 11 ¸fZÔ ÀfZ QÀf »fû¦fûÔ IYe ´fûÀMX¸ffMXʸf dSX´fûMXÊ þfÔ¨f IYSX SXWXZ OXeÀfe´fe OXfg. þfg¹f MXIYeÊ IYû d¸f»fe WX`Ü BÀfÀfZ Jb»ffÀff WXbAf WX` dIY VfSXeSX ´fSX ¨fûMX AfdQ IZY d³fVff³f ³fWXeÔ ±fZÜ WX°¹ff þ`Àfe IYûBÊ ¶ff°f Àff¸f³fZ ³fWXeÔ AfBÊ WX`Ü ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY, OXfg¢MXSXûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ³ffSXf¹f¯fe QZUe IYe ´fûÀMX¸ffMXʸf dSX´fûMXÊ EIY-Qû dQ³f ¸fZÔ d¸f»f³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ A¶f ´fbd»fÀf IYe IYfSXÊUfBÊ °fZþ WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü ´fbd»fÀf EIY-Qû dQ³f ¸fZÔ 11 »fû¦fûÔ IZY dUÀfSXf IYû RYûSXZÔdÀfIY þfÔ¨f IZY d»fE ·fZþ QZ¦feÜ QcÀfSXe °fSXRY, dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ WX`ÔOXSXfBdMXÔ¦f IZY ³f¸fc³fZ EIYÂf IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ff, °ffdIY ´f°ff »f¦ff¹ff þf ÀfIZY dIY §fSX ÀfZ þû SXdþÀMXSX d¸f»fZ WX`Ô, UWX dIYÀf³fZ d»fJZ ±fZÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¶fbSXfOÞXe dÀ±f°f EIY ÀIcY»f, ¶f`ÔIY AüSX d°f¸ffSX´fbSX dÀ±f°f ÀIcY»f IYû WX`ÔOXSXfBdMXÔ¦f IZY ³f¸fc³fZ »fZ³fZ IZY d»fE ´fÂf d»fJ dQ¹ff WX`Ü d°f¸ffSX´fbSX dÀ±f°f ÀIcY»f ¸fZÔ ·ffdMX¹ff ´fdSXUfSX IZY ¶f¨¨fZ dVfU¸f AüSX ²fibU ´fPÞX°fZ ±fZÜ ´fbd»fÀf ³fZ d´fi¹fÔIYf IZY IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ´fÂf d»fJIYSX WX`ÔOXSXfBdMXÔ¦f IZY ³f¸fc³fZ ¸ffÔ¦fZ WX`ÔÜ ´fbd»fÀf IYû d¸f»ff ¦fb¸f³ff¸f ´fÂf: EZÀfe ¨f¨ffÊ WX` dIY ´fbd»fÀf U EIY ¸fedOX¹ff ÀfÔÀ±ff³f IYû EIY ´fÂf d¸f»ff WX`Ü ´fÂf d»fJ³fZ Uf»fZ ³fZ QfUf dIY¹ff WX` dIY UWX ·ffdMX¹ff ´fdSXUfSX IYû þf³f°ff WX` AüSX CXÀf³fZ CX³WXZÔ IYSXf»ff ¸fZÔ EIY °ffÔdÂfIY IZY ´ffÀf Af°fZ-þf°fZ QZJf WX`Ü ´fÂf ·fZþ³fZ Uf»fZ ³fZ JbQ IYû IYSXf»ff IYf d³fUfÀfe ¶f°ff¹ff WX`Ü A´fSXf²f VffJf IZY ÀfÔ¹fböY ´fbd»fÀf Af¹fböY Af»fûIY IbY¸ffSX ³fZ EZÀff ´fÂf d¸f»f³fZ ÀfZ ÀffRY B³fIYfSX dIY¹ff WX`Ü

2021 IZY °fWX°f OX¶f»f dSXÔ¦fSXûOX IZY Àff±f ³fZVf³f»f WXfBUZþ IYû ¨füOÞXf dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ´fü²fZ »f¦ff³fZ, ´fiQc¿f¯fIYfSXe CXôû¦fûÔ IYe dVfdµMXÔ¦f ÀfdWX°f IYBÊ AüSX ¹fûþ³ffE WX`Ô, dþ³fÀfZ ³ff IZYU»f °ffþ IYû ÀfÔSXdÃf°f SXJf þf ÀfIZY¦ff ¶fd»IY ´f¹fÊMXIYûÔ IYû ·fe ÀfbdU²ff d¸f»fZ¦feÜ °ffþ ´fSX ¦f¸fÊ SXWX°fe WX` SXfþ³fed°f ¦füSX°f»f¶f WX` dIY °ffþ ¸fWX»f IYf ¸fbïf dÀfRYÊ ´f¹fÊMX³f WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY SXfþ³fed°fIY °füSX ´fSX ·fe ¨f¨ffÊ ¸fZÔ SXWX°ff WX`Ü IYBÊ ¶ffSX ¶feþZ´fe ³fZ°ff BÀf ´fiIYfSX IYf ¶f¹ff³f QZ ¨fbIZY WX`Ô, dþÀf¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ °ffþ ¸fWX»f IYû dVfU ¸fÔdQSX ¶f°ff¹ff WX`Ü IbYL »fû¦fûÔ ³fZ BÀfZ °fZþû¸fWXf»f¹f ·fe ¶f°ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ A·fe IbYL dQ³f ´fWX»fZ WXe Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ AfQZVf dQ¹ff ±ff dIY °ffþ ¸fWX»f Àff°f Aþc¶fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WX`, ¹fWXfÔ ³f¸ffþ ³fWXeÔ ´fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ³f¸ffþ dIYÀfe AüSX þ¦fWX ·fe ´fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY, À±ff³fe¹f ³f¸ffþe A·fe ·fe ³f¸ffþ ´fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ dþÀfIZY ¶ffQ ¶ffWXSXe »fû¦fûÔ IZY ³f¸ffþ ´fPÞX³fZ ´fSX ´ff¶fÔQe WXû ¦fBÊ ±feÜ

»fJ³fDYÜ CX³³ffU ¦f`Ô¦fSXZ´f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àfe¶feAfBÊ ³fZ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ (¶feþZ´fe) IZY CX³³ffU IYe ¶ffÔ¦fSX¸fDY ÀfeMX ÀfZ dU²ff¹fIY IbY»fQe´f dÀfÔWX ÀfZÔ¦fSX IZY dJ»ffRY ¨ffþÊVfeMX RYfB»f IYSX Qe WX`Ü ¶f°ff QZÔ dIY BÀfÀfZ ´fWX»fZ Àfe¶feAfBÊ ´fedOÞX°ff IZY d´f°ff IYe ´feMX-´feMXIYSX WX°¹ff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´ffÔ¨f »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY ¨ffþÊVfeMX QfdJ»f IYe ±feÜ ¦f`Ô¦fSXZ´f ´fedOÞX°ff IZY d´f°ff IYe WX°¹ff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ³ff¸fþQ dU³fe°f, ¶fCXAf, Àfû³fc IZY Àff±f Àfb¸f³f dÀfÔWX CXRYÊ VfdVf ´fi°ff´f dÀfÔWX AüSX dU²ff¹fIY IbY»fQe´f dÀfÔWX ÀfZÔ¦fSX IZY ·ffBÊ A°fb»f dÀfÔWX ÀfZÔ¦fSX IZY dJ»ffRY ¨ffþÊVfeMX QfdJ»f WXbBÊÜ Àfe¶feAfBÊ IYe SXûVf³fCXïü»ff IYûMXÊ ¸fZÔ dUUZ¨fIY Ad³f»f IbY¸ffSX ³fZ ¨ffþÊVfeMX QfdJ»f IYe ±feÜ ´ffg¢Àfû EZ¢MX IYe B³f ²ffSXfAûÔ IZY °fWX°f »f¦fZ AfSXû´f dUVfZ¿f Àfe¶feAfBÊ AQf»f°f ¸fZÔ Qf¹fSX AfSXû´f ´fÂf ¸fZÔ IbY»fQe´f dÀfÔWX ÀfZÔ¦fSX AüSX ÀfWX¹fû¦fe VfdVf dÀfÔWX ´fSX Af´fSXfd²fIY ¿fOX¹fÔÂf AüSX ·ffSX°fe¹f QÔOX ÀfÔdWX°ff (AfBÊ´feÀfe) IZY A³¹f A´fSXf²fûÔ IZY AfSXû´f »f¦ffE ¦fE WX`ÔÜ BÀfIZY Àff±f WXe AfSXûd´f¹fûÔ ´fSX ´ffg¢Àfû EZ¢MX IYe ²ffSXf °fe³f AüSX ¨ffSX IZY °fWX°f ·fe AfSXû´f »f¦ffE ¦fE WX`Ô, þû dIY ³ff¶ffd»f¦fûÔ ÀfZ ¶f»ff°IYfSX ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f WX`Ü ¹fWX §fMX³ffIiY¸f °f¶f

Àf¶fIYû Àff±f »fZIYSX ¨f»fZ¦fe dIYÀff³f ¨f`³f ÀfZ Àfû þfE, ¹fZ IYfÔ¦fiZÀf IYû ¸fÔþcSX ³fWXeÔ: ´feE¸f ¸fûQe IYfÔ¦fiZÀf: SXfWbX»f ¦ffa²fe

³fBÊ dQ»»fe (EªfZÔÀfe)Ü IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ QZVf IZY IbYL ´fi¸fbJ ¸fbdÀ»f¸f ¶fbdðþedU¹fûÔ IZY Àff±f ¶fb²fUfSX IYû ¶f`NXIY IYSX ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ ÀfZ þbOÞXZ ¸fbïûÔ AüSX QZVf IYe U°fʸff³f SXfþ³fed°fIY EUÔ Àff¸ffdþIY dÀ±fd°f ´fSX ¨f¨ffÊ IYeÜ BÀf QüSXf³f ¦ffÔ²fe ³fZ B³f ¶fbdðþedU¹fûÔ ÀfZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf kkX¸fZVff ÀfZ Àf·fe U¦fûÊÔ IYû Àff±f »fZIYSX ¨f»f°fe AfBÊ WX` AüSX Af¦fZ ·fe ¨f»f°fe SXWXZ¦feÜll SXfWXbSX ¦ffÔ²fe IZY Àff±f IYSXe¶f Qû §fÔMXZ IYe BÀf ÀfÔUfQ ¶f`NXIY ¸fZÔ Bd°fWXfÀfIYfSX BSXRYf³f WX¶fe¶f, Àff¸ffdþIY IYf¹fÊIY°ffÊ Bd»f¹ffÀf ¸fd»fIY, IYfSXû¶ffSXe þb³f`Q SXWX¸ff³f, E ERY RYføYIYe, A¸feSX ¸fûWX¸¸fQ Jf³f, UIYe»f þZOX IZY R`Yþf³f, ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff Ed¢MXdUÀMX RYSXfWX ³fIYUe, Àff¸ffdþIY IYf¹fÊIY°ffÊ SX¢VffÔQf þ»fe»f ÀfdWX°f IYSXe¶f 15 »fû¦f

Vffd¸f»f WXbEÜ B³fIZY Àff±f WXe IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff Àf»f¸ff³f JbVfeÊQ AüSX ´ffMXeÊ IZY A»´fÀfÔ£¹fIY dU·ff¦f IZY A²¹fÃf ³fQe¸f þfUZQ ·fe ¸füþcQ ±fZÜ ¶f`NXIY IZY ¶ffQ JbVfeÊQ ³fZ IYWXf, kkIYBÊ UIYe»fûÔ, Bd°fWXfÀfIYfSXûÔ AüSX dUV½fdUôf»f¹fûÔ ÀfZ þbOÞXZ ¶fbdðþedU¹fûÔ ³fZ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYe AüSX IYBÊ ¸fbïûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ IYeÜ UZ dþ³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXZ WX`Ô CXÀfIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf IYû A´f³ff RYeOX¶f`IY dQ¹ffÜll

dIYÀff³fûÔ ³fZ CX°´ffQ³f IZY dSXIYfgOXÊ °fûOÞX dQE WX`ÔÜ dIYÀff³f »f¦ff°ffSX ¸fZWX³f°f IYSX°ff Af SXWXf WX`, »fZdIY³f dIYÀff³fûÔ ´fSX QVfIYûÔ °fIY ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ff ¦f¹ffÜ ´feE¸f ³fZ IYWXf dIY ¶fe°fZ 70 Àff»f ¸fZÔ dþÀf ´ffMXeÊ ´fSX dIYÀff³fûÔ ³fZ ·fSXûÀff dIY¹ff ±ff, CXÀf ´ffMXeÊ ³fZ dIYÀff³fûÔ IYe Bªþ°f ³fWXeÔ IYeÜ BÀf QüSXf³f dÀfRYÊ EIY ´fdSXUfSX IYe d¨fÔ°ff IYe ¦fBÊÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WXSX °fSXWX IYe ÀfbdU²ffEÔ dÀfRYÊ EIY

´fdSXUfSX IYû Qe ¦fBÊ AüSX CX³fIZY d»fE WXe IYf¸f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dIYÀff³fûÔ IYe ¸fZWX³f°f IYû QSXdIY³ffSX dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ dIYÀff³fûÔ IYû dQ¹ff ²fûJf ´feE¸f ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf ³fZ dÀfRYÊ dIYÀff³fûÔ IYû ²fûJf QZ³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`, »fZdIY³f þ¶f ÀfZ WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX AfBÊ WX` °f·fe ÀfZ WX¸f³fZ dIYÀff³f AüSX þUf³f IYf ²¹ff³f SXJf AüSX CX³WXZÔ dIYE WXbE UfQûÔ IYû ´fcSXf dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

¶ffÔQfÜ CXØfSX ´fiQZVf IYe ¶ffÔQf þZ»f ¸fZÔ ¶fÔQ ¶ffWXb¶f»fe ¶fÀf´ff dU²ff¹fIY AüSX ´fcUfÊÔ¨f»f IZY ¸ffdRY¹ff OXfg³f ¸fb£°ffSX AÔÀffSXe Àfû¸fUfSX IYû ¶ff¦f´f°f þZ»f ¸fZÔ A´f³fZ ÀfWX¹fû¦fe OXfg³f ¸fb³³ff ¶fþSXÔ¦fe IYe WX°¹ff ÀfZ ÀfWX¸f ¦fE WX`ÔÜ UWX Qû dQ³f ÀfZ A´f³fe ¶f`SXIY ÀfZ ¶ffWXSX ³fWXeÔ d³fIY»fZ WX`ÔÜ þZ»f ´fiVffÀf³f ³fZ WXf»ffÔdIY CX³fIYe dÂfÀ°fSXe¹f ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff IYe WX`Ü ¶ffÔQf IYfSXf¦ffSX IZY þZ»fSX UeEÀf dÂf´ffNXe ³fZ ¶fb²fUfSX IYû ¶f°ff¹ff dIY ¶ff¦f´f°f þZ»f ¸fZÔ Àfû¸fUfSX IYû A´f³fZ ÀfWX¹fû¦fe OXfg³f ¸fb³³ff ¶fþSXÔ¦fe CXRYÊ ´fiZ¸f ´fiIYfVf dÀfÔWX IYe WX°¹ff ÀfZ þZ»f IYe ¶f`SXIY ÀfÔ£¹ff-15 AüSX 16 ¸fZÔ ¶fÔQ ¸fb£°ffSX AÔÀffSXe IYfRYe ÀfWX¸fZ WXbE WX`ÔÜ UWX Qû dQ³f ÀfZ A´f³fe ¶f`SXIY ÀfZ ¶ffWXSX ³fWXeÔ d³fIY»fZ AüSX ³f WXe dIYÀfe ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYe B¨Lf þ°ffBÊ WX`Ü AÔÀffSXe ³fZ Qû dQ³f ÀfZ PXÔ¦f ÀfZ ·fûþ³f ·fe ³fWXeÔ dIY¹ff WX`Ü

CX³³ffU ¦f`Ô¦fSXZ´f: dU²ff¹fIY IbY»fQe´f dÀfÔWX ÀfZÔ¦fSX IZY dJ»ffRY Àfe¶feAfBÊ ³fZ Qf¹fSX IYe ¨ffþÊVfeMX

¸fbdÀ»f¸f ¶fbdðþedU¹fûÔ ÀfZ d¸f»fZ IYfa¦fiZÀf A²¹fÃf

¨faOXe¦fPÞX (EªfZÔÀfe)Ü 2019 IZ Y »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IYû QZJ°fZ WXbE ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ³fZ A´f³fe IY¸fSX IYÀf »fe WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe A¦fbUfBÊ ¸fZÔ IZYÔQi ÀfSXIYfSX A¶f Àfe²fZ Af¸f »fû¦fûÔ ÀfZ þbOÞX SXWXe WX`Ü BÀfe IYOÞXe ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ¶fb²fUfSX IYû ´fÔþf¶f IZY ¸f»fûMX ¸fZÔ EIY ¶fOÞXe dIYÀff³f SX`»fe IYû ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ A´f³fZ ·ff¿f¯f IYe VfbøYAf°f ´fÔþf¶fe ·ff¿ff ¸fZÔ IYeÜ SX`»fe ¸fZÔ ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY dÀfJ Àf¸fbQf¹f Afþ Àfe¸ff IYe SXÃff WXû ¹ff dRYSX Jfô ÀfbSXÃff WXû WXSX þ¦fWX ´fiZSX¯ff Qe WX`Ü ´fÔþf¶f ³fZ WX¸fZVff JbQ ÀfZ ´fWX»fZ QZVf IZY d»fE Àfû¨ff WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY d´fL»fZ 4 Àff»f ¸fZÔ IYBÊ ¶ffSX ´fÔþf¶f Af¹ff WXcÔ AüSX »fû¦fûÔ ÀfZ d¸f»ff WXcÔÜ ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY ¶fe°fZ ¨ffSX Àff»f ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ ³fZ QZVf IZY A³³f ·fÔOXfSX ÀfZ ·fSX dQ¹ff WX`, ¦fZÔWXc-²ff³f¨fe³fe-IY´ffÀf-Qf»f ¸fZÔ WXSX þ¦fWX

¸fb³³ff ¶fþSXÔ¦fe IZY ¸fOXÊSX ÀfZ CXOÞXe ¸fb£°ffSX AÔÀffSXe IYe ³feÔQ!

40 Àff»f °fIY IYfÔ¦fiZÀf IYû U³f SX`ÔIY U³f ´fZÔVf³f »ff¦fc IYSX³fZ IYe dWX¸¸f°f ³fWXeÔ ±fe, »fZdIY³f WX¸f³fZ dIY¹ffÜ WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ³fZ RYÀf»fûÔ IYf Qf¸f »ff¦f°f ÀfZ OXZPÞX ¦fb³ff E¸fEÀf´fe IYSX³fZ IYf EZd°fWXfdÀfIY R`YÀf»ff d»f¹ff WX`Ü ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY IYBÊ RYÀf»fûÔ IZY E¸fEÀf´fe B°f³fZ ¶fPÞXf dQE ¦fE WX`Ô dþÀfÀfZ »ff¦f°f IYf Àfü% ¸fc»¹f d¸f»f³ff °f¹f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYBÊ RYÀf»fûÔ ´fSX A·fe °fIY dþ°f³ff ·ffU ÀfSXIYfSX ÀfZ d¸f»f°ff ±ff, A¶f IYSXe¶f 1100 ÷Y´fE ª¹ffQf d¸f»f ÀfIZYÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A¶f EIY d¢½fMXÔ»f ²ff³f ´fSX »ff¦f°f 1150 ÷Y´fE Af°fe WX` AüSX Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f 1750 IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü A¶f dIYÀff³fûÔ IYû Àfe²fZ 50 RYeÀfQe IYf »ff·f °f¹f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸f¢IYZ Qe SXûMXe AüSX ÀfSXÀfûÔ IYf Àff¦f Qbd³f¹ff ¸fZÔ ¶fifÔOX ´fÔþf¶f WX`, ¸f¢IYZ IZY E¸fEÀf´fe ¸fZÔ ´fü³fZ °fe³f Àfü ÷Y´fE IYe ¶fPÞXû°fSXe IYe ¦fBÊ WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þ¶f ÀfZ WX¸f³fZ ¹fZ R`YÀf»ff d»f¹ff WX` °f·fe ÀfZ IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ AüSX CX³fIZY ÀfWX¹fûd¦f¹fûÔ IYe ³feÔQ CXOÞXe WXbBÊ WX`Ü CX³WXZÔ ¹fZ Àf¸fÓf ³fWXeÔ Af SXWXf dIY dþÀf RYfB»f IYû Uû Q¶ffE WXbE ±fZ, Uû BÀf ÀfSXIYfSX ³fZ ´fcSXe I`YÀfZ IYSX Qe? ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY Uû A¶f ³fBÊ-³fBÊ ARYUfWXZÔ AüSX IbY°fIYÊ ¦fPÞX³fZ ¸fZÔ þbMXZ WX`ÔÜ ¹fZ dIY°f³fe ·fe IYûdVfVf IYSX »fZÔ WX¸ffSXZ BSXfQZ BÀfÀfZ AüSX ¸fþ¶fc°f WXûÔ¦fZÜ 2022 °fIY Qû¦fb³fe IYSXZÔ¦fZ dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f: ´feE¸f ³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX 2022 °fIY dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f Qû¦fb³fe IYSX³fZ IZY d»fE ´fid°f¶fð WX`Ü QZVf ¸fZÔ A·fe °fIY 15 IYSXûOÞX ÀfZ ª¹ffQf #SoilHealthCard dU°fdSX°f dIYE þf ¨fbIZY WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¶feþ ÀfZ ¶ffþfSX °fIY EIY ½¹ff´fIY SX¯f³fed°f IZY °fWX°f IYf¹fÊ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ô, RYÀf»f IYe °f`¹ffSXe ÀfZ »fZIYSX ¶ffþfSX ¸fZÔ d¶fIiYe °fIY Af³fZ Uf»fe WXSX Àf¸fÀ¹ff IZY Àf¸ff²ff³f IZY d»fE EIY IZY ¶ffQ EIY IYQ¸f CXNXf¹fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ

Àff¸f³fZ Af¹ff WX` þ¶f ³ff¶ffd»f¦f »fOÞXIYe ÀfZ IYd±f°f ¶f»ff°IYfSX IYe þfÔ¨f °fe³f ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ Àfe¶feAfBÊ IYû ÀfüÔ´fe ¦fBÊ ±fe, dþÀfZ ³füIYSXe IYf UfQf IYSXIZY SXfþ³fZ°ff IZY §fSX ´fSX »fZ þf¹ff ¦f¹ff ±ffÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf QfUf WX` dIY þfÔ¨f EþZÔÀfe ³fZ ´ff¹ff dIY ³ff¶ffd»f¦f ÀfZ dU²ff¹fIY IZY AfUfÀf ´fSX ¨ffSX þc³f 2017 IYû SXf°f °fIYSXe¶f³f 8 ¶fþZ ¶f»ff°IYfSX dIY¹ff ¦f¹ff, ´fedOÞX°ff IYû UWXfÔ ´fSX »fZ þf³fZ IYf AfSXû´f VfdVf dÀfÔWX ´fSX WX`Ü Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ IYWXf dIY EþZÔÀfe ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY BÀfIZY ¶ffQ »fOÞXIYe ÀfZ 11 þc³f AüSX 20 þc³f 2017 IZY ¶fe¨f A»f¦fA»f¦f Àf¸fcWX IZY AfSXûd´f¹fûÔ õfSXf Àff¸fcdWXIY ¶f»ff°IYfSX dIY¹ff ¦f¹ff, dþÀfIYe þfÔ¨f ·fe Àfe¶feAfBÊ õfSXf IYe þf SXWXe WX`Ü d¨fdIY°ÀfIYûÔ, ´fbd»fÀf IYe ·fcd¸fIYf IYe WXû SXWXe WX` þfÔ¨f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY, À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf ³fZ dU²ff¹fIY õfSXf IYd±f°f ¶f»ff°IYfSX IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ EIY ´fif±fd¸fIYe QþÊ ³fWXeÔ IYe ±fe, þû ¨ffSX þc³f IYû WXbAf ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ Àff¸fcdWXIY ¶f»ff°IYfSX IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ WXe EIY ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY d¨fdIY°ÀfIYûÔ, ´fbd»fÀf AüSX dþ»ff ´fiVffÀf³f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe ·fcd¸fIYf IYe A·fe ·fe þfÔ¨f IYe þf SXWXe WX`Ü

¶ffdSXVf ³fZ SXûIYe ¸fbÔ¶fBÊ IYe SXµ°ffSX, A¦f»fZ 48 §fÔMXûÔ ¸fZÔ ·ffSXe ¶ffdSXVf IYf A»fMXÊ þfSXe

³fBÊ dQ»»feÜ ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ ¶fb²fUfSX Àfb¶fWX ÀfZ WX»IYe ¶ffdSXVf WXû SXWXe WX`, »fZdIY³f d³f¨f»fZ B»ffIYûÔ ¸fZÔ IYfRYe ´ff³fe ·fSXf WXbAf WX`, dþÀfÀfZ »fû¦fûÔ IYû IYfRYe ´fSXZVff³fe WXû SXWXe WX`Ü §fSXûÔ ÀfZ d³fIY»f³ff ¸fbdVIY»f WXû ¦f¹ffÜ Q×µ°fSX þf³fZUf»fûÔ IYû dQ×¢IY°fZÔ Af SXWXe WX`ÔÜ Afþ ·fe ·ffSXe ¶ffdSXVf IZY AfÀffSX WX`ÔÜ ¸füÀf¸f dU·ff¦f ³fZ A¦f»fZ 48 §fÔMXûÔ ¸fZÔ ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ ·ffSXe ¶ffdSXVf IYf A»fMXÊ þfSXe dIY¹ff WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe RYOX¯fUeÀf ³fZ Àf·fe ÀfZ §fSXûÔ IZY AÔQSX SXWX³fZ IYe A´fe»f IYe WX`Ü »f¦ff°ffSX WXû SXWXe ·ffSXe ¶ffdSXVf ÀfZ ¸fbÔ¶fBÊ AÀ°f-½¹fÀ°f WXû ¦f¹ff WX`Ü ¸fbÔ¶fBÊ ÀfZ ÀfMXZ ³ff»ffÀfû´ffSXf ¸fZÔ §fÔMXûÔ ÀfZ RÔYÀfZ »fû¦fûÔ IYû E³fOXeAfSXERY IYe MXe¸f ³fZ ¶fûMX IZY þdSXE SXZÀ¢¹fc dIY¹ff WX`Ü »f¦ff°ffSX ¶ffdSXVf ÀfZ þ¦fWXþ¦fWX SXZ»fUZ MÑ`IY ´fSX ´ff³fe ·fSX ¦f¹ff WX`, dþÀfÀfZ MÑZ³fûÔ IYe AfUfþfWXe NX´f WX`Ü »fÔ¶fe QcSXe IYe AfNX MÑZ³fZÔ Afþ SXï IYSX Qe ¦fBÊ WX`ÔÜ IYBÊ MÑZ³fûÔ IYf øYMX OXf¹fUMXÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ³ff»ffÀfû´ffSXf AüSX UÀfBÊ ¸fZÔ »fûIY»f ·fe NX´f WX`Ü ¸fbÔ¶fBÊ ÀfZ ÀfMXZ ´ff»f§fSX dþ»fZ ¸fZÔ WXfBUZ ´fSX ¨fûSXûMXe ´fb»f IZY ´ffÀf ÀfOÞXIY WXfQÀfZ ¸fZÔ Qû »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ WX`Ü WXfQÀfZ ¸fZÔ 4 »fû¦f þ×£¸fe ·fe WX`ÔÜ °fZþ SX×µ°ffSX ÀfZ Afþ SXWXe IYfSX ´fb»f ÀfZ ³fe¨fZ d¦fSX ¦fBÊ ±feÜ IYfSX ¸fZÔ ÀfUfSX »fû¦f Uf´fe ÀfZ ³ff»ffÀfû´ffSXf Af SXWXZ ±fZÜ


2

RYeSXûªff¶ffQ, ¦fb÷Y½ffSX 12 ªfb»ffBÊX X 2018

SPM NEWS

¶fZIYf¶fc MÑIY ¨ff»fIY ³fZ Qû þ¦fWX ¶fSX´ff¹ff IYWXSX, LfÂf Àf¸fZ°f Qû IYe ¸fü°f

¸fü°f ´fSX ´fdSXþ³fûÔ ³fZ SXûOX þf¸f IYSX IYfMXf WXÔ¦ff¸ff, ´fbd»fÀf °f`³ff°f

»feOX RYûMXû-E°¸ffQ´fbSX 1, 2

Af¦fSXfÜ E°¸ffQ´fbSX IZY JÔQü»fe SXûOX ´fSX CXÀf Àf¸f¹f Àf³³ffMXf R`Y»f ¦f¹ff þ¶f EIY °fZþ SXµ°ffSX MÑIY IYWXSX ¶fSX´ff°ff WXbAf ÀfOÞXIY ÀfZ ¦fbþSXfÜ MÑIY ³fZ Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ A´f³ff dVfIYfSX EIY ¶ffBIY ÀfUfSX IYû ¶f³ff¹ff dþÀfZ ¦ffÔU ¦fPÞXe WXSX´ff»f IZY ´ffÀf MX¢IYSX ¸ffSX Qe dþÀf¸fZÔ ¶ffBIY ´fSX ¶f`NXZ 20 U¿feʹf ¹fbUIY AfIYfVf IYe ¸füIZY ´fSX WXe ¸fü°f WXû ¦fBÊ þ¶fdIY ¶ffBIY ¨f»ff SXWXf

¹fbUIY Ad³f»f §ff¹f»f WXû ¦f¹ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe ¦fPÞX e WXSX´ff»f IZY d³fIYMX WXe ¦fbþSX SXWXe ¸ff÷Y°fe ÀfbþbIYe ¸fZÔ MX¢IYSX ¸ffSX Qe dþÀf¸fZÔ IYfSX IYf OÑfBUSX ³fSXZVf AüSX IYfSX ÀfUfSX ¸fdWX»ffEÔ §ff¹f»f WXû ¦fBÊ AüSX IYfSX Ãfd°f¦fiÀ°f WXû ¦fBÊÜ MÑIY IYf ¹fWX SXüQi ¹fWXe ³fWXeÔ ÷YIYf IYSXe¶f Qû dIY»fû¸feMXSX Af¦fZ ¨f»f°fZ WXe Qû ÀffBdIY»f ÀfUfSX LfÂfûÔ IYû SXüÔQ dQ¹ff dþÀf¸fZÔ Qû³fûÔ LfÂf

»fcMX IYe ¹fûªf³ff ¶f³ff SXWZX Qû »fbMZXSmX ´fbd»fÀf IZY ¨fPÞZX WX°±û

Af¦fSXfÜ ¹f¸fb³ff ´ffSX ¸fZÔ MÑXfaÀf ¹f¸fb³ff IYfg»fû³fe IZY ´ffÀf »fcMX IYe ¹fûªf³ff ¶f³ff SXWZX Qû »fbMZXSXûÔ IYû E°¸ffQ-CXQ-Qü»ff ´fbd»fÀf ³fZ Q¶fû¨f d»f¹ffÜ CX³fIZY IbYLX Àff±fe ·ff¦f ¦fEÜ ´fbd»fÀf ³fZ »fbMZXSXûÔ IZY ´ffÀf ÀfZ Qû °f¸fa¨fZ IYfSX IYfSX°fcÀf ¶fSXf¸fQ dIYEÜ EÀfEÀf´fe Ad¸f°f ´ffNXIY IZY AfQZVf ´fSX ±ff³ff E°¸ffQCXQ-Qü»ff ¸fZÔ °f`³ff°f CX´fd³fSXeÃfIY Àfaþ¹f IbY¸ffSX Vf¸ffÊ IYfaÀMZXd¶f»f A¸f³f IbY¸ffSX, AfVfe¿f d°fUfSXe, ¸ffZWX¸¸fQ IY¹fc¸f Àff±f MXÑfaÀf ¹f¸fb³ff IYfg»fû³fe ¦ffZ¹f»f ³fdÀfʦf WXû¸f ¸fZÔ ´ffÀf ½ffWX³f ¨fZdIaY¦f IYSX SXWZX ±ûÜ BXÀf ¶fe¨f CX³WZÔX ¸fb£fd¶fSX ÀfZ Àfc¨f³ff d¸f»fe ¶fQ¸ffVf MÑXfaÀf ¹f¸fb³ff IYfg»fû³fe ¸fZÔ »fcMX IYe ¹fûªf³ff ¶f³ff SXWZX W`ÔXÜ Àfc¨f³ff ´fSX ½fWX ¸füIZY ´fSX ´fWbaX¨fZ AüSX ¶fQ¸ffVfûÔ IYe §ûSXf¶faQe IYSX »feÜ ´fbd»fÀf IYû QZ£f ¶fQ¸ffVf ·ff¦f³fZ »f¦fZÜ ´fbd»fÀf ³fZ CX³fIYf ´feLXf IYSX Qû ¶fQ¸ffVfûÔ IYû Q¶ffZ¨f d»f¹ffÜ CX³fIZY IbYLX Àff±fe ·ff¦f ¦fEÜ ´fbd»fÀf ¶fQ¸ffVfûÔ IYû ±ff³fZ »fZ AfBÊÜ ´fcLX°ffLX ¸fZÔ ¶fQ¸ffVfûÔ ³fZ ´fbd»fÀf IYû A´f³fZ ³ff¸f ¸fb³fZ³Qi ´fbÂf SXf¸f´fiÀffQ, Àf°fZ³Qi ´fbÂf ¸fb³fZ³Qi ¶f°f¹ff Qû³fûÔ ³ffBÊ IYe ÀfSXf¹f ±ff³ff J³Qü»fe IZY SXWX³fZ ½ff»fZ W`ÔXÜ ±ff³ff ´fi·ffSXe ³fZ ¶f°ff¹ff ´fIYOÞZX ¦fE ¶fQ¸ffVfûÔ IZY ´ffÀf ÀfZ Qû °f¸fa¨fZ AüSX IYfSX°fcÀf ¶fSXf¸fQ dIYE W`ÔXÜ CX³WZÔX ªfZ»f ·ûªf dQ¹ff W`XÜ

MXûSXÔMX IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ SXÀfûBÀff ³fZ RYfÔÀfe »f¦ffIYSX Qe þf³f Af¦fSXfÜ E¸fþe SXûOX ´fSX dÀ±f°f MXûSXÔMX IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ SXÀfûB¹ff ³fZ RYfÔÀfe »f¦ffIYSX þf³f QZ QeÜ CXÀfIYf VfU UWXfÔ »f¦fZ »fûWXZ IYe SXfgOX ´fSX »fMXIYf d¸f»ffÜ Àfc¨f³ff ´fSX ´fbd»fÀf ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ AüSX VfU IYû ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY d»fE ·fZþfÜ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX IYÀ¶ff ¸f»f´fbSXf d³fUfÀfe UIYe»f AWX¸fQ ´fbÂf ¦f³fe ¸fûWX¸¸fQ IZY VfU IYû ±ff³ff WXSXe´fUÊ°f ´fbd»fÀf ³fZ RÔYQZ ´fSX »fMXIYf ´ff¹ffÜ CXÀfIZY ¦f»fZ ¸fZÔ SXÀÀfe ¶fÔ²fe WXbBÊ ±feÜ ±ff³ff ´fi·ffSXe d³fSXeÃfIY WXSXe´fUÊ°f ³fZ ¶f°ff¹ff UIYe»f MXûSXÔMX IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ SXÀfûB¹ff ±ff AüSX ¸fÔþe°f dÀfÔWX NXZIZYQfSX IYe QZJSXZJ ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXf ±ffÜ CXÀfIYe OXйfcMXe SXf°f ¸fZÔ SXWX°fe ±feÜ SXûþf³ff IYe ·ffÔd°f UWX OXйfcMXe ´fSX Af¹ff ±ff AüSX SXf°f IYSXe¶f EIY ¶fþZ IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àf·fe IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ¨ff¹f ¶f³ffIYSX QeÜ CXÀfIZY ¶ffQ ¨f»ff ¦f¹ffÜ Àfb¶fWX IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ IYf¹ffÊ»f¹f IZY ´ffÀf ¶f³fZ EIY IY¸fSXZ ¸fZÔ CXÀfZ RÔYQZ ´fSX »fMXIYf QZJfÜ Àfc¨f³ff ´fSX ´fdSXþ³f ·fe ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ UIYe»f ³fZ Af°¸fWX°¹ff dIY³f IYfSX¯fûÔ ÀfZ IYe BÀfIYe þf³fIYfSXe ³fWXeÔ WXû ÀfIYe WX`Ü

¸fL»fe ´ff»f³f ´f˜f dVfdUSX °fWXÀfe»f Lf°ff ¸fZÔ IY»f ¸f±fbSXfÜ CX´f dþ»ffd²fIYfSXe Lf°ff UøY¯f IbY¸ffSX ´ff¯OXZ¹f IZY A³fbÀffSX ¸fL»fe ´ff»f³f WXZ°fb °ff»ff¶fûÔ IYû QÀf U¿feʹf ´f˜Z ´fSX CXNXf¹fZ þf³fZ IZY d»fE ´f˜f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f °fWXÀfe»f ¸fb£¹ff»f¹f ´fSX 13 þb»ffBÊ IYû ´fif°f: 11 ¶fþZ dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ °fWXÀfe»f ÃfZÂf IZY ³fSXe, QQe¦fPÞXe, AWXcSXe, Jf¹fSXf, þMXUfSXe, ´f`Ô¦ffÔU, IYfQü³ff, SXf³WXZSXf, þÔ¦ffU»fe, Àf`¸fSXe, CX¸fSXf»ff, °fSXü»fe (Àfb¸ff»fe), Q»fü°ff, °fc¸fü»ff, VffWX´fbSX ¶ffÔ¦fSX, ¶fNX`³fIY»ff EUÔ ´feÔ¦fSXe ¦fif¸fûÔ ¸fÔZ dSXöY °ff»ff¶fûÔ IYf ´f˜f Af¶fÔMX³f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ B¨LbIY ¸fL»fe ´ff»fIY dVfdUSX ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX »ff·f CXNXf¹fZÔÜ

§ff¹f»f WXû ¦fEÜ CX³WXZÔ ÃfZÂfe¹f »fû¦fûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ B»ffþ IZY d»fE AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨ff¹ff ¦f¹ffÜ þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY 16 U¿feʹf LfÂf WXdSXAû¸f IYe B»ffþ IZY QüSXf³f ¸fü°f WXû ¦fBÊ CXÀfIZY ´fdSXUfSX ¸fZÔ IYûWXSXf¸f ¸f¨f ¦f¹ffÜ MÑIY IYe À´feOX IYf AÔQfþf BÀfe ¶ff°f ÀfZ »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX` dIY AÔ°f ¸fZÔ ÀffBdIY»f ÀfUfSX LfÂfûÔ IYû MX¢IYSX ¸ffSX³fZ IZY ¶ffQ MÑIY SXfZOX LûOÞXIYSX JfBÊ

ÀfZ WXû°fZ WXbE JZ°f ¸fZa ´f»fMX ¦f¹ffÜ §fMX³ff IZY ¶ffQ Qû³fûÔ §fMX³ffÀ±f»f ´fSX ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ ÀfOÞXIY þf¸f IYSX QeÜ þ¶fdIY Àfc¨f³ff IZY Qû §fÔMXZ ¶ffQ ¸f¹f RYfZÀfÊ ÀfeAû A°fb»f IbY¸ffSX Àfû³fIYSX ´fWXbÔ¨fZ °fû ¸fÈ°fIY IZY ´fdSXþ³fûÔ ³fZ A´f³ff AfIiYûVf ½¹föY IYSX°fZ WXbE þ¸fIYSX WXÔ¦ff¸ff IYfMXfÜ ´fbd»fÀf ³fZ MÑIY AüSX MÑIY OÑfBUSX IYû IY¶þZ ¸fZÔ »fZIYSX IYf³fc³fe IYf¹fÊUfWXe VfbøY IYSX QeÜ

¶ffBIY ÀfUfSX IYû MÑIY ³fZ IbY¨f»ff, ¸fü°f

Af¦fSXfÜ ±ff³ff VffWX¦fÔþ IZY Uf¹fb dUWXfSX ¸fZÔ MÑIY ³fZ ¶ffBIY ÀfUfSX IYû ¨f´fZMX ¸fZÔ »fZ d»f¹ffÜ WXfQÀfZ ¸fZÔ CXÀfIYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ Àfc¨f³ff ´fSX VffWX¦fÔþ ´fbd»fÀf ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ AüSX ¹fbUIY IZY VfU IYû ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY d»fE ·fZþ dQ¹ffÜ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ¦ffÔU ¶fSXfSXf ¸f»f´fbSXf d³fUfÀfe Àf°¹fUeSX dÀfÔWX (22) ´fbÂf ¸fbSXfSXe »ff»f WX»fUfBÊ IYf IYf¸f IYSX°ff ±ffÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYe Vff¸f IYSXe¶f Àff°f ¶fþZ Àff¸ff³f »fZ³fZ IZY d»fE ¶ffBIY ´fSX VffWX¦fÔþ Af¹ff ±ffÜ §fSX Uf´fÀf þf SXWXf ±ff dIY Uf¹fb dUWXfSX ÀfZ d³fIY»f°fZ Àf¸f¹f ´feLZ ÀfZ Af SXWXZ MÑIY ³fZ ¨f´fZMX ¸fZÔ »fZ d»f¹ffÜ dþÀfÀfZ UWX §ff¹f»f WXû ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ CXÀfZ EÀfE³f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ffÜ þWXfÔ CXÀfIYe B»ffþ IZY QüSXf³f ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ±ff³ff ´fi·ffSXe d³fSXeÃfIY VffWX¦fÔþ ³fZ ¶f°ff¹ff ¸fÈ°fIY IZY ´fdSXþ³fûÔ IYe °fWXSXeSX ´fSX ¨ff»fIY IZY dJ»ffRY dSX´fûMXÊ QþÊ IYSX »fe WX`Ü ¨ff»fIY ·ff¦f ¦f¹ff WX`Ü B²fSX ¸fÔ¦f»fUfSX SXf°f IYSXe¶f EIY ¶fþZ EIY ¹fbUIY ³fVfZ ¸fZÔ IYfSX ¨f»ff SXWXf ±ffÜ CXÀf³fZ ´fWX»fZ ÀffBÊÔ IYe °fdIY¹ff IZY ´ffÀf ¶ffBIY ´fSX þf SXWXZ Qû ¹fbUIYûÔ IYû §ff¹f»f dIY¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ UWXfa ÀfZ UWX IYfSX »fZIYSX ·ff¦ff AüSX ³ff¸f³fZSX ´fSX Qû AüSX ¹fbUIYûÔ IYû §ff¹f»f IYSX ¦f¹ffÜ BÀf ¶fe¨f ´fbd»fÀf IYû Àfc¨f³ff d¸f»f ¦fBÊÜ ´fbd»fÀf IYfSX ÀfUfSX IZY ´feLZ »f¦f ¦fBÊÜ IYfSX ¨ff»fIY Le´feMXû»ff ÀfZ d³fIY»f SXWXf ±ff UWXfÔ ·fe CXÀf³fZ Qû ¹fbUIYûÔ IYû MX¢IYSX ¸ffSX QeÜ dþÀfÀfZ Qû³fûÔ ¹fbUIY §ff¹f»f WXû ¦fEÜ MX¢IYSX ¸ffSX³fZ IZY ¶ffQ ¨ff»fIY ´fbd»fÀf IYû ¨fIY¸ff QZIYSX ·ff¦f ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ Àf·fe §ff¹f»fûÔ IYû B»ffþ IZY d»fE EÀfE³f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ffÜ þWXfÔ d¨fdIY°ÀfIYûÔ ³fZ CX³fIYf B»ffþ IYSX³fZ IZY ¶ffQ Lb˜e QZ QeÜ

ÀfZ³ff ¸fZÔ ·f°feÊ ³f WXû³fZ ´fSX Ãfb¶²f ¨ff»fIY ³fZ »ffBÊ RYfÔÀfe

Af¦fSXfÜ ÀfZ³ff ¸fZÔ þf³fZ IZY ¶ffQ QZVf IYe ÀfZUf IYSX³fZ IYe ¶fOÞXe °f¸f³³ff ±feÜ UWX ¨ffWX°ff ±ff ÀfZ³ff ¸fZÔ EIY Ad²fIYfSXe ¶f³fc AüSX ¶ffgOÊXSX ´fSX þfIYSX QZVf IZY d»fE Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ ÀfZ »fOÞXfBÊ »fOaXcÜ BÀfIZY IZY d»fE CXÀf³fZ ¶feEÀfÀfe °fIY ´fPÞXfBÊ ·fe IYe AüSX ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ þfIYSX QüOÞX ·fe »f¦ffBÊ AüSX A»fe¦fPÞX ¸fZÔ þfIYSX ÀfZ³ff IYe WXû³fZ Uf»fe ·f°feÊ ¸fZÔ MXZÀMX ·fe dQ¹ff, »fZdIY³f ÀfRY»f°ff ³fWXeÔ d¸f»f³fZ ´fSX U`³f ¨ff»fIY dWX¸¸f°f WXfSX ¦f¹ff AüSX CXÀf³fZ RYfÔÀfe »f¦ffIYSX A´f³fe ªfe½f³f »fe»ff Àf¸ff~ IYSX »feÜ þf³f QZ³fZ ÀfZ ´fWX»fZ CXÀf³fZ RZYÀf¶fbIY ´fSX 31 d¸f³fMX °fIY »ffBU ·fe dIY¹ffÜ Àfc¨f³ff ´fSX ±ff³ff ³¹fcAf¦fSXf ´fbd»fÀf ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ AüSX »fû¦fûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ CXÀfZ ³fe¨fZ CX°ffSXf AüSX ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY d»fE ·fZþ dQ¹ffÜ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ±ff³ff ³¹fcAf¦fSfX IZY ´fi·ffSXe d³fSXeÃfIY IYû Àfc¨f³ff d¸f»fe dÂfUZ¯fe ³f¦fSX ¸fZÔ EIY ¹fbUIY IYf VfU RÔYQZ ´fSX Ófc»f SXWXf WX`Ü Àfc¨f³ff IZY ¶ffQ UZ §fMX³ff À±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fE AüSX ¹fbUIY IYe dVf³ff£°f ¸fb³³ff ´fbÂf ´fi·fbQ¹ff»f d³fUfÀfe ¶fZ»ff ¸fdþWXfSX d¶fWXfSX IYf ±ffÜ ±ff³ff ´fi·ffSXe d³fSXeÃfIY ³fZ ¶f°ff¹ff ¸fb³³ff ¸fc»føY´f ÀfZ d¶fWXfSX IYf SXWX³fZ Uf»ff ±ffÜ dÂfUZ¯fe ³f¦fSX ¸fZÔ AfVfe¿f IZY ¸fIYf³f ¸fZÔ dIYSXfE ´fSX SXWX SXWXf ±ffÜ ¶feEÀfÀfe ´ffÀf ±ffÜ WXf»f ¸fZÔ EIY ÀIcY»f IYe U`³f ¨f»ffIYSX ´fZMX ´ff»f

SXWXf ±ffÜ CXÀfIYe VffQe ³fWXeÔ WXbBÊ ±feÜ CXÀf³fZ Af°¸fWX°¹ff IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ÀfbÀffBXOX ³fûMX d»fJfÜ CXÀfIZY ¶ffQ IYSXe¶f 31 d¸f³fMX RZYÀf¶fbIY ´fSX Af°¸fWX°¹ff IYSX³fZ IYe »ffBU ½fedOX¹fû ·fe OXf»feÜ ÀfbÀffBXOX ³fûMX IZY A³fbÀffSX UWX ÀfZ³ff ¸fZÔ þf³ff ¨ffWX°ff ±ffÜ UWX QZVf ´fSX IbY¶ffʳf WXû³ff ¨ffWX°ff ±ffÜ UWX A´f³fZ IYû VfWXeQ ·f¦f°f dÀfÔWX IYf ´fiZSX¯ffpû°f ¸ff³f°ff ±ffÜ CXÀfIYe °f¸f³³ff ±fe dIY ÀfZ³ff ¸fZÔ ·f°feÊ WXûIYSX QZVf IYe ÀfZUf IYøYÔ AüSX ¶ffgOÊXSX ´fSX QZVf IZY d»fE »fOÞXfBÊ »fOÞXcaÜ Af°fÔIY UfdQ¹fûÔ ÀfZ þ¸fIYSX ¸fbIYf¶f»ff

IYøYÔÜ UWX SXûþf³ff Àfb¶fWX ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ QüOÞX ·fe »f¦ff³fZ þf°ff ±ffÜ IbYL dQ³f ´fWX»fZ ÀfZ³ff ¸fZÔ WXû SXWXe ·f°feÊ IZY d»fE MXZÀMX QZ³fZ ¦f¹ff ±ffÜ UWXfÔ ÀfZ CXÀfZ ¸ff¹fcÀfe d¸f»f³fZ ´fSX WXfSX ¦f¹ff AüSX þf³f QZ³fZ IYe NXf³f »feÜ CXÀf³fZ Qû ¶ffSX Af°¸fWX°¹ff IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff, »fZdIY³f ÀfRY»f ³fWXeÔ WXbAf °feÀfSXe ¶ffSX ¸fZÔ CXÀfIYe þf³f ¨f»fe ¦fBÊÜ Af°¸fWX°¹ff IYf »ffBU CXÀf³fZ RZYÀf¶fbIY ´fSX ·fe OXf»f dQ¹ffÜ ´fdSXþ³fûÔ IYû Àfc¨f³ff QZ Qe ¦fBÊ WX`Ü VfU IYû ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY d»fE ·fZþ dQ¹ff WX`Ü

±ff³fZ IZY ´ffÀf ¨f»f SXWZX Àf`¢Àf SX`IZYMX IYf WXbAf UedOX¹fû Uf¹fSX»f A´fSXfd²f¹fûÔ ÀfZ Àf¸´fIYÊ SXJ³fZ Af¦fSXfÜ ±ff³ff °ffþ¦fÔþ IYe ³ffIY ´fSX WXû SXWXZ Àf`¢Àf SX`IZYMX IYf UedOX¹ff Uf¹fSX»f WXû ¦f¹ff WX`Ü Qû dQ³f ´fWX»fZ ·fe Uf¹fSX»f WXû dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ CXÀfIZY ¶ffQ ·fe ´fbd»fÀf ³fZ IYûBÊ A»fMXÊ ³fWXeÔ WXbE AüSX »f¦ff°ffSX Àf`¢Àf SX`IZYMX ¨f»f SXWXf WX`Ü ¶fb²fUfSX IYû ·fe UedOX¹fû Uf¹fSX»f WXbAfÜ UedOX¹ff Uf¹fSX»f IYû QZJ³fZ IZY ¶ffQ ·fe Ad²fIYfSXe ³fWXeÔ þf¦f SXWXZ WX`ÔÜ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ±ff³ff °ffþ¦fÔþ ÀfZ IbYL QcSXe ´fSX ³ffWXSX¦fÔþ WX`Ü ¹fWXfÔ Qû ¸fÔdþ»ff ¸fIYf³f WX`Ü ¸fIYf³f IYe QcÀfSXe ¸fÔdþ»f ´fSX Àf`¢Àf SX`IZYMX IYf ½¹ff´ffSX WXû SXWXf WX`Ü ¹fWXfÔ ½¹ff´ffSXe IZY A»ffUf QcSX QSXfþ ÀfZ ·fe »fû¦f Af ¦fEÜ BÀf Àf`¢Àf SX`IZYMX IZY IYfSXû¶ffSX ÀfZ AfÀf´ffÀf IZY SXWX³fZ Uf»fZ »fû¦f ·fe ´fSXZVff³f WX`ÔÜ UZ IYBÊ ¶ffSX ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ dVfIYf¹f°f IYSX ¨fbIZY WX`Ô, »fZdIY³f Ad²fIYfSXe »fû¦fûÔ BÀf dVfIYf¹f°f IYû ³fþSXAÔQfþ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ Qû dQ³f ´fWX»fZ »fû¦fûÔ ³fZ Àf`¢Àf SX`IZYMX IYf UedOX¹ff Uf¹fSX»f IYSX Ad²fIYfSXe IYû AU¦f°f IYSXf¹ff ±ffÜ CXÀf UedOX¹fû IYû QZJ³fZ IZY ¶ffQ ·fe Ad²fIYfSXe ³fWXeÔ þf¦fZÜ Àf`¢Àf SX`IZYMX IYf IYfSXû¶ffSX ¨f»f°ff SXWXfÜ ¶fb²fUfSX Àfb¶fWX »fû¦fûÔ ³fZ BÀf Àf`¢Àf SX`IZYMX IYf UedOX¹fû ¶f³ffIYSX Uf¹fSX»f IYSX dQ¹ffÜ UedOX¹fû Uf¹fSX»f »f¦f·f¦f ´fcSXZ VfWXSX ¸fZÔ R`Y»f ¦f¹ffÜ ¹fWXfÔ °fIY

Uf»fZ A¶f EÀfEÀf´fe IZY SXOXfSX ´fSX

Ad²fIYfdSX¹fûÔ °fIY þf ´fWXbÔ¨ffÜ CXÀfIZY ¶ffQ AfdJSX Ad²fIYfSXe ¢¹fûÔ IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWX°fZÜ ¢¹ff ¹fWX IYfSXû¶ffSX dIYÀfe ³fZ°ff IZY þdSXE IYSXf¹ff þf SXWXf WX` ¹ff dIYÀfe ²f³ffè¹f IZY õfSXf BÀfd»fE ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWX°fZÜ ¹fWXfÔ IZY »fû¦fûÔ ³fZ ³ff¸f ³f Lf´f³fZ IYe Vf°fÊ ´fSX ¶f°ff¹ff §fSX ¸fZÔ SXf°f IYû ¶ffWXSX ÀfZ ¹fbUd°f¹fûÔ IYû »ff¹ff þf°ff WX` IYfSXûÔ ¸fZÔ »fû¦f Af°fZ WX`ÔÜ SXf°f·fSX UZ ¸fIYf³f ¸fZÔ SXWX°fZ

WX`ÔÜ CXÀfIZY ¶ffQ Àfb¶fWX IYSXe¶f ¨ffSX ¶fþZ d³fIY»f þf°fZ WX`ÔÜ »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff ±ff BÀf ¶fÀ°fe ¸fZÔ VfSXeRY »fû¦f ·fe SXWX°fZ WX`Ô BXÀfIYf ¶f¨¨fûÔ ´fSX ¦f»f°f ¸f`ÀfZþ þfE¦ffÜ ÀfeAû ÀfQSX CXQ¹fSXfþ IYf IYWX³ff WX` Àf`¢Àf SX`IZYMX IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ WX¸fZÔ þf³fIYfSXe ³fWXeÔ WX`Ü ¸fedOX¹ff IZY þdSXE ¸ff»fc¸f WXbAf WX`Ü ³ffWXSX¦fÔþ ¸fZÔ ¸fIYf³f ´fSX Lf´ff ¸ffSXf þfE¦ff AüSX BÀf IYfSXû¶ffSX IYû þ»Q ÀfZ þ»Q ¶fÔQ IYSXf¹ff þfE¦ffÜ

¸f±fbSXfÜ A´fSXfd²¹fûÔ ÀfZ ÀffÔNX¦ffÔNX IYSX³fZ Uf»fZ ´fbd»fÀf IY¸feÊ IY~f³f IZY SXOXfSX ´fSX WX`ÔÜ EZÀfZ ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ IZY ÀfÔ¶fÔ²f A´fSXfdf²¹fûÔ ÀfZ WX`Ô ¹ff ³fWXeÔ BÀfIZY d»fE IYf´fRYe A´fSXfd²f¹fûÔ IZY ³f¸¶fSX ÀfdUÊ»ffÔÀf ´fSX »f¦fUfE ¦fE WX`ÔÜ BÀfe IZY °fWX°f ¦fûdUÔQ ³f¦fSX ±ff³ff ´fi·ffSXe U CX³fIZY EIY IYfÔÀMXZ¶f»f IYf ÀfÔ¶fÔ²f Àf˜MXZ¶ffþûÔ ÀfZ WXû³fZ IYe þf³fIYfSXe d¸f»f³fZ ´fSX IY~f³f ³fZ B³f Qû³fûÔ IYû °f°IYf»f ´fi·ffU ÀfZ d³f»fÔd¶f°f IYSX dQ¹ffÜ IY~f³f IZY BÀf Àf£°f ÷YJ ÀfZ ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ ¸fZÔ WXOÞXIÔY´f ¸f¨f ¦f¹ff WX`Ü ¶f°ff°fZ ¨f»fZÔ dIY ³fUf¦f°f IY~f³f ¶f¶f»fc IbY¸ffSX A´f³fe °fZþ °fSXfÊSX IYf¹fÊVf`»fe IZY IYfSX¯f þf³fZ þf°fZ WX`ÔÜ CX³fIZY d³f°¹f ³fE ´fi¹fû¦fûÔ ÀfZ CX³fIYû IYf´fRYe ´fidÀfõe d¸f»fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¨ffþÊ ÀfÔ·ff»f°fZ WXe Àf·fe ±ff³ff U ¨ff`IYe ´fi·ffdSX¹fûÔ IZY A»ffUf ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ IYû À´fá ÀfÔQZVf QZ dQ¹ff ±ff dIY IYf¹fÊ ¸fZÔ »ff´fSXUfWXe U A´fSXfd²¹fûÔ ÀfZ ÀffÔNX¦ffÔNX ³fWXeÔ ¨f»fZ¦fe, »fZdIY³f CX³WXZÔ »f¦ff°ffSX Àfc¨f³ffEÔ d¸f»f SXWXeÔ ±fe dIY VfWXSX IZY IbYL ±ff³ff ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX Àf˜MXf °fZþe ´fIYOÞX SXWXf WX`Ü Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf Àf˜MXf ¦fûdUÔQ ³f¦fSX U IYû°fUf»fe ÃfZÂff ¸fZÔ WXû SXWXf WX`Ü IbYL ¶fOÞXZ Àf˜MXZ¶ffþûÔ IZY ³f¸¶fSXûÔ IYû ÀfdUÊ»ffÔÀf ´fSX »f¦fUfIYSX QZJf ¦f¹ff dIY IYü³fIYü³f ÀfZ ´fbd»fÀf IY¸feÊ WX` þû B³fÀfZ ÀfÔ¶fÔ²f ¶f³ffE WXbE

WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ ¸ff»fc¸f ´fOÞXf ¦fûdUÔQ ³f¦fSX ±ff³fZ ¸fZÔ °f`³ff°f IYfÔÀMXZd¶f»f Àf°fZ³Qi IYe Àf˜Z¶ffþûÔ ÀfZ d¸f»fe ·f¦f°f WX`Ü EÀfEÀf´fe ¶f¶f»fc IbY¸ffSX õfSXf ¹fWX ·fe ´ff¹ff ¦f¹ff dIY Àf˜MXZ¶ffþûÔ ´fSX ´fi·ffSXe d³fSXeÃfIY ¦fûdUÔQ ³f¦fSX Àfb·ff¿f ¨fÔQi ´ffÔOXZ AÔIbYVf »f¦ff³fZ ¸fZÔ ´fcSXe °fSXWX AÀfRY»f Àffd¶f°f WXû SXWXZ WX`ÔÜ CX³fIYe ·fe d¸f»fe ·f¦f°f ´ffBÊ ¦fBÊÜ BÀfe IYû »fZIYSX EÀfEÀf´fe ¶f¶f»fc IbY¸ffSX ³fZ IYfÔÀMXZ¶f»f U ±ff³ff ´fi·ffSXe ¦fûdUÔQ ³f¦fSX IYû d³f»fÔd¶f°f IYSX dQ¹ff WX`Ü EÀfEÀf´fe IZY IYOÞXZ øYJ ÀfZ ´fbd»fÀf dU·ff¦f ¸fZÔ WXOÞXIÔY´f ¸f¨f ¦f¹ff WX`Ü BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ EÀfEÀf´fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY »ff´fSXUfWXe IY°fBÊ ¶fQfÊV°f ³fWXeÔ IYe þfE¦feÜ A´fSXf² U A´fSXfd²¹fûÔ ´fSX AÔIbYVf »f¦ff³ff WXû¦ffÜ þû A¨Lf IYf¹fÊ ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ff CXÀfZ IbYÀfeÊ ´fSX SXWX³fZ IYf IYûBÊ WXIY ³fWXeÔ WX`Ü IbYL dQ³f ´fWX»fZ EÀfEÀf´fe ¶f¶f»fc IbY¸ffSX ³fZ ¦fûdU³Q ³f¦fSX ´fi·ffSXe Àfb·ff¿f ¨f³Qi ´ff¯OXZ¹f IYû IiYfÀf dSX´fûMXÊ QþÊ IYSX³fZ ´fSX IYWXf ±ff dIY °fb¸WXfSXf þ¸feSX dþÔQf WX` ¹ff ³fWXeÔ A¶f ·fe Àfb²fSX þfAûÔ, ³fWXeÔ °fû IYf¹fÊUfWXe ÓfZ»f³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX SXWXû, »fZdIY³f BÀfIZY ¶ffUþcQ ·fe ±ff³ff ´fi·ffSXe IZY IYf¹fÊIY»ff´fûÔ ¸fZÔ IYûBÊ AÔ°fSX ³fþSX ³fWXeÔ Af¹ff AüSX BÀfIYf Jfd¸f¹ffþf CX³WXZÔ Afþ ·fb¦f°f³ff ´fOÞXfÜ

ÀffQf¶ffQ IYf ¦f`Ô¦f Àfb´fSXRYfÀMX MÑZ³fûÔ ¸fZÔ IYSX SXWXf ±ff »fcMX, LWX ´fIYOÞXZ

Af¦fSXfÜ ÀffQf¶ffQ IYf ¦f`Ô¦f Àfb´fSX RYfÀMX MÑZ³fûÔ ¸fZÔ »fcMX IYe UfSXQf°f IYSX SXWXf ±ffÜ ¸fbJd¶fSX IYe Àfc¨f³ff ´fSX þeAfSXe AüSX AfSXSX´feERY ³fZ ÓffÔÀfe SXûOX ´fSX ¶f³fe EIY ¸fIYf³f ÀfZ Af²ff Qþʳf ¶fQ¸ffVfûÔ IYû ²fSX Q¶fû¨ffÜ CX³fIZY ´ffÀf ÀfZ ´fbd»fÀf ³fZ ¹ffdÂf¹fûÔ IYf »fcMXf Àff¸ff³f ¶fSXf¸fQ dIY¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¶fQ¸ffVfûÔ IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYSX°fZ WXbE þZ»f ·fZþ dQ¹ff WX`Ü ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX AfSX´feERY IZY ´fi·ffSXe d³fSXeÃfIY WXûdVf¹ffSX dÀfÔWX AüSX þeAfSX´fe I`YÔMX IYû ¸fÔ¦f»fUfSX SXf°f IYSXe¶f AfNX ¶fþZ ´fi·ffSXe d³fSXeÃfIY »fd»f°f °¹ff¦fe IYû ¸fbJd¶fSX ÀfZ Àfc¨f³ff d¸f»fe ÓffÔÀfe SXûOX ´fSX dÀ±f°f EIY °f»f`¹ff IZY ´ffÀf JÔOXSX ¸fIYf³f WX`Ü CXÀf¸fZÔ ¶fQ¸ffVfûÔ IYf d¦fSXûWX ¶f`NXf WX`Ü Àfc¨f³ff IZY Àff±f UZ SXfþf¸fÔOXe ¨ff`IYe ´fi·ffSXe Ad³f»f IbY¸ffSX AüSX ´fcSXe MXe¸f IZY Àff±f ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fE AüSX ¶fQ¸ffVfûÔ IYe §fZSXf¶fÔQe IYSX »feÜ ¸füIZY ÀfZ Af²ff Qþʳf ¶fQ¸ffVfûÔ IYû ´fIYOÞX d»f¹ffÜ IbYL ¶fQ¸ffVf ·ff¦f ¦fEÜ ´fbd»fÀf Àf·fe ¶fQ¸ffVfûÔ IYû »fZIYSX ±ff³fZ ´fSX »fZ AfBÊ AüSX CX³fIZY ´fcL°ffL IYeÜ ´fcL°ffL ¸fZÔ ´fIYOÞXZ ¦fE ¹fbUIYûÔ ³fZ ´fbd»fÀf IYû A´f³fZ ³ff¸f BSXVffQ ´fbÂf ¸fbÀ°ffIY d³fUfÀfe ¸fûWX»»ff ½¹ff´ffdSX¹f³f ÀffQf¶ffQ, ÀfüSX·f ´fbÂf QZUe dÀfÔWX d³fUfÀfe ¸fOX³fBÊ ÀffQf¶ffQ, ÀfüWXZ»f CXRYÊ ÀfSXIYfSXe ´fbÂf ¨f¸f³f JfÔ d³fUfÀfe d¸fþf´ffÊOÞXf ÀffQf¶ffQ, Afd¸fSX ´fbÂf ¨f¸f³f JfÔ d³fUfÀfe ³f¦f»ff IYfLe ÀffQf¶ffQ, ¹ffÀfe³f ´fbÂf ³f¶ffU dÀfÔWX d³fUfÀfe d¸fþfÊ ´ffOÞXf ÀffQf¶ffQ AüSX dRYSXûþ ´fbÂf ¶fQ»fc d³fUfÀfe ¸fûWX»»ff BÊQ¦ffWX ÀffQf¶ffQ ¶f°ff¹ffÜ

EÀf´fe SXZ»fUZ ³fZ ¶f°ff¹ff ´fIYOÞXZ ¦fE ¹fbUIY Vffd°fSX »fbMXZSXZ WX`ÔÜ ÀffQf¶ffQ ¸fZÔ B³WXûÔ³fZ ¦f`Ô¦f ¶f³ff SXJf WX`Ü ¹fZ Àfb´fSX RYfÀMXûÔ ¸fZÔ ¹ffdÂf¹fûÔ ÀfZ »fcMX´ffMX IYSX°fZ WX`ÔÜ ¹fZ A´f³ff dSXþUÊZVf³f IYSXf°fZ WX`Ô AüSX EÀfe IYû¨f ¸fZÔ ¹ffÂff IYSX SXWXZ ¹ffdÂf¹fûÔ IYf Àff¸ff³f ´ffSX IYSX°fZ WX`ÔÜ B³fIZY ´ffÀf ÀfZ ¨ffSX »f`´fMXfg´f, 16 ¸fû¶ffB»f RYû³f, Qû Àfû³fZ IYe ¨fZ³f, EIY ¸fÔ¦f»f ÀfcÂf, EIY Àfû³fZ IYe AÔ¦fcNXe, EIY þûOÞXe ´ff¹f»f AüSX ´ffÔ¨f ¨ffIcY d¸f»fZ WX`ÔÜ

WX°¹ff IZY þb¸fÊ ¸fZÔ Àfþf IYfMX SXWXZ I`YQe IYe ¸fü°f

Af¦fSXfÜ IZY³Qie¹f IYfSXf¦ffSX ¸fZÔ WX°¹ff IZY þb¸fÊ ¸fZÔ Àfþf IYfMX SXWXZ I`YQe IYe ¸fÔ¦f»fUfSX SXf°f IYSXe¶f 11 ¶fþZ EÀfE³f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ þZ»f IZY ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ ³fZ CXÀfZ ¶fe¸ffSXe IYe WXf»f°f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ±ffÜ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ¦ffÔU ¦fbPÞXf OXüIYe IYZ d³fUfÀfe 86 U¿feʹf ´¹ffSXZ »ff»f IYf 2003 ¸fZÔ ¦ffÔU IZY WXe »fû¦fûÔ ÀfZ Óf¦fOÞXf WXû ¦f¹ff ±ffÜ Óf¦fOÞXZ ¸fZÔ EIY ½¹fdöY IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ¸fÈ°fIY IZY ´fdSXþ³fûÔ ³fZ ±ff³ff OXüIYe ¸fZÔ dSX´fûMXÊ QþÊ IYSXfBÊ ±feÜ dþÀf¸fZÔ ´¹ffSXZ »ff»f ·fe Vffd¸f»f ±ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ ´¹ffSXZ »ff»f IYû ´fIYOÞX IYSX þZ»f ·fZþ dQ¹ff ±ffÜ þWXfÔ ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ CXÀfZ AfþeU³f IYfSXfUfÀf IYe Àfþf Àfb³ffBÊÜ ´¹ffSXZ »ff»f IYû dþ»ff þZ»f ÀfZ IZY³Qie¹f IYfSXf¦ffSX ¸fZÔ ·fZþ dQ¹ff ±ffÜ °f·fe ÀfZ UWX IZY³Qie¹f IYfSXf¦ffSX ¸fZÔ Àfþf IYfMX SXWXf ±ffÜ ¸fÔ¦f»fUfSX Àfb¶fWX CXÀfIYe °fd¶f¹f°f JSXf¶f WXû ¦fBÊÜ ´fbd»fÀfIY¸feÊ CXÀfZ »fZIYSX EÀfE³f AÀ´f°ff»f ´fWbaX¨fZÜ þWXfÔ d¨fdIY°ÀfIYûÔ ³fZ CXÀfIYf B»ffþ IYSX Lb˜e QZ QeÜ ´fbd»fÀfIY¸feÊ CXÀfZ þZ»f »fZ ¦fEÜ SXf°f IYû CXÀfIYe dRYSX °fd¶f¹f°f d¶f¦fOÞX ¦fBÊÜ ´fbd»fÀfIY¸feÊ CXÀfZ dRYSX ÀfZX EÀfE³f AÀ´f°ff»f »fZIYS ´fWXbÔ¨fZÜ þWXfÔ d¨fdIY°ÀfIYûÔ ³fZ ¸fÈ°f §fûd¿f°f IYSX dQ¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ CXÀfIZY VfU IYû ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY d»fE ·fZþ dQ¹ffÜ

A³³fQf°ff RYÀf»f AUVfZ¿fûÔ IYû þ»ffEÔ ³fWXeÔ, JfQ ¶f³ffIYSX CXNXf¹fZÔ »ff·f: EÀf.IZY. d¸fßff

¸f±fbSXfÜ CXØfSX ´fiQZVf ´fÔdOX°f Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f ´fVfb d¨fdIY°Àff dUÄff³f dU.dU EUÔ ¦fû A³fbÀfÔ²ff³f ÀfÔÀ±ff³f ¸f±fbSXf IZY IÈYd¿f dUÄff³f IZY³Qi IZY °f°Uf½f²ff³f ¸fZÔ IbY»f´fd°f ´fiûRZYÀfSX IZY.E¸f.E»f ´ffNXIY IZY dQVff d³fQZÊVf³f ¸fZÔ ¶fb²fUfSX IYû RYÀf»f AUVfZ¿f ´fi¶fÔ²f³f dU¿f¹f ´fSX þ³f´fQ IZY IÈYd¿f dU·ff¦f IZY ´fiÀffSX IYd¸fʹfûÔ IYû °fIY³feIYe ´fidVfÃf¯f dQ¹ff ¦f¹ffÜ IÈYd¿f U`Äffd³fIYûÔ ³fZ RYÀf»f AUVfZ¿f ´fi¶fÔ²f³f IZY ¶fZWX°fSX CX´ff¹f Àf¸fÓff°fZ WXbE »ff·f EUÔ RYÀf»f AUVfZ¿f þ»ff³fZ ÀfZ WXû³fZ Uf»fZ ³fbIYÀff³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dUÀ°ffSX´fcUÊIY þf³fIYfSXe QeÜ ´fidVfÃf¯f ¸fZÔ ´fiÀffSX IYd¸fʹfûÔ ³fZ ¶fPÞX-¨fPXÞ IYSX ·ff¦f d»f¹ffÜ IÈYd¿f dUÄff³f IZY³Qi IZY UdSXâ U`Äffd³fIY EUÔ A²¹fÃf OXfg. EÀf.IZY d¸fßff ³fZ ´fidVfÃf¯f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY dIYÀff³fûÔ õfSXf JSXeRY ¸fZÔ ²ff³f, SX¶fe ¸fZÔ ¦fZWXcÔ RYÀf»f AUVfZ¿fûÔ IYû IYQfd´f ³f þ»ffEÔ QZÔ, CX³WXZÔ Àf¸fÓffEÔ dIY EZÀff IYSX³fZ ÀfZ ¸fÈQf IZY AÔQSX »ff·fQf¹fIY Àfcøf þeUf¯fb U d¸fÂf IYeMX ¸fSX þf°fZ WX`Ô dþÀfÀfZ þ¸fe³f IY¸fþûSX WXû°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ²ff³f IYfMXIYSX WX`´´fe ÀfeOXSX ÀfZ d¶f³ff þb°ffBÊ IZY Àfe²fe ¦fZWXcÔ ¶fbUfBÊ IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE ¶f°ff¹ff dIY BÀfÀfZ JZ°f IYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ ²f³f U Àf¸f¹f Qû³fû IYe ¶f¨f°f WXû¦feÜ IZY³Qi IYû þ»Q WX`´´feÀfeOXSX ´fif~ WXû³fZ Uf»ff WX` dþÀfÀfZ JZ°fûÔ IZY RYÀf»f AUVfZ¿f þeUfÔVf ¸fZÔ °f¶Qe»f WXûÔ þf¹fZÔ¦fZÜ CX´f IÈYd¿f d³fQZVfIY ²fbSXZ³Qi IbY¸ffSX ³fZ

Af¦fSXf/¸f±fbSXf

IYWXf dIY RYÀf»f AUVfZ¿f þ»ff³fZ IYe ´fSXÔ´fSXf þ³f´fQ IZY IbYL B»ffIYûÔ ¸fZÔ ª¹ffQf ´fi¨fd»f°f WX`Ô þû dIYÀff³fûÔ IZY d»fE ¶fWXb°f §ff°fIY WX`Ü CXÀf ÃfZÂf ¸fZZÔ Àf§f³f°ff ÀfZ IYf¹fÊ dIY¹ff þfEÜ Àf·fe ´fiÀffSX IYf¹fÊIY°ffÊ BÀf IYf¹fÊ ¸fZÔ IY°fBÊ »ff´fSXUfWXe ³f ¶fSX°fZÔÜ IÈYd¿f dUÄff³f IZY³Qi U IÈYd¿f dU·ff¦f d¸f»fIYSX BÀf ´fSX þ³f´fQ ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSXZ¦ffÜ RYÀf»f AUVfZ¿f ÀfZ JfQ ¶f³ff³fZ IZY RYf¹fQZ dIYÀff³fûÔ IYû Àf¸fÓffEÔ °fû EZÀff dIYÀff³f IY·fe ³fWXeÔ IYSXZÔ¦fZÜ Àff±f WXe EZÀff IYSX³fZ ´fSX þb¸ffʳff IZY ´fifU²ff³f IYe þf³fIYfSXe ·fe CX³WXZÔ QZÔÜ OXfg. ³fe»f¸f EÀf ¨ff`WXf³f ³fZ §fSXZ»fc AUVfZ¿f ´fi¶fÔ²f³f

IZY dU¿f¹f ¸fZÔ þf³fIYfSXe QeÜ OXfg. ¶fe.E»f ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY RYÀf»f AUVfZ¿fûÔ ÀfZ þf³fUSXûÔ IZY d»fE ·fcÀff, ¨ffSXf °f`¹ffSX IYSXZÔ, °f°´f›f°f VfZ¿f ¶f¨fZ AUVfZ¿fûÔ IYû JZ°f ¸fZÔ d¸f»ffEÔÜ °f±ff ¦ff¹f U ·f`ÔÀf IZY ¦fû¶fSX ÀfZ CX´f»fZ ³f ¶f³ffIYSX CXÀfIYe JfQ ¶f³ffIYSX JZ°fûÔ ¸fZÔ OXf»fÔZ dþÀfÀfZ ¸fÈQf IYe VfdöY ¸fZÔ IYfRYe ¶fPXûØfSXe WXû¦feÜ OXfg. ¶fiþ¸fûWX³f ³fZ IYWXf dIY Àfd¶þ¹fûÔ Uf»fe RYÀf»fûÔ IZY AUVfZ¿fûÔ IYû ·fe dIYÀff³f B²fSX CX²fSX ³f RZYaIYIYSX JZ°fûÔ ¸fZÔ WXe CX³fIYû ÀfOXÞfIYSX JfQ °f`¹ffSX IYSXZÔÜ dþÀfÀfZ þ¸fe³f ¸fZÔ þeUfÔVf ´fQf±fûË IYe ¸ffÂff ¸fZÔ ¶fPÞXûØfSXe WXû¦feÜ OXfg. SXdU³Qi IbY¸ffSX SXfþ´fcb°f ³fZ IYWXf dIY RYÀf»f AUVfZ¿fûÔ IYû JZ°f ¸fZÔ ÀfOXfEÜÔ IY·fe Af¦f ³f »f¦ffEÔ, ¶fd»IY AUVfZ¿fûÔ IYû ³ffOXZ´f IY¸´fûÀMX, U¸feÊIY¸´fûÀMX U JZ°f IZY IYû³fZ ´fSX AfUV¹fIY°ff³fbÀffSX ¦fèXXf JûQIYSX JfQ ¶f³ffEÔ AüSX JZ°fûÔ ¸fZÔ d¸f»ffEÔÜ dþÀfÀfZ JZ°f IYe CXUÊSXf VfdöY IZY Àff±f-Àff±f ¸fÈÈQf IYf ·füd°fIY, SXfÀff¹fd³fIY EUÔ þ`dUIY ÀfÔ¦fNX³f ÀfbúPÞX WXû¦ffÜ JZ°f ¸fZÔ ´f¹ffÊ~ ¸ffÂff ¸fZÔ þeUfaVf ¸fZÔ ¶fPXÞûØfSXe WXû¦fe °f±ff CX°´ffQ³f ·fe ¶fPXÞZ¦ffÜ Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ ³fZ RYÀf»f AUVfZ¿f ¸fZÔ ´fi¹fû¦f WXû³fZ Uf»fe ¸fVfe³fûÔ IZY dU¿f¹f ¸fZÔ dUÀ°ffSX´fcUÊIY þf³fIYfSXe QeÜ RYÀf»f AUVfZ¿f ÀfZ ÀfÔ¶fd²f°f dRY»¸f ·fe dQJfBÊ ¦fBÊÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ þ³f´fQ IZY Àf·fe IÈYd¿f ´fiÀffSX IYf¹fÊIY°ffÊAûa ³fZ ´fidVfÃf¯f ¸fZÔ ·ff¦f d»f¹ffÜ

¸f±fbSXf IYû ´ffg»fed±f³f ¸fböY IYSX³ff WX`: EOXeE¸f ´fi±f¸f ¨fSX¯f IYf Ad·f¹ff³f 15 þb»ffBÊ ÀfZ VfbøY WXû¦ff

¸f±fbSXfÜ ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ UedOX¹fû IYfg³RiYZÔdÀfÔ¦f IZY õfSXf Àf·fe dþ»ffd²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ Uf°ffÊ IYSX ´ffg»fed±f³f IZY dJ»ffRY Ad·f¹ff³f ¨f»ff³fZ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZ WX`ÔÜ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ A´fSX dþ»ffd²fIYfSXe IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff SX¸fZVf ¨f³Q ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fcSXZ ¸f±fbSXf IYû ´ffg»fed±f³f ¸fböY IYSXf³fZ IZY d»fE ¨fSX¯f¶fð °fSXeIZY ÀfZ Ad·f¹ff³f VfbøY dIY¹ff þf¹fZ¦ff, dþÀfIZY °fWX°f ´fWX»ff ¨fSX¯f 15 þb»ffBÊ ÀfZ VfbøY dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ EOXeE¸f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀUfÀ±¹f, ´f¹ffÊUSX¯f °f±ff þeU³f IZY d»fE ´fb³fe°f IYf¹fÊ ¸fZÔ Àf·fe IYe þ³fÀfWX·ffd¦f°ff þøYSXe WX`Ü BÀf IYf¹fÊ ¸fZÔ Àf·fe ¸fWX°U´fc¯fÊ dU·ff¦fûÔ IYû Àfd¸¸fd»f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`, dþÀf¸fÔZ À±ff³fe¹f d³fIYf¹f, ´fiQc¿f¯f d³f¹fÔÂf¯f ¶fûOXÊ, Jfô ÀfbSXÃff, U³f, d¨fdIY°Àff dU·ff¦f IZY Ad°fdSXöY ´f¹ffÊUSX¯f ´fiZd¸f¹fûÔ, E³fþeAû, ¸f¯OXe, Afßf¸f, WXûMX»f, ²f¸fÊVff»ff ÀfÔ¨ff»fIYûÔ IYe ÀfÔ¹fböY ¶f`NXIY IYSXf¹fe þf¹fZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dþ»ff CXôû¦f IZY³Qi IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´»ffdÀMXIY ´ffg»fed±f³f, d¦f»ffÀf, ´fØf»f IZY À±ff³f ´fSX BÊIYû RiYZ¯OX»fe IYf¦fþ IZY ¶f`¦f, d¸f˜e IZY IbY»»fOÞX þ`ÀfZ dUIY»´fûÔ IYû CX´f¹fû¦f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ dþÀf¸fÔZ ´f¹ffÊUSX¯f ´fiZd¸f¹fûÔ IYû ·fe Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe þe ³fZ dþ»ffd²fIYfSXe ÀfUÊÄfSXf¸f d¸fßf ÀfZ UedOX¹fû IYfg³RiYZÔdÀfÔ¦f õfSXf Uf°ffÊ IYSX °fe±fÊ À±f»f §fûd¿f°f WXû³fZ IZY Àff±f WXe ´ffg»fed±f³f ¸fböY IYSXf³fZ IZY d»fE ·fe A´fZÃff IYe ¦fBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸f±fbSXf IYû ´ffg»fed±f³f ¸fböY IYSXf³fZ IZY d»fE

´fWX»fZ ´»ffdÀMXIY I`YSXe¶f`¦f ´fSX ´fid°f¶f³²f »f¦ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ BÀfd»fE Af¸f þ³f°ff ¶ffþfSX ÀfZ Àff¸ff³f JSXeQ³fZ IZY d»fE IY´fOÞXZ/þcMX IYf ±f`»ff »fZIYSX d³fIY»fZÔÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fWX»fZ A³fbSXû²f dIY¹ff þf¹fZ¦ff, ¶ffQ ¸fZÔ þb¸ffʳff ·fe »f¦ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´ffg»fed±f³f IZY ´fi¹fû¦f WXû³fZ ´fSX Àff¸ff³¹f øY´f ÀfZ ³ff»fZ³ffd»f¹fûÔ ¸fZÔ R`YÔIY dQ¹fZ þf°fZ WX`Ô dþÀfÀfZ ÀfeUSX ¨ff`IY IYe ¦f¸·feSX Àf¸fÀ¹ff ´f`Qf WXû þf°fe WX`Ü BÀf ¦f¸·feSX Àf¸fÀ¹ff ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE ³f¦fSX d³f¦f¸f õfSXf dUVfZ¿f Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹fZ þf¹fZÔ¦fZ, dþÀfÀfZ BÀfIZY CX´f¹fû¦f ´fSX ´fid°f¶f³²f »f¦ff¹ff þf ÀfIZYÜ A´fSX dþ»ffd²fIYfSXe dU°f EUÔ SXfþÀU SXUe³Qi

IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe þe õfSXf d³fQZÊVf dQ¹fZ ¦f¹fZ dIY Àff¸ffdþIY Afd±fÊIY ÀfUZÊÃf¯f IZY Af²ffSX ´fSX dþ³f »ff·ffd±fʹfûÔ IYf ¨f¹f³f dIY¹ff ¦f¹ff WX` CXÀfIZY ´f›f°f ·fe þû ´ffÂf ½¹fdöY ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ »ff·ffd³U°f WXû³fZ ÀfZ UÔd¨f°f SXWX ¦f¹fZ WX`Ô CX³WXZÔ ·fe þ³fIY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f AUV¹f d¸f»f³ff ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY 15 A¦fÀ°f °fIY UÈÃffSXû´f¯f IYf »fùf 07 »ffJ 18 WXþfSX d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü »fJ³fDY ¸fZÔ 29 þb»ffBÊ IYû B³UZÀMXSX Àfd¸¸fMX WXû³fZ IZY QüSXf³f þ³f´fQ À°fSX ´fSX A´fSXf³WX ¸fZÔ CXôd¸f¹fûÔ IZY Àff±f ¶f`NXIY IYSXf¹fe þf¹fZ¦fe, dþÀf¸fZÔ ´fiû¦fif¸f IYf Àfe²ff ´fiÀffSX¯f dQJf¹ff þf¹fZ¦ffÜ

VffQe Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ AfBÊ dUUfdWX°ff ´fiZ¸fe IZY Àff±f ·ff¦fe

Af¦fSXfÜ °ffþ³f¦fSXe ¸fZÔ »fU þZWXfQ IYf ¸ff¸f»ff ±f¸f³fZ IYe ³ff¸f ³fWXeÔ »fZ SXWXf WX`Ü AfE dQ³f ¹fbU°fe ¦f`SX Àf¸fbQf¹f IZY »fû¦fûÔ IZY Àff±f ·ff¦f SXWXe WX`ÔÜ EZÀff IYe ¸ff¸f»ff VffWX¦fÔþ ÃfZÂf ¸fZÔ QZJ³fZ IYû d¸f»ffÜ VffQe Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ AfBÊ dUUfdWX°ff ¦f`SX Àf¸fbQf¹f IZY ´fiZ¸fe IZY Àff±f ·ff¦f ¦fBÊÜ ·ff¦f³fZ ÀfZ ´fWX»fZ dUUfdWX°ff ÀfZ ÀfÀfbSXf»f IZY »ffJûÔ ÷Y´f¹fZ IZY Af·fc¿f¯f »fZ ¦fBÊÜ dUUfdWX°ff IYe LWX ¸ffWX ´fcUÊ ·fSX°f´fbSX ¸fZÔ VffQe WXbBÊ ±feÜ BÀf §fMX³ff dWX³QcUfQe ÀfÔ¦fNX³f IZY IYf¹fÊIY°ffÊAûa ¸fZÔ AfIiYûVf R`Y»f ¦f¹ffÜ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ IYf¹fÊIY°ffÊ ±ff³ff VffWX¦fÔþ ´fWXbÔ¨f ¦fE AüSX CX³WXûÔ³fZ WXÔ¦ff¸ff IYSX°fZ WXbE dSX´fûMXÊ QþÊ IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX VffWX¦fÔþ ÃfZÂf IYe SXWX³fZ Uf»fe EIY ¸fdWX»ff IYe VffQe LWX ¸ffWX ´fcUÊ ·fSX°f´fbSX ¸fZÔ WXbBÊ VffQe ÀfZ ´fWX»fZ CXÀfIZY ¦f`SX Àf¸fbQf¹f IZY EIY ¹fbUIY ÀfZ ´fiZ¸f ÀfÔ¶fÔ²f ¨f»f SXWXZ ±fZÜ VffQe IZY ¶ffQ dUUfdWX°ff ¸fÔ¦f»fUfSX IYû VffWX¦fÔþ ¸fZÔ EIY VffQe Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IZY d»fE AfBÊ ±feÜ ¹fWXfÔ ´fiZ¸fe ·fe Af ¦f¹ffÜ dUUfdWX°ff ´fiZ¸fe IZY Àff±f SXf°f IYû ·ff¦f ¦fBÊÜ dUUfdWX°ff IZY ·ff¦f þf³fZ IYe þf³fIYfSXe ´fdSXþ³fûÔ AüSX ÀfÀfbSXf»feþ³fûÔ IYû WXbBÊ °fû CX³f¸fZÔ AfIiYûVf R`Y»f ¦f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ dWX³QcUfQe ÀfÔ¦fNX³f IZY IYf¹fÊIY°ffÊAûa IYû Àfc¨f³ff QeÜ UZ dUUfdWX°ff IZY ¸ff¹fIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fZ AüSX CX³fIZY ´fdSXþ³fûÔ IYû »fZIYSX ±ff³ff VffWX¦fÔþ ´fWXbÔ¨f ¦fE ¹fbUIY IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYe ¸ffÔ¦f IYSX°fZ WXbE WXÔ¦ff¸ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ ±ff³ff ´fi·ffSXe d³fSXeÃfIY VffWX¦fÔþ ³fZ ¶f°ff¹ff dUUfdWX°ff IZY ´fdSXþ³fûÔ IYe °fWXSXeSX ´fSX dSX´fûMXÊ QþÊ IYSX »fe WX`Ü


RYeSXûªff¶ffQ

SPM

NEWS

´fÂfIYfSX Àf¸¸fZ»f³f-Àf¸¸ff³f Àf¸ffSXûWX ÀfÔ´f³³f

dU²ff³fÀf·ff IYf Af¦ff¸fe ÀfÂf °ffdIYÊIY WXû¦ff: ÏQ¹f³ffSXf¹f¯f

IYf¹fÊIiY¸f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXb¹fZ SXfª¹f ¸fb£¹ff»f¹f ÀfÔUfQ Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf WXZ¸f³°f d°fUfSXeÜ RYeSXûþf¶ffQÜ CXØfSX ´fiQZVf dU²ff³fÀf·ff IZY A²¹fÃf ÏQ¹f ³ffSXf¹f¯f QedÃf°f ³fZ IYWXf WX` dIY dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ¨f»f³fZ Uf»fZ ÀfÂf IZY Àf¸f¹f IYf ÀfQb´f¹fû¦f WXû³ff ¨ffdWXEÜ ¶fWXÀf EUÔ VfûSX VfSXf¶fZ IZY ¶fþf¹f ¶fWXÀf °ffdIYÊIY WXû³fZ IZY Àff±f þ³f°ff IYe ¶ff°f ´fif±fd¸fIY°ff ÀfZ SXJe þfEÜ ÀfUf»f EUÔ dMX´´f¯fe °f±¹f´fSXIY WXû³fe ¨ffdWXEÜ WX¸fZÔ JbVfe WX` dIY ÀfUf U¿fÊ IZY dU²ff³fÀf·ff IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ ÀfÂf IYfRYe A¨LZ PXÔ¦f ÀfZ ÀfÔ¨ffd»f°f WXbAfÜ »fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f IZY ¦fZÀMX WXfCXÀf

´fSX ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ÏQ¹f³ffSXf¹f¯f QedÃf°f ³fZ dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ³fE ´fi¹fû¦f d¦f³ff°fZ WXbE IYWXf ´fWX»fe ¶ffSX ¨fb³f IYSX AfE dU²ff¹fIYûÔ IYû ´fidVfÃf¯f dQ»ff¹ffÜ »fûIYÀf·ff A²¹fÃf Àfbd¸fÂff ¸fWXfþ³f AfBÊÔÜ Q»fe¹f ·fZQ·ffU ·fb»ffIYSX Àf·fe dU²ff¹fIYûÔ IYû ¶fb»ff¹ffÜ þeEÀfMXe »ff¦fc IYSX³fZ ÀfZ ´fcUÊ IYf¹fÊVff»ff IYeÜ dU²ff³fÀf·ff »ffB¶fiZSXe IYe ÀffPÞXZ °fe³f »ffJ dIY°ff¶fûÔ IYf dOXdþMX»ffBþZVf³f dIY¹ffÜ ÀfÔÀfQe¹f Qed´fIYf ³ff¸f ÀfZ ´fdÂfIYf d³fIYf»fe ¦fBÊ þû °fe³f ¸ffWX ¸fZÔ EIY ¶ffSX

IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f CX´fdÀ±f°f »fû¦fûÔ IYe ·feOÞXÜ ´fiIYfdVf°f WXû°fe ±fe A¶f Uû ´fid°f¸ffWX ´fiIYfdVf°f WXû SXWXe WX`Ü dU²ff³fÀf·ff IZY d´fL»fZ dQ³fûÔ WXbE ÀfÂfûÔ ¸fZÔ ´fiV³f Àff²ffSX¯f AüSX °ffdIYÊIY WXbEÜ EIY Qû dQ³f IYe ¶ff²ffAûÔ IYû LûOÞX QZÔ °fû ÀfÂf A¨LZ PXÔ¦f ÀfZ ¨f»ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Af¦ff¸fe ÀfÂf ¸fZÔ CX¸¸feQ WX` dIY dU²ff¹fIY Vff»fe³f°ff IYf ´fdSX¨f¹f QZÔ¦fZÜ ÀfUf»f EUÔ þUf¶f °ffdIYÊIY WXûÔ¦fZÜ ¶fWXÀf ·fe ¦fb¯fUØff´fSXIY WXû¦feÜ ·fSXûÀff WX` dIY Àf·fe Q»f BÀfZ Af¦fZ ·fe IYf¹f¸f SXJZÔ¦fZÜ ·ffþ´ff dþ»ff²¹fÃf ¶feE»f U¸ffÊ, dU²ff¹fIY ¸f³fe¿f AÀfeþf, OXf.¸fbIZYVf U¸ffÊ, V¹ff¸f dÀfÔWX ¹ffQU ¸füþcQ SXWXZÜ

¹fc´fe dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ÏQ¹f³ffSXf¹f¯f QedÃf°f IYf ·ffþ´ffB¹fûÔ ³fZ þûVfe»ff ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ ³f¦fSX dU²ff¹fIY ¸f³fe¿f AÀfeþf, dVfIYûWXf¶ffQ dU²ff¹fIY OXf.¸fbIZYVf U¸ffÊ, dþ»ff²¹fÃf ¶feE»f U¸ffÊ, ¸fWXf³f¦fSX A²¹fÃf IÔYWX`¹ff »ff»f ¦fb~f, UdSXâ ³fZ°ff Af³fÔQ A¦fiUf»f, »fûIYÀf·ff ´ff»fIY AV½f³fe ·ffSXõfþ, ¶fÈþ ÃfZÂf ¸fÔÂfe CXQ¹f ´fi°ff´f, dVfU ¸fûWX³f ßfû°fe¹f, OXf. »føfe ³fSXf¹f³f ¹ffQU, ·ffþ´ff ³fZ°ff V¹ff¸f dÀfÔWX ¹ffQU, ´fU³f QedÃf°f, ·f¦fUf³f QfÀf VfÔJUfSX, ÀfbSXZÔQi SXfNXüSX, Äff³f ´fiIYfVf ßfeUfÀ°fU ¸füþcQ SXWXZÜ

´fiQZVf ¸fZÔ ¸fþfIY ¶f³f dRYSX ´fIYOÞXf ³fIY»fe ÀffgÀf ¶f³ff³fZ IYf IYfSXû¶ffS ¨fbIYf WX` Afþ IYf³fc³f: ´fi°feIY ¨f°fbUZÊQe NXûÀf IYQ¸f ³f CXNXf³fZ ´fSX IYfÔ¦fiZÀf IYSXZ¦fe AfÔQû»f³f

RYeSXûþf¶ffQÜ dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY ¸fWXfÀfd¨fU ´fi°feIY ¨f°fbUÊZQe ³fZ IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff IYû »fZIYSX ÀfUf»f CXNXf¹fZ WX`ÔÜ ´fiQZVf ¸fZÔ d¶f¦fOÞX°fe WXb¹fe IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff AüSX þÔ¦f»f SXfþ IYf¹f¸f WXû ¨fbIYf WX`Ü A´fSXf²fe ¶fZJüRY WX`Ô »fcMX, WX°¹ffEa, ¶f»ff°IYfSX þ`Àfe §fMX³ff SXûþ QZJ³fZ ¸fZÔ Af SXWXe WX`ÔÜ þ³f°ff ´fSXZVff³f WX` AüSX ³fZ°ff VffÀf³f-´fiVffÀf³f ¸füþ »fZ SXWXf WX`Ü A´fSXf²fûÔ ¸fZÔ dQ³f Qb¦fb³fe SXf°f ¨ff`¦fb³fe °fSX¢IYe WXû SXWXe WX`Ü Af¦fZ IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ A·fe °fIY »f¨fSX IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff ´fSX IYûBÊ ÀfÔÄff³f ³fWXeÔ d»f¹ffÜ AfdJSX IY¶f °fIY ÀfSXIYfSX A´fSXfd²f¹fûÔ IYû ÀfÔSXÃf¯f ´fiQf³f IYSX°fe SXWXZ¦fe AüSX IY¶f °fIY ´fiQZVf AüSX dþ»ff dRYSXûþf¶ffQ IYe þ³f°ff A´fSXfd²f¹fûÔ IZY JüRY ¸fZÔ dþE¦feÜ IYf³fc³f Afþ ´fiQZVf ¸fZÔ ¸fþfIY ¶f³f ¨fbIYf WX`Ü A´fSXfd²f¹fûÔ IYû IYf³fc³f IYf IYûBÊ JüRY ³fWXeÔ WX` EZÀff »f¦f³fZ »f¦ff WX` IYWXf dIY ´fiQZVf ÀfSXIYfSX WXe B³f A´fSXfd²f¹fûÔ IYû ´f³ffWX QZ³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü WXf»f°f AüSX ª¹ffQf JSXf¶f WXûÔ AüSX dRYSX dIYÀfe IZY ÀfÔ·ff»f³fZ IZY »ff¹fIY ³ff WXûÔ CXÀfÀfZ ´fWX»fZ B³f A´fSXfd²f¹fûÔ IZY dJ»ffRY VffÀf³f AüSX ´fiVffÀf³f IYû NXûÀf IYQ¸f ³fWXeÔ CXNXf°fe WX`Ô °fû dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IZY dJ»ffRY d¶f¦fOÞX°fe IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff IYû »fZIYSX AfÔQû»f³f IYSXZ¦feÜ

RYeSXûþf¶ffQÜ MX¸ffMXSX ÀffgÀf IZY ³ff¸f ´fSX ¶fZ¨fe þf SXWXe ³fIY»fe ÀffgÀf IZY IYfSXû¶ffSX IYf dRYSX ·fÔOXfRYûOÞX WXbAf WX`Ü SXÀff¹fd³fIY SXÔ¦fûÔ U ASXfSXûMX IYû d¸f»ffIYSX BÀfZ ¶f³ff¹ff þf SXWXf ±ffÜ Jfô ÀfbSXÃff dU·ff¦f IYe MXe¸f ³fZ ³fIY»fe ÀffgÀf IYf ³f¸fc³ff »fZIYSX þfÔ¨f IYû ·fZþf WX`Ü ÀffgÀf IZY 120 ´f`IZYMX Àfeþ dIYE WX`ÔÜ þWXfÔ ¹fZ IYfSXû¶ffSX dIY¹ff þf SXWXf ±ff, UWXfÔ ¨fü±fe ¶ffSX Lf´fZ¸ffSXe WXbBÊ WX`Ü Jfô ÀfbSXÃff dU·ff¦f IYe MXe¸f ³fZ Ófe»f IYe ´fbd»f¹ff ³¹fc SXf¸f¦fPÞX ÃfZÂf ¸fZÔ ¨f»f SXWXe ÀffgÀf U ¨ffDY¸fe³f ¶f³ff³fZ IYe BIYfBÊ ´fSX ¶fb²fUfSX IYû Lf´ff ¸ffSXfÜ ¹fWX BIYfBÊ ¸f³fûþ SXfNXüSX IYe WX`Ü MXe¸f ³fZ ¨ffDY¸fe³f IYe R`Y¢MÑe QZJe, þWXfÔ ÀffRY-ÀfRYfBÊ ³fWXeÔ ±feÜ MXe¸f ³fZ ¸f`Qf AüSX ¨ffDY¸fe³f IYf ³f¸fc³ff d»f¹ffÜ B²fSX, ÀffgÀf IYe R`Y¢MÑe QZJIYSX Ad²fIYfSXe ·fe ¨füIY ¦fEÜ ÀffgÀf ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ÀffBdMÑIY EdÀfOÞX, ASXfSXûMX, SXÀff¹f³f SXÔ¦f AüSX ¸fÀff»fûÔ IYf BÀ°fZf¸f»f dIY¹ff þf SXWXf ±ffÜ B³WXZÔ d¸f»ffIYSX IYBÊ dQ³f °fIY SXJf þf°ff ±ff AüSX BÀf Àff¸f¦fie IYû ¸fVfe³f ¸fZÔ d¸f¢Àf IYSX ´f`dIÔY¦f IYe þf°fe ±feÜ MXe¸f ³fZ ÀfÔQZWX IZY

Af²ffSX ´fSX ³f¸fc³ff þfÔ¨f IZY d»fE ·fZþ dQ¹ff WX`Ü 500 ¦fif¸f IZY 120 ´f`IZYMX ³fá IYSXfE WX`ÔÜ IYfSXÊUfBÊ ERYEÀfOXeE IZY dþ»ff Ad·fdWX°f Ad²fIYfSXe Àf`¹¹fQ VffWX³fUfþ WX`QSX Afd¶fQe IZY d³fQZÊVf³f ´fSX ¸fb£¹f Jfô ÀfbSXÃffd²fIYfSXe ¶feEÀf IbYVfUfWX U Jfô ÀfbSXÃff Ad²fIYfSXe ¦fþSXfþ dÀfÔWX õfSXf IYe ¦fBÊÜ AfSXû´fe IYf »ffBÀfZÔÀf d³fSXÀ°f IYSX dQ¹ff WX`Ü EIY WXe ½¹fdöY IZY ¹fWXfÔ ¶ffSX¶ffSX ³fIY»fe ÀffgÀf ´fIYOÞXf þf³ff BÀf AûSX BVffSXf IYSX SXWXf WX` dIY dU·ff¦f ¸fZÔ dIYÀfe ½¹fdöY IYf CXÀfZ ÀfÔSXÃf¯f d¸f»ff WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·fe RY¸fÊ ÀfÔ¨ff»fIY ¸f³fûþ SXfNXüSX IZY ³fIY»fe ÀffgÀf IYf IYfSXû¶ffSX IYf °fe³f ¶ffSX ·fÔOXfRYûOÞX WXû ¨fbIYf WX`Ü Qû ¶ffSX ³¹fc SXf¸f¦fPÞX ÃfZÂf ¸fZÔ ³fIY»fe ÀffgÀf ´fIYOÞXf ¨fbIYf ¨fbIYf WX`Ü EIY ¶ffSX ¸fWXfQZU ³f¦fSX ¸fZÔ ¹fWX BIYfBÊ ¨f»f°fe d¸f»fe ±feÜ ¸f¦fSX AfSXû´fe ´fSX Àf£°f IYfSXÊUfBÊ ³f WXû³fZ ÀfZ ¹fWX IYfSXû¶ffSX »f¦ff°ffSX RY»f°ff-RcY»f°ff ¦f¹ffÜ d´fL»fe ¶ffSX MXe¸f ³fZ ÀffgÀf ³fá IYe IYfSXÊUfBÊ ¸fWXþ IYf¦fþûÔ ¸fZÔ WXe dQJf QeÜ WXIYeIY°f ¸fZÔ ÀffgÀf ³fá ³fWXeÔ IYeÜ BÀfIZY ¶ffQ dRYSX

RYeSXûªff¶ffQ, ¦fb÷Y½ffSX 12 ªfb»ffBÊX 2018

ÀfZ ¹fWX IYfSXû¶ffSX ¨f»f°ff SXWXfÜ ÀfeERYEÀfAû ¶feEÀf IbYVfUfWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fcUÊ ¸fZÔ ·fe AfSXû´fe IZY ¹fWXfÔ Lf´fZ¸ffSXe WXbBÊ WX`Ü þfÔ¨f dSX´fûMXÊ Af³fZ IZY ¶ffQ ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSXf¹ff þfE¦ffÜ

QbIYf³fûÔ ´fSX WXû°ff WX` Àf´»ffBÊ

d³f¸ffʯf BIYfBÊ ÀfZ ³fIY»fe ÀffgÀf IYf AfNX Àfü ¦fif¸f IYf ´f`IZYMX 10 ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ ¶fZ¨ff þf°ff WX`Ü BÀfZ ´fZMXeþ, AÔOXf d¶fIiYZ°ff IZY ¹fWXfÔ ¶fZ¨ff þf°ff WX`Ü IYSXe¶f LWX OѸfûÔ ¸fZÔ A²fcSXf ´fIYf WXbAf ³fIY»fe ÀffgÀf SXJf ±ffÜ þ¶fdIY ´ffÔ¨f Àfü ÀfZ Ad²fIY ´fIZY ÀffgÀf SXJZ WXbE ±fZÜ

»ffBÀfZÔÀf þfSXe I`YÀfZ WXbAf AfSXû´fe IZY ´ffÀf Jfô ÀfbSXÃff dU·ff¦f IYf »ffBÀfZÔÀf WX`Ü AfdJSXIYfSX »ffBÀfZÔÀf I`YÀfZ þfSXe WXbAf, BÀf ´fSX ÀfUf»f CXNX³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ þ¶fdIY ¨ffSX ¶ffSX ´fWX»fZ ·fe ¸ff¸f»ff ´fIYOÞXf þf ¨fbIYf WX`, °fû »ffBÀfZÔÀf d³fSXÀ°f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ AfSXû´fe IZY ´fcUÊ ¸fZÔ ·fZþZ ¦fE ³f¸fc³fûÔ IYe dSX´fûMXÊ ·fe dU·ff¦f Q¶ff ¦f¹ffÜ

´ff³fe IYf M`ÔXIYSX ³f ´fWbaX¨f³fZ ¸fb£¹ff»f¹f ´fSX ¦fbWXfSX, þ»f ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ WXÔ¦ff¸ff

þ¸fe³f IZY dUUfQ ¸fZÔ ´f±fSXfU AüSX RYf¹fdSXÔ¦f

RYeSXûþf¶ffQÜ ±ff³ff J`SX¦fPÞX IZY ¦ffÔU IYIYSXfSXf ¸fZÔ þ¸fe³f ´fSX IY¶þZ IYû »fZIYSX ¶fb²fUfSX IYû Qû ´fÃf Af¸f³fZ-Àff¸f³fZ Af ¦fEÜ Qû³fûÔ IZY ¶fe¨f ¸ffSX´feMX AüSX ´f±fSXfU IZY ¶ffQ RYf¹fdSXÔ¦f WXû³fZ ÀfZ ¦ffÔU ¸fZÔ QWXVf°f R`Y»f ¦fBÊÜ Àfc¨f³ff ´fSX ±ff³ff ´fbd»fÀf ´fWXbÔ¨fe AüSX ¶ffSXWX §ff¹f»fûÔ IYf dþ»ff AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ¸fZdOXIY»f IYSXf¹ffÜ ´fbd»fÀf ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYSX IYfSXÊUfBÊ IYSXZ¦feÜ ±ff³ff J`SX¦fPÞX IZY ¦fif¸f IYIYSXfSXf d³fUfÀfe ¶fÀ°feSXf¸f ¶f§fZ»f AüSX ³fSXZVf¨fÔQi ¹ffQU ´fÃf ¸fZÔ þ¸fe³f IYû »fZIYSX »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ dUUfQ ¨f»f SXWXf WX`Ü ¶fb²fUfSX IYû þ¸fe³f IY¶þf°fZ WXbE EIY ´fÃf ³fZ IYSX°fZ WXbE RYÀf»f CXþfOÞX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ BÀfÀfZ Qû³fûÔ ¸fZÔ dUUfQ B°f³ff ¶fPÞXf dIY »ffNXe OXÔOXZ ¨f»f³fZ IZY Àff±f EIY QcÀfSXZ ´fSX ´f±fSXfU VfbøY IYSX dQ¹ffÜ ´f±fSXfU WXû°fZ WXe ¨feJ´fbIYfSX ¸f¨f ¦fBÊÜ EIY ´fÃf ³fZ WXUfBÊ RYf¹fdSXÔ¦f IYSX³fe VfbøY IYSX QeÜ IYSXe¶f Af²ff Qþʳf RYf¹fSX dIYE ¦fEÜ RYf¹fdSXÔ¦f ÀfZ ¦ffÔU ¸fZÔ ¦ffÔU ¸fZÔ QWXVf°f R`Y»f ¦fBÊÜ B²fSX ¸ffSX´feMX EUÔ ´f±fSXfU IYe Àfc¨f³ff dIYÀfe ³fZ J`SX¦fPÞX ´fbd»fÀf IYû QZ QeÜ Àfc¨f³ff ´fSX ´fbd»fÀf ¦ffÔU ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fe AüSX Qû³fûÔ ´fÃfûÔ IZY EIY Qþʳf §ff¹f»fûÔ IYf CX´f¨ffSX IZY d»fE dþ»ff AÀ´f°ff»f ·fZþfÜ §ff¹f»fûÔ ¸fZÔ EIY ´fÃf IZY LdUSXf¸f ´fbÂf dUþ¹f dÀfÔWX ASXdUÔQ, Àf°¹fUeSX, Àf°¹f´fiIYfVf ´fbÂf¦f¯f ¶fÀ°feSXf¸f U AVfûIY ´fbÂf ¸füþeSXf¸f ¶f§fZ»f AüSX QcÀfSXZ ´fÃf ÀfZ ´fi¸fûQ IbY¸ffSX ´fbÂf ¸fûWXSX dÀfÔWX, ³fSXZVf ´fbÂf ¸fWXfSXfþ dÀfÔWX, ´fb¿´fZÔQi, Àfb³fe»f EUÔ ÀfÔQe´f ´fbÂf¦f¯f ³fSXZÔVf¨fÔQi, ÀfbSXZVf¨fÔQi EUÔ ÷YIY¸f´ff»f ´fbÂf¦f¯f ¸fWXfSXfþ dÀfÔWX §ff¹f»f WXû ¦fE WX`ÔÜ §ff¹f»fûÔ IYû CX´f¨ffSX IZY d»fE dþ»ff AÀ´f°ff»f »ffE WX`ÔÜ ±ff³ff²¹fÃf J`SX ¦fPÞX ³fZ IYWXf IYIYSXfSXf ¸fZÔ ·fcd¸f IZY dUUfQ IYû »fZIYSX ¸ffSX´feMX EUÔ ´f±fSXfU WXbAf ±ffÜ þ¸fe³f IYû »fZIYSX dUUfQ ¨f»f SXWXf WX`Ü °fWXSXeSX Af³fZ ´fSX þfÔ¨f IYSX IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ

3

RYeSXûþf¶ffQÜ ´ff³fe IYf MX`ÔIYSX ³f ´fWXbÔ¨f³fZ ´fSX Àf¸fifMX ³f¦fSX IZY ¶ffdVfÔQûÔ IYf ²f`¹fÊ þUf¶f QZ ¦f¹ffÜ Àfb¶fWX QþʳfûÔ »fû¦f dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ´fWXbÔ¨fZ AüSX ´fZ¹fþ»f IYû ¦fbWXfSX »f¦ffBÊÜ þ»f ÀfÔÀ±ff³f ·fZþf °fû UWXfÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ °feJe ¶fWXÀf WXbBÊÜ ¸fdWX»ffAûÔ IYf IYWX³ff ±ff ¶fcÔQ¶fcÔQ ´ff³fe IYû ´fSXZVff³f WX`Ô AüSX Ad²fIYfSXe Àfb³fUfBÊ ³fWXeÔ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ A¶f ¹fWXfÔ IYe þ³f°ff ³fZ ·fcJ WXOÞX°ff»f IYe ¨fZ°ffU³fe Qe WX`Ü ¸fbWX»»ff Àf¸fifMX ³f¦fSX ¸fZÔ IYBÊ dQ³fûÔ ÀfZ ´ff³fe IYe Àf¸fÀ¹ff WX`Ü ¦f»fe ÀfÔ£¹ff ´ffÔ¨f ÀfZ Àff°f °fIY ´ffB´f »ffB³f ¸fZÔ ´ff³fe ³fWXeÔ Af°ffÜ ÃfZÂf ¸fZÔ Qû Àf¶f¸fdÀfʶf»f ´fÔ´f »f¦fZ WX`Ô, »fZdIY³f Qû³fûÔ RZY»f WXû ¦fEÜ ´fWX»fZ ³f¦fSX d³f¦f¸f ³fZ Àf¶f¸fdÀfʶf»f ´fÔ´f »f¦fUf³fZ IYf Uf¹fQf dIY¹ff ±ff »fZdIY³f A¶f CXÀf ´fSX ·fe SXûIY »f¦f ¦fBÊ WX`Ü ´fZ¹fþ»f dIY»»f°f ÀfZ ´fSXZVff³f »fû¦f ´ff¿fÊQ IYf ´fÂf »fZIYSX MX`ÔIYSX ´fi·ffSXe IZY ´ffÀf ¦fE °fû ¶ffQ ¸fZÔ ·fZþ³fZ IYe IYWX°fZ WXbE ´fcSXZ dQ³f ¸fZÔ EIY MX`ÔIYSX d¸f»f³fZ IYe

¶ff°f IYWXeÜ ¶fb²fUfSX Àfb¶fWX QÀf ¶fþZ QþʳfûÔ ¸fdWX»ffEÔ U ´fb÷Y¿f dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ dOX´MXe IY»f¢MXSX ¸fb£¹ff»f¹f ³fZ þ»fIY»f dU·ff¦f IZY d»fE AfQZVf IYSX CX³WXZÔ ·fZþ dQ¹ffÜ Qû´fWXSX ¸fZÔ ¹fWXfÔ ´fWXbÔ¨fZ »fû¦fûÔ ³fZ WXÔ¦ff¸ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ IYfRYe QZSX °fIY WXÔ¦ff¸ff IYSX³fZ IZY ¶ffQ AfV½ffÀf³f ´fSX »fû¦f §fSXûÔ IYû ¨f»fZ ¦fEÜ ¸ffÔ¦f IYSX³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ SXfIZYVf, Àfû¶fSX³f ¨ÀfWX, ÷Y¶fe, ÀfÔþc QZUe IZY Àff±f ¸fZÔ ¨fSX³f ¨ÀfWX, ¦fe°ff QZUe, ¦ff¹fÂfe QZUe, Ad³fIZY°f IbY¸ffSX, dUþ¹f IbY¸ffSX AfdQ ´fi¸fbJ WX`ÔÜ ¦f¸feÊ ÀfZ ¶fZWXûVf WXbBÊ ¸fdWX»ff ´ff³fe ¸ffÔ¦f³fZ AfBÊ AfVff ¦f¸feÊ IZY IYfSX¯f ¶fZWXûVf WXûIYSX d¦fSX ´fOÞXeÜ Àff±f AfBÊ ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ ¸fbÔWX ´fSX ´ff³fe IYe ¶fcÔQZÔ OXf»f CXÀfZ WXûVf ¸fZÔ »ff¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ E¢ÀfBÊE³f EWXÀff³f CX»f WXIY ³fZ ¸fdWX»ff IYû A´f³fZ IYÃf ¸fZÔ ¶f`NXf¹ffÜ ¸fdWX»ffAûÔ IYf IYWX³ff ±ff ´ff³fe ³f WXû³fZ IZY IYfSX¯f Àfb¶fWX ÀfZ WXe §fSXûÔ ¸fZÔ Jf³ff

ÀMXZVf³f ´fSX ¦fcÔþe dIY»fIYfSXe

RYeSXûþf¶ffQÜ ¶fb²fUfSX IYû RYeSXûþf¶ffQ SXZ»fUZ ÀMXZVf³f ´fSX ³fUþf°f ¶f¨¨fZ IYe dIY»fIYfSXe ¦fcÔþe °fû WXSX IYûBÊ ¨füÔIY CXNXfÜ ´fd°f ÀfÔ¦f ³fBÊ dQ»»fe þf SXWXe ÓffSXJÔOX IZY ¸f²fb´fbSX IYe dUUfdWX°ff IYû MÑZ³f ¸fZÔ ´fiÀfU ´feOÞXf WXbBÊÜ Af³f³f-RYf³f³f ¸fZÔ MÑZ³f IYû RYeSXûþf¶ffQ ¸fZÔ SXûIYf ¦f¹ffÜ ¦f·fÊU°fe ¸fdWX»ff ³fZ ´»fZMXRYfg¸fÊ ´fSX CX°fSX°fZ WXe ³fUþf°f IYû þ³¸f QZ dQ¹ffÜ ÀMXZVf³f ´fSX ¸füþcQ ¸fdWX»ff ¹ffdÂf¹fûÔ ³fZ ÀffOÞXe EUÔ ¨ffQSX ÀfZ CXÀfZ PXIY d»f¹ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ þ¨¨ff AüSX ¶f¨¨ff IYû AÀ´f°ff»f ·fZþf ¦f¹ffÜ WXdSX¹ff¯ff IZY ÓfªþSX d³fUfÀfe ´fiQe´f ÎÀfWX A´f³fe ´f}e 30 U¿feʹf ¶f¶f»fe IZY Àff±f ¶fb²fUfSX Àfb¶fWX ´fcUfÊ E¢Àf´fiZÀf ÀfZ ³fBÊ dQ»»fe þf SXWXZ ±fZÜ ´fiQe´f IZY A³fbÀffSX, °fIYSXe¶f³f

³fWXeÔ ¶f³ff ±ffÜ Àfb¶fWX ·fcJZ ´fZMX »fû¦f Q¶fSXBÊ ´fWXbÔ¨fZ AüSX UWXfÔ ÀfZ ¦f¸feÊ ¸fZÔ WXe þ»f ÀfÔÀ±ff³f AfEÜ ¹fWXfÔ Af¦fbÔ°fIYûÔ IZY ¶f`NX³fZ IZY d»fE þWXfÔ IbYdÀfʹffÔ ´fOÞXe WX`Ô, UWXfÔ ´fÔJZ ³fWXeÔ WX`ÔÜ þ»f d³f¦f¸f IYû ´fÂf ·fZþ ÓffOÞXf ´f»»ff ´fZ¹fþ»f IZY d»fE ³f¦fSX d³f¦f¸f dþ¸¸fZQfSX WX`Ü ¸fbWX»»fZ IZY »fû¦f ´ff³fe IYû ´fSXZVff³f WX`Ô, »fZdIY³f dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe IbYL ³fWXeÔ IYSX SXWXZÜ þ»f ÀfÔÀ±ff³f Ad²fIYfSXe IYf IYWX³ff WX` Àf¸fifMX ³f¦fSX ¸fZÔ ´fZ¹fþ»f dIY»»f°f QcSX IYSX³fZ IZY d»fE þ»f d³f¦f¸f IYû MXeMXeEÀf´fe IZY d»fE ´fÂf ·fZþf WX`Ü þ¶fdIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû JbQ ´f`SXUe IYSX þ»Qe Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f IYSXf³ff ¨ffdWXEÜ °fe³f dQ³f ¶ffQ ¶fZMXe IYe ¶fSXf°f Af³fe WX`Ü §fSX ¸fZÔ ´ff³fe IYf BÔ°fþf¸f ³fWXeÔ WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ VffQe IZY d»fE ´ff³feÔ IYWXfÔ ÀfZ »ffEÔ¦fZÜ ¶fSXf°f EUÔ QfU°f IZY d»fE ´ff³fe JSXeQ³fZ IYe dÀ±fd°f ³fWXeÔ WX`Ü Ad²fIYfSXe Àfb³fUfBÊ ³fWXeÔ IYSX SXWXZÜ

Àff°f ¶fþZ ¶f¶f»fe IYû ´fiÀfU ´feOÞXf VfbøY WXbBÊÜ ²feSXZ-²feSXZ QQÊ ¶fPÞX°ff ¦f¹ffÜ ´fd°f ´fiQe´f ³fZ BÀfIYe þf³fIYfSXe MXeMXeBÊ IYû QeÜ RYeSXûþf¶ffQ ÀMXZVf³f ÀfZ ´fWX»fZ ´fiÀfU ´feOÞXf ¶fPÞX³fZ ´fSX ÀMXZVf³f ´fiVffÀf³f IYû Àfc¨f³ff QeÜ BÀf ´fSX Af³f³f-RYf³f³f ¸fZÔ MÑZ³f IYû »fc´f »ffB³f ´fSX SXûIYf ¦f¹ffÜ Àfb¶fWX 7.30 ¶fþZ RYeSXûþf¶ffQ SXZ»fUZ ÀMXZVf³f ´fSX ¶f¶f»fe IYû CX°ffSXf ¦f¹ffÜ MÑZ³f ÀfZ CX°fSX°fZ WXe ´fiÀfU ´feOÞXf °fZþ WXû³fZ »f¦feÜ QQÊ AÀfWX³fe¹f WXbAf °fû A³¹f ¸fdWX»ff ¹ffdÂf¹fûÔ ³fZ dUUfdWX°ff IYû ´»fZMXRYfg¸fÊ ´fSX WXe d»fMXf¹ff AüSX ÀffOÞXe ÀfZ §fZSXf¶fÔQe IYSX »feÜ BÀf QüSXf³f ·feOÞX »f¦f ¦fBÊÜ RYû³f IYSX EÔ¶fb»fZÔÀf ¶fb»ffBÊ ¦fBÊ, »fZdIY³f CXÀfIZY Af³fZ ÀfZ ´fcUÊ WXe dUUfdWX°ff ³fZ ¶f¨¨fZ IYû þ³¸f QZ dQ¹ffÜ Qû³fûÔ WXe ÀfbSXdÃf°f WX`ÔÜ ¶ffQ ¸fZÔ Qû³fûÔ IYû dþ»ff ¸fdWX»ff AÀ´f°ff»f ·fZþ dQ¹ffÜ BÀfIZY ¨f»f°fZ ´fcUfÊ E¢Àf´fiZÀf ·fe IYSXe¶f Af²fZ §fÔMXZ °fIY ÀMXZVf³f ´fSX JOÞXe SXWXeÜ ¶f¶f»fe IYe ¹fWX °feÀfSXe ÀfÔ°ff³f WX`Ü

QþʳffÔZ IYf¹fÊIY°ffÊAûa IZY ÀfÔ¦fNX³f IYû LûOÞX³fZ IYe ¶ff°f ´fSX ÀfRYfBÊX

kIbYL »fû¦f IYSX SXWXZ E¶fe½fe´fe IYû »fZIYSX ·fif¸fIY ´fi¨ffSXl

RYeSXûþf¶ffQÜ ¶fe°fZ dQ³fûÔ LXfÂfûÔ õXfSXf E¶fe½fe´fe LXûOÞX³fZ IYe R`Y»fe £f¶fSXX ´fSX AdJ»f ·ffSX°fe¹f dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ RYeSXûþf¶ffQ IZY ´fQfd²fIYfdSX¹ffÔZ ³fZ Uf°ffÊ IZY QüSXf³f þf³fIYfSXe QZ°fZ WXb¹fZ ¶f°ff¹ff dIY IbYL »fû¦f Àf¸ffþ ¸fZÔ A´f³ff U¨fÊÀU À±ffd´f°f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ A·ffdU´f IZY dU¿f¹f ¸fZÔ ·fif¸fIY AüSX ÓfcNXZ ´fi¨ffSX IYSX SXWXZ WX`Ô þ¶fdIY A·ffdU´f ·ffSX°f WXe ³fWXeÔ Qbd³f¹ff IYf ÀfUÊßfZâ LfÂf ÀfÔ¦fNX³f WX`Ü Afþ-IY»f dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ IZY Àf·fe IYf¹ffÊ»f¹fûÔ ´fSX SXf¿MÑXUfQe Àfû¨f SXJ³fZ Uf»fZ LfÂf EUÔ LfÂffAûÔ IYe dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ ÀfZ þbOÞX³fZ IYe ´fi¶f»f Ad·f»ff¿ff SXWX°fe WX`Ü À±ff´f³ff dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX EIY WXe dQ³f QÀf WXþfSX ÀfZ ª¹ffQf IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶fe°fZ dQ³f WXe IbYL »fû¦fûÔ ³fZ dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ IYû LûOÞXIYSX Àf´ff IYe ÀfQÀ¹f°ff IYe ¶ff°f IYWXe WX` þ¶fdIY CX³f¸fZÔ ÀfZ Ad²fIYfÔVf »fû¦fûÔ ³f °fû IY·fe dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ IYe ÀfQÀ¹f°ff »fe AüSX ³f WXe CX³fIYf dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ IZY dIYÀfe IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Af³ff

Uf°ffÊ IZY QüSXf³f þf³fIYfSXe QZ°fZ WXb¹fZ A·ffdU´f IZY ´fQfd²fIYfSXeÜ þf³ff SXWXfÜ IZYU»f SXfþf ¹ffQU AüSX CX´fZÔQi ¹ffQU IbYL Àf¸f¹f °fIY dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ ÀfZ þbOÞXZ SXWXZ »fZdIY³f ´fe»fe·fe°f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ´fif³°fe¹f A·¹ffÀf U¦fÊ ÀfZ ´fcUÊ Qû³fûÔ WXe IYf¹fÊIY°ffÊ dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ LûOÞX

¨fbIZY ±fZÜ A°f: QþʳfûÔ IYf¹fÊIY°ffÊAfaZ IYe ÀfÔ¦fNX³f IYû LûOÞX³fZ IYe ¶ff°f ÓfcNXe U ·fif¸fIY WX`Ü Uf°ffÊ IZY QüSXf³f ´fiQZVf A²¹fÃf ´fi·ffÀIYSX SXf¹f, dU·ff¦f ÀfÔ¹fûþIY ¸f¹fÔIY d°fUfSXe, dþ»ff ÀfÔ¹fûþIY

¸fûdWX°f IYüdVfIY, ¸fWXf³f¦fSX ¸fÔÂfe SXûdWX°f IYMXfSXf, ´fiQZVf IYf¹fÊIYfdSX¯fe ÀfQÀ¹f SXþ°f þ`³f, Àfbd¸f°f IbY¸ffSX, A±fUÊ ¦fû»fÀf, ´fiQe´f ¦fb~f, ´fif³þ»f A¦fiUf»f, dVfUfÔVf IbY¸ffSX AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ

OXeE¸f ³fZ ÀfÔ·ff»fe »fOÞXdIY¹fûÔ IYe ÀfbSXÃff I`Yd¶f³fZMX ¸fÔÂfe IZY ÃfZÂf ¸fZÔ d¶fþ»fe IYe Àf¸fÀ¹ff IY¸ff³f, EÀfEÀf´fe IYû dQE ¹fZ d³fQZÊVf

RYeSXûþf¶ffQÜ ³f¹ff dVfÃf¯f ÀfÂf ´fifSXÔ·f WXû°fZ WXe ¦f»ÀfÊ ÀIcY»f AüSX IYfg»fZþûÔ IZY ¶ffWXSX ¸f³f¨f»fûÔ IYf ¦fib´f ³fþSX Af³fZ »f¦ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¦f»ÀfÊ IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ ´fPÞX³fZ Uf»fe LfÂffAûÔ IYe ÀfbSXÃff IYû QZJ°fZ WXbE OXeE¸f ³fZWXf Vf¸ffÊ ³fZ IYfg»fZþ IZY ¶ffWXSX EÔMXe SXûd¸f¹fû À¢½ff¹fOX °f`³ff°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf QZ dQE WX`ÔÜ OXeE¸f ³fZ ÀIcY»f Jb»f³fZ AüSX Lb˜e WXû³fZ IZY Àf¸f¹f IYfg»fZþûÔ IZY ¶ffWXSX À¢½ff¹fOX °f`³ff°f SXWX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ BÀfÀfZ LZOÞXJf³fe IYe §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ IY¸fe AfE¦fe Àff±f WXe LfÂffEÔ A´f³fZ Af´f IYû ÀfbSXdÃf°f ¸fWXÀfcÀf IYSX ÀfIZYÔ¦feÜ ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX ³fZ ¶f³ff¹ff ±ff EÔMXe SXûd¸f¹fû À¢½ff¹fOX ´fiQZVf ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX ¶f³f³fZ IZY Àff±f WXe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ ¸fdWX»ffAûÔ AüSX ¹fbUd°f¹fûÔ IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE EÔMXe SXûd¸f¹fû À¢½ff¹fOX IYf ¦fNX³f dIY¹ff ±ffÜ ÀfSXIYfSX IYe ¸fÔVff ±fe dIY BÀfIZY ¦fNX³f ÀfZ LZOÞXJf³fe AüSX Qb¿IY¸fÊ þ`ÀfZ ¸ff¸f»fûÔ

¸fZÔ IY¸fe AfE¦feÜ d´fL»fZ dVfÃf¯f ÀfÂf ¸fZÔ ÀIcY»f AüSX IYfg»fZþûÔ IZY ¶ffWXSX ¸f³f¨f»fûÔ õfSXf LZOÞXJf³fe IYe dVfIYf¹f°fZÔ d¸f»fe ±feÔÜ BÀf ¶ffSX EZÀff ³f WXû BÀfd»fE OXeE¸f ³fZWXf Vf¸ffÊ ³fZ EÀfEÀf´fe Àfd¨f³Qi ´fMXZ»f IYû ¦f»ÀfÊ IYfg»fZþûÔ IZY Àff¸f³fZ EÔMXe SXûd¸f¹fû À¢½ff¹fOX °f`³ff°f IYSXfE þf³fZ IZY

d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ ¸f³f¨f»fûÔ IZY dU÷Yð WXû Àf£°f IYfSXÊUfBÊ OXeE¸f ³fZWXf Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf WX` dIY IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ dVfÃf¯f IYf¹fÊ ´fifSXÔ·f WXû ¦f¹ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ LfÂffEÔ d³f¹fd¸f°f dUôf»f¹f Af°fe þf°fe WX`ÔÜ CX³fIZY Àff±f IYûBÊ

Ad´fi¹f §fMX³ff §fdMX°f ³f WXû BÀfd»fE dUd·f³³f ¦f»ÀfÊ IYfg»fZþûÔ IZY Àff¸f³fZ, ¨füSXfWXûÔ AüSX d°fSXfWXûÔ ´fSX ÀfbSXÃff IZY BÔ°fþf¸f dIYE þfEÔÜ dIYÀfe ·fe LfÂff õfSXf ¹fdQ LZOÞXLfOÞX IYe dVfIYf¹f°f IYe þf°fe WX` °fû CXÀf ´fSX °f°IYf»f IYfSXÊUfBÊ A¸f»f ¸fZÔ »ffBÊ þfEÜ EZÀff ³f IYSX³fZ ´fSX ÀfÔ¶fÔd²f°f ±ff³ff²¹fÃf IZY dU÷Yð Àf£°f IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ LfÂffEÔ A´f³fZ Af´f IYû ÀfbSXdÃf°f ¸fWXÀfcÀf IYSX ÀfIZYÔÜ EIY EZÀff ¸ffWXü»f ¶f³ff³ff WX`Ü dVfdÃfIYfAûÔ ÀfZ IYSXZÔ ÀfÔ´fIYÊ EÔMXe SXûd¸f¹fû À¢½ff¹fOX ¸fZÔ Vffd¸f»f ´fbd»fÀfIY¸feÊ ÀfÔ¶fÔd²f°f dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ þfIYSX UWXfÔ IYe dVfdÃfIYfAûÔ ÀfZ ·fe ¶ff°f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ÀfbSXÃff ÀfÔ¶fÔ²fe ¹fdQ dIYÀfe ´fiIYfSX IYe Àf¸fÀ¹ff WX` ¹ff dRYSX dIYÀfe AÀff¸ffdþIY °f°U õfSXf ¦f»ÀfÊ IYfg»fZþ IYe LfÂff ¹ff dVfdÃfIYf IYû ´fSXZVff³f dIY¹ff þf SXWXf WX` °fû BÀf ´fSX °f°IYf»f IYfSXÊUfBÊ IYSX AfSXû´fe IYû Àf¶fIY dÀfJfEÔÜ EZÀff °f·fe WXû ´ffE¦ff þ¶f ´fbd»fÀf Àf°fIYÊ WXûIYSX IYf¸f IYSXZ¦feÜ

RYeSXûþf¶ffQÜ RYeSXûþf¶ffQ dþ»fZ IYe MXcÔOX»ff dU²ff³fÀf·ff A³¹f ÃfZÂfûÔ ÀfZ JfÀf WX`Ü BÀf dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ÀfZ ¨fb³ffU þe°fIYSX ´fiû. EÀf´fe dÀfÔWX ¶f§fZ»f ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ¸fZÔ I`Yd¶f³fZMX ¸fÔÂfe ¶f³fZÜ ¸fÔÂfe IZY ÃfZÂf ¸fZÔ WXe d¶fþ»fe IYf AIYf»f ´fOXf×f WX`Ü ÃfZÂfUfÀfe ³f dQ³f ¸fZÔ ÀfbIcY³f ÀfZ SXWX ´ff SXWXZ WX`Ô AüSX ³f SXf°f ¸fZÔ WXe ¨f`³f IYe ³feÔQ »fZ ´ff SXWXZ WX`ÔÜ AfÀf¸ff³f ÀfZ ¶fSXÀf SXWXe Af¦f ³fZ »fû¦fûÔ IYû ´fÀfe³fZ ÀfZ °fSX ¶f°fSX IYSX dQ¹ff WX`Ü

·fb¦f°f SXWXZ ÃfZÂfUfÀfe Jfd¸f¹ffþf dUôb°f dU·ff¦f IYe ¸f³f¸ff³fe IYf Jfd¸f¹ffþf ÃfZÂf IYe þ³f°ff IYû ·fb¦f°f³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f³f³fZ IZY ¶ffQ ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ dRYSXûþf¶ffQ ¸fZÔ ¸fÔ¨f ÀfZ 20 ÀfZ 24 §fÔMXZ d¶fþ»fe QZ³fZ IYe ¶ff°f IYWXe ±feÜ BÀfIZY ¶ffQ ·fe ³f¦fSX IYû ¶f¸fbdVIY»f LWX ÀfZ AfNX §fÔMXZ WXe d¶fþ»fe d¸f»f ´ff SXWXe WX`Ü SXf°f IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ WXû SXWXe A§fûd¿f°f IYMXü°fe ÀfZ »fû¦fûÔ IYe ³feÔQ ·fe ´fcSXe ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXe WX`Ü dQ³f ¸fZÔ ·fe d¶fþ»fe ³f¦fSXUfdÀf¹fûÔ IZY Àff±f AfÔJ d¸f¨fü»fe IYf JZ»f JZ»f°fe WX`Ü

SXûdÀMXÔ¦f ¶fÔQ IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f ³f¦fSXUfdÀf¹fûÔ ³fZ ¸fÔÂfe ÀfZ ·fe IYMXü°fe ¶fÔQ IYSXfE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü ³f¦fSXUfdÀf¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY SXûdÀMXÔ¦f IZY ³ff¸f ´fSX ¸f³f¸ff³fZ °fSXeIZY ÀfZ d¶fþ»fe IYfMXe þf SXWXe WX`Ü IY·fe

ÀIcY»fûÔ IYf WXû¦ff d³fSXeÃf¯f, »ff´fSXUfWXûÔ ´fSX IYÀfZ¦ff dVfIÔYþf RYeSXûþf¶ffQÜ ¶fb²fUfSX IYû ´fiV³f ´fWXSX ¸fZÔ ¦ffÔU ÀfZ »fZIYSX VfWXSX IZY »fû¦fûÔ ³fZ ÀIcY»fûÔ ÀfZ þbOÞXe dVfIYf¹f°fZÔ SXJeÔÜ Ad·f·ffUIYûÔ ³fZ ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ þ»f·fSXfU

EUÔ ´fZ¹fþ»f dIY»»f°f IZY Àff±f ¸fZÔ dVfÃfIYûÔ IYe »fZMX»f°feRYe IYe ¶ff°f IYWXe AüSX ¶ffþfSX ¸fZÔ IYÃff EIY ÀfZ ´ffÔ¨f °fIY IYe ´ffNXйf ´fbÀ°fIYûÔ IZY ³f d¸f»f³fZ IYf

·fe ¸ff¸f»ff Af¹ffÜ ¶feEÀfE ASXÎUQ IbY¸ffSX ´ffNXIY ³fZ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY d³fQf³f IYSX³fZ IYf AfV½ffÀf³f dQ¹ff °fû IYBÊ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ °f°IYf»f RYû³f d¸f»ffIYSX JÔOX

dVfÃffd²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊVf ·fe dQEÜ CX³WXûÔ³fZ þ»Q dþ»fZ ¸fZÔ ¶fZdÀfIY dVfÃff IYf ¨fZWXSXf ¶fQ»f³fZ IYf ·fSXûÀff þ³f°ff IYû dQ»ff¹ffÜ A»fe³f¦fSX I`YÔþSXf ¸fZÔ

IYÃff LWX ÀfZ BÔMXSX °fIY IZY LfÂfûÔ ÀfZ ´fiUZVf Vfb»IY IZY ³ff¸f ´fSX ÷Y´f¹fZ ¸ffÔ¦fZ þf SXWXf WX`ÔÜ ´fif±fd¸fIY ÀIcY»f þû³f´fBÊ ¸fZÔ dVfÃfIY QZSXe ÀfZ Af°fZ WX`ÔÜ

°fe³f §fÔMXZ °fû IY·fe Qû §fÔMXZ IZY d»fE d¶fþ»fe ¨f»fe þf°fe WX`Ü ¦f¸feÊ IYe ¸ffSX ³fZ »fû¦fûÔ IYf WXf»f ¶fZWXf»f IYSX dQ¹ff WX`Ü d¶fþ»fe IYû »fZIYSX ÃfZÂffUfdÀf¹fûÔ ¸fZÔ SXû¿f ¶fPÞX°ff þf SXWXf WX`Ü

¹fZ W`X WXf»f

Àfû¸fUfSX SXfdÂf ÀffPÞXZ AfNX ¶fþZ ¦fBÊ d¶fþ»fe 11 ¶fþZ AfBÊ, ÀffPÞXZ 11 ¶fþZ dRYSX ¨f»fe ¦fBÊ CXÀfIZY ¶ffQ ÀfUf 12 ¶fþZ AfBÊÜ EIY ¶fþZ dRYSX ¨f»fe ¦fBÊ ÀfUf Qû ¶fþZ AfBÊÜ CXÀfIZY ¶ffQ ÀffSXe SXf°f d¶fþ»fe Af°fe-þf°fe SXWXeÜ ¸fÔ¦f»fUfSX Àfb¶fWX ÀfZ Qû´fWXSX °fIY d¶fþ»fe Af°fe þf°fe SXWXeÜ QûZ ¶fþIYSX 40 d¸f³fMX ÀfZ ¨ffSX ¶fþIYSX 40 d¸f³fMX °fIY SXûdÀMXÔ¦f IZY ³ff¸f ´fSX d¶fþ»fe IYfMX Qe ¦fBÊÜ ¸fÔ¦f»fUfSX SXfdÂf °fe³f §fÔMXZ IZY d»fE d¶fþ»fe IYfMXe ¦fBÊ CXÀfIZY ¶ffQ ÀffSXe SXf°f d¶fþ»fe Af°fe þf°fe SXWXeÜ ¶fb²fUfSX Àfb¶fWX AfNX ¶fþZ °fIY d¶fþ»fe Afþf SXWXe ±feÜ


4

RYeSXรปยชffยถffQ, ยฆfbรทYยฝffSX 12 ยชfbยปffBรŠX X 2018

SPM NEWS

McXยฏOXยปff/dVfIYfZWXfยถffQ/EMXf/WXfยฑfSXร€f /AยปfeยฆfPรžX

McXยฏOXยปff IZY ยธfรปWXยธยธfQยดfbSX ยธfZร” Qยถfร”ยฆfรปร” ยณfZ ยธfdWXยปff ยถffSXfdยฐfยนfรปร” ร€fZ IYe LZOรžXLfOรžX, ยดfยฑfSXfU ยธfZร” Qร€f ยงffยนfยปf ร€fยธfร€ยนffAรปร” IYe AยณfQZJe AยปfeยฆfPรžXรœ ยฑffยณff WXSXQbAfยฆfร”รพ รƒfZร‚f IZY ยฆffร”U VfWXรพWXfร”ยดfbSX ยฐffรพยดfbSX ยธfZร” ยธfร”ยฆfยปfUfSX IYe SXfยฐf ยถffSXfยฐf ยจfPรžXยฐf IZY QรผSXfยณf ยฆffร”U IZY Qยถfร”ยฆfรปร” ยณfZ ยธfdWXยปff ยถffSXfdยฐfยนfรปร” IZY ร€ffยฑf รพยถfSXยณf ยณffยจfยณff VfbรธY IYSX dQยนffรœ dUSXรปยฒf IYSXยณfZ ยดfSX ยฆffร”U IZY Qยถfร”ยฆfรปร” ยณfZ ยธfdWXยปffAรปร” ร€fZ LZOรžXLfOรžX IYe AรผSX Aยณยนf ยถffSXfdยฐfยนfรปร” IZY ร€ffยฑf ยธffSXยดfeMX IYSX Qeรœ Qยถfร”ยฆf BยฐfยณfZ ยดfSX ยทfe Vffร”ยฐf ยณfWXeร” WXbEรœ ยถfbยฒfUfSX IYe ร€fbยถfWX Qยถfร”ยฆfรปร” ยณfZ ยถffSXfdยฐfยนfรปร” ร€fZ QรปยถffSXf ยธffSXยดfeMX IYSX Qeรœ Qรปยณfรปร” ยดfรƒfรปร” IYe AรปSX ร€fZ WXbE ยดfยฑfSXfU ยธfZร” Qร€f ร€fZ AdยฒfIY ยปfรปยฆf ยงffยนfยปf WXรป ยฆfEรœ ร€fcยจfยณff dยธfยปfยณfZ IZY Afยฒff ยงfร”MXZ ยถffQ ยดfbdยปfร€f ยธfรผIZY ยดfSX

MXcร”OXยปffรœ ยฐfWXร€feยปf ยธfbยฃยนffยปfยนf ร€fZ LWX dIYยปfรปยธfeMXSX QcSX ยถfร€fZ ยฆffร”U ยธfรปWXยธยธfQยดfbSX ยธfZร” ยฆfifยธfeยฏf ยดfiVffร€fยณf AรผSX รพยณfยดfidยฐfdยณfdยฒfยนfรปร” IYe AยณfQZJe IYf QbJ ร“fZยปf SXWXZ WX`ร”รœ ยฆffร”U ยฐfIY รพfยณfZ UfยปfZ ยธfbยฃยนf ยธffยฆfรŠ IZY ร€ffยฑf WXe Afร”ยฐfdSXIY ยฆfdยปfยนffร” ยทfe ยถfQWXfยปf WX`ร”รœ ยณffdยปfยนffร” AรผSX รพยปf dยณfIYfร€fe IYe ยฝยนfUร€ยฑff ยณf WXรปยณfZ ร€fZ ยฆffร”U ยธfZร” รพยฆfWX-รพยฆfWX ยฆfร”Qยฆfe U รพยปfยทfSXfU IZY WXfยปffยฐf WX`ร”รœ ยฆfifยธfeยฏfรปร” IYรป ยทfeยฟfยฏf ยฆfยธfeรŠ ยธfZร” ยดfZยนfรพยปf ร€fร”IYMX ร€fZ ยทfe รพcร“fยณff ยดfOรžX SXWXf WX`รœ ยจffSX WXรพfSX IYe AfยถffQe Ufยปfe ยฆfifยธf ยดfร”ยจffยนfยฐf ยธfรปWXยธยธfQยดfbSX ยธfZร” ยฆffร”U ยณfยฆfยปff IYยปfbAf ยทfe WX`รœ ยฆffร”U ยธfZร” ยดfWXbร”ยจfยณfZ IZY dยปfE Qรป SXfร€ยฐfZ WX`ร”, ยปfZdIYยณf Qรปยณfรปร” WXe JSXfยถf WX`ร”รœ SXfร€ยฐfZ DYยถfOรžX JfยถfOรžX WX`ร”รœ

ยถfSXร€ffยฐf ยธfZร” IYeยจfOรžX WXรป รพfยฐfe WX`, dรพร€fร€fZ ยฆffร”U ยฐfIY ยดfWXbร”ยจfยณff ยทfe ยธfbdVIYยปf WXรปยฐff WX`รœ EZร€fZ ยธfZร” ยฆfifยธfeยฏf ยณfZ ยถfยฐffยนff dIY ยดfbdยปfยนff WXรปยฐfZ WXbE AรผSX ยถfร€fBรŠ WXรปIYSX ยฆffร”U ยฐfIY ยดfWXbร”ยจfยฐfZ WX`ร”รœ ยฆffร”U IZY Aร”QSX ยทfe WXfยปffยฐf NXeIY ยณfWXeร” WX`รœ AdยฒfIYfร”Vf ยฆfdยปfยนffร” IYยจยจfe WX`ร” AรผSX ยณffยปfe ยทfe ยณfWXeร” ยถfยณfe WX`, dรพร€fIZY ยจfยปfยฐfZ ยงfSXรปร” ร€fZ dยณfIYยปff ยฆfร”Qf ยดffยณfe ยฆfdยปfยนfรปร” ยดfSX ยทfSXf SXWXยฐff WX`รœ ยถfSXร€ffยฐf IYf ยดffยณfe dยณfIYfยปfยณfZ IYe ยทfe ยฆffร”U ยธfZร” ยฝยนfUร€ยฑff ยณfWXeร” WX`รœ Aยทfe WXยปIYe RbYยปIYe ยถfSXร€ffยฐf ยธfZร” WXe ยฆfdยปfยนffร” IYeยจfOรžXยนfbรถY WXรป ยฆfBรŠ WX`ร”, ยปfZdIYยณf AdยฒfIYfSXe AรผSX ยดfiยฒffยณf IYรปBรŠ ยฒยนffยณf ยณfWXeร” QZยฐfeรœ Bร€fe AยณfQZJe IZY IYfSXยฏf ยฐffยปffยถf QยปfQยปf ยธfZร” ยฐfยถQeยปf WXรป ยฆfยนff WX`รœ ยฆfร”Qยฆfe IZY

dVfIYรปWXfยถffQ ยณfยฆfSX IZY ยดfรปยปfรปร” ยดfSX ยปfยฆffEยฆfe dQยปยปfe IYe BรŠBรŠEร€fEยปf Iร”Yยดfยณfe EยปfBรŠOXe dVfIYรปWXfยถffQรœ Aยถf dVfIYรปWXfยถffQ ยณfยฆfSX ยทfe ยธfWXfยณfยฆfSXรปร” IYe ยฐfรพรŠ ยดfSX Qcdยฒfยนff SXรปVfยณfe ร€fZ ยณfWXfEยฆff ยขยนfรปadIY Aยถf ยณfยฆfSX IZY ยดfรปยปfรปร” ยดfSX dQยปยปfe IYe BรŠBรŠEร€fEยปf IYยธยดfยณfe EยปfBรŠOXe ยปfยฆffยนfZยฆfeรœ dยถfรพยปfe ยถfยจfยฐf IZY ร€ffยฑf WXe ยจfรปSXe IYe ยงfMXยณffAรปร” ร€fZ ยทfe ยปfรปยฆfรปร” IYรป SXfWXยฐf dยธfยปfZยฆfeรœ Bร€f ร€fยธยถfยณยฒf ยธfZร” ยถfbยฒfUfSX IYรป ยณfยฆfSX ยดffdยปfIYf ยธfร”Z EยปfBรŠOXe ยปffBMXZร” ยปfยฆfUfยณfZ IZY dยปfE ร€fWXยธfdยฐf ยถfยณf ยฆfBรŠรœ dรพร€fIYf Vfeยงfi WXe IYfยนfรŠ ยดfifSXร”ยทf WXรป รพfEยฆffรœ ยถfbยฒfUfSX IYรป ยณfยฆfSX ยดffdยปfIYf AรผSX dQยปยปfe IYe BรŠBรŠEร€fEยปf Iร”Yยดfยณfe IZY ยถfeยจf Aยณfbยถfร”ยฒf WXรป ยฆfยนff WX`รœ Iร”Yยดfยณfe ยณfยฆfSX IZY 25 UfOXรปรŠร” ยธfZร” 2500 EยปfBรŠOXe ยปfยฆffEยฆfeรœ Bร€fIZY dยปfE ยดfWXยปfZ CXยณf ยดfรปยปfรปร” ยดfSX IYfยนfรŠ IYSXZยฆfe รพรป ยดfรปยปf Aยทfe Jfยปfe ยดfOรžXZ WX`ร”รœ Iร”Yยดfยณfe ยฆfdยปfยนfรปร” IYe ยจff`OรžXfBรŠ IZY Aยณfbร€ffSX EยปfBรŠOXe IYf ยดfiยนfรปยฆf IYSXZยฆfeรœ dรพร€f ยฆfยปfe ยธfZร” 20 UfMX IYe EยปfBรŠOXe ร€fZ IYfยธf ยจfยปf รพfEยฆff UWXfร” 20 UfMX IYe AรผSX รพWXfร” ยชยนffQf UfMX IYe EยปfBรŠOXe IYe รพรธYSXยฐf WXรปยฆfe, UWXfร” ยถfOรžXe EยปfBรŠOXe IYf ยดfiยนfรปยฆf WXรปยฆffรœ Iร”Yยดfยณfe IZY ยดffร€f 20 ร€fZ ยปfZIYSX 100 UfMX ยฐfIY IYe EยปfBรŠOXe WX`ร”รœ Iร”Yยดfยณfe ร€fZ Aยณfbยถfร”ยฒf IZY QรผSXfยณf ยจfZยนfSXยธf`ยณf ยดfdยฐf AยถQbยปf UfdWXQ, AdยฒfVffยฟfe AdยฒfIYfSXe SXfยธfยดffยปf ยนffQU, IYfยนffรŠยปfยนf Aยฒยนfรƒf รนQยนfSXfยธf ยนffQU, ยดfร”IYรพ รพ`ยณf, SXรพยณfeVf

Iร”Yยดfยณfe IZY dOXยดMXe ยธf`ยณfZรพSX dUยธfยปf dIYVfรปSX, Aร”dIYยฐf IbYยธffSX ยดfiรปรพZยขMX Bร”รพedยณfยนfSX AรผSX ร€fยฐยนfQZU Vffdยธfยปf SXWXZรœ Bร€f ยธfรผIZY ยดfSX BยธfSXfยณf, AfVfeยฟf ยฆfb~f, ร€fร”รพยนf Afdร€fRY IbYSX`Vfe, ร€fยณfe, ยดfร”ยจfยธf ยนffQU, ร€fยทffร€fQ ยดfbร‚f SXfgIYe ยนffQU, Vยนffยธfยถffยถfc, SXRYeIY AWXยธfQ, ร€fยปfeยธf ยธffร€MXSX, AรทYยฏf IbYยธffSX, ร€fbVfeยปf รพ`ยณf, dSXdยฐfIY SXfรพ, ยธfรปdWXยฐf ยถfร”ร€fยปf, AIYSXยธf Jfร”ยณf,SXfรพUeSX dร€fร”WX, Vf`ยปfZร”Qi IbYยธffSX, dWXร”ยธffร”Vfc SXfNXรผSX, WXdSXAรปยธf ยนffQU AfdQ ยธfรผรพcQ SXWXZรœ

ยดfรปยปf ยดfSX ยปfยฆfZยฆff MXรปยปf RiYe ยณfร”ยถfSX

dVfIYรปWXfยถffQรœ Iร”Yยดfยณfe IZY dOXยดMXe ยธf`ยณfZรพSX ยณfZ dUยธfยปf dIYVfรปSX ยณfZ ยถfยฐffยนff dIY EยปfBรŠOXe ยปfยฆffยณfZ IZY ยถffQ ยดfiยฐยนfZIY ยดfรปยปf ยดfSX MXรปยปfRiYe ยณfร”ยถfSX SXWXZยฆff, dรพร€fร€fZ dVfIYfยนfยฐf IYf ยฐUdSXยฐf dยณfร€ยฐffSXยฏf WXรปยฆffรœ ยนfWX ร€fSXIYfSX IYf EIY ยดfiรปรพZยขMX WX`รœ Bร€fร€fZ dยถfรพยปfe Jยดfยฐf ยธfZร” ยถfยจfยฐf WXรปยฆfeรœ ยดfcSXZ ยดfiQZVf ยธfZร” ยนfWX ยนfรปรพยณff ยจfยปffBรŠ รพf SXWXe WX`รœ Aยถf ยฐfIY 65 ยปffJ EยปfBรŠOXe ยปfยฆffBรŠ รพf ยจfbIYe WX`ร”รœ dVfIYรปWXfยถffQ ยธfZร” 2500 EยปfBรŠOXe ยปfยฆffยณfZ IYf ยปfรƒยนf ยดfif~ WXbAf WX`รœ dรพยปfZ ยธfZร” RYeSXรปรพfยถffQ dยณfยฆfยธf, dVfIYรปWXfยถffQ ยณfยฆfSX ยดffdยปfIYf, รพร€fSXfยณff, dร€fSXร€ffยฆfร”รพ, รพร€fSXfยณff RYdSXWXf AรผSX EIYf ยธfZร” ยทfe ยปfยฆffBรŠ รพfEร”ยฆfeรœ

IYSXยฏf Afร€fยดffร€f SXWXยณfZ UfยปfZ ยฆfifยธfeยฏf ยดfSXZVffยณf SXWXยฐfZ WX`ร”รœ CXยณfIYf IYWXยณff WX` dIY ยถfSXร€ffยฐf ยธfZร” ยฐffยปffยถf IYf ยดffยณfe ยฆfdยปfยนfรปร” ยธfZร” ยทfSX รพfยฐff WX`รœ UWXeร” ยธfยจLSX AรผSX IYeMX ยดfยฐfร”ยฆfรปร” IZY IYfSXยฏf CXยณfIYf SXWXยณff ยธfbdVIYยปf WXรป ยฆfยนff WX`, ยปfZdIYยณf IYBรŠ dVfIYfยนfยฐfรปร” IZY ยถffQ ยทfe Bร€fIYe ร€fRYfBรŠ ยณfWXeร” IYSXfBรŠ ยฆfBรŠ WX`รœ ยฝfWXeร” ยฆffร”U ยธfZร” ยดfZยนfรพยปf IYe AfยดfcdยฐfรŠ IZY dยปfE MXร”IYe ยนff MXeMXeEร€fยดfe ยณfWXeร” WX`รœ 65 WX`ร”OXยดfร”ยดf ยปfยฆfZ WX`ร”, ยปfZdIYยณf CXยณfยธfZร” ร€fZ AdยฒfIYfร”Vf JSXfยถf ยดfOรžXZ WX`ร”รœ SXeยถfรปSX WXรป ยจfbIZY WX`ร”OXยดfร”ยดf ยทfe ยดffยณfe ยณfWXeร” QZ SXWXZ WX`ร”รœ ยฆffร”U ยธfZร” IbYL ร€fยถfยธfdร€fรŠยถfยปf ยดfร”ยดf ยปfยฆfe WX`ร”, ยฆfifยธfeยฏf CXยณWXeร” ร€fZ Aยดfยณfe รพรธYSXยฐfZร” ยดfcSXe IYSXยณfZ IYe IYรปdVfVf IYSXยฐfZ WX`ร”รœ

ยดfWXbร”ยจfeรœ Jfร€f ยถffยฐf ยนfWX WX` dIY Qยถfร”ยฆfรปร” IZY ยดfiยทffU IZY ยจfยปfยฐfZ ยดfbdยปfร€f ยณfZ ยงffยนfยปf U dยดfMXZ WXbE ยถffSXfdยฐfยนfรปร” IYรป WXe ยฑffยณfZ ยธfZร” ยถf`NXf SXJf WX` AรผSX ร€fยธfร“fรผยฐff IYSXfยณfZ IYf ยดfiยนffร€f IYSX SXWXe WX`รœ WXSXQbAfยฆfร”รพ รƒfZร‚f IZY ยฆffร”U VfWXรพWXfร”ยดfbSX ยฐffรพยดfbSX ยธfZร” ยธfร”ยฆfยปfUfSX IYe SXfยฐf ร€fbยถfWX ยธfรปWXSX dร€fร”WX IYe ยปfOรžXIYe dยดfร”IYe IYe VffQe AยปfeยฆfPรžX IZY WXe ยฑffยณff ยธfOXSXfIY รƒfZร‚f IZY ยฆffร”U ยทfรปยดfยฐfยดfbSX ยฆfOรžXSXfยณff dยณfUfร€fe ยธfWXZVf IbYยธffSX ยดfbร‚f ยธfbIbYMX dร€fร”WX IZY ร€ffยฑf ยฐfยนf WXbBรŠ ยฑfeรœ ยธfรปWXSX dร€fร”WX AรผSX ยธfbIbYMX dร€fร”WX Aยณfbร€fcdยจfยฐf รพfdยฐf UยฆfรŠ ร€fZ WX`ร”รœ ยถffSXfยฐf ยฆffร”U ยธfร”ยฆfยปfUfSX

WXfยฑfSXร€fรœ ร€IcYยปfe UfWXยณfรปร” IYรป dUรดfยปfยนfรปร” ยธfZร” ยธffยณfIYรปร” IZY Aยณfbร€ffSX ยณfWXeร” SXJf ยฆfยนff WX`รœ dรพร€f IYfSXยฏf AfE dQยณf ร€IcYยปfe UfWXยณf WXfQร€fรปร” IYf dVfIYfSX WXรป รพfยฐfZ WX`ร”รœ ยถfยจยจfรปร” IYรป ยทfe ยดfSXZVffdยณfยนfรปร” IYf ร€ffยธfยณff IYSXยณff ยดfOรžXยฐff WX`รœ ร€IcYยปfe UfWXยณfรปร” IZY ยปfยฆffยฐffSX WXfQร€fรปร” IYf dVfIYfSX WXรปยณfZ IZY ยถffQ CXยจยจf AdยฒfIYfdSXยนfรปร” ยณfZ dยณfยนfยธfรปร” IYf IYOรžXfBรŠ ร€fZ ยดffยปfยณf IYSXยณfZ IZY dยณfQZรŠVf ร€IcYยปf ร€fร”ยจffยปfIYรปร” IYรป dQE WX`ร”, ยปfZdIYยณf Bร€fIZY ยถffQ ยทfe dรพยปfZ IZY IbYL ร€IcYยปf EZร€fZ WX`ร”, รพWXfร” Afรพ ยทfe ยนffยฐffยนffยฐf dยณfยนfยธfรปร” IYรป ยฐffIY ยดfSX SXJIYSX ร€IcYยปfe UfWXยณf ยจffยปfIYรปร” รตfSXf QรผOรžXfE รพfยฐfZ WX`ร”รœ QZWXfยฐf รƒfZร‚fรปร” ยธfZร” ยฐfรป AรผSX ยทfe ยถfbSXe dร€ยฑfdยฐf WX`รœ ยถfยจยจfรปร” IYรป dMXSXeรŠ, MXZยธยดfรป AfdQ IZY รพdSXE ยงfSXรปร” ร€fZ ร€IcYยปfรปร” ยฐfIY ยปffยนff AรผSX ยปfZ รพfยนff รพfยฐff WX`รœ UfWXยณfรปร” ยดfSX ยณf ยฐfรป รพfยปfe ยปfยฆfe WXรปยฐfe WX` AรผSX ยณf WXe CXร€fIZY CXร€fIZY DYยดfSX ร€IcYยปfe UfWXยณf dยปfJf WXbAf WXรปยฐff WX`รœ ยฐfeยณf dQยณf ยดfcUรŠ WXe AfยฆfSXf SXรปOX ยดfSX EIY UZยณf QbยงfรŠMXยณffยฆfiร€ยฐf WXรป ยฆfBรŠรœ VfbIiY WX` dIY UZยณf ยธfZร” ยถf`NXZ ยถfยจยจfรปร” IYรป ยจfรปMX ยณfWXeร” AfBรŠรœ WXร€ffยนfยณf ยธfZร” ยทfe ร€IcYยปfe UfWXยณf SXfร€ยฐfZ ยธfZร” JSXfยถf WXรป รพfยณfZ ยดfSX ยถfยจยจfรปร” IYรป WXe ยฒfยขIYf ยปfยฆffยณff ยดfOรžXfรœ IYยธfeVfยณf IZY IYfSXยฏf dUรดfยปfยนf ร€fร”ยจffยปfIY ยทfe ยธffยณfIYรปร” IZY dUยดfSXeยฐf WXรปยณfZ IZY ยถffQ ยทfe JSXfยถf UfWXยณfรปร” IYรป ยถfยจยจfรปร” IYรป ยปffยณfZ U ยปfZ รพfยณfZ IZY dยปfE SXJ ยปfZยฐfZ WX`ร”รœ ยนffยฐffยนffยฐf dยณfยนfยธfรปร” IYe รพfยณfIYfSXe ยถfยจยจfรปร” U UfWXยณf ยจffยปfIYรปร” IYรป ร€fยธfยนf-ร€fยธfยนf ยดfSX dQE รพfยณfZ IZY dยณfQZรŠVf CXยจยจf AdยฒfIYfdSXยนfรปร” รตfSXf dQE รพfยฐfZ WX`ร”รœ

ยณfWXSX ยธfZร” dยธfยปfZ ยนfbUIY IZY VfU IYรป QZJ ยธfรผIZY ยดfSX ยดfWXร”bยจfe ยดfbdยปfร€f U ยปfรปยฆfรปร” IYe ยทfeOรžXรœ

 ยดfbdยปfร€f ยณfZ Qรปยณfรปร” VfUรปร” IYรป IYยถรพZ ยธfZร” IYe IYfยณfcยณfe IYfSXรŠUfBรŠ ยดfSX ยดfWXbร”ยจf ยฆfยนfZรœ ยดfbdยปfร€f ยณfZ ยธfรˆยฐfIY IYe dVfยณffยฃยฐf IZY ยถffQ VfU ยดfSXeรƒfยฏf IYรป dรพยปff ยธfbยฃยนffยปfยนf ยทfZรพ dQยนffรœ UWXeร” dยธfSXWXยจfe Bร”ร€ยดfZยขMXSX ร€fร”รพeU IbYยธffSX VfยธffรŠ ยณfZ IYWXf dIY ยธfรˆยฐfIY ยนfbUIY IZY ยดfdSXรพยณfรปร” IYe ยฐfWXSXeSX ยดfSX Adยฆfiยธf IYfSXรŠUfBรŠ IYe รพfยนfZยฆfeรœ UWXeร” Qcร€fSXe AรปSX ยธfร”ยฆfยปfUfSX IYe

QรปยดfWXSX AยดfยณfZ Qรปร€ยฐfรปร” IZY ร€ffยฑf WXรพfSXf ยณfWXSX ยดfSX ยณfWXfยณfZ ยฆfยนffรœ dยธfSXWXยจfe IYร€ยถff IZY dUยฟยฏfb IYf ยดfbร‚f ยปfยขIYe ยณfWXfยฐfZ ร€fยธfยนf OXcยถf ยฆfยนff ยฑffรœ dรพร€fIYรป ยปfZIYSX ยดfdSXรพยณf U IYร€ยถffBรŠ ยปfรปยฆf ยณfWXSX ยดfSX Jรปรพยถfeยณf ยธfZร” ยปfยฆfZ WXbยนfZ ยฑfZ, ยปfยขIYe IYf VfU ยถfbยฒfUfSX IYรป SXยฐfยณfยดfbSX U ร€ffCXร€fยดfbSX IZY ยธfยฒยนf ยณfWXSX ยธfZร” ยฐf`SXยฐff dยธfยปff WX`รœ VfU IYรป ยถfWXfSX dยณfIYfยปf dยปfยนff ยฆfยนffรœ ร€fcยจfยณff ยดfSX BยปffIYf ยดfbdยปfร€f ยทfe ยดfWXbร”ยจf ยฆfBรŠ ยดfdSXรพยณfรปร” ยณfZ ยดfbdยปfร€f ร€fZ dIYVfรปSX IZY VfU IYf ยดfeEยธf IYSXfยณfZ ร€fZ Bร”IYfSX IYSX dQยนffรœ

ยดffgdยปfยฑfeยณf ยถfยณQ WXรปยณfZ ร€fZ ยดfWXยปfZ ยธffรทYdยฐf IYe AUยฆfยฐf IYSXยณff รพรธYSXe MXยขIYSX ร€fZ ยถffBIY RYeSXรปรพfยถffQรœ dVfIYรปWXfยถffQ ยณfยฆfSX IYe ร€ffยธffdรพIY ร€fร”ร€ยฑffยนfรปร” dVfUf ยดfยนffรŠUSXยฏf, IรˆYdยฟf EUร” ยธfdWXยปff CXยฐยฑffยณf ร€fZUf ร€fdยธfdยฐf,AรผSX ยดfยนffรŠUSXยฏf dยธfร‚f ยณfZ ยณfยฆfSX ยดffdยปfIYf AdยฒfVffยฟfe AdยฒfIYfSXe SXfยธfยดffยปf IZY ร€ffยฑf ยธfedMXร”ยฆf IYSX IYWXf dIY ยดffgdยปfยฑfeยณf ยถfร”Q IYf IYfยณfcยณf ยปffยฆfc IYSXยณfZ ร€fZ ยดfcUรŠ Afยธf ยณffยฆfdSXIYรปร” AรผSX ยฝยนffยดffdSXยนfรปร” IYรป AUยฆfยฐf dIYE รพfยณfZ IZY dยปfE SXZยปfe, ร€fร”ยฆfรปรขe IYe รพfE AรผSX CXยณWXZร” ยถfยฐffยนff รพfE dIY ยดffgdยปfยฑfeยณf ร€fZ ยดfยนffรŠUSXยฏf dIYยฐfยณff Qcdยฟfยฐf WXรปยฐff WX`รœ CXร€fIZY ยถffQ WXe 15 ยฐffSXeJ ร€fZ IYfยณfcยณfe IYfยนfรŠUfWXe IYe รพfEรœ VfWXSX IYe Bยณf ร€fร”ร€ยฑffยนfรปร” ยณfZ Qร€f UยฟfรŠ ร€fZ ยดffgdยปfยฑfeยณf IZY QbยฟยดfiยทffUรปร” ร€fZ ยถfยจfยณfZ IZY dยปfE รพfยฆfรธYIYยฐff ยจfยปffE WXbE WX`รœ ร€ffยธffdรพIY

ร€fUfSX IYe ยธfรผยฐf

ร€fร”ร€ยฑffEร” ร€UยจLยฐff AรผSX ยดfยนffรŠUSXยฏf ร€fSXร”รƒfยฏf IZY dยปfE dยณfSXร”ยฐfSX ยดfiVffร€fยณf IYรป ร€fWXยนfรปยฆf IZY dยปfE IYWXf ยฆfยนffรœ ยถf`NXIY ยธfZร” SXfรพZVf ยฆfb~f

SXfยธfยดfiIYfVf ยฆfb~f, ร€fยธfยณUยนfIY QeยดfIY AWXfgSXe,ร€fยทffร€fQ ร€fbVfeยปf รพ`ยณf. ยธfรปdWXยฐf dร€fร”ยงfยปf, WXSXQยนfSXfยธf AfdQ ยฑfZรœ

ร€fcยจfยณff dยธfยปfยณfZ ยดfSX ยดfeAfSXUe ยดfbdยปfร€f SXfร€ยฐfZ ยธfZร” dยธfยปf ยฆfBรŠรœ ยงffยนfยปfรปร” IYf ยดfifยฑfdยธfIY CXยดfยจffSX IYSXfยนffรœ ยดfbdยปfร€f ยณfZ SXfยฐf ยธfZร” Qยถfร”ยฆfรปร” IZY ยถfรพfE CXยปMXZ ยถffSXfdยฐfยนfรปร” IYรป ยฑffยณfZ ยธfZร” ยถfร”Q IYSX dQยนffรœ Qยถfร”ยฆf BยฐfยณfZ ยดfSX ยทfe Vffร”ยฐf ยณfWXeร” WXbEรœ ยถfbยฒfUfSX IYe ร€fbยถfWX Qยถfร”ยฆfรปร” ยณfZ ยถffSXfdยฐfยนfรปร” ร€fZ dRYSX ยธffSXยดfeMX IYSXยณff VfbรธY IYSX dQยนffรœ Qรปยณfรปร” ยดfรƒfรปร” IYe AรปSX ร€fZ ยดfยฑfSXfU WXbAfรœ ยจfeJ-ยดfbIYfSX IZY QรผSXfยณf dIYร€fe ยณfZ ยดfbdยปfร€f IYรป ร€fcยจfยณff QZ Qeรœ IYSXeยถf Afยฒff ยงfร”MXZ ยถffQ ยดfbdยปfร€f ยธfรผIZY ยดfSX ยดfWXbร”ยจfeรœ Bร€f ยงfMXยณff ยธfZร” Qร€f ร€fZ AdยฒfIY ยปfรปยฆf

ยงffยนfยปf WXbE WX`ร”รœ BยณfยธfZร” Qยถfร”ยฆf ยดfรƒf ร€fZ รพรปยฆfZร”Qi, QZUZร”Qi U Qbยปfeยจfร”Q ยงffยนfยปf WXbE WX`ร” รพยถfdIY ยถffSXfยฐfe ยดfรƒf ร€fZ ยดfiZยธfยดffยปf, ยณfZยธf dร€fร”WX, LeยฐfSX dร€fร”WX, ยถfWXรปSXeยปffยปf, AfVfรปIY AfdQ ยงffยนfยปf WXbE WX`ร”รœ Jfร€f ยถffยฐf ยนfWX WX` dIY Qยถfร”ยฆfรปร” IZY ยดfiยทffU IZY ยจfยปfยฐfZ ยดfbdยปfร€f ยณfZ ยชยนffQfยฐfSX ยถffSXfdยฐfยนfรปร” IYรป WXe ยฑffยณfZ ยธfZร” ยถf`NXf SXJf WX` AรผSX ร€fยธfร“fรผยฐff IYSXfยณfZ IZY ยดfiยนffร€f ยธfZร” รพbMXe WXbBรŠ WX`รœ ยนfdQ ยดfbdยปfร€f SXfยฐf ยธfZร” WXe Bร€f ยธffยธfยปfZ IYรป ยฆfร”ยทfeSXยฐff ร€fZ ยปfZ ยปfZยฐfe ยฐfรป VffยนfQ ร€fbยถfWX QรปยถffSXf ยธffSXยดfeMX U ยดfยฑfSXfU IYe ยณfรผยถfยฐf ยณfWXeร” Afยฐfeรœ

dยณfยนfยธfรปร” IYf ยธfJรผยปf CXOรžXf Uยณf QVfรŠยณf IYSX Lfร‚fLfร‚ffAรปร” ยณfZ dIYยนff UรˆรƒffSXรปยดfยฏf SXWXZ WX`ร” ร€IcYยปfe UfWXยณf

WXรพfSXf ยณfWXSX ยธfร”Z dยธfยปff dIYVfรปSX AรผSX ยนfbUIY IYf VfU EMXfรœ dยธfSXWXยจfe ยฑffยณff รƒfZร‚f IZY Aร”ยณยฐfยฆfรŠยฐf ยถfbยฒfUfSX IYe ยดfifยฐf: WXรพfSXf ยณfWXSX ร€fZ EIY ยดfยจยจfeร€f UยฟfeรŠยนf ยนfbUIY U IYร€ยถff IZY EIY dIYVfรปSX IYf VfU ยถfSXfยธfQ WXbAf WX`รœ ยฑffยณff ยดfbdยปfร€f ยณfZ ยนfbUIY IZY VfU IYe ยดfร”ยจfยณffยธff IYfSXรŠUfBรŠ IYSX ยดfรปร€MXยธffMXรŠยธf ยฆfรˆWX dยทfรพUfยนffรœ UWXeร” ยธfรˆยฐfIY dIYVfรปSX IZY VfU IYรป ยดfbdยปfร€f ยณfZ dยถfยณff ยดfeEยธf IYfSXรŠUfBรŠ IZY ยดfdSXรพยณfรปร” IZY ร€fbยดfbQรŠ IYSX dQยนffรœ dยธfSXWXยจfe IYร€ยถff IZY ยธffSXWXSXf SXรปOX dร€ยฑfยฐf WXรพfSXf ยณfWXSX ร€fZ ยถfbยฒfUfSX IYe ร€fbยถfWX AfNX ยถfรพZ IYร€ยถff IZY ยปfรปยฆfรปร” ยณfZ EIY dQยณf ยดfcUรŠ dยธfSXWXยจfe dยณfUfร€fe dIYVfรปSX ยปfยขIYe ยดfbร‚f dUยฟยฏfb IYe ยฐfยปffVf IZY ยจfยปfยฐfZ ยณfWXSX ยธfZร” ยถfWXยฐfZ EIY ยถffBIY ยธf`IZYdยณfIY IZY VfU IYรป ยณfยฆfยปff QZUร€f`ยณf IZY ร€fยธfeยดf ร€fZ ยถffWXSX dยณfIYfยปf dยปfยนffรœ ยณfWXSX ร€fZ dยณfIYfยปfZ ยฆfยนfZ VfU IZY ยถffSXZ ยธfZร” ยถfยฐffยนff ยฆfยนff dIY SXยธffIYfร”ยฐf CXRYรŠ LรปMXc ยดfbร‚f SXfยธfdIYVfรปSX dยณfUfร€fe dยดfUfSXe ยฑffยณff ยธffSXWXSXf รพรปdIY ยถffBรŠIY dยธfร€ร‚fe WX`รœ ยธfร”ยฆfยปfUfSX IYe Vffยธf IYรป IYfร€fยฆfร”รพ IZY ยฐfยฐffSXยดfbSX ยธfZร” WXรพfSXf ยณfWXSX ยดfbยปf ร€fZ AfยฐยธfWXยฐยนff IZY CXQZVยนf ร€fZ ยณfWXSX ยธfZร” Lยปffร”ยฆf ยปfยฆff Qe ยฑfeรœ ยธfรˆยฐfIY ยนfbUIY IYe ยดfbยปf ยดfSX JOXรže ยถffBIY ร€fZ ยปfรปยฆfรปร” ยณfZ ยดfWXยจffยณf IYSX ยดfdSXรพยณfรปร” IYรป ร€fcยจfยณff Qeรœ dรพร€f ยดfSX ยดfdSXรพยณfรปร” ยณfZ ยณfWXSX ยดfSX SXยธffIYfร”ยฐf IYe IYfRYe Jรปรพยถfeยณf IYSXfBรŠ ยดfSX CXร€fIYf IYรปBรŠ ร€fbSXfยฆf ยณfWXeร” ยปfยฆffรœ ยถfbยฒfUfSX ยธfZร” VfU dยธfยปfยณfZ IYe รพfยณfIYfSXe ยดfSX SXยธffIYfร”ยฐf IZY ยดfdSXรพยณf ยณfWXSX

IYe ร€fWXe ร€fยธfยนf ยดfSX ยฆffร”U VfWXรพWXfร”ยดfbSX ยฐffรพยดfbSX ยธfZร” ยดfWXbร”ยจf ยฆfBรŠรœ SXfยฐf ยธfZร” ยถffSXfยฐf ยจfPรžXยฐf IZY QรผSXfยณf ยถffSXfยฐfe ยธfdWXยปffEร” ยณffยจfยณfZ ยปfยฆfeร”รœ ยฐfยทfe ยฆffร”U IZY ยถfยงfZยปf ร€fยธffรพ IZY Qยถfร”ยฆf ยนfbUIY UWXfร” Af ยฆfE AรผSX รพยถfSXยณf ยธfdWXยปff ยถffSXfdยฐfยนfรปร” IZY ร€ffยฑf ยณffยจfยณfZ ยปfยฆfZรœ Aยณยนf ยถffSXfdยฐfยนfรปร” ยณfZ Bร€fIYf dUSXรปยฒf dIYยนff ยฐfรป ยฆffร”U IZY Qยถfร”ยฆf ยนfbUIYรปร” ยณfZ ยธfdWXยปffAรปร” ร€fZ LZOรžXLfOรžX IYSX Qeรœ Qยถfร”ยฆfรปร” ยณfZ ยถffSXfdยฐfยนfรปร” ร€fZ ยธffSXยดfeMX IYSX Qe, dรพร€fยธfZร” ยถffSXfยฐfe dQยปยปfe dยณfUfร€fe ยนffQSXfยธf U AยปfeยฆfPรžX IZY Bยฆfยปffร€f dยณfUfร€fe ยฆfรผยฐfยธf ยงffยนfยปf WXรป ยฆfEรœ ยงffยนfยปfรปร” IYf SXfยฐf ยธfZร” WXe CXยดfยจffSX IYSXfยนff ยฆfยนffรœ

EMXfรœ AUfยฆfPรžX ยฑffยณff รƒfZร‚f ยธfZร” ยถfbยฒfUfSX IYรป ร€fbยถfWX ยธffรทYdยฐf ยณfZ ยถffBIY ร€fUfSX ยนfbUIY IYรป SXรผร”Q dQยนff dรพร€fร€fZ CXร€fIYe ยธfรผยฐf WXรป ยฆfBรŠรœ ยดfbdยปfร€f ยณfZ VfU IYรป IYยถรพZ ยธfZร” IYSX ยดfรปร€MXยธffMXรŠยธf IYSXfยนff WX`รœ RYSXfSX AfSXรปยดfe ยจffยปfIY IYe ยดfbdยปfร€f ยฐfยปffVf IYSX SXWXe WX`รœ AUfยฆfPรžX ยฑffยณff รƒfZร‚f IZY ยฆfifยธf ยณfยฆfยปff รธYยดfe dยณfUfร€fe 23 UยฟfeรŠยนf ยถfรˆรพZVf IbYยธffSX ยดfbร‚f รพbยฆfZยณQi dร€fร”WX ยนffQU ร€fbยถfWX ยธfรปMXSXร€ffBdIYยปf ยดfSX ร€fUfSX WXรปIYSX ยงfSX ร€fZ AUfยฆfPรžX IYร€ยถff dIYร€fe IYfยนfรŠ WXZยฐfb รพf SXWXf ยฑffรœ รพ`ร€fZ WXe CXร€fIYe ยธfรปMXSXร€ffBdIYยปf

 ยงfSX ร€fZ AUfยฆfPรžX รพfยฐfZ ร€fยธfยนf WXbAf WXfQร€ff IYร€ยถff dร€ยฑfยฐf ยธfร”OXe ยดfSX ยดfWXร”bยจfe dIY ยฐfยทfe ยฐfZรพ ยฆfdยฐf ร€fZ รพf SXWXe ยธffรทYdยฐf U`ยณf ยณfZ MXยขIYSX ยธffSX Qeรœ QbยงfรŠMXยณff IZY ยถffQ AfSXรปยดfe ยจffยปfIY ยธfยนf ยฆffOรžXe IZY RYSXfSX WXรป ยฆfยนffรœ ยงffยนfยปf IYรป CXยดfยจffSX IZY dยปfE ร€Ufร€ยฑยนf IZYยณQi ยทfZรพf ยฆfยนff, ยปfZdIYยณf OXfยขMXSX ยณfZ ยธfรˆยฐf ยงfรปdยฟfยฐf IYSX dQยนffรœ ร€fcยจfยณff ยดffIYSX ยฆfBรŠ ยดfbdยปfร€f ยณfZ VfU IYรป IYยถรพZ ยธfZร” IYSX IYfยณfcยณfe IYfSXรŠUfBรŠ IYe WX`รœ

dVfIYรปWXfยถffQรœ ยดfยนffรŠUSXยฏf dยธfร‚f รตfSXf dQยปยปfe ยดfdยถยปfIY Bร”MXSXยณfZVfยณfยปf ร€IcYยปf IZY dUรดfdยฑfรŠยนfรปร” IYรป Uยณf QVfรŠยณf IZY ยดfifSXยธยทf ยธfZร” ยทfcdยธf ยดfiQcยฟfยฏf IYรป SXรปIYยณfZ IZY ยถffSXZ รพfยณfIYfSXe Qe ยฆfBรŠรœ CXยณWXZร” ยถfยฐffยนff ยฆfยนff dIY ยทfcdยธf ยดfiQcยฟfยฏf IYรป SXรปIYยณfZ IZY dยปfE WXยธfZร” I`YยธfeIYยปf ยนfbรถY IYeMXยณffVfIY IYf ยดfiยนfรปยฆf Aยดfยณfe รพยธfeยณf ยดfSX ยถfร”Q IYSXยณff WXรปยฆffรœ dUรดfdยฑfรŠยนfรปร” IYรป OXZยธfรปร€Mร‘ZVfยณf IZY ยธffยฒยนfยธf ร€fZ IYยจfSXf ยดfiยถfยณยฒfยณf IZY ร€ffยฑf-ร€ffยฑf IYยจfSXZ ร€fZ Iร”Yยจfยณf ยถfยณffยณfZ IYe ยดfidIiYยนff IYรป ยถfยฐffยนff ยฆfยนffรœ dUรดfdยฑfรŠยนfรปร” IYรป ยฆfeยปff IYยจfSXf WXSXZ OXร€MXdยถfยณf ยธfZร” EUร” ร€fcJf IYยจfSXf ยณfeยปfZ OXร€MXdยถfยณf ยธfZร” OXfยปfยณfZ IZY ร€ffยฑf-ร€ffยฑf ยฆfeยปfZ IYยจfSXZ ร€fZ รพ`dUIY JfQ ยถfยณffยณff ยทfe dร€fJfยนff ยฆfยนffรœ dUรดfdยฑfรŠยนfรปร” IYรป EยฆfiรปRYรปSXZร€Mร‘e Uยณfรปร” IYรป ยฐf`ยนffSX IYSXยณfZ EUร” CXยณfIZY ยปffยทf IZY ยถffSXZ ยธfZร” ยดfidVfรƒfยฏf dQยนff ยฆfยนffรœ dWXยณQ ยดfdSXร€fSX dร€ยฑfยฐf ยจfยฏOXe

ร€ffร”OX IZY WXยธfยปfZ ร€fZ ยงffยนfยปf dIYร€ffยณf IYe ยธfรผยฐf

EMXfรœ รพ`ยฑfSXf ยฑffยณff รƒfZร‚f ยธfZร” ร€ffร”OรžX IZY WXยธfยปfZ ร€fZ ยงffยนfยปf WXbยนfZ dIYร€ffยณf IYe ยถfbยฒfUfSX ร€fbยถfWX CXยดfยจffSX IZY QรผSXfยณf ยธfรผยฐf WXรป ยฆfBรŠรœ ยดfbdยปfร€f ยณfZ VfU IYรป IYยถรพZ ยธfZร” IYSXยณfZ IZY ยดfโ€บfยฐf IYfยณfcยณfe IYfSXรŠUfBรŠ IYe WX`รœ ยดfdSXรพยณfรปร” ยณfZ ยธfbAfUรพZ IYe ยธffร”ยฆf IYe WX`รœ ยงfMXยณffIiYยธf IZY Aยณfbร€ffSX รพ`ยฑfSXf IZY ยฆfifยธf WXfรพeยดfbSXf dยณfUfร€fe 62 UยฟfeรŠยนf OXรปSXeยปffยปf ยธfร”ยฆfยปfUfSX IYรป AยดfยณfZ JZยฐfรปร” IYe AรปSX ยฆfยนff ยฑffรœ ยถfยฐffยนff ยฆfยนff WX` dIY ยฐfยทfe Jcร”JfSX ร€ffร”O ร€fZ CXร€fIYรป SXรผร”Q SXรผร”Q IYSX ยงffยนfยปf IYSX dQยนffรœ ยงfMXยณff IZY ยถffQ ยดfWXร”bยจfZ ยดfdSXรพยณfรปร” ยณfZ ยงffยนfยปf Uรˆรฐ dIYร€ffยณf IYรป CXยดfยจffSX IZY dยปfE dรพยปff dยจfdIYยฐร€ffยปfยนf ยธfZร” QfdJยปf IYSXfยนffรœ รพWXfร” CXยดfยจffSX IZY QรผSXfยณf ยถfbยฒfUfSX IYรป ยธfรผยฐf WXรป ยฆfBรŠรœ ร€fcยจfยณff ยดffIYSX ยฆfBรŠ BยปffIYf ยดfbdยปfร€f ยณfZ VfU IYรป IYยถรพZ ยธfZร” IYSX IYfยณfcยณfe IYfSXรŠUfBรŠ IYe WX`รœ

ยนfbUIY ยณfZ รพWXSX Jfยนff, ยฆfร”ยทfeSX

EMXfรœ dSXรพรปSX ยฑffยณff รƒfZร‚f IZY ยฆfifยธf ยธfยณfร€fbJยดfbSX dยณfUfร€fe ยณfร”QdIYVfรปSX ยดfbร‚f ยดfiZยธf dร€fร”WX EUร” ยดfdSXรพยณfรปร” IZY ยธfยฒยนf dIYร€fe ยถffยฐf IYรป ยปfZIYSX IYWXfร€fbยณfe WXรป ยฆfBรŠรœ ยฆfรˆWX ยขยปfZVf IZY ยจfยปfยฐfZ ยณfร”QdIYVfรปSX ยณfZ ยงfSX ยดfSX SXJe IYeMXยณffVfIY QUf IYf ร€fZUยณf IYSX dยปfยนffรœ dรพร€fร€fZ CXร€fIYe WXfยปfยฐf JSXfยถf WXรป ยฆfBรŠรœ ยฐfยฐยดfโ€บfยฐf ยดfdSXรพยณfรปร” รตfSXf CXร€fIYรป CXยดfยจffSX IZY dยปfE dรพยปff dยจfdIYยฐร€ffยปfยนf ยธfZร” ยทfยฐfeรŠ IYSXfยนff ยฆfยนffรœ OXfยขMXSX ยณfZ ยดfifยฑfdยธfIY CXยดfยจffSX QZยณfZ IZY ยดfโ€บfยฐf WXfยปfยฐf ยณffรพbIY QZJยฐfZ WXbยนfZ Aยณยนfร”ร‚f SXZRYSX IYSX dQยนff WX`รœ

AUIYfVf ยจfยปf SXWXf WX`รœ AfUfร€feยนf WXfgยปf Jfยปfe WX`ร”รœ Lfร‚f-Lfร‚ffEร” ยดfdSXร€fSX ยธfZร” ยธfรผรพcQ ยณfWXeร” WX`รœ ยดfdSXร€fSX IZY ยฐfeร€f ยดfรปยปfรปร” ยดfSX IbYSXfยณf IYe AfยนfยฐfZร” dยปfJ IYSX ยปfยฆffBรŠ รพfEร”ยฆfeรœ EEยธfยนfc Bร”ยฐfรพfdยธfยนff ยดfรปยปf ยดfSX IbYSXfยณf IYe AfยนfยฐfZร” dยปfJยณfZ IYf IYfยธf ยฐfZรพe ร€fZ ยดfcSXf IYSXยณfZ ยธfZร” รพbMXf WXbAf WX`รœ ยนfWX ยถffยฐf ร€fWXe WX` dIY EEยธfยนfc ยธfZร” ยชยนffQfยฐfSX ยธfbdร€ยปfยธf ร€fยธfbQfยนf IZY dUรดfยฑfeรŠ ยดfPรžXยฐfZ WX`ร”, ยปfZdIYยณf ร€fยทfe ยฒfยธfรปร‹ IZY dUรดfยฑfeรŠ ยดfPรžXยฐfZ WX`ร”รœ dUรดfยฑfeรŠ ยดfdSXร€fSX ยธfZร” ยธfรผรพcQ WXรปยฐfZ ยฐfรป dUUfQ WXรป ร€fIYยฐff WX`รœ Bร€fdยปfE EEยธfยนfc Bร”ยฐfรพfdยธfยนff ยฐfZรพe ร€fZ IYfยธf ยดfcSXf IYSXยณfZ ยธfZร” รพbMXf WXbAf WX`รœ Jfร€f ยถffยฐf ยนfWX WX` dIY EEยธfยนfc IZY ยฆfZMX ยดfSX ยปfยฆfZ ยนfcdยณfUdร€fรŠMXe IZY ยถf`รพ, ร€Mร‘eMX ยดfรปยปf ยดfSX dยปfJZ ยฆfE IbYSXfยณf IZY IYรปMXรร€f IYรป ยปfZIYSX ยถfbรฐรพedUยนfรปร” ยธfZร”

Uยณf QVfรŠยณf IYfยนfรŠIiYยธf ยธfZร” dUรดfdยฑfรŠยนfรปร” IZY ร€ffยฑf-ร€ffยฑf dUรดfยปfยนf ร€fZ AfยนfZ dVfรƒfIYรปร” ยธfZร” AfยนfbVfe รพ`ยณf EUร” AdUยณffVf ยถfร”ร€fยปf CXยดfdร€ยฑfยฐf SXWXZรœ

Vffร”dยฐf ร€fdยธfdยฐf IYe ยถf`NXIY ร€fยธยดfยณยณf

EMXfรœ IYรปยฐfUfยปfe SXfรพf IYf SXfยธfยดfbSX ยดfdSXร€fSX ยธfZร” ยถfbยฒfUfSX IYรป EIY ยถf`NXIY Afยนfรปdรพยฐf IYe ยฆfBรŠรœ dรพร€fยธfZร” Afยฆffยธfe 14 รพbยปffBรŠ IYรป dยณfIYยปfยณfZ Ufยปfe ยทfยฆfUfยณf รพยฆfยณยณffยฑf SXยฑfยนffร‚ff IYรป ยปfZIYSX ร€fยธfร€ยฐf ร€fยทfifร”ยฐf ยฝยนfdรถYยนfรปร” IZY ร€ffยฑf ยธfร”ยฑfยณf dIYยนff ยฆfยนffรœ ยถf`NXIY IYe Aยฒยนfรƒfยฐff IYSX SXWXZ ยดfbdยปfร€f รƒfZร‚ffdยฒfIYfSXe Aยปfeยฆfร”รพ Aรพยนf ยทfQรผdSXยนff IZY ยณfZยฐfรˆยฐU ยธfZร” ยถf`NXIY IYรป ร€fยธยถfรปdยฒfยฐf dIYยนff ยฆfยนffรœ รƒfZร‚ffdยฒfIYfSXe Aรพยนf ยทfQรผdSXยนff ยณfZ IYWXf dIY ยณfยฆfSX ยธfZร” dยณfIYยปfยณfZ ยถffยปfe ยทfยฆfUfยณf รŸfe รพยฆfยณยณffยฑf SXยฑf ยนffร‚ff IYรป ยปfZIYSX ร€fยทfe ยปfรปยฆf Afยดfร€fe ยทffBรŠยจffSXZ IZY ร€ffยฑf WXe ร€fรผWXfQรŠยดfcยฏfรŠ UfยฐffUSXยฏf IYรป ยปfZIYSX ยฆfยฐf UยฟfรŠ IYe ยทffร”dยฐf Bร€f UยฟfรŠ ยทfe dยณfยฒffรŠdSXยฐf ยธffยฆfรŠ ยดfSX SXยฑf ยนffร‚ff dยณfIYfยปfe รพfEยฆfeรœ

dIYร€fe IYรป ยทfe ยณfBรŠ ยดfSXยธยดfSXf ยณfWXeร” OXfยปfยณfZ Qe รพfEยฆfeรœ Aยธfยณf Vffร”dยฐf ยธfZร” Jยปfยปf OXfยปfยณfZ Ufยปfรปร” IZY dUรทYรฐ IYOรžXe IYfSXรŠUfBรŠ IYe รพfEยฆfeรœ ยถf`NXIY ยธfZร” ร€fยธfร€ยฐf ร€fยทfifร”ยฐf ยปfรปยฆfรปร” ยณfZ ยทfe AยดfยณfZ-AยดfยณfZ dUยจffSX ยฝยนfรถY dIYยนfZรœ Bร€f ยธfรผIZY ยดfSX ยดfiยทffSXe ยฑffยณffยฒยนfรƒf SXfรพยณf ยถffยถfc รŸfeUfร€ยฐfU, Eร€fEร€fAfBรŠ ร€ffWXยถf dร€fร”WX, Eร€fAfBรŠ VfยณfVfbยปf WXbQf, ยณfยฆfSX ยดfร”ยจffยนfยฐf Aยฒยนfรƒf ยธfWXfUeSX dร€fร”WX SXfNXรผSX, ยทffรพยดff ยธfร”OXยปf Aยฒยนfรƒf SXfรพZร”Qi dร€fร”WX SXfNXรผSX, ยทfยฆfUfยณf รพยฆfยณยณffยฑf ยธfร”dQSX IZY ยดfbรพfSXe ยฆfรปยดfe ยณffยฑf Qedรƒfยฐf, ร€fSXfRYfรŠ ยฝยนffยดffSX ร€fร”ยงf Aยฒยนfรƒf ร€fร”รพeU dยธfรŸff, dร€fยธยดfยปf SXfNXรผSX, SXรปdWXยฐf SXfNXรผSX, WX`ยดยดfe SXfNXรผSX, CXยธfZVf AUร€ยฑfe, ร€fร”รพc Qedรƒfยฐf, dUยณfรปQ รพรผWXSXe, ยงfยณfVยนffยธf ยนffQU AfdQ ยปfรปยฆf ยธfรผรพcQ SXWXZรœ

RYรผรพe ยณfZ ยดfbdยปfร€f IYdยธfรŠยนfรปร” IYรป ยดfeMXf AรผSX dยดfร€MXยปf ยทfe Leยณf ยปfe

AยปfeยฆfPรžXรœ ยปfรปยฒff BยปffIZY ยธfZร” ยธfร”ยฆfยปfUfSX IYe QZSX Vffยธf JfIYe UQeรŠ ยดfSX RYรผรพe IYe Qยถfร”ยฆfBรŠ Jfร€fe ยทffSXe ยดfOรžX ยฆfBรŠรœ ยปf`ยดfOXรŠ ยดfbdยปfร€f IYdยธfรŠยนfรปร” ยณfZ EIYfร”ยฐf ยธfZร” JOรžXe IYfSX IYรป QZJIYSX CXร€fIZY ยจffยปfIY IYรป MXรปIY dQยนff ยฑffรœ Bร€fe ยถffยฐf ยดfSX dยจfPรžXZ RYรผรพe ยณfZ ยณf IZYUยปf ยปf`ยดfOXรŠ IYdยธfรŠยนfรปร” ร€fZ AยทfQiยฐff IYSXยฐfZ WXbE ยธffSXยดfeMX IYSX OXfยปfe, ยถfdยปIY CXยณfร€fZ dยดfร€MXยปf LeยณfIYSX UQeรŠ ยทfe RYfOรžX Qeรœ ยดfbdยปfร€f ยณfZ AfSXรปdยดfยฐf RYรผรพe IYรป ยดfIYOรžX IYSX CXร€fIZY dJยปffRY ยธfbIYQยธff QรพรŠ IYSX dยปfยนff WX`รœ Jfร€f ยถffยฐf ยนfWX WX` dIY ยถfbยฒfUfSX IYรป RYรผรพe IYรป ยฑffยณfZ ร€fZ WXe รพยธffยณfยฐf QZ Qe ยฆfBรŠรœ ยปfรปยฒff ยฑffยณff รƒfZร‚f IZY ยณffQf ยดfbยปf IZY ยดffร€f EIY dยณfรพe IYfgยปfZรพ IZY

IbYSXfยณf IYe AfยนfยฐfZร” QZร”ยฆfe EEยธfยนfc ยธfZร” ยณfZIY SXfWX ยดfSX ยจfยปfยณfZ IYe ร€feJ

AยปfeยฆfPรžXรœ AยปfeยฆfPรžX ยธfbdร€ยปfยธf ยนfcdยณfUdร€fรŠMXe (EEยธfยนfc) ยธfZร” dUรดfยฑfeรŠ Aยถf ยถfรปOXรŠ ยดfSX dยปfJe IbYSXfยณf IYe AfยนfยฐfZร” ยดfPรžXIYSX ยณfZIY SXfร€ยฐfZ ยดfSX ยจfยปfยณfZ IYe ร€feJ ยปfZร”ยฆfZรœ Bร€fIZY dยปfE EEยธfยนfc ยดfdSXร€fSX ยธfZร” ยฐfeร€f ยดfรปยปf ยปfยฆffE รพf SXWXZ WX`ร”รœ Bยณf ยดfSX IbYSXfยณf IYe AfยนfยฐfZร” dยปfJ IYSX ยปfยฆffBรŠ รพfEร”ยฆfe, WXfยปffร”dIY ยนfcdยณfUdร€fรŠMXe IYf ยณfยนff Vf`รƒfdยฏfIY ร€fร‚f Aยทfe VfbรธY ยณfWXeร” WXbAf WX`รœ EEยธfยนfc Bร”ยฐfรพfdยธfยนff Bร€f IYfยนfรŠ IYรป Vf`รƒfdยฏfIY ร€fร‚f VfbรธY WXรปยณfZ ร€fZ ยดfWXยปfZ IYfยธf IYรป ยฐfZรพe ร€fZ ยดfcSXf IYSXยณff ยธfZร” รพbMXf WXbAf WX`รœ EEยธfยนfc ยธfZร” ยดffdIYร€ยฐffยณf รพยณfIY ยธfรปWXยธยธfQ Aยปfe dรพยณยณff IYe ยฐfร€UeSX IYรป ยปfZIYSX ยธffWXรผยปf ยฆfSXยธff ยฆfยนff ยฑffรœ รพ`ร€fZยฐf`ร€fZ ยธffWXรปยปf IbYL Vffร”ยฐf WXbAf ยฐfรป AfSXรƒfยฏf ยณfZ รพรปSX ยดfIYOรžXยณff VfbรธY IYSX dQยนffรœ Aยทfe EEยธfยนfc ยธfZร” ยฆfieยฟยธfIYfยปfeยณf

ยดfiร€ffQ CXรดfยณf ยธfZร” dUรดfยฑfeรŠ ยณfZ dMXIYรปยธff, ยฆfbOรžXWXยปf EUร” IYIYSXรปร”QZ IZY ยดfรผยฒfZ ยทfe SXรปdยดfยฐf IYSXยณfZ IYe ยดfcSXe ยดfidIiYยนff IYรป ร€fยธfร“ff AรผSX UรˆรƒffSXรปยดfยฏf dIYยนffรœ

ยฐfSXWX-ยฐfSXWX IYe ยจfยจffรŠEa VfbรธY WXรป ยฆfBรŠ WX`ร”รœ ยณffยธf ยณfWXeร” LfยดfยณfZ IYe VfยฐfรŠ ยดfSX EEยธfยนfc IZY EIY ยดfiรปRZYร€fSX ยณfZ ยถfยฐffยนff dIY ยนfZ ยธfQSXร€ff ยณfWXeร” WX` ยถfdยปIY EIY IZYร”Qieยนf ยนfcdยณfUdร€fรŠMXe WX`, Bร€fdยปfE EZร€ff Bร€fยธfZร” ยณfWXeร” WXรปยณff ยจffdWXEรœ EEยธfยนfc ยดfdSXร€fSX ยธfZร” IbYL ยปfรปยฆf IYหœSXUfQe ร€fรปยจf IZY ยดfidยฐf IYfยธf IYSX SXWXZ WX`ร”รœ EZร€fZ ยปfรปยฆfรปร” ยณfZ Bร€ยปffยธf ยฒfยธfรŠ IYรป ร€fร”IbYdยจfยฐf IYSX IZY SXJ dQยนff WX`รœ Bร€f ยถffSXZ ยธfZร” EEยธfยนfc รพยณfร€fร”ยดfIYรŠ dUยทffยฆf IZY ยธfZร”ยถfSX Bร”ยจffรพรŠ ยดfiรปRZYร€fSX ร€ffRZY dIYQUBรŠ ยณfZ ยถfยฐffยนff dIY IbYSXfยณf IYe Afยนfยฐfรปร” IZY AยปffUf EEยธfยนfc IZY ร€fร”ร€ยฑffยดfIY ร€fSX ร€f`ยนfQ AWXยธfQ Jfยณf ร€fdWXยฐf Aยณยนf ยธfWXfยดfbรทYยฟf U ร€fยทfe ยฒffdยธfรŠIY ยฆfiร”ยฑfรปร” ร€fZ ยทfe IYรปMX dยปfE รพfEร”ยฆfZรœ Bร€fdยปfE Bร€fยธfZร” IYรปBรŠ dUUfQ ยณfWXeร” WXรปยฆffรœ

ยดffร€f IYf WX`รœ Bร€f BยปffIZY ยธfZร” dยดfLยปfZ dQยณfรปร” IYBรŠ AfยดfSXfdยฒfIY ยงfMXยณffEร” WXรป ยจfbIYe WX`ร”รœ dรพร€fIZY ยจfยปfยฐfZ ยดfbdยปfร€f IYยธfeรŠ ยนfWXfร” ยธfbร€ยฐf`Qe ร€fZ OXยนfcMXe IYSXยฐfZ WX`ร”รœ ยธfร”ยฆfยปfUfSX IYe Vffยธf UWXfร” EIY IYfSX EIYfร”ยฐf ยธfZร” ร€fร”dQยฆยฒf AUร€ยฑff ยธfZร” JOรžXe WXbBรŠ ยฑfeรœ ยฐfยทfe UWXfร” ยฆfVยฐf IYSX SXWXZ Qรป ยดfbdยปfร€f ยปf`ยดfOXรŠ IYยธfeรŠ Af ยดfWXbร”ยจfZรœ CXยณWXรปร”ยณfZ IYfSX ยธfZร” ยถf`NXZ ยนfbUIY ร€fZ ยดfcLยฐffL IYe ยฐfรป UWX ยฐf`Vf ยธfZร” Af ยฆfยนff AรผSX ยปf`ยดfOXรŠ IYdยธfรŠยนfรปร” ร€fZ AยทfQiยฐff IYSXยณfZ ยปfยฆffรœ ยดfbdยปfร€f IYยธfeรŠ ยทfe ยฐf`Vf ยธfZร” Af ยฆfE, dรพร€f ยดfSX ยถffยฐf ยถfPรžX ยฆfBรŠรœ Bร€f ยถfeยจf AfSXรปdยดfยฐf IYfSX ร€fUfSX ยนfbUIY ยณfZ Qรปยณfรปร” ยดfbdยปfร€f IYdยธfรŠยนfรปร” ร€fZ ร€fdUรŠร€f dยดfร€MXยปf Leยณf ยปfe AรผSX ยธffSXยดfeMX IYSXยณfZ IZY ร€ffยฑf CXยณfIYe

UQeรŠ ยทfe RYfOรžX OXfยปfeรœ Bร€f ยถfeยจf ยปf`ยดfOXรŠ IYdยธfรŠยนfรปร” ยณfZ ยฑffยณfZ ยธfZร” ร€fcยจfยณff QZ Qeรœ dรพร€f ยดfSX ยปfรปยฒff Bร”ร€ยดfZยขMXSX Ueยดfe dยฆfSXe ยธfรผIZY ยดfSX ยดfWXbร”ยจf ยฆfE AรผSX AfSXรปdยดfยฐf ยนfbUIY IYรป ยฑffยณfZ ยปfZ AfEรœ EEร€fยดfe ยฆfยทffยณff ยณfeSXรพ รพfQรผยณf ยณfZ ยถfยฐffยนff dIY ยดfIYOรžXf ยฆfยนff ยนfbUIY SXfWXbยปf IbYยธffSX RYรผรพe WX` AรผSX UยฐfรŠยธffยณf ยธfZร” CXร€fIYe ยปfJยณfDY ยธfZร” ยฐf`ยณffยฐfe ยจfยปf SXWXe WX`รœ ยธfcยปf รธYยดf ร€fZ MXยดยดfยปf BยปffIZY IYf SXWXยณfZ Ufยปff WX`, ยปfZdIYยณf SXWX VfWXSX ยธfZร” WXe SXWX SXWXf ยฑffรœ RYรผรพe IZY dJยปffRY ยปf`ยดfOXรŠ IYdยธfรŠยนfรปร” IYe ยฐfWXSXeSX ยดfSX ร€fSXIYfSXe IYfยนfรŠ ยธfZร” ยถffยฒff, ยธffSXยดfeMX AfdQ IYf ยธfbIYQยธff QรพรŠ IYSX dยปfยนff ยฆfยนff WX`รœ


¸f`³f´fbSXe/BXMXf½ff

SPM

´fdSXUfSX, QZVf IZY dUIYfÀf ¸fZÔ ¶ff²fIY WX` ¶fPÞX°fe þ³fÀfÔ£¹ff: OXeE¸f

dUV½f þ³fÀfÔ£¹ff dQUÀf ´fSX LfÂffAûÔ ³fZ d³fIYf»fe þ³f þf¦f÷YIY°ff SX`»fe

RYeSXûªff¶ffQ, ¦fb÷Y½ffSX 12 ªfb»ffBÊX 2018

NEWS

Qû ¹fbUIY OXc¶fZ, EIY IYf VfU d¸f»ff

BXMXfUfÜ ¶fb²fUfSX IYû EIY ¹fbUIY ¹f¸fb³ff ³fQe ¸fZÔ OXc¶f ¦f¹ff dþÀfIYf QZSX Vff¸f °fIY ´f°ff ³fWXeÔ ¨f»f ÀfIYf þ¶fdIY ³fWXSX ¸fZÔ OXc¶fZ EIY ¹fbUIY IYf VfU d³fIYf»f d»f¹ff ¦f¹ff »fZdIY³f CXÀfIYe dVf³ff£°f ³fWXeÔ IYe þf ÀfIYeÜ ÀfQSX IYû°fUf»fe ÃfZÂf ¸fZÔ ¹f¸fb³ff ³fQe IZY ³fE ÀfZ°fb IZY ´ffÀf 20 U¿feʹf SXfþIbY¸ffSX ´fbÂf SXf¸fdIYVfûSX d³fUfÀfe IYfÔVfeSXf¸f IYf»fû³fe MXe¶fe WXfdÀ´fMX»f A´f³fZ °fe³f QûÀ°fûÔ IZY Àff±f ³fWXf³fZ IZY d»fE ¦f¹ff ±ffÜ A´fSXf‰ IYSXe¶f Qû ¶fþZ UWX QûÀ°fûÔ ÀfÔ¦f ³fWXf°fZ Àf¸f¹f OXc¶f ¦f¹ffÜ °f¶f BÀfIYe Àfc¨f³ff QûÀ°fûÔ ³fZ CXÀfIZY ´fdSXþ³fûÔ IZY Àff±f WXe IYû°fUf»fe ´fbd»fÀf IYû QeÜ BÀf ´fSX IYû°fUf»fe ´fi·ffSXe d³fSXeÃfIY SXfIZYVf ·ffSX°fe ´fbd»fÀf ¶f»f IZY Àff±f ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fZ AüSX SXfþIbY¸ffSX IYf ´f°ff »f¦ff³fZ IZY d»fE WXSX ÀfÔ·fU IYûdVfVf VfbøY IYeÜ °f»ffVf IYSX³fZ IZY d»fE Vff¸f IYû ¦fû°ffJûSX ·fe ´fWXbÔ¨f ¦fE ±fZ »fZdIY³f ´f°ff ³fWXeÔ »f¦ff¹ff þf ÀfIYfÜ A³fWXû³fe IYe AfVfÔIYf ÀfZ ´fdSXþ³fûÔ IYf SXû-SXûIYSX ¶fbSXf WXf»f WXû SXWXf ±ffÜ QcÀfSXe °fSXRY ¶f»fSXBÊ ±ff³ff ÃfZÂf IZY AÔ°f¦fÊ°f ³fWXSX ¸fZÔ OXc¶fIYSX ¸fSXZ EIY 30 U¿feʹf ¹fbUIY IYf VfU ´fbd»fÀf õfSXf ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¹fbUIY IYe ´fWX¨ff³f IZY d»fE VfU IYû ´fûÀMX¸ffMXʸf WXfCXÀf ´fSX SXJf ¦f¹ff ±ffÜ ´fbd»fÀf õfSXf ¶fb²fUfSX IYû VfU IYf ´fûÀMX¸ffMXʸf IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ

UfWX³f ÀfZ þZUSXf°f ¨fbSXf³fZ ¸fZÔ ´fIYOÞXe ¦fBÊÔ ¸fdWX»ffEÔ

¸f`³f´fbSXeÜ dþ»ffd²fIYfSXe ´fiQe´f IbY¸ffSX ³fZ IYWXfdIY ¶fPÞX°fe þ³fÀfÔ£¹ff ´fdSXUfSX IZY Àff±f-Àff±f QZVf IZY dUIYfÀf ¸fZÔ ·fe ¶ff²fIY WX`Ü »f¦ff°ffSX °fZþe ÀfZ ¶fPÞX SXWXe þ³fÀfÔ£¹ff IZY IYfSX¯f ¶fÈWXQ À°fSX ´fSX WXû SXWXZ dUIYfÀf IYf¹fÊ ·fe ¶fü³fZ dQJ°fZ WX`Ü AIZY»fZ WX¸ffSXZ ´fiQZVf IYe WXe þ³fÀfÔ£¹ff dUV½f IZY °f¸ff¸f QZVfûÔ ÀfZ ª¹ffQf WX`Ü ´fdSXUfSX IYe JbVfWXf»fe, QZVf IZY dUIYfÀf IZY d»fE þ³fÀfÔ£¹ff IYf d³f¹fÔdÂf°f WXû³ff ¶fWXb°f þøYSXe WX`Ü dþ»ffd²fIYfSXe ¶fb²fUfSX IYû dUV½f þ³fÀfÔ£¹ff dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX Af¹fûdþ°f þ³f þf¦føYIY°ff SX`»fe IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX SXWXZ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXfdIY Afþ þ³fÀfÔ£¹ff IYe dUIYSXf»f°ff ´fcSXZ dUV½f IZY d»fE Àf¸fÀ¹ff ¶f³f ¦fBÊ WX`, WX¸ffSXf QZVf ¶fPÞX°fe þ³f ÀfÔ£¹ff ÀfZ ª¹ffQf ´fi·ffdU°f WX`Ü þ³fÀfÔ£¹ff d³f¹fÔÂf¯f IZY CX´ff¹fûÔ ´fSX A¸f»f IYSX WX¸f dUIYfÀf IYû A´fZdÃf°f ¦fd°f QZ ÀfIY°fZ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ dÀ±fSX°ff ´fJUfOÞXf IZY A³°f¦fÊ°f ¸fb£¹f d¨fdIY°Àffd²fIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ þ³f´fQe¹f þf¦føYIY°ff SX`»fe IYf Vfb·ffSX¸·f WXSXe Óf¯OXe dQJfIYSX dIY¹ffÜ þf¦føYIY°ff SX`»fe ÀfeE¸fAû

IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ VfbøY WXûIYSX dþ»ff ¸fdWX»ff d¨fdIY°Àff»f¹f ´fSX Àf¸ff~ WXbBÊÜ SX`»fe IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ þ³fÀfÔ£¹ff dÀ±fSX°ff IZY d»fE »fû¦fûÔ IYû þf¦føYIY dIY¹ff, ´fdSXUfSX d³f¹fûþ³f IZY CX´ff¹f ¶f°ff¹fZÔ ¦f¹fZ EUÔ CX³WXZÔ A´f³ff³fZ WXZ°fb A´fe»f IYe ¦fBÊÜ þf¦føYIY°ff SX`»fe ¸fZÔ ¸fb£¹f

ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ffAûÔ ¸fZÔ Qû UÈðûÔ IYe ¸fü°f

dOXUfBOXSX ÀfZ MXIYSXfBÊ ¶ffBIY, d´f°ff´fbÂfe IYe ¸fü°f EÀfOXeE¸f ³fZ

BMXfUfÜ ¶fb²fUfSX IYû ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ffAûÔ ¸fZÔ Qû »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ °f±ff Qû »fû¦f §ff¹f»f WXû ¦fEÜ ´fWX»fe §fMX³ff ¸fZÔ BIYdQ»f ±ff³ff ÃfZÂf IZY AÔ°f¦fÊ°f ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ 60 U¿feʹf ÀfZUfSXf¸f ´fbÂf ²f³feSXf¸f d³fUfÀfe VfZJc´fbSX þJü»fe BIYdQ»f IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ BÀfe ±ff³ff ÃfZÂf IZY d¶fSXfSXe Afßf¸f IZY ´ffÀf ¶ffBIY IYe MX¢IYSX ÀfZ ´fiQe´f ´fbÂf ¸fZWXSX¶ff³f XÎÀfWX d³fUfÀfe WXdSX›ÔQi´fbSX ±ff³ff BIYdQ»f §ff¹f»f WXû ¦fEÜ ÀfWXÀfûÔ ±ff³ff ÃfZÂf IZY AÔ°f¦fÊ°f ¦fif¸f ÀfWXÀfûÔ ¸fZÔ ¶ffBIY IYe MX¢IYSX ÀfZ ¸fb³³fe QZUe ´f}e SXÎUQi XÎÀfWX d³fUfÀfe Aþe°f IYe ¦fdPÞX¹ff ±ff³ff ÀfWXÀfûÔ §ff¹f»f WXû ¦fEÜ Qû³fûÔ §ff¹f»fûÔ IYû dþ»ff AÀ´f°ff»f »ff¹ff ¦f¹ffÜ ÀfÔUfQ ÀfcÂf ¶fSXf»fûIY´fbSX IZY A³fbÀffSX BMXfUf-RY÷YJfʶffQ ¸ff¦fÊ ´fSX ±ff³ff X¨füd¶f¹ff ÃfZÂf IZY AÔ°f¦fÊ°f ¦fif¸f SX`´fbSXf ·f™f ´fSX ÀffBdIY»f ÀfUfSX 60 U¿feʹf dIYÀff³f IYû QZSX Vff¸f d¦f˜e ÀfZ ·fSXZ MÑf»ff ³fZ SXüÔQ dQ¹ffÜ dþÀfÀfZ CXÀfIYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ dIYÀff³f þ¹fSXf¸f ¹ffQU ´fbÂf ´¹ffSXZ »ff»f CX¸fi 60 U¿fÊ BMXfUf ÀfZ A´f³fZ §fSX Uf´fÀf þf SXWXZ ±fZÜ þ`ÀfZ WXe UZ SX`´fbSXf ·f™f IZY ´ffÀf ´fWXbÔ¨fZ ´feLZ ÀfZ Af SXWXZ d¦f˜e ·fSXZ MÑf»ff ³fZ CX³WXZÔ SXüÔQ dQ¹ffÜ dþÀfÀfZ CX³fIYe ¸füIZY ´fSX WXe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ Àfc¨f³ff ´fSX ¦fif¸fe¯fûÔ IYe ·feOÞX EIYdÂf°f WXû ¦fBÊÜ MÑf»ff ¸füIZY ÀfZ ·ff¦f JOÞXf WXbAfÜ dþÀfZ OXf¹f»f100 IYe ¦ffOÞXe ³fZ ¶fSXf»fûIY´fbSX ¸fZÔ ´fIYOÞX d»f¹ffÜ Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ ´fSX ±ff³ff²¹fÃf Àf°feVf ¹ffQU ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fZÜ ¨ff»fIY´fdSX¨ff»fIY IYû ·fe ´fIYOÞX d»f¹ff ¦f¹ffÜ

þ³fÀfÔ£¹ff d³f¹fÔÂf¯f þ³fþf¦f÷YIY°ff SX`»fe IYû WXSXe Óf¯OXe dQJfIYSX SXUf³ff IYSX°fZ OXeE¸f ´fiQe´f IbY¸ffSX U ¸füþcQ A³¹f Ad²fIYfSXe¦f¯fÜ

¸f`³f´fbSXeÜ ±ff³ff IYû°fUf»fe ÃfZÂf IZY ³fb¸ffBVf d°fSXfWXf ´fSX ¶fb²fUfSX IYû EIY ¶ffBIY dOXUfBOXSX ÀfZ MXIYSXf ¦fBÊÜ dþÀfÀfZ ·f°feþe IYe VffQe ÀfZ »füMX SXWXZ ¶ffBIY ÀfUfSX d´f°ff AüSX ´fbÂfe IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ §fMX³ff IZY ¶ffQ ÀfZ VffQe IYe JbdVf¹ffÔ ¸ff°f¸f ¸fZÔ ¶fQ»f ¦fBÊÜ ´fbd»fÀf ³fZ VfUûÔ IYû IY¶þZ ¸fZÔ »fZIYSX ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY d»fE ·fZþf WX`Ü ´fif~ þf³fIYSXe IZY A³fbÀffSX ±ff³ff d¶fLUfÔ ÃfZÂf IZY ¦fif¸f Q»fe´fbSX IY»ffBÊ d³fUfÀfe SXfþ´ff»f dÀfÔWX CXRYÊ OXe»fSX (CX¸fi 50 U¿fÊ) IZY §fSX ¸fZÔ VffQe IYf IYf¹fÊIiY¸f ¨f»f SXWXf ±ffÜ ¶fb²fUfSX IYû SXfþ´ff»f A´f³fe 18 U¿feʹf ´fbÂfe ³fZWXf IYû ¶ffBIY ÀfZ ¸f`³f´fbSXe »fZIYSX Af SXWXZ ±fZÜ þ`ÀfZ WXe UWX IYû°fUf»fe ÃfZÂf IZY ³fb¸ffBVf d°fSXfWXf IZY Àf¸fe´f ´fWXbÔ¨fZÔ, °f·fe ¶ffBIY Ad³f¹fÔdÂf°f WXûIYSX dOXUfBOXSX ÀfZ MXIYSXf ¦fBÊÜ dþÀfÀfZ SXfþ´ff»f IYe ¸füIZY ´fSX WXe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ þ¶fdIY ³fZWXf ¦fÔ·feSX ÷Y´f ÀfZ §ff¹f»f WXû ¦fBÊÜ §ff¹f»f IYû CX´f¨ffSX IZY d»fE dþ»ff d¨fdIY°Àff»f¹f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ þWXfÔ ÀfZ d¨fdIY°ÀfIYûÔ ³fZ ´fif±fd¸fIY

d¨fdöYÐÀffd²fIYfSXe OXfg. E.IZY. ´ff¯OXZ¹f, A´fSX ¸fb£¹f d¨fdIY°Àffd²fIYfSXe, CX´f ¸fb£¹f d¨fdIY°Àffd²fIYfSXe, AfVff, AfÔ¦f³f¶ffOÞXe IYf¹fÊIYÂfe, IbYÔ0 AfSX.Àfe. IY³¹ff B¯MXSX IYfg»fZþ, ¦fÔ¦ff ÀfWXf¹f IY³¹ff B¯MXSX IYfg»fZþ ÀfdWX°f dUd·f³³f dUôf»f¹fûÔ IYe LfÂffEZÔ AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ

A¶f LfÂffAûÔ IYû ¶fbSXe ³fþSXûÔ ÀfZ ¶f¨ffE¦ff EZ´f

¶fIZYUSXÜ EÔMXe SXûd¸f¹fû Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f ¶fIZYUSX ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ IYÀ¶ff IZY þ³f°ff IYf»fZþ U IYû¨¨f¦f ÀfZÔMXSXûÔ IZY ¶ffWXSX JOÞXZ ¶ffWXSXe °f°UûÔ IYû ¨fZIY dIY¹ffÜ IYf»fZþ ¸fZÔ LfÂffAûÔ IYû B¸fSXþZÔÀfe EZ´f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶f°ff¹ffÜ ´fiQZVf ¸fZÔ ¨f»ffE þf SXWXZ EÔMXe SXûd¸f¹fû Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f ¶fb²fUfSX IYû ¶fIZYUSX ±ff³ff ´fi·ffSXe d³fSXeÃfIY Af»fûIY SXf¹f ±ff³ff IZY EÔMXe SXûd¸f¹fû ´fi·ffSXe EÀfAfBÊ ¦f¯fZVf ¦fb~f U A³¹f RYûÀfÊ IZY Àff±f IYÀ¶ff IZY þ³f°ff IYf»fZþ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZÜ

OXeþZ ´fSX OXfÔÀf IYû »fZIYSX ¶fSXfd°f¹fûÔ ÀfZ d·fOÞXZ ¹fbUIY

°f¶f ´f°ff ¨f»ff dIY CXÀfIZY ÀU¯ff·fÊc¿f¯f ¨fûSXe WXû ¦fEÜ dþÀf ´fSX AfÀf´ffÀf ¶f`NXe A³¹f ÀfUfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY °fe³f ¸fdWX»ffAûÔ õfSXf ¶f`¦f ¸fZÔ WXf±f SXJf ¦f¹ff ±ffÜ dþÀf ´fSX B³f ÀfUfdSX¹fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ UfWX³f ±ff³fZ »fZ þfBÊ ¦fBÊÜþWXfÔ ´fSX

¸fÈ°fIY SXfþ´ff»f U ³fZWXf IYf RYfB»f RYûMXfÜ CX´f¨ffSX IZY ¶ffQ CXÀfZ Àf`RYBÊ SX`RYSX IYSX dQ¹ffÜ Àf`RYBÊ ¸fZÔ d¨fdIY°ÀfIYûÔ ³fZ ³fZWXf IYû ¸fÈ°f §fûd¿f°f IYSX dQ¹ffÜ §fMX³ff IZY ¶ffQ ÀfZ VffQe IYe JbdVf¹ffÔ ¸ff°f¸f ¸fZÔ ¶fQ»f ¦fBÊÜ ´fbd»fÀf ³fZ VfUûÔ IYû IY¶þZ ¸fZÔ »fZIYSX ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY

 IYû°fUf»fe ÃfZÂf IZY ³fb¸ffBVf d°fSXfWXf IZY Àf¸fe´f WXbAf WXfQÀff d»fE ·fZþf WX`Ü

¸f`³f´fbSXe/IbYSXfU»feÜ ¶fb²fUfSX IYû ÀfQSX ¶ffþfSX ¸fZÔ EÀfOXeE¸f ³fZ ¶ffþfSX ¶fÔQe IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ d³fSXeÃf¯f IZY QüSXf³f QbIYf³f Jû»fZ QbIYf³fQfSXûÔ ¸fZÔ WXOÞXIY¸´f ¸f¨f ¦f¹ffÜ QbIYf³fQfSX A´f³fe-A´f³fe QbIYf³fûÔ IZY VfMXSX d¦fSXfIYSX ·ff¦f ¦f¹fZÜ ³f¦fSX ¸fZÔ VffÀf³f õfSXf ¶fb²fUfSX IYû ¶ffþfSX ¶fÔQe IYf dQ³f d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü IbYL Àf¸f¹f ´fWX»fZ OXeE¸f IZY d³fQZÊVf ´fSX EÀfOXeE¸f dVfU´fiÀffQ °f±ff ßf¸f Af´fcd°fÊ Ad²fIYfSXe ³fZ ´fbd»fÀf IZY Àff±f ¶ffþfSX ¶fÔQe IYf d³fSXeÃf¯f IYSX°fZ WXb¹fZ QbIYf³f Jû»fIYSX ¶f`NXZ QbIYf³fQfSXûÔ IYû ¶fb²fUfSX IYû QbIYf³fZÔ ¶fÔQ IYSX³fZ IYe ¨fZ°ffU³fe Qe ¦fBÊ ±feÜ dþÀfIZY ¶ffQ ¶ffþfSX ¶fÔQe »ff¦fc WXû ¦fBÊ ±feÜ IbYL dQ³fûÔ ÀfZ Ad²fIYfÔVf QbIYf³fQfSXûÔ õfSXf ¶fb²fUfSX IYû ·fe QbIYf³fZÔ Jû»fZ þf³fZ IYe dVfIYf¹f°fZÔ QbIYf³fûÔ ´fSX IYf¸f IYSX³fZ Uf»fZ ¸fþQcSXûÔ õfSXf EÀfOXeE¸f ÀfZ IYe ¦fBÊ ±feÜ dþÀf ´fSX ¶fb²fUfSX IYû EÀfOXeE¸f ³fZ ³f¦fSX IZY ¶ffþfSX IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ EÀfOXeE¸f ³fZ Af³fZ IYe Àfc¨f³ff ´fSX QbIYf³f Jû»fZ QbIYf³fQfSXûÔ ¸fZÔ WXOÞXIY¸´f ¸f¨f ¦f¹ffÜ Af³f³f-RYf³f³f ¸fZÔ QbIYf³fQfSXûÔ õfSXf QbIYf³fûÔ IZY VfMXSX ¶fÔQ IYSX dQ¹fZÜ EÀfOXeE¸f ³fZ QbIYf³fQfSXûÔ IYû ¶fb²fUfSX IYû QbIYf³f ³f Jû»f³fZ IZY d³fQZÊVf QZ°fZ WXb¹fZ ¨fZ°ffU³fe Qe dIY ¹fdQ ¶ffþfSX ¶f³Qe IZY dQ³f QbIYf³fQfSX QbIYf³f Jû»fZ d¸f»f þf°ff WX` °fû CXÀfIZY dUøYð IYNXûSX IYfSXÊUfBÊ A¸f»f ¸fZÔ »ffBÊ þf¹fZ¦feÜ

Ad°fIiY¸f¯f WXMXfIYSX ³ff»fZ IYe WXbBÊ ÀfRYfBÊ BMXfUfÜ BMXfUf ÀfRYfSXe ´ffIYÊ ¸ff¦fÊ ´fSX dÀ±f°f »fbWX³³ff ¨füSXfWXf IZY BQÊ-d¦fQÊ ¶fb²fUfSX IYû Ad°fIiY¸f¯f Ad·f¹ff³f ¨f»ffIYSX ³ff»fZ IYû IY¶þZ ÀfZ ¸fböY IYSXfIZY CXÀfIYe ÀfRYfBÊ IYSXfBÊ ¦fBÊÜ BÀf QüSXf³f ³ff»fZ IYû ´ffMXIYSX CXÀf ´fSX SXJZ ÀfdSX¹ff U ¶ff»fc, d¦f˜e SXJ³fZ Uf»fZ ´ffÔ¨f QbIYf³fQfSXûÔ ´fSX ÀffPÞXZ 8 WXþfSX IYf þb¸ff³ffÊ ·fe ´ffd»fIYf ³fZ UÀfc»f dIY¹ffÜ dÀfMXe ¸fdþÀMÑZMX SXfIZYVf ´fMXZ»f, CX´fdþ»ffd²fIYfSXe dÀfðf±fÊ, ÀfeAû dÀfMXe OXf. AÔþ³fe IbY¸ffSX ¨f°fbUZQeÊ, °fWXÀfe»fQfSX ÀfQSX ASXXÎUQ IbY¸ffSX IbYNXfSX IZY Àff±f WXe SXfþÀU d³fSXeÃfIY ³f¦fSX ´ffd»fIYf ´fiQe´f IbY¸ffSX Vf¸ffÊ, ¸fb£¹f ÀfRYfBÊ d³fSXeÃfIY SXf¸ff³fÔQ °¹ff¦fe IZY Àff±f ´ffd»fIYf IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ »fbWX³³ff

¨füSXfWXf IZY AfÀf-´ffÀf ³ff»fZ ´fSX dþ°f³ff ·fe Ad°fIiY¸f¯f d¸f»ff þZÀfe¶fe ¸fVfe³f ³fZ PXWXf dQ¹ffÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû QZJIYSX ·fe Ad°fIiY¸f¯f ³f WXMXf³fZ Uf»fZ ´ffÔ¨f QbIYf³fQfSX dþ³WXûÔ³fZ ¸füSXÔ¦f, ¶ff»fc d¦f˜e SXûOX IZY dIY³ffSXZ OXf»f SXJe ±fe, CX³f ´fSX ÀffPÞXZ 8 WXþfSX IYf þb¸ff³ffÊ UÀfc»f IYSX d»f¹ffÜ SXûOX IZY Qû³fûÔ AûSX IZY Ad°fIiY¸f¯f IYû WXMXf³fZ IZY QüSXf³f XÎÀf¨ffBÊ dU·ff¦f U »fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe ·fe ¸füþcQ SXWXZÜ ³ff»fZ IYû dÀf»MX ÀfZ ·fSXf ´ffE þf³fZ ÀfZ EZÀff ´fi°fe°f WXû SXWXf ±ff dIY þ`ÀfZ U¿fûÊÔ ¶ffQ WXe BÀfIYe ÀfRYfBÊ IYSXfBÊ ¦fBÊ WX`Ü Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ Qû¶ffSXf Ad°fIiY¸f¯f ´ffE þf³fZ ´fSX IYOÞXf þb¸ff³ffÊ »f¦ff³fZ IYe ·fe ¨fZ°ffU³fe QeÜ

BMXfUfÜ ³f¦fSX ´ffd»fIYf ´fdSX¿fQ IYe A²¹fÃf ³füVff¶ff RbYSXIYf³f ³fZ IYWXf dIY ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f IZY °fWX°f ³f¦fSX IYû ÀU¨L ¶f³ff³fZ IZY d»fE ´ffd»fIYf 1 IYSXûOÞX 42 WXþfSX ÀfZ ÀfRYfBÊ IZY CX´fIYSX¯f JSXeQZ¦feÜ ³f¦fSX ´ffd»fIYf ´fdSX¿fQ õfSXf IYSXfE þf³fZ Uf»fZ dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ IZY Afg³f»ffB³f MXZÔOXSX CXNXfE ¦fE WX`ÔÜ ¶ff¶fþcQ BÀfIZY IYBÊ NXZIZYQfSXûÔ ³fZ A·fe dUIYfÀf IYf¹fÊ VfbøY ³fWXeÔ dIYE WX`ÔÜ EZÀfZ NXZIZYQfSXûÔ IYû ³fûdMXÀf QZIYSX CX³fIZY NXZIZY d³fSXÀ°f dIYE þfEÔÜ dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ »ff´fSXUfWXe Ãf¸¸f ³fWXeÔ WXû¦feÜ ´ffd»fIYf ¶fûOXÊ IYe ¶f`NXIY IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´ffd»fIYf ¶fûOXÊ õfSXf IYSXfE þf³fZ Uf»fZ dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ IZY d»fE EIY IY¸fZMXe IYf ¦fNX³f dIY¹ff þfE¦ffÜ Àf·ffÀfQ VfSXQ ¶ffþ´fZBÊ õfSXf »ffE ¦fE ´fiÀ°ffU IY˜e Jf³fZ IYe þ¦fWX ´fSX ¸ffg»f ¶f³ffE þf³fZ IYû JfdSXþ IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY d³fIYMX ·fdU¿¹f ¸fZÔ ³f¦fSX ´ffd»fIYf, ³f¦fSX ¸fWXf´ffd»fIYf ¶f³f ÀfIY°fe WX` °fû U°fʸff³f ´ffd»fIYf ·fU³f ¸fZÔ þ¦fWX IY¸f ´fOÞX þfE¦feÜ BÀfIYû »fZIYSX IY˜e Jf³fZ Uf»fe þ¦fWX ´fSX ´ffd»fIYf ·fU³f °f±ff ´ffd»fIYf

ÀfQSX ¶ffþfSX AfdQ ´fi¸fbJ ¸ff¦fûÊ ÀfZ WXû°ff WXbAf IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX Àf¸ff~

BMXfUfÜ ¶fb²fUfSX IYû Àfb¶fWX WXe BÔQiQZU ³fZ A³³fQf°ffAûÔ IYe ´fbIYfSX Àfb³f »feÜ BÀfIZY °fWX°f NXÔOXe WXUf IZY ¸f²¹f þ³f´fQ ¸fZÔ IYBÊ À±ff³fûÔ ´fSX WX»IYe ¶ffdSXVf WXbBÊÜ ÀffSXf dQ³f NXÔOXe WXUf ¨f»f³fZ AüSX ¹fQfIYQf ¶fcÔQf¶ffÔQe WXû³fZ ÀfZ ¸füÀf¸f ÀfbWXf³ff WXû ¦f¹ffÜ °ff´f¸ff³f ¸fZÔ ·fe d¦fSXfUMX QþÊ IYe ¦fBÊÜ Qû´fWXSX ¸fZÔ Ad²fIY°f¸f 33 dOX¦fie ´fSX SXWXfÜ ¸füÀf¸f ¶fZWX°fSX WXû³fZ ´fSX ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ·fe ¨fWX»f´fWX»f IYf ¸ffWXü»f ³fþSX Af¹ffÜ ¶fe°fZ QÀf dQ³fûÔ ÀfZ Af¸f þ³fþeU³f ·fe¿f¯f CX¸fÀf AüSX °fd´fVf ÀfZ ¶fZWXf»f ±ff °fû A³³fQf°ff IYWXZ þf³fZ dIYÀff³f ²ff³f IYe ³fÀfÊSXe °f±ff Àfd¶þ¹fûÔ IYe RYÀf»f JZ°fûÔ ¸fZÔ WXe þ»f³fZ »f¦fe ±feÜ BÀfÀfZ dIYÀff³f BÔQiQZU IYû ¸f³ff³fZ IZY d»fE IYBÊ °fSXWX IZY ´fi¹ffÀf IYSX SXWXZ ±fZÜ Àfb¶fWX AfÀf¸ff³f ¸fZÔ §f³fZ ¶ffQ»f Lf³fZ IZY Àff±f NXÔOXe WXUf ¨f»feÜ BÀfÀfZ IYfRYe SXfWX°f d¸f»fe, Qû´fWXSX IZY Àf¸f¹f þ³f´fQ ¸fZÔ IYBÊ À±ff³fûÔ ´fSX ¶ffdSXVf WXû³fZ ÀfZ Àf·fe IZY ¨fZWXSXZ dJ»f ¦fEÜ IYfRYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¹fbUfAûÔ ³fZ ¶ffdSXVf ¸fZÔ ·feÔ¦fIYSX JbVfe þfdWXSX IYeÜ ²ff³f IYf IYMXûSXf IYWXZ þf³fZ Uf»fZ þ³f´fQ ¸fZÔ ¶ffdSXVf IY¸fþûSX WXû³fZ ´fSX Ad²fIYfÔVf dIYÀff³fûÔ ´fSX ¸fbÀfe¶f°f IYf ´fWXfOÞX Àff WXe MXcMX°ff WX`Ü ¸füÀf¸f IZY ´fdSXU°fʳf ÀfZ Af¸f þ³fþeU³f ·fe ´fiÀf³³fd¨f°f ³fþSX Af¹ffÜ

·fU³f IYe þ¦fWX ´fSX ¸ffg»f ¶f³ffE þf³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IY˜e Jf³fZ Uf»fe þ¦fWX IYû IY¶þZ ÀfZ ¶f¨ff³fZ IZY d»fE 30 »ffJ IYe »ff¦f°f ÀfZ QeUfSX ¶f³ffBÊ þf SXWXe WX`Ü Ad°fIiY¸f¯f IZY ´fiIYSX¯f ´fSX ¶fû»f°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Ad°fIiY¸f¯f Ad·f¹ff³f ¨f»ff³fZ IZY Àff±fÊIY ´fdSX¯ff¸f Àff¸f³fZ ³fWXeÔ Af SXWXZ WX`ÔÜ Af¦fZ-Af¦fZ Ad°fIiY¸f¯f WXMXf¹ff þf°ff WX` ´feLZ ÀfZ Qû¶ffSXf Ad°fIiY¸f¯f WXû³fZ »f¦f°ff WX`Ü BÀf d»fE A¶f Ad°fIiY¸f¯f IYSX³fZ Uf»fûÔ ´fSX þb¸ff³ffÊ »f¦ff³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àf·ffÀfQ VfSXQ ¶ffþ´fZBÊ ³fZ IYWXf dIY ³ff»fûÔ ´fSX WXbE Ad°fIiY¸f¯f IYû WXMXf¹ff þf SXWXf WX`, dþ³f ³ff»fûÔ ´fSX Ad°fIiY¸f¯f VfZ¿f WX` CXÀfIYû ·fe WXMXf¹ff þfEÜ CX³WXûÔ³fZ VfWXSX IZY WXSX ¨füSXfWXf ´fSX ¸fWXf´fb÷Y¿fûÔ IYe ´fid°f¸ffEÔ »f¦ffIYSX CX³fIZY ÀfÔSXÃf¯f IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ UfMXSX IcY»fSX IYe ¸ffÔ¦f ´fSX IYWXf dIY ´ffd»fIYf IZY ´ffÀf A·fe ²f³f IYe IY¸fe WX`, ½¹fUÀ±ff WXû°fZ WXe UfMXSX IcY»fSX WXSX Àf·ffÀfQ IYû QZ dQE þfEÔ¦fZÜ

ÀffÔÀfQ °fZþ´fi°ff´f ³fZ ½¹föY dIY¹ff VfûIY

¸f`³f´fbSXeÜ ³f¦fSX IZY QZUe SXûOX d³fUfÀfe SXfgd¶f³f d°fUfSXe IZY d´f°ff ´fiQe´f d°fUfSXe IZY d³f²f³f ´fSX ¶fb²fUfSX IYû ÀffÔÀfQ °fZþ´fi°ff´f dÀfÔWX ¹ffQU ³fZ CX³fIZY §fSX ´fWXbÔ¨fIYSX VfûIY ÀfÔUZQ³ff ½¹föY IYeÜ ÀffÔÀfQ ¹ffQU ³fZ ÀU. d°fUfSXe IZY ´fdSXþ³fûÔ IYû PXfÔPXÀf ¶fÔ²ff¹ffÜ ¦f°f 25 þc³f IYû QZUe SXûOX d³fUfÀfe SXfgd¶f³f d°fUfSXe IZY d´f°ff ´fiQe´f d°fUfSXe IYf »fÔ¶fe ¶fe¸ffSXe IZY ¶ffQ d³f²f³f WXû ¦f¹ff ±ffÜ ¶fb²fUfSX IYû ÀffÔÀfQ °fZþ´fi°ff´f dÀfÔWX ¹ffQU ³fZ CX³fIZY §fSX ´fWXbÔ¨fIYSX ÀU. d°fUfSXe IYû ßfðfÀfb¸f³f Ad´fÊ°f IYSX³fZ IZY ¶ffQ BÊV½fSX ÀfZ ¸fÈ°ff°¸ff IYe Vffd³°f WXZ°fb BÊV½fSX ÀfZ ´fif±fʳff IYeÜ BÀf QüSXf³f ÀfÔQe´f d°fUfSXe SXfWXb»f ´fÔdOX°f, dVfÃfIY ³fZ°ff IÈY¿¯ff³f³Q Qb¶fZ, Àf´ff dþ»ff²¹fÃf Jb¸ff³f dÀfÔWX U¸ffÊ, Àf´ff ³f¦fSX A²¹fÃf ùQZVf dÀfÔWX þfg³fe, AfVfb°fû¿f ¸fbJþeÊ, OXfg. ÀfÔþeU Àf¢ÀfZ³ff, SXfþZVf JMXeIY AfdQ ¸füþcQ SXWXZÜ

IYû°fUf»fe ´fbd»fÀf IZY dUSXû²f ¸fZÔ ´f`Q»f ¸ff¨fÊ d³fIYf»f°fZ E¶feUe´fe IYf¹fÊIY°ffÊÜ

 WX¸f»ffUSXûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe ³f WXû³fZ IZY dUSXû²f ¸fZÔ E¶feUe´fe IYf¹fÊIY°ffÊAûa ³fZ d³fIYf»ff ´f`Q»f ¸ff¨fÊ

¶ffdSXVf ÀfZ A³³fQf°ffAûÔ IZY ¨fZWXSXZ dJ»fZ

ÀfRYfBÊ IZY d»fE JSXeQZ þfEÔ¦fZ OXZPÞX IYSXûOÞX IZY CX´fIYSX¯f: ´ffd»fIYf A²¹fÃf

VfWXSX IYû°fUf»f IZY dU÷Yð ¶fPÞX SXWXf dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ ¸fZÔAfIiYûVf

¸f`³f´fbSXeÜ AdJ»f ·ffSX°fe¹f dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ IZY IYf¹fÊIY°ffÊAûa ´fSX WXb¹fZÔ WX¸f»fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ AfSXûd´f¹fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe ³f WXû³fZ ´fSX E¶feUe´fe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYf AfIiYûVf ¶fPÞX°ff þf SXWXf SXWXfÜ ¶fb²fUfSX IYû IYf¹fÊIY°ffÊAûa ³fZ ´fbd»fÀf IZY dUSXû²f ¸fZÔ ´f`Q»f ¸ff¨fÊ IYSX þ¸fIYSX ´fbd»fÀf dUSXû²fe ³ffSXZ¶ffþe IYeÜ dþ»ff LfÂff ´fi¸fbJ U`V³fUe dÀfÔWX ³fZ IYWXfdIY A¶f °fIY AfSXûd´f¹fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe ³f WXû³fZ ÀfZ IYf¹fÊIY°ffÊAûa IYf SXû¿f ¶fPÞX°ff WXe þf SXWXf WX`Ü A¦fSX þ»Q WXe AfSXûd´f¹fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe ³f WXbBÊ °fû E¶feUe´fe ¶fPÞXf Af³Qû»f³f IYSXZÔ¦feÜ ³f¦fSX LfÂff ´fi¸fbJ ³fZ IYWXfdIY VfWXSX IYû°fUf»f IYû ¶ff°f IYSX³fZ °fIY IYe °f¸feþ ³fWXe WX`, þ¶f UWX E¶feUe´fe IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ÀfZ °f¸feþ ÀfZ ¶ff°f ³fWXe IYSX°fZ WX`, °fû þ³f°ff ÀfZ I`YÀfZ ¶ff°f IYSX°fZ WXûÔ¦fZÜ BÀfÀfZ ´fcUÊ ³f¦fSX IZY dIiYd›¹f³f d°fSXfWXf ÀfZ VfbøY WXbAf ´f`Q»f ¸ff¨fÊ IY¨fWXSXe SXûOX, dÀfMXe ´fûÀMX AfgdRYÀf, »fZ³f¦fÔþ, §f¯MXf§fSX, ¶fOÞXf ¨ff`SXfWXf,

¸fdWX»ff ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ õfSXf °f»ffVfe »fe ¦f¹fe °fû dU³fe°ff IZY ¶f`¦f ÀfZ d³fIY»fZ ÀU¯ff·fÊc¿f¯f IYû ¶fSXf¸fQ IYSX d»f¹ff ¦f¹ffÜ ±ff³ff ´fbd»fÀf ¨fûSXe IYe AfSXû´fe °fe³fûÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYû dWXSXfÀf°f ¸fZÔ »fZIYSX ´fcL°ffL IYSX SXWXe WX`Ü

·fSX±f³ffÜ ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¦fif¸f IbYÀfb¦fUfÔ AdWXSXf³f ¸fZÔ Af¹fe ¶ffSXf°f ¸fZÔ OXeþZ ´fSX OXfÔÀf IYû »fZIYSX ¦ffÔU IZY IbYL ¹fbUIY U ¶fSXf°fe ´fÃf Af´fÀf ¸fZÔ d·fOÞX ¦f¹fZÜ UWXeÔ d´fMXZ ¹fbUIYûÔ ³fZ »füMX SXWXe ¶fSXf°f IYû SXfÀ°fZ ¸fZÔ §fZSX d»f¹ffÜ ´fbd»fÀf IZY Af°fZ WXe §fZSX³fZ Uf»fZ ¹fbUIY ¸füIZY ÀfZ ·ff¦f JOÞXZ WXbEÜ ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¦fif¸f §f¸fbdSX¹ff d³fUfÀfe ÀfbSXZVf Vff¢¹f IZY »fOÞXIZY IYe ¶fSXf°f IbYÀf¦fUfÔ AdWXSXf³f d³fUfÀfe IY¸f»fZVf Vff¢¹f IZY §fSX ¦f¹fe ±feÜ þWXfÔ ´fSX »fOÞXIYe ´fÃf IZY »fû¦fûÔ ³fZ Af¹fe ¶fSXf°f IYe þ¸fIYSX Jfd°fSXQfSXe IYeÜ ¶fSXf°f A´f³fZ °f¹f Àf¸f¹f ´fSX »fOÞXIYe IZY §fSX IZY d»f¹fZ SXUf³ff WXbBÊÜ UWXeÔ VffQe Àf¸ffSXûWX À±f»f ´fSX ¶fþ SXWXZ OXeþZ ´fSX ¦ffÔU IZY IbYL ¹fbUIY ³ff¨f SXWXZ ±fZ °f·fe IbYL ¶fSXf°fe ·fe CXÀfe OXeþZ ´fSX CX³fIZY Àff±f ³ff¨f³fZ »f¦fZÜ ³ff¨f³fZ IZY QüSXf³f Qû³fûÔ ´fÃf IZY ¹fbUIYûÔ ¸fZÔ dIYÀfe ¶ff°f IYû »fZIYSX dUUfQ WXû ¦f¹ffÜ dþÀfIYû »fZIYSX Qû³fûÔ ´fÃf IZY ¹fbUIYûÔ ¸fZÔ þ¸fIYSX »ff°f§fcÀfZ ¨f»fZÜ dþÀf¸fZÔ ¶fSXf°fe ´fÃf IZY ·fSX±f³ff d³fUfÀfe SXfWXb»f U ¦fif¸f ´ff»fe d³fUfÀfe IY»»fc IZY WX»IYe ¨fûMXZÔ Af¹feÜ

dIY¹ff ¶ffþfSX ¶fÔQe IYf d³fSXeÃf¯f

¶fb²fUfSX IYû Qû´fWXSX ¶ffQ WXbBÊ ¶ffdSXVf ÀfZ d¸f»fe SXfWX°f

¸f`³f´fbSXe/IbYSXfU»feÜ ¶fb²fUfSX IYû Àfb¶fWX ÀfZ ¦f¸feÊ U CX¸fÀf IZY ¶fe¨f Qû´fWXSX ¶ffQ WXbBÊ WX»IYe ¶ffdSXVf ÀfZ ÃfZÂfe¹f »fû¦fûÔ IYû SXfWX°f d¸f»fe °fû UWXeÔ Vff¸f °fIY CX¸fÀf IZY IYfSX¯f »fû¦f ´fSXZVff³f SXWXZÜ ¶fb²fUfSX IYû Àfb¶fWX ÀfZ WXe ´fOÞX SXWXe ·fe¿f¯f ¦f¸feÊ ÀfZ »fû¦f JfÀfZ ´fSXZVff³f SXWXZÜ §fSXûÔ ¸fZÔ »f¦fZ ´fÔJZ ·fe »fû¦fûÔ IYû SXfWX°f ³fWXeÔ QZ SXWXZ ±fZÜ »fû¦f A´f³fZ ¨fZWXSXZ °f±ff WXf±f ´f`SX ´ff³fe ÀfZ ²fûIYSX ¦f»ff °fSX IYSX°fZ WXb¹fZ ¦f¸feÊ ÀfZ SXfWX°f ´ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX°fZ SXWXZÜ Qû´fWXSX ¸fZÔ A¨ff³fIY AfÀf¸ff³f ¸fZÔ IYf»fe §fMXf¹fZÔ d§fSX AfBÊ AüSX WXUf IZY Àff±f »f¦f·f¦f ´f³QiWX d¸f³fMX WXbBÊ ¶ffdSXVf ÀfZ »fû¦fûÔ IZY ¨fZWXSXZ dJ»f CXNXZÜ UWXeÔ WX»IYe ¶ffdSXVf IZY IYfSX¯f °ff´f¸ff³f ¸fZÔ d¦fSXfUMX Af³fZ ÀfZ »fû¦fûÔ IYû ¦f¸feÊ ÀfZ SXfWX°f d¸f»feÜ Vff¸f °fIY CX¸fÀf WXû³fZ IZY IYfSX¯f »fû¦f JfÀfZ ´fSXZVff³f SXWXZÜ

¶fIZYUSXÜ ÀfUfSXe ¶f³fIYSX ¸f`dþIY UfWX³f ¸fZÔ ¶f`NXe ¸fdWX»ff ¨fûSXûÔ ³fZ ¶f¦f»f ¸fZÔ ¶f`NXe EIY ÀfUfSXe IZY ¶f`¦f ÀfZ IYSXe¶f 50 WXþfSX IZY þZUSXf°f ¨fûSXe IYSX d»fEÜ ´fedOÞX°f ³fZ A³¹f ¸fdWX»ff ÀfUfdSX¹fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ °fe³fûÔ ¸fdWX»ff ¨fûSXûÔ IYû þZUSXf°f ÀfdWX°f ´fIYOÞXIYSX ¶fIZYUSX ±ff³ff ´fbd»fÀf IZY Àfb´fbQÊ IYSX dQ¹ffÜ §fMX³ff IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ¦fif¸f ³f¦fdSX¹ff ¶fbþb¦fÊ ±ff³ff ¶fIZYUSX d³fUfÀfe dU³fe°ff QZUe ´fbÂfe Àfb§fSX ÎÀfWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY UWX ¶fb²fUfSX IYe Qû´fWXSX IYSXe¶f Qû ¶fþZ AüSX`¹ff dþ»fZ IZY ¶ff¶fSX´fbSX ÀfZ EIY ¸f`dþIY UfWX³f ¸fZÔ ¶f`NXIYSX ¶fIZYUSX Af SXWXe ±feÜ SXfÀ°fZ ¸fZÔ ¶f¦f»f ¸fZÔ ¶f`NXe °fe³f ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ CXÀfIZY ¶f`¦f ÀfZ Àfû³fZ IYe Qû AÔ¦fcNXe, EIY ¸fÔ¦f»fÀfcÂf d³fIYf»f d»f¹ffÜ þ¶f ¶fIZYUSX ´fWXbÔ¨fe °fû UfWX³f IZY ´fdSX¨ff»fIY ³fZ dIYSXf¹fZ IZY ÷Y´f¹fZ ¸ffÔ¦fZ °fû UWX ÷Y´f¹fZ ¶f`¦f ÀfZ d³fIYf»f³fZ »f¦fe

5

WXbAfÜ BÀf ¸füIZY ´fSX dU·ff¦f ÀfÔ¦fNX³f ¸fÔÂfe AU²fZVf IbY¸ffSX, ³f¦fSX A²¹fÃf ¦füSXU SXfþ´fc°f, ´fiQZVf IYf¹fÊIYfdSX¯fe ÀfQÀ¹f AfQVfÊ ¦fb~f, ´fiUe³f ¸fü¹fÊ, dþ°fZ³Qi U¸ffÊ, ´fiVff³°f IbY¸ffSX, ´fi°feIY d¸fßff, Qb¦fZÊVf, ´f»fIY, ª¹fûd°f¿³ff AfdQ ´fi¸fbJ ÷Y´f ÀfZ ¸füþcQ SXWXZÜ

¶fJfÊÀ°f¦fe IZY ³fûdMXÀf IYf »fZJ´ff»fûÔ ´fSX AÀfSX ³fWXeÔ

BMXfUfÜ ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX Ad³fd›°fIYf»fe³f ²fSX³ff-´fiQVfʳf IYSX SXWXZ »fZJ´ff»fûÔ ´fSX ¶fJfÊÀ°f¦fe IZY ³fûdMXÀf IYf AÀfSX ³fWXeÔ ´fOÞXfÜ °feÀfSXZ dQ³f SXfª¹f IY¸fʨffSXe ´fdSX¿fQ ÀfdWX°f A³¹f ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYf Àf¸f±fʳf d¸f»f³fZ ÀfZ CX³fIYf CX°ÀffWX AüSX ª¹ffQf ¶fPÞX ¦f¹ff WX`Ü ²fSX³ff À±f»f ÀfZ A³¹f dU·ff¦fûÔ IZY ³fZ°ffAûÔ ³fZ EZ»ff³f dIY¹ff »fZJ´ff»fûÔ IYf IYf¹fÊ dIYÀfe A³¹f dU·ff¦f IZY IY¸feÊ ³fWXeÔ IYSXZÔ¦fZÜ ÀfSXIYfSX ³fZ Q¸f³fIYfSXe SXU`¹ff A´f³ff¹ff °fû Àf¸fc¨fZ ´fiQZVf Àf·fe IY¸feÊ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ³fþSX AfEÔ¦fZÜ CXØfSX ´fiQZVf »fZJ´ff»f ÀfÔ§f IZY Af”f³f ´fSX þfSXe »fZJ´ff»fûÔ IYf ²fSX³ff-´fiQVfʳf dþ»ff²¹fÃf ¦fb÷Y´fiÀffQ ¨fü²fSXe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ °feÀfSXZ dQ³f þfSXe SXWXfÜ JÔOX ¸fÔÂfe AVfûIY ¹ffQU ³fZ »fZJ´ff»fûÔ IYû EIYþbMX SXWX³fZ IZY d»fE ´fiZdSX°f dIY¹ffÜ A³¹f UöYfAûÔ ³fZ ·fe AfSX-´ffSX °fIY ÀfÔ§f¿fÊ þfSXe SXJ³fZ ´fSX þûSX dQ¹ffÜ CX´f¸fÔÂfe SXf¸fIbY¸ffSX ¶f÷YAf ³fZ IYWXf IZYU»f 11 »fZJ´ff»f Àf¸fc¨fZ þ³f´fQ ¸fZÔ WXOÞX°ff»f ´fSX

³fWXeÔ WX`ÔÜ ¶fJfÊÀ°f¦fe ÀfZ ´fcUÊ d³f»fÔ¶f³f WXû³ff ¨ffdWXE °f±ff ³fûdMXÀf IZY þUf¶f IZY d»fE Àf¸f¹f QZ³ff WXû°ff WX`Ü dIYÀfe »fZJ´ff»f ³fZ ³fûdMXÀf ÀUeIYfSX ³fWXeÔ dIY¹ff dÀfRYÊ §fSXûÔ ´fSX ¨fÀ´ff IYSXfE ¦fE WX`Ô BÀfd»fE WX¸ffSXf ÀfÔ§f¿fÊ þfSXe SXWXZ¦ffÜ ²fSX³ff À±f»f ´fSX SXfª¹f IY¸fʨffSXe ÀfÔ¹fböY ´fdSX¿fQ dþ»ff²¹fÃf dQ»fe´f d¸fßf, ¸fÔÂfe ´fiQe´f Àf¢ÀfZ³ff °f±ff IY¸fʨffSXe dVfÃfIY UZ»fRZY¹fSX EÀfûdÀfEVf³f IZY ´fifÔ°fe¹f A²¹fÃf SXfþeU ¹ffQU °f±ff ¸fÔÂfe ASXXÎUQ ²f³f¦fSX ÀfdWX°f A³¹f IYBÊ ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY ³fZ°ff ´fWXbÔ¨fZÜ ¹fWXfÔ ´fcUÊ JÔOX ¸fÔÂfe SXf¸f´fiIYfVf ´ff»f, ÀfQSX °fWXÀfe»f dþ»ff²¹fÃf ÀfÔþeU ¹ffQU, Qe´fIY ´ffNXIY, þÀfUÔ°f³f¦fSX ÀfZ A³fc´f IbY¸ffSX, »ff»f XÎÀfWX, °ffJf ÀfZ þ¦fQeVf ¹ffQU, ·fSX±f³ff ÀfZ dUþ¹f XÎÀfWX, Àf`RYBÊ ÀfZ Af»fûIY XÎÀfWX °f±ff ¨fIYSX³f¦fSX ÀfZ AU³feVf IbY¸ffSX °f±ff ¶fÈþ¸fûWX³f IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ IYfRYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »fZJ´ff»f AfEÜ

SX`»fe d³fIYf»f IYSX dQ¹ff þ³fÀfÔ£¹ff d³f¹fÔÂf¯f IYf ÀfÔQZVf

´fcUÊ Àf`d³fIYûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû ´fif±fd¸fIY°ff ´fSX WXû Àf¸ff²ff³f: dªf»ffd²fIYfSXe

¸f`³f´fbSXeÜ d¶f¿f¸f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ ´fcSXZ þª¶fZ IZY Àff±f QZVf IYe ÀfSXWXQûÔ IYe SXÃff IYSX³fZ Uf»fZ Àf`d³fIYûÔ IZY IYfSX¯f WXe QZVfUfÀfe ÀfbSXdÃf°f þeU³f ¹ff´f³f IYSX SXWXZ WX`Ü ÀfZ³ff ÀfZ ÀfZUfd³fUÈØf WXûIYSX Af³fZ Uf»fZ Àf`d³fIYûÔ IYf Àf·fe IYû Àf¸¸ff³f IYSX³ff ¨ffdWX¹fZ, CX³fIYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf ÀfUûʨ¨f ´fif±fd¸fIY°ff ´fSX Àf·fe dU·ff¦fûÔ ¸fZÔ Àf¸ff²ff³f WXû, CX³WXZÔ d¸f»f³fZ Uf»fe ÀfbdU²ff¹fZÔ Àf¸f¹f ÀfZ d¸f»fZ, BÀfIZY ¸ffIcY»f BÔ°fþf¸f IYSXf¹ff þf¹fZ¦ffÜ CXöY CXífSX dþ»ffd²fIYfSXe ´fiQe´f IbY¸ffSX ³fZ Àf`d³fIY ¶fÔ²fb IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ Àf`d³fIYûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffEZÔ Àfb³f³fZ IZY CX´fSXf³°f ½¹föY dIY¹fZÜ CX³WXûÔ³fZ Àf`d³fIYûÔ IYû AfV½fÀ°f dIY¹ff dIY CX³fIYe ´fi°¹fZIY Àf¸fÀ¹ff IYf ´fif±fd¸fIY°ff ´fSX d³fQf³f WXû¦ffÜ CX³fIZY õfSXf þû ·fe ´fif±fʳff ´fÂf dQ¹fZ þf¹fZÔ¦fZ CX³WXZÔ Afg³f»ffB³f IYSX d³fÀ°ffSX¯f IYSXf¹ff þf¹fZ¦ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ·fc°f´fcUÊ Àf`d³fIYûÔ IZY A»ffUf dþ»ff Àf`d³fIY IY»¹ff¯f Ad²fIYfSXe IY³fÊ»f ·fc´fZ³Qi dÀfÔWX A³¹f dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe AfdQ CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ

BMXfUfÜ dUV½f þ³fÀfÔ£¹ff dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX þf¦føYIY°ff ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE þ³fÀfÔ£¹ff IY¸f IYSX³fZ IYû »fZIYSX EIY SX`»fe IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸fb£¹f d¨fdIY°Àffd²fIYfSXe IZY À°fSX ÀfZ d³fIYf»fe ¦fBÊ SX`»fe IYû dþ»ffd²fIYfSXe ÀfZ»Uf IbY¸ffSXe þZ ³fZ WXSXe ÓfÔOXe dQJf IYSX SXUf³ff dIY¹ffÜ SXfþIYe¹f BÔMXSX IYf»fZþ ÀfZ d³fIYf»fe ¦fBÊ SX`»fe ¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ ³fZ ¶fOÞXûÔ IYû Àfed¸f°f ´fdSXUfSX ÀfbJe ´fdSXUfSX SXJ³fZ IYf ÀfÔQZVf dQ¹ffÜ ÀfeE¸fAû OXf. Ad³f»f IbY¸ffSX A¦fiUf»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY 26 þb»ffBÊ °fIY þ³fÀfÔ£¹ff dÀ±fSX°ff ´fJUfOÞXf ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ SX`»fe IYf Àf¸ff´f³f BÀ»ffd¸f¹ff BÔMXSX IYf»fZþ ¸fZÔ ¦fûâe IZY Àff±f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþ»ff AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·fe ´fdSXUfSX dUIYfÀf ¸fZ»fZ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ À±ffBÊ dUd²f ³fÀf¶fÔQe, ¸fdWX»ff EUÔ ´fb÷Y¿f ³fÀf¶fÔQe, AÀ±ffBÊ

´fdSXUfSX d³f¹fûþ³f IZY Àff²f³f ¶f°ffE ¦fEÜ SX`»fe ¸fZÔ OXf. Ad³f»f IbY¸ffSX, OXf. dIYVfûSX Àff¦fSX, OXf. UeSXZ³Qi XÎÀfWX, OXf. CX¸fZVf IbY¸ffSX, þeAfBÀfe IZY

´fi²ff³ff¨ff¹fÊ OXf. ¸fbIZYVf ¹ffQU, EÀfOXe BÔMXSX IYf»fZþ IZY ÀfÔþ¹f Vf¸ffÊ, ÀfÔQe´f QedÃf°f, d³f¸fÊ»f XÎÀfWX ÀfdWX°f IYBÊ »fû¦f ¸füþcQ SXWXZÜ


6

RYeSXûªff¶ffQ, ¦fb÷Y½ffSX 12 ªfb»ffBÊX 2018

³fZWXøY ªfe Afªf ·fe ¹ffQ Af°fZ W`ÔX

QZVf IYe AfþfQe ÀfZ »fZIYSX ¶fe°fZ 70 U¿fûÊÔ ¸fZÔ QZ¿f ¸fZÔ 14 ´fi²ff³f¸fÔÂfe Àff¸f³fZ Af¹fZÜ dþ³f¸fZÔ ÀfZ ´fd¯OX°f þUfWXSX»ff»f ³fZWXøY QZ¿f IZY ´fi±f¸f ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY øY´f ¸fZÔ Àff¸f³fZ AfE ±fZÜ dþ³f ´fSX Afþ UÔVfUfQ ÀfZ »fZIYSX ³f þf³fZ dIY°f³fZ AfSXû´f »f¦ffE þf SXWXZ WX`ÔÜ þ¶fdIY Àf¨¨ffBÊ ¹fWX WX` dIY AfþfQe IZY ¶ffQ ³fZWXøY þ`ÀfZ ½¹fdöY°U IYe WXe WXfªfe dSX¹ffªfÞCXïXe³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY øY´f ¸fZÔ AfUV¹fIY°ff ±fe, ¹fdQ Af´f d³fSX´fZÃf údá ÀfZ CX³WXZÔ QZJZÔÜ ³fZWXøY A´f³fZ ´fi²ff³f Àf¸´ffQIY IYf¸f ¸fZÔ B°f³fZ A¨LZ ±fZ dIY IYûBÊ IY»´f³ff WXe ³fWXeÔ IYSX ´ff°ff ±ff dIY CX³fIZY þf³fZ IZY ¶ffQ IYe dÀ±fd°f ÀfZ ·ffSX°f I`YÀfZ d³f´fMX ´ffE¦ffÜ CX³f dQ³fûÔ, JfÀf°füSX ´fSX ¨fe³fe WX¸f»fZ IZY ¶ffQ »f¦ff°ffSX ¹fWXe ´fcLf þf°ff ±ff dIY ³fZWXøY IZY ¶ffQ IYü³f? Afþ ´ffÔ¨f QVfIYûÔ AüSX 13 ´fi²ff³f¸fÔdÂf¹fûÔ IZY ¶ffQ ¹fWX ´fiV³f d³fSX±fÊIY »f¦f°ff WX`Ü UfÀ°fU ¸fZÔ ¸fZSXZ þ`ÀfZ »fû¦fûÔ IZY dQ»fûÔ-dQ¸ff¦f ¸fZÔ ³fZWXøY IYe ´fifÀfÔd¦fIY°ff A¶f ·fe WX`, þû ÀffNX IZY QVfIY ¸fZÔ ´f»fZ-¶fPÞXZ AüSX QZVf IYû EIY SXJ³fZ ¸fZÔ ³fZWXøY õfSXf d³f·ffBÊ ·fcd¸fIYf IYû þf³f°fZ WX`ÔÜ ¸f`Ô ´fif¹f: ³fBÊ ÀfWXpf¶Qe ¸fZÔ ´f`Qf ´fePÞXe IYû ´fcL°fZ QZJ°ff WXcÔ dIY þUfWXSX»ff»f IYü³f ±fZ? ¢¹ff UfIYBÊ UZ B°f³fZ d°fSXÀIYfSX ¹fû¦¹f WX`Ô, dþ°f³fZ ¶f°ffE þf°fZ WX`Ô? ¹fdQ ¸f`Ô CX³WXZÔ ¶f°ff°ff WXcÔ dIY UZ SXfWXb»f IZY ´fSXQfQf ±fZ °fû UZ IYWX°fZ WX`Ô, A¨Lf, BÀfe ÀfZ Àf¶f À´fá WXû þf°ff WX`! SXfWXb»f IZY ´fSXQfQf ·ffSX°f IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ±fZÜ CX³fIYe QfQe BÔdQSXf ¦ffÔ²fe ·fe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ±feÔ AüSX CX³fIZY d´f°ff SXfþeU, BÔdQSXf IZY ´fbÂf ·fe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ±fZ AüSX A¶f SXfWXb»f A¦f»fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô! »f¦f·f¦f °f°IYf»f ¸fûQe IYf AfSXû´f d³fVff³fZ ´fSX »f¦f þf°ff WX`EIY WXe ´fdSXUfSX ³fZ QZVf IYû °fe³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe dQE AüSX EIY BÔ°fþfSX IYSX SXWXf WX`Ü IYûBÊ A¨fSXþ ³fWXeÔ WX` dIY UÔVfUfQ IYf AfSXû´f B°f³ff Àf¨f »f¦f°ff WX`Ü dIÔY°fb þû þUfWXSX»ff»f ´fSX ·ffSX°f ´fSX UÔVfUfQ ±fû´f³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff°fZ WX`Ô UZ CX³fIYe AÀf»fe ·fcd¸fIYf ·fc»f þf°fZ WX`ÔÜ UZ AÀfÔdQ¦²f øY´f ÀfZ WX¸ffSXZ ÀU°fÔÂf°ff ÀfÔ§f¿fÊ IZY ¸fWXf³f°f¸f ³fZ°ffAûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY ±fZ AüSX UZ WXe ±fZ dþ³WXZÔ ³fü ¶ffSX þZ»f ¸fZÔ OXf»ff ¦f¹ff AüSX CX³WXûÔ³fZ IbY»f 3,359 dQ³f þZ»f ¸fZÔ d¶f°ffEÔÜ CX³f ³fü U¿fûÊÔ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ CX»»fZJ³fe¹f dIY°ff¶fZÔ d»fJe, dþ³WXZÔ Afþ ¸f`Ô ª¹ffQf ´fPÞXf þf°fZ ³fWXeÔ QZJ°ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ·fe LdU ¹fWX ¶f³ffBÊ ¦fBÊ dIY ³fZWXøY dUVfZ¿f U¦fÊ IZY EZÀfZ ½¹fdöY ±fZ, dþ³WXZÔ ¦ffÔ²fe IYe ¶fQü»f°f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fQ °fV°fSXe ´fSX SXJf d¸f»f ¦f¹ff, þ¶fdIY ´fMXZ»f AüSX ¶fûÀf þ`ÀfZ Ad²fIY WXIYQfSX »fû¦f BÀfÀfZ UÔd¨f°f SXJZ ¦fEÜQfUf dIY¹ff dIY ¹fdQ ³fZWXøY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fWXeÔ WXû°fZ °fû SXf¿MÑX IYf Bd°fWXfÀf IbYL AüSX WXû°ff, ¶fZWX°fSX WXû°ffÜ ³fZWXøY IZY Afþ IZY Af»fû¨fIY ¹fWXe QfUf IYSX°fZ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ ¸fûQe ·fe Vffd¸f»f WX`Ô, dþ³WXûÔ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ Q»fe»f Qe dIY ¹fdQ ÀfSXQfSX ´fMXZ»f ´fi²ff³f¸fÔÂfe WXû°fZ °fû ·ffSX°f VfdöYVff»fe, ¶fZWX°fSX SXf¿MÑX WXû°ff AüSX ÀffSXf IYV¸feSX WX¸ffSXf WXû°ffÜ WX¸f Àf¶f þf³f°fZ WX`Ô dIY IYV¸feSX Uf»fe ¶ff°f ¦f»f°f WX`Ü dU·ffþ³f IZY Àf¸f¹f ´fMXZ»f ´fcSXf IYV¸feSX QZ³fZ IYû °f`¹ffSX ±fZÜ ³fZWXøY ³fWXeÔ WXû°fZ °fû UWX ·fe WX¸ffSXZ ´ffÀf ³fWXeÔ WXû°ff, þû Afþ WX`Ü ¸fbÓfZ ³fWXeÔ »f¦f°ff dIY IYûBÊ ·fe d³f¿´fÃf Bd°fWXfÀfIYfSX QfUf IYSX ÀfIY°ff WX` dIY ´fMXZ»f (¹ff IYûBÊ A³¹f) ¶fZWX°fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe WXû°ffÜ Àf¨f °fû ¹fWX WX` dIY EZÀff ¸ff³f³fZ IYf IYûBÊ IYfSX¯f ³fWXeÔ WX`Ü ·ffSX°f IYû CXÀf UöY EZÀff ¶fbdð¸ff³f, dU¨ffSXVfe»f ³fZ°ff ¨ffdWXE ±ff, dþÀfIYf Qbd³f¹ff ¸fZÔ A°¹fd²fIY Àf¸¸ff³f WXûÜ ³fZWXøY ¸fZÔ ¹fWX ¶ff°f ±feÜ UZ °f¶f dUV½f ³fZ°ff ±fZ þ¶f ·ffSX°f IYû VfdöY IZY øY´f ¸fZÔ ³fWXeÔ QZJf þf°ff ±ffÜ Afþ ·ffSX°f IYû EIY ¶fOÞXe °ffIY°f IZY øY´f ¸fZÔ QZJf þf SXWXf WX` AüSX CXÀfe °ffIY°f IYû AüSX Ad²fIY VfdöYVff»fe ¶f³ff³fZ IZY d»fE Afþ EZÀfZ ³fZ°ff IYe QZVf IYû þøYSX°f WX` dþÀfIZY DY´fSX ²f¸fÊ-þfd°f EUÔ Àff¸´fiQfd¹fIY AfdQ WXû³fZ IZY AfSXû´f ³f »f¦fZ WXûÔÜ UZ AfSXû´f d³f:ÀUf±fÊ U Àf¨¨fZ QZ¿f·föY IYe Afþ BÀf QZVf IYû þøYSX°f WX`Ü

IgYdSX¹fSX dÀfSX`d¸fIY MXZ¢³fû»ffgþe ¸fZÔ PXZSXûÔ ÀfÔ·ffU³ffEÔ

B³f dQ³fûÔ IÔYª¹fc¸fSX ¦fbOXÐÀf IZY IYBÊ EZÀfZ CXôû¦f WX`Ô, þû ´fcSXe °fSXWX ÀfZ dÀfSX`d¸fIY ¸f`MXZdSX¹f»f ´fSX WXe d³f·fÊSX WX`Ü dÀfSX`d¸fIY IYf BÀ°fZ¸ff»f d¶fi¢Àf, Àfe¸fZÔMX, MXfB»Àf, ¦»ffÀf, ´ffgMXdSX AüSX À´ffIYÊÊ ´»f¦f IÔY´fd³f¹fûÔ ¸fZÔ °fû WXû°ff WXe WX`, Àff±f WXe B»fZ¢MÑfgd³fIY BÔOXÀMÑe ¸fZÔ B»fZd¢MÑIY»f BÔÀfb»fZMXSX, OXf¹fûOXÀf, ¸f`¦³fZMXeIY I`Yd´fÀMXSX ¸f`MXZdSX¹f»f AfdQ ¸fZÔ BÀfIYf CX´f¹fû¦f ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX WXû³fZ »f¦ff WX`Ü dÀfSX`d¸fIY MXZ¢³fû»ffgdþÀMX IZY d»fE ³¹fcd¢»f¹fSX MXZ¢³fû»ffgþe, B»fZ¢MÑfgd³f¢Àf, MXZ»feIY¸¹fbd³fIZYVf³f, À´fZÀf MXZ¢³fû»ffgþe, ¸fZdOXdÀf³f AüSX Àfe¸fZÔMX IÔY´f³fe ¸fZÔ SXûþ¦ffSX IYe A¨Le ÀfÔ·ffU³ffEÔ WX`ÔÜ EZÀff ¸ff³ff þf°ff WX` »f¦f·f¦f 3000 WXþfSX U¿fÊ ´fcUÊ WXe ¨fe³f IZY d³fUfdÀf¹fûÔ ³fZ dÀfSX`d¸fIY IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ff ±ffÜ CXÀf Àf¸f¹f BÀfIYf BÀ°fZ¸ff»f Af¸f°füSX ´fSX IY´f °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY d»fE dIY¹ff þf°ff ±ffÜ »fZdIY³f BÀf ÃfZÂf IYf AfIYfSX A¶f IYfRYe ¶fOÞXf WXû ¨fbIYf WX`Ü Afþ IY´f AüSX ÀfþfUMXe Àff¸ff³fûÔ ÀfZ »fZIYSX À´ffIYÊÊ ´»f¦f, OÑZ³f ´ffB´f, dÀf³fZMXSXe Uf¹fSX, À´fZÀf ÀfMX»f AüSX ³f þf³fZ dIY°f³fZ CXôû¦fûÔ ¸fZÔ BÀfIYf BÀ°fZ¸ff»f WXû³fZ »f¦ff WX`Ü ¹fdQ Af´f dÀfSX`d¸fIY MXZ¢³fû»ffgþe IYe dOX¦fie WXfdÀf»f IYSX »fZ°fZ WX`Ô, °fû ¹fWXfÔ Af´fIZY d»fE PXZSXûÔ ÀfÔ·ffU³ffEÔ WX`ÔÜ ¢½ffd»fdRYIZYVf³f AüSX IYûÀfZÊþ: BÀf RYe»OX ¸fZÔ EÔMÑe IZY d»fE ¶ffSXWXUeÔ ÀffBÔÀf (dRYdþ¢Àf, IZYd¸fÀMÑe AüSX ¸f`±f) ÀfZ ´ffÀf WXû³ff þøYSXe WX`Ü QZVf IZY IYBÊ ´fi¸fbJ IYfg»fZþ dÀfSX`d¸fIY MXZ¢³fû»ffgþe ÀfZ þbOXZ ¶feBÊ, ¶feMXZIY ´fiû¦fif¸f AfgRYSX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIYe AUd²f ¨ffSX U¿fÊ IYe WXû°fe WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ dÀfSX`d¸fIY ¸fZÔ E¸fMXZIY AüSX ´feE¨fOXe IYûÀfÊ ·fe IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀf IYûÀfÊ ¸fZÔ EÔMÑe dSXMXZ³f MXZÀMX IZY Af²ffSX ´fSX WXû°fe WX`Ü ¢¹ff IYSX°fZ WX`Ô dÀfSX`d¸fIY MXZ¢³fû»ffgdþÀMX: dÀfSX`d¸fIY ´fiûOX¢MX IYû °f`¹ffSX IYSX³ff U`Äffd³fIY ´fidIiY¹ff WX`Ü dÀfSX`d¸fIY MXZ¢³fû»ffgdþÀMX ³fBÊ °fIY³feIY IYe ÀfWXf¹ff°f ÀfZ ³ffg³f-¸f`MXZd»fIY AüSX B³fAfg¦fÊd³fIY ¸f`MXZdSX¹f»Àf IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fZ WXbE CX´f¹fû¦fe AüSX ¶fZWXQ AfIY¿fÊIY ´fiûOX¢MX °f`¹ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ ¸ffdWXSX WXû°fZ WX`ÔÜ B°f³ff WXe ³fWXeÔ, UZ ¶ff»fc AüSX ¢»fZ (d¨fIY³fe d¸f˜e) IYf CX´f¹fû¦f ¶fZdÀfIY dÀfSX`d¸fIY ¸f`MXZdSX¹f»f IYû °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY d»fE IYSX°fZ WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ IZYd¸fIY»f ´fifgÀfZÀf IYe ¸fQQ ·fe »fe þf°fe WX`Ü A¨Le WX` Àf`»fSXe: BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ Uf»fZ ´fZVfZUSXûÔ IYe Àf`»fSXe ·fe IYfRYe A¨Le WXû°fe WX`Ü dÀfSX`d¸fIY ¸fZÔ dOX¦fie AüSX dOX´»fû¸ff SXJ³fZ Uf»fZ ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYû VfbøYAf°fe QüSX ¸fZÔ WXe 15 ÀfZ 20 WXþfSX ÷Y´f¹fZ IZY IYSXe¶f ´fid°f ¸ffWX Àf`»fgSXe d¸f»f³fZ »f¦f°fe WX`Ü ¹fdQ ¨ffSX ÀfZ LWX U¿fÊ IYf IYf¹fÊ-A³fb·fU WX`, °fû Af´fIYe Àf`»fgSXe 40 ÀfZ 50 WXþfSX ÷Y´f¹fZ WXû ÀfIY°fe WX`Ü

¸f³fûSaXªf³f dRYSX Bd°fWXfÀf IYe VfSX¯f ¸fZÔ ¶ffg»feUbOX, A¶f Aþ¹f QZU¦f³f ¶f³fZÔ¦fZ k¨ff¯f¢¹fl

B³f dQ³fûÔ EZd°fWXfdÀfIY ´ffÂfûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX IYBÊ dRY»¸fZÔ ¶f³f SXWXe WX`ÔÜ BÀfe IYOÞXe ¸fZÔ A¶f J¶fSX AfBÊ WX` dIY Ad·f³fZ°ff Aþ¹f QZU¦f³f ¶fOÞXZ ´fQZÊ ´fSX ¨ff¯f¢¹f IYf dIYSXQfSX þe³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX WX`ÔÜ þe WXfÔ, A¶f ·ffSX°fe¹f Bd°fWXfÀf IZY EIY ¸fWXf³f dU¨ffSXIY k¨ff¯f¢¹fl ´fSX dRY»¸f ¶f³f SXWXe WX`, dþÀf¸fZÔ Aþ¹f QZU¦f³f ¨ff¯f¢¹f IYe ·fcd¸fIYf d³f·ffEÔ¦fZÜ Aþ¹f QZU¦f³f k¨ff¯f¢¹fl IYû »fZIYSX ¶fZWXQ CX°ÀffdWX°f WX`Ô AüSX A¶fÀfZ IbYL QZSX ´fWX»fZ CX³WXûÔ³fZ BÀf ¶ff¶f°f MXÐUeMX IYSX A´f³fe JbVfe þfdWXSX IYSX Qe WX`Ü ¹fWX dRY»¸f ³feSXþ ´ffÔOXZ IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ ¶f³fZ¦feÜ Aþ¹f QZU¦f³f þ`ÀfZ ¸fÔÓfZ WXbE IY»ffIYfSX IYû k¨ff¯f¢¹fl IZY dIYSXQfSX ¸fZÔ QZJ³ff ¶fZWXQ dQ»f¨fÀ´f WXû¦ffÜ WXf»ffÔdIY, ¹fWX dRY»¸f IY¶f °fIY dSX»feþ WXû¦fe AüSX BÀf¸fZÔ Aþ¹f QZU¦f³f IZY A»ffUf AüSX IYü³f-IYü³f WXûÔ¦fZ, BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ A·fe IYûBÊ þf³fIYfSXe ³fWXeÔ AfBÊ WX`! Aþ¹f IYû Af´f Àf¶f³fZ CX³fIYe WXfd»f¹ff dRY»¸f kSXZOXl ¸fZÔ EIY B³fIY¸f MX`¢Àf Ad²fIYfSXe IZY øY´f ¸fZÔ QZJf ±ff »fZdIY³f, A¶f CX³WXZÔ ¶fOÞXZ ´fQZÊ ´fSX ¨ff¯f¢¹f ¶f³fIYSX CX´fQZVf QZ°fZ WXbE QZJ³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX WXû þfB¹fZ!

Àf¸´ffQIYe¹f

SPM NEWS

þeEÀfMXe ´fi¯ff»fe IZY ´fi¹fû¦f IYf EIY Àff»f e dQUÀf Àf¸ffSXûWX IZY³Qie¹f SXZ»f, dUØf EUÔ ªfe EÀfMX IYfSX´fûSXZMX IYf¹fʸfÔÂfe ´fe¹fc¿f ¦fû¹f»f IZY ¸fb£¹f

Afd°f±¹f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ þeEÀfMXe dQUÀf Àf¸ffSXûWX IZY ²fc¸f²ff¸f ÀfZ ¸f³ff³fZ IYe BÀfd»fE ·fe ÀfÔ·ffU³ff ½¹föY IYe þf SXWXe ±fe ¢¹fûÔdIY ¦f°f U¿fÊ BÀfIYû 1 þb»ffBÊ 2017 ÀfZ »ff¦fc IYSX³fZ IZY d»fE ÀfÔÀfQ IZY IZY³Qie¹f IYÃf ¸fZÔ 30 þc³f AüSX 1 þb»ffBÊ IYe ¸f²¹fSXfdÂf Àf¸ffSXûWX Af¹fûdþ°f IYSXIZY °f°IYf»fe³f SXf¿MÑX´fd°f ´fi¯fU ¸fbJþeÊ IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ »ff¦fc dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ þeEÀfMXe IYe ´fWX»fe U¿fʦffÔNX ´fSX dUØf¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ A´f³fZ ÀfÔQZVf ¸fZÔ QZVfUfdÀf¹fûÔ IYû ¶f²ffBÊ QZ°fZ WXbE IYWXf dIY ·ffSX°f ¸fZÔ A´fi°¹fÃf IYSX ´fi¯ff»fe ¸fZÔ þû ¶fQ»ffU Af¹ff WX` UWX A·fc°f´fcUÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þeEÀfMXe ÀfZ ³f IZYU»f A´fi°¹fÃf IYSX ÀfÔ¦fiWX¯f ¸fZÔ UÈdð WXbBÊ WX` ¶fd»IY Af¹fIYSX ÀfÔ¦fiWX¯f ¸fZÔ ·fe UÈdð WXbBÊ WX`Ü þWXfÔ ÀfSXIYfSX AüSX ·ffþ´ff ³fZ þeEÀfMXe dQUÀf IYû ²fc¸f²ff¸f IZY Àff±f ¸f³ff¹ff UWXeÔ ´fSX ´fi¸fbJ dUSXû²fe Q»f IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ ³fZ ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYû WXû³fZUf»fe ´fSXZVffd³f¹fûÔ °f±ff ´fZMÑûd»f¹f¸f ´fQf±fûÊÔ IYû þeEÀfMXe IZY Qf¹fSXZ ÀfZ ¶ffWXSX SXJ³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX IYe Af»fû¨f³ff IYeÜ ´fcUÊ dUØf¸fÔÂfe ´fe. d¨fQ¸¶fSX¸f ³fZ þeEÀfMXe IYe Af»fû¨f³ff IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY BÀfIYe øY´fSXZJf, QSX AüSX A³fb´ff»f³f ¸fZÔ B°f³fe Ad²fIY ÂfbdMX¹ffÔ WX`Ô dIY ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IZY ¶fe¨f þeEÀfMXe EIY A´fVf¶Q ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü ÀfSXIYfSX B»fZ¢MÑfd³fIY ¸fedOX¹ff ¸fZÔ UfÀ°fdUIY°ffAûÔ ÀfZ QcSX ´fi¨ffSX IYSX SXWXe WX`Ü AfþIY»f dUdU²f ·ffSX°fe ´fSX þeEÀfMXe IYû »fZIYSX EIY dþÔ¦f»f Àfb³ffBÊ QZ°ff WX` dþÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY þeEÀfMXe ÀfZ CX´f·fûöYf °f±ff IYfSXû¶ffSXe Qû³fûÔ JbVf WX`ÔÜ UfÀ°fdUIY°ff ¹fWX WX` dIY ·ffSX°f IZY dIYÀfe ·fe SXfª¹f IZY dIYÀfe ·fe ³f¦fSX IZY CX´f·fûöYf IYû þeEÀfMXe »ff¦fc WXû³fZ IZY ¶ffQ ÀfZ IYûBÊ ·fe UÀ°fb U ÀfZUf ÀfÀ°fZ ¸fZÔ ³fWXeÔ d¸f»f SXWXe WX`, BÀfd»fE CXÀfIZY JbVf ¹ff ³ffJbVf WXû³fZ IYf ÀfUf»f WXe ³fWXeÔ CXNX°ffÜ þWXfÔ °fIY IYfSXû¶ffSXe IYf ÀfUf»f WX`, UWX ´fSXeÃf¯f IYf dU¿f¹f WX`Ü IYfSXû¶ffSXe U¦fÊ EIYøY´f ³f WXûIYSX dUdU²f WX`Ü UWX A³fZIY U¦fûÊÔ ¸fZÔ ¶fÔMXf WXbAf WX`Ü EIY U¦feÊIYSX¯f MX³fÊAûUSX IZY Af²ffSX ´fSX dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`, dþÀfIZY A³fbÀffSX LûMXf, ¸fÓfû»ff AüSX ¶fOÞXf ½¹ff´ffSXeÜ QcÀfSXf U¦feÊIYSX¯f CXÀfIZY IiYZ°ff U¦fÊ AüSX UÀ°fb U¦fÊ IZY Af²ffSX ´fSX dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü þ`ÀfZ JbQSXf ½¹ff´ffSXe, ±fûIY ½¹ff´ffSXe, ÀMXfgdIYÀMX, IY´fOÞXf, ½¹ff´ffSXe, dIYSXf³ff ½¹ff´ffSXe AfdQÜ þWXfÔ °fIY JbQSXf ½¹ff´ffSXe IYf ÀfUf»f WX`, þeEÀfMXe ¸fZÔ 17 IYSXûÔ IZY Àf¸ffUZVf WXû³fZ ÀfZ Àf·fe IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ

IYû JbVf WXû³ff ¨ffdWXE ±ff, dIY³°fb Àff¸ff³¹f JbQSXf ½¹ff´ffSXe IYe ´fSXZVffd³f¹ffÔ ¶fPÞX ¦fBÊ WX`Ô, ´fWX»fZ CXÀfZ EIY ¶ffSX d¶fIiYeIYSX dSXMX³fÊ ·fSX³ff ´fOÞX°ff ±ff A¶f

CXÀfZ WXSX ¸fWXe³fZ d¶fIiYeIYSX dSXMX³fÊ ·fSX³fZ IZY d»fE IYWXf þf SXWXf WX` dþÀfIZY d»fE ¨ffMXOXÊ EIYfCXÔMXZÔMX IYe ÀfZUfEÔ »fZ³fZ IYû ¸fþ¶fcSX WXû³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü BÀf ´fiIYfSX LûMXZ AüSX ¸fÓfû»fZ JbQSXf ½¹ff´ffSXe JbVf WXû³fZ IYe ¶fþf¹f QbJe WX`ÔÜ BÀf ´fiIYfSX SXZdOX¹fû ´fSX þeEÀfMXe ÀfZ CX´f·fûöYf U ½¹ff´ffSXe IYf JbVf WXû³fZ IYf dþÔ¦f»f ¦ff³f ´fc¯fÊøY´f ÀfZ ·fif¸fIY WX`Ü QSXAÀf»f JbQSXf ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYe ÀfQ`U WXe ¨ffWX°f SXWXe ±fe dIY ÀffSXZ MX`¢Àf ´fi±f¸f d¶f³Qb ´fSX »f¦ffE þfEÔ dþÀfÀfZ UWX MX`¢Àf´fZOX ¸ff»f JSXeQ IYSX IYfSXû¶ffSX IYSXZ U SXfª¹f d¶fIiYeIYSX IZY ÓfÔÓfMX ÀfZ ¸fböY WXûIYSX IZYU»f MX³fÊAûUSX MX`¢Àf IYf ·fb¦f°ff³f IYSXZÜ ´fWX»fZ IY´fOÞXf ½¹ff´ffSXe BÀfed»fE ÀfbJe ¸ff³fZ þf°fZ ±fZ dIY UZ IY´fOÞXf d¸f»fûÔ IYf MX`¢Àf´fZOX IY´fOÞXf JSXeQ°fZ ±fZ EUÔ d¶fIiYe IYSX°fZ ±fZ BÀfd»fE UZ SXfª¹f d¶fIiYeIYSX IZY Óf¸fZ»fZ ÀfZ ¸fböY ±fZÜ Afþ ÀfZ 30 Àff»f ´fWX»fZ °fIY CXØfSX ·ffSX°f IZY JbQSXf ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYf d¶fIiYe IYSX WXMXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IZY Àff±f ³ffSXf SXWXf IYSX°ff ±ff dIY d¶fIiYe IYSX WXMXfAû QZVf IYf ½¹ff´ffSX ¶f¨ffAûÜ CX³f dQ³fûÔ JbQSXf ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IZY EIY ¶fOÞXZ U¦fÊ IYû ·fSXûÀff ±ff dIY þ¶f ·fe IY·fe IZY³Qi ¸fZÔ ·ffþ´ff ÀfØff ¸fZÔ AfE¦fe °fû UWX d¶fIiYe IYSX Àf¸ff~ IYSXIZY ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYû SXfWX°f dQ»fUfE¦feÜ dIY³°fb dþÀf ·ffþ´ff ÀfZ JbQSXf ½¹ff´ffSXe d¶fIiYe IYSX ¹ff ÀMXZMXUZMX IZY LbMXIYfSXZ IYe AfÀf »f¦ffE ¶f`NXZ ±fZ IZY³Qi ¸fZÔ ÀfØff ¸fZÔ Af³fZ IZY ¶ffQ CXÀfe ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ³fZ CXÀf´fSX d¶fIiYeIYSX IYf ÀfÔVfûd²f°f þdMX»f ÀUøY´f þeEÀfMXe ±fû´f dQ¹ff, dþÀfÀfZ ·fdU¿¹f ¸fZÔ ¸fbdöY IYe IYûBÊ ÀfÔ·ffU³ff ³fWXeÔ WX`Ü þWXfÔ °fIY ¶fOÞXZ CXôû¦f´fd°f¹fûÔ, ÀMXfgdIYÀMX, ±fûIY dUIiYZ°ff U dMXIYfDY CX°´ffQûÔ IZY IYfSXû¶ffSXe U A³¹f ¶fOÞXZ IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IYf ÀfUf»f WX` CX³fIZY d»fE þeEÀfMXe RYf¹fQZ¸fÔQ Àffd¶f°f WXbAf WX` ¢¹fûÔdIY 17

MX`¢Àf þeEÀfMXe ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ¦fE WX`ÔÜ ¹fZ »fû¦f ´fWX»fZ ÀfZ WXe IYSX Àf»ffWXIYfSXûÔ IYe ÀfZUfEÔ »fZ SXWXZ ±fZÜ ¶fOÞXZ IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IYû d´fL»fZ EIY Àff»f ¸fZÔ þeEÀfMXe IZY dþ³f d¶f³QbAûÔ ´fSX ½¹fUWXfdSXIY ´fSXZVff³fe WXbBÊ WX` UZ A´f³fZ Vfe¿fÊ ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ dUØf¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ¹ff dUØf Àfd¨fU WXÔÀf¸fbJ Ad²f¹ff IYû Af¸fÔdÂf°f IYSXIZY A´f³fe ´fSXZVffd³f¹fûÔ ÀfZ AU¦f°f IYSXUf°fZ WXbE ÀfbÓffU QZ°fZ SXWXZ WX`Ô dþ³fIYû dU°f ¸fÔÂff»f¹f ´fSXeÃf¯f IYSXIZY þeEÀfMXe IYüÔdÀf»f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f IYSXIZY CXÀf¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX d»f¹ff þf°ff SXWXf WX`Ü CXôû¦f´fd°f¹fûÔ IZY ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY SXfª¹fûÔ IZY ¸fb£¹f¸fÔdÂf¹fûÔ ÀfZ A¨Lf þ³fÀf¸´fIYÊ SXWX³fZ IZY IYfSX¯f þeEÀfMXe IYüÔdÀf»f ¸fZÔ Àf·fe SXfª¹fûÔ IZY ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYf Àfb²ffSX WXZ°fb Àf¸f±fʳf d¸f»f þf°ff SXWXf WX`Ü ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY WXSX EIY þeEÀfMXe IYüÔdÀf»f IZY ¶ffQ QþʳfûÔ Àfb²ffSX dIYE þf°fZ SXWXZ WX`ÔÜ IYWXf þf°ff WX` dIY þeEÀfMXe »ff¦fc dIY¹fZ þf³fZ IYe d°fd±f 1 þb»ffBÊ 2017 ÀfZ EIY Àff»f ¸fZÔ 376 ¶fQ»ffU dIYE ¦fE, BÀfÀfZ ¹fWX BÔd¦f°f WXû°ff WX` dIY IZY³Qi ÀfSXIYfSX ³fZ BÀfZ ¶fWXb°f þ»Q¶ffþe ¸fZÔ »ff¦fc dIY¹ffÜ ¹fWX þ»Q¶ffþe ÀfÔ·fU°f: Qû IYfSX¯fûÔ ÀfZ IYe ¦fBÊÜ ´fWX»ff, ÀfSXIYfSX AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f dUØfe¹f ÀfÔÀ±ff³fûÔ U IiYZdOXMX SXZdMXÔ¦f EþZÔdÀf¹fûÔ IYû ¹fWX QVff³ffÊ ¨ffWX°fe ±fe dIY CXÀf³fZ Afd±fÊIY Àfb²ffSXûÔ IYe dQVff ¸fZÔ ´fid°f¶fð°ff IZY Àff±f Af¦fZ ¶fPÞX°fZ WXbE A´fi°¹fÃf IYSX ÃfZÂf IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf Àfb²ffSX dIY¹ff WX`Ü QcÀfSXf, ÀfSXIYfSX þeEÀfMXe ¸fZÔ 17 A´fi°¹fÃf IYSXûÔ IZY EIYeIYSX¯f õfSXf ½¹ff´ffSX IYSX³fZ IYe Àfb¦f¸f°ff ¸fZÔ ·ffSX°f IYe A°fÔSXSXf¿MÑXe¹f SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ Àfb²ffSX Àfbd³fd›°f IYSX³ff ¨ffWX°fe ±feÜ QSXAÀf»f 1 þb»ffBÊ 2017 ÀfZ ´fWX»fZ þeEÀfMXe IYüÔdÀf»f ¸fZÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ IZY ÀfbÓffUûÔ IYû Vffd¸f»f IYSX°fe SXWXe ±fe þû CX³fIZY SXfþÀU dWX°fûÔ ´fSX IZYd³Qi°f WXû°fZ ±fZÜ ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYe ½¹fUWXfdSXIY IYdNX³ffB¹ffÔ ³fZ´f±¹f ¸fZÔ ¨f»fe þf°fe ±feÔÜ 1 þb»ffBÊ 2017 IZY ¶ffQ IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IZY ÀfÔ¦fNX³fûÔ õfSXf ½¹fUWXfdSXIY IYdNX³ffB¹fûÔ AüSX CX³fIZY d³fSXfIYSX¯f IZY d»fE dQE ¦fE ÀfbÓffUûÔ IZY Àf¸ffUZVf WXû³ff ´fifSX¸·f WXbAf AüSX ÀfSXIYfSX IYû ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¶fQ»ffU IYSX³fZ ´fOÞXZÜ EIY Àff»f ¸fZÔ 376 Àfb²ffSXûÔ IYû ´fi¹fû¦f WXe IYWXf þfE¦ffÜ BÀf ´fiIYfSX IYWXf þf ÀfIY°ff WX` dIY þeEÀfMXe IYf ´fWX»ff Àff»f ´fi¹fû¦f IYf Àff»f SXWXf, dIY³°fb Qe§ffÊUd²f ¸fZÔ þeEÀfMXe ÀfZ ÀfSXIYfSXe SXfþÀU ¸fZÔ UÈdð IZY Àff±f-Àff±f IYfSXû¶ffSX ¸fZÔ Àfb¦f¸f°ff, ½¹ff´ffSX AüSX CXôû¦f ¸fZÔ dUÀ°ffSX °f±ff þeOXe´fe ¸fZÔ UÈdð IZY ´fdSX¯ff¸f ´fif~ WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü

»ffBXRY ÀMXfBX»f

¨f£ûÔ À½ffQ ³fcOX»Àf ·fZ»f SXZdÀf´fe: ¨ffB³feþ ÀMXfB»f ¸fZÔ EZÀfZ ¶f³ffEÔ ¨fMX´fMXe ·fZ»f

A·fe °fIY Af´f³fZ IYBÊ ¶ffSX ³fcOX»Àf JfE WXûÔ¦fZ AüSX ·fZ»f ·fe ¶fOÞXe ¨ffU ÀfZ Jf¹ff WXû¦ffÜ »fZdIY³f ¢¹ff Af´f³fZ IY·fe ³fcOX»Àf AüSX ·fZ»f IYf d¸f¢Àf¨fSX ³fcOX»Àf ·fZ»f JfBÊ WX`Ü þe WXfÔ, ³fcOX»Àf ·fZ»f SXZdÀf´fe ¶fWXb°f AfÀff³f AüSX Jf³fZ ¸fZÔ ¶fWXb°f MXZÀMXe WXû°fe WX`Ü Afþ IYe BÀf dSX´fûMXÊ ¸fZÔ WX¸f Af´fIYû ³fcOX»Àf ·fZ»f IYe SXZdÀf´fe ¶f°ff³fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ ³fcOX»Àf ¶f¨¨fûÔ IYû ¶fWXb°f ´fÀfÔQ WXû°fZ WX`Ô AüSX ¶fOÞXZ »fû¦f ·fZ»f Jf³ff d´fiRYSX IYSX°fZ WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ ³fcOX»Àf AüSX ·fZ»f IYf ¹fZ IYfgd¸¶f³fZVf³f Vff¸f IZY ³ffV°fZ IZY d»fE ¶fZÀMX Afg´Vf³f WX`Ü ¹fWX ¶fOÞXZ AüSX ¶f¨¨fûÔ Qû³fûÔ IYû ¶fWXb°f ´fÀfÔQ AfE¦ffÜ þf³fZÔ SXZdÀf´fe³fcOX»Àf ·fZ»f IZY d»fE Àff¸f¦fie CX¶f»fZ ³fcOX»Àf: 100 ¦fif¸f, ¸f`Qf: 1 MXZ¶f»f À´fc³f ¦ffþSX: 1, ¸fbSX¸fbSXZ: 2 IY´f, dVf¸f»ff d¸f¨fÊ: 1, IYMXf WXSXf ´¹ffþ: 1 IY´f, IYMXe ´fØff¦fû·fe: 1 IY´f, VfZþUf³f ÀffgÀf: 1 MXe À´fc³f, MXû¸fZMXû ÀffgÀf: 1 MXZ¶f»f À´fc³f, ³f¸fIY: 1/4 MXe À´fc³f ³feÔ¶fc IYf SXÀf: 1/2 MXe À´fc³f, °fZ»f: °f»f³fZ IZY d»fE dUd²f z Àf·fe Àfd¶þ¹fûÔ IYû Af²ff-Af²ff BÔ¨f IZY »fÔ¶fZ MXbIYOÞXûÔ ¸fZÔ IYfMX »fZÔÜ z CX¶f»fZ ³fcOX»Àf ´fSX ÀfcJf ¸f`Qf ¶fbSXIZYÔÜ z A¶f L»f³fe ¸fZÔ OXf»fIYSX dWX»ffEÔ, dþÀfÀfZ Ad°fdSXöY ¸f`Qf d³fIY»f þfEÜ z A¶f B³WXZÔ ¦f¸fÊ °fZ»f ¸fZÔ Àfb³fWXSXf WXû³fZ °fIY °f»fIYSX ¶fMXSX ´fZ´fSX ´fSX d³fIYf»f »fZÔÜ z 1 MXe À´fc³f °fZ»f ¸fZÔ Àf·fe Àfd¶þ¹fûÔ IYû ³f¸fIY OXf»fIYSX WX»IYf Àff ¦f»f³fZ AüSX ´ff³fe ÀfcJ³fZ °fIY ´fIYfEÔÜ z EIY ¶ffCX»f ¸fZÔ ´fIYe Àfd¶þ¹ffÔ, °f»fZ ³fcOX»Àf (±fûOÞXZ ÀfZ ³fcOX»Àf Àfþf³fZ IZY d»fE ¶f¨ff »fZÔ), ¸fbSX¸fbSXZ, ³fe¶fc IYf SXÀf AüSX Qû³fûÔ ÀffgÀf OXf»fIYSX A¨Le °fSXWX ¨f»ffEÔÜ z ¶f¨fZ WXbE °f»fZ ³fcOX»Àf ÀfZ ÀfþfIYSX ÀfUÊ IYSXZÔÜ

WX°¹ff AüSX ÀfUf»f

WXf»f IZY IbYL U¿fûÊÔ ¸fZÔ A¸fZdSXIYf ¸fZÔ ·ffSX°fe¹fûÔ IZY ´fid°f ¶fQ»f°ff ¶f°ffÊU d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f ¶f³ff WXbAf WX`Ü BÀf QüSXf³f IYBÊ ·ffSX°fe¹f dUôf±feÊ ·fe þf³f»fZUf WX¸f»fZ IZY dVfIYfSX WXbEÜ Af»fû¨f³ff IZY §fZSXZ ¸fZÔ AfBÊ A¸fZdSXIYe ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf ´fSX IYf¶fc ´ff³fZ IYf ·fSXûÀff dQ¹ff ±ffÜ »fZdIY³f Vfd³fUfSX IYû dRYSX ÀfZ IÔYÀffÀf VfWXSX ¸fZÔ AfÔ²fi ´fiQZVf IZY SXWX³fZ Uf»fZ VfSXQ IYû´´fb»ff ³ff¸f IZY ·ffSX°fe¹f LfÂf IYe »fbMXZSXûÔ ³fZ ¦fû»fe ¸ffSX IYSX WX°¹ff IYSX QeÜ EZÀff »f¦f°ff WX` dIY A¸fZdSXIYf ¸fZÔ ·ffSX°fe¹fûÔ IZY ´fid°f EIY JfÀf °fSXWX IYf ´fcUʦfiWX IYf ·ffU ´f»f SXWXf WX`, þû AIYÀfSX dWXÔÀfIY øY´f ¸fZÔ Àff¸f³fZ Af SXWXf WX`Ü VfSXQ IÔYÀffÀf ¸fZÔ A´f³fe BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYe ´fPÞXfBÊ IZY Àff±f-Àff±f Ad°fdSXöY Àf¸f¹f ¸fZÔ EIY SXZÀ°fSXfÔ ¸fZÔ IYf¸f ·fe IYSX SXWXZ ±fZÜ VfSXQ IYe WX°¹ff IYe §fMX³ff QbJQ AüSX d³fÔQ³fe¹f °fû WX` WXe, Àff±f WXe d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f ·fe WX`Ü A¸fZdSXIYf IZY dUV½fdUôf»f¹fûÔ, IYfg»fZþûÔ AüSX QcÀfSXZ ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f LfÂf ´fPÞXfBÊ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ »fZdIY³f d´fL»fZ IbYL Àff»fûÔ ¸fZÔ dþÀf °fSXWX ÀfZ ·ffSX°fe¹f LfÂf »fcMX´ffMX AüSX §fȯff A´fSXf²fûÔ IZY dVfIYfSX WXbE WX`Ô, UWX ¨füÔIYf³fZ Uf»ff WX`Ü BÀf °fSXWX IYe §fMX³ffAûÔ ÀfZ °fû ¹fWX ³f°feþf d³fIY»f°ff WX` dIY A¸fZdSXIYf þ`ÀfZ QZVf ¸fZÔ ·fe ·ffSX°fe¹f LfÂf ÀfbSXdÃf°f ³fWXeÔ WX`ÔÜ ·ffSX°f ÀfZ þû ¹fbUf A¸fZdSXIYf ¸fZÔ ´fPÞX³fZ þf°fZ WX`Ô, CX³f¸fZÔ ¶fWXb°f ÀffSXZ dOX´ffMXʸfZÔMX»f ÀMXûSX, ´fZMÑû»f ´fÔ´f, SXZÀ°fSXfÔ þ`Àfe þ¦fWXûÔ ´fSX A´f³fZ Ad°fdSXöY Àf¸f¹f ¸fZÔ IYf¸f ·fe IYSX »fZ°fZ WX`Ô, °ffdIY ´fPÞXfBÊ IYf J¨fÊ AfÀff³fe ÀfZ d³fIY»f ÀfIZYÜ »fZdIY³f BÀf °fSXWX IYe §fMX³ffAûÔ ÀfZ ·ffSX°fe¹fûÔ IYe ÀfbSXÃff ÀfUf»fûÔ IZY §fZSXZ ¸fZÔ Af þf°fe WX`Ü A¸fZdSXIYf ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ¸fc»f IZY ³ff¦fdSXIY AüSX dUôf±feÊ AIYÀfSX »fbMXZSXûÔ IYf d³fVff³ff ¶f³f°fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ ¶fe°fZ IbYL Àff»fûÔ IZY QüSXf³f EZÀfe dþ°f³fe ·fe §fMX³ffEÔ WXbBÊ WX`Ô CX³f¸fZÔ ¹fWXe QZJf ¦f¹ff WX` dIY WX¸f»fZ IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf IYe ÀfdIiY¹f°ff ÀfZ A´fSXf²fe ´fIYOÞXZ þf°fZ WX`Ô, Àfþf ·fe WXû°fe WX` »fZdIY³f dRYSX ·fdU¿¹f ¸fZÔ EZÀfe §fMX³ff ³f WXû³fZ IYe ¦ffSXÔMXe A¸fZdSXIYe ´fiVffÀf³f ¹ff ´fbd»fÀf ³fWXeÔ QZ ´ff°feÜ þ¶fdIY A¸fZdSXIYf þ`ÀfZ QZVf ÀfZ ¹fWX CX¸¸feQ BÀfd»fE ·fe IYe þf°fe WX` dIY UWX Qbd³f¹ff IYe A°¹ff²fbd³fIY ÀfbSXÃff-ÀfbdU²ffAûÔ Uf»ff AüSX Àf¶fÀfZ ÀfbSXdÃf°f QZVf ¸ff³ff þf°ff WX`Ü A¸fZdSXIYf þfIYSX ´fPÞXfBÊ IYSX³ff ¶fWXb°f ÀffSXZ ¹fbUIYûÔ IYf Àf´f³ff WXû°ff WX`Ü »fZdIY³f þ¶f BÀf °fSXWX IZY WXfQÀfZ WXû°fZ WX`Ô °fû UWXfÔ þfIYSX ´fPÞXfBÊ IYSX³fZ IYe JbdVf¹ffÔ ÀfQ¸fZ ¸fZÔ ¶fQ»f þf°fe WX`ÔÜ d´fL»fZ Àff»f AfÔ²fi ´fiQZVf IZY SXWX³fZ Uf»fZ ßfed³fUfÀf IbYd¨f·fûMX»ff §fȯff A´fSXf²f IYf dVfIYfSX WXû ¦fE ±fZÜ CX³WXZÔ A¸fZdSXIYe ³füÀfZ³ff IZY dþÀf IY¸feÊ ³fZ ¸ffSXf ±ff CXÀf³fZ IYWXf ±ff- ‘¸fZSXZ QZVf ÀfZ d³fIY»f þfAû!’ BÀfe °fSXWX, IbYL Àff»f ´fWX»fZ OXйfcIY dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ ´fPÞX³fZ Uf»fZ BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IZY EIY Vfû²f LfÂf Ad·fþe°f ¸fWX°fû IYe CXØfSXe I`YSXûd»f³ff ¸fZÔ ¦fû»fe ¸ffSX IYSX WX°¹ff IYSX Qe ¦fBÊ ±feÜ CXÀfÀfZ ´fWX»fZ »fbdÀf¹ff³ff ´fifÔ°f ¸fZÔ Qû ·ffSX°fe¹f LfÂfûÔ IYe WX°¹ff WXû ¦fBÊ ±feÜ dRYSX 2012 ¸fZÔ ¶fûÀMX³f dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ ´fPÞX³fZ Uf»fZ ·ffSX°fe¹f LfÂf VfZ¿ffdQi SXfU ÀfÔdQ¦²f WXf»ff°f ¸fZÔ §fSX IZY ¶ffWXSX ¸fÈ°f d¸f»fZ ±fZ, þ¶fdIY UZ IYOÞXe ÀfbSXÃff Uf»fZ B»ffIZY ¸fZÔ SXWX°fZ ±fZÜ »fZdIY³f A¦fSX IYBÊ §fMX³ffEÔ A´f³fe ´fiIÈYd°f ¸fZÔ EIY WXe WXû°fe WX`Ô °fû d¨fÔ°ff ÀUf·ffdUIY WX`Ü ¹fûÔ A¸fZdSXIYf ¸fZÔ dþÀf °fSXWX ÀfZ dUôf±feÊ ¹ff dUQZVfe ³ff¦fdSXIY »fcMX´ffMX þ`Àfe §fMX³ffAûÔ IZY dVfIYfSX ¶f³f SXWXZ WX`Ô, UWX JbQ A¸fZdSXIYe Àf¸ffþ IZY ·fe ¨fSX¸fSXf°fZ °ff³fZ¶ff³fZ IYe AûSX ·fe BVffSXf IYSX°ff WX`Ü A¸fZdSXIYe ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ AIYÀfSX WXû³fZ Uf»fe ¦fû»fe¶ffSXe IYe §fMX³ffEÔ ¶f°ff°fe WX`Ô dIY A¸fZdSXIYe Àf¸ffþ dIYÀf IYQSX dWXÔÀff ¸fZÔ þIYOÞX°ff þf SXWXf WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ A¸fZdSXIYf IYû ¹fWX Àfû¨f³fZ IYe þøYSX°f WX` dIY UWXfÔ IZY ³füþUf³f I`YÀff Àf¸ffþ ¶f³ff³fZ IYe AûSX ¶fPÞX SXWXZ WX`ÔÜ

Äff³f IYe ¶ff°fZÔ

¨fZWXSXZ IZY ³fZ¨fbSX»f ¦»fû IZY d»fE A´f³ffEÔ ¹fZ ½WXfMXÐÀfE´f ´fSX RYfgSXUOXÊ dIYE þf SXWXZ ¸f`ÀfZþ IYf ¨f»fZ¦ff ´f°ff, þfSXe WXbAf ³f¹ff RYe¨fSX °fSXeIYf, dÀfRYÊ 10 dQ³f ¸fZÔ d¸f»fZ¦ff d³fJfSX ½WXfMXÐÀfE´f ³fZ A´f³fZ ´»fZMXRYfg¸fÊ ´fSX RYfgSXUOXZÊOX ¸f`ÀfZþ RYe¨fSX þfSXe IYSX dQ¹ff WXSX »fOÞXIYe IYû Àfþ³ff-ÀfÔUSX³ff AüSX ÀfbÔQSX dQJ³fZ IYf VfüIY WXû°ff WX`Ü WXSX »fOÞXIYe ¹fZ ¨ffWX°fe WX` dIY UWX Jc¶fÀfcSX°f dQJZÜ »fOÞXdIY¹ffÔ Jc¶fÀfcSX°f dQJ³fZ IZY d»fE °fSXWX-°fSXWX IZY ¶¹fcMXe ´fiûOX¢MXÐÀf IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fe WX`ÔÜ IbYL »fOÞXdIY¹ffÔ ¨fZWXSXZ IYe JûBÊ WXbBÊ SXÔ¦f°f IYû ´ff³fZ IZY d»fE ¶¹fcMXe ´ff»fÊSX IYf ·fe ÀfWXfSXf »fZ°fe WX`ÔÜ »fZdIY³f CX³fIYe ¹fZ Jc¶fÀfcSX°fe ¹ff °fû ¨fÔQ §fÔMXûÔ IZY d»fE SXWX°fe WX` ¹ff dRYSX IbYL dQ³fûÔ IZY d»fEÜ Afþ IYe BÀf dSX´fûMXÊ ¸fZÔ WX¸f Af´fIYû ¶f°ff³fZ þf SXWXZ WX`Ô dIY Af´f dIYÀf °fSXWX A´f³fZ ¨fZWXSXZ ´fSX ³f`¨fbSX»f øY´f ÀfZ d³fJfSX »ff ÀfIY°fe WX`Ü SXJZÔ B³f ¶ff°fûÔ IYf ²¹ff³f z ¨fZWXSXZ IYe SXÔ¦f°f Jc³f IZY ÀffRY WXû³fZ ´fSX dOX´fZÔOX IYSX°fe WX`Ü z A¦fSX Jc³f ÀffRY SXWXZ¦ff °fû ¨fZWXSXZ ´fSX d³fJfSX ¶fSXIYSXfSX SXWXZ¦ffÜ z SXûþ Àfb¶fWX Jf»fe ´fZMX EIY d¦f»ffÀf Qc²f ¸fZÔ Af²ff ¨f¸¸f¨f WX»Qe AüSX EIY ¨f¸¸f¨f VfWXQ OXf»fIYSX ´fe³fZ ÀfZ RYf¹fQf d¸f»f°ff WX`Ü z BÀf °fSXWX Qc²f SXûþ Àfb¶fWX Jf»fe ´fZMX ´fe³fZ ÀfZ Af´fIZY ¨fZWXSXZ ´fSX ³f`¨fbSX»f ¦»fû AfE¦ffÜ z SXûþf³ff EZÀff IYSX³fZ ÀfZ Af´fIZY ¨fZWXSXZ ´fSX ²feSXZ-²feSXZ d³fJfSX Af³fZ »f¦fZ¦ffÜ z JfÀf ¶ff°f °fû ¹fZ WX` dIY Af´fIYû BÀfIYf AÀfSX 10 dQ³fûÔ ¸fZÔ WXe ³fþSX Af³fZ »f¦fZ¦ffÜ

WX`Ü BÀf RYe¨fSX IZY °fWX°f A¦fSX IYûBÊ ·fe ¸f`ÀfZþ RYfgSXUOXÊ dIY¹ff ¦f¹ff WXû¦ff °fû BÀfZ RYfgSXUOXZÊOX MX`¦f IYSX dQ¹ff þfE¦ffÜ BÀfIYf Àfe²ff ¸f°f»f¶f ¹fWX WX` dIY þ¶f ·fe Af´fIZY ´ffÀf IYûBÊ RYfgSXUOXÊ ¸f`ÀfZþ AfE¦ff °fû CXÀfIZY DY´fSX Forwarded d»fJf AfE¦ffÜ BÀf RYe¨fSX IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IZY d»fE Af´fIYû A´f³fZ À¸ffMXÊRYû³f ´fSX ½WXMXfÀE´f IZY ³fE Uþʳf IYû BÔÀMXfg»f IYSX³ff WXû¦ffÜ ¹fWX RYe¨fSX RZYIY ¸f`ÀfZþZþ ´fSX »f¦ff¸f »f¦ff³fZ IZY d»fE þfSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ IYBÊ ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ AfE WX`Ô þ¶f RZYIY ¹ff RYþeÊ ¸f`ÀfZþZþ IZY ¨f»f°fZ IYBÊ »fû¦fûÔ IYe þf³f ¦fBÊ WX`Ü þf³fZÔ RYe¨fSX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ: IÔY´f³fe ³fZ A´f³fZ ¶»ffg¦f´fûÀMX ¸fZÔ d»fJf WX` dIY IYü³f Àff ¸f`ÀfZþ RYfgSXUOXZÊOX WX` AüSX IYü³f Àff ³fWXeÔ BÀfIYf ÀfÔIZY°f ½WXfMXÐÀfE´f IYf ³f¹ff RYe¨fSX QZ¦ffÜ ¹fWX ³f¹ff RYe¨fSX dIYÀfe QûÀ°f ¹ff ¦fib´f ¸fZÔ ¨f`dMXÔ¦f IYû AfÀff³f ¶f³ff QZ¦ffÜ BÀfÀfZ Af´fIYû ¹fWX ´f°ff ¨f»fZ¦ff dIY Af´fIY QûÀ°f ³fZ þû ¸f`ÀfZþ Af´fIYû ·fZþf WX` Uû CXÀf³fZ JbQ MXfB´f dIY¹ff WX` ¹ff IYWXeÔ ÀfZ RYfgSXUOXÊ dIY¹ff WX`Ü ½WXfMXÐÀfE´f ³fZ IYWXf WX`, kkWX¸f A´f³fZ ¹fcþÀfÊ IYe ÀfbSXÃff IYf ´fcSXf ²¹ff³f SXJ°fZ WX`ÔÜ WX¸f ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY Af´f dIYÀfe ·fe ¸f`ÀfZþ IYû CXÀfIYe dUV½fÀfd³f¹f°ff þf³fZÔ RYfgSXUOXÊ ³f dIY¹ff þfEÜ A¦fSX Af´f EZÀfZ ¸f`ÀfZþZþ ÀfZ ¶f¨f³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô °fû þû ·fe Af´fIYû EZÀfZ ¸f`ÀfZþ ·fZþ°ff WX` CXÀfZ Af´f dSX´fûMXÊ À´f`¸f ¹ff ¶»ffgIY IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜll BÀfZ EÔOÑfg¹fOX AüSX iOS ¹fcþÀfÊ IZY d»fE ´fZVf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

Afªf IYf SXfdVfRY»f

Jc¶fÀfcSX°fe ¸fZÔ þ³³f°f ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ ßfe³f¦fSX k¹fZ WXÀfeÔ UfdQ¹ffÔ ¹fZ Jb»ff AfÀf¸ffÔl Af´f³fZ ¹fZ ¦ff³ff °fû þøYSX Àfb³ff WXû¦ff »fZdIY³f A¦fSX Af´f WXIYeIY°f ¸fZÔ B³f Vf¶QûÔ IYû QZJ³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô, °fû Af´f ßfe³f¦fSX ¸fZÔ Jc¶fÀfcSX°f ³fþfSXûÔ IYû QZJ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ AfBE, WX¸f Af´fIYû »fZ ¨f»f°fZ WX`Ô ßfe³f¦fSX IZY ¶fZWX°fSXe³f ÀfRYSX ´fSXÜ

IYSX°ff WX`Ü ¹fWX ¸ff³ff þf°ff WX` dIY BÀfZ 200 BÊÀff ¸fZÔ Àf¸fifMX AVfûIY IZY ¶fZMXZ þ»fbIYf õfSXf d³f¸ffÊd¯f°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ´fWXfOÞXe ÀfZ Vfe¿fÊ Af¦fÔ°fbIYûÔ ´feSX ´fÔþf»f ´fUÊ°f ßfÈÔJ»ff IYe ¶fRYÊ ÀfZ PXIYe ´fWXfOÞXûÔ IYe EIY Vff³fQfSX úV¹f ´fif~ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

BÔdQSXf ¦ffÔ²fe MXйfcd»f´f ¦ffOXʳf ßfe³f¦fSX ¸fZÔ dÀ±f°f BÔdQSXf ¦ffÔ²fe MXйfcd»f´f ¦ffOXʳf A´f³fZ Ufd¿fÊIY MXйfcd»f´f ¸fWXû°ÀfU IZY d»fE ¶fWXb°f ¸fVfWXcSX WX`Ü ¹fWX þf¶ffSXU³f ´fUÊ°f IYe °f»fWXMXe ¸fZÔ dÀ±f°f WX`Ü ¹fWXfÔ QZJ³fZ IZY d»fE d³fVff°f ¦ffOXʳf , Vff»fe¸ffSX ¦ffOXʳf, A¨ff¶f»f ¶ff¦f, ¨fV¸ff VffWXe ¦ffOXʳf U»OXÊ RZY¸fÀf WX`Ü

d³fVffÔ°f ¶ff¦f d³fVffÔ°f ¶ff¦f OX»f Ófe»f IZY dIY³ffSXZ ´fSX dÀ±f°f WX`Ü BÀfIYf d³f¸ffʯf 1633 ¸fZÔ A¶Qb»f WXÀf³f AfÀfRY Jf³f ³fZ dIY¹ff ±ff AüSX ¹fWX Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ¸fb¦f»f ¦ffOXʳf WX`Ü ¹fWX ´f¹fÊMXIYûÔ IYû A´f³fZ ÀfüÔQ¹fÊ IYe UþWX ÀfZ A´f³fe AûSX JeÔ¨f°ff WX`Ü

VfÔIYSXf¨ff¹fÊ ¸fÔdQSX VfÔIYSXf¨ff¹fÊ ¸fÔdQSX EIY DYÔ¨fe ´fWXfOÞXe ´fSX dÀ±f°f WX`Ü ¹fWX ßfe³f¦fSX IYf EIY A³¹f ´f¹fÊMX³f À±f»f WX`Ü ¹fWX ¸fÔdQSX IYBÊ ´f¹fÊMXIYûÔ IYû A´f³fe AûSX AfIYd¿fÊ°f

WXþSX°f¶f»f ¸fdÀþQ ¹fWX ¸fdÀþQ OX»f Ófe»f IZY dIY³ffSXZ ´fSX dÀ±f°f WX`Ü ¹fWX ¸fdÀþQ ÀfRZYQ ¸ff¶fÊ»f ÀfZ ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fdÀþQ IYû QSX¦ffWX VfSXeRY AÀfSX-E-VfSXeRY AüSX ¸fQe³ff A¸fZdSXIYf Vfd³f ·fe IYWXf þf°ff WX`Ü

Qf¨fe¦f¸f ³fZVf³f»f ´ffIYÊ A¦fSX Af´fIYû þf³fUSXûÔ ÀfZ ´¹ffSX WX` ¹ff Af´f

þf³fUSXûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ª¹ffQf þf³f³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô, °fû Af´f Qf¨fe¦f¸f ³fZVf³f»f ´ffIYÊ ¸fZÔ §fc¸f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Af´fIYû ¹fWXfÔ IYV¸feSXe ¶ffSXWXdÀfÔ¦ff, dWX¸ff»f¹f³f IYf»fZ ·ff»fc QZJ³fZ IYû d¸f»f þfEÔ¦fZÜ

EZÀfZ ´fWXbÔ¨f ÀfIY°fZ WX`Ô ßfe³f¦fSX ÀfOÞXIY ¸ff¦fÊ - ßfe³f¦fSX ÀfOÞXIY IZY þdSXE ´fcSXZ QZVf ÀfZ þbOÞXf WX`Ü ßfe³f¦fSX Af´f A´f³fe IYfSX ÀfZ ·fe þf ÀfIY°fZ WX`Ô AüSX ¶fÀf IZY þdSXE ·fe ´fWXbÔ¨ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ßfe³f¦fSX °fIY dQ»»fe, ´fÔþf¶f AüSX WXdSX¹ff¯ff IZY IYBÊ VfWXSXûÔ ÀfZ Àfe²fe ¶fÀf ÀfZUf WX`Ü BÀfIZY A»ffUf þ¸¸fc IZY »f¦f·f¦f WXSX ¶fOÞXZ VfWXSX ÀfZ ·fe Àfe²fe ¶fÀf ÀfZUf ßfe³f¦fSX IZY d»fE WX`Ü »fZWX AüSX IYMXSXf ÀfZ ·fe ßfe³f¦fSX °fIY ¶fÀf ¨f»f°fe WX`Ü ßfe³f¦fSX dQ»»fe ÀfZ 814 dIY»fû¸feMXSX, ¨fÔOXe¦fPÞX ÀfZ 566 dIY»fû¸feMXSX, þ¸¸fc ÀfZ 266 dIY»fû¸feMXSX AüSX »fZWX ÀfZ 418 dIY»fû¸feMXSX QcSX WX`Ü ÀfOÞXIY IZY SXfÀ°fZ A¦fSX Af´f ßfe³f¦fSX þf SXWXZ WX`Ô °fû þ¸¸fc WXûIYSX WXe þf³ff WXû¦ffÜ ßfe³f¦fSX þf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ SXûOX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ A¨Le °fSXWX ´f°ff IYSX »fZÔ AüSX ¸füÀf¸f QZJIYSX WXe ßfe³f¦fSX IZY d»fE d³fIY»fZ ¢¹fûÔdIY ÀfdQʹfûÔ IZY Àf¸f¹f ¶fRYʶffSXe WXû³fZ ÀfZ IYBÊ ¶ffSX ßfe³f¦fSX WXfBUZ ¶fÔQ IYSX dQ¹ff þf°ff WX` dþÀfÀfZ ßfe³f¦fSX ¶ffIYe QZVf ÀfZ IYMX þf°ff WX`Ü ¶fRYÊ WXMX³fZ IZY ¶ffQ WXe ÀfOÞXIY ¸ff¦fÊ IYû Jû»ff þf°ff WX`Ü

¸fZ¿f: Afþ Af´fIYf dQ³f d¸fdßf°f RY»fQf¹fe WX`Ü Af´fIYû Afþ ³fE IYf¹fÊ IYSX³fZ IYe ´fiZSX¯ff d¸f»fZ¦fe EUÔ ³fE IYf¹fÊ ´fifSXÔ·f IYSX ´ffEÔ¦fZÜ UÈ¿f·f: WXf±f ¸fZÔ Af¹ff WXbAf AUÀfSX ³ff þf³fZ QZÔÜ Afþ VfbøY dIYE ¦fE ³fE IYf¹fÊ A´fc¯fÊ SXWX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ·ffBÊ-¶fWX³fûÔ ¸fZÔ ´fiZ¸f ¶f³ff SXWXZ¦ffÜ ³fE ÀfÔ¶fÔ²f °fIY»feRYQf¹fIY Àffd¶f°f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ d¸f±fb³f: Afþ IZY dQ³f IYe VfbøYAf°f ´fiRbYd»»f°f ¸f³f ÀfZ WXû¦feÜ Afþ d¸fÂf ¹ff ´fdSXUfSX IZY ÀfQÀ¹fûÔ IZY Àff±f ·fûþ³f IYf Af³fÔQ CXNXf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ IYIYÊ: Afþ Af´f ¸ff³fdÀfIY AÀUÀ±f°ff IYf A³fb·fU IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ÀfÔ¶fÔd²f¹fûÔ IZY Àff±f A³f¶f³f ³ff WXû, BÀfIYf ²¹ff³f SXJZÔÜ ´ffdSXUfdSXIY IYf¹fûÊÔ IZY ´feLZ ²f³f J¨fÊ WXû ÀfIY°ff WX`Ü dÀfÔWX: Afþ IYf dQ³f Af´fIZY d»fE A¨Lf SXWXZ¦ffÜ Afþ VfbøY dIYE ¦fE ³fE IYf¹fÊ A´fc¯fÊ SXWX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ÀÂfe d¸fÂfûÔ ÀfZ ·fZÔMX WXû¦fe °f±ff CX³fÀfZ »ff·f ·fe WXû¦ffÜ QûÀ°fûÔ IZY Àff±f ´fiUfÀf IYf Af¹fûþ³f WXû¦ff, þû »ff·fQf¹fe WXû¦ffÜ ½¹ff´ffSX ¸fZÔ »ff·f WXû¦ffÜ ²f³f´fifd~ IZY ¹fû¦f WX`ÔÜ IY³¹ff: Afþ IYf dQ³f Af´fIZY WXZ°fb Vfb·fRY»fQf¹fe WXû¦ff EZÀff ¦f¯fZVfþe IYWX°fZ WX`ÔÜ ³fE IYf¹fûÊÔ IZY Af¹fûþ³f ¸fZÔ Afþ ÀfRY»f WXûÔ¦fZÜ ´fi¸fûVf³f IYe ÀfÔ·ffU³ff Ad²fIY WX`Ü Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ »ff·f WXû¦ffÜ °fb»ff: Afþ Af´f ¶füdðIY °f±ff »fZJ³f IZY IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ÀfdIiY¹f SXWXZÔ¦fZÜ ³fE IYf¹fÊ IZY d»fE dQ³f A¨Lf WX`Ü ²ffd¸fÊIY ¹ffÂff IYSX³fZ IYf ´fiÀfÔ¦f ¶f³f SXWXf WX`Ü ½¹fUÀff¹f ¸fZÔ »ff·f WXû¦ffÜ dUQZVf ÀfZ A¨LZ Àf¸ff¨ffSX d¸f»fZÔ¦fZÜ ½¹fUÀff¹f ¸fZÔ ÀfWXIYd¸fʹfûÔ IYe AûSX ÀfZ »ff·f WXû¦ffÜ UÈd›IY: Afþ VfbøY dIYE ¦fE ³fE IYf¹fÊ A´fc¯fÊ SXWX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ A³f`d°fIY IYf¸f ÀfZ QcSX SXWXZÔ, »ff·f WXû¦ffÜ ÀfSXIYfSXe ´fiUÈd°f¹fûÔ ÀfZ QcSX SXWX³fZ IYe Àf»ffWX ¦f¯fZVfþe QZ°fZ WX`ÔÜ ³fE ÀfÔ¶fÔ²f À±ffd´f°f IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ dU¨ffSX IYSXZÔÜ Ad²fIY J¨fÊ WXû ÀfIY°ff WX`Ü ²f³fb: Afþ IYf dQ³f ÀfbJ´fcUÊIY ½¹f°fe°f WXû¦ffÜ ´ffMXeÊ, d´fIYd³fIY, ´fiUfÀf, ÀfbÔQSX ·fûþ³f Afþ IZY dQ³f IYe dUVfZ¿f°ff SXWXZ¦feÜ dU´fSXe°f d»fÔ¦fe¹f ½¹fdöY ÀfZ ·fZÔMX SXû¸ffÔ¨fIY WXû¦feÜ ¸fIYS: Af´fIZY ½¹ff´ffSX ¸fZÔ Afþ dUÀ°ffSX WXû ÀfIY°ff WX`, BÀf dQVff ¸fZÔ Af´f IYQ¸f Af¦fZ ¶fPÞXfEÔ¦fZÜ ²f³f IYe »fZ³fQZ³f ¸fZÔ ÀfSX»f°ff SXWXZ¦feÜ §fSX ¸fZÔ VffÔd°f AüSX Af³fÔQ IYf Uf°ffUSX¯f ¶f³ff SXWXZ¦ffÜ AfUV¹fIY IYfSX¯fûÔ IZY ´feLZ ²f³f J¨fÊ WXû ÀfIY°ff WX`Ü ÀfWXIYd¸fʹfûÔ ÀfZ ÀfWX¹fû¦f ´fif~ WXû¦ffÜ IbYÔ·f: Uf¯fe ´fSX ÀfÔ¹f¸f SXJZÔ, »ff·f WXû¦ffÜ ÀfÔ°ff³f IZY ·fdU¿¹f IYû »fZIYSX ´fSXZVff³fe WXû ÀfIY°fe WX`Ü »fZJ³fIYf¹fÊ IYSX³fZ IZY d»fE dQ³f A¨Lf WX`Ü ¶füdðIY ¨f¨ffÊ ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ IYf AUÀfSX d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü ¸fe³f: VffSXedSXIY EUÔ ¸ff³fdÀfIY ÀUfÀ±¹f d¶f¦fOÞX ÀfIY°ff WX`, ²¹ff³f SXJZÔÜ ´fdSXþ³fûÔ IZY Àff±f UfQdUUfQ ³ff WXû, BÀfIYf ²¹ff³f SXJZÔÜ ¸ff°ff IYf ÀUfÀ±¹f d¶f¦fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü


´fiQZVf/½¹ff´ffSX

SPM

¹fc´fe: ¶ffÔQf ¸fZÔ 4 Àff»f IYe ¶f¨¨fe ÀfZ Àff¸fcdWXIY Qb¿IY¸fÊ, AfSXû´fe d¦fSXµ°ffSX

¶ffÔQf, EþZÀÔ feÜ CXØfSX ´fiQZVf IZY ¶ffÔQf ¸fZÔ ¸ffÀfc¸f ¶fd¨¨f¹fûÔ IZY Àff±f WXû SXWXe Qb¿IY¸fÊ IYe §fMX³ffAûÔ ´fSX dUSXf¸f ³fWXeÔ »f¦f ´ff SXWXf WX`Ü ´ffÔ¨f dQ³fûÔ ´fWX»fZ LWX Àff»f IYe ¶f¨¨fe ÀfZ Qb¿IY¸fÊ IYf ¸ff¸f»ff A·fe NXÔOXf ³fWXeÔ WXbAf ±ff dIY ¸fÔ¦f»fUfSX IYe SXf°f ¸ffÔ IZY Àff±f §fSX IZY ¶ffWXSX Àfû SXWXe EIY ¨ffSX Àff»f IYe ¶f¨¨fe IYû A¦fUf IYSX CXÀfIZY Àff±f Àff¸fcdWXIY Qb¿IY¸fÊ dIYE þf³fZ IYf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf CX´ff²feÃfIY SXf§fUZ³Qi dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff, “d¦fSXUfÔ ±ff³fZ IZY EIY ¦ffÔU ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYe SXf°f IYSXe¶f PXfBÊ ¶fþZ A´f³fe ¸ffÔ IZY Àff±f §fSX IZY ¶ffWXSX Àfû SXWXe ¨ffSX Àff»f IYe ¶f¨¨fe IYû ¦ffÔU IZY WXe Qû ¹fbUIY IY»»fc ¸ff»fe (26) AüSX ³f°±fc Vf¸ffÊ (30) CXNXf »fZ ¦fE AüSX CXÀfIZY Àff±f Qb¿IY¸fÊ IYe §fMX³ff IYû AÔþf¸f dQ¹ff WX`Ü Àfc¨f³ff ´fSX §fMX³ffÀ±f»f ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf ³fZ Qû³fûÔ AfSXû´fe ¹fbUIYûÔ IYû Jûþ¶fe³f IZY QüSXf³f ³fVfZ IYe WXf»f°f ¸fZÔ ¶f¨¨fe ÀfdWX°f d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fedOÞX°f ¶f¨¨fe IYû ¦fÔ·feSX WXf»f°f ¸fZÔ B»ffþ IZY d»fE dþ»fZ IZY ÀfSXIYfSXe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff ±ff, þWXfÔ ÀfZ d¨fdIY°ÀfIYûÔ ³fZ CXÀfZ IYf³f´fbSX SXZRYSX IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¶f¨¨fe IYe ¸ffÔ IYe °fWXSXeSX ´fSX Qû³fûÔ AfSXûd´f¹fûÔ IZY dJ»ffRY A´fWXSX¯f, Qb¿IY¸fÊ AüSX ´ffg¢Àfû E¢MX IZY °fWX°f ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWXfÔ ¶f°ff QZÔ dIY Àff°f þb»ffBÊ IYe SXf°f VfWXSX IYû°fUf»fe ÃfZÂf IYe A°fSXf

ʨfbÔ¦fe ¨füIYe IZY ´ffÀf ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ A´f³fZ ´fdSXUfSX IZY Àff±f Àfû SXWXeÔ LWX Àff»f AüSX AfNX Àff»f IYe Qû ¶fd¨¨f¹fûÔ IYf EIY BÊ-dSX¢Vff ¨ff»fIY ³fZ A´fWXSX¯f IYSX d»f¹ff ±ffÜ AfNX Àff»f IYe ¶f¨¨fe °fû dIYÀfe °fSXWX CXÀfIZY ¨fÔ¦fb»f ÀfZ LcMX IYSX ·ff¦f ¦fBÊ ±fe, »fZdIY³f CXÀf³fZ LWX Àff»f IYe ¶f¨¨fe IYû A´f³fe WXUVf IYf dVfIYfSX ¶f³ff OXf»ff ±ffÜ

AU²f dUV½fdUôf»f¹f ¶f³ffE¦ff ¶fZ¦f¸f A£°fSX ÀfÔ¦fe°f EIZYOX¸fe QfQSXe NXb¸fSXe ÀfeJZÔ¦fe ³fBÊ ´fid°f·ffEÔ: SXZJf Àfc¹ffÊ

R`Yþf¶ffQÜ 'WX¸fSXe AMXdSX¹ff ´fZ AfAû ÀfUfdSX¹ffÔ, QZJf QZJe ¶f»f¸f WXbBÊ þfE' þ`Àfe ¦fþ×»fûÔ IYe ¸fd»»fIYf SXWXe ¶fZ¦f¸f A£°fSX ³fZ ¦fþ×»f IZYZ dÀfRYÊ ¸ff¹f³fZ WXe ³fWXeÔ ¶fQ»fZ ¶fd»IY IY¶feSX þf¹fÀfe AüSX ÀfcRYe ÀfÔ°fûÔ IYe ¦fþ×»fZÔ AüSX QûWXûÔ ÀfZ Qbd³f¹ff ¸fZ A´f³fe A»f¦f þ¦fWX ¶f³ffBÊ ¹fWX IYWX³ff WX` ¶fZ¦f¸f A£°fSX IYe AfJSXe UWX d´fi¹f dVf¿¹f SXZJf Àfc¹ffÊ IYf dþ³WXûÔ³fZ ·fe QfQSXe NXb¸fSXe ¦fþ»f AüSX ÀfcRYe ÀfÔ°fû IYe ¦fþ»fûÔ ´fSX QZVf WXe ³fWXeÔ dUQZVf ¸fZÔ ¨ffSX ¨ffÔQ »f¦ff dQEÜ þe WXfÔ, R`Yþf¶ffQ OXfg SXf¸f ¸f³fûWXSX »fûdWX¹ff AU²f dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ ¦fZÀMX ¶f³fIYSX AfBÊ ¦fþ×»f ¦ff¹fIY IYf SXZJf Àfc¹ffÊ ³fZ ´fÔþf¶f IZYÀfSXe ÀfZ ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ ¶f°ff¹ff dIY CX³WXZÔ ¶fZWXQ JbVfe WX` IYe ¶fZ¦f¸f A£°fSX IZY BÔ°fIYf»f IZY 44 U¿fÊ ¶ffQ ·fe CX³WXZÔ dQ»fûÔ ¸fZÔ þ¦fWX Qe þf SXWXe WX` ¶fd»IY AU²f dUV½fdUôf»f¹f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ¶fZ¦f¸f A£°fSX ÀfÔ¦fe°f EIZYOX¸fe ¶f³ffIYSX A£°fSXe ¶ffBÊ IYe ¹ffQûÔ IYû ÀfÔþû¹ff þf SXWXf WX`Ü SXZJf Àfc¹ffÊ IYWX°fe WX`Ô dIY AU²f dUV½fdUôf»f¹f ÀfÔ¦fe°f EIZYOX¸fe ¶f³ffIYSX CX³WXZÔ dUdþdMXÔ¦f ´fiûRZYÀfSX d³f¹fböY IYSX ÀfÔ¦fe°f IYe Qbd³f¹ff ¸fZÔ ¦fþ×»f NXb¸fSXe QfQSXe IYû RY³fIYfSX QZ³ff ¨ffWX°fe WX` Ü SXZJf Àfc¹ffÊ IYWX°fZ WX`Ô þ¶f UfWX ´fWX»fe ¶ffSX ¶fZ¦f¸f A£°fSX ÀfZ d¸f»fe °fû CX³fIYû A£°fSXe ¶ffBÊ IYf °f»J d¸fþfþ QZJ³fZ IYû d¸f»ff »fZdIY³f þ`ÀfZ þ`ÀfZ Àf¸f¹f ¶fe°f°ff ¦f¹ff U`ÀfZ U`ÀfZ WXSX dQ»f Aþeþ A¸¸feþf³f IYû ¸f`Ô Àf¸fÓf ´ffBÊ Ü »fJ³fDY §fSXf³fZ IYû þedU°f SXJ SXWXe ¦fþ»f ¦ffd¹fIYf SXZJf Àfc¹ffÊ ³fZ ¹fWX ·fe ¶f°ff¹ff IYe ¸fWXdRY»fûÔ ³f RY³fIYfSX IZY Àff±f Àff±f ¸f¸¸fe A£°fSXe ¶ffBÊ ¶fZWXQ CX¸Qf ´fIYUf³f ·fe ¶f³ff¹ff IYSX°fe ±fe Ü OXfg SXf¸f ¸f³fûWXSX »fûdWX¹ff AU²f dUV½fdUôf»f¹f IZY IbY»f´fd°f Af¨ff¹fÊ ¸f³fûþ QedÃf°f IYWX°fZ WX`Ô dIY R`Yþf¶ffQ WXe ³fWXeÔ ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ ´fid°f·ffAûÔ IYe IY¸fe ³fWXeÔ WX` A¦fSX AUÀfSX d¸f»fZ °fû ³fBÊ ´fePÞXe ¶fWXb°f IbYL WXfdÀf»f IYSX BÀf Àf¸ffþ IYû QZ ÀfIY°fe WX` Ü ÀffÔÀIÈYd°fIY ´fSXÔ´fSXfAûÔ IYe °fSXWX ÀfÔ¦fe°f ·fe

VfZ¹fSX-ÀfÔ´fdØf ÀfZ IY¸ffBÊ IYf ¶¹fûSXf AfBÊMXeAfSX ¸fZÔ QZ³ff þøYSXe ³fBÊ dQ»»feÜ ¨ff»fc dUØfe¹f U¿fÊ IZY d»fE Af¹fIYSX dSXMX³fÊ QfdJ»f IYSX³fZ IYf ¹fWX AfdJSXe ¸fWXe³ff ¨f»f SXWXf WX`Ü AfBÊMXeAfSX RYfg¸fÊ ¸fZÔ A´f³fZ UZ°f³f AüSX IY¸ffBÊ IYf ´fcSXf dUUSX¯f QZ³fZ IZY A»ffUf dIYÀfe ·fe °fSXWX IZY I`Yd´fMX»f ¦fZ³f ÀfZ WXbBÊ Af¹f ¹ff ³fbIYÀff³f IYf ¶¹fûSXf QZ³ff ·fe þøYSXe WX`Ü QSXAÀf»f, UZ°f³f·fû¦fe Af¹fIYSXQf°ff A´f³ff AfBÊMXeAfSX ·fSX°fZ Àf¸f¹f IÔY´f³fe ¹ff ÀfÔÀ±ff IYe AûSX ÀfZ d¸f»fZ RYfg¸fÊ-16 IYe þf³fIYfdSX¹fûÔ IYû ·fSX³ff WXe ´f¹ffÊ~ ¸ff³f »fZ°fZ WX`Ô, þû ÀfWXe ³fWXeÔ WX`Ü BÀf¸fZÔ Af´fIYû dIYÀfe ·fe °fSXWX IZY I`Yd´fMX»f ¦fZ³f ÀfZ WXû³fZ Uf»fe IY¸ffBÊ ¹ff ³fbIYÀff³f IYf ¶¹fûSXf ·fe QZ³ff WXû¦ffÜ I`Yd´fMX»f ¦fZ³f ÀfZ ¸f°f»f¶f WX` þ¸fe³f ¹ff ÀfÔ´fdØf IYe d¶fIiYe, Àfû³fZ IYe d¶fIiYe, VfZ¹fSX, ¸¹fc¨fbA»f RÔYOX ¹ff ¶ffg³OX ¸fZÔ dIYE ¦fE d³fUZVf ÀfZ WXû³fZ Uf»fe Af¹fÜ BÀf °fSXWX IYe IY¸ffBÊ IYf dUUSX¯f A´f³fZ AfBÊMXeAfSX RYfg¸fÊ ¸fZÔ þøYSX Vffd¸f»f IYSXZÔÜ

ÀffgµMX¶f`ÔIY ³fZ ¹ffWXc þf´ff³f ´fSX IYe A´f³fe ´fIYOÞX ¸fþ¶fc°f

³fBÊ dQ»»feÜ A»MXf¶ff ÀfZ 2 d¶fd»f¹f³f OXfg»fSX IYe OXe»f IZY þdSXE ÀffgµMX¶f`ÔIY ³fZ ¹ffWXc þf´ff³f ¸fZÔ A´f³fe ´fIYOÞX ¸fþ¶fc°f IYSX »fe WX`Ü A¸fZdSXIYe IÔY´f³fe A»MXf¶ff (AABA.O) ÀfZ 2 d¶fd»f¹f³f IYe °fe³f °fSXRYf OXe»f IZY þdSXE ÀffgµMX ¶f`ÔIY ¦fib´f ³fZ ¹ffWXc þf´ff³f ¸fZÔ A´f³fe dWXÀÀfZQfSXe ¶fPÞXf »fe WX`Ü OXe»f IZY °fWX°f ÀffgµMX¶f`ÔIY A»MXf¶ff ÀfZ 221 d¶fd»f¹f³f ¹fZ³f (2 d¶fd»f¹f³f OXfg»fSX) IZY ¹ffWXc þf´ff³f VfZ¹fSX JSXeQZ¦ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ¹ffWXc þf´ff³f ÀffgµMX¶f`ÔIY ÀfZ 220 d¶fd»f¹f³f IZY ÀMXfgIY Uf´fÀf JSXeQZ¦ffÜ BÀf OXe»f IZY ¶ffQ ¹ffWXc þf´ff³f ¸fZÔ ÀffgµMX¶f`ÔIY IYe dWXÀÀfZQfSXe dÀfRYÊ 9 d¸fd»f¹f³f OXfg»fSX IZY Vfbð d³fUZVf ÀfZ 42.95 RYeÀfQe ÀfZ ¶fPÞXIYSX 48.17 RYeÀfQe WXû þfE¦feÜ A»MXf¶ff ¹ffWXc þf´ff³f IYe QcÀfSXe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe VfZ¹fSX²ffSXIY WX`Ü BÀfIZY 27 ´fid°fVf°f VfZ¹fSX WX`ÔÜ ÀffgµMX¶f`ÔIY ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû IYWXf dIY BÀf OXe»f ÀfZ þf´ff³f IYe °fe³f ¶fOÞXe MXZ»feIYfg¸f IÔY´fd³f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY ¹ffWXc þf´ff³f ÀfZ ÀfWX¹fû¦f AüSX ¸fþ¶fc°f WXû¦ffÜ

WX¸fÀfZ °fZ»f IZY Af¹ff°f ¸fZÔ IYe IY¸fe °fû J°¸f WXûÔ¦fZ ·ffSX°f IZY dUVfZ¿ffd²fIYfSX: BÊSXf³f

°fZWXSXf³fÜ SX¯f³fed°fIY °füSX ´fSX ¶fZWXQ ¸fWX°U´fc¯fÊ IYWXZ þf³fZ Uf»fZ ¨ff¶fWXfSX ´fûMXÊ ´fdSX¹fûþ³ff ´fSX ·ffSX°f IZY IY¸f d³fUZVf ´fSX BÊSXf³f ³fZ ¨fZ°ffU³fe Qe WX`Ü BÊSXf³f ³fZ IYWXf WX` dIY ¹fdQ ·ffSX°f IYe AûSX ÀfZ d³fUZVf IY¸f WXû°ff WX` AüSX °fZ»f IZY Af¹ff°f ¸fZÔ IYMXü°fe IYe þf°fe WX` °fû CXÀfIYf 'dUVfZ¿f QZVf' IYf QþfÊ J°¸f IYSX dQ¹ff þfE¦ffÜ BÊSXf³f IZY CX´f-SXfþQc°f ¸fÀfcQ SXZþUfd³f¹f³f SXfWXf¦fe ³fZ IYWXf dIY ¹fdQ ·ffSX°f ³fZ BÊSXf³f ÀfZ °fZ»f IZY Af¹ff°f ¸fZÔ IYMXü°fe IYSX ÀfDYQe ASX¶f, øYÀf, BSXfIY, A¸fZdSXIYf AüSX A³¹f QZVfûÔ ÀfZ Af¹ff°f ¸fZÔ BþfRZY IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff °fû CXÀfZ d¸f»f SXWXZ Àf·fe dUVfZ¿ffd²fIYfSX Uf´fÀf »fZ d»fE þfEÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, '¹fWX Qb·ffʦ¹f´fc¯fÊ WX` dIY ·ffSX°f IYe AûSX ÀfZ ¨ff¶fWXfSX ´fûMXÊ IZY dUÀ°ffSX AüSX CXÀfIZY IY³fZd¢MXdUMXe ´fifgþZ¢MXÐÀf ¸fZÔ d³fUZVf dIYE þf³fZ IZY UfQZ ´fSX A·fe ¶fWXb°f ´fi¦fd°f ³fWXeÔ dQJe WX`Ü ¹fWX CX¸¸feQ IYe þf°fe WX` dIY ¹fdQ ¨ff¶fWXfSX ´fûMXÊ IYû »fZIYSX ·ffSX°f

RYeSXûªff¶ffQ, ¦fb÷Y½ffSX 12 ªfb»ffBÊX 2018

NEWS

WXþ ¹ffÂfe 25 WXþfSX ¸fZÔ ¶fQ»f ÀfIZYÔ¦fZ A´f³fe CXOÞXf³f IYe °ffSXeJ, ¹fWX WX`Ô d³f¹f¸f-Vf°fZÊÔ

»fJ³fDYÜ A¦fSX dIYÀfe WXþ ¹ffÂfe IYû ÀfCXQe ASX¶f þf³fZ IZY d»fE A´f³fe WXþ CXOÞXf³f IYe °ffSXeJ IYû ¶fQ»fUf³ff WX` °fû CX³WXZÔ BÀfIZY d»fE 25 WXþfSX ÷Y´f¹fZ IYf ·fb¦f°ff³f IYSX³ff WXû¦ffÜ A¦fSX dIYÀfe WXþ ¹ffÂfe IZY ´fdSXþ³f IYe ¸fü°f ¹ff dRYSX CXÀfIZY ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ ¶fe¸ffSX WXû³fZ ´fSX °ffSXeJ ¶fQ»fUf³fe ´fOÞX SXWXe WX` °fû BÀfIZY d»fE dIYÀfe ·fe °fSXWX IYf Ad°fdSX¢°f Vfb»IY ³fWXeÔ QZ³ff WXû¦ffÜ WXþ IYd¸fMXe AfgRY BÔdOX¹ff ³fZ BÀf dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ Àf·fe SXfª¹f WXþ IYd¸fdMX¹fûÔ IYû dQVffd³fQZÊVf þfSXe IYSX dQE WX`ÔÜ d³f¹f¸f IZY ¸fb°ffd¶fIY WXþ IYd¸fMXe IZY ¸fb°ffd¶fIY, CXOÞXf³f IYe °ffSXeJ ¶fQ»f³fZ Uf»fZ ¹ffÂfe IYû A´f³fe ³fBÊ CXOÞXf³f ¸fZÔ ÀfeMX ´ff³fZ IZY d»fE IYûSX ¶f`ÔdIÔY¦f IZY þdSXE WXþ IYd¸fMXe AfgRY BÔdOX¹ff IZY ¶f`ÔIY Jf°fZ ¸fZÔ 25 WXþfSX ÷Y´f¹fZ þ¸ff IYSXf³fZ WXûÔ¦fZÜ WXþ IYd¸fMXe AfgRY BÔdOX¹ff ³fZ ÀffRY IYSX dQ¹ff WX` dIY dSXWXf¹fVfe I`YdMX¦fSXe ¦fie³f AüSX Aþedþ¹ff IZY d»fE ¨f¹fd³f°f ¹ffÂfe CXÀf¸fZÔ RZYSX¶fQ»f ³fWXeÔ IYSXUf ÀfIZYÔ¦fZÜ CXOÞXf³f ÀfZ Qû dQ³f ´fWX»fZ WXþ WXfCXÀf (d³f²ffÊdSX°f CXOÞXf³f IZYÔQi) ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fIYSX A´f³fe Af¸fQ QþÊ IYSXUf³fe WXû¦feÜ dU¸ff³f SXUf³f¦fe ÀfZ ¨ffSX §fÔMXZ ´fWX»fZ Afþ¸fe³f IYû E¹fSX´fûMXÊ ´fSX SXdþÀMÑZVf³f IYSXUf³ff WXû¦ffÜ

7

¸fWXÔ¦ffBÊ IYû »fZIYSX dU²ff³fÀf·ff IYf §fZSXfU IYSX³fZ ´fWXbÔ¨fZ SXf»fûQ IYf¹fÊIY°ffÊAûa ³fZ RcYÔIYf ¹fû¦fe IYf ´fb°f»ff

»fJ³fDYÜ ¶fPÞX°fe ¸fWXÔ¦ffBÊ-IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff EUÔ SXûþ¦ffSX IYû »fZIYSX ¹fbUf SXf»fûQ IZY IYf¹fÊIY°ffÊ Afþ ÀfSXIYfSX IZY ´fid°f dU²ff³fÀf·ff IYf §fZSXfU IYSX³fZ IZY d»fE d³fIY»fZÜ SXf»fûQ IZY IYf¹fÊIY°ffÊ þ¶f °fIY dU²ff³fÀf·ff °fIY ´fWXbÔ¨f°fZ CXÀfÀfZ ´fWX»fZ WXe ´fbd»fÀf ³fZ ¶f`SXeIZYdMXÔ¦f IYSXIZY CX³WXZÔ SXûIY d»f¹ffÜ WXf»ffÔdIY SXf»fûQ IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ ¶fZdSXIZYdMXÔ¦f IYû ²fIZY»fIYSX Af¦fZ ¶fPÞX³fZ IYe IYûdVfVf IYe, »fZdIY³f ÀfRY»f ³f WXû³fZ ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf ´fb°f»ff RcYÔIY IYSX IZYÔQi AüSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY dJ»ffRY þ¸fIYSX ³ffSXZ¶ffþe IYeÜ SXf»fûQ IZY ´fiQZVf ´fiUöYf

SXûdWX°f A¦fiUf»f IYf IYWX³ff WX` dIY WX¸f ¹fWXfÔ SXf»fûQ IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf UÀfe¸f

SXþf, ´fiQZVf A²¹fÃf AÔ¶fbþ ´fMXZ»f, ´fd›¸f A²¹fÃf ·fbþ ´fi°ff´f IZY A¦fbUfBÊ

´fSX AfE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ IZY WXIY IZY d»fE WX¸f dU²ff³fÀf·ff IYf §fZSXfU IYSX³fZ ´fWXbÔ¨fZ ±fZ, »fZdIY³f ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX ³fZ B°f³fe ´fbd»fÀf BIY™e IYSX »fe þ`ÀfZ AfÔ°fIYUfQe §fbÀf ¦fE WXûÜ SXûdWX°f IYf IYWX³ff WX` dIY ³fZ°ff þ¹fÔ°f ¨fü²fSXe ³fZ Afþ UfQf dIY¹ff WX` dIY 2019 ¸fZÔ WX¸f B°f³fe °ffIY°f ÀfZ AfEÔ¦fZ dIY ¶fZSXûþ¦ffSXe ´fiQZVf WXe ³fWXeÔ ´fcSXZ QZVf ÀfZ J°¸f IYSX QZÔ¦fZ AüSX A¦fSX A·fe ·fe ÀfSXIYfSX WX¸ffSXe ¶ff°f ´fSX ²¹ff³f ³fWXeÔ QZ¦fe °fû WX¸f ´fcSXZ ´fiQZVf IYe ÀfOÞXIZYÔ þf¸f IYSXZÔ¦fZ AüSX ´fiQVfʳf IYSXZÔ¦fZÜ

³fWXeÔ d¸f»ff ´f`¢ÀfRZYOX IYf ³ff¸ffÔIY³f ´fÂf, IbY°ffÊ RYfOÞX EÀf´fe ³fZ°ff ¶fû»fZ- ¸ffSX OXf»ff, ASXZ ¶f¨ff »fû

»fJ³fDYÜ »fJ³fDY dÀ±f°f CXØfSX ´fiQZVf SXfª¹f d³f¸ffʯf ÀfWXIYfSXe ÀfÔ§f d»fd¸fMXZOX (´f`¢ÀfRZYOX) ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ ¶fb²fUfSX IYû ³ff¸ffÔIY³f ´fÂf ³f d¸f»f³fZ ´fSX EÀf´fe ³fZ°ff AüSX ´fcUÊ Àf·ff´fd°f °fû°ffSXf¸f ¹ffQU ³fZ þ¸fIYSX WXÔ¦ff¸ff dIY¹ffÜ ´fcUÊ QþfÊ ´fif~ ¸fÔÂfe °fû°ffSXf¸f ¹ffQU ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY »fû¦fûÔ CX³f ´fSX WXfUe WXû ¦fE AüSX CX³fIYf IbY°ffÊ ´fIYOÞX d»f¹ffÜ ¹fWXe ³fWXeÔ, CX³fIYf IYWX³ff ¹fWX ·fe WX` dIY »fû¦fûÔ ³fZ CX³fIZY QÀf WXþfSX ÷Y´f¹fZ ·fe Le³f d»fEÜ WXf»ffÔdIY, dUdOX¹fû QZJ³fZ ´fSX ¶ff°f EIYQ¸f CX»fMX ³fþSX Af°fe WX`Ü

dUdOX¹fû ¸fZÔ ÀffRY °füSX ´fSX ³fþSX Af SXWXf WX` dIY °fû°ffSXf¸f ¹ffQU IZY AfÀf´ffÀf ¨f»f SXWXZ IbYL »fû¦f CX³fÀfZ IYWX°fZ WX`Ô, 'ASXZ RYfdOÞXE, RYfdOÞXEÜ' BÀfIZY ¶ffQ ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔWX ¹ffQU

IZY IYSXe¶fe, EÀf´fe IZY ´fcUÊ QþfÊ ´fif~ ¸fÔÂfe °fû°ffSXf¸f ¹ffQU ¦ff»fe¦f»fü¨f IYSX°fZ WXbE A´f³ff IbY°ffÊ RYfOÞX QZ°fZ WX`ÔÜ þûSX-þûSX ÀfZ ´fdSXÀfSX ¸fZÔ d¨f»»ff°fZ WXbE UWX IYWX°fZ WX`Ô, '¸ffSX OXf»fû ¸fbÓfZ, ASXZ ¶f¨ffAû, ASXZ ¶f¨ffAû, ¶f¨ffAû »fû...Ü' EÀf´fe ³fZ°ff IZY BÀf WXÔ¦ff¸fZ IYû QZJIYSX UWXfÔ ´fSX ¸füþcQ »fû¦f NXWXfIZY »f¦ff°fZ WXbE ³fþSX Af SXWXZ WX`ÔÜ ¹fWXe ³fWXeÔ, ¸fÔÂfe IZY WXÔ¦ff¸fZ IYf »fû¦fûÔ ³fZ dUdOX¹fû ·fe ¶f³ff¹ffÜ ¶f°ff QZÔ dIY CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ÀfWXIYfSXe Àfd¸fd°f¹fûÔ IYf ¨fb³ffU ¨f»f SXWXf WX`Ü ¦fû¸f°fe³f¦fSX dUÀ°ffSX dÀ±f°f ´f`¢ÀfRZYOX IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ¨fb³ffU ´fidIiY¹ff

¨f»f SXWXe ±feÜ BÀfIZY d»fE ¶fb²fUfSX IYû ´f`¢ÀfRZYOX ¸fZÔ ´fi¶fÔ²f IYd¸fMXe IZY ÀfQÀ¹fûÔ IZY d³fUfʨf³f IZY d»fE ³ff¸ffÔIY³f ·fSXZ þf³fZ ±fZÜ Qû´fWXSX ¶ffQ ´f`¢ÀfRZYOX IZY ´fcUÊ Àf·ff´fd°f °fû°ffSXf¸f ¹ffQU A´f³fZ Àffd±f¹fûÔ IZY Àff±f ¸fb£¹ff»f¹f ´fWXbÔ¨fZ AüSX ÀfQÀ¹f (OXf¹fSXZ¢MXSX) ´fQ IZY d»fE ³ff¸ffÔIY³f JSXeQ³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff »fZdIY³f UWX ÀfRY»f ³fWXeÔ WXbEÜ CX³WXûÔ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY Ad²fIYfSXe ÀfØff²ffSXe ´ffMXeÊ IZY BVffSXZ ´fSX IYf¸f IYSX SXWXZ WX`Ô, dþÀfIYe UþWX ÀfZ CX³WXZÔ ³ff¸ffÔIY³f ´fÂf ³fWXeÔ dQ¹ff ¦f¹ffÜ

Àff²Ue ³fZ ¸ff¹ffU°fe IYû Qe ¨fb³fü°fe, IYWXf dWX¸¸f°f ¹fbU°fe IYû VffQe IYf ÓffÔÀff QZIYSX ¹fbUIY ³fZ dIY¹ff VffSXedSXIY Vfû¿f¯f ZVf ÀfSXIYfSX ¸fdWX»ffAûÔ IZY IYSXe¶f 2 ¸fWXe³fZ ÀfZ VffQe IYf ÓffÔÀff WX` °fû ¸fZSXZ dJ»ffRY »fOÞXIYSX dQJfEÔ ¨fb³ffU WXÀff±fSXQûBÊWXÜû³fZ´fiQUf»fe SXZ´f IYe §fMX³ffAûÔ QZIYSX ´fedOÞX°ff IZY Àff±f VffSXedSXIY

¶fZWXQ ´fbSXf³fe ´fSXÔ´fSXf WX` dþÀfZ ÀfÔþû³fZ IZY d»fE R`Yþf¶ffQ ¸fZÔ WXe þ³¸fe NXb¸fSXe QfQSXf AüSX ¦fþ×»f ¦ffd¹fIYf ¶fZ¦f¸f A£°fSX IZY ³ff¸f ´fSX dUV½fdUôf»f¹f EIY ÀfÔ¦fe°f EIZYOX¸fe IYf d³f¸ffʯf IYSX SXWXf WX`Ü IbY»f´fd°f ¶f°ff°fZ WX`Ô ¹fcd³fUdÀfÊMXe ´fdSXÀfSX ¸fZÔ 36 EIYOÞX þ¸fe³f ´fSX 951 U¦fÊ ¸feMXSX ´fSX »f¦f·f¦f 7 IYSXû ÷Y´fE IYe ²f³fSXfdVf ÀfZ ¶fZ¦f¸f A£°fSX ÀfÔ¦fe°f EIZYOX¸fe IYf d³f¸ffʯf þ»Q dIY¹ff þf³ff WX` Ü A£°fSXe ¶ffBÊ IZY þeU³f ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f dRY»¸fZÔ dSXIYfgOXÊ °fÀUeSXZÔ UWX QcÀfSXZ ´fiIYfSX IZY ÀfÔ¦fiWX IYû ·fe EIZYOX¸fe ¸fZÔ EIY ·f½¹f ¸¹fcdþ¹f¸f ¸fZÔ SXJf þfE¦ffÜ 60 IYSXûOÞX IZY ¶fþMX ´fSX AdUdU IbY»f´fd°f IYf IYWX³ff WX` dIY CXØfSX ´fiQZVf ÀfÔÀIÈYd°f ¸fÔÂff»f¹f U QcÀfSXZ MÑÀMX ¸ff²¹f¸fû IZY Àff±f dUdU IZY IYû¿f ÀfZ EIZYOX¸fe IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff þfE¦ffÜ AU²f dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ À±ffd´f°f WXû SXWXe ¶fZ¦f¸f A£°fSX EIZYOX¸fe IZY d»fE dUV½fdUôf»f¹f dþ°f³ff ´fi¹ffÀfSX°f WX` UWXe dUV½fdUôf»f¹f IYf¹fÊ ´fdSX¿fQ IZY ÀfQÀ¹f Aû¸f´fiIYfVf dÀfÔWX EIZYOX¸fe IYe øY´fSXZJf ¶f³ff³fZ ¸fZÔ d³fSXÔ°fSX »f¦fZ WXbE WX`Ô ,CX³fIYf IYWX³ff WX` IYe ÀfÔ¦fe°f IZY Àff°f ÀfbSXûÔ IZY Af²ffSX ´fSX 7 ¶»ffgIY ¶f³ffE þfEÔ¦fZ WXSX ¶»ffgIY EIY QcÀfSXZ ÀfZ BÔMXSXIY³fZ¢MX WXû¦ff ,Àff±f WXe ´fiÀ°ffdU°f ¸ffgOX»f ¸fZÔ BÔOXûSX AüSX AfCXMXOXûSX IZY °füSX ´fSX Qû AfgdOXMXûdSX¹f¸f ·fe WXûÔ¦fZÜ

RY°fZWX´fbSXÜ CXØfSX ´fiQZVf IZY RY°fZWX´fbSX dþ»fZ ¸fZÔ 4 dQUÀfe¹f QüSXZ ´fSX AfBÊÔ IZY³Qie¹f ¸fÔÂfe Àff²Ue d³fSXÔþ³f ª¹fûd°f ³fZ AdJ»fZVf ¹ffQU ´fSX þ¸fIYSX WX¸f»ff ¶fû»ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¹ffQU IZY ¶f¹ff³f ´fSX ´f»fMXUfSX IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ´fiQZVf IYe þ³f°ff °fû ·f¹f·fe°f ³fWXeÔ WX` »fZdIY³f dUSXû²fe ´ffdMXʹffÔ þ÷YSX OXSXe WXbBÊ WX`ÔÜ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX IZY³Qie¹f ¸fÔÂfe ³fZ ¶fÀf´ff Àfb´fie¸fû ¸ff¹ffU°fe ´fSX ·fe WX¸f»ff ¶fû»ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸ff¹ffU°fe 2 þ¦fWX ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞX ÀfIY°fe WX`Ô, A¦fSX UWX ¨fb³ffU »fOÞX³ff WXe ¨ffWX°fe WX`Ô °fû ¸fZSXe »fûIYÀf·fe ÀfeMX RY°fZWX´fbSX ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞXIYSX QZJZÔÜ ¶f°ff QZÔ dIY AdJ»fZVf ³fZ ¶f¹ff³f dQ¹ff ±ff dIY ¹fc´fe ¸fZÔ IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff ´fcSXe

°fSXWX ¨fü´fMX WX` AüSX ¹fWXfÔ IYe þ³f°ff ·f¹f IZY ÀffE ¸fZÔ þe SXWXe WX`Ü BÀf ¶f¹ff³f ´fSX ´f»fMXUfSX IYSX°fZ WXbE Àff²Ue ³fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ BÀf °fSXWX IYf ¶f¹ff³f BÀfd»fE dQ¹ff ¢¹fûÔdIY CX³fIYf AdÀ°f°U J°¸f WXû SXWXf WX`Ü ¹ffQU A´f³fZ SXfþ IZY þÔ¦f»fSXfþ IYû ¹ffQ IYSXZÔ dþÀf¸fZÔ ¸f±fbSXf þ`Àff ·f¹ff³fIY IYfÔOX WXbAf ±ff þû Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸f ¹ffQU IZY SXfþ ¸fZÔ ´f`Qf WXbE þÔ¦f»fSXfþ IYf ÀfRYf¹ff IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

IYû AÔþf¸f QZ³fZ Uf»fûÔ ´fSX dIY°f³fe ·fe Àf£°fe ¶fSX°f »fZ, »fZdIY³f EZÀfe §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX ¶fPÞXû°fSXe WXû SXWXe WX`Ü °ffþf ¸ff¸f»ff WXSXQûBÊ dþ»fZ IYf WX`Ü þWXfÔ IYSXe¶f 2 ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ EIY ¹fbU°fe IZY Àff±f ´fOÞXûÀf IZY WXe SXWX³fZ Uf»fZ ¹fbUIY ³fZ Qb¿IY¸fÊ IYe §fMX³ff IYû AÔþf¸f dQ¹ff ±ffÜ ¶f°ff¹ff þf°ff WX` ¸fûWX»»fZ Uf»fûÔ IYe ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ¹fWX R`YÀf»ff WXbAf dIY UWX ¹fbUIY ¹fbU°fe IZY Àff±f VffQe IYSX »fZ¦ffÜ dþÀfIZY ¶ffQ UWX »f¦ff°ffSX ´fedOÞX°ff IZY Àff±f VffQe IYf ÓffÔÀff QZIYSX VffSXedSXIY Vfû¿f¯f IYSX°ff SXWXfÜ ¸ff¸f»ff IYû°fUf»fe ÀfÔOXe»ff ÃfZÂf IYf WX`Ü ¹fWXfÔ ¹fbU°fe IZY Àff±f ´fOÞXûÀf IZY WXe SXWX³fZ Uf»fZ ¹fcÀfbRY ³ff¸f IZY

ªfeEÀfMXe d¶f»f IYû ÀI`Y³f IYSX³fZ Uf»ff QZVf IYf ´fWX»ff E´f AfBdSXÀf ´fZdSXOXfgMX »ffg³¨f

³fBÊ dQ»»feÜ UÀ°fb EUÔ ÀfZUf IYSX (ªfeEÀfMXe) IZY EIY Àff»f ´fcSXf WXû³fZ IZY ¸füIZY ´fSX AfBdSXÀf d¶fþ³fZÀf ÀfdUÊÀfZþ d»fd¸fMXZOX ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû þeEÀfMXe d¶f»f AüSX QÀ°ffUZþûÔ IYû ÀI`Y³f IYSX³fZ Uf»ff QZVf IYf ´fWX»ff E´f 'AfBdSXÀf ´fZdSXOXfgMX' »ffg³¨f dIY¹ffÜ ¹fWX E´f ´f»fIY Óf´fIY°fZ WXe þeEÀfMXeAfBÊE³f AfBÊOXe IYe Àf°¹f°ff IYû þfÔ¨f°ff WX` AüSX IYSXQf°ff IZY dSXMX³fÊ RYfBd»fÔ¦f A³fb´ff»f³f IYe dÀ±fd°f ¶f°ff QZ°ff WX`Ü ¶feEÀfBÊ ¸fZÔ Àfc¨fe¶fð AfBdSXÀf d¶fþ³fZÀf ÀfdUÊÀfZþ ´fifBUZMX d»fd¸fMXZOX QZVf IYe A¦fi¯fe þeEÀfMXe ÀfbdU²ff ´fiQf°ff IÔY´fd³f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ WX`Ü ·ffSX°f IYe IYBÊ ¶fOÞXe IÔY´fd³f¹ffÔ A´f³fe þeEÀfMXe RYfBd»fÔ¦f IYe þøYSX°fûÔ IZY d»fE AfBdSXÀf IZY ´»fZMXRYfg¸fÊ IYf BÀ°fZ¸ff»f

IYSX°fe WX`ÔÜ þeEÀfMXe IYû EIY ´fdSXU°fʳfIYfSXe ´fWX»f ¸ff³f°fZ WXbE AfBdSXÀf ³fZ IYfSXû¶ffSX IYû AfÀff³f ¶f³ff³fZ AüSX IYSX A³fb´ff»f³f IYû ¶fZWX°fSX IYSX³fZ IZY d»fE þeEÀfMXe ÀfZ þbOÞXZ IYBÊ Àf¸ff²ff³f ´fZVf dIYE WX`ÔÜ AfBdSXÀf ´fZdSXOXfgMX CX³WXeÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX`Ü ´fZdSXOXfgMX EIY EZÀff E´f WX`, dþÀfIYe ¸fQQ ÀfZ IYûBÊ CX´f¹fûöYf þeEÀfMXe dÀfÀMX¸f ÀfZ ´fi¸ffd¯f°f IYSX°fZ WXbE °f°IYf»f IYSXQf°ff ÀfZ þbOÞXe dUÀ°fÈ°f

þf³fIYfSXe AüSX IYSX A³fb´ff»f³f IYe CXÀfIYe dÀ±fd°f IYf ´f°ff »f¦ff ÀfIY°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ ¹fcþSX IYû IYfRYe ÀfWXcd»f¹f°fZÔ d¸f»f°fe WX`ÔÜ ¹fcþSX BÀfIYe ¸fQQ ÀfZ A´f³fZ RYû³f IZY I`Y¸fSXf ÀfZ dIYÀfe ·fe B³fUfgBÀf ¹ff QÀ°ffUZþ IYû ÀI`Y³f IYSX ÀfIY°ff WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ ¹fWX E´f EAfB/E¸fE»f (AfdMXÊdRYdVf¹f»f BÔMXZ»feþZÔÀf/¸fVfe³f »f`Ô¦UZþ) °fIY³feIY IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fZ WXbE CX³f QÀ°ffUZþûÔ ´fSX d»fJZ WXbE PXZSX ÀffSXZ Vf¶QûÔ IZY ¶fe¨f

IY¨¨fZ °fZ»f ´fSX Aû´fZIY QZVfûÔ IYû ·ffSX°f IYe dWXQf¹f°f, IYe¸f°f §fMXfAû ¹ff J°¸f WXû¦fe ¸ffÔ¦f

³fBÊ dQ»»feÜ IiYcOX AfgB»f IYe »f¦ff°ffSX ¶fPÞX°fe IYe¸f°fûÔ IYû »fZIYSX ·ffSX°f ³fZ A¶f °fZ»f CX°´ffQIY QZVfûÔ IYû ¨fZ°ffU³fe QZ°fZ WXbE IYWXf WX` dIY ¹ff °fû CX³WXZÔ Qf¸f §fMXf³fZ WXûÔ¦fZ ¹ff dRYSX dOX¸ffÔOX ¸fZÔ IY¸fe IZY d»fE °f`¹ffSX SXWX³ff WXû¦ff Ü Qbd³f¹ff ¸fZÔ Àf¶fÀfZ Ad²fIY IiYcOX IYe ¸ffÔ¦f Uf»fZ QZVfûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY ·ffSX°f ³fZ Aû´fZIY QZVfûÔ ÀfZ IYWXf WX` dIY CX³WXZÔ Qf¸f §fMXf³ff VfbøY IYSX³ff WXû¦ff ¹ff dRYSX JSXeQ ¸fZÔ IY¸fe IZY d»fE °f`¹ffSX SXWX³ff WXû¦ffÜ ¶»fc¸f¶f¦fÊ IYe dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY ·ffSX°f IYe AûSX ÀfZ ¨fZ°ffU³fe IYf ÀfÔIZY°f QZ°fZ WXbE BÔdOX¹f³f AfgB»f IYfg´fûSXÊZVf³f IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f ÀfÔþeU dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY dþÀf °fSXWX ÀfZ ¶fe°fZ Qû ÀfZ PXfBÊ ¸fWXe³fûÔ ¸fZÔ °fZ»f IZY Qf¸f ¶fPÞXZ WX`Ô, ¹fdQ EZÀff WXe SXWXf °fû ·ffSX°fe¹f CX´f·fûöYf SX¯f³fed°fIY ÀffÓfZQfSXe ¨ffWX°ff WX` °fû UWX °f°IYf»f BÀf AûSX ²¹ff³f QZ AüSX þøYSXe IYQ¸f CXNXfEÜ' SXfWXf¦fe ³fZ '¦»fû¶f»f dOX´»fû¸fZÀfe ¸fZÔ CX·fSX°fe ¨fb³füd°f¹ffÔ EUÔ AUÀfSX AüSX ·ffSX°f IZY Àff±f dõ´fÃfe¹f ÀfÔ¶fÔ²fûÔ ´fSX ´fi·ffU' ³ff¸f ÀfZ Af¹fûdþ°f ÀfZd¸f³ffSX ¸fZÔ ¹fWX ¶ff°f IYWXeÜ ¨ff¶fWXfSX ´fûMXÊ IYû ·ffSX°f, BÊSXf³f AüSX ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY d»fE ¸f²¹f EdVf¹ff IZY QZVfûÔ IZY Àff±f IYfSXû¶ffSX IZY d»fE SX¯f³fed°fIY °füSX ´fSX ¶fZWXQ AWX¸f ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ BÊSXf³f IYe AûSX ÀfZ EZÀff ¶f¹ff³f dQ¹ff þf³ff ·ffSX°f IYe d¨fÔ°ff IYû ¶fPÞXf³fZ Uf»ff WX`Ü ¹fWX ´fûMXÊ BÀf UþWX ÀfZ ·fe JfÀff AWX¸f WX` ¢¹fûÔdIY ´ffdIYÀ°ff³f A´f³fZ B»ffIZY ÀfZ ·ffSX°f IYû ´fd›¸f AüSX ¸f²¹f EdVf¹ff °fIY ´fWXbÔ¨f³fZ QZ³fZ ¸fZÔ SXûIY »f¦ff°ff SXWXf WX`Ü BÀfe IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE ·ffSX°f, BÊSXf³f AüSX ARY¦ffd³fÀ°ff³f ³fZ ¸fBÊ 2016 ¸fZÔ ¨ff¶fWXfSX ´fûMXÊ IZY dUIYfÀf AüSX Àf¸fbQi ¸fZÔ MÑfÔdþMX AüSX MÑfÔÀf´fûMXÊ IYfgdSXOXûSX dUIYdÀf°f dIYE þf³fZ IYû »fZIYSX IYSXfSX dIY¹ff ±ffÜ BÊSXf³f ´fSX A¸fZdSXIYe ´fid°f¶fÔ²fûÔ ´fSX ¶fû»f°fZ WXbE SXfWXf¦fe ³fZ IYWXf dIY WX¸f WX¸fZVff ·ffSX°f IZY d»fE ·fSXûÀfZ¸fÔQ DYþfÊ ÀffÓfZQfSX SXWXZ WX`ÔÜ BÊSXf³f IYe AûSX ÀfZ WX¸fZVff Ufdþ¶f IYe¸f°f ´fSX ·ffSX°f IYû °fZ»f Àf´»ffB IYe þf°fe SXWXZ¦feÜ

dUIY»´fûÔ IYe °f»ffVf IYSXZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IY¨¨fZ °fZ»f IYe ¸fWXÔ¦ffBÊ IZY ¨f»f°fZ ·ffSX°fe¹f CX´f·fûöYf B»fZd¢MÑIY UeIY»Àf AüSX ¦f`Àf þ`ÀfZ dUIY»´fûÔ IYe AûSX QZJZÔ¦fZ ¢¹fûÔdIY ¹fZ IY¸f ¸fWXÔ¦fZ Àffd¶f°f WXû¦fZÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ 2025 °fIY ·ffSX°f IYe ´fid°fdQ³f 10 »ffJ ¶f`SX»f °fZ»f IYe J´f°f dSX´»fZÀf WXû þfE¦feÜ dÀfÔWX ³fZ IYWXf, 'dOX¸ffÔOX IYû IYe¸f°fûÔ ÀfZ A»f¦f IYSXIZY ³fWXeÔ QZJf þf ÀfIY°ffÜ JfÀf°füSX ´fSX ·ffSX°f þ`ÀfZ QZVf ¸fZÔ þWXfÔ IYe¸f°fûÔ IYû »fZIYSX JfÀff ²¹ff³f SXJf þf°ff WX`Ü' CX³WXûÔ³fZ IYWXf, 'IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ BþfRZY ÀfZ Af´fIYû VffgMXÊ MX¸fÊ ¸fZÔ ¸ffÔ¦f ¸fZÔ IY¸fe ³fWXeÔ dQJZ¦fe, »fZdIY³f EZÀff WXe SXWXf °fû »ffg³¦f MX¸fÊ ¸fZÔ þøYSX BÀfIYf AÀfSX dQJfBÊ QZ¦ffÜ' »fed¶f¹ff, UZ³fZþbE»ff AüSX IY³ffOXf IYe AûSX ÀfZ CX°´ffQ³f ¸fZÔ IY¸fe IZY ¨f»f°fZ ¶fe°fZ IbYL dQ³fûÔ IiYcOX IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ 5 RYeÀfQe °fIY IYf BþfRYf WXû ¨fbIYf WX`Ü

ÀfZ þeEÀfMXeAfBÊE³f IYe ´fWX¨ff³f IYSX°ff WX` AüSX AfBdSXÀf þeEÀf´fe E´feAfB IY³fZ¢MX IYe ¸fQQ ÀfZ IYSXQf°ff IZY dSXMX³fÊ IYe dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe ¸fbWX`¹ff IYSXf QZ°ff WX`Ü AfBdSXÀf d¶fþ³fZÀf ÀfdUÊÀfZþ d»fd¸fMXZOX õfSXf °f`¹ffSX dIYE ¦fE BÀf E´f IYû ¦fc¦f»f ´»fZ ÀMXûSX AüSX E´´f»f ÀMXûSX ÀfZ d³fVfb»IY OXfCX³f»fûOX dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü AfBdSXÀf þeEÀfMXe IZY d¶fþ³fZÀf WXZOX ¦fü°f¸f ¸fWXÔ°fe ³fZ IYWXf, 'AfBdSXÀf ´fZdSXOXfgMX E´f IYû þeEÀfMXe ÀfZ þbOÞXe ½¹f¦fi°ff IY¸f IYSX³fZ AüSX ¸f³f IYû VffÔ°f IYSX³fZ IYe VfdöY¹fûÔ IZY Àff±f °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fZdSXOXfgMX Àf¨¨fZ ¶fe2¶fe »fZ³fQZ³f IYû Àfbd³fd›°f IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX ÀfIY°ff WX`Ü Af´fIZY Àff¸f³fZ Uf»fZ ´fÃf IZY þeEÀfMXeAfBÊE³f IYe Àf¨¨ffBÊ IYf Àfe²ff AÀfSX Af´fIZY

dIYÀfIZY ³ff¸f ´fSX WX`Ô ¸ff»¹ff IZY »fÔQ³f ¸fZÔ ¸füþcQ §fSX

³fBÊ dQ»»feÜ ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ 9,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ÀfZ ª¹ffQf IYf IYþÊ »fZIYSX »fÔQ³f ·ff¦fZ ´fcUÊ VfSXf¶f IYfSXû¶ffSXe dUþ¹f ¸ff»¹ff ³fZ d´fL»fZ dQ³fûÔ IYWXf ±ff dIY d¶fiMXZ³f ¸fZÔ CX³fIZY ´ffÀf ÀfZ B°f³fe ÀfÔ´fdØf ³fWXeÔ WX`, dþÀfZ Àfeþ dIY¹ff þf ÀfIZYÜ ¸ff»¹ff ³fZ IYWXf ±ff dIY »fÔQ³f ¸fZÔ dÀ±f°f CX³fIZY Af»feVff³f §fSX CX³fIZY ³ff¸f ´fSX WXe ³fWXeÔ WX`ÔÜ »fZdIY³f, ¹fWX þf³f³ff þøYSXe WX` AüSX WXSX dIYÀfe IYe BÀf¸fZÔ dQ»f¨fÀ´fe WX` AfdJSX ¹fZ ÀfÔ´fdØf¹ffÔ ¹fdQ ¸ff»¹ff IZY ³ff¸f ´fSX ³fWXeÔ WX`Ô °fû dRYSX dIY³f »fû¦fûÔ IZY ³ff¸f WX`ÔÜ dUþ¹f ¸ff»¹ff »fÔQ³f ¸fZÔ ¨fb´f¨ff´f SXWX SXWXZ WX`Ô AüSX ·ffSX°fe¹f EþZÔdÀf¹ffÔ CX³WXZÔ ´fIYOÞX³fZ IZY d»fE ÀfÔ§f¿fÊ IYSX SXWXe WX`ÔÜ ¸ff»¹ff IZY MXZdU³f EÀMXZMX ¸fZÔ dÀ±f°f AfUfÀf CX³fIZY ¶f¨¨fûÔ IZY ³ff¸f ´fSX WX`, þ¶fdIY »fÔQ³f MXfCX³f ¸fZÔ ¸füþcQ §fSX CX³fIYe ¸ffÔ IZY ³ff¸f ´fSX WX`Ü WXf»ffÔdIY ¶f`ÔIYûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY »fÔQ³f IZY §fSX IYBÊ IÔY´fd³f¹fûÔ IZY ³fZMXUIYÊ IZY þdSXE ¸ff»¹ff IZY R`Yd¸f»fe MÑÀMX ÀfZ þbOÞXZ WXbE WX`ÔÜ ¦fc¦f»f ¸f`´f IYe ¶ff°f IYSXZÔ °fû CXÀfIZY ¸fb°ffd¶fIY ¸ff»¹ff IYf §fSX 18/19 IYfg³fÊUfg»f MXZSXZÀf Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ ¸fVfWXcSX ¸f`OX¸f °fbÀffQ ¸¹fcdþ¹f¸f IZY ´ffÀf dÀ±f°f WX`Ü BÀf ´fifg´fMXeÊ IYf ¸ffd»fIYf³ff WXIY d¶fidMXVf Udþʳf AfB»f`ÔOX ¸fZÔ dÀ±f°f IÔY´f³fe AfSXÀfeUe IZY ³ff¸f WX`Ü AfSXÀfeUe IYf ¸ffd»fIYf³ff WXIY ¦»f`OXIYû ´fifg´fMXeÊþ IZY ´ffÀf WX` AüSX ¹fWX IÔY´f³fe IYfgd³MX³fZÔMX»f AOXd¸fd³fÀMÑZVf³f ÀfdUÊÀfZþ d»fd¸fMXZOX IZY ³ff¸f WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ¸ff»¹ff IYe MXZdU³f dÀ±f°f IÔY´f³fe CX³fIYe ·fe CX³fIZY R`Yd¸f»fe MÑÀMX ÀfZ þbOÞXe WXbBÊ WX`Ü

B³f´fbMX MX`¢Àf IiYZdOXMX (AfBÊMXeÀfe) ¢»fZ¸f ´fSX ´fOÞX°ff WX`Ü BÀfd»fE þ¶f Af´fIZY ´ffÀf AfÀff³f SXfÀ°ff WX`, °fû J°fSXf ¸fû»f »fZ³fZ IYe ¢¹ff þøYSX°f WX`Ü ´fZdSXOXfgMX IYe ¸fQQ ÀfZ þeEÀfMXeAfBÊE³f IYe Àf¨¨ffBÊ þfd³fEÜ' AfBdSXÀf ´fZdSXOXfgMX ÀfZ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf RYf¹fQf »f§fb EUÔ ¸f²¹f¸f CXô¸fûÔ (EÀfE¸fBÊ) IYû WXû¦ffÜ IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IZY A»ffUf Af¸f ¦fifWXIY ·fe ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX ÀfIZYÔ¦fZ dIY dþÀf UZÔOXSX ÀfZ UZ JSXeQfSXe IYSX SXWXZ WX`Ô, UWX dIYÀf WXQ °fIY Bʸff³fQfSX IYSXQf°ff WX`Ü UZ UZÔOXSX IYf d´fL»ff MÑ`IY dSXIYfgOXÊ QZJIYSX BÀf ¶ff°f IYe °fÀf»»fe IYSX ÀfIZYÔ¦fZ dIY CX³WXûÔ³fZ dþÀf IYSX IYf ·fb¦f°ff³f dIY¹ff WX`, UWX ÀfSXIYfSX IZY Jþf³fZ ¸fZÔ þ¸ff WXû þfE¦ffÜ

½¹fdöY ³fZ ´fWX»fZ °fû þ¶fSX³f SXZ´f dIY¹ff AüSX CXÀfIZY ¶ffQ §fMX³ff IYf ´f°ff ¨f»f³fZ ´fSX AfÀf´ffÀf IZY »fû¦fûÔ ³fZ ¸ff¸f»fZ IYû Af´fÀf ¸fZÔ WXe d³f´fMXf dQ¹ffÜ »fû¦fûÔ ³fZ »fOÞXIZY ÀfZ SXZ´f ´fedOÞX°ff IYe VffQe IYSXUf QZ³fZ IYe ¶ff°f IYWX IYSX ¸ff¸f»fZ IYû ´fbd»fÀf ¸fZÔ þf³fZ ÀfZ ÷YIYUf dQ¹ffÜ dþÀfIZY ¶ffQ ¹fbUIY »f¦ff°ffSX

Vfû¿f¯f IYSX SXWXf ±ff, »fZdIY³f VffQe IYe ¶ff°f IYWX³fZ ´fSX A¶f UWX CXÀfZ ²f¸fIYf SXWXf WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ CXÀfIYe Aãe»f RYûMXû Uf¹fSX»f IYSX³fZ IYe ²f¸fIYe QZ SXWXf WX`Ü dþÀfÀfZ ´fSXZVff³f WXûIYSX A´f³fZ ¶fbþb¦fÊ d´f°ff IZY Àff±f ´fedOÞX°ff ¦fbWXfSX »f¦ff³fZ IZY d»fE ´fWX»fZ °fû IYû°fUf»fe ¦fBÊ þ¶f UWXfÔ CXÀfIYe IYûBÊ Àfb³fUfBÊ ³fWXeÔ WXbBÊ °fû ´fedOÞX°ff ³fZ A´fSX ´fbd»fÀf A²feÃfIY Äff³fÔþ¹f dÀfÔWX ÀfZ ³¹ff¹f IYe ¦fbWXfSX »f¦ffBÊ WX`Ü A´fSX ´fbd»fÀf A²feÃfIY ³fZ ¸ff¸f»fZ IYe ¦fÔ·feSX°ff IYû QZJ°fZ WXbE IYû°fUf»fe ÀfÔOXe»ff BÔÀ´fZ¢MXSX IYû þfÔ¨f ÀfüÔ´f Qe WX` AüSX °f°IYf»f IYNXûSX IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf ·fe QZ dQE WX`ÔÜ

¶feEÀfE³fE»f ³fZ VfbøY IYe QZVf IYe ´fWX»fe BÔMXSX³fZMX MXZd»fRYû³f ÀfZUf

³fBÊ dQ»»feÜ ÀfSXIYfSXe MXZd»fIYfg¸f IÔY´f³fe ¶feEÀfE³fE»f ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû QZVf IYe ´fWX»fe BÔMXSX³fZMX MXZd»fRYû³f ÀfZUf ´fZVf IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYeÜ IÔY´f³fe IYe ¹fWX ÀfZUf 25 þb»ffBÊ ÀfZ VfbøY WXû SXWXe WX`Ü BÀfÀfZ ¶feEÀfE³fE»f IZY ¹fcþÀfÊ IYû CXÀfIZY ‘dUÔ¦Àf’ ¸fû¶ffB»f EZ´f ÀfZ QZVf ·fSX ¸fZÔ dIYÀfe ·fe MXZ»feRYû³f ³fÔ¶fSX ´fSX IYfg»f IYSX³fZ IYe ÀfbdU²ff d¸f»fZ¦feÜ BÀfIZY d»fE Àf¶ÀIiYfB¶fSX IYû 1,099 ÷Y´f¹fZ IYf Ufd¿fÊIY Vfb»IY QZ³ff WXû¦ffÜ CXÀfIZY ¶ffQ UWX ¶feEÀfE³fE»f ¹ff dIYÀfe A³¹f IÔY´f³fe IZY UfBÊ-RYfBÊ ÀfZ QZVf·fSX ¸fZÔ AÀfed¸f°f IYfg»f IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ A·fe QZVf ¸fZÔ ¸fû¶ffB»f EZ´f ´fSX IYfg»f IYSX³fZ IYe ÀfbdU²ff dIYÀfe JfÀf EZ´f IZY þdSX¹fZ WXe d¸f»f SXWXe WX`Ü »fZdIY³f A¶f BÀf EZ´f ÀfZ dIYÀfe ·fe RYû³f ³fÔ¶fSX ´fSX IYfg»f IYSX ÀfIY³fZ IYe ÀfbdU²ff WXû¦feÜ BÀf ÀfZUf IYf Vfb·ffSXÔ·f IYSX°fZ WXbE QcSXÀfÔ¨ffSX ¸fÔÂfe ¸f³fûþ dÀf³WXf ³fZ IYWXf, '¸füþcQf ´fid°fÀ´f²feÊ ¸ffWXü»f ¸fZÔ ¶feEÀfE³fE»f IYf ¶ffþfSX ¸fZÔ dWXÀÀfZQfSXe ¶fPÞXf³ff EIY ÀfSXfWX³fe¹f IYf¹fÊ WX`Ü BÔMXSX³fZMX MXZd»fRYû³f ÀfZUf VfbøY IYSX³fZ IZY d»fE ¸f`Ô ¶feEÀfE³fE»f IZY ´fi¶fÔ²f³f IYû ¶f²ffBÊ QZ°ff WXcÔÜ ¹fWX ÀfZUf ¹fcþÀfÊ IYû d¶f³ff dÀf¸f IZY IYfg»f IYSX³fZ IYe ÀfbdU²ff QZ¦feÜ' IÔY´f³fe IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f EUÔ E¸fOXe A³fb´f¸f

ßfeUfÀ°fU ³fZ IYWXf dIY BÀfIZY d»fE SXdþÀMÑZVf³f EIY-Qû dQ³f ¸fZÔ VfbøY WXû þfE¦ff AüSX ¹fWX ÀfZUf 25 þb»ffBÊ ÀfZ »ff¦fc WXû¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf ÀfbdU²ff ÀfZ dUQZVf ¸fZÔ 'dUÔ¦Àf' IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦f ·ffSX°f ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ³fÔ¶fSX ´fSX IYfg»f IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ BÀf EZ´f IYf Qbd³f¹ff·fSX ¸fZÔ IYWXeÔ ·fe BÔMXSX³fZMX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ CX´f¹fû¦f IYSX IYfg»f IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü BÀf EZ´f IYû ¶feEÀfE³fE»f õfSXf þfSXe EIY ¸fû¶ffB»f ³fÔ¶fSX ÀfZ þûOÞX dQ¹ff þfE¦ff, »fZdIY³f IÔY´f³fe IZY ‘ dUÔ¦Àf ’ EZ´f IZY ¹fcþSX IZY d»fE CXÀfZ ¸fû¶ffB»f ¹ff »f`ÔOX»ffB³f IYf A»f¦f ÀfZ IY³fZ¢Vf³f ³fWXeÔ »fZ³ff WXû¦ffÜ ßfeUfÀ°fU ³fZ IYWXf dIY IÔY´f³fe IZY ¸füþcQf »f`ÔOX»ffB³f ¦fifWXIYûÔ IYû EIY A»f¦f RYf¹fQf WXû¦ffÜ UZ A´f³fe þ¦fWX ´fSX d³f·fÊSX dIYE d¶f³ff EZ´f ´fSX B³fIYd¸fÔ¦f IYfg»f ´fif~ IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ

RiYfÔÀf IYû ´feLZ LûOÞX ·ffSX°f A¶f Qbd³f¹ff IYe LNXe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe A±fʽ¹fUÀ±ff

´f`dSXÀfÜ dUIYfÀf IZY Q¸f ´fSX ·ffSX°fe¹f A±fʽ¹fUÀ±ff ³fZ DYÔ¨fe CXOÞXf³f ·fSXe WX`Ü RiYfÔÀf IYû Àff°fUZÔ ´ff¹fQf³f ´fSX ´feLZ LûOÞX°fZ WXbE ·ffSX°f A¶f Qbd³f¹ff IYe LNXe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe A±fʽ¹fUÀ±ff ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü dUV½f ¶f`ÔIY IZY 2017 IZY A´fOXZMXZOX OXZMXf ¸fZÔ BÀfIYe þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊ WX`Ü BÀfIZY ¸fb°ffd¶fIY, ·ffSX°f IYe GDP (ÀfIY»f §fSXZ»fc CX°´ffQ) d´fL»fZ Àff»f IZY AfdJSX ¸fZÔ 2.597 dMÑd»f¹f³f OXfg»fSX ±fe þ¶fdIY RiYfÔÀf IYe 2.582 dMÑd»f¹f³f OXfg»fSXÜ IYBÊ d°f¸ffdWX¹fûÔ IYe ¸fÔQe IZY ¶ffQ ·ffSX°f IYe A±fʽ¹fUÀ±ff þb»ffBÊ 2017 ÀfZ dRYSX ÀfZ ¸fþ¶fc°f WXû³fZ »f¦feÜ Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY ·ffSX°f IYe Af¶ffQe BÀf Àf¸f¹f 1 ASX¶f 34 IYSXûOÞX WX` AüSX ¹fWX Qbd³f¹ff IYf Àf¶fÀfZ Af¶ffQeUf»ff ¸fb»IY ¶f³f³fZ IYe dQVff ¸fZÔ A¦fiÀfSX WX`Ü RiYfÔÀf IYe Af¶ffQe 6 IYSXûOÞX 7 »ffJ WX`Ü WXf»ffÔdIY AfÔIYOÞXûÔ IZY A³fbÀffSX ´fid°f ½¹fdöY Af¹f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·ffSX°f RiYfÔÀf ÀfZ IYBÊ ¦fb³ff ´feLZ WX`Ü

³fûMX¶fÔQe AüSX þeEÀfMXe (¸ff»f EUÔ ÀfZUf IYSX) IZY IYfSX¯f dQJZ NXWXSXfU IZY ¶ffQ d´fL»fZ Àff»f ¸f`³¹fbR`YˆYdSXÔ¦f AüSX CX´f·fûöYf J¨fÊ ¸fZÔ AfBÊ °fZþe ·ffSX°fe¹f A±fʽ¹fUÀ±ff IYû SXµ°ffSX QZ³fZ IZY ´fi¸fbJ IYfSXIY SXWXZÜ EIY QVfIY ¸fZÔ ·ffSX°f IYe þeOXe´fe Qû¦fb³fe WXû ¨fbIYe WX` AüSX ÀfÔ·ffU³ff þ°ffBÊ þf SXWXe WX` dIY ¨fe³f IYe SXµ°ffSX ²fe¸fe ´fOÞX ÀfIY°fe WX` dþÀfÀfZ ·ffSX°f EdVf¹ff IYf ´fi¸fbJ Afd±fÊIY °ffIY°f IZY °füSX ´fSX CX·fSX ÀfIY°ff WX`Ü AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸fbQif IYû¿f (IMF) IZY A³fbÀffSX, BÀf Àff»f ·ffSX°f IYe ¦fiû±f 7.4 RYeÀfQe SXWX ÀfIY°fe WX` AüSX IYSX

Àfb²ffSX EUÔ §fSXZ»fc J¨fZÊ IZY ¨f»f°fZ 2019 ¸fZÔ ·ffSX°f IYe dUIYfÀf QSX 7.8 RYeÀfQe ´fWXbÔ¨f ÀfIY°fe WX`Ü UWXeÔ, Qbd³f¹ff IYe AüÀf°f dUIYfÀf QSX IZY 3.9 RYeÀfQe SXWX³fZ IYf A³fb¸ff³f þ°ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü »fÔQ³f dÀ±f°f IÔYÀf»MXÔÀfe RY¸fÊ ÀfZÔMXSX RYfgSX BIY³ffgd¸f¢Àf EZÔOX d¶fþ³fÀf dSXÀf¨fÊ ³fZ d´fL»fZ Àff»f IZY AfdJSX ¸fZÔ IYWXf ±ff dIY GDP IZY d»fWXfþ ÀfZ ·ffSX°f d¶fiMXZ³f AüSX RiYfÔÀf Qû³fûÔ IYû ´feLZ LûOÞX QZ¦ffÜ ¹fWXe ³fWXeÔ, 2032 °fIY ·ffSX°f IZY Qbd³f¹ff IYe °feÀfSXe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe A±fʽ¹f½±ff ¶f³f³fZ IYe ·fe ÀfÔ·ffU³ff þ°ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü 2017 IZY AfdJSX ¸fZÔ d¶fiMXZ³f 2.622 dMÑd»f¹f³f IYe GDP IZY Àff±f Qbd³f¹ff IYe ´ffÔ¨fUeÔ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe A±fʽ¹fUÀ±ff ±ffÜ Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY BÀf Àf¸f¹f A¸fZdSXIYf Qbd³f¹ff IYe MXfg´f A±fʽ¹fUÀ±ff WX`, CXÀfIZY ¶ffQ ¨fe³f, þf´ff³f AüSX þ¸fʳfe IYf ³fÔ¶fSX Af°ff WX`Ü


8

RYeSXûªff¶ffQ, ¦fb÷Y½ffSX 12 ªfb»ffBÊX 2018

þf´ff³f IYe Àf³fIYe ³fÀfÊ! 20 ¶fbþb¦fÊ ¸fSXeþûÔ IYû CX°ffSXf ¸fü°f IZY §ffMX

MXû¢¹fûÜ þf´ff³f ¸fZÔ EIY ³fÀfÊ IYSXe¶f ¶feÀf ¶fbþb¦fÊ ¸fSXeþûÔ IYe WX°¹ff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfÔQZWX IZY §fZSXZ ¸fZÔ WX`Ü AfVfÔIYf þ°ffBÊ þf SXWXe WX` dIY CXÀf³fZ ¸fSXeþûÔ IYe dOÑ´f ¸fZÔ WXfd³fIYfSXIY SXÀff¹f³f d¸f»ff dQ¹ff ±ffÜ SXfþ²ff³fe MXû¢¹fû IZY EIY AÀ´f°ff»f ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ Uf»fe 31 Àff»f IYe Af¹fb¸fe IbY¶fûIYe IYû ´fbd»fÀf ³fZ ¶fe°fZ Vfd³fUfSX IYû 2016 ¸fZÔ 88 U¿feʹf ¶fbþb¦fÊ IYe WX°¹ff IZY þb¸fÊ ¸fZÔ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü À±ff³fe¹f ¸fedOX¹ff IZY A³fbÀffSX, IbY¶fûIYe ³fZ 20 A³¹f ¸fSXeþûÔ IYe WX°¹ff IYe ¶ff°f ÀUeIYfSXe WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ WXf»ffÔdIY A·fe BÀfIYe ´fbdá ³fWXeÔ IYe WX`Ü 2016 IZY ¶ffQ CXÀf³fZ ³fÀfÊ IYe ³füIYSXe LûOÞX Qe ±feÜ ¸fedOX¹ff IZY A³fbÀffSX, IbY¶fûIYe ³fZ ´fbd»fÀf IYû ¶f°ff¹ff dIY ¸fSXeþûÔ ÀfZ CXÀfIYe IYûBÊ d³fþe QbV¸f³fe ³fWXeÔ ±feÜ 2016 ¸fZÔ WXbBÊ EIY ¶fbþb¦fÊ IYe WX°¹ff IYe þfÔ¨f-´fOÞX°ff»f IZY QüSXf³f ´fbd»fÀf IYû AÀ´f°ff»f ¸fZÔ IYfgdÀ¸fZdMXIY AüSX dOXMXþZÊMX ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f WXû³fZ Uf»fZ SXÀff¹f³f IZY ´f¨ffÀf ´f`IZYMX d¸f»fZ ±fZÜ ¹fWX SXÀff¹f³f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ þf³f ¦fÔUf³fZ Uf»fZ Qû A³¹f ¶fbþb¦fûÊ IZY VfSXeSX ¸fZÔ ·fe d¸f»ff ±ffÜ

66 Àff»f ¶ffQ A´f³fZ ³ffJc³f IYfMXZ¦ff ¹fWX Vf£Àf, ³¹fc¹ffgIYÊ IZY ¸¹fbdþ¹f¸f ¸fZÔ d¸f»fZ¦fe þ¦fWX

³¹fc¹ffgIYÊÜ Àf¶fÀfZ »fÔ¶fZ ³ffJc³fûÔ IYf dSXIYfgOXÊ A´f³fZ ³ff¸f IYSX³fZ Uf»fZ ·ffSX°f IZY ßfe²fSX d¨f»»ff»f ³fZ 66 Àff»f ¶ffQ A´f³fZ ³ffJc³f IYfMX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`Ü d¦f³feþ U»OXÊ dSXIYfgOXʲffSXe ßfe²fSX ³fZ 1952 ÀfZ A´f³fZ ¶ffEÔ WXf±f IZY ³ffJc³f ³fWXeÔ IYfMXZ WX`ÔÜ A¶f UWX 82 Àff»f IZY WXû ¦fE WX`Ô AüSX CX³fIZY ³ffJc³f IY¸fþûSX WXû SXWXZ WX`Ô BÀfd»fE CX³WXûÔ³fZ B³WXZÔ IYfMX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`Ü ßfe²fSX IZY ³ffJc³fûÔ IYe IbY»f »fÔ¶ffBÊ ³fü ¸feMXSX ÀfZ ·fe ª¹ffQf WX`Ü CX³fIYf Àf¶fÀfZ »fÔ¶ff ³ffJc³f ¶ffEÔ WXf±f IZY AÔ¦fcNXZ IYf WX`, dþÀfIYe »fÔ¶ffBÊ 197.8 ÀfZÔMXe¸feMXSX WX`Ü 2016 ¸fZÔ d¦f³feþ ¶fbIY AfgRY U»OXÊ dSXIYfgOXÐÀfÊ ¸fZÔ 'EIY WXf±f IZY Àf¶fÀfZ »fÔ¶fZ ³ffJc³f' Uf»fZ ½¹fdöY IZY øY´f ¸fZÔ CX³fIYf ³ff¸f QþÊ WXbAf ±ffÜ

BÊSXf³f: °fZWXSXf³f ¸fZÔ ¶fÀf Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ 11 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f

°fZWXSXf³fÜ ´fd›¸f BÊSXf³f ¸fZÔ EIY ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f 11 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ¹fWX þf³fIYfSXe Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ QeÜ ÀfSXIYfSXe MXZ»fedUþ³f ³fZ ¶fb²fUfSX IYû J¶fSX Qe dIY °fZWXSXf³f ÀfZ IYSXe¶f 400 dIY»fû¸feMXSX ´fd›¸f ¸fZÔ BÊSXf³f IZY IbYdQÊÀ°ff³f ´fifÔ°f IZY EIY VfWXSX Àf³ffÔQþ ¸fZÔ ¹ffÂfe ¶fÀf AüSX MX`ÔIYSX ¸fZÔ d·fOÞXÔ°f WXû ¦fBÊÜ ¹fZ SXfdÂf ÀfZUf ¸fZÔ ¨f»f°fe WX`Ü Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY VfWXSX ¸fZÔ EIY ¶fÀf MXd¸fʳf»f ÀfZ d³fIY»f³fZ IZY IbYL QZSX ¶ffQ ¹fWX MX`ÔIYSX ÀfZ MXIYSXf ¦fBÊÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY MX`ÔIYSX IYf ¶fiZIY RZY»f WXû ¦f¹ff dþÀfIZY IYfSX¯f ¹fWX ¶fÀf ÀfZ MXIYSXf ¦f¹fffÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IY¸f ÀfZ IY¸f ³fü »fû¦f WXfQÀfZ ¸fZÔ §ff¹f»f WXb¹fZ WX`ÔÜ §ff¹f»fûÔ IYû B»ffþ IZY d»fE AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü IbYdQÊÀ°ff³f ´fifÔ°f ³fZ WXfQÀfZ IYû »fZIYSX °fe³f dQ³f IYf SXf¿MÑXe¹f VfûIY §fûd¿f°f dIY¹ff WX`Ü

SXû³ff»OXû IYe ³fBÊ þÀfeÊ IYe ·ffSXe dOX¸ffÔOX, ¹fbUZÔMXÀf IYe ÀffBMX IiY`Vf

SXû¸fÜ dSX¹ff»f ¸f`dOÑOX ÀfZ BMX»fe IZY ¢»f¶f ¹fbUZÔMXÀf ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ dIiYdÀMX¹ff³fû SXû³ff»OXû IYe ³fBÊ þÀfeÊ IYû »fZIYSX »fû¦fûÔ ¸fZÔ ·ffSXe CX°ÀffWX WX`Ü ¹fbUZÔMXÀf ³fZ ¶fb²fUfSX IYû þ`ÀfZ WXe SXû³f»OXû IYe þÀfeÊ ³fÔ¶fSX-7 A´f³fe Afg³f»ffB³f Vffgd´fÔ¦f ÀffBMX ´fSX OXf»fe ±feÜ IbYL QZSX ¶ffQ WXe CXÀfIYe ÀffBMX IiY`Vf WXû ¦fBÊÜ SXû³ff»OXû ³fZ À´fZd³fVf ¢»f¶f dSX¹ff»f ¸f`dOÑOX IYû LûOÞXIYSX ¹fbUZÔMXÀf IYf Qf¸f³f ±ff¸ff WX`Ü J¶fSXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY, 33 Àff»f IZY BÀf ÀMÑfBIYSX ³fZ ³fü Àff»f dSX¹ff»f ¸f`dOÑOX ¸fZÔ d¶f°ff³fZ IZY ¶ffQ »f¦ff°ffSX Àff°f ¶ffSX BMXZd»f¹f³f ÀfZSXe-E IYf dJ°ff¶f þe°f³fZ Uf»fe ¹fbUZÔMXÀf ¸fZÔ ·fe ³fÔ¶fSX-7 IYû A´f³fZ ´ffÀf WXe SXJf WX`Ü ¹fbUZÔMXÀf IYe ÀffBMX IiY`Vf WXû³fZ IZY ¶ffQ ·fe ´fiVfÔÀfIY °fbdSX³f ¸fZÔ ¢»f¶f IZY Afd²fIYfdSXIY ÀMXûSX ÀfZ SXû³ff»OXû IYe þÀfeÊ JSXeQ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸fedOX¹ff IYe dSX´fûMXÐÀfÊ IYe ¸ff³fZÔ °fû SXû³ff»OXû ³fZ ¨ffSX Àff»f IZY d»fE ¹fbUZÔMXÀf ÀfZ 105 d¸fd»f¹f³f ¹fcSXû ¹ff³fe IYSXe¶f 850 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe MÑfÔÀfRYSX OXe»f ÀffB³f IYe WX`Ü 33 U¿feʹf ´fb°fʦff»f IZY BÀf ÀMXfSX RbYMX¶ffg»fSX ³fZ 2017 IYe ¨f`Ôd´f¹fÔÀf »fe¦f RYfB³f»f ¸fZÔ ¸f`dOÑOX IYe AûSX ÀfZ BMX»fe IZY ¢»f¶f ¹fbUZÔMXÀf IZY dJ»ffRY 2 ¦fû»f dIYE ±fZÜ BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ ¸f`dOÑOX IYû 4-1 ÀfZ þe°f d¸f»fe ±feÜ

SPM

QZVf-d½fQZVf/£û»f

NEWS

´ffIY Af³fZ IZY ¶ffQ ¶ffWXSX ³fWXeÔ þf ÀfIZYÔ¦fZ VfSXeRY AüSX ¶fZMXe ¸fdSX¹f¸f, »f¦ff ´fid°f¶fÔ²f

BXÀ»ff¸ff¶ffQ (EªfZÔÀfe)Ü ´ffdIYÀ°ff³f IZY ´fUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fUfþ VfSXeRY AüSX CX³fIYe ¶fZMXe ¸fdSX¹f¸f QZVf ¸fZÔ Af³fZ IZY ¶ffQ ¶ffWXSX ³fWXeÔ þf ÀfIZYÔ¦fZÜ CX³fIYe dUQZVf ¹ffÂff ´fSX ´fid°f¶fÔ²f »f¦ff dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´ffdIYÀ°ff³fe ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f IZY EIY Ad²fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY SXf¿MÑXe¹f þUf¶fQZWXe ¶¹fcSXû (E³fE¶fe) IZY A³fbSXû²f ´fSX ³fUfþ AüSX CX³fIYe ¶fZMXe ¸fdSX¹f¸f IYf ³ff¸f Ed¦þMX IÔYMÑû»f d»fÀMX (BÊÀfeE»f) ¸fZÔ OXf»f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸f°f»f¶f A¶f UWX QZVf ¸fZÔ Af °fû ÀfIZYÔ¦fZ »fZdIY³f ¶ffWXSX ³fWXeÔ þf ÀfIZYÔ¦fZÜ ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IYWXf dIY EE³f¶fe IYe dÀfRYfdSXVf IZY ¶ffQ B³fIZY ³ff¸fûÔ IYû BÊÀfeE»f ¸fZÔ OXf»ff ¦f¹ff WX`Ü ¶f°ff QZÔ dIY E³fE¶fe ´fWX»fZ WXe §fû¿f¯ff IYSX ¨fbIYf WX` dIY QZVf IZY dIYÀfe ·fe

WXUfBÊAçZ ´fSX ´fWXbÔ¨f°fZ WXe VfSXeRY AüSX ¸fdSX¹f¸f IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff þfE¦ffÜ ¸fÔÂff»f¹f ³fZ ¹fWX R`YÀf»ff CX³fIZY Af³fZ ÀfZ °fe³f dQ³f ´fWX»fZ d»f¹ff WX`Ü

¶f°ff QZÔ dIY IYûMXÊ IZY 10 Àff»f IYe Àfþf Àfb³ff³fZ IZY ¶ffQ VfSXeRY ³fZ IYWXf ±ff dIY UWX 13 þb»ffBÊ IYû ´ffdIYÀ°ff³f »füMXZÔ¦fZÜ BÀf Àf¸f¹f UWX A´f³fe ¶fZMXe ¸fdSX¹f¸f IZY Àff±f »fÔQ³f

¸fZÔ WX`ÔÜ þWXfÔ UWX A´f³fe ´f}e ¶fZ¦f¸f IbY»fÀfb¸f ³fUfþ IYf I`YÔÀfSX IYf B»ffþ IYSXf SXWXZ WX`ÔÜ UWX 15 þc³f ÀfZ »fÔQ³f ¸fZÔ WXe WX`ÔÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ´ffIY IZY EIY UdSXâ ¸fÔÂfe ³fZ Àfû¸fUfSX IYû IYWXf dIY VfSXeRY AüSX CX³fIYe ¶fZMXe ¸fSX¹f¸f IYû ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f°fZ WXe WXUfBÊAçZ ÀfZ WXe d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff þfE¦ffÜ QSXAÀf»f ·fiáf¨ffSX IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ VfSXeRY, CX³fIYe ¶fZMXe AüSX Qf¸ffQ IYû AQf»f°f ³fZ Àfþf Àfb³ffBÊ WX`Ü VfSXeRY IZY Qf¸ffQ ¸fûWX¸¸fQ ÀfRYQSX IYû ´fWX»fZ WXe d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü ¸fSX¹f¸f ³fZ SXdUUfSX Vff¸f IYû ¸fedOX¹ff ÀfZ IYWXf ±ff dIY UWX VfbIiYUfSX IYû Vff¸f IZY 6:15 ¶fþZ BØfZWXfQ E¹fSXUZþ IYe CXOÞXf³f ÀfÔ£¹ff BÊUfBÊ243 ÀfZ »ffWXüSX WXUfBÊAçZ ´fSX

CX°fSXZÔ¦feÜ BÀf ´fSX ´fid°fdIiY¹ff QZ°fZ WXbE IYf³fc³f ¸fÔÂfe A»fe þRYSX ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX þUf¶fQZWXe AQf»f°f IZY R`YÀf»fZ IYû ´fcSXe °fSXWX ÀfZ »ff¦fc IYSXZ¦feÜ ³fUfþ VfSXeRY AüSX ¸fSX¹f¸f ³fUfþ IYû »ffWXüSX WXUfBÊAçZ ´fSX ´fWXbÔ¨f°fZ WXe d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff þfE¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô ¹fWX ÀffRY IYSX QZ³ff ¨ffWX°ff WXcÔ dIY IYf³fc³f ´fiU°fʳf EþZÔdÀf¹ffÔ AQf»f°f IZY R`YÀf»fZ IYû »ff¦fc IYSX³fZ IZY d»fE ³fUfþ AüSX ¸fSX¹f¸f IYû d¦fSXµ°ffSX IYSXZÔ¦feÜ BÀf ¶fe¨f SXf¿MÑXe¹f þUf¶fQZWXe ¶¹fcSXû (³f`¶f) ³fZ IYWXf dIY ³fUfþ AüSX ¸fSX¹f¸f IZY 13 þb»ffBÊ IYû Vff¸f IZY 6:15 ¶fþZ Uf´fÀf »füMX³fZ IYe §fû¿f¯ff ´fSX WX¸f³fZ ´fÔþf¶f ÀfSXIYfSX IYû ´fÂf d»fJf WX` dIY UZ E¹fSX´fûMXÊ ÀfZ CX³fIYe d¦fSXµ°ffSXe ¸fZÔ ³f`¶f IYe ÀfWXf¹f°ff IYSXZÔÜ

OXfMXf ¨fûSXe ´fSX d¶fiMXZ³f ³fZ RZYÀf¶fbIY ´fSX UfQf ³fWXeÔ d³f·ff³fZ IZY d»fE BÊSXf³f ³fZ IYe ·ffSX°f IYe Af»fû¨f³ff NXûIYf ÀffPÞXZ ¨ffSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ þb¸ffʳff ³fBÊ dQ»»fe (EªfZÀfe)Ü ¨ff¶fWXfSX ´ffdIYÀ°ff³f IZY Àff±f ½¹ff´ffSX IZY »fÔQ³f (EªfZÔÀfe)Ü ¹fcþSX IYf OXfMXf ÀfbSXdÃf°f ³fWXeÔ SXJ ´ff³fZ IZY ¨f»f°fZ d¶fiMXZ³f IZY OXfMXf d³f¹ff¸fIY ³fZ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ÀffBMX 'RZYÀf¶fbIY' ´fSX ´ffÔ¨f »ffJ ´füÔOX (IYSXe¶f ¨ffSX IYSXûOÞX 55 »ffJ ÷Y´f¹fZ) IYf þb¸ff³ffÊ »f¦ff³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`Ü þfÔ¨f ¸fZÔ BÀf ¶ff°f IYf ´f°ff ¨f»ff WX` dIY U¿fÊ 2016 IZY ¹fcSXû´fe¹f ¹fcd³f¹f³f IZY þ³f¸f°f ÀfÔ¦fiWX IZY QüSXf³f RZYÀf¶fbIY ¸fZÔ ¸füþcQ ¹fcþSX IZY OXfMXf IYf Qû³fûÔ °fSXRY ÀfZ Qb÷Y´f¹fû¦f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¶f°ff QZÔ dIY RZYÀf¶fbIY ³fZ d¶fidMXVf ´fSXf¸fVfÊQf°ff IÔY´f³fe I`YÔd¶fiþ E³ffd»fdMXIYf IYe AûSX ÀfZ »f¦f·f¦f 8.7 IYSXûOÞX ¹fcþSX IYf OXfMXf ¨fûSXe dIYE þf³fZ IYe ¶ff°f ÀUeIYfSX IYe ±feÜ BÀfe IÔY´f³fe ³fZ U¿fÊ 2016 ¸fZÔ A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f IZY d»fE ¨fb³ffU ´fi¨ffSX Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ±ffÜ WXf»ffÔdIY, I`YÔd¶fiþ E³ffd»fdMXIYf ³fZ AfSXû´fûÔ IYû JfdSXþ IYSX dQ¹ff ±ffÜ RZYÀf¶fbIY IZY ´fi¸fbJ ¸ffIYÊ þbIYSX¶f¦fÊ ³fZ ¹fcþSX IYf OXfMXf ¨fûSXe WXû³fZ ´fSX ¹fcSXûd´f¹f³f ÀfÔÀfQ ÀfZ Ãf¸ff ¸ffÔ¦fe ±feÜ BÀfIZY ¶ffQ ¹fcSXûd´f¹f³f ÀfÔÀfQ ³fZ ¸fBÊ ¸fZÔ Àf£°f OXfMXf- ´fiûMXZ¢Vf³f d³f¹f¸f »ff¦fc IYSX³fZ IZY Àff±f WXe d³f¹ff¸fIY IYû OXfMXf ¨fûSXe WXû³fZ ´fSX dIYÀfe ·fe IÔY´f³fe IZY dJ»ffRY 20 d¸fd»f¹f³f ¹fcSXû (EIY ASX¶f 61 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ) ¹ff IÔY´f³fe

IZY U`dV½fIY IYfSXû¶ffSX IZY ¨ffSX ´fid°fVf°f IZY ¶fSXf¶fSX Afd±fÊIY QÔOX »f¦ff³fZ IYe A³fb¸fd°f QZ Qe ±feÜ ·ffSX°f ¸fZÔ 12 IYSXûOÞX WX` EIY ¹fcþSX IZY OXfMXf ¨fûSXe IYe IYe¸f°f U¿fÊ 2017 ¸fZÔ EIY ¹fcþSX IZY OXfMXf ¨fûSXe IYe IYe¸f°f »f¦f·f¦f 11.9 IYSXûOÞX ±feÜ ¹fWX U¿fÊ 2016 IZY ¸fbIYf¶f»fZ AfNX RYeÀfQ Ad²fIY WX`Ü

AfB¶feE¸f IZY d»fE A¸fZdSXIYf dÀ±f°f EIY ÀfÔÀ±ff³f õfSXf 'IYfÀMX AfgRY ¹fcþSX ¶fie¨f' (¹fcþSX IZY OXfMXf ¨fûSXe IYe IYe¸f°f) ´fSX Af²ffdSX°f A²¹f¹f³f IZY QüSXf³f ¹fWX ¶ff°f Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü ¦füSX°f»f¶f WX` dIY A¸fZdSXIYf AüSX ¸f²¹f EdVf¹ff ¸fZÔ þWXfÔ OXfMXf ¨fûSXe IYe IYe¸f°f Àf¶fÀfZ Ad²fIY WX` UWXeÔ ¶fifþe»f AüSX ·ffSX°f ¸fZÔ Àf¶fÀfZ IY¸f WX`Ü AfB¶feE¸f IZY ·ffSX°f AüSX QdÃf¯f EdVf¹ff IZY ¨feRY MÑfÔÀfRYf¸fZÊVf³f AfdRYÀfSX dUIYfÀf ASXûOÞXf ³fZ IYWXf dIY OXfMXf ¨fûSXe IYe ³f dÀfRYÊ ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXe WX` ¶fd»IY BÀfIZY °fSXeIYûÔ ¸fZÔ ·fe ¶fOÞXf ¶fQ»ffU QZJ³fZ IYû d¸f»ff WX`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ BÀfIYe dÀ±fd°f d¨fÔ°ffþ³fIY WX`Ü

¶fÔQSX¦ffWX ´fSX SX¯f³fed°fIY øY´f ÀfZ dUÀ°ffSX IZY d»fE d³fUZVf IYSX³fZ IZY A´f³fZ UfQZ IYû ´fcSXf ³fWXeÔ IYSX³fZ ´fSX BSXf³f ³fZ ·ffSX°f IYe Af»fû¨f³ff IYe WX`Ü Àff±f WXe IYWXf WX` dIY A¦fSX ·ffSX°f ³fZ BSXf³f IZY Àff±f °fZ»f IZY Af¹ff°f ¸fZÔ IYMXü°fe IYe °fû ·ffSX°f dUVfZ¿f ´fid²fIYfSX IZY QþZÊ IYû Jû QZ¦ffÜ BÊSXf³f IZY CX´f SXfþQc°f AüSX ´fi·ffSXe ¸fÀfüQ SXZþUfd³f¹f³f SXWXf§fe ³fZ IYWXf dIY BSXf³f ·ffSX°f IZY dUVfZ¿f ´fifd²fIYfSX IYû J°¸f IYSX QZ¦ff, A¦fSX CXÀf³fZ ÀfCXQe ASX¶f, øYÀf, BSXfIY AüSX A¸fZdSXIYf þ`ÀfZ QZVfûÔ ÀfZ °fZ»f IYf Af¹ff°f VfbøY dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWX Qb·ffʦ¹f´fc¯fÊ WX` dIY ·ffSX°f ³fZ ¨ff¶fWXfSX ¶fÔQSX¦ffWX ´fSX IY³fZ¢MXdUMXe IYf¹fÊIiY¸f AüSX d³fUZVf IZY UfQZ IYû ´fcSXf ³fWXeÔ dIY¹ffÜ WX¸f CX¸¸feQ IYSX°fZ WX`Ô dIY ¨ff¶fWXfSX IYe SX¯f³fed°fIY dÀ±fd°f IYû QZJ°fZ WXbE ·ffSX°f °f°IYf»f øY´f ÀfZ ÀfWX¹fû¦f AüSX A³fb¶fÔ²f IYf

´ff»f³f IYSX³fZ IZY d»fE AfUV¹fIY CX´ff¹f IYSXZ¦ffÜ SXWXf§fe EIY ÀfZd¸f³ffSX IZY QüSXf³f 'CX·fSX°fe ¨fb³füd°f¹ffÔ, U`dV½fIY SX¯f³fed°f ¸fZÔ ³fE AUÀfSX AüSX ·ffSX°f IZY Àff±f Àf¶fÔ²f' dU¿f¹f ´fSX ¶fû»f SXWXZ ±fZÜ BÀf QüSXf³f AÔ°fSXSXf¿MÑe¹f EþZÔÀfe SXfBMXSX ³fZ þf³fIYfSXe Qe WX` dIY þc³f IZY ¸fWXe³fZ ¸fZÔ BSXf³f IZY Àff±f °fZ»f IYf Af¹ff°f §fMXIYSX 15.9 ´fid°fVf°f WXû ¦f¹ff WX`Ü ´fWX»fZ ¸fWXe³fZ ¸fZÔ d¶fiMXZ³f ³fZ IYWXf ±ff dIY dVfd´fÔ¦f AüSX CXôû¦f IZY AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY BÊSXf³f ´fSX ´fid°f¶fÔ²f »f¦ff¹ffE¦ffÜ

BÔIYfSX IZY ¶ffQ ¨ff¶fWXfSX ¶fÔQSX¦ffWX ·ffSX°f, BÊSXf³f, ARY¦ffd³fÀ°ff³f AüSX ¸f²¹f EdVf¹ffBÊ QZVfûÔ IZY Àff±f ½¹ff´ffSX IYf ´fiUZVf õfSX WX`Ü ¸fBÊ 2016 ¸fZÔ ·ffSX°f, BSXf³f AüSX ARY¦ffd³fÀ°ff³f EIY Àf¸fÓfü°fZ ´fSX WXÀ°ffÃfSX dIY¹ff ±ffÜ BÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f ¨ff¶ffWXSX ¶fÔQSX¦ffWX IYf ´fi¹fû¦f ÃfZÂfe¹f WX¶f IZY øY´f ¸fZÔ ´ffSX¦f¸f³f AüSX ´fdSXUWX³f IYfgdSXOXûSX IZY øY´f ¸fZÔ ´fi¹fû¦f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊ ±feÜ BÀfIYf ´fi¹fû¦f ¸f»MXe ¸ffgOX»f MÑfÔÀf´fûMÑÊ IZY A³°f¦fÊ°f °fe³fûÔ QZVfûÔ IYû Àff¸ff³f AüSX ¹ffdÂf¹fûÔ IZY d»fE IYSX³ff ±ffÜ A¸fZdSXIYf IZY ´fid°f¶fÔ²fûÔ IYf CX»»fZJ IYSX°fZ WXbE SXWXf§fe ³fZ IYWXf dIY CX³fIYf QZVf DYþfÊ IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ·ffSX°f IYf dUVUÀf³fe¹f ÀfWX¹fû¦fe WX`Ü BSXf³f WX¸fZVff °fZ»f IZY °fIYÊÀfÔ¦f°f ¸fc»¹f IYf ´fÃf²fSX SXWXf WX`, þû CX´f·fû¢°ff AüSX Af´fcd°fÊIY°ffÊ IZY ¸fWX°U IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX °f¹f dIY¹ff þf°ff WX`Ü

´fZVff½fSX (EªfZÔÀfe)Ü ´ffdIYÀ°ff³f IZY ´fZVffUSX ¸fZÔ ¹ffIYf°fc°f B»ffIZY ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX SXf°f Af°¸f§ff°fe ¶f¸f WX¸f»ff WXbAfÜ BÀf WX¸f»fZ ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f 14 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ, þ¶fdIY 65 »fû¦f §ff¹f»f WX`ÔÜ §ff¹f»fûÔ IYû ´ffÀf IZY »fZOXe SXedOXÔ¦f AÀ´f°ff»f ·fZþf ¦f¹ff WX`Ü SXfWX°f EUÔ ¶f¨ffU MXe¸f §fMX³ffÀ±f»f ´fSX ¸füþcQ WX`ÔÜ ¶f°ff QZÔ dIY EIY ¨fb³ffUe ¶f`NXIY ¸fZÔ WXbE Af°¸f§ff°fe dUÀRYûMX ¸fZÔ AUf¸fe ³fZVf³f»f ´ffMXeÊ (EE³f´fe) IZY ³fZ°ff WXføY³f d¶f»»füSX ÀfdWX°f IY¸f ÀfZ IY¸f 14 »fû¦f ¸ffSXZ ¦fE WX`ÔÜ dUÀRYûMX EE³f´fe IZY IYf¹fÊIY°ffÊ AüSX WXføY³f d¶f»»füSX ´ffMXeÊ IYe EIY ¶f`NXIY IZY QüSXf³f WXbAfÜ

þ¶f Af°¸f§ff°fe dUÀRYûMX WXbAf °f¶f ¶f`NXIY ¸fZÔ 300 ÀfZ ª¹ffQf »fû¦f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ BÀf dUÀRYûMX ¸fZÔ WXføY³f d¶f»»füSX ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXû ¦fE ±fZ, dþÀfIZY ¶ffQ CX³WXZÔ »fZOXe SXedOXÔ¦f AÀ´f°ff»f »fZ þf¹ff ¦f¹ffÜ þWXfÔ CX³WXûÔ³fZ Q¸f °fûOÞX dQ¹ffÜ ¶f¸f d³fSXû²fIY QÀ°fZ (¶feOXeEÀf) ³fZ ´fbdá IYe dIY WX¸f»fZ ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f 12 dIY»fû¦fif¸f dUÀRYûMXIY Àff¸f¦fie IYf BÀ°fZ¸ff»f WXbAf WX`Ü ¶f°ff QZÔ dIY WXføY³f d¶f»»füSX IZY d´f°ff ¶fVfeSX AWX¸fQ d¶f»»füSX ·fe 2012 ¸fZÔ ´fZVffUSX ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYe EIY ¶f`NXIY IZY QüSXf³f °ffd»f¶ff³f IZY WX¸f»ffUSX õfSXf dIYE ¦fE Af°¸f§ff°fe WX¸f»fZ ¸fZÔ ¸ffSXZ ¦fE ±fZÜ

³ffMXû ¸fZÔX MÑÔ´f IZY d³fVff³fZ ´fSX þ¸fʳfe

¶fiÀfZ»ÀfÜ þe-7 QZVfûÔ IZY WXÔ¦ff¸fZQfSX Àf¸¸fZ»f³f IZY ¶ffQ A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f BÀf ¶ffSX ³ffMXû QZVfûÔ IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ IbYL ³f¹ff IYSX³fZ IYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ WX`ÔÜ þ¸fʳfe IYû øYÀf IYf ¶fÔ²fIY IYSXfSX QZ³fZ IZY ¶ffUþcQ MÑÔ´f þ¸fʳf ¨ffÔÀf»fSX EÔþZ»ff ¸fIZYÊ»f ÀfZ dõ´fÃfe¹f ¸fb»ffIYf°f IZY d»fE °f`¹ffSX WXû ¦fE WX`ÔÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ MÑÔ´f ³fZ þ¸fʳfe ´fSX AfSXû´f »f¦ff¹ff ±ff dIY UWX Àff¸fcdWXIY ÀfbSXÃff ´fSX ´f¹ffÊ~ J¨fÊ ³fWXeÔ IYSX SXWXfÜ BÀfÀfZ ³ffMXû IZY ÀfQÀ¹f QZVfûÔ IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE A¸fZdSXIYf ´fSX ª¹ffQf ¶fûÓf ´fOÞX SXWXf WX`Ü ³ffMXû A¸fZdSXIYf IYe A¦fbAfBÊ Uf»ff Àf`³¹f ¦fNX¶fÔ²f³f WX`Ü ¸fIZYÊ»f ÀfZ Af¸f³fZ-Àff¸f³fZ IYe ¸fb»ffIYf°f IZY ¶ffQ MÑÔ´f RiYfÔÀf IZY SXf¿MÑX´fd°f B¸f`³fbE»f ¸f`IiYûÔ ÀfZ EIYfÔ°f ¸fZÔ d¸f»f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY ¹fWX ¸fb»ffIYf°f ¶fÔQ QSXUfþZ IZY ·fe°fSX WXû¦feÜ MÑÔ´f Qû dQ³f IZY ³ffMXû Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ IZY d»fE ¶fZd»þ¹f¸f IYe SXfþ²ff³fe ¶fiÀfZ»Àf ´fWXbÔ¨fZ WX`ÔÜ ³ffMXû IZY ¸fWXfÀfd¨fU þZÔÀf ÀMXfgMXZ³f¶f¦fÊ IZY Àff±f ³ffV°fZ IZY ¶ffQ MÑÔ´f ³fZ þ¸fʳfe ´fSX WX¸f»ff ¶fû»f dQ¹ffÜ IYWXf, UWX DYþfÊ IZY d»fE øYÀf ´fSX BÀf °fSXWX ÀfZ Afdßf°f WX` dIY UWX CXÀfIYf ¶fÔ²fIY ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ þ¸fʳfe ÀfZ A´f³ff SXÃff ¶fþMX °f°IYf»f ¶fPÞXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe dþÀfÀfZ ³ffMXû ´fSX J¨fÊ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ A¸fZdSXIYf IYû SXfWX°f d¸f»f ÀfIZYÜ MÑÔ´f IYû A´f³fZ ÀfWX¹fû¦fe ¹fcSXû´fe¹f QZVfûÔ ÀfZ ¹fWX dVfIYf¹f°f SXWXe WX` dIY UZ ³ffMXû IZY þdSX¹fZ ÀfbSXÃff IZY ¦fNX¶fÔ²f³f ´fSX ´f¹ffÊ~ J¨fÊ ³fWXeÔ IYSX°fZÜ BÀfÀfZ A¸fZdSXIYf ´fSX A³ffUV¹fIY ¶fûÓf ´fOÞX°ff WX`Ü »fZdIY³f BÀf ¶ffSX MÑÔ´f IZY d³fVff³fZ ´fSX JfÀf°füSX ´fSX þ¸fʳfe WX`Ü

¶fifgOX ¦fZþ SXZ»f »ffB³f ÀfZ BÀfe Àff»f þbOÞXZÔ¦fZ ·ffSX°f-³fZ´ff»f

IYfNX¸ffÔOXc (EªfZÔÀfe)Ü ·ffSX°f AüSX ³fZ´ff»f IZY ¶fe¨f ´fWX»fe ¶fifgOX ¦fZþ SXZ»f »ffB³f BÀfe Àff»f dQÀfÔ¶fSX ¸fZÔ VfbøY WXû³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü SXZ»f dU·ff¦f IZY UdSXâ ¸fÔOX»f Ad·f¹fÔ°ff ´fiIYfVf ·föY CX´ff²¹ff¹f IZY ¸fb°ffd¶fIY, ³fZ´ff»f A´f³fe ´fWX»fe ¶fifgOX ¦fZþ ´f`ÀfZÔþSX MÑZ³f þ³fIY´fbSX ÀfZ d¶fWXfSX IZY þ¹f³f¦fSX IZY ¶fe¨f ¨f»ff³fZ IYe °f`¹ffSXe IYSX SXWXf WX`Ü ¨fe³f IYe ÀfSXIYfSXe EþZÔÀfe

dVf³WXbAf ³fZ ¹fWX J¶fSX Qe WX`Ü 69 dIY»fû¸feMXSX »fÔ¶fe BÀf »ffB³f ´fSX ´fWX»fZ ³f`SXû ¦fZþ IYe MÑZ³f ¨f»f°fe ±feÜ »fZdIY³f, ´ffÔ¨f Àff»f ´fWX»fZ MÑ`IY ¶fQ»f³fZ IZY d»fE BÀf ÀfZUf IYû SXûIY dQ¹ff ¦f¹ffÜ CX´ff²¹ff¹f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ³fZ´ff»f ¶fifgOX ¦fZþ SXZ»f ¨f»ff³fZ IZY d»fE ·ffSX°f ÀfZ MÑZ³f AüSX ¨ff»fIY Q»f IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYû »feþ ´fSX »fZ¦ff, ¢¹fûÔdIY

RYeRYf dUV½f IY´f 2018: BÔ¦»f`ÔOX IYû WXSXfIYSX ´fWX»fe ¶ffSX RYfB³f»f ¸fZÔ IiYûEdVf¹ff

¸ffgÀIYû (EªfZÔÀfe)Ü ¸ffdSX¹fû ¸ff³fþbdIY¨f IZY Ad°fdSXöY Àf¸f¹f ¸fZÔ Qf¦fZ ¦fû»f IYe ¶fQü»f°f IiYûEdVf¹ff RYeRYf dUV½f IY´f ´fWX»fe ¶ffSX RYeRYf U»OXÊ IY´f IZY RYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff WX`Ü ¶fb²fUfSX IYû JZ»fZ ¦fE QcÀfSXZ ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ CXÀf³fZ BÔ¦»f`ÔOX IYû 2-1 ÀfZ WXSXf¹ffÜ RYfB³f»f ¸fZÔ CXÀfIYf ¸fbIYf¶f»ff 1998 IYe ¨f`Ôd´f¹f³f MXe¸f RiYfÔÀf ÀfZ WXû¦ffÜ d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f IZY ¶ffQ ¸f`¨f 1-1 ÀfZ ¶fSXf¶fSX ±ff dþÀfIZY ¶ffQ ¸ff³fþbdIY¨f ³fZ Ad°fdSXöY Àf¸f¹f IZY QcÀfSXZ WXfRY ¸fZÔ 109UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ ¦fû»f Qf¦fIYSX IiYûEdVf¹ff IYû dUV½f IY´f Bd°fWXfÀf ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX dQ»ff QeÜ dIYSXZ³f dMÑd´f¹fSX ³fZ ´ffÔ¨fUZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ WXe Q¸fQfSX RiYe dIYIY ´fSX ¦fû»fIYe´fSX OXZd³f¹f»f Àfb¶fZdÀf¨f IYû LIYf°fZ WXbE BÔ¦»f`ÔOX IYû 10 ÀfZ Af¦fZ IYSX dQ¹ff ±ff »fZdIY³f BUf³f ´fZdSXdÀf¨f (68UZÔ d¸f³fMX) ³fZ IiYûEdVf¹ff IYû QcÀfSXZ WXfRY ¸fZÔ ¶fSXf¶fSXe dQ»ff QeÜ dUV½f IY´f ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ 18 ¸füIYûÔ ¸fZÔ ¹fWX dÀfRYÊ QcÀfSXe ¶ffSX WX` þ¶f WXfRY MXfB¸f °fIY ¶fPÞX°f ¶f³ff³fZ Uf»fe MXe¸f IYû WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf WX`Ü BÀfÀfZ

´fZVffUSX ¸fZÔ WXbAf Af°¸f§ff°fe ¶f¸f WX¸f»ff, ³fZ°ff Àf¸fZ°f 14 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f, 65 §ff¹f»f

´fWX»fZ 1990 ¸fZÔ BMX»fe IYe MXe¸f AþZʳMXe³ff IZY dJ»ffRY ¶fPÞX°f ¶f³ff³fZ IZY ¶ffUþcQ ´fZ³f»MXe VfcMXAfCXMX ¸fZÔ WXfSX ¦fBÊ ±feÜ BÀfIZY Àff±f WXe BÔ¦»f`ÔOX IYe MXe¸f IYf 52 Àff»f ¶ffQ QcÀfSXe ¶ffSX RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX ¶f³ff³fZ IYf Àf´f³ff ·fe MXcMX ¦f¹ffÜ BÔ¦»f`ÔOX ³fZ ´fWX»fe AüSX EIY¸ffÂf ¶ffSX 1966 ¸fZÔ RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX ¶f³ffBÊ ±fe

AüSX °f¶f A´f³fe ÀfSXþ¸feÔ ´fSX dJ°ff¶f þe°f³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXf ±ffÜ dUV½f IY´f IY´f WXd°fWXfÀf ¸fZÔ dÀfRYÊ QcÀfSXe ¶ffSX ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ JZ»f SXWXe IiYûEdVf¹ff IYe MXe¸f BÀfÀfZ ´fWX»fZ RiYfÔÀf ¸fZÔ 1998 ¸fZÔ ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fe ±fe AüSX °f¶f CXÀfZ ¸fZþ¶ff³f MXe¸f IZY dJ»ffRY WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ BÔ¦»f`ÔOX IYe MXe¸f A¶f °feÀfSXZ À±ff³f IZY

´»fZ AfgRY ¸fZÔ 14 þb»ffBÊ IYû ÀfZÔMX ´feMXÀfʶf¦fÊ ¸fZÔ ¶fZd»þ¹f¸f ÀfZ d·fOÞXZ¦feÜ RYfB³f»f BÀfIZY A¦f»fZ BÀfe ¹fWXfÔ »fbþd³fIYe ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ WXe JZ»ff þfE¦ffÜ BÔ¦»f`ÔOX IYe MXe¸f þWXfÔ ´fWX»fZ WXfRY ¸fZÔ WXfUe SXWXe UWXeÔ QcÀfSXZ WXfRY ¸fZÔ IiYûEdVf¹ff IYf Q¶fQ¶ff QZJ³fZ IYû d¸f»ffÜ ¸f`¨f IZY QüSXf³f WXf»ffÔdIY IYBÊ ¶ffSX Qû³fûÔ MXe¸fûÔ IZY dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû Af´fÀf ¸fZÔ d·fOÞX°fZ QZJf ¦f¹ffÜ BÔ¦»f`ÔOX ³fZ ¢½ffgMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ ÀUeOX³f IYû WXSXf³fZ Uf»fe A´f³fe MXe¸f ¸fZÔ IYûBÊ ¶fQ»ffU ³fWXeÔ dIY¹ff þ¶fdIY IiYûEdVf¹ff ³fZ EIY ¶fQ»ffU IYSX°fZ WXbE AfÔQiZþ IiYZ¸fdSXIY IYe þ¦fWX ¸ffÀfZ»fÊû ¶fiûþûdU¨f IYû ¸füIYf dQ¹ffÜ BÔ¦»f`ÔOX ³fZ ¸f`¨f ¸fZÔ IYfRYe °fZþ VfbøYAf°f IYeÜ MXe¸f IYû ¨fü±fZ WXe d¸f³fMX ¸fZÔ ¸f`¨f IYe ´fWX»fe RiYe dIYIY d¸f»fe þ¶f IiYûEdVf¹ff IZY IY~f³f »fbIYf ¸fûdOÑIY ³fZ OXZ»fZ A»fe IZY dJ»ffRY RYfCX»f dIY¹ffÜ RiYe dIYIY »fZ³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe dMÑd´f¹fSX IYû ÀfüÔ´fe ¦fBÊ dþ³WXûÔ³fZ 20 ¦fþ IYe QcSXe ÀfZ Q¸fQfSX VffgMX ´fSX Àfb¶fZdÀf¨f IZY ¶ff¹feÔ AûSX ÀfZ ¦fZÔQ IYû ¦fû»f IZY AÔQSX ´fWXbÔ¨ff dQ¹ffÜ

CX³fIZY QZVf IZY ´ffÀf þøYSXe ÀfÔÀff²f³fûÔ IYf A·ffU WX`Ü BÀf ¶fe¨f, IYfNX¸ffÔOXc-SX¢Àfü»f IZY ¶fe¨f SXZ»f »ffB³f IZY d»fE ÀfUZÊÃf¯f IYf IYf¸f þ»Q VfbøY dIY¹ff þfE¦ffÜ Qû³fûÔ QZVf BÀf dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ ÀfWX¸fd°f ´fÂf ´fSX WXÀ°ffÃfSX IYSX³fZ IZY d»fE ÀfWX¸f°f WXû ¦fE WX`ÔÜ ³fZ´ff»f AüSX ¨fe³f IZY ¶fe¨f SXZ»f ¨f»ff³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff ´fSX A²¹f¹f³f IZY d»fE ÀfWX¸f°f WXû³fZ IZY IbYL

dQ³fûÔ ¶ffQ ·ffSX°f AüSX ³fZ´ff»f IZY ¶fe¨f ¹fWX ÀfWX¸fd°f ¶f³fe WX`Ü ³fZ´ff»f IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY´fe Aû»fe IYe ·ffSX°f ¹ffÂff IZY QüSXf³f SX¢Àfü»f AüSX IYfNX¸ffÔOXc IZY ¶fe¨f MÑZ³f ¨f»ff³fZ ´fSX ÀfWX¸fd°f ¶f³fe ±feÜ B³f Qû³fûÔ IZY A»ffUf Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY ¶fe¨f ¨ffSX A³¹f Àfe¸ff ´ffSX »ffB³fûÔ ´fSX ¹ff °fû IYf¸f VfbøY WXû ¨fbIYf WX` ¹ff dRYSX CXÀfIYe ¹fûþ³ff °f`¹ffSX IYe þf SXWXe WX`Ü

dUV½f IYe ³fÔ¶fSX1 MXe¸f IYû ´fWX»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ IYSXfSXe dVfIYÀ°f QZ³fZ IZY BSXfQZ ÀfZ CX°fSXZ¦fe 'dUSXfMX d¶fi¦fZOX'

»faQ³f (EªfZÔÀfe)Ü MXe-20 ÀfeSXeþ ¸fZÔ d¸f»fe þe°f ÀfZ CX°ÀffdWX°f MXe¸f BÔdOX¹ff ¦fb÷YUfSX ÀfZ BÔ¦»f`ÔOX IZY dJ»ffRY ¹fWXfÔ VfbøY WXû³fZ Uf»fe °fe³f U³f-OXZ ¸f`¨fûÔ IYe ÀfeSXeþ IZY ´fWX»fZ ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ ·fe þe°f ÀfZ Af¦ffþ IYSX³ff ¨ffWXZ¦feÜ BÀf ÀfeSXeþ IYû A¦f»fZ Àff»f WXû³fZ Uf»fZ dUV½f IY´f IYe 'dSXWXÀfÊ»f' ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü dUV½f IY´f d¶fiMXZ³f ¸fZÔ 2019 ¸fZÔ WXû³ff WX`Ü BÀf ÀfeSXeþ ÀfZ dUSXfMX IYûWX»fe EÔOX IÔY´f³fe IYû WXf»ff°f IYû Afþ¸ff³fZ IYf ¸füIYf d¸f»ff WX`Ü dUV½f IY´f BÀfe QüSXf³f WXû³ff WX`Ü QcÀfSXe AûSX U³f-OXZ SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ Qbd³f¹ff IYe ³fÔ¶fSX EIY MXe¸f BÔ¦»f`ÔOX d´fL»fe dõ´fÃfe¹f ÀfeSXeþ ¸fZÔ AfgÀMÑZd»f¹ff IYû 6-0 ÀfZ WXSXfIYSX Af°¸fdUV½ffÀf ÀfZ »f¶fSXZþ WXû¦feÜ BÔ¦»f`ÔOX ³fZ d´fL»fZ IbYL Àf¸f¹f ¸fZÔ U³f-OXZ ¸fZÔ ¶fZWX°fSXe³f ´fiQVfʳf dIY¹ff WX`Ü þûÀf ¶fMX»fSX, þZÀf³f SXfg¹f, E»fZ¢Àf WXZ»Àf, þf³fe ¶fZ¹fSXÀMXû AüSX B¹fû³f ¸fû¦fʳf RYfg¸fÊ ¸fZÔ WX`Ô AüSX ¶fZ³f ÀMXû¢Àf IZY SXWX°fZ MXe¸f IYfRYe ¸fþ¶fc°f »f¦f SXWXe WX`Ü dUV½f IY´f 2015 ¸fZÔ d³fSXfVffþ³fIY ´fiQVfʳf IZY ¶ffQ BÔ¦»f`ÔOX ³fZ 69 ¸fZÔ ÀfZ 46 U³f-OXZ ¸f`¨f þe°fZ WX`ÔÜ CXÀfZ dõ´fÃfe¹f ÀfeSXeþ ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ þ³fUSXe 2017 ¸fZÔ WXSXf¹ff ±ffÜ ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX CX°fSX ÀfIY°fZ WX`Ô dUSXfMX : ·ffSX°fe¹f MXe¸f ´fi¶fÔ²f³f IYû dUV½f IY´f IZY ¸fïZ³fþSX dUd·f³³f ÀfÔ¹fûþ³f Afþ¸ff³fZ IYf ·fe ¸füIYf d¸f»f þfE¦ffÜ »fûIZYVf SXfWXb»f IYe CX¸Qf RYfg¸fÊ IZY IYfSX¯f IY~f³f dUSXfMX IYûWX»fe ¨fü±fZ ³fÔ¶fSX ´fSX ¶f»»fZ¶ffþe IZY d»fE CX°fSX ÀfIY°fZ WX`Ô Ü SXfWXb»f ³fZ Af¹fSX»f`ÔOX IZY dJ»ffRY 70 AüSX ´fWX»fZ MXe20 ¸fZÔ BÔ¦»f`ÔOX IZY dJ»ffRY ³ff¶ffQ 101 SX³f ¶f³ffE ±fZÜ

dVfJSX ²fU³f AüSX SXûdWX°f Vf¸ffÊ ´ffSXe IYe VfbøYAf°f IYSXZÔ¦fZ, þ¶fdIY SXfWXb»f °feÀfSXZ ³fÔ¶fSX ´fSX CX°fSXZÔ¦fZÜ ¹fWXe ¶f»»fZ¶ffþe IiY¸f SXWX³fZ ´fSX IYûWX»fe IYû ¨fü±fZ ³fÔ¶fSX ´fSX CX°fSX³ff WXû¦ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ÀfbSXZVf SX`³ff, ¸fWXZÔQi dÀfÔWX ²fû³fe AüSX WXSXRY³f¸fü»ff WXfdQÊIY CX°fSXZÔ¦fZÜ ¦fZÔQ¶ffþe ¸fZÔ IbY»fQe´f ¹ffQU ³fZ MXe-20 ¸fZÔ ¶fZWX°fSXe³f ´fiQVfʳf dIY¹ff WX` þû AÔd°f¸f EIYfQVf ¸fZÔ þ¦fWX ´ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Ad°fdSXöY °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ IZY øY´f ¸fZÔ dÀfðf±fÊ IYü»f ¹ff VffQbÊ»f NXfIbYSX IYû ¸füIYf dQ¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ·fbU³fZV½fSX IbY¸ffSX IY¸fSX ¸fZÔ þIYOÞX³f ÀfZ CX¶fSX³fZ ´fSX CX¸fZVf ¹ffQU IZY Àff±f ³fBÊ ¦fZÔQ ÀfÔ·ff»fZÔ¦fZ Ü AfgÀMÑZd»f¹ff ´fSX þe°f ÀfZ ¶fb»fÔQ WX`Ô BÔ¦»f`ÔOX IZY WXüÀf»fZ : BÔ¦»f`ÔOX IZY WXüÀf»fZ AfgÀMÑZd»f¹ff ´fSX d¸f»fe þe°f IZY ¶ffQ ¶fb»fÔQ WX`Ü AfBÊ´feE»f IZY ÀMXfSX SXWXZ ¶fMX»fSX CXÀf »f¹f IYû IYf¹f¸f SXJ³ff ¨ffWXZÔ¦fZÜ UWXeÔ þZÀf³f ´ffUSX´»fZ IYf RYf¹fQf CXNXf³ff ¶fJc¶fe þf³f°fZ WX`ÔÜ ¸f²¹fIiY¸f ¸fZÔ MXZÀMX IY~f³f øYMX AüSX U³f-OXZ IY~f³f ¸fû¦fʳf WXûÔ¦fZÜ

À½f°½ffd²fIYfSXe: dSX¹ff¬fCXïXe³f IZY d»fE ¸fbQiIY °f±ff ´fiIYfVfIY dSX¹ffªfÞCXïXe³f õXfSXf A¸fSX CXªff»ff ´fd¶»fIZYVf³f d»fd¸fMZXOX, dÀfIaYQSXf SXûOX, Af¦fSXf ÀfZ ¸fbdQi°f °f±ff ´fi²ff³f IYf¹ffÊ»f¹f 11/2/6, dõX°fe¹f °f»f, EÀf. E³f. SXûOX, RYeSXûªff¶ffQ ÀfZ ´fiIYfdVf°f, Àf¸´ffQIY dSX¹ff¬fCXïXe³fÜ RYû³f: 05612240030, ¸fû.³f.: 9897008179, 8191966802, BÊX¸fZ»f: spmnewsfzd@gmail.com, studentsprintmedia@gmail.com. ´fûÀMX»f SXdªfÀMÑZXVf³f Àfa£¹ff ¸f`³f´fbSXe/029/2017/19, Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ÀfZ Àfa¶fad²f°f Àf·fe d½f½ffQûa IYf ³¹ff¹f ÃûÂf ªf³f´fQ RYeSXûªff¶ffQ ³¹ff¹ff»f¹f WXû¦ffÜ Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f »fZ£fûa/Àf¸ff¨ffSXûÔ ÀfZ Àf¸´ffQIY IYf ÀfWX¸f°f WXû³ff Ad³f½ff¹fÊ ³fWXeÔ W`XÜ

SPM NEWS 12th July  
SPM NEWS 12th July  
Advertisement