Issuu on Google+

Adam Dave, M.D. !"#$%&#'(%)*&*%+,%#%$("+-#.%"/-0/12%#3% #405/12%#3"%#05.(0(*%%651/475%5+,%8/1."% 01#'(.,%5(%5#,%#.,/%,04"+("%$("+0#0+/32% 9/":8/1;2%#3"%,<+1+04#.+0:*%%=#.("+-0/1+#3%#3"% 1(-+<+(30%/>%05(%&(#3?,%!8#1"%>/1%#-#"($+-% (@-(..(3-(2%#,%#%1(,+"(30%<5:,+-+#3%5(%01#+3("% #0%/3(%/>%!$(1+-#?,%$/,0%<1(,0+7+/4,%5/,<+0#.,% #3"%5+75.:%1(,<(-0("%1(,+"(3-:%<1/71#$2% 85(1(%5+,%>/-4,%8#,%/3%A#$+.:%)("+-+3(*% %B5+.(%#-5+('+37%5+,%,4--(,,%+3%#-#"($+-% (@-(..(3-(2%,4--(,,>4.%-/$<.(0+/3%/>%#..% CD)EF%(@#$+3#0+/3,2%#3"%1(,+"(3-:%01#+3+37% +3%A#$+.:%)("+-+3(2%!"#$%&#'(%-/30+34("%5+,% >/-4,%/3%(3(17:2%5(#.05:%.+'+372%#3"%5#1$/3:*% %65+,%(>>+-+(30%9#.#3-(%+,%85#0%#../8,%!"#$%0/% 9(%05(%9(,0%#0%85#0%5(%"/(,*% G+,%<1+$#1:%>/-4,%0/%05(%D5+3(%<1/71#$% +3-.4"(,%/41%CD)EF%D0(<%H%ID%<1/71#$%+3% 85+-5%!"#$%+,%#3%#-0+'(%-/301+940/1%#3"%

% %

0(#-5(1*%%G+,%#9+.+0:%0/%01#3,>/1$%05(%<#0+(30% (3-/430(1%+30/%#3%(#,+.:%43"(1,0//"%#10%>/1$% $#;(,%!"#$%&#'(%)*&*%#%;(:%$($9(1%0/%/41% <1/71#$*%G+,%(@<(1+(3-(%#,%#%$("+-#.%1(,+"(30% #../8,%!"#$%0/%<(1>(-0%#3"%,01(#$.+3(%05(% <#0+(30%(3-/430(1%#3"%(@<(1+(3-(%+30/%#% 5+75.:%(>>+-+(30%CD)EF%D0(<%H%ID%1('+(8% (@<(1+(3-(*%%G+,%+3,+750%#3"%<(1,/3#.% (@<(1+(3-(,%8+05%$("+-#.%01#+3+37%#3"%<#0+(30% -/$$43+-#0+/32%7+'(,%!"#$%05(%,4--(,,>4.% #9+.+0:%0/%0(#-5%>4041(%<5:,+-+#3,%05(%,;+..,% 3(("("%3/0%/3.:%>/1%05(+1%CD)EF%9/#1"% (@#$,2%940%;3/8.("7(%05#0%8+..%9(%4,("% "41+37%05(+1%(30+1(%$("+-#.%-#1((1*% G(%3/8%8/1;,%<1+'#0(.:%+3%E/,%!37(.(,2%85(1(% 5(%+3-/1</1#0(,%$("+-#.%(@<(10+,(%8+05%05(% .#0(,0%91(#;051/475,%+3%>+03(,,%#3"%3401+0+/3% 0/%-1(#0(%#%3(8%>/1$4.#%>/1%/<0+$#.%5(#.052% -#..("%65(%J#1#"+7$*%


USMLE Step 2 CS Edge