Page 1

Прва година - А паралелка

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Математика 1

Математика 1

Петок

08:00 - 08:45 1

Програмирање и алгоритми

09:00 - 09:45 2

Јакимовски Горан

АМФ

Програмирање и алгоритми

10:00 - 10:45

Физика 1 3

Календар д-р Марија

АМФ

АМФ

Стојановска-Георгиевск м-р Лихнида

11:00 - 11:45 АМФ

4

Физика 1

Бучковска д-р Анета

Основи на електротехника 1

Костадинова м-р Сања

АМФ АМФ

Лаб. физика

12:00 - 12:45 5

Георгиева д-р Верка

АМФ

Грчев д-р Леонид

Основи на електротехника 1

13:00 - 13:45

Физика 1 6

АМФ

АМФ

Основи на електротехника 1 Георгиева д-р Верка

АМФ

Грчев д-р Леонид

АМФ

Марковски м-р Благоја

Англиски јазик Петринска Лабудовиќ м-р Розита

Руски јазик Ирен м-р Алчевска

14:00 - 14:45 7

15:00 - 15:45 8

16:00 - 16:45 9

Англиски јазик

17:00 - 17:45 10

211

Петринска-Лабудовиќ м-р Розита

18:00 - 18:45 11

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Прва година - Б паралелка

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

Програмирање и алгоритми

09:00 - 09:45

Математика 1 2

Маја м-р Маленко

АМФ

Основи на електротехника 1

10:00 - 10:45 3

211

Марковски м-р Благоја

Абдула Букла

211

Програмирање и алгоритми

Основи на електротехника 1

11:00 - 11:45 4

Велева д-р Сања

211

Математика 1

Физика 1

АМФ

Грчев д-р Леонид

АМФ

Лаб. физика

12:00 - 12:45

Основи на електротехника 1 5

211

13:00 - 13:45

Геговска - Зајкова д-р Соња

Математика 1 6

211

Геговска - Зајкова д-р Соња

Георгиева д-р Верка

211

Физика 1 211

Георгиева д-р Верка

Англиски јазик Петринска Лабудовиќ м-р Розита

Руски јазик Ирен м-р Алчевска

Грчев д-р Леонид

АМФ

Физика 1 АМФ

Стојановска-Георгиевск м-р Лихнида

14:00 - 14:45 7

Англиски јазик

15:00 - 15:45 8

211

Петринска-Лабудовиќ м-р Розита

16:00 - 16:45 9

17:00 - 17:45 10

18:00 - 18:45 11

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Прва година - В паралелка

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

09:00 - 09:45 2

10:00 - 10:45 3

11:00 - 11:45 4 АМФ

Лаб. физика

12:00 - 12:45 5

Англиски Руски јазик јазик Петринска Лабудовиќ м-р Розита

13:00 - 13:45 6

Ирен м-р Алчевска

14:00 - 14:45 7

Основи на електротехника 1

Физика 1

15:00 - 15:45

Математика 1 8

211

9

211

16:00 - 16:45

Арнаутовски - Тошева д-р Весна

211

Основи на електротехника 1 Арнаутовски - Тошева д-р Весна

Гиновска д-р Маргарита

Физика 1 211

Јолеска - Тунеска д-р Билјана

211

Гиновска д-р Маргарита

Англиски јазик

17:00 - 17:45

Математика 1

10

211

Програмирање и алгоритми

Програмирање и алгоритми

Петринска-Лабудовиќ м-р Розита

Основи на електротехника 1

18:00 - 18:45 11

211

Докоски м-р Гоце

211

Велева д-р Сања

211

Арнаутовски - Тошева д-р Весна

211

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

Костадинова м-р Сања

Физика 1 211

Стојановска-Георгиевск м-р Лихнида

aSc Распореди


Прва година - Г паралелка

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

09:00 - 09:45

Математика 1 2

10:00 - 10:45 211

3

Начевска - Настовска д-р Билјана

11:00 - 11:45 4 АМФ

Лаб. физика

12:00 - 12:45

Основи на електротехника 1 5

Основи на електротехника 1

13:00 - 13:45 6

110

Кацарска д-р Марија

Англиски јазик Петринска Лабудовиќ м-р Розита

Руски јазик Ирен м-р Алчевска

211

Кацарска д-р Марија

14:00 - 14:45 7

Физика 1

Програмирање и алгоритми

Англиски јазик

15:00 - 15:45 8

110

9

110

16:00 - 16:45

Спасевска д-р Христина

110

Ивановски д-р Зоран

211

Петринска-Лабудовиќ м-р Розита

Физика 1

17:00 - 17:45 10

Спасевска д-р Христина

Физика 1 110

Математика 1

Стојановска-Георгиевск м-р Лихнида

18:00 - 18:45 110

11

Абдула Букла

Програмирање и алгоритми

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

110

Сашка Ѓорѓиевска

aSc Распореди


Втора година - КСИА

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Теорија на системи

Линеарни трансформации

Петок

08:00 - 08:45 1

09:00 - 09:45

Теорија на системи 2

211

Ојлеска м-р Весна

110

Хаџиева д-р Елена

Алгоритми и структури на податоци

10:00 - 10:45

Линеарни трансформации 3

122

Велева д-р Сања

Линеарни трансформации

110

Хаџиева д-р Елена

110

Колемишевска - Гугуловска д-р Татјана

11:00 - 11:45 4

211

Хаџиева д-р Елена

Интернет програмирање

12:00 - 12:45

Линеарни трансформации 5

109

Календар д-р Марија

Лог. кола и диск. авт.

13:00 - 13:45

211

Интернет програмирање 6

110

14:00 - 14:45

Тентов д-р Аристотел

109

Сашка Ѓорѓиевска

Хаџиева д-р Елена

Електроника 1 211

Основи на мерна техника

Карталов м-р Томилслав

Лог. кола и диск. авт. 7

110

211

Докоски м-р Гоце

Чундева - Блајер д-р Марија

Електроника 1

15:00 - 15:45

Основи на мерна техника 8

122

9

122

16:00 - 16:45

Камиловски д-р Методија

211

Коколански м-р Живко

Електроника 1

17:00 - 17:45 10

Камиловски д-р Методија

Лог. кола и диск. авт. Алгоритми и структури на податоци

122

Докоски м-р Гоце

18:00 - 18:45 11

122

Маја м-р Маленко

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Трета година - КСИА

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

Вовед во роботика и интел. сис. Нелинеарни системи на управување Основи на машинска интелегенција

09:00 - 09:45 Нелинеарни системи на управување 2

122

3

122

10:00 - 10:45

Колемишевска - Гугуловска д-р Татјана

Модел., иденти. и симулација 111

Лазаревска д-р Елизабета

Фазилогичко управување Колемишевска - Гугуловска д-р Татјана

122

Лазаревска д-р Елизабета

211

Ојлеска м-р Весна

212

Наџински Горјан

Вовед во роботика и интел. сис. Модел., иденти. и симулација

122

Лазаревска д-р Елизабета

Фазилогичко управување

11:00 - 11:45 4

111

Основи на машинска интелегенција

Лазаревска д-р Елизабета

212

Колемишевска - Гугуловска д-р Татјана

Нелинеарни системи на управување

12:00 - 12:45 5

13:00 - 13:45

122

Лазаревска д-р Елизабета

122

Колемишевска - Гугуловска д-р Татјана

Фазилогичко управување Основи на машинска интелегенција

6

122

Лазаревска д-р Елизабета

212

Ојлеска м-р Весна

14:00 - 14:45 7

15:00 - 15:45 8

16:00 - 16:45 9

17:00 - 17:45 10

18:00 - 18:45 11

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Четврта година - КСИА

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Програмабилни логички управувачи

Системи за далеч. водење и дист. управ.

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

09:00 - 09:45 2

112

Станковски д-р Миле

111

Станковски д-р Миле

Дигитален пренос на информации

10:00 - 10:45

Проектен менаџмент 3

Процесни мерења и материјали

111

111

Фуштиќ д-р Вангел

11:00 - 11:45

Атанасовски д-р Владимир

Програмабилни логички управувачи Дигитален пренос на информации 4

Лаб. мерења

5

Лаб. мерења

Димчев д-р Владимир

Проектен менаџмент

12:00 - 12:45

Процесни мерења и материјали

13:00 - 13:45

Димчев д-р Владимир

111

Атанасовски д-р Владимир

Фуштиќ д-р Вангел

Проектен менаџмент 111

Китева - Роглева м-р Невенка

122

Стојановски м-р Горан

Проектирање на сигуроносни системи

Процесни мерења и материјали 122

Коколански м-р Живко

Лаб. автоматика

Стојановски м-р Горан

Компјутерско интегрирано производство

14:00 - 14:45 7

Раковиќ М-р Валентин

112

Станковски д-р Миле

Програмабилни логички управувачи 111

Дигитален пренос на информации 6

122

Наџински Горјан

112

Компјутерско интегрирано производство

15:00 - 15:45 8 Системи за далеч. водење и дист.

управ.

16:00 - 16:45 9

112

Стојановски м-р Горан

Дескоски д-р Стојче

Проектирање на сигуроносни системи

17:00 - 17:45 10

122

Проектирање на сигуроносни системи

122

Дескоски д-р Стојче

18:00 - 18:45 11

112

Дескоски д-р Стојче

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Втора година - ТК

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

Математика 3

09:00 - 09:45

Сигнали и системи 2

110

3

110

Костадинова м-р Сања

Телекомуникациски софтвер

10:00 - 10:45

Математика 3

11:00 - 11:45

Костадинова м-р Сања

110

Ташковски д-р Димитар

122

Електроника 1 4

110

Латкоски д-р Перо

Телекомуникациски софтвер Ќосев д-р Јосиф

122

Интернет програмирање

Латкоски д-р Перо

12:00 - 12:45 5

109

6

109

Календар д-р Марија

Сигнали и системи

13:00 - 13:45

Интернет програмирање 122

Сашка Ѓорѓиевска

Милчевски Александар

Математика 3

14:00 - 14:45 7

122

8

122

Геговска - Зајкова д-р Соња

Електроника 1

15:00 - 15:45

Математика 3 Геговска - Зајкова д-р Соња

Основи на мерна техника Ќосев д-р Јосиф

110

16:00 - 16:45

Електроника 1 9

110

Карталов м-р Томилслав

122

17:00 - 17:45 10

Чундева - Блајер д-р Марија

Основи на мерна техника 122

Коколански м-р Живко

18:00 - 18:45 11

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Трета година - ТК

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

Дигитални телекомуникации 1

Електромагнетни полиња и бранови

08:00 - 08:45 1

Веб дизајн

09:00 - 09:45 2

Б3

3

Б3

10:00 - 10:45

Чорбев д-р Иван

Веб дизајн

11:00 - 11:45

Јоксимовски Бобан

Електромагнетни полиња и бранови 4

110

Ололоска - Гагоска д-р Лидија

12:00 - 12:45 5

110

Кафеџиски д-р Венцислав

110

Ололоска - Гагоска д-р Лидија

Електромагнетни полиња и бранови

13:00 - 13:45

Дигитални телекомуникации 1 6

110

Ололоска - Гагоска д-р Лидија

110

Кафеџиски д-р Венцислав

Дигитални телекомуникации 1 110

14:00 - 14:45

Пејоски М-р Славче

Комутација и рутирање 7

Симулациски методи во телекомуникациите

110

Шуминоски м-р Томислав

15:00 - 15:45 8

212

Симулациски методи во телекомуникациите

16:00 - 16:45 9

Јаневски д-р Тони

110

17:00 - 17:45 10

Порјазоски д-р Марко

Комутација и рутирање

212

Симулациски методи во телекомуникациите

Комутација и рутирање 110

Јаневски д-р Тони

Порјазоски д-р Марко

212

Шуминоски м-р Томислав

18:00 - 18:45 11

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Четврта година - ТК

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

08:00 - 08:45

Четврток

Петок

Безжични и мобилни мрежи 1

110

09:00 - 09:45

Гавриловска д-р Лилјана

Радио и сателитски комуникации 2

Безжични и мобилни мрежи

10:00 - 10:45 Поповски д-р Борислав

109

3

11:00 - 11:45

110

Безжични комуникации 4

Кафеџиски д-р Венцислав

122

Гавриловска д-р Лилјана

Безжични комуникации 110

Пејоски М-р Славче

Сигурносни комуникации

12:00 - 12:45 5

212

13:00 - 13:45

Дизајн и моделирање во тк. мрежи 6

122

14:00 - 14:45

Оптички мрежи 7

122

8

122

15:00 - 15:45

Латкоски д-р Перо

Безжични и мобилни мрежи

16:00 - 16:45

Кафеџиски д-р Венцислав

212

Шуминоски м-р Томислав

Мерења во телекомуникациите Лаб. мерења

Димчев д-р Владимир

122

Лаб. мерења

Ристески д-р Александар

Сигурносни комуникации

Србиновска м-р Маре

Мерења во телекомуникациите

212

Раковиќ М-р Валентин

Дизајн и моделирање во тк. мрежи Лаб. мерења

Атанасовски д-р Владимир

Порјазоски д-р Марко

Сигурносни комуникации 212

Мерења во телекомуникациите

Димчев д-р Владимир

Управување во телекомуникациските мрежи

Радио и сателитски комуникации 9

Ристески д-р Александар

Безжични комуникации

212

Јаневски д-р Тони

Оптички мрежи

17:00 - 17:45 10

111

18:00 - 18:45 11

Поповски д-р Борислав

Оптички мрежи 111

Поповски д-р Борислав

212

Порјазоски д-р Марко

Управување во телекомуникациските мрежи 212

Порјазоски д-р Марко

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Втора година - ЕРПС

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

Математика 3

Теорија на системи

09:00 - 09:45

Сигнали и системи 2

110

3

110

10:00 - 10:45

Костадинова м-р Сања

Теорија на системи 211

Ојлеска м-р Весна

Математика 3 Костадинова м-р Сања

110

Ташковски д-р Димитар

110

Колемишевска - Гугуловска д-р Татјана

11:00 - 11:45 4

Основи на електроника

12:00 - 12:45 5

Лаб. електроника

Караџинов д-р Љупчо

Сигнали и системи

13:00 - 13:45

Основи на мерна техника 6

122

Милчевски Александар

Математика 3

14:00 - 14:45 7

122

8

122

15:00 - 15:45

Геговска - Зајкова д-р Соња

Математика 3 Геговска - Зајкова д-р Соња

Чундева - Блајер д-р Марија

211

Основи на мерна техника Коколански м-р Живко

211

16:00 - 16:45

Основи на електроника 9

Лаб. електроника

Караџинов д-р Љупчо

17:00 - 17:45 10

Основи на електроника

18:00 - 18:45 11

110

Карталов м-р Томилслав

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Трета година - ЕРПС

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

09:00 - 09:45 2

Основи на импулсна и дигитална електроника

10:00 - 10:45 3

Електромагнетни бранови

Основи на импулсна и дигитална електроника

Лаб. електроника

Ралева д-р Катерина

11:00 - 11:45 4

Ололоска - Гагоска д-р Лидија

212

Лаб. електроника

Ралева д-р Катерина

12:00 - 12:45

Електроакустика 5

Електроакустика

Електромагнетни бранови

111

13:00 - 13:45

Камиловски д-р Методија

Електроакустика 6

Камиловски д-р Методија

212

112

14:00 - 14:45

Ололоска - Гагоска д-р Лидија

111

Геразов м-р Бранислав

Електромагнетни бранови 7

Енергетска електроника

112

Ололоска - Гагоска д-р Лидија

15:00 - 15:45 8

Лаб. електроника

9

Лаб. електроника

16:00 - 16:45

Караџинов д-р Љупчо

Енергетска електроника

17:00 - 17:45 10

Караџинов д-р Љупчо

Енергетска електроника Лаб. електроника

Карталов м-р Томилслав

18:00 - 18:45 11

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Четврта година - ЕРПС

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

Вовед во роботика и интел. сис.

09:00 - 09:45 2

122

3

122

10:00 - 10:45

Лазаревска д-р Елизабета

Вовед во роботика и интел. сис. Микропроцесорска електроника

Лазаревска д-р Елизабета

Микроконтролери

11:00 - 11:45 4

Лаб. електроника

5

Лаб. електроника

12:00 - 12:45

Ивановски д-р Зоран

PLD и FPGA компоненти

13:00 - 13:45

Ралева д-р Катерина

Микроконтролери

Лаб. електроника

Цветковски Дарко

Кафеџиски д-р Венцислав

110

Енергетски електронски елементи

PLD и FPGA компоненти 6

Караџинов д-р Љупчо

Лаб. електроника

Дигитални телекомуникации 1

Group 1

Дигитални телекомуникации 1 Лаб. електроника

Ралева д-р Катерина

14:00 - 14:45

Караџинов д-р Љупчо

Лаб. електроника

Кафеџиски д-р Венцислав

110

Дигитални телекомуникации 1 110

Пејоски М-р Славче

Group 2

PLD и FPGA компоненти

Микроконтролери 7

Енергетски електронски елементи

Лаб. електроника

Геразов м-р Бранислав

Лаб. електроника

Ралева д-р Катерина

15:00 - 15:45 8

Лаб. електроника

9

112

16:00 - 16:45

Ралева д-р Катерина

Микропроцесорска електроника

17:00 - 17:45 10

Ивановски д-р Зоран

Микропроцесорска електроника 112

Цветковски Дарко

18:00 - 18:45 11

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Втора година - ЕЕС

ФЕИТ

Понеделник 08:00 - 08:45

Вторник

Среда

Четврток

Петок

Надземни и кабелски водови 1

09:00 - 09:45

112

Ачкоски д-р Ристо

Надземни и кабелски водови 2

109

Ангелов м-р Јорданчо

Надземни и кабелски водови

10:00 - 10:45

Математички методи за инженери 1 Мерења во електротехниката

3

112

Мерења во електротехниката

11:00 - 11:45

Ачкоски д-р Ристо

112

Димчев д-р Владимир

Мерења во електротехниката 4

109

Димчев д-р Владимир

112

Коколански м-р Живко

109

Абдула Букла

Математички методи за инженери 1 109

Абдула Букла

12:00 - 12:45 5

13:00 - 13:45

Електротехнички материјали

Математички методи за инженери 1 Теорија на енерг. електрични кола

6

14:00 - 14:45 7

109

8

109

15:00 - 15:45

Талески д-р Рубин

112

Јолеска - Тунеска д-р Билјана

109

Ташковски д-р Димитар

Електротехнички материјали Ангелов м-р Јорданчо

Теорија на енерг. електрични кола

16:00 - 16:45 9

112

Милчевски Александар

17:00 - 17:45 10

18:00 - 18:45 11

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Трета година - ЕЕС

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

Дистрибутивни системи

09:00 - 09:45 2

10:00 - 10:45

Проектен менаџмент 3

Комп. подржано проект. на електрич. инстал.

111

Фуштиќ д-р Вангел

12:00 - 12:45 5

112

Гламочанин д-р Властимир

Проектен менаџмент Зазем. и заземјувач. сис. во елек. мрежи Тодоровски д-р Мирко

111

6

Зазем. и заземјувач. сис. во елек. мрежи

111

7

112

112

Дистрибутивни системи

13:00 - 13:45

Високонапонски мрежи и системи

Вулетиќ м-р Јовица

111

Комп. подржано проект. на електрич. инстал.

11:00 - 11:45 4

Гламочанин д-р Властимир

111

Лаб. физика

Вулетиќ м-р Јовица

112

Ачкоски д-р Ристо

Фуштиќ д-р Вангел

Проектен менаџмент

Производни и разводни постројки

Китева - Роглева м-р Невенка

14:00 - 14:45 Лаб. релејна заштита

Тодоровски д-р Мирко

Димитров д-р Димитар

Високонапонски мрежи и системи

15:00 - 15:45 8

111

16:00 - 16:45 9

17:00 - 17:45 10

18:00 - 18:45 11

Петар Крстевски

Основи на енергетска електроника

112

Ќосев д-р Јосиф

Зазем. и заземјувач. сис. во елек. мрежи 111

Ангелов м-р Јорданчо

Основи на енергетска електроника 112

Ќосев д-р Јосиф

Производни и разводни постројки

Основи на енергетска електроника 112

Карталов м-р Томилслав

111

Димитров д-р Димитар

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Четврта година - ЕЕС

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

09:00 - 09:45

Управување и диспечинг во ЕЕС Енергетска ефикасност и околина

2

Лаб. релејна заштита

Николова-Поцева м-р Софија

10:00 - 10:45

212

Борозан д-р Весна

Управување и диспечинг во ЕЕС 3

11:00 - 11:45

212

Борозан д-р Весна

Режими на Работа на ЕЕС

Енергетска ефикасност и околина 4

109

Тодоровски д-р Мирко

Управување и диспечинг во ЕЕС

12:00 - 12:45

Режими на Работа на ЕЕС 5

111

Чаушевски д-р Антон

212

Крколева м-р Александра

109

Тодоровски д-р Мирко

13:00 - 13:45 6

Основи на електрозадвижување

Режими на Работа на ЕЕС

14:00 - 14:45 7

111

Мирчевски д-р Слободан

15:00 - 15:45

109

Петар Крстевски

Пазари на електрична енергија 8

Основи на електрозадвижување

109

Борозан д-р Весна

16:00 - 16:45 9

111

Мирчевски д-р Слободан

Пазари на електрична енергија

17:00 - 17:45 10

18:00 - 18:45 11

109

Борозан д-р Весна

Пазари на електрична енергија 109

Крколева м-р Александра

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Втора година - ЕЕиУ

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

09:00 - 09:45 2

Математички методи за инженери 1

10:00 - 10:45

Мерења во електротехниката 3

112

Мерења во електротехниката

11:00 - 11:45

Димчев д-р Владимир

Мерења во електротехниката 4

109

Димчев д-р Владимир

112

Коколански м-р Живко

109

Абдула Букла

Математички методи за инженери 1 109

Абдула Букла

12:00 - 12:45 5

13:00 - 13:45

Инженерска механика Електротехнички материјали

6

Математички методи за инженери 1 Лаб. физика

14:00 - 14:45

Гиновска д-р Маргарита

Инженерска механика 7

109

8

109

15:00 - 15:45

Талески д-р Рубин

Лаб. физика

112

Гиновска д-р Маргарита

Јолеска - Тунеска д-р Билјана

Електротехнички материјали Ангелов м-р Јорданчо

Основи на енергетска електроника

Инженерска механика

16:00 - 16:45

Софтверски алатки во ЕЕ 9

17:00 - 17:45 10

18:00 - 18:45 11

112

Ќосев д-р Јосиф

212

Стојановска-Георгиевск м-р Лихнида

Основи на енергетска електроника 112

Ќосев д-р Јосиф

109

Илиев д-р Атанас

Основи на енергетска електроника 112

Карталов м-р Томилслав

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Трета година - ЕЕиУ

ФЕИТ

Понеделник 08:00 - 08:45

Вторник

Среда

Четврток

Петок

Нуклеарни централи 1

111

2

111

09:00 - 09:45

Николова-Поцева м-р Софија

Нуклеарни централи

Нуклеарни централи Чаушевски д-р Антон

Чаушевски д-р Антон

212

Производ. на елект. енергија

10:00 - 10:45

Проектен менаџмент 3

212

Николова-Поцева м-р Софија

Разводни постројки

111

Високонапонски мрежи и системи

Фуштиќ д-р Вангел

11:00 - 11:45

Разводни постројки 4

Лаб. релејна заштита

112

Николова-Поцева м-р Софија

Машини за наизменична струја

Ачкоски д-р Ристо

Проектен менаџмент

12:00 - 12:45 5

13:00 - 13:45

212

Производ. на елект. енергија 6

Најденкоски д-р Крсте

111

Машини за наизменична струја 212

Најденкоски д-р Крсте

Фуштиќ д-р Вангел

Проектен менаџмент 111

Китева - Роглева м-р Невенка

Лаб. релејна заштита

Илиев д-р Атанас

Машини за наизменична струја Лаб. ЕМТА

Дигаловски М-р Михаил

14:00 - 14:45 7

Лаб. релејна заштита

Димитров д-р Димитар

Високонапонски мрежи и системи

15:00 - 15:45 8

111

Петар Крстевски

16:00 - 16:45 9

17:00 - 17:45 10

18:00 - 18:45 11

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Четврта година - ЕЕиУ

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

09:00 - 09:45

Системи за вештачка интелегенција во ЕЕ

Когенеративни постројки Енергетска ефикасност и околина

2

Лаб. релејна заштита

Николова-Поцева м-р Софија

Лаб. релејна заштита

Китева - Роглева м-р Невенка

Лаб. релејна заштита

Системи за вештачка интелегенција во ЕЕ

10:00 - 10:45 3

11:00 - 11:45

Димитров д-р Димитар

Лаб. физика

Енергетска ефикасност и околина 4

Димитров д-р Димитар

Управување и контрола на електроенергетски објекти Управување и контрола на електроенергетски објекти

12:00 - 12:45 5

111

Чаушевски д-р Антон

Лаб. релејна заштита

Фуштиќ д-р Вангел

Лаб. релејна заштита

Китева - Роглева м-р Невенка

13:00 - 13:45 6

Основи на електрозадвижување

План. на погон и градба на ЕЦ

14:00 - 14:45

Когенеративни постројки 7

111

Мирчевски д-р Слободан

Лаб. релејна заштита

Китева - Роглева м-р Невенка

15:00 - 15:45 8

Лаб. релејна заштита

Фуштиќ д-р Вангел

Основи на електрозадвижување

16:00 - 16:45

План. на погон и градба на ЕЦ 9

111

Мирчевски д-р Слободан

17:00 - 17:45 10

Лаб. релејна заштита

Илиев д-р Атанас

18:00 - 18:45 11

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Втора година - КИЕЕ

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

Електрични кола и сигнали

09:00 - 09:45

Електрични кола и сигнали 2

Мент.Настава

10:00 - 10:45

Милчевски Александар

Мерења во електротехниката 3

Мент.Настава

Ташковски д-р Димитар

Мерења во електротехниката

11:00 - 11:45

112

Димчев д-р Владимир

Мерења во електротехниката 4

109

Димчев д-р Владимир

112

Коколански м-р Живко

12:00 - 12:45 5

13:00 - 13:45

Електротехнички материјали

Математика 3

Математика 3

6

14:00 - 14:45 7

109

8

109

15:00 - 15:45

Талески д-р Рубин

111

Хаџи-Велкова Санева д-р Катерина

109

Абдула Букла

Електротехнички материјали Ангелов м-р Јорданчо

Основи на енергетска електроника

16:00 - 16:45 9

17:00 - 17:45 10

18:00 - 18:45 11

112

Ќосев д-р Јосиф

Основи на енергетска електроника 112

Ќосев д-р Јосиф

Основи на енергетска електроника 112

Карталов м-р Томилслав

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Трета година - КИЕЕ

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

Електротермија

Нисконап. ЕЕ инстал. и освет.

09:00 - 09:45 2

Лаб. ЕТЕЗС

Чундева д-р Снежана

109

Гламочанин д-р Властимир

10:00 - 10:45 3

Разводни постројки

Електротермија

Нисконап. ЕЕ инстал. и освет.

11:00 - 11:45

Разводни постројки 4

Лаб. релејна заштита

Николова-Поцева м-р Софија

Лаб. ЕТЕЗС

Чундева д-р Снежана

109

Вулетиќ м-р Јовица

12:00 - 12:45 5

13:00 - 13:45 6

Современа теорија на елек. машини и Електрични машини 1 Современа теорија на елек. машини и Електрични машини 1 Лаб. ЕМТА

Лаб. релејна заштита

Илиев д-р Атанас

Дигаловски М-р Михаил

14:00 - 14:45 7

Лаб. ЕМТА

Стоилков д-р Влатко

15:00 - 15:45 8

16:00 - 16:45 9

17:00 - 17:45 10

18:00 - 18:45 11

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Четврта година - КИЕЕ

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

3

Управување на електромоторни погони

Примена на микроконтролери

4

Лаб. ИЕЕА

5

Управување на електромоторни погони

6

Лаб. ИЕЕА

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

09:00 - 09:45 2

10:00 - 10:45

11:00 - 11:45 Мирчевски д-р Слободан

Лаб. ИЕЕА

Марковски м-р Благоја

12:00 - 12:45

13:00 - 13:45 Мирчевски д-р Слободан

14:00 - 14:45 7

Примена на микроконтролери

15:00 - 15:45 8

Лаб. ИЕЕА

Кацарска д-р Марија

16:00 - 16:45 9

17:00 - 17:45 10

18:00 - 18:45 11

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Втора година - ЕЕУ

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

Теорија на системи

09:00 - 09:45

Теорија на системи 2

Ојлеска м-р Весна

211

10:00 - 10:45

Мерења во електротехниката 3

Мерења во електротехниката

Електрични кола 1

11:00 - 11:45

Димчев д-р Владимир

112

110

Колемишевска - Гугуловска д-р Татјана

Мерења во електротехниката 4

109

Димчев д-р Владимир

Мент. Наст.

Милчевски Александар

Коколански м-р Живко

112

12:00 - 12:45 5

13:00 - 13:45

Електрични кола 1 Електротехнички материјали

Математика 3

Математика 3

6

Мент.Настава

14:00 - 14:45

Ташковски д-р Димитар

Електрични кола 1 7

109

8

109

15:00 - 15:45

Талески д-р Рубин

111

Хаџи-Велкова Санева д-р Катерина

109

Абдула Букла

Мент.Настава

Ташковски д-р Димитар

Електротехнички материјали Ангелов м-р Јорданчо

16:00 - 16:45 9

17:00 - 17:45 10

18:00 - 18:45 11

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Трета година - ЕЕУ

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

Електротермија

09:00 - 09:45 2

Лаб. ЕТЕЗС

Чундева д-р Снежана

10:00 - 10:45 3

Инженерски софтверски алатки

Електротермија

11:00 - 11:45 4

Лаб. ЕМТА

5

Лаб. ЕМТА

12:00 - 12:45

Најденкоски д-р Крсте

Лаб. ЕТЕЗС

Чундева д-р Снежана

Инженерски софтверски алатки

13:00 - 13:45

Инженерски софтверски алатки 6

Лаб. ЕМТА

Современа теорија на елек. машини и Електрични машини 1

Најденкоски д-р Крсте

Современа теорија на елек. машини и Електрични машини 1

Производни и разводни постројки Лаб. ЕМТА

Дигаловски М-р Михаил

Дигаловски М-р Михаил

14:00 - 14:45 7

Лаб. ЕМТА

Стоилков д-р Влатко

Лаб. релејна заштита

Димитров д-р Димитар

Енергетски преобразувачи 1

15:00 - 15:45 8

Лаб. ЕМТА

Цветковски д-р Гога

Енергетски преобразувачи 1

16:00 - 16:45 9

Лаб. ЕМТА

Цветковски д-р Гога

17:00 - 17:45 10

Производни и разводни постројки

18:00 - 18:45 11

111

Димитров д-р Димитар

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Четврта година - ЕЕУ

ФЕИТ

Понеделник 08:00 - 08:45

Вторник Проектирање на Електрични Машини, Трансформатори и Апарати

1

Среда

Четврток

Петок

Нисконапонски апарати

Динамика и Моделирање на Електрични Машини

09:00 - 09:45 2

Лаб. ЕМТА

Најденкоски д-р Крсте

10:00 - 10:45

Лаб. ЕМТА

Стоилков д-р Влатко

Лаб. ЕМТА

Цветковски д-р Гога

Нисконапонски апарати 3

Динамика и Моделирање на Електрични Машини

11:00 - 11:45

Лаб. ЕМТА

Стоилков д-р Влатко

Дигитално Управување на Електрични Машини

Нисконапонски апарати 4

Лаб. ЕМТА

12:00 - 12:45

Цветковски д-р Гога

Лаб. ЕМТА

Дигаловски М-р Михаил

Проектирање на Електрични Машини, Трансформатори и Апарати

5

Лаб. ЕМТА

Рафајловски д-р Горан

Дигитално Управување на Електрични Машини

13:00 - 13:45 6

Лаб. ЕМТА

7

Проектирање на Електрични Машини, Трансформатори и Апарати Најденкоски д-р Крсте Лаб. ЕМТА

14:00 - 14:45

15:00 - 15:45

Најденкоски д-р Крсте

Лаб. ЕМТА

Рафајловски д-р Горан

Микромашини 8

16:00 - 16:45 9

Лаб. ЕМТА

Цветковски д-р Гога

17:00 - 17:45 10

18:00 - 18:45 11

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


ИНФО-Втора година

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

08:00 - 08:45 1

09:00 - 09:45 2

Логичко и функционално програмирање

Алгоритми и структури на податоци

10:00 - 10:45 3

122

Велева д-р Сања

122

Календар д-р Марија

11:00 - 11:45 4

Интернет програмирање

Електрооптика

12:00 - 12:45 5

109

13:00 - 13:45

Календар д-р Марија

111

Спасевска д-р Христина

Интернет програмирање 6

Логичко и функционално програмирање

109

Сашка Ѓорѓиевска

Објектно-ориентирани системи

14:00 - 14:45 7

Јакимовски Горан

Лаб. физика

111

Електрооптика

Велева д-р Сања

Формални јазици

15:00 - 15:45 8

109

Стојановска-Георгиевск м-р Лихнида

Лаб. физика

Календар д-р Марија

Формални јазици

16:00 - 16:45 9

212

Докоски м-р Гоце

Објектно-ориентирани системи

17:00 - 17:45 10

122

Јакимовски Горан

Алгоритми и структури на податоци

18:00 - 18:45 11

122

Маја м-р Маленко

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Трета година ИНФО

FINKI

Понеделник

Вторник

0

Среда

Четврток

Петок

Б3

08:00 - 08:45

Web дизајн ИНФО, ТК, КСИА

1

09:00 - 09:45 Чорбев д-р Иван

2

Б3

10:00 - 10:45

Web дизајн ИНФО, ТК, КСИА Јоксимоски Бобан

3

11:00 - 11:45 4

Б3

12:00 - 12:45

Компјутерски мрежи

5

13:00 - 13:45 Филипоска д-р Соња

6

Б3

14:00 - 14:45

Компјутерски мрежи

7

116-TMF

15:00 - 15:45 Здравески Владимир

8

Експертни системи

223

16:00 - 16:45 9

Софтверско инженерство

Трајковиќ д-р Владимир 223

116-TMF

17:00 - 17:45 Ѓорѓевиќ д-р Дејан

10

Компјутерска графика

223

Експертни системи

18:00 - 18:45 11

Софтверско инженерство

Михајлов д-р Драган

Стојкоска М-р Билјана

223

Компјутерска графика

19:00 - 19:45 Делев М-р Томче

Распоредот е генериран на:28.9.2012

Јоксимоски Бобан

aSc Распореди


ИКИ - Втора година

ФЕИТ

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Теорија на системи

Линеарни трансформации

Петок

08:00 - 08:45 1

09:00 - 09:45

Теорија на системи 2

Ојлеска м-р Весна

211

110

Хаџиева д-р Елена

Алгоритми и структури на податоци

10:00 - 10:45

Линеарни трансформации 3

122

Велева д-р Сања

Линеарни трансформации

110

Хаџиева д-р Елена

110

Колемишевска - Гугуловска д-р Татјана

11:00 - 11:45 4

Хаџиева д-р Елена

211

Интернет програмирање

Електрооптика

12:00 - 12:45

Линеарни трансформации 5

109

Календар д-р Марија

Лог. кола и диск. авт.

13:00 - 13:45

211

Хаџиева д-р Елена

111

Спасевска д-р Христина

Интернет програмирање 6

110

14:00 - 14:45

Тентов д-р Аристотел

109

Сашка Ѓорѓиевска

Објектно-ориентирани системи

Лог. кола и диск. авт. 7

111

Докоски м-р Гоце

110

Електрооптика

Велева д-р Сања

Формални јазици

15:00 - 15:45 8

109

Стојановска-Георгиевск м-р Лихнида

Лаб. физика

Календар д-р Марија

Формални јазици

16:00 - 16:45 9

212

Докоски м-р Гоце

Објектно-ориентирани системи

17:00 - 17:45 10

Лог. кола и диск. авт. Алгоритми и структури на податоци

122

Докоски м-р Гоце

122

Јакимовски Горан

18:00 - 18:45 11

122

Маја м-р Маленко

19:00 - 19:45 12

Распоредот е генериран на:28.9.2012

aSc Распореди


Трета година ИКИ

FINKI

Понеделник 0

Вторник

Среда

Четврток

Б3

МрежноИКИ 1/2 Б3 МрежноИКИ 2/2 програмирање програмирање

223

Б3

08:00 - 08:45

Стојанов М-р Ристе

Вовед во роботика

1

Машинска интелигенција и учење

09:00 - 09:45 Кулаков д-р Андреа

2

ИКИ 1/2

223

ИКИ 1/2

223

Б3

Петок Здравески Владимир

223

Мрежно програмирање

ИКИ 2/2

10:00 - 10:45

Компјутерски мрежи

3

Веројатност и 11:00 - 11:45 статистика

Стојанов М-р Ристе

4

Б3

ИКИ 1/2

Бази на податоци

Коцарев д-р Љупчо Б3

ИКИ 1/2

Бази на податоци

Калајџиски д-р Слободан ИКИ 2/2

223

ИКИ 2/2

223

Трајанов д-р Димитар

Б3

223

Машинска интелигенција и учење Триводалиев М-р Кире

Веројатност и статистика

ИКИ 2/2

Компјутерски мрежи

12:00 - 12:45

Бази на податоци

Бучковска Д-р Анета

5

ИКИ 2/2

223

Компјутерски мрежи

Мирчева М-р Георгина Б3

ИКИ 1/2

Ефтимов Томе

Мишковски Д-р Игор

ИКИ 2/2

223

ЛМ

13:00 - 13:45 Данчо Д-р Давчев

6

Веројатност и статистика

14:00 - 14:45

Богојеска М-р Александра

ЛЕ

Веројатност и статистика

Компјутеризирани мерења

223

Мрежни оперативни системи Ефтимов Томе

Компјутерска електроника 2

7

Бази на податоци Иваноска Илинка

ЛМ

223

Компјутеризирани мерења

15:00 - 15:45 Санева Д-р Катерина

8

Караџинов Д-р Љупчо ЛЕ

223

Мрежни оперативни системи

ЛЕ

Србиновска М-р Маре

Компјутерска електроника 2

16:00 - 16:45 9

Арсов Д-р Љупчо

Јовановиќ М-р Милош

Софтверско инженерство

Караџинов Д-р Љупчо 223

Компјутерска електроника 2

Филипоска д-р Соња 223

ИКИ 1/2

17:00 - 17:45 Ѓорѓевиќ д-р Дејан

10

Компјутерска графика

223

Геразов М-р Бранислав 115-TMF

Компјутерски мрежи

18:00 - 18:45 11

Софтверско инженерство

Михајлов д-р Драган 223

Вовед во роботика

Филипоска д-р Соња

Компјутерска графика

19:00 - 19:45 Делев М-р Томче

Распоредот е генериран на:28.9.2012

Јоксимоски Бобан

Ламески М-р Петре

aSc Распореди


Четврта година ИКИ

FINKI

Понеделник 0

Вторник

Среда

Четврток

223

Б3

Петок

223

Web базирани системи

08:00 - 08:45

Современи процесорски архитектури

1

Јовановиќ М-р Милош

Web дизајн - ИКИ

223

09:00 - 09:45 Тентов д-р Аристотел

2

Михајлов д-р Драган

Web базирани системи

Б3

223

Б3

Web дизајн - ИКИ

10:00 - 10:45 3

Современи процесорски архитектури

Трајанов д-р Димитар

Интелегентни кориснички интерфејси

Јоксимоски Бобан

11:00 - 11:45 Јакимовска М-р Данијела

Гиевска д-р Соња

4

Б3

Б3

12:00 - 12:45 5

Статистичка обработка на податоци

13:00 - 13:45 6

Б3

116-TMF

223

Интелегентни кориснички интерфејси Кулев Игор ИКИ 1

Дистрибуирани компјутерски системи

Ламески М-р Петре

Здравевски М-р Ефтим

7

Начевска-Настовска Д-р Билјана

Мрежен софтвер

223

ИКИ 1

15:00 - 15:45 Тентов д-р Аристотел

8

Тентов д-р Аристотел Б3

116-TMF

Вештачка интелигенција

16:00 - 16:45 9

Вградливи компјутерски системи

Мрежен софтвер

17:00 - 17:45 Б3

18:00 - 18:45 11

Статистичка обработка на податоци

ИКИ 1

Б3

Б3

Програмски практикум

Гиевска д-р Соња Б3

ИКИ 2

Чорбев д-р Иван

Трајковиќ д-р Владимир

ИКИ 1

223

ИКИ 2

Дистрибуирани Вештачка компјутерски интелигенција системи Ламески М-р Петре

Мирчева М-р Георгина

115-TMF

Визуелизација

Гиевска д-р Соња

Лошковска д-р Сузана 115-TMF

Визуелизација

19:00 - 19:45 Ефтимов Томе

Распоредот е генериран на:28.9.2012

Дистрибуирани компјутерски системи

Кулаков д-р Андреа 223

ИКИ 2

Дистрибуирани Вештачка компјутерски интелигенција системи

Докоски М-р Гоце

10

Б3

ИКИ 2

Вештачка интелигенција

14:00 - 14:45

Вградливи компјутерски системи

Б3

Тројачанец М-р Катарина

aSc Распореди

Распоред  
Распоред  

Мојот распоред за 3та година