Page 1

1


2


3

1


42


5

3


64


7

5


86


9

7


10 8


11 9


12 10


13 11


12 14


15 13


Õîâä àéìãèéí ÿñòíóóä ßñòàí Ýçëýõ õóâü Õàëõ 24.7% Çàõ÷èí 24.9% Êàçàõ 11.5% Òîðãóóä 8.1% Óðèàíõàé 7.6% ªºëä 7.5% ĺðâºä 6.0% Ìÿíãàä 4.9% Áóñàä 2.0%

14 16


17 15


16 18


19 17


18 20


21 19


20 22


23


24

MAVA ñàíãèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð õýâëýâ. 2009îí îí MAVA ñàíãèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð õýâëýâ. 2009

Хар Ус нуур орчмын УТХГН-ууд  

Хар Ус нуур орчмын УТХГН-ууд