Page 1

1


2


3

1


42


5

3


64


7

5


86


9

7


10 8


11 9


12 10


13 11


12 14


15 13


14 16


17 15


16 18


19 17


18 20


21 19


20 22


23 21


22 24


25 23


26 24


27 25


28 26


29 27


30 28


31 29


32 30


33 31


34 32


35 33


36 34

MAVA ñàíãèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð õýâëýâ. 2009 îí


37 35


38 36


39


Ýõ áîëñîí áàéãàëü äýëõèéãýý õàéðëàí õàìãààëæ, èäýý, öàéíûõàà äýýæèéã ºðãºí çàëáèðâààñ óóë óñíû ýçýä áîëîõ ëóñ, ñàâäàãóóä õàðàí áàÿñàæ òà á¿õíèéã õàéð èâýýëäýý àâ÷, àæèë ¿éëñ, àÿíû òàíü çàìä ºëçèé áóÿíàà õàéðëàäàã þì.

40

MAVA ñàíãèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð õýâëýâ. 2009 îí


Хөвсгөлийн УТХГН-ууд  

Khuvsgul's nearby protected areas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you