Page 1

401

6B 189

Y 2012y sg ç

)xâ´Šzd»òO( Z ¢ZgZŠ sgç

6Š° 402 405 426 443 453 456 459 460 462 462 463 464 465 467 468 469 478 478 479

480

Y 20 1 2 y { â ._| 1 433âZy@ { â }p„ z E öЃ£Zt $Z

]Zg•

]g ZŠ Z>

]Ñ£

]Ãz õg @* Å* å ™wÎg ~h + Û £Z+−Ziz9 {^ ,Y:ZŠ** » ~i é›E.ÅZ/Âz~ŠZß Z k&Z]Ìæ Æ ò~gƒÑ ~”Zg Z£Z ** Ññ ]â lãWŒ Û gzZ]ï~‚ ~z0 +~gåvZw¾¦ËZe ºg ¶Z k& ZmÔu

~z0 +,Zg·¦** Ññ ~

¹zgÃÝ°ZÒ[» Š !* W[Z

uZeÅsgç

ì H s¦ èc* g_gZz([») ~/sg¬· jœˆ Ü U* pZ£Zs ®Z Ä v?Zz YZgißZ wZjZ ° ºZ èE{B Z k& Z1Z· Š c* ÅvZqËZ e vZY « ¢ZgZŠ Zæq· ]Zg•Æ Ý°Z †+−Z b ï¦ ›ºZ * Z

(û%)

E öЃ£Zt$Z Z · ~z0 +&»@

òO Z(¢Zg ZŠ

]5z

xj%;Zyò·œ** Ññ xj%+−Z q ¼+−Z}Z ** Ññ mD q G G

ŠÙÑZzoç«3ÅZ[!*

~z0 +jœh·ËZ e pZ£Zs ®ZWz6, ㈣ZKgËZe mX q

{uñ¯» ~g g9

] ÒŠ Z

Æ

{h +] .] ¬, æg

18 9¢

19 :…† 7 ( 8 -)| ¥ /WZÔezg( 276001 :eÃ6


6B 189

402

Y 2012y sg ç

]Zg• » ¢<zŠ X Zƒ t · Z » äY<zŠaÆ • Ñ~ ÷лq -Z ~ # @¬gzZ„  ( ŸpX ì o ‚ N* gq -ZtÐ p ÒÆ~Š !* WgzZKgX ì ÀZg ZŠ oËÆ~Š !* WgzZKgkZÐgîx ¬ÅTì ë Z {Š c* i}ÐkZgZŠ™ »¢~)** © X ì wâ Ñâ Ð ], {fÆ’gzZ %ìt Â: Lq -Z »kZX ì $ Ë Y Å µÂÐ

ƸX ì {Š c* iÐ ƒ  bÑÅ GDP ÅXì ~ ´ ˜P yZg Ñ » kZ ‰ Ü z kZ

Åwq ]gßÌÐ kZ pX ì ÝqÃkZ Ìi Z ³Z » äƒ o +F, ÷Z ~ ´ ˜ X¢~ ]Š ª Å ã{ZÑ0 £ ¢÷Zì t §Zz X Cƒ 7s # Ÿz ~g7 c* zŠ Zi WX 7ÙWÐ yZ ÌZ ´ ˜Ð ¹Æ¸Ôì [ƒkÙzgÐ ]q& Z Ã{g ZŠ ZgzZ Ë0Ð c* zC Ù !* Ð ´ ˜! fì Ýqà ó ó{k , 4Z L Lx £Ð wÅ

ä¢Ð wÅg »r~gñZò Z ¸ÑZÎgzZ ð‡´F~d $Œ Û èâ X 7Ýq

Å R@¬6,b)ëZ=gfÆ VzgZŠ Z äÓgzZ ~ 46, uÅ # Ö ÓX ì H ZŠ Zg ZŠ™ë Z

-Z »pŠ Å¢# Ö ÓÌŠ ZZ »V²Ð» ÷лë Zq -Z Å WTOXì ;g qçñëZq

Â~<zŠ ðƒÝq]àÐ x ** Æ(Doha Round)& +ƒ Zg<zŠÐgîx ¬ÃT

Ð VÎ', ¼¸*X ðƒ~<zŠ ÷л «ÅŸÆBuilding Bridges X ðƒ

» Doha Debate w‚C Ù aƃI:ZŠZiW6,b)kˆgzZ ëZ e $.‰Æ‰ Ü z 6,: e ZZgzZ Wz e $.Ð VÎ',{g!* ¸*Ð s§Åzg{ ]gZiz X ì * @Y HŠ ZZ : Ñ‚ q -Z 6,qçñÆ Enriching Middle East's Economic Future X åaÆ• Ñ~÷лÏZ^»<zŠXì ;g YHx ÈZ »÷л

gzZ]ÑqƉzZ tÑX ì ŠzöJ -‰zZ tÑ6,gî~Š ã Cg » {], ZŠ »÷лkZ

÷лkZÐzzÏZh +! á X D YKkC~*Š ~g76, RË: Ë]Z W, ZÆ]5ç 0£ DLZ~ k°Zk¶ZX D YKúæ Îzqн *ŠaÆ• Ñ~

÷ð;D Ù ¢÷Z b ¶ZX zg {k , izgzZWZk , izÆ H7äã{Zƒ0ÌY


6B 189

403

Y 2012y sg ç

gœÆ ] d~uÐ w Å àSy¶~ k°Z k¶Z X H ä ã{ZÑ0 £ 45_gzZ G yZ 1zä ]†ë ZX~ VΰZ}uzŠ X ¸ iz Û Z Þzggœ.‚Æw é›E G3E

} (,Š¼gzZŠ Z Û Z hZzÐ c* zÔ ]†Ï( @¬ {z´Æ k°eZgzZ Vzgz øZŠ ~ I! Ô ÿh `gY~yZ‰q -Ñ~kZ]†Ï(X¸ï! á gZŠ}ÇÆVzgZŠ Z Cgˆ ÅOZÔ â Cgœ.‚Ô^Ô]¬:Zk , izÔ +dÔzg {k , izÔ÷ZÔzg {k , izÔ c* qZÔz{k , iz Æ´ ˜ZgzZY Z^Ô ÜZÔzg {k , iz.‚Ô6¤', Ôzg {k , iz .‚ÔgœT $** Æì

Ô c* zÔe $g/Ô}-e~yZ „giÃ%zÂàS6, b)XX¸ï! á Ÿg 0* yZM

ï! á b)ë Z‰]** kZÆðZ~«ztæÔ[²g ·Ô¦XÔ]âçÔ]g ˆ WzcÃY »ÑX Š HHt‹Ð|q -g !* gzZ ðZ »b)gzZ ðƒ~wj â AWX¸ Æ Åä ã{Zƒ0·0£Z ]g ZœÅk°Z ~y WX Š HHëZ Û µñZg7 »

X }oÆ[‡>0ÆIл~zg {]g ZizgzZzg {k , izT $** ]!* t X åX » ½{z ¯ zÂœ / % {Š c* iÐ ƒ  qçñ yZgzŠÆ ÷л

Ãx ¸gzZo Ë[Z%Æ]g '~Yß )Âg ÎZgzZi q Ð Z~½ZZ ðWt ‚™½Z

gzZ[x»~¸{z sÜ~ wX $ Ë ƒÝq7~i Z Û ugzZ ]³~ ~gŠ Z',ÅVñ¸ gzZ 5‰~ŸkZX ÏÙ3 Zg WÐ ½+4ÃVY{gWKZ ÏVƒ yZ%» ìtÈ»yZ MeritocracygzZ Talentism}N Wt ‚Ì]q˜ZNŠ ]ZgzZ]** kZÆ[²g ·X σãuZzÅ! x»¢ A &gzZ‰ Ü 1~gzŠáZzäW

kZ Å[fIZt åwì »yZX ånZ ‹Z6,b ˜Z kZÃY »ÑŠ¼X ðƒW-Ô6, V⊠„¼ b§TD™yZ {zXƒ:g )ëÐ ! x»[zZtì i âÅéZp N Yƒ bZi „¢Ì]Z W, ZÆ [zZ kZ b§ÏZì CYƒ sp~ VZ %  g· ˆ

ã) F, 4 {Š c* i Åw q ]gßkZÐ6U*> ¶ K[² c* ~g ZË [². Þ W!* Æ kZ XÐ ~ Y 1848 X „  k ~ õg @* Å\zg- ,a Å b ˜Z kZì t§Zz X ì Cƒ c* Spring of Nations ÐZ X ¸ ~Ši Å[ zZ! q -Z ´ ˜Š¼Æ \zg-


6B 189

404

Y 2012y sg ç

[fIZX ;gx» ** [zZtXì * @YHŠ c* Ðx** ÆSpringtimes of the People

ìg™wEZakZh +! á b ˜ZtaÆÅìZ à ©)à Zz äƒ~*Š[² ìg ¹!* ãZxÅVÍßyZ ~¸kZgzZ ñYƒx » ** Ì[zZt T e {z X ìg ïŠx Zx » » ãò0* Å]ZŠ ¢! f X åLg ¸J -x! á ÐðxZ¤ / z6,»÷лVZ', +' h × X ¶¿]æÅx ª~<zŠ

ÆkZXnYH쇂ZgÐVƒZpÍÆòO ZV;z¶„ ÁöRÅ]!* kZakZ

V@ÃgzZyz¬ÆFÝ°Z†~ m, ³gzZr # ™pZ «** 1Z m, ³gZŠ', ÐaÆvZŠz!*

aÆY ~T Þ ƒ[xZ F=gfÆVzm, ³VâzŠ yZX ñƒ Za Ì[òZÆkZÐ Ôr # ™~z0 + Ä1ZÔr # ™~z0 + šÝ°ZÍÔr # ™tZ†ËZe~XñÑp=

gzZ pŠ År # ™FÝ°Z†X ï! ár # ™ã¢Š>Z†gzZr # ™k&Z+−Zxª Å ¢ZgZŠ gzZ ( ò )´ V ˜ Š HHxÈZ Ì» Üq -Z ~ y Y NgIÐ ÒÃ

VÍßXVŒX ñƒq -Ñvß~Š Z®hZ~ÜkZX 5µñ»sg¬Æ]â} . ™f. Þ ‡Ðgîm{r # ™k#ðÝ°Z .gzZr # ™ã¢%¬~yZ ðƒ]‡5Ð

w”»]¬,ËÅs ‡zZ]gZizaÆòOZÐÒÃgzZzÂÅr # ™ã¢%¬X 

å** Y6, ä3VŒÆr # ™~z0 + Ý°Z͈ÆkZgzZåY (ˆxZ¤ / z6, X eƒe

FVŒÆr # ™~z0 + Ý°ZÍX eƒ: e** Ik , Š {Šc* iV;zŠz!* ÆéZpakZ

V{@! á ·Ôr # ™~/[°Z†~X5µñ»]‡5Ð ¢ZgZŠy;ZpÍgzZ[xZ Peninsula )** izg ~m, ôZgzZ r # ™k#Ðtg¤Ô r # ™ ~/+−Z <g¦Ô r #™

ŸÆòO ZJ -‰ ]ZgB‚Æ[xZyZX ¸ï! ár # ™-·°ôyZ âÆ ]>t ÃW ÒàÅ ~ ò z0 +yѦ ** Ññä r # ™ ~z0 +vZ Øg X „g Cƒ W~ B‚k , Š¼gzZ ðƒ]‡5ÐyZXì H «¨ ‡!²Ã ó ókZgæ]hLgLzZ óÈ ó ¬]§L L

ÐmÆòO ZÐ^¿kZŠz!* ƶʼn Ü zçOX ;g¢ZgZŠWqçñgzZ ;g X} i ZâÐ` Z+4aÆkZÃVǸƒ  yZ \¬vZX ñƒ×zg]** kZ6


6B 189

405

Y 2012y sg ç

]Ñ£ V *™wÎg ]Ãzõg@* Å~ ~h + Û £Z+−Ziz9

(ìzŠ¢) # å Z]§p¸M hC„)ëÆ\ å W]Ãzõg@* Å* å ™wÎg

̈Æ% Z e yYíŠ F, x Ó »g $uà L L ì –ä ò~z0 +yѦ)´~

7]!* Å]ªÁÌt Ô ( 1) ó ómï7~ g $Š q Z e $Zzg ðÃÃíÅ]Ãz õg@* è( 2) ~/ ö ZÎ׫Å\ å WZ # ˆÆäg¦ /w‚Î| l, eÆ]ÃzÅ\ å W

gzZ]Ãzx- Ô]Š Ñzx- Æ\ å W~kZ Âì ŠñÌ~~{~œ,å Z Ô ˆ

X »]Ãzõg @* Âì 7¤ /ZXì™f »ƒ  ( wzÑZ ßgB12)]Š Ñzõg@*

ì 7g $uðÃÌ~}g !* Æ]Š Ñzõg @* Å\ å WÔ b§Å]Ãzõg@*

¶ H™ƒZ(, ^ dt å}Yy¨ KZyÃ>ÂñƒZa \ å WZ # Xì û. Þ ‡%Zt ?‚ rgŠ c* yÃöZa õg @* Å\ å W‰ Ü z kZX Ç}Š fg HÙfÆkZ \¬vZgzZ Ç

è‡g ó]§gÆ ~{~œ, _7,t ë Z # ` Wì zz ¸ gzZ,à{à ( 3) wzÑZ ßgB9~ ó ó=rîG*9gL L[Âw=Å~g7gµyÑ ~ó~œ~uzŠ _7,t Z # c* Ôì Š H–]Š Ñz õg @* Å\ å WÐ t Nz ¹

å Wà ( 4) wzÑZ ßgB12%bŠ!Zj »Ëät GZ0Zgó öZÎgÆ\ \ å W~ ´ ˜›9gzZwzÑZ ßgB17~yZk , Zì @* ƒx¥tZ # c* Ôc* ŠgZŒ Û ]ŠÑzõg@* Å

yZªy›» ~{~œ,åZ Âì * @Yc* o6, gîÆ# å ZŠ~ÏÃwzÑZ ßgB12~ Xì 9H~wzÑZ ßg 17c* 12Ô9ì@* ƒ X yÎ 0* 75530Ôc Z™ÔCðWB!* Ô 15‹Ô54-AÔkƒ ;wZP c


6B 189

406

Y 2012y sg ç

™| 7,t Âì CW] !* Å]Ãz õg @* # pðƒ ]!* Z Å]Š Ñz õg@* Ât Å]Ãzõg @* ̈Æ% Z eyYíŠ F, x Ó»g $uà L L ì CYƒPzŠ ãZª ?7VY ó ~ ó g $Š qZe $Zzg ðÃ

å WgzZ å;g ôÍ~[²}g7 x ** \ »\ å W ÂñƒÁgÐ *Š\ å WZ #

Å\ å WÔ ~z%g $Š q Z Vzg ZD Ù Ð XÔ ¶~ Vzg ZD Ù Š Z®Å/ ñ ôg VYÆ

δ ˜g‰^gzZ¦Ôx ! á Ôt Z²ÔyZk , ZZ # Ôˆk',{g !* sÜÆ]Ãz

kZÔ ¶z »# Ö ÓòsZ Ôì à k%ZgzZ\g- ` W Ô åÝqx £„z‰ Ü z kZ ñ ôVzg ZD ~ˆgzZyZgzŠÆá²EkZìzz HX ¸{0 + i/ Ù Æ\ å W̉ Ü z

kZ H ?Q7g $uq -Z6,qçñkZÔÐáZjÆ! ôq -Z ËÐ ~ yZ Ô Ì

H ?ðƒ 7[gzZ éZpÅ{7 t Ð/ ñ ôyZÃy›ËyZgzŠÆá²sî

?ce** C~}g !* kZ c* W7wìtLŠp7Z

~ŠÔ ~ó ~œ~uzŠ Ô ~ó ~œ«~ [ÅKÃ]!* û. Þ ‡** kZ

»]Ãzõg @* Å\ å W~~{~œ,B~ó~œ,ƒŠa~y WgzZ ~ó~œ Xì 7{ ^ ,Y‚¿»kZÔ Zƒ7c* Zƒ™f b§T

~{~œ,( 5)¯ »g $u·ù+F, *ŠÆ*Š :~ó~œ« 4$0 x ø {z Ô Zƒ [c* | 101 ëZzg {z X ì [™Ð îE 0E i !* ˆ Æ & ¤gzZ ï~ `W Ôì g $u·ùx¥ÔuZzgzZAzZ » ~ó~œ«tX ‰ 0* ]Ãz~(Y719)

 Zg {Z',ä ® „ ) Å{ñk , Ù 1Z]| hu 138 À~ kZX ì k0* C }g ø 4$0x ø„ XÔqJ -îE 0E  Zg { Z',Ð {ñk , Ù 1Z]|gzZ [Ð y!* C iÅ* å ™wÎg

@* Y c* C ( Y 678)| 58 w™z w‚ » {ñk , Ù 1Z ]|X 7~zZg ZuzŠ ðÃyxgŠÆ C

0x øÐ {ñk , Ù 1Z]|~ ~ó~œÛ«ã½hu 138t b§kZXì C 4$ X ‰ˆƒvÃîE 0E ˆÆä™& ¤b§C Ù ÅkZgzZ ä™Äc* gŠ g $ŠqZ·ù+F, *Št


407

6B 189

Y 2012y sg ç

~(Y 1932)| 1351¬är # ™ËZeX BÃvZqËZe]ŠXÅäZ™ù! á ÐZ

(x ! á ) wŠÃ° NF, *Š}Ìа kZ~ˆgzZ ¬Š~(*` )Þ', ¯t ( ]g ¸) Š !* Wg©~ Y 1953ÐZˆ Æ ä™¨£ » V¶VâzŠgzZ 1™lˆ~

Ð (yÎ 0* ) yMgzZgƒÑ g $u·ùt ~ Y 2007ˆ ~œÛX c* Š Z™ ù! áÐ X Zƒù! á‰ Ü zà

å W:gzZ »]Ãzx- : Ôì ™f »]Ãzõg @* \ Å* å ™wÎg~g $u·ùkZ

X »]uZzá Zz䃈Æ]Ãzc* Ô]ÃzÔx c* Z ~y WÆ

~œ~uzŠÐg ±ZÆ;@* z "gzZ +â õg @* Ô}

:~ó~œ~uzŠ

X¸"r # ™ƒ  Ôìg YbŠx ** J W{z~sfgTÔì ë Z¹~ó

9 Ð ~ XÔ Zg Z ¦ /~ ~ó ~œ~uzŠz9 » kZ c* /~g7 KZ ä VM ~g¦ /~¶æÏ0 + i ~g ‚ ÂÅVÍg ) , ‰gzZ ð0* lgz6, zgzZ ñƒZa ~¶æ

wÎgvg ) ,ðÃÐ~yZ¶$ Ë YÅ µÂt6,gîOÐ yZX ñƒy¯æzgzZ :tx ** gJ WtXÐ,™™f »]Ãzõg @* Å* å™ 4E 4E 5~_{ ~èEG 5_~ó x ** ™f »]Ãzzõg @* [  ~èEG zg Ñ H7

DD

Y765DY 699 | 148D|80 t ò Š ™Qx â Z D 1

H7

DD

Y767DY 699 | 150D|80 ò 1Zx â Z D 2

ì™f» (c)]Ãzx-ÔH7 v å ZwÎg>§ Y768DY704 | 151D|85

t GZ0Z D 3

ì™f» (c)]Ãzx-ÔH7

¤ñ Y795DY711 | 179D| 93

ò âxâ ZD4 ´

Y820DY767 | 204D| 150

ò ! w á x â Z D5

~i é›E.ÅZ Y822DY747 | 207D| 130

~ŠZzD 6

H7 H™f »wzÑZ ßgB 12g!* « ì™f» (c)]Ãzx-ÔH7

DD

å Z >§ Y828Dx¥**| 213Dx¥** x ÷0Z D7 #

ì™f »wzÑZ ßgB 12 L] 4 Y845DY784 230D| 168

Ä0Z D8

´ â x âZÔtGZ0ZÔ1Zx âZÔtŠ™Qx âZªvg) , õ0* Ð~JWyZ


6B 189

408

Y 2012y sg ç

0ZÔ ~ŠZzÔ¸)ëÌÄ0ZgzZx ÷0ZÔ ~ŠZzÔ w ò ! á x âZX¸)ë~ŠZzgzZ

õg@* Å\ å W™f » ( | 11) wzÑZ ßgB12äÄ0ZgzZ ~ŠZzÔ¸cgñÄ0ZgzZx ÷ X ñYƒ™f¿»VÍg) , V^WyZ[ZX H7äx ÷0ZX H6, gîÆ]Ãz ò Š ™Qx â Z gzZ ÐZâiq Æ – ñ 1Z ]|{z X ã!* ÆtQ}t

~Šg Z ¦ /zÏ0 + i ~g7 ã½Ô ñƒZa ~¶æ {zX ¸D7iqÆZ ñ ]|

»yZÐ* å ™wÎgX¸Ì'gzZ_öÔyÉ 7„¬{zX ®ŠzgzZ

ÅyZ Ô 7yÒ ` Z{z Ôì $ Ë ƒ › Ð \ å W7ZgzZ å¸g RŒ Û gzZ mZ 

ÆyZ HX ǃ @* ƒ™f x» * å ™wÎgÐ VYõ0* ~ VâzŠ w·ŠŠgzZ wå ¬

gzZëZ] .Æ\W Y77tÐ yZäËÔyZgzŠÆx ªsî!‚ 66~¶æ

X ì 7ŠñŠz!* ÆäYg ¦ / 4² Ú Z Ô ]!* RðÃ6,]Ãz õg @* ÅÑ å }g ø ˆh7Ì7]!* t¤ /Z ?ì YyYyÃ{Š c* iÐ}Š Zâ {Æ\W~}g !* kZ ò Š ™Qx â Z H {Š c* iÐ~œq -Z Ô Å7kC]gz¢Åä™6,ÃÜkZŠpät ?åŠñÐá²

ò 1Z x â Z gZŠ ` @* {zpågz¢gzŠÐ ¶æ x ª »yZX ã!* ÆÃ}

;ÝzgÅDgzZ+Š t ò Š ™Qx â Z~¶æ~äâ iÆyZX¸7gzŠÐÜæ ¦Š Zñ» óv åó ZwÎg]§L Lt GZ0ZÔ¸ìg}ŠK M F,ó ó¤ñL L´ ò â x â ZÔ¸ìg

ËÐ~+ªVzg ZD Ù Æ ò 1Zx â Z HX¸w'~ä™g » {ŠzgzZ ä™

7wì »kZ LŠp7Z H ? Y7 7~}g !* Æ]Ãz õg @* Å\ å WÐ yZ ä ?,™wEZ »V6&: ]ÅVzh +%[xLZgzZKZ~[!* kZ c* W

Æ~/ ö ZÎÅ* å ™wÎgV;z4²™{gzZ ñƒZa ~¶æt GZ0Z «Å\ ó ZwÎg >§L L[ÂÅyZX ìg D™ ¦Š ZñÐ ›gzZœ¹a å W óåv

# X ñƒZa ˆ~œy7Æ]ÃzÅ* Z å ™wÎgt GZ0ZXì ~/ ö ZÎ×

~œq -Z ñƒ}g¦ / Ð ãÃy˜ kZÃ\ å W ÂσŠqzÑ r ó ó>§L LäVrZ


6B 189

409

Y 2012y sg ç

]Š Ñzõg @* Å\ å WÔ b§Åg $Š qZVÅÑ[™Ð\ å WX ǃŠ Hg ¦ / 4²»Z +ZiÐ ÔVƒ„g™lŠ¤ / ì eÔ]c* ZzgϹ~¶æÌ~}g !* Æ]Ãzõg @* gzZ

Âåï@* ~ ä™]!* Ð ´ â x â ZÃt GZ0ZÐzz ÅÏ>~] ©b!* /Z ¤

ƒŠ%~}g !* Æ\ å Wt GZ0ZZ # Ô åú â%Z H~h eb7ÐtŠ ™Qx â Z

X ¸ y7 Ð q -ZC Ù ]gúc*

õg @* Åå\WÃwzÑZ ßgB 12%K™f » ~zZg c* .â ä t GZ 0Z Z ~ # 3U*

B‚ÆkZÔŠz!* Æ™ ( c) ]Ãzx- »\ ŠÉ6,gîÆöZa å WìzzH Âc* X @* ƒ~¡** ƒ–»]Ãzõg @* „B‚Æ] Ãzx-?è7] Ãzõg @* Å\ å W„

ÒÃ~}g !* Æ]Ãzõg @* Å\ Ë ƒtzzÅkZ H å WÃt GZ0Zì $

Ð]Ãzõg@* Åå\W Ât:Z »kZpì eÐt?B7e $ZzgRðÊz!* Æ X è7ðÃä tGZ0Z ÅTX åce ** ƒ6,]ŠÑz õg@* Å\ i} å W{Š c*

Ü zÉ ) ]Ãzx- gzZ]ŠÑzx- Ô]ŠÑz õg@* ‰ Å\ å W~~/ öZÎ×AzZ Å\ å W

XìÄZ(, {Š c* i » õg @* Ô ` Zg0 +Zx°»]Ãzõg@* sÜgzZ ` Zg0 +Z » ( ]Ãz » ~ó ~œ~uzŠX ã!* Æ îG 0½É â}{zX ñYƒ] !* Å´ ò â xâZ[Z

ˆÆä™ð^g Z ¦ / gZØŠgzZpô)Ô sîð•Z »w‚Î{¾ g $u·ùuZz

›! á }~}g!* ÆTì ó ó¤ñL L{Š™A $%Å´ âxâZ{zÔì k0* }gøÌ`W

Ð ó ó¤ñL LˆÆyWŒ Û ÔnÆyWì [™( 7) w¸t Ð w! á x âZ ã!* Æ

Æ]Ãzx- Æ\ å WÃc~ Tì g $u·ùªt X ì 7ðÃ[ 9{Š c* i Xì 7Ì~kZ™f »]Ãzõg @* ë@* Ôì Š HH `gŠ6, gî

É 7„ g $ŠqZtXì (Y775@* Y754)|158@* |136;@* : âi » ¤ñ

Hc* Š Ct©: »;@* ÅkZX Ì~ .â » õg @* -uq J -ZgzZì ÈgzZ·ùÌ»} ¹Æ¨Z ÄÜÏ„~ ( | 158 @* | 136) # Ö ÓgzŠÆgµÑÏ„ì

~( ´ ˜ŠZiW`W)V1ßZÆ !²zWzkZÔ¶_’6, {}(,


6B 189

410

Y 2012y sg ç

”Z Å[ ìYgzZRq -ZaÆ% Z e ~ ‘‚Æ x ©Z ¦ÑÃVhrZ° X µt;@* zzÅ ó ó¤ñL LX ¶„g YÅkC]gz¢

Æ]ÃzÅ* å ™wÎgp[ Z1ZйÆ]** ZÄZ~¤ñ

ÔÃ7ÆÌZ Å qçñÆ]ÃzÅ\ # Ôì 7[!* {u´ðÃ~}g !* å WZ

{u´ {u´~}g !* Æ ]ÃzgzZ ]Ü~y WÔ ( 8) ª ´ Å\ å W~ ~g g 9 X ‰Kì‡[Z1Z

:tÔì Š Hc* ŠyZÄ» ó ó[ L LÎ[ Z1ZzŠÆ¤ñ

Å\ ,„Z[  L LD 1 å Wì `gŠ~kZ ( knÛÖ] àÊ oÊ ð^q ^³Ú) ( 9) ó ó^ X ðƒizgÆc]Ãz ~kZ ( äßm‚ÛÖ] àÚ ç`nÖ] ð¡q] o³Ê ð^³q ^³Ú) ( 10) ó óìÎZ[ L LD 2

gJÅY m CZ LZ äVM}™{ nÃòg »zŠ·vZ`gŠ]Ü~y WtÆ\ å W X g: +ŠzŠ6, }iÅ[² c* â ÛtQgzZ c* Š ¯{ Ç{>Ã

™f »] Ãzx- sÜÌä ´ â x â Z b§Åt GZ0Z)ë LZ~ ¤ñ

ÅtŠ ™Qx â ZgzZ ~g ¦ / ~¶æÏ0 + i ~g7Å´ ò â x â ZX 7»]Ãzõg @* Ôì H x â Z ~ yZgzŠÆ Ï0 + i ãæ sî!‚84KZ¤ /Z X y¯æ ~ ¶æ Ì{z b§ {z åYƒùtÂCƒ”g $uRðÃ~}g !* Æ]Ãzõg @* Å\ å Wä´ â „B‚Æ ]Ãzx- p `gŠ ~ ¤ñÂe $Zzg Å ( c) ]Ãz x- Æ\ å W

X ˜:]Ãzõg@*

ÔŠz!* Æäƒã!* Æ}‰{u´q -ZgzZã!* Æ›! á }w! á xâZ x â ZX ¸Š¤ /! á q]oð•ZÆ´ â x â Z ã!* ÆîG 0½É â}gzZ)ëvg ) ,LZ {z

{Š c* iÐ ¤ñˆÆyWŒ Û nÆyWìC Ù ªÐ w¸kZÆyZ]oÅw ò ! á

´ â x â ZgzZ ðƒqzÑи±Æw! á x â Z ~Š¤ /! á gzZ]otX 7ðÃ[  9 Åw! á x â ZX ‰C76,pÅð@x â ZÒÃ{−ZzÅw! á x â ZX „g ~g YJ -]ÃzÅ


411

6B 189

Y 2012y sg ç

X ¸œ /Z%i ŸÆg $uD Ô ~g¦ / ~{C Ù ‡gzZŠ ZÔ ¶æÔU Ï0 + i

ÔŠz!* Æäƒã!* Æ›! á }‰ñYƒ™f »|NŠkZVŒ 47} b§ÏZ Ô¸ b Zæ gzZŠ¤ 5E ã!* Æ îG 0ÒE /! á Æ ´ â x â Z ã!* Æ îG 0½É â }w! á xâZ

 zÅVjZægzZ¸ b ZægzZŠ¤ „ /! á Æ w! á xâZN m 0£Z x â Z ÔŠ z!* Æ äƒ õg@* Å* å ™wÎgÐw! á x â ZX ï! á Ìg ÇizgU ‰~i Zgx â ZgzZ à Z çx â Z~ !**

Vz¢FKZÌäN ò 0£ZxâZb§ÏZX 7[™e m $ZzgðÃ~}g!* Æ]Ãz

~}g !* Æ]Ãzõg @* Å\ $Š q Zg ZD g Ù 30ã½~óµ ó L LŒ6, å WÔì Œ6, x â ZgzZ w ò ! á xâZ Ô ´ ò â x â Z Ô ò 1Z x â Z ~ p ÖZ }uzŠ X Å7`gŠ e $Zzg ðÃ

X è7e $Zzg ðÃ~}g !* Æ ]Ãz õg@* Å\ ò 0£Z m å WÌä ËÐ ~ N X ÇñW~KÆ~ó~œ~Š™fh +' × »òN m 0£Zx â Z t GZ0ZgzZ ´ â x â Z Ô tŠ ™Qx â ZX ñYƒ™f » ~ŠZz cgñg[ Z X?£Ï¹ ÅyZX ñƒ Za ~ ¶æ Ì~ŠZß Z/0·vZ†1Z b§Å

äâi [ÂuZzÅyZXìa** Ð V-œÔì ( 11) ó ó# å Z]ÃzL Lx ** »q -ZÐ~ egx Wci +Z Zƒ H^i +Z » kZ ~ Y 1966 X ì ó ó~i é›E.ÅZL LÔ ˆ $Ð Š',„ ŠÅ X Hù ! á ~Vz¢&Æ™v~~m, ôZÐy!* i!²ä(12)yßö6, ;gE-

Ð( ya) ( 13)]zÛÐZÆ™ÀF, ~y!* i!²»3F, ~m, ôZkZ~Y 1984

Æ]Ãz õg@* Åå\W6,1120™Æ¢~ŠÅ3F, !²X Š HH ù! á ~Vz¢&

:ì {Lt~}g !*

ÃwzÑZ ßg {g!* izgÆc ä v å Z wÎg

kÆ]‡ ànu " # ä×Ö] Ù糉… o³Êç³jÊ

X ð0* ] Ãz‰ Ü zÆó óÛZº ) Zi L L

å† Â ojß$ Ÿ ànß$ Ÿ] Ýçm ‹³Û³ Ö]

X ÙæŸ] Äne… àÚ k×ì

~ ~g g 9s # Ÿz Å kZ ?ì Cƒ ~{ÏyÃÅyŠ ó óÛZ º ) Zi L L

x¥ÐTÔìŠñ~pÖZÆ´ â 0÷ ñ Z]|xŠ {CZfyZ âÆ* å ™wÎg


6B 189

412

Y 2012y sg ç

Å ~g g 9X ¸ òZg~]§Å * å ™wÎgp ÖZtÆäÎ[ˆ »‰ Ü zì @* ƒ

Ü z»×i úL LyZÄ»Tì [!* ‰ -Z~ó ó éçF׳‘ k³nÎ]ç³Ú h^³³jÒL L~¢« q :`gŠp ÖZtÆ´ â 0÷ ñ Z]|~kZX ó óñƒÁe `gÎ

‹Û Ö] kÆ]‡ ànu t†ì " # ä×# Ö] Ù牅 á] ÔÖ^Ú àe ‹Þ] o³Þ†³fì]L L

X ó ó †`¿Ö] o×’Ê

ìtÀF, ~ m, ôZ »}LkZ Narrated Anas bin Malik: Allah's Apostle (PBUH) came out as the sun declined at mid-day, and oHered the Zuhur Prayer.

( 14 )

:ì Š HHtÀF, zŠg Z »}LkZ

Å×gzZ ñƒæW',| e `gÎv å Z wÎg ~Š¸ä ´ ñ â 0÷Z ]| L L

( 15)X ó óðJ 7, iú

ЯÆ~ŠZzÔg !* «~õg@* ˆ~œzŠÆ] ÃzÅ* å ™wÎg b§kZ

x- Ô ]Ãz ‰ Ü z~ T c* Wt ‚yÒ å(Z q -Z~}g !* Æ] Ãz Å * å ™wÎg

{Lt » ~ŠZzX ¸ `gŠ~}Lq -ZB‚q -Zƒ  ]Ãz { â gzZ]Ãz õg @* Ô ]Ãz

zz ÅTì Š H–~™fÆä™ aÃs§Åx ! á ÆHÆh ñ i0)‚Z]| +

Å ~ŠZz¤ /Z X ì ˆƒ »[ ˆ Æ™f kZgzZì Š H–Ð g "Z ¹t Ð x¥gzZ 'ƒ `gŠ ]¬~g7 ~ kZì e CƒŠñó ó# å Z ]ÃzL L[Â

X BÃ~ŠZzb§Ëe $Zzgtˆ~œzŠ @* ƒ ßgB 12~y ZzZÆ ~ó ~œ ~uzŠ¤ /Zì ÞZt wZÎ~¡q -Z VŒ

6, ¯ÅTÔ ¶Šñe $ZzgR+Z ðÃ~}g !* Æäƒ]Ãzx- Æ( | 11)wzÑZ

íáÆÜæàÏZgzZ)ëÆyZ]!* t ÂÅ `gŠ õg @* t ~ ó ó~i èL Lä~ŠZz

? ðW7VY~ ¤ñÂðW~DÆ´ â x â Z¤ /Z ?ðW7VY~DÆ´ ò â xâZ

Ü z ~y ‰ Wt GZ0ZáZzpgö;ggzZ äƒ Za ~ ¶æÐ ]!* kZ ,i Z {z´


413

6B 189

Y 2012y sg ç

ÃwzÑZ ßg {g !* %ØŠŠ ‹Z äVrZ b§T Âñƒ¸!* /Z ?ìg¸"ùJ ¤ -

(B‚ÆŠ ‹Z ~g7 g!* kZgzZ )g !* kZ b§ÏZÔ å c* ŠÉ6,gîÆ]Š Ñz õg @* Å\ å W

?c* ŠÉ7VY6, gîÆ]Ãzõg @* Å\ å WÃwzÑZ ßg {g !*

gkZ ±Âðƒ Ŭ w‚Î{Ša Å ó óÛZº ) Zi L L~gTÑ!* zgq

~Y 1863I~œ| l, e ã½ Ôì B bg“ _Ð ó ó¹~ m, ôZ D! ²L LRgzZ ~¢~ŠX A@z egzi +Z ³ñÆTgzZ ðƒù ! á Ð yß~Vz¢J W

:‰ØŠ ptÆó óÛZº ) Zi L 6, L 1277™

''The sun declined from the meridian so that the shade turned

from one side to the other''. (16)

õgZÂgzZg $ŠqZìt]ŠÞCuZzq -Z Å" $Œ Û Å׉ Ü zgzZ]Ãz‰ Ü z

ñ ¬]|ä\ È å W~yZgzŠÆòiúÃc]Ãzx-ì Šñe $Zzgt~VâzŠ

Ã/ U {Š6,Zƒ \ d6,} i ZzgŠ Æ } vÆ ñ ôL Z ™ƒ } 9~ } i ZzgŠ gz Z c* »×iú:izgkZˆÆkZX (17)ìgÙ Šñƒ_7, iú~# Ö âZÅ– ñ 1Z]| X »# Ö âZÅ– ñ 1Z]|~Vziúge¹!* É×iúyŠkZ:gzZìM™f Ô Zƒ™f » (~ŠZzÔ tGZ0ZÔ ´ â xâ ZÔ tŠ ™QxâZ) [ôZgeXJ -[Z »Xvg) ,,v0* X y¯æ ~ ¶æ vg) ,zŠ¬gzZ åÐ ¶æ m»ƒ  yZ

~ŠZzgzZtGZ0ZV˜Ôy¯æ~Š Z{zgzZ åІÃm»yZÔì ;gƒ™f[Z ò ! {C Ù ‡gzZñƒZa~¦w á xâZvg) , zX ò 1ZxâZ]|tÔy¯æÌ ~ó~œ~uzŠgzZè]Ãzõg@* Åå\Wä~ŠZzsÜ~[ôZbyZÔ®Š~ X ˆƒ»

Y784B|168Ä0Zcgñg

:i¸W»~ó~œ~ŠÔy ZzZ»~ó~œ~uzŠ

»yZX y¯æ zgzZ ð0* ]Ãz~Š Z~Y845B|230X ñƒ Za ~ {y~

ÅyZ ë@* Ôì ”6,i¸WÆ~ó ~œ~ŠgzZy ZzZÆ~ó ~œ~uzŠ ]§gzŠ


6B 189

414

Y 2012y sg ç

ci +Zh +] .»kZX ðƒÈ¯~i¸WÆ~ó~œ~Šó. ó Z]4L L[Âszc

,¢zŠ «Å kZ X ì Zƒ ù! á Ð {C Ù ‡~ ( Y 2001B| 1421) ~ó ~œ,ƒgG

ŠZ] .Zz!* WÆ* å ™wÎgÔ åc* Šx ** » ó ó# å Z[ L L~äâiq -Z ä]Z|‰Î

X Œ6, ]Ñq-ÆJ -]ÃzÐ]Š ÑzÅå\WˆÆ™fÆ

~}g!* Æ]Ãzõg @* Å\ å WäÄ0Z~¢~uzŠ ÅÄ0Z]4

:( 18)t ÔÅ `gŠtZzg&[™ÐV- zZgZge

B12gzZ ñƒg F|$ +iz',( | 11)#B29v å ZwÎgì ~z%Ð Z ñ ]|D 1

X ðƒ]ÃzÅ\ ( | 11)wzÑZ ßg å Wciz', ñ ¬ ]|D 2 ]Ãz ÅåvZ wÎgì ~z%Ð k ñ „0vZ†]|gzZÈ

X ðƒciz', ( | 11)wzÑZ ßgB 12

å WX ñƒg F |$ \ +iz',| 11#B19v å Z wÎgì ~z%Ð ®0·D 3

ìe $ZzguZzt) X ðƒciz',| 11 wzÑZ ßgB 12]Ãz Å\ å WgzZìgg F'Zg {¾ ( ì™f Ì»]Ãz“~T

~}g !* Æ]Ãz õg @* Ä0Z¬¹Ð ä™ `gŠÃ]c* ZzgyZë@*

:¸`™~p ÖZyZg ÖZ »ñZgKZ

[ëWZ # c iz',( | 11) wzÑZ ßgB 12

än× ä×Ö] oב oÊç³jÊ lç³Û³m ç³aæ

\¬vZ Ô ˆƒ ]Ãz Åå\ WÔ å [ Re

kÆ]‡ ànu ^a ^•†m æ ^ã³fþ vm 顳‘

å WÐT}™wi ** \ Øg+Z6,\ å W

è×nÖ é† Â oß$Ÿ ànß$Ÿ] Ýçm ‹Û Ö]

X ,™I\ å W&gzZVƒlp

( 19)X ÙæŸ] Äne… †`? àÚ k×ì

:,™Ð}LÆ~ŠZz:i Zñ»}LÑ!* zgqÆÄ0Z å† Â ojß$Ÿ ànß$Ÿ] Ýçm ‹Û Ö] kÆ]‡ ànu " # ä×Ö] Ù牅 oÊçjÊ X ÙæŸ] Äne… àÚ k×ì »} ^ ,Y¿Ñ!* zgqÆ( bZzZÆ~ó~œ~ŠgzZ ) ~ó~œ~uzŠ


6B 189

415

Y 2012y sg ç

Æ\ å W Â: ä w! á x â ZgzZ1Zx â Z Ô tŠ ™Qx â Z ª vg ) ,& Zƒt hv x ÷0ZgzZt GZ0ZÔ´ â x â ZªVÍg ) , &X »]Ãzõg @* „:Ô H™f »]Ãzx-

Æ\ å WÔ~ ~ó ~œ~uzŠ ä ~ŠZzg!* «X H™f » ( c) ]Ãz x- sÜä

$»Æ ~ŠZzgzZ H™fB‚q A -Z »] Ãz { â gzZ ]Ãz õg@* Ô ] Ãz x- Ô ]Ãz ‰ Ü z

õg@* KZ ]!* ¸ Ôì CY ªx{Š c* i~«£Æ~ŠZz ]!* ÅXäÄ0Z

X ðZC Ù Š~

]|Ô Z ñ ]|._ÆÄ0Z¤ /Z izZ X ì ~gz¢™f »] ïzŠ VŒ

$Zzg]Ãz õg @* e g"Å ( | 11) wzÑZ ßgB12äVÐk ñ „0vZ†]|gzZñÈ ¬ ÆÄ0ZgzZ ?Å7`gŠ VY~ ¤ñä´ â x â Z¬ÐÄ0Ze $Zzgt ÂÅ

x â Z 3U*?Å 7`gŠ VY ~ g $u ñ; ·ùLZ Ìä $öá Zz äWˆ

»g $uRÃe $Zzg kZ Âð0* ]ÃzÃcä\ å Wèe $Zzgt äò~gg x â Z c* ò â ´

wÅ ( wzÑZ ßgB 12: ]Ãz õg@* )k , ’ÅÄ0ZgzZ ~ŠZzZ # Ôì ÝqzgŠ

X äx ÷0Z:Ô èät GZ0Z: e $Zzg]g @* tgzZì Åe $Zzg]g @* -Z q

ˆÆ ]Ãz Å * å ™wÎgX ì CW~ó ~œ~Š[Z

:~ó~œ~Š

„g™lŠ¤ / ~xsZݬg $Š q ZVÅÑ[™Ð\ å WgzZ‰_g¦ /Vc* œzŠ ã½

}g !* Æbc¡q -Z »VÍßwŠ(~„Vâ ›L L._Æw¸q -ZgzZ‰ X ó óå@* ™g¦]Š „gzZn* *™äzg $Š q Z~

»g $Š qZ 9Ð~yZˆÆä™ ¦g $Š q ZÄÑb ã½Z # ò~g g x â Z

$Š qZg ZD g Ù ]‚ñh ‚._Æ} i Z0 +Zq -Z ÂÆä™aÆ~g g 9[ NZ

]Zg(X ‰CW~}%iÆ]Zg({Šc* iÐ ðäzŠÐ ~ XN 0* ŠOZ . Þ ‡

]|Z # ~~ó~œ«Ôì CY{ggZD Ù ðJ e 㽊 Z®Åg $ŠqZ9Â,Šwï

._Æ e $Zzg q -ZgzZ Å ( Ë ,jJÅ ä™ ¦g $ŠqZ ä / ñ ]|gzZ– ñ 1Z

·ùZƒH ¦ÐoôZgzZ]oCZ~yZgzŠÆ]>Zn%LZÂä– ñ 1Z]|


6B 189

416

Y 2012y sg ç

~œ~uzŠƒ{ç¸h +! á Ã7ÆyZÂÔ(20) ÑZe °t ‚ÆÈ ñ ¬]|g $u

ÛAzZÆ~ó~œ~ŠŠz!* ÆkZX å Š HƒC Ù ª~ ^Ë: Ë~ ~ó Xì ó óN m 0ZµL L]o»TÔ ;g ~g Yx » »g $u+zD + -{ J

~/Åw‚75gzZ ñƒ Za ~Š Z ~ ( Y780)| 164N ò 0£Zx â Z m

~ ó óN m 0ZµL Lg $u·ùÆ yZ Ô ‰™wÙZ „ ~Š Z ~ ( Y855)| 241

m 0£Zx â ZìtzzÅkZX ]Zg( OY~XÔg N $Š q ZgZD Ù 30ã½ ¬Ð ƒ  L LñOƶŠ K M F, Ðg ±ZÆ }pÃg $Š q Z~µKZ ä $Zzg ÅXg e $Š q Z FÅy*„q -Z b§kZX c* ŠK M F, ÆyZÄÆó ó~zZg

;gE- [ºðsZ sg ç {], ZŠ zŠg Z X ŠñU/ U Ô ì Ð/ôZ ó ó9L L~ kZìt ñZg ¨ ¸ [ Z 0Æ ó ó( N ò x â Z )µL L._Æ ( 2` ) m

( 21)X ŠñÌg $Š q Z ó ód $¾LB L ‚B‚Æg $Š q Z

Ô ñƒ A $%g $u ñ; ·ùb {z Z # ~ ~ó ~œ~Šìg ãZz

Š Z®Å ób ó L L Âì @* Y ¹ ó óg $u ñ; ·ù9Ð ƒ  bL Lª ó 3 ó b ôL LÎ

ï! á à ó ó´ â x â Z ¤ñL L6,gîÆó óg $u·ù9Ѓ  L L,‚~kZ Â:™ J(,

·ù 9Ð ƒ  L L,^W„ : gzZ ¶_ƒ yzæ ~ ~ó ~œ ~uzŠ Š HH

ó3 ó b ôL L„ ~ ~ó ~œ~Š Š HHï! á à ó óN m 0ZµL L6,gîÆó óg $u

ó ó9Ð ƒ  Lb L yZ óz ó â 0ZòL Lï! á ~ó 3 ó b ôL LŠpX ¶_ƒ ù ! á ¬Ð

(%14ª)hu613Ð~V(u4341ÅkZÔì q -ZÐ~g $uñ;·ù ( 22)X ˆ ãZŠ¤ / g ±Z . Þ ‡** ( %2ª)hu99gzZˆ~Šg Z Œ Û gz$

ó ó9L LÉ 7 ó ó+zD +L LÅ g $u x » ÝZ » $ö~ ~ó ~œ ~Š

X ì òZgg2$ +J - `W Ô c* Wt ‚Ðzz ÏZ  » ó óbôL LX å ó óçL L»g $Š qZ ÅËX ñƒZa}vŠˆP ~gzŠ¿Æw‚äsÜ%btÆó3 ó bôL L

d} (, Ѓ  ÆxsZݬ‰ Ü zkZ ¶: {C Ù ‡c* {yÔŠ ZÔlÔÜæöZañY


417

6B 189

Y 2012y sg ç

`WyÎF, X ñƒZa ~yÎF, &gzZyZk , ZzŠÔyj îjZq -ZÐ~yZX¸œ /Z% :t`ZÃÆ%ÆyZgzZó 3 ó b ôL LXì[# $~V”F

/

]Ãzw‚ öZa w‚

o

ñY

»A $%

s²Bx **

öZa x ** szc w‚ 60 ( Y870)| 256

( Y810)| 194

yîi Z

Zg g

~ggx â Z

~g g 9

w‚55 ( Y875)| 261

( Y820)| 204

yZ, kZ

g7O l

›x â Z

›9

w ‚72 ( Y889)| 275

( Y817)| 202

yî jjZ

\ y éG 5kBE

Š ƒ ZŠ1Zx â Z

Š ƒ ZŠ1Zò

w‚ 68 ( Y892)| 279

( Y824 )| 209

yîi Z

G åE$Læ%L

~è, F}0·xâZ

~è, F ìY

w‚85 ( Y 915)| 303

( Y830)| 215

yî j¾, F

E éh$M

E ð éh$MZ0£Zx â Z

ðK ¨ò

w‚ 63 (Y887)|273

( Y824)| 205

yZ, kZ

+zÛ9

îE @+E â 0Zx â Z

zâ 0Zò

Ôì Š Hc* C~yZk , Z Ìà óèó F, L L~V1‰gzZ~yZk , Zà ó ó¨ KL L~V1ÂÒZ ) ( 7„  gŠ

9ˆÆ[ÂÅvZ L LÐZXì „  zuÐg ±ZC Ù ~g g 9~3 b ô

X ¸`È~}g !* Ƥñw ò ! á x â Z¬Ð kZì Š Hc* Š Ä» ó ó[Â+F,

W ÌÃgzŠ ~ñZ‰ ¿ Ü z kZX ñƒ Za ˆw‚ 183Æ]Ãz Å * å ™wÎg ò~g g x â Z

ÑÔ å g C»æ°Z yzg ; Ô }ZÑ Ù »eÏ„X ¸` g ¦ /w ‚ 60ñƒ

´6,ÄܪàÑVZƒgG » yZ0 +{ Ï„  Zƒ wÙZ » ò~g g x â Z Z # Xå

ó ó~gg L LX CW7Ã]Ãz õg@* Å* å ™wÎg }~3 b ôÔ É~g g 9X å

sÜ~ ¤ñX ì M™f »]Ãz‰ Ü zÆ\ å WÐ e $Zzg Å´ ñ â 0÷Z]|~ Æ ] Ãz ‰ Ü z Ã~g g x â Z ~ ~ó ~œ ~Šì t wZÎÔ ì ™f » ] Ãz x-

¤ñZ # â7VYô $Zzg ~}g !* ò â x â Z~ ~ó ~œ~uzŠ {z Ô âe

äñì ÌtwZÎq -Z )X ÁÂ+F, 9ˆÆ[ ÂÅvZVâzŠ ~g g 9gzZ (Š HH7ï! á VY~ó 3 ó b ôL L


6B 189

418

Y 2012y sg ç

VMD™ »6, ~dk , 0·Q1Z cgñg™f » ~ó~œ~Š ` öZa “ » yZ X ð0* ] Ãz ~ ( Y 923) | 310ˆ Æ %x ÓÆ 3 b ôä õg@* L Lx ** » Tè õg @* -Z Œ6,Vz¢?Fä ~dX ì ( Y839)| 225 q Å {], ZŠ zŠg ZX ì ~ .â Z(,¹ » õg @* òsZgzZ õg @* ìY q -Zt X ì ó óu ðÒ) Zz Ë°Z

{Š™ëZ Û KZ ä ~dL L ì t Az @* gZ q -Z » kZ ~ p ÖZÆðsZ sg ç

]** Ò ¬ŠtÉ Ô H7A $%~^ÅyÒÚÆ]uZz]g @* Ã] â ¥

ãJ -yZ {z~T~^ÏZ7ZÔVƒ: VY „³p Ð ë !* {z{ ZpÔN YïÌ

ÔVZ m, / ¤ Ðh e~g ZŠ)f ðÃÅ¡Å]c* ZzgyZ {zaÏZçOÔ ñYc* ŠÉ¸ gZƒÅ] c* Zzg·ùA $%)gzZ_ß" kZìt |X ~Š™ ¦äVrZ Ôì7zgŠÝZ Å"kZ~eÆ[zï]g @* Åäâ iŠñ~„

gŠ wZÎ »ä™A $%âui ZÃ]uZzÆäâ i ðZ’ZÆxsZZ #‰ Ü z kZ m<!* ( 23)X óƒ ó7

Ç!* Æ xsZ …aÆ [z ï]g@* Å õg@* Å]Ãz Å * å ™wÎg

»A $%âuiZÃV:g@* Å| 11wzÑZßggzZ| 10ÝZ~f ªV¸zŠsÜÆäâiðZ’Z Xì 7gŠwZÎ

H~}g !* Æ| 11 wzÑZ ßg~ ~d õg @* Ù ŠaÆÑkZ

:t]‚ ½Z´g eÐ~dõg @* ?ì `gŠ

6,kZ » õg @* ñfì w¸» ( ~dk , 0·Q1ZŠ Z%)Q1Z D 1 `

kZÔ ðƒ~c¾Æ{ â kZ1Ô ðƒÃc~wzÑZ ßg]Ãz Åv å ZwÎgì t · Z ÅwzÑZ ßgì HyÒÐá ZjÆi sñ ä§[ !* g Z‰Ôì s %Z~ ( 24)X ð0* ]Ãzäv å ZwÎgÔIÐPzŠÔizgÆcÔ õg @* ~uzŠ

sÜäÄ0Z~}g !* kZÔÆi sñ : Ô‘x ** Ƨ[!* g Z: ä ~d)

( ì `gŠ~],¸¦ / Ô å–x ** » ó ó®0·L L~zZgq -Z


6B 189

419

Y 2012y sg ç

( 25)X ð0* ]ÃzyŠÆcwzÑZ ßgB12äv å ZwÎgë ~ŠZzD 2

wzÑZ ßgB12äv å ZwÎgD™e $ZzgÐ−ZzLZ–!Z0vZ†D 3

( 26)X ð0* ]ÃzyŠÆc

~¶æ\ å WZ # izgkZÇwzÑZ ßgB12ì ~z%ÐÈ ñ ¬]|D4

( 27)X ð0* ]Ãzä \ å WÔ ñÑp=Æ™]ó

]‚½Z Ñ!* zgqgeÆõg@* Å~db§Å]c* Zzg&ÅÄ0Z]4

»wzÑZ ßgB 12gzZwzÑZ ßgB 2ªV:g @* zŠ sÜ6,gîÆ]Ãz õg @* Å\ å WÌ~ izgÆcgzZ Zƒ~| 11wzÑZ ßg { â wÙZ »\ å Wì t · Zå6, ]!* kZpì™f

gzZ ? c* Wg !* XyŠ »c~| 11 wzÑZ ßgσ ã™[z ït ¬Ð ƒ  çOÔ Zƒ ?c* Wà õg @* ¾¾

{Š™A $%Å~−{·™Z1ZX σø [Š * ¾RðÃ…aÆÑkZ

Æì @* Y HwEZ ÒZ6,gîÆ [  Åá Zj& Ô ( 28) ó ó* ¾~{~óL L

(“~{gzZ ) V¸~{gzZ ~‡yŠ kZgzZ c* Wg !* g eizg »c~wzÑZ ßg { â ._ : Ç tug @* Å X Y 632yJ =| 11wzÑZ ßgB 6=cªD 1 X Y 632yB8=| 11wzÑZ ßgB13=cZuzŠ D 2 X Y 632yB 15=| 11wzÑZ ßgB 20=cZŠD 3 X Y 632yB 22=| 11wzÑZ ßgB27=cåaD 4 ¿gV- K M F, Ïn}ÅVâŠÆV¸~‡Ô~ * ¾Å ~−{·™Z1Z Æ xø{ â Ô ~ VÎ',Î{gG }g7 Æ J -~ó“ 1500Ð ~ó“Jì ˆ #gzZì ˆ¿g 29å Š Z®ÅVâŠÆ#{ â Œ ZÆkZgzZ Ô30å Š Z®ÅVâŠ

~g Y~¹wŠ C ÙK M F, tÅyŠ 29gzZyŠ 30~V¸âÆJ -{ƒ~f { â ˆÆ

X 7»yŠ 29LÔì @* ƒ »yŠ 30å ypg { â J -k',Î{gG b§kZX ì Sg


6B 189

420

Y 2012y sg ç

X ì ˆÅg Ñ 30w‚Œ ZÆkZgzZ 29 w‚q -ZŠ Z®ÅVâŠ~ ÝZ ~f·~y W ÅVâŠ~ ~ó“zŠgzZì ˆ¿g 29Š Z®ÅVâŠÆ¶Z ~f { â ~ ~ó“q -Z }

b§ÏZJ -| 1500~w‚~ówŠ C Ù ÌK M F, ‚ŠptX ì ˆð3ŠMŠ Z® Xì ˆ¿gì‡

6,|pì gz¢ Ây‚ WÑñg Ãt aÆäÎ[ˆ »V:g @* ~‡

Æ* ¾Å ~−{·™Z1Z yŠÆV¸~‡X 7ÌÑñg à ³‚ ðÃt X 7F F

ypg:gzZ »izg 29Z‡·»#:ì @* ƒ »yŠ 30å·»xø:X º7._ c* yŠ 29Ô 29g @* ηzŠzŠ]‡zZ‰ì ]!* Å}@xx ¬Xì @* ƒ»yŠ 30å

Xì™| (, ÐkZ]!* É ÔDƒÌÆyŠ 30Ô30

-Z »vZqËZ e cgñòsZgzZݬgÆ~œ,~Y 1969~gz q Û

ä VrZX Zƒ ù ! á ~ ó -ó -g î sZ L L}h +` ~ m, ôZg Zƒâ Æyß ( 29) y*

DƒÆyŠ 29Ô 29¹ ~‡J -{ â &g @* Î] ‡zZ ‰ì c* W~}@x –

Ô 30¹ ~‡J -{ â g e F, Z á._Æ]ƒ+C Ù â –h +' × ä VrZÔ ( 30) 

X 7]gz¢ÅäYgzŠaÆ]oÆ] !* ~y WÔ ( 31) ñƒ ÌÆyŠ 30 Ô#ª¹~‡F, Záge ._Æwwhe $zg ~g»uÅyÎ 0* ~Y 2011B| 1431 FiÃ| ã WkZ X ñƒÆ yŠ 30Ô 30wzÑZ ~Š ) gzZ ã{Z ßg Ô wzÑZ ßg ˆ

~¹mºq -ZÔ¬w‚Î{Ša ǃb§¾ç»kZˆÆä™t| ?åyŠ Hà õg @* ¾Å¹~‡¾ 4E 5_~{gzZ ~ó Ât * ¾~g £ ðÃà Zzä™ Za “ _~V:g @* Å èEG

yŠ Hà õg @* ËÅ{ â ËÆw‚Ë._Æ*¾ó ó~{L L ì$ Ë C6,gî¬

izg kZ $ Ë C 7t 6,gî¬~}g !* Æ yŠ Ë* ¾ðÃÅ *Š wq @* pǃ

yŠzŠq -Z~õg@* ~‡ðƒàï._Æ*¾{ŠñËX ¶õg@* HŹó ó~‡L L X 7]!* à©)Ì** YƒúÐWyŠge&gzZì ]!* à©** YƒúÐW


6B 189

421

Y 2012y sg ç

ðà » ä™x¥t {z´Æ* ¾k0* }g øˆÆäg¦ /Vc* œ{Ša ¤ /Z

*¾ ) ¶õg @* HÅ| 11 wzÑZ ßgÃc}uzŠÆ| 11 wzÑZ ßg @* ƒ:=g fgzZ Ì~~ó~œ«Z # åá Ci Z »ìtQ Â( ì Ç wzÑZ ßgB13._Æ ~uzŠgzZì `gŠ ~ ~d õg * @ Ô Zƒ™f ] Ãz õg@* g" »| 11 wzÑZ ßgB 12 ëZzg

äÄ0ZgzZ c* Š™Ìk , ’‚Ÿ!* ~~i èÐZ ä~ŠZzcgñg~~ó~œ

]Ãz õg @* g" »| 11 wzÑZ ßgB 12 Âì Šñ~Ä0Z ]4 Ô c* Š ÌZC Ù ŠÐ Z

Xì á Ci Z o¢ Ð ~œq -Z õg@* t å Yƒ ÂnZ ‹Zt 6,k , ’Å ~ŠZz~ ]gßkZ Ð kZ ä VzuzŠt 2gzZ ðƒyÒ gzZx¥VYˆ¹ÆäYg ¦ / 4²{Š c* i gzZ ðÃ6,gîÆ]Ãz õg @* ~«£Æ| 11 wzÑZ ßg {g !* pÅ7yÒVY¬

7~k , ’‚ õg @* +Z ðÃèY ¶$ Ë Y Å77B‚ÆwÑ+Zo¢Ô õg@* X ¶ðW ~œâÐ`WgzZˆ~œ&ã½ÆkZXZƒ~Y822B|207wÙZ»~ŠZz B| 581 D| 508) ©0 +Z −Ý°Z† cgñòsZgáZz äƒ Za ~ ÜZ¬ X Å7~i Z0 +ZÜæ ]Š Þ]g @* -Z~Šg Åe q $Zzg Å ~ŠZz ä ( Y 1185 DY 1114 # D W6,~{~œ,B ~ó ~œ,ƒŠa ë™hgVc* Z œÅyxgŠ

ò ZqËZ egzZ ò~z0 v +yѦªðgñgzZ Vzg ó]§gzŠÆy z u 0* R', s%Z ~ i Z0 +Z Üæ c* +Š F, h ÅTÔ ÅG @* Å ó: ó ñL LÆ −™á x ** » −ä Xì `gŠ~sft?ì HiZ0 +ZÜæt?ì H ó : ó ñLtL X Zg¦ /7ÐÃ~gøñZg

xÔ¬~œJ Wì –~y*LZÆY 1969~gz Û ävZqËZ e

ä* å ™wÎgì ó ót · Z6,gîiL L~}g !* kZì –™}Šgziä−cgñ X åÝZ ~fgzZ åizg »-{zÔZg Z ¦ /yŠ~]òyZy~| 106, µñÆq ZŠze ÅV⊠{ Zp~{ â ÌËÐ~| 11#gzZ| 11xøÔ| 10ÝZ ~ f~]gßkZ


6B 189

422

Y 2012y sg ç

b§ËizgÆc ñY c* ŠK M F,b§Ë{ ZpÊ Z®kZ ÅVâŠgzZ Ô 30 c* ƒ 29Š Z®

ëaÆä™ ãZz ]!* t aÆ~g ‡Æ~œ,å ZX Yƒ7wzÑZ ßgB 12

30Ô 30¹VФ /Zì @* Yƒ ãZzt Ð TÔì c* Š™Ýeg Zz õg @* -Z ä q »yŠ 29·q -ZgzZÆyŠ 30¹zŠÐðä /ZX ǃg Z ÂZÃwzÑZ ßg {g !* ÂVƒÆyŠ

30·q -Z ‚ ðä /ZX ǃyŠ » ‹ izg kZgzZ ÇñW¬ yŠ q -Z wzÑZ ßg {g !* ƒ

¹VФ /ZX ǃÃ-¬yŠq -Zh +' × wzÑZ ßg {g!* ÂVƒÆyŠ 29¹zŠgzZ »yŠ

ì CYƒ" $U* ]!* tb§kZX σ]ZÔÃwzÑZ ßg {g!* ÂVƒÆyŠ 29F, Zá wzÑZ ßgB12X Yƒ7| 11wzÑZ ßgB12b§ËizgÆcÂå-Ã| 10ÝZ ~f ⤠/Z X ǃizgËJ -g Z ÂZÐ] ZÔ| 11

sÜÐ ~ VÂgßzŠì –h +' × ~y*Ñ!* !"LZ ävZqËZ e

Zg ‚J - ` W )X å7cÃwzÑZ ßgB 12c* gzZ å7-Ã| 10 ÝZ ~ f 9c* :ì eq -Z ( ì ;g6, wŠ ™¯Zy  ñgzi

d qÆ(2`)# /I :ìè~pÖZyZ~ õG å Z]§äò~z0 + yѦ]!* ¸

wzÑZßg{g!* åHÄc* gŠÃNkZëZgŠä„(−)gÃèxâZ¬Ðƒ  LL

yŠ» (c)DzŠ]ÃzizgX" $U* 6, gîD'!* zŠVYìtI** ‡e $ZzgÅ|11 ÔqZŠßZÁrbô)XåyŠ»-à õg@* ,âÅ|10¶Z~f¬¹&ã½ÐkZÔå ( 32)X ó ó ÜÓßm ÜÓÖ k×ÛÒ] ÝçnÖ]L ‚ L ~g g 9

(q -ZgzZÚ6, ]â £‰ ~k , ’KZä~z0 + yѦˆÆ™t ** ™ê6,kZgzZ 'Ô −7,ŠpÃ~g ‡Æ ~{~œ,åZ&gzZì 7„  gŠ

gÖZ »ñZgkZKZÔ}™:g ®Z6, ñZgÑ!* zgq~g ø{zaÆkZgzZì ~gz¢ ( 33)X ó ì ó | 11wzÑZ ßgJq -Š 4, }g øõg @* 9Å~t]ÃzL L ìH

Æ()´ ~á£LZÆY 1969~gz Û ävZqËZ e@', ÆkZ

( Y 1918) wzZ® )! á Z ÅwzZ¢Å# å Z ]§{” ù ! á ˆÆwÙZÃY 1914ÞâB 18


6B 189

423

Y 2012y sg ç

ßgJˆÆ ä™™f ‚ ~uu »| 11 wzÑZ ßgJ Ô Zƒ ù ! á ˆ ~œÛ ã½Æ

c* Šg Z Œ Û +F, xÃe $Zzg]Ãzõg @* g"Å| 11wzÑZ ßgB2Æ™i Z0 +ZÃ8Ã| 11wzÑZ ( 34)X èÌ~óv åó ZwÎg·L L[ ~ m, ôZKZ]!* ¸gzZì

*Š~ G @* Å ñZg KZ gó ]§}uzŠ gzZ ~z0 +yÑ¦Ô ()´

G @* Å| 11wzÑZ ßgB 2ävZqËZ eZ # Ôìg ïŠ!Zj »]c* ZzgÅV- zZg 4ÓG 5µK 5G Å\ å WÐ zg ÅTì H7g åHE M F, â{z CZ ñOƶŠx ** » ~zZg Ë~ 4ÓG 5µkZ LZŠpä VrZ ë@* 5G Ãg åHE Ôì $ Ë ƒ „| 11 wzÑZ ßgB2sÜ]Ãz õg@*

( ¹!* )

Xì Z hg6, ]ƒC Ù âÆwê~y WgzZ c* Šg Z Œ Û èg¬

]Y!ZjgzZÙZj

Ô]g¸Ô {£WZÔsgç-Ô 170mÔ (]z†ŸZ) ~z0 +yѦgzZ ãˆ(Ô 2` Ô # å Z >§ (1) Ô The Life of Muhammad(2)X Y 1985ÔŠ !* WxsZÔc& +ƒ Ã, -DÔ 176mÔ sZBY 1933 yßg !* «Ôx7 eÁZÔÀF, ~ m, ôZÐ ! ²)X Y 1967Ôc Z™Ôö6,;gE- egx WÔt GZ0Z Ô 43mÔ ~g7 gµyGyÑ·è‡Ô 1 ` Ô= å r îG*9g ( 3) X ( ðƒ ù ! á ~ Y 1 9 55 Ð 4$0xø—( 5)ÔThe Life of Muhammad ( 4)X Y 1991ÔcZ™ÔgZi!* zŠgZÔ® )! á ÑZg ZŠ !ZùîE 0E H ' " 5E 5.3ÔiÓVxÔ …èE½G BY 2007gƒÑÔ ezg ÿF ÔvZqËZ eÀF, z ï(ÀF, gzZQ! ²) {ñk , Ù C " 5E WáÔ÷ ò Z0Z´ â x â ZA $%(ÀF, zŠg ZgzZQ! ²) ¤ñD 1( 6)X yMÔ ãß »‚ÉÔ…èE½G Aisha WáÔ (ÀF , ~ m, ôZ ) Al-MuwattaD 2Ôc Z™Ô r !* x Zg WÔ: {÷÷ÔVâ ²Z©z)´ Kagan Laul International London WC1B 3,5W,

Ô Abdul-Rahman

Bewley

·÷Ô Vâ ²Z©z)´WáÔ ÷ ò Z 0Z ´ â x â Z A $á (ÀF, zŠg ZgzZ Q! ²) ¤ñ ( 7) X U.K The Translation of the Meanings of Sahih

D 1 ( 8) X c Z™Ô r !* x Zg WÔ : { Ã

;gE- î sZ Ô y{ íËZ e : WáÔ 530 @* 509 mÔ ò~gg x â Z A $%Ô Al-Bukhari (Vol:5) GF 4´Ó2ÅZzf 121 Ô ÅXè‡Üæ 3E )´WáÔ ( 2` )WápÑ~g g 9D 2XgƒÑÔ ezg ï


6B 189

424

Y 2012y sg ç

zŠg Z;Q! ²) ~g ‡Z 9D 3X Y 1999 ÔgƒÑÔg Zi !* zŠg Z Ô6×g„Ô771 @* 759 mÔ Vâ ²Z©z ¤ñD 1( 9)X Y 1985Ôc Z™Ôg Zi !* zŠg ZÔ® )! á ÑZg ZŠÔ814@* 801Ô pZ ~g]Zg¼Wá( 2` ÔÀF, D 2X ì `gŠ 6,( 1) 6 g ÑÔ 235 @*220 mÔ ì `gŠ 6,( 1) 6 g Ñ (ÀF, zŠg Z gzZ Q! ²) X Y 1989ì `gŠ6,( 2) 6g ÑÔ 92@* 85Xì `gŠ6, ( 2) 6g Ñ(ÀF, ~ m, ôZ ) Al-Muwatta D 2X ì `gŠ6,( 1) 6gÑÔ706mÔì `gŠ6,( 1) 6gÑ(ÀF, zŠg ZgzZQ! ²) ¤ñD 1 ( 10) X Y 1989ì `gŠ6,( 2) 6g ÑÔ 377X ì `gŠ6,( 2) 6gÑ(ÀF, ~ m, ôZ ) Al-Muwatta sg ç {], ZŠ zŠg Z%Ô 586 ÔgƒÑ ;gE- [ ºx ÈZk , i Ô 22 ` ÔðsZ sg ç {], ZŠ zŠgZ ( 11) 0/0·Ô The Kitab Al-Maghazi of Al-Waqidi ( 12) X Y 2010 *zŠ g !* ÔgƒÑ ÔðsZ Ð ~ m, ôZ ) ~i é›E.ÅZ ( 13)X Y 1966 Ô yßÔö6,;gE- egx WÔ4, yˆgâ ËZe ïÔ ~ŠZz Ôya]zÛÔ^ZÝ¬Ô 1120mÔ 4, yˆg â ËZ e ïÔ ~ŠZz0/0·Ô 3` Ô (ÀF, ~! ² Ô The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari (Vol:1) ( 14 ) X Y 1984 Ô 1` ÔWápÑ~g g 9( 15)X Y 1976Ôì `gŠ6,( 1)8g ÑÔ 305mÔì `gŠ6,( 1)8g Ñ Arabic-English

( 16) X Y 1999 Ô ì `gŠ 6,( 2) 8 g ÑÔ 304mÔ ì `gŠ 6,( 2) 8 g Ñ

ÔyßÔyeg Ç. $zÃf $7 ð{Ô$gâhZƒzÔ 1277mÔA@zegzi +ZÔ Lexicon (Part:3) 8gÑÔ Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari (Vol:1)( 17)X Y 1863 X Y1976Ô 648g $u ó óîG%â Ñ!* hZ¯ZzäZIZL L[!* ó óyZfÑZ[ L LÔ 366mÔì `gŠ6,(1) 3‹ÅZD 1(18) ÕZÔ˜ÓZ„Ô235@* 234mÔ/·ZËZe ïÔÄ0·Ô2` ( ~!²).Z] é¨GE Ô pic@6oct.ie-eg.comÔ {C Ù ‡Ô', ÆZB6ÜæÔ 39qg! á Ô 139«Ô6U* Ü0<Ô îG” éE 5‹ÒÉDz−Z %Ô 317 mÔ ~Š é)™ÅZvZ†)´WáÔÄ0·ÔxzŠz (ÀF, zŠg Z )Ä0Z] 4D 2X Y 2001 G B+7 3‹ÅZ D 1 ( 19)X Y 1982Ôc Z™Ô ezg èEF Ôì `gŠ6,( 1) 18g ÑÔ 2` ( ~ ! ²).Z] é¨GE Ô òO Z 6,( 2) 18g ÑÔwzZzÔ (ÀF, zŠg Z )Ä0Z] 4D 2X Y 2001 Ôì `gŠ6,( 1) 18gÑÔ 171 m Ô 1 ` (ÀF, ) p é¨EBÄZ >™E +( 20)X Y 1983*ή )! á ZÔì `gŠ6,( 2) 18g ÑÔ 474mÔì `gŠ ÔgƒÑÔ ezgûêÔ kƒ ; ò î sZÔ 29mÔt GZ·ƒqg $ Z WáÔIf +−ZÒx â Z


425

6B 189

Y 2012y sg ç

X Y 1966Ôì `gŠ6,11g ÑÔ70mÔì `gŠ6,11g ÑÔ 2`ðsZsg ç{],ZŠzŠg Z ( 21)X Y 1981 Ô 486mÔ}Z·ƒqg $ Z WáÔ21Z ¹ØËZeÔ (ÀF, zŠgZÐ!²) ~ å t]§˜Z ( 22) sg ç {], ZŠ zŠg Z ( 23) X gƒÑ Ô wâ R, ßÔ x?Zg ZŠ„z Y 2003[²~Š:nc* gx?ZgZŠ„D 1 Å u ðÒ) Zz5ÑZ õg@* ( 24) X Y 2005Ôì `gŠ6,11g ÑÔ 405mÔì `gŠ6,11g ÑÔ 12` ÔðsZ D 438 mÔ ~z0 +Z',Z·¦WáÔ ~dk , 0·Q1Z ÔÀF, ` zŠg Z Ô wzZzÔ 2` ( ~d õg @* ) Ô sZ ( 27)X 450mÔ sZ ( 26)X 439mÔ sZ ( 25)X Y 2003ÔcZ™ÔgZi !* zŠgZÔ® )! á ÑZgZŠÔ 439 ( 29)X Y 1974ÔcZ™ÔyÎ 0* zŠg Z ¹F, ³ZÔ ~−{·™Z1ZÔ ~{z ~ó* ¾( 28)X 449m Ô The ''Nasj" yZÄ» y*ÔvZq·ËZ e Ô The Islamic Review (February 1969) XY 1969ÔThe Islamic Review 18, Eccleston Square London, S.W.J. England DÔ (íq ) 177 mÔì `gŠ6,( 2) 1g ÑÔ 2` # å Z]§ ( 32)X sZ ( 31)X 9mÔ sZ ( 30) The Islamic

D 1 (34) X (íq) 178 mÔ sZ (33) X Y1985 Ô Š !* WxsZ Ô c& +ƒ Ã , -

zŠg Z ) ( ~ ~ m, ôZ )v å ZwÎg·D 2X Y 1969Ôì `gŠ6,29g ÑÔ Review (February 1969) " " 5E 5E èE½G ÔgƒÑÔgZi !* zŠgZÔf $7 ãçÔ…èE½G Ô 313mÔ m, z6,−{Wz6,WáÔvZq·ËZ e (ÀF, X 2009ÔyMÔ ãß »‚ÉÔ…

V #Z]§Ÿ»¢Zg ZŠ ~ 9zg 12257î¬g 9zg 257 9zg 607

ci +Z [h +] .

( å) # å Z]§D 1

~ ò z0 + yѦ** Ññ

( ~y) Ýå ¬Øg D 3

~ ò z0 + yѦ** Ññ

( zŠg Z ) Ýå ¬Øg D 2

pÑZk1Z·ËZ eWá X9zg757 9zg 307

~ ò z0 + yѦ** Ññ ( ci +Zh +] .)kZgæ]hD 4 ò ˆ()´ ã

å Z]§)lD5 #


6B 189

426

Y 2012y sg ç

Ô~i é›E.ÅZ/Âz~ŠZßZ E : X Z ** {^ , Y:Š »{gŠrzîE @ -! k& Z]Ìæ

+F,*ŠÐ ƒ  »]§ˆÆ t GZ0Z ]§ ~i é›E.ÅZ [ Š~ŠZz

¼x â Z[ZÆ×®gzZ w! á x â Z ÔN m 0£Zx â ZÔ ~g g x â Z$ög ·ë @* Ôì ~ .â G G E E ‹¢ 0·Ô ! *ZZ', ZÔ0[©Ôì ÅýG3š{$Å~ŠZzä{)z ö- g ZŠgzZ¥0 4hg!zZ ã é›E{ÅZ t GZ -G ¡q -Z » Y f ã*zy X D™trgzZRÃkZ {)z öE ¦ ** ÑñgzZ ãˆ()´pì &RzxÃ]c* Zzg ÅyZgzZx â Z »§®Ã~ŠZz

7b‡Æ> Ø pÅ~ŠZz: L ƆŸZ Y" ~−Z%gzZïôZ" ~z0 + yÑ

]c* Zzgzg $Š q ZR~uzŠŠ ÷ 7Zz†OÅXD™tÃVìZzg7ZsÜgzZ XƒŠñVŒÆ>x}uzŠG @* ÅXc* ƒ" $U* Ð]§ E 0m, +Z†ËZe Ô (¢ 2) {gŠ rz îE @:X-!Ô ~i é›E.ÅZ/Âz ~ŠZßZ [ÂÃ7

kZ ä½]gZizÅ[²~Š:~Y 2004B| 1425ì!£ó»ò]ZÜ** yÑ

Ôì·_: ZŠ** gzZ:]q -Zt6, gŠrgzZï[|ZÔ,Å~ŠZzÔì Hù! áÃ

dÔ öZÎÆ~ŠZzXì @* ƒ{iZ0 +Z »·_Wz6, wYgDgzZÃ~ Å'ÐT ÒÇÔ ¿ÔoZñz5#Ôg\ZÔgZŠ™ztÜZÔû%dÔ {èˆzcìÔ úz›~„Ôwjâ Ô ±ŸZdÔ]¶F, Å ~ŠZz Ô[|ZÔx Z²Z »‘uÔ ÌZ Å ~i é›E.ÅZ[ÂQgzZ , Å„ósgjgzZÉ6ŠÔÉ Ü Š Å'6,{)zŠZñ°Z'gzZ ~½Ô ~‚gzZ]c* z% Xì ÅäB†ŸZgŠVZ¤ /ªZz~·_Æ~ŠZz[ÂtÐzz


6B 189

427

Y 2012y sg ç

vZ†0Ô™ËZ eÔì Œ6,],556¢«ì ~Vz¢ 2[ 3šÅZ [NZÆqçñ~)lÆ],9 ä 'QX ì Â7 »ÔzŠ » ~ ðE gzZÛi0{z²Ô y¢0y!* Z ]§ñf}nÔ ÌZ ŧz ~i èDÔ [òZÆ ~g7 Ôì H™f U¿» ~ŠZzgzZ t GZ0Z·Æ~ó ~œ~uzŠgzZ {)z ~C Ù ix â Z Xì ~V”]‚gzZ[Z1Z&[Â Ô ]Š Ñz Ô ÄÔ RÔ ©z x ** Æ~ŠZz~ `«Å[ !* ¬

:[!* ª

z§ ñf0Æg \Z dgzZ {èˆz { E +‚Zg]ZŠ ¬ z t ÜZ Ô yZ0 +{ Ô úz ›

Xì Š HH·_Cc* ‹»wZ ¸ZÆwYgz[ ¨ KZ Æ| 129gzZ| 120Ô| 130äXì s %Z~öZa“Æ~ŠZz

:öZa î0E 0_

4E 5_s%Z öZa ñYX ( 24m )ì 9{Š c* ie $Zzg Å| 129q -Š 4, Æ'~ èEG

( 25m )Xì {gëÜæ » §gzZg ôZ Ô è5 Vçp ¹ÜZ &Å ~ŠZz ä '

:]ZŠ ¬zt ÜZ

Æ]Ãzp¸ è‡Ô¸n pg7™ X¼aLZ ~ŠZzX ì H™f6,gîm{

6,Špå Ô ( 33m ) Hx OZ »óä yñâÑÔ¸ 7} ÀaÆó‰ Ü z ( 34m )X¸ïŠ ßF, ÃVzuzŠ

I çlš!1Z (ݬ) {h!Z0–1ZÔ ( r) T $f !Z0Z~{EE +‚ZÆ~ŠZz :{ E +‚+ZE Ñ¡ -BE Ô(œÔr)h +m, 0gÂÔ(r) ~g»Z«** 0q0 ÷ ZÔ(tzœ)Œh +i0)‚ZÔ ÷ G 4É -G + G 9 Ô(tzœ)òZãZvZ†0y¢0u?( îE @ xâZÔ+ $¬ÔÔƒqr) ö Zy¢0g ¦ZizÑZz/!Z0z/0Ý°Z†( g;!* ògtzœ) ~g»ZvZ†0Q0?Z† E Í ¡ E .A.ÅZ!Z0yÑ0 ÷ GÔó` tzœ)¦Z~Z{ çG 0m, +Z†0<Z†Ô( Yr) E 0·Ô ~C Ù ²ZqZ0vZ†0·Ô÷Z0´ â Ô”Zg0ÃÔ}Zh +i0MÔ ( éŒBÄZM C’ "g0i¸Z0x ÷Ôã=Zy ÕäE ( 38D36m)X ò Z¤ /ñZÆ( r)ÙÅZ G îœG3E :{èˆ xs0ÌØZD1ZÔ (ƒqr)!Z0–1ZÔ ( œr) ã é›E{ÅZ–1Z


6B 189

428

Y 2012y sg ç

E 0D0£Z Ô ( r)x éC§ÅZ6ßZ0£ZÔ (tzœ) ã°_Z YZ0£ZÔ (åÃÔr)

ÔãÃf"ZŠƒ ZŠ0yÑÔ~Šc* iyI¢0ŒÔ)‚Z!Z0_gqÔ~Šâggµ0£ZÔÛ** ÑE5Å E A x** Æ{)z~ŠiZ ¼0·Ô ö Z q ¼0·Ô ×; üG34$0Ä0·Ô tgiÑZ `ÁZ0· ( 40D 39m)X 

aÆ ïÅ]§Š_ ZñX zëZ » ö ZÎÆ ~ŠZz Ô dg \Z :g \Z 5 Ñ G 9 $ 4hG 4D ÔÝñÔŠ ZÔ‘gÔ†ÃÔ t Z²Ô– » ú.Ô wŠÔ èEG »Ô üG %ÔlÐÜæäVrZ $ 4hG V;zä~ŠZzNƒ(~~tÇÌV˜V˜gzZ üG %X ( 45D 41m ) H^

^»t Z²~| 150~/Åk', ää~ŠZzX ( 41m ) H¤çŠp]Z & +»yZ™ Y x â Z¸áZz ä™]‡5Ð yZgzZ¸ ~†Ã{z ÂZƒwÙZ »1Zx â Z Ô å H Ðg ·‹xgzZDÔÆ~ŠZzÐ kZ˜ 'Ô B¸Å]Ãz År #™ ( 42m )Xì @* ƒ{ i Z0 +Z »\G, Å]‡5„~‚

ÔÔdÅyZ~TÔì 0Ð]ÃzgzZ Ï0 + idÅ~ŠZzt :ãU* ` G ñfÔ ] é¨G $uÔû%zx £ G3Ò›$6,yZgzZ ]>ÅyZ Ô /ZzÐ {)z‚z}Ô g

ÒÇÔx Z²Z » ¿X ì Š HH74Ü »wZ ¸Z VâzŠ~y WgzZ wZ ¸ZÆs®z b`  X ]** ZÄ£t]ÃzgzZ ,

Š ZgzZ‰ ZzÔ†ÃÔ {yÔ {gëÜæä'~sf kZ :wjâd»~ŠZzÇ

Ô~ièÔ}Ôg $uÔ]PŒ Û ®~V¸´yZ @* ì 1ÐÑkZ {^ ,Y»wjâ dÆ

0/0vZDY ZŒ Û ÆÜæ‰Ô ñYƒ{iZ0 +Z »wq]gßÅÄgzZ¹Ô[¨ KZÔ§ C’0·~Y Ôh! Z0«** E gzZ {)zT $f ! Z0ZÔh +m,0vZ†Ôy ÕäE Ô ~z³Z5 +I BE -G dÅÜæ ä {)zQ0vZ†gzZ ÷ çlš!1Z Ô t GZ0·~Äz [¨ KZ z§[Z H U¿™f »Y fyZÆŠ ZgzZ ‰ Zz Ô†ÃÔ {y Ô ( 52D51 m ) å 3g™gâ6,ÃV<

å 3g™3 Zg WÃV<Å[¨ KZ zg ¶ZgzZ ¹Ô}Ô g $uÔ ]PŒ Û ä VMì Š H 0z/1ZÔ ¿Z0yZ/Ô (Z0{h +',Ô yZzç0µ~ {yX ( 65 D 49 m )


429

Y 2012y s gç G Ê -. G4 Ô ~–Zy¢Ô ö-EÉZy¢Ôy{§0yÑÔyZ$0−{Ô ð Z { Ú0ZÔ ö+GZY YZ EG.Å !zgÔ s åE<XÅZ0 †Ôuc* 0/Ô m‡z ! Z0Ä~†ÃgzZ ü©© Z0vZ†Ô ` éE C™ÅZ îGE Ûi 6B 189

0 y!* Z Ô yZ$0 yÑÔ Ïg à yGÔ ~ÄZ Ïñ1Z Ô ]g ÑZ 0 [ ¶ ÔÄ0vZ C™ZÅyZ 0 ¼ Ô A 0vZ†Ô t GZ 0 ÷- Ô ~g NyçÔ−{ ! Z 0 ³ Z Ô öÐE

0x ZúÔ Y YZ1Z [- Z ~ ‰ ZzgzZ {)z QT $—Z 0·Ô ð®ZŠ ƒ ZŠ Ô1Z Ô)´ I -43 a0 ê GXÔÛi0{z²0x ÷~Š ZgzZ tgi Z t GZ ÔvZ†0−{Ô ¹g‘ j Xì™f »{)z* c ™i0³ ZÔ VZß Z

K ÜwZ ¸ZŠ¼Æ wYg ñf0Æ ¡ ]¸Å ~ŠZz

:Cq]¸

yZ Åe $ZzgÐ VÍßXä ~ì HÜw¸t »@Wä ~Š Z¿X ‰

ñƒD™Š ™6,w¸kZÆ@WäIf Ô ¶7ÅË¡] ¸™| (, Ð ~ŠZz~

䳿Ëu o³³Ö] á^³³Ò Ñ‚³‘ k׳ΠX Š Hƒ»6, ]Zf Å„yZ̧zg¶Z® ¹h +' × àe ‚Ûv³Ú :˜p é¨EBÄZ >™E + # ™X ( 67m ) †nŠÖ]æ …^fìŸ] oÊ o`jß³Û³Ö] r ( 67m )X †vfÖ] ÀÊ^vÖ] ý p‚Î]æ †ÛÂ

:DÝz Ýq CñÐg«Æ~ŠZzäë L ì L w¸»ug MZ0vZ† G Å 4›i4)Zä üG3µzÔäZ îG0“zZuZÔ)´äUŠ ×0ZÔäZ îG0“zZuZÃyZäIf ÔK ° èEG G G

wq¾ÆDÝzÆyZp ë uzáÃ~ŠZzv0ZÔì H[æÐäZ

~·_9 z ÒZÃV1 Š~ŠZz N m 0£Zx â Z ._Æ¿gzZ s 2 X p‚Î]çÖ] gjÒ oÊ å†¿Þ †%Ò] á^Ò ( 69D 68m )X¸n pg ~ŠZzÂ* @YÜæ~ì w¸»ugMZ0vZ†

:Î%gzZû%»~ŠZz

}uzŠ {zgzZ ¶øÌmd~÷Ð ~ŠZz Ô å @* à7{Z +Ã= ðÃ{z´Æ

¹äVrZ ÂY70Æ~ŠZzäËÐ~ŠgzZgŠÔ¸D™Ì„0 +¶ KÅ cì à oß³Öª³Ši Ô Þ7Ð~ŠZz~}g !* }÷?ƒy70Æ~ŠZzÐí?

$uËZ g # ÃT $f ! Z0Z f *ZÆ~ŠZz( 69m )X oß p‚Î]çÖ] ؉ p‚Î]çÖ]


6B 189

430

Y 2012y sg ç

ÅOÆ㤠/ zŠ YÌä´ â x â Z ( 71m )X D™qgÐ~ŠZz{zÂ@* ƒ—~ ( 71m )X åH qgÐ~ŠZz0Æe $Zzg

ñf0Æ ~ŠZzÐ gŠ rz UÄ Z%Ãë Z ä ' :sZ‹Z»~ŠZz A E +A E §3rÂÆwYgz§ äâ i LZ/0·:ì w¸» ö Zxs0·Ô K ÜwZ ¸Z öG Xì » ~ŠZzyˆZ {Š c* iЃ  6, Vâ ›ì w¸»! *ZZ', ZԸݬ} (, Æ

‰ ãÃf ! á ~ >ÅyZìt ?Š ŤŠ~ŠZz D â Û ãú–1Z

~ŠZz~azDä~Z{D™yÒyzg; 0ÏñÔ¸D™• Ñ$ö x â Z Ìä[ éE 5ÒÉZr # ™gzZx â ZÔݬÃyZ äy(0ZÔ ¬Š 7¿ZuzŠ ðà 6 á^³ Ö] ]„³a èÛ³ñ] à³Ú ä³³³Þ^³³ÊÃyZäM0ZgzZì –{M?£r # ™gzZݬ

( 73D72m )X HŠ c* Ðp ÖZÆ…^fÓÖ]

ä '{zE ´Æ ]g 'z ugŠ ~ [ ¨ KZgzZ§Ô õg @* Ô ~i è :g $uD Ñ¡ gÂÔq0 ÷ ZÔ ~gNyçÔ÷Z0´ â äVrZ –0Æy! á : U* öÅ~ŠZz

ä ¿X uzá{z p Åe $Zzg huÐ g $u[Z‰ {)zh +m,0 gn_íÖ] …^³?] ‚³ÎXì H{g ! á Z+ $YÅ/ZzhZÅ~ŠZzÐg $Š q ZBZ

Ôug I0ZvZ†gzZ ( 77m ) &m‚vÖ] oÊ Œ^ßÖ] Í¡jì^e p‚Î]çÖ] ܳ׳ o³Ö] Xì CƒC Ù ªÌZÅ~ŠZz~g $uDÐwZ ¸ZÆ{)z~ŠgzZgŠÔ ãú–1Z

{)z ¦ZizZx â ZgzZ T $f ! Z 0Z Ô ÷Z0´ â x â Z ^Å}ä ~ŠZz

:}D

~ŠZz {íf »b)ÆT $f ! Z0ZgzZ ´ â x â Zë °ÜZ', Z Ô ÅÐ

X 7]gz¢Å& ¤ÅkZÔìŠ OZ. Þ ‡{Š c* iЃ  {zì k0* Æ

]Ã%ZÆ[Z~x ©Zzg $u{z´Æ~ièÃ~ŠZzì w¸»Ä0Z æ &m‚vÖ] oÊ Œ^ßÖ] Í¡jì^e ý p‡^ÇÛÖ^e ^ÛÖ^³Â á^³ÒÔåD»b)m5gzZ ¹Ð!*ZZ', ZäË(79m)X än× ]çÃÛjq] ^Ú o× Ü`Â^Û³jq] æ Ý^³Ó³uŸ]

}b)Æ~ŠZz ¹ä VrZ ÂT e * *™È ¯}b)Æ´ â x âZ ë


6B 189

431

Y 2012y sg ç

[©gzZT $f !Z0ZÔ~gNä~ë ( ~ŠZz) „q -Z~*ŠakZ

á] ‚m…] Ù^ÏÊ oe†vÖ] Üna]†e] Ü×ÃÖ] Øa] ˜Ã³e Ù^³‰ X¸KÄc* gŠ}b)Ð kÖ^‰ ÙçÏm ‚u] ^nÞ‚Ö] oÊ ( p‚Î]çÖ] Øñ^ŠÚ gjÒ] Ù^ÏÊ ý ÔÖ^Ú Øñ^ŠÚ gjÒ] gzZ´ âx âZ~ŠZz˜]¸c* X ( 79m) hçÏÃm æ g³³ñƒ o³³e] à³e]æ p…ç³%Ö] á^nˉ æ ÔÖ^Ú p]†e ^Ê…^ á^³ÒX¸:Zzb§hZÐY Zg W¨Æ~g Nyç ~Š ¿ZäVrZp¤ / ¸x â Z} (, Æ}{z˜ ! wZ', ZX ( 80m ) p…ç%Ö] ( 80m )X å^`jq] oÊ ª_ì] á]æ †nfÒ Ý^Ú] ça X ÅÌV™ .;]PŒ HÝqÐ h! Z0«** yWÅZçE Û z‚Dä ~ŠZz :]PŒ Û z‚D Åe $Zzg Å]PŒ Û Ð yZŠgz 0}gzZ h! Z0«** ä ~ŠZz D â Û If Ô å yWÅZD°(nZ[ ÂgzZyWÅZ™f ä~ŠZzì –ä*0 + 0Z ( 80m )ì >gÎ~ ~i é›E.ÅZ [ Âä VrZ 2X ( 81m ) Å;@* [ ÂÐ x ** ÆwY°Zßz ( 81m )Xì Åe $ZzgÐó` 0Z LZ~‚ÅwÎÑZ ÆŠ Z ä kZ Z # çO Ô å{íf Z(,» V1 k0* Æ ~ŠZz

:]>

Ù Ô‰Vc* C ¨Îb ðƒ~½ÐV1Âk0* ÆkZ ÂH^+ $Y¹æÐz! f zŠ IÐ ] ÃzX¸D™" $Âizgz‘  ( ™â )xÝzŠgzZ¸D VZòŠ WzŠ ~¨

ì ðC 33Š Z®ÅV1ÂÀÅ ~ŠZz X ( 83m ) IÅ| # z Û Á Åg bŠg ZD Ù IšE 3.ÅZz ~i é›E.ÅZz õg mZ [‰X ( 86m ) 3‹ÅZ [ÂÔlg ¶Z [Â Ô ï [ÂÔ ] é¨GE AÄ .nÅZ[ÂÔŸZ[ÂÔ ÿ)E `ZziZ[ÂÔ > çG Z[ÂÔt Z²Z b :[ÂÔx "Z b: E 4¨r[ÂÔ `g~ZzkzÑZ[w[ÂÔgZ−ZzŠ°Z[ÂÔ # %Z[ÂÔ # å Z > Ãz[ÂÔ èEG å Z ² Ä E3G "z îªG 4D Z ©iÅZ[ÂÔ ÷ ‚Z[ÂÔ7Zz G îpIE !Z >§[ÂÔ yWÅZ™f [ÂÔ {–!Z îGœG3E G # Z%zbéE -G ©ÅZ °g»ÑZz÷Œ Ô ·¨ KZz é<XE 5©ÅZ"z+zZz−Z/äzz# éŒG Û ¦ZæÔMÃzz– [Â Ô ŸZ z ŸZz dZ−ñ[ Â Ô wY°Z ßz yWÅZ D° (nZ [ GE ß[ÂÔ.Z õg mZ [ÂÔ [ZŠ s Z [ ÂÔ Y é<X§©ÅZ õg @* [ÂÔ ë Zg−Zz.* *−Z [¢


432

6B 189

Y 2012y sg ç

GE [Ât)X s%ÑZ[ÂX èE4¨ÅZ °`gZ¦ZuF, z~ÛZxfz G î”ûZzwZ[ÂÔg $ Z

( ì Œ6, ©qZÆ]Ã%ZyxgŠÆ†ÃzÜæñ ~ŸÆ‘œzÉ $ Ô yWÅZ‚[ Ôì Šñ~ *iñ~â ¤', t Ô å H{Š .Z ä w é›I Ôì ~ å t]Š Ñz qçñ»T[Âq -Z Ôì HäÄ0Z™f » # å Zx Í ° [Â

b :Á ~uzŠ ‰Œ6,b :z ]ZzçòsZ Ôì Šñ~tC Ù ª„ÆwŠ G$ -ÊZ b :Ô +ÑZY Zgzâ Š š Ôyg Wb :Ô^b :Ôx "Z 4<XE ÔG é5©G Û Z b :Ô ( ^;°) Y éhE A™Å ÕE A™Å " E 5 E E Xì HäyÜz', ™f »Xy‚Zy  z ê ZŠ ä xsÑZ b :Ôt Z²Zz ê Z b : zg1ÓZz {k , 4Z b :ÔæW b :gŠ ~gŸZ [Â~ „  zkZ ä ”©Š Z ¯

»kZ~Â, Z ÕbÑäh + Z ! Z0Zì –ñƒ D™†ŸZ »t Z²Z °–g c* Š ( 87m )Xì HÜÌk½Z »kZgzZì H™f »]Ã%Z~ ÜÅVñ** Æ~ŠZz ]>

:s%Z~Vñ** ÆV1Â

Å~ŠZzä*0 + 0Z }X ~Š Ì] ¶F, KZgzZì H™fÐgîm{ä' IšE 3.ÅZz ~i é›E.ÅZz õgmZ [ L Lx ** x ** » kZ ä ] ¸c* Ôì Hk , ’ï » ~i é›E.ÅZ [ ™¯Zy  ñgzZ 9x * *™¯ZwzZq -Š 4, Æ'Ôì – ó ó!Zz~i é›E.ÅZzõg mZ[ AÄ AÄ ) ) E E ™f [Â Ô ì ÿ Z x- [Âà ó óÿ Z [ L L~ Y !* ŠÑZ ÍX ( 84m ) ì û

(nZ L ÃL ó ówY°ZßzyWÅZD°(nZ[ÂgzZó óyZfÑZ™fL Lä~(x** »yWÅZ »p’z ûÅVt»V™t~ÃÅ'X ì – ó ówY°Zßz ~i é›E.ÅZD° G X ì Å c: ]Ð yZÄÆ ] é¨G G3Ò›$6,~ŠZz ]>Q X (85 m) ³ ( 106D87m )X CYÅi Z0 +Z¯]¬ÅkZª Zîsl

~ŠZz ä ã é›E{ÅZ –1Z _ög

:Ås®Å~ŠZzäVM$ö{z

ðÃ~ ä™e $ZzgÐ yZ Ô ¹ñƒ D™dÅg $u/Zz îSaz DÆ

{zL L¹äVrZ ÂY70Æ~ŠZzÐ~ŠgzZgŠäŠÜZ/X ( 107m)7nÁZ Dr # ™ 6~ŠZz Ô ¹ä ~Û²Z ïEš{!X ( 107 m) ó óg $ Z ° Ý>Z÷Z


6B 189

433

Y 2012y sg ç

~Ûi ïEš{!0Æ~ŠZzì yÒ»!wZ', ZÔ (108m)7gzZðÃ~Ã~gø 4 ÌØZDÔ yzg; 0h +m,Ô ¼1Z Ô ögG‘X yñâ Ôr{z ¹ä VrZ  Š HY7 Ð ( 109D 108m )Xì –rÃ~ŠZzÌäg $uD', » Z‰{)z E Ê GY70Æ~ ç.>EZ! ZgzZ ~ŠZzÐ¥0¼ì yÒ» ~Š Z¿

à Øò³‰ à³nÃ³Ú à³e oF³nv³m á]X c* C4{Š c* iÃ~ŠZz~g $uDäVrZ Š H ( 109m )X ^%m‚u ^Ûaçq] p‚Î]çÖ] Ù^ÏÊ p†jífÖ]æ p‚Î]çÖ]

~ŠZz ~WÅwYg ñfgzZ$ög ·yZ6,~ŠZz ä ' :b`  6, GG Ôg $Š q Z ïEG3Ò¨$Ô7‚ÑZ ¦ñƒ D™ÜÃV:¤ /à Zz äY ÅÐ p Òà ßZgzZ Zg W

Æ×%gzZ ( ¿Æäh ~ g $Š q Z ~uzŠÃV(u‰ª) g $Š q Z IF, x â Z Ô£Z x â Z‰$ög ·gzZì Åc6,i§Æ ~ŠZzÆ ä™ÜÃg $Š q Z

Æ{)z ~zIÔv0Z Ô If Ô Ô›x â Z Ô ~g g x â Z Ô ð¨ Kx â Z Ô ¥0¼Ô w! á

Xì 1Ì{ ^ ,Y»V:¤ /yZQgzZKÜwZ ¸Z ~W Q„ q -ZÃV(uZB‚q -ZÃVzx Ó~ŠZzìt Ĥ /«

7,ðÃ6,~ŠZzÔD â Û £Zx â Z ñƒD™×6,i§kZX ¸D™7~ ÉñƒK „0 +¶ KÅt (%~Q„q -ZÔ(q -ZÃVzZ{zÆkZ ZÎ o× ‚u]æ àjÛe äònrÚ æ ‚nÞ ^‰Ÿ] äÃÛq Ÿ] ^òn? än× †³Ó³Þ] ‹³nÖX D Y ( 111D 110m )X ]çË×jì] ^Ûe…æ èÂ^Ûq à é‚u]æ èÎ^n‰ Šƒ ZŠ1Z Ô (111) D™¢« Z~ V(u ~ŠZz å¢Ã£Z0vZ†

0Šƒ ZŠÔD™¢« Z~V(u{zèY q7g $uÅ~ŠZz~Dâ Û G G Iš^IZ ¸gzZ^ìÔì ãZzÇ!* nç»g $ŠqZ ïEG3Ò¨$~V1ÂÅ~ŠZzq -Š4, Æï E 4 (112m)X7~z%hutÐ~C Ù ièÑqÅe $ZzgÐ~C Ù ig $ŠqZÅ ög ‘ 0Z6,i§Æ¶Š™ÜÃV(uÇ6,%gzZg $ŠqZIF, {z´ÆkZ

!Z0Z', ZL L ë ´æ0ZÔ‰KÜwZ¸ZÆ{)zIfgzZ£Zx âZÔ´æ


6B 189

434

Y 2012y sg ç

gZD Ù äVŒÆ~ŠZztgzZ ( 114) Åe $ZzgÐ yZ ä ~ŠZzpLÑ ¼ ÜÖ &³m‚u ÌÖ] á憳³  p‚³Î]ç³Ö] ‚³ß³Â Ô ó ó7" $U* q»X+Zhu

~ŠZzë w! á x â ZX oò e ‹nÖ p‚Î]ç³Ö]ë¥0¼X ^`e ÄÛ³Šm ä~N* Ñ{Š c* iÐ~ŠZzëg t K0g ZÈÔ ( 115m )gmZ »^ÑÁÂÅ

Ô ( 116m ) @* ™7I* *™yÒg $uÐ ~ŠZz~ëŒ0ZÔ ( 116) ¬Š 7 á^³³ÒÔD™yÒ»g $uäztƒZg0t GZgzZëg $ ZuzáÃyZ ð¨ K G E‹¢ ö- g ZŠÔ ( 116)ì HgÑ~7Ã~ŠZzä·gi1ZÔ ( 116m ) Ä–³m à³Û³Ú p‚³ß³Â ì I » Ô ( 117m )ì ãZzü~g $uÅyZgzZBZ~ŠZzD â Û

ü» ~ŠZzÐXKÜwZ ¸ZŠ¼äIf Ô ( 117m )7u. Þ ‡~ŠZz

&m‚vÖ] oÊ Õ憳jÚì c* Šg Z Œ Û u. Þ ‡** Ôx)Ã~ŠZzÌäv0ZÔìC Ùª ÌnÕ p‚³Î]ç³Ö]L L HÜäv0ZÐ~zâx â ZÔ ( 118m )ì HŠ c* Ðp ÖZ‰ ( 119)Xì ¹®ÃyZÌä~zIx â ZÔ Ü`Î^Ëi ^e

U¿ä 'Ô Å©¤ / 6,g »i§Æ~ŠZz ä $ö :ïÅ'

ì –0Æ7 ‚Z ¦¬ Ð ƒ  gzZì ÅÒÃÅ ¶Š [ Z : ]p

gzZ‰Ô7Š»~ŠZz~kZgzZ å¸i Z0 +Z » ~ŠZzkgŠyZgzŠ~wì}g ø t GZ0ZgzZ ~C Ù i7ÍðÃt! *ZZ', Zw¸/Ôì c* CZÃ[|ZkZ ÌäDIZ

à³eþ ]æ p†³þaˆ³Öþ ] ]„³aþ سþóþÊ ‚³Îþ ^³³fþ ³³þn ]„³³³âþ ‹³nÖ Ô ( 121m )ì H¸ Ìä

ÅVzµ Zµ ZÔåg"Zt ‚ƥѻ~ŠZzÐg»i§kZX Ñ^³³v³³‰] ¹ä~ŠZzÂHwZÎkgŠyZgzŠZ # 䥉çOÔ¸DYZ< Í ¥Ð, ( 122m )Xì ª Zî~ä™yÒµ Zµ ZÆVzx ÓÅg $uC Ù :K~ .Z ò}Pä'Ðc~g7kZ

:cò}‰

Ô ì Hx¯6,yZ ä $öÒZVY Ô ®~ g $u ~ŠZz D 1 E :X-! Æ yZ D 3Ôì ZÐ g $u[Z ì ÷ Em{ » yZ ~ ]c* Zzg ŧz õg @* D2


6B 189

435

Y 2012y sg ç

… â 79ÃkZ g $u[Zp¤ /Z ì $ Ë Y Åe $Zzg ÌÐ ¿w!Ëq -Š 4, ä³Û³`i ] ŸL ì L w¸»Ifx â Z 67„  gŠx Z²Z »g $uäz6, ~ŠZzD4Ô( 131)

7Š»~ŠZz~7‚Z ¦D5Ôì ** ZŠ¤ /éÐtœÃyZäM0Z ó ó Ä•çÖ^³e

§®~ŠZz Ô ( 132m )ì Šñ[|Zt ÌVŒ Æt GZ0ZgzZ ~C Ù ix â Z Ô 

xÃyZäVzg ó]§>Ô $ Ë YC',7~i *"Ð yZ~TÔx â ZÆ …^fì] o³Ê ^³Ú]X –xÃyZ~§®Šz!* ÆüÆyZ~g $ugzZì Ht ( 134m )X Å^Ûq^e èÏ$ ç`Ê áçßËÖ] †ñ^‰æ äÏËÖ] æ é†nŠÖ]æ Œ^ßÖ] L IZ{zì–ñƒD™«gxZ²Z» ¿Ð~ŠZzä' <

:¿»~ŠZz

yZ äË{z´Æ*0 + 0Z~s®z b` ñfÔ¸ïqÆ]c* ÃÆ® ) ûZz ê è {zì –ä *0 Ì¿gzZ¸Û G +0Z%Z X ì H7ƒ}6,{oÆ b§TÔ {7q -ZÐ ~ ]Z7Ægå 8WðZ]|¸ ëgzZ¸ D™ ð %0}]|gzZ ¡ »yZaÆÏ ð ñ]| p( 135m ) íCñY § ZaÆ* X bŠbÑŠŠ¼Æ¡x°ÆkZ™ CÃûÃw¸kZÆ*0 + 0Zä'

rz Û ÃÝLZ Z®Ô¸ à 3gzZ xZgŠpèa *0 + 0Zìt ?Š «

†ŸZ~Š Z®{zì „g Ìe $ZzgtÅ)ZzggzZ ÏVƒ: wJ'!* ÅyZ ŶŠ

*0 +0Z Ô ( 135 m )¸ [™Ã< Ø è LZ + $Y Å‹x‰ÐÑÆ

7et Ôì 7" $U* ** ƒÛ» ~ŠZz~ V¤ŠpVYì Ë~ ñZg kZ 4hIÅZ yÈZr gz¢ä îœG # ™Ôƒ: x ÈZzg ÖZ »kZ~Vz™E +ÜgzZƒÛ~ŠZz

èa ¹ä yeg â tàÔ ( 136 m )X ì *0 +0Z Ì~ .â »kZ1ì –Û

ä VÍßa kZ Ô QÐ x ** ÆŸZ z ŸZz dZ−ñÁÂzŠ Å ~ŠZz ¿yDg »X Ð cì, Z ]c* z%‰ÅkZ c* ( 136 m )ƒ Hgz!* ÛÃkZ {h0·vZ†0–1ZÔ ã=ZÄ0x ÷Ô¦0.ñ0x?Z†}X å+ $YÅ

x°Æ~ŠZz ä 'Ôƒ 1™Ûä VÍ߉Ã~ŠZz6,Š ã CkZì eÔ {)z


6B 189

436

Y 2012y sg ç

X å7Û~ŠZzì H" $U* ™}Š PŠ] ‚À6, %

Ü z kZ Îâ Æ ~ŠZz gzZ æ°Z yzg ; Ñ ._Æ ' ‰

:,ÒÇ

B‚ÌV',−{0¼k , izÔ Š Hà e6,w‚q -ZÆÄÜKZ {zZ # ñƒ]© s§Å~ŠZzÔƒ:ZzÐÜægU* W ðƒlˆÅ¿, ZÃægyzg ;~ÜæÔ å | 180~ŠZz Z # Ô c* Z™:ZzÐÜæ ÝçÃÑä VrZgzZ Å„Š y¶ Kä VÍß Ã~ŠZz äyñâ ~| 204Ô c* ¯ 臻Š Z¹æÃyZ äægyzg ; ‰ Š Z~ m ) Ôìg ^ ,Ã6,{ÇkZJ - ( | 207) ]Ãz {zX ( 155m ) c* ¯è ‡ » ~ŒZj -+G.G-ÊG ( 155m )X ðJ 7, { i »i úä ö Z î”0·Ô ( 157

xzøÐ ]Š XÅyWŒ Û ¡ ~ŠZzì yÒ» ~ŠZ¿ :yWŒ Û ¡»~ŠZz

Ù ªéZpäyñâû%q C -ZÔ áb†ÏÖ] ÀËvm Ÿ ä¿Ëu é†%Òæ äÛ× èÉ àÚÔ¸ ¹äyñâ Ô7Š c* -ÒgÎ= ¹gzZ HgïZ ä~ŠZzÔ N J 7,-i ú{zÅ äÔ™0ZÔn™:Š c* {gÎ~g7 ~ŠZzÆÒÊ z!* pÇVzŠ Z™Š c* Ã\W~

ä ~L L ì yÒ » yˆ0 ×~® gzZ q -Z Ô ÅÒÃx » ** ÅäZ™Š c* Ì Ìv‘ˆÆ oÖæŸ] Ìv’Ö] oËÖ ]„³a á] äkZ ÂS7, -i úúÆ~ŠZz

( 158m )X ó óJ 7, o‰çÚ æ oŠnÂ

Ë%e $Zzgt bŠ bÑŠŠ¼Æ ¡x° Åe $Zzg kZ ä '

]ÃzÅ~ŠZz ~', ',Ô®~', _ZgzZï»0£ZgzZ[Z˜wZg~V- zZgÔì »¡]¸Å ~ŠZzì s Ü', Æs Z ‹Zx ¬ kZtQÔ Zƒ Za ˆw‚]‚Æ tnÁ!* Ô‰7Š c* 'gÎ~uzŠÃyZ7tÈ»N h™Š * c :Æ-{gÎÔì@! á

(159m)X@* Y{g7!ÚZ‚fZ # ì]!* Å9J(, Æ~ŠZztÂìÌ9e $Zzg

wÙZ“Kk , ’wZ ¸Z&ä'0Æ]Ãz î0E 0_Æ~ŠZz

:]Ãz

˜| 209 ~Š Z¿gzZ| 207Ä0ZÔì w¸»™ X0ZgzZ ãÂtgzZì| 206 ( 163m )Xì 9{Š c* i| 207~ÃÅ'X 


437

Y 2012y sg ç E :X-! X £&À~kZÔì 0ÐgŠ rz ÷ EÆ~i é›E.ÅZ[Ât :ãU* [!*

6B 189

Š¼ÆÚÅ[ÂkZÐ ~ŠZz

:Ú+ $YÅ~ŠZzÅ~i é›E.ÅZ[Â

:‰bŠbÑŠ

~i è~˜Íq -ZÆ~tK~ŠZz –äIfx â ZgzZ ~Š Z¿D 1

]>Å~ŠZzä{)z~ê]¸c* gzZ *0 + 0ZÔ ~Š Z¿D 2X¸ïŠ kgŠ » IšE 3.ÅZz~i é›E.ÅZzõg mZ[Â~ IfgzZ™ X0Z6, Šã CÅ[ÂkZD 3Xì H™f » ï gzZ H ²Z àSÐ kZ ä > D 4X ì – ó ó~i é›E.ÅZ r # ™L LÃ~ŠZz ä {)z E G G 34$ Ðx ** Æó ó~ŠZß Z ~i èðö§ L Läã?v0Zƒq‰Ô HÌŠ OZ6, ] c* z% ]c* z%Å ó ó~ŠZÒ~i é›E.ÅZ [ L LÒZ~ ~g ]Z ìD5X ( 170m ) Å3ÅkZ

]c* z%‰?Šg"~v Z ` uäŠ ò 0Zx âZ D6X ( 170m±5) Ô ï! á

( 172m )X ÅÜ~ŠZz

7µðÃ~kZw–Æ'

:ÌZÅ~i é›E.ÅZ[ÂgzZ]§gŠr

6,û%zx £kZ ³ñgzZì @* ƒ~gŠ r~Š ã CÆ~t]§g Ñ » ~i é›E.ÅZ[Â

.â ë ZÐ ƒ ~  ˆÆt GZ0Z]§Ô 7e=Zz ~i *" Ð yZ ^ ,à ÐÉ Ü Š ð•Z ”Å q ¸z U â iÆtuz {zçC Ù ä~ŠZzÔì ~i é›E.ÅZ[ ¸ 4E 5_Æ]â £yZÔ ( 174m )ì Å V2ZgyZÔNƒ(V˜ÅÌ„Šy¶ KÅ èEG Ã]ßZÆ~ŠZz Ô å HwEZ äv å Z wÎg yZgzŠÆ]ZzçÃX HÌç»

T §Æ$ö~ Tì ™{ ÌŠ Zñ(Z Ôì H¨Ðõ]ßZ äM0Z ( 175m )Xìg]~Š ã CgzZëZ »]§~i èÐ]Zi q Ð ZyZXì Š Hc* CZÃ

zzgƒ pi KZ ä (Josef Horovitz) u,

~ŠZz :qÊ»'gzZxZ²Z»‘u6,

~ŠZz7—ðÃ~kZ –~{™E + Æ~ŠZz~;|ñzàzÑZ ~i é›E.ÅZ[Â

Ý‚íj‰] p‚Î]çÖ] á] oÊ Ô Ö] à³Ó³Û³m Ÿæ H{Š.ZÐ]§Åt GZ0Zä ÔH~ .ZÐÏZŠ Zñ{Šc* iЃ  ~}nìthÉ ( 176m) Ñ^v‰] h^³jÒ


6B 189

438

Y 2012y sg ç

:g ¬{Š .ZÐt GZ0Z Hi Z $ZakZÐh eg !* g !* x ** »t GZ0ZäkZ1 ( 176)Xì @* ™yÒ: Y»])kZŠp ó ó ^÷–m] oß$‚u ‚Î Üa†nÆL LñY0 -! IG :E XE ¹~Šgä'ÔwVÝZÅ ÷ ¹Z çl4]ZÔ]Ñì{gÃèÆu, zgƒ m ) å]ç o× ]‚u]æ ¡nÖ Ý‚³Ï³m Ü³Ö ý ‹³³jÊæ…ç³a á]Xì ?Š šòúŠt kZ Â{Š .Z HwìtÐó ó ]ç³Ö^³³ÎL LÂäkZ~~i é›E.ÅZ[ b§ÏZX ( 177

 ¹~ q Ê ä 'Ôì * *™{g ! á Z+ $Y Å „c* Š$ +¢ 8: x ** 1X ìC Ù ªÐ Â ì –(q -ZÃVzx ÓV˜ì HwEZ6, V»yZ ÒZä~ŠZz ]ç³Ö^³³³³ÎÂ

tì { i Z0 +Z 7Z:ZzÐ ïz;@* i§kZÆ~ŠZzvß ( 177 m ) X „c* Š$ +:ì ‘utÔì i Z0 +Z » ~ŠZz K6,~ŠZz6,Š ã CÅt˜ÅVÓ~ ~i é›E.ÅZ[ÂgzZ t GZ0Z ]§ ~Š ã CÔì L)q -Š 4, Æ'ÌŠ ã Ct Åx Z²ZÆ‘ugzZ nZ ‹ZáZz äY G -:X ! ÌVŒÆ$öÔì 7ê q -Š 4, Æ>** ƒ6q -Z »VÓ~~ .–zgŠ r Ô H7¨Ð ‘uÃkZ ä Ëp Dƒ‰q -ZJ -p ÖZJ -VŒ ¿ ÒZ m )Æ™:i Zñë !* »VìZzg‰Å~ŠZzgzZt GZ0Z0Ðc* ZuPä'

Xì Š ã C" x Z²Z »‘u6, ~ŠZz H" $U* ( 184D 181

[ÂX ]‚~kZÔì 0Ð[|ZÆ~ŠZzãU* ` :ãU* ` ç» õg@* ÅVlgzZ #‡z Ô ¿7gzZ^ÅŠZñdÔ wEZ »RŠ‹Z Ô y*»

Ôe $ZzgЊZ Û Zk Bq -ÑÔÌZÅ·_ð‡´ÔŠPZÐ[²gÃZgzZyWŒ Û Ô {)z X ±ŸZdÆ~i é›E.ÅZ[ÂgzZh +-Å:ñ~b)°%ZÔ{™ZèÐcì ä~ŠZzì –ˆÆ4ÜÆt # Ix ÓÆ~i é›E.ÅZ[Âä' 25 ._ÆwßZÆRŠ ‹ZgzZ ( 189m )ì Å,Å~tñc* Zuz] Zzçx Ó

VzgÑ‚(gzZKk , ’ÐpÒÆK M F, ãâix** ÆVlÔ(sZ)ì H™f » cì $uÅh g +i0)‚Z0ÐMñÒzçgzZ ( sZ)ì HÌ™f »k B yZygzZx ** Æ


6B 189

439

Y 2012y sg ç ( 192m )XìØ{»[ÂkZ6,

Æ$ö]c* Zzg9 Å ~i é›E.ÅZ [Âì wì »'

:[|Z»~ŠZz

XX]ç³Ö^³³³ÎZZªRŠ‹Z}}gzZÐp ÒÆVzµ Zµ Z._Æi§ ‚³³³³³Îæ ( 193m )ì 1x »ÐwßZkZ6, V»35sÜä~ŠZzÔì i ¸WÐ

X l^ÕçÚ DOQE oÊ p‡^ÇÛÖ] ä³þe^jÒ oÊ oÃÛrÖ] ^߉Ÿ] ]„a p‚Î]çÖ] †Òƒ /µqDgzZ ~gg ZË~K M F, Å ~i èä ~ŠZz –ä ' ËÃyZ=g fÆ D]çÖ^ÎEÂQïŠÉ,(q -Z¬{zÔì H¿Ð~È

RŠ ‹Z§Zz LÔ D Y D™{™E +»]uZz ZŠ¼ÐÏZgzZ ïŠ

{)ztçgzZuZzg$ +ÒzçÔ c* Š™†ŸZ »VìZzgÐ t§Š¼}uzŠQÔ –B‚Æ Ð ]çÖ^Î Â%Æs # ZÜÅVñ** ÆcìLXì i Z0 +Z¸ »yZ~VìZzgÅ Vh§Æ$öŠ ZñÒZ » ~ŠZz –~y WÔ ( 202D 201 m ) ~Š™ qzÑe $Zzg èÏm†› o× p†ËÖ] ^߉Ÿ^³e ä³³n۳׳óÖ] ä³³i^³Ú †³%Ò] Ñ^³‰ ‚³ÎÔì ._Æ ( 205m )X àn$‚vÛÖ]

Ô V¸Æ Vlä ~ŠZz ._Æ '

:ç»V:g@* Å(]Zzç)

6,çÆw‚¡ì Zƒ(Z Á¹gzZì Hx ÈZ »h +-z ”ÅV⊠‚Vß ‚

ojÖ] ^m]†ŠÖ]æ l]æˆÇÖ] îm…^i ‚m‚v³i o³Ê p‚³Î]ç³Ö] ܳja] ‚³Ï³Ö ÔƒŠ HH rZ ÝçnÖ^e ^Þ^nu] ^fÖ^Æ èߊÖ]æ †` Ö^e ^ÏnÎ ]‚m‚vi p‡^dz۳Ö] ä³e^³jÒ o³Ê ^³â†³Òƒ à³e] Ì‘æ Ôì HÌäM0Zs Z ‹Z »! pkZÔ ( 206m ) èß³ŠÖ]æ †³³` Ö]æ V:g @* Å_Š Zjì –gzZ ( 207m ) ]…†vÚ ^ím…^i å‚ß á^e p‚³Î]ç³Ö] †³n%Ò »‚ÆV:g @* VŒÆyZgzZì E¯6,Vzzg7LZÃ~ŠZz~çz‚Æ z ] Zzç õg @* {Š™ÜÅt GZ 0ZgzZ ~ŠZz ä 'Ô ( 207 m )ì x ÈZ å gŠ rVâzŠ yZÆ>§Ôáï ò}FÐ:i ZñÆVâzŠ™ ¯ wz] .q -Z » c* Zu

yZ ä§IZ+y O Zƒ(Z ÁÔì t · Z~V:g @* Å]Zzç} (, gzZ_Š Zj~


6B 189

440

Y 2012y sg ç

ÅXÔì Å„Š y¶ KÅ]uZz 25, Z ã½ä 'pƒ Hs %ZÐ VâzŠ 6,t GZ 0Z Ã~ŠZz Ð p ÒkZ Ô ( 209 m ) X ì Å ä ~ŠZz sÜ õg @* ³ VŒ Æ~ŠZzì H7ä t GZ0Z™f »Xc* Zuz_Š Zj‰Ôì ÝqE¯ t GZ0Z™f » {)z m°Z0z/tugzZ–! ZtuÔ00·tu }X ì ™f »yZ # Ÿz Å]!* s kZ ÅM0Z 0Æ ~ŠZz Ð DÔ ( 209 m ) ì M 7~ ( 209m )X XÌõ]ßZVŒÆ~ŠZzì CYƒ

5+ $Y Ås Z ¢äv å Z wÎgÃ{ Ú]|

:ç»V:g@* Å]Zzç‰

ì§Zz»w‚}uzŠÆ]ótì @* ƒx¥Ð t (ì –ät GZ0ZÔ å ^³a‚m‚³v³i o³×³Â ÌÎ] ÜÖ Ô:Zz** ÐçÆkZ~ì§Zz»·¾tp

§Zz»ypg{ â ª·,‚Æ]ótì –ä~ŠZzÔ( 210m ) †³` Ö^³³e @0Ý‚tuÔ( 210m) å†q^`Ú àÚ †`?] èÃf‰ Œ]… o× á^–Ú… †`? oÊ Ôì ]¬Åtuä t GZ0ZÔ ( ~ŠZz) Š H5~wZØi ¸WÆ·,z12Æ]ó G E 34¢µÒzçÔ ( 212m ) Å7”Å õg @* iz',._ÆïÅ~ŠZz q é¨GG p~Š

”ðÃä t GZ0ZÔ ( 212m ) Zƒ~ ãU* ÛÆwZØ·,Æ]ól

VrZ ”ÅyŠgzZ·1ì –yŠ 15Üõ]æ ä x ÷ 0ZŠ¤ /! á ÆyZÔ Å7 ~ŠZzä{)zM0ZgzZ~dÔÄ0Zì yÒ»'Ô (212m)ì Å7Ìä ·Æy s Z ßgw‚zÆ]ó._Æ~ŠZzÔ ( 212m) Ôì Åte $ZzgÅ

D¼ »tukZÃt GZ0Z ( 224)X å5+ $Y ÅzZzf0·tuä\ å W~ kÜZ¦0ZgzZÄ0Z²( 224mÔ å‚ß èm†ŠÖ] å„`Ö †Òƒ o׳ ÌÎ] ܳÖE7 ( 224m )Xì HÐ!ZjÆ~ŠZz~V1ÂKZ™f »kZä Æ V:g @* Å c* Zuz ]ZzçVŒ Æ ~ŠZzì @* ƒ ãZzÐ Vß VyZ ì yÒ» ~gz−ZÔ HtÃ]c* ZzgÅ~ŠZzäy OgzZì ˆ~ŠÌZm{Ãç

( 246m )X f ex »Ðï{Š c* iÐt GZ0Z~ç]g @* Æ]uZz~ŠZz


6B 189

441

Y 2012y sg ç

:,Qw)Z¬

‚³Ï³³ÖÔZc¿6, [|ZÆ,Qw)Z¬~ŠZz

( 246m ) Øn’ËjÖ] Ü$ Ù^ÛqŸ] èÏm†› p‡^ÇÛÖ] äe^³jÒ o³Ê p‚³Î]ç³Ö] Ô׳‰ 6,V»Š¼Ô ( 246 m ) ]¬Å c* Zuz ]ZzçQ ~ .–z gŠ r LZ ~ qzÑ X H¿6, wßZÏZä~ŠZz tÐ p ÒÆe $ZzgwßZì nZ ‹ZÃ+Š** 6,"i§ÏZÆ~ŠZz

p D™k , ’,Å VzÐ i ¸WÆ e $ZzgC Ù ]§ >Ô ì ßi§

vgzZ ¹Ð ¾Ô ‹Ð ¾LZçZz kZ ä VrZ @* ƒ7x¥t Ð ~ŠZz

Ð VìZzgÜç& ¤Å] ** ÒÆ~ŠZz~]¬gzZ§ZzÑQÔì yÃ@! á

Xì C0* ƒÁ¹

D ä ~ŠZz~,Å_Š Zjz ]uZz ]g @* ø

:wÑ+ZÐ]c* WãWŒ Û

ÃkZ Âì ~ F, Ze $WðÃaÆ{zçˤ /ZÔì HŠ PZÐ VìWÅyWŒ Û ]gz¢ E E g$ +k B gzZ ó ó Ý]†vÖ] †` Ö] à ÔÞç×òŠm L L~™fÆîÏC+tu}ì HÜgz¢

Æg$ +k B tWtì –ñƒ D™‚¿ÅVìWÅwÎÑZ >gÎ~ sfÆ m ) …‚e á^? oÊ kÖˆÞ ^`Þ] †Òƒ ojÖ] l^m¤] ˜Ãe †Òƒ æ Nƒwi ** ~µñ X BVÅkZ Ì~]Zzç}uzŠ {z´ÆkZÔ ( 250 Š PZg"Ãg ÃZä~ŠZzV˜V˜~c* Zuz]Zzç

:ŠPZÐgÃZ

ì 1x »ÐwZŠZ~gÃZä~ŠZzì –Æ™©q Z »yZä'ì H7 àÚ ØnÎ âL LsÜätGZ0ZÔ(253m)ÔKÜgÃZ297À~[Â~g7gzZ

( 253m)X ‘gÃZ393Æó ó …‚e Ýçm oÊ †Ã Ö]

ñYÆ_Š ZjgzZ VlÃ~ŠZzì –ä '

:·_ð5Z'»~ŠZz

kZÆ~ŠZzìzz¸Ô åtØЄ‚»ä™ ‰Z]â ¥~ŸÆq ¸z ÅݬÆg U* WÆñx Z™/ôgzZgå 8WV;zgzZ lÝÆ{gëÜæÃyZ ä tØzx ÈZ Ý^ÃÖ]æ ”^íÖ] ‚ß å†Ú] †³`j?]æ ÔÖ„³e ͆³Â o³juX Å «]àÐw


442

6B 189

Y 2012y sg ç

àÚ ^³Ã•ç³Ú Å] ܳ׳ÊL L~ŠZzw–ì _g¦ / 6, zZ ðÉgÅægyzg ;Ô( 255m ) ?:XÅZg ZŠsÜ{zÔ ( 256m ) ó ó ^Û`e l…†ÚŸ] ‚a^ ÛÖ] àÚ ]‚` Ú Ÿæ Ä•]çÛÖ] > çE Ð V¸´x ÓyZ Nƒ (ÌV˜ ~ ~tÇX 7„Ð V¸´ÆÜæ ª

 H qgÐ J -VñÝÆyZgzZ Zßñ¯Zz/ôñ¯ZaÆkZ Ô¸ /Zz ä\ WH ?ó ó ØjÎ àm]æ å‚` Ú à Նfím Ô×a] àÚ ]‚u] k³Ã³Û³‰ سaL L

( 256m )}™„Š y¶ KÅ]Š ÞñY ÅyZÃ\W ‹Ð ËÐ ~ VÍß LZ $ 4hG (Z {zçðÃÉ Ô‰ aÏZ üG %Ô D YaÆÜçÆ(kZ {zÂ4ØÃyZZ # yÒ» ~zÅZyzg ; Ô ( 251) VƒKÝq: ]â ¥ÅkZ äVrZ™ Y V˜ 7 G ( 5ŸÆ {Š Zg Z » V¹ Y7Ô ¬ŠB‚Æ îÏG }l q -Z ~l Ã~ŠZz ä ~L L ì z ]Zzç~ŠZzì zz ¸ Ô ( 257 m ) ¶ðƒ k B V˜ ì p »– » ¹ ?ì

z·_ÆkZµš ñàÅ]â ¥ð5Z'gzZëZ 0Æq ¸z ñYÆc* Zu

à³³nß³³u p]æì –~ŸÆ– » ~Š Zz6, gîÆwVX ðW~³Æï

~ŠZzÌ·_ð5Z' »]§Ô ( 257m ) Ðm^–Ú æ h^Ã? æƒ Íçq] ]æ çaæ

( ¹!* )

Xì ]oq -Z »e $Š ZÐZzÑdÅ

xÎ@* wzZzyÑ]Ñ£ Åy*zy ä VrZ·ù »}p]g @* yZÆ~ ò z0 +yѦ)´ 9zg 130 : 7

: wzZz

X‘6, Vƒ UZÆõg @*

/0·L L~zkZX·ù»}pózdÆò~z0 + yѦ** Ññª :xzŠz ó ó( x Z²Z6,~C Ù ix â Z ) ~ŠZzQL gLzZ ó ót5q -Z Å:àñf~]§gzZ ~ŠZß Z 9zg 130 : 7 9zg 105 : 7

X ï! á á£gŠVZ¤ / zŠÐyZÄÆ

X·ù»}pIèÆr ò ™¦ :xÎz #


6B 189

443

Y 2012y sg ç

Æ~ ò gƒÑ~”ZgZ£Z** Ññ ]âlãWŒ Û gzZ]ï~‚ ~z0 +~gåvZw¾¦ËZe

EÅ +¬yZÆ~œ,gÑ » ò~gƒÑ~”ZgZ£Z ** Ññ]|+çl©.Z 

—Ð DIZ e $ŠÃZz ÌZ Å]î~‚gzZ ]â} .ãWŒ Û ÅXì @* ƒ~ x Z™ 4&ŠÔ²kgZæ .gÃçOX ¶:zaÆ]*WŒ ÆîG 0E Û Ï0 + i ~g7ÅyZXì 7 G Ô åHx ÈZ »kgÃ~‚àSq -Z~ó xó ‰ŻLS L gæLZ~gƒÑäVrZa

yZ X ¸ D™{Š.Zg7½Ð yZ ~‚®gzZ Dƒ q -ÑkgZæ .gà ~ T

** Ññ]|yˆZ ¦ZŠgzZ ~ ò z0 +÷ZdZ1Z¦ ** Ññ]|xsZ®~ +n GšE GšE 3r{! 3r{! E E vZ ï á ¦** Ññ]|ZŠZŠ~mSkZX ï! á Ìò~gåvZ ï á¦

~Y !Z >z0 +x‰Zg ZŠ Ô à °ZØæ ~z0 +÷ZdZ1Z¦ ** ÑñL L D â Û ò~gå ò æ£Z @¦ ** ã Ññ]|xsÑZ gzZ ñÑ p=È- Š x‰Zg ZŠ™ƒ rgÃÐ

ëz ò Í ëÔ „g„  {',z ÜB‚Æ „ yZgzZ ñƒ¿z Û 6,D¬ U*WÆ ) g" ~ ~èF, ® gzZ pÑ ~g g Ô g $u kgŠ Æ kŠZ ]|B‚Æ ò¯

]|É Ô å Zƒ 7Ä» ’gzZ¼ZŠ ~Sgæ‚Ÿ!* » yZpìg D™• Ñ ~gø Å\W Hn²ä ~ ÂZƒz~y W » w‚Z # X ìg m{ y¶Æ kŠZ

Å\WgzZ ~÷vZY ¶ KZL Lc* â Û ÂÔ Š Hƒ {h +Š[W~™Èt Ôì ~96, u~{Å ðZ] .

yWŒ Û kgŠÆ~gƒÑZ£Z ** Ññ]|Ì~ b§kZ {zÔ ÏìgyŠPgzZ ðŠ

X ðJ ºÔ Ò»EÔ! ²%


6B 189

444

Y 2012y sg ç

X ÇVî YWgƒÑЄ~™ïÐ{] .â Ò−Zz™ Y~ÐÈ- ŠÔVƒ;g^gƒÑ~

vZhXÐVƒ ¦g !* -ZQ VâzŠ ë 1™¢gzZ Hg ÖZ »]ää ~6,kZ q

X óì ó gB‚q -ZVâzŠë~x‰ŻSgæ EÅ xsZ®{èˆgñ** zŠ yZÆ ~ ò gƒÑ ~”Zg Z£Z ** Ññ]|+ çl©.Z GšE 3r{! E vZ ï á ¦** Ññ]|yWŒ Û ¬zyˆZ¦ZŠgzZò~z0 + ÷ZdZ1Z¦** Ññ]|

Y !Z >z0 + x‰ZgZŠ 䙯ZwzZ„g# Ö } .gÇŠc* gzZ¤SVc* útÅò~gå+

ÀF, ~ze ** îÔŠ!* W/Ôx?ZgZŠeY䙯Zy  ñÂÅ]¬zÑÅyWŒ Û ÀF, ~~ 4&ŠzÔ²kgZæÆR', Є§·ÃyZ„  Zg~îG 0E IÐkZX ¿gŠã CÅyWŒ Û G

àÑÐ@¦)Å]Z|zŠ yZÔì ÝqwÅ U Z%ÎÔ å * @Y H{Š.Z

X ZƒqzÑŸ»ögD + ÅyWŒ Û ÀF, ~kgZæ9zÒZÆÆy!†gzZy EÅ kgŠÆyZgzZ]ùãWŒ Û Åò~gƒÑ~”ZgZ£Z ** Ññ]|+ çl©.Z 

äZ6, L L[ KZ ä ò~z0 +÷ZdZ 1Z¦ ** Ññ]|Ð mÆ ]:SÅ EÅ {! á ¦** ÑñXì 1{ ^ ,Y»]â } .gzZ]§Å+ çl©.Z gzZì à Z e Ýzg~ó ór Zl  E Å E3r ‚Æ ò~gƒÑ ~”Zg Z£Z ** Ññ]|+ çl©.Z Ìä ò~g å +vZ ïGšE ~# Ö } .ÅMg ‡A $%& Ô å c* Zz™5Z y*o„q -Z6,yWŒ Û ]â lgzZ ]ï

Xì ;g™7 E Å ãWŒ Û gzZ] ï~‚Æ~ ò gƒÑ~”ZgZ£Z ** Ññ]|+ çl©.Z !£t

-ZaÆVß Zz ä™·_ »‚gzZ!£ Égq q -ZaÆKgzZ Œ6,] âl XìjË

GšE 3r{ ! E kgŠÆ~ ò gƒÑZ£Z ** Ññ]|Ô ò~g åvZ ï á ¦ ** Ññ]|ZŠ ZŠ

:i Z§¶gV- ÐmÆx ªÆV;zgzZ• Ñ~yWŒ Û

Z£Z ** Ññ]|Ôì ƒ  o* *™7§Zz ë Z q -Z VŒL L

~Ô²kg Zæ gzZzz%](gŠ Z # ~ k¯k¶Z LZ ä ~ ò gƒÑ


6B 189

445

Y 2012y sg ç

gzZ Zg¦ / g ZÍ ** 6,Y ºÐ ¹ Âc* â Û x¯J6,äƒ: Ä»yWŒ Û kgŠ {z sÜÔ‰ − DƒÁg}ƒŠ}ƒŠ}g ‚¹Ð ~yZ

~ ò gƒÑ Z£Z ** Ññ]|~ pÇ Ô Š H{g ¹!* ¡ {¤gzZ 4 X ó óåc* WaÆäƒ[c* ;™ƒkâ â Ð

6,‚D îS~TÔ å: {Ãg Z0 +! á Z (,q -Z~gƒÑx‰ŻSgæ ‰ÁÂë ZϹł~Vâ !* i ~ m, ôZgzZÏg ÃÔ! ²ÔzŠg ZX åŠñ{íf °» ÌtgzZOg6,gîm{~·_LZ‚ðÃ: ðöCY Åe $Z@t Ã{èˆgzZ

ñY1™‚f‚ÃkZì * @Yc* C¼gzZ ñYÅȯkgŠk , ½¶CYÅe $Z@

IÐ kgŠ åw©» ò~gƒÑZ£Z ** Ññ]|X ñYc* C6,{7yŠ}uzŠgzZ

ò~i Zgx â Z6,e $WkZ D â Û Äc* gŠ ~ TÔ @* ƒ »·_yJZ ª X f e yJZzŠ

H]î~‚Ås ò ¤r # ™gzZ Ï ò ß Wx â Z Ôì – Hä ~ ò Nx â ZÔì ¹ Hä

»yWŒ Û kgŠ ZuzŠQX 7c* ìŠ HH·_ªZz * @Y1á { ^ ,Yt~k , Š ~hðÔ X @* ƒyJZ

y*¦ùq -Z »]gÎ~g7 åt i§m{ » ò~gƒÑ Z£Z ** Ññ]|

gzZ D Cy*4Üq -Zx» qÃgC Ù QÔ D â Ûk , ½4Üg"6, kZgzZ ïŠg Z Œ Û

6,gîàSgzZì gÃè y*t J -e $WV#Ð e $WV# s Z e Ýzg6,~ .–Q zÂs§Åä™;6,¢qgzŠÃ]*WŒ Û gzZ D â Û 7Ð ¤SÃ] c* W*g

ãZ/gzZ Ï(aÆ ]ȽZg ±Zg"gzZ sz@* g" kgŠ yZgzŠ b§ÏZ X D ÑŠ 4G 5k!]ï 3E ±5 V\ » ÅyWŒ Û kgŠ ~gƒÑ Z£Z ** Ññ]|ßC Ù X D YK ûE

Ô 'ƒÒzŠ: ZizgÔ Cƒ¹&½]æ Ô D â Û øiu ÂÙ Š „@* ä /ZÔ D â Û

~y W ZuzŠ Ô yJZ ›â i Wq -Z Ô Dƒ yJZ m{zŠgzZ D Yƒ] õ0* 6,gî¦ù

*kZgzZ @* Y Hx ÈZ »Š ‹Z„*g Z0 +! á gzZ CY Å «‚ˆÆTÔyJZ

X* @YHúæÃazDIZ', » ZФS~


446

Y 2012y sg ç EÅ »> ÒgÎ~ Ýzg Å]ï~‚Æò~gƒÑ~”ZgZ£Z ** Ññ+ çl©.Z 6B 189

ÃÔ ˆ×0Æ> ÒgÎ D â Û X ì @* 0* gZŒ Û óv ó Z], Ã-ÂL LyZÄ

yŠ k2 Ð ]Š Ñzì Å ô¥t 0Æ kZ ä V¿X Šñ~‚ M ä¿', š Yò ** ¦', Z Zƒx¥Ú ZsÜÐg I]gÎgzZ åc* W7§Zzt¬ kZÔ Š H %~~g Zpzª f ÏZg »y WgzZ ZƒgZpz?f e $.gzZ å Hp»?E +ÅvZ

gzZD™~ .Zçq -ZЧZzkZë[ZXì òiÑ?E + ÐvZ], Ã-Âa t ñƒ s Z e: ñ»nË~Ñ ãWŒ Û gzZ ñƒ n pg ¹!* 6,(KZÃy*-Z Æݬ}g ‚g0 +ZÆkZÉì 7„ »äƒ?fƦ', Z¡§Zztë

}™-ÂÌÅg Ãˤ /Z~vZ], ÃÔ¿ðû *Š ªXì {æ7]‡q -Za

._ÆïÅ~ ò ŠŠ_övZ à z { ! á ]|vZ], ÃÔì @* 7,** ƒZÎgz?fÃkZ  ðä /Z[ ZÔ > [D 4 ÔvZwÎg D 3 ÔvZš M D 2 ÔvZ[ÂD 1 X g e6, gî~Š ã C ðZÎg ÅkZ ._ÆÞZ yâ ‡ Â}™-ÂÌÅq -Z ËÐ ~ Vzge yZ ¿ Xì xiÑ ÂñYà Z eÃë¸q -Z6,¯ ) !* ÆðZÎgzª f ÅVÍßëÀ` W~*Š

ÅvZ], Ã~ëì akZ¡ðZÎgzª f ~g øì @* ƒx¥¸6,gîs ™

yWŒ Û Xì c* Š àJ -VŒÃëäTÔì ˆ¬f(, „Zz6, "gzZì ˆƒ»W ÃëpÔì Š H5s§~g ø Ôì [¯q -ZÐs§Å\¬~g !* |gŠu 0*

ÇÔ mƒ:ÐëÌW~C Ù ªgzZÒÉ Ô Å:, zce ã™ÜWÅ[¯kZ

gzZ ñY ŒÃ" $ÂÑgzZ A $»Š°6,gî 9Ð kZìt ÂÅ[¯kZW } À§gq -ZÃ[¯ËpÔ ñYHi Z $ZÐ „ZâgzZ ñYH¿6, %ZzZÆkZ Ìq -Š 4, ÆVß Zzpg=ÏZg f Ô ¢ 8\ d~Œ ¡™ ¯ j +Ëc* bŠÄg™ ~ ~äâ i {ŠñX ì ?E + z #ÅkZ~ VsÇÂtÉ Ô * @Y Hg Ñ7W

ä ë Ç ñYƒx¥ ÂBŠÆ™:i ZñÐ x ©ZÆ yWŒ Û ÃwqZ LZ ë¤ /Z


6B 189

447

Y 2012y sg ç

äô ³×# Ö] Øôfû vøeô ]çû ³Ûö³’ô³jøÂû ]æø )~Š½ÃëäœyWŒ Û Xì Å-ÂgŠ¾Å[¯

V- ‚ëLZ~VߊÆXÄÐ~ëp( 103:yZ/wW{gÎÔ ^³Ã÷ ³nû Ûô³³qø

Ð VǸ ÇLZ ëÔì ]zZ°Ð s§ÅVzg ZŠ ºg LZ Ôì .aÆ

-Z LZë¤ q /Z −X D Yƒg »aÆä%ä±6,˜7 ÏZgf Å *Š?f kZ

gzZ ._Æ ãWŒ Û ñA Ôn ò (Z ¿ðÄh +! á ÂBŠ ™ õY ÿq -Z

vß {z Ôì wq¸ »Vzg ‚¹ Ì~ 6ÆY fX ƒ ¬ZñÆ~0 + zZ} .ñ¬æ G + ù'zbé}E©EÅ!* îG 0ÒC ñƒD™í!* b & ZgzZ»YÔÑÉH,CZ ån Û »X

Åä™3Zcz3 ZgWÐ Vzq yZÃkÜZ xZúgzZ Dƒ Zc¿6,kZ™™ÃbZi°Z

ì CƒÒÃÅD¨ ¤!²C Ù ì@', ÆkZª qÅyZk\Z1D™ÒÃ

z°ÜZ(,Ѓ  b§ÏZÔ d $Š Z Z (,Ѓ  Ô …Z (,Ѓ  Ô xZ(,Ð ƒ  {z

0yWŒ Û xŠ { Z(, Ѓ  {z Cƒ7Za éZpt~wŠÆË1X ñY0~è %NÅë ZxE@',ÆkZX }™x » »]úŠ™0xsZ ¦ZŠ Z (,Ð ƒ @æF `  X ñY

?ì HgzZ Â7-ÂÅœyWÛŒtÔì * @Y{g™ƒy.6, ~Vkv EÅ E Å ò~gƒÑ ~”Zg Z£Z ** Ññ]|+çl©.Z :]âlãWŒ Û Æ+çl©. Z

ó óyWŒ Û ]â lL LyZ>Ã]ïëZP Ð ˆyWŒ Û Ô IÐ ä™ qzÑyWŒ Û kgŠ

Xì „g Yà Z eÝzg6, kZVŒB‚Æg "ZX¸D â Û 7g"

gzZì Zƒwi ** óg’~ w‚ɈyWŒ Û

:]c* W*g]gz¢Ô\zZ)l !

wi ** ', Z', ]c* WX åLg ~gYÌwz4, »VÂgΊ¼‰ Ü zàì " $U* Ð]c* Zzg

@* ƒ7t Ôì Å]gÎV#e $WtD â Û ”Å] c* WyZxå ™ZwÎgQÔ g Cƒ X ñYc* Š™ ¦ìeV˜Ãe $WTt:gzZ ñYc* Š™ ¦(q -ZÃVìW~g‚ å ]!* t~ekZXì Cƒ" $U* ÌZÅ] c* W*g]gz¢Ð”kZÅåx™ZwÎg

ÒgÎÔmÜZ ÒgΉÔKgÇ!* 'gΉ~œyWÛŒì “  ZŠŠ c* Þ ‡Ì . gzZ yZ/wWÒgÎÔ {• ÒgÎ‰Ô ~(,'gΉb§ÏZX {)z)ÒgÎgzZ W, Ã


6B 189

448

Y 2012y sg ç

Kgì ¾LZ y*q -Zì @* ƒ x¥Ð ] Òz ºkZ X {)z/ ÒgÎ "%gzZsîÚ Zy*ZuzŠÆkZsgÔ Š 3G ~}g 0* ðJ eì ûE Hƒ»~]gÎ GE G ~™ÕäS¨$z ÕäW ¨“X »]c* W*g ÌÐ o ng ZÆ:WÆy*sîkZXì @* ƒ»

zzË%ÃVÓo1%Pìê]!* tÐ ]Z f ÅœñZ} .akZÔì @* W %ÆkZgzZì Ð xi Zß '*g !* Ãu0* yWŒ Û akZX ,Š â Û™f(q -ZÆ*g

xk!* gzZì H7ZŠ Zx ZoÑ!* ä +¬Ã# Ö } .kZX Yƒ 7ZŠ Z h»œyWŒ Û X ÇñY3gp Òm{»qkZ~ÀF, akZÔà {Ð# Ö } .kZ!zZŒÃ

äâ iC Ù gzZx ¸C Ù oC Ù u 0* yWŒ Û :4{mÀ/)¬x©Zo^ZÔ6U* )l {g ! á ZÐ( 28:ò{gÎÔ Œô^ß$×Öùô è÷Ê$ ^Òø Ÿ$]ô Õø^ßø×û‰ø…û ]ø ^³Úø æø ) 6Ôì Zƒwi ** aÆ

»kZ¿C Ù » *ŠakZÔì Z F, Z™0e $Z@aÆݬx ÓœyWŒ Û èagzZì @* ƒ HHyÒÃ]uZz ðb Š PV;z, Z µZñÐ ¹ ~ˆyWŒ Û X ì ¥# t7Š°t¦ / Ù Ð kZpÔì Š C H1Ìx ** »¿m{Ë~p ÖZ ~C Ù ªgzZì

z x ¸C Ù ìt ÇÑ »yWŒ Û É Ô ¶ ]‡¯ ) !* aÆm{x ¸ÏZ ¡wV

Ýq]‡Ð kZ V7á Zz äƒ Za ~ äâ iC Ù áZz …ÆoC Ù gzZ I ]‡!ß Zz=L L( 2:-ÒgÎÔ …ô^’øeûŸø û] o³Öôæ ^ö³mFø ]æû †ö ³fôjøÂû ^³Êø): 4vZw‡¾X ,™

Ù gzZ ÑZzG C gC Ù ñY H7 b§kZÃm, ³yWÛŒì ]gz¢akZÔ ó óz™Ýq

]àÐ ]× b ì ]gz¢a kZgzZŒ¥# » yWŒ Û Ã\ WLZ ÑZz "7, Æ™;6,kZ ] Ñq LZ {z @* Ô N Y ¿gt ‚Æ ~g ‡z ì‚™wïwï D Yƒ lñ{™È Ú Z sÜx Z™+¬0Æ; M ÒgÎ }X }™Ýq]‡

ŠpÃ¥#ÐkZpÔì ðƒwi ** 0Ɔ1Zª XXg`Ö oe] oÊ kÖˆÞZZ Å7: ] !* tt ‚ÆkZJ -Z # Ô @* ƒ7Ýq{Z +ÃðÃ0Æ]Z f ÅkZ

Ãx »ÏZX †1ZsÜ: Ôƒ¥#» ~t½ì ¿{zC Ù ¥#»kZñY Xì ]gz¢Åä™zÂs§Åu 0* yWŒ Û …aƶŠx Z


6B 189

449

V ˜ÃfÖ] Ù^Î V Ømæ^jÖ]æ †nŠËjÖ] àne ц˳Ö]

Y 2012y sg ç

:sz@* zg±Z! pÔkU* )l

¡ÛvjÚ ^`e oßÃÛÖ] oÖ ] èm¤] ͆‘ Ømæ^jÖ]æ ÙçÏßÛÖ] o× ÄÎçjm ^³Ú †³nŠË³jÖ] ០Ü×ÃÖ] Øa] ^ãnÊ “ì… ‚Îæ èߊÖ]æ h^jÓÖ] ÌÖ^íÚ †nÆ ^â‚Ãe ^Úæ ^`×fÎ ^ÛÖ àÚ ]çÛ`Ê ^Ú gŠu Øe " # ofßÖ] àÚ åçÃÛ‰ ]ç³Ö^³Î ^³Ú Ø³Ò ‹³nÖ èze^³v³’³Ö] ! èߊÖ]æ h^jÓÖ]

D™‚Å)ª ÒgÎ~ ~ m, ³‚ä ~ ò ŠŠ _öm, +Z†{ ! á ]|

ƒ: s Üƹ°Z ¸gzZš M ²°Z ¸ì {z‚Ôì ðâ Û V- p°Å‚ñƒ 4E 5…#‰ @* ƒx¥xk!* çOX ¶Å èEG Ü zÆwz4, Ôƒ: Ìs ÜƆf kZgzZ /Z:gzˆè¬ZñÆp°Å ~ ¤ ò ŠŠ_övZ à z { ! á ]|Ô!zZŒÃì

ÔKÜwZ ¸Z F äx Z™+¬0ÆVÓ‰Â@* ƒozæ# å Zùw®

°Z ¸ä x Z™+¬ Zƒx¥Ð kZX D B‚{zpÔ Dƒ:‚ƒ  {z

Xì Œ°»aÆ‚ÐZgzZì ~Š ßF, ÃkZñz“ _Ź°Z ¸zš M²

q‰ì {zñZ°!* ‚Ôì ]gz¢ÅK™? Ø ÐçkZÃñZ°!* ‚

kZgzZ}™ŠXZ® )$ +ðà c* ƒsÜÆñZg Åg/ Ô ñC]!* ðÃÐ s§KZ wÑ+ZÆ]tKZãc* Š‡£ZxÝ}Xì ñZ°!* ‚tÂñZ™ÐvZ[ÂG@* Å

@* ™ÒÃÅä™ÝqG @* a LZÐ kZgzZì @* ™7]c* W ãWŒ Û Ï¹ ~ ì@* ™7b§kZ~wÑ+ZLZÃ( 4:{•ÒgÎ) áøçû ßöÎô çû mö Üûaö éô †ø ³ìôŸF ^û ³eôæø ‰Ôì ]{ðÐs§KZgzZì© 8ŠZ%]ZfKZÐÑgzZáçßÎçm Üa 醳ì¤] o³fß³eæ Xì x Zw‡ì ñZ°!* ‚¸gzZì ‚

 Y7 äËÐ ~ ò â åZsÑZ ** Ññ]|# Ö ÑZœÐ mÆg ±Z

™áŠ Z%bzg c* =Ð .ñÂgzZÑÐ yú Û Â~u 0* yWŒ Û ä]Z|Bß

t pÆg±Z c* â Û ä# Ö ÑZœÂ?7c* ì ñZ°!* ‚t H ÂÔì Å‚

ñYH~gY6, Š°LZÃãWŒ Û wVZkªg"™Äg6, Ù ªLZÃp~C C Ù ªÆmÀ


6B 189

450

Y 2012y sg ç

kª b§T b§ÏZÔì ]iYZÐ mÀÅTÔì „ kª »nq -Z ÌtgzZ ^³mø ]æû †ö ³³fôjøÂû ^³³ÊøìŠ Hc* â Û Æ®Æy´~-ÒgÎ 6ì ]iYZŨ

È»]‡w”VŒX ózó™Ýq]‡!ßZz=}ZL L(2:-{gÎ) …ô^’øeû Ÿø ]û o³Öôæ]ö

gzZ wqZ‰yZg0 +Z}g v¤ /Z ÔdŠÆ™:i Zñ6,wqÆyZÃwq LZ ?ìt

Š! á g ZÐ mÆŠVzŠ ¬ 6Ô Çƒ ÌB‚}g vnç¸ß™Â bá °]‡ÂX ( 111:Š-{gÎ) hô^fø ÖûŸø û] oÖôæ^öÖôù 麆ø fûÂô Üû`ô’ô’øÎø oÊô áø^Òø ‚û³Ïø³Öøì ã!* g

ì Häx Z™ñ5߸'X ñYc* XÐ kZÃ\ WLZÆ™g¨ìt7Z

Ô Ù Š7ÐÃ~uuÈyZ {zªD™~g Y6, ÑLZ {zÃ6WŒ Û ˆ b§ÏZX D™~g Y6,îE 0kI!Ô x ©ZÆ/ îE 0kI!Æ™ì‡g0 +Z LZnÅqC ÙÉ bæ~‚à Ôì w®OYB‚Æyú Û ¨£» öP\ñ]|~ˆyWŒ Û Ñ „zŠ Z%Ð öP\ñ]|ªì „zq -Š 4, Æx Z™ñ5ßÌ‚ÅkZÔì öP\ñ]| ÔìŠ Z%¿„zÌÐ yú Û gzZ¸ñƒ_¬s§ÅLZuZµ

ˆÉ D™7rZ6,ÏZ x Z™ñ5ß]Z|pÔ å{ ! á Š !* »^~ äâ iÆ .ÅZ‘Z qq -Z Ìg0 +Z}gøD™~g Y b§kZ6,ÑLZg ±Zg"Ô m ð{3E b§T ÂѪÔì/xÐ yú Û qq -ZgzZ=c* bzg ªÔì/xÐ öP\ñ E ZÑî0E 0Ò‘ b§ÏZ X b &Z # ñ@',Æ kZgzZ åŠ YZ # ñ6,öP\ñ„ » yú Û

}g ‚{zˆÆkZX b &Z # ñZZgzZì Š YZ # ñ6,bzg„»ÑÔ bz°Z

|ÅkZ!¸²ZZZBzX D Y− D™;6,A çÆÑgzZ bzgî

c* ì @* ƒùwßæ kªôZz/³» kªì t Û Ú ZpÔì d $Œ Û Æ¨kª G 4¨!ÌA øG $ ƒ: x¤ /Z kª¬ì W, Zt »t Û kZgzZì @* ƒ/x »ùwßæ 4¨G!Ðm ¬Â~îE 0kI!Ð/ îE 0kI!ƒ:ùx¤ /Zg ±Z¬gzZM h™~¼¬6,øG l^Ë‘ änÊ ^f×Î …]ç³ÞŸ] س삳iŸZZ ì w¸»vg ) , Ë 6Ô M h™7~¼Ã

X ( D Yñ0* Ï0 + gŠs ™zZ~XÔ Dƒ74ZŠ~wŠ, Zg Zâ Z )Ô XXènÂ^f‰


6B 189

451

Y 2012y sg ç

a kZ M h™7t®¬Ð ùkZ ¡Âƒ: " $U* Ð ?Š xˬt ¤ /Z  G »g ±ZDZ®Xƒ: ûÒ$i @* ìƒ  oÂñY 3gîE 0kI$x ** »kZ¤ /ZÆkªñO çOX Šñ], ÂÆnkZ ÌÐs sZgzZ Zƒx¥** ƒ: qÑs ÜgzZ ** ƒ9 áû]ø ]çû ³þßö³Úøþ b àø³þmû „ô³³þ×$³³³þÖô áô^+³³³mþø Üû³Öø ]ø :ì HÜÐk ñ „0Z]|ä+ ò ig]|

]ç³þiöæû ]ö àø³mþû „ô³Ö$þ ^Òø ]çû ³Þþö çû ³Óþ ö mø Ÿæøø Ðùô ³þvøÖû] àø³Úôþ Ùøˆø ³þÞø ^³Úøþ æø äô ³×þ#Ö] †ô³þÒû„ô³þÖô Üû ³`öþ ³eöþ çû ³þ×ö³þÎö Äø ø íû³iø Üû³`öþ ³þßû³Úôþ ù †º³nûþ ³%ôþ ³þÒøæø Üû³`öþ ³eöþ çû ³þ×ö³Îþö kûŠø³þÏø³Êþø ‚ö³Úøþ Ÿø ]û Üö³þ`ô³nûþ ³×þø Âø Ùø^_ø³þÊø Øö³fûþ ³þÎø àû³Úôþ hø^³þjø³þÓô³³Öþû ]

XìN @* ÅvЯ]zlgzZì%Z » q ËÂ~kZ ( 16:h +uÒgÎ) áøçû ³Ïþ ö ‰ô^³þÊø ^³þß$³nþ$³eøþ ‚û³Îþø ^³`øþ ³ô þiçû ³Úøþ ‚ø³Ãûþ ³eþø šø…û Ÿø ]û oô³þvû³mþö äø ³×þ#Ö] á$ ]ø ]çû ³þÛö³×þø ³³³Âûþ ]ô :D â Û ˆÆkZ à³nþ ³þÖZZ Œ^³þf à³eþ ] Ù^³³³Îþ X ( 17:h +uÒgÎ) áøçû ³þ×ö³Ïôþ ³Ãûþ ³þiø Üû³Óþ ö ³þ×$³Ãøþ ³Öþø lô^³³þmøŸ? ]û Üö³³³Óþ ö ³Öø

ܳþ׳þóÖþ ^³þe è³þj³nþ ³Ûþ ³Öþ ] hç³×þ ³þϳÖþ ] o³þv³mþ è³þj³nþ ³þÚ ^³þ`³×þ ³þór þ ³þÊ ^³þ`³þi犳þÎ ‚³þóeþ hç³þ׳Ïþ ³³³Öþ ] á] å ç³’ þ ³þϳÚþ æ 邳þa^³þ Ú †³_þ ³Ûþ ³þÖ^³eþ š…Ÿ] ð ^³þnu] Ü× ‚³þϳþÊ Ÿ] è³þÛ³þÓ³³³þv³³³þÖ]æ ]犳òþ ³nþ ³iþ ¡³Êþ š…Ÿ^³Òþ ܳþÓ³þeç³×þ ³Îþ á ] ‚³mþ †³þm å^f³þóþÖ o³þÖ^³þÃi ä³þ×#Ö] ä³eþ †• س%þ Ú ]„³aþ 4G & ) XX&³nþ ³þdzÖþ ^³eþ š…Ÿ^³Òþ Ù^³Ûþ Ÿ^³þe o³þv³þi ^³þã³þÞ ^³þÊ ^³þ`³iþ æ^Š³þÎ à³³³Úþ .nG à ZwßÑZçG

X ]zlgzZì 1Š Z%»Ð ng ÑZ äk ñ „0Z]|ßNŠ[Z Â( wßÑZ ìY ð ñUg"x Z™ñ5ß b§ÏZ X f e Š Z%ÑÐ yú Û gzZ =c* bzgÐ Ï

,Z ƒ" $U* Ð s sZgzZƒ: ³ #Æ<Ñ°Z ¸¤ /ZX ì g ±ZD¸ |gŠ

g" Zƒ x¥t Ð ]!* Å~ ò â åZsÑZ ** Ññ# Ö ÑZœX ì ]i YZ Åg ±Z 4G 5k!]àÐ ]×b 3E `wðà ÂñY H7g ±Zg"ÃyZgzZ N Y Å ûE ¤ /Z kª Xì 7

{! á ]|6,gîà ßZ~eÆyWŒ Û ÀF, :Šã CÅyWŒ Û ÀF, Ô‹Zg)l i|Z L LgzZ ó óG îœEÅ]ZvZ Á L Lä VrZ ñY 3g pÅÃwßZ yZÆ ~ ò ŠŠ _övZ à z

vZD ** Ññ™—gzZ', » Z}gø ñZg ¸ Ô ñâ Û y Ò ~ ó‘ ó Z wßZ °.Z EÅ ¼~eÆyWŒ Û ÀF, ¸D â Û ò~gƒÑZ£Z ** Ññ+ çl©.Z Xì ÅS ò


452 6B 189 Y 2012y sg ç Ð Æ ö:X ÉZ àz„S ò ** ÑñakZÔ Çƒfp â ÐS ò vZD** Ññ{zÔ ÇñYHyG Ò E -! w‚ A‚ä VrZÔ é" ~ö Y KZgzZ ãZŠ„  (Ôd¦gzZ ú{B kZÃËgzZì c* Šx ZÃ# Ö } .y"ZxkZ™ƒŒ~KÅ4IÔ^z%ZJ -

ƒÌ._ÆwßZ{gÃè{zgzZñYW~™]!* ðÃ{Šc* iÌÐ Š! á â wŠ Ô ×zg â 0

 Vi{z ™S¥#ÆœyWŒ Û

4E 5…#ƈyWŒ : èEG Û Ô îp!{)l

& ][Z ÐÔ 7¥#ÅœyWŒ Û Vi][Z c ði. Ô Cƒ ][Z Ð

X Cƒ hÙ|{zgzZì Cƒ ¢ A &Åä™wJÃh~ yZìt Š Z%Ð & ¤1ZJ ¨ -‰ Ü zy Wägå 8WÔ7ÃËÆZ} .ñZÎD»V−][Z c ði.èa X ¶7Šñ„¢ A &ÅhwJ~yZÆkZŠz!* ÔÅ7]úŠgzZðâ Û Sà ø Þ$]ô :ì c* kø³³fû fø uû]ø àû³³Úø pû‚ô³³³`û iø Ÿø Ô â Û {g ! á Zp ÖZ,!* ä\¬~g !* s§ÅÏZ

̉ Ü zËä\¬~g !* p( 56:ˆÒgÎ) ðö «³þ ø ³$þm àû³Úøþ pû‚ô³`ûþ ³mþø äø ³×þ# ³þÖ] à$ ³þÓô³þÖFæø

»\W V¡ c* â Û ¸åÉ zŠ™m{Ã]úŠ KZ c* â Û ¬7t Ãw å Îg LZ

Ð ~DIZQX ‰K_¬™ ¯ ØgaÆݬ}g ‚\ å WgzZì9 Û

ÉuKZ äVMgzZD B" $YZ# Ö Z {zÔ ¹ 6,]úŠ Å\ å WäVÍßX wJäVÍßXJ -[ Z c* Ô c* Š™g ïZÐä™wJÃ]úŠ Å\ WÐzzÅ~zg¼gzZ

}g ‚gzZ V˜ Zg ‚ Â# Ö Z Åxå ™ Z wÎg ªX D B]úŠ # Ö Zt ÂÔì H7 å Wì G @* \ ÅÏZ Ìt Ôì t Û ~ Vß Zz ä™: Vß Zz ä™wJ1 vß„ & ][Z c ði.Ãðx Z™ñm CZèa ÔñÑp=aÆݬ}g ‚ @zGi q Ð Zš {z å¸ ~0 + zZ} .¬ÌQ ÂåŠ HÌc* ŠJ -uËc* Ô åŠ Hc* Š7D»][ZÐgzZ

:%aÆ ]Z|¦ZŠá Zz äWÐW @* Ô ,™7Ð w¦ùÃ]úŠ KZ

Xnƒ" $U*


6B 189

453 ó ó" $ÂůãWŒ Û sî¢ aúB6L L

Y 2012y sg ç

ºg ¶Z

KZÃVzg0* ˜!²HŠgzZÔ¬Æïæ!²y‚Z¥Z @yZ â ¹Z²

¸Å ó ó]œZL Lg¶Z !²ÆyßX ` àÅ]o»ä¯ +F, HŠÐ ]g'/

ðMůkZÔì c* VZ ZÚ»ä™g»¯+F, sî» *™yWŒ Û ä VrZ[Z ._Æ 58zuâ~kZÔ Ïƒ¢ ñYHwEZ »îG 0ÒG aT}âðZhagzZ¢ aú6ª¢ agZD Ù B6 ÅkZÔÐN VZ „ŠpA $» ǃsÜ6, kZ (gbŠ ¹Z²gz™B10)°Ze O%ZgZD Ù 80ÔÇ

kZg0 +ZÆ{â 6Ôì[Y–{g0* ªŒ6, ],B13gzZì _ƒqzÑI{â q -Z" $ òsZgzZ DpáZzäƒÂ~1~VZzgw‚ åwìXì {Š ZgZ¢»ŠÅ ì ˆƒ~–wÒZ °ÂöúpÇnYH{@x»kZyZgzŠÆöúÅgŠ Zâz]¤" Y 2±Xì~gYx» »" .E X áZzîtZ²aÆ{^ ,YyZgZŠ)fÆ, -çE $Â%Z G

ó óä%g ZD Ù bÆ' ä×# Ö] ÜŠee $W L L Æ ~[Š Z z Dynm» ~ Ý ºZ Ö; o æïqÆ ]àò Z ¸ÑZ Î

äVrZ~Y 1986X ÅÐswvZp„vZpÅ" $ÂäVrZÔìÐD~C Ù

g »ä%g ZD Ù bJ -[Z Zƒi ZgŠ (Z]g0 + zq Z ºZŸtÔ –vZpÐb§g ZD Ùq -Z

×Z Œ6,t ZgzZ 30Z # ä~yWÅZg ZŠ Ôì Z] .Ð}uzŠ:%C Ù ~X`ƒ ~Š(6, ]â £52ÃvZpÅr # ™~ ÝB‚ÆVt»gƽ*Š Âc* Z™g »yWŒ Û Ô ~y ‰ Vâ !* i ð‡´ ZÅ y*zy ä%Ð ¹ì t ]g0 +q -Z X ˆ X n pg¹xÐZÌgÝPgzZMÔc* h ZÔCZ|Ôà XÔ ~ m, ôZ

ó„ ó ÅyWŒ Û ~y!* ið` L L

** àÃyWŒ Û ~y!* ið` yy~àò ** yßÃÆ*` äyZ ââq -Z

ó óFg;L gL¶Z¢ZuZX `ƒ„° ãWŒ Û ÄÑ&~îkZÔì 1¯u»Ï0 + iKZ


6B 189

454

Y 2012y sg ç

]”gzZ 46, Šã C¿»nkZì HGÃ:7ð` ñƒD™ ãiñZg6, ¸kZä

gzZ Å ðZ‚ Û Z,jÅ¿(kZ ä(·e) .‚Æ*`  ²Ôì Y}Š rz Û Ã~I X [ø 7ŠV\ »ÅˆyWŒ Û 6, Vß6Z300Æ*` X HÝqyWŒ Û ™ YŠpÐw6Z

ó ó>Wg 2 + ÁÂÅËâ}~6:gñL L

-Z ò** q óóZk , ZLL~6:gño j Û Z V⊠Ô._Æ ^g7g ÅM m Ô²Z

¿#ÅòÝxs Z ìI»^Ôc* Š™>Wg2 + ÃV1ÂÅ÷ ñ Z0Z´ ò âxâZä^~g»u) ~ŠZiW㨠KZËâÝ2Šñ'ŠÞŶŠ rz Û ÃtÃkZ~Ëâ}Z # ì @* ™

ùZgf[²XCYðVZ7iZzW~okZsÜÆòÝ: L ÆÃ`ÏZÔìÌsÜÆ

~kˆZkZÃVz°!* j Û Zx¬gzZyZeÎ{zgzZìÝq„C1Å6¤', ÃZk , Z._Æ Æ÷Zzg** kZÔì Ëâ}: L ÝZ »ª ˜gzZ k#Zz Ï0 +â : ÅyZì Se ** ™2

xÓÅ6:gñgzZì;gƒ`îZh + ”~{)z^gzZyZeÎÔ+dÔyŠgZÔi Û ZÔ¿Z%sÜ

Å# Ö èh +”Å Ô÷kZÐ + $Y ÅVòäÓgzZ ãâ‡Ô DôgzZ Vo) Ï( ~(, ~gY~6:gñÐ k',kŠ ã½nçtÐ!ZjÆòÝgzZxsZìg ãZzÔì „gY 6, gîãZz~TX ‰KÌù! á Æ™ ¦}zëÆxZ™ñfÆ< Ø èËâgzZì

X~Šx Z]â} .gŠ. Þ ‡V;z~ŸkZä^ò** óÝ ó ZÂLXLìˆÅÔÅòÝ

ó ó]i YZozæÅg G é5k!b ïL L

Æ y¤z Y fÆ ], Z4Z ._Æ ó ótÕZL Lg ¶ZáZz äƒ ù! á Ð ], Z4Z ÅVƒZÍ b§Å b ïx¬ ~ kZ Ôì Š H1™gà ;â ‡Ãg G é5k! b ïˆ Æê.

+¬~gZŠ)f Åö;ggzZpzy** h Æ~ç6,C Ù Øë@* ì ~gz¢]i YZ ÅàzgzZ ÏŠñ ÅŠ ÑzZ%ZX ì C™ŠpÄ»O5ggzZ Å W ä3LZ<iˆÆb ïgzZ Cƒ 7 èaÔì qN ;â ‡g G é5k!b ï~V”òsZ ÒZXì @* ƒC Ù ØgZŠ)f »| # ZŠ6,zlgz6,

−ZÂzöZaÅV”åziÐb ïkZgzZì êŠgZŒ Û Ã±öZ‚ Û ZÑ~Š ã C» b ïxsZ

ì sÜÆœ£~Š ã CÆb ïgzZ ~È/µãZ0 +{¿tgzZD™g(ZgZ ÛÐ


455

6B 189

Y 2012y sg ç

Ôì ˆƒizIÐgZD Ù 80ŠZ®ÅVßZzä™g G é5k!bï~], Z4ZèaX 7„  gŠakZ

‰{z´Æ], Z4ZXì ~Š]i YZ ÅkZaÆDÐ]Z” GzgZ¯äY fakZ XìgáZg–»g G é5k!bïÌ{)z6:gñgzZyZeÎÔ¿Z%Ô^´ ˜j Û Z}uzŠ

ó óh»V-çÅyZ6, VƒZ 9Å}i 5~g »uÆkz& +Z L L

Åß}zg Å kz& +Z6,x** ÆVZ²t£D._ƸŠóxó CZLLg¶Z !²

ÅyZ6,VƒZ9Å}i5 ~g»uÐ zg ÅTÔì Hk0* yâ‡q -Z ä # Ö Óð!* ß

‰bŠ™xzø;â‡}i5~g»uÐhÆä™wßzŠp{Z9KZgzZǃh»V-ç sÜÆ&Zp6, ä™wßz4Š', iÔÐÙ ay „ ._Æè%Å~çð¾KZgzZ ~ oÑ » kZ ._Æ ^g7g Ô Ï ñY Å ðZzgg»6,yZ Æ 2Z¸ÆŠŸ HÇ** ~/ßq -ZÃyâ‡kZwÒZ°Ôì ** 0* 1‡6, ])zb)7gŠÃV70 + iYZzŠiZ

kz& +Zìg ãZzÔì Š HHÌ{gtÐ];z]c* ŠOZ+C Ù â ~êkZÔì Š H

Á¹ ùZgfÆãæWgzZg!* zg»VŒÔì o òsZ Z(,Ð ƒ  » *ŠÐ pÒÆ~Š!* W  o** ƒ gzZ ~gz¢) ñOÆ ä™ ay  6,VÂgz¢wyZ9}i5 ~g»uÔ V¬)Qc* CYƒg6aÆ# Ö i5'gú: L ÆTsÜ6, Vñ»

c* Yƒ t:Ð äƒ: éw@* s !* y gzZì @* 7,IŠ!* WíÃo LZ 7ZÆ™~Š! áÐ XìŠ HHgàyâ‡taÆÖÐwq]gßÏZXìC™

ó ó® )! á Zg Zzm~y!* i CZ|Åñtzg ÖZ L L

$ z tzg ÃL L~ y!* ;gƒ ù! á g ¶Zg Zzß q -ZÐ Y 2000Ð x ** ó óöйG i CZ|

m<!* V1 ŢZg ZŠ Ô ~ # } Z Š- [» ´ â gzZÑ** Ôñi +ZÆkZ Ôì

ù! á ÀF, g Zz m~ y!* i CZ| »ñtzg ÖZ ä VrZ Ôì ]om{ÃyZÐ ( ò )´

»+ ñ ”Zg ñ#IÐ kZ X _ƒ ù ! á ÁâJ -[ZgzZì c* VZ ZÚ » ä™

k& ZmÔu

X `™ù! á {z~g ¶ ZÏZÀF, ~y!* i CZ|


456

6B 189

Y 2012y sg ç

uZ e Åsg ç

ì Hs¦ M»', zvZ îG*9gzix?Z

` Zg- ŠîH 0½]Ô[Š Z U! á » ( g ·)yg ó! f

òH

XÐVƒÐe $í\ WyZ

w‚g Z ¿Šg CZ6,ó ó?ì Hs¦L L!£Æ r # ™ pZ£Z s ®ZWz6,

x ZeY X ì 7s »Z',F FbŠg Z Œ Û òsZ) ÞÃs¦ » sßñÔ Vƒ ;g™

:ì –ñƒïŠg Z Œ Û x¤Ãs¦äËÓZ ~E·ËZ eŠ *Z .‚ÆòÅZ

é]†rÖ] kÇ×e Øe (äË’ßm àÚ Øn×Î (ÜãjÛÖ] Ýç׿ÛÖ] ÔÖ]ƒ Íç³’³jÖ] ^ãe Ùæˆiæ é^` Ö] ^ãe ¼ÏŠi ojÖ] |‚ÏÖ]æ Ý„Ö] l^Ë‘ àÚ ä×Ãq äÞ] Ü㖳ófe kffu] ]„Ö = oÊç‘ äÞŸ []ƒ^ÛÖ (å†fì ØfÏmŸæ èÏ%e ‹nÖ á¡Ê VÙçÏnÊ (èÖ]‚óÖ] ã5t Zi°Z†ËZ e ) XX!Íç’jÖ] á^Ò…] Üâ àm„Ö] à³m‚³Ö] èÛ³ñ] Ý¡³Ò سϳÞ] á] grm Üna^˳ÚL L[Â!ZfÔgƒÑtgŠ ØZ[ x  ·,Ô153:m ó óãŒgŠ ØZ†#Z L L

( 35:mÔó ó xv’i á]

ÆTgzZÅlÃÅä™x ** +ä5#ÃTì Dx¤{zs¦ $ ì ˆ VJ -VŒ ]P` ÅVÍß ‰É ì Hs »Z äVÍß Á¹B‚ # ™Ð Tì Hg Ñ~ ]ÌÅ ( Åz ƒª) b Šz xf Ãs¦äVrZ r ä™nZ ‹Z6,s¦ b§kZ Ô ì CYƒ bzêª Z°gzZR‚]Š ÞÅs¦

Ôì °ß{zVa Ô 7t. Þ ‡q ÅkZgzZŠ OZ ëÑòŠ WV#` WëáZz ]c* Ãzg °ZÆyZ y»g Z ëZÆs¦ +Š î0*J'Z {z ä~ìzz ¸çO X KÜ~[ ÂKZ


6B 189

457

Y 2012y sg ç

¡]|~ó ó xv’i á] g³³r³m ܳna^³³Ë³ÚL L[ÂKZä~E·ËZ e

6, ]c* Ãzg °ZÆã ò Zg Z−ZyÑ1ZgzZ ° ò ÒZwÔ ~ ò ^y‡ZzfÔò ò ”h +m, 1Z Ô ~ ò Š Z ( sZ )Xì ÅfZæÅs¦ñƒs Z eÝzg

ì –~ 22[¯LZ ä ( |782D| 661) ò~¡ a¼+−Z sÑ 

ò¡ ~ aÔ`X 3s´X 2 °ßX 1 9&Ås¦VŒ Æ g§IZ

x ** +Ãs¦gzZg » c* $ gá}ŠgzZì c* ŠgZŒ Û 6,[Zß{ ZgÃ6 zŠ ™¯Z wzZ ä & IÑ** ÔgZi!* zŠgZÔ7 åH»E Ô175mÔ22[¯Ô~œ]!* ¯ÀF, )Xì c* ŠgZŒ Û ÑZzä™ ( ‹Š5KìY

{z Ôì @* Y Hg¦Š** Z (,Ð ƒ  »s¦Ã ( Y 1938DY 1877) wD Z)´ :i Z§¶g~s¦õg @* "KZ

E ü wG W é5BÄZ Zg0 +ZÆ} ], ZŠÆkZgzZì Wz e $.Zß »s¦ L L

~ h WÅ s¦Ã‘0 + i z Š ÒZ LZ ¡‰Ô y›4‰~ XŠ !* W 6,gî¿ëÔD™g¦òsZ! ,à òsZ)Ð{ 0(‰gzZD Ö

 n2ë6,Tì 7Z · ‚yÃ{zÐ U igzZ ~Ã T e bŠ Ct

ì‡6,t·<Ñ ì {z¤ /{z wzZ Ô {z¤ /zŠÆ@´6,gîx ¬ìC Ù ªt' Tì {z¤ /{zt X ì @* ™g¦ 㨠KZ w¾ñ•ZÃä™# Ö /Z: À6,ÏZgzZì

7†ŸZ ðÃ6,{ ZgkZ ä TÔ åŒä ñx Z™/ô Œ„zx|»pÑyWŒ Ûä Æ äÎ Ôì :%» Ï0 + i Åñx Z™/ôÏ0 + i ÅTÔ ¶ð 2äåvZ wÎg H

Æx »Ôì @* Y~ k B yZy‰ Ü zÆk B Ôì I HY‰ Ü zÆu Y Ôì @* Ή Ü z

y"ZxkZ~ wdZz w qZ LZ n¾X ì @* ™x Zg W‰ Ü zÆx Zg WÔì @* ™x »‰ Ü z ÅxŠxŠÆ{z¤ /kZÔ Zƒ¯ ) !* »] Š㨠KZ q âì @* ™7:%» Ï0 + i {Š ‚gzZ

» äB °ß~ÝZ {z¤ /kl¸gzZ Çìg {0 + igzZ ;g {0 + iÔì {0 + ixsZª z$ + zwâ zyYKZÔì @* ™g¦0* u {ÅVzÈ4yZÃ\ WLZsz*Z ¶ZgÔì 


6B 189

458

Y 2012y sg ç

-ZÆ ÄÅyZgzZì ¢q‰ q Ü zC Ù aÆä™g 6,VñŠÆ yZ z', Wz ]³

Xì êŠ ßF, 6, ö‚Wzx Zg WÆnC Ù Ã9

@* ™g¦~C Ù ªDq -Z¡ƒ Ìì‡6,kZ { ZpÃt·<Ñì {z {z¤ /ZuzŠ

gzZì êŠ ßF, 6,DÔì H ó óyòL L~ b ˜Z KZ {zÃTÃï& §q -ZX ì

Å7Z ·, Z q -ZgzZ ~Šß Z ]uz ~ V⠛Р¦‚z ÅyòkZ

mÔ s¦ õg @* ) X 7mðÃÐ xsZ < Ø èq -Š 4, }g ø » Tì mZ e Š ã C Ä ( ‹Š] éE 5kB Z„·,Ô32D 31

-Š 4, q ÆyZÉ Ôì c* Š 7g Z Œ Û òsZ) ÞÃs¦Ìä wD Z)´

X nZ ‹Z. Þ ‡„]c* Ãzg °ZÆ¡}uzŠ

:ì –~( Y 12~gz Û sgç)[¯LZär # ™pZ£Zs®ZWz6, X ó¸ ó Š** ÆBßT §Ì„ ò Z Û +−Zq)´L L

Ô +−Zq** Ññì –ä ( Y 1953DY 1884) ò~z0 +yѦ)´p :i Z§¶g¶°Zmr # ™¦]|X¸³Ðr # ™Œ_g Zz** Ññ E I äâ iÏZX ¶ˆƒZa øÒ7Å[ãqzg~( ()´)yZ~äâ iy W L L # ™Œ_g Zz ** r Ññ~ ] ‡5q -ZiŠ q -ZX X'‡5 ÌÐB߉~ Æ ~Wz6,Å! ²Å;gE- Š !* W[Z +−Zq ( ** Ññ) ð¸ Æ ** ÑñÐ Xä ä ** Ññp c* J(,B; s§Å ** ÑñÔ ¸ `ƒ ³ƒ Y 1910h +! á ~ äâ i

( 832mÔ(]§ )X ó ¸ ó … â ÃyZ1Å7I³~Ç

:˜ ñƒD Z™sg ¬¿»r # ™Œ_g Zz** Ññr ò ™¦ #

Å ~X åHÝq;Є ò { q£Zæg ** ÑñX åíz»yZŠ !* Wy˜Z hà L L

~X ñƒy¯æ zgzZ ðƒ] Ãz z Ô å c* â Û x ª „~KÅr # ™·c { ! á ;ÆyZ~ VzàÐ ¹gzZ ð0* M F, š Ð yZ ä [ ôZ Cc* ½Ð ¹Æ ( sZ )X ó óZƒq]Š X;g!* Ð]g c* iÅyZ Ìg ‚ {X ÅÝqÝzäãqzg


459

6B 189

Y 2012y sg ç

xj%−ZzƶZgX ¸³Ð Œ_g Zz { ! á ** ÑñÌ+−ZzÆq** ¶Zg

{ Zeìt I¶]!* :ÂtíX 3gŒ_g Zzx ** » ¶Zg6,x ** Æ”%zcLZ ä

[?ì ¤SHÅ „ ò Z Û )´~ kZ X ì ÅWä Y fÆ äâ iC Ù 6,Bß ä ( | 660]) x?Z†0 +−Z ³g6,( Y 1224DY 1165) ! ²Z 0Z +−Z

kgŠÐ à f ! á dZ1ZŠp]Z & +ä x?Z†0+−Z ³på HgŠ ™~ :» & 0 + i

{! á ** Ññ]|„ ò Z Û +−Zq)´  @* ƒxsZ s Ü Þs¦¤ /Z X å 1s¦ X Dƒ7³ÐŒ_gZz

¡~Bß¡Š z!* Æs %ZÐ ]c* Ãzg °ZÆ! ²Z0Z +−Z [ G $ Z†0™Ôq™szcÔ ãZg ZŠ yÑ1ZÔëŠ Z0Z', ZÔ ~Š Z gŠ ØZ† Ô ~çG.nv

yZgzZ¸ D™p°¹ ( |728 D| 661)Š0Zƒq Å Û )0~°gzZ ãŒ

( 233mÔ ~z2ZC!ZfÔ151mÔ ãŒgŠ ØZ†#Z )X¸D™íñ¬ŠaÆ x?Zz

èc* g_g Zz ( [»)

s¦ gŠò Z¤ / gŠ Z',

Ô: åÔezgCz »Zg '

M»', zvZ îG*9gzix?Z

X ǃíò Z¤ /` Z' × yZ

{” ù ! á Ær # ™pZ£Z s ®ZWz6,6,qçñÆ s¦~ sg ç

gzZÒk„V- ø·ËZ eÔgŠ. Þ ‡u" ]Z W, @* dÆMg ‡ÃÚ!* 6,y* óz dÅsg çgzZ •  Z 4, Å qçñkZ~ {g ÑÆs6, Zär # ™ ~Š „−{ Ær # ™ ~gŠ ‡£Z wh ** Ññ~ {g ÑÆ #gzZ X ì c* ÑŠ kˆZg7½ » e $Zzg


460

6B 189

Y 2012y sg ç

äg ó!£ì O Ç!* It »r # ™~gŠ ‡X ì 1gÃwŠ Âä uZg+Z: Ó¬

o³³Ê á]ZZÌD¨ ¤ãŠ Zq -Z »º ) šXì c* Š™ƒi~]Ìg¼gzZ]Z fg¼

»Š 7ZzwÖÆègzZy¨ KZ {zXì ÙW! lÐe $sÅ XX†nñ‡ äÖ ]‚‰] p‚³Šq o}g øXìN~Š ã CgzZëZq -Zt~ô=ÅŠß Z >uzXì Y™7Ìg¦ kZ ä E'Zxz$vg ) ,°ßgzZ¬Ô ݬ g;Z YÆ ~ó ~œ,^WÆ

Xì Å ±ÂÅt Û Æe $ŠñgzZŠz~TXì –!‚ggŠVZ¤ /q -Z6, qçñ 4]IZyxgŠÆVâzŠyZäVrZ :˜ {zXì c* Cò+xÀÃ{ éE 5G Ð×Ãi Ø%Ú ØvÛÖ^e äÏ×Ãi p] èÊ^•Ÿ^e o×ÏÃÖ] ä×Ûu ^–³m] o³Ê^³ß³m ŸæZZ Õ]†j?Ÿ] p] …çÚŸ] å„a á] o× á^ÓÚŸ]æ èna^ÛÖ^Ò èn×ÏÃÖ] lŸç³Û³v³Û³Ö] èmçqçÛ×Ö Øe çqç×Ö èÏnÏvÖ^e ‹nÖ o×ÏÃÖ] ØÛvÖ]æ ÔnÓ³ jÖ^³e Ùç³Ï³Ö]æ X XXçqçÖ^e èÚ^ÃÖ] o× k`fj?] ojÖ]

X ñYH ù ! á !£q -Z »r # ™~gŠ ‡6,qçñkZ~sg çƒe¤ /Z

Å }p {¤)gzZ Ò~ kZ X ì y)F,» e $Zzg dÅ yÑz (sg ç

pg o1%Ð e $Zzg óz dÃsg çì ]» Z} .Ôce * *™m, /Ð ® ¤ )! á Z

Xì (wÃq -ZaÆsg çGì ÝqÃ\Wyz¬{,»Mg ‡~ x?Zz

~/sg ¬·

s¦ ix?Z

xH

ezgpz {¥ /Z Y 12B5B 27

8| 7,Â ïŠ àâ © Û x™ðÃL7~g ‡‚Ÿ!* c* {°‡!* ~ »sg ç m, _Ð yòz DÔ ÄcÐ g ±ZÆ x ** LZ Ô Vƒ @* ™I Ãsg çpVƒ


6B 189

461

Y 2012y sg ç

b7 ¼ Vƒ © 8™¼ Ô Dà ©¹ Ô }Y 7ÌÏg Ã~ Ô Dƒ ù ! á }p

c* W6, s¦y*q -Z~sgç~~gz Û z~g†gzZìÃ7s6, ZsgçÔVƒ© 8

òO Z (Ô ¢Zg ZŠ sg ç1y¨ KZ ㊠Zq -Z~x Hk , æX ñWâP6,kZQÔ å

ÔVƒ@* ™lgZ¦ /ÔVƒ@* ™ iZÐ\W6, ¯kZVƒ‚ rgJ -uÅ]oƒ ίq -ZÐ /ŸÀ:É õ/#FY¼:6, s¦X ¹Ý¬ÁD: â i °gzZìX Zƒ{Z Z (, t! õG s¦\ W G Xì –ãZz¹ä] ò ÓZ†** . ÑñgzZxò ?Z†** ÑñÔ( ò )´6, »d $;z D! fgzZ »Š%z x ** Ô Ý¬ Ô„  6,{ Y ~ßñ » ` WVƒ H s

gzZ °ßIY{Š c* iÐ { ! á Š !* ݪì Ìt|gzZ }Y7Ãs¦ÔWz6,Ô {Šgz6, 7µ ZÐ xsZs¦²Ô ÑZ e™ *Ãs¦gzZ c* àyvÃxsZ ä~ßñg ZŠ *Š

GXì qÅKÐwŠ7Ð=s¦gzZ+Šì âZ]!* 'Ôì xsZÐ ! bzgÅ+ŠÔ Åx »~]Ñ»q„zŠwŠgzZ

r⊠$ +ì = gzZ = ì f(,Ð D r Zl  Æ › ~ Vl ì îŠ u ( ~Š !* W'l ) ì g ¯ ï Î ì gÈ = œ : @Zi : ì 5 : Zg œ G ( wD Z)´) » Vß Zz wŠ ì yZZ ¬ {z G

ñYƒ V›  Û » {z g6 = ( ãÃ)

'1VƒYÉÌp°Åg¹c* MgzZs¦VƒYÉk2 Î Âg ÃZ

Ãg ó[¯Ô Š HF, Z ~ wŠ ó óH VZ i ‚ ƒ à {Ð iÎwŠ L ] L q -Z »â6,309™ £{zVƒLe ** ™n²~ÝzgÅ]kZЯIZDIZgzZVƒ@* ™7Š !* ugI


462

6B 189

Y 2012y sg ç

Š%zx ** Ô KÐ ]oŒÔ Kc* g" {zK6,s¦gzZ +Š c* u 0* Æu 0* x?Zz<

jœˆ Ü U*

X Ç}ŠvZ Z b X Kn¾"{ Zz6, "ÐdgzZ,

Si *

s¦ y%xs

ò(

‹Š5ÔŠ !* Wo Y 2012s6, ZB 9

Æ,z s ¦~ kZ å ó óû L LÐ g ±Z kZ ?ì Hs¦y*

]Yoq -ZgzZ Æq -ZaÆä¯ w5à ó óÄÑ L LÏZ Ô¸ {Š c* it # IÈ

Æm} ~ÄÑgzZÄ®ÔÐBâ Û ï! á ~® )! á Z RŒ Û ËÔVƒ;g Ÿ C ì ¹[pä¨ "¸~}g !* 

Ë 7™ Za {> ÄÑ " Ä® $ » ~g · Š !*cW ì g ói m

X ǃíò Z¤ /` Z' × yZ

g‚ {

pZ£Zs ®Z

àn›¡ŠÖ]æ ð]…‡çÖ]Ù]çu]oÊ ànjÛÖ]à’vÖ] M»', zvZ îG*9gzix?Z ò H

nc* g | 1433Z # gB 12

[ÂÅ Zi%k„ЯÆ~Egâ ZŠ&Wz6,xgŠ Z',~}g ÑÆs6, Z Ʈ̂ÎS -¨Z )sg ¬» àn›¡ŠÖ]æ ð]…‡çÖ] Ù]çu] oÊ ànjÛÖ] à’vÖ]


463

6B 189

Y 2012y sg ç X Zg*ÐÃ( ~ÝzgůN

295Ð {C Ù ‡ŒÎZ [2ZgZŠ ~ Y1993Iw‚ 19 ci +Zq -Z »gÃè [Â

‚ß`Ö] h]çÞæZZ~x** Æ[ÂXìÐŒ·íx** »A $%Xì[ƒù! á ~],

l^›ç_íÛÖ] ‚`Ã³Ú @q -Z»©"Æ/W:{ÃXìŠ HH†ŸZ» XXçßãÓÖ æœ oÊ

~)läA $%XìŠã CÅci +ZÆ{C Ù ‡6, ¯aÏZgzZì pô~{C Ù ‡äne†Ã³Ö] Xì 7Šñ»[ÂkZ¯gzZðÃZÎÆ°Æ/Wì HÌ~úŠt [ZâÌ[!* ª2X 7Šñ~kZ[!* zŠÆy WXì å** ¯»/W

Xì ³** Ìci +Z·,F F6, °kZ c* ÍXì * @Yƒ»6, {™E + Æy{Z]Š X

Åð"Æ®~ ‹Š 5iÇ»g WDgzZ/Wì –ä r # ™ ~E

Æ/W= ~ kZì t ‚}÷¯»®X ì »®¯ÝZ ªX ó ówÝL L ÅV¶VÐwq¾X ðW7Ã6, (KZ XXá^n¢] l^nÊæ oÊ Ø’³ÊZZ`~y WÅ ° ~g£¤ /Zx» »‡ZvZ ˜·Xì ]gz¢Åä™A $%Q~W»[ÂkZ~Ýzg

XceãƒÒÃÅä™ù! á ÐZƒYYc* ¯~g£ÐZÐœÏ~hðc* ƒ x?Zz

k& Z1Z·

Š c* ÅvZqËZ e ò(zò H

Ô {g7¸WÔ175D 6D5 X 500001Š !* Wg© Y 12#B 10

ix?Z

X Vƒ@* ™ c* WŠ !* Wg©aÆyŠP~w‚gzZì ~M%Zx ªZ÷

äY ÷Z Û Æ xj%vZqËZ e R X ì ;g @* WyÐ VÎ',!‚g »\ W


464

6B 189

Y 2012y sg ç

X ;g@* Wx ** }÷~ˆgzZ ~ç~÷yŠ¼Q 3g ~g YävZÔ RˆÆ

6,éZpÅyZgzZ åsg ¬Ð ( k ò & Z+−ZY M** Ññ)xj%r # ™ñi +Z

oè¼ X K: Zzg a Æ ® )! á Z oèñƒ ñWx** Ær # ™vZ qËZe R ù! á Ãoèå{°zX Š HƒÈŸtˆÆwÙZÆyZpñƒÌù! á ~sgç [Z XÐN âÛ: Zzg k0* ÆÇ~÷ÃoèyZgzZÐ,Š™:ZzˆÆä™

ã!* $/ÂVƒáZzäƒ7ù ! á oè¹* !gzZñƒù ! á oèA 7J ,™: Zzgk0* ÆÇ~÷Ãoèx ÓyZ Mrs. Ameenuddin, 328/3 New No 110, Dewans Sahab Garden, T.T.K. Road, Chennai (Madras) 600014

yZ0 +{Š .x ** ¼ ~XNƒ ù ! á ÁÂgzZ}pF6,xj%vZq R

# ™R ä {GËZ e6,gîÆŠgÆkZX Š r H–ÃVÂ!* è Û ~X‰ÅVß Zz 8»q -Z ÌÃsg çX èó Ð ó Vzk , ’Å„yZvZqËZ e“ ¦ / uL LÐ Vzk , ’Å

Æ sg ç¦g ÅkZ J -[ Z ¶ˆÅ: ZzgaÆWgzZ {û¬ w‚q -Z ã½ X B7=g f }pÐ ¹Æ yZgzZ „g pŠ m{Ð sgçÃr # ™vZqËZe

X¸M hƒx¥]Ñq9ÆyZÐWgzZ{ûÃsgçMg‡XìgDƒù! á t]

vZY «

¢Zg ZŠ ix?Z

xH

E ezgZ] .‚ÔV éhI©Ò¯ g7ÄgÍÔŠgpg7è‡

}÷Ô ;g „ Ð ‚Ð WZzÆ VÍg) ,LZ mZ÷Ð ¢Zg ZŠ


465

6B 189

Y 2012y sg ç

~š„ äVrZgzZ¸±6,Æ{z0 + ~Y 1910 )xj%r # ™@’è‡Vñâ I 4)ÅZ > P%™}ŠK yZk , Z{! á à ( ¶Å ù ! á Ðx ** Æ~ ð3E M F, Ð! p„¹Ãxzg** Ññ yѦ ** ÑñÐ r # ™Vñâ Ô å Hi Z Û uÐ i Z ³Z} (,Ð ƒ  ÆyZk , Zä

g!* -ZÔ¸AŠ ÌoèFÆ** q Ññk0* ÆyZä~gzZ¸]©CZ fÐò~z0 + à ** Ññä~gzZ å: â i » Vzh Y Ô ìg Ìy¶Æ r # ™Vñâ ~z0 +** Ññ óY0* p¸ ñƒê†™gzZ ãZzè ** Ññ‰ Ü z kZ Ô BN ¬Š ÅyZgzZ Hxs X ¶yGx¤ / (Å

kZåH쇢ZgZŠÐÑTB‚ÆVz)ëPLZä( ò ** Ññ

Zg¦ /Ð iZ Û z ÝÐ ¹ {gZŠZJ - `WÐ ‰ Ü z kZ Ô ÅŠÅœ£yZ !lä z °)gzZ ì Lg O˜6,g"LZ: âi Ô ðƒ 7RÃ# Ö /Z ñ0* Æ kZ p

pTgD Z”Ðh NÔßÔ LgÔ} (, yÃîÔì Lg @* g¦ / Ð]Ñq°)**

¢ZgZŠvZY ¶ KZÔ ÇñYg¦ /ÌgzŠ {ŠñÔì Lg Z96, (KZB‚Æï¢h N X Çìgì‡Ðð** ZÂgzZy! á ãZ6, KZ

x?Zz

Zæq·

]Zg•ÆÝ°Z†+−Zbï¦ 78-C, OPF Housing Scheme Raiwind Road Lahore,Pakistan

M»', zvZ îG*9gzix?Z

ò(ò H

Y 12#B 27

}WX ñâ Û «|@* ÃÂC Ù Æ\ WX} i ZâÐaLZÃ\ W\¬vZ

ÔÏVƒˆVJ -\WìyZX Å# Ö } .w‚gZ,k , ’¼~d $Œ Û èâ gzZ { izgyZ>y*q -ZÐáZjÆpÑypgwL ZÔ Vƒ ` Z»zÂÅ\ W


466

6B 189

Y 2012y sg ç

N â Û yN™ â Û ù! á Xì # Ö } .w‚gZz »Vâ ›~¥DyZ>!£q -Z

Hg ÖZ »éZpÅw”Æ[ÂÅy§ 8±ñ~TÔ ås“Ì9²q -ZXÐ ~ cZ™X Vƒ¨ ¤ Ì»¯*ŠÆ ñtzg ÖZ "gÅ ã ò ˆ()´ 2Ô å Ô]Zg•ñƒ‘Æxj%Ý°Z†+−Z b ïä/™~h +i?)ËZ e)H ÆWÐ \ W6,y¯ä ~ Ô c* Š™ ù ! á ~ ^! Â7Z Ô ñƒ ù ! á ~ ypg

†ßñ, zXì w‚g ZÜaÅT–âq -Zx ** ÆyZX åH™f »kZ~yZgzŠ X 7µÂÅ[ZÐs§Å Å \WX Vƒg D » 2g ¬ Æ »gzZ ûc* f Ð á²sîq -Z ~

ÅyZÔì Lg ( y¯=g & +)‚ZgÐ r # ™ÞZŠ =xgŠ Z', X Vƒ` Z»Vƒ ¬ŠàS X Vƒk30* ZuaÆ~Šg^gzZ.Ô›

x Z™ÑZ ìx?Zz

ݼZ * Z

M kM »¢Zg ZŠ K 9zg1507 9zg 357

ò~z0 + yѦ :û%

ò~z0 + yѦ :û%

9zg 357

ò~z0 + yѦ :û%

9zg 457

{g ZŠ Z

(h +] .T )wzZ(K M k D1 (h +] .T )xzŠ (K M k D2

- 8 Ûh +',D 3

oèÆ‹x D4 ( ~z0 + yѦx ** /)


6B 189

467

Y 2012y sg ç

]5z xj%;Zyò·œ** Ññ ;Zyòœ** Ññª,ô%V %gzZuÃÔszcÅ®k\Z Æ®{zX yâZgDZ ** Zzv** ZÔ‰ƒÁgÐ ãÃx) ,kZ Å *Š~ s6, Z¸*

*ŠÔ ¸ }Š Zñ™Æ +Vâ i·œyWŒ Û ¬Ô ݬ x Z $Z . Þ ‡e $.gzZg c* SÃkZ ä VrZgzZ B~XgzÃyZ $â Z ÅVìZzgdz ´Š Ås sZgzZ d $; ÔÈ- Š~wX}g7É®äVrZ6,xŠîÆ−ZzxLZÔÐ! p~(,Ì

>Å{z0 +{z Ô ÅÐ # Ö /Zz mÜZ} (,ÏÒúÅVzg ZŠ Z‰ÜÑ]g â Z Ô {z0 +

Ô CÑŠ kˆZ CZ ÏŠñÅ yZ Ì~ eg1Ñ ‘6,›Ô ìg Ág ëZ Æ ò OZ

sz^Å®Ô ;gg ZZ +0* zg Z2Z b§ÅV¤g ãZ0 +{mÐ sg çgzZ ¢Zg ZŠ

Ý»IègzZ ~‚»yZ~yŠ Zi W: ZizgÔ f e wï‰ Ü zaÆk , ’{z~Ï0 + i+F,

} (,{z Z # ¬Š ‰ Ü z kZÃyZ ä ëÔ Tg³ÆkZ Mg‡gzZ @* WÐ ~È0* ~(, u {Æv WÔ c* WÃ@', ÆkZݬРVÎ',FC Ù Š Zp¸Èat egzZq¡

@* Y0: L » ãZª©¸ ÂBZ # A ÃÆ•ZzZ’Zpì ** Z6,©»äƒ ÔDÔ< Ø è~^ÅTÔ ¶Ð xŠÆr # ™yòÞzgÅ: {ZzŠ Š‡Æ®Ôì

-Z6,y WÆ®ä Vùg] ‚Æ„ q  (zÄôJ -uËgzZÕÔÄÔ [Š Z

Åg %gzZ ò¤ /Å›Ô c* Š äƒ 7¯ ÃVùg yZ ä xj%Ô ¶~Š1 b 9 Û z k¸ E «w^ZÌ»yZîgzZÃyZ0 +{gzZ ñâ Û ]n\¬vZÔ7qÅ%ÈÔ ã éhI©Ò¯ }WX ñâ Û

mD q


6B 189

468

Y 2012y sg ç

xj%+−Zq¼+−Z}Z** Ññ

Ô A YÐ Ç´ â z Û{ LZ Ì+−Z q ¼+−Z }Z ** Ññ ðW¸

Â Æ „vZ ƒ  ë Z 7,* *™g Z Œ Û Z » ¢ ÏZQˆ Æ VwP Æ äW: ¢ Xì „** Y~Øgg ZÆÏZ:Zz

 ‰&&XäY Z} .Ô ñY –xj%B‚Æx ** ¸:,Z ÌZ {z gzZ W, Z6,ÔHŠ6,],ÆZw8 -!* gzZ]§y7 -eZx ** »yZÔ‰³Åg¼Ì[ Z

ÆyZ¶q=Ô D™záÃtØÃbg ZŠ ZÆyZÔ c* Wt ‚B‚ÆVzk , ’ˆZ

y WÆ{z0 + Ð}iÅ~& + ¡Ô ZƒA $%Ðx ** Æ¿z„lÝ·ùq -Z »V- g ZŠ Z IE 5k8gŠ lpt¶¸HÔ Ì×zggzZ ;g Ìg ëg !Ô^ »J Ô¶Z‰Åñ>Ô ÏåG l x¤ /» Vð; i Z¢Ð õWÅ›gzZ +» yZp7Š c* ðƒ “  ]‡5 ~y W

ÌZ Ô He $Á ó óë [ c* ** 7Æ YL · L ù » }p C5z Ô ì Š c* gz¢gr

]|Ô ‰ 0 yZÄ» [ kZŠp{z B7Ì› Û Å™fÆ kZ ~ sg ç

»VlùùŠ !* W~ *Š ÅwŠ äY Z} .J -x Zg ´ ‚Ð ò~z0 +ZdZ1Z¦ ** Ññ ,ZÆ~gÎVZzg »:Ô‰ Vw2Å^LZ {z™ ÎZ¢~ô~ôáZzì<â

gzZÐg {È@* lÝt Ôì à Û WÅ®yp~® ÅXñƒD™ì‡lÝ ÐN YÈÌt~p ÖZ"Š LL

gzZ yŠ ðà @* % : @* ™ Z¾ H

+−Z 2ËZ e ð¸ÆyZgzZ {z Ô¸ Ô¬ {zÆ¢ZgZŠB‚Æ{z0 +

»yZ~ e^LZ äk ò & Z +−ZY M ** ÑñÔ ~[²~Š: Ì+−Z q ¼ }WX ñâ Û «ÕñÃyÇ0 +â :x ÓgzZÃyZ \¬vZÔHg!* F™f

mD q


6B 189

469

Y 2012y sg ç

GÅ G « Š ÙÑZzoç 3 Z[ !*

{uñ¯»~gg9

)** g»óVZŠzYq -Z ~z0 +jœh·ËZ e Æ yZ: ! á VvZ ) ~C Ù b~z0 ++−Z iËZ e ** Ññ]|

:©:z©

Ü U* ˆ [ÞéÆyZgzZ ,Å ( Çg # Ö sk , Š@* s¬z¡/ÃÄcyé

z mÜZ : Zg2 +q -Z tZ]Æ ¦g [ëW/ V0Š {¯ ~ }g!* Æ Vñ** g» d

óó ó[³8 -gH#âL L~~cÇäxz$]|d $gÑXì [™¯Š4]o ñ’ ÃyZ Ô K œlÝVìgŠ, ZÆœm, g t²Å[z lˆgzZ „ïY X D™ «x £Vc* ú~ÙA~g !* gŠÆx ZzŠ

gzZ Zƒ‚ c* W, `zZQg !* -ZÃwD ZzhÒg*Ætâ " b q ¬V⊸* Æ~g g 9Œ6, Vz¢?{gGî ) {"”kZ LZäxz$f *ÑZ]|

m, g t²Åäz ïÐ w‚ A‚ {z6,T c* â Ûe $Á ë@ à L Zg7 » {uñ¯kZ

gzZM h™³„DIZÆg £ÏZ Â7zgŠ/§ ¾ÅkZX¸ìg â Ûœ ]âlgŠVZ¤ / Æ[ÂkZë@* Ôì uZgŠZ Zg7»5â " KZÃb ¬~mSkZ z ]!* .]”gzZ ]ZW, _ @* LZ ~ sfgT ¶Zg b ¬ ~ Ýzg Å {^ ,Y ~uuq -ZgzZ

ñYƒï! á Ìx ** »g»²kZ~„  zÅŠ- yZgZh +y  @* Ôì @* ™ ¶gÃ]‚ˆZ -…1EZÔ¢Zg ZŠ =g.‚ X öE


6B 189

470

Y 2012y sg ç Xì ã!* g¾xq -Z Ì]Š Xt

ä VoðiU** x ÓŠ㨠KZ õg @* ì |~$ +Zz à i Z q -Ztµš

re $.ÐÑÔ‘! á œÃŠz( LZaÆägÃVka Å]àz fg

Ô³0ZzŠ0ZÔ àZçz~iZg™ YA $Ôì c* wÏ0 + iSg~zÅÑá+gzZÕZz

A™0y+~ õg @* d~gø yÑz (gzZ * c ™i ** Ññg $ Z zvZ à z { ! á

$uDÌi Zg »; g M%ñEgzZdª °Å~z0 ++−Z i** Ññxz$f *ÑZ]|

~ÝZá4gzZÚlz»aÆ% ïyY%zßß7BÐ VZÙdÆ

gzZ ç³`r³³Û³³Ö] Ù„³³e äxz$]|ì @* ™n²h +Š F, spšb ¬VŒXì

» p…^ífÖ] Ý^Ú¡Ö xnv’Ö] ÄÚ^³r³Ö] [ZˆÆäzïÅ ‚rÛÛÖ] Ðn×ójÖ]

~wzZAÅ', » Z)Ò$ +igzZ# Ö Z ñ-Zg» Z >™PÆ™7¯xzRq -Z

Xì à™Ýq(i Ÿ -Zq q -ZÆy*zyL L åJ 7, }w¸t» ã5ŒZøo** Ññäb ¬

VxO Z ~g7 ~g7 ~\g- bŠx Zó** g »dgŠVZ¤ / , Z Ë@ä ݬ

/X ]oλ ~úŠ kZ]â } .óÅxz$]|ìt§ZzgzZ ó óîŠx Z

{z Ôì @* ™kC−z "~ x »©â ŠC Ù y¨ KZ Z # Ô~ | # <³%kZÆ VZzg G ñÎg mZÆâ}p%K Zz6,ÅÌZñ]”gzZB‚ÆÎgzZ ïŠ w ð©šÅZIq -Z X ìg Y− { m, ggzZ ~g â Ø Xx » ók^6,qçñdØ{ Ë7—Ð DIZ

ä™ ‰Z äZŠÆ]ÐìÆV4wL L¿t ( ò )´w– Ôì @* ƒ¨ ¤ » ì

Æ*Šµš X ì wV+4ÅkZ {uñ¯Ã7 » ~g g 9gzZX ó ì ó sŠ Z%Æ ** ™g » {uñ¯q -ZÆ™. Þ » » V¶x ÓÆ pÑ ~g g x~ äÃäÃ

Æ ]äzõ]!* .F, _ xÓ b ¬ Ôì sŠ Z%Æ% ïèñ Æ™0{ÃÝZgŠ

ò Z¤ /f *Zi q Ð Z »“ WŠ ; Û »èñ kZì @* ™™f »Úg $-kZVŒB‚


6B 189

471

Y 2012y sg ç

vZXì VZ m, zWÐ Cgzp¹gzZVZ m, zW6, BÆ~z0 ++−Z i** Ññ[ »gŠ X Çg # Ö sk , Š @* s¬z¡/ÃÓ¬t‚ÆyZ

kgŠÆ xz$]| Âì êŠ iZzWÃCg /Å I~œÛ ÌZ #b ¬ ]|ð;Š”Å~œ,Ôì CYƒ{i@* Šc* Å·_]ÒgzZuìZdÔg $u

» ó óÏ0 + iì VZzŠ øVZzg xŠC Ù L LgzZ uÃ8 -Z 8 -Z Ô å: â i »[³y;g ÐÆ tâ " b ¬X ¶i Zz6, —Ì~: â ikZ ~„! á gzZ ~Ã[@ÅyZÔ åZƒ¯µ% ;g Í» {¾ {g !* k',Ô 1¼ZŠ ~ wzZzgŠÆ {z0 +x‰ZgZŠ ~y ZzZÆ Y 1958 ä

gi +g ÏgŠ Å V ò x Z ** Ññ~ wzZ zgŠ i ¸W » ’Æ b ¬ Ð xz$]|Ô Çƒ

Æi Zz6, )uÅg .z?], ® ¤QgzZ ZƒÐ XXÙ^³þ˳›þ ¡³þÖ à³þn³þn³fþ ³ßþ ³³þÖ] “³³³’ þ ³³³Îþ ZZ $»~ Y¬ QzgŠJ A -VŒ X ;g km yZz6,ÚÌ’sÑÐ yZB‚

Å"7,ï» pÑ~èF, Ð xz$]|gzZ tZ tgz » ‚ íŠÆ b ¬ ä wi Z ,~}p¸¦ / gT ¶ZgªãqzgÅg $ukgŠ kZ )X ðƒÝq]Š X ( ì [™n²Ð zDñ*ŠgzZxsZݬ ` W¯ ) !* Æ]îd? VZ¤ /KZÃxz$]|

â Û g »ïZúzŠ6,1 ÅkZ~ñZgq** Åb ¬Ôì ðƒÝqfgz`zZ ~® Ìà ` WÃb ¬ ) X ó ó„ÇH{ W" @* W7B; ¼ L L x ZzŠ6,„ÇHñ¬Š Âq -Z Ô 

gzZ»ñ°Åwj â }g7 Ð V1¢Å£™fÆyZ „ÇH‰ Ü zì Š c* !l

cìz f *Z LZ ÅyZ ï¬ ZuzŠ »; M%} EÅ]|gzZ ( ¶C™ c* YƒÑÉ H, ]ÌZZ zŠ ¸ d $g ÑgzZ X ì # Ö } .B‚Æ ( Ë ÑgzZ á+ï»~ ]Z f Å

X C™Zƒ$JÅEzfgÅy¨ KZ

–}äã ò ¢Ã·?Xì @* ™ rZ6, ä™7@ZØzŠÆkZ b ¬VŒ

LZ{z ¬ŠŠp~: âiÆ]à`zZÐÆyZÃã ò æ£Z@** Ññä~L Lì

µš gzZX ó óìgY− yÆ: ò Z ]|f *Z LZ ñVZ { Z½Ð ã0* 6, u


6B 189

472

Y 2012y sg ç

[ëW6, ÄczDyW{z¯ ) !* ÆŠfZz® ) ¤ï»gzZ# Ö } .Ñ"ÏZÅ LZ

¬Iw‚PX H «Ä» ó xó sÑZL ÃL yZ™0Z} b .ÒgÕä»y!* igzZA™0

UÆGÅ: ò Z ]| ÂÔ ðƒ‚]gc* iÅ ó óŠ‡y*G L L~È-ŠÃgT¶Zg X ðƒÝq]ù~(, ™NŠgZ' × » òãæ]|~ A+ÅZw& Ô¸w'~;@* ÅŠ ðAXE +: â iTò~g7yg –£Z2** Ññ]|

$.ä{ukŠ~z0 e +» * c ™i·** ÑñægŠ¤ /! á ÆyZ~x »dy"ZxkZ  РïgŠ rgzZ Åœ{ ïYgzZ m, g t²izgz ‘  ™ƒ #Z ° +gzZ Hyz¬g7½

æg”~g7yg –]|‰ Ü z2Ô HëZ Û Š ZñËà ÇÉLZÆ™‡ Z% kZ s # Zy ~)lÆgÃè [ ‰ƒg ! á u ÚZÐ ® ) ¤z ]Š X kZ Å

»J -[fÐ tæ å{x»ÏZtgzZX c* Š|0 +!* uÆæg”LZ ˜ Z »;@* X Zƒ[ c* ]à{Š c* iÐx ** ÝZÆyZ ÔZi ZâÐÄÆó óg $ Z L ÃL yZäZ} .

Ùç_³e 䳳׳Ö] ^³³ß³Ã³jÚE~z0 + +−Z i** Ññ]|m{! %zf *ZÆb ¬ LZäbz@]| } Y7yÃÔ~š /q -ZÅ< Ø ¯Z îGÏhÒ]kZ Ì Dä³i^³³nu ÄgÆ™ +Êp~® ) ¤z # Ö } .Å~ ò z0 +» * c ™i·** Ññg $ Z Ì!* z f *Z

Ææg”gzZ f *Zì ;g @* ™n²å 6,Š ã CÅ {@x CZ f LZgT ¶Zg Ô å c* Š J -VŒXì Q„w{w{~õg@* Åd $Œ Û èânŧ{mrãZyxgŠ

ÔÖ^ŠÛÖ] ˆqæ]™{g}~^J -w‚q -Z{z6, ZZz¬Æ{ukŠg $ Z]| ~ ] § Åg $ Z sÜ: ä xz$]|Ôìg D™x ÈZ » oz ® ) SÅ r Zl ÆVzŠ c* Å LZ Ú{z ̈Æ]Ãz ÅyZÉ Ô c* Š ]o»á+ï»

*Šz +ŠÃyZ ` Wä: ! á VvZì³»ÏZµš gzZñƒÑ ~pg×zg

ÅyZ Ôì ¿g™‚]Š Xz =ÂÅ ¶Š x Z x »gŠVZ¤ /} (,Æ VâzŠ

x{z ïz äÅ ~g g 9[  Šbz@]|çO Ô ¯ ) !* » ]YgŠ ~— Xì ꊙZ9~AÅx$öÃyZì)** g»


6B 189

473

gzZ ç`rÛÖ] Ù„³e Ì[Âtµš

:{uñ¯»p…^íf×Ö xnv’Ö] ÄÚ^rÖ]

Y 2012y sg ç

~Tì)** g »ózdVZŠzY{z»xz$f *ÑZ]|b§Å ‚rÛÛÖ] Ðn×ÃjÖ]

yZgzŠÆ4²kZ Ô¸ìg â Û 4z] .ú6,gzZœ{ ïYÐ w‚ õ0* ¸¦ /{z

9 ¶ˆƒ¨ ¸ b§kZ¼6,r â Š z wŠÆyZ„+F, +”ÅŠÅx »ë Z kZ h E -…1ZÃb ]”KZ', Z', Æ™y¯ öE ¬tâ " kZX åŠ H{g: lƒ»gpz[Zp~Vs Æ åz • Øe $. ` Wlz»z œt ÅyZvZhX ¸ Tg D â Û g ÖZ »„

Xì “ M iÅŠáwB‚ ]| ǃ: û" ™f »§Zz kZ „¸Ð 9 L oÅ[ ÂÃ7VŒ zŠg Z Ìi ¸W»kZ Â3gxŠ~ yZyÆ;@* zk , ’Z # ~Y 1962ä xz$f *ÑZ

ìt§Zz Ô å HÐ ó ó]â} .dÅyZgzZ ~g g x â Z L LyZ>y*o„q -Z~

+' × Ð Vß ZjËÆU Z%zgŠ rR*Šy*t i ¸W` » Ï0 + i! Š Z Å]|

+−Z ¥{ ! á ò** Ɖ Ü z kZÆ¢Zg ZŠÃy*kZX å: Z % »]â ¥ógzZ

KZ b ¬ Ô å H ù ! á Ð x ÈZ} (,~ ó ósg çL L!‚ggzZ HI ¹ ä ò~z0 + £Z E G G E34E 5"{Šz»y*{gÃè LZ ä xz$]| Çìg çE ?-©!Ï0 úGG + i Sg6,]Š XkZ

~i ZâŠgp{ Zgi ZÃ]Þ®à ©: .0 +Z ]Z` ‰Æ ¶ZggzZ H!ZjÆkZaÆ ~Y 2011ìtÝq » ~gZ¦ /n²kZwq¾X å1â Û wJB‚ƯÝz~g7 B|Å -G Y 1962I~œÛÝZgŠ ~ m, g GÅ ó ó ÷ Z ìÎZL L[ÂxÃ7àZz äƒ ù! á X ¶_ƒ=g fÆy*{gÃè„~ @* ƒÐ)l: HÃÆ xz$]|i ¸W » {uñ¯Ã7Æ ~gg 9 ²ZwNZ *°gzZ à ©)6, R@¬B‚Æ ä×# Ö] h^jÒ ‚Ãe gjÓ³Ö] x³‘]Xì ñƒs Z e ÝzgB‚Æö YgzZi XZ úi ÚZe $.6, kZ äx´[Ôì Š HH

Vò´ŠzdÆng Z Ò™}g7¯ ) !* ÆÑzÌZ Å~g g 9L L ì c* â Ûk , ’ G ) !* ÆkZ Ô ðƒÝqm{]àgzZx ¬ wJ ÃkZ~ Å] é¨G G3Ò›$z bzÑÅkZ¯


6B 189

474

Y 2012y sg ç

xz$]| L LÔì 375 ~g ØZ s 7Z r # ™gzZÔ 131 ~g Zg−Z ìÑr # ™w– Š Z® G äÂÅkZgzZì $ Ë ƒ{Š c* i}Ð kZŠ Z®Å] é¨G G3Ò›$zbzÑyZì ñZgÅØæ : ì c* â Û ZŠ Z ~] Y ¶ KZ yYgzZ º ) š ` Zc]gzp„ e $.q -Z ä VrZÃ

X XX‹Û? ^³`þ ³þn³×þ  ijþ×_³iþ ܳþÖæ à³þn³þ ^³`þ ³nþ × ijþϳiþ ܳþÖ ^³mþ ^³þfì ^³þm]戳þÖ] o³³Êþ æZZ X {hzvZy4

ò~g7 yg –Z£Z bg ! á Æ~g g¯Ã7ä xz$]|ˆÆkZ

Æä™™f g $u]i YZÅyZgzZ Ï0 + i`ZÿÆJ -]ÃzÐ ]Š ÑzÆ

ì ÝqqzZ sÑ~ [ !* kZµš Ã~g7 yg –Z£Z L L ì c* â Ûk , ’ˆ

ˆÆ $g £Ð V¶vŠgzZ ïÅmÀg !* «Ã~g g 9~ Y 1853ä VrZ

{! á ¯gzZ ãúx â Z¯wøÆpÑ~g g k0* Æ~g7yg – Hg2 +ÅxsZݬ

X ¸Šñ° kŠ ( ¸æg”gzZ D7 Æ~ ò ŠŠ _öm, +Z†{ ! á ) t GZ· X óì ó c* ¯Š ã CÃ~g g¯Æt ò GZ·{ ! á ~bÑKZäVrZgzZ

[Â }) [ Z1ZZÆpÑ~g g äxz$f *ÑZ]|~sf kZ Ñ}Å +Z {g Š HÉÐ ( {)z‘Z [ÂgzZ ÷ Z [Â ÔŠ Z [Â Ô xhZ [ Â Ô > 2²Z

w‚kŠ~ŠÅT)à bÑÃ7Å ~g7 yg – ~X ðâ Û ™f BV Ëй,Z bzÑvŠÔì ÝqŠ¸É m{i q Ð Z ( ì ðƒsÜ]æsîÅ

äØæ []|X Šñ~ ãú¯gzZ ~g7 yg –¯ ~g ¬Ð gŠ Zâ

¯Æ ~g7 yg – ~ o ÕJ WÆ yZÄxÆó óbÑ÷áL LVW',h +' × G-! .- Æ~g g Xì à Z eÝzgB‚Æö Ye $.6, ] ZçE G ~ äz ïÅ[ kZ äØæ ~z0 ++−Z i** Ññf *ÑZ ]| ™ÆwzZ¢ä VrZ s # Ÿz ÅkZ Ôì Å4z] .zœ{ ïYgzZ lz» à ©) óCä x´ [ì @* Yƒ { i Z0 +Z ! lз_Æ TÔì Å~ o ÕkŠ6,28

zgŠ ZâËgzZ:g £ÐV¶vŠgzZ ~g7yg –¯Ô‡ Z%ÐgŠ r]{Ôg $Š q Z


6B 189

475

Y 2012y sg ç G Xì Åœg â ØgzZ m, gt²X~䙆ŸZ »] é¨G G3Ò›$

)', » Z &{uñ¯Ã7 » ~g g 9B‚Æäz ïÅ bz@]|

™ÁÅlz»z—we â wzgÅx´[q )Ñ!* äƒ  yZÔì +' × Ð ]â lÆ Å + LZ ÅnZ èEjB Z†vZ†ËZ e ~ñhw¾ÆòsZ ݬ‚ZgçOX ì Åd gzZ ð¸ }g øL L ˜ ~}g !* Æ]â } .d—‚Å]|~)lo„

™:zaÆ# Ö } .Åg $uxEÏ0 + i~g7LZä~z0 + +−ZiËZe„  zŠåÃ

VZ¤ /Åsßñ6,†nfÓÖ] ‚aˆÖ] gzZ ÔÖ^ŠÛÖ] ˆqæ] ( ç`rÛÖ] Ù„³e Xì ~Š z,j— q -ZÆ ;@* z ïyZyµš {z Ô BV+4ÅkZ ºz ägŠ Ìä TX ´ ‚?{çÆ úz −6,{ Zg Å [z cgzZg Z−È !* G ®{zÔì H·_»] é¨G G3Ò›$7BÅyZ6,oÞ^³ÚŸ] †³Ë³¾gzZ ‚rÛÛ³Ö] гn׳ójÖ] X Çìg7%Ks Z ‹Z »·_ÝzgzZn»Äcz)@* ]g 'ÅyZ~g $u

(40mÔwzZ¢)X ó óñâ Û «• G ', ~]‡zZz/ÅyZgzZsb ` ZÃsßñ:! á VvZ + I B ËZeˆÆkZ }g!* Æ® ) S]gzpgzZ ögzïÅ~gg¯Ã7ÅF,

+−Z iËZe) äVrZ[ZgzZL LX m, g){~iZ0 +Z:ZiZŠ6, Y¶ KZgzZ:AZze $.~

9)~k]]gzp6 q -Z~ # Ö } .Åg $u¥z { E +‚ ZgzZDIZ ä( ~z0 + G Ù {Š .ZÐ Z ¯ÆkZÔ { À 0* C g vÆkZX K7] é¨G G3Ò›$z ÙZjt ( 6,~g g G Å[] é¨G G3Ò›$zÙZjtµšXì j]¯zg ZÍlpBZ f »kZgzZ~k,Š Å¿ ÛÆ ïz a^g KZ ÝZgŠ ä VrZ ~ kZ Ô {x»œ”6,VÇ;Š F

‘zÉgÐg $uDd $gÑ{zXì c* ŠÄg™ =7»]!* ŠÆ4²Z +ZiÐ~œ ( 41mÔwzZ¢)X ó óÆðZ ‚ Û ZgŠzt]Æ¿C Ù áZzpg

ä ã½ ))lZ ‚ Û Z]â ¥e $.ZuzŠ6,{uñ¯Ã7Æ~g g 9

à°ZØæ~z0 + ÷,Zg·¦** ÑñgŠò Z¤ /f *ZÆgT¶Zgb ¬(ì Œ6, ], $u~ òsZ<Ñä ò Z¤ g /f *Z~ i ¸WÆkZÔì „Òx»V]µ){Æ


6B 189

476

Y 2012y sg ç

kZ ñƒ s Z e Ýzg6,ÑÅ ~g g 9~3 b ôQ Ôì c* â Û Vc* úÃÌZ Å

Z£Z ˆ Æ kZ X K k , ’Ì]§ `ZÃ¿Æ ~g g x â Z ìYõtâ Æ

QÔì H‚ÞÃ]Zi q Ð Z ~Š ã CÆ~g g¯ÆyZgzZy! á ~—dÅ~g7yg – kZgzZ ]g Z] .z ]g '/~ g $uDÅ ~z0 ++−Z i** Ññxz$]|~y W

yZ ñƒ D™7d` Zy  Ã]â} .óz d”6,~œÛÅyZ ~ yZy Æ™ì˜pÐ w¾z aðy  Æ XÔì Å { i @* ÌŠ c* Åy $ö; M%à ¬ Xì ZƒÝqc* W, `zZÃ,Å bz@f *Z ! ²gzZ]¸~g7 Å,µ){ LZ äØæ r # ™,Zg ** Ññ~f *ZçO

Æy*zyg Ñ » ~z0 ++−Z i** ÑñL L ì –B‚Æ]gŠ: ⊠Z ï»6,y!* i ÐˆÆ ä™Ýq r Z Û Ð Y !Z >z0 +Ôì @* ƒ~ g $u ñf+F, iŸ

{Š ÃZzkgŠÔÃz„ÆyZg $u®~]§4²Z +ZiÐ~œÛ¸¦ /ªk , ’xŠ @* G [ZB‚Æ] é¨G zïgzZ G3Ò›$zÙZjËÆyZçOXì ;g { ÇyÑ àS»;@* {)z oÞ^ÚŸ] †Ë¾gzZ ‚rÛÛÖ] Ðn×ÃjÖ] ( ÔÖ^ŠÛÖ] ˆqæ] ( ç`rÛ³Ö] Ù„³eJ -

X ó ó_ W6, Šáw™ƒTÃë ZŠ¼Åg $u

KZÆ™:g £Ð V¶vŠŠ¼» ~g7 yg –Z£Z¯~g g 9äsßñ[ ZgzZ

+−Z iËZ e ǃ„  gŠ It¾Iš gzZì H ù ! á B‚Æäz ïgŠVZ¤ / ÅZ*°~x »kZä~z0 3E .wE + äÃäÃÆ*ŠäVrZXì Åœm, gt²gzZ{ïY çG gîm{xsZݬ}g7gzZ Hg»{uñ¯tÆ™ ¦ÃV¶ZÆ~gg bzÑÐ

ÆTÔì c* Š™ «jgŠ ** gzZd $i {h +Šq -ZÃDIZá Zzpg‘Ð g $uD6, yZ ÜÆ# Ö } .kZ Åsßñ: ! á VvZX Æk , ¼z]C Ù 6,gî O {za

X ó óñ¯?VZ¤ / Ã]øyZöÆ

f *ZÆ ]Zg â ÑZ G îœ!Y)l ZŠ6,äz ïÃÅxz$f *ÑZ ]|

Ôìg »{ ! á »]gŠîZzgÅV1²6, yÒzy!* i Ôì »@C Ù ®Z/]1ZËZ eg $u


6B 189

477

Y 2012y sg ç

x´ [ñƒ D™Vc* úÃ]g0 + z ÌZ Å ~g7 yg–¯Æ~gg 9ä sßñ çOÔì Hs Z ‹Z »lz»z—h ÂYgzZg $u]g '/ÅØæ~z0 ++−Z i** Ññ :i Z§¶g~i Z0 +Z: Zg ! á uu" {z

gZ−C Ù âq -ZÆ g $uögD +z ¡gzZ ïz ;@* ~z0 ++−Z i)´L L

.g @* ] ÎJ -~œÛaÆä™ud $i ˜ Z »)** g »y"ZxkZäVrZÔ jgŠ ** gzZ 7Bq -ZÃÃ{íf òsZQgzZì ðÎ ~i !* ÅyY •Z"gzZ4z «[ 7 B+Z q -ZÃ>Æ g $uDä ~z0 + )´Ôì c* Š™wâ Ñâ Ð ~[|Zûx ¬ e $.ä VrZ d $gÑX M hƒ7ÅL{zÐ G Tì ~Š™ + I B Ã{Š .ZÐ kZaÆ¿C Ù Æ™g» {uñ¯d $i {h +Št » ög zäÅ~g g 9

¬Š ~g øÔM hâ Û «„: ! á VvZsÜÃyZ` Z »¿7xkZÔì c* Š ¯y ‚ W

X ó óñâ Û wâ Ñâ ÐyZçgÚgzZíñZ b +4Ãsßñ: ! á \¬hì

³gzZ]äz³gzZ]äzõŠz Zg7»gT¶Zg b ¬6,x óŒÆy*kZ

Tätâ " kZ~ ð;Š ”Å ~œ¸¦ / èY Ôì g ! á uÐ ]!* .Æg ŒZz _ ïz dÆ kZ ` WÔ 3gK M ’} â Zi J -w‚ õ0* Úz', zgÆ x´ f *Z n²', Z',Ð xz$]|b ¬X ì gØ6,f ÷Zg7 Ð q=z ]àÅVñ** g»

Xì i ZŒZzõ¯ ) !* µšaÆ”{g » ** kZ `z²»]ªF, ÅyZì Lgg Z ¦ / éªÛÖ] á^nÂ] oÊ äßÚ^ÓÖ] ……‚Ö]ZZ"t ÃWÒàKZäòã?v0Zƒq

tXì c* ŠgZ Œ Û ó) ó ÒgŠ ** L gLzZ ógó Çizg/ÛQ L Ð L g ±Zdà cìg eLZ~ XXèßÚ^%Ö]

}g!* Æà°ZØæ~z0 + +−Zi** Ññx´f*Z LZh +ŠF, spšgT¶Zgw‚@c

&t Z] » ó¦ ó gg Z,/h L LwEZ »[ØZg» Z >gÃèÆ~g]Z ìr # ™~

]|~y*Ã7{zì s Z‹Z »"kZ LZÐ »2Ãb ¬~y WXì X ä×# Ö^e Ÿ] oÏnÊçi ^Úæ Xì ;g܇Ðä™t‹/»Vñ** g »dÆxz$


478

6B 189

Y 2012y sg ç

Æ

]ÒŠ Z

/pZ£Zs ®ZWz6 ,

„\ å W óÜ ó æL L u { k , i {ËZp

„\ å W g ~Š Zz ñZ ‚ Û Þzg

„\ å W óÜ ó æL L bzg Ô y! á Ål

„\ å W óê ó L L » ,Š ~®Z

„\ å W ó ó{g‡ L L ݬ i Zg ñ** ZŠ

„\ å W ZzZæ » Ï0 + i ni C Ù

„\ å W ÕÅ Ãz wŠ Æ kZ

„ \ å W Zå ÷ } ú {>

yö Ô !Ñ z É ñî Ì? ß

Zœ t ì CW ~ tØ lÍ œ C Ù

 ÌË å °Z » Â Yå m CZ g ZŠu

x £ H ì ó óòzâ ¼ A L L¸Ã ¾

 g ÇŠgz6,Øg Ô x™ ',Z 7¼ !Ñ z É } zigW Ã £ "Z

å Æ Ñ

//㈣ZKgËZ e

嘊 ò Òp g ZŠ™ Ô Š',ø å â Û C Ù

嘊 ò Òp g % Ô zå Z Æ * Zu Va 嘊 ò Òpg Z-Š z gŠ yWz yk yW 嘊 òÒpg U* Wlpizg yWz‘  yW 嘊 ò Òp g éh;X² Ô Jg Z1 Ô 3Š 嘊 ò Òpg ¶ Z ! yWz [  yW

嘊 ò Òp Š â W Ô ‡g åzZ x ** / ya 嘊 òÒpg {ëÔÉÉY yZg0 +»

嘊 ò Òp åg Z', Z ¦ ëG z c 嘊 ò Òp g°Z ! Ô åzZ wì !*

ŠzgŠ l å #Zp ëGY yWgŠ wŠ mï !*

zå Z ~Ã ²h +W ò ~izg z ‘  gŠ

Ši z ò 4 Ì ~zg gŠ — C Ù © Š !*

¶g ¿ å 0*]§ ŠŠ¤ / )**yZg0 +Z gÑ gŠ Ý ¬ g ìZ Ô Ë ¤ /Šg W gŠ ò

g ð Ô © r !*j bzg ²',

Kg yY z wŠ zå Z ›c* " ¯ Òp 嘊 ò 嘊 ò Òp g Z1 gŠ { i @*É ya X| ¥ /ZÔ 114…†  7 //

X ‹Š5ÔŠ !* Wo /


6B 189

479

Y 2012y sg ç

{h +] .]¬, Ô?Ô® ) Sz½»{,Ô Æ‰áÔ ðZzŠ°°Z†Wz6,i Z

:8 - Û øZŠ Ò>

8 -X {¥ /ZÔLg â ;gE-Ôkƒ ;, -å7Z :ØÔ817Ô 150],

x! á zðlŠ¤ /~y˜ÆkZpñYªx £" zx â i"ÄÑ~g›ZŠ Å[f

gzŠ LZwDZL L `ZiZzWtÐ[fZ # Ôì SgK', ik , ià *Š Åtæì „zwq¾ zgŠÅg°ZÆwDZt c* ó óÌt)ÐgzŠ LZgzZY Zgzâ ÐÇLZë@* ,Å Qc* 7ykZ»äƒµZz~wÆ~p!zZÅ‚f›7úâ ¦ / Ù %Zt~7 C ƒ ** ™~ .Z³tgzZƒÄc* Å ØŠp&œzÍ /Z ** Z Å ~ lˆÅ]ZW, ZÆ` '6,wD Z u** çgzZ: â iñZÎg‰/Z ** ZäVrZèYì ‚k , /** ¦ bŠŠ ZŠ Å®gzZazDÆwD ZL L )´ì „ @* ƒ kˆZ »ªÅyEZ Âó óÅcÐ ]c* ÃvŠÆ` '{z´Ætà I \ IG $E ~t‹z·_kZÆtçZ l4]Z ñf‰ÿ) ~÷+ZÔi +g^', Ù Ô èEjÒ¹Ô7¯0ÆwD Z C e™: {íÃyZ8 - Û øZŠ {>Ð TìÜæz1u {)u »çWÅwDZì szcÂt IG ÅyZ w¸t » ÙWÐ bzgÝZ ÅtçZ l4]ZgzZC Ù â Æ]ÒŠ Z ~m, ôZŠp WáåÃp {íÐ8 -g ógñ;{>Æ®z„ÆwD ZóÅ8 - Û yZg›ZŠŠp L L ì y)F, »]ù p`ƒÌ¬3F, Æ}p‰Ô?Š Å} úŠ ÏZ}pÆ[ÂkZ ó óNƒ Ô8 -gIè~„gzZ}W!ŠZ~[|ZÆyZÔ:Zz!lÐVÆZ4, ÅÀF, Wáåà zŠÆwD Z)´{z´Æ}pÆ:à{gÃèÔì ~¡ÌgÖZ »kZaÏZì Ozgñ 5BÄEZ}p Wz6, ŠZe6,  yZgzZï! ƒ á Ì~ÝzgÅV}', wËgzZÇ]uztÃgzZöÐG wDZЄ! ftL LWáëÑw– ì ÌZ} .g¦»wDZ y*ËZ(,» ~g»Z£Z [|Z ~y W óì ó @* ™Vc* úÃVØÍ0Z„Æm, / ¤ gzZo ôZÐkZÐÃ`òsZgzZ}Š .ZÆ }p~WƯIZ!f6, ]1D ZgzZWZF, ~Vâ !* i!fÆwDZx¯Æ]ÒÂ

mD q

Xì c* Š™†ŸZZ(, ~ÌZÅ[Âä


6B 189

480

Y 2012y sg ç

÷,¦g 1ÅZ >gÎ @* ÔyWÅZPE +{gZŠZÔZŠZ%xy : W ,é¹G ÛZ >gÎÔ kgŠÆVÂgÎ~y W

D1

X 7`gŠ7X {£WZ÷ñu Z

XgCÔ†  R, òO Z6‡ Û Ôxj%~z0 + +−Z[Þ·)´:b‚h +] .gzZxsZ

D2

X 7`gŠ7

+è‡ÒŠZâ{ D3 Ôf $7Z yegÇùz3+44Ô}Z *ZvZD: (xzŠz)!z−Zg$ E8F J-4E 5 X 7`gŠ7X14ö "ãZg

(^ÇZ6, )7e, -h + Û Ô ~z0 +¹zgÃÝ°ZŠú: }g)}g)ÆBñc* gŠ D4

9zg607X‹ŠÔ™ X 7`gŠ7gzZÑ** Ô -X ãˆR?ãZôk , i :GÎZg f

D5 Ôtz0 + „Ô~c& +ƒ ÃtœÔ~z0 + ÷ŒŠú:S/ZgZ' , Z** Ññ]|öZÎ D6 X9zg707X~Y!Z>z0 +

›|¥ /Z!²£Ô ~/+−Z b&·ËZe : °ôq -ZÔd $ŠZq -ZXÚ¦

D7

X9zg907X|¥ / ZÔ;gE-

àz {! á ]|Ô jœ1[Wz6,: ] †z à ~ .–ÆvZ à z {! á D8 ! 5 ( Ô òO Z 5ÒF " ø½G 5E ôeY Ô ð!* Ç ua kƒ ; îÏH » y×g B1 B 25vZ à z { ! á „B ïGÒ£F X9zg 1007X ‹Š5Ô îzZ

¦ËZ e :(wzZ¢Ô·ù»]Ñ£0ÐÏgÃ]ÒŠ Z )k„]Ñ£

D9

Ô†  R, òO Z6‡ Û Ô ò~z0 ++−Z [Þ·)´ :]‡y*ZŠ Å Ï0 + id~÷

D 10

X9zg1507Xg·ÔyZ±m Œ Û !* Ôg7w0* ÍÔÏgÃzzŠgZ]îœ / %Ôk„Œ

X 7`gŠ7XgC

Maarif June 2012  

Maarif June 2012