Page 1

!

"

#

Alhoewel de vakantie voor velen van ons voor de deur staat nemen wij toch nog de gelegenheid om de jaarlijkse nieuwsbrief van de stichting rond te sturen. Het was weer een bewogen jaar. $! Ons bestuurslid Marijke Hol uit Millingen heeft besloten om gezondheidsredenen haar bestuursfunctie neer te leggen, wat door de stichting als een groot gemis ervaren wordt. Vanaf het allereerste begin is Marijke zeer betrokken en actief geweest voor de stichting. Wij respecteren haar beslissing en bedanken haar voor haar tomeloze inzet gedurende vele jaren. Gelukkig blijft ze haar werk als vrijwilliger voortzetten. In de loop van 2006 heeft de Belgische afdeling zich los gemaakt van de Nederlandse tak van de stichting. De behoefte om eigen projecten te realiseren en een verschil van mening over de te volgen koers lagen aan dit besluit ten grondslag. Gelukkig blijft ook de Belgische afdeling actief in Gambia. %& " ! Allereerst natuurlijk hartelijk dank aan alle sponsoren en donateurs voor de gewaardeerde bijdrage zonder welke vele projecten niet uitvoerbaar zouden zijn. Door de samenwerking met zowel de Wilde Ganzen als ook met het NCDO zijn de activiteiten van de stichting in een stroomversnelling gekomen. De basis van onze activiteiten zijn de sponsoren en donateurs, door de samenwerking met Wilde Ganzen en NCDO kunnen nu incidenteel projecten versneld uitgevoerd worden. Doordat de Amsterdam Dakar Challenge een van onze projecten, de uitbreiding van het health center in Bakadaji adopteerde konden wij profiteren van de opbrengst van de veiling van 16 auto’s. Samen met de verdubbeling van de Wilde Ganzen en het NCDO heeft de stichting een mooi bedrag om mee verder te werken. '! $ ( )

&* Scholen Met de beide scholen in Bakadaji en Nafugan gaat het de goede kant op en de ontwikkelingen gaan voorspoedig. Beide scholen hebben nu een eigen bankrekening waar jaarlijks door de stichting een bedrag op gestort wordt voor kleine zaken. Meer en meer worden de verantwoordelijkheden aan de mensen zelf gegeven en dat levert soms problemen op en soms gaat het naar wens. Zo wordt er bijvoorbeeld voor de renovatie van enkele klaslokalen geld beschikbaar gesteld en zijn de hoofdonderwijzer en zijn staf zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Bakadaji Health Center. Voor de bouw van huisvesting van de medische staf en watchman wordt natuurlijk nog steeds samen gewerkt met lokale aannemers.


Vrouwen Tuin Project. Het vrouwen tuinproject is erg succesvol. De deelnemende vrouwen nemen nu de beslissing zelfstandig verder te gaan werken. Een aanvraag voor micro krediet gaat tot de mogelijkheden behoren. Wij hopen de papierwinkel hieromheen de komende maanden geregeld te krijgen waardoor het project in de naaste toekomst op eigen kracht verder zal kunnen werken en onze stichting gebruikt zal worden om grote uitgaven te helpen realiseren.

Medicijnvoorziening Somita De medicijnen voorziening in Somita is zo doeltreffend dat steeds meer mensen van ver de weg naar de kliniek weten te vinden waardoor de regionale betekenis van dit health center steeds groter wordt.

Om ons werk te blijven voortzetten, het bouwen van onderkomens voor de onderwijzers van Nafugan en het in bedrijf nemen van het health center in Bakadaji, doen wij net als andere jaren ook voor dit jaar weer een financieel beroep op u als donateur. Het bedrag blijft nog immer hetzelfde namelijk 75,=. Tevens doen wij een beroep op u om een nieuwe donateur te werven.

Onder dankzegging, met vriendelijke groeten

+

,

-

Jan Thijssenstraat 45 1403 TD Bussum Tel: 035-6917863 Fax: 035-6920983 Mobiel 06-10882439 e-mail: a.aalst@stichtinghumanitairehulpgambia.nl http://www.stichtinghumanitairehulpgambia.nl of http://www.shhg.nl K. v. K. . Amsterdam 41226966 Bank:

50 66 45 320

http://www.stichtinghumanitairehulpgambia.nl/uploads/shhg_nieuwsbrief%20juli%202007  

http://www.stichtinghumanitairehulpgambia.nl/uploads/shhg_nieuwsbrief%20juli%202007.pdf