Page 1

Pedagogisch project & Historiek Bijlage bij de cursus

Š Kena vzw

I JVC Heuvelsven, Heuvelsven 1, 3650 DIlsen-Stokkem I www.kena.be I Info@kena.be

I 089/36 45 31

1


KENA COACHT JONGEREN 2


INHOUDSTAFEL

03 I

PEDAGOGISCH PROJECT

1. INLEIDING 2. INCLUSIEF JEUGDWERK 3. PEERCOACHING EN RESPONSABILISERING VAN JONGE MENSEN • • • • •

stijlvol teamgeest eenvoud gezond spiritualiteit

4. POSITIEVE STIJL 5. LEEFTIJD

08 I

HISTORIEK

1946 1965: AAANKOOP EN UITBOUW HEUVELSVEN

1965 - 1986: VAN BOUW NAAR SPORTKAMPEN

1986 - 1995: EEN

OVERGANGSFASE 1995 - 2003: OPRICHTING KENA, DE ZOEKTOCHT NAAR STEUN 2003- 2006: PROFESSIONALISERING 2006 - 2017: LANDELIJK ERKEND

3


01 / PEDAGOGISCH PROJECT Waar we heel erg goed in zijn

Gebasseerd op de Lasalliaanse pedagogie. Jean- Baptiste de La Salle werd in de 17de eeuw geboren. Hij

INLEIDING

bouwde onderwijs voor de armen uit.

H

et pedagogisch project van Kena is een aanbod aan een samenleving waarin een hernieuwde interesse voor opvoeding merkbaar is. Het onderwerp komt de laatste

jaren veelvuldig aan bod in TV-programma’s, kranten en tijdschriften. De maatschappelijke kostprijs van depressies en zelfdoding, verwaarlozing, vandalisme, drugs en geweld wordt door beleidsmakers zeer ernstig genomen. Kena biedt jongeren een positieve peergroup en beschouwt het jeugdwerk, naast de school en de thuisomgeving, als een belangrijke pijler in de opvoeding en vorming van kinderen en jongeren. Een artikel uit het onderwijsblad Klasse van juni 2007 stelt dat een vakantiekamp jongeren soms meer vormt dan school: «De ongelijkheid tussen leerlingen uit een kansenrijk milieu en leerlingen uit sociaal zwakkere groepen neemt af door naar school te gaan», zegt VUB-socioloog Ignace GLORIEUX. Tien jaar geleden al onderzocht hij het effect van de jaarlijkse onderwijstijd op de kwaliteit van het onderwijs. Wat blijkt? Een lange zomervakantie zorgt voor het zogenaamde ‘zomerverlies’ bij sociaal zwakkere groepen. «De leerwinst die ze boekten op school zijn ze begin september weer kwijt. Die kinderen en jongeren hebben geen boeiende zomervakantie. In hun thuismilieu horen ze enkel dialect of een andere taal, ze gaan niet op taal- of sportkamp, pakken nooit een boek vast… Leerlingen uit een kansenrijk milieu doen dat allemaal wél. […] Soms heeft een kamp met de jeugdbeweging een positiever effect op de democratische gevoelens van jongeren dan de lessen burgerschapsvorming op school. »

4


INCLUSIEF JEUGDWERK

K

ena brengt jongeren van verschillende

Een vaste dagstructuur zorgt voor rust en

socio-culturele achtergronden samen, ook

evenwicht. Daardoor weten jongeren wanneer

uit sociaal kwetsbare groepen. Deze ontmoeting

ze tijd voor zichzelf hebben en wanneer het

heeft een vormend karakter omdat het jonge

groepsbelang primeert. Het succes van het

mensen leert, over hun verschillen heen, groep

geheel wordt afgemeten aan de betrokkenheid

te vormen met respect voor elkaars eigenheid.

van ieder afzonderlijk.

De return naar de samenleving is betekenisvol. Heel wat jongeren komen bij ons terecht via

Kena streeft naar het wegwerken van barrières

instellingen, jeugdrechters of sociale werkers. Zij

tussen mensen, niet alleen tussen deelnemers

ervaren hoe het is te functioneren in een groep

onderling

waar democratische principes gelden en waar

en begeleiders. Het ‘zijn’ staat centraal in

zij uitgenodigd worden verantwoordelijkheid te

tegenstelling tot het ‘hebben’. Daarom hanteert

nemen.

Kena tijdens zijn kampen een dresscode. Op

maar

ook

tussen

deelnemers

PEERCOACHING EN RESPONSABILISEREN VAN JONGE MENSEN

onze kampen draagt men shorts, T-shirts of Kwetsbare en minder kwetsbare jongeren

andere sportieve kledij. Deze regel voorkomt

kunnen van elkaar leren. ‘Inclusief jeugdwerk’

dat sommige jongeren zich verschuilen achter

draagt bij tot een groeiend zelfvertrouwen

een imago dat ze vaak uit onzekerheid creëren.

van de kwetsbaren, en tot een grotere gevoeligheid voor ‘het kwetsbare’ bij minder gekwetste jongeren uit onze maatschappij. Samenhorigheid en samenwerking worden bij Kena elke dag centraal gesteld.

D

e afstand tussen begeleiders en deelnemers

De begeleiding van onze groepen steunt echter

wordt bij Kena zo klein mogelijk gehouden. Er

niet uitsluitend op de monitoren, maar ook in

wordt bewust voor eenzelfde dag- en nachtritme

belangrijke mate op de actieve bijdrage van de

gekozen. De monitoren van +12-jarigen sluiten

deelnemers. Wie al een keer deelnam, maakt de

zich aan bij hun groep bij het het slapen, het

nieuwkomers wegwijs.

opstaan, de maaltijden en de dienstbeurten. De vorming en opvoeding bij Kena steunt op

Via een beloningssysteem worden de jongeren

het solidariteitsbeginsel tussen jongeren van

gestimuleerd om respect op te brengen voor

verschillende leeftijden.

materiaal, gebouwen en de natuur. Er is aandacht voor orde en netheid op de slaapzalen en voor

Onze monitoren worden zo veel mogelijk

persoonlijke hygiëne. Men werkt in team aan

gerecruteerd uit onze zomerkampen. Ze hebben

natuurbeheer en aan het onderhouden van de

dus al enige ervaring bij Kena opgedaan. Wat

accomodatie. Jongeren die met Kena op kamp

men zelf heeft beleefd, kan men ook beter

gaan, voelen meteen aan dat de omgeving waarin

doorgeven.

ze terecht komen van hen is. Dit thuisgevoel verhoogt hun aanspreekbaarheid om op actieve wijze zorg te dragen voor hun omgeving, elkaar en zichzelf.

5


POSITIEVE STIJL

Kena kiest voor STIJLVOLLE omgangsvormen

O

p onze kampen en vormingssessies worden jongeren gesensibiliseerd om op

een fijne manier met elkaar om te gaan. Ruw en ongepast taalgebruik wordt geweerd. Er wordt gestreefd naar respectvol omgaan met elkaar. Elke dag start onder een specifiek thema (‘ochtendwoordje’) met aandacht voor een bepaalde omgangsvorm. Eens een thema werd aangehaald, blijft het doorwerken. De dagthema’s werken vooral in op het concreet waarneembare gedrag. Dienstbaarheid, vriendelijkheid, sportiviteit, kameraadschap, verbondenheid, optimisme, goedmoedigheid, dankbaarheid, verwondering, bewondering, hartelijkheid, … zijn slechts enkele voorbeelden van waarden waarop we de jongeren attenderen. Ze worden bovendien op een ludieke wijze gevisualiseerd. Bij het afsluiten van de dag wordt er steeds een verhaal of gedachte (‘avondwoordje’) verteld. De jongeren worden uitgenodigd hierover na te denken in het daaropvolgend stiltemoment. Zoals het ochtendwoordje inwerkt op het concreet waarneembare gedrag, biedt het avondwoordje de mogelijkheid tot een positieve, innerlijke verandering.

Kena kiest voor

We laten hen ervaren dat in groep samenleven een echte meerwaarde heeft. Dit uit zich niet alleen in het weren van GSM-gebruik, maar ook in de keuze voor sportieve openluchtactiviteiten, gezamenlijke spelrondes en zangmomenten die de groepsgeest stimuleren. Kena heeft in de loop der jaren een sterke en unieke knowhow opgebouwd in het organiseren van ‘bonte ringen’ die een, voor vele hedendaagse jongeren ongekend, samenhorigheidsgevoel tot stand brengen. Kena kiest voor rust- en stiltemomenten Naast het bruisende kampleven kiest Kena voor rust- en stiltemomenten, ook als tegengewicht voor de vaak lawaaïerige omgeving waarin jongeren vandaag vertoeven. We weren bewust storende

achtergrondmuziek

stimuleren

om zelf muziek te maken of te luisteren naar de natuur. Het actieve leven van overdag kan maar in de beste verstandhouding plaatsvinden als men genoeg nachtrust heeft. Het belang van deze recuperatietijd wordt algemeen sterk onderschat. Daarom gaat men bij Kena op tijd slapen en houden ook de verantwoordelijken zich aan een sobere stijl zonder nachtbrakerijen. Deze vorm

TEAMGEEST in

een individualistische samenleving

Kena wil jongeren een alternatief bieden voor het escapisme van het individu in een virtuele wereld.

van gezonde zelfdiscipline maakt deel uit van hun voorbeeldfunctie. Ook het opstaan gebeurt in alle rust en kalmte. Heel wat jongeren getuigen in de bevraging dat deze avond- en ochtendstilte hen veel deugd doet. We hebben de jarenlange ervaring dat heel wat jongeren met een zwaar verleden ontdooien in deze stilte.

6

en


Kena kiest voor EENVOUD Kena houdt zich voor de invulling van haar activiteiten aan een eenvoudig en gestructureerd dagprogramma waar de nadruk ligt op onder meer sport, spel, werk en zang. Beleven is belangrijker dan vluchtig consumeren. Jongeren die opgroeien in een steeds meer verstedelijkte omgeving moeten de kans krijgen om de natuur te kunnen ontdekken en er van te genieten. Kinderen hebben recht op speelruimte en ontspanning in de buitenlucht. In Heuvelsven vinden ze een veilige omgeving waar ze naar hartelust kunnen ravotten en avonturen beleven. Het leven op het ritme van de natuur maakt een wezenlijk deel uit van de eenvoudsbeleving op onze kampen. Door de kampen voldoende lang te maken, kunnen de opgedane ervaringen dieper doordringen.

groenten en fruit staan dagelijks op het menu. In plaats van snoep volledig te bannen, wordt er voor een beperkt aanbod gezorgd waaruit op een vast tijdstip als tussendoortje gekozen kan worden. Aangezien er dus geen mogelijkheid is om onbeperkt te snoepen, krijgen de kampdeelnemers het natuurlijke hongersignaal terug. Dit wordt tevens gestimuleerd door de maaltijden op vaste tijdstippen te nemen. De maaltijd start en eindigt bovendien gezamenlijk. Een gepaste tafelhouding maakt van het samen eten een sociaal gebeuren. Lichaamshygiëne

Onze

ervaring

leert

dat

maatschappelijk kwetsbare kinderen vaak niet geleerd hebben aandacht te schenken aan lichaamsverzorging. Handen wassen voor het eten of tanden poetsen voor het slapengaan zijn niet altijd even vanzelfsprekend. Vaak hebben ze niet voldoende ondergoed, kousen of toiletgerei bij. Kena heeft een voorraad kleren en

Kena kiest voor een

GEZOND lichaam…

Sportieve Activiteiten – Opgroeien tot een vrije en gezonde persoonlijkheid kan alleen als men zorg draagt voor zijn lichaam. Sport en spel zijn daarbij onontbeerlijk voor iedereen. Voor pubers, bij wie de hormonenfabriek op volle toeren draait, is lichaamsbeweging een absolute must. Rekening houdend met de verschillende psychomotorische ontwikkelingsfasen, leggen we andere accenten voor beide leeftijdsgroepen. In een gezonde afwisseling van omnisport en spel kunnen jongeren, zowel in team als individueel, eigen kwaliteiten ontdekken. Door sport aan te bieden in een sociaal veilig klimaat, slagen we er in zelfs minder sportieve jongeren hun grenzen te laten verleggen. Met de aankoop van nieuw materiaal willen we ons sportaanbod verder uitbreiden en

beddengoed om bij te springen in geval van nood. Voor persoonlijk hygiëne die bijdraagt tot een positief zelfbeeld, zijn er dagelijks vaste momenten voorzien.

Kena kiest voor een christelijke

SPIRITUALITEIT en waardenbeleving Spiritualiteit is de kern van ons pedagogisch project. Kena beoogt jongeren gevoelig te maken voor wat hen overstijgt. Op een Kena-dag zijn er een aantal vaste rituelen. De inhoud en het waarom van deze rituelen vinden hun oorsprong in de christelijke traditie waarvan Kena drager is. Omdat ieder ritueel het risico loopt gebanaliseerd te worden, vindt Kena het belangrijk om de rituelen levend en betekenisvol te houden. Al nemen ze niet veel tijd in beslag, toch zijn ze een opvallende component van onze werking. Het gaat concreet

aantrekkelijker maken.

over bezinningsmomenten vóór en na het eten, bij

Gezonde voeding en eetcultuur – Kena erkent het

wordt verwacht dat ze loyaal deze christelijke waarden

belang van een gezonde eetcultuur. Aan de kwaliteit van de voeding wordt veel aandacht gegeven. Verse

het begin en einde van de dag. Van onze animatoren meedragen. Authenticiteit is onontbeerlijk voor het doorgeven van normen en waarden.

7


LEEFTIJD

Kena organiseert sport- en spelkampen voor 8- tot

Hij

probeert

zich

bij

wijze

van

spreken

12-jarigen en voor 12- tot 16–jarigen. De kampen

overbodig te maken zonder zich aan de

worden gedragen door monitoren die gevormd

eindverantwoordelijkheid te onttrekken. Deze visie

worden binnen onze eigen werking en vaak reeds

impliceert dat we ons met Kena niet enkel richten

vele jaren als deelnemer meegingen met onze

tot de kinderen en jongeren die zich inschrijven

kampen. Vanaf 16 jaar kunnen

jongeren

voor de kampen, maar dat we ons erg bewust

de vormingscursus volgen. Dit impliceert dat

zijn van de plaats die +16-jarigen innemen binnen

men zonder onderbreking kan doorstromen van

onze werking. We zien onze monitoren niet enkel

deelnemer naar monitor. De vorming van onze

als noodzakelijk om onze kampen te kunnen

jongeren stopt niet bij het behalen van de door de

inrichten, maar willen hen heel bewust de bagage,

Vlaamse overheid erkende brevetten. Vanaf het

waarden en normen meegeven die zo eigen zijn

moment dat men animator is, is men welkom op

aan onze werking.

de extra vormingsweekends met uiteenlopende inhouden. Eén jaar na het behalen van het animatorbrevet nodigen wij monitoren uit om een uitdiepingscursus te volgen. Jongeren begeleiden dan ook twee jaar kampen vooraleer zij, indien ze dit wensen, het officiële brevet van hoofdanimator kunnen behalen (vanaf 18 jaar). Vanaf het moment dat men hoofdanimator is, wordt men uitgenodigd voor de vitaminenweekends, die twee keer per jaar doorgaan en waarin we ons met de kaderleden bezinnen over de werking van onze vereniging. Dat men op een natuurlijke wijze, naarmate men opgroeit en langer meedraait, meer verantwoordelijkheid opneemt op kamp en betrokken wordt bij de organisatie van de kampen, maakt duidelijk dat ‘peercoaching’ binnen onze werking een belangrijke plaats inneemt op elk niveau. Monitoren van 16 jaar leiden 15-jarigen, kinderen die al langer meegaan en de werking beter kennen spreken we meer aan op hun verantwoordelijkheid, en op vitaminenweekends geven anciens hun kennis door. Vandaar ook dat de kampleider zoveel mogelijk verantwoordelijkheid geeft aan de monitoren en de deelnemers.

8

Doelgroep Kena richt zich reeds vanaf haar ontstaan tot sociaal zwakkeren. Bij het opstellen van onze missie hebben we deze keuze nog eens duidelijk willen onderstrepen. Tehuiskinderen zijn al jaar en dag een duidelijk aanwezige

groep

op

onze

kampen.

De

ervaring heeft ons geleerd dat we het aantal tehuiskinderen op onze kampen beter beperken om alle deelnemers een goede kampervaring te bezorgen. De beste kampen zijn deze met een gezonde sociale mix. In de beleidsnota van 2010 - 2012 kiezen we er voor om de komende drie jaar meer kansarme kinderen en kansarme jongeren, een doelgroep die we voorheen moeilijk bereikten, te laten deelnemen aan onze kampen. Via ‘Steunpunt Vakantieparticipatie’ willen we dit haalbaar maken. We trachten met onze werking te streven naar gemengde groepen om inclusief jeugdwerk waar te maken. Hierbij mogen we echter niet uit het oog verliezen dat we deelnemers uit doorsnee gezinnen blijven aanspreken.


KENA STIJL EN SFEER 9


BROEDER VICTOR BOUWDE EEN JONGERENDORP 10


02 / HISTORIEK Hoe is Kena ontstaan?

In 1946 werd het domein Heuvelsven gekocht om er een ‘vakantiedorp’ van te maken, voor en door jongeren. Bijna 70 jaar later hebben duizenden jongeren enkele weken van hun

1946 - 1965

vakanties in Heuvelsven doorgebracht.

Kena is de erfgenaam van een werk van de

bewust tijd uitgetrokken om de handen uit

Broeders van de Christelijke Scholen. In

de mouwen te steken, de kampplaats te

oktober 1946 vatte de stichter, broeder Victor,

onderhouden en verder uit te bouwen. Het

het plan op om jongeren uit het lawaai van de

feit dat de gebouwen voor en vooral dóór de

stad naar de stilte van de natuur te brengen.

jongeren zelf werden opgetrokken, heeft een

Deze idee kreeg vorm door de aankoop

sterke stempel gedrukt op de vormgeving van

van het domein Heuvelsven (Limburg) en de

het pedagogisch project van Kena.

oprichting van de V.Z.W. Openluchtcentra voor Scholieren (OCS). In 1947 vond het

In 1965 opende men in Lesterny (Luxemburg)

eerste jeugdkamp er plaats. De eerste jaren

een nieuwe kampplaats voor 12- tot 14-jarigen.

trokken jongens van 14 tot 18 jaar volledig

Later werden de kampen gemengd zodat ook

eigenhandig de gebouwen op die nu nog

meisjes op kamp konden komen. De leeftijden

steeds op het domein in gebruik zijn. De

werden aangepast: van 8 tot 12 jaar en van

bouwfase duurde tot ongeveer 1970. Tot op

12 tot 16 jaar. Deze leeftijdsgrenzen hanteert

de dag van vandaag wordt op de kampen

Kena nog steeds.

11


1965 - 1986

O

m het aanbod van de kampen af te stemmen op de toenmalige noden, verschoof het accent langzaam van bouwen naar meer sportieve activiteiten.

OCS sloot zich aan bij verschillende koepels in het jeugdwerk. Zo werd OCS lid van de NDO (Nationale Dienst voor het Openluchtleven). In samenwerking met BLOSO werden eerst omnisportkampen georganiseerd. Later werden dit soort kampen voorbehouden voor BLOSO. Om toch de subsidies te kunnen behouden moest OCS overschakelen op specifieke sportkampen, zoals volleybalkampen, basketbalkampen, enz. Omdat dit een daling van het aantal inschrijvingen tot gevolg had, stapte men terug over op de formule ‘omnisport’, maar verloor men de extra subsidies voor sportkampen. De basissubsidies voor jeugdkampen en

1986 - 1995

kadervorming werden wél behouden.

12

T

oen broeder Victor in 1989 op 86-jarige leeftijd overleed, liet hij iets wezenlijks na in het jeugdwerk. Reeds in 1986 had hij de fakkel doorgegeven aan zijn

confrater, broeder Karel. Hij bleek veeleer een overgangsfiguur te zijn. Hij voelde zich enerzijds niet de uitgelezen persoon om de jongerenwerking van OCS voort te zetten, anderzijds stond hij weigerachtig tegenover het betrekken van leken bij de uitbating van de domeinen.

Broeder Victor, Leo Jacobs, Hilde Vandewal


1995 - 2003

Jeroen Hendrickx (links) in Lesterny,

D

oor de beslissing van broeder Karel om

Voor de kadervorming was lidmaatschap van

zich enkel toe te leggen op het beheer van

een koepelorganisatie echter noodzakelijk. We

het domein werd V.Z.W. Kena opgericht op 14

werden dus lid van de Katholieke Jeugdraad.

december 1995.

Dit lidmaatschap maakte ons bewust van de

Ze legde zich toe op de organisatie van jeugd-

ruimere context van het jeugdwerk. Door het

en vormingswerk. Vanaf die datum is Kena een

nieuwe decreet op het jeugdwerk van 1997-

aparte V.Z.W. met een onafhankelijk bestuur, die

1998 verloren we zowel de subsidies voor

volledig losstaat van OCS. Met OCS werd een

de kadervorming als voor de jeugdkampen.

contract afgesloten waarin Kena het exclusief

Op dat moment was het niet mogelijk ons

gebruiksrecht van enkele lokalen op de domeinen

als gemeentelijke, provinciale of landelijke

verkreeg. Broeder Karel overleed onverwacht op

organisatie te laten erkennen.

2 februari 2003. Veldwerkers werden van de ene op de andere dag beleidsmakers.

Een bijkomend gevolg was het verlies van de erkenning van onze brevetten. Via tussenkomst

Bijgevolg kreeg Kena, met aanvankelijk slechts

van de toenmalige minister konden we van

zes leden, af te rekenen met vele kinderziektes

een uitzonderingsmaatregel gebruik maken en

en problemen. Eerst en vooral werd het

werden onze brevetten toch terug erkend door

lidmaatschap van NDO onhoudbaar, omdat

de Vlaamse Gemeenschap, dit keer onder de

die zich uitsluitend op speelpleinwerking wilde

naam Kena en niet langer onder de vleugels van

toeleggen.

de Katholieke Jeugdraad. Hierdoor kwam Kena op eigen benen te staan, los van bestaande structuren.

13


2003 - 2006 2006 - 2017 14

D

e vereniging was nog niet klaar om de stap naar een landelijke erkenning te zetten. Het feit dat Kena voor secretariaatsondersteuning beroep moest doen op een gepensioneerde leraar is tekenend voor de precaire situatie waarin Kena op dat moment verkeerde. Gelukkig werden de vele kinderziektes stilaan overwonnen en groeide het aantal leden van zes naar dertig. Ook de Raad van Bestuur werd uitgebreid, de besluitvorming werd democratischer en de jongeren werden meer bij het beleid betrokken. Het jaar 2000 bracht een belangrijke ommekeer. De kosten om

G

elijktijdige kampen op het domein verhoogden het planningscomfort van ouders met kinderen uit verschillende leeftijdscategorieĂŤn. Bovendien bood dit een ruimer aantal stagemogelijkheden voor onze monitoren. In de loop der jaren is het aantal kampen gestaag uitgebreid van vijf naar tien. In 2005 werd er met OCS een nieuw contract afgesloten waardoor de aanwezigheid van Kena op het domein Heuvelsven verzekerd is. De maatschappelijke zetel verhuisde naar Heuvelsven. In 2006 werd het bestuur van Kena hervormd om de performantie te verhogen. Er werden werkgroepen opgericht met zowel verkozen als losse medewerkers. Jongeren kregen hierdoor de kans spontane initiatieven te nemen met de steun van het bestuur. In datzelfde jaar kreeg de V.Z.W. een landelijke erkenning. Met de toegekende subsidies en een deeltijdse medewerkster werd het vrijwilligerswerk geprofessionaliseerd. In 2008 werd de hervorming van het bestuur volledig geformaliseerd. Het activiteitenaanbod is uitgebreid met KenacafĂŠs, monitorenfietstochten en verschillende vormingsweekends. Ondertussen hebben andere organisaties de kwaliteiten van Kena ontdekt en doen zij geregeld beroep op onze medewerkers ĂŠn op onze expertise inzake kadervorming van (hoofd)animatoren in het jeugdwerk. Kena kan op deze manier een toonaangevende speler in het Vlaamse jeugden vormingswerk worden.

twee centra open te houden liepen te hoog op voor OCS. De sluiting van de kamp plaats in Lesterny maakte het voor Kena noodzakelijk ook de 8- tot 12- jarigen in Heuvelsven onder te brengen. Bijgevolg gingen er afwisselend kampen voor +12- en -12-jarigen door. In 2005 werd in Heuvelsven een apart centrum voor de 8- tot 12-jarigen opgericht, zodat de kampen terug gelijktijdig konden worden georganiseerd.

Tussen 2008 en 2010 is een nieuwe generatie bestuursleden met veel enthousiasme begonnen met de realisatie van de beleidsnota 2010-2012. Hoewel de professionalisering en groei hoge eisen stellen aan een team van vrijwilligers, haalden we onze doelstellingen. Contacten met andere jeugdwerkorganisaties werden gelegd en met twee internationale projecten (kamp in Marokko en het uitnodigen van Portugezen, Roemenen en Fransen) werd ook onze internationalisering een feit. Vanaf 2011 zullen er zeven periodes van acht dagen plaatsvinden. Met de keuze voor veertien kampen in plaats van tien hopen we meer jongeren de kans te geven om te kiezen voor een Kena-ervaring. Voor de +12-jarigen organiseren we ook nog een kamp in de kerstvakantie. De 8- tot 12-jarigen kunnen in Heuvelsven terecht voor een herfst- (al sinds 2006) en een paaskamp (sinds 2009). Na twaalf jaar voorzitterschap gaf Leo de fakkel door aan Jeroen Hendrickx. De hervorming van de Algemene Vergadering en de nieuwe voorzitter zullen Kena een nieuw decennium in leiden. De subsidieovereenkomst met de Vlaamse overheid duurt nog minstens tot 2017. De goedgekeurde beleidsnota en opgebouwde expertise maken dat Kena volwassener is dan ooit. Het contract met de Vlaamse Gemeenschap is een erkenning voor het harde werk. De doelstellingen die we naar voor schoven zijn de bakens voor de weg die we ingeslagen zijn.


MISSIE

Kena wil jongeren uitdagen en oproepen verantwoordelijkheid op te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving. Vanuit een bijzondere aandacht

voor de maatschappelijk kwetsbaren, organiseert Kena op een hedendaagse wijze

‘inclusief jeugdwerk’. Met een sterke klemtoon op de actuele beleving van christelijke waarden, brengt Kena jongeren van diverse socio-culturele achtergronden samen.

Tegen deze achtergrond besteedt de vereniging bijzondere aandacht aan het

VISIE

scheppen van een klimaat van samenhorigheid.

Kena wil verder uitgroeien tot een toonaangevende speler in het jeugd- en

vormingswerk. Elkeen krijgt zo de kans te kiezen voor het pedagogisch project waaraan de vereniging gestalte geeft. Hierbij moet uitbreiding van de capaciteit

steeds hand in hand blijven gaan met kwaliteit en de missie van de vereniging. Kwaliteitsbewaking en -verbetering blijven Kena’s grootste prioriteiten. Het

smeden van nationale en internationale samenwerkingsverbanden met verwante jeugdorganisaties zal onze werking kracht bijzetten.

15


16

Ped project en historiek pasen 2014  

Pedagogisch project en historiek van Kena vzw.