Page 1


df© 28 & A§H$ 3 & 6 ‘o 2011

_yë` : { 10 g§nmXH$ gwaoeM§Ð åhmÌo ........................................................................

H$m`©H$mar g§nmXH$ lrH$m§V C_arH$a ........................................................................

g„mJma g§nmXH$ S>m°. _mZd|Ð H$mMmoio S>m°. {JaYa nmQ>rc ........................................................................

_wIn¥ð> d A§H$ _m§S>Ur lrH$m§V PmS>o ........................................................................

dm{f©H$ dJ©Ur : é. 200/- \$ŠV. (Û¡dm{f©H$, Ì¡dm{f©H$, AmOrd AmXr àH$ma Zgë`m_wio \$ŠV dm{f©H$ dJ©UrM ñdrH$macr OmB©c.)

dJ©Ur "eoVH$ar g§KQ>H$' `m ZmdmZo Imcrc nÎ`mda nmR>dmdr. ........................................................................

(Q>rn : dJ©UrXmam§Zr A§H$m§g~§ Y§ r VH«$ma Agë¶mg Imcrc nζmda H$m¶m©c¶rZ doiVo g§nH©$ gmYmdm.)

g§nH©$ : H$m`©H$mar g§nmXH$, nm{jH$ eoVH$ar g§KQ>H$, OZeŠVr dmMH$ Midi, 244-g_W©ZJa, Am¡aJ§ m~mX-431001-31, \$moZ … 0240-2341004. B©_c o : shetkarisanghatak@gmail.com ........................................................................

hm

A§H$ ‘mcH$ ‘mohZ {~hmarcmc naXoer, g§nmXH$, _wÐH$, àH$meH$ gwaoeM§Ð åhmÌo `m§Zr CX¶ E§Q>aàmB©Oog, {gS>H$mo-Am¡a§Jm~mX `oWo N>mnyZ OZeŠVr dmMH$ Midi, {nZmH$, 244-g_W©ZJa, Am¡aJ§ m~mX-431001-31 `oWo àH$m{eV Ho$cm. A§H$mMr à{gÕr Xa _{hÝ`mÀ`m 6 d 21 VmaIocm. A§H$mVrc _Vm§er g§nmXH$ gh_V AgVrcM Ago Zmhr.

A§Va§J eaXF$Vy ‘hmamï´>mÀ¶m XþX©eoMr nÞmer eaX Omoer & 3 ..................... doS>onra ‘mYdamd I§S>oamd ‘moao AZ§V C‘arH$a & 8 ..................... H$O©‘wº$s Am§XmocZmMm A§{V‘ Q>ßnm : EH$ {Q>nU & 14 .............................. ‘Ymo‘Y drO dmQ>nmMo ImgJrH$aU XÎmm Omoer & 16 ................................................................ ‘wÔm IS²>S>çmV Joc§ {H«$Ho$Q> eoVH$ar g§KQ>H$ ã¶wamo & 18 .............................. AmOH$mc Hw$R>oVar nmUr ‘waV§¶ kmZoída eocma & 20 ............................................... dmL²>‘¶ eoVr eoVrMr g~{gS>r Am[U nJmar AW©VÁk J§JmYa ‘wQ>o & 22 .............................................. "^maV' H$s Ow~mZr {eH$m g§KQ>rV ìhm! Zm ~m~m Zm! A°S>. {XZoe e‘m© & 24 ............................................................. (C)g§VdmUr Imdo MQ>Ho$ d¡emImMo "W§S>m' ‘hmamO XoJcyaH$a & 28 .......................................... eoVH$ar g§KQ>Zm d¥Îm & 30

eoVH$ar g§KQ>H$

6 ‘o 2011

1


g§nmXH$s¶ * lrH$m§V C‘arH$a

OmJ{VH$ cmoH$emhrgmR>r ew^ KQ>Zm nwamUmVcr ^ñ‘mgyamMr H$Wm gJù¶m§Zm ‘mhrV Amho. Xodm§Zr {Xcoë¶m damZo {Xcoë¶m damZo CÝ‘Îm Pmcoë¶m ^ñ‘mgyamMm dY H$aʶmgmR>r Xodm§ZmM ‘mo{hZr ê$n ¿¶mdo cmJco hmoVo. H$mhrgm VgmM àH$ma Amogm‘m {~Z cmXoZÀ¶m ~m~VrV KS>cocm Amho. A’$Jm{UñVmZ‘Yrc a{e¶Z ’$m¡Om§À¶m A{VH«$‘UZmZ§Va A‘o[aHo$Zo Oo H$mhr CnX²ì¶mn ˶m§Mm à^md amoIʶmgmR>r Ho$co ˶mVyZM Amogm‘m {~Z cmXoZ àd¥Îmrcm ~i {‘imco. Am{U Ooìhm hr àd¥Îmr Agyar ~ZV Jocr, S>moB©OS> Pmcr, ˶m§À¶mgmR>rM KmVH$ R>acr, ‘J Voìhm ¶m àd¥ÎmrMm Zme H$aʶmgmR>r ˶m§Zm e³Vr IM© H$amdr cmJcr. Amogm‘m {~Z cmXoZ ¶mMm Ho$cocm dY hr ’$³V {¼üZ Am{U ‘wpñc‘ ¶m XmoZ Y‘mª‘Yrc KQ>Zm ZgyZ {Vcm doJim EH$ Am¶m‘ Amho. ‘wpñc‘~hÿc Xoem§‘ܶo cmoH$emhr ê$OUo e³¶ Zmhr Ago ~hþVoH$m§Zm dmQ>V hmoVo. VocmÀ¶m amOH$maUm‘wio gm¡Xr Xoem§da Amnco dM©ñd Agmdo Ago A‘o[aHo$Mo YmoaU hmoVo Am[U ˶m‘wio ¶m Xoem§‘ܶo cmoH$emhr à{H«$¶m {ZH$monnUo dmTy> XoUo hohr A‘o[aHo$cm nadS>Umao ZìhVo. ñdV:À¶m cmoH$emhrgmR>r BVam§À¶m cmoH$emhr à{H«$¶oMm Jim KmoQ>Uo ho CÚmoJ A‘o[aHo$Zo gam©gnUo Ho$co. Amnë¶mM hmVmZo AmnUM dmTy>Z ‘moR>çm Ho$coë¶m. Amogm‘mMm Zme H$aʶmMm àg§J A‘o[aHo$da AmoT>dcm Amho. Joë¶m H$mhr dfmªV {~KS>cocr Am{W©H$ KS>r, ¶wamonMr {~KS>V Mmccocr Am{W©H$ J{UV§, ‘ܶnyd}Vrc ‘wpñc‘ Xoem§Zr cmoH$emhrgmR>r Ho$cocr Am§XmocZo ¶m gJù¶m§VyZ hiyhiy Amogm‘mÀ¶m nmR>rer Agcocr e³Vr H$‘r hmoVo Amho hoM g‘OyZ ¶oV hmoVo. ¶wÕmnojm ì¶mnmamM§ ‘hÎd OmJ{VH$ nmVirda dmT>V Mmccoc§ Amho. gmh{OH$M ¶m n[apñWVr‘ܶo Amogm‘mgma»¶m XheVdmXr àd¥ÎmtZm ’$ma ‘hÎd XoU§ e³¶ Zmhr. ˶m§À¶m nmR>rer Hw$R>crhr VmH$X C^r H$aU§ Cn¶moJmM§ Zmhr, ho hiyhiy ñnï> hmoV Mmcc§ hmoV§. Amogm‘mMm Pmcocm ‘¥Ë¶y hr ˶mM ‘m{cHo$Vrc EH$ KQ>Zm Amho. Joë¶m Mma dfmªnmgyZ Amogm‘mÀ¶m VmH$XrM§ IƒrH$aU hiyhiy hmoV Mmccoc§ hmoV§. Amogm‘mÀ¶m ‘¥Ë¶yZ§Va A’$Jm{UñVmZmV cmoH$emhr à{H«$¶m éOU§ VwcZoZ§ gmon§ Pmc§ Amho. Am{e¶m I§S>mVrc A‘o[aHo$Mm Omo hñVjon dma§dma {XgyZ ¶oV hmoVm ˶mÀ¶mhr ‘¶m©Xm Amogm‘m àH$aUmV ñnï> Pmë¶m AmhoV. A‘o[aHo$Vrc Am{W©H$ ‘§Xr‘wio ˶m àemgZmcm An[ahm¶©nUo Amnë¶m naamï´> YmoaUmMm amoI ~XcUo ^mJ nS>co hmoVo. IwÔ nm{H$ñVmZmVM Amogm‘m gmnS>Uo Am{U nm{H$ñVmZcm H$ënZmhr Z ¶oD$ XoVm ˶mcm ‘mê$Z Q>mH$md§ cmJUo ¶mVyZM A‘o[aH$m-nm{H$ñVmZ g§~§Ym§Mr ^{dî¶mVrc {Xem {XgyZ ¶oVo. Ooìhm ¶wÕmMo AW©H$maU àW‘ H«$‘m§H$mda hmoVo. Voìhm ¶wÕImoa ZrVr Adc§~Uo ho A‘o[aHo$À¶m naamï´> YmoaUmMo gyÌ hmoVo; nU AmVm ì¶mnmamMo AW©H$maU ho n{hë¶m H«$‘m§H$mda Amë¶m‘wio ì¶mnmamcm AZwHy$c {Xem R>adUo A‘o[aHo$cm

2

6 ‘o 2011

eoVH$ar g§KQ>H$

^mJ Amho. EH$ gj‘ ~mOmanoR> åhUyZ nm{H$ñVmZ C^m amhUma Zgoc, Va ˶mMr H$mS>rMrhr qH$‘V A‘o[aHo$À¶m coIr CaUma Zmhr. nm{H$ñVmZcm nmqR>~m XoV AgVmZm MrZZo Oo YmoaU Adc§~co Amho ˶mcm Hw$R>cmhr e|S>m-~wS>Im Zmhr. ‘wimV AOyZhr MrZMr ì¶dñWm cmoH$emhrcm nmofH$ Aer Zmhr. OmJ{VH$s ì¶mnmamV Or EH$ ‘wg§S>r ‘maë¶mMm Amd MrZ XmIdV Amho ˶m~Ôc AmOhr AW©emókm§Zm e§H$m Amho. Á¶m nÕVrZo a{e¶mMm g‘mOdmXr ~waIm IwÔ a{e¶Z amÁ¶H$˶mªZrM ’$mS>cm. VgoM MrZÀ¶m ì¶mnma{df¶H$, CÚmoJ{df¶H$ AW©H$maUmMm ~waIm ’$mQy> eH$Vmo. ^maVmMr dmT> g§W JVrZo hmoV Agcr Var ^maVmVrc cmoH$emhr à{H«$¶o~m~V OJmV H$moUmcmhr ’$maer e§H$m Zmhr. Amogm‘m {~Z cmXoZÀ¶m ‘¥Ë¶yZ§Va AmVm ~aoM g§X^© ~Xccoco AmT>iyZ ¶oVrc. ^maVmcm ¶m àH$aUmMm ‘moR>mM ’$m¶Xm {‘iy eH$Vmo. ZwH$˶mM Pmcoë¶m H$í‘ra‘Yrc ñWm{ZH$ ñdamÁ¶ g§ñWm§À¶m {ZdS>UyH$m gm‘mݶ OZVoZo ^aKmog ‘VXmZ H$ê$Z Amnc§ ‘V cmoH$emhrÀ¶m ~mOyZo ñnï>nUo Zm|Xdcoc§ Amho. IwÔ nm{H$ñVmZ‘ܶohr amÁ¶H$˶mªÀ¶m g§X^m©V A{Ve¶ ZH$mamË‘H$ Agm Ñï>rH$moZ {XgyZ ¶oVmo. Amogm‘mÀ¶m ‘¥Ë¶yZ§Va nm{H$ñVmZmVhr cmoH$emhr à{H«$¶ocm OmñV JVr {‘iy eH$Vo. A’$Jm{UñVmZ, ‘ܶnyd}Vrc Xoe, Aa~ Xoe, nm{H$ñVmZ ¶m gJù¶m§Zm ‘wpñc‘~hÿc åhUyZ Q>rHo$Mm gm‘Zm H$amdm cmJV hmoVm. ¶m ‘wpñc‘~hÿc Xoem§Mm H«y$a XheVdmXr Moham åhUyZ Amogm‘m {~Z cmXoZ g‘Ocm OmV hmoVm. Amogm‘mÀ¶m ‘¥Ë¶yZ§Va ¶m gJù¶m Xoem§VyZ IwconUmM§ dma§ dmhʶmMr e³¶Vm Amho. amdUmÀ¶m ‘¥Ë¶yZ§Va {d^rfUmÀ¶m hmVr c§Ho$M§ amÁ¶ Amc§ Am{U {VWcr n[apñWVr ~Xccr Agm nwamUmMm XmIcm Amho. Amogm‘m à˶j amÁ¶H$Vm© ZìhVm; nU ~è¶mM amÁ¶H$˶mªMr ˶mcm à˶j, Aà˶j ‘XV hmoV hmoVr. Amogm‘mÀ¶m Bemè¶mdaVr ‘wpñc‘~hÿc Xoem§Mr YmoaU§ H$mhr à‘mUmV R>aV hmoVr. AmVm ˶mÀ¶m ‘¥Ë¶yZ§Va ¶m gd© {R>H$mUr cmoH$emhr à{H«$¶m JVr‘mZ hmoʶmMr e³¶Vm {Z‘m©U Pmcr Amho. ‘wpñc‘ XheVdmXmcm CÎma åhUyZ OmJmoOmJr C’$miyZ ¶oUmam BVa Y‘mªVrc XheVdmXhr H$‘r hmoD$ eH$Vmo {H$§dm ˶mcm Amim ~gy eH$Vmo. AmVm OmJ{VH$ ì¶mnma Am{U AW©H$maU ¶mÀ¶mVhr gH$mamË‘H$ ~Xc Pmcoco {XgyZ ¶oVrc. Xþgè¶m ‘hm¶wÕmÀ¶m Z§Va OJmVrc ~hþVm§e Xoem§Zr {‘iyZ OmJ{VH$ ì¶mnma g§KQ>ZoMr (S>ãcyQ>rAmo) ñWmnZm Ho$cr. A‘o[aH$m-a{e¶mÀ¶m erV¶wÕmZ§Va OmJ{VH$ ì¶mnmamcm JVr ^oQ>cr. AmVm Amogm‘mÀ¶m ‘¥Ë¶yZ§Va AOyZ EH$ ‘moR>m AS>Wim Xÿa Pmcm Amho. OmJ{VH$ nmVirdaVr EH$ IwconUm gd© ì¶dhmam§V ¶oD$ eH$Vmo. AmVm JaO Amho, XoemoXoerÀ¶m ZoV¥ËdmZo g§¶{‘VnUo n[apñWVr hmVmiʶmMr.


eaX F$Vy * eaX Omoer

‘hmamï´>mÀ¶m XþX©eoMr nÞmer àñVmdZm ‘hmamï´> amÁ`mMm gwdU©H$be XñVwaIwÔ n§S>rV Odmhabmb Zohê$ `m§À`m hñVoM ‘w~B©V OZVog gwnyX© H$aÊ`mV Ambm Ë`m KQ>Zog AmVm 49 df} 8 ‘{hZo hmoD$Z Jobo. `m H$mimV ‘amR>r ^mfm, ‘hmamï´> amÁ` Am{U ‘amR>r ‘mUgo `m§Mr dmQ>Mmb H$er H$m` Pmbr `mMm AmT>mdm KoÊ`mH$[aVm "‘hmamï´> amÁ` gwdU©‘hmoËgd qghmdbmoH$Z n[afX' ~mobmdÊ`mMm {ZU©` Pmbm Amho. `m n[afXoÀ`m {Z‘§ÌH$m§V amOH$s` ZoVo, {ejUemór, eoVrVÁk, àemgH$ Aer {d{dY joÌm§Vrb Zm‘d§V ‘§S>ir Agë`mZo `m n[afXoÀ`m {Z{‘ÎmmZo ì`mnH$ AmT>mdm KoVbm OmB©b Aer gd©Xya Anojm Amho. `m AmT>mì`mÀ`m AmYmamZo emgH$s` qH$dm BVa g§ñWm§À`m YmoaUm§V H$mhr ‘moR>o ~Xb KSy>Z `oVrb Aer Amem H$aUo MwH$sMo hmoB©b. YmoaUm§Mr {Xem eodQ>r amOH$s` {ZdS>UwH$m§V {dO`r hmoUmam njM R>adVmo. VWm{n, n[afXoÀ`m AhdmbmH$So> nyU©V: Xwb©j H$aUo emgZmbmhr ghOgwb^ ahmUma Zmhr. 50 dfmªVrb àJVrMm AmT>mdm KoVmZm XmoZ àH$maMo ‘mnX§S> dmnaVm `oVrb. g§`wº$ ‘hmamï´>mÀ`m ñWmnZogmR>r Á`m doJdoJù`m n[afXm Pmë`m, Oo doJdoJio R>amd Pmbo Vo A§‘bmV Ambo H$m; Am{U, Ë`mnbrH$So>, ‘amR>r OZ‘mZgmV g§`wº$ ‘hmamï´>mMr ‘mJUr H$aVmZm H$moUVr ñdßZo hmoVr, Ë`m§Vrb {H$Vr ñdßZo nwar Pmbr doJù`m eãXm§V ‘m§S>m`Mo Pmbo Va Á`m hþVmËå`m§Zr ‘hmamï´>mÀ`m ñdßZnyVuH$[aVm àmU {Xbo Ë`m§Mr ñdßZo nwar Pmbr H$m, H$m Ë`m§Mo AmË‘o AOyZhr Ag§Vwï>nUo ‘hmamï´>mÀ`m AmOÀ`m ^¾ AdñWoH$So> C{Û¾nUo nhmV VS>’$S>V AgVrb `mMm Ym§S>moim KoUo. Xwgam ‘mnX§S> ^mfmdma àm§VaMZm OdiOdi gJù`mM Xoe^a EH$mM doir Pmbr. BVa amÁ`m§À`m VwbZoZo ‘hmamï´> amÁ`, ‘amR>r ^mfm Am{U ‘amR>r ‘mUyg `m§Mr àJVr {H$VnV Pmbr? ‘hmamï´>mÀ`m 50 dfmªÀ`m H$m‘{JarMm

eaX Omoer AmT>mdm KoVmZm H$mhr {ZpíMV ‘mnX§S> Z bmdë`mg AmT>mdm KoÊ`mMm à`ËZ åhUOo Ho$di eãXm§Mo ~wS>~wSo> H$mT>Ê`mMm à`ËZ hmoB©b. ^maVmÀ`m ñdmV§Í`mbm 50 df} Pmbr Voìhm AgoM gwdU©‘hmoËgdmMo H$m`©H«$‘ KoÊ`mV Ambo. nU Ë`m H$m`©H«$‘m§VyZ Va gmoS>mM, nU `m {df`mda IwÔ bmoH$g^oVhr Pmboë`m àXrK© MM}VyZ Zm AmË‘narjU Pmbo, Zm ^{dî`mgmR>r H$mhr ‘mJ©Xe©Z {‘imbo. `m MM} V Á`m Ë`m ImgXmamZo Amnmnë`m njmMr ^y{‘H$m A{^{ZdoemZo ‘m§S>br. Ë`m§Zr, "XoemV XwadñWm Amho, J[a~r, ~oH$mar, {ZajaVm, amoJamB© W¡‘mZ KmbV AmhoV.' Ago ‘m§S>bo Am{U da, Xoembm An[ahm`©nUo ’$miUrH$So> AmoT>V ZoUmao, "‘hmË‘m Jm§YtÀ`m ZoV¥ËdmImbrb ñdmV§Í`mMo Am§XmobZ hmhr gd© OJmÀ`m B{VhmgmVrb XoXrß`‘mZ AÜ`m` hmoVm' Agohr gJù`m§Zr R>mgyZ gm§{JVbo. WmoS>Š`mV, MwH$m H$moUr Ho$ë`mM ZmhrV, Oo H$mhr {ZU©` KoVbo Jobo Vo Vo Ë`m Ë`m n[apñWVrV `mo½`M hmoVo nU Varhr XoemMr n[apñWVr hmbmIrMr Pmbr ho Iao AerM gJù`m§Mr ‘m§S>Ur hmoVr. ‘hmamï´>mÀ`m gwdU©‘hmoËgdr n[afXo‘Ü`o Iè`mIwè`m AWm©Zo AmË‘narjU Pmbo Va Ë`mMm H$mhr Cn`moJ Amho. AÝ`Wm, ^mfUm§À`m AmVf~mOrnbrH$So> hmVr H$mhr bmJUma Zmhr. g§`wº$ ‘hmamï´>mg§~§Yr doJdoJù`m n[afXm§V Am{U gm{hË`n[afXm§Vhr AZoH$ R>amd H$aÊ`mV Ambo. Ë`m gJù`mMm Jmofdmam

`m boImÀ`m ‘`m©XoV H$aUo eŠ` Zmhr. g§`wº$ ‘hmamï´>mMo Am§XmobZ g§`wº$ ‘hmamï´>mÀ`m Am§XmobZmÀ`m doir ‘r {dÚmWu hmoVmo. âbmoam ’$mD$§Q>ZnmgyZ ‘mPo ‘hm{dÚmb` ’$ma Xya ZìhVo. Ë`m‘wio, Jmodm gË`mJ«htda nmoVw©JrO {enm`m§Zr Jmoir~ma Ho$bo, 10 gË`mJ«hr ehrX Pmbo Ë`m doir g{Mdmb`mda Joboë`m ‘moÀ`m©V ‘rhr gm‘rb Pmbmo hmoVmo. g{Mdmb`mdarb amï´>ÜdO emoH$àXe©ZmW© {Zåå`mda CVa{dÊ`mg VËH$mbrZ ‘w»`‘§Ìr ‘moamaOr XogmB© `m§Zr ZH$ma {Xbm. VoWohr Jmoir~ma Pmbm. ‘mÂ`m AmR>dUrà‘mUo, VoWo Pmboë`m Jmoir~mamVhr 5 ‘moM}H$ar ‘mabo Jobo. ‘moamaOr XogmBª{déÕ ‘hmamï´>mV g§VmnmMr bmQ> CR>br Vr VoìhmnmgyZ. g§`wº$ ‘hmamï´>mÀ`m Midirbm Iao B§YZ nwadbo Vo gd©gmYmaU ‘amR>r ‘mUgmÀ`m ‘ZmVrb ‘moamaOr XogmBª{df`rÀ`m g§VmnmZo. g§`wº$ ‘hmamï´> g{‘VrÀ`m âbmoam ’$mD$§Q>Z `oWrb ‘moÀ`m©Vhr ‘r hmoVmo. `m Midirbm BVH$s OZ‘mÝ`Vm hmoVr H$s, ‘mPo Ë`m doiMo EH$ àmÜ`mnH$, Á`m§Zm AW©emór åhUyZ Ë`mhr doir Mm§Jbr ‘mÝ`Vm hmoVr, ‘mÂ`m~amo~a Ambo hmoVo. Eadr em§V àd¥ÎmrMm ‘mUyg, nU âbmoam ’$mD$§Q>ZMo aUH$m§S> nhmVmZm Vo åhUmbo, "Ago Agob Va ‘hmamï´> amÁ`mMr Zmhr, ñdV§Ì amï´>mMr ‘mJUr Ho$br nm{hOo.' OZ^mdZm BVŠ`m jwãY hmoË`m. âbmoam ’$mD$§Q>ZnmgyZ Ego‘ Omoer `m§À`m ZoV¥ËdmImbr bmImo bmoH$ Mm¡nmQ>rn`ªV nm`r nm`r Jobo. lrnmX A‘¥V S>m§Jo `m§Mo à»`mV "H«$m§{VH$mar {eñV Am{U H«$m§{VH$mar ~o{eñV' ^mfU BWboM. EH$m ‘mJyZ EH$ ‘mÝ`da ZoVo ~mobV hmoVo Am{U bmoH$ gd© H$mhr, H$mZm§Zr Am{U S>moù`m§Zr {Q>nV hmoVo. `m Am§XmobZmÀ`m gJù`m H$mimV OoWo OoWo åhUyZ g^m Pmë`m qH$dm gË`mJ«hmMo H$m`©H«$‘ Pmbo VoWo OmÊ`mMo ‘r gmoS>bo Zmhr. g§`wº$ ‘hmamï´>mÀ`m Am§XmobZmZo AmMm`© AÌo, H$m°‘«oS> gaXogmB©, H$m°‘«oS> S>m§Jo, Ego‘ Omoer `m§À`m dŠV¥ËdmZo Omo CÝ‘oe nm{hbm Vmo

eoVH$ar g§KQ>H$

6 ‘o 2011

3


‘hmamï´>mZo Ë`mZ§Va H$Yr nm{hbm Zmhr. B§{Xam~mBªÀ`m AmUr~mUr{damoYmV H$mhr à‘mUmV dŠV¥ËdmMm Agm ’w$bmoam nhm`bm, EoH$m`bm {‘imbm; nU, Ë`mbm Vr ga Ambr Zmhr. g§`wº$ ‘hmamï´>mMo Am§XmobZ KamoKa nga{dbo Vo Ë`m doiÀ`m à{V^md§V em{ham§Zr, Ádmbm AmoH$Umè`m boIÊ`m§Zr. g§`wº$ ‘hmamï´>mMm ‘moMm© {X„rbm Jobm Ë`m doiMo A‘a eoI `m§Zr IS>çm AmdmOmV åhQ>bobo, "OmJm ‘amR>m Am‘ O‘mZm ~XboJm D$R>m h¡ Vy’$mZ dmo AmpIa ~å~B© bo H$a W‘ boJm' gJù`m§À`m H$mZmV Kw‘bo. AÊUm^mD$ gmR>çm§Mo "g§`wº$ ‘hmamï´> gy`© CJdVmo`, gaH$mam Iwemb H$mo~S§> PmHy$Z Yam' AgoM ‘hmamï´>^a {ZZmXbo. AmUIr H$moUm EH$m em{ham§Mm "g§`wº$ ‘hmamï´>mMm JmoYi' hOmam|Mr A§V:H$aUo hobmdyZ Jobm. `m gJù`m ^mfUm§V, H$dZm§V VH©$, AÝ`m`m{déÕMr MrS>, T>m|Jr ZoV¥Ëdm~ÔbMm Cnhmg `m§Mo àM§S> ñ’$moQ>H$ {‘lU Am‘À`m {nT>rZo EoH$bo, Am‘Mo H$mZ YÝ` Pmbo, S>moio V¥á Pmbo. âbmoam ’$mD$§Q>ZÀ`m aUH$m§S>mZ§Va AmMm`© AÍ`m§Zr ^m. am. Vm§ã`m§À`m "éÐmg AmdmhZ' H${dVoVrb Amoir "‘amR>m'‘Yrb AJ«boImV N>mnë`m Oi VS>mJr gSo> ~wS>~wSo> VS>VSo> em§{V hr ~mnwSo> ~S>~S>Vr OZ{H$So> YS>YS>m ’$moS> VQ> éÐ `o Mhþ§H$So> Kmb qghmgZo Xwï> hr nmbWr AmoT> hÎmrdé{Z ‘Îm Z¥n ImbVr ‘wHy$Q> a§H$m§à{V H$aQ>r ^ynm§à{V Xo O`mMo V`m dra^Ðm H${dVm Vm§ã`m§Mr nU Ë`mMr `moOZm "‘amR>m'‘Yrb AJ«boImV Ho$br AmMm`© AÍ`m§Zr. "éÐmg AmdmhZ' hr H${dVm OUy g§`wº$ ‘hmamï´>mÀ`m Am§XmobZmg CÔoeyZM {b{hbr Agmdr Aer VimJmimn`ªV bmoH$m§Mr ^mdZm hmoVr. ‘hmamï´>mMr hr AmoOpñdVm Z§Va ’$maer {XgbrM Zmhr. g§`wº$ ‘hmamï´>mVrb Am‘ OZVm emgZmÀ`m pIamnVr Am{U AZwXmZo `m§Mr q‘Yr ~ZyZ Jobr; AJXr boIH$, gm{hpË`H$, ZmQ>H$H$ma, H$dr, emhra `m gJù`m§Mr à{V^mM AmQ>br. AmVm gd© ‘amR>r ‘mUgm§Mr "ho AgoM Mmbm`Mo, AmnU H$mhrM H$ê$ eH$Uma Zmhr' Aer ^oH$S> Am{U q‘Yr àd¥Îmr V`ma Pmbr Amho. ‘moamaOr XogmBªZr Am§XmobZmbm D$Om© nwadbr, `ed§Vamd MìhmUm§Zr gJù`m ‘hmamï´>mMo nm¡éf KmbdyZ ‘hmamï´>mbm Z PonUmam bmMma ì`dhmadmX bmoH$m§À`m Jir CVadbm. g§`wº$ ‘hmamï´>mMo Am§XmobZ YS>YS>V AgVmZm Am{U ‘hmamï´>mV OmJmoOmJr VwSw>§~ ^aboë`m g^m hmoV AgVmZm em{ham§À`m Vm|S>r g§`wº$ ‘hmamï´> åhUOo "‘w§~B©, ~oiJmd, H$madma, {ZnmUr, ^mbH$s ....gh g§`wº$ ‘hmamï´> PmbmM nm{hOo Am{U Aem ‘hmamï´>mV, ZmJnya AZ² gmar ‘w§~B© H$m‘H$ar OZVoMr ‘amR>dmS>m dèhmS>àm§Vr

4

6 ‘o 2011

eoVH$ar g§KQ>H$

eoVr eoVH$è`m§Mr H$gUmè`m§Mr H$ê$ `m YaVr, l‘Umè`m§Mr H$ê$ `m {JaUr amhÿ EH$g‘mZ' hr S>’$mÀ`m WmnodaMr KmofUm hmoVr. EH$m AWm©Zo hþVmËå`m§À`m ñdßZm§Vrb g§`wº$ ‘hmamï´> H$Yr C^m am{hbmM Zmhr. AmOhr ~oiJmd, H$madma, {ZnmUr, ~rXa, ^mbH$s ‘hmamï´>mV ZmhrV. Ë`m‘wio, Jmoì`mMm gJim àXoe ‘hmamï´>mnmgyZ ^m¡Jmo{bH$Ñï>çmgwÕm AbJ nS>bm. ñdmV§Í`mAmYr XoemMr ’$miUr Pmbr Ë`mà‘mUo g§`wº$ ‘hmamï´>gwÕm H$mhr VwH$So> H$mTy>ZM {‘imbm. `mMo EH$ ‘hÎdmMo H$maU åhUOo g§`wº$ ‘hmamï´> hm H$mhr Am§XmobZmÀ`m bT>çmVyZ {‘imbobm Zmhr. g§`wº$ ‘hmamï´> g{‘VrÀ`m ZoË`m§Zm AmìhmZ XoD$Z "n§S>rV Zohê$ ho ‘hmamï´>mnojm ‘moR>o AmhoV' Ago AmJ«hmZo ‘m§S>Umè`m `ed§Vamd MìhmU Am{X à^¥VtÀ`m ~ma^mB© H$mañWmZmZo g§`wº$ ‘hmamï´> {‘imbm. Û¡^m{fH$mVyZ ’w$Q>Ê`mMo CJ« Am§XmobZ JwOamW‘Ü`o C^o am{hbo ZgVo Va g§`wº$ ‘hmamï´>Mm ‘§Jb H$be Zohê$§Zr H$mhr gwImgwIr MìhmUm§À`m hmVr gmondbm ZgVm. g§`wº$ ‘hmamï´>mMr {Z{‘©Vr Pmbr Ë`m doir 105 hþVmËå`m§Zr ~{bXmZ {Xbo. AË`§V àIa Am§XmobZ Pmbo hr Jmoï> Iar, nU ‘hmamï´>mMr {Z{‘©Vr H$m±J«og‘Yrb Xa~mar ‘§S>itÀ`m ‘Ibmerà‘mUo Pmbr. H$m‘Jma Midi H$m‘Jma MidirMo gd© ZoVo, ^maVmÀ`m ñdmV§Í`mH$[aVm bT>bobo ‘hmamï´>mVrb gmao ñdmV§Í`g¡{ZH$ g§`wº$ ‘hmamï´> g{‘VrÀ`m P|S>çmImbr EH$Ì Pmbo hmoVo. Varhr, `e g{‘VrÀ`m nXar nS>bo Zmhr, {X„rXa~mar Hw{Z©gmV H$aUmè`m§ZmM ‘hmamï´>mMr gw^oXmar {‘imbr. `m KQ>ZoVM Joë`m 50 dfmªVrb ‘hmamï´>mÀ`m XwX£dmÀ`m ’oè`m§Mo ~rO Amho. ‘w§~B©, gmobmnya `oWrb S>mì`m {dMmamÀ`m H$m‘Jma Midirbm OmVrÀ`m qH$dm ^mfoÀ`m AmYmamZo AmìhmZ XoUmè`m§Zm ‘hmamï´>mMo H$m±J«og emgZ haàH$mao CÎmoOZ XoV hmoVo. ‘w§~B© àm§VmV H$m‘Jma MidirMmhr ‘moR>m XoXrß`‘mZ B{Vhmg KS>bobm Amho. ‘hmamï´> amÁ`mMr ñWmnZm Pmë`mZ§Va emgZmZo nÕVeranUo `moOZm H$ê$Z OmVr`dmXr, ^mfmdmXr Am{U BVa jwÐdmXr g§KQ>Zm§Zm n¡gm Am{U àmoËgmhZ XoD$Z Om{Vd§V S>mdr H$m‘Jma Midi ‘moSy>Z H$mT>br. Ë`mgmR>r H$m‘Jma ZoË`m§Mo IyZ H$adUo Am{U àË`oH$ CÚmoJmV ’$º$ H$m±J«ogà^wËdmImbrb H$m‘Jma g§KQ>Zm§ZmM A{YH¥$V à{V{ZYrËdmMm XOm© {‘iob B. B. ì`dñWm H$aÊ`mV Ambr. Zm. ‘. OmoetnmgyZMr H$m‘Jma MidirMr Wmoa na§nam, Z§Va ‘hmamï´>mV Ama². Oo. ‘ohVm Am{U XÎmm gm‘§V `m§Zm OmonmgyZ A‘o[aH$Z nÕVrMr H$m‘Jma Midi dmT>dyZ, ‘moS>rV H$mT>br. "ZmJnya AZ² gmar ‘w§~B©, H$m‘H$ar OZVoMr' Aí`m YmaUoZo V`ma Pmboë`m ‘hmamï´>mV H$m‘Jma Midi Zm‘‘mÌhr {e„H$ am{hbobr Zmhr. CbQ>, EH$m H$m‘Jma ‘wI§S>mÀ`m X§So>brnmoQ>r ‘w§~B©Vrb H$mnS> {JaUr CÚmoJY§XmM CX²ÜdñV hmoD$Z Jobm. eoVH$ar Midi J«m‘rU ^mJmV eoVH$è`m§Mr Midi g‘mOdmXr {dMmam§À`m ZoË`m§H$So> hmoVr. eoVH$ar g‘mOmbm H$m±J«ogH$So> IoMÊ`mgmR>r


AZoH${dY à`ËZ gwê$ hmoVo. ghH$mar Midi AmV~Å>çmMr R>ê$Z ‘moS>rV {ZKV hmoVr. Varhr S>m°. YZ§O`amd JmS>Jri `m§Zr "ghH$mamMm ~moOdmam CS>mbm Amho, nU ghH$ma `eñdr PmbmM nm{hOo' Aer KmofUm {Xbr hmoVr. JmS>Jrim§À`m AhdmbmÀ`m AmYmamZo ghH$mar g§ñWm Cä`m H$aÊ`mH$[aVm {X„rhÿZ AãOmdYr én`m§Mo nmQ> dmhUma hmoVo. Ë`m§À`m AmYmamZo nj ‘O~yV H$aÊ`mH$[aVm, J¡aHwU~r ‘amR>çm§Zr AW©H$maU Am{U amOH$maU `m§Mr gyÌo hmVr KoUo H$go Amdí`H$ Amho ho `ed§Vamd MìhmU JmdmoJmd {’$ê$Z {Q>nboë`m ‘amR>r nwT>mè`m§Zm nmR>rda hmV {’$adyZ, àg§Jr ~«m÷UÛofmMm Cn`moJ H$ê$Z nQ>dyZ XoV hmoVo. `m Ë`m§À`m ñdßZmÀ`m AmS> g§`wº$ ‘hmamï´> g{‘VrMm H$m`©H«$‘ Am{U Am§XmobZ `oV hmoVo åhUyZ MìhmU à^¥VtZr "dhmUm' ImD$Zhr Zohê$§Mr ~mOy ‘m§S>br hmoVr. 1980 À`m XeH$mV Cä`m am{hboë`m eoVH$è`m§À`m MidirV‘mÌ hñVjon H$aUo ‘hmamï´>mVrb amÁ`H$Ë`mªZm ’$mago O‘bo Zmhr. åhUyZ Ë`m§Zr hr Midi ‘moSy>Z H$mT>Ê`mgmR>r X§Sw>Ho$emhr, Jmoir~ma, amï´>r` gwajm H$m`Xm Aem XS>nemhr gmYZm§Mm dmna H$aÊ`mMm à`ËZ Ho$bm. Am{U Vohr O‘bo Zmhr Voìhm eoVH$ar Am§XmobZmMr {df`n{ÌH$m ñdrH$maë`mMo ^mgdyZ Ë`m§Zr Ë`m Am§XmobZmVrb hdm H$mTy>Z Q>mH$br. gÎmmH$m§jr {damoYr njm§Zrhr J«m‘rU ‘VXmam§Zm ^wbdyZ Ë`m§Mr ‘Vo {‘i{dÊ`mgmR>r eoVH$è`m§À`m `m MidirÀ`m {df`n{ÌHo$Mm Amnmnë`m {ZdS>UyH$ OmhraZmå`m§V A§V^m©d Ho$bm Am{U Midi W§S> H$aÊ`mÀ`m amÁ`H$Ë`mªÀ`m IQ>mQ>monmbm hmV^maM bmdbm. ghH$mamÀ`m AmYmamZo EH$m Om{V{deofmÀ`m hmVr gd© gÎmm g§nmXZ H$aÊ`mMr g§Yr {‘iV Amho, hr g§Yr åhUOo Omo{V~m ’w$bo, emhÿ ‘hmamO BË`mqXÀ`m n[al‘mMo ’$i Amho Aer ñdV:Mr J¡ag‘OyV H$ê$Z KoD$Z H$m±J«ogdmë`m§Zr {damoYr njm§À`m ZoË`m§À`m P|S>çmImbrb g{‘VrÀ`m Ü`o`C{Ôï>m§Zm {damoY Ho$bm. {dX^m©Mm H$m|S>‘mam ‘hmamï´>mVrb `m amOH$s` àdmhm§Mr OmUrd {dX^m©Vrb ZoË`m§Zm ñnï>nUo Pmbr hmoVr Ago {XgVo. ‘hmamï´>mV gm‘rb hmoÊ`m~Ôb Ë`m§À`m ‘ZmV doJdoJù`m e§H$mHwe§H$m `oV hmoË`m. nU, Vo ZoV¥Ëdhr eodQ>r H$m±J«ogÀ`m à^mdmImbrbM hmoVo. Û¡^m{fH$mVyZ JwOamW dJië`mZ§Va ‘w§~B©Vrb gÎmm H$m±J«ogÀ`m hmVr R>odÊ`mMm `mMm Zohê$§Mm S>md Ë`m§À`m Mm§Jbm bjmV Ambmm hmoVm. Jmoì`mMr gmdYmZVm Jmoì`mV Va, ‘hmamï´>mVrb hr àd¥Îmr gd©gm‘mÝ` OZVoÀ`mhr bjmV `oD$Z MwH$br. Jmoì`mV KoVë`m Joboë`m gd©‘VmV ‘amR>r^m{fH$ JmodoH$a ‘§S>itZr ‘hmamï´>mV gm‘rb hmoÊ`mMo ZmH$mabo `mVM gd© ‘amR>r^m{fH$m§Zm EH$m amÁ`mV AmUÊ`mÀ`m H$ënZoMm ‘wI^§J Pmbm. ~m§JbmXoeÀ`mm {Z{‘©VrZo Ho$di Y‘m©À`m AmYmamZo EH$ amï´> ~Zy eH$V Zmhr ho {gÕ Pmbo VgmM hm H$mhrgm àH$ma Amho.

{dX^m©Mo emofU gd© ‘amR>r^m{fH$m§Zm EH$m amÁ`mV EH$Ì AmUÊ`mÀ`m g§H$ënZobm gdm©V O~aXñV AmìhmZ {‘imbo Vo {dX^m©Vrb Am{U ‘amR>dmS>çmVrb eoVH$è`m§À`m AmH«$moemZo. "‘amR>dmS>m dèhmS>àm§Vr, eoVr eoVH$è`m§Mr' hr ^mdZm ’$ma WmoS>m H$mi {Q>H$br. ‘w»`‘§ÌrnX {dX^m©Vrb H$m±J«ogr ZoË`m§H$So> Joë`mZ§Va {dX^m©bm ‘m§S>{bH$ àXoe åhUyZ dmJdÊ`mMm ‘mJ© ‘moH$im Pmbm. ‘hmamï´>mÀ`m ñWmnZo‘mJrb gmIaCÚmoJmMr àoaUm nmhVm {dX^m©Vhr Aer EH$ ì`dñWm Agmdr Ago AZoH$ d¡X^u H$m±J«ogr ZoË`m§Zm dmQ>VM hmoVo. "D$gdmbm Vwnmer, H$mñVH$ma Cnmer' `m Ë`m§À`m doXZoMm ’$m`Xm KoD$Z `ed§Vamd ‘mo{hVoà^¥VtZr "H$mnyg EH$m{YH$mam'Mr `moOZm nwT>o AmUbr. H$mnyg {nH${dUmè`m àXoemV {JaÊ`m ~m§YÊ`mEodOr gJù`m {JaÊ`m d à{H«$`mCÚmoJ npíM‘ ‘hmamï´> d ‘w§~B© `oWo Ago O‘dyZ AmUyZ `m gJù`m {JaÊ`m§Zm H$mngmMm gmR>mgwÕm H$amdm bmJy Z`o; nm{hOo Voìhm, nm{hOo {VVH$m H$mnyg ~mOmamnojm ñdñV ^mdmZo CnbãY ìhmdm Aer Xwï>~wÕr `m `moOZo‘mJo hmoVr. ‘hmamï´>mVrb eoVH$è`m§Zm dfm©Zwdf} eoOmaÀ`m amÁ`m§V {‘iUmam ^mdgwÕm {‘iy Z`o Aer ì`dñWm g‘mOdmXmÀ`m KmofUm§À`m Jm|JmQ>mV H$aÊ`mV Ambr. EH$Q>çm H$mnygì`dhmamVM {dX^m©Vrb eoVH$è`m§Mo hOmamo H$moQ>r én`m§Mo ZwH$gmZ Pmbo. {dX^© gd© àH$maÀ`m H$ÀÀ`m ‘mbmMo CËnmXZ H$aUmam àXoe. Ho$di H$mnygM Zìho Va H$moigm, bmoI§S>, ‘±JZrO, ~m°ŠgmB©Q> Am{U O§Jbo Aer {dX^m©Mr gmar YZg§nÎmr npíM‘ ‘hmamï´>mÀ`m {dH$mgmH$[aVm doR>rg YaÊ`mMr ì`dñWm Pmbr. 1950 gmbmn`ªV {dX^© npíM‘ ‘hmamï´>mÀ`m VwbZoZo A{YH$ g§nÝZ ‘mZbm OmB©. Ë`m~Ôb dèhmS>r bmoH$m§Zm amñV A{^‘mZhr hmoVm. {dX^m©V ‘wbJr XoUo hr H$moëhmnyagm§JbrH$S>À`m D$gdmë`m eoVH$è`m§H$[aVmgwÕm à{Vð>oMr ~m~ g‘Obr OmB©. hm "gmoÝ`mMr ImU' {dX^© ‘hmamï´>mV ImH$ hmoD$Z Jobm Amho. Joë`m Xhm dfmªVrb AmH$So> ~{KVbo Var EH$Q>çm {dX^m©V Xa {Xder gamgar 10 eoVH$è`m§Zr AmË‘hË`m Ho$ë`m. 1997 gmbmnmgyZ Mmirg hOmam§da eoVH$è`m§Zm AmË‘hË`m H$amì`m bmJë`m hr EH$M Jmoï> ‘hmamï´>mMm à`moJ ’$gë`mMr gmj XoÊ`mg nwaoer Amho. ‘amR>r ^mfoMr pñWVr HH$moQ>©H$Moè`m§Mo H$m‘ bmoH$m§Zm g‘OUmè`m ^^mfoV Mmbmdo Ago AmJ«hr à{VnmXZ Omo{V~m ’w$ë`m§Zr à{V Ho$bo hmoVo. Ë`mnbrH$So> OmD$Z, emhÿ ‘hmamOm§Zr O ggd©gmYmaU OZVoMo à{V{ZYr gÎmmñWmZmV à{ Ambo nnm{hOoV `mgmR>r à`ËZ Ho$bo. ^mfmdma àm§VaMZoMo dmao dmhÿ ‘hmamï´>mV Ë`mMo dmXi bmJë`mZ§Va ‘h gmh{OH$M hmoVo. BVa ~hþVoH$ ìhmdo ho gmh{OH$ amÁ`m§À`m VwbZoZo ‘hmamï´>mMm B{Vhmg, ‘amR>r ^mfoMm B{Vhmg B{V Am{U g§V na§nam Agë`mZo ‘hmamï´>mMr Apñ‘Vm hr doJir Agë`m

eoVH$ar g§KQ>H$

6 ‘o 2011

5


àm§Vr` åhUÊ`mnojm amï´>r` ñdê$nmMrM am{hbr Amho. amÁ`mMm H$ma^ma ‘amR>rV Mmbmdm hm AmJ«h VÎdewÕ Amho; nU, Ë`m EH$mM AmYmamZo amÁ`m§Mr nwZa©MZm Pmbr Va Ë`mVyZ doJdoJù`m VèhoMo A§VJ©V g§Kf© Am{U Û§Ûo C^r amhVrb `mMm g§`wº$ ‘hmamï´>mÀ`m Am§XmobZmÀ`m H$mimV Wmoa Wmoa {dMmad§V ZoË`m§Zmhr {dga nS>bm. ‘hmamï´>mÀ`m ñWmnZo‘wio ‘amR>r ^mfoMr {H$Vr àJVr Pmbr? ‘amR>rbm gd©‘mÝ` eãXH$moehr Zmhr Am{U kmZH$moehr Zmhr. Ë`m‘wio, ^mfmg§nÝZVoÀ`m ‘moO‘mnmMm hm ‘mnX§S> dmnaÊ`mgmR>r doJim Aä`mg H$amdm bmJob. ‘amR>r ^mfoMr eãXg§nÎmr 1960À`m AmYr Á`m JVrZo dmT>V hmoVr Ë`mnojm 1960Z§Va OmñV JVrZo dmT>Vo Amho Ago ‘mZÊ`mg H$mhr AmYma Zmhr. emgH$s` eãX, V§ÌkmZ, {deofV: ‘m{hVrV§ÌkmZ `m§À`m AmYmamZo H$mhr Am§½bmir ‘amR>r eãX dmnamV `oD$ bmJbo AmhoV. `mCbQ>, gd©gm‘mÝ` ‘amR>r ‘mUgmÀ`m Vm|S>r Añgb ‘amR>r ^mfm A^mdmZoM gmnS>Vo. Xa dmŠ`mJ{UH$ XmoZVrZ eãX naXoer dmnaUo ho à{Vð>oMo bjU Pmbo Amho. AJXr gmdaH$ar ‘amR>r gmoS>bo Var ewÕ ‘amR>r ~mobUmao HwMoï>oMmM {df` hmoVmV. ‘amR>r ewÕboIZ Aer H$mhr Jmoï>M am{hbr Zmhr. dmnamVrb àË`oH$ eãXmMr ì`wËnÎmr H$m` ho bjmV Z KoVm {Z`‘ R>a{dë`mZo ‘amR>r ‘mUgo AmVm g§ñH¥$V ^mfonmgyZ Xya IoMbr OmV AmhoV. ‘amR>r ^mfoMr dmT> Iw§Q>br Amho. ^a B§J«Or Am‘XmZrV {MniyUH$a, {Q>iH$, AmJaH$a, Im§So>H$a BË`mqXZr {Od§V R>odbobr ‘amR>r H$mob‘Sy>Z Mmbbr Amho. A{hamUr, H$moH$Ur BË`m{X ~mobr^mfm§MrVa XwX©em nhmd`mgM ZH$mo. ‘amR>r gm{hË` Am{U d¥ÎmnÌo dV©‘mZnÌo d BVa {Z`VH$m{bHo$ `m§Mr g§»`m ^anya dmT>br Amho. nU, Ë`mV nÌH$m[aVonojm BVa àoaUmM OmñV à~i AmhoV. InmÀ`m Ñï>rZo nm{hbo Va ‘amR>r {Z`VH$m{bHo$ qH$dm nwñVHo$ `m§Mr pñWVr BVa ^maVr` ^mfm§À`m VwbZoZogwÕm AJXrM ~mnwS>dmUr Amho. X{bV gm{hË` Am{U J«m‘rU gm{hË` `m Midir ~è`mn¡H$s ’$mo’$mdë`m. Ë`m‘wio, lr. ‘. ‘mQ>o `m§À`m eãXm§V, "^mfm{^d¥Õr'Mr gm‘m{OH$ g§H$ënZm H$mhrer {dñVmabr. XwX£dmZo, `mM H$mimV N>nmB© gwb^, ñdñV, ObX Am{U CX§S> Pmë`m‘wio gm{hË`mMm à^md OZ‘mZgmda nwgQ>M hmoVmo. h[a Zmam`U AmnQ>o Va gmoS>mM nU Im§So>H$a, ’$S>Ho$ `m§À`m n§º$sV ~gm`bmgwÕm ~m~m H$X‘ `m§À`mn`ªV CVamdo bmJVo. AJXr AbrH$So>, ‘amR>rnUmÀ`m AmH«$ñVmir ‘m§S>Ur‘wio H$mhr {R>H$mUr ‘amR>rMm A{^‘mZ {dH¥$VrZo ‘m§S>bm OmVmo ho gmoS>ë`mg ‘hmamï´>mÀ`m {Z{‘©VrZ§Va ‘amR>r ^mfoMr àJVr {H$Vr Pmbr hm àíZ gd© ‘amR>rào‘r bmoH$m§Zr ñdV:À`m A§V:àoaUm§Zm H$m¡b bmdyZ gmoS>dm`Mm Amho. ^mfoMr ’$ma àJVr Pmbr Ago XmI{dUmar AmH$So>dmar gm{hpË`H$, nwT>mar, àemgH$, A{YH$mar VmdmVmdmZo ‘m§S>Vrb, nU A§{V‘ {ZU©` ‘amR>r ‘mUgmbm ñdV:À`m AmVë`m AmdmOmbm {dMmê$ZM H$amdm bmJob. Am{W©H$ AmKmS>rdarb dmñVd ‘hmamï´>mÀ`m {Z{‘©VrZ§Va gd© ‘amR>r^m{fH$m§Mr Am{W©H$ àJVr Pmbr H$m`? ‘hmamï´>mV A§V^m©d Pmboë`m doJdoJù`m àXoem§Mr gmaIrM àJVr Pmbr Ago åhUUo eŠ` hmoUma Zmhr. g‘mZ àJVr Z Pmë`m‘wio àmXo{eH$ {dH$mg ‘hm‘§S>io, KQ>Zo‘Ü`o XwéñVr H$ê$Z, ñWmnZ H$amdr bmJbr. `mMmM gaigai AW© Agm H$s, ‘hmamï´>m‘Ü`o EH$m àXoemMo

6

6 ‘o 2011

eoVH$ar g§KQ>H$

dM©ñd am{hbo d Ë`mMrM àJVr Pmbr. nU, dM©ñd Agboë`m npíM‘ ‘hmamï´>mVrbVar gd© Om{VO‘mVtÀ`m bmoH$m§Mr gmaIrM àJVr Pmbr H$m`? `m àíZmMo CÎma hmoH$mamWu XoUo H$R>rU Amho. da nm{hë`mà‘mUo ‘amR>m g‘mOmZo ~«m÷Um§Mm ~r‘moS> Ho$bm Am{U Amnë`m ZoV¥ËdmImbr gd© ~«m÷UoVadJu`m§Mo ^bo Ho$bo Ago åhUmdo Va OmJmoOmJ AOyZhr X{bV, Am{Xdmgr, ^Q>Ho${d‘wº$, nmaYr BË`m{X g‘mOm§{déÕ AË`mMmamMr àH$aUo CR>VM AgVmV. nm{H$ñVmZ VmoSy>Z {Xë`mZ§Vahr ‘wgb‘mZ g‘mOmMm amï´>r` g§nÎmrda àmYmÝ`mZo A{YH$ma amhrb Ago AmJ«hmZo gm§JUmè`m amOH$s` njmZo Ë`m§À`m gÎmoÀ`m gd© CVa§S>rV EHo$H$m {d{eï> g‘mOmVrb EImÚm ì`º$sbm Zm‘‘mÌgwÕm ñWmZ XoD$ Z`o hrhr {dMma H$aÊ`mgmaIr Jmoï> Amho. àemgZ d Ý`m`ì`dñWm bmoH$m§À`m ^mfoV amÁ` gwê$ Pmbo, ^yVnyd© Cƒ^«y§À`m OmJr OZgm‘mÝ`m§Vrb ^Q>H$maHyZM Zìho Va ^Q>A§‘bXma Am{U ^Q>g^mnVr O‘bo. `m‘wio àemgZmVrb qH$dm Ý`m`ì`dñWoVrb H$m`©j‘Vm gwYmaë`mMohr H$mhr bjU {XgV Zmhr. ‘w§~B© àm§VmVrb ~mimgmho~ Ioam§À`m ‘§Ìr‘§S>imV qH$dm VËH$mbrZ àemgH$s` godoV gmaoM H$mhr YwVë`m Vm§XimgmaIo ñdÀN> hmoVo Ago H$moUr åhUUma Zmhr. nU, bmMbwMnV, {ó`m§darb AË`mMma Am{U {‘iob Ë`m ‘mJmªZr ^yI§S> {Ji§H¥$V H$aUo ho ‘w§~B© àm§VmV à{Vð>oMo ‘mZbo OmV ZìhVo; Ë`m§Mm amOY‘©hr ~Zbm ZìhVm. ‘amR>r ‘mUgmMr ‘mZ{gH$Vm gd©gm‘mÝ` ‘amR>r ‘mUgmÀ`m ‘mZ{gH$VoVhr Joë`m 50 dfmªV ‘moR>m ~Xb KSy>Z Ambm Amho. gaH$mar `moOZm qH$dm AZwXmZ `m§Mm ’$m`Xm {‘i{dÊ`mH$[aVm Amåhmbm, Am‘À`m g‘mOmbm ‘mJmgbobo åhUm, X[aÐr åhUm nU Am‘À`m nXamV AZwXmZmMo, AmajUmMo dmT>n `oD$ Úm Ago AmVm ZoVo ‘§S>ir OmVrÀ`m qH$dm ^mfoÀ`m AmYmamZo ‘moR>çm CÔm‘nUo ‘m§S>VmV. ‘hmamï´>mÀ`m ñWmnZonmgyZ 50 dfmªV ‘amR>r ‘mUgmMr ‘w§~B©VyZ hH$mbnÅ>r Pmbr. ‘hmamï´>mV Ë`mbm OJUo Xwñgh Pmbo Amho. OJÊ`mH$[aVm gaH$mar ‘XVrÀ`m AmeoZo {edmOrMo dmaggwÕm "^rH$‘mJo' Pmbo AmhoV. amOH$maU Ë`mVë`m Ë`mV ‘moR>çm OmVrÀ`m g‘mOmZo Vmã`mV KoVbo Amho. gd©Ì ^«ï>mMma, Jw§S>{Jar, ‘{hbm§darb AË`mMma dmT>bo AmhoV. ‘hmamï´>mV B{Vhmgna§naoZo MmbV Ambobr nwéfmWm©Mr àd¥Îmr g‘mOdmXr AW©H$maU, I¡amVrZo ‘Vo Am{U bmoH$ {dH$V KoÊ`mMr nÕV `m§‘wio H$UmH$UmZo g§nV Jobr. H$m`Xm d gwì`dñWm ‘hmamï´>mV H$m`Xm Am{U gwì`dñWm `m§Mrhr n[apñWVr EoerV¡erM Amho. ‘w§~B© àm§VmÀ`m H$mimV ‘w§~B© `oWrb OmVr` X§½`m§V gwam‘marMo àH$ma Q>miÊ`mgmR>r qH$dm Ë`m§nmgyZ g§ajU H$ê$Z KoÊ`mgmR>r bmoH$m§Zr MmbVmZm EH$ hmV nmR>rda R>odyZ Mmbmdo Agm g„m VËH$mbrZ ‘w»`‘§Ìr ~mimgmho~ Ioa `m§Zr {Xbm hmoVm. Ë`m§Mo dmagXma ‘moamaOr XogmB© `m§Zr Jm§YrdmXr hÅ>mJ«hmZo Xmê$~§Xr AmUbr Am{U, H$YrH$mir b§S>ZÀ`m ñH$m°Q>b§S> `mS©>er ~amo~ar gm§JUmao ‘w§~B© nmobrg ImVo BVHo$ JMmi Pmbo H$s amÁ`^a eham§V ^mB© bmoH$m§Mo Am{U J«m‘rU ^mJmV YZXm§S>½`m Jw§S>m§Mo AàÀN>ÝZ amÁ` Mmby Amho. 26 Zmoìh|~a 2008À`m


{ejUmMo ‘mÜ`‘, embm§V narjoÀ`m ‘w§~B©darb AmV§H$dmXr hëë`mZ§Va ‘hmamï´>mMo 1986À`m eoVH$ar g§KQ>ZoÀ`m Mm§XdS> `oWo ‘w»`‘§Ìr Am{U J¥h‘§Ìr `m§Zm Ë`m§À`m ^aboë`m eoVH$ar ‘{hbm A{YdoeZmV, n§Mm`V Aä`mggÌmMr bm§~r `m§‘Ü`o AZä`ñVnUo nXm§dê$Z nm`CVma ìhmdo bmJbo EdT>r amÁ`mVrb gd© {df` ho àm‘w»`mZo ‘{hbm§À`m {ZU©` KoÊ`mV Ambo Am{U Ë`m§V dma§dma YagmoS>hr H$aÊ`mV Ambr. OZgm‘mÝ`m§n`ªV EH$M KQ>Zm ‘hmamï´> amÁ`mVrb àemgZmÀ`m Am`w î `mer g§ ~ § { YV Agë`m‘w i o n§ M m`V kmZmMm {Xdm nmohmoM{dÊ`mÀ`m KmofUm H$ê$Z AYmoJVrMr gmj XoÊ`mg nwaoer Amho. amÁ` {ZdS>UwH$m§V 100 Q>¸o$ ‘{hbm n°Zb {ejUjoÌmMohr gaH$marH$aU H$aÊ`mV ‘{hbm Midi C^r H$aÊ`mMr `moOZm nwT>o Ambr hmoVr. `m Ambo. {ejH$m§À`m ^aVrVrb ^«ï>mMma, ‘hmamï´>mVrb {ó`m§Mm B{Vhmg hm {deof OmÁdë` Amho. OrOm~mB©, Vmam~mB©nmgyZ `moOZoZoM H$m±J«ogr ZoË`m§Mo Ym~o XUmUbo. Ë`m§Zr Zo‘boë`m nmR>çnwñVH$m§g§~§Yr amOH$maU Vo PmerMr amUr bú‘r~mB©, Ahë`m~mB© ‘hmamï´>mV VrZ df} {Oëhm n[afXm§À`m d n§Mm`V `m§‘wio ‘hmamï´>mÀ`m {Z{‘©VrZ§Va 50 dfmªZr V narjm nmg Pmboë`m {dÚmÏ`m©g XmoZ hmoiH$am§n`ªVMr hr XoXrß`‘mZ na§nam g{‘Ë`m§À`m, Ë`m§Mr ‘wXV g§nbr hmoVr Var, embm§ dmŠ`o YS> {b{hVm `oV ZmhrV Am{U gmYr Amho. àmV:ñ‘aUr` n§MH$Ý`m§À`m M[aÌm§V Oer g§H$Q>o AmhoV VgmM gd© g§H$Q>m§Mm {ZdS>UwH$m KoVë`mM ZmhrV. Am{U, Ë`mZ§Va ~oarOdOm~mH$shr H$aVm `oV Zmhr Aer pñWVr `m dram§JZm§Zr Ho$bobm gm‘Zmhr Amho. "‘hmamï´> emgZmMo ‘{hbm YmoaU' `m ZmdmImbr, Pmë`mMo {ejU‘§Í`m§Zrhr ‘mÝ` Ho$bo Amho. {ejUg§ñWm§Zmhr bm`gÝg²-na{‘Q> ñdmV§Í`mÀ`m Am§XmobZmV AZoH$ {ó`m§Zr H$mhrhr g¡Õm§{VH$ nm`m Zgbobo EH$ MmonSo> Vwé§JmV OmÊ`mnmgyZ Vo {dYm`H$ H$m`m©n`ªV ‘hmamï´> emgZmZo à{gÕ Ho$bo. Ë`mVyZM Z§Va ì`dñWm bmJy Ho$ë`mZo Am{U Á`m§Zm gmIaoMo AZoH$ AmKmS>çm gm§^mië`m. AJXr g§`wº$ {ó`m§Zm X{bVm§gmaIo ‘mJmg boIyZ Ë`m§À`mgmR>r H$maImZo YS> MmbdVm Ambo ZmhrV Ë`m§Zm {ejUg§ñWm H$mT>Ê`mg nadmZo {Xë`mZo ‘hmamï´>mÀ`m Midirn`ªV ‘¥Umb Jmoao, AmajU XoÊ`mMr H$ënZm ‘hmamï´> emgZmZo ‘hmamï´>^a {ejU‘hfvMo nod ’w$Q>bo Amho. Ahë`m~mB© am§JUoH$a, JmoXmVmB© néioH$a BË`m{X {ó`m§Zr H$V¥©ËdmMm B{Vhmg C^m Ho$bm nwT>o H$mT>br. Ë`mM doir ~oqOJ `oWo Pmboë`m EH$m H$mir "‘w§~B© {dÚmnrR>mMr nXdr' `m hmoVm. ‘hmamï´>mÀ`m {Z{‘©VrZ§Va ‘{hbm§Mr Am§Vaamï´>r` ‘{hbm n[afXoÀ`m ‘wIdQ>çmImbr ZmdmMmM EH$ X~X~m hmoVm, Vmo AmVm g§nyU© Midi Xm~yZ Q>mH$Ê`mMo qH$dm emgH$s` gd© ‘{hbm MidirMo gaH$marH$aU H$aÊ`mMr Zï> Pmbm Amho. Ho$di ‘hm{dÚmb`oM Zìho XmdUrbm ~m§YÊ`mMo {Z`moOZ~Õ à`ËZ nÕVera `moOZm nma nmS>Ê`mV Ambr. OmJ¥V Va A{^‘V {dÚmnrR>o nwT>mè`m§Zr nXamV >Z KoVë`m‘wio {ejUmÀ`m JwUdÎmoH$[aVm Pmbo. Pmboë`m ‘{hbm§Zm doJdoJir àbmo^Zo XmIdyZ nmSy ZmdmOmdr Aer EH$hr {ejUg§ñWm ‘hmamï´>mV 1986À`m eoVH$ar g§KQ>ZoÀ`m Mm§XdS> `oWo ^aboë`m eoVH$ar ‘{hbm A{YdoeZmV, - H$moUmbm àmÜ`mnH$s, H$moUmbm ‘{hbm Am`moJ XmIdVm `oUma Zmhr. g‘mamon n§Mm`V amÁ`mVrb gd© {df` ho àm‘w»`mZo Aí`m VèhoZo - ‘hmamï´>mVrb ‘{hbm MidirMr VoOñdr na§nam g§ndyZ Q>mH$Ê`mV Ambr. AbrH$So>, ~oiJmdÀ`m gr‘mdmXmÀ`m ‘{hbm§À`m Am`wî`mer g§~§{YV Agë`m‘wio bT>çmMo H$mhr ZoVo ‘bm ^oQ>Ê`mgmR>r n§Mm`V amÁ` {ZdS>UwH$m§V 100 Q>¸o$ ‘{hbm Ambo hmoVo. ‘r Ë`m§Zm gai {dMmabo H$s, n°Zb C^r H$aÊ`mMr `moOZm nwT>o Ambr hmoVr. `m `moOZoZoM H$m±J«ogr ZoË`m§Mo Ym~o XUmUbo. Ë`m§Zr ‘hmamï´>mV VrZ df} "‘hmamï´>mMm à`moJ g’$b Pmbm Amho Ago Vwåhmbm dmQ>Vo H$m? Vgo {Oëhm n[afXm§À`m d n§Mm`V g{‘Ë`m§À`m, Ë`m§Mr ‘wXV g§nbr hmoVr Var, Zgob Va Vwåhr AmVm ~oiJmd {Oëhm Xwgao ‘amR>r^m{fH$ amÁ` Jmodm {ZdS>UwH$m KoVë`mM ZmhrV. Am{U, Ë`mZ§Va "‘hmamï´> emgZmMo ‘{hbm `mV gm‘rb H$aÊ`mMm AmJ«h Yam. H$m‘Jma, eoVH$ar Am{U g‚mZ YmoaU' `m ZmdmImbr, H$mhrhr g¡Õm§{VH$ nm`m Zgbobo EH$ MmonSo> `m§Mr X¡Zm X¡Zm H$aUmè`m Am‘À`m `m ‘hmamï´>mV `oÊ`mg§~§Yr {’$ê$Z ‘hmamï´> emgZmZo à{gÕ Ho$bo. Ë`mVyZM Z§Va {ó`m§Zm X{bVm§gmaIo EH$Xm ñdV:À`m AmËå`mbm H$m¡b bmdyZ {dMma H$am.' Vr ZoVo ‘§S>ir ‘mJmg boIyZ Ë`m§À`mgmR>r AmajU XoÊ`mMr H$ënZm ‘hmamï´> emgZmZo hgbr, ~mobbr H$mhrM Zmhr. nU, Ë`m§Mo ‘m¡Z eoH$S>mo KmofUm§nojm nwT>o H$mT>br. Ë`mM doir ~oqOJ `oWo Pmboë`m Am§Vaamï´>r` ‘{hbm A{YH$ ~mobHo$ hmoVo. ‘hmamï´>mÀ`m {Z{‘©VrZ§Va Joë`m 50 dfmªV hiyhiy gd©M joÌm§V n[afXoÀ`m ‘wIdQ>çmImbr gd© ‘{hbm MidirMo gaH$marH$aU H$aÊ`mMr nÕVera `moOZm nma nmS>Ê`mV Ambr. OmJ¥V Pmboë`m AdH$im ngaV Ambr. amÁ`mMr AW©ì`dñWm ImbmdV Jobr, ‘{hbm§Zm doJdoJir àbmo^Zo XmIdyZ - H$moUmbm àmÜ`mnH$s, H$moUmbm ‘amR>r ^mfobm AdH$im Ambr Am{U ‘amR>r ‘mUyg ZmC‘oX Pmbm ‘{hbm Am`moJ Aí`m VèhoZo - ‘hmamï´>mVrb ‘{hbm MidirMr Amho, EdT>oM Zìho Va Ë`mÀ`mV ñdV:Mr C§Mr dmT>{dÊ`mMm à`ËZ H$aÊ`mEodOr Xwgè`mMr C§Mr H$‘r H$aÊ`mMr àd¥Îmr V`ma Pmbr Amho. VoOñdr na§nam g§ndyZ Q>mH$Ê`mV Ambr. ‘hmamï´>mVrb ‘amR>r ‘mUgmMm nwéfmW© g§nyZ Ë`mÀ`mV bmMmar Am{U {ejUjoÌ B§J«Or A§‘bmÀ`m AmYrgwÕm ‘hmamï´>mVrb nwUo ehamg {dÚoMo ^rH$‘mJr àd¥Îmr Omonmgbr Jobr Am{U {ejUmMm A{^‘mZhr g§ndyZ ‘mhoaKa åhUyZ gd©Xya ‘mÝ`Vm hmoVr. ‘hmamï´> amÁ` ñWmnZ Pmë`mZ§Va Q>mH$Ê`mV Ambm. eaX Omoer {ejUmÀ`m àgmamg§~§Yr AZoH$ {d{MÌ {ZU©` KoVbo Jobo. {Q>iH$m§À`m H$mimnmgyZ Xoegodm åhUyZ {ejH$s noem AmË‘IwerZo ñdrH$maÊ`mMr "A§Jma‘im', A§~oR>mU, Vm. IoS>, {O. nwUo. na§nam hmoVr. AZoH$ ì`wËnÝZ {dÛmZ bmoH$m§Zr {dÚmXmZ ho gVrMo dmU sharadjoshi.mah@gmail.com g‘OyZ kmZmMm {Xdm VodV R>odbm hmoVm. ‘hmamï´> amÁ`mÀ`m {Z{‘©VrZ§Va 

eoVH$ar g§KQ>H$

6 ‘o 2011

7


doS>onra * AZ§V C‘arH$a

eoVH$ar g§KQ>ZoMr ‘wcyI‘¡XmZr Vmo’$

‘mYdamd I§S>oamd ‘moao Ü`‘ C§Mr AZ² ~m§Ym g‘moaÀ`m ‘mUgmbm AmXa`wº $YmH$ dmQ>mdm Ag§ EHy$UM ì`{º$‘Îd. AmVmnmdoVmoÀ`m g§Kf©`ºw $ àdmgmV Amnbr qH$‘V dgyb Ho$bobr; nU ‘mZ AmUIr VmR> Am{U ~mUm H$amar! MmbU§hr H$g§ Q>mB©Q>. `m gmè`mM§ nmobmXr {‘lU åhUOo ZmZm! qnniJmd ~gd§VMo ZmZm! ‘mYd I§S>ao md ‘moa!o eoVH$ar g§KQ>ZÀo `m gwédmVrÀ`m H$mimVrb »`mVZm‘ Mm¡H$S>r åhUOo eaX Omoer, ‘mYdamd ‘moa,o ‘mYdamd ~moago Am{U àëhmX nmQ>rb H$amS>. Amnë`m Vw’$mZr dº¥$ËdmZo bmIm-bmIm§À`m g^m hbdyZ gmoS>Umao. "‘wbI y ‘¡XmZr Vmo’$' åhUyZ AmoiIbo OmUmao ZmZm! EImX§ H$m‘ A§Jmda KoVb§, H$s Ë`m H$m‘mgmR>r ñdV…bm PmoH$y Z XoUmao Am{U àg§Jr nyU© A{cá hmoUmao ZmZm! Hw$Umda amJ Ho$bm Va OrdKoUm Am{U ào‘ Ho$c§ Va Vohr {OdmnmS> H$aUmao, ‘Zñdr ñd^mdmMo ZmZm! CÝho e~Z‘ H$s Vah amoZm Zhr§ AmVm, dmo amoZo no AmE Vmo X[a`m ~hm XoVo h¢! Iyn {Xdgm§nmgyZ ZmZm§Mr OdiyZ AmoiI H$ê$Z KoÊ`mMr BÀN>m hmoVr. Ë`m§À`mg§~Y§ r g§KQ>ZVo rb AZoH$m§H$Sy>Z BVH§$ H$mhr EoH$b§ hmoV,§ Ë`m‘wio `m "{b[ì§hJ boOS§ >'bm OdiyZ nmhmd§, ^oQ>md§ Aer BÀN>m hmoVr. Vg§ ’$ma nydu åhUOo {dgoH$ dfm©n§ dy u na^Ur A{YdoeZmV ‘r Ë`m§Zm nm{hb§ hmoV.§ Ë`mM A{YdoeZ H$mimV eaX Omoer, ‘mYd I§S>ao md ‘moa,o àëhmX nmQ>rb H$amS>, ^mñH$a^mD$ ~moamdHo$ AmXtZm Kar Oodm`bmhr ~mobmdb§ hmoV;§ nU VodT>çm Yyga AmoiIrÀ`m Ym½`mda ^oQ>U§ ~a§ dmQ>Zo m. Voìhm naV EH$Xm lrH$m§VMm, ‘mÂ`m ‘wbmMm d[ebm bmdmdm Ag§ R>adb§. XmoZ-VrZ dfmªndy u AemM EH$m "ZmZm'Mr - A§~mOmoJmB©Mo lra§J "ZmZm' ‘moao `m§Mr - ^oQ> KoÊ`mgmR>r lrH$m§VMm {‘Ì eem§H$ OodirH$aMm "O°H$' bmdbm hmoVm. `moJm`moJmZ§ `mhr doigo Á`m§Mr ^oQ> ¿`m`Mr, Vohr ZmZm ‘moaMo ; nU qnniJmdMo Am{U O°H$ bmdm`Mm hmoVm Vmohr lrH$m§VÀ`m {‘ÌmMm-{‘qbX godbrH$aMm. {‘qbXZ§ ~mobVm

8

6 ‘o 2011

eoVH$ar g§KQ>H$

eoVH$ar g§KQ>ZoMo ‘mOr Aܶj ‘m. ‘mYdamd I§S>oamd ‘moao ¶m§À¶m A‘¥V‘hmoËgdm{Z{‘Îm qnniJmd ~gd§V ¶oWo {X. 16 ‘o amoOr eoVH$ar ‘hm‘oimì¶mMo Am¶moOZ H$aʶmV Amco Amho. doS>onra ¶m nwñVH$mV AZ§V C‘arH$a ¶m§Zr ‘mYdamd I§S>oamd ‘moao ¶m§Mo ì¶{º${MÌ aoImQ>c§ hmoV§, Vmo coI g§KQ>H$À¶m dmMH$m§gmR>r XoV AmhmoV. ~mobVm Ë`mÀ`m ì`dgm`mg§~Y§ mV ZmZmbm ^oQ>ë`mMm C„oI Ho$bm hmoVm. ‘mPr Am{U ZmZm§Mr AmoiI ZìhVr. åhUOo ‘r Ë`m§Zm AmoiIV hmoVmo; nU Vo ‘bm AmoiIV ZìhVo. EdT>çm ‘moR>çm ‘mUgmbm nyU© AmoiIr{edm` H$g§ ^oQ>md§ åhUyZ hm AmoiIrMm AmS>‘mJ© ñdrH$mabm hmoVm. {‘qbX‘m’©$V Ë`mMo H$ÝgëQ§>Q> Hw$bH$Uu, Ë`m§À`m‘m’©$V {dVaH$/{dH«$o Vo qnniJmdMo Xo{dXmg KmoS>H$o , KmoS>H$o A°Jm« o g|Q>aMo ‘mbH$ d MmbH$! Aer bmB©Z bmdyZ ZmZm§Mr ^oQ> ¿`m`Mr `moOZm n¸$s Ho$br. Vg§ Ë`mhr AmYr ZmZm§Mo EH$ ’°$Z nwéfmoÎm‘ bmhmoQ>r ‘mÂ`m {nÀN>mda nS>bo hmoV.o "dH$sbgmh~, Amn EH$ ~ma ZmZm go {‘b Vmo

bmo' Am{U ‘r "hmo' åhUmbmo hmoVmo. Ë`mda Ë`mZo ‘mYdamd ‘moao `m§Zm ’$moZhr bmdbm hmoVm, Voìhm Vo "hmo'hr åhUmbo hmoV.o XmoZ {Xdgm§Zr ^oQ>di o n¸$s H$aÊ`mgmR>r Ë`mZo nwÝhm ’$moZ bmdbm Voìhm ‘mÌ, "ZH$mo, ‘bm OwÝ`m AmR>dUr H$mT>ë`m, H$s {dbjU `mVZm hmoVmV. Voìhm OI‘odaÀ`m Inë`m H$mT>U§ ZH$mo,' Ag§ Vo åhUmbo. Ë`m‘wio ‘bm Va CËgwH$Vm OmñVM dmQ>m`bm bmJbr. åhUyZ ‘r hm {‘qbX - Hw$bH$Uu KmoS>H$o Agm ‘hm‘mJ© ng§V Ho$bm. Ë`mM H«$‘mZo ’$moZm’$moZr H$ê$Z ^oQ>rgmR>r {S>g~| amVrb EH$ a{ddma n¸$m Ho$bm. Amnë`m AmdS>Ë`m ZoË`mbm ^oQ>m`M§ åhQ>ë`mda bmhmoQ>rZ§ ‘bm n¸§$ Yê$Z R>do b§. Ë`mÀ`m nhmè`mV Amåhr na^UrhÿZ Am¡aJ§ m~mXbm Am{U {VWyZ {‘qbXÀ`m JmS>rV Hw$bH$Ur© d {‘qbXÀ`m gmo~V qnniJmdbm nmohmoMbmo. qnniJmdbm EoZo eoVmV ZmZm§Mm Qw>‘Xma ~§Jbm Amho. ÐmjmÀ`m ~mJoZ§ Koabobm. qnniJmdbJV ‘w~§ B©-AmJ«m hm amï´>r` ‘hm‘mJ© Amho. Vmo ‘hm‘mJ© Amobm§S>y Z nbrH$S>o Job,§ H$s bmJVmV Ðmjm§À`m ~mJm. H$mhr A§Va MmbyZ Joë`mda bmJVmo Ðmjm§À`m ~mJoZ§ Koabobm ZmZm§Mm ~§Jbm, XmoZ‘Obr. ^oQ>rAJmoXa Xo{dXmggoR>Zr ’$moZ Ho$bobm, Voìhm ñdmJVmgmR>r Imbr ZmZm§Mm ‘moR>m ‘wbJm {dídmg hOa hmoVm. Ë`mZ§ Ë`mM ‘Oë`mda Agbobr dmB©Zar XmIdbr; nU ‘bm Am{U bmhmoQ>rbm ^oQ>m`M§ hmoV§ Vo bmIm-bmIm§À`m g^obm ào[aV H$aUmè`m {Od§V "dmB©Zarbm'! H$mhr doimVM ‘mYdamd ñdV… Imbr Ambo. ñdmJV H$am`bm. "‘r, ‘mYd! `m da `m. AmnU daM ~mobV ~gy.' Ë`m§M§ EdT>§ Z‘« ñdmJV nmhyZ ‘r Va MmQ>M nS>bmo. Ë`m§À`mg§~Y§ r AmVmn`ªV dU©Z EoH$y Z ‘bm EH$ "AmJ H$m emobm' nmhm`bm {‘iob, Ag§ dmQ>b§ hmoV;§ nU Ë`m§Mr "gmXJr' nmhÿZ hmM H$m Vmo "AmJ H$m emobm' Ag§hr jU^a dmQ>b§ AZ² Z§Va Ë`m§À`mer ‘°aWo m°Z ~¡R>H$ Pmbr AZ² Ë`m§Zm noQ>Vr ‘emb H$m åhUVmV ho bjmV Amb§. Amåhr da Jobmo. Ë`m§À`m ~¡R>H$sV Ë`m§Zr


‘bm eoOmar ~gdb§ Am{U gwê$ Pmbr EH$ b§~r ~¡R>H$. Vã~b nmM Vmg Mmbboë`m `m ~¡R>H$sV ‘r ZmZmàH$mao M|S>y Q>mHy$Z nm{hbo, H$s Ë`m§Zr ñdV…{df`r, g§KQ>Zgo X§ ^m©Vrb Ë`m§À`m g§~Y§ m§{df`r ~mobmd§; nU gd© M|S>y Ë`m§Zr VQ>dZy H$mT>b;o ‘mÌ `m g§nUy © H$mimV, Ðmj ~mJm`V, Ðmj ì`dgm`, dmB©Zar `m g§X^m©V Vo ^a^ê$Z ~mobbo. `m MM}À`m KwgiÊ`mVyZ H$mhr bmoUr ‘mÌ Oê$a {ZKmb§. ""eaX OmoetM§ H$m` Mmbb§` h„r?'' Ag§ Ë`m§Zr {dMmaë`mda Amåhr Oo ~mobbmo Vo EoH$yZ Vo åhUmbo, ""Aao, {H$Vr N>iUma Vwåhr Ë`m ‘mUgmbm? Ë`mZ§ VZ-‘Z-YZ Va {Xb§M eoVH$è`m§gmR>r AmVm Ë`mMm Ord ¿`m`Mm Amho H$s H$m`? H$embm Z‘©Xm n[aH«$‘m H$ê$ {Xbr. `m d`mV Aer n[aH«$‘m åhUOo gai gai AmË‘hË`m!'' XmoKm§Vrb Imob XS>bb o m Amobmdm hm Agm Amho. OmbÝ`mÀ`m A{YdoeZmbm Ë`m§Zr `md§ Aer {dZ§Vr Ho$br Voìhm, ""AmVm {dñ‘aU ìhm`bm bmJb§`. nwT>M§ H$m` ~mobm`M§ Ë`mgmR>r eãX AmR>dV ZmhrV. Zmd§ bjmV amhV ZmhrV. {OW§ gmoZ§ doMb§ {VW§ AmVm Jmodè`m doMy H$m`?'' bmIm-bmIm§À`m g^m§Mo ’$S> {O§H$Umè`m `m ^rî‘mbm {dñ‘aUmÀ`m ean§Oar nS>md§ bmJë`mM§ {dbjU Xþ…I Amho. EH$Q§> nS>ë`mda OwÝ`m AmR>dUr da `oV AgVrb H$m? Xrdma Xago CVar naN>mB©`m± ~mobVr h¡ H$moB© Zhr§ ~mobVm, V~ VZhmB©`m± ~mobVr h¡! Ë`m§Zr AmUIr EH$ I§V `mdoir ~mobZy XmI{dbr. ‘r Am{U bmhmoQ>r `m§À`m N>mVrdarb {~„o nmhÿZ, ""h„r Hw$Ur {~„odmbo `oV ZmhrV ^oQ>m`bm.'' ""Vg§ Zmhr, ‘mYdamdOr g§KQ>ZVo AmVm gJir ZdrZ ‘mUg§ AmhoV. Vwåhr 84 nmgyZ g^m, g§‘b o Z, A{YdoeZmbm Ambobm ZmhrV. Voìhm ZdrZ {nT>r Vw‘M§ Zmd EoH$y Z Amho. àË`j ^oQ> Pmbobr Zmhr. gmh[OH$M AmOÀ`m {nT>rbm Vw‘Mr Ver EoH$y ZM AmoiI$ Amho. åhUyZ Va Vwåhr OmbÝ`mbm `md§, Aer Am‘Mr AmJ«hr {dZ§Vr Amho,'' ‘r. Ë`m§À`m ^moOZmMm nmhÿUMma g§nbm, Voìhm amÌrMo ZD$ dmObo hmoV.o ‘mÂ`m~amo~a Ambobo bmhmoQ>r, Hw$bH$Uu, godbrH$a Am{U Xo{dXmggoR> Am‘Mm hm EH$V’$s© Mmbbobm gm‘Zm {dbjU ^[º$^mdmZo EoH$V-nmhV hmoV.o hr ‘wbmIV g§nbr. Ë`m§Zr Q>mibobo àíZ AmR>dbo Am{U AmR>db§ EH$ JmU§ dmo ~mV BVZr Š`y± H$a aho W|& Š`m ~mV ‘wPgo Nw>nm aho W|& bmhmoQ>rer ’$moZda ~mobVmZm Vo åhUmbo

hmoV,o ""ZH$mM `oD$. OwÝ`m AmR>dUr {ZKmë`m, H$s ‘bm doXZm hmoVmV.'' Ë`m§À`m `m doXZm Ë`m§Zr H$iy {Xë`m ZmhrV. `oVm-OmVm Ë`m§Zr qnniJmdmV KS>dZy AmUbobm Am‘ybmJ« ~Xb ‘r S>mùo `m§Zr nmhV hmoVmo, EoH$V hmoVmo. D$g Am{U H$m§ÚmgmR>r añË`mda `oD$Z Am§XmobZ H$aUmam, eoVr‘mbmbm ^md {‘imdm åhUyZ hmV ngaUmam hm ^mJ AmVm Imoè`mZ§ n¡gm AmoT>Vmo`. hm gmam M‘ËH$ma ZmZm§‘i w >o Ag§M Z§Va ‘bm ^oQ>bëo `m bmoH$m§Zr gm§[JVb§. ZmZm ~mobbo, Iyn ~mobbo. Ðmj ~mJm`Vr§~Ôb, dmB©Zar~Ôb; nU "ZmZm§'{df`r Zmhr. Zo‘H§$ Ë`mM {Xder B§{S>`Z EŠñàogÀ`m nwadUrV ZmZm§À`m Ðmjm~mJo~Ôb, dmB©Zar~Ôb EH$ g{MÌ boI Ambm hmoVm. Vmo boI Xo{dXmggoRZr ‘bm XmIdbm. ZmZm§M§ ‘r A{^Z§XZ Ho$b§. ZmZm ‘§X hgbo EdT>M§ . nwT>o Ë`mMm C„oIhr Ho$bm Zmhr. ZmZm§Mo EH$ MmhVo Xo{dXmggoR> `m§Zr Ë`m boImMr Poam°Šg àV Amnë`m XþH$mZr bmdbr. ZmZm§Zm ho g‘Ob§ Am{U ZmZm§Zr Ë`m§Zm ’$moZ H$ê$Z Vmo boI H$mTy>Z Q>mH$m`bm bmdbm. à{gÕrÀ`m AmOÀ`m `wJmV à{gÕrnmgyZ Xÿa amhÊ`mMm EdT>m AÅ>hmg? ‘bm Or ‘m{hVr nm{hOo hmoVr, Vr {‘imbrM Zmhr. Ë`mZ§Va nwT>À`mM e{Zdmar ‘r naV qnniJmdbm Jobmo. `m doir EH$Q>mM hmoVmo. Xo{dXmggoR>À`m ‘XVrZo qnniJmdmV {’$ê$Z AZoH$m§À`m ^oQ>rJmR>r KoVë`m. Ë`mV {d{dY {dMmagaUrMo bmoH$ hmoV.o {d{dY amOH$s` àdmhmVbo bmoH$ hmoV.o gmè`m§À`m ~mobÊ`mV ZmZm§~Ôb {ZVm§V AmXa hmoVm, H¥$Vk ^md hmoVm. gmao ^a^ê$Z ~mobbo ZmZm§~Ôb. ZmZm§À`m g§Kfm©~Ôb. XmoZhr g§Kfm§~© Ôb. eoVH$ar g§KQ>Zgo mR>r Ho$boë`m Am{U Ðmj {Z`m©VrgmR>r, dmB©ZargmR>r Ho$boë`m. n{hë`m g§Kfm©Mr gwédmV Pmbr 1979-80 À`m gw‘mamg. Vo df© ‘hmamï´>mVrb eoVH$è`m§gmR>r AË`§V ÌmgmM§ R>ab§. Ë`mdfr© H$m§ÚmMo ^md nS>bo ZmhrV, M¸$ H$mogibo. EdT>o H$mogibo, H$s H$m§Xm ~mOmamV nmR>dÊ`mnojm añË`mda AmoVbobm ~am Aer n[apñWVr {Z‘m©U Pmbr. dmVmdaUmV {dbjU AñdñWVm ngabr. ñ’$moQ>H$ ~Zboë`m `m dmVmdaUmV {R>UJr nS>br Vr MmH$Ubm. eaX OmoetÀ`m ZoVË¥ dmImbr eoVH$è`m§Zr [VWo nwH$mab§ amñVm amoH$mo Am§XmobZ. eoVH$ar ‘mbmÀ`m ^mdmgmR>r añË`mda `oVmo hm àH$maM bmoH$m§gmR>r Zdm! H$m‘Jmam§Mo g§n-‘moM,} H$‘©Mmè`m§Mo nJmadmT>rgmR>rMr g§n, Am§XmobZo `mgmR>r AmVm bmoH$ Am{U emgZhr gamdbob.o BVH§$ H$s, Vy ‘maë`mgmaI§ H$a, ‘r aS>ë`mgmaI§

H$aVmo Ag§ diU KoVb§ hmoV§ `m Am§XmobZm§Zr; nU eoVr‘mbmÀ`m ^mdmgmR>r eoVH$ar añË`mda `oVmo`, amñVm amoH$mo H$aVmo, ho Zdb n{hë`m§XmM KS>b.§ {R>UJr nS>br MmH$Ubm; nU ñ’$moQ> Pmbm {n§niJmdbm. Zm{eH$ {OëømVë`m qnniJmd ~gd§Vdê$Z amï´>r` ‘hm‘mJ© OmVmo. ‘mYd I§S>ao md ‘moao `m§À`m ZoVË¥ dmImbr eoH$S>mo eoVH$ar `m ‘hm‘mJm©da ~gbo. eaX OmoetZr MmH$Ubm ‘hm‘mJ© amoIZy añVm XmIdbmM hmoVm. VmoM {H$Îmm {Jadbm ZmZm§Zr. O‘boë`m eoH$S>mo eoVH$è`m§nTw >o ZmZm§Zr Am§XmobZmMr nmíd©^‘y r gm§{JVbr. em§VVmnyU© Am§XmobZmMo AmdmhZ Ho$bo. añË`mda XmoÝhr {Xem§Zm dmhZm§Mr hr am§J bmJbobr. OmUyZ-~wOZy amï>r` ‘hm‘mJ©, àM§S> dmhVwH$sMm Varhr dmVmdaUmV em§VVm. VUmdnyU© em§VVm. `moJm`moJmZ§ `m am§JVo EgAmanrÀ`m XmoZ Q´>H$hr AS>H$boë`m. ‘mboJmdÀ`m Hw$R>ë`m Var ~§Xmo~ñVmgmR>r Mmbboë`m. ZmZm§M§ ^mfU g§nb§ Am{U ~m°ZQo >da C^o am{hbo Ë`m ^mJmVrb EH$ H$m±Jgo« r ImgXma PoS>. E‘. H$hm§S>mi o . ""‘mYdamdm§À`m ~mobÊ`mda Vwåhr OmD$ ZH$m. Am§XmobZ naV ¿`m. ‘r B§{Xam Jm§YtZm ^oQ>y Z Ambmo Amho. Ë`m§Zr H$m§ÚmMm ^md 150 XoÊ`mM§ ‘mÝ` Ho$b§`,'' Vo åhUmbo. {OWo eoVH$ar 100 Mm ^md ‘mJVmhoV [VWo ho ‘hme` 150 Mr ~mV H$aVmhoV Voìhm Ë`m§À`m ~mobÊ`mVrb b~mS>r bmoH$m§À`m VoìhmM bjmV Ambr. H$hm§S>mi o Imbr CVabo Am{U ZmZm naV ~m°ZQo >da MT>b.o Ë`m§Zr H$hm§S>mi o m§Zm Mm§Jb§M N>So >b.§ Ë`m§M§ ^mfU g§nb§ Am{U gdm§g© ‘j XmoKm§V dmXmdmXr Pmbr. eãXm§Zr eãX dmT>bm Am{U ZmZm§Zr Ë`m§À`m ‘wñH$mS>mV EH$ R>do Zy {Xbr Am{U Amnë`m "Añgb' ^mfoV gwZmdb§. `m AZno{jV hëë`mZ§ H$hm§S>mi o da‘bo Am{U O‘bobo eoH$S>mo eoVH$ar AmZ§Xbo. H$hm§S>mi o m§Mr Am{U ‘mYdamdm§Mr Ver OwZr AmoiI; nU H$hm§S>mi o m§Zr ZmZm§Zm Iè`m AWm©Zo AmUIr AmoiIbob§ ZìhV§. ZmZm§M§ H$m‘ Va ho Ag§. A§JmV aJ Am{U S>mŠo `mV amJ. Ë`mV H$hm§S>mi o m§M§ ho Vgb§ Jw‘uV ~mobU§! Voìhm `mnojm doJi§ H$m` hmoUma hmoV!§ AgmM namH«$‘ nwT>o EH$Xm {dH«$‘Z§, ZmZmÀ`m ‘moR>çm ‘wbmZ§hr Ho$bm. Ë`mZ§VaÀ`m H$mimV, eoVH$ar Am§XmobZ Zm{eH$, ZJa ^mJmV Omoa nH$S>rV AgVmZm H$m±Jgo« dmë`m§À`m CamV YS>H$s ^abr hmoVr. Voìhm AZoH$ g^m§VZy {dIo nmQ>bm§Zr eaX OmoetMr OmV H$mTy>Z Ad‘mZmñnX CX²Jma H$mT>bb o o hmoV.o Ë`m{déÕ eoVH$è`m§À`m Am{U {dH«$‘À`m ‘ZmV {dbjU amJ Ambobm hmoVm. Voìhm {dIo

eoVH$ar g§KQ>H$

6 ‘o 2011

9


nmQ>rb EH$m H$m`©H$« ‘mgmR>r Amë`mM§ H$iVmM {dH«$‘ gmo~V AemoH$ ‘moao `m VéUmbm Am{U AZoH$ eoVH$è`m§Zm KoD$Z {dIo nmQ>bm§H$S>o Jobm. KmofUm XoV `oUmam O‘md nmhÿZ Ë`m§Zm dmQ>b§ ho Amnë`m ñdmJVmgmR>r `oV AmhoV; nU {dH«$‘Z§ Ë`m§M§ Mm§Jb§M ñdmJV Ho$b§. Vo Amnë`m d{S>bm§À`m "H$hm§S>mi o r' ñQ>mB©bZ§. KS>bm àH$ma BVH$m AMmZH$ Am{U AZno{jV H$s H$m` hmoV Amho, ho H$wUmbm H$im`À`m AmV ñdmJVH$ma ‘§S>ir naVbrgwÕm. Ë`m‘wio Hw$Umbm à{V{H«$`m ì`º$ H$am`M§ gwMb§gÕ w m Zmhr. {dIo nmQ>rb åhUOo Hw$Ur gmYmgwYm ‘mUyg Zìho. ghH$ma joÌmVb§ EH$ ~S§> àñW. Am‘XmaH$s, ImgXmaH$s ^yfdbob.o H$m±Jgo« Mo EH$ Zm‘d§V ZoV.o Ë`m§Mm Agm Ad‘mZ Pmbobm nmhÿZ Ë`m§À`m H$mhr H$m`©H$Ë`mªZr Q´>H$^a ‘mUgo ZoD$Z ~Xbm KoÊ`mMm H$m`©H$« ‘ AmIbm. Ë`m§À`mM njmVrb H$mhr g‘OXma H$m`©H$Ë`mªZm ho H$iVmM Ë`m§Zr ~Omdbo, ""Vwåhr ‘mYdamd H$m` MrO Amho ho AmUIr AmoiIb§M Zmhr. Vwåhr Ë`m§Zm ZwgVm hmV bmdbmV Va A»I§ qnniJmd Am{U AdVr-^dVrMm n[aga noQ>y Z CR>b o . Vw‘Mr amIam§Jmoir hmoBb © .'' n[aUm‘r gmao àH$aU [VWoM e‘bo. Am§XmobZ Mmby am[hb§. dmhZm§À`m am§Jm bmJboë`m. AmVm Omoa Ambm. {VWo O‘boë`m EgAmanrbm Ë`m§Zr AmUIr H$mhr H$mi X‘ Yabm AgVm Va añVo ‘moH$iohr Pmbo AgVo. H$mhr ‘mJ© {ZKmbm AgVm; nU EgAmanr åhUOo OmUyZ~wOZy "~o‘dy V© nUo' ‘mahmU H$aUmè`m§Mr Q>mi o r åhUOo "~o‘mQ>m.o ' JmS>çm AS>dë`mMm amJ Yê$Z Vr ‘§S>ir Imbr CVabr Am{U añË`mda ~gboë`m bmoH$m§Zm ‘mahmU H$am`bm gwédmV Ho$br. Aem àH$mao bmR>rMmO© H$aÊ`mnydu X§S>m{YH$mè`m§Mr nadmZJr ¿`mdr bmJVo, hohr Vo {dgabo. Vg§ gmoBñ© H$a {dgaÊ`mM§M Va Ë`m§Zm à{ejU {Xb§ OmV Agmd§. OmUyZ-~wOZy "~o‘mQ>m'o M Vo. Ë`m§À`mH$Sy>Z Xþgar H$m` Anojm H$amdr? bmR>rMmO© gwê$ hmoVmM bmoH$m§Mr nm§Jmnm§J gwê$ Pmcr; nU "~o‘mQ>m'o Mm amJ H$mhr e‘bm Zmhr. bmoH$ ‘hm‘mJm©dê$Z JmdmV niV niV {eabo. Vo nmhÿZ ~o‘mQ>mZ| m Va AmUIr Mod Ambm. Vo bmoH$m§À`m ‘mJo JmdmV {eabo. Ë`m§Zm nm{hOo hmoVo eoVH$ar ZoVo ‘mYdamd; nU ~o‘mQ>mZ| m ‘mYdamdm§Mr AmoiI ZìhVr. Ë`m doir ‘H$~ybgoR> ZmdmMo EH$ JwÎmoXma hr nimni nmhV añË`mÀ`m H$S>b o m C^o hmoV.o Ë`m§ZmM "‘mYdamd ZmZm' g‘OyZ nmo{bgm§Zr ‘mam`bm gwadmV Ho$br; nU bdH$aM MyH$

10

6 ‘o 2011

eoVH$ar g§KQ>H$

bjmV Ambr Am{U Ë`m§Zr Amnbm ‘moMm© di{dbm Iè`m ‘mYdamdm§H$S>.o ~o‘mQ>mZ| r ‘mYdamd ZmZm§Zm ~§XHþ $sÀ`m XñË`mZ§ EdT>§ ‘mab§, H$s Ë`m§Mr gmar nmR> gmobZy {ZKmbr. EH$Q>çmZ§ Zìho, Va nmM-ghm OUm§Zr Ë`m§Zm ~oX‘ ‘mahmU Ho$br. ‘mZoda, H$mZm‘mJo {Xgob {VWo ‘marV gwQ>b.o H$mZm‘mJrb ‘mamZo Ë`m§À`m EoH$Ê`mda n[aUm‘ Pmbm`. Vmo AmOhr AmhoM. nmR>rMm ‘UH$mhr H$m`‘Mm XþImdbobm Amho. Ë`mdoir ~mOybm C^o Agbobo S>m.° S>o d S>m.° gm¡. S>o ho XmoKho r ‘mYdamdm§À`m A§Jmda AmS>do nS>b.o Voìhm Ë`m§Zmhr ‘ma ghZ H$amdm bmJbm. Z§VaM nmo{bgm§Mm ‘mYdamdm§darb amJ em§V Pmbm. AmOhr Vo Ñí` AmR>db§, H$s A§J WamaV§,'' Ë`m Am§XmobZmVrb gh^mJr EH$ H$m`©H$Vo© gy`H© $m§V KmoS>H$o gm§JV hmoV.o ""BVH$m ‘ma ImD$Z BOm nmohmoMbobr AgyZ, doXZm ghZ H$arV ZmZm Z§Vahr Am§XmobZmV am{hboM H$go, `mM§ Amåhmbm AmOhr AmíM`© dmQ>V.§ '' Ë`mV AmíM`© H$gb§. åhUyZ Va ZmZm doJio‘oam MbZ O‘mZo go {Zambm h¡, ‘¢Zo ha J‘ Iwer ‘o T>mbm h¡Ÿ& bmoJ {OZ hmXgm| go ‘aVo h¢, ‘wPH$mo CZ hmXgm| Zo nmbm h¡Ÿ& ‘mYdamdm§Zm AmYr {g[ìhb hm°pñnQ>b‘Ü`o Ý`md§ bmJb§ Am{U Ë`mZ§Va nwT>rb CnMmamgmR>r S>m.° ndmam§À`m Zm{eH$‘Yrb XdmImÝ`mV H$mhr {Xdg amhmd§ bmJb§. EdT>çm ‘mahmUrVhr ~o‘mQ>mM| m amJ e‘bm Zmhr. AmVm Va Ë`m§Zr Jmoir~mamg gwédmV Ho$br. eoVH$ar niVmhoV ho nmhÿZ Ë`m§Zm ñ’w$aU MT>b.§ AmVm Ë`m§Zr ~§XHþ $m CJmaë`m Am{U Jmoù`m PmS>m`bm gwédmV Ho$br. `m Jmoir~mamV XmoZ eoVH$ar {dZmH$maU ‘mabo Job.o EH$ OU añË`mÀ`m H$S>b o m hmoVm Va Xþgam Q´>Š° Q>a‘Ü`o ~gbobm hmoVm. Ë`mZ§ ghO ‘mZ da Ho$br Am{U Ë`mM jUr EH$m JmoirZo Ë`mMm doY KoVbm. Jmoir~mamV d nimnirV, ‘mahmUrV AZoH$ OU OI‘r Pmbo. Ë`m àg§Jr hOa Agbobm AemoH$ ‘moao gm§JV hmoVm, ""‘r {OdmÀ`m ^rVrZo JmdmH$S>o niV hmoVmo. JmdmH$S>o niVm niVm ‘Ü`oM ‘mJo nmhV hmoVmo. EH$m nmo{bgmZ§ Zo‘ Ya>bb o m nmhVmM OdiÀ`mM EH$m q^Vrbm {MQ>H$y Z C^m am{hbmo. Jmoir gUgUV ‘mÂ`m EdT>çm OdiyZ Jobr, H$s JmoirÀ`m dmè`mZ§ ‘mPm gXamhr hbbm. ‘r Va S>mi o o Jƒ {‘Qy>Z KoVbo!'' Ia§ Va Jmoir~mamMr, bmR>rMmO©Mr Amdí`H$VmM ZìhVr. bmoH$m§Zr Or{dV hmZr qH$dm {dÎmhmZr Ho$bobr ZìhVr qH$dm ‘hm‘mJm©da Ver H$mhr

eŠ`Vmhr ZìhVr; nU ho Hw$Ur AZ² Hw$Umbm gm§Jm`M§? emñVohr eoVH$ar, Ë`m§Mo hñVH$hr eoVH$ar Am{U em{gVhr eoVH$arM. "J§Jm Jobr qgYynmer, {VZo Aìho[abo {Ver' AmVm Hw$UmH$S>o Omd§? `m Am§XmobZmMm d¥Îmm§V eaX OmoetÀ`m H$mZmda Jobm. Ë`m§Zr ‘mYdamdm§Zm ^oQ>m`M§ R>adb§. AZm`mgo ZJa-Zm{eH$Mm Xm¡am Ë`m§Zr AmIbm hmoVm. XmoKho r EH$m añË`mdaMo àdmgr. ‘mJo-nwT>o ^oQ> hmoUmaM hmoVr. ‘wgm{’$a h¡ h‘ ^r, ‘wgm{’$a hmo Vw‘ ^r {H$gr ‘moS>na ‘wbmH$mV hmoJs... EH$m amÌr ‘mYdamd ZmZm§À`m Kar hr ^oQ> Pmbr. EH$‘oH$m§~Ôb EH$‘oH$m§Zm EoH$y Z Agë`m‘wio AmXa hmoVmM. `m n{hë`m ^oQ>rZo ‘¡Ìr Pmbr. XmoKm§Zr EH$‘oH$m§Zm OmUyZ KoVb§. EH$‘oH$m§Mo {dMma EoH$bo. Vg§ nm{hb§ Va `m XmoKm§Mm qnS> doJdoJim. ‘mYdamd g§nÞ eoVH$ar Hw$Qw>~§ mVbo, Va gmho~m§Mm eoVrer g§~Y§ Zmhr. Ë`m§À`m gmV {nT>çm§V Hw$Ur eoVr Ho$br Zmhr. Vo gai ZmoH$anoem Hw$Qw>~§ mVbo. ‘mYdamd ^mdZmàYmZ. ^mdZm§À`m bmQ>md§ a ñdma hmoUmao Va eaX Omoer§Odi ^mdZm§Zm Wmam Zmhr. Vo ~w{ÕdmXr, Zm{ñVH$. ‘mYdamd Vw’$mZr dºo$, Va gmho~m§M§ dmMZ, AmH$bZ àM§S>. ‘mYdamd bmoH$m§À`m öX`mbm, ^mdZm§Zm hmV KmbUmao, Va gmho~ ~wÕrbm AmdmhZ H$aUmao. hm§ XmoKm§V XmoZEH$ ~m~VrV gmå`. XmoKho r {dbjU YmS>gr. EH$Xm {ZU©` Pmbr, H$s Ë`mÀ`m nyVV© go mR>r dmQ>b o Vmo YmoH$m KoÊ`mMr V`mar. n[aUm‘m§Mr ^rVr Z ~miJUmao. XmoKho r Amnë`m H$m‘mda {dbjU {Zð>m R>do Umao. AZoH$ nañna{damoYr JwU{deof AgyZhr XmoKho r EH$‘oH$m§H$S>o AmH¥$ï> Pmbo. {dkmZmMm EH$ {gÕm§V Amho Zm, "nañna{damoYr Y«dw EH$‘oH$m§Zm AmH¥$ï> H$aVmV' H$Xm{MV Vg§hr Agob. `m ^oQ>rZ§ ‘mYdamd ^mamdbo. Ë`m§Zr Amnë`m JmS>rMr Mmdr gmho~m§Zm XoD$ Ho$br, ""‘r Am{U ‘mPr JmS>r `m eoVH$ar Am§XmobZmV Vw‘À`mgmo~V. Im§Úmbm Im§Xm bmdyZ AmnU H$m‘ H$ê$`m.'' ‘mYdamd H$m‘mbm Va `m ^oQ>rAmYrM bmJbo hmoV.o Ë`m H$m‘mbm AmVm EH$ {ZpíMV {Xem {‘imbr. MmH$U-qnniJmdnwaV§ ‘`m©{XV am{hbob§ eoVH$ar Am§XmobZ AmVm A»»`m ‘hmamï´>mV ZoÊ`mgmR>r OmoS>r g‚m Pmbr. ‘mYdamd ~moañVo, àëhmX nmQ>rb H$amS> ho XmoKho r AmYr Ambobo hmoV.o `m Mm¡H$S>rZo ‘hmamï´> nmbWm KmVbm. `mZ§Va qnniJmd ~gd§V, Q>ho ao o ’$mQ>m BË`mXr {R>H$mUr D$g Am§XmobZ Pmb§.


Ë`m Am§XmobZmZ§ Va B{Vhmg KS>dbm. Ë`m Am§XmobZmMm Vnerbdma d¥Îmm§V néioH$am§À`m "`moÕm eoVH$ar' `m nwñVH$mV Ambobm Amho. `m Am§XmobZmV ‘mYdamdm§Zm AQ>H$ Pmbr. Ë`mZ§Va AQ>H$ hm àH$ma ZmZm§À`m A§JdiUr nS>bm. "amoO ‘ao Ë`mbm H$moU aS>'o Agm àH$ma hmoVm. qnniJmdM§ n{hb§ Am§XmobZ hmoD$Z Jobb o .§ gmho~m§Mr Am{U ZmZm§Mr ^oQ> Pmbobr. `m ^oQ>rV AZoH$ Jmoï>r~§ m~V MMm© Pmë`m Am{U ZdrZ Am§XmobZmMr KmofUm Pmbr. nwT>o MmbyZ JmObob§ Vo qnniJmd ~gd§VM§ Am§XmobZ. Ë`m Am§XmobZmÀ`m V`margmR>r åhUyZ gmho~ Am{U ZmZm `m§Zr EH$ g§`ºw $ Xm¡am AmIbm. ZJa-Zm{eH$Mm n[aga `mgmR>r {ZdS>bm Jobm. {deofH$ê$Z qnniJmd ~gd§V Am{U Ë`m^modVrMm n[aga. Ë`m Xm¡è`mV AZoH$ Jmdm§Zm ^oQ>r {Xë`m. Aem EH$m ^oQ>ràg§Jr amÌrMm ‘w¸$m‘ EH$m aoñQ> hmD$gda Pmbm. Ë`mdoir aoñQ> hmD$gÀ`m ì`dñWmnH$mZ§ gmho~m§Zm doJir Imobr XoD$ Ho$br. Voìhm ‘mYdamdm§Zr gmho~m§Mm hmV Yabm. ""Vwåhr Amåhmgmo~V Pmonmb. bmoH$ Vw‘À`m {Odmda CR>bo AmhoV. Ho$ìhm KmV H$aVrb, Zo‘ Zmhr. Vw‘Mm Ord ‘hmamï´>mbm ß`mam Amho. Am‘À`mgmo~V am{hbmV åhUOo R>rH$ hmoBb © .'' Mm¡H$S>rn¡H$s EH$ ZoVo lr. ‘mYdamd ~moañVo `m§Mm ‘¥Ë`y AË`§V g§e`mñnX AdñWoV Pmbobm hmoVm, ho ‘mYdamdm§À`m bjmV hmoV.§ gmho~m§Zm ‘Ü`^mJr KoD$Z Ë`m§À`m AmOy~mOybm BVam§Zm ZmZm§Zr Pmondb§. qnniJmdM§ nwT>o Pmbob§ D$g Am§XmobZ ~aoM {Xdg Mmbb§. Vo Am§XmobZ XS>nZy Q>mH$Ê`mMo AZoH$ à`ËZhr Pmbo. eodQ>r emgZmZ§ {ZK¥U© Jmoir~ma Ho$bm. `m Jmoir~mamV H$mhr eoVH$ar ‘¥Ë`w‘I w r nS>b,o Va AZoH$ OI‘r Pmbo. AZoH$ {R>H$mUr Am{U AZoH$ doim àM§S> bmR>r‘mahr Pmbm. eodQ>r Or{dV hmZr Q>miÊ`mgmR>r Am§XmobZ g§n{dÊ`mV Ambo. `m Am§XmobZ H$mimVë`m Y¡`m©À`m Am{U Ë`mhrnojm nmo{bgm§À`m H«$m¡`m©À`m, emñË`m§À`m {ZX©`rnUmÀ`m AZoH$ AmR>dUr {e„H$ AmhoV. Am§XmobZmbm BVH$m H$mi bmoQ>bb o m AgyZhr. Am§XmobZ H$mimV Á`m Á`m {R>H$mUr bmR>rh„m Pmbm, Ë`m Ë`m {R>H$mUm§Zm ^oQ>r XoÊ`mMm H$m`©H$« ‘ ZmZm Am{U eaX Omoer `m§Zr AmIbm. XmoKm§dahr emgZmMr ZOa hmoVrM. Am§XmobZ EoZ ^amV AgVmZm bmR>r‘ma B. àH$ma Mmby hmoV;o nU Am§XmobH$ qh‘V Yê$Z hmoV.o Ë`m§Mr qh‘V {Q>H$y Z amhmdr åhUyZ ZmZm Am{U gmho~ [R>H${R>H$mUr ^oQ>r XoV hmoV.o Aem EH$m àg§Jr ZmZm H$ma MmbdV hmoV.o gmo~V

gmho~hr hmoVMo . AmaemV ZmZm§Zr nm{hb§ Voìhm EgAmanrMr JmS>r Ë`m§À`m nmR>bmJmda Amho, ho Ë`m§À`m bjmV Amb§. EgAmanrMm hoVy H$mhrhr Agy eH$Vmo, hr e§H$m ZmZm§À`m ‘ZmV Ambr Am{U Ë`m§Zr EH$mjUr diU nmhÿZ JmS>r CgmÀ`m ’$S>mV Kwgdbr. eoVr‘Yrb AmS>ì`mCä`m añË`m§Zr H$erhr JmS>r Xm‘Q>br. JmS>r ‘Ü`oo gmoS>br Am{U XmoKho r OU CgmVyZ YmdV {ZKmbo. bnV bnV qnniJmdr nmohmoMbo Am{U ‘JM {Z…ídmg Q>mH$bm Ë`m§Zr. Am§XmobZ g§nb§. Am§XmobZmAmYrMr Am{U Z§VaMrhr YmdmYmd g§nbr; nU Am§XmobZmZ§ EH$ qH$‘V dgyb Ho$br. ‘mYdamdm§Zm emar[aH$ BOm nmohmoMbr, Vr Ìmg Úm`bm bmJbr. Am§XmobZ H$mimVrb nmo{bgr {ZX©`rnUmZ§gÕ w m Amnbr qH$‘V dgyb Ho$br. ~imMm dmna H$aUmè`m nmo{bgm§Zm ^mfUmVyZ ZmZm åhUm`Mo, ""~§XHþ $sÀ`m Omoamda Amåhmbm Xm~yZ R>do Vm H$m? ~§XHþ $m hmVmV Amë`m Va Amåhrhr MmanmM OUm§Zm nmS>ë`m{edm` amhUma Zmhr.'' Hw$R>o Var hohr bjmV `oV hmoV,§ H$s {h§gmMmambm qhgmMmamZ§ CÎma XoD$Z àíZ gwQ>Uma Zmhr. emgZH$Ë`mªOdi nmedr ~i AgV§. hiyhiy Am§XmobZ ‘mJm©Mm ’$mobnUmhr bjmV `m`bm bmJbm. VemVM ^mdmMmhr ‘¥Ë`y Pmbobm. Ë`m‘wio KamMr O~m~Xmar ñdrH$maU§ ^mJ hmoV.§ n[aUm‘r hiyhiy g§KQ>ZVo rb bj H$‘r Pmb§. Z§Vahr ZmZm na^Ur A{YdoeZmg (’o$~«dw mar 84) hOa am{hbo. [VWo Ë`m§Zr O~aXñV ^mfU {Xb§. A{YdeoZmVrb Vo ~hþYm eodQ>M§ ^mfU Agmd§. Ë`mZ§Va nwT>o Q>ho ao ’$mQ>çmda d Mm§XdS>À`m ‘{hbm A{YdoeZmV ZmZm§Zr Ho$di hOoar bmdbr Am{U ‘J ‘mÌ Vo g§KQ>ZVo Zy {Zd¥Îm Pmbo; nU Hw$R>ë`mhr amOH$s` njmV dm g§KQ>ZVo hr ^mJ KoVbm Zmhr. eoVH$ar g§KQ>Zeo r B‘mZ eodQ>n`ªV H$m`‘ amIb§. ñdV… g§KQ>ZVo hmoV,o Ë`m H$mimV amOH$maU àdoe H$aÊ`mgmR>r Ë`m§Zr H$S>mSy>Z {damoY Ho$bm. gmIa H$maImÝ`m§À`m {ZdS>UHw $m bT>dm`bmhr Ë`m§Mm {damoY hmoVm. ""Amnmnë`m amOH$s` {dMmagaUrMo OmoS>o ~mhoa R>do m {Z ‘JM AmV `m,'' Agm Ë`m§Mm AmJ«h hmoVm. Ë`m§Mr bmoH${à`Vm, Ë`m§Mo ì`{º$‘Îd, Ë`m§Mo Vw’$mZr dº¥$Ëd `m gmè`m§‘i w o Ë`m§Zm {ZdS>UHw $sgmR>r {d{dY njm§H$Sy>Z Am°’$g© Amë`m hmoË`m; nU Ë`m gdmªZm ZmZm§Zr Z‘« ZH$ma {Xbm. EH$ bT>mB© g§nbr; nU åhUyZ ZmZm WmoS>r Jßn ~gUma! ‘yiMm bT>mD$ ñd^md. Ë`m§Zr Xþgar bT>mB© gwê$ Ho$br. ÐmjmgmR>r bT>mB©. BWohr Ë`m§Zm g§Kf© H$amdm bmJbm. ""BåVohm§

go JwOa H$a Š`m XoIm, BH$ Am¡a BpåVhm ~mH$s h¡'' BWohr Ë`m§Zm àM§S> ’$Q>H$m ~gbm; nU qh‘V hmaVrb Vo ZmZm H$gbo? AmO OdiOdi 20 dfmªÀ`m bT>mB©ZV§ a `emMr ’$i§ MmIÊ`mMr doi Ambobr Amho. AmO ‘mJo diyZ nmhVmZm ZmZm V¥á Oê$a AmhoV; nU AmUIr {dMma Mmby Amho, eoVH$è`m§Mr J[a~rÀ`m MH«$mVyZ gwQ>H$m H$er hmoBb © `mMm. AmO g§KQ>Zno mgyZ {Zd¥Îmr KoVbobr Agbr Var. D$g Am{U H$m§Xm `m {nH$m§Zr AmUbobr g§nÞVm {H$Vr ’$gdr, {H$Vr VH$bmXÿ Amho, ho Ë`m§Zr bjmV KoVb§ Am{U Oo ì`mnmarÑîQ>çm {dHo$b VoM {nH$dmd§ hm {dMma Ë`m§À`m S>mŠo `mV n¸$m ~gbm. Iyn {dMmam§Vr Ë`m§M§ bj Ðmj {nH$mH$S>o dib§. Ë`m§À`m ñd^mdmà‘mUo EImÚm Jmoï>rH$S>o Ë`m§M§ bj Job,§ H$s ‘J Ë`m Jmoï>rMr Vo VS> bmdVmV. qnniJmd Am{U n[aga ÐmjmÀ`m bmJdS>rgmR>r AË`§V AZwH$y b. dfm©Vrb OdiOdi 12 ‘{hZo gy`à© H$me CnbãY Am{U hdm‘mZhr AZwH$y b. `m ~m~r bjmV KoD$Z Ë`m§Zr Ðmj ~mJm`VrMm àMma Ho$bm. ÐmjmÀ`m {nH$mnojmhr à{H«$`m Ho$boë`m ‘mcmbm ~mOmanoR> Mm§Jbr {‘iVo, ho bjmV KoD$Z Ë`m§Zr dmB©ZH$S>o diÊ`mM§ Va R>adb§M; nU gaigai Ðmj {Z`m©V H$aÊ`mÀ`m Ñï>rZo "‘hmJ«no ' `m g§KQ>ZMo r ñWmnZm Ho$br; nU Ë`m§M§ bj hmoV `wamonr` ~mOmamH$S>o Am{U hr ~mOmanoR> H$m~rO H$aÊ`mgmR>r ÐmjmnmgyZ dmB©Z V`ma H$aUo A{YH$ bm^Xm`H$ R>ê$ eH$V§ BH$S>§ Ë`m§M§ bj Job.§ 1985 À`m gw‘mamg `wamon‘Yrb H$mhr Ðmj IaoXrXma Ë`m§À`m ‘ÚmÀ`m H$maImÝ`mgmR>r ^maVr` Ðmj IaoXr H$aU§ Cn`wº$ R>ab o H$m, `mMr MmMnUr H$aÊ`mgmR>r ^maVmV Ambo. Ë`mdoir ZmZm§Zr Ë`m§Zm ^maVmVrb Ðmj CËnmXH$ ‘Ú{Z{‘©VrH$S>o diy eH$VmV H$m, Aer Mm¡H$er Ho$br. Ë`mdoir Ë`m à{V{ZYtZr ^maVr` eoVH$è`m§Mr hoQ>miUr Ho$br. Vr hoQ>miUr ZmZm§Zm {Oìhmar bmJbr. Ë`m§Zr dmB©Z {Z{‘©VrÀ`m joÌmV CS>r ¿`m`Mm {ZíM` [VWoM Omhra Ho$bm. AmVm gwê$ Pmbr ZmZm§Mr Xþgar bT>mB©. `m bT>mB©V EH$mM doir amOH$s`, emgH$r` Am{U naH$s` CËnmXH$m§Mo Ago {Vhoar AS>Wio bjmV KoD$Zhr ZmZm§Zr dmB©Zar gwê$ Ho$br. `m dmB©Zarbm Xoem§VJ©V ~mOmanoR> Zmhr Am{U {Z`m©VrMm n`m©` Zmhr. {Z`m©Vrbm EH$ Va amOH$maUm‘wio nadmZJr {‘iUma Zmhr, hm AZoH$ VÁkm§Mm A§XmO hmoVm. hm amOH$s` AS>Wim ZmZm Amobm§Sy eH$V ZmhrV Am{U

eoVH$ar g§KQ>H$

6 ‘o 2011

11


‘mYdamd I§S>oamd ‘moao ¶m§Mo ^mfU åhUOo lmo˶m§gmR>r WamaH$ AZw^d Agm¶Mm. AemM EH$m g^oV eoVH$è¶m§Zm A§V:~m©ø Wamê$Z Q>mH$Umar ‘mYdamd I§S>oamd ‘moao ¶m§Mr ‘wÐm Ë`m‘wio Ë`mV Am{W©H$ ’$Q>H$m ~gob. {edm` AmnU "`wamonr` ‘mH}$Q>er ñnYm© H$er H$aUma' hm Ý`yZJ§S>mË‘H$ AS>Wimhr AZoH$ VÁkm§Zr ì`º$ Ho$bm; nU ho gd© {damoY ‘moS>rV H$mTy>Z, gdmªMo g„o YwS>H$mdyZ XoV ZmZm§Zr dmB©ZarMm Aä`mg Ho$bm. Ðmjm§Mr {Z`m©Vhr H$ê$Z nm{hbr. H$mhr ‘mb naV Ambm. Vohr ZwH$gmZ ghZ Ho$b§. `wamo[n`Z ~mOmanoR> H$m~rO H$aÊ`mgmR>r Á`m OmVrÀ`m Ðmjm§Mr ~mJm`V Amdí`H$, Ë`m OmVrÀ`m ÐmjH$mS>çm AmUyZ Ë`m§Mr bmJdS> Ho$br. ’«$| M e±nZo À`m VmoS>rMr e±nZo ^maVmV {Z‘m©U H$aÊ`mMm ‘hÎdmH$m§jr

12

6 ‘o 2011

eoVH$ar g§KQ>H$

àH$ën ZmZm§Zr g‘moa ‘m§S>bm. `m ^maVr` e±nZo bm Zmd {Xbo "qnnoZ'. qnniJmdMr e±nZo . Ë`m§Zr eoVH$è`m§Zm AmdmhZ Ho$bo, ""’$º$ 2500/- én`m§Mm EH$ EH$ eoAa ¿`m. ho n¡go ’w$H$Q> Jobo Ag§ g‘Om Am{U ‘bm Úm.'' ZmZm§Mm à^md EdT>m O~aXñV, H$s AJXr XmoZ-Mma {Xdgm§V EH$ H$amoS>À`m da ^mJ^m§S>db O‘m Pmbo Am{U ^maVmVrb n{hbm dmB©ZMm ghH$mar H$maImZm qnnoZ ghH$mar H$maImZm `m ZmdmZo 84 ‘ܶo ñWmnZ Pmbm. 89-90 À`m gw‘mamg H$maImÝ`mVyZ e±nZo {Z`m©VrgmR>r V`ma Pmbr; nU ^maV gaH$maM§

YmoaU ewH$« mMm`© ~ZyZ PmarV ~gb§ Am{U ‘moR>çm H$ï>mZ§, C‘oXrZ§ C^m Ho$bobm hm H$maImZm AmOhr dmQ> nmhV Amho gy`m}X`mMr. Voìhm V`ma Pmboë`m bmImo ~mQ>ë`m AmOhr JmoXm‘mV nSy>Z AmhoV dmQ> nmhV, gaH$mar bmb{’$VrMm AS>ga Xÿa hmoÊ`mMr. `m dmBQ>mMr Mm§Jbr ~mOy Aer H$s dmB©Z OodT>r OwZr VodT>r {VMr qH$‘V A{YH$. Ë`m‘wio bmW bmJbr AZ² qghmgZmda OmD$Z nS>br Aer AdñWm Pmbobr Amho. AmO `mM bmImo ~mQ>ë`m§Mr$qH$‘V OmJodaM dmT>br Amho. ""AmVm Va AË`§V AZwH$y b n[apñWVr Amho. OmJ{VH$ IwbrH$aUm‘wio OmZodmar 2005 nmgyZ {Z`m©Vrdarb ~§YZo Xÿa hmoVmhoV. {edm`, qnniJmdÀ`m Ðmjm§Zr EìhmZm Am§Vaamï´>r` XOm© àmV Ho$bobm Amho. Am‘À`m ‘mbmbm AmVm àM§S> ‘mJUr Amho. ZmZm§Zr ñdV…À`m KarM ImgJr dmB©Zar gwê$ Ho$bobr Amho.'' ‘r H$Xm{MV ^maVmVrb EH$‘od Agm {Z‘m©Vm AgoZ, Omo ‘ÚnmZ H$arV Zmhr. Varhr gm§JVmo, Am‘À`m "gm`bmo' H§$nZrM§ ‘Ú `wamon‘Yë`m Hw$R>ë`mhr >‘Úmer ‘wH$m~bm H$ê$ eH$V§, Ag§ ‘waã~r ‘>ÚntM§ ‘V Amho. ‘r Va åhUVmo, eoVH$è`m§Zr AmVm ‘moR>çm à‘mUmda ÐmjmÀ`m ~mJm H$amì`mV Am{U Ë`mVyZ ImgJr dmB©ZarO gwê$ H$amì`mV. AmO H$mi AZwH$y b Amho. D$g Am{U H$m§>ÚmZ§ AmOn`ªV Alyy Am{U YmoŠ`m{edm` H$m` [Xb§`. Ðmj ~mJm`Vr‘Ü`o H$mhr YmoH$m Oê$a Amho; nU Vmo Hw$R>ë`m {nH$mV Zmhr? {edm` EH$doiM§ ZwH$gmZ ^ê$Z H$mT>Ê`mMr g§Yr Xþgè`m doir {‘iVo, hohr bjmV ¿`m`bm nm{hOo. ‘r Va åhUVmo, XmoZ EH$a Ðmj ~mJm`VXma ñdV… Mr dm`Zar Q>mHy$ eH$Vmo. AmO Am§VaamîQ´>r` g§ñWm Ðmjm§Mr nmhUr H$ê$Z à‘mUnÌ XoVmV. Ë`mAmYmao Am§Vaamï´>r` nmVirda `m Ðmjm§Zm ñdrH$mamh©Vm àmßV hmoD$ eH$Vo. ‘J Vwåhr Ðmjo {Z`m©V H$am qH$dm dmB©Z.'' ZmZm§Mm Va g„m Amho H$s {Z‘H$a> grS>gd² më`m§Zr ÁdmarnmgyZ ~m`mo{S>Pb o V`ma H$aÊ`mMm EH$ àH$ën gmXa Ho$bm hmoVm H$mhr dfm§n© dy u; nU emgH$s` YmoaUm‘wio Am{U Vob ‘m{’$`m§À`m X~mdmImbr Vmo àH$ën XS>nZy Q>mH$Ê`mV Ambm. Ë`mMo nwZé‚mrdZ H$am`bm hr doi AZwH$y b Amho. VobmMo ^maVmVrb gmR>o `oË`m 25-30 dfmªV Am{U OJmVrb gmR>o AmUIr 100 EH$ dfmªV g§nVrb, Ago A§XmO AmhoV. Ë`m‘wio n`m©`r D$Om© òmoV AmVmnmgyZ emoYÊ`mMr {ZH$S> Am§Vaamï´>r` nmVirda {Z‘m©U Pmbr Amho. Aem n[apñWVrV ÁdmarnmgyZ ~m`mo{S>Pb o V`ma H$aÊ`mMr eŠ`Vm AO‘mdyZ nmhUo Oê$ar


Amho. Ë`mV `e `oV Agob Va {dX^© Am{U ‘amR>dm>S>çmMm H$m`mnmbQ> hmoD$Z OmB©b. Voìhm `m~m~VM§ g§emoYZ ÁdmarÀ`m {nH$mÀ`m àXoemZ§ bdH$a H$ê$Z ¿`m`bm nm{hOo. ZmZm AmO gÎmarV KmoQ>miVmhoV; nU Ë`m§Mm CËgmh VéUmbm bmOdUmam Amho. ^mfm Va {dMmê$M ZH$m. Ðmj ~mJm`Vrg§X^m©V ZmZm OwZo AZw^d gm§JVmV. ""H$mbnmdoVmo `wamo[n`Z IaoXrXma Amåhmbm Xmamer C^o amhÿ XoV ZìhVo. AmO IaoXrgmR>r Vo ^maVmV `oVmV, Voìhm Am‘À`mgmR>r ‘w~§ B©, {X„rVrb n§MVmam§[H$V hm°Q>b o m§V Imoë`m amIyZ R>do VmV, Amåhmbm AmdOyZ© Am‘§ÌU XoVmV. Y§ÚmMo H$ama H$aÊ`mgmR>r H$mb-nadmn`ªV Amåhmbm {hUdUmao `wamo[n`Z AmVm Am‘Mr ‘ZYaUr H$aVmhoV. ^maVr` eoVH$è`m§Mm H$g nUmbm CVaë`mM§ `mnojm doJi§ à‘mU H$m` Agy eHo$b?'' OmJ{VH$ IwbrH$aUm~m~V ZmZm åhUVmV, ""S>mì`m§M§ H$mhr EoH$y ZH$m hmo, Ë`m§Zm H$iV§M H$m` eoVrM§. Vwåhmbm gm§JVmo, ñnY} À`m `m `wJmV Amåhr `wamon, A‘o[aHo$À`m Vm|S>mV ‘maVmo. ^maVr` eoVH$ar ñnY}bm ^rV ZmhrV. [^VmV ‘yR>^a; nU d¥ÎmnÌr` à^md Agbobr ‘§S>ir; ‘mÌ Ë`m§Zm A‘mn à{gÕr {‘iVo. ‘r Va åhUVmo hr ñnYm© AmìhmZ åhUyZ AmnU ñdrH$mê$ Am{U eoVH$è`m§À`m H$nmirMm J[a~rMm boI H$m`‘Mm nwgZy Q>mHy$.'' 80 À`m XeH$mV "‘Ú' `m eãXmbmgwÕm bmoH$ ZmH$ ‘waS>m`Mo. Ë`mdoir ‘Ú{Z`m©VrgmR>r H|$Ð gaH$maMr XmT>r YaÊ`mM§, ZmoH$aemhrMr ‘ZYaUr H$aÊ`mM§ An‘mZmñnX H$m‘ H$amd§ bmJm`M§. {Z`m©V YmoaU H|$Ð gaH$maÀ`m hmVmV Agm`M§; nU AmO hr n[apñWVr nwaVr ~XbV Amho. eoVH$è`m§Zr Hw$Q>ramoÚmoJmÀ`m ñdê$nmV dmB©ZMo H$maImZo H$mT>bo Va {X„rbm nadmZJrgmR>r Ymdm`Mr JaO Zmhr. {Oëhm{YH$mè`m§H$S>o Job§ Var O‘Ê`mgmaI§ Amho. AmO Va emgZmMrM Zìho, Va bmoH$m§Mrhr Ñï>r ~Xbbr Amho. ZmZm§Zr 80 À`m XeH$mV gwê$ Ho$boë`m "qnnoZ' `m dmB©ZÀ`m H$maImÝ`mMr bmb{’$VrZo Am{U amOH$maÊ`m§Zr dmVmhV bmdbr Agbr Var ZmZm ZmC‘oX Pmbobo ZmhrV. {Xb ZmC‘rX Zhr§, ZmH$m‘hr Vmo h¡ b§~r h¡ J‘ H$s em‘, ‘Ja em‘ hr Vmo h¡Ÿ& ZmZm§Zr ñdV…À`m Kar dmB©Zar gwê$ Ho$br. Ë`m§Mm ‘wbJm {dídmg Am{U gyZ~mB© gmar H$m‘o nmhVmV. Hw$Q>ramoÚmoJ åhUyZ Ë`m§Zr hm ì`dgm` Mmbdbm Amho. ZmZm§nmgyZ ñ’y$Vu KoD$Z Zm{eH$À`m n[agamV Xhm-drg dmB©ZarO

{ZKmë`m AmhoV. AmOhr AZoH$ bmoH$ ZmZm§H$S>o g„m-‘gbV H$aÊ`mgmR>r `oVmV. ZmZm§Zr B§½b§S>-’«$mÝgÀ`m dmè`m Ho$ë`m AmhoV. [VWë`m dmB©ZarOMm Aä`mg Ho$bm Amho. `wamon‘Ü`o Ðmj Am`mV H$aUmè`m§er g§nH©$ Ho$bm Am{U ‘hmamï´>mVyZ `wamonmV Ðmj {Z`m©V H$aUmar "‘hmJ«ßo g' hr g§ñWm ñWmnZ Ho$br Amho. AmVm Ðmjo Am{U dmB©Zhr {Z`{‘V ñdê$nmV {Z`m©V Ho$br OmVmV. 1980 Vo 86 hm eoVH$ar g§KQ>ZÀo `m Am§XmobZm§Mm d¡^dmMm H$mi. n¡H$s {H$‘mZ 84 n`ªV ZmZm§Zr ‘hmamï´>mMm Vw’$mZr Xm¡am Ho$bobm. Ë`m§M§ dº¥$Ëd åhUOo EH$mM doir Cnhmg, ZmQ>ç, H$méÊ`, h§em, Q>mù`m Am{U g~Hw$N>. ZmZm ~mobm`bm C^o am{hbo åhUOo bmIbmIm§À`m g^m hobmdyZ OmVmV. Aem doir ~mobVmZm ZmZm H$mhr hmVM§ amIyZ R>do V ZmhrV. {H$Vrhr AÝ`m` Pmbm Var {T>å‘ ~gUmè`m eoVH$è`m§~m~V ~mobVmZm ZmZm åhUVmV, ""gmho~, Vwåhr Hw$UmM§ ZoVË¥ d H$arV AmhmV? `m {hOS>çm§À`m ’$m¡OMo o goZmnVr AmhmV?'' eoVH$è`m§Zm Q>mMo Zy Q>mMo Zy OmJ§ H$aÊ`mgmR>r ho Agb§, Va Ë`m§Mr qh‘V dmT>dÊ`mgmR>r, ""amOohmo, Vw‘Mr g§»`m EdT>r àM§S> Amho, H$s Vwåhr EH$Ì ‘wVbmV Va ho emgZ Ë`mV dmhÿZ OmB©b.'' em{bZrVmB©, dg§VXmXm Am{U eaX ndma Va Ë`m§À`m CnhmgmM§ Img {JèhmB©H$. ""VmB©, eoVH$ar g§KQ>Zm Am{U eaX Omoer§da Q>rH$m H$aÊ`mnydu Amnë`m nm`mImbr H$m` OiV§ Vo nmhm. Vw‘À`m H$nmirM§ Hw$§ Hy$ EdT§> ‘moR>§ H$g§ hmoV Job§ ho Amåhmbm {dMmam!'' eaX ndmam§Mm C„oI H$aVmZm ’w$ë`m-’w$ë`m§À`m {deofUmMm Vo dmna H$aVmV. ""Vwåhmbm gm§JVmo amOohmo, `m eaX ndmamZ§ eoVH$è`m§M§ OodT>§ ZwH$gmZ Ho$b§` VodT§> Hw$Urhr Ho$b§ Zgob!'' H$monaJmdÀ`m EH$m g^oV Ë`m§Zr dg§VXmXm Am{U em{bZrVmB© `m§Zm Va Q>mJoQ© > Ho$b§M Amho; nU Ë`m§Mo Mob-o MnmQ>o H$moëho-H$mio `m§Zmhr AmoT>b.§ ""amOohmo, `m Moë`m§Zm H$m` Km~aVm, Vo Va XmXm§Mo M‘Mo AmhoV. JwèhmimgmR>r AmnU Zmhr H$m ^mS>çmZo Jwido AmUV? Vgo ho gmIa H$maImÝ`mMo ^mS>çmMo Jwido AmhoV.'' Ë`m§M§ EHo$H$ dmŠ` åhUOo ho Ag§ ~§XHþ $sÀ`m JmoirgmaI§; nU ho gma§ Vo ~mobm`Mo Vo nmoQ>{VS>H$sZ§, eoVH$è`m§~Ôb Agboë`m ào‘mnmoQ>r. emgZmÀ`m ‘Ç>nUm‘wio Ë`m§À`m A§JmMr AmJ ìhm`Mr Am{U Aem AmJrVyZ `m Aem bmøm ’w$Q>m`À`m. 84 À`m na^Ur A{YdoeZmVb§ ZmZm§M§ ^mfU ho Ë`m§Mo eoVH$ar g§KQ>ZÀo `m ‘§Mmdarb

~hþYm eodQ>M§ ^mfU. Vo ^mfU Ë`m§À`m e¡brM§ CÎm‘ CXmhaU Amho. Ë`m ^mfUmMr {Q>nU§ Ë`m§Mm EH$ ’°$Z nwéfmoÎm‘ bmhmoQ>r `mZo CnbãY H$ê$Z {Xbo. Ë`m ^mfUmMm g§H${bV ^mJ BWo XoÊ`mMm ‘moh AmdaV Zmhr. ZmZm ~mobm`bm C^o amhÊ`mAmYr ‘§Mm‘mJyZ T>mb o -Vmem§Mm H$S>H$S>mQ> Pmbm. Q>mù`m§À`m Am{U Ë`m JOamV ZmZm ~mobm`bm C^o am{hbo. ""nyduÀ`m H$mir bT>mB©da OmVmZm T>mb o Vmem§Mm H$S>H$S>mQ> ìhm`Mm, Vgm AmVm hmoVmo Amho. amOohmo, AmVm Amnë`m bT>mB©bm gwadmV hmoVo Amho. Y‘©, AY‘m©À`m `m bT>mB©V eodQ> hmoUma Amho Vmo AÝ`m` H$aUmè`m§Mm, Ag§ B{Vhmg gm§JVmo. ‘hm^maVmMr bT>mB© hmoÊ`mAmYr lrH¥$îUmZ§ {eï>mB© Ho$br. Ë`mZ§ H$m¡adm§Zm gm§[JVb§, nm§S>dm§Zm amÁ` ZH$mo, Eoíd`© ZH$mo; ’$º$ nmM Jmd§ Úm. hr gmYr ‘mJUr Amho. Xþ`m} YZ CÔm‘nUo åhUmbm, 5 Jmdo Va H$m`; nU gwBÀ© `m AJ«mda ‘mdob EdT>r ‘mVrhr XoÊ`mg ‘r V`ma Zmhr Am{U `mVyZ ‘hm^maV KS>b.§ Ë`mV Xþ`m}YZ Am{U gmè`m H$m¡adm§Mm Zme Pmbm Vg§ Amåhr amÁ`H$Ë`mªZm {dZ§Vr Ho$br, ~m~m ao, eoVH$è`m§Zm JmS>r ZH$mo, ~§Jbm ZH$mo, Eoíd`© ZH$mo, Amam‘ ZH$mo. ’$º$ `m H$O©~mOmarnUmÀ`m {OÊ`mVyZ Amåhmbm gmoS>dm ao. Amåhr Omo Km‘ JmiVmo, Ë`m Km‘mMm Xm‘ Amåhmbm {‘iy Z`o `mgmR>r Vwåhr Oo H$mañWmZ H$aVm VodT>§ Wm§~dm. EdT>r gmYr d amñV ‘mJUr ‘mÝ` H$am`bm Vo V`ma ZmhrV. AmVm amOohmo, ‘hm^maVmÀ`m `wÕmMr nwZamd¥Îmr hmoUma. `wÕ AQ>i Amho. Ogm H$m¡adm§Mm Zme Pmbm, Vgm eoVH$è`m§da AÝ`m` H$aUmè`m§Mm Zme hmoUma Amho. amOohmo, Vwåhr Am‘Xmambm Yam, ImgXmambm Yam, eoVr‘mbmÀ`m ^mdmM§ H$m` Pmb§ {dMmam. Xþga§ H$mhr ~mobZy Vmo hþbH$mdÊ`m XoD$ bmJbm Va Ë`mÀ`m Wmo~mS>mV ‘mam. ‘r hoM Ho$b§. ‘mÂ`m ‘wbmZo hoM Ho$b§. ‘bm ZmVy AgVm Va Ë`mZohr hoM Ho$b§ AgV§. Zohê$ KamÊ`mMo, B§{Xam Jm§YtMo ^yV amÁ`H$Ë`mªÀ`m A§JmV g§MmaboV. Ë`m ^wVmZo Ë`m§Zm ‘ñVmS>b`§ . Ë`m§Zm OmJoda AmUÊ`mM§ H$m‘ Amnë`mbm H$am`M§ Amho. H$m±Jgo« À`m gÎmm hñVJV H$aÊ`mÀ`m Ioù`m H$em AmhoV, Vwåhmbm gm§J.y Amnë`m ‘hmamï´>mV ‘wgb‘mZm§Mr g§»`m {H$Vr? `mMm {heo~ bmdm`Mm AZ² Ë`m§Mr JÇ>m‘Vo {‘i{dÊ`mgmR>r ""R>rH$ h¡, Vwåhmao Am{g’$ gm~H$mo b|J,o A§Vb w o ‘m‘yH$mo boJ§ 'o ' Pmb§ ! ‘wgb‘mZm§Mr ‘V§ n°H$. ‘J X{bVm§À`m ‘Vm§gmR>r H$m§~io gmho~m§Zm ‘hmamï´> H$m±Jgo« Mo AÜ`jnX...! KaM Vw‘À`m Vmã`mV... Pmb§. X{bVm§Mr ‘V n°H$. H$moU

eoVH$ar g§KQ>H$

6 ‘o 2011

13


am{hb§? ‘amR>m. ~gdm dg§VXmXmbm. Mmbbo H$mR>r Q>Ho $sV Q>Ho $sV. Vwåhr ~mdio, Vwåhmbm dmQ>b§ Amnbm ~mnM ‘w»`‘§Ìr Pmbm. ~mngo åhUm`bm bmJbo. (MmbÊ`mMr Z¸$b H$arV) "XmÔm Ambo, XmÔm Ambo... ' XmXm, Vw‘À`m{df`r ‘hmamï´>mbm AmXa Amho. ñdmV§Í`mH$[aVm X§S>m~oS>r ^moJbobo Vwåhr, ‘hmamï´>mZo Anma ào‘ {Xb§ Vwåhmbm. H$m` {‘idm`M§ am{hb§` Vwåhmbm? åhmVmanUr Vw‘Mr ~wÕr ^«ï> Pmbr. `m em{bZrVmB©À`m ZmXr bmJyZ. em{bZrVmB©~Ôb H$m` ~mobmd§! H$Zm©Q>H$Mo gaH$ma nmS>Ê`mgmR>r, n§Om~r S´>go KmbyZ, Hw$§ Hy$ nwgZy ~hmXaUr H$m‘mbm bmJbr. AmR> ~°Jm KoD$Z ~§Jbmoabm Jobr. ‘r Zmhr ~mobV. nonamV ’$moQ>mo N>mnyZ AmboV. [VW§ EH$m EH$m Am‘Xmam§Mm ^md ’w$Q>bm åhUo 10 bmI én`o. Aao, Am‘À`m ‘hmamï´>mVë`m Am‘Xmam§Zm E>dT>çm ZmoQ>m {Xë`m AgË`m Va Vo YmoVa gmoS>y Z C^o am{hbo AgVo. ‘mÂ`m Am`m-~{hUtZmo, Á`m Á`m doir Vwåhr hmVmV S>~S>§ KoD$Z nm§Xrbm

~gVm, Ë`m Ë`mdoir Vw‘À`m A§V…H$aUmV aº$mMr {MiH$m§S>r CSy> Xo. Ag§ CKS>çmda nm§Xrbm ~gÊ`mMr n[apñWVr Hw$Ur AmUbr Agob, Va `m Zohê$ KamÊ`mZ§, B§{Xam Jm§YrZ§. `m AÝ`m`m{déÕ ~§X nwH$mab§` eoVH$ar g§KQ>ZZo § AZ² eaX OmoerZ§. Joë`m Mma-nmM dfm§V© am̧{Xdg Vw‘À`mgmR>r Vmo JS>r am~ am~ am~bm. H$m` am{hb§` Ë`m eaX OmoetM§ AmVm. ~m`H$mo H$em ‘m¡VrZ§ ‘obr, nmoar CKS>çmda nS>ë`m. Xm¡è`mdê$Z WHy$Z^mJyZ Kar Amb§ Va Hw$Ur nmÊ`mMm Vm§ã`m KoD$Z, Mhm-{nVm H$m H$m°’$s KoVm, ho {dMmam`bm Kar Hw$Ur Cab§ Zmhr. amOohmo, Ë`m§À`m g§gmamMr hmoir Pmbr. Hw$UmgmR>r? H$wUmgmR>r? Am{U `m XrS>X‘S>rÀ`m Am‘Xma-ImgXmam§À`m Bemè`mda ho nmo{bgdmbo eaX Omoerbm AQ>H$ H$aVmV, IQ>bo ^aVmV, Oob o mV Q>mH$VmV. EH$ IQ>bm g§nm`À`m AmV Xþgam. Xþgè`mÀ`m AmV {Vgam, {Vgè`mÀ`m AmV.... BWyZ nwT>o eaX Omoerbm AQ>H$ Pmbr Va C^m ‘hmamï´> noQ>dm. Va Amåhr

Iè`m AdbmXrMo. Zmhr Va Amåhr AmhmoV. amOohmo, AmVm {dMma g§nbm. eãX g§nbo. BWyZ nwT>o H¥$Vr H$am`Mr Amho. ‘r AmVm qnniJmdr OmUma Amho n{hë`m YmaoMr ~ZdÊ`mH$[aVm. n{hë`m YmaoMr Vwåhmbm R>mD$H$ Amho, H$er H$S>H$ AgVo. Vgo eoVH$ar g§KQ>ZMo m {dMma n[hë`m YmaogmaIm H$S>H$ Pmbm Amho. Ë`mMm ^nH$m CRy> Úm, ^nH$m CRy> Úm.'' Vmg gìdmVmg Mmbboë`m `m ^mfUmMr Zem H$mhr Am¡aM. XrS>-XmoZ bmIm§Mr Vr g^m. H$Yr aS>m`Mr, H$Yr hgm`Mr, H$Yr J§^ra, Va H$Yr Q>mù`m§Mm H$S>H$S>mQ>, KmofUm§Mm XUXUmQ> H$am`Mr. bmoH$ naVbo Vr Zem KoD$ZM! "‘wbI y ‘¡XmZr Vmo’$' åhUVmV Vo CJmM Zmhr. h„r h„rgwÕm H$mhr ‘wbI y ‘¡XmZr Vmo’$m AmhoV; nU ZmZm§À`m nwT>o Ë`m Vmo’$m åhUOo {XdmirVbo ’$Q>mHo$!

H$O©‘w³Vr A{^¶mZ : A§{V‘ Q>ßnm ‘mYdamd ‘moao ¶m§À¶m A‘¥V‘hmoËgdm{Z{‘Îm H$O©‘w³Vr Am§XmocZmMm A§{V‘ Q>ßnm gwê$ hmoUma Amho. ˶m~ÔcM§ ho N>moQ>g§ {Q>nU... "qhXÿ' ¶m B§J«Or X¡{ZH$mÀ¶m EH$m A§H$mV Za|ÐqgJ eoImdV ¶m§M§ {cImU dmMc§ Am{U ‘r ehmacmo, ‘Z noQy>Z CR>c§. EH$sH$S>o cmImo eoVH$ar AmË‘h˶m H$aVmhoV Va XþgarH$S>o ^«ï>mMmamZ§ gS>coë¶m XoemV AãOmdYtMr cyQ> hmoV Amho ¶mdaM ho CnhmgmË‘H$ {cImU dmMyZ Hw$Urhr ‘mUyg noQy>ZM CR>oc; nU Amnc§ gaH$ma? EdT>§ ‘wXm©S> H$g§ H$m¶ hmo? nU ‘J cjmV Amc§, amï´>Hw$c ñnYm© KmoQ>mim, AmXe© KmoQ>mim, Qy>Or ñno³Q´>‘ KmoQ>mim, cdmgm, A{OVXmXm KmoQ>mim ¶m ^«ï>mMmar àH$aUm§Mm EdT>m JmOmdmOm hmoV AgVmZm Am‘À¶m amÁ¶H$˶mªZm H$U^ahr cmO dmQ>V Zmhr. EdT>r ‘Ç> H$mVS>r AgUmè¶m§H$Sy>Z Xþgar H$m¶ Anojm H$amdr? nrEgrÀ¶m [anmoQ>m©V n§VàYmZ H$m¶m©c¶mM§ Zmd ¶oD$ Z¶o åhUyZ A»Ir nrEgrM ~aImñV H$ê$ nmhUmè¶m Am‘À¶m ImgXmam§Zm cmI cmI eoVH$è¶m§À¶m AmË‘h˶oer H$m¶ KoU§ XoU§? H$moQ>çdYr cmoH$m§À¶m {Odm§er IoiUmè¶m ¶m amÁ¶H$˶mªZm cmI VrZ cmI eoVH$è¶m§Zr AmË‘h˶m Ho$ë¶m H$m¶ {Z Z Ho$ë¶m H$m¶! nU Aer A{cáVm eoVH$ar g§KQ>Zm R>ody eH$V Zmhr. Ho$di eoVH$è¶m§À¶m ^ë¶merM Zìho Va XoemÀ¶m Am{W©H$ ñdmV§Í¶mer ~m§{YcH$s AgUmar Amncr eoVH$ar g§KQ>Zm hma ‘mZm¶cm V¶ma Zmhr. åhUyZM eoVH$è¶m§À¶m gd© XþX©eoÀ¶m ‘wimer Agcoë¶m H$Om©g§~§YmV eoVH$ar g§KQ>Zm naV EH$Xm H$O©‘w³Vr A{^¶mZ N>oS>Uma Amho. ¶m doiM§ A{^¶mZ ho g§nyU© H$O©‘w³Vr A{^¶mZ

14

6 ‘o 2011

eoVH$ar g§KQ>H$

AgUma Amho. N>moQ>m eoVH$ar, ‘moR>m eoVH$ar, ~mJm¶VXma-{Oam¶VXma ¶m gmè¶m ^oXm^oXm§Zm Xÿa gmaUma ho A{^¶mZ Agoc. VwH$S>çm VwH$S>çm§Zr {‘iUmar {^H$ma H$O©‘m’$s Zmhr Va h¸$mMr H$O©‘w³Vr Amåhr ¶mdoir {‘idUma Amhmo. ¶m doiM§ A{^¶mZ ho Xoeì¶mnr Agoc. ¶mnyduÀ¶m Am§XmocZmVyZ AmnU A§eV: H$O©‘w³Vr {‘idcr Amho; nU ¶m doiogM cú¶ g§nyU© H$O©‘w³Vr Agoc. Joë¶m H¡$H$ dfmªnmgyZ ‘m. eaX Omoer gm§JV Amcoco AmhoV, H$s eoVr H$O} hr AZ¡{VH$ AmhoV. emgZmZo eoVr ì¶dgm¶mda AZoH$ ~§YZ§ cmXÿZ hm ì¶dgm¶ VmoQ>çmV H$gm amhrc ¶mMr H$miOr KoD$Z eoVH$è¶m§Zm H$Om©À¶m XcXcrVM ’$gcoc§ R>odyZ AmË‘h˶m H$aʶmgmR>r ˶mcm ‘O~ya Ho$c§ Amho; nU gw{à‘ H$moQ>m©Z§ 1994 ‘ܶo {Xcoë¶m ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m {d. H$aZ‘§Mmamd ¶m A{ecm§Vrc {ZH$mcmZ§ ~±H$m§À¶m cwQ>rÀ¶m dgwcrda {e¸$m‘moV©~ Ho$coc§ Agë¶m‘wio eoVr H$O} hr Ho$di AZ¡{VH$M ZmhrV, Va Vr Ad¡Yhr AmhoV ho {gÕ Pmcoc§ Amho. gw{à‘ H$moQ>mÀ¶m IS>nrR>mZ§ EHy$UM n[apñWVrMm AmT>mdm KoD$Z ho naV EH$Xm AYmoao{IV Ho$c§, H$s ~±Ho$Z§ eoVH$è¶m§H$Sy>Z Ho$cocr ‘mJUr hr H$m¶ÚmVrc VaVwXtMr nm¶‘„r H$ê$ZM Ho$cocr Amho. WmoS>³¶mV hm àH$ma Agm Amho. ~±Ho$À¶m ao½cwcoeZ A°³Q>à‘mUo ¶m XoemVrc gd© ~°H$m§da [aPìh© ~±Ho$Mm A§Hw$e AgVmo Am{U gd©


~±H$m§da [aPìh© ~±Ho$Mm A§Hw$e AgVmo Am{U gd© ~±H$m§Zm doimodoir AmXoe XoʶmMm A{YH$ma ¶m [aPìh© ~±Ho$Mm Amho. ho AmXoe gd© ~±H$m§da ~§YZH$maH$ Va AmhoVM, nU ¶m AmXoem§M§ C„§KZ hm EH$ X§S>Zr¶ AnamYhr Amho Am{U AemàH$mao AmXoemMm ^§J H$aUmè¶m ~±H$m§ Am{U ˶m g§~§{YV A{YH$mè¶m§da X§S>mË‘H$ H$m¶©dmhr H$aʶmMo A{YH$mahr [aPìh© ~±Ho$cm AmhoV. [aPìh© ~±Ho$Zo eoVr H$Omª~m~V 1972 Vo 1984 ¶m H$mimV doimodoir ghm n[anÌHo$ H$mTy>Z ~±H$m§Zm AmXoe {Xco. XþX£dmZo ¶m gmè¶m AmXoem§Mr nm¶‘„r H$ê$Z Xoe^amVrc ~hþVoH$ ~°H$m§Zr eoVrH$Om©Mr dgwcr Ho$cr. H$aZ‘ a§Jamd ¶mÀ¶m eoVrH$Om©M§ EH$ àH$aU gdm}ƒ ݶm¶mc¶mnwT>o Amc§ Am{U ~±H$m§Zr Ho$coë¶m Ad¡Y dgwcrM§ ~|S> ’w$Q>cm hm {ZH$mc 1994 gmcr Amcm Am{U [aPìh© ~±Ho$Z§ 1994 gmcr EH$ n[anÌH$ H$mTy>Z ¶m {ZH$mcmMr ~±H$m§Zr XIc ¿¶mdr Agm AmXoehr {Xcm. ˶mhr AmXoemcm nm¶Xir VwS>dV ~±H$m§Zr dgwcr Mmcdcr Amho. g~~ hr H$O©dgwcr AZ¡{VH$ Va AmhoV; nU {Z Ad¡Yhr Amho. Voìhm ¶m Ad¡Y H$Om©{déÕ Amnc§ ho Am§XmocZ Amho. ¶m Am§XmocZmgmR>r AmnU ‘whÿV©hr Mm§Jcm Yacm Amho. eoVH$ar g§KQ>ZoMr ‘wcyI ‘¡XmZr Vmo’$ åhUyZ JmOcoco Am{U g§KQ>ZoÀ¶m gwédmVrÀ¶m H$mimV g§KQ>ZoÀ¶m eaX Omoer, ‘mYd I§S>oamd ‘moao Am{U ^mñH$a nmQ>rc H$amS> ¶m {Ì‘yVvn¡H$s ‘mYdamd I§S>oamd ‘moao ¶m§Mm A‘¥V‘hmoËgd ¶o˶m 16 ‘o amoOr qnniJmd ~gd§V ¶oWo g§nÞ hmoV Amho. ˶m {Xder ho g§nyU© H$O©‘w³Vr A{^¶mZ AmnU N>oS>Uma AmhmoV. ¶m Am§XmocZmMr KmofUm ñdV: lr. ‘mYdamd I§S>oamd ‘moao ho H$aUma AmhoV. ¶mMdoir ¶m Am§XmocZmMo Vnerc Omhra H$aʶmV ¶oVrc. ¶m doiM§ Am§XmocZ Vg§ gmon§ Amho. ¶m Am§XmocZmgmR>r AmnU Z‘yZm AO© V¶ma Ho$co AmhoV. ¶m Z‘yZm AOm©V ‘OHy$a N>mncocm Amho. eoVH$è¶m§Zm ˶m à‘mUo ‘m{hVr Z‘yX H$ê$Z Vo ’$m‘© V¶ma H$am¶Mo AmhoV. à˶oH$ eoVH$ar VrZ AO© ^ê$Z XoB©c. EH$ AO© n§VàYmZm§À¶m Zmdo, Xþgam gdm}ƒ ݶm¶mc¶mÀ¶m ݶm¶‘yVvÀ¶m Zmdo Am{U {Vgam AO© [aPìh© ~°§H$ B§{S>¶mÀ¶m JìhZ©a ¶m§À¶m Zmdo Agoc. ¶m Nmnrc AOm©V Vwåhmcm Imcrc ‘m{hVr ^amdr cmJoc. EH$- Vw‘M§ g§nyU© Zmd, nÎmm, Jmd, VmcwH$m d {Oëhm. XmoZ- Á¶m ~±Ho$VyZ Vwåhr eoVr H$O© KoVc§ Agoc ˶m ~±Ho$M§ Zmd d nÎmm Am{U VrZ- H$O© Á¶m H$aUmgmR>r KoVc§ Agoc ˶mM§ Zmd... Aer ‘m{hVr ^am¶Mr Amho. ¶m AOm©Mr qH$‘V åhUyZ nmM én¶o Am{U ñdV§Ì ^maV njmgmR>r Xhm én¶o ¶mà‘mUo n§Yam én¶o Am{U VrZhr AO© Amnë¶m VmcwH$m à‘wImH$S>o Úm¶Mo AmhoV. Á¶m Vmcw³¶mgmR>r VmcwH$m à‘wI åhUyZ Hw$UmMr Zo‘UyH$ Pmcocr Zgoc ˶m {R>H$mUÀ¶m eoVH$è¶mZo ho AO© Am{U a¸$‘ {Oëhm à‘wIm§H$S>o qH$dm gai H|$Ðà‘wIm§H$S>o nmR>dm¶Mo. ¶m {VÝhr AOmªda Amncr ghr/A§JR>m H$aʶmM§ {dgê$ Z¶o. VmcwH$m à‘wI ¶m gd© AOmªMr EH$ ¶mXr H$aVrc Am{U ˶m ¶mXrMr EH$ Poam°³g àV ñdV:Odi R>odyZ ‘yi àV, gd© AO© Am{U g§nyU© a¸$‘ {Oëhmà‘wIm§H$S>o nmR>dVrc. {Oëhm à‘wI ¶m gd© EH$Ì H$ê$Z ˶m§Mr EH$ Poam°³g H$ê$Z ‘yi ¶mXr AO© Am{U n¡go H|$ÐmH$S>o nmR>dVrc Am{U ’$³V ¶mXrMr Poam°³g Odi R>odVrc.

H|$ÐmV ¶m gd© ¶mÚm§Mo g§JUH$sH$aU H$aʶmV ¶oB©c Am{U amÁ¶mVrc gd© ¶mÚm§Mr EH$ ‘mñQ>a H$m°nr V¶ma H$aʶmV ¶oB©c. hr ‘mñQ>a ¶mXr Am{U amÁ¶^amVco AO© KoD$Z g§KQ>ZoMo EH$ à{V{ZYr‘§S>i n§VàYmZ, gdm}ƒ ݶm¶mc¶mMo gaݶm¶mYre Am{U [aPìh© ~±Ho$Mo JìhZ©a ¶m§Mr nyd© doi KoD$Z AO© Am{U ¶mXr ˶m§À¶m gwnyX© H$aVrc. ¶m doiÀ¶m Am§XmocZmV ^maV ^amVë¶m eoVH$è¶m§Zm gh^mJr H$ê$Z KoVc§ OmB©c. ¶m g§X^m©V {H$gmZ H$moAm°S>uZoeZ H${‘Q>r, åhUOo Ho$grgrMr ~¡R>H$ ~mocmdyZ ˶m§À¶mer MMm© Ho$cr OmB©c. ˶m§À¶m ‘m’©$V gd© amÁ¶m§VyZ AOm©À¶m {dVaUmMr ì¶dñWm Ho$cr OmB©c. {ZdoXZ gmXa H$aʶmgmR>r OmUmè¶m à{V{ZYr ‘§S>imV Ho$grgrÀ¶m à{V{ZYtMm g‘mdoe Agoc. ˶m‘wio Amnë¶m ¶m {ZdoXZmcm A{Ic ^maVr¶ ñdê$n Agoc. da gmXa H$amd¶mMm Z‘yZm A{YH$ IwcmgoXma Agoc. ¶m Am§XmocZmMr V¶mar H$aʶmgmR>r {Oëhmà‘wIm§Mr EH$ ~¡R>H$ ~mocmdʶmV ¶oB©c. gmoim ‘onmgyZ àma§^ hmoUmè¶m ¶m Am§XmocZmÀ¶m nyV©VogmR>r gmYmaUV: EH$ Vo XrS> ‘{hݶmMm H$mcmdYr {ZYm©arV Ho$cm OmB©c. ¶m H$mcmdYrV AOm©Mo {dVaU Am{U ^acoco AO© Jmoim H$aUo hr H$m‘o nyU© Ho$ë¶m OmVrc. ¶m gmR>rÀ¶m {Z{üV H$mc gr‘m Omhra Ho$ë¶m OmVrc. gmYmaUV: Owc¡‘ܶo ‘wcmIVrgmR>r doi ‘m{JVcm OmB©c Am{U ˶m doiog ‘m. n§VàYmZ, gaݶm¶mYre Am{U [aPìh© ~±Ho$Mo JìhZ©a ¶m§Mr ^oQ> KoD$Z ˶m§Zm {ZdoXZ gmXa Ho$co OmB©c. ¶m nyduÀ¶m H$O©‘w³VrÀ¶m Am§XmocZmV Amnë¶mcm ¶e {‘imcoc§ hmoV§; nU nyU© ¶e {‘idm¶cm AmnU H$‘r nS>cmo. ¶mM§ EH$ ‘hÎdmM§ H$maU åhUOo Amncr e³Vr H$‘r nS>cr ho Amho. ¶m XoemVrc nmgï> Q>³³¶m§À¶m Amgnmg cmoH$ eoVrda Adc§~yZ AmhoV. åhUOo gmYmaUV: gÎma H$moQ>r cmoH$ eoVrda {dg§~yZ AmhoV. nmM ‘mUgm§M§ EH$ Hw$Qw>§~ J¥hrV Yamc Va Mm¡Xm H$moQ>r cmoH$ eoVr ImVoXma Agy eH$VmV. ¶m Mm¡Xm H$moQ>r ImVoXmam§n¡H$s Ho$di XmoZ cmIm§À¶m AmgnmgM AmnU ¶m nyduÀ¶m Am§XmocZmV AO© O‘m H$ê$ eH$cmo Am{U Vohr ’$³V ‘hmamï´>mVyZ Am{U ZmdmnwaVo CÎma amÁ¶mVyZ. ˶m‘wio eoVH$è¶m§ZmM H$O©‘w³VrMr JaO Zmhr Aer H$ënZm emgZmZ§ H$ê$Z Amnë¶mcm VwH$S>çm VwH$S>çm§Zr H$O©‘w³Vr {Xcr. åhUyZ ¶mdoir ’$ma ‘moR>çm à‘mUmda AmnU ho Am§XmocZ MmcdUma AmhmoV. ˶mhr{edm¶ ¶m doiogMr n[apñWVr hr Amnë¶mgmR>r AZwHy$c Amho. EH$m‘mJo EH$ ^«ï>mMmamMr A{V{demc àH$aU§ ~mhoa ¶oV AgyZ ^«ï>mMmamÀ¶m ¶m {demc Omù¶mV WoQ> n§VàYmZM Zìho Va H$mhr ‘w»¶‘§Ìr Am{U ‘§Í¶m§Mr Am{U ‘§Í¶m§Mr Zmdohr AS>H$cocr AmhoV. ¶m Amamonm§Zr amÁ¶H$V}hr hmXaco AmhoV. Aem n[apñWVrV amZ noQ>dc§ Va ˶m§Zm {Z{üVM cm^ hmoD$ eH$Vmo. Voìhm A^r Zht Vmo H$^r Zht ¶m {Zð>oZo AmnU H$m‘mcm cmJy ¶m Am{U ho Am§XmocZ ¶eñdr H$ê$¶m! A°S>. AZ§V C‘arH$a ‘mo. 9890396657 ZmZcnoR>, na^Ur.

eoVH$ar g§KQ>H$

6 ‘o 2011

15


‘Ym ‘o 2011 Mm {Xdg Am¡aJ§ m~mXoV "OrQ>rEb'À`m AmJ‘ZmZo COmS>bm. ‘Ü`amÌr ~mamÀ`m R>mŠo `mbm "OrQ>rEb'À`m Q>r‘Zo "E‘EgB©S>rgrEb'Mm Vm~m KoVbm Am{U "’«$| MmB©Or'À`m H$m`©H$mimMm ew^ma§^ Pmbm. drO {dVaUmÀ`m joÌmV Am¡aJ§ m~mXoV Agm à`moJ àW‘M hmoD$ KmVbm Amho. `m AmYr {^d§S>rgma»`m AË`§V g§dXo Zj‘ ^mJmV hm à`moJ Anojno jo m OmñV `eñdr R>abm Am{U amÁ`mV BVaÌ Ago à`moJ H$aÊ`mg MmbZm {‘imbr. 2007 ‘Ü`o "Q>mao Q§ > nm°da' `m ImOJr g§ñWoZo {^d§S>rVrb drO {dVaU Am{U dgwbrMr O~m~Xmar ñdrH$mabr Am{U VoWrb 60 Q>ŠŠ`m§da Jobb o o JiVrMo à‘mU ’$º$ 18 Q>ŠŠ`m§da AmUÊ`mV H§$nZrbm `e Ambo. amOYmZr {X„rVhr 2005 nmgyZ drO {dVaUmMo ImOJrH$aU Pmbobo Amho. VoWrb JiVrMo à‘mUhr 12 Q>ŠŠ`m§da Ambo Amho. `m AmYr ho à‘mU 50 Q>ŠŠ`m§da hmoV.o `m nmíd©^‘y rda Am¡aJ§ m~mXÀ`m à`moJmH$S>o nmhmdo bmJob. drO hr "‘oOao~b H$‘mo{S>Q>r' Amho. drO `oVmZmhr ‘moObr OmVo Am{U {dVaUmÀ`m àË`oH$ nmVirda {VMr AmH$S>do mar ‘moOVm `oV.o {dH«$sgmR>r CnbãY hmoUmar drO Am{U {dH$br OmUmar drO `m XmoÝhr Jmoï>r ‘moOVm `oVmV, VgoM {dH$ë`m Jobëo `m {dOoMo {~b dgyb Pmbo H$s Zmhr, ho hr VnmgVm `oV.o {dOoMr {dH«$s Va Pmbr nU Ë`mMo n¡go {‘imbo ZmhrV, `mMm AW© Vr {dOoMr "JiVr' Amho, Agm hmoVmo. dmñV{dH$ `oWo JiVr hm eãX Vm§{ÌH$ ñdénmMm Amho. dmñV{dH$ Vr Mmoar AgVo. nU {dOoÀ`m n[a^mfoV {VMo énm§Va JiVr‘Ü`o hmoV.o drO {Z{‘©Vr H|$ÐmV drO {Z‘m©U Pmë`mZ§Va Vr {dVaUmgmR>r E‘EgB©S>rgrEbÀ`m Vmã`mV `oV.o VoWZy J«mhH$m§n`ªV OmVmZm drO dhZmXaå`mZ {Z‘m©U Pmbobo amoY, Vm§{ÌH$ ‘`m©Xm `m§‘i w o H$mhr à‘mUmV JiVr hmoVM AgVo. Ë`m§Zm "bmB©Z bm°ggo ' åhUVmV. ‘mÌ ho à‘mU 12 Q>ŠŠ`m§n`ªV AgUo Vm§{ÌH$ÑîQ>çm ‘mÝ`Vmàmá Amho. JiVrMo à‘mU `m hÿZ A{YH$ dmT>bo Va Vmo Xmof R>aVmo. gÜ`mMr Am¡aJ§ m~mXVr drO JiVr gamgar 27 Q>¸$o Amho. hr JiVr amoIZy drO {dVaUmVyZ Z’$m {‘i{dUo ho "OrQ>rEb'g‘moarb ‘w»` AmìhmZ Amho. "OrQ>rEb' åhUOo "½bmo~b Q>{o bH$å`w{ZHo$eZ'. hOmamo H$moQ>r én`m§Mr CbmT>mb H$aUmar, ‘ZmoO {VamoS>H$a ZmdmÀ`m EH$m ‘amR>r ‘mUgmMr hr H§$nZr. EH§$Xa 10 n¡H$s 6 g§MmbH$ ‘amR>r ‘mUgo AgUmar hr Ver ‘amR>‘moir H§$nZr ! Xoe^amV Agbobo {d{dY ‘mo~mB©b H§$nÝ`m§Mo Q>md° a àma§^r `m H§$nZrZo C^o H$ê$Z {Xbo Am{U Ë`mZ§Va Aem Q>md° g©Mo ñdV…Mo Omio `m H§$nZrZo {dUbo. [abm`Ýggma»`m AZoH$ ‘mVã~a H§$nÝ`m§Mo Q>md° g©hr `m H§$nZrZo {dH$V KoVbo. AmO{‘Vrbm ‘mo~mB©b H§$nZr Hw$R>brhr Agmo, Ë`m§Zm bmJUmao Q>md° g© àm‘w»`mZo "OrQ>rEb'Mo AgVmV! hm ì`dgm` Ë`m§Zr à`ËZnydH© $ dmT>{dbm. AmO{‘Vrbm `m H§$nZrMr dm{f©H$ CbmT>mb 27 hOma H$moQ>tMr Amho. OJ^amVrb 44 Xoem§‘Ü`o Vo ‘mo~mB©b Q>md° g©Mo "gpìh©g àmoìhm`S>a' AmhoV. hr H§$nZr AmVm Am¡aJ§ m~mXÀ`m drO {dVaUmMr O~m~Xmar KoVo Amho. "Am¡aJ§ m~mX A~©Z' A§VJ©V 2 {d^mJ ({S>pìhOZ) `oVmV. `m‘Ü`o Am¡aJ§ m~mX eha Am{U dmiyO `m§Mm g‘mdoe Amho. `m XmoÝhrV {‘iyZ EH§$Xa XmoZ bmIm§da drOJ«mhH$ AmhoV. `m ‘Ü`o KaJwVr, Am¡Úmo{JH$, eoVr, Xm[aX²>`Œ aofI o mbrb AmXr {d{dY àH$maÀ`m àVdmatMm g‘mdoe Amho. `m XmoÝhr {S>pìhOZA§VJ©V 132 Ho$ìhrMo 6 ’$sS>a AmhoV, 33 Ho$ìhr Mo 26 Am{U 11 Ho$ìhrMo 40 Ago EHy$U 72 ’$sS>a H$m`©aV AmhoV. `m

1

16

6 ‘o 2011

eoVH$ar g§KQ>H$

drO dmQ>nmM

"E‘EgB©S>rgrEc', "OrQ Ûmao `m gd© {d^mJm§Zm drO nwadR>m hmoVmo. `m gw‘mao 2 bmI drO J«mhH$m§‘Ü`o KaJwVr Am{U Am¡Úmo{JH$ dmnamgmR>rÀ`m {dOoMo à‘mU OdiOdi g‘g‘mZ Amho, ho ~mOyÀ`m VŠË`mdê$Z Amnë`m bjmV `oBb © . `m n[apñWVrV "OrQ>rEb'g‘moa n{hbo AmìhmZ C^o amhUma Amho Vo drO JiVr amoIÊ`mMo. hr drOJiVr H$em àH$maMr Agy eH$Vo? AmH$S>o Q>mHy$Z drO KoU,o {dOoMr {~boM Z ^aUo, ‘rQ>a [aqS>J‘Ü`o KmoQ>mio H$aUo, Mmoê$Z drO dmnaUo `m Am{U Aem {d{dY àH$mam§Ûmao hr drOMmoar Ho$br OmVo. gamgar 12 Q>ŠŠ`m§hZÿ A{YH$ Agbobr OodT>r Q>¸$o dmar Agob, VodT>çm Q>¸$o Mmoarda Amim KmbVm `oD$ eH$Vmo. Ë`mgmR>r BÀN>meº$sMr Amdí`H$Vm Amho. H$m` Amho gÜ`mMr pñWVr? drO ‘§S>imÀ`m H$ma^mam~Ôb H$YrM H$moUr ’$mago Mm§Jbo ~mobVmZm AmT>iV Zmhr. `m H$ma^mamVrb MmbT>H$b, H$m‘MmoanUm, AH$m`©j‘Vm `mda ‘mV H$aÊ`mgmR>r gaH$maZo drO ‘§S>imÀ`m {Ì^mOZmMm {ZU©` KoVbm Am{U EH$mÀ`m VrZ H§$nÝ`m Pmë`m. nU `m ‘wiho r Hw$R>o ’$magm ~Xb Pmbobm {Xgbm Zmhr. 2003 ‘Ü`o Amboë`m ZdrZ drO {dYo`H$mH$Sy>Z gdmªZmM ‘moR>çm Anojm hmoË`m. ‘mÌ VoWo {ZamemM Pmbr. AH$m`©j‘VoÀ`m {d^mJUrn{bH$S>o ’$mago H$mhr nXamV nS>bo Zmhr. {deofV… {dVaUmer gm‘mÝ` ZmJ[aH$m§Mm OmñVrV OmñV g§~Y§ `oVmo. `m nmVirda H$mhr d¡`{º$H$ AndmX dJibo Va gmamM AmZ§XrAmZ§X Amho. EH$sH$S>o {dOoMr ‘mJUr dmT>Vo Amho, XwgarH$S>o H$‘©Mmè`m§À`m AH$m`©j‘Vo‘i w o drO JiVrMo à‘mU àM§S> dmT>Vo Amho Am{U {VgarH$S>o `m gdmªMm n[anmH$ åhUyZ An[ahm`©nUo ^ma{Z`‘Z bmJy Amho. ‘hmamï´>mgma»`m àJV JUë`m

XÎm

med

ImOJrH$aUmMr bmQ> gd©M joÌm§V `oV M IoS>r' `m VËdmZwgma ImOJrH$aU àË` amÁ`H$ma^mamÀ`m ZmdmImbr byQ> H$a gaH$mar {Z`§ÌUo AmUbr. ñdmV§Í`moÎma na§nam H$m`‘ R>odbr Am{U AmVm hm S>m ni H$mT>V Ë`m§Zr ImOJrH$aUmMo Ymoa


mo‘Y

M ImgJrH$aU

Q>rEc' Am{U Am¡a§Jm~mX

mm Omoer

dia.care.abd@gmail.com

Mmbbr Amho. H$moUo EHo$ H$mir "ñd`§nyU© `jmV AdVabobo hmoVoM. nU {~«{Q>em§Zr aÊ`mMo gmYZ åhUyZ àË`oH$ Jmoï>rda a H$mimV H$mù`m B§J«Om§Zr bwQ>rMr hrM mobmam A§JbQ> `oD$ bmJVmM ‘¡XmZmVyZ aU A§JmH$maÊ`mg àma§^ Ho$bm Amho...

OmUmè`m amÁ`mV hr bmOradmUr Jmoï> KS>Vo Amho, Am{U gÎmmYrem§Zm Ë`mMo gmo`agyVH$ Zmhr...! ^ma{Z`‘ZmMo à‘mU J«m‘rU ^mJmV Iyn ‘moR>o Amho. {deofV… OoWo eoVrgmR>r drO {Xbr OmVo, VoWo ^ma{Z`‘ZmMo ApñVËd eoVH$è`m§À`mM ‘wimda `oVo Amho. EH$sH$S>o eoVr‘mbmbm WoQ> {dH«$sMr nadmZJr XoUmao YmoaU A§‘bmV `oV AgVmZm Am{U OmJ{VH$ nmVirda nmohMÊ`mÀ`m Zì`m g§Yr eoVH$è`m§g‘moa `oV AgVmZm {dOoÀ`m ^ma{Z`‘Zm‘wio Ë`m§À`m CËnmXZ j‘VodaM {dnarV n[aUm‘ hmoVmo Amho. emgH$s` `§ÌUm bmoH$m{^‘wI am{hë`mMr CXmhaUo VwaiH$ AmhoV. nU gmd©{ÌH$ {MÌ hoM Amho, H$s ho H$‘©Mmar "nJmam{^‘wI' am{hbo. gaH$mar ImVr H$m‘o H$aÊ`mgmR>r AmhoV H$s Ë`m§Zm nJma dmQ>Ê`mgmR>r, Aer e§H$m `mdr Aer hr n[apñWVr Amho. `m nmíd©^‘y rda ImOJrH$aUm‘wio ho gmao {MÌ EH$m PQ>Š`mV ~XbUma Amho H$m Agm àíZ {ZpíMVM {Z‘m©U hmoVmo. Am{U Ë`mMo CÎmahr ZH$mamWuM `oV.o ImOJrH$aU Mm§Jbo H$s dmB©Q> hm AmVm ‘wÔmM am{hbm Zmhr. H$ma^ma gwYmamdm, H$‘©Mmè`m§Mr dV©dUyH$ gwYmamdr `m gmR>r AZoH$ à`ËZ H$ê$Z Pmbo nU Ë`m§Mm H$mhrhr Cn`moJ Pmbm Zmhr. ImOJrH$aUmZ§Va emgZmÀ`m WoQ> O~m~Xmè`m H$‘r hmoVrb Am{U Ë`m§Mr ^y{‘H$m AmnmoAmnM "emgH$ g§ñWm' Aer amhrb. `m‘wio Aem H$ma^mamda {Z`§ÌU R>do Uo Ë`m§Zm eŠ` hmoBb © . emgZmZo emgZ gm§^mimdo, X¡Z{§ XZ H$ma^mamV Ë`m§Zr gh^mJr hmoD$ Z`o, ho dmñV{dH$ AmXe© gyÌ Amho. ‘mÌ Amnë`mH$S>o gmar J„V hmoV.o emgZmbm àË`oH$ {R>H$mUr Amnbo {Z`§ÌU hdo AgVo Am{U hm gmam S>mb o mam g‘W©nUo gm§^miÊ`mMr Hw$dV Ë`m§À`mV Zmhr. Ë`m‘wio

XwamMma H$aUmè`m§Mo ’$mdVo Am{U n[aUm‘r gm‘mÝ` ‘mUgmH$S>o Xwbj© hmoD$ bmJVo. "OrQ>rEb'gma»`m ’«$| MmB©OtÀ`m {Z`wº$s‘wio WoQ> {Z`§ÌUmMr O~m~Xmar Ë`m H§$nZrH$S>o OmVo. Ë`m§Zm bú` R>adyZ XoVm `oVo Am{U Ë`m bú`nyVugmR>r Vo PQy> bmJVmV. hmVr Amboë`m ‘m{hVrZwgma "OrQ>rEb' 4 én`o 38 n¡go à{V`w{ZQ> XamZo drO {dH$V KoUma Amho. Ë`m‘wio Am¡aJ§ m~mX ehamV Xa‘hm dmnaë`m OmUmè`m gw‘mao 400 bmI `w{ZQ>nmoQ>r Ë`m§Zm VodT>o `w{ZQ> Jw{Ubo 4.32 EdT>r a¸$‘ gaH$maO‘m H$amdrM bmJUma Amho. Ë`m‘wio "VmoQ>m hmoD$ Z`o' `m gmR>r Var Ë`m§Zm {H$‘mZ VodT>r a¸$‘ C^r H$aUo Amdí`H$ Amho. Ë`mZ§Va H«$‘ `oVmo H$‘©Mmè`m§Mo nJma, ^Îmo Am{U BVa IMmªMm. hm IM© Ho$ë`mZ§Va {Z`{‘V XoI^mb Am{U XwéñË`m§Mm H«$‘ bmJVmo. ho gmao IM© H$ê$Z Cabobm n¡gm hm Ë`m§Mm Z’$m amhrb ! H$moUVrhr ImOJr H§$nZr Z’$m H$‘mdÊ`mgmRrM Ago CnH«$‘ hmVr KoV AgVo. Ë`m‘wio BWohr hm ^mJ An[ahm`© AgUma. Aem pñWVrV "hmS>© Q>mJ}Q>' hm h‘Img Z’$m {‘idyZ XoUmam ^mJ R>aVmo. Ë`m‘wio {VH$S>o Aem H§$nÝ`m Amnbo bú` H|${ÐV H$aVmV. Am¡aJ§ m~mXoV ‘`m©X~o mhoa Jobobr JiVr hoM Ë`m§Mo "hmS>© Q>mJoQ© >' amhUma ho Z¸$s. `m ImOJrH$aUmÀ`m {damoYmV H$‘©Mmè`m§Zr g§n nwH$mabm hmoVm. hm g§n Ý`m`mb`mÀ`m AmXoem‘wio ~maJibm Am{U gaH$maZohr Vmo ‘moS>y Z H$mT>Ê`mV ‘hËdmMr ^y{‘H$m ~Omdbr. OrQ>rEbbm ho H§$ÌmQ> XoÊ`mÀ`m doirhr AZoH$ dmX CX²^dbo hmoV.o ho H§$ÌmQ> XoVmZm nmaXeu ì`dhma Pmbo Zgë`mMm Amamon H$aV EH$m H§$nZrZo Ý`m`mb`mV Ymdhr KoVbr hmoVr. nU Ë`mMm Cn`moJ Pmbm Zmhr. ho àH$aU {‘Q>bo Am{U OrQ>rEbMm H$ma^ma Am¡aJ§ m~mXoV gwê$ Pmbm. gº$sMr {dO{~bdgwbr Am{U {dVaUmVrb gwgÌw rH$aUm~amo~aM AmVm AmUIr EH$m Ñï>rH$moZmVyZ `m àH$aUmH$S>o nmhmd`mg hdo. {dOoMr {Z{‘©Vr ‘`m©{XV Amho. O¡VmnyagmaIo àH$ën dmXmÀ`m ^modè`mV AS>H$dbo OmV AmhoV. EÝam°ZÀ`m ~m~VrVhr AgoM Pmbo. `m {Xa§JmB©‘i w o {dOoMm VwQ>dS>m dmT>VM Amho. O¡VmnyaÀ`m {Z{‘©Vrg {dZm{db§~ àma§^ Pmbm Var nwT>Mr Mma df} Var Vr drO CnbãY hmoD$ eH$Uma Zmhr. `m‘wio gÜ`m Amho Ë`m {dOoMm dmna A{YH$ CÎm‘ nÕVrZo hmoUo Amdí`H$ R>aUma Amho. {dOoMr JiVr amoIbr Va VrM drO A{YH$ n[aUm‘H$maH$nUo dmnaUo eŠ` hmoBb © . Zì`m aMZoVrb H$m`©^ma ñdrH$maVmZm, n{hbo 3 ‘{hZo gÜ`mMrM `§ÌUm H$m`‘ amhrb Am{U Ë`mZ§Va hiyhiy ~Xb hmoD$ bmJVrb, Ago "OrQ>rEb'Zo àma§^rM ñnï> Ho$bo Amho. `m H$mimV `§ÌUoda nH$S> {‘i{dÊ`mMr Ë`m§Mr ì`yhaMZm Agmdr. "E‘EgB©S>rgrEb'er Ë`m§Zr Ho$boë`m 147 nmZr H$amamV gÜ`m H$m`©aV Agbobo A{YH$mar Am{U H$‘©Mmar `m§À`m{df`rMo YmoaUhr {dñVmamZo ‘m§S>bb o o Amho. {dÚ‘mZ A{YH$mar Am{U H$‘©Mmè`m§Mo {hVajU H$aÊ`mMr O~m~Xmarhr Ë`m§Zr ñdrH$mabobr Amho. AË`§V nmaXeu nÕVrZo Am{U Zo‘Ho$nUmZo Pmbobm hm H$ama H$‘©Mmè`m§Zm ’$bXm`r R>ê$ eHo$b, nU Ë`m gmR>r Ë`m§Zm bú` R>adyZ H$m‘ H$amdo bmJob. [aPëQ²>g Úmdo bmJVrb. AmOMr ‘wOmoar, ‘Z‘mZr Am{U {‘Q>dm{‘Q>dr H$ê$Z MmbUma Zmhr. XÎmm Omoer ‘mo. 9225309010 

eoVH$ar g§KQ>H$

6 ‘o 2011

17


‘wÔm * eoVH$ar Am{U {H«$Ho$Q>

eoVH$è¶m§À¶m AmË‘h˶m hmoV AmhoV IÈ>çmV Omdmo Vo {H«$Ho$Q> `, Vwåhr ~amo~aM dmMbo. {H«$Ho$Q>Mm Ioi IÈ>çmV Omdmo, IoimSy>§Zm {Xbobo n¡go, ’w$H$Q> {Xboë`m O{‘Zr gJio MwbrV Omdmo, {dídH$n qOH$ë`mÀ`m AmZ§Xmda {daOU nS>mo. ‘mÂ`m KamnmgyZ H$mhr {H$bmo‘rQ>ada amhUmao eoVH$ar Oo Xoembm ImD$ KmbVmV Vo Ooìhm EH$m‘mJo EH$ AmË‘hË`m H$aV AgVmZm ‘r hOmamo {~AaÀ`m ~mQ>ë`m [aH$må`m H$aV XoemÀ`m {dO`mMm AmZ§XmoËgd H$gm gmOam H$amdm? Joë`m 16 dfmªnmgyZ gamgar amoO 47 eoVH$ar AmË‘hË`m H$aV AmhoV. Vohr Amnë`m XoemV Omo Xoe CÚmMr Am{W©H$ ‘hmgÎmm ìøm`Mo ñdßZ nmhV Amho, Á`m XoemMr 9% XamZo "n«JVr' hmoV Amho! Joë`m ‘{hÝ`mV, 5 ‘mM© amoOr, Ooìhm ~|Jiwê$‘Ybr OZVm ~ma‘ܶo Xmê$ {nV hmoVr, S>rOoÀ`m Vmbmda {WaH$V hmoVr, Cƒ^«y "H$m°’$s em°°n'‘ܶo {dídH$n ñnY}V XoemMo H$m` hmoB©b `mMr MMm© H$aV hmoVr- Voìhm OdiM 100 {H$‘r A§Vamda ñdm‘r Jm¡S>m Am{U Ë`mMr nËZr dg§Vå‘m `m§Zr Amnbr VrZ bhmZ ‘wbo ‘mJo gmoSy>Z Ji’$mg KoD$Z AmË‘hË`m Ho$br. Ë`m§Mr bhmZJr ‘wbo ñdV:bm H$go~go OJdVrb {H§$dm Cnmg‘marZo ‘ê$Zhr OmVrb. Ë`m§Zr Ago H$m Ho$bo? Ë`m§Mo AmngmV ‘V^oX hmoVo? Zmhr. Vo XmoKo XméSo> hmoVo? Zmhr. Ë`m§Zm H$mhr AgmÜ` amoJ hmoVm? Zmhr. Ë`m§Zr AmË‘hË`m Ho$br, H$maU Ë`m§Zm Ë`m§Zr KoVbobo 80,000 én¶m§Mo H$O© (Oo ì`mOmg{hV 1,20,000 én¶o Pmbo hmoVo) ’o$S>Uo eŠ` ZìhVo (hr a¸$‘ åhUOo Am`Q>r joÌmV H$m‘ H$aUmè`m OmoS>ß`mMm Ho$di EImÚm ‘{hÝ`mMm nJma!) H$maU Ë`m§À`m ñdm^r‘mZmbm Y¸$m ~gbm hmoVm. gaH$maÀ`m YmoaUm‘wio Ë`m§Mo H§$~aSo> ‘moS>bo hmoVo. Mmby dfm©À`m AW©g§H$ënmV gaH$maZo aoe‘mdaMo Am`mV 30% dê$Z H$‘r H$ê$Z 5% Ho$bo hmoVo. AmYrM IMboë`m aoe‘

hmo

18

6 ‘o 2011

eoVH$ar g§KQ>H$

Joë`m 15 dfmªnmgyZ Xadfu gamgar 17000 eoVH$ar AmË‘hË`m H$aV AmhoV. ho Vwåhmbm ‘mhrV Zgob Zm, Iao dmQ>V Zgob Zm, H$maU Amnë`m ‘mÜ`‘m§Zr hr ~m~ Amnë`mnmgyZ bndyZ R>odbr¶. H$m? H$maU Ë`m§Zm eoVH$è`m§À`m AmË‘hË`m§nojm "’°$eZ emo'À`m ~mVå`m XoÊ`mV ag hmoVm, {H«$Ho$Q>nQy>§À`m gamdmMr MMm© Ë`m§Zm OmñV ‘hÎdmMr dmQ>V hmoVr. CËnmXH$m§Zm gaH$maH$Sy>Z ‘XV Va {‘imbrM Zmhr CbQ>o gaH$mar YmoaUm‘wio ‘am`Mr doi Ambr. Á`m‘wio XoemV hbŠ`m {MZr aoe‘mMm gwigwimQ> hmoB©b Am{U Amnbm aoe‘ CËnmXH$ g§nyZ OmB©b. Joë`m 15 dfmªnmgyZ Xadfu gamgar 17000 eoVH$ar AmË‘hË`m H$aV AmhoV. ho Vwåhmbm ‘mhrV Zgob Zm, Iao dmQ>V Zgob Zm, H$maU Amnë`m ‘mÜ`‘m§Zr hr ~m~ Amnë`mnmgyZ bndyZ R>odbr¶. H$m? H$maU Ë`m§Zm eoVH$è`m§À`m AmË‘hË`m§nojm "’°$eZ emo'À`m ~mVå`m XoÊ`mV ag hmoVm, {H«$Ho$Q>nQy>§À`m gamdmMr MMm© Ë`m§Zm OmñV ‘hÎdmMr dmQ>V hmoVr. BVHo$M H$m`, ^maVmZo Oa {dídH$n qOH$bm Va g§KmVë`m IoimSw>§g‘moa ‘r {ddó hmoB©Z Ago AmMaQ> {dYmZ H$aUmè`m nwZ‘ nm§So>À`m ~mVå`m N>mnÊ`mV Ë`m§Zm OmñV ag hmoVm. Iao Va ‘mÜ`‘o åhUOo bmoH$emhrMm Mm¡Wm Im§~; nU AmOMr ‘mÜ`‘o nyU©nUo Y§XodmB©H$ Pmbr AmhoV. 2008 gmbr ‘w§~B©Vë`m EH$m n§MVmam§H$sV hm°Q>ob‘ܶo b°Š‘o ’°$eZ emo Pmbm hmoVm. Ë`mMo d¥Îmm§H$Z H$aÊ`mgmR>r {VWo 500 nÌH$ma CnpñWV hmoVo. VoWyZ OdiM Agboë`m {dX^m©V Xa {Xder 4-5 H$mnyg CËnmXH$ eoVH$ar AmË‘hË`m H$aV hmoVo. {H$Vr nÌH$mam§Zr Ë`mMr XIb KoVbr? eyݶ!

‘J eoVH$è`m§Mm dmbr H$moU? gaH$ma? H$Zm©Q>H$À`m "{dYmZ gm¢Ym'da amÁ` gaH$maMo EH$ KmofdmŠ` {c{hbobo Amho "gaH$maMo H$m‘ åhUOo XodmMo H$m‘' IaoM gaH$maZo Amnbo H$m‘ Xodmda gmondbobo {XgV Amho. H$Zm©Q>H$À`m ‘w»`‘§Í`m§Zr {H«$Ho$Q> IoimSy>§Zm ~|Jiyê$ ehamV "ßbm°Q²>g' XoÊ`mMr KmofUm Ho$br. Ë`m§À`m `m KmofUoda OZVoZo AWm©VM Q>rH$m Ho$br. åhUyZ ‘J Ë`m§Zr amoI ~jrg XoÊ`mMr KmofUm Ho$br; nU hr amoI ~jrgo `oUma Hw$Ry> Z? Vwåhr-Amåhr ^aboë`m H$amÀ`m n¡em§VyZM Zm? {d{dY ‘mJmªZr H$amoS>mo én`o H$‘mdUmè`m {H«$Ho$Q>nQy>§nojm XoemVë`m H$O©~mOmar eoVH$è`mg gaH$mar ‘XVrMr OmñV JaO Amho. ‘hmJS>çm H$mg© {dH$V ¿`m`bm gaH$mar ~±H$m§VyZ 6%À`m AË`ën XamZo H$O© {‘iVo; nU Oa eoVH$è`mg Q´°ŠQ>a ¿`m`Mo Agob Va Ë`mbm 15% ì`mO Xçmdo bmJVo. eoVH$è`mg XoÊ`mV `oUmè`m XwOm^mdmMo ho EH$ CXmhaU Amho. Amåhmbm ^adV Agboë`m hmVm§Zm Amåhr {H$VrH$mi MmdUma AmhmoV? H$m§XçmÀ`m ^mdmdê$Z ZwH$VoM KS>bobo am‘m`U hr Ho$di EH$ PbH$ hmoVr. "{gZo‘m' AOyZ ~mH$s Amho. AmO XoemVrb OZVon¡H$s 60% OZVm {Xdgmbm 20 én¶m§nojm H$‘r CËnÞmda OJV Amho (EH$m erVno`mÀ`m {H§$‘Vrnojm H$‘r). {Xdg-amÌ Ioië`m Joboë`m EH$m {H«$Ho$Q> gm‘Ý`mgmR>r OodT>r drO bmJVo {VMm dmna H$ê$Z eoH$S>mo EH$a O{‘Zrbm nmUr XoVm `oB©b. drOH$nmVrÀ`m doimVhr drO H§$nZr XwOm^md XmIdVo. ‘hmZJam§‘Yo 2 Vmg, eham§V 4 Vmg Am{U IoS>çm§V ‘mÌ 8 Vmg drO H$nmV Ho$br OmVo. {dOoMr Iar JaO H$moUmbm Amho? EH$m eoVH$è`mbm Amnë`m {nH$m§Zm nmUr XoÊ`mgmR>r H$m EH$m ehar ‘mUgmbm "’o$g~yH$'da "bm°J-B©Z' H$aÊ`mgmR>r H$m "Am`nrEb'Mo gm‘Zo ~KÊ`mgmR>r.


Ho$ed ¶m§Mo ¶§J{MÌ {X qhXÿ‘YyZ gm^ma

AmnU ehar bmoH$ Amnë`m dmT>{Xdgm§da hOmamo én`o H$go IM© H$ê$Z dmVmZwHy$crV JmS>çm§V {’$aV Amnë`m dmVmZwHy$crV H$m`m©b`mV ~gyZ W§S> hdoÀ`m {R>H$mUr gwQ>r Kmbdm`Mr `moOZm H$er AmIy eH$Vmo Ooìhm Amnë`m añË`mÀ`m ~mOwbmM H$moUr Ji’$mg bmdyZ AmË‘hË`m H$aV Agob? ñdmB©Z âbyZo Ooìhm XoemV W¡‘mZ KmVbo hmoVo Voìhm bmJU Pmboë`m n«Ë`oH$ amo½`mÀ`m n[apñWVrMr I~a n«Ë`oH$ jUmbm Amnë`mbm nwa{dÊ`mV `oV hmoVr. H$m? Va ñdmB©Z âbyMm n[aUm‘ Amnë`m ‘hÎdmH$m§jr ‘Ü`‘dJm©da WoQ>nUo hmoV hmoVm Am{U åhUyZM emgZmZo VËnaVoZo bmoH$m§gmR>r Vm|S> PmH$Ê`mMo ‘wIdQ>o CnbãY Ho$bo. ‘XVH|$Ðo-‘m{hVrH|$Ðo C^mabr. Am{U {VH$So> IoS>çm§VyZ XaamoO 47 eoVH$ar ‘aV AmhoV Am{U Ë`mgmR>r H$moUr H$mhr H$aV Amho? Ago {XgwZ Ambo Amho H$s eoVH$è`mZo AmË‘hË`m Ho$br H$s H$mhr ‘{hÝ`m§VM Ë`mMr nËZrgwÕm AmË‘hË`m H$aVo. Amnë`m ‘wbm§Zm Vr ‘maVo qH$dm VgoM gmoSy>Z XoVo. Am§Y«n«XoemVë`m AZ§Vnya {OëømVë`m EH$m JmdmV H$Om©À`m AmoÂ`mImbr X~boë`m EH$m eoVH$ar ‘{hboZo gaH$mar XwH$mZmVyZ {H$Q>H$ZmeH$m§Mr EH$ ~mQ>br CYmarda

AmUbr AmUr Ë`mVbo {dfmar Am¡fY {nD$Z {VZo AmË‘hË`m Ho$br. X¡dmMm Ioi ~Km, {OMo gJio Am`wî` H$Om©À`m ImB©V Jobo {VMo ‘aUhr H$Om©VM hmoVo! amo‘Mm amOm Zramo H$boMm MmhVm hmoVm. ^m¡{VH$ gwIm§Mm AmñdmX KoÊ`mV Vmo a‘‘mU Agm`Mm. EH$Xm Ë`mZo amÁ`mVë`m gd© H$bmH$mam§Zm EH$Ì ~mobmdbo Am{U Ë`m§Zm EH$ ‘oOdmZr {Xbr. Ooìhm A§Yma nSy> bmJbm Voìhm ‘oOdmZr‘Yo ì`Ë`` `oD$ Z`o åhUyZ Ë`mZo H$moR>S>rVë`m H¡$Xçm§Zm ~mJo^modVr C^o H$ê$Z Omibo Á`m‘wio ‘oOdmZrV COoS> nS>bm! Ë`m nmhwÊ`m§Zm Vo nmhyZ H$m` dmQ>bo Agob? Amnë`m XoemV AmO Oo H$mhr hmoV Amho Vo ZramoÀ`m darb Jmoï>rnojm doJio Zmhr. XoemVbo AmnU-VéU-Am`nrEb ~KUmao- {H«$Ho$Q>Mm {dO` gmOam H$aUmao- ‘m°b‘ܶo IaoXr H$aUmao-~»Ii H$‘mdUmao eoVH$è`mÀ`m Ordmda Eoe H$aV AmhmoV. n«Ë`oH$ AW©g§H$ënmV Oo AmYrM lr‘§V AmhoV Ë`m§Zm gdbVr {Xë`m OmVmV Am{U eoVH$è`m§À`m O{‘Zr EgB©PoS>À`m ZmdmImbr bw~mS>ë`m OmV AmhoV. Am{W©H$$ IwbrH$aUmÀ`m ZmdmImbr Am`mV H$‘r Ho$ë`m OmV Amho Am{U eoVH$è`m§À¶m H$Om©daMo ì`mO dmT>V Amho. ho gJi§ CKS>çm S>moù`m§Zr nmhUmao

AmnU Ë`m ZramoÀ`m nmhwÊ`m§nojm H$m` doJio AmhmoV? {dO`mMm O„mof H$aÊ`mÀ`m {damoYmV ‘r Zmhr. ‘r {H«$Ho$Q>À`m qH$dm {dídH$nÀ`mhr {damoYmV Zmhr. Oa XoemVbm n«Ë`oH$ ZmJ[aH$, n«Ë`oH$ eoVH$ar, n«Ë`oH$ IoSy>V Oa AmË‘hË`m H$am`Mo Wm§~dyZ ‘mÂ`mgmo~V XoemÀ`m {dO`mMm O„mof H$aUma Agob Va, Oa lr‘§Vm§À`m ‘hmJS>çm JmS>çm Am{U Jar~ eoVH$è`mMo Q´°ŠQ>a gma»`mM ì`mOXamda {‘iUma Amgob Va... Á`m {Xder Ago hmoB©b Ë`m {Xder ‘r ‘mÂ`m XwMmH$sda ~gyZ {Va§Jm hmVr KoD$Z ~oYw§XnUo "^maV‘mVm H$s O`' åhUV añË`m§da {’$aob; nU AmO Zmhr. ‘bm AÞ nwa{dUmè`m eoVH$è`mMm H$mi R>aV ‘r Vgo H$ê$ eH$V Zmhr. Omoda n[apñWVr ~XbV Zmhr Vmoda ‘r hoM åhUUma IÈ>çmV Jobo Vw‘Mo ‘m°ëg MwbV Omdmo Am`nrEb IÈ>çmV Jobm {dídH$n ‘mVrV Omdmo Vw‘Mm {dO`mMm O„mof ("X qhXy' `m dV©‘mZnÌmV {X. 24 E{n«b amoOr à{gÕ Pmboë¶m Za|Ð eoImdV `m§À`m boImMm AZwdmX)

eoVH$ar g§KQ>H$ ã¶wamo eoVH$ar g§KQ>H$

6 ‘o 2011

19


AmOH$mc * nmUr Am{U amOH$mH$aU

Hw$R>oVar nmUr ‘waV§¶... Am°JñQ> 1947 amoOr ^maVmcm ñdmV§Í¶ {‘imco Ago AmnU åhUVmo. ho ñdmV§Í¶ amÌr ~mam dmOVm {‘imco. amÌr gd©gm‘mݶ cmoH$ Am{U àm‘m{UH$ cmoH$ JmT> PmonoV AgVmZm. Jmoè¶m B§J«Om§Zr ¶m XoemMr gwÌo H$mù¶m B§J«Om§À¶m hmVr ~hmc Ho$cr. ˶m‘wioM ‘mUgo ~Xccr; na§Vw ZrVr Am{U ZrVr‘Îmm ‘mÌ ~Xccocr Zmhr. ¶mMm à˶¶ nwÝhm EH$Xm ~wYdmar 13 E{àc ¶m {Xder ‘hmamï´>mÀ¶m {dYmZg^oV nmhm¶cm {‘imcm. H$m‘H$mO amÌr ~mam dmOVm g§nco. AJmoXaM Am‘Xmam§Mr g§»¶m ~moQ>mda ‘moOʶmEdT>r {e„H$ hmoVr. gd©OU {ZKyZ Joë¶mZ§Va nwÝhm ’$moZ H$ê$Z d {Zamon nmR>dyZ Am‘Xmam§Mr O‘dmO‘d H$aʶmV Amcr Am{U KmB©KmB©Zo Hw$R>crhr MMm© Z H$aVm AܶmXoe H$mT>ʶmV Amcm. ñdmV§Í¶ Ogo amÌr 12 dmOVm {‘imco Am{U gd© gÎmm Mmoa, XamoS>oImoa Am{U ^m‘Q>çm§À¶m hmVmV Jocr, VgoM H$mhrgo {MÌ {dYmZg^oV {XgyZ Amco. g§nyU© ‘hmamï´>mcm cmoH$à{V{ZYtZm {dœmgmV KoD$Z, MMm© KS>dyZ AmUyZ hm AܶmXoe {ZKUo Amdí¶H$ AgVmZm gÎmmYmar njmMoM Am{U Vohr Xhm~mam Am‘XmaM hOa AgVmZm AܶmXoe H$mT>ʶmV Amcm. nmUr hm A{Ve¶ H$irMm ‘wÔm hmoUma AgyZ ¶oWyZ nwT>o ¶wÕo PmcrM Va Vr gr‘ogmR>r Zìho Va nmʶmgmR>r hmoVrc, Agm S>m§Jmoam AJmoXaM OmJ{VH$sH$aUmMo {damoYH$ Am{U g‘mOdmXr ‘§S>ir H$arV AmhoV. Hw$R>ë¶mhr godoMr, dñVyMr qH$dm Z¡g{J©H$ gmYZg§nÎmrMr H$‘VaVm ^mgy cmJcr, H$s {VMo amï´>r¶rH$aU H$aUo hm EH$‘od Cnm¶ Amho, Ago darc gdmªZm dmQ>Vo. cmoH$emhr ‘ܶo gmYH$-~mYH$ MMm© hmoD$Z, cmoH$m§Mr ‘Vo KoD$Z Am{U ˶mM~amo~a ˶m§Mo à~moYZ Am{U à{ejU H$ê$Z ‘hÎdmMo H$m¶Xo Am{U AܶmXoe H$amdoV, Agm X§S>H$ AgVmZmhr H$‘VaVm

15

20

6 ‘o 2011

eoVH$ar g§KQ>H$

kmZoída eocma ^mgcoë¶m Jmoï>tMr {dVaU qH$dm ì¶dñWmnZ Amnë¶m hmVmV KoD$@ ˶mMm amOH$maUmgmR>r {H$§dm gÎmoÀ¶m H|$ÐrH$aUmgmR>r, n¡go {‘idʶmgmR>r Cn¶moJ H$am¶Mm ho cmoH$emhrV Z ~gUmao VÎd Amho. nmʶmÀ¶m dmQ>nmg§~§Yr gܶm ApñVËdmV Agcocm àmYmݶH«$‘ hm {nʶmMo nmUr, eoVrgmR>r nmUr, CÚmoJmcm nmUr d Z§Va BVa H$maUmgmR>r Agm Amho. ¶m AܶmXoemZo ‘mÌ hm àmYmݶH«$‘ ~XcyZ {nʶmgmR>r nmUr, CÚmoJmgmR>r nmUr Am{U Z§Va eoVrgmR>r Agm ~Xc H$aʶmV Amcm. nmʶmMo {dVaU d ˶mMo Xa R>a{dʶmgmR>r ‘hmamï´> Ocg§nÎmr {Z¶‘Z àm{YH$aU ho AJmoXaM ApñVËdmV Amho. Hw$UmÀ¶mhr EImÚm 춳VrÀ¶m qH$dm g‘whmÀ¶m ‘OuImVa nmʶmMo dmQ>n hmoD$ Z¶o ¶mgmR>r ho àm{YH$aU {Z‘m©U H$aʶmV Amco Amho. ˶mgmR>r H$m¶Xm ApñVËdmV Amho. {Z¶‘ V¶ma H$aʶmV Amcoco AmhoV. Ago AgVmZmhr àm{YH$aUmMo A{YH$ma JmoR>dyZ qH$dm ˶mcm ‘moS>rV H$mTy>Z ‘§Í¶m§À¶m JQ>mZo nmUr dmQ>nmMo A{YH$ma, darc AܶmXoemZo Amnë¶m hmVmV KoVco. 25% nojm A{YH$ Oo nmUr Amho ˶mMo dmQ>n ¶m ‘§ÌrJQ>mÀ¶m hmVmV XoʶmV Amco. ˶m§Zr KoVcoë¶m {ZU©¶mcm Hw$R>ë¶mhr ݶm¶mc¶mV XmX ‘mJVm ¶oUma Zmhr, Aer VaVyX H$aʶmV Amcr. KQ>ZoVrc Zdì¶m n[a{eï>m‘ܶo Á¶mà‘mUo O‘rZ{df¶H$ gd© H$m¶Xo Q>mHy$Z ˶m H$m¶Úm§Zm H$moU˶mhr ݶm¶mc¶mV XmX ‘mJVm ¶oUma Zmhr, Aer VaVyX H$aʶmV Amcr Amho, VerM VaVyX nmUr dmQ>nm‘ܶohr ‘hmamï´>mÀ¶m {dYmZg^oV AܶmXoe H$mTy>Z nwamoJm‘r ‘hmamï´>mZo OZVoÀ¶m A{YH$mam§Mm g§H$moM H$aʶmMm H|$ÐmZo CMccocm {dS>m, AmnUhr H$mhr

H$‘r Zmhr, Ago XmIdʶmgmR>r ˶mMrM ar AmoT>cr. {deofV: eoVH$ar g§KQ>Zm Zdì¶m n[a{eï>m{damoYmV ‘moR>o AmH«$‘H$ Am§XmocZ C^marV AgVmZmM ‘hmamï´>mÀ¶m {dYmZg^oV ho H$mio H$mañWmZ KS>co. ¶mcm gÎmmYmè¶m§Mm CÝ‘ÎmnUm åhUmdo, H$s eoVH$è¶m§Mo XþX£d? hmM àmYmݶH«$‘ ~Xcm¶Mm Agcm Var ˶mda MMm© KS>dyZ AmUyZ Oa ~Xc Pmcm AgVm, Va ˶mV H$moUmcmhr H$mhr dmdJo dmQ>co ZgVo; nU gÎmmYmè¶m§Zm H$Xm{MV ¶mMr ImÌr Agmdr, H$s AemàH$maMm AmMaQ>nUm H$moUr IndyZ KoUma Zmhr. åhUyZ amÌrÀ¶m A§YmamV ho H$m‘ H$aʶmV Amco. ¶mgmR>r Ocg§nXm ‘§Í¶m§À¶m A{YH$mamV EH$m JQ>mcm ho A{YH$ma XoʶmV Amco. ho H$aʶmgmR>r OZVoZo d ñd¶§godr g§ñWm§Zr dma§dma {damoY Ho$cocm Amho. Varhr gaH$ma Aem àH$maMo {ZU©¶ H$m KoV Amho? ˶mVyZ H$mhr Jmoï>r g‘moa Amë¶m ˶m Aem : A‘amdVrOdi gmo{’$¶m àH$ënmcm AßnadYm© YaUmMo nmUr XoʶmV ¶oUma Amho. ho nmUr qgMZmgmR>r amIrd Amho. CÚmoJmcm Oo nmUr Úm¶Mo Amho, Vo eoVrcm XoD$Z nwaogo hmoUma Zmhr. eoVrMoM nmUr Úmdo cmJUma Amho. AemM àH$maÀ¶m KQ>Zm AmVm amÁ¶^a KSy> eH$VmV. gÎmmYmè¶m§Zm hm àmYmݶH«$‘ ~Xcʶm‘ܶo EdT>m ag H$m Amho? ho nm{hco AgVm nydu ~hþVoH$ cmoH$à{V{ZYr ho eoVrer g§~§{YV hmoVo. eoVr‘mcmÀ¶m ^mdmgmR>r ˶m§Zr {H$Vr cT>mB© cT>cr Am{U eoVH$è¶m§Mr ~mOy {H$Vr ‘m§S>cr hm g§emoYZmMm {df¶ Agcm Var {ZXmZ eoVrer g§~§Y Var hmoVm. AmVm‘mÌ ~hþVoH$ amOH$maUr Amncr Jw§VdUyH$ hr ~m§YH$m‘ CÚmoJ BVa CÚmoJ ¶m§À¶m‘ܶo H$arV Amho. eoVH$è¶m§Mr O‘rZ Á¶m nÕVrZo H$m¶Xoeraar˶m H$mTy>Z KoVm ¶oVo, VerM nÕV nmʶmgmR>rhr dmnaVm ¶mdr d AmnU Á¶m H§$nݶm§‘ܶo Jw§VdUyH$ Ho$cr Amho ˶m H§$nݶm§Zm ˶mMm ’$m¶Xm {‘imdm hm ¶m‘mJMm


hoVy Amho. ¶m‘ܶo H$m¶Xoera AmS>H$mR>rhr AmUVm ¶oUo e³¶ Zmhr. H$moUmhr 춳Vrcm H$moU˶mhr nXmda Agoc, Va EImÚm H§$nZrV Jw§VdUyH$ H$aUo, {VMo eoAg© {dH$V KoUo ¶mcm H$m¶Xoera ~§YZ Zmhr. OodT>o OodT>o ‘moR>o KmoQ>mio Pmco. ˶m ‘moR>çm KmoQ>mù¶m§‘ܶo H$moU˶mVar amOH$maʶmMm ˶mVhr H$mhr ‘hmamï´>mVrc amOH$maʶm§Mo gVV Zmd ¶oV amhVo. ho Zmd ¶oVmZm Ho$di ¶moJm¶moJ ZgVmo qH$dm ˶mV AS>H$coë¶m cmoH$m§Zm BVam§da Ho$di {MIc’o$H$ H$am¶Mr ZgVo, Va IamoIaM Ago amOH$maUr J§wVdUyH$sÀ¶m ê$nmZo ˶mV AS>H$coco AgVmV. cmoH$à{V{ZYtMo {hVg§~§Y gmIa H$maImZo, gwV{Jaʶm ¶m§~amo~M ~m§YH$m‘, drO, H$moigm, nmocmX ¶m joÌmerhr Amcoco AmhoV. ‘moR>r Jw§VdUyH$ ˶mV cmoH$à{V{ZYr Am{U ‘§Í¶m§Zr Ho$cocr Amho. Aem joÌm§Zm nmUr nwa{dʶmMr h‘rM OUy ˶m§Zr {Xcr Amho. ho "g§~§Y' CKS> hmoUma Ago dmQ>ë¶mg H$Yr H$Yr ¶m CÚmoJmVrc eoAg© {dHy$Z Amåhr ˶m‘ܶo gh^mJr ZìhVmo, BVa cmoH$ KoVmV VgoM Amåhrhr Vo KoVco Am{U {dHy$Z Q>mH$co EdT>mM Am‘Mm g§~§Y Aer ‘Icmer Ho$cr OmVo. ¶m H$m¶ÚmZo {d{eï> JQ>mH$S>o qH$dm Á¶m njmÀ¶m ‘§Í¶mH$S>o Ocg§nXm ImVo Amho ˶m§À¶mH$S>o A{YH$ma EH$dQ>Uma AmhoV. ¶mnydu A{OV ndmam§H$S>o ho ImVo hmoVo; na§Vw nwT>À¶m H$mimV ¶m AܶmXoemMo H$m¶ÚmV énm§Va Pmë¶mda H$Xm{MV ˶m§À¶mnojmhr CÝ‘Îm amOH$maʶmH$S>o ho ImVo Joco, Va Amnë¶m ‘{O©Vrc cmoH$m§Zm nmUr dmQ>n Ho$co OmB©c ho CKS> Amho. nmʶmMo Xa R>a{dUo d ˶mMo dmQ>n H$aUo. ¶mgmR>r {Z‘m©U Pmcoco. Ocg§nXm àm{YH$aU ì¶dpñWV nmUr {Z¶§{ÌV H$arV AgVmZm hm A{YH$ma EH$dQ>ʶmMm à¶ËZ H$aʶmV Amcocm Amho. 2003 ‘ܶo eoVrÀ¶m dmnamVyZ Cacoco 25% nmʶmMo {dVaU hr g{‘Vr H$arc Ago åhQ>co hmoVo. 2005 ‘ܶo nmʶmMo gd© {Z¶§ÌU ho cmoH$m§H$S>o Omdo, g‘ݶm¶r dmQ>n ìhmdo, JiVr amoImdr, àXþfUmH$S>o cj Úmdo, gd© dmX cmoH$m§er MMm© H$ê$Z gmoS>dmdoV ¶mgmR>r Ocg§nÎmr àm{YH$aUmMr {Z{‘©Vr H$aʶmV Amcr. ¶mZ§Vahr OdiOdi 1500 Xecj KZ‘rQ>a nmUr eoVrnmgyZ BVaÌ di{dʶmV

Amco. ¶mgmR>r amOH$maU d ‘§Í¶m§Mo X~mdV§Ì dmnaʶmV Amco. AmVm ho CKS>H$sg ¶oB©c Am{U nmʶmMm {heo~ cmJUma Zmhr åhUyZ àm{YH$aU AgVmZmhr {Z¶§ÌU ‘mÌ ‘§{ÌJQ>mH$S>oM hmoVo Ago XmIdyZ hm Pmcocm KmoQ>mim Xm~yZ Q>mH$ʶmMm à¶ËZ hmoV Amho. ¶mgmR>r àW‘ gßQ>|~a 2010 ‘ܶo AܶmXoe H$mT>ʶmV Amcm. ˶mMr ‘wXV g§në¶mZ§Va 11 OmZodmar 2011 cm nwÝhm AܶmXoe H$mT>ʶmV Amcm. ˶mcm AW©g§H$pën¶ A{YdoeZmV ‘§Owar Amdí¶H$ hmoVr. hr ‘§Owar {‘iUma Zmhr Aer ImÌr Agë¶m‘wioM H$mhr ‘moO³¶m cmoH$m§À¶m CnpñWVrV amÌr ~mam dmOVm ho {dYo¶H$ ‘§Owa H$aʶmV Amco. ˶mcm {dYmZ n[afXoV ‘mݶVm {‘imë¶mZ§Va ˶mMo H$m¶ÚmV ê$nm§Va hmoB©c. ‘mܶ‘m§Zr Am{U OZVoZo AmoaS> Ho$ë¶mZ§Va ¶m‘ܶo Aëngm ~Xc H$aʶmV Amcocm Amho. ¶m ‘§ÌrJQ>mMo AܶjnX Ocg§nXm ‘§Í¶mEodOr ‘w»¶‘§Í¶m§H$S>o XoʶmV Amcoco Amho. ˶m‘wio H$mhrhr ’$aH$ nS>Uma Zmhr. EH$sH$S>o H|$ÐgaH$ma Am{U amÁ¶gaH$ma XmoKohr gÎmoMo {dH|$ÐrH$aU Pmco nm{hOo, n§Mm¶V amOMr à^mdr A§‘c~OmdUr Pmcr nm{hOo Ago åhUVmV Am{U OZVocm {dœmgmV Z KoVm amÌrÀ¶m doir AemàH$mao {dYo¶H§$ nmg H$ê$Z KoVmV. gaH$macm IamoIaM cmoH$m§À¶m hmVmV gÎmm Omdr, {dH|$ÐrH$aU ìhmdo Ago dmQ>co AgVo Va Aem nÕVrZo ¶m H$m¶©dmhrÀ¶m {damoYmV OmUmao H$m¶Xo Ho$co ZgVo. Ocg§nXm ‘§Ìr ¶m§Zr {dYo¶H$mMo g‘W©Z H$aVmZm, CÚmoJm§À¶m {dH$mgmgmR>r hm àmYmݶH«$‘ ~XcʶmV ¶oV Amho, Ago åhQ>co Amho. hoM H$m‘ {Z¶‘mZo àm{YH$aUmZohr Ho$co AgVo. ˶mV Hw$R>cmhr amOH$s¶ hoVy Zgoc Am{U IamoIaM {dH$mgmMr Amg Agoc Va

àm{YH$aU ho H$m‘ {Z{üVnUo H$ê$ eHo$c. 1976 ‘ܶo nmUr hr Z¡g{J©H$ gmYZg§nÎmr AhñVm§VaUr¶ åhUyZ KmofrV H$aʶmV Amcr. 2005 ‘ܶo ‘mÌ nmUr h§ñVm§VaUr¶ Amho Ago KmofrV H$aʶmV Amco. à˶oH$ ZXrImoè¶mÀ¶m nmUr dmQ>nm~m~V gd© ì¶dhma ZXrImoao ‘hm‘§S>imÀ¶m nadmZJr{edm¶ H$aVm ¶oUma Zmhr, Ago R>adʶmV Amco; na§Vw ˶m~m~VMm Hw$R>cmhr AmamIS>m V¶ma H$aʶmV Amcocm Zmhr. H¥$fr‘§Ìr {dIo nmQ>cm§Zr ‘mÌ eoVrMo nmUr CÚmoJmgmR>r nidUo hm gaH$maMm nmʶmda Q>mH$cocm XamoS>mM Amho, Ago åhQ>co Amho. àm{YH$aUmEodOr ‘§ÌrJQ>mÀ¶m hmVmV hm H$ma^ma Joë¶mg ‘§ÌrJQ>mcm ‘°ZoO H$aUo CÚmoJm§Zm gmono OmUma Amho. àm{YH$aUmcm {Z¶‘mdcr Agë¶m‘wio VoWo ‘°ZoO H$aUo ˶m§Zm ’$ma AdKS> OmVo, ˶mgmR>r ˶m§Zr àm{YH$aUmcm ~mOycm gmaʶmMm d ‘§ÌrJQ>mH$S>o A{YH$ma XoʶmMm hm "H$ma^ma'M ‘°ZoO Ho$cocm Amho Aer e§H$m ¶oVo. nmʶmMr gaH$maZoM nidmnidr H$aʶmnojm nmUcmoQ> joÌmMm {dH$mg ZdrZ YaUo ~m§YUo, ˶mda Jw§VdUyH$ dmT>dUo Aer Cnm¶¶moOZm H$aʶmEodOr ‘§ÌrM nmʶmMr nidmnidr H$am¶cm cmJcr AmhoV. drOjoÌm‘ܶo Oer Joë¶m 10 dfmªV J§wVdUyH$ Pmcocr Zmhr, VerM n[apñWVr OcjoÌmMrhr Amho. H$mhr YaUm§Mo H$m‘ 1968 ‘ܶo gwê$ H$aʶmV Amco hmoVo. ˶mdoir Xadfu 5-10 cmIm§Mr Jw§VdUyH$ ˶mda H$am¶Mr, ¶m YaUm§Mr ~m§YH$m‘mMr ‘wXV Ho$ìhmM g§nyZ Jocr, AmVm ˶m§À¶mda H$mhr H$moQ>tMr VaVyX ~OoQ>‘ܶo Ho$cr OmVo, Vr BVH$s Anwar AgVo, H$s ˶mVcm WmoS>mgm ^mJ ~m§Ycm OmVmo, ~aoMgo n¡go Ho$di ì¶dñWmnZmda åhUOo nJmamda IM© hmoVmo. nmUr AS>dcoM OmV Zmhr. ZdrZ nmʶmMr CncãYVm hmoV Zmhr. nwÝhm AmnUM CƒadmZo gm§Jm¶Mo, H$s {Vgao ‘hm¶wÕ Pmco Va Vo nmʶmgmR>rM hmoB©c! ˶mgmR>r Ago A{YH$ma ‘§ÌrJQ>mH$S>oM Agco nm{hOoV, R>amdrH$ cmoH$m§H$S>oM Agco nm{hOoV? kmZoœa eocma Am¡a§Jm~mX. ‘mo. 9226797018 

eoVH$ar g§KQ>H$

6 ‘o 2011

21


dmL²>‘¶ eoVr * g~{gS>r

eoVrMr g~{gS>r Am{U nJmar AW©VÁk ~{gS>r Hw$R>m`? Joë`m AZoH$$ dfm©nmgÿZ ‘r EoH$V Ambmo` H$r eoVrbm ^a‘gmQ>> g~{gS>r {Xbr OmVo. emim-H$m°bO o mV {eH$V AgVmZm n{hë`m§Xm eoVrMr g~{gS>r hm eãX EoH$Ê`m-dmMÊ`mV Ambm. AJXr VoìhmnmgÿZ ‘r eoVrV g~{gS>r Hw$R>o Amho åhUÿZ emoYÊ`mgmR>r OrdmMm AmQ>m{nQ>m H$aV ~gbmo`; nU ‘bm H$mhr Ho$ë`m hr eoVrVbr g~{gS>r JdgVM Zmhr`. ~hþVHo $ VihmVmdaÀ`m Ho$gmgmaIrM hr eoVrMr g~{gS>rgþÕm AÑí` ñdê$nmV ApñVËdmV AgVo H$r H$m` qH$dm ‘rM Va A§Ymè¶m ImobrV Zgbobo H$mio ‘m§Oa emoYV ~gbmo Zmhr Zm? Agm EH$ àíZ AmOH$mb ‘mPm ‘bmM nS>m`bm bmJbm Amho. {edm` eoVrbm g~{gS>r Amho, hr ~m~ {ZImbg ImoQ>r Amho, Ago åhUÊ`mMo YmS>ghr ‘r H$ê$ eH$V Zmhr H$maU eoVrMr g~{gS>r hm eãX CƒmaUmar ‘mUgo gm‘mÝ` ZgVmV. gd©gmYmaU ‘mUgo `m eãXmMo CƒmaU H$arV ZmhrV. eoVrbm ^a‘gmQ> g~{gS>r {Xbr OmVo `m {df`mda ~mobUmè¶m§Mr Zmdo ~hþYm ZmJS>r ZgVmV. Ë`m§À¶m Zmdmg‘moa àm. S>m.° A°S>. ~°. H$m°. ‘m. Zm. `m§nH¡ $r H$mhrZm H$mhr Var bmJbobo AgVoM Am{U Oa H$m `mn¡H$r H$mhrhr ZgboM Va Ë`m ì`º$rMr VÁk, nÌH$ma, boIH$ qH$dm Wmoa g‘mOgodH$ åhUÿZ g‘mOmZo AmoiI Var ‘mÝ` Ho$bobr AgVoM. hr ‘mUgo Oo H$mhr ~mobVmV, VoM à‘mU ‘mZÊ`mMr AZþH$aUr` {eH$dU Am‘À`mgma»`m Xi^Ðr gm‘mÝ`OZm§Zm Am‘À`m nmbH$m§H$Sÿ>Z Am{U emim-H$m°bO o mVrb nJmar Jþéd`mªH$Sÿ>Z {‘imbobr Agë`mZo "AJa Vÿ‘ {XZH$mo amV H$hmo, Vmo h‘ amV H$h|J'o Ago åhUÊ`mIoarO AÝ` H$mhr n`m©`hr Am‘À`mg‘moa CnbãY ZgVmo. Amåhmbm Oo H$mhr {eH${dbo OmVo, Vo {eH${dUmè¶mZo nþñVH$ dmMÿZ {eH${dbobo AgVo. nþñVH$mV Oo {b{hbo Amho, Vo dmñVdmbm Yê$Z Amho H$r {Zìdi H$ënZm{dbmgmMo ‘Zmoao AmhoV `mMr ehm{Zem Ë`mZo Ho$bobr ZgVoM qH$~hþZm Ë`mbm Vgm A{YH$mahr ZgVmoM. {edm` Á`mZo nþñVH$ {b{hbo Vo Ë`m {df`mVbo AZþ^dg‘¥Õ ì`{º$‘Îd AgVoM, Agohr Zmhr.

g

22

6 ‘o 2011

eoVH$ar g§KQ>H$

J§JmYa ‘wQ>o EImÚm {df`mÀ`m Aä`mgmbm AZþ^Vÿ rMr OmoS> {‘i{dÊ`mgmR>r dUdU ^Q>H$y Z, {df`mÀ`m ImobmV {eê$Z, dmñV{dH$ OrdZ‘mZmer Vmi‘oi Oþi{dÊ`mH$[aVm Am`þî`mVrb nmM-n§Mdrg df} IMr© KmVbo Am{U ‘J Ë`m AZþ^d-AZþ^Vÿ rer d¡MmarH$ gm§JS> KmbÿZ nþñVH$ {b{hbo, Agohr KS>bb o o ZgVo. EImÚm {df`mMo nþñVH$ {bhm`Mo åhUOo H$m` H$am`Mo AgVo? Va Ë`m {df`mer {ZJ{S>V AmYrM {b{hbr Jobb o r nþñVHo$ Jmoim H$am`Mr. Ë`m nþñVH$mVrb CVmaoÀ`m CVmao CMbÿZ Zì`mZo ‘m§S>Ur H$am`Mr. Ë`mda boIH$ åhUÿZ Amnbo Zmd Kmbm`Mo Am{U nþñVH$ N>mnÿZ ‘moH$io ìhm`Mo. nþñVH$mV Oo {b{hbo Amho Ë`mMo ñnï>rH$aU H$aVm Ambo Zmhr Va ZmM¸$r hmoD$ Z`o åhUÿZ ho ‘r åhUV Zmhr, XþgamM H$moUrVar åhUVmo Ago ^mgdÊ`mgmR>r nþñVH$mÀ`m eodQ>À`m nmZmda g§X^©JW§« gyMr N>mnÿZ ‘moH$io ìhm`Mo. hr AgVo nþñVHo$ {b{hÊ`mMr gaigmoQ> nÕV Am{U Aem VèhoZo {b{hbobr nþñVHo$M emim-H$m°bO o mV Aä`mgH«$‘mgmR>r AmYma^ÿV nmR>çnþñVHo$ åhUÿZ {ZdS>br OmVmV. VoM Amåhr {eH$Vmo Am{U Ë`mM nþñVH$r kmZmÀ`m AmYmamda ñdV:bm {df`VÁk åhUÿZ {‘adV AgVmo.

eoVrbm g~{gS>r eoVrbm ^a‘gmQ> g~{gS>r {Xbr OmVo. AW©gH§ $ënmV ^ard VaVÿX H$ê$Z eoVrbm ‘moR>çm à‘mUmda AW©gmhmæ` Ho$bo OmVo, Agm EH$ gagH$Q> gdmªMm g‘O Amho Am{U hm g‘O ÑT> hmoÊ`m‘mJo dmñVdmnmgÿZ ’$maH$V KoVboë`m nþñVH$r kmZmMm ~So>OmdM àm‘þ»`mZo H$maUr^ÿV Amho, Ago IoXmZo åhUmdo bmJV Amho. eoVrbm gmd©{ÌH$ ñdê$nmV Hw$R>ho r, H$emVhr Am{U H$moUË`mM ‘mJm©Zo WoQ> g~{gS>r {Xbr OmV Zmhr. `m ^maV XoemÀ`m H$moUË`mhr H$monè¶mV Zì`mZo eoVr H$aÊ`mgmR>r qH$dm Amho

Ë`m eoVrMm {dñVma H$aÊ`mgmR>r qH$dm A{YH$ CËnÞ KoÊ`mgmR>r CÎmoOZ åhUÿZ CÚmoJmbm {Xbr OmVo Ë`m YVr©da Hw$R>brM g~{gS>r {Xbr OmV Zmhr qH$dm Aem VèhoMr eoVH$è¶m§Zm gagH$Q> g~{gS>r XoUmar, Á`mV XoemVrb EHy$U eoVH$ar g§»`onH¡ $r {H$‘mZ 90-95 Q>¸$o eoVH$è¶m§Zm bm^ hmoBb © Aem VèhoMr H$moUVrhr `§ÌUm AWdm `moOZm `mAmYrhr ApñVËdmV ZìhVr Am{U AmOhr Zmhr.

g~{gS>r H§$nÝ`m§Zm eoVH$è¶m§Zm eoVr nadS>mdr Am{U JmoaJ[a~m§Zm AÞYmÝ` ñdñVmV {‘imdo åhUÿZ eoVH$è¶mbm g~{gS>r {Xbr OmVo Ago dma§dma åhQ>bo OmVo; nU ho AY©gË` Amho. H$maU eoVH$è¶mbm qH$dm eoV‘mbmg àË`j g~{gS>r {Xbr OmV Zmhr. eoVrgmR>r bmJUmè¶m H$mhr {Z{dð>m, Am¡Omao `mda g~{gS>r {Xbr OmVo; nU Vr eoVH$è¶m§Zm Zìho Va CËnmXH$ H§$nÝ`m§Zm {Xbr OmVo. amgm`{ZH$ IVo eoVH$è¶m§Zm H$‘r XamV CnbãY ìhmdo åhUÿZ amgm`{ZH$ IVo CËnmXH$ H§$nÝ`m§Zm H|$ÐgaH$ma g~{gS>r XoVo Am{U `m g~{gS>çm§Mm ’$m`Xm H§$nÝ`m§Zm hmoVmo, eoVr qH$dm eoVH$è¶m§Zm Zmhr. AàË`jnUo {‘iUmè¶m AmUIr H$mhr g~{gS>r AmhoV, nU Ë`mMm bm^ eoVH$è¶m§njo m BVa KQ>H$m§ZmM OmñV hmoVmo. {Oëhm n[afXobm H$mhr eoVH$r AdOmao g~{gS>rda AgVmV Ë`mMm ’$m`Xm nþT>mar Am{U Ë`m§Mo hñVH$ `m§ZmM hmoVmo. gmYm ñào n§n nm{hOo Agob Va Ë`mgmR>r {O.n. gXñ`mMo A{bpIV {e’$magnÌ bmJVo. gagH$Q> gd© eoVH$è¶m§Zm qH$dm JaOÿ eoVH$è¶m§Zm H$mhrhr Cn`moJ hmoV Zmhr. {edm` `m AZþXmZrV AdOmam§Mr g§»`m JaOÿ eoVH$è¶m§À`m VþbZoV EH$ hOmam§e qH$dm EH$ bjm§eXopIb ZgVo Ë`m‘þio Aem g~{gS>rM¨ m eoVH$è¶m§Zm ’$m`Xm hmoVmo Ago åhUUo eþÕ Yÿi’o$H$ R>aVo. {d^mJmÀ`m H$mhr `moOZm AgVmV CXm. ‘ÀN>rVbmd, qgMZ {d{har, ‘moQ>man§n dJ¡a;o nU `m‘Ü`o Am{Xdmgr eoVH$ar, ^Q>H$o {d‘þº$ OmVr-O‘mVrMo eoVH$ar Ago dJr©H$aU AgVo. åhUOo `m `moOZoMo ñdê$n eoVH$ar{Zhm` ZgÿZ OmVr{Zhm` AgVo. Ë`m‘þio Aem `moOZm§‘Ü`o eoVH$ar gmoS>ÿ Z BVam§MrM J[a~r hQ>V.o ñWm{ZH$


nþT>mar A{YH$mè¶m§er g§JZ‘V H$ê$Z hmV Amobo H$ê$Z KoVmV. Ë`m‘þio Á`mÀ`m eoVmV {dhra Zmhr Ë`mbm ‘moQ>man§n {‘iVmo Am{U Á`mÀ`m eoVrV ’$dmaUrMr JaO Zmhr Ë`mbm ñàonn§ {‘iVmo. Aem AZmdí`H$ dñVÿ ’w$H$Q>mV {‘imë`mZo EH$ Va Ë`m OmJÀ`m OmJr J§OZÿ OmVmV qH$dm Vmo eoVH$ar `oBb © Ë`m {H$‘VrV {dHy$Z ‘moH$im hmoVmo. Aem `moOZm§‘Ü`ogÕ þ m bm^mWr© {ZdS>m`Mr g§»`m JaOÿ eoVH$è¶m§À`m VþbZoV EH$ bjm§eXopIb ZgVo. emgZmÀ`m AW©gH§ $ënmV eoVrgmR>r ^ard VaVÿX Ho$br åhUÿZ ~amM JdJdm hmoVmo; nU Vr gd© VaVÿX H¥$fr {d^mJmMo H$‘©Mmar `m§Mo nJma, ^Îmo, dmhZIM© `mVM IM© hmoV Agmdr. eoVH$è¶m§n`ªV nmoMVM Zmhr. AW©gH§ $ënmV eoVrgmR>r åhUÿZ Ho$bobr g§nUÿ © VaVÿX H¥$fr {d^mJ d H¥$fr {dÚm{nR>o `m§À`m ì`dñWmnZmdaM IM© hmoV Agmdr. `m AW©gH§ $pën` VaVþXr¨Mm XþamÝd`mZohr eoVH$è¶m§er g~§Y `oV Zmhr. Xþ^Vr OZmdao, Hw$¸þ$Q>nmbZ, ‘|T>rnmbZ d Q´Š° Q>agmR>r dJ¡ao H$Yr H$Yr WmoS>r’$ma g~{gS>r {Xbr OmVo; nU `mbm eoVr åhUVm `oUma Zmhr, ho eoVr g§~{§ YV ì`dgm` AmhoV. Ë`m‘þio `mbm eoVrg§~{YV ì`dgm`mbm g~{gS>r Ago åhUmdo bmJob. eoVrbm g~{gS>r H$go åhUVm `oBb © ? {edm` `mVhr bm^YmaH$mMo à‘mU EH$ bjm§eXoIrb ZgVo. àË`jmV eoVH$ar KQ>H$ åhUÿZ `m XoemV gmd©{ÌH$ ñdê$nmV eoVH$è¶mbm ’w$H$Q> H$mhrM {‘iV Zmhr. Aem n[apñWVrV gagH$Q> eoVH$è¶m§Zm ’w$H$Q> qH$dm AZþXm{ZV Im`Mr gd` nS>br åhUÿZ H$ï> H$aÊ`mMr àd¥ÎmrM H$‘r Pmbr Agm g‘O H$ê$Z KoÊ`m‘mJo qH$dm Agm g‘O H$ê$Z XoÊ`m‘mJo H$m` bm°{OH$ Amho? EH§$XarV eoVH$r g§~{§ YV g~{gS>rMm {dMma H$aVm eoVH$è¶mbm H$mhr ’$m`Xm hmoVmo, Ago {XgV ZgVmZm, Ë`m VþbZoV eoVH$r g~{gS>rMm Á`m VèhoZo S§>H$m {nQ>bm OmVmo, Ë`mbm T>mJ| rnUm åhUÿ Z`o Va H$m` åhUmdo?

Am¡Úmo{JH$ joÌmbm ‘mÌ ^a‘gmQ> g~{gS>r `mCbQ> Am¡Úmo{JH$ joÌmbm ‘mÌ ^a‘gmR> g~{gS>r {Xbr OmVo. bKþ CÚmoJm§Zm 25 Vo 35 Q>¸$o amoI ñdê$nmV g~{gS>r {Xbr OmVo. `mgmR>r {d{dY emgH$r` `moOZm AmhoV. ImXr J«m‘moÚmoJ, {Oëhm bKþ CÚmoJ H|$Ð qH$dm `mgma»`m AZoH$ emgH$r` `§ÌUm AmhoV. n§VàYmZ ñd`§amoOJma `moOZoAV§ J©V bKþ CÚmoJmgmR>r 25 bmI én`o H$O© KoVë`mg Ë`mda 35 Q>¸$o åhUOo M¸$ 8 bmI 75 hOma

EdT>r g~{gS>r {Xbr OmVo. ‘moR>çm CÚmoJm§À`m nmUr eþÕrH$aUmgmR>r IM© Ambm AgVm Vmo {dñVmarH$aUmgmR>r H$amoS>mo én`m§Mr g~{gS>r IM© doJimM. {~Ja eoVH$ar dJm©bm {deofV… {Xbr OmVo. ehar ZmJ[aH$mbm emgZ OodT>çm gþIgþ{dYm nþa{dVo Vr EH$m AWm©Zo AàË`j g~{gS>rM doVZYmaH$/OZà{V{ZYr¨Zmhr AgVo. `m VþbZoZo eoVH$è¶mbm H$mhrhr ’w$H$Q> g~{gS>r emgH$r` doVZYmaH$m§Zm l‘mMm ‘mo~Xbm qH$dm gdbVrÀ`m XamZo nþadbo OmV Zmhr. åhUÿZ doVZ {Xbo OmVo. Am‘Xma-ImgXma, CXm. {~Ja eoVH$ar ‘mUgmbm ñd`§nmH$mMm J°g ‘§Ìr, OZà{V{ZYr `m§Zm l‘mMm ‘mo~Xbm gdbVrÀ`m XamZo nþadbm OmVmo. eoVH$è¶mbm ‘mZYZ `m ñdê$nmV {Xbm OmVmo. doJdoJio ñd`§nmH$mgmR>r bmHy$S>-B§YZ-ganU Jmoim ^Îmo {Xbo OmVmV. doVZ, ‘mZYZ Am{U ^Îmo H$am`bm IM© `oVmo, KamV ganU H$mhr ’w$H$Q> `m§Zm g~{gS>r qH$dm AZþXmZ ‘mZbo OmV Zmhr; `oV Zmhr, Ë`mbm ’$moS>m`bmhr IM© `oVmo. Ë`mda nU `oWo EH$ ~m~ ‘hÎdmMr R>amdr Vr Aer HwR>o g~{gS>r {Xbr OmVo? åhUOo Á`m§Zm ~amM H$mhr bm^ hmoVmo, H$s `m§Zm doVZ, ‘mZYZ Am{U ^Îmo `m nmoQ>r {‘iUmar a¸$‘ l‘mÀ`m ‘mo~Xë`mÀ`m VþbZoZo Ë`mMr gmYr MMm© XoIrb hmoV Zmhr. eoH$S>mo nQ>rZ¨ r OmñV AgVo. emgH$r` H$‘©Mmar Aä`mgH«$‘mÀ`m nmR>çnþñVH$mV dñVþpñWVr Am{U OZà{V{ZYr¨Zm doVZ, ‘mZYZ ñdê$nmV {deX H$aUmao à{Vq~~ C‘Q>bo OmV Zmhr Am{U {‘iUmar àË`j a¸$‘ hr {H$‘mZ doVZ Á`mbm H$mhrM {Xbo OmV Zmhr, Ë`mbm Iÿn H$m`ÚmZþgma ‘{hÝ`mMo EHy$U H$m‘mMo Vmg `m H$mhr XoV AmhmoV, Agm S>mJ§ moam {nQ>bm OmVmo. YÝ` AmhoV Vo {dÛmZ ‘hmn§{S>V Am{U {heo~mZo V`ma hmoUmè¶m AmH$S>çmÀ`m aH$‘onjo m H¡$H$nQ>rZ¨ r OmñV AgVo. hr daH$S> a¸$‘ EH$m Am‘Mo nJmar AW©VÁk...!! H$m` H$amdo `m nJmar AW©VÁkm§M? o AWm©Zo g~{gS>r qH$dm AZþXmZ `mMoM AàË`j ê$n AgVo. ho ‘mÝ` H$am`bm OS> H$m OmV `m§Mo nm` YþdZy VrW© ß`mdo H$r eoVH$è¶m§Zr Amnë`m Mm‘S>rMo nmXÌmUo ~ZdÿZ `m§À`m Amho? ehar ZmJ[aH$mZ§hr g~{gS>r nm`mV Kmbmdo? eoVH$è¶m§Zr Zo‘Ho$ H$m` H$amdo eoVrMo AmobrV H$aÊ`mgmR>r eoVH$ar åhUOo `m nJmar AW©VÁkm§Mo nm` dmñVddmXr eoVmV ñdl‘mZo qH$dm ~±H$o H$Sÿ>Z dm ImOJr O{‘Zrbm bmJVrb? gmdH$mamH$Sÿ>Z ì`mOmZo H$O© KoD$Z {dhra VmOm H$b‘ : ‘m’$ H$am, ‘r {dgabmo IUVmo. `m H$m‘mV eoVH$è¶mbm H$gbrM hmoVmo, EH$ Jmoï> ‘mÌ eoVH$è¶mbm AJXr g~{gS>r qH$dm AZþXmZ {‘iV Zmhr. Ë`mda ’w$H$Q>mV {‘iVo. ~±H$m H$m`Xm ~mgZmV JþS§ >miÿZ MH«$dmT> nÕVrZo {niXma {‘er ~miJUmè¶m eoVH$è¶mÀ`m ì`mO AmH$maUr H$aVo. WH$~mH$rXma Pmbm H$r KamV Oa Ë`mMr ~m`H$mo J^©dVr Agob Va Ë`mÀ`m eoVrMm {bbmd H$ê$Z Ë`mbm ^ÿ‘rhrZ {VÀ`m J^©gd§ Y©ZmgmR>r Vmo {niXma {‘er H$aVo. eoVH$è¶mbm {nÊ`mÀ`m nmÊ`mgmR>r ~miJUmam eoVH$ar AnmÌ Amho Ago J¥hrV {d{hahr ñdIMm©ZMo qH$dm bmoH$dJ©Ur H$ê$ZM Yê$Z Am‘Mo ‘m`~mn amÁ`H$V} ’w$H$Q>mV ‘ÿR>^a H$amdr bmJVo Am{U Oa H$m XþîH$mi nSÿ>Z Ë`m bmohmÀ`m bmb Jmoù`m {VÀ`mgmR>r KanmoM {d{har AmQ>ë`m Va Am‘À`m ‘m`~{hUtZm nmR>dVmV, AJXr Xa ‘{hÝ`mbm, Z MþH$Vm! {H$Ë`oH$ {H$bmo‘rQ>a A§Vamdê$Z S>mŠo `mda Am{U Am‘Mr bþir, b§JS>r, nm§Jir nmÊ`mÀ`m KmJar KoD$Z nmUr AmUmdo bmJVo. ‘mZ{gH$Vm nþT>mè¶m§À`m gmjrZo Q>mù`m§Mm `mCbQ> ehar ‘mUgmbm {nÊ`mÀ`m H$S>H$S>mQ> H$aVo! nmÊ`mMr gmo` H$aVmZm emar[aH$ l‘ H$ê$Z Vþåhr nU Q>mù`m dmOdm! {dhra ImoXmdr bmJV Zmhr. ~±H$o H$Sÿ>Z H$O© ~OmAmo Vm{b`m§!!! H$mTÿ>Z Z{OH$À`m ZXrdê$Z nmB©nbmB©Z Q>mHy$Z Once more, Take a big hand!!! {nÊ`mÀ`m nmÊ`mMr ì`dñWm H$amdr bmJV Zmhr. ‘m`~mn gaH$maM gaH$mar {VOmoarVÿZM J§JmYa ‘wQ>o AãOmdYr én`o IM© H$ê$Z nmUrnÿadR>m Amdu N>moQ>r - 442307, Vh. `moOZm am~dVo. ehar ‘mUgmbm {nÊ`mÀ`m qhJUKmQ>, {O. dYm©. nmÊ`mMr ì`dñWm Oa ñdV:bmM H$amdr gangadharmute@gmail.com bmJbr AgVr Va Ë`mbm Ë`mÀ`m Hw$Qþ>~§ mnþaVo ‘mo. 9730582004 nmUr ZXrdê$Z AmUm`bm H$mhr bmI qH$dm  H$mhr H$amoS> én`o IM© Ambm AgVm. {edm`

eoVH$ar g§KQ>H$

6 ‘o 2011

23


"^maV' H$s Ow~mZr

{eH$m, g§KQ>rV ìhm! Zm ~m~m Zm!

AmíM`© H$s ~mV ^r `hr h¡. {OÝhmoZo nhbm H$X‘ CR>m`m, ‘hmZ g’$bVm CÝhr H$mo ga na {~R>mZo H$s, ‘mZm| à{Vjm H$a ahr Wr. O¡go gr‹T>r hr nhbo `mÌr H$m B§VOma H$a ahr Wr. Jwê$ O¡go ñd`§, {eî` H$s Vbme ‘| Wm. ‘¡XmZ hr ‘mZmo pIbm‹S>r H$m B§VOma H$a ahm Wm. ñQ>oO gOm hþAm hr Wm, ~g H$bmH$ma H$s à{Vjm hmo ahr Wr.

A°S>. {XZoe e‘m© 24

6 ‘o 2011

eoVH$ar g§KQ>H$

h Š`m h¡, {Ogo AmnH$m ì`pŠVËd H$hm OmVm h¡. Eogr Š`m Img ~mV h¡, Omo AmnH$mo ^r‹S> go AbJ H$aVr h¡, AmnHo$ hmoZo H$mo EH$ {d{eï>Vm àXmZ H$aVr h¡. H$ënZm H$a| {H$ Amn EH$ Eogo Ûrn na nhþ±M MwHo$ h¡, Ohm± H$s ^mfm Am¡a Mmb MbZ Amn Zht OmZVo. Ohm± H$s ‘wÐm `m H$a|gr H$s EH$ nmB© ^r AmnHo$ nmg Zht h¡. eof {díd go Ow‹S>Zo Ho$ {b`o, H$moB© g§Mma `m n[adhZ H$m ‘mÜ`‘ AmnHo$ nmg Zht h¡. Amn {H$gr H$mo Am¡a H$moB© AmnH$mo OmZVm Zht h¡. AmnHo$ à{Vð>m, nyd©Om| Am¡a g‘yh go g§~{YV g^r A§hH$ma Ohm± ~o‘mZr h¡. Ohm± Amn nyar Vah go Agwajm H$s JmoX ‘|§ h¡μ. Am¡a Bg AdñWm ‘|§, AmnH$mo Cg AZOmZ Ûrn na Z`o OrdZ H$s {’$a go ewê$AmV H$aZr h¡. Cg H${R>Z `m {ZVm§V EH$mH$s AdñWm ‘|§, Omo HwN> ^r AmnHo$ ^rVa h¡, Ho$db dhr, AmnH$m ì`pŠVËd h¡. ~mH$s g~ Cnar g§ñH$ma ‘mÌ h¡. Bg ì`pŠVËd na, AmnHo$ A‘raJar~, H$‘Omoa-epŠVembr `m AmX‘rAm¡aV hmoZo go H$moB© A§Va Zht n‹S>Vm h¡. Bg ~mV go ^r H$moB© A§Va Zht nSoμ>Jm {H$ Amn {H$g ^mfm ‘|§ ~mV H$aVo h¡ `m {H$g Y‘© H$mo ‘mZVo h¡. `hr dh ì`pŠVËd h¡, Omo gmoZo Ho$ {g¸o$ O¡gm, ha Xoe ‘|, ha H$mb ‘| MbVm h¡. `hr ì`pŠVËd, AmnH$mo OrdZ H$s ha X¡m‹S> ‘| {dOoVm ~ZmVm h¡μ. {dídmg apI`o, My±{H$ `h ì`pŠVËd, Ho$db Am¡a Ho$db AmnH$m AnZm hmoVm h¡, Amn Bgo ha H$ht, ha g‘` bo Om gH$Vo h¡, {dH${gV H$a gH$Vo h¡ Am¡a ~m±Q> gH$Vo h¡. `hr dh ì`pŠVËd hmoVm h¡ Omo ^r‹S> go AbJ N>±Q>H$a MbVm h¡ Am¡a B{Vhmg H$m {Z‘m©U H$aVm h¡. `hr dh ì`pŠVËd hmoVm h¡ {Oggo Ow‹S>H$a [aíV| ^r gå‘m{ZV hmoVo h¡ Am¡a AnZo AnZo OrdZ CÔoí`m| Ho$ {eIa Ny>Vo h¢. Omo ^r {ejm AmnH$mo `h ì`pŠVËd àXmZ H$a Xo, ~g dhr Agbr {ejm h¡, ~mH$s g~ Ho$db g‘`, n¡go Am¡a l‘ H$s ~~m©Xr Ho$

d

Abmdm HwN> ^r Zht h¡. Omo ^r ì`pŠV AmnH$mo `h {gIm Xo, ~g Cgr H$mo Jwê$ ‘mZ bo, ^bo hr CgHo$ nmg AmnH$mo n‹T>mZo H$m gaH$ma‘mÝ` à‘mUnÌ hmo `m Zm hmo. h‘mao Amgnmg Ho$ g^r g’$b bmoJm| Ho$ OrdZ ‘| EH$ gm‘mÝ` JwU h‘| {XImB© XoVm h¡. do g^r AZOmZ n[apñWr{V`mo§ ‘|, nyar Vah go AZOmZ bmoJm| Ho$ ~rM ^r ~Zo ahZo H$s `mo½`Vm aIVo Wo. CZ g^r Zo AnZr g’$bVm Am¡a ‘hmZVm H$s `mÌm AZOmZ joÌ ‘| AZOmZo bmoJm| Ho$ ~rM ewê$ H$s Wr. Amn {H$gr ^r Xoe Ho$ g~go g’$b g‘yhm| `m Om{V`m| H$m AdbmoH$Z H$a br{OE. Amn `h XoI H$a h¡amZ ah Om`|Jo {H$ gmar Xw{Z`m ‘| Aëng§»`H$ g‘yh Am¡a ImZm~Xmoe Om{V`m± g~go VoO J{V go {dH$mg H$aVo h¡, O~{H$ ~hþOZ g‘mO {nN>‹S>m hr ah OmVm h¡. My±{H$ Aëng§»`H$ Am¡a ImZm~Xmoe g‘yh ha dŠV qOXJr H$s OÔmoOhX go OyPVo ahVo h¡, CZH$m {H$btJ BÝgqQ>ŠQ> gwa{jV g‘Po OmZo dmbo ~hþOZ g‘mO go Á`mXm ‘O~yV hmoVm Mbm OmVm h¡. h‘mao AnZo Xoe ‘| ~ohX g§H$Q>m| go OyP H$a {ZH$bo nmagr Am¡a qgYr g‘mO Ho$ bmoJ Bgr {H$btJ BÝgqQ>ŠQ> Ho$ ~b na ì`mnma, CÚmoJ, Ý`m` ì`dñWm, a§J‘§M Am¡a Iob HyX ‘| g~go AmJo ~Zo hþE h¡. BZ bmoJm| Ho$ Amngr [aíV| ^r ‘O~yV hmoVo h¡ Am¡a AmË‘hË`m H$s Xa Vmo ZJÊ` h¡ hr. {Ogg‘` ~hþOZ g‘mO Ho$ ZoVm AnZr AnZr Om{V`m| Ho$ bmoJm| H$mo ^o‹S>mo H$s ^r‹S> Ho$ ê$n ‘| EH${ÌV H$aVo hþE amOZ¡{VH$ gm¡Xo~mOr ‘| AnZr ì`pŠVJV VmH$V ~‹T>mZo ‘| bJo hþE Wo, Xoe Ho$ `o Aëng§»`H$ g‘mO, AW©Zr{V H$s Ywar H$mo AnZo H$ãOo ‘| bo aho Wo. g§K{R>V hþE g‘mOmo H$m {nN>‹S>mnZ Am¡a CZHo$ ZoVmAm| H$m M‘M‘mVm {dH$mg {H$gr ^r B©‘mZXma ì`pŠV Ho$ {b`o Am±I| Imob XoZo dmbm h¡. ^maV Ho$ g‘yMo {dH$mg ‘o g§K{R>V g‘mOmo H$m Š`m `moJXmZ h¡, `h ~VmZo Ho$


àIa ~wÕ‘mZr, EH$ à{VeV àoaUm Am¡a {b`o {H$gr AW©emór H$s Oê$aV hr Zht h¡. Xw{Z`m H$s gmar gm§àXm{`H$ VmH$V| {dMmam| h‘mao Xoe Ho$ gH$b CËnmX ‘| ñWmZm§V[aV Ho$ ~b na hr MbVr h¡ O~{H$ gmao ì`mnma {ZÝ`mZdo à{VeV gVV à`mg H$m Zm‘ h¡. ‘¢Z| H$moB© ^r H$s‘Vr H$m`© XwK©Q>Zmde Zht {H$`m Am¡a Aëng§»`H$ g‘yhm| H$m `moJXmZ Añgr à{VeV Ho$ Amgnmg h¡. `h ~mV B{Vhmg H$m `m CÚmoJ Ho$db AZw^d H$s gÎmm Ho$ AYrZ h¡, Am¡a Zm hr ‘oam H$moB© ^r A{dîH$ma {H$gr g~go ~‹S>m PyR> h¡ {H$ g§K{R>V hmoH$a hr Amn h¡. g^r àH$ma Ho$ nmI§S> {H$gr Zm {H$gr XwK©Q>Zm H$s XoZ h¡. do ‘oar ‘ohVZ H$m ZVrOm {dH$grV hmo gH$Vo h¡. ~pëH$ B{Vhmg Vmo MrI AmXe©dmXr {dMma H$s T>mb go gwajm h¡. AZw^d H$s g§nXm MrI H$a ~Vm ahm h¡ {H$ Omo Omo ì`pŠV `m hm{gb H$a boVo h¡, dht gmam {dkmZ OJV AZw^dm| H$s g§n{Îm EH$ E¡gr Xm¡bV h¡ Omo n[adma AnZo g‘yh `m BbmHo$ N>mo‹S>H$a ~mha {ZH$bo, do hr ~Mo Am¡a AmJo ~‹T>o, O~{H$ Ho$db à`moJ Ûmam {gÕ AZw^dm| H$s hr Xw{Z`m H$m H$moB© ^r ~mXemh `m bwQ>oam Amn CZHo$ nrN>o Ny>Q> J`o gmao g‘yh EH${ÌV hmoZo gÎmm ñdrH$ma H$aVm h¡. gmao {dMma, A§V go N>rZ Zht gH$Vm h¡. Zm Vmo N>b go, Zm H$s qH$‘V MwH$mVo aho. Am{Xdmgr Bg eãX H$m ‘| Jwbm‘m| H$s EH$ Z`r {n‹T>r H$mo OÝ‘ Xo H$nQ> go H$moB© Bg g§nXm go AmnH$mo d§qMV AW© hr Cg Om{V go h¡ Omo gXm go Cgr ñWmZ XoVo h¡, O~{H$ dmñV{dH$ OrdZ H$m àË`oH$ H$a gHo$Jm. `h Xm¡bV AmnH$s epŠV H$mo EH$ J[a‘mnyU© M‘H$ XoVr h¡. `h AmnH$mo na O‘r ahr h¡. gmar Xw{Z`m ‘| Am{Xdmgr g~go Jar~ g‘yhm| ‘| ‘mZo OmVo h¡. `h ‘m‘bm AZw^d h‘| ‘wpŠV H$s Amoa bo OmVm h¡. `h AmË‘{dídmg go b~aoμO aIVo hþE ~mha ^rVa ‘m± H$s Zmb O¡gm h¡. Omo Zmb h‘mao J^© ‘| Xw{Z`m AZoH$mZoH$ àH$ma H$s ^mdZmAm|, go EH$ê$n ~Zm XoVr h¡. `h AmnH$mo Xmo‘w±honZ hmoZo H$s pñW{V ‘| h‘| ~MmVr h¡ dhr J^© go D$Vma M‹T>mdm|, YmoIo Am¡a nwañH$mam| go go ~MmH$a Jar‘mnyU© Am¡a B©‘mZXma ~ZmVr h¡. ~mha h‘mam nhbm H$X‘ n‹S>Vo hr h‘mao {b`o {‘bH$a ~Zr h¡. `{X {H$Vm~m| ‘| {bIo J`o `hr AmnH$mo {dMmam| H$s Jwbm‘r go AmOmX H$aHo$ ‘wŠV AmH$me H$m Eogm n§N>r ~Zm XoVr OmZbodm ~Z OmVr h¡. `{X Amn ~mX ‘| ^r Cgr Zmb go OwSo> ah|Jo Vmo dhr Zmb Amn H$s HwN> AmXe©dmXr ~`mZm| go hr `h gwYa OmVr h¡, Omo EH$ ZB© D$±MmB© go qOXJr H$mo XoI Vmo B{Vhmg Ho$ {H$gr ^r Xm¡a ‘| ‘hmnwê$fm| gH$Vm h¡. Xw{Z`m H$m g~go AmXe©dmXr {dMma OmZ bo boJr. nmÌVm H$m gË` H$mo OÝ‘ boZo H$s Oê$aV hr Zht n‹S>Vr. ^r V~ VH$ Ho$db ê$½UVm hr n¡Xm H$aVm h¡ nmÌ AWm©V Iwbo ‘wh± H$m ~V©Z AWdm àË`oH$ ‘hmZ ì`pŠV AnZo OrdZ g§Kf© O~ VH$ dh AZw^d H$s H$gm¡Q>r na Iam Zht CVaoJm. AÀN>o go AÀN>o {dMma ^r AmnH$mo Obme` H$m {H$Zmam. AmnHo$ {H$Zmao {OVZo Xya VH$ ’¡bo ah|Jo Am¡a CZH$s JhamB© {OVZr Jhar Am¡a ’¡gbm| go h‘| ê$½U hmo MwHo$ {dMmam| `m Ho$db {H$gr g‘yh `m g§KR>Z Ho$ ~§Yo ~§Ym`o à{VH$m| go ‘wŠV H$aVm h¡. T>m±Mo H$m H¡$Xr ‘mÌ ~Zm XoVo h¡. hmoJr, AmnHo$ OrdZ ‘| g’$bVm H$s g§^mdZm Xw{Z`m H$s gmar gm§àXm{`H$ VmH$V| {dMmam| ^r CVZr hr àIa hmoJr. Adga H$^r ^r ~Vm Ho$ ~b na hr MbVr h¡ O~{H$ gmao ì`mnma H$a Zht AmVo. O~ ~mare hmoVr h¡ Vmo àË`oH$ nmÌ H$mo CgH$s AnZr j‘Vm Ho$ AZwê$n, ~agVo nmZr ‘| {hñgm {‘b `m CÚmoJ Ho$db AZw^d H$s gÎmm Ho$ AYrZ h¡. g^r àH$ma Ho$ nmI§S> OmVm h¡. Vmbm~ H$s nmÌVm dmbo H$mo Vmbm~ ^a Am¡a K‹S>o H$s nmÌVm {H$gr Zm {H$gr AmXe©dmXr {dMma H$s T>mb go gwajm hm{gb H$a boVo dmbo ì`pŠV H$mo K‹S>m ^a nmZr {‘b hr Om`oJm. {OÝhmoZo AnZr nmÌVm h¡, dht gmam {dkmZ OJV Ho$db à`moJ Ûmam {gÕ AZw^dm| H$s hr M‘Mm| {OVZr aIr h¡, CÝh| Må‘M ^a nmZr {‘b Om`oJm. Omo bmoJ, gÎmm ñdrH$ma H$aVm h¡. gmao {dMma, A§V ‘| Jwbm‘m| H$s EH$ Z`r {n‹T>r AnZo nmÌ CëQ>o aI H$a, Ho$db ì`dñWm ‘o H$‘r`m± `m ^m½` Ho$ Xmof H$mo OÝ‘ Xo XoVo h¡, O~{H$ dmñV{dH$ OrdZ H$m àË`oH$ AZw^d h‘| Ty>±T>Vo h¡, CÝh| Adgam| H$s ^mar ~mare ‘| ^r Imbr hmW ahZm n‹S>oJm. ‘wpŠV H$s Amoa bo OmVm h¡. `h Xw{Z`m AZoH$mZoH$ àH$ma H$s ^mdZmAm|, Bg‘| {H$gr njnmV H$s H$moB© Jw§OmB©e hr Zht h¡. AnZm {X`m ObmZo D$Vma M‹T>mdm|, YmoIo Am¡a nwañH$mam| go {‘bH$a ~Zr h¡. `{X {H$Vm~m| ‘| Ho$ {b`o Amn Xygam| go AmJ Vmo CYma bo gH$Vo h¡ qH$Vw Vob Vmo AmnH$m {bIo J`o HwN> AmXe©dmXr ~`mZm| go hr `h gwYa OmVr Vmo B{Vhmg Ho$ AnZm hr hmoZm Mm{h`o. `{X Amn ‘| Vob Zht h¡ Vmo Xwgamo go CYma br {H$gr ^r Xm¡a ‘| ‘hmnwê$fm| H$mo OÝ‘ boZo H$s Oê$aV hr Zht n‹S>Vr. JB© amoeZr AmnHo$ amñVm| H$mo Á`mXm Xya VH$ àH$m{eV Zht H$aoJr. `h àË`oH$ ‘hmZ ì`pŠV AnZo OrdZ g§Kf© Am¡a ’¡gbm| go h‘| ê$½U hmo Vob Vmo AmnHo$ AnZo AZw^dm|, OrdZ g§Kfm©| Am¡a qOXJr Ho$ àË`oH$ MwHo$ {dMmam| `m à{VH$m| go ‘wŠV H$aVm h¡. ~hþV go bmoJ gmam OrdZ ì`pŠV‘Ëd {dH$mg `m Xe©Z H$s {H$Vm~| ‘mo‹S> na {b`o J`o `m Zht {b`o J`o ’¡gbm| go OÝ‘ boVm h¡. `hr nmÌVm n‹T>Vo ahVo h¡, do CZ na hmoZodmbr ~hg ‘| ^r AmmJo ~Zo ahVo h¡, qH$Vw H$s COm© h¡. qOXJr ‘| ‘hmZ g’$bVm, Ho$db Mm§g go H$^r ^r, {H$gr H$mo dmñV{dH$ OrdZ ‘| H$R>moa gƒmB©`m| H$m gm‘Zm H$aZo go MyH$ OmVo Zht {‘br h¡. Am¡a `{X XwK©Q>Zmde {‘b ^r JB© Vmo dh Cg ì`pŠV h¡. ZVrOm ~ohX IVaZmH$ hmoVm h¡. AZw^d H$s H$moB© Xm¡bV CZHo$ H$m hr ~hþV HwN> N>rZH$a dmng AnZo ómoV na bm¡Q> OmVr h¡. {H$gr ng© ‘| Zht hmoZo Ho$ H$maU AŠga Eogo bmoJ qOXJr Ho$ {ZUm©`H$ ‘mo‹S> IaJmoe Ho$ {ga na hmWr ~¡R>Zo go IaJmoe H$m gm‘Ï`© Zht ~‹T>Vm h¡, na A{ZU©` Am¡a AdgmX Ho$ {eH$ma hmo OmVo h¡. ‘oao EH$ ZOXrH$s ~pëH$ IaJmoe H$s OmZ hr IVao ‘| n‹S> OmVr h¡. {díd Ho$ gmd©H$mbrZ {‘Ì gmam OrdZ Xe©Zemó H$s {H$Vm~| n‹T>Vo aho qH$Vw H$^r ^r AnZo ‘hmZV‘ d¡km{ZH$ Wm°‘g Aëdm ES>reZ Z| h‘ g^r H$mo EH$ A‘yë` Amgnmg Ho$ bmoJm| go {‘bo Zht. ZVrOVZ CÝhm|Zo {OVZo ì`mnma {H$`o g^r ‘| ~war Vah Ag’$b aho. bmoJm| go ~mVMrV H$aVo g‘` do BYa gbmh Xr h¡:

eoVH$ar g§KQ>H$

6 ‘o 2011

25


CYa XoIVo Wo. OrdZ Ho$ dmñV{dH$ AZw^dm| Xw{Z`m ‘| H$moB© ^r ‘hmnwê$f Xw~mam Zht ^r {H$gr H$mo ‘hgyg `m AZw^yV Zht hþAm gnZo Amn XoI aho h¡, dh Ho$db Am¡a H$s H$‘r Zo CÝh| ^rVa go ~ohX H$‘Omoa `m OÝ‘m h¡. CZH$s ‘hmZV‘ AÀN>mB©`m| Ho$ h¡Ho.$dbOmo AmnH$m AnZm gmd©^m¡{‘H$ joÌ h¡ Ohm± Hw§{R>V H$a {X`m Wm. ^maV Ho$ npíM‘r à§mV amOñWmZ Ho$ ~mdOyX do {ZgJ© Ûmam {’$a go ^oOo OmZo nhbo H$moB© H$^r Zht nhþ±M nm`m h¡. Amn Zm ao{JñVmZ H$s `mÌm na O¡gb‘|a J`o g^r `mo½` Zht ‘mZo JE. Amn ^r dmng Zht Vmo {H$gr go H$‘ h¡ Zm hr {H$gr go A{YH$ h¡. àdmgr EH$ ~mV na Oê$a AmíM`©M{H$V hmo AmZodmbo h¡. `hr ~mV AmnH$mo ~o{‘gmb O~ Amn Ho$ O¡gm H$moB© H$^r OÝ‘m hr Zht h¡ Vmo {’$a AmnH$s VwbZm {H$gr go ^r H¡$go H$s OmVo h¡. dhm± D$±Q> MamZo dmbo AZn‹T> ~ƒo ^r {dXoer g¡bm{Z`m| Ho$ gmW {dXoer ^mfm ‘| D$±Q> ~Zm XoVr h¡. AmnH$m OÝ‘ AmnHo$ AnZo Om gH$Vr h¡? Bg{b`o Amn AVwbZr` h¡, H$s gdmar H$m ‘mob ^md H$aVo {XImB© Xo OmVo gnZm| Ho$ AZwJ‘Z Ho$ {b`o hr hþAm h¡. A^yVnyd© h¡, AØÿV h¡. Xw{Z`m ‘| H$moB© ^r ‘hmnwê$f Xw~mam Zht h¡. dhm± hmoQ>bm| Ho$ doQ>a H$B© H$B© {dXoer ^mfmE± AV: {dZ‘« hmoH$a g^r H$m gå‘mZ Oê$a OÝ‘m h¡. CZH$s ‘hmZV‘ AÀN>mB©`m| Ho$ OmZVo h¡. O~{H$ BYa Xoe ‘| bmImo ñZmVH$ Am¡a {ejH$ R>rH$ Vah go B§p½be ‘| ~mVMrV {H$Or`o qH$Vw H$^r ^r `h ‘V ^y{b`o {H$ ~mdOyX do {ZgJ© Ûmam {’$a go ^oOo OmZo `mo½` H$aZm Vmo Xya H$s ~mV, Bg ^mfm ‘| EH$ dmŠ` AmnH$m OrdZ AmnHo$ ‘H$gX Ho$ {b`o Zht ‘mZo JE. Amn ^r dmng Zht AmZodmbo h¡. `hr ~mV AmnH$mo ~o{‘gmb ~Zm XoVr h¡. ^r {bI Zht gH$Vo h¢. h¡ , Xy g am| H$s Jw b m‘r Ho $ {b`o Zht. V‘m‘ AmnH$m OÝ‘ AmnHo$ AnZo gnZm| Ho$ AZwJ‘Z H$arZm H$nya Ûmam A{^{ZV {’$ë‘ M‘obr àH$ma H$s {H$Vm~|, {dMmaàdmh AmnH$s Ho$ {b`o hr hþAm h¡. AV: {dZ‘« hmoH$a g^r ‘| EH$ VZmdJ«ñV CÚmoJn{V, ~m[ae H$s EH$ amV ‘| g‹S>H$ na AMmZH$ EH$ doí`m go {‘b CÝZ{V Ho$ {b`o h¡, H$X‘m| H$s O§Ora ~ZZo H$m gå‘mZ Oê$a {H$Or`o qH$Vw H$^r ^r `h ‘V ^y{b`o {H$ AmnH$m OrdZ AmnHo$ ‘H$gX OmVm h¡. AZoH$mZoH$ KQ>ZmAm| go ^ar Cg Ho$ {b`o Zht. Ho$ {b`o h¡, Xygam| H$s Jwbm‘r Ho$ {b`o Zht. EH$ amV H$m AZw^d qOXJr H$s CgH$s gmar V‘m‘ àH$ma H$s {H$Vm~|, {dMmaàdmh AmnH$s ‘mÝ`VmAm| H$mo ~Xb XoVm h¡. dh g~oao O~ Ka CÝZ{V Ho$ {b`o h¡, H$X‘m| H$s O§Ora ~ZZo Ho$ bm¡Q>Vm h¡ Vmo OrdZ à~§YZ H$m Z`m ‘§Ì boH$a AmVm h¡. Omo gË` Cgo H$manmoaoQ> Xw{Z`m Ho$ ~‹S>o ~‹S>o Jwê$ Zhr g‘Pm {b`o Zht. g’$bVm H$m ‘Vb~ HwN> Am¡a Zht ~pëH$ h‘mao ^rVa Ho$ d¡^d H$mo gHo$, Cg gË` H$m gmjmËH$ma Cgo EH$ doí`m H$s qOXJr go hm{gb hmo OmVm h¡. ~§Jmb Ho$ ‘hmZV‘ gm{hË`H$ma eaVM§Ð Zo a§JyZ H$s doí`m ~«åhm§S> H$m g‘W©Z h¡. Š`m AmnZo H$^r {H$gr ’y$b H$mo Ü`mZ go XoIm ~ñVr ‘| ahVo hþE ^r AnZo gm{hË` ‘| {OZ ór M[aÌm| H$mo àñVwV {H$`m h¡? CgH$s J§Y, ~ZmdQ>, a§J Am¡a H$mo‘bVm Ho$db CgHo$ ~rO ‘| hr h¡, Cg J[a‘m Am¡a D$±MmB© Ho$ ór M[aÌ g‘yMo {díd gm{hË` ‘| {~abo Zht hmoVr ~pëH$ ~rO Ho$ ~mha AmZo Ho$ ~mX {ZgJ© go ^r hm{gb hmoVr h¡. h‘ g^r H$m OrdZ ^r Bgr Vah hmoVm h¡. Bg{b`o h‘ EH$‘mÌ h¡, hr {‘bVo h¡. O~ H$^r h‘ {H$gr hmXgo, Jhar Iwer, C„m{gV H$aZo dmbr qH$Vw AHo$obo Zht h¡. {ZgJ© H$s g‘ñV epŠV`m± h‘| nyU© H$aZo Ho$ {b`o ‘wbmH$mV go hmoH$a JwOaVo h¡ `m {H$gr àoaUmXm`r ì`pŠV go {‘bVo h¡, hr ApñVËd ‘| AmB© h¡. g‘yMm ~«åhm§S> h‘mao Iob H$m ‘¡XmZ h¡, h‘mar h‘mao gmao njnmV {nKbZo bJVo h¡. AZw^dhrZ bmoJ gmar qOXJr A{^ì`pŠV H$m a§J‘§M h¡. `h {ZgJ© H$m hr {ZU©` h¡ {H$ Amn {H$gr ì`pŠV`m| `m KQ>ZmAm| Ho$ ~ma| ‘| nhbo go àM{bV HwN> bo~b `m ~«m§S> AÝ` Ho$ O¡go Zht h¡. Amn AnZo hr àñ’w$Q>Z H$s `mÌm na h¡. {OgVah Ho$ gmW OrZo H$s H$moere H$aVo ahVo h¡. bo{H$Z O~ H$^r h‘ AZw^d H±mQ>m| Ho$ ~rM hr ’y$b pIbVo h¡, Amn Xwgam| H$mo Am¡a Xygao AmnH$mo Ho$ gmJa ‘| CVaVo h¡, V^r g‘P nmVo h¢ {H$ KQ>ZmE± `m ì`pŠV, CVZo pIbZo ‘| gh`moJ XoVo h¡. Z{X`m± AmnHo$ {b`o hr ~h ahr h¡, gw`©, M§Ð‘m Jhao Zht hmoVo {OVZo {H$ do àMm[aV {H$E OmVo h¡. `m BgHo$ {dê$Õ, Am¡a AmH$me H$m àË`oH$ {gVmam AmnHo$ {b`o hr C{XV hmo ahm h¡. {H$gr ^r {dMma `m ‘hmnwê$f Ho$ qgÕmVm| H$mo Ho$db Cn`moJ ‘| do CVZo gm‘mÝ` ^r Zht hmoVo {OVZo H$s D$na go {XIVo h¡. ‘¢ AnZo dH$sbr OrdZ ‘o Eogo H$B© Anam{Y`m| go {‘b MwH$m hy± Omo hX go bmH$a N>mo‹S> XoZo dmbr Zmd `m gr‹T>r ‘mÌ g‘{P`o, Cggo A{YH$ HwN> Á`mXm CXma `m namonH$mar Wo O~{H$ H$B© ~ma Xoe Ho$ à{gÕ ‘§{Xamo§ `m ^r Zht. Zmd {H$VZr ^r ‘O~yV hmo `m emZXma hmo, dh Cn`moJ ‘| ‘μOmam| na ‘wPo nwOm[a`m| `m ‘h§Vm| Ho$ hmWmo `m nw{bg WmZm| ‘| H$mZyZ bmH$a N>mo‹S> XoZo Ho$ {bE hr ~Zr hmoVr h¡. {Og gr‹T>r Zo AmnH$mo D$na Ho$ nhaoXmam| Ho$ hmWm| bwQ>Zm n‹S>m Am¡a `h enW boZr n‹S>r {H$ Xw~mam nhþ±MZo ‘| ghm`Vm H$s, Cgo ga na CR>mH$a Ky‘Zo H$m nmJbnZ Zm H$a|. dh Vmo ZrMo Ny>Q>oJr V^r AmnH$mo D$na CR>m`oJr. {Og Zmd Zo AmnH$mo ‘¢ `hm± Zht bm¡Qy>§Jm. Vy’$mZr ZXr Zmbm| ‘| Xygao {H$Zmao nhþ±MZo ‘| ghm`Vm H$s, dh Mmho Amn h¡ A{ÛVr`, AZÝ`gmYmaU AmnHo$ O¡gm AmO go nhbo Zm Vmo H$^r H$moB© n¡Xm hþAm h¡, Zm hr {OVZr AÀN>r hmo AmnH$m Ka Zht ~Z gH$Vr h¡. Cgr Zmd ‘| AnZo ^{dî` ‘| H$^r H$moB© n¡Xm hmoJm. Z¡g{J©H$ aMZm Ho$ g‘yMo B{Vhmg ‘| O¡go AZoH$ bmoJ O‘m H$aHo$ `{X Amn ^OZ ‘§S>br Imob H$a ^OZ Amn {ZVm§V A{ÛVr` h¡. Amn O¡gm Xygam H$moB© {’$a H$^r n¡Xm hmoZo JmZo ~¡R> JE Vmo Bggo Zm Vmo Amn H$m ^bm hmoJm Zm hr Cg Zmd H$mo H$s aÎmr ^a ^r g§^mdZm Zht h¡. O¡gm Amn gmoMVo h¡, d¡gm H$^r H$moB© gmW©H$Vm {‘boJr. `{X Amn {dMmam| `m {gÕm§Vm| Ho$ à{V AmgŠV {H$gr Zo gmoMm Zht h¡. Omo gwJ§Y AmnH$mo AmVr h¡, Omo ñdmX AmnH$mo hmo H$a CZH$mo nH$‹S> boVo h¡ Vmo dh {dMma Am¡a Amn ñd`§ H$ht ^r nhþ±M ‘hgyg hmoVm h¡, Omo g§JrV Amn gwZ Am¡a g‘P nm aho h¡, d¡gm H$^r Zht nm`|Jo ~pëH$ XmoZmo hr gmW ‘| Sy>~ ‘a||Jo. qH$Vw `{X Amn BZH$mo

26

6 ‘o 2011

eoVH$ar g§KQ>H$


ZŠeo `m amñVm ~VmZo dmbo ‘rb Ho$ nËWam| Ho$ ê$n ‘| Cn`moJ ‘| bmVo h¡ Vmo do hr qgÕm§V AmnH$mo AmnH$s ‘§{Ob VH$ nhþ±Mm XoVo h¡. Omo bmoJ {dMmam|, {gÕm§Vm| `m ‘hmnwê$fm| Ho$ Zm‘ na EH${ÌV hmoVo h¡ Am¡a CZH$mo ~MmZo ‘| Or OmZ bJm XoVo h¡, CZH$m AnZm ì`pŠVËd Xã~y `m A{dH$grV hr ah OmVm h¡. `{X Amn {H$gr {dMma H$mo A§{V‘ gË` ‘mZH$a nH$‹S> boVo h¡ Vmo AmnH$s `mÌm Cgr jU g‘má hmo OmVr h¡. à{gÕ Xme©{ZH$ Oo. H¥$îU‘y{V© Zo H$hm h¡ {H$ gË` H$m H$moB© g§KR>Z Zht hmoVm h¡. g^r ‘hmZ {dMma {H$gr g§KR>Z H$mo OÝ‘ XoVo h¡ Am¡a g§K{R>V hmoVo hr bmoJ Ho$db Am¡a Ho$db PyR> H$mo ~MmZo ‘| bJ OmVo h¡. Bgr{b`o Jm¡V‘ ~wÕ H$hVo aho, Ma¡doVr Ma¡doVr AWm©V MbVo ahmo, MbVo ahmo. gË` amñVm| ‘| h¡ `mÌm H$s ewê$AmV ‘| Amn Zht OmZ gH$Vo {H$ H$m¡Zgm ‘mo‹S> AmnH$mo ‘hmZVm H$m daXmZ XoZodmbm h¡. qH$Vw Bg ~mV ‘| H$moB© g§Xoh hr Zht h¡ {H$ Omo AnZo Ka go ~mha {ZH$bo Am¡a dmñV{dH$ AZw^dm| Ho$ {b`o ñd`§ H$mo àñVwV H$a gHo$, ‘hmZVm, g’$bVm `m ñdmñÏ` ‘mZmo CÝht H$s à{Vjm ‘| I‹S>o Wo. eoVH$ar g§KR>Z Ho$ àUoVm lr eaX Omoer nhbo ñdrPab¢S> ‘| ^maVr` XyVmdmg ‘| H$m`©aV Wo. IoVr H$m H$moB© ^r nwamZm AZw^d Zht hmoZo Ho$ ~mdOyX do Añgr Ho$ XeH$ ‘| ^maV bm¡Q>| Am¡a nyZm Ho$ nmg A§~oR>mZ Zm‘H$ XohmV ‘| IoVr H$aZo bJo. HwN> hr g‘` ‘| Bg gË` go CZH$m gmjmËH$ma hmo J`m {H$ ^maV ‘| Amn {H$gr ^r VarHo$ go IoVr H$a|, ’$gb| Vmo Ho$db Am¡a Ho$db H$O© Am¡a Jar~r H$s hr ~mha AmVr h¡. `ht go ewê$ hþAm ñdmYrZ ^maV Ho$ B{Vhmg H$m g~go ~oOmo‹S> {H$gmZ Am§XmobZ. Bg Am§XmobZ Zo AW©emó H$s H$B© ‘mÝ`VmAm| H$mo ~Xb H$a aI {X`m. ñd`§ lr eaX Omoer AnZo OrdZ ‘| AmE H$B© D$Vma M‹T>mdm| Ho$ H$maU ^rVa go H$m’$s OO©a hmo MwHo$ Wo. Zã~o Ho$ XeH$ ‘| Xmo ~ma CÝh| õ¥X`mKmV Ho$ g§H$Q> go JwOaZm n‹S>m Am¡a ahr ghr H$ga 1999 ‘| AmE bH$do Ho$ AmKmV Z| nyar H$a Xr. CZHo$ eara H$m EH$ ^mJ nyar Vah ~oH$ma hmo MwH$m Wm. gm‘Zo H$s Xw{Z`m Ho$db hVmem Am¡a A§YH$ma go ^ar Wr. Eogo ‘| CÝhm|Zo AnZr qOXJt H$m g~go gmhgr Xm±d Iobm Am¡a Zd§~a 2002 ‘| do Z‘©Xm ZXr H$s 3600 {H$bmo{‘Q>a b§~r nX`mÌm na {ZH$b J`o. HwN> H$X‘ MbZo Ho$ níMmV hr eaX Omoer g‘P J`o {H$ CÝhm|Zo EH$ Ag§^d `mÌm ewê$ H$a Xr Wr. CZHo$ H$X‘m| Zo gmW XoZo go BÝH$ma H$a {X`m Am¡a do hVme hmoH$a O‘rZ na ~¡R> J`o. qH$Vw CÝhm|Zo enW bo br {H$ `m Vmo do `mÌm nyar H$a|Jo `m Z‘©Xm Ho$ {H$Zmao hr AnZr OmZ Xo X|Jo. ewê$AmV Ho$ MaUm| ‘| OmZbodm bJZodmbr Bg `mÌm ‘| 18 d| {XZ Ho$ níMmV CZHo$ eara Ho$ ^rVar gm‘Ï`© H$s naV| IwbZr ewê$ hmo JB©. Omo `mÌm nhbo AghZr` Am¡a OmZbodm bJ ahr Wr, 18 do {XZ Ho$ níMmV a‘Ur` bJZo bJr. do amoO gw~h 4 ~Oo CR>Vo, Z‘©Xm ‘| ñZmZ H$aVo Am¡a AnZo g’$a na {ZH$b MbVo. do H$^r 35 Vmo H$^r 40 {H$bmo{‘Q>a à{V{XZ H$s aâVma go MbVo ah|. Bg EH$ `mÌm Zo ‘mZmo CZH$s OO©a hmo MwH$s H|$Mwbr H$mo D$Vma ’o±H$m. EH$ Z`m CËgmh, Z`r epŠV Am¡a Z`r AmÜ`mpË‘H$ OrdZ e¡br Z| CZHo$ ^rVa OrdZ ag Ho$ H$B© ómoV ‘mZm| ‘wŠV H$a {X`oo. 2004 ‘| do ^maV H$s amÁ`g^m Ho$ gXñ` {Zdm©{MV hþE. AmO do EH$X‘ Vamo VmOm h¡ Am¡a

eVm`w hmoZo H$m {dídmg YmaU H$aVo h¡. X AbHo${‘ñQ> O¡gm {díd gm{hË` H$m ‘hmZ CnÝ`mg {bIZodmbo ~«mOrb Ho$ gm{hË`H$ma nmD$bmo H$mohobmo H$m OrdZ ^r BgrVah EH$ Ym{‘©H$ VrW©`mÌm Zo ~Xb H$a aI {X`m Wm. C‘« Ho$ 44 gmb VH$ nmD$bmo AnZo ^rVa H$s b` Am¡a {Xem H$mo nH$‹S>Zo Ho$ {b`o H$^r {hßnr ~ZH$a Zerbo nXmWm} H$m godZ H$aVo aho Vmo H$^r JrVH$ma, A{^ZoVm, nÌH$ma `m {’$ë‘ {ZX}eH$ ~ZH$a AnZo ^rVa H$m AYyamnZ nyam H$aVo aho. 1986 ‘| do CÎmanpíM‘r ñnoZ ‘| g|{Q>`mJmo H$s 500 ‘rb b§~r n¡Xb `mÌm na {ZH$b n‹S>o. Cg `mÌm ‘| hþE AØÿV AZw^dm| Zo CZHo$ ^rVa H$s b` go CZHo$ Vma Omo‹S> {X`o Am¡a CZHo$ OrdZ Ho$ dmñV{dH$ AmXem} go CZH$mo ê$~ê$ H$am {X`m. `mÌm ‘| àmá BZ AZw^dm| Ho$ AmYma na CÝhm|Zo AnZm nhbm CnÝ`mg X {nbr{J«‘oO {bIm. {’$a CZH$s boIZr go OÝ‘m X AbHo${‘ñQ>, {OgZo CÝh| {díd B{Vhmg Ho$ gmd©H$mbrH$ ‘hmZ gm{hË`H$mam| H$s A{J«‘ n§pŠV ‘| erf© na ñWm{nV H$am {X`m. {nN>bo Xmo XeH$m| go `h nwñVH$, g`w§ŠV amÁ` A‘o[aH$m Ho$ ^yVnyd© AÜ`j {~b pŠb¨Q>Z Am¡a hm°brdwS> H$s g~go bmoH${à` A{^ZoÌr Oy{b`m am~Q>©g² g{hV H$amo‹S>mo nmR>H$m| H$s nhbr ng§X Ho$ ~b na, {dídgm{hË` ‘μ| g~go Á`mXm {~H$s Xg aMZmAm| ‘| Aìdb ñWmZ na h¡. ‘m‘bm {~ëHwb grYm Am¡a gab h¡. qOXJr H$m àË`oH$ H$moe J{Verb h¡. J{VerbVm BgH$m Y‘© h¡. Bgr{b`o MbVo a{h`o, MbVo a{h`o. AnZo XmoñVm| Am¡a Xwí‘Zm|, XmoZmo go {‘bVo a{h`o. {H$Vm~|, {dMma `m {gÕm§Vm| Ho$ Zm‘ na {H$gr ^OZ ‘§S>b Ho$ g^mgX ‘V ~{Z`o. Amn Ho$ nmg Omo ^r epŠV h¡ dhr boH$a Amn ‘¡XmZ ‘| Am OmB©`o. HwN> epŠV Amn bJmB`o, HwN> Iob Ho$ ‘¡XmZ Ho$ hdmbo N>mo‹S> {XOrE. ZVrOo M‘ËH$m[aH$ hmo gH$Vo h¡. A‘o[aH$m Ho$ ‘hmZ ZoVm, ‘m{Q>©Z byWa qH$J Á`y{ZAa Zo EH$ ~‹S>r hr emZXma ~mV H$hr h¡: {dídmg Ho$ gmW ~g nhbm H$X‘ CR>mB`o. AmnH$mo nyar gr‹T>r Zht XoIZm h¡, ~g nhbm H$X‘ CR>mB`o. AmíM`© H$s ~mV ^r `hr h¡. {OÝhmoZo nhbm H$X‘ CR>m`m, ‘hmZ g’$bVm CÝhr H$mo ga na {~R>mZo H$s, ‘mZm| à{Vjm H$a ahr Wr. O¡go gr‹T>r hr nhbo `mÌr H$m B§VOma H$a ahr Wr. Jwê$ O¡go ñd`§, {eî` H$s Vbme ‘| Wm. ‘¡XmZ hr ‘mZmo pIbm‹S>r H$m B§VOma H$a ahm Wm. ñQ>oO gOm hþAm hr Wm, ~g H$bmH$ma H$s à{Vjm hmo ahr Wr. Bg{b`o {OVZm grI gH$Vo h¡, Oê$a grpIE, qH$Vw g§K{R>V hmoH$a ê${H$`o ‘V. AkmV ^{dî` Ho$ hmWm| ‘| AnZo AmnH$mo àñVwV {H$OrE. H$b Amn XoI|Jo {H$ gmam Amb‘ g^r {Xdma| Vmo‹S>H$a AmnH$s YwZ na ZmM ahm h¡. bmoJ ^mfm, joÌ, Om{V Am¡a Y‘© H$s gr‘m`| Vmo‹S>H$a AmnHo$ Jm¡adJmZ Ho$ {b`o EH${ÌV hmo aho h¡. - A°S>. {XZoe e‘m© nwbJm±d, {O. dYm© ‘hmamï´>. ‘mo. 9326841924 dgsharma07@gmail.com 

eoVH$ar g§KQ>H$

6 ‘o 2011

27


(C)g§VdmUr

eo.^.n. (eoVr ^º$ nam¶U) -"W§S>m' ‘hmamO XoJcyaH$a

OmD$ Úm {‘Ìm§Zmo. ¶§XmÀ¶m d¡emImV Am‘Mo ho n{hco àdMZ XoVmZm Amåhmcm amhÿZ amhÿZ Vwåhm ^º$m§Zm ho gm§Jmdogo dmQ>Vo, H$s ’$³V d¡emImVM ~Km Amnë¶m JmdmVrc cmB©Q>ê$nr {dÚwVXodVm hr cmoS>eoS>tJ ZmdmMm Ioi H$ê$Z XmIdVo. ¶m Ioim‘wio Omo ’$m¶Xm hmoVmo Vmo ’$m¶Xm åhUOo cmoH$g§»¶m {Z¶§ÌUmdaMm A§{V‘ Cnm¶ Amho. WmoS>o Amnë¶m ‘Zmcm {dMmam, H$s ‘amR>dmS>m, {dX^©, X{jU ‘hmamï´> ¶m àXoem§V amÌr Xhm-AH$amn¶ªV Jmd§ W§S> hmoVmV H$m? ¶mMo CÎma ‘ZmnmgyZ "Zmhr' Ago ¶oVo. ¶m CÎmamgmo~VM hohr ‘mݶ H$amdo cmJVo, H$s hm gJim àXoe WmoS>m’$ma W§S> AgVmo Vmo nhmQ>o VrZ Vo gH$mir ghm dmOon¶ªV. ¶m gmè¶m§‘wio KS>Vo H$m¶, H$s A»Io Ka, gd© Hw$Qw>§~, ~mOyMo eoOmar ho gmao OmJo AgVmV, ZmB©cmOmZo ‘J ‘mUyg Hw$g ~XcV ~XcV H$YrVar Pmonr OmV AgVmo. ho gJio gº$sMo ~«÷M¶© Zìho H$m¶? 28

6 ‘o 2011

eoVH$ar g§KQ>H$

Imdo MQ>Ho$ d¡emImMo Xmhmcm Km~ê$ZM nmM nmVH$m§‘ܶo dYw{nVm hmoUo hohr EH$ nmn ‘mZco Joco Amho. Iao Va d¡emI ‘{hZm hm EdT>m EH$M ‘{hZm Amho Á¶mV emiH$ar ‘wcm§Mm ~mngwÕm nmoam§À¶m gwÅ>r n¶©Q>Z ¶m H$ënZoZoM Km‘mKy‘ hmoD$Z OmVmo. Ago Agco Var Or AmOMr àm¡T> d¶mVcr ‘§S>ir AmhoV Am{U Amnë¶m Zm¡H$ar H$aUmZo ñdJ«m‘ gmoSy>Z BVa J«m‘r dmñVì¶mMm dZdmg ghZ H$arV Amho gm§àVg‘¶r d¡emI ‘{hZm Mmcy AgyZ ˶m§Zm ‘mÌ Amnë¶m ‘yi Jmdr OmʶmMm VmoQ>m ghZ H$aʶmV AmZ§XM hmoV AgVmo. hm hm ‘{hZm dYw{n˶mMo Am{W©H$ {Z¶moOZ AmZ§X hmoʶmMo H$maU ho AgVo, H$s Ooìhm {~KS>dUmam ‘mZcm OmVmo. ho {Z¶moOZ hr ‘§S>ir ñdJ«m‘r amhV AgVo Voìhm ˶m§Zm {~KS>Uo ‘moR>çm à‘mUmV KS>Vo Vo Aem g§¶w³V Hw$Qw>§~ nÕVrV amhʶmMo àM§S> ’$m¶Xo dYw{n˶m§Mo, Á¶m§À¶m ‘wcr{df¶r ng§Xr Pmcoco AgVmV Am{U ¶m ’$m¶ÚmV ˶m§Zm M¡Ì g§nVm g§nVm ˶m§Zm H$imcocr AgVo. ~mhoa»¶mcrnUm H$aʶmMr g§Yrhr {‘imcocr ¶m "‘wcJr ng§X Amho' ¶m dm³¶mgmo~VM AgVo, Va ¶mMdoiog Aem§Mr nËZr hr ZdaXodmMo {nVmê$nr Ooåg ~m°ÊS> ¶m§Zm ídgyagodoV H$V©ì¶‘moX àmá H$aV AgVo. AmXoe XoVmV, H$s ¶o˶m d¡emImVM c½Z ‘mÌ ¶mMdoiog hr ‘§S>ir Ooìhm VmËnwaVr CaHy$Z Q>mH$m AݶWm H$mhr Iao Zmhr. ¶m ì¶mhr dm³¶mcm Voìhm ݶmæ¶ dm³¶ g‘OyZ {d^º$ Hw$Qw>§~nÕVr A§{JH$maVmV Voìhm ˶m§Mr ^m¶m© AmVm Hw$Qw>§~am{JUr Pmcocr AgVo, {‘ioc ˶m ‘§Jc H$m¶m©c¶mcm Ama{jV H$aʶmnmgyZ Or Ymdni gwê$ hmoVo, Vr g§nVo Va ˶m§À¶m nwéfmWm©cm ‘¶m©Xm^m¶m}Îm‘ ho g§~moYZ {‘iyZ OmVo. ho gJio KS>Vo Vo ho ˶m {n˶mMm ^{dî¶ {Zdm©h {ZYr g§ndyZ, {gÕ H$aʶmgmR>r, H$s EH$Ì Hw$Qw>§~nÕVrV ~±Ho$Vrc O‘m CgdyZ Am{U {‘Ì‘§S>itZm H$O© ZmB©cmOmZo ñdV:cm nwadm¶cm cmdyZ! nwéf hm ~mhoa»¶mcr ~ZVmo Va {d^³V Hw$Qw>§~nÕVrV ór hr ~mhoa»¶mcr ~ZVo. hm Iam d¡emImMm Xmh Amho. ¶m d¡emI Amcm Amcm hm CÝhmim gw§Xa Moham nS>oc H$mim & A§J OmB©c ^mOyZ... ImD$Z CÝhmÀ¶m ¶m Pim && Am§~o ImD$Z Ko ao ~mim AmVm hmM dmZdim & ^moJ MQ>³¶mMm Var cmdyZ Ko ao ¶mMm cim &&


¶m dm³¶mVrc doJù¶m AWm©cm g‘OyZ KoʶmgmR>r Á¶mZo ˶mZo ¶m XmoÝhr nÕVr A§{JH$mamì¶mV hr Am‘Mr Y‘m©km Amho. Iao Va d¡emImMm AmZ§X Á¶m§Zm hmoVmo ˶mV Ho$di AgVmV, Vr gm§JH$m‘o ‘§S>ir. ¶m ‘§S>itZm EdT>çm EH$M ‘{hݶmV BVH$s H$m‘o gm§{JVcr OmVmV Am{U Vr H$m‘§ gm§JUmar ‘§S>ir ñdV:hÿZ Aem gm§JH$må¶m§Mm emoY KoVmV Voìhm ˶m§Mm OÝ‘ Yݶ hmoD$Z OmVmo. ¶m EH$m ‘{hݶmV Ho$coë¶m H$m‘m§À¶m AmR>dUtda nwT>o ¶oUmao AH$am ‘{hZo ¶m§Zm ~mocm¶cm {df¶d¡{dܶ XoD$Z ~gVmo Va g‘¥Õ AS>Ji H$er AgVo ¶mMr ‘r‘m§gmhr 춳V H$ê$Z Q>mH$Vmo. hr nañnamdc§~r 춳Vr‘Ëdo EH$‘oH$m§gmR>r AmVya AgVmV Vr Ho$di d¡emI ‘{hݶmV. BVa ‘{hݶm§V ¶m§Zm EH$‘oH$m§Mr AmR>dUhr ZH$moer AgVo. H$maU ¶m gmè¶m§Zm ‘mhrV AgVo, H$s H$mimà‘mUo ZmVog§~§YmV Ho$di CnMma Cacm AgyZ EdT>m EH$m ‘{hݶmV Ooìhm ^oQ>r hmoVmV Voìhm AmnwcH$s, ‘m¶m, {Oìhmim ¶m§Zm R>mgdyZ XmIdm¶Mo Amho. ho Ago Agco Var d¡emI ‘{hZm hm à{ejUmMm ‘{hZm Amho. ho à{ejU gd© H$mi MmcUmao AgyZ ¶m à{ejUmMm ‘w»¶ {df¶ hm nmUr Q>§MmB©daMo Cnm¶ hm Amho. Amnco nyd©O A{Ve¶ YyV© hmoVo Ago AmnU åhUVmo. ‘hmamOm ho Iao AgyZ Oam EH$m Jmoï>tH$S>o S>moignUo nmhm Voìhm ho OmUdoc H$s gmè¶m ‘hmamï´>mVrc ehao hr Aem {R>H$mUr dgcocr AmhoV {OWo ~ma‘mhr dmhUmar ZXr gmnS>Uo OdiOdi Ae³¶ Amho. hr ehao Aer H$m ñWm{nV Ho$cr Jocr Va Amnë¶m ¶m nyd©Om§Zm ‘mhrV hmoVo, H$s nmUr g§dY©ZmMo H$m‘ H${c¶wJ g§noVmo H$moUrhr H$aUma ZgyZ ¶m ‘hmamï´>mV OÝ‘ KoUmè¶m à˶oH$ ‘{hcocm nmʶmgmR>r dUdU H$aʶmMm ^moJ àmº$Zr Amho. ¶m ^moJmnm¶rM ˶m§Zr gJù¶m JwUgyÌm§V EH$XmoZ {H$cmo‘rQ>g©dê$Z nmUr AmUʶmMm JwU nwT>o nwT>o ZoV R>odcm Amho. ^º$m§Zmo, eham§H$S>o ~Km, {H$VrVar ‘moR>‘moR>çm KaÀ¶m ~m¶H$m EH$‘oH$m§À¶m lr‘§VrÀ¶m ~m~t‘ܶo ~moAadocMr ‘mcH$sgwÕm ‘mݶ H$aVmV. IaoVa ¶m nmUr dmhÿZ Zoʶm‘wio ór earamcm ì¶m¶m‘ {‘iVmo. ho ì¶m¶m‘ {‘iUo KSy> eH$Vo Vo ’$³V d¡emI ‘{hݶmV. ¶m ì¶m¶m‘

àH$mamMm d¡emImV à{ejU dJ© EImÚm JmdmV ~§X hmoVmo Vmo Oa Q>±H$aZo nmUr nwadR>m hmoV Agoc Va Á¶m JmdmV ^a d¡emImV Q>±H$aZo nmUr nwadR>m hmoVmo {VWo doJioM à{ejU AmnmoAmn {‘iV AgVo. Vo à{ejU ’$ma AX²^yV AgVo. KS>Vo H$m¶, H$s H$YrVar ¶oUmam Q>±H$a AMmZH$ {Xgcm H$s Or Vr ‘{hcm ^m§S>oHw§$S>o, nmB©n KoD$Z Amncm H«$‘ cmdʶmÀ¶m à¶ËZmV Ooìhm AgVo Am{U Aemdoir AZmhþVnUo EImXr AmH«$‘U H$aVo Voìhm {VÀ¶m Mm[aͶmMm Omhra CÕma hr H«$‘mV Agcocr ‘{hcm H$aVo Am{U ¶m CÕmamV ˶m ‘{hcoMo Agcoco, Zgcoco c’$S>o, {VÀ¶m H$ënrV, AH$pënV ^mZJS>r Omhra H$ê$Z Q>mH$Vo. ¶mcmM ^m§S>çmcm ^m§S>o cmJUo åhUVmV Am{U ¶m ^m§S>çmcm ^m§S>o cmJʶmnm¶r Oo ^m§S>U gwê$ hmoVo ˶mVyZ XmoÝhr ‘{hcm§Mo AX²^yV Mm[aͶ hm Jmdmcm MKiʶmMm {df¶ ~ZVmo. hm ‘m{hVrMm ñd¶§ñ’y$V© A{YH$ma àXmZ gmohim Zìho Va H$m¶? ~ao, hm A{YH$ma {Z:ewëH$ Amho. ¶m ewݶ ewëH$m‘wio ˶mMo ‘yë¶ dmQ>V Zmhr ZmhrVa ‘m{hVrÀ¶m A{YH$mamMo OZH$ AÊUm ‘hmamO ¶m§À¶m Vnñ¶oMo ’$i ˶m§Zm {‘iʶmAmYr ^a d¡emImVM ˶m§À¶m Mma-nmM {XH²$nmcm§Mr Or ‘m{hVr Am‘ OZVog‘moa gmXa H$aʶmV ¶oV Amho Vr nmíd©^mJmcm MQ>Ho$ ~gdUmar Zìho Va Xþgar H$m¶ Amho? Á¶m {nVm-nwÌm§À¶m OmoS>rcm cmoH$nmcê$nr Xod emoYʶmgmR>r AÊUm§Zm ‘XVrcm KoVco Voìhm M¡Ì ‘{hcm Mmcy hmoVm. Va M¡ÌnmcdrV {H$S>o Amho ho {gÕ H$aʶmgmR>r ^a d¡emImV ˶m XmoZr "^yfU'Zm‘H$ {nVmnwÌmcm Ago ~XZm‘ H$aUo gwê$ Pmco, H$s XmoKohr AmVm d¡emImÀ¶m ^amV "‘¢Zo OmXm hr H$aßeZ {H$¶m h¡, AmnH$mo Omo nVm h¡ dh ~hmoV hr H$‘ h¡,' Ago ~aiV ^aV CÝhmV cIZm¡ Am{U Acmhm~mXoÀ¶m Mm¡H$mV {’$aV AmhoV åhUo. ˶m§Mm hm Cî‘mdVma nmhÿZ {VWco OZcmoH$ åhUVmV åhUo"~hmoV h¡ Yyn, {ga no ~m§Y co H$ÀN>m A~ hþAm ¶o nmJc, nhco Wm ~hþV AÀN>m! OmD$ Úm {‘Ìm§Zmo. ¶§XmÀ¶m d¡emImV Am‘Mo ho n{hco àdMZ XoVmZm Amåhmcm amhÿZ amhÿZ Vwåhm ^º$m§Zm ho gm§Jmdogo

dmQ>Vo, H$s ’$³V d¡emImVM ~Km Amnë¶m JmdmVrc cmB©Q>ê$nr {dÚwVXodVm hr cmoS>eoS>tJ ZmdmMm Ioi H$ê$Z XmIdVo. ¶m Ioim‘wio Omo ’$m¶Xm hmoVmo Vmo ’$m¶Xm åhUOo cmoH$g§»¶m {Z¶§ÌUmdaMm A§{V‘ Cnm¶ Amho. WmoS>o Amnë¶m ‘Zmcm {dMmam, H$s ‘amR>dmS>m, {dX^©, X{jU ‘hmamï´> ¶m àXoem§V amÌr Xhm-AH$amn¶ªV Jmd§ W§S> hmoVmV H$m? ¶mMo CÎma ‘ZmnmgyZ "Zmhr' Ago ¶oVo. ¶m CÎmamgmo~VM hohr ‘mݶ H$amdo cmJVo, H$s hm gJim àXoe WmoS>m’$ma W§S> AgVmo Vmo nhmQ>o VrZ Vo gH$mir ghm dmOon¶ªV. ¶m doim dJiyZ Xþnmar Ord hmoaniyZ OmVmo Va amÌr Jƒr, q^Vr, A§JU, H$nS>o, ^m§S>o, JmS>r, Ka Am{U ’$aer ho gJio Vmncoco AgVo. ¶mM H$mimV cmoS>eoS>tJ‘wio ’°$Z Mmcy ZgVmV Va dmè¶mZohr ~{hîH$ma Q>mH$cocm AgVmo. ¶m gmè¶m§‘wio KS>Vo H$m¶, H$s A»Io Ka, gd© Hw$Qw>§~, ~mOyMo eoOmar ho gmao OmJo AgVmV, ZmB©cmOmZo ‘J ‘mUyg Hw$g ~XcV ~XcV H$YrVar Pmonr OmV AgVmo. ho gJio gº$sMo ~«÷M¶© Zìho H$m¶? ¶m H$maUm§‘wioM nwT>o nm¡f ‘mgmV A˶§V H$‘r OÝ‘Xa AmT>iVmo. {daº$s dmT>dʶmMm JwU gmoS>cm Va ¶m d¡emImV Xþgao H$mhr ZgyZ {Zìdi {dZmCÔoe IM© H$am¶cm cmdUmam hm ‘{hZm Amho åhUyZM, H$s H$m¶ ¶m ‘{hݶmV gd© ór-nwéfm§Zm N>im¶cm ‘moJam K‘K‘mQ> H$aV ’w$ccocm AgVmo Am{U åhUVmo, {H$Vr Oar ‘r ’w$ccmo ˶mMm ’$m¶Xm Zmhr H$ê$ ZH$mo Vy didi nmoa VwPo Vo nmhr!

- eo.^.n. "W§S>m' ‘hmamO XoJcyaH$a ‘w. nmo. thandamaharaj@gmail.com 

eoVH$ar g§KQ>H$

6 ‘o 2011

29


eoVH$ar g§KQ>Zm d¥Îm

eaX Omoer ¶m§Zm XrKm©¶wamamo½¶ cm^ʶmgmR>r EH$mXe cj ‘hm‘¥Ë¶y§O¶ OnmMo Am¶moOZ

Am¡a§Jm~mX : ‘m. eaX Omoer ¶m§À¶m A‘¥V‘hmoËgdm{Z{‘Îm AZoH$ H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ H$aʶmV Amco; nU Vo gmao eoVH$ar g§KQ>Zm Am{U ñdV§Ì ^maV njmÀ¶m dVrZo. ‘mÌ ¶mnojm EH$ AmJim doJim H$m¶©H«$‘ ImgJr 춳VrH$Sy>Z H$aʶmV ¶oV Amho. eaX Omoer ¶m§Zm XrKm©¶wamamo½¶ cm^mo ¶mgmR>r EH$mXe cj ‘hm‘¥Ë¶y§O¶ OnmMm g§H$ën. lr lr lr 1008 ‘h§V nÙZm^mZ§X {Jar ‘R>m{YnVr lr VwiOm ^dmZr g§ñWmZ, amOJmXr, JmoXmdar {H$Zmam, ‘w. amOm Q>mH$ir, Vm. KZgmd§Jr, {O. OmcZm ¶m§Zr Ho$cm Amho. hm CnH«$‘ ~mam Á¶mo{V{cªJmÀ¶m n{dÌ ñWir

g§nÞ hmoUma Amho. ¶m CnH«$‘mMm {dYr¶w³V àma§^ {X. 25/4/2011 amoOr Am|H$maoœa (‘ܶàXoe) ¶m Á¶mo{V{cªJmÀ¶m {R>H$mUr Pmcm. ‘h§V nÙZm^mZ§X {Jar ¶m§Zr Z‘©XoÀ¶m {H$Zmar gy¶m©cm A¿¶© XoD$Z ‘§{XamV ¶m Onmcm àma§^ Ho$cm. ¶mdoir ~«÷d¥§X, AZoH$ ^m{dH$ OZhr ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV hmoVo. AmZ§XmMr Jmoï> åhUOo ¶m CnH«$‘mZ§Va ‘m. eaX Omoer ¶m§À¶m àH¥$VrV PnmQ>çmZo gwYmaUm hmoV Amho. ‘hm‘¥Ë¶y§O¶ On ¶m CnH«$‘mMo g§nH©$ ‘§Ìr nwéfmoÎm‘ cmhmoQ>r AmhoV. ¶mnwT>rc H$m¶©H«$‘ {d{dY Á¶mo{V{cªJm§À¶m {R>H$mUr hmoUma Amho. eodQ> g‘mamonmMm H$m¶©H«$‘ JwOamV‘Yrc gmoaQ>r gmo‘ZmW ¶m Á¶mo{V{cªJmÀ¶m {R>H$mUr g§nÞ hmoB©c. ˶mAmYr Zonmi ¶oWrc newn{VZmWmÀ¶m‘§{XamV ¶m OnmÀ¶m H$m¶©H«$‘mgmR>r {VWë¶m {dœñVm§Zr Am‘§ÌU {Xcoco Amho. ‘m. eaX Omoer ¶m§Zr Z‘©Xm n[aH«$‘oMm A˶§V H$R>rU H$m¶©H«$‘ Ho$cocm Amho. Á¶m‘wio Z‘©XoÀ¶m Vrar Am|H$maoída, ‘‘coœa ¶m {R>H$mUr ¶m CnH«$‘mMm àma§^ H$aʶmV Amcm. ‘m. eaX Omoer ¶m§Zr A˶§V H$R>rU Agm Z‘©Xm n[aH«$‘oMm H$m¶©H«$‘ Ho$cm. Omo ‘r ‘r åhUUmè¶m g§Ý¶mgmcm H$aʶmMr qh‘V hmoV Zmhr. Vmo eaX Omoer ¶m§Zr Ho$ë¶m‘wio qhXþñWmZmVrc gmYy, gݶmgr, ‘h§V eaX OmoetZm ‘mZ XoVmV. Xoe^amVrc g§V, ‘h§Vm§Mm nmqR>~m ‘¥Ë¶y§O¶ Onmg {‘iV Amho.

H$O©‘w³VrgmR>r g‚m ìhm! - JmoqdX^mD$ Omoer Am¡a§Jm~mX 1 ‘o : g§nyU© H$O©‘w³VrgmR>r nwÝhm EH$Xm g‚m ìhm, gaH$maÀ¶m Am¶mV~§Xr, {Z¶m©V~§Xr, H$moQ>m B. AS>dUyH$sÀ¶m YmaoUm§‘wio XmoZXm Pmcocr H$O©‘m’$s H$mhrhr ’$m¶ÚmMr R>acr ZgyZ. eoVH$è¶m§À¶m S>mo³¶mda nwÝhm H$Om©Mm VoìhS>mM ~moOm nS>cocm Amho. Voìhm ¶o˶m 16 ‘o amoOr d ~gd§V qnniJmd ¶oWo hmoUmè¶m eoVH$ar g§KQ>ZoMo Á¶oð> ZoVo ‘mYdamd I§S>oamd ‘moao ¶m§À¶m A‘¥V‘hmoËgdr{XZmnmgyZ nwÝhm EH$Xm H$O©‘w³VrMo Am§XmocZ gwê$ H$aʶmV ¶oUma AgyZ. g§nyU© H$O©‘w³Vr hmoB©n¶ªV eoVH$ar g§KQ>Zm ñdñW ~gUma

Zmhr, Agm Bemam eoVH$ar g§KQ>ZoMo Á¶oð> ZoVo JmoqdX Omoer ¶m§Zr 1 ‘o amoOr Jm§Yr ^dZ, g‘W©ZJa ¶oWo Pmcoë¶m ~¡R>H$sV {Xcm. ‘mYdamd I§S>oamd ‘moao ¶m§Zr eoVH$ar g§KQ>ZoÀ¶m gwédmVrÀ¶m H$mimV g§KQ>ZoMr ‘wcyI ‘¡XmZr Vmo’$ åhUyZ ^y{‘H$m ~Omdcr. ‘mYdamd ‘moao ¶m§Zr eoVH$è¶m§Zm Amnë¶m Xm[aÐçmMr OmUrd H$ê$Z Úmdr d eaX Omoer ¶m§Zr Amnë¶m emóewÕ, VH©$ewÕ ‘m§S>UrZo eoVrMo AW©emó eoVH$è¶mcm g‘Ooc Aem ^mfoV ‘m§S>mdo Aem nÕVr‘wio eoVH$ar g§KQ>Zm Xoe^a ngacr. ¶m ‘wcyI ‘¡XmZr

Vmo’o$cm nwÝhm EH$Xm gcm‘r XoʶmgmR>r gd© eoVH$ar ~§Yw-^JrZtZr qnniJmd (~gd§V) ¶oWo 16 ‘o amoOr ‘moR>çm g§»¶oZo ¶mdo Ago AmdmhZ A°S>. àH$meqgh nmQ>rc ¶m§Zr Ho$co. ¶m ~¡R>H$scm H¡$cmg Vdma, lrH$m§V C‘arH$a, A°S>. gm. ‘m. n§{S>V, kmZoída eocma, Or. nr. H$X‘ ¶m§Zr ‘mJ©Xe©Z Ho$co. ~¡R>H$sg eoI a{eX, {edmOr gmoZdUo, ^mD$gmho~ nmQ>rc Xm¶JmdH$a, OZm~mB© gmoa‘mao B˶mXr Ag§»¶ H$m¶©H$V} CnpñWV hmoVo.

Mcmo qnniJmd ~gd§V!! - JwUd§V nmQ>rc h§JaJoH$a OmcZm 2 ‘o : Á¶m§Zr Amnë¶m ^mfUmVyZ eoVH$è¶m§Zm nmJc H$ê$Z Q>mH$co. ˶m‘wioM Ag§»¶ H$m¶©H$V} Amåhr na^Ur A{YdoeZmV ‘mYdamd I§S>oamd ‘moao ¶m§Mo ^mfU EoH$co Am{U na^Ur nmJc Pmc§ Ago åhUVmV, ˶m ‘mYdamd I§S>oamd ‘moao ¶m§À¶m A‘¥V‘hmoËgdr H$m¶©H«$‘mgmR>r qnniJmd(~gd§V) ¶oWo hOmam|À¶m g§»¶oZo ¶mdo ¶mM H$m¶©H«$‘mV H$O©‘w³Vr Am§XmocZmÀ¶m {Vgè¶m Q>ß߶mMr KmofUm hmoUma Amho, Ago JwUd§V nmQ>rc

30

6 ‘o 2011

eoVH$ar g§KQ>H$

h§JaJoH$a ¶m§Zr aoñQ> hmD$g‘ܶo Pmcoë¶m {Oëhm ~¡R>H$sV gm§{JVco. eoVH$ar g§KQ>ZoMo Á¶oð> ZoVo JmoqdX Omoer ¶m§Zr Xoem‘ܶo ^«ï>mMmamMo nod ’w$Q>co AgyZ, ZmJ[aH$m§H$Sy>Z H$amÀ¶m ê$nmZo n¡go O‘m H$amdo Am{U ˶m {T>Jmda ~gyZ dmQ>oc ˶mZo ^«ï>mMmamÀ¶m ‘mJm©Zo Amnco {Igo ^amdoV, Ago gܶm Mmcy Amho. ¶mda ‘mJ© åhUyZ eoVH$ar g§KQ>Zm Hw$R>ë¶mhr ¶moOZm Am{U Hw$~S>çm Amåhmcm ZH$mo AgyZ Am‘À¶m Km‘mMo Xm‘

{‘imco nm{hOoV EdT>rM Am‘Mr ‘mJUr Amho. ^«ï>mMma AmnmoAmnM H$‘r hmoB©c, Ago à{VnmXZ ¶m ~¡R>H$sV Ho$co. ~¡R>H$sg H¡$cmg Vdma, A°S>. gm. ‘m. n§{S>V, kmZoída eocma ¶m§Zr ‘mJ©Xe©Z Ho$co. ¶m{edm¶ S>m°. Aßnmgmho~ H$X‘, ~m~yamd JmoëS>o, nw§Omam‘ gwê§$J, ZmJmoamd H$mngo, qh‘Vamd ~ZH$a, gm¡. JrVm Im§S>o^amS>, a‘oe Jdio, lra§J ‘mo{hVo Am{U BVa Ag§»¶ nXm{YH$mar, VgoM H$m¶©H$V} CnpñWV hmoVo.


eoVH$ar g§KQ>Zm d¥Îm

H$O©‘wº$s Q>ßnm Z§. 3 {X. 16 ‘o 2011 ‘m. ‘mYdamd (ZmZm) I§So>amd ‘moao A‘¥V‘hmoËgdm{Z{‘Îm Aܶjr¶ M‘w§À¶m Xm¡è¶mMm H$m¶©H«$‘ ‘amR>dmS>m

{dX^©

1 ‘o 2011........................................... Am¡a§Jm~mX 2 ‘o 2011.............................................. OmbZm 3 ‘o 2011...............................................na^Ur 4 ‘o 2011.............................................. qhJmobr 5 ‘o 2011................................................ Zm§XoS> 6 ‘o 2011.................................bmVya d Cñ‘mZm~mX 7 ‘o 2011..................................................~rS>

1 ‘o 2011.............................................. ~wbT>mUm 2 ‘o 2011............................................... AH$mobm 3 ‘o 2011............................................. A‘amdVr 4 ‘o 2011................................................... dYm© 5 ‘o 2011.................................................ZmJnya 6 ‘o 2011............................................ JS>{Mamobr 7 ‘o 2011................................................. M§Ðnya 8 ‘o 2011..............................................`dV‘mi 9 ‘o 2011................................................ dm{e‘

ZoË`m§Mm gh^mJ : gm¡. O`lrVmB© nmQ>rb, lr. H¡$bmg Vdma, lr. JwUd§V nm. h§JaJoH$a, S>m.° Aßnmgmho~ H$X‘, gm¡. A§ObrVmB© nmVyaH$a, gm¡. ‘rZmjrVmB© ‘mo{hVo, lr. gwYra q~Xy, lr. JmoqdX^mD$ Omoer

n{ü‘ ‘hmamï´> 1 ‘o 2011............................................Ah‘XZJa 2 ‘o 2011....................................................nwUo 3 ‘o 2011...............................................gmobmnya 4 ‘o 2011................................................gm§Jbr 5 ‘o 2011..............................................H$moëhmny¥a 6 ‘o 2011................................................ gmVmam ZoË`m§Mm gh^mJ : lr. A{Zb KZdQ>, lr. g§O` H$mobo, lr. na‘oída VioH$a, gm¡. C‚dbm ZaXo, lr. {gamO eoI, lr. A{Zb MìhmU, lr. kmZXod gHw§So>, lr. E‘. Ho$. ‘mir ga

ZoË`m§Mm gh^mJ : A°S. {XZoe e‘m©, lr. OJXreZmZm ~m|So>, lr. g‘«mQ> S>m|Ja{Xdo, gm¡. e¡bOmVmB© Xoenm§So>, gm¡. Á`moËñZmVmB© ~hmio, lr. dm‘Zamd OmYd, lr. AéU^mD$ Ho$Xma

CÎma ‘hmamï´> 1 ‘o 2011...............................................OiJmd 2 ‘o 2011................................................... Ywio 3 ‘o 2011................................................Z§Xwa~ma 4 ‘o 2011............ nmgyZ Zm{eH$ {OëømV g^m§Mm H$m`©H«$‘ ZoË`m§Mm gh^mJ : lr. a{d Xodm§J, gm¡. {Z‘©bmVmB© OJPmn, gm¡. pñ‘VmVmB© Jwad, lr. g§Vw nmQ>rb Pm§~ao, lr. H$Sy>Aßnm nmQ>rb

eoVH$ar g§KQ>H$ pñWa {ZYr lr. XÎmm Omoer

lr. gwYra godoH$a

lr. gwYra godoH$a lr. XÎmm Omoer ¶mnydu O‘m {ZYr

é. 1000 é. 1000 é. 48,000

pñWa {ZYr EHy$U a¸$‘ =

é. 50,000

gd© XoUJrXmam§Mo ‘Z:nyd©H$ Am^ma. pñWa {ZYrgmR>r OmñVrV OmñV gmhmæ¶ H$amdo Ago AmdmhZ H$aʶmV ¶oV Amho. -H$m¶©H$mar g§nmXH$ eoVH$ar g§KQ>H$

6 ‘o 2011

31


eoVH$ar g§KQ>Zm d¥Îm

qnniJmd ~gd§V ¶oWo g§¶w³V H$m¶©H$m[aUr ~¡R>H$ ‘m¶m n§MmhÎmarcm 100 Q>¸o$ H$O©~mOmar eoVH$ar ¶oUma - ‘mYdamd ‘moao

ì¶mgnrR>mda S>mdrH$Sy>Z JwUd§V nmQ>rc h§JaJoH$a, gm¡. O¶lrVmB© nmQ>rc, gm¡. {Z‘©cm OJPmn, gm¡. pñ‘VmVmB© Jwad, A{Zc KZdQ>, AOwZ© Vm˶m ~moamS>,o ‘mYdamd I§S>ao md ‘moa,o dm‘Zamd MQ>n, am‘M§Ð ~mny nmQ>rc, VwH$mam‘ nmQ>rc {ZaJwS>,o O¶nmcAÊUm ’$amQ>o AmXr ‘mݶda

qnniJmd ~gd§V : Vrg dfmªndy u Amåhr gwê$ Ho$cocr eoVH$è¶m§gmR>rMr g§Kf© ¶mÌm Vwåhr gd§JS>çm§Zr AmOn¶ªV Mmcy R>odcr. g§KQ>ZoÀ¶m {dMmam§Mm dUdm Vwåhr noQ>Vm R>odcm. g§Kfm©{edm¶ OrdZmV H$mhr Zmhr. IaoVa ‘r Vw‘À¶m Xe©ZmgmR>r Amcmo. ¶m g§Kf©¶mÌoÀ¶m àH$memV COiʶmgmR>r Amcmo. Vwåhr ‘m¶m A‘¥V‘hmoËgdmMm KmQ> KmVcm Vmo ‘cm ‘wirM ‘mݶ Zmhr. ‘r Zoh‘r àXe©Zm§nmgyZ Xÿa am{hcmo. eoVH$ar H$O©‘w³V ìhmdm ¶mgmR>r Vrg dfmªnydu Amåhr Ioi ‘m§S>cm. AmO Vwåhr ‘m¶m dmT>{XdgmMm KmQ> ~m§Ycm; na§Vw EH$ ܶmZmV R>odm ‘m¶m n§À¶mhÎmarcm e§^a Q>¸o$ H$O©~mOmar eoVH$ar ¶oVrc, Ago CX²Jma eoVH$ar g§KQ>ZoMo Á¶oð> ZoVo ‘mYdamd I§S>oamd ‘moao ¶m§Zr eoVH$ar g§KQ>Zm, ñdV§Ì ^maV njmÀ¶m g§¶w³V H$m¶©H$m[aUr ~¡R>H$sV H$mT>co. {X. 22 E{àc amoOr Xþnmar 12 Vo 5 Xaå¶mZ qnniJmd ~gd§V ¶oWo ñd¶§da ‘§Jc H$m¶m©c¶mV hr ~¡R>H$ Am¶mo{OV H$aʶmV Amcr hmoVr. ˶mdoir Aܶj ñWmZmda ‘mYdamd I§S>oamd ‘moao ~mocV hmoVo. ¶m ~¡R>H$sg ‘mOr Am‘Xma dm‘Zamd MQ>n, am‘M§Ð~mny nmQ>rc, JwUd§Vamd nmQ>rc h§JaJoH$a, pñ‘VmVmB© Jwad, O¶lrVmB© nmQ>rc, XodrXmg ndma, O¶nmcAÊUm ’$amQ>o, VwH$mam‘ nmQ>rc {ZaJwS>o, {Z‘©cmVmB© OJPmn AmXr ‘mݶda ì¶mgnrR>mda, Va OJXreZmZm ~m|S>o, JmoqdX Omoer, kmZoída eocma, {XZoe e‘m©, em§Vw^mB© nQ>oc, H¡$cmg Vdma, nwéfmoÎm‘

32

6 ‘o 2011

eoVH$ar g§KQ>H$

cmhmoQ>r, àH$me nmQ>rc, S>m°. {JaYa nmQ>rc AmXtgh g§nyU© ‘hmamï´>mVrc {Oëhm à{V{ZYr Am{U Ag§»¶ H$m¶©H$V} CnpñWV hmoVo. ¶mdoir g§nUy © H$O©‘³w VrgmR>r cT>m Vrd« H$aUo, 16 ‘o amoOr ‘mYdamd nmQ>rc ¶m§Mm A‘¥V‘hmoËgd gmOam H$aUo, 1 ‘o Vo 6 ‘o ‘hmamï´>mVrc à˶oH$ {OëømV Xm¡ao AmIyZ dmT>{XdgmMo {Z¶moOZ AmIUo. 16 ‘o amoOr Am{W©H$ ñdmV§Í¶mÀ¶m cT>çmg§X^m©V KmofUm H$aUo AmXr {df¶m§da MMm© Pmcr. ¶mdoir dm‘Zamd MQ>n, AZ§V C‘arH$a, nwéfmoÎm‘ cmhmoQ>r, am‘M§Ð~mny nmQ>rc ¶m§Zr ‘mJ©Xe©Z Ho$co. 10 Zmoìh|~a amoOr Mm§XdS> ¶oWo amÁ¶ñVar¶ ‘{hcm ‘oimì¶mÀ¶m Am¶moOZmda g{dñVa MMm© Pmcr. a{d Xodm§J, H$Sy>Aßnm nmQ>rc d BVa H$m¶©H$˶mªda nmo{cgm§Zr Ho$coë¶m H$madmB©~Ôc gdm©Zw‘Vo {ZfoYmMm R>amd ‘m§S>ʶmV Amcm. ¶m ~¡R>H$sgmR>r ‘amR>dmS>m, {dX^©, CÎma ‘hmamï´>, npíM‘ ‘hmamï´>mVrc gd© {Oëhm à{V{ZYr CnpñWV hmoVo. VgoM Zm{eH$ {OëhmAܶj AOw©Z ~moamS>o, em§Vmam‘ OmYd, ^mD$gmho~ Jm¶H$dmS>, {Zd¥Îmr Jmao, ^mñH$a gmoZdUo, gmonmZ g§YmZ, adr nJma, Ͷ§~H$ MìhmUHo$, gwYmH$a ‘moJc, em§Vmam‘ nyaH$a, {Zd¥Îmr H$S>©H$, nwéfmoÎm‘ ~maJi, AmXtgh {OëømVrc H$m¶©H$V} ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV hmoVo.

Pakshik Shetkari Sanghatak  
Pakshik Shetkari Sanghatak  

Fortnightly shetkari Sanghatak 6 may 2011 issue

Advertisement