Page 1

2 – 18 October / Hydref

Romeo & Juliet

august 2014 - january 2015 awst 2014 - ionawr 2015

029 2064 6900 shermancymru.co.uk shermancymru.co.uk

029 2064 6900

1


what’s inside y tu mewn 01 WELCOME / CROESO 02 Associate Artists / Artistiaid Cyswllt 03 WENDY HOOSE

Birds of Paradise Theatre Company / Random Accomplice

04 ROMEO & JULIET

Sherman Cymru

06 IN TIME O’ STRIFE

National Theatre of Scotland

07 MATCH

Dot and Ethel

08 RUBY WAX 09 MARK WATSON 10 THE TRIAL

Music Theatre Wales

11 THE FIVE AND THE PROPHECY OF PRANA

Dance Touring Partnership / Boy Blue Entertainment

Design & Cover / Dyluniad a Clawr

burningred.co.uk

icon guide / canllaw arwyddion

9+

Age Guidance Canllaw Oedran

!

Content Guidance Canllawiau Gynnwys

Opening Times Oriau Agor

Website link Cyswllt wefan

Facebook

Twitter

12 THE UGLY DUCKLING / YR HWYADEN FACH HYLL

Sherman Cymru in association with Theatr Genedlaethol Cymru / Sherman Cymru ar y cyd â Theatr Genedlaethol Cymru

14 ARABIAN NIGHTS

Sherman Cymru

16 NATIONAL YOUTH DANCE WALES / Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 17 SHAKESPEARE SCHOOLS FESTIVAL 18 SHERMAN 5 20 CREATIVE LEARNING / DYSGU CREADIGOL 22 CAFE BAR / BAR CAFFI 24 CALON 26 VISITOR INFORMATION / GWYBODAETH I YMWELWYR 27 HOW TO FIND US / SUT I DDOD O HYD I NI 28 DIARY / DYDDIADUR


Welcome to my first season as Artistic Director of the Sherman Theatre. I am delighted to be responsible for creating the artistic vision for this wonderful theatre, and making work for the people of Cardiff and beyond.

Croeso i’m tymor cyntaf fel Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman. Rwy’n falch iawn o fod yn gyfrifol am greu’r weledigaeth artistig ar gyfer y theatr wych hon, a chreu gwaith i bobl Caerdydd a thu hwnt.

The Sherman has been through some changes in recent times; we are now looking boldly to the future. We will produce classical text and contemporary plays, in both the main house and the studio theatre. We will also develop and produce new writing, with a strong focus on Welsh or Wales-based playwrights. We will co-produce with creative partners whose vision chimes with our own, and increase the impact and reach of our produced work. We will make theatre which speaks to the citizens of Cardiff, Wales, and the wider UK.

Bu sawl newid yn y Sherman yn ddiweddar; rydym bellach yn edrych i’r dyfodol yn eofn. Byddwn yn cynhyrchu dramâu clasurol a chyfoes, yn y prif dŷ ac yn y theatr stiwdio. Byddwn hefyd yn datblygu ac yn cynhyrchu ysgrifennu newydd, gyda ffocws cryf ar ddramodwyr Cymreig neu ddramodwyr sy’n byw yng Nghymru. Byddwn yn cyd-gynhyrchu gyda phartneriaid creadigol y mae eu gweledigaeth yn cydgordio â’n gweledigaeth ni, gan gynyddu effaith a chyrhaeddiad ein cynyrchiadau. Byddwn yn creu theatr a fydd yn siarad â dinasyddion Caerdydd, Cymru, a’r Deyrnas Unedig Ehangach.

I am delighted to introduce our Associate Artists and Playwright in Residence.

Mae’n bleser gennyf gyflwyno ein Hartistiaid Cyswllt a’n Dramodydd Preswyl.

So book your seats and become part of the Sherman’s new journey. We are waiting to entertain you.

Felly, archebwch eich seddi er mwyn bod yn rhan o daith newydd y Sherman. Rydym yn aros i’ch diddannu.

shermancymru.co.uk

I am proud to be embarking on this new chapter for the Sherman alongside Rachel and with our loyal and valued Sherman team. We look forward to welcoming you, our audiences, into the building to share in and be inspired by, our future programme and activites.

Rwy’n falch o fod yn dechrau ar y bennod newydd hon yn hanes y Sherman ochr yn ochr â Rachel a’n tîm ffyddlon a gwerthfawr. Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi, ein cynulleidfaoedd, i’r adeilad i rannu ein rhaglenni a’n gweithgareddau yn y dyfodol a chael eich ysbrydoli ganddynt.

Rachel O’Riordan

Margaret Jones

Artistic Director / Cyfarwyddwr Artistig

Executive Director / Cyfarwyddwr Gweithredol

029 2064 6900

3


associate artists Artistiaid Cyswllt

Rydym yn hapus iawn i gyflwyno ein tîm newydd o bobl fydd yn gweithio’n agos iawn gyda ni dros y flwyddyn nesaf, yn rhannu eu arbenigedd a’u profiadau.

Katherine Chandler

Kenny Miller

Playwright in Residence / Dramodydd Preswyl

Associate Artist: Designer / Artist Cyswllt: Dylunydd

I am delighted to be part of the new season and am looking forward to the Sherman’s future with their new Artistic Director. Rwy’n falch iawn o fod yn rhan o’r tymor newydd ac rwy’n edrych ymlaen at ddyfodol y Sherman gyda’r Cyfarwyddwr Artistig newydd.

I am extremely honoured and proud to be an Associate Artist at the Sherman Theatre. It is an important building with an impressive history and i look forward to working alongside the brilliant Rachel O’Riordan and her fantastic creative team. Braint ac yn anrhydedd o’r mwyaf yw bod yn Artist Cyswllt yn Theatr y Sherman. Mae’n adeilad pwysig a chanddo hanes nodedig ac edrychaf ymlaen at weithio ochr yn ochr â’r dawnus Rachel O’Riordan a’i thîm creadigol gwych.

Mared Swain

John Williams

Associate Artist: Director / Artist Cyswllt: Cyfarwyddwr

Associate Artist: Producer / Artist Cyswllt: Cynhyrchydd

As a director, I am really passionate about working with new writing in Wales and I look forward to continuing my relationships with writers in this new role. Sherman Cymru has a history of nurturing new writers, and I believe in the importance of its role within the writing community of Wales. Fel cyfarwyddwr, rwy’n frwd iawn ynglŷn â gweithio gydag ysgrifennu newydd yng Nghymru ac edrychaf ymlaen at barhau â’m perthynas gydag awduron yn y rôl newydd hon. Mae gan Sherman Cymru hanes o feithrin awduron newydd, ac rwy’n credu ym mhwysigrwydd ei rôl yn y gymuned ysgrifennu yng Nghymru.

4

We are delighted to introduce a new team of people who will be working closely with us over the coming year, sharing their expertise and experiences.

029 2064 6900

I am honoured by the invitation to be part of the new season and vision for the Sherman under Rachel’s leadership. I am confident that the Sherman will regain its place as the heart of the city’s theatrical community as our only producing house, and look forward to, in a small way, being part of the journey. Mae’n fraint cael gwahoddiad i fod yn rhan o dymor newydd a gweledigaeth newydd y Sherman o dan arweiniad Rachel. Rwy’n hyderus y bydd y Sherman yn adennill ei lle yng nghalon cymuned theatrig y ddinas fel ein hunig dŷ cynhyrchu, ac edrychaf ymlaen at fod yn rhan fach o’r daith.

shermancymru.co.uk


wendy hoose

Photo / Llun: Eoin Carey

Birds of Paradise Theatre Company and Random Accomplice

By / gan Johnny McKnight Director / Cyfarwyddwr Robert Softley Gale & Johnny McKnight

16+ The creative forces of Birds of Paradise and Random Accomplice come together for the first time to bring you a frank and hilarious sex comedy - Wendy Hoose. Laura and Jake just want sex. Late Friday night drunken sex. Nothing more. No strings attached. But getting your leg over is sometimes more difficult than you think.

10 & 11 September / Medi 7.30pm 12 & 13 September / Medi 5.30pm & 9.00pm

Wendy Hoose is about two twenty year olds searching for love in all the wrong places!

£14

The production contains strong language and scenes of a sexual nature. Wendy Hoose includes audio description, BSL and animated surtitles.

Concessions / Gostyngiadau Under 25s / Dan 25

£2 off / i ffwrdd Half price / Hanner pris

Studio / Stiwdio

English / Saesneg

Daw grymoedd creadigol Birds of Paradise a Random Accomplice ynghyd am y tro cyntaf i gyflwyno comedi ddi-flewyn-ardafod a doniol tu hwnt - Wendy Hoose. Y cyfan sydd ar feddyliau Laura a Jake yw rhyw. Rhyw meddw yn hwyr ar nos Wener. Dim mwy. Dim ymrwymiad. Ond mae cael eich tamaid weithiau’n anoddach na’r disgwyl. Hanes dau o bobl yn eu hugeiniau sy’n chwilio am gariad yn y llefydd anghywir yw Wendy Hoose! Mae’r cynhyrchiad yn cynnwys iaith gref a golygfeydd o natur rywiol. Mae Wendy Hoose yn cynnwys disgrifiad clywedol, BSL ac uwchdeitlau wedi’u hanimeiddio.

shermancymru.co.uk

Post-show talk / Trafodaeth wedi-sioe 11 September / Medi

“Unashamedly vulgar, but with a compassionate core, Wendy Hoose is a bold, entertaining and sensitive production.” The List

“Rude, ribald and hilariously off-colour” The Guardian

029 2064 6900

5


Photo / Llun: Alex Mills


Sherman Cymru

Romeo & Juliet By / gan William Shakespeare Director / Cyfarwyddwr Rachel O’Riordan

16+ 2 – 18 October / Hydref

7.30pm

Previews / Rhagddangosiadau

Previews / Rhagddangosiadau

2 - 4 October / Hydref Monday / Dydd Llun 6 & 13 October / Hydref Main House / Y Brif Theatr

£15 - £25

6.00pm

Concessions / Gostyngiadau Under 25s / Dan 25

£12 - £20

£2 off / i ffwrdd Half price / Hanner pris

English / Saesneg

Post show talks / Trafodaethau wedi-sioe 9 & 16 October / Hydref

Captioned / Capsiynau 15 October / Hydref

A city divided. Two feuding families. Star-crossed lovers. A tragedy as relevant today as ever.

Dinas wedi’i rhannu. Dau deulu benben â’i gilydd. Cariadon anlwcus. Trasiedi sydd yr un mor berthnasol heddiw ag erioed.

A city at the mercy of two feuding families. Amid the ferocity and bloody violence, two young lovers meet. Driven by passion and fierylust, the pair defy their families. What follows is vengeance, murder, and their inevitable fate.

Dinas ar drugaredd dau deulu sydd benben â’i gilydd. Yng nghanol y trais ffyrnig a gwaedlyd, mae dau gariad ifanc yn cwrdd. Wedi’u hysgogi gan angerdd a chwant, mae’r pâr yn herio eu teuluoedd. Yr hyn sy’n dilyn yw dialedd, llofruddiaeth, a’u tranc anochel.

This violently modern take on Shakespeare’s tragic story places the original text in a contemporary setting. A tale of teenage rebellion, gang warfare and young love that continues to resonate with today’s generations.

Mae’r fersiwn modern treisgar hwn o stori drasig Shakespeare yn rhoi’r testun gwreiddiol mewn cyd-destun cyfoes. Hanes pobl ifanc yn eu harddegau’n cicio yn erbyn y tresi, rhyfel rhwng gangiau a chariad ifanc sy’n parhau i daro tant gyda chenedlaethau’r oes sydd ohoni.

Designer / Cynllunydd Kenny Miller

Casting Director / Cyfarwyddwr Castio Kay Magson CDG

shermancymru.co.uk

Lighting Designer / Cynllunydd Goleuo Kevin Treacy

029 2064 6900

Fight Director / Cyfarwyddwr Corfforol Kevin McCurdy 7


In Time O’ Strife

By / Gan Joe Corrie Adapted, designed and directed by / Wedi’i addasu, ei gynllunio a’i gyfarwyddo gan Graham McLaren

Photo / Llun: Andy Ross (featuring 2013 cast)

National Theatre of Scotland

12+ On the 30th anniversary of the 1984 miners’ strike, the National Theatre of Scotland revives Joe Corrie’s 1926 classic play about a Fife mining community buckling under the strain of a seven month lockout. Driven by live, gutsy, folk-punk songs and intense, full-blooded choreography, this uncompromising production is a stark reminder that class conflict between those at the bottom of the social heap and those in power is perennial. Ddeng mlynedd ar hugain ar ôl streic y glowyr ym 1984, mae Theatr Genedlaethol yr Alban yn atgyfodi drama glasurol Joe Corrie o 1926 am gymuned lofaol Fife yn gwegian o dan y straen yn sgil cael eu cloi allan gan eu cyflogwr am saith mis. Yn llawn caneuon gwerin-pync bywiog a grymus a choreograffi egnïol a dwys, mae’r cynhyrchiad digyfaddawd hwn yn ein hatgoffa bod y gwrthdaro o ran dosbarth rhwng y rhai ar waelod y pentwr cymdeithasol a’r rhai sydd mewn grym yn hirhoedlog.

23 – 25 October / Hydref Matinee 25 October / Hydref

7.30pm 2.30pm

£15 - £25 Matinee £12 - £20 Concessions / Gostyngiadau Under 25s / Dan 25

£2 off / i ffwrdd Half price / Hanner pris

Main House / Y Brif Theatr

English / Saesneg

Running time / Hyd y perfformiad Approximately 90 minutes with no interval / Tua 90 munud heb egwyl Post-show talk / Trafodaeth wedi-sioe 23 October / Hydref

“McLaren’s production unleashes a memorably angry, vivid and theatrical retelling of a vital story… It’s an exhilarating experience and not to be missed.” The Scotsman @NTSonline Supported by Scottish Power Foundation

8

029 2064 6900

shermancymru.co.uk


match By / Gan Heidi Vaughan Designer / Cynllunydd Harriet de Winton

Photo / Llun: Chris Collier

Dot and Ethel

2-6 Match is a simple yet moving tale. Inspired by Hans Christian Anderson’s Little Match Girl, it is uplifting and raw, playful and tender. Match is pure delight for younger audiences and their families. The audience steps into a world of forgotten treasures full of things to discover through touch, smell and sound. Enchanting puppetry, evocative music (that mixes the sounds of old gramophone records and playful tones of the accordion), and a little help from the audience adds a feeling of magic to this captivating show, which is full of hope and optimism. Stori syml ond emosiynol yw Match. Wedi’i hysbrydoli gan Little Match Girl Hans Christian Anderson, mae’n sioe amrwd, chwareus a theimladwy sy’n codi’r ysbryd. Mae Match yn wledd i gynulleidfaoedd ifanc a’u teuluoedd. Bydd y gynulleidfa’n camu i fyd o drysorau a aeth yn angof sy’n llawn o bethau i’w darganfod drwy gyffwrdd, arogli a gwrando. Ychwanega’r pypedwaith cyfareddol, y gerddoriaeth atgofus (sy’n cyfuno synau hen recordiau gramoffon a seiniau chwareus yr acordion), ac ychydig o gymorth gan y gynulleidfa at y teimlad hudolus sydd yn y sioe hon, sy’n llawn gobaith a hyder.

27 & 28 October / Hydref 29 October / Hydref

11.00am & 2.00pm 11.00am, 2.00pm & 4.00pm

£8 Studio / Stiwdio

English / Saesneg

Running time / Hyd y perfformiad 50 minutes / munud

“This was a treat for young theatre-goers and an example of the power of imagination and memory.” Bristol Culture

“The sweetness, the vibrancy and the adventure of Dot and Ethel’s production will sweep you away.” MumStreet

@DotandEthel

shermancymru.co.uk

029 2064 6900

9


Ruby Wax: Sane New World 16+ Ruby Wax’s new show is based on her critically acclaimed book Sane New World which helps us understand why we sabotage our sanity with our own thinking. Sane New World shows us how to rewire our thinking to find calm in a frenetic world and how to become the master, not the slave, of our own minds. This show is your passport to saner living. She might not be sane herself but she does a pretty good imitation.

28 October / Hydref £20 Main House / Y Brif Theatr

Mae sioe newydd Ruby Wax yn seiliedig ar ei llyfr Sane New World - llyfr a gafodd ganmoliaeth fawr - sy’n ein helpu i ddeall pam rydym yn gadael i’n meddyliau ein hunain danseilio ein pwyll. Mae Sane New World yn dangos i ni sut i feddwl yn wahanol er mwyn dod i hyd i dawelwch mewn byd gorffwyll a sut i fod yn feistr ar ein meddwl ein hunain, yn hytrach nag yn was iddo. Y sioe hon yw eich pasbort i fyw bywyd yn eich iawn bwyll. Efallai nad yw yn ei hiawn bwyll ei hun, ond mae’n gallu ffugio hynny’n eithaf da.

7.30pm

English / Saesneg

Running time / Hyd y perfformiad 90m with interval / gydag egwyl

“I for one am glad that this particular funny girl is on a quest to illuminate our mutual darkness. Wax makes you laugh out loud throughouT” The Telegraph on Sane New World the book

@Rubywax

10

029 2064 6900

shermancymru.co.uk


Mark Watson: Flaws

14+ Winner of five major comedy awards. 24-hourshow luminary. Novelist. Watson (star of Dave’s Road to Rio, host of BBC’s We Need Answers, Never Mind The Buzzcocks and Mock The Week regular and star of cult Radio 4 series Mark Watson Makes The World Substantially Better) returns to the road. This is his darkest, most personal show yet. Luckily, also his funniest. Enillydd pum gwobr gomedi fawr. Yn rhywun a gynhaliodd sioe yn ddi-stop am 24 awr. Nofelydd. Mae Watson (seren sioe Dave Road to Rio a chyflwynwr rhaglenni We Need Answers, Never Mind The Buzzcocks, yn ymddangos yn rheolaidd ar Mock The Week ac yn seren y gyfres ffasiynol ar Radio 4 Mark Watson Makes The World Substantially Better) ar daith unwaith eto. Dyma ei sioe dywyllaf a’r fwyaf personol eto. Yn ffodus, dyma’i sioe ddoniolaf hefyd.

1 November / Tachwedd

7.30pm

£18 Main House / Y Brif Theatr

English / Saesneg

“The highest achiever the Edinburgh Festival has seen this decade. A huge comic presence” The Times

“Simply Exhilarating” Daily Telegraph

@watsoncomedian

shermancymru.co.uk

029 2064 6900

11


Music Theatre Wales

The Trial An Opera by / Opera gan Philip Glass by / gan Franz Kafka Director / Cyfarwyddwr Michael McCarthy

The meeting of two extraordinary minds – Philip Glass and Franz Kafka. Both are masters of their craft. Each has his own instantly recognisable style. Together, they are the perfect match. Kafka’s nightmarish tale of a man arrested and prosecuted for an unknown crime by a relentless and inaccessible authority has lost none of its chilling potency down the years. Now, Philip Glass brings his signature music and dramatic force to this literary classic. Working with Christopher Hampton as librettist, this new opera faithfully follows Kafka’s original story, relishing the author’s notorious paranoia and bizarre sense of humour. Dau feddwl eithriadol yn dod ynghyd - Philip Glass a Franz Kafka. Mae’r ddau yn feistri ar eu crefft. Mae gan y naill a’r llall arddull y gall rhywun ei hadnabod ar unwaith. Gyda’i gilydd, maen nhw’n cydweddu’n berffaith. Nid yw hanes hunllefus Kafka am ŵr yn cael ei arestio a’i erlyn am drosedd anhysbys gan awdurdod didrugaredd ac anhygyrch wedi colli dim o’i grym iasoer ar hyd y blynyddoedd. Nawr, mae Phillip Glass yn cyfuno ei gerddoriaeth adnabyddus a’i rym dramatig gyda’r clasur llenyddol hwn. Gan weithio gyda Christopher Hampton fel libretwr, mae’r opera newydd hon yn driw i stori wreiddiol Kafka, gan ymhyfrydu ym mharanoia a synnwyr digrifwch rhyfedd yr awdur.

12

029 2064 6900

7 November / Tachwedd

7.30pm

£15 - £25 Concessions / Gostyngiadau Under 25s / Dan 25

£2 off / i ffwrdd Half price / Hanner pris

Main House / Y Brif Theatr

Sung in English / Canu yn Saesneg

Running time / Hyd y perfformiad Approximately 2 hours 20 minutes including an interval / Tua 2 awr 20 munud gydag egwyl

@MTW_tweets Adaptation by / Addasiad gan Christopher Hampton

facebook.com/ musictheatrewales Conductor / Arweinydd Michael Rafferty

The Trial is a co-commission and co-production between Music Theatre Wales, the Royal Opera House, Theater Magdeburg and Scottish Opera / Mae The Trial yn gydgomisiwn ac yn gydgynhyrchiad rhwng Music Theatre Wales, y Tŷ Opera Brenhinol, Theater Magdeburg a Scottish Opera. shermancymru.co.uk


Dance Touring Partnership present Boy Blue Entertainment

The Five & the Prophecy of Prana 6+ Five young troublemakers are drawn into a power struggle that has divided a secret group of warriors. Given a chance to redeem themselves in the ensuing battle to restore peace, their actionpacked adventure becomes a celebration of camaraderie and the triumph of the human spirit. Set in modern Tokyo, The Five & the Prophecy of Prana sees dazzling visuals frame a dynamic fusion of hip-hop and martial arts in an explosive tribute to manga – Japan’s popular graphic novel form. The Olivier award-winning team behind Pied Piper have worked with the monks from the Shaolin Temple Warrior School, Japanese manga artist Akio Tanaka, and award-winning video animation studio Yeast Culture, to create this electrifying show. Mae pum person ifanc trafferthus yn cael eu tynnu i frwydr dros bŵer sydd wedi rhannu grŵp cyfrinachol o ryfelwyr. Cânt gyfle i unioni’r sefyllfa yn y frwydr sy’n dilyn i adfer heddwch, a daw eu hantur llawn cyffro yn ddathliad o gyfeillgarwch a buddugoliaeth yr ysbryd dynol. Wedi ei lleoli yn Nhokyo fodern, mae The Five & the Prophecy of Prana yn arddangosfa ddisglair sy’n cyfuno hip-hop a chrefft ymladd mewn teyrnged drawiadol i manga – math o nofel graffeg boblogaidd yn Japan. Mae’r tîm a enillodd wobr Olivier ac a oedd yn gyfrifol am Pied Piper, wedi gweithio gyda’r mynachod o Ysgol Milwyr Teml Shaolin, yr artist manga Siapaneaidd Akio Tanaka, a stiwdio fideo animeiddio llwyddiannus Yeast Culture, i greu’r sioe drydanol hon.

shermancymru.co.uk

14 & 15 November / Tachwedd

7.30pm

£15 - £22 Concessions / Gostyngiadau Under 25s / Dan 25 Family Ticket (4 people) / Tocyn Teulu (4 o bobl)

£2 off / i ffwrdd Half price / Hanner pris £45

Main House / Y Brif Theatr

English / Saesneg

Running time / Hyd y perfformiad 110m including interval / gydag egwyl Post-show talk / Trafodaeth wedi-sioe 14 November / Tachwedd

“A mash-up of superhero comics, Japanese manga and kung fu movies. Hip hop and fighting moves mesh wonderfully.” The Independent

@dancetp

facebook.com/ dancetouringpartnership

Production co-commissioned by the Barbican, London and Derry-Londonderry UK City of Culture. Produced by Boy Blue Entertainment. Co-produced by the Barbican and Les Théâtres de la Ville de Luxembourg. Additional support from The Great British Sasakawa Foundation and Laban Theatre, Trinity Laban Conservatoire of Music & Dance. Original creation and UK tour supported using public funding by the National Lottery through Arts Council England and Arts Council Wales.

029 2064 6900

13


14

029 2064 6900

shermancymru.co.uk


Sherman Cymru

IN association with Theatr Genedlaethol Cymru / ar y cyd â Theatr Genedlaethol Cymru

The Ugly Duckling / Yr Hwyaden Fach Hyll by / gan Katherine Chandler Director / Cyfarwyddwr Sara Lloyd 3-6 7 & 8 November / Tachwedd 8 December / Rhagfyr - 3 January / Ionawr Various times, see diary for details / Amseroedd amrywiol, gweler y dyddiadur am fanylion

£8 Studio / Stiwdio English or Welsh / Saesneg neu Cymraeg Running Time / Hyd y perfformiad Approximately 1 hour / Tua 1 awr

Relaxed Performances / Perfformiadau Hamddenol 29 December / Rhagfyr 11am (English) 30 December / Rhagfyr 1.30pm (Cymraeg)

BSL / IAP 20 December / Rhagfyr 11am

A tender and playful tale of belonging and friendship.

Stori annwyl a chwareus am berthyn ac am gyfeillgarwch.

Join the Ugly Duckling waddling and honking through a blossoming Spring, a glorious Summer, a swirling Autumn and a cold snowy Winter on an exciting journey of discovery. Our hero meets a host of farmyard friends on a big adventure to find a true home.

Ymunwch ag antur gyffrous yr Hwyaden Fach Hyll wrth iddo glegar a siglo’i ffordd drwy awyr ffres y Gwanwyn, haul braf yr Haf, dail lliwgar yr Hydref ac eira oer y Gaeaf. Yn ystod ei antur fawr bydd ein harwr yn cwrdd â llu o gyfeillion, cyn ffeindio’i gwir gartref.

With imaginative storytelling, delightful puppetry and music, this is a must-see show for all little ones and their families this Christmas.

Mae hon yn sioe deuluol arbennig i blant dan 7 oed, sy’n llawn dychymyg, pypedau a cherddoriaeth, peidiwch â cholli’r cyfle i ddod i’w gweld dros gyfnod y Nadolig eleni.

“This is a lovely interactive show for three to six year olds which will also warm adult hearts”

Welsh Adaptation by / Addasiad Cymraeg gan Mererid Hopwood

The Stage on Corina Pavlova and the Lion’s Roar

shermancymru.co.uk

Designer / Cynllunydd Hayley Grindle Composer and Musical Director / Cyfansoddwr a Chyfarwyddwr Cerddoriaeth Dyfan Jones 029 2064 6900

15


Sherman Cymru

arabian nights By / gan Dominic Cooke Director / Cyfarwyddwr Rachel O’Riordan Original score by / Sgôr wreiddiol gan Conor Mitchell

7+ 5 December / Rhagfyr - 3 January / Ionawr Previews / Rhagddangosiadau

5 & 6 December / Rhagfyr Various times, see diary for details / Amseroedd amrywiol, gweler y dyddiadur am fanylion Main House / Y Brif Theatr

English / Saesneg

£15 - £25 Previews / Rhagddangosiadau Concessions / Gostyngiadau Under 25s / Dan 25

£12 - £20 £2 off / i ffwrdd Half price / Hanner pris

Captioned / Capsiynau 20 December / Rhagfyr 2.00pm

Relaxed Performance / Perfformiad Hamddenol 30 December / Rhagfyr 2.00pm

Meet the cast / Cwrdd â’r cast 29 December / Rhagfyr 2.00pm

Far far away there lived a clever young girl, Shahrazad who enthralled her sister with her magical and enchanting stories.

Ymhell, bell i ffwrdd roedd merch ifanc glyfar o’r enw Shahrazad yn byw a oedd yn cyfareddu ei chwaer gyda’i straeon hudolus.

However, all the women of the land are in danger from their vengeful King, so Shahrazad embarks on a quest to transform the King with her gift of storytelling. Can her mythical tales of Ali Baba, Es-Sindibad the Sailor and Princess Parizade, of adventures in enchanted caves, dealings with crafty thieves, secret sorceresses, silly smelly men, and handsome heroes and beautiful princesses save her life?

Ond, mae pob menyw yn y wlad mewn perygl oherwydd y Brenin dialgar, felly mae Shahrazad yn mynd ati i geisio trawsnewid y Brenin gyda’i dawn am adrodd stori. A all ei straeon chwedlonol am Ali Baba, Es-Sindibad y Morwr a Thywysoges Parizade, am anturiaethau mewn ogofâu hudolus, troeon trwstan gyda lladron dichellgar, dewinesau cyfrinachol, dynion gwirion drewllyd, ac arwyr golygus a thywysogesau prydferth achub ei bywyd?

With a company of actor-musicians performing a brand new score, live, this promises to be a mesmerising, thrilling journey full of music, laughs and excitement this Christmas.

Gyda chwmni o actorion-gerddorion yn perfformio sgôr newydd sbon, yn fyw, mae hon yn argoeli i fod yn daith hudolus a gwefreiddiol o gerddoriaeth, hwyl a chyffro y Nadolig hwn.

Designer / Cynllunydd Hayley Grindle

Casting Director / Cyfarwyddwr Castio Kay Magson CDG

Composer and Musical Director / Trefniannau a Chyfarwyddwr Cerddorol Conor Mitchell

shermancymru.co.uk

029 2064 6900

Lighting Designer / Cynllunydd Goleuo Kevin Treacy 17


Photo / Llun: John Collingswood

National Youth Dance Wales / Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru Some of Wales’ finest young dancers take to the stage this summer with an exciting programme of contemporary dance! National Youth Dance Wales is delighted to welcome Odette Hughes as its Associate Director for 2014. Odette is from North Wales and has been Associate Director with the internationally-renowned company, Wayne McGregor I Random Dance, since 2007. Odette will create a brand new work with National Youth Dance Wales 2014. The dancers will also perform the highly-charged and popular ‘Scuse Me While I Kiss The Sky by guest choreographer, Theo Clinkard, which wowed audiences at its premiere in 2013.

28 August

8.00pm

£14 Concessions / Gostyngiadau Under 25s / Dan 25

£2 off / i ffwrdd £5

Main House / Y Brif Theatr

English / Saesneg

Bydd rhai o ddawnswyr gorau Cymru yn ymddangos ar y llwyfan yr haf hwn gyda rhaglen gyffrous o ddawnsio cyfoes! Mae Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn falch iawn i groesawu Odette Hughes fel Cyfarwyddwr Cysylltiol 2014. Mae Odette yn dod o Ogledd Cymru ac mae wedi bod yn Gyfarwyddwr Cysylltiol gyda’r cwmni byd-enwog Wayne McGregor I Random Dance, ers 2007. Bydd Odette yn creu gwaith newydd sbon gyda Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2014. Bydd y dawnswyr hefyd yn perfformio’r darn hynod ddadleuol a phoblogaidd ‘Scuse Me While I Kiss The Sky gan y coreograffydd gwadd, Theo Clinkard, a greodd argraff fawr yn y perfformiad cyntaf yn 2013.

18

029 2064 6900

shermancymru.co.uk


shakespeare schools festival

The Shakespeare Schools Festival is the UK’s largest youth drama festival and enables over 1,000 primary, secondary, and special schools to stage abridged Shakespeare productions in their local professional theatre. Each night four schools perform four different Shakespeare plays. Come and party with Shakespeare and celebrate the achievements of your local schools in a wonderful evening of entertainment. Gŵyl Ysgolion Shakespeare yw’r ŵyl ddrama ieuenctid fwyaf yn y DU ac mae’n galluogi dros 1,000 o ysgolion cynradd, uwchradd ac ysgolion arbennig i lwyfannu cynyrchiadau cryno o waith Shakespeare yn eu theatr broffesiynol leol. Bob nos bydd pedair ysgol yn perfformio pedair drama Shakespeare wahanol. Dewch i fwynhau gyda Shakespeare a dathlu cyflawniadau eich ysgolion lleol mewn noson wych o adloniant.

18 & 19 November / Tachwedd

7.30pm

£10 Concessions / Gostyngiadau

£2 off / i ffwrdd

Main House / Y Brif Theatr

English / Saesneg

“Had I encountered something like Shakespeare Schools Festival, I believe my life would have bounced forward over some of the inhibitions and incomprehensions of adolescence. Childhood deserves such luck.” Sir Tom Stoppard Shakespeare Schools Festival Patron

shermancymru.co.uk

029 2064 6900

19


Sherman 5, generously supported by the Paul Hamlyn Foundation, is designed to give people who have never attended a performance at the Sherman Theatre the chance to do so. From the Autumn, special Sherman 5 nights across the range of our artistic programme will allow new audiences to experience a whole new world of the arts right here in Cardiff! We believe that the arts have a place in everyone’s life and will be using the award from the Paul Hamlyn Foundation to ensure that the Sherman Theatre is accessible for all people and communities. In the first year we will be focusing this work on audiences from within the Communities First areas of Cardiff. Nod Sherman 5, a noddir yn hael gan Sefydliad Paul Hamlyn, yw rhoi cyfle i’r rhai nad ydynt erioed wedi gweld perfformiad yn Theatr y Sherman i wneud hynny. Gan ddechrau yn yr hydref, bydd nosweithiau arbennig Sherman 5 ar draws ystod ein rhaglenni artistig yn caniatáu i gynulleidfaoedd newydd brofi byd newydd o gelfyddydau yma yng Nghaerdydd! Rydym yn credu bod lle i’r celfyddydau ym mywyd pawb a byddwn yn defnyddio’r arian gan Sefydliad Paul Hamlyn i sicrhau bod Theatr y Sherman yn hygyrch i bawb o bob cymuned. Bydd y gwaith hwn yn canolbwyntio ar gynulleidfaoedd yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf Caerdydd.

To find out more please get in touch with / I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Guy O’Donnell Paul Hamlyn Club Coordinator/ Cydlynydd Clwb Paul Hamlyn 029 2064 6976 guy.odonnell@shermancymru.co.uk

20

029 2064 6900

In the pilot stage the Sherman 5 project has successfully enabled 594 new audience visits to Sherman Cymru productions. Fel rhan o gyfnod datblygu, mae Sherman 5 wedi llwyddo i sicrhau 594 ymweliad gan cynulleidfaoedd newydd i gynyrchiadau Sherman Cymru.

“Absolutely brilliant, my sons first experience of live theatre and I can’t wait to bring him again!” Not Now Bernard

“Ab Fab! my daughters 1st trip to the theatre and defo won’t be the last!” Not Now Bernard

“I enjoyed everything about my visit, my 5 year old was happy and that made me happy!” Rockpool

“A day like today we can’t really afford often, so thank you!” Not Now Bernard

“The performance captured me from beginning to end, I will definitely come again” Maudies Rooms

shermancymru.co.uk


shermancymru.co.uk

029 2064 6900

21


creative learning dysgu creadigol

Our Creative Learning team runs a vast range of unique projects for people of all ages and levels of experience. Whether you’re looking for a performance, a workshop, a training opportunity or a creative experience get in touch and get involved. From September we will launch our new look Youth Theatre and Sherman Players which is open to anyone. Mae ein Tîm Dysgu Creadigol yn cynnal amrywiaeth eang o brosiectau unigryw i bobl o bob oed yn amrywio o’r profiadol i’r dibrofiad. P’un a ydych yn edrych am berfformiad, gweithdy, cyfle hyfforddi neu brofiad creadigol, cysylltwch â ni er mwyn cymryd rhan. O fis Medi ymlaen byddwn yn lansio ein Theatr Ieuenctid ar ei newydd wedd a Sherman Players sydd ar agor I bawb.

Outreach & Schools Programme Rhaglen Ymestyn ag Ysgolion

fresh ink

Workshops are designed to help implement the LNF Framework, contextualising learning. Focus on CPD for teachers and reflection on learning and teaching practices.

Cwrs ysgrifennu creadigol 6 wythnos i ysgolion a grwpiau cymunedol sy’n dod i uchafbwynt gyda pherfformiad sgript mewn llaw yn Stiwdio y Sherman.

A 6 week creative writing course for schools and community groups culminating in a script in hand performance in Sherman’s Studio.

Gweithdai wedi’u cynllunio i helpu i weithredu’r Fframwaith LNF, cyd-destun dysgu. Canolbwyntio ar CPD ar gyfer athrawon a myfyrio ar arferion dysgu ac addysgu.

4-9

15-22

Sherman Sherbets Sierbets Sherman

INC. Youth Theatre Theatr Ieuenctid INC

Saturday morning drama workshops for children developing key performance skills, imagination and confidence.

A theatre group for young people with and without learning disabilities / difficulties who meet on a Monday evening.

Gweithdy drama i blant ar fore Sadwrn i ddatblygu sgiliau perfformiad allweddol, dychymyg a hyder.

Grŵp theatr i bobl ifanc gydag anableddau / anawsterau dysgu a heb anableddau / anawsterau dysgu ar nos Lun.

22

029 2064 6900

shermancymru.co.uk


10-18

18+

Sherman Youth Theatre Theatr Ieuenctid Sherman We are re-launching our Youth Theatre from September with an exciting opportunity for young people to develop their personal and performance skills with support and guidance from trained and experienced practitioners. Throughout the year you will work on various individual and team work exercises, voice and movement and also the chance to work closely with a Sherman Theatre production.

Sherman Players We are starting a new drama group at Sherman Theatre which is open to anyone interested in theatre, acting or wanting to do something as a hobby on a weekly basis. Open to all ages and with no experience necessary, you can be a part of a dynamic drama group where you will have fun learning and developing new skills by qualified tutors in acting, clowning, combat and mask making. Once a year you will have the opportunity to be a part of a full production with a professional director.

Full details about Sherman Youth Theatre can be found at www.shermancymru.co.uk

Rydym yn ail-lansio ein Theatr Ieuenctid ym mis Medi sy’n cynnig cyfle cyffrous i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau personol a’u sgiliau perfformio gyda chymorth ac arweiniad gan ymarferwyr hyfforddedig a phrofiadol. Drwy gydol y flwyddyn byddwch yn gweithio ar amrywiol ymarferion, llais a symudiad yn unigol ac fel rhan o dîm a chewch hefyd y cyfle i weithio’n agos ar un o gynyrchiadau Theatr y Sherman. I’r rhai a chanddynt ddiddordeb yn yr hyn sy’n digwydd yng nghefn y llwyfan, ceir cyfle hefyd i gysgodi’r rhai yng ngrwpiau oedran hŷn y Theatr Ieuenctid yn ogystal â chreu cynhyrchiad llawn.

Rydym yn dechrau grŵp drama newydd yn Theatr y Sherman sydd ar agor i unrhyw un a chanddo ddiddordeb mewn theatr, actio neu sy’n awyddus i wneud rhywbeth fel hobi yn wythnosol. Mae ar agor i bobl o bob oed ac nid oes angen profiad arnoch. Gallwch fod yn rhan o grŵp drama dynamig lle y cewch hwyl yn datblygu ac yn dysgu sgiliau newydd gan diwtoriaid cymwys ym meysydd actio, bod yn glown, ymladd a hyd yn oed creu mygydau. Unwaith y flwyddyn cewch gyfle i fod yn rhan o’r cynhyrchiad llawn gyda chyfarwyddwr proffesiynol.

Mae rhagor o fanylion am Theatr Ieuenctid Sherman ar gael ar www.shermancymru.co.uk

get involved cymrud rhan shermancymru.co.uk

029 2064 6900

david.lydiard@shermancymru.co.uk

@ShermanCreate

Facebook.com/shermancymru

029 2064 6900

23


cafe bar bar caffi

10.45am - 11.00pm Monday - Saturday / Dydd Llun - Dydd Sadwrn (4pm if no performance / 4pm os nad oes perfformiad)

When you’re next in to catch a show, or just in the area, pop in to our café bar. Whether for a pre (or post!) performance drink or a coffee and cake at lunchtime we’ve got just the thing for you. Offering free WiFi and a sociable, welcoming atmosphere our foyer and café bar presents the ideal location to host your meeting, a catch-up with friends or to just sit and people-watch!

If you would like to use the foyer or any of our spaces please contact Marina Newth / Os hoffech ddefnyddio’r cyntedd neu unrhyw ofod sydd gennym, cysylltwch â Marina Newth

Y tro nesaf y byddwch yn dod i weld sioe, neu’r tro nesaf y byddwch yn y cyffiniau, galwch i mewn i’n caffi bar. Os am lymaid cyn (neu ar ôl!) perfformiad neu baned a theisen amser cinio, mae gennym y lle delfrydol i chi. Gydag amgylchedd cymdeithasol a chroesawgar, a WiFi am ddim, mae ein cyntedd a’n caffi bar yn lleoliad delfrydol i gynnal cyfarfod, sgwrsio â hen ffrindiau neu eistedd a gwylio’r byd yn mynd heibio!

029 2064 6956 marina.newth@shermancymru.co.uk shermancymru.co.uk

foyer sessions sesiynau’r foyer On a regular basis we invite the best artists and bands from Cardiff and further afield to perform at our Foyer Sessions performances. With a relaxed atmosphere, a well-stocked bar and most importantly free entry, these nights are hugely popular and a great way to enjoy live music. We endeavour to offer a platform for local, emerging talent within Wales and if you would like to play a future date we’d love to hear from you!

24

029 2064 6900

Rydym yn gwahodd yr artistiaid a’r bandiau gorau o Gaerdydd a thu hwnt i berfformio yn ein Sesiynau’r Cyntedd hamddenol yn rheolaidd. Gydag awyrgylch hamddenol, bar â digonedd o ddewis ac, yn anad dim, mynediad am ddim, mae’r nosweithiau hyn yn boblogaidd iawn ac yn ffordd wych i fwynhau cerddoriaeth fyw. Rydym yn anelu at gynnig llwyfan i ddoniau newydd lleol yng Nghymru ac os hoffech chwarae yn y dyfodol, byddem yn falch iawn o glywed gennych.

shermancymru.co.uk


get involved Cymerwch ran Do you have a passion for theatre? Would you love the opportunity to become more involved and discover how the theatre operates? We’ll be announcing some exciting volunteering opportunities very soon. Keep an eye on our website or follow us on Twitter to find out more.

Wrth eich bodd gyda’r theatr? Hoffech chi gael cyfle i gymryd mwy o ran a darganfod sut mae’r theatr yn gweithio? Byddwn yn cyhoeddi cyfleoedd gwirfoddoli cyffrous cyn bo hir. Cadwch eich llygaid ar ein gwefan neu dilynwch ni ar Twitter i gael gwybod rhagor.

pre-orders Ap archebu ymlaen llaw Skip the queues at the bar with our new pre-order app! This Autumn we are proud to announce the unveiling of our new pre-order app. This easy to use app allows you to order and pay for your drinks via your mobile device in advance and avoid the pre-show rush and any interval queues. Download the free My Order App from your app store and use the venue code SHER to get started. More information is available on our website. Yr Hydref hwn mae’n bleser gennym lansio ein ap archebu ymlaen llaw! Mae hwn yn hawdd ei ddefnyddio ac mae’n eich galluogi i archebu eich diodydd a thalu amdanynt ymlaen llaw er mwyn osgoi’r rhuthr cyn y sioe a’r ciwiau yn ystod yr egwyl. Lawrlwythwch ein app rhad ac am ddim ‘My Order App’ yn eich ‘app store’ a defnyddiwch y côd SHER i ddechrau. Am fwy o wybodaeth, ewch ar ein gwefan.

shermancymru.co.uk

029 2064 6900

25


the sherman needs your support / mae sherman eich angen chi

As the Sherman enters a new and exciting chapter, we are asking you to support us in the work we do.

Wrth i’r Sherman ddechrau ar bennod newydd a chyffrous yn ei hanes, gofynnwn i chi gefnogi ein gwaith.

Joining Calon will bring you into the heart of Sherman Cymru as you will be contributing to the vital lifeline that the company needs to continue creating great artistic work for all.

Bydd ymuno â Calon yn dod â chi at graidd Sherman Cymru ei hun, gan y byddwch yn cyfrannu at yr hyn sy’n gwbl hanfodol i alluogi’r Cwmni I barhau i greu gwaith artistig ardderchog i bawb.

Your support will help the Sherman to:

Bydd eich cefnogaeth yn helpu Sherman Cymru i:

• Produce exceptional work in Welsh and English

• I gynhyrchu gwaith rhagorol yn Gymraeg ac yn Saesneg

• Present productions by the UK’s most prestigious companies

• I gyflwyno cynyrchiadau gan gwmniau mwyaf adnabyddus y DU

• Offer creative opportunities for young people in Cardiff and the surrounding areas

• I greu cyfleoedd creadigol i bobl ifanc Caerdydd a’r ardaloedd cyfagos

• Develop the talent of many artists and writers

• I ddatblygu talent nifer o artistiaid ac awduron

• Work within the many communities of Cardiff engaging people in the arts. For an annual donation you will be making a big difference to Sherman Cymru.

• I weithio gyda nifer o gymunedau Caerdydd er mwyn rhoi profiadau celfyddydol i bawb. Am gyfraniad blynyddol, cewch lu o fanteision a fydd yn eich denu fwyfwy i gorlan y Sherman.

Thank you to our recent and current supporters / Diolch i’n Cefnogwyr diweddaraf a phresennol • Paul Hamlyn Foundation

• The Moondance Foundation

• Garfield Weston Foundation

• Big Lottery Fund

• Simon Gibson Charitable Trust

• Sherman’s Travel Partner / Cyswllt Teithio– Ferris Coaches

• Fenton Arts Trust • The Equitable Charitable Trust

26

• D’Oyly Carte Charitable Trust • The Gibbs Trust

029 2064 6900

shermancymru.co.uk


calon £35 (£50 couple)

Calon £35 (£50 i gwpwl)

• 10% off at the café bar

• 10% yn y caffi bar

• Special offers throughout the year

• Cynigion arbennig drwy gydol y flwyddyn

• Invitation to Calon nights

• Gwahoddiad i nosweithiau Calon

• Discounted tickets for specific shows

• Gostyngiadau ar docynnau ar gyfer sioeau penodol

CALON Plus £60 (£80 couple)

Calon Plus £60 (£80 i gwpwl)

All the benefits of Calon, plus:

Holl fanteision Calon, ac:

• 1 free ticket voucher for the show of your choice during the season (2 tickets for couple membership)

• 1 daleb ar gyfer tocyn am ddim i sioe o’ch dewis yn ystod y tymor (2 docyn ar gyfer aelodaeth cwpwl)

• Half price tickets for first performance of Sherman productions

• Tocynnau hanner pris ar gyfer perfformiad cyntaf cynyrchiadau’r Sherman

• Free postage on tickets • First look at Season brochure

• Dim tâl postio ar docynnau • Cipolwg cyntaf ar Raglen y tymor

calon Premiere £100 (£150 couple)

Calon Premiere £100 (£150 i gwpwl)

All the benefits of Calon and Calon Plus, plus:

Holl fanteision Calon, ac Calon Plus, ac:

• 2 free ticket and drink vouchers for the show of your choice within a season (4 for couple membership) • Free programme to every Sherman production (where there is one) • 2 free tickets to Sherman guest performances (4 for couple membership)

For further details and to join, please visit our website or call our friendly Ticketing team on / I gael rhagor o fanylion ac i ymuno, ewch i’n gwefan neu ffoniwch ein tîm cyfeillgar yn y Swyddfa Docynnau ar

shermancymru.co.uk

• 2 daleb ar gyfer tocyn am ddim a diodydd i’r sioe o’ch dewis mewn tymor (4 i aelodaeth cwpwl) • Rhaglen am ddim ar gyfer pob un o gynyrchiadau’r Sherman (lle mae rhaglen ar gael) • 2 docyn am ddim i berfformiadau gwestai’r Sherman (4 i aelodaeth cwpwl)

029 2064 6900 www.shermancymru.co.uk

029 2064 6900

27


visitor information gwybodaeth i ymwelwyr

Ticket Office Swyddfa Docynnau 10.00am - 9.00pm Monday - Saturday / Dydd Llun - Dydd Sadwrn (6pm if no performance / 6pm os nad oes perfformiad)

029 2064 6900 shermancymru.co.uk tickets@shermancymru.co.uk

The Sherman Theatre has a flexible approach to pricing so that we can always offer tickets at a wide range of prices. The exact price of each seat in the theatre will vary for each performance but there will always be at least 40 tickets available at the lowest price and we offer a wide range of discounts.

Mae gan Theatr y Sherman agwedd hyblyg at brisiau, fel ein bod ni’n gallu cynnig tocynnau ar amrywiaeth eang o brisiau bob tro. Fe fydd union bris pob sedd yn y theatr yn amrywio ar gyfer pob perfformiad, ond fe fydd o leiaf 40 tocyn ar gael ar y pris isaf bob tro, ac rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o ostyngiadau.

Reservations

Cadw Tocynnau

We can reserve your tickets for up to 3 days until we receive your payment. If you book less than 3 days before the event, we’ll need you to pay straight away. We are not able to offer reservations for all of our events.

Fe allwn ni gadw tocynnau i chi am hyd at 3 diwrnod hyd nes i ni dderbyn eich taliad. Os ydych yn archebu lai na 3 diwrnod cyn y digwyddiad, fe fydd angen i chi dalu ar unwaith. Nid ydym yn gallu cadw tocynnau ar gyfer pob un o’n digwyddiadau.

Concessions

Gostyngiadau

Students in full time education, seniors, registered disabled, claimants and Equity & Writers Guild members are all entitled to tickets at the concession rate.

Mae myfyrwyr mewn addysg llawn amser, yr henoed, y rheiny sydd wedi eu cofrestru’n anabl, y rheiny sy’n hawlio budddaliadau ac aelodau Equity yn cael gostyngiad ar bris tocynnau.

Under 25s

Dan 25

Young people under 25 are entitled to half price tickets for most, but not all, performances.

Mae pobl ifanc dan 25 yn cael prynu tocynnau am hanner y pris ar gyfer mwyafrif perfformiadau Sherman Cymru, ond nid pob un.

Companion Seats Persons with a disability who require someone to accompany them are entitled to a free ticket for their companion.

Sêt Cydymaith

Group bookings

Archebu ar gyfer grwp

10% discount when booking 8 or more.

Gostyngiad 10% pan fyddwch chi’n archebu 8 tocyn neu fwy.

Tickets are non-refundable unless the performance is cancelled or rescheduled or where there is a material change to the programme of the event.

Nid ellir cael ad-daliadau ar docynnau oni bai fod y perfformiad yn cael ei ganslo neu ei ail-drefnu neu lle mae newid deunydd i raglen y digwyddiad.

Full terms and conditions of booking are available on our website: shermancymru.co.uk

Mae’r amodau a thelerau llawn ar gyfer archebu tocynnau ar gael ar ein gwefan: shermancymru.co.uk

28

029 2064 6900

Mae pobl anabl sydd angen rhywun i’w hebrwng yn gallu cael tocyn am ddim ar gyfer eu gofalwr.

shermancymru.co.uk


how to find us sut i ddod o hyd i ni We like to encourage more people, wherever possible, to walk, cycle and use public transport when visiting the Sherman Theatre. We can help by providing you with as much travel information and support as possible. It’s our small contribution towards helping to improve our environment, public health and quality of life.

Rydyn ni’n hoffi annog mwy o bobl, ble’n bosib, i gerdded, beicio a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus wrth ymweld â Theatr y Sherman. Fe allwn ni eich helpu trwy ddarparu cymaint o gymorth a gwybodaeth ar deithio â phosib, ar eich cyfer. Dyma’n cyfraniad bach ni tuag at helpu gwella ein hamgylchedd, iechyd y cyhoedd ac ansawdd bywyd.

By Foot, Bike & Public Transport

Ar Droed, Beic a Cludiant Cyhoeddus

The Sherman Theatre is easily accessible on foot or bicycle – a 10 minute walk from the New Theatre, and 15 minutes from the Queen Street shopping area. There are a number of pink cycle-hoops along Senghennydd Road to securely park your bicycle. Cathays Train Station is only a 2 minute walk away and the No. 35 bus stops directly outside the building.

Mae Theatr y Sherman yn hygyrch iawn ar droed neu ar feic - 10 munud y mae’n ei gymryd ar droed o’r New Theatre, a 15 munud o ardal siopa Heol y Frenhines. Mae yna nifer o gylchoedd beicio pinc ar hyd Ffordd Senghennydd er mwyn i chi barcio’ch beic yn ddiogel. Mae Gorsaf Drenau Cathays 2 munud i ffwrdd ar droed ac mae bws Rhif 35 yn stopio tu allan i’r adeilad.

By Car

O’r M4 o gyfeiriad y Dwyrain (Cyffordd 29 A48) neu o’r M4 o gyfeiriad y Gorllewin (Cyffordd 32) dilynwch yr arwyddion at Ganol y Ddinas ar yr A470 (Ffordd y Gogledd). Ewch heibio i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a throwch i’r chwith i Boulevard de Nantes. Trowch i’r chwith i Park Place a chymerwch y troad cyntaf ar y dde i St Andrew’s Place. Ffordd Senghennydd yw’r troad llym cyntaf ar y chwith yn union wedi i chi fynd o dan y bont yn St. Andrew’s Place.

From M4 East (Junction 29 A48) or M4 West (Junction 32) follow signs to the City Centre on the A470 (North Road). Pass Royal Welsh College of Music and Drama and turn left onto Boulevard de Nantes. Turn first left onto Park Place and the first right onto St Andrew’s Place. Senghennydd Road is the first sharp turning on the left immediately after going under the bridge on St. Andrew’s Place.

Parking

Mewn Car

There are spaces available for blue badge holders located in front of the building. There is a dropoff point with a dropped kerb leading to the main entrance. On-street parking in this area is free after 6pm. Between 8am and 6pm MondaySaturday Pay and Display parking meters are in operation. Same charges apply 10am – 5pm on Sunday. Senghennydd Road has short and long stay parking. These are clearly signposted.

Parcio

shermancymru.co.uk

029 2064 6900

Mae yna barcio mynediad i ddeiliaid bathodynnau glas o flaen yr adeilad. Mae yna fan gollwng gyda phalmant isel sy’n arwain at y brif fynedfa. Mae parcio ar y stryd yn yr ardal hon yn rhad ac am ddim ar ôl 6yh. Rhwng 8yb a 6yh o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, mae mesuryddion parcio Talu ac Arddangos ar waith. Mae’r un taliadau’n berthnasol o 10yb - 5yp ar ddydd Sul. Mae yna barcio cyfnod byr a chyfnod hir ar Ffordd Senghennydd. Mae yna arwyddion clir at y rhain.

29


diary dyddiadur Date Dyddiad

Time Amser

Performance Perfformiad

Information Gwybodaeth

Theatre Theatr

Page Tudalen

Main House / Y Brif Theatr

16

Studio / Stiwdio

3

Studio / Stiwdio

3

AUGUST / AWST Thu / Iau 28

8.00pm

National Youth Dance Wales

September / Medi Wed / Mer 10

7.30pm

Wendy Hoose

Thu / Iau 11

7.30pm

Wendy Hoose

Fri / Gwe 12

5.30pm

Wendy Hoose

Studio / Stiwdio

3

9.00pm

Wendy Hoose

Studio / Stiwdio

3

5.30pm

Wendy Hoose

Studio / Stiwdio

3

9.00pm

Wendy Hoose

Studio / Stiwdio

3

Sat / Sad 13

T

October / Hydref Thu / Iau 2

7.30pm

Romeo & Juliet (Preview / Rhagddangosiad)

Main House / Y Brif Theatr

4

Fri / Gwe 3

7.30pm

Romeo & Juliet (Preview / Rhagddangosiad)

Main House / Y Brif Theatr

4

Sat / Sad 4

7.30pm

Romeo & Juliet (Preview / Rhagddangosiad)

Main House / Y Brif Theatr

4

Mon / Llu 6

6.00pm

Romeo & Juliet (Preview / Rhagddangosiad)

Main House / Y Brif Theatr

4

Tue / Maw 7

7.30pm

Romeo & Juliet

Main House / Y Brif Theatr

4

Wed / Mer 8

7.30pm

Romeo & Juliet

Main House / Y Brif Theatr

4

Thu / Iau 9

7.30pm

Romeo & Juliet

Main House / Y Brif Theatr

4

Fri / Gwe 10

7.30pm

Romeo & Juliet

Main House / Y Brif Theatr

4

Sat / Sad 11

7.30pm

Romeo & Juliet

Main House / Y Brif Theatr

4

Mon / Llu 13

6.00pm

Romeo & Juliet

Main House / Y Brif Theatr

4

Tue / Maw 14

7.30pm

Romeo & Juliet

Main House / Y Brif Theatr

4

Wed / Mer 15

7.30pm

Romeo & Juliet

CAP

Main House / Y Brif Theatr

4

Thu / Iau 16

7.30pm

Romeo & Juliet

T

Main House / Y Brif Theatr

4

Fri / Gwe 17

7.30pm

Romeo & Juliet

Main House / Y Brif Theatr

4

Sat / Sad 18

7.30pm

Romeo & Juliet

Main House / Y Brif Theatr

4

Thu / Iau 23

7.30pm

In Time O' Strife

Main House / Y Brif Theatr

6

Fri / Gwe 24

7.30pm

In Time O' Strife

Main House / Y Brif Theatr

6

Sat / Sad 25

2.30pm

In Time O’Strife

Main House / Y Brif Theatr

6

7.30pm

In Time O’Strife

Main House / Y Brif Theatr

6

11.00am

Match

Studio / Stiwdio

7

2.00pm

Match

Studio / Stiwdio

7

11.00am

Match

Studio / Stiwdio

7

2.00pm

Match

Studio / Stiwdio

7

7.30pm

Ruby Wax

Main House / Y Brif Theatr

8

11.00am

Match

Studio / Stiwdio

7

2.00pm

Match

Studio / Stiwdio

7

4.00pm

Match

Studio / Stiwdio

7

Mon / Llu 27

Tue / Maw 28

Wed / Mer 29

T

T

November / Tachwedd Sat / Sad 1

7.30pm

Mark Watson

Main House / Y Brif Theatr

9

Fri / Gwe 7

1.30pm

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

7.30pm

The Trial

Main House / Y Brif Theatr

10

30

029 2064 6900

shermancymru.co.uk


Date Dyddiad

Time Amser

Performance Perfformiad

Information Gwybodaeth

Theatre Theatr

Page Tudalen

November / Tachwedd Sat / Sad 8

11.00am

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

Yr Hwyaden Fach Hyll

Studio / Stiwdio

12

Fri / Gwe 14

7.30pm

The Five & the Prophecy of Prana

Main House / Y Brif Theatr

11

Sat / Sad 15

7.30pm

The Five & the Prophecy of Prana

Main House / Y Brif Theatr

11

Tue / Maw 18

7.30pm

Shakespeare Schools Festival

Main House / Y Brif Theatr

17

Wed / Mer 19

7.30pm

Shakespeare Schools Festival

Main House / Y Brif Theatr

17

T

December / Rhagfyr Fri / Gwe 5

7.00pm

Arabian Nights (Preview / Rhagddangosiad)

Main House / Y Brif Theatr

14

Sat / Sad 6

7.00pm

Arabian Nights (Preview / Rhagddangosiad)

Main House / Y Brif Theatr

14

Mon / Llun 8

11.00am

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

2pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

10.30am

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

11.00am

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

7.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

10.30am

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

11.00am

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

Yr Hwyaden Fach Hyll

Studio / Stiwdio

12

10.30am

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

11.00am

Yr Hwyaden Fach Hyll

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

10.30am

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

11.00am

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

11.00am

Yr Hwyaden Fach Hyll

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

2.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

2.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

10.30am

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

11.00am

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

10.30am

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

11.00am

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

Yr Hwyaden Fach Hyll

Studio / Stiwdio

2

2.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

10.30am

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

11.00am

Yr Hwyaden Fach Hyll

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

The Ugly Duckling

Main House / Y Brif Theatr

14

2.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

10.30am

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

11.00am

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

Yr Hwyaden Fach Hyll

Studio / Stiwdio

12

10.30am

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

11.00am

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

Tue / Maw 9

Wed / Mer 10

Thu / Iau 11

Fri / Gwe 12

Sat / Sad 13

Mon / Llu 15

Tue / Maw 16

Wed / Mer 17

Thu / Iau 18

Fri / Gwe 19

shermancymru.co.uk

029 2064 6900

31


Date Dyddiad

Time Amser

Performance Perfformiad

Information Gwybodaeth

Theatre Theatr

Page Tudalen

Studio / Stiwdio

12

Studio / Stiwdio

12

Main House / Y Brif Theatr

14

December / Rhagfyr Sat / Sad 20

Mon / Llu 22

Tue / Maw 23

Wed / Mer 24

Sat / Sad 27

Mon / Llu 29

Tue / Maw 30

Wed / Mer 31

11.00am

The Ugly Duckling

1.30pm

The Ugly Duckling

2.00pm

Arabian Nights

11.00am

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

2.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

7.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

11.00am

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

Yr Hwyaden Fach Hyll

Studio / Stiwdio

12

2.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

7.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

11.00am

Yr Hwyaden Fach Hyll

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

5.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

11.00am

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

2.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

7.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

11.00am

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

2.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

11am

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

Yr Hwyaden Fach Hyll

Studio / Stiwdio

12

2.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

7.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

11.00am

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

Yr Hwyaden Fach Hyll

Studio / Stiwdio

12

5.00pm

Arabian Nights

BSL

CAP

RP

MTC

RP RP

14

January / Ionawr Fri / Gwe 2

Sat / Sad 3

11.00am

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

Yr Hwyaden Fach Hyll

Studio / Stiwdio

12

2.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

11.00am

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

1.30pm

The Ugly Duckling

Studio / Stiwdio

12

2.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

7.00pm

Arabian Nights

Main House / Y Brif Theatr

14

Information Key / Allwedd Gwybodaeth

32

Sherman 5

Post-show Talk / Trafodaeth wedi-sioe

Meet the Cast / Cwrdd a’r cast

BSL / IAP

Captioned / Capsiynau

Relaxed Performance / Perfformiad Hamddenol

029 2064 6900

029 2064 6900 shermancymru.co.uk

facebook.com/ shermancymru

@shermancymru

shermancymru.co.uk


access information gwybodaeth am fynediad

Keep up to date by signing up to our emails / Cofrestrwch i dderbyn ein ebyst am y newyddion diweddaraf shermancymru.co.uk facebook.com /shermancymru

@shermancymru

Sherman Cymru welcomes everyone and we have range of services to make your visit more enjoyable.

Mae Sherman Cymru yn croesawu pawb, ac mae gennym wasanaethau amrywiol i sicrhau y bydd eich ymweliad mor bleserus â phosib.

Please visit shermancymru.co.uk or talk to one of our Ticketing and Reception Assistants on 029 2064 6900 for more information.

Ewch i shermancymru.co.uk neu siaradwch gydag un o Gynorthwywyr y Dderbynfa a’r Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900, am fwy o wybodaeth.

This brochure is available in large print, Braille and audio formats. You can request your preferred format by contacting the Ticket Office on: 029 2064 6900

Mae’r llyfryn tymor hwn ar gael mewn print bras, Braille neu ar lafar. Gallwch ofyn am y fformat sydd orau gennych chi drwy gysylltu â’r Swyddfa Docynnau ar: 029 2064 6900

main house y Brif Theatr

Sherman Cymru acknowledges the public investment of the Arts Council of Wales / Mae Sherman Cymru yn cydnabod buddsoddiad cyhoeddus gan Gyngor Celfyddydau Cymru. A Registered Charity / Elusen Gofrestredig


august 2014 january 2015 awst 2014 ionawr 2015

National Youth Dance Wales / Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 28 August / Awst

Wendy Hoose 10 – 13 September / Medi

Romeo & Juliet 2 – 18 October / Hydref

In Time O’Strife 23 – 25 October / Hydref

Match 27 – 29 October / Hydref

Ruby Wax: Sane New World 28 October / Hydref

Mark Watson: Flaws 1 November / Tachwedd

The Trial 7 November / Tachwedd

The Five and the Prophecy of Prana 14 & 15 November / Tachwedd

Shakespeare Schools Festival 18 & 19 November / Tachwedd

The Ugly Duckling / Yr Hwyaden Fach Hyll 8 December / Rhagfyr – 3 January / Ionawr

Arabian Nights 5 December / Rhagfyr – 3 January / Ionawr

029 2064 6900 shermancymru.co.uk Senghennydd Road / Ffordd Senghennydd Cardiff / Caerdydd CF24 4YE facebook.com/shermancymru @shermancymru

Sherman Autumn Brochure 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you