Page 1

17 – 21 April/Ebrill 2011 Chapter, Cardiff/Caerdydd


egin n/e: tyfiant newydd/ new growth springboard n/e: a point of departure/man cychwyn

y da n Su pril A 17 l Su d d Dy brill E 17

ay nd o M pril A 18 lun L dd Dy brill E 18

Sherman Cymru’s third bilingual festival celebrating new writing, new voices and new ventures in theatre. Trydedd gw ˆ yl ddwyieithog Sherman Cymru sy’n dathlu lleisiau, mentrau ac ysgrifennu newydd yn y theatr.

7.00pm

7.00yh

Actoresau yn... dweud storïau / Actorion yn... dweud storïau

Actoresau yn... dweud storïau / Actorion yn... dweud storïau

£4/£3 (Welsh)

£4/£3 (Cymraeg)

Truth or untruth? Recollection or imagination? Tales of birth, childhood, love and vampires! 2 performances, 2 companies, 2 audiences, 8 storytellers. A unique theatrical experience by Sera Moore Williams which separates performers and audience, and the experience of watching and listening, according to gender. (Originally developed with the support of Aberystwyth Arts Centre.)

Gwir neu gelwydd? Atgof neu ddychymyg? Storïau am enedigaeth a phlentyndod, am gariad a fampirod! 2 berfformiad, 2 gwmni, 2 gynulleidfa, 8 cyfarwydd. Profiad theatraidd unigryw gan Sera Moore Williams sy’n rhannu perfformwyr a chynulleidfa, a’r profiad o wylio a gwrando, yn ddynion ac yn ferched. (Datblygwyd yn wreiddiol gyda chefnogaeth Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.)

6.00pm

6.00yh

Hudo by Sarah Bickerton & Sherman Cymru Youth Theatre Llain Galed by Luned Aaron

Hudo gan Sarah Bickerton a Theatr Ieuenctid Sherman Cymru Llain Galed gan Luned Aaron

Rehearsed Readings, £4/£3 (Welsh)

Darlleniadau, £4/£3 (Cymraeg)

Hudo A showing of a devised new work inspired by contemporary attitudes towards fairies. Llain Galed Two girls. An old old story. An unexpected meeting. A biting, contemporary play which explores life’s paths and social polarities.

Box Office/Swyddfa Docynnau: 029 2030 4400

ay nd o M pril A 18 lun L dd Dy brill E 18

ay d s e Tu pril A 19 h wrt a M dd ll y D bri E 19

8.00pm

8.00yh

Ac Mae’n Dawel by Siân Price Myfanwy yn y Moorlands by Sharon Morgan

Ac Mae’n Dawel gan Siân Price Myfanwy yn y Moorlands gan Sharon Morgan

Rehearsed Readings £4/£3 (Welsh)

Darlleniadau £4/£3 (Cymraeg)

Ac Mae’n Dawel A powerful, metaphoric play portraying the gap between technology and reality.

Ac Mae’n Dawel Drama ddelweddol, rymus sy’n darlunio’r gofod rhwng technoleg a bywyd go iawn.

Myfanwy yn y Moorlands “They’ve been coming here for centuries; to the huge, impersonal monster. Anything is better than stagnation.” Under the bright lights of the city, rural and urban combine; a girl and a boy meet, love and move on.

Myfanwy yn y Moorlands “Maen nhw wedi dod ‘ma ar hyd y canrifoedd; i’r anghenfil mawr amhersonol. Mae unrywbeth yn well na merddwr.” Dan oleuadau’r brifddinas daw gwlad a thref ynghyd yn ferch a bachgen i garu a gwahanu.

6.00pm

6.00yh

The Butterfly Fugue by Lisa Parry

The Butterfly Fugue gan Lisa Parry

Rehearsed Reading £4/£3 (English)

Darlleniad £4/£3 (Saesneg)

One violin. One butterfly. One concert dress. Two women. But whose is the intruding voice? And why is one of the women desperate to play Bach? A haunting study of loss, stifled ambition and mental disintegration.

Un ffidil. Un glöyn byw. Un wisg gyngerdd. Dwy fenyw. Ond llais pwy sy’n ymyrryd? A pham mae un fenyw mor ofnadwy o awyddus i chwarae Bach? Astudiaeth emosiynol o golled, o uchelgais a fygwyd, a meddwl yn araf ddadfeilio.

6.00pm

6.00yh

Perfect Day

Perfect Day

Rehearsed Reading £4/£3 (English)

Darlleniad £4/£3 (Saesneg)

Sherman Cymru’s Young Writers Group and Youth Theatre members join forces to tell the tales of a diverse group on the day the world is ending

Aelodau Grwˆp Awduron Ifanc a Theatr Ieuenctid Sherman Cymru yn ymuno i adrodd hanesion grwˆp amrywiol iawn o bobl ar y diwrnod y daw’r byd i ben.

Hudo Dangosiad o waith cyffrous newydd wedi’i ysbrydoli gan agweddau cyfoes tuag at y Tylwyth Teg.

8.00pm

8.00yh

RAW: Light Arrested Between the Curtain and the Glass by Brad Birch

AMRWD: Light Arrested Between the Curtain and the Glass gan Brad Birch

£8/£6 (English)

£8/£6 (Saesneg)

Llain Galed Dwy ferch. Hen hanes. Cyfarfyddiad annisgwyl. Drama frathog, gyfoes sy’n trafod llwybrau bywyd a phegynau cymdeithasol.

More thrills than frills - a raw production of a new play about guilt, faith and devotion set in the bleak and brooding uplands of Mid Wales. Stifled by the heartache of a local tragedy, the small, god-fearing town of Nantglyn is fractured. Fuelled by his own regret, the local vicar takes it upon himself to reunite the parish. Where will his crusade take him and his congregation?

Drama am euogrwydd, ffydd a defosiwn wedi’i lleoli yn ucheldir llwm a diffaith y Canolbarth. Mae tref fechan dduwiol Nantglyn wedi ei mygu’n dilyn y torcalon ddaeth yn sgil digwyddiad trasig lleol. Ac yntau’n llawn edifeirwch, mae’r ficer lleol yn penderfynu ceisio uno’r plwyf unwaith yn rhagor. I ble fydd y crwsâd hwn yn mynd ag ef a’i braidd?

www.chapter.org

Box Office/Swyddfa Docynnau: 029 2030 4400

www.chapter.org


6.00pm ay The Finding of Pat Arnold d s e by Aled Roberts dn il Rehearsed Reading, £4/£3 (English) e r W p When does the imaginary become real? A r When does a shadow become flesh? An 20 e h absorbing reflection on grief, creativity erc M and the nature of reality. dd ill y D br E 6.00pm 20

y da s r u Th pril A 21 au dI d Dy brill E 21

Follow us on Twitter/ Dilynwch ni ar Twitter: @shermancymru #egin2011

6.00yh

The Finding of Pat Arnold gan Aled Roberts Darlleniad, £4/£3 (Saesneg)

Pryd ddaw’r dychmygol yn real? Pryd ddaw cysgod yn gig a gwaed? Myfyrdod ar alar, creadigrwydd a gwir natur realaeth. 6.00yh

Artists’ Development Presentation

Cyflwyniad Datblygiad Artistiaid

£4/£3 (English)

£4/£3 (Saesneg)

A selection of work and presentations from individuals and companies that have been supported by Sherman Cymru’s Artists’ Development initiative – includes contributions from Gareth Potter, Waking Exploits, George Goding and Becky Price.

Enghreifftiau o waith a chyflwyniadau unigolion a chwmnïau a gefnogwyd gan Menter Datblygu Artistiaid Sherman Cymru - gan gynnwys cyfraniadau gan Gareth Potter, Waking Exploits, George Goding a Becky Price.

8.00pm

8.00yh

RAW: Light Arrested Between the Curtain and the Glass by Brad Birch

AMRWD: Light Arrested Between the Curtain and the Glass gan Brad Birch

£8/£6 (English)

£8/£6 (Saesneg)

See Tuesday 19 April for more information.

Gweler manylion Dydd Mawrth 19 Ebrill.

6.00pm

6.00yh

Forum Discussion

Trafodaeth Fforwm

Free but ticketed – please reserve a place through Box Office (Bilingual Event)

Ni chodir tâl ond - archebwch le drwy’r Swyddfa Docynnau (Digwyddiad Ddwyieithog)

Sherman Cymru, National Theatre Wales and Theatr Genedlaethol Cymru hold an interactive, bilingual discussion around creating and presenting new work.

Sgwrs ryngweithiol ddwyieithog gyda Sherman Cymru, National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru ynghylch creu a chyflwyno gwaith newydd.

8.00pm

8.00yh

RAW: Light Arrested Between the Curtain and the Glass by Brad Birch

AMRWD: Light Arrested Between the Curtain and the Glass gan Brad Birch

£8/£6 (English)

£8/£6 (Saesneg)

See Tuesday 19 April for more information.

Gweler manylion Dydd Mawrth 19 Ebrill.

Box Office/Swyddfa Docynnau: Chapter, Cardiff/Caerdydd 029 2030 4400 www.chapter.org

Cefnogir gyda gwaddol Cymdeithas Theatr Cymru Supported by the legacy of Cymdeithas Theatr Cymru

Registered charity no./Rhif elusen gofrestredig 1118364. Design/Dylunio: elfen.co.uk

Egin:Springboard programme of events 2011  

Sherman Cymru’s third bilingual festival celebrating new writing, new voices and new ventures in theatre. Trydedd gwˆ yl ddwyieithog Sherma...