Page 1

September – December Medi – Rhagfyr 2012

029 2064 6900 shermancymru.co.uk

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

A


What's inside Y Tu Mewn

01 Hello and welcome to Sherman Cymru / CROESO CYNNES GAN SHERMAN CYMRU

Shows / Sioeau

02 Llwyth [Tribe]

Sherman Cymru and Theatr Genedlaethol Cymru

04 Before It Rains

Sherman Cymru and Bristol Old Vic

06

The Bloody Ballad

Theatr Iolo and gagglebabble

07 FAR

icon guide CANLLAW ARWYDDION A word from Gair oddi wrth

14+

Age guidance Canllaw Oedran

AfroVibes festival

UK Arts International

10

Yellow Moon & The Monster In The Hall

National Theatre of Scotland presents the Citizens Theatre productions

11

Scriptslam: After The Party

Sherman Cymru

12

Beautiful Burnout

Frantic Assembly and National Theatre of Scotland

14

Diary Of A Madman

Living Pictures

15

Cloud Man

Ailie Cohen Puppet Maker

16 L.O.V.E. Volcano

17 Further information Mwy o wybodaeth

Wayne McGregor | Random Dance

08

In The Locked Room & Ghost Patrol

Music Theatre Wales

18 Medea Headlong

Website link Cyswllt wefan

Free WiFi WiFi am ddim

20 Blue Sky

Pentabus Theatre

21

Mark Thomas: Bravo Figaro

Phil McIntyre Entertainments Ltd

22 Pobby And Dingan

Travelling Light Theatre Company

23 Llanast! (Carnage) Location marker Arwydd lleoliad

Theatr Bara Caws

24 The Snow Tiger / Teigr yr Eira

Sherman Cymru

26 Peter Pan

Sherman Cymru

28 Creative Learning / DYSGU CREADIGOL 34 Playwriting / Sgriptio 36 CafĂŠ Bar / Bar Caffi 37 Calon 38 Visitor Information / Gwybodaeth I Ymwelwyr 40 Diary / Dyddiadur Cover Boorman B Photo / Llun 029y Clawr: 2064 Phil 6900 / shermancymru.co.uk


Hello and welcome to the Sherman Cymru autumn brochure!

Helo a chroeso i lyfryn tymor yr hydref Sherman Cymru!

It’s surprising to think that six months have already passed since we reopened as so much has happened in that time. We have been packing Theatre 1 and 2 with exciting new productions and have been delighted to welcome audiences old and new back into our new building.

Mae’n syndod meddwl bod chwe mis eisoes wedi mynd heibio ers i ni ailagor gan fod cymaint wedi digwydd yn y cyfamser. Rydym wedi bod yn llenwi Theatr 1 a 2 gyda chynyrchiadau cyffrous newydd ac wedi bod yn falch iawn o groesawu gynulleidfaoedd hen a newydd yn ôl i mewn i’n adeilad.

The autumn season continues in the same way with a wide range of shows to cater for all tastes. Here are just a few of the highlights, look inside for even more... We’re engaging in exciting and fresh collaborations to produce new work, including a new co-production with Bristol Old Vic with Before It Rains. The welcome return of Frantic Assembly (Lovesong), who this time treat us to their acclaimed Beautiful Burnout, continues our commitment to bring you some of the best work touring the UK. Llwyth returns fresh from its tour to the Taipei Arts Festival for its final performances in September. October heralds the arrival of the Afrovibes Festival, an entire week of innovative international performances throughout the building. And, of course, we’re all excited to see the return of our ever-popular Christmas shows, this year Peter Pan and The Snow Tiger. We look forward to welcoming you into the building to see some great theatre, or to take part in one of our Creative Learning projects, or for a cup of coffee and a piece of cake.

Mae tymor yr hydref yn parhau yn yr un ffordd gydag amrywiaeth o sioeau ar gyfer pob dant. Dyma rhai o’r sioeau gwych sydd i ddod. Cymerwch gip ty fewn am fwy eto… Rydym yn ymroi i gydweithrediadau cyffrous a ffresh er mwyn cynhyrchu gwaith newydd, gan gynnwys cydgynhyrchiad newydd â Bristol Old Vic gyda Before It Rains. Rydym yn croesawu Frantic Assembly (Lovesong) yn ôl gyda Beautiful Burnout sy’n parhau ein hymrwymiad i gyflwyno y gwaith teithiol gorau y DU. Mae Llwyth yn dychwelyd yn syth o’r daith i’r Gŵyl Gelfyddydau Taipei, ac ym mis Hydref, bydd yr Ŵyl Afrovibes yn cyflwyno wythnos gyfan o berfformiadau arloesol drwy’r adeilad, ac wrth gwrs, yr ydym i gyd yn edrych ymlaen am weld ein sioeau poblogaidd Nadolig nôl yn yr adeilad, Peter Pan a Teigr Yr Eira. Edrychwn ymlaen i’ch croesawu i’r adeilad i brofi theatr o’r radd flaenaf, neu i gymeru’r rhan yn un o’n prosiectau Dysgu Creadigol, neu am baned o goffi a thamaid o gacen.

Photo / Llun: Nick Allsop

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

01


Dafydd James Awdur / Writer ‘It’s where it all began’: geiriau Aneurin ar ddiwedd Llwyth. Geiriau sy’n berthnasol iawn wrth feddwl bydd perfformiad ola’r ddrama yn digwydd yn Sherman Cymru ym mis Medi. Freuddwydiais i fyth pyrnu y byse’r cynhyrchiad yn mynd ar daith deirgwaith ledled Cymru ac yn ymddangos mewn gŵyliau yng Nghaeredin a Taiwan. Mae wedi bod yn antur a hanner; mae’n braf cael dod adref. ‘It’s where it all began’, Aneurin remarks at the end of Llwyth. Such words seem extremely fitting considering that the play’s final performance will be at Sherman Cymru this September. I never imagined then that the production would tour three times across Wales and appear at festivals in Edinburgh and Taiwan. It’s been one hell of an adventure; it’s good to come home.

02

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk


Sherman Cymru and Theatr Genedlaethol Cymru

Date / Dyddiad: 12–14 September / Medi

Theatre / Theatr: 1 Production performed in / Iaith y perfformiad: Cymraeg / Welsh English surtitles / Uwchdeitlau Saesneg

Time / Amser: 8.00pm

Post-show talk / Trafodaeth wedi-sioe: 13 September / Medi

Scan for e-trailer / Sganiwch i weld e-hysbyslun

The cast of Llwyth will be making their last trip to Sherman Cymru following an international trip to the Taipei Arts Festival. Find out more about the last Llwyth tour on our website.

A powerful, gratifyingly enigmatic play.

Tickets / Tocynnau: £15 – £25 Concessions / Gostyngiadau: £2 off / £2 i ffwrdd Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris

“When the shit hits the fan, ti ddim yn rhedeg, ti ddim yn dewis rhywbeth neu rywun arall. Mae cariad yn golygu ti ’di neud dy ddewis yn barod.” Rugby international night in Cardiff and the tribes are out in force. But this is Queer Cymru and for four gay men it’s a night they’ll never forget. A bold, provocative look at what it means to be Welsh, to belong, to be a man and to love.

@ShermanCymru @TheatrGenCymru #Llwyth

e! ! st se ld La to i we ce af an ol ch fle Cy

Llwyth [Tribe]

Contains strong language and scenes of a sexual nature.

Nos Sadwrn gêm ryngwladol ac mae’r brifddinas yn wyllt. Mae Cymru wedi colli ond mae pedwar ffrind hoyw’n benderfynol o gael noson i’w chofio. Yn dyner a direidus am yn ail, dyma ddrama sy’n taflu golwg feiddgar ar Gymreictod, gwrywdod, perthyn a chariad. Bydd y cast o Llwyth yn gwneud eu daith olaf i Sherman Cymru yn dilyn taith ryngwladol i’r Gwyl Gelfyddydau Taipei. Gweler y wefan a mwy o fanylion ynglyn â daith Llwyth. Yn cynnwys iaith gref a golygfeydd o natur rywiol.

Guardian

14+

Photo / Llun: Kirsten McTernan

By / Gan: Dafydd James Director / Cyfarwyddwr: Arwel Gruffydd Cast: Danny Grehan, Michael Humphreys, Paul Morgans, Joshua Price, Simon Watts

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

03


Sian Summers Literary Manager / Rheolwr Llenyddol Sherman Cymru Kath is an emerging Cardiff playwright who’s written a moving, vibrant, urgent play about Cardiff and everywhere else for that matter. Mae Kath yn awdures o Gaerdydd y mae ei gwaith yn dod fwyfwy i’r amlwg. Mae wedi ysgrifennu drama emosiynol, fywiog, ddwys am Gaerdydd, ac am bob man arall a deud y gwir.

04

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk


Sherman Cymru and Bristol Old Vic

Date / Dyddiad: 25 September / Medi – 6 October / Hydref

im dd i iF m W ca ee a Fr ad rh n iy iF W

Before it rains Time / Amser: 8.00pm

Tickets / Tocynnau: £14 Concessions / Gostyngiadau: £12 Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris

Theatre / Theatr: 2

On a hard-bitten, back woods Cardiff estate…

Ar stâd dlawd a garw ar gyrion Caerdydd…

Production performed in / Iaith y perfformiad: English / Saesneg

Vodka-sloshing single mum Gloria sinks into a deckchair and drinks her troubles away.

Post-show talks / Trafodaethau wedi-sioe: 27 Sep / Med – RóisÍn McBrinn 3 Oct / Hyd – Katherine Chandler

Her gentle son, Michael, gamely ploughs the allotment, tends to the soil, and tries to make order of things. From the other side of the tracks, Carl – wild, unpredictable and footloose – watches both with interest, bouncing his ball.

Mae Gloria yn fam sengl ac yn suddo i gadair gynfas i foddi ei gofidion drwy yfed fodca. Mae Michael, ei mab addfwyn, yn parhau i aredig y rhandir, i drin y pridd, i geisio rhoi trefn ar bethau. Ar ochr arall y cledrau mae Carl – gŵr ifanc gwyllt ac anwaraidd – yn chwarae pel ac yn gwylio’r ddau â diddordeb.

@ShermanCymru @BristolOldVic #BeforeItRains

12+

And then a cat gets nailed to a neighbour’s door. Funny, brave and beautifully told, Katherine Chandler’s tale of parenthood, protection and provocation looks at how we all develop our own ways of coping with the world, our craving for companionship and the consequences of having either threatened. Before It Rains is co-produced with Bristol Old Vic and is part of our commitment to developing Welsh and Wales-based writers.

Photo / Llun: Smith & Milton

Ac yna mae cath yn cael ei hoelio ar ddrws un o’r cymdogion. Mae stori Katherine Chandler am fagu plant, am warchod a chythruddo yn edrych ar sut ‘rydym i gyd yn datblygu ein ffyrdd ein hunain o ymdopi â’r byd, ein hawydd am gwmnïaeth a’r hyn all ddigwydd pan ddaw’r naill neu’r llall dan fygythiad. Mae hi’n ddrama doniol, dewr a chain ei gwneuthuriad. Mae Before It Rains yn gynhyrchiad ar y cyd gan Sherman Cymru gyda Bristol Old Vic ac mae’n ffurfio rhan o’n ymrwymiad i darganfod a chefnogi newydd gan ysgrifenwyr Cymreig ac ysgrifenwyr sy’n byw yng Nghymru.

By / Gan: Katherine Chandler Director / Cyfarwyddwr: RóisÍn McBrinn Designer / Dylunydd: Alyson Cummins Cast includes / Cast yn cynnwys: Lisa Palfrey

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

05


The Bloody Ballad

featuring Mary and the Missing Fingers Theatr Iolo and gagglebabble

Date / Dyddiad: 18–22 September / Medi

Theatre / Theatr: 2 Production performed in / Iaith y perfformiad: English / Saesneg @theatriolo

Entertaining and uplifting... A show not to be missed!!! Audience tweet March 2012 Supported by Arts Council of Wales / Cefnogaeth gan Cyngor Celfyddydau Cymru

14+

Photo / Llun: Kirsten McTernan

06

Time / Amser: 8.00pm 10.00pm Friday / Gwener

Tickets / Tocynnau: £12 Concessions / Gostyngiadau: £10 Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris

Meet Mary: a girl with a dark past who feels stuck in a dead-end town. When she falls in love for the first time she finds herself dragged on a journey of murder, lust and carnage! All backed by the pounding rhythms and toe-tapping songs of the show’s band “The Missing Fingers”!

Cyfarfod Mary: merch â hanes dywyll sy’n teimlo eu bod hi’n gaeth mewn tref heb ddyfodol. Pan mae’n syrthio mewn cariad am y tro cyntaf mae hi’n lusgo ar daith o lofruddiaeth, chwant a chyflafan! Gyda chefnogaeth gan y rhythmau a ganeuon band y sioe “Y Bysedd Goll”!

The Brothers Grimm meet Tarantino in this bloody and brutal love story set around Memorial Day celebrations in 1950s America.

Mae’r Brodyr Grimm yn cyfarfod Tarantino yn y stori dywyll, greulon yma am ddau enaid unig yn America’r 1950au tua Diwrnod y Cofio.

Friday Fright Night! You’re invited to a Memorial Day dance in Evergreen, midwest America 1959. Expect a crazy night of Rockabilly, murder and mayhem – get dressed up and messed up.

Noson Arswyd! Fe’ch gwahoddir i ddawns ddydd Goffa yn Evergreen, canol America 1959. Disgwyliwch noson o gwallgof, llofruddiaeth, Rockabilly ac anhrefn – gwisgwch i fyny!

By / Gan: Lucy Rivers Director / Cyfarwyddwr: Adele Thomas Creative Associate / Cyswllt Creadigol: Dafydd James Designer / Dylunydd: Lisa Leighton

Lighting Designer / Dylunydd Goleuadau: Will Evans Sound Designer / Dylunydd Sain: Dan Lawrence Cast: Tom Cottle, Hannah McPake, Dan Messore, Lucy Rivers and Oliver Wood

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk


FAR Wayne McGregor | Random Dance

Date / Dyddiad: 27 September / Medi

Theatre / Theatr: 1 Post-show talk / Trafodaeth wedi-sioe: 27 September / Medi @WayneMcGregor

The choreography is high-speed and relentless, the lighting designs dazzling, and the bodies sinuous and endlessly torqued… Wayne McGregor, the boy genius of English dance. The New Yorker

Time / Amser: 7.45pm

Tickets / Tocynnau: £15 – £22 Concessions / Gostyngiadau: £2 off / £2 i ffwrdd Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris

Since its premiere in 2010, FAR has toured the world, picking up accolades for McGregor’s everinsightful vision, performed by ten dancers from Wayne McGregor | Random Dance. A superb score by Brian Eno collaborator Ben Frost and jaw-dropping visuals including a computerised pin board of 3,200 LED lights, make this an absolute must-see.

Ers y premiere yn 2010, mae FAR wedi teithio’r byd gan dderbyn anrhydedd a chlod ymhobman. Perfformir gweledigaeth graff McGregor gan ddeg dawnsiwr sy’n perthyn i Wayne McGregor | Random Dance. Mae yma hefyd sgôr ragorol gan Ben Frost, sydd wedi cyd-weithio â Brian Eno, ac elfennau gweledol gwbl syfrdanol gan gynnwys pinfwrdd cyfrifiadurol â 3,200 o oleuadau – peidiwch â cholli’r cynhyrchiad hwn!

FAR takes a fascinating creative journey, drawing on the power of the mind. Inspired by the controversial Age of Enlightenment and by the 18th century French philosopher Diderot’s very first set of encyclopaedia, the resulting choreography is both physical and immediate, yet intensely cerebral.

Mae FAR yn ein tywys ar daith ryfeddol, gan dynnu ar pwer y ymenydd. Ysbrydolwyd y darn gan yr Oes Oleuedig ddadleuol, a gan set gwyddoniaduron cyntaf Diderot, yr athronydd Ffrengig o’r 18fed ganrif. O ganlyniad, mae’r coreograffi yn gorfforol ac yn uniongyrchol, ond ar yr un pryd yn hynod ymenyddol.

Photo / Llun: Ravi Deepres

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

07


Afrovibes UK Arts International

Date / Dyddiad: 15–20 October / Hydref

Time / Amser: 7.30pm (Theatre / Theatr 1) & 8.00pm (Theatre / Theatr 2)

All events / Bob digwyddiad: £12 Concessions / Gostyngiadau: £10 Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris Discounts available when you buy tickets for more than one event / Gostyngiadau ar gael pan fyddwch yn prynu tocynnau ar gyfer mwy nag un digwyddiad: 2–3 – 15% off / i ffwrdd 4–5 – 20% off / i ffwrdd 6 – 25% off / i ffwrdd

Theatre / Theatr: 1&2 Production performed in / Iaith y perfformiad: English / Saesneg Post-show talk / Trafodaeth wedi-sioe: See website for details / Gweler y wefan am fanylion

Afrovibes: a festival of cutting edge theatre, dance and music giving visitors the chance to immerse themselves in the best of contemporary performance from southern Africa.

Afrovibes: gŵyl a gynhelir bob dwy flynedd yw hon sy’n gyforiog o theatr, dawns a cherddoriaeth, gan roi cyfle i ymwelwyr fwynhau perfformiadau cyfoes gorau De Affrica.

This vibrant festival will not only fill the theatre spaces but also pack the foyer with events and activities for all ages.

Ni fydd yr ŵyl fywiog yma yn llenwi’r gofod theatr yn unig ond hefyd y cyntedd, gyda digwyddiadau a gweithgareddau i bob oedran.

@Afrovibes #afrovibes For more information on individual shows & festival tickets please visit / Am ragor o wybodaeth am y sioeau unigol a tocynnau ŵyl ewch i: shermancymru.co.uk

And the Girls in their Sunday Dresses Theatre / Theatr 15–16 October / Hydref Theatre / Theatr: 2 Adapted from the short story by / Addaswyd o stori fer gan: Zakes Mda Director / Cyfarwyddwr: Princess Mhlongo

Stori llawn hwyl am y Fenyw a’r Foneddiges, sy’n cwrdd wrth aros mewn ciw am reis rhad. Mae’r Fenyw yn gweithio fel morwyn; mae’r Foneddiges, putain wedi ymddeol, yn dechra sgwrsio ac yn darganfod fod ganddynt dipyn go lew yn gyffredin mewn gwirionedd.

Thirst

Depicting the fortunes and misfortunes of three water carriers from an African village that has run out of water. This magical, innovative theatre piece is based on Baldini’s The Water Carriers. Suitable for ages 7+

Theatre / Theatr 16 October / Hydref Theatre / Theatr: 1 Written and directed by / Ysgrifennwyd a Chyfarwyddwyd gan: James Ngcobo Choreography by / Coreograffi gan: Gregory Maqoma Photo / Llun: Ruphin Coudyzer

08

A light-hearted story of The Woman and The Lady who meet during a long wait in a queue for cheap rice. The Woman, a domestic worker, and The Lady, a retired prostitute, begin to chat and discover they have more in common than initially meets the eye.

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

Gwelir ffawd ac anffawd tri o gludwyr dŵr pentref yn Affrica sydd wedi rhedeg allan o ddŵr. Theatr hudolus ac arloesol yn seiliedig ar The Water Carriers gan Baldini. Addas ar gyfer oed 7+


Mother to Mother Theatre / Theatr 17–18 October / Hydref Theatre / Theatr: 2 Original novel written by / Ysgrifennwyd y nofel wreiddiol gan: Sindiwe Magona Adapted for the stage by / Addasiad llwyfan gan: Sindiwe Magona, Janice Honeyman & Thembi Mtshali-Jones

The Sibikwa Arts African Indigenous Orchestra Music / Cerddoriaeth 18 October / Hydref Theatre / Theatr: 1 Artistic Director / Cyfarwyddwr Artistig: Phyllis Klotz Orchestra Leader / Arweinydd y Gerddorfa: Thokozani Nkabinde Photo / Llun: Ruphin Coudyzer

The Three Furies Spoken Word and Film / Siaredir-gair a Ffilm 19 October / Hydref Theatre / Theatr: 2 Written, devised and performed by / Wedi ei ysgrifennu, lunio a’i berfformio gan: Zena Edwards, Mbali Vilakazi & Clara Opoku Introduced by / Gyflwynwyd gan: Zena Edwards

Mae’r ysgolor Fullbright o America, Amy Biehl, yn cael ei lladd yn Gugulethu, un o faestrefi Cape Town gan griw o lanciau ifanc. Mae mam un ohonynt yn ceisio gwneud synnwyr o’r cwbl drwy ail-adrodd y digwyddiad mewn sgwrs ddychmygol gyda mam Amy. Take part in a feast for the senses with the exuberant ten-piece Sibikwa Orchestra. Their high octane performances result in everyone on their feet (often with an instrument in hand). Suitable for ages 7+ Cymrwch ran yn y wledd hon ar gyfer y synhwyrau gyda cherddorfa afieithus deg darn Sibikwa. Mae’r gynulleidfa chwarae rhan bwysig yn eu perfformiadau gyda phawb ar eu traed (yn chwarae offeryn efallai). Addas ar gyfer oed 7+ The Three Furies is a dynamic poetryin-performance film. It is shot partly on location, in the studio and during two live performances: one at the Albany in Deptford and one at MC Amsterdam. The Three Furies yw ffilm barddoniaeth-ynperfformiad deinamig. Mae’n cael ei saethu yn rhannol ar leoliad, yn y stiwdio ac yn ystod dau berfformiad byw: un ar Albany yn Deptford a’r llall yn MC Amsterdam.

Inception

Dance / Dawns

ill -b le oe ub Si Do au D

My Exile is in my Head

American Fullbright scholar Amy Biehl is killed in the Gugulethu township of Cape Town by four youths. The mother of one of them tries to make sense of it all by recounting events in an imaginary conversation with Amy’s mother.

20 October / Hydref Theatre / Theatr: 1 Time / Amser: 8.00pm

20 October / Hydref Theatre / Theatr: 1 Time / Amser: 8.00pm

Choreographed and performed by / Coregraffwyd a pherfformiwyd gan: Qudus Onikeku Music by / Cerddoriaeth gan: Charles Amblard

Choreographed and performed by / Coreograffwyd a pherfformiwyd gan: Sonia Radebe Music by / Cerddoriaeth gan: Nhlanhla Mahlangu Lighting Designer / Dylunydd Goleuadau: Suzette le Seuer

My Exile is in my Head is a solo piece inspired by Wole Soyinka’s prison notes. Sophisticated, slick and wonderfully enjoyable, this piece combines dance, acrobatics, digital media and live music.

Inception is an intensely physical and psychological journey into the psyche of a female artist. Originally performed in 2011 this complex, textured dance solo, has already evolved into a classic.

Darn o theatre gorfforol yw My Exile is in my Head a ysbrydolwyd gan nodiadau a ysgrifennodd Wole Soyinka tra yn y carchar. Mae’r darn rhyfeddol yma’n soffistigedig, yn slic ac yn ddiddorol dros ben.

Wedi ei berfformio yn wreiddiol ym 2011, mae Inception yn darn dawns cymhleth, ar gyfer unawd gweadog, sydd eisoes wedi datblygu i fod yn glasur.

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

09


Yellow Moon & The Monster in the Hall National Theatre of Scotland presents the Citizens Theatre productions Date / Dyddiad: 9–13 October / Hydref

Theatre / Theatr: 2 Production performed in / Iaith y perfformiad: English / Saesneg Post-show talk / Trafodaeth wedi-sioe: 9 October / Hydref @citizenstheatre @NTSonline

…leaves you feeling as though you’ve watched a full-length road movie... outstanding The Scotsman on Yellow Moon

14+ Photo / Llun: Tim Morozzo

10

Time / Amser: Yellow Moon Wed / Mer: 1.30, 7.30pm Fri / Gwe: 7.30pm

The Monster in the Hall Tue / Maw: 7.30pm Thu / Iau: 1.30, 7.30pm Sat / Sad: 7.30pm

Tickets / Tocynnau: £14 Concessions / Gostyngiadau: £12 Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris

Yellow Moon: Silent Leila is an introverted girl who has a passion for celebrity magazines. Stag Lee Macalinden is the deadest of dead end kids in a dead end town. They never meant to get mixed up in a murder... A modern day Bonnie and Clyde tale about two teenagers on the run.

Yellow Moon: Mae Leila yn ferch dawel, fewnblyg sydd wedi gwirioni ar gylchgronau am ‘selebs’. Stag Lee Macalinden yw’r pwdryn mwyaf yn y dref farwaidd, ddiobaith hon. Doedd dim bwriad ganddynt gael eu tynnu mewn i lofruddiaeth... Stori Bonnie a Clyde gyfoes am ddau o bobl ifanc ar ffo.

The Monster in the Hall: A wildly, imaginative musical comedy. Duck’s dad is a bike riding, heavy metal, horror movie loving, pizza-eating widower who’s brought her up since her mother’s death. However, as his MS gets progressively worse, she’s the one doing the looking after. The two of them are just about surviving when things take a turn for the worse.

The Monster in the Hall: Mae Duke yn ŵr gweddw. Mae’n hoff o’r mwg drwg, o feiciau modur, o gerddoriaeth metel trwm, o ffilmiau arswyd, ac o fwyta pizzas. Mae wedi magu Duck ers i’w Mam gael ei lladd mewn damwain. Comedi gerddorol anghyffredin a llawn dychymyg am ferch ifanc sy’n ceisio’i gorau i ddiogelu ei byd rhag newid.

Director / Cyfarwyddwr: Guy Hollands Music and Sound Designer / Cynllunydd Cherddoriaeth a Sain: Nigel Dunn & Stephen Wright Choreographer / Coreograffydd: Andrew Panton

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk


Scriptslam: After The Party Sherman Cymru Date / Dyddiad: 24 October / Hydref

Theatre / Theatr: 2 Production performed in / Iaith y perfformiad: English / Saesneg @ShermanCymru #ScriptSlam

Time / Amser: 8.00pm

Tickets / Tocynnau: £6 Concessions / Gostyngiadau: £4 Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris

For the first time in Sherman Cymru’s history we’ve set writers a new challenge of writing on a theme for ScriptSlam.

Am y tro cyntaf yn hanes Sherman Cymru ‘rydym wedi gosod sialens newydd i awduron ScriptSlam ysgrifennu ar thema arbennig.

Following on from a summer of events and celebration, this ScriptSlam will showcase five new ten minute plays written on the timely theme of After the Party. All the plays will be written by Welsh and Wales based writers and performed, script-in-hand, by professional actors.

Yn dilyn haf o ddigwyddiadau a dathliadau bydd y ScriptSlam yma’n cyflwyno pum drama ddeg munud ar y thema amserol, Wedi’r Parti. Bydd pob un o’r dramâu’n cael eu hysgrifennu gan awduron Cymreig neu awduron sy’n byw yng Nghymru, a’u cyflwyno mewn perfformiadau sgript-mewn-llaw gan actorion proffesiynol.

After each play is performed, a panel of industry experts – writers, actors and directors – will be on hand to offer their advice. You, the audience, will get to vote for your favourite. The winning writer will then have the opportunity to work with Sherman Cymru’s Literary Team to develop their playwriting skills. Photo / Llun: Kirsten McTernan

Wedi perfformio pob drama bydd panel o arbenigwyr wrth law – awduron, actorion a chyfarwyddwyr – i gynnig cyngor. Byddwch chi’r gynulleidfa yn cael bwrw eich pleidlais. Bydd yr awdur buddugol yn cael cyfle i weithio gyda Tîm Llenyddol Sherman Cymru i ddatblygu eu sgiliau fel dramodydd. 029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

11


Philip Mackenzie Head of Creative Learning / Pennaeth Dysgu Creadigol I’m looking forward to the fusion of pulsing rhythms of Underworld, the energy and muscularity of boxing that will fuel this narrative of aspiration from the dark streets of Glasgow to the promise of bright lights and a better future. This will be a thrilling performance. ‘Rwy’n edrych ymlaen at y cyfuniad yma o rythmau trawiadol Underworld, egni a phŵer corfforol bocsio, y cyfan yn gyrru’r naratif ymlaen yn y stori yma am ddianc o strydoedd llwm Glasgow tuag at ddyfodol disglair. Bydd hwn yn berfformiad syfrdanol.

12

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk


Frantic Assembly and the National Theatre of Scotland

Date / Dyddiad: 23–27 October / Hydref

Theatre / Theatr: 1 Production performed in / Iaith y perfformiad: English / Saesneg Post-show talk / Trafodaeth wedi-sioe: 24 October / Hydref

Scan for e-trailer / Sganiwch i weld e-hysbyslun @franticassembly @NTSonline

A brilliantly acted exploration of what makes boxers box. Guardian

14+

n tio : sa rs er w nv sg ru co â’r Cym e th ch an in nw rm Jo mu he Y S @

Beautiful Burnout Time / Amser: 7.30pm 2.30pm Thursday matinee

Tickets / Tocynnau: £15 – £25 Concessions / Gostyngiadau: £2 off / £2 i ffwrdd Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris

Cameron Burns is going places. He’s fighting for his club, his mum, his place in the world. And this boy is a natural. He has an affinity with the violence, the balance, the ritual, the grace, and the power of the most controversial sport of our time.

Mae Cameron Burns yn mynd i lwyddo. Mae’n cwffio dros ei glwb, ei fam, a’i le yn y byd. Ac mae’r bachgen yma’n naturiol ddawnus. Mae’n deall y trais, y chydbwysedd, y ddefod, y gosgeiddrwydd a’r pŵer sy’n gysylltiedig ag un o chwaraeon mwyaf dadleuol ein hoes.

Bryony Lavery’s heart-wrenching and deeply human story follows five young fighters as they aim for the bright lights, far from Glasgow’s mean, grey streets. This knockout production is spectacularly staged, drawing its audience into the heart of the action where every jab, hook and uppercut feels flinchingly realistic. Featuring a stunning backdrop of glittering video screens and a pulsating soundtrack by electronic heavyweights Underworld, Beautiful Burnout packs an almighty and unforgettable punch. See you ringside.

Mae stori hynod ddynol Bryony Lavery, fydd yn siŵr o gyffwrdd eich calonnau, yn dilyn pum ymladdwr ifanc wrth iddynt anelu am y goleuadau llachar, ym mhell o strydoedd llwyd a garw Glasgow. Mae’r cynhyrchiad gwefreiddiol yma wedi ei lwyfannu’n rhagorol, gan ddenu’r gynulleidfa at galon y ddrama ble fydd pob pwniad, bachiad a chlatsien yn siŵr o wneud i chi wingo. Gyda chefnlen drawiadol llawn sgriniau fideo disglair a thrac sain curiadol gan rai o hoelion wyth y byd electronig, Underworld, mae Beautiful Burnout yn gynhyrchiad bythgofiadwy. Welwn ni chi wrth y ring.

Photo / Llun: Ela Wlodarczyk

By / Gan: Bryony Lavery Director and Choreographer / Cyfarwyddwr a Coreograffydd: Scott Graham and Steven Hoggett Featuring the music of / Yn cynnwys cerddoriaeth: Underworld

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

13


Diary of a Madman Living Pictures

Date / Dyddiad: 25–26 October / Hydref

Theatre / Theatr: 2 Production performed in / Iaith y perfformiad: English / Saesneg Post-show talk / Trafodaeth wedi-sioe: 25 October / Hydref @livingpic

Acting of raw power and intensity. Western Mail

14+

Photo / Llun: Kirsten McTernan

14

Time / Amser: 8.00pm

Tickets / Tocynnau: £12 Concessions / Gostyngiadau: £10 Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris

1830s Russia. Poprishchin is in his 40s – a low ranking civil servant for the Government, struggling to make his mark on life. But one day he makes an amazing discovery. Could he really be the next King of Spain?

Rwsia’r 1830au. Mae Poprishchin yn ei 40au – gwas sifil di-nod yn brwydro i adael ei ôl ar y byd, ond un diwrnod mae’n darganfod rhywbeth anhygoel. Ai ef, tybed, yw Brenin nesaf Sbaen?

Driven insane by Government bureaucracy and hierarchy, Gogol’s dark comedy exposes one man’s reality spiralling deeper into a surreal fantasy world. Considered by many to be Gogol’s best work, Diary of a Madman is a timeless piece that explores the human condition when it comes face to face with its own mortality.

Director / Cyfarwyddwr: Sinéad Rushe Cast: Robert Bowman

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

Mae comedi dywyll Gogol am ddyn a yrrir yn wallgof gan fiwrocratiaeth a hierarchaeth y Llywodraeth, yn datgelu realaeth un dyn sy’n troelli’n ddyfnach fyth i fyd ffantasi swreal. Mae nifer yn ystyried mai Diary of a Madman yw gwaith gorau Gogol. Darn oesol sy’n edrych ar y cyflwr dynol pan ddaw wyneb yn wyneb â’i farwolaeth ei hun.


n r fu mo m ty er er ft n al n H l ha wy H

Cloud man Ailie Cohen Puppet Maker

Date / Dyddiad: 30 October / Hydref – 3 November / Tachwedd

Theatre / Theatr: 2 Production performed in / Iaith y perfformiad: English / Saesneg

a beautifully realised and delicately performed piece of puppetry.

Time / Amser: 11.00am & 2.00pm

Tickets / Tocynnau: £7

Cloudia has always had her head in the clouds. She is a cloud expert and all of her life she has dreamt of seeing a Cloud Man – an extremely rare creature who lives a quiet life high up in the sky.

Mae pen Cloudia yn y cymylau. Mae’n arbenigwr ar gymylau ac wedi breuddwydio erioed am weld un o Ddynion y Cymylau. Creadur gwirioneddol brin sy’n byw’n dawel fry uwchben.

Follow the clues to the very top of Cloud Mountain where the views are always surprising. If you are lucky, you may see something very special indeed.

Dilynwch bob cliw i gopa Mynydd y Cymylau ble mae’r golygfeydd bob tro’n rhyfeddol. Os ydych yn lwcus, efallai welwch chi rywbeth arbennig iawn.

Join Cloudia for some half-term fun.

Ymunwch â Cloudia am hwyl hanner tymor.

Edinburgh Spotlight

4-7

Photo / Llun: Iain Craig

By / Gan: Ailie Cohen and Lewis Hetherington Director / Cyfarwyddwr: Alasdair Satchel Original soundtrack by / Trac Sain Gwreiddiol gan: Niroshini Thambar and Nik Paget-Tomlinson Set and Puppets by / Set a Phypedau gan: Ailie Cohen Cast: Jen Edgar

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

15


L.O.V.E. A Radical Classic™ from VOLCANO

Date / Dyddiad: 30–31 October / Hydref

Theatre / Theatr: 1 Production performed in / Iaith y perfformiad: English / Saesneg Post-show talk / Trafodaeth wedi-sioe: 30 October / Hydref @Volcano229

It is rare, as a regular theatre-goer in a western country, to see a taboo aired, broken, stamped on and thrown away in the space of a few lusty seconds. The Financial Times Photo / Llun: Andrew Jones

16

Time / Amser: 8.00pm

Tickets / Tocynnau: £12 – £20 Concessions / Gostyngiadau: £2 off / £2 i ffwrdd Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris

L.O.V.E. is an immoderate Shakespearean ménage à trois, with a touch of Shirley Bassey. It is about passion, spirit, beauty, jealousy, manipulation, lust.

Ménage à trois Shakespeareaidd eithafol yw L.O.V.E., gyda mymryn o Shirley Bassey yn y pair. Mae’n llawn angerdd, ysbryd, harddwch, cenfigen, ystryw a chwant.

Three lovers, recalling the poet, the “dark lady” and the “lovely boy”, perform the Sonnets, bringing to the texts a vigour, a passion, a tenderness and a desperation to match the extraordinary range and depth of emotion lurking not far below the surface of their elegant verse.

Tri chariad yn galw i gof y bardd, y “fenyw dywyll”, a’r “bachgen hyfryd”, sy’n perfformio’r Sonedau, gan ddod â bywyd, angerdd, a thynerwch i’r testunau i geisio cyfleu’r amrywiaeth anghyffredin o emosiwn sydd o dan wyneb y cerddi cain. Yn cynnwys olygfeydd o natur rywiol.

Contains scenes of a sexual nature.

14+ Based on / Yn seiliedig ar: Shakespeare’s Sonnets Director and Choreographer / Cyfarwyddwr a Coreograffydd: Nigel Charnock

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk


In the Locked Room & Ghost Patrol Music Theatre Wales in a co-commission and co-production with Scottish Opera Date / Dyddiad: 2 November / Tachwedd

Theatre / Theatr: 1 Sung in / Canu yn: English / Saesneg Pre-show talk / Trafodaeth cyn-sioe: 6.30pm @MTW_Tweets

Time / Amser: 7.30pm

Tickets / Tocynnau: £15 – £22 Concessions / Gostyngiadau: £2 off / £2 i ffwrdd Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris

These two short operas explore the capacity of the mind to shape our lives, whether through the potency of imagination or the overwhelming power of memories.

Mae’r ddwy opera fer yma’n archwilio gallu’r meddwl i ffurfio ein bywydau, naill ai drwy rym dychymyg neu drwy bŵer anochel atgofion.

Composers Huw Watkins and Stuart MacRae teamed up with the multi award-winning poet and librettist David Harsent and novelist Louise Welsh to bring these evocative tales to the stage.

Cyd-weithwyd cyfansoddwyr Huw Watkins a Stuart MacRae gyda’r bardd a’r libretydd David Harsent sydd wedi ennill sawl gwobr a’r nofelydd Louise Welsh i ddod â’r straeon atgofus hyn i’r llwyfan.

In the Locked Room Music / Cerddoriaeth: Huw Watkins Words / Geiriau: David Harsent Based on a short story by / Yn seiliedig ar stori fer gan: Thomas Hardy Ghost Patrol Music / Cerddoriaeth: Stuart MacRae Words / Geiriau: Louise Welsh

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

17


18

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk


s 25 er bl nd i bo r U is fo pr ts r ke ne 5 tic han n 2 e a ric nau d fp n al y H Toc

Medea Headlong, Citizens Theatre Glasgow and Watford Palace Theatre in association with Warwick Arts Centre

Date / Dyddiad: 6–10 November / Tachwedd

Theatre / Theatr: 1 Production performed in / Iaith y perfformiad: English / Saesneg Post-show talk / Trafodaeth wedi-sioe: 9 November / Tachwedd @HeadlongTheatre @citizenstheatre @watfordpalace @warwickarts

14+

Time / Amser: 7.30pm

Tickets / Tocynnau: £15 – £25 Concessions / Gostyngiadau: £2 off / £2 i ffwrdd Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris

“If there’s a God, which at the moment I DOUBT, I want you to curse him. If there’s any justice, I want them – both of them – in a car crash.” The classic Greek tragedy retold for the Mumsnet generation. Her husband’s gone and her future isn’t bright. Imprisoned in her marital home, Medea can’t work, can’t sleep, and increasingly, can’t cope. While her child plays, she plots her revenge.

Mae ei gŵr wedi gadael. Mae’r dyfodol yn ddu. Wedi ei chaethiwo yn ei chartref priodasol ni all Medea weithio na chysgu. Ni all ymdopi. Tra mae ei phlentyn yn chwarae mae hi’n cynllunio ei dialedd.

This startlingly modern version of Euripides’ classic tragedy explores the private fury bubbling under public behaviour and how in today’s world a mother, fuelled by anger at her husband’s infidelity, might be driven to commit the worst possible crime.

Mae’r fersiwn drawiadol yma o drasiedi glasurol Euripides yn archwilio’r cynddaredd sy’n byrlymu dan yr wyneb cyhoeddus, a sut, yn y byd cyfoes, gall mam, sy’n cael ei gyrru gan ddicter yn sgil anffyddlondeb ei gŵr, droseddu yn y modd mwyaf dychrynllyd posib.

The production will be adapted and directed by one of the UK’s most exciting and in demand young writers, Mike Bartlett, who has received critical acclaim for his plays, including Earthquakes in London (Headlong/National Theatre); Cock (Royal Court/OffBroadway – Olivier Award); a new stage version of Chariots of Fire; and Love Love Love.

Bydd y cynhyrchiad yma’n cael ei gyfarwyddo gan un o awduron mwyaf cyffrous a phoblogaidd y DU, Mike Bartlett. Mae wedi derbyn cryn glod am ei ddramâu, gan gynnwys Earthquakes in London (Headlong/National Theatre); Cock (Royal Court/Off-Broadway – Gwobr Olivier); fersiwn lwyfan newydd o Chariots of Fire; a Love Love Love.

By / Gan: Euripides A new version by / Fersiwn newydd gan: Mike Bartlett Director / Cyfarwyddwr: Mike Bartlett Designer / Cynllunydd: Ruari Murchison

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

19


Blue Sky Pentabus Theatre

Date / Dyddiad: 13–17 November / Tachwedd

Theatre / Theatr: 2 Production performed in / Iaith y perfformiad: English / Saesneg @PentabusTheatre

Photo / Llun: Richard Stanton

20

Time / Amser: 8.00pm

Tickets / Tocynnau: £14 Concessions / Gostyngiadau: £12 Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris

‘We’re the little people; there are things we’re not supposed to know.’ A political thriller, Blue Sky investigates what might be happening in the English countryside in the dead of the night. Isolated airports, secret landings… how much do we really know about what our governments are involved in? And do we want to know – or is it easier to turn a blind eye? A fast-paced story about justice and journalism, this is an exhilarating evening at the theatre.

Drama wleidyddol gyffrous yw Blue Sky sy’n gofyn i ni ystyried yr hyn allai fod yn digwydd yng nghefn gwlad Lloegr gefn trymaidd nos. Meysydd awyr unig, awyrennau’n glanio ganol nos, aseiniadau cyfrinachol... faint yn union ydym ni’n ei wybod am beth mae ein llywodraethau’n eu gwneud? Ydym ni eisiau gwybod? Neu a yw’n haws anwybyddu’r cyfan?

A gripping new drama from Clare Bayley winner of The Amnesty International Award for her play The Container.

Drama heriol, llawn sbri gan awdur sydd wedi ennill Gwobr Amnesty Rhyngwladol ar gyfer y ddrama The Container.

By / Gan: Clare Bayley Developed in collaboration with the / Datblygwyd mewn cydweithrediad â: National Theatre Studio

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk


Mark Thomas: Bravo Figaro Phil McIntyre Entertainments Ltd

Date / Dyddiad: 14–15 November / Tachwedd

Theatre / Theatr: 1 Production performed in / Iaith y perfformiad: English / Saesneg @markthomasinfo

16+

Time / Amser: 7.30pm

Tickets / Tocynnau: £20 Concessions / Gostyngiadau: £15

Comedian Mark Thomas makes a welcome return to our lovely new theatre.

Dyma groesawu’r comedïwr Mark Thomas yn ôl i’n theatr newydd hardd.

After walking the wall in the West Bank, becoming Guinness World Record holder for political protests and chasing arms dealers around the country, Mark Thomas turns his attention to matters closer to home with a show about his father.

Wedi cerdded ar hyd wal y Lan Orllewinol, ennill Gwobr Byd Guinness am brotestiadau gwleidyddol, ac ymlid delwyr arfau o amgylch y wlad, mae Mark Thomas yn talu sylw i bynciau sy’n nes adref yn y sioe hon am ei dad.

It is about love, death and the search for peace in an imperfect world ... with some gags thrown in for luck and told by one of the finest storytellers in the country.

Mae’n sôn am gariad, am farwolaeth, am chwilio am heddwch mewn byd amherffaith...ac mae’n dweud ambell jôc am lwc. Mae’r cyfan yn cael ei drosglwyddo gan un o storïwyr gorau’r wlad.

Photo / Llun: Idil Sukan

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

21


The Mysterious Vanishment of Pobby and Dingan Travelling Light Theatre Company Date / Dyddiad: 17 November / Tachwedd

Theatre / Theatr: 1 Production performed in / Iaith y perfformiad: English / Saesneg @tl_theatre

This Tasmanian writer has a quirky, audacious, wonderfully unfettered way of looking at life. The Stage

Time / Amser: 3.00pm

Tickets / Tocynnau: £7

Pobby and Dingan are Kellyanne’s best friends.

Pobby a Dingan yw ffrindiau gorau Kellyanne.

Her brother Ashmol hates them because they’re invisible. Then they go missing – and Kellyanne gets sick. Ashmol must find them, but where do you look for something you can’t even see?

Mae ei brawd Ashmol yn eu casáu gan eu bod yn anweledig. Yna maent yn mynd ar goll – ac mae Kellyanne yn sâl. Mae’n rhaid i Ashmol eu ffeindio, ond ble allwch chi chwilio am rywbeth na allwch ei weld?

Based on Ben Rice’s acclaimed novel about an outback opalmining community, this is a funny and heartbreaking story about love and the enduring power of the imagination.

9+

Photo / Llun: Smith & Milton

22

By / Gan: Finegan Kruckemeyer

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

Mae’r stori ddoniol, deimladwy hon, stori am gariad a grym y dychymyg, wedi ei seilio ar nofel lwyddiannus Ben Rice am gymuned yn y berfeddwlad sy’n cloddio am gerrig opal.


Llanast! (Carnage) Theatr Bara Caws

Date / Dyddiad: 22–24 November / Tachwedd

Theatre / Theatr: 2 Production performed in / Iaith y perfformiad: Welsh / Cymraeg @theatrbaracaws

Photo / Llun: Theatr Bara Caws

Time / Amser: 8.00pm

Tickets / Tocynnau: £12 Concessions / Gostyngiadau: £10 Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris

2 mothers 2 fathers 2 sons x whiskey tulips and a mobile phone = carnage

2 fam 2 dad 2 fab x wisgi tiwlips a ffôn = llanast

Translation of Yasmina Reza’s Le Dieu de Carnage, by Gareth Miles, which was also recently a smash hit film starring Kate Winslet and Jodie Foster.

Cyfieithiad Gareth Miles o Le Dieu de Carnage, gan Yasmina Reza, a oedd hefyd yn ddiweddar yn ffilm poblogaidd gyda Kate Winslet a Jodie Foster.

Two sets of parents meet to discuss their unruly sons. As time goes on, however, the civilized veneer soon slips, and carnage ensues! A comedy of bad manners.

Dau bâr o rieni diwylliedig yn cwrdd i drafod eu plant anystywallt. Cyn hir mae chwarae’r oedolion yn troi’n chwerw ac mae’n llanast go iawn yn y lolfa! Drama ddoniol a deifiol.

Director / Cyfarwyddwr: Betsan Llwyd Translator / Cyfieithydd: Gareth Miles

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

23


Mared Swain Director / Cyfarwyddwr The Christmas shows here at Sherman Cymru have always been a highlight for me whilst growing up, so it’s an honour to be part of the creative team on this Christmas show. Mae sioeau Nadolig Sherman Cymru wedi bod yn uchafbwynt i mi tra’n tyfu lan, felly mae’n fraint cael bod yn rhan o’r tîm creadigol ar y sioe Nadolig yma.

24

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk


Sherman Cymru

Date / Dyddiad: 9–10 November / Tachwedd & 11 December / Rhagfyr – 5 January / Ionawr Theatre / Theatr: 2 Production performed in / Iaith y perfformiad: English or Welsh Saesneg neu Cymraeg Touch tour / Taith Cyffwrdd: 29 December / Rhagfyr 12.00noon / canol dydd Audio Description / Disgrifiad Sain: 29 December / Rhagfyr 1.30pm

r Ba é af r C ein ou yn at au ds di fi en rin af fri â ff r C ith d Ba t w rd ee Cw M

The Snow Tiger / Teigr yr Eira Time / Amser: Various see p.40 or website for details / Amrywiol gweler p.40 neu’r wefan am fanylion

Tickets / Tocynnau: £7

Usko loves to be told stories… especially the one about the Snow Tiger. He loves going off exploring too when nobody’s looking. One day he sneaks off to find the Snow Tiger but gets lost!

Mae Usko wrth ei fodd â straeon... yn enwedig yr un am Teigr yr Eira. Mae hefyd wrth ei fodd yn mynd ar antur pan nad oes neb yn gwylio. Un diwrnod mae’n dianc i chwilio am Deigr yr Eira ond mae’n mynd ar goll!

Help Usko as he journeys into the snowy forest to help to save the Snow Tiger from the hands of Baba Yaga. With song, dance and live music, The Snow Tiger will surely be a festive treat.

Beth am helpu Usko wrth iddo deithio i’r goedwig, sy’n eira i gyd, er mwyn achub Teigr yr Eira rhag Baba Yaga? Bydd Teigr yr Eira yn wledd arbennig y Nadolig hwn yn llawn canu, dawnsio a cherddoriaeth fyw.

BSL / IAP: 29 December / Rhagfyr 11.00am @ShermanCymru #snowtiger #TeigryrEira

For some fortunate youngsters, this will be their first experience of live theatre. It should prove a memorable, exciting production. The Stage on The Selfish Giant

3-6

Illustration / Darlun: Wayne Harris

This performance is going on tour – see website for more information / Mae’r perfformiad yma yn mynd ar daith – gweler wefan am fanylion shermancymru.co.uk By / Gan: Philip Michell Translation by / Cyfieithiad gan: Branwen Davies Director / Cyfarwyddwr: Mared Swain Designer / Cynllunydd: Rachael Canning

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

25


Rob Evans Writer / Awdur The most exciting aspect of adapting Peter Pan is the sheer amount of things there are to play with; Pirates, Lost Boys, being able to fly and the ever present danger of Hook are all loved by audiences around the world. I hope my version takes all this and adds a twist in the shape of Wendy, a girl who refuses to fit the traditional story. Yr hyn sydd wedi ‘nghyffroi fwyaf am addasu Peter Pan yw’r holl elfennau sydd wrth law i’w trin a’u trafod; Môr-ladron, Bechgyn Coll, y gallu i hedfan, a pherygl yr holl-bresennol Capten Hook- elfennau mae cynulleidfaoedd ledled y byd wedi eu gwirioni arnynt. ‘Rwy’n gobeithio fod fy fersiwn i’n cynnwys hyn oll, a hefyd yn cynnig rhywbeth newydd i Wendy, merch sy’n gwrthod cyd-fynd â’r stori draddodiadol.

26

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk


ow kn to y st d fir bo e th n a d be alo o d C yb an â i w n h f lo wc nta Ca un cy in Ym Jo

Peter Pan Sherman Cymru

Date / Dyddiad: 30 November / Tachwedd – 5 January / Ionawr

Theatre / Theatr: 1 Production performed in / Iaith y perfformiad: English / Saesneg Post-show talk / Trafodaeth wedi-sioe: 3 December / Rhagfyr Meet the Cast / Cyfarfod y Cast: 8 December / Rhagfyr 2.00pm Touch tour / Taith Cyffwrdd: 15 December / Rhagfyr 12.30pm Audio Description / Disgrifiad Sain: 15 December / Rhagfyr 2.00pm Captioned / Capsiynau: 22 December / Rhagfyr 2.00pm BSL / IAP: 29 December / Rhagfyr 2.00pm @ShermanCymru #SCpeterpan

Time / Amser: Various see p.40 or website for details / Amrywiol gweler p.40 neu’r wefan am fanylion

“I want always to stay like this. Be a boy and have fun. I haven’t got room for anything else, Wendy. Do you understand? Sometimes with all the things inside I think I’ll burst. And one more would probably do it. It just won’t fit.” It’s Christmas Eve and Wendy is desperate to make it the best Christmas yet. However, with no decorations, her brothers both arguing and the bailiff at the door, she misses her mum more than ever. So when Peter and Tink fly through her window, offering adventure, excitement and a chance to fly on the wind, well… why wouldn’t you leave? Wendy begins her magical adventure to Neverland with Peter, the Lost Boys and finally meets Captain Hook. But it is Wendy’s own darker side that finally turns her journey into the greatest struggle of her life.

Something spectacular that can be enjoyed by a wide age range and is a real alternative to pantomime...

This reimagining of J.M.Barrie’s classic story features all the favourite characters, including the baddie we all love to hate Captain Hook (played by Russell Gomer).

Western Mail on Sherman Cymru’s Christmas shows

Photo / Llun: Kirsten McTernan

7+

Supported by / Cefnogaeth gan:

Tickets / Tocynnau: £15 – £25 Previews / Rhagolwg: £12 – £20 Concessions / Gostyngiadau: £2 off / £2 i ffwrdd Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris

Mae’n Noswyl y Nadolig ac mae Wendy’n torri ei bol eisiau sicrhau mai dyma’r Nadolig gorau eto. Ond heb addurniadau, ei brodyr yn dadlau, a’r beili wrth y drws, mae Wendy’n colli ei mam yn fwy nag erioed. Felly pan mae Peter a Tink yn hedfan drwy’r ffenest yn cynnig antur, cyffro a chyfle i hedfan ar y gwynt, wel... mynd sydd raid! Mae Wendy yn cychwyn ar ei hantur gyda Peter, y Bechgyn Coll, ac o’r diwedd yn cwrdd â Capten Hook. Ond ochr dywyll Wendy ei hun sy’n gyfrifol am droi’r daith yn frwydr bersonol fawr. Dyma glasur J.M.Barrie yn cael ei ddweud o’r newydd, ond mae pawb yma – yn enwedig y dihiryn ‘rydym oll yn caru ei gasáu, Capten Hook (a chwaraeir gan Russell Gomer).

A new version by / Fersiwn newydd gan: Rob Evans Director / Cyfarwyddwr: Róisín McBrinn Designer / Cynllunydd: Lucy Osbourne Composer and Musical Director / Cyfansoddwr a Chyfarwyddwr Cerddorol: Dafydd James Lighting Designer / Cynllunydd Goleuadau: Tim Mascall Sound Designer / Cynllunydd Sain: Danny Krass

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

27


Our Creative Learning team runs a range of projects for people of all ages and levels of experience. Whether you’re looking for a performance or training opportunity, get in touch and get involved! New members always welcome.

Photo / Llun: Kirsten McTernan

28

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

Mae ein tîm Dysgu Creadigol yn cynnal amrediad o brosiectau i bobl o bob oed a phrofiad. Os ydych yn chwilio am berfformiad neu am gyfle i hyfforddi, cysylltwch â ni. Croeso i aelodau newydd.


Sherman Sherbets sierbets sherman Saturday drama workshops for children aged 4–9 at Sherman Cymru and Chapter. The sessions involve playing drama games, singing songs and sharing stories and are excellent for building confidence.

4-9

Gweithdai drama bob dydd Sadwrn i blant rhwng 4–9 mlwydd oed yn Sherman Cymru a Chapter. Mae’r sesiynau’n cynnwys chwarae gemau drama, canu caneuon a rhannu straeon. Gwych ar gyfer adeiladu hyder.

New members always welcome. Croeso i aelodau newydd. Don’t miss out on this year’s Sherman Sherbets Summer School where young people aged 4–9yrs work with industry professionals to create their own original performance in a week. Dates: 30 July – 3 August Times: 10.00am – 1.00pm performance on 3rd August at 2.00pm Place: Sherman Cymru Price: £100 (£60 concessions)

Peidiwch â cholli allan ar Ysgol Haf Sierbets Sherman blwyddyn yma, lle mae pobl ifanc rhwng 4–9 oed yn cael gyfle i weithio gyda gweithwyr diwydiant proffesiynol i greu perfformiadau gwreiddiol eu hunain yn yr wythnos. Dyddiadau: 30 Gorffennaf – 3 Awst Amseroedd: 10.00am – 1.00pm perfformiad ar 3 Awst am 2.00pm Lleoliad: Sherman Cymru Pris: £100 (£60 gostyngiadau)

Leon Bogacz Sherbets is fun! We play lots of games like ones where you have to make frozen shapes or shout out silly words and we make up stories. Mae Sherbets yn hwyl! ‘ Ry’n ni’n chwarae lot o gemau, fel pan mae’n rhaid i ni greu siapiau wedi rhewi neu weiddi geiriau gwirion a ‘ry’n ni’n creu straeon.

Catrin Peart catrin.peart@shermancymru.co.uk 029 2064 6911 Photo / Llun: Nick Allsop

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

29


Sherman Cymru Youth Theatre Theatr Ieuenctid sherman cymru

10-25

Get involved and become part of the action! If you’re aged between 10 and 25 and you live or go to school in Cardiff then we’d love to hear from you! Come along and be part of our thriving youth theatre. With creative workshops run by industry professionals, regular performance opportunities and theatre visits, you’ll develop a range of stage skills and have a fantastic time, so what are you waiting for? New members always welcome. Dewch i gymryd rhan! Os ydych rhwng 10 a 25 mlwydd oed ac yn byw neu’n mynd i’r ysgol yng Nghaerdydd, yna buasem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych! Dewch i fod yn rhan o’n theatr ieuenctid lwyddiannus. Gyda gweithdai creadigol dan arweiniad pobl sy’n gweithio yn y diwydiant, cyfleoedd i berfformio yn rheolaidd, ac ymweliadau â’r theatr byddwch yn datblygu amrediad o sgiliau ar gyfer y llwyfan ac yn cael amser gwych ar yr un pryd, felly pam yr oedi? Croeso i aelodau newydd.

Photo / Llun: Kirsten McTernan

Catrin Peart catrin.peart@shermancymru.co.uk 029 2064 6911

30

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

Company 5

20+

Every Monday / Bob Dydd Llun 6.00pm – 9.00pm

A free adult drama group where anyone aged 20+ can learn skills in acting, voice and movement. A great opportunity to improve your communication skills and be a part of a creative team. No experience necessary, just an enthusiasm for theatre. At present Company 5 is working towards a performance based on the themes of Shakespeare, leading to a full production in early 2013. New members always welcome. Grŵp drama am ddim i oedolion 20+ i ddysgu sgiliau mewn actio, y llais a symud. Cyfle gwych i wella eich sgiliau cyfathrebu, ac i fod yn rhan o dîm creadigol. Nid oes rhaid wrth brofiad, ond rhaid cael brwdfrydedd at theatr. Ar hyn o bryd mae Company 5 yn gweithio ar berfformiad yn seiliedig ar themâu Shakespeare. Gobeithir cyflwyno cynhyrchiad llawn yn fuan yn 2013. Croeso i aelodau newydd.

Photo / Llun: Dan Green

Phillip Mackenzie phil.mackenzie@shermancymru.co.uk 029 2064 6982


Lucid

Artists’ Development Datblygu Artistiaid

Lucid’s Live Feed is a new initiative led by director Simon Harris, helping to create a thriving and diverse artistic community within Wales. Lucid offers a range of opportunities for independent theatre-makers to develop their talents through dialogue, mentoring and reflection. In September, Lucid will be collaborating with Devoted and Disgruntled, National Theatre Wales and Chapter in bringing a programme of Open Space events to Sherman Cymru, offering a platform for artists to discuss any ideas and burning questions.

Would access to resources, rehearsal spaces and advice from our team of skilled professionals move your artistic practice into a new realm? This initiative has already helped a number of arts practitioners to develop their craft in new and exciting ways and we’re currently seeking applications for development projects from artists involved in all areas of performance. Get in touch to see how we might be able to help you.

See website for details of all opportunities

Fyddai cael mynediad at adnoddau, gofod i ymarfer a chyngor gan ein tîm o bobl broffesiynol medrus yn gymorth i chi fynd â’ch arfer artistig i dir newydd? Mae’r fenter hon wedi helpu nifer fawr o ymarferwyr celfyddydol i ddatblygu eu crefft mewn ffyrdd newydd a chyffrous, ac ar hyn o bryd ‘rydym yn edrych am geisiadau ar gyfer prosiectau datblygu gan artistiaid sy’n gweithio ym mhob agwedd o berfformio. Cysylltwch â ni i weld sut allwn ni eich helpu.

Menter genedlaethol yw Lucid sy’n creu cymuned artistig lwyddiannus ac amrywiol o gwmpas Cymru. Mae Lucid yn cynnig amrediad o gyfleoedd i artistiaid ddatblygu eu talentau drwy ddeialog, mentora a myfyrdod. Ym mis Medi bydd Lucid yn cydweithio gyda Devoted and Disgruntled, National Theatre Wales a Chapter i dod â’u digwyddiad Gofod Agored / Open Space arloesol i Sherman Cymru am benwythnos cyfan, gan gynnig llwyfan i artistiaid drafod syniadau a’r cwestiynau pwysig.

New ideas welcome!

Croeso i syniadau newydd!

Gweler y wefan am fanylion y manteision. Photo / Llun: Heloise Godfrey

Simon Harris lucidevent.wordpress.com

Heloise Godfrey (Current Artist in Residence) heloisegodfrey.com

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

31


Outreach Ymestyn

Work Experience Profiad Gwaith

Sherman Cymru is committed to engaging with the local community and placing them at the heart of the theatre. Everyone should have the chance to be creative and express their ideas about the world in which we live. We offer free drama and script writing projects / workshops to schools and colleges in Cardiff. We are also building relationships with local community groups who wish to embrace the creative arts in their own settings.

Sherman Cymru has launched its new work experience programme for 2012. There are lots of exciting opportunities for young people aged 14+ to get involved in throughout the year in all areas of the theatre, including production, creative learning, marketing and literary.

Mae Sherman Cymru wedi ymrwymo i ymgysylltu â’r gymuned leol ac yna’i lleoli yng nghalon y theatr. Dylai pawb gael cyfle i fod yn greadigol, ac i fynegi syniadau am y byd a’i bethau. Rydym yn cynnig prosiectau/gweithdai ar ysgrifennu sgript yn rhad ac am ddim i ysgolion a cholegau Caerdydd. ‘Rydym hefyd yn adeiladu perthnasau gyda grwpiau cymunedol lleol sy’n dymuno cofleidio celfyddydau creadigol yn eu lleoliadau eu hunain.

Mae Sherman Cymru wedi lansio rhaglen newydd ar gyfer profiad gwaith yn 2012. Gallwn gynnig nifer o gyfleoedd cyffrous i bobl ifanc o 14+ i chwarae rhan gydol y flwyddyn ym mhob agwedd o fyd y theatr, gan gynnwys cynhyrchu, dysgu creadigol, marchnata a gwaith llenyddol.

Photo / Llun: Kirsten McTernan

Catrin Peart catrin.peart@shermancymru.co.uk 029 2064 6911 Photo / Llun: Simon Ayre

Alice Nicholas alice.nicholas@shermancymru.co.uk 029 2064 6980

32

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

For full details please visit our website / Am ragor o wybodaeth edrychwch ar ein gwefan: shermancymru.co.uk


Events digwyddiadau

National Youth Dance Wales Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru Date / Dyddiad: 30 August / Awst Time / Amser: 8.00pm Tickets / Tocynnau: £12 Concessions / Gostyngiadau: £10 Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris Theatre / Theatr: 1

National Youth Dance Wales showcases some of Wales’s finest young dancers via new work that combines pace, precision and power with a clear and dynamic performance style. NYDW welcomes the U.Dance Ensemble – a company of young dancers drawn from England, Northern Ireland, Scotland and Wales – for the Welsh premiere of Tank, choreographed by Hofesh Shechter.

Mae Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru’n arddangos rhai o ddawnswyr ifanc gorau Cymru mewn gwaith newydd sy’n cyfuno cyflymdra, cywirdeb ac egni gydag arddull perfformio pendant a deinamig. Mae DGIC yn croesawu U.Dance Ensemble – cwmni o ddawnswyr ifanc sy’n hanu o Gymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, a’r Alban am ddangosiad cyntaf Tank yng Nghymru. Coreograffwyd Tank gan Hofesh Shechter sy’n ffenomen yn y byd dawns gyfoes. Artistic Director / Cyfarwyddwr Artistig: Errol White

Cluttering

Click

Theatr Ffynnon and Sherman Cymru Youth Theatre

Mess Up The Mess Theatre Company

Photo / Llun: Savage and Grey

Photo / Llun: Carolina Vasquez

Date / Dyddiad: 31 August / Awst – 1 September / Medi Time / Amser: 7.30pm Tickets / Tocynnau: £8 Concessions / Gostyngiadau: £6 Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris Theatre / Theatr: 2

Date / Dyddiad: 8 September / Medi Time / Amser: 8.00pm Tickets / Tocynnau: £10 Concessions / Gostyngiadau: £8 Under 25s / Dan 25: Half Price / Hanner Pris Theatre / Theatr: 2

d-d-d--do y:ou re-really (h)ear m:e?

People aren’t always who they seem to be. So how can you tell when things ‘click’? Because it’s not just a case of pressing return.

Following 8 months of research, Theatr Ffynnon, Sherman Cymru Youth Theatre and pupils from Crownbridge Special Needs School look to unravel what happens between the listener and speaker, when the “expectation of communication is violated”. Enter a world of blackboards, chalk, talking, dancing, stories and loud music! Yn dilyn 8 mis o ymchwil bydd Theatr Ffynnon, Theatr Ieuenctid Sherman Cymru, a disgyblion o Ysgol Anghenion Arbennig Crownbridge yn ceisio datrys beth sy’n digwydd rhwng y gwrandäwr a’r siaradwr pan “mae disgwyliadau cyfathrebu’n cael eu torri”. Dewch i fyd llawn byrddau du, sialc, sgwrsio, dawnsio a cherddoriaeth uchel!

12 young people’s lives become increasingly interlinked through a series of chance encounters as they struggle to understand themselves and begin to forge surprising friendships that will change the way they view the world forever. Nid yw pobl bob amser pwy fyddech chi’n disgwyl. Felly sut rydych chi’n gwybod pan fod pethau’n ‘clicio’? Oherwydd nid dim ond mater o wasgu’r ‘botwm dychwelwr’ ydyw e’. Mae bywydau 12 person ifanc yn dod yn fwy cysylltiedig drwy gyfres o gyfarfodydd siawns wrth iddyn nhw frwydro i ddeall eu hunain a dechrau gwneud ffrindiau annisgwyl a fydd yn newid y ffordd maen nhw’n gweld y byd am byth.

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

33


Advanced Writers Course Rhaglen Awduron Uwch Behind the scenes at Sherman Cymru there’s a team of people helping writers to find their voice, develop their work and produce the very best new plays from Wales. Projects like ScriptSlam (see page 13) and our Young Writers Project give people an opportunity to write for the stage for the first time whereas our writers’ courses help playwrights develop key skills and complete a short play. Y tu ôl i’r llenni yn Sherman Cymru mae tîm o bobl yn helpu awduron i ddod o hyd i’w llais, datblygu eu gwaith a cynhyrchu dramâu newydd orau o Gymru. Mae prosiectau fel ScriptSlam (gweler tudalen 13) ag ein Prosiect Awduron Ifanc yn rhoi cyfle i bobl ysgrifennu ar gyfer y llwyfan am y tro cyntaf a mae cyrsiau awduron yn helpu i ddramodwyr ddatblygu sgiliau allweddol a chwblhau drama fer.

For a six month period, ten promising writers are handpicked by us to be part of an attachment to Sherman Cymru involving group theatre visits, intensive monthly sessions and special events, all for free. Our ten playwrights for 2012 are below. Am gyfnod o chwe mis, mae ddeg awduron addawol yn cael eu dewis ganddo ni i fod yn rhan o atodiad i Sherman Cymru sy’n cynnwys ymweliadau theatr i grŵp, sesiynau dwys misol a digwyddiadau arbennig, i gyd am ddim. Y 10 dramodydd ar gyfer 2012 yw:

Neil Bebber Ralph Bolland Georgia Coles-Riley Matthew Glyn David Harris Paul Jenkins Siân Owen Siân Price Lotty Talbutt Tom Wentworth

Paul Mckay ScriptSlam writer / Awdur ScriptSlam For me, ScriptSlam has provided a fantastic opportunity to try out new work in front of a live audience and get an immediate response to it. The cast performances breathe life into what was once just words on an page. I can see what dialogue works and what doesn’t and from that, refine my work further. I mi, mae ScriptSlam wedi bod yn gyfle gwych i roi cynnig ar waith newydd o flaen cynulleidfa fyw a chael ymateb ar unwaith iddo. Mae’r perfformiadau cast wedi rhoi bywyd i mewn i’r hyn oedd ar un adeg dim ond geiriau ar dudalen. Gallaf weld y ddeialog sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n ac o hynny, mireinio y gwaith pellach.

Photo / Llun: Nick Allsop

34

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk


Spread the Word Gair ar Led

What’s going on... Beth Sy’n Digwydd

Since September 2011, we have been working with 50 writers from all over Wales in both English and Welsh as part of our Spread the Word initiative, bringing playwriting opportunities to your doorstep. With the help of our fantastic partner theatre companies and buildings in each location, writers have already completed courses at Caernarfon, Aberystwyth, Milford Haven and Neath. Coming up are courses in Clwyd, Aberystwyth and Blackwood. See our website for more details.

Throughout the year, our Literary and Artistic teams are focussed on discovering and nurturing writers of all levels of experience. We read and provide feedback on any script sent to us. We also provide events, short courses and talks.

Ers mis Medi 2011, rydym wedi bod yn gweithio gyda 50 o awduron o bob rhan o Gymru yn y Gymraeg a’r Saesneg fel rhan o’n menter Gair ar Led, gan ddod â dramâu at eich drws. Gyda chymorth cwmnïau theatr gwych ac adeiladau ym mhob lleoliad, mae awduron eisoes wedi cwblhau cyrsiau yng Nghaernarfon, Aberystwyth, Aberdaugleddau a Chastell-nedd. Ar ddod mae gyrsiau yng Nghlwyd Aberystwyth a’r Coedduon. Gweler ein wefan am fwy o fanylion.

Ruth Lloyd Spread the Word / Gair ar Led The process is great, the atmosphere is positive, we are a bunch of people from a variety of ages, backgrounds and aspirations but the intention is to put pen to paper and write. Mae’r broses yn wych, yr awyrgylch yn bositif, rydym yn griw o bobl o gefndiroedd gwahanol iawn, yn gymysg o oedran a gwahanol dyheadau ond yr un yw’r bwriad sef bwrw pen at bapur a sgrifennu.

Recently we asked you to submit your Plays on a Page and you did, in droves! And so we festooned the building with them during March. In July, we asked writers, directors and actors to be part of our mammoth Sherman Swingers weekend which culminated in twenty micro plays being performed throughout our sparkling new Sherman Cymru building. See Sherman Cymru’s website for future events coming up soon. Drwy gydol y flwyddyn, mae ein Timau Llenyddol ac Artistig yn meithrin awduron o bob lefel o brofiad. Darllenwn a chynnig adborth ar bob sgript a dderbyniwn. Hefyd, cynigiwn ddigwyddiadau arbennig, cyrsiau byr a sgyrsiau. Yn ddiweddar, ofynnon ni i chi gyflwyno Drama Dudalen, ac mi wnaethoch, yn llu! Ac fe addurnom ni’r adeilad efo nhw ym mis Mawrth. Ym mis Gorffennaf ofynnon ni i awduron, cyfarwyddwyr ac actorion grymryd rhen yn ein penwythnos Sherman Swingers – Perfformiwyd 20 drama meicro drwy adeilad newydd sgleiniog Sherman Cymru. Edrychwch ar ein gwefan am fanylion digwyddiadau y dyfodol.

Sian Summers sian.summers@shermancymru.co.uk 029 2064 6984

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

35


When you’re next in to catch a show, or just in the area, pop in to our café bar. With a whole range of tasty menu options, we offer mouthwatering morsels (and locally sourced wherever possible!) as well as your pre-show drinks. Our seasonal menu offers a selection of hot and cold snacks and meals and we pride ourselves on offering the best quality produce. This sociable and welcoming space also offers free Wifi so meetings don’t have to be put on hold due to lunch time! Opening Times Open from 10.00am Monday – Saturday

Y tro nesaf ddewch chi i weld sioe, neu os ydych yn yr ardal, beth am daro i mewn i’n bar caffi newydd? Gydag amrywiaeth eang o fwydydd blasus ‘rydym yn cynnig prydau bach amheuthun (gan ddefnyddio cynnyrch lleol ble mae’n bosib!) yn ogystal â diodydd cyn sioe. Mae ein bwydlen dymhorol yn cynnig amrywiaeth o fyrbrydau a phrydau poeth ac oer, ac ‘rydym yn ymfalchïo ein bod yn cynnig cynnyrch o’r safon gorau posib. Mae’r man cymdeithasol a chroesawgar yma hefyd yn cynnig Wifi yn rhad ac am ddim, felly gallwch barhau â’ch cyfarfodydd dros ginio! Oriau Agor Ar agor o 10.00am Dydd Llun – Dydd Sadwrn

Free WiFi WiFi am ddim

See website for full details / Gellir cael gwybodaeth gyflawn ar ein gwefan: shermancymru.co.uk Photo / Llun: Simon Gough

36

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk


Support Us Cefnogwch Ni

Emma Goad emma.goad@shermancymru.co.uk 029 2064 6975 For full details please visit our website / Am ragor o wybodaeth edrychwch ar ein gwefan: shermancymru.co.uk

Sit with us! eisteddwch gyda ni!

Joining Calon will bring you into the heart of Sherman Cymru as you will be contributing to the vital lifeline that the company needs to continue creating great artistic work for all. For an annual donation of just £30 (£50 for a couple), you will be making a big difference to Sherman Cymru, both for today and tomorrow. Please see our website for the benefits of joining Calon. Bydd ymuno â Calon yn dod â chi at graidd Sherman Cymru ei hun, gan y byddwch yn cyfrannu at yr hyn sy’n gwbl hanfodol i alluogi’r cwmni i barhau i greu gwaith artistig rhagorol i bawb. Am gyfraniad blynyddol o £30 (£50 i gwpwl), byddwch yn gwneud gwahaniaeth mawr i Sherman Cymru, ar gyfer heddiw ac yfory.

Sherman Cymru’s Sit With Us appeal continues and you could join over 80 people who have already adopted seats including some lovely Welsh celebrities (Cerys Matthews, Rob Brydon, Jonathan Pryce & Russell T Davies). Each seat adoption is just £240, with a variety of ways to pay including just £10 per month. Mae apêl Eisteddwch Gyda Ni Sherman Cymru’n parhau, a gallwch ymuno â mwy na 80 o bobl sydd eisoes wedi mabwysiadu seddi gan gynnwys rhai o hoff enwogion Cymru (Cerys Matthews, Rob Brydon, Jonathan Pryce & Russell T Davies). £240 yn unig yw cost mabwysiadu sedd, ac mae nifer o wahanol ffyrdd i dalu, gan gynnwys rhoi £10 y mis yn unig.

Thank you to our supporters Diolch i’n cefnogwyr Esmée Fairbairn Foundation The Moondance Foundation Simon Gibson Charitable Trust Admiral Western Power Distribution

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

37


Ticket office Monday – Saturday 10.00am – 9.00pm (6pm if no performance) 029 2064 6900 shermancymru.co.uk tickets@shermancymru.co.uk Reservations We can reserve your tickets for up to 3 days until we receive your payment. If you book less than 3 days before the event, we’ll need you to pay straight away. We are not able to offer reservations for all of our events. Concessions Students in full time education, seniors, registered disabled, claimants and Equity members are all entitled to tickets at the discount rate. Under 25s Young people under 25 are entitled to half price tickets for most, but not all, performances. Persons with a disability who require someone to accompany them are entitled to a free ticket for their companion.

38

Group bookings 10% discount when booking 8 or more. Sherman Cymru has a flexible approach to pricing so that we can always offer tickets at a wide range of prices. The exact price of each seat in the theatre will vary for each performance but there will always be at least 40 tickets available at the lowest price and we offer a wide range of discounts. Full terms and conditions of booking are available on our website: shermancymru.co.uk Swyddfa Docynnau Dydd Llun – Dydd Sadwrn 10.00am – 9.00pm (6pm os nad oes perfformiad) 029 2064 6900 shermancymru.co.uk tickets@shermancymru.co.uk Cadw Tocynnau Fe allwn ni gadw tocynnau i chi am hyd at 3 diwrnod hyd nes i ni dderbyn eich taliad. Os ydych yn archebu lai na 3 diwrnod cyn y digwyddiad, fe fydd angen i chi dalu ar unwaith. Nid ydym yn gallu cadw tocynnau ar gyfer pob un o’n digwyddiadau.

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

Gostyngiadau Mae myfyrwyr mewn addysg lawn amser, yr henoed, y rheiny sydd wedi eu cofrestru’n anabl, y rheiny sy’n hawlio budddaliadau ac aelodau Equity yn gael gostyngiad ar bris tocynnau. Dan 25 Mae pobl ifanc dan 25 yn cael prynu tocynnau am hanner y pris ar gyfer mwyafrif perfformiadau Sherman Cymru, ond nid pob un. Mae pobl anabl sydd angen rhywun i’w hebrwng yn gallu cael tocyn am ddim ar gyfer eu gofalwr. Archebu ar gyfer grwp Gostyngiad 10% pan fyddwch chi’n archebu 8 tocyn neu fwy. Mae gan Sherman Cymru ymagwedd hyblyg at brisiau, fel ein bod ni’n gallu cynnig tocynnau ar amrywiaeth eang o brisiau bob tro. Fe fydd union bris pob sedd yn y theatr yn amrywio ar gyfer pob perfformiad, ond fe fydd o leiaf 40 tocyn ar gael ar y pris isaf bob tro, ac rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o ostyngiadau. Mae’r amodau a thelerau llawn ar gyfer archebu tocynnau ar gael ar ein gwefan: shermancymru.co.uk


How to find us sut i ddod o hyd i ni

Address / Cyfeiriad Sherman Cymru Senghennydd Rd / Ffordd Senghennydd Cardiff / Caerdydd CF24 4YE Full travel details are available on our website / Ceir manylion teithio llawn ar ein gwefan shermancymru.co.uk

We like to encourage more people, wherever possible to walk, cycle and use public transport when visiting Sherman Cymru. We can help by providing you with as much travel information and support as possible. It’s our small contribution towards helping to improve our environment, public health and quality of life. By Foot, Bike & Public Transport Sherman Cymru is easily accessible on foot or bicycle – a 10 minute walk from the New Theatre, and 15 minutes from the Queen Street shopping area. There are a number of pink cycle-hoops along Senghennydd Road to securely park your bicycle. Cathays Train Station is only a 2 minute walk away and the No. 35 bus stops directly outside the building. By Car From M4 East (Junction 29 A48) or M4 West (Junction 32) follow signs to the City Centre on the A470 (North Road). Pass Royal Welsh College of Music and Drama and turn left onto Boulevard de Nantes. Turn first left onto Park Place and the first right onto St Andrew’s Place. Senghennydd Road is the first sharp turning on the left immediately after going under the bridge on St. Andrew’s Place.

Parking There are spaces available for blue badge holders located in front of the building. There is a drop-off point with a dropped kerb leading to the main entrance. On-street parking in this area is easy and parking is free after 6pm. Between 8am and 6pm Monday – Saturday Pay and Display parking meters are in operation. Same charges apply 10am – 5pm on Sunday. Senghennydd Road has short and long stay parking. These are clearly signposted. Rydyn ni’n hoffi annog mwy o bobl, ble’n bosib, i gerdded, beicio a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus wrth ymweld â Sherman Cymru. Fe allwn ni eich helpu trwy ddarparu cymaint o gymorth a gwybodaeth ar deithio â phosib, ar eich cyfer. Dyma’n cyfraniad bach ni tuag at helpu gwella ein hamgylchedd, iechyd y cyhoedd ac ansawdd bywyd. Ar Droed, Beic a Cludiant Cyhoeddus Mae Sherman Cymru yn hygyrch iawn ar droed neu ar feic – 10 munud y mae’n ei gymryd ar droed o’r New Theatre, a 15 munud o ardal siopa Heol y Frenhines. Mae yna nifer o gylchoedd beicio pinc ar hyd Ffordd Senghennydd er mwyn i chi barcio’ch beic yn ddiogel. Mae Gorsaf Drenau Cathays

2 munud i ffwrdd ar droed ac mae bws Rhif 35 yn stopio tu allan i’r adeilad. Mewn Car O’r M4 o gyfeiriad y Dwyrain (Cyffordd 29 A48) neu o’r M4 o gyfeiriad y Gorllewin (Cyffordd 32) dilynwch yr arwyddion at Ganol y Ddinas ar yr A470 (Ffordd y Gogledd). Ewch heibio i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a throwch i’r chwith i Boulevard de Nantes. Trowch i’r chwith i Park Place a chymerwch y troad cyntaf ar y dde i St Andrew’s Place. Ffordd Senghennydd yw’r troad llym cyntaf ar y chwith yn union wedi i chi fynd o dan y bont yn St. Andrew’s Place. Parcio Mae yna barcio mynediad i ddeiliaid fathodynnau glas o flaen yr adeilad. Mae yna fan gollwng gyda phalmant isel sy’n arwain at y brif fynedfa. Mae’n hawdd parcio ar y stryd yn yr ardal hon ac mae’n rhad ac am ddim ar ôl 6yh. Rhwng 8yb a 6yh o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, mae mesuryddion parcio Talu ac Arddangos ar waith. Mae’r un taliadau’n berthnasol o 10yb – 5yp ar ddydd Sul. Mae yna barcio cyfnod byr a chyfnod hir ar Ffordd Senghennydd. Mae yna arwyddion clir at y rhain.

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

39


Diary Dyddiadur

Date / Dyddiad

Time / Amser

Performance / Perfformiad

Theatre / Page / Theatr Tudalen

National Youth Dance Wales Cluttering

1 2

33 33

Cluttering Click Llwyth [Tribe] Llwyth [Tribe] Llwyth [Tribe] The Bloody Ballad featuring Mary and the Missing Fingers The Bloody Ballad featuring Mary and the Missing Fingers The Bloody Ballad featuring Mary and the Missing Fingers The Bloody Ballad featuring Mary and the Missing Fingers The Bloody Ballad featuring Mary and the Missing Fingers Before It Rains Before It Rains FAR Before It Rains Before It Rains Before It Rains

2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

33 33 2 2 2 6 6 6 6 6 4 4 7 4 4 4

Before It Rains Before It Rains Before It Rains Before It Rains Before It Rains Before It Rains The Monster in the Hall Yellow Moon The Monster in the Hall Yellow Moon The Monster in the Hall And the Girls in their Sunday Dresses Thirst And the Girls in their Sunday Dresses Mother to Mother The Sibikwa Arts African Indigenous Orchestra Mother to Mother Zena Edwards – The Three Furies My Exile is in my Head / Inception Beautiful Burnout Beautiful Burnout ScriptSlam: After The Party

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2

4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 9 9 12 12 11

AUGUST / AWST Thu / Iau 30 Fri / Gwe 31

8.00pm 7.30pm

September / Medi Sat / Sad 1 Sat / Sad 8 Wed / Mer 12 Thu / Iau 13 Fri / Gwe 14 Tue / Maw 18 Wed / Mer 19 Thu / Iau 20 Fri / Gwe 21 Sat / Sad 22 Tue / Maw 25 Wed / Mer 26 Thu / Iau 27 Fri / Gwe 28 Sat / Sad 29

7.30pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 10.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 7.45pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm

OCTOBER / HYDREF Mon / Llu 1 Tue / Maw 2 Wed / Mer 3 Thu / Iau 4 Fri / Gwe 5 Sat / Sad 6 Tue / Maw 9 Wed / Mer 10 Iau / Thu 11 Fri / Gwe 12 Sat / Sad 13 Mon / Llun 15 Tue / Maw 16 Wed / Mer 17 Thu / Iau 18 Fri / Gwe 19 Sat / Sad 20 Tue / Maw 23 Wed / Mer 24

40

8.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 7.30pm 1.30pm & 7.30pm 1.30 & 7.30pm 7.30pm 7.30pm 8.00pm 7.30pm 8.00pm 8.00pm 7.30pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 7.30pm 7.30pm 8.00pm

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk


access information gwybodaeth am fynediad

Keep up to date by signing up to our emails / Cofrestrwch i dderbyn ein ebyst am y newyddion diweddaraf shermancymru.co.uk facebook.com/shermancymru @ShermanCymru

Sherman Cymru welcomes everyone and we have range of services to make your visit more enjoyable.

Mae Sherman Cymru yn croesawu pawb, ac mae gennym wasanaethau amrywiol i sicrhau y bydd eich ymweliad mor bleserus â phosib.

Please visit shermancymru.co.uk or talk to one of our Ticketing and Reception Assistants on 029 2064 6900 for more information.

Ewch i shermancymru.co.uk neu siaradwch gydag un o Gynorthwywyr y Dderbynfa a’r Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900, am fwy o wybodaeth.

This brochure is available in large print, Braille and audio formats. You can request your preferred format by contacting the Ticket Office on: 029 2064 6900

Mae’r llyfryn tymor hwn ar gael mewn print bras, Braille neu ar lafar. Gallwch ofyn am y fformat sydd orau gennych chi drwy gysylltu â’r Swyddfa Docynnau ar: 029 2064 6900

Theatre / theatr 1 stage / llwyfan

A. 1-14 b. 1-22 c. 1-26 d. 1-28 e. 1-29 f. 1-31 g. 1-32 h. 1-33 i. 1-33 j. 1-34 k. 1-34 l. 1-35 m. 1-34 n. 1-30 O. 1-20 P. 1-13 Access Gallery / galeri hygyrch

Sherman Cymru acknowledges the public investment of the Arts Council of Wales and Cardiff Council / Mae Sherman Cymru yn cydnabod buddsoddiad cyhoeddus gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Caerdydd. A Registered Charity / Elusen Gofrestredig Design / Dylunio: elfen.co.uk

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

41


Diary Dyddiadur

Date / Dyddiad

Time / Amser

Performance / Perfformiad

Theatre / Page / Theatr Tudalen

National Youth Dance Wales Cluttering

1 2

33 33

Cluttering Click Llwyth [Tribe] Llwyth [Tribe] Llwyth [Tribe] The Bloody Ballad featuring Mary and the Missing Fingers The Bloody Ballad featuring Mary and the Missing Fingers The Bloody Ballad featuring Mary and the Missing Fingers The Bloody Ballad featuring Mary and the Missing Fingers The Bloody Ballad featuring Mary and the Missing Fingers Before It Rains Before It Rains FAR Before It Rains Before It Rains Before It Rains

2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

33 33 2 2 2 6 6 6 6 6 4 4 7 4 4 4

Before It Rains Before It Rains Before It Rains Before It Rains Before It Rains Before It Rains The Monster in the Hall Yellow Moon The Monster in the Hall Yellow Moon The Monster in the Hall And the Girls in their Sunday Dresses Thirst And the Girls in their Sunday Dresses Mother to Mother The Sibikwa Arts African Indigenous Orchestra Mother to Mother Zena Edwards – The Three Furies My Exile is in my Head / Inception Beautiful Burnout Beautiful Burnout ScriptSlam: After The Party

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2

4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 9 9 12 12 11

AUGUST / AWST Thu / Iau 30 Fri / Gwe 31

8.00pm 7.30pm

September / Medi Sat / Sad 1 Sat / Sad 8 Wed / Mer 12 Thu / Iau 13 Fri / Gwe 14 Tue / Maw 18 Wed / Mer 19 Thu / Iau 20 Fri / Gwe 21 Sat / Sad 22 Tue / Maw 25 Wed / Mer 26 Thu / Iau 27 Fri / Gwe 28 Sat / Sad 29

7.30pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 10.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 7.45pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm

OCTOBER / HYDREF Mon / Llu 1 Tue / Maw 2 Wed / Mer 3 Thu / Iau 4 Fri / Gwe 5 Sat / Sad 6 Tue / Maw 9 Wed / Mer 10 Iau / Thu 11 Fri / Gwe 12 Sat / Sad 13 Mon / Llun 15 Tue / Maw 16 Wed / Mer 17 Thu / Iau 18 Fri / Gwe 19 Sat / Sad 20 Tue / Maw 23 Wed / Mer 24

42 40

8.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 7.30pm 1.30pm & 7.30pm 1.30 & 7.30pm 7.30pm 7.30pm 8.00pm 7.30pm 8.00pm 8.00pm 7.30pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 7.30pm 7.30pm 8.00pm

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk


Date / Dyddiad

Time / Amser

Performance / Perfformiad

Theatre / Page / Theatr Tudalen

Thu / Iau 25 Fri / Gwe 26 Sat / Sad 27 Tue / Maw 30 Wed / Mer 31

2.30pm & 7.30pm 8.00pm 7.30pm 8.00pm 7.30pm 11.00am & 2.00pm 8.00pm 11.00am & 2.00pm 8.00pm

Beautiful Burnout Diary of a Madman Beautiful Burnout Diary of a Madman Beautiful Burnout Cloud Man L.O.V.E. Cloud Man L.O.V.E.

1 12 2 14 1 12 2 14 1 12 2 15 1 16 2 15 1 16

Cloud Man Cloud Man In the Locked Room & Ghost Patrol Cloud Man Medea Medea Medea The Snow Tiger Medea Teigr yr Eira The Snow Tiger Medea Blue Sky Mark Thomas: Bravo Figaro Blue Sky Mark Thomas: Bravo Figaro Blue Sky Blue Sky The Mysterious Vanishment of Pobby and Dingan Blue Sky Llanast! (Carnage!) Llanast! (Carnage!) Llanast! (Carnage!) Peter Pan (Preview)

2 15 2 15 1 17 2 15 1 18 1 18 1 18 2 24 1 18 2 24 2 24 1 18 2 20 1 21 2 20 1 21 2 20 2 20 1 22 2 20 2 23 2 23 2 23 1 26

Peter Pan (Preview) Peter Pan Peter Pan Peter Pan Peter Pan Peter Pan Peter Pan Peter Pan The Snow Tiger Peter Pan The Snow Tiger Teigr yr Eira Peter Pan Teigr yr Eira The Snow Tiger Peter Pan The Snow Tiger

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2

NOVEMBER / TACHWEDD Thu / Iau 1 Fri / Gwe 2 Sat / Sad 3 Tue / Maw 6 Wed / Mer 7 Thu / Iau 8 Fri / Gwe 9 Sat / Sad 10 Tue / Maw 13 Wed / Mer 14 Thu / Iau 15 Fri / Gwe 16 Sat / Sad 17 Thu / Iau 22 Fri / Gwe 23 Sat / Sad 24 Fri / Gwe 30

11.00am & 2.00pm 11.00am & 2.00pm 7.30pm 11.00am & 2.00pm 7.30pm 7.30pm 7.30pm 1.30pm 7.30pm 11.00am 1.30pm 7.30pm 8.00pm 7.30pm 8.00pm 7.30pm 8.00pm 8.00pm 3.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 8.00pm 7.00pm

December / Rhagfyr Sat / Sad 1 Tue / Maw 4 Wed / Mer 5 Thu / Iau 6 Fri / Gwe 7 Sat / Sad 8 Mon / Llu 10 Tue / Maw 11 Wed / Mer 12 Thu / Iau 13 Fri / Gwe 14

7.00pm 10.30am 10.30am & 7.00pm 10.30am & 2.00pm 10.30am 2.00pm & 7.00pm 10.30am 10.30am & 2.00pm 11.00am & 1.30pm 10.30am 11.00am 1.30pm 10.30am & 2.00pm 11.00am 1.30pm 10.30am 11.00am & 1.30pm

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

26 26 26 26 26 26 26 26 24 26 24 24 26 24 24 26 24

43


Date / Dyddiad

Time / Amser

Performance / Perfformiad

Theatre / Page / Theatr Tudalen

Sat / Sad 15 Mon / Llu 17 Tue / Maw 18 Wed / Mer 19 Thu / Iau 20 Fri / Gwe 21 Sat / Sad 22 Mon / Llu 24 Thu / Iau 27 Fri / Gwe 28 Sat / Sad 29 Mon / Llu 31

11.00am 1.30pm 2.00pm & 7.00pm 10.30am 11.00am & 1.30pm 10.30am & 2.00pm 11.00am 1.30pm 10.30am 11.00am 1.30pm 10.30am & 2.00pm 11.00am & 1.30pm 10.30am 11.00am & 1.30pm 11.00am & 1.30pm 2.00pm & 7.00pm 11.00am 1.30pm 2.00pm 11.00am & 1.30pm 2.00pm & 7.00pm 11.00am 1.30pm 2.00pm & 7.00pm 11.00am & 1.30pm 2.00pm & 7.00pm 11.00am & 1.30pm 2.00pm

Teigr yr Eira The Snow Tiger Peter Pan Peter Pan The Snow Tiger Peter Pan The Snow Tiger Teigr yr Eira Peter Pan Teigr yr Eira The Snow Tiger Peter Pan The Snow Tiger Peter Pan The Snow Tiger The Snow Tiger Peter Pan Teigr yr Eira The Snow Tiger Peter Pan The Snow Tiger Peter Pan The Snow Tiger Teigr yr Eira Peter Pan The Snow Tiger Peter Pan The Snow Tiger Peter Pan

2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1

24 24 26 26 24 26 24 24 26 24 24 26 24 26 24 24 26 24 24 26 24 26 24 24 26 24 26 24 26

The Snow Tiger Teigr yr Eira Peter Pan Teigr yr Eira The Snow Tiger Peter Pan The Snow Tiger Peter Pan The Snow Tiger Teigr yr Eira Peter Pan

2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1

24 24 26 24 24 26 24 26 24 24 26

JANUARY / IONAWR Wed / Mer 2 Thu / Iau 3 Fri / Gwe 4 Sat / Sad 5

11.00am 1.30pm 2.00pm & 7.00pm 11.00am 1.30pm 2.00pm & 7.00pm 11.00am & 1.30pm 7.00pm 11.00am 1.30pm 2.00pm & 7.00pm

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

44


029 2064 6900 shermancymru.co.uk Senghennydd Road / Ffordd Senghennydd Cardiff / Caerdydd CF24 4YE

facebook.com/shermancymru @ShermanCymru

45

029 2064 6900 / shermancymru.co.uk

Sherman Cymru Autumn Brochure  

Sherman Cymru Autumn Brochure

Advertisement