Page 1

Andrea van der Weele & Shera van den Wittenboer T2D1

MASTERPLAN verbonden landschappen

detail 1

detail 2

N schaal 1 : 10.000 grootschalig, agrarisch landschap

kleinschalig, agrarisch landschap

landschappelijk wonen - nieuwe erven

extensieve, recreatieve routes (fiets/wandelpaden)

natte natuur (poelen, moeras, ruigte, elzenbroekbos)

botanisch soortenrijk grasland

ruimte voor waterretentie

faunapassages tbv. migratie doelsoorten

HET MASTERPLAN In het plan wordt de diversiteit van het landschap ten oosten van Apeldoorn benadrukt. Er wordt gebruik gemaakt van de eigen kracht die dit landschap heeft. Op deze manier ontstaat er haast vanzelf een aantrekkelijke ‘ring’ met daarin een landgoed, kleinschalig agrarisch landschap, een parkachtig landschap, bos, beek en kanaal. In het midden van deze ring is als contrast een grootschalig agrarisch landschap gecreëerd. In dit grootschalige landschap is ook ruimte gemaakt voor waterretentie, natuur, recreatie en de uitbreiding van de VAR. Al met al een aantrekkelijk uitloopgebied, niet alleen voor de bewoners van Apeldoorn, maar ook voor de bewoners van het gebied zelf. Ook ontstaat hierdoor een sterkere verbinding met Bussloo, zodat van dit gebied intensiever gebruik gemaakt kan worden. Tegelijkertijd blijft het gebied economisch vitaal doordat er ruimte komt voor grootschalige landbouw en de VAR. Daarnaast is er plek voor woningbouw, doordat agrarische gebouwen die afgebroken moeten worden (op een andere plek) terug mogen komen als woonhuizen.

INZET MIDDELEN TER REALISATIE Om dit plan te realiseren is het nodig om een flink aantal middelen te gebruiken. 1. Lange termijn commitment Dit plan is niet morgen gerealiseerd; het is voor de lange termijn, circa 25 jaar. Lange termijn commitment van meerdere partijen (dorpen, stad, waterschap, provincie, natuurorganisaties, agrariërs) is daarom van belang voor het realiseren van dit plan. 2. Rood voor Groen In het plan is een mogelijkheid opgenomen voor een nieuw landgoed. Hierbij moet ook een stuk nieuwe natuur worden gerealiseerd. 3. Rood voor Rood Om een afwisselend landschap te realiseren dat ook rendabel is, is er gedeeltelijk grootschalige veeteelt gepland. Bestaande agrarische bedrijven worden samengevoegd tot grotere bedrijven. De vrijkomende agrarische bebouwing wordt hierbij ingewisseld voor woningbouw. Hierbij zijn zones aangewezen voor herbouw, om versnippering van het landschap te voorkomen. Ook zijn een aantal plekken aangewezen voor het realiseren van knooperven. 4. Groen blauwe diensten Hier wordt vooral gebruik gemaakt van de mogelijkheid om afspraken te maken met agariërs over het accepteren van waterberging en wateroverlast in de waterretentiegebieden. 5. Ruilverkaveling In een deel van het gebied krijgen kavels een nieuwe functie. Om dit te realiseren is ruilverkaveling nodig.


Andrea van der Weele & Shera van den Wittenboer T2D1

DETAILUITWERKING 2 grootschalig boeren in kleinschalig, ecologisch waardevol landschap CLUSTERERVEN

BURGERERVEN EN HOBBYBOEREN

DE GROEIBOER

Door de noodzaak tot schaalvergroting in de agrarische sector staken jaarlijks 5% van de boerenbedrijven zijn agrarische activiteiten. Vaak blijven boeren wel wonen op hun boerderij die -zonder agrarische functie - wel erg groot is voor enkel bewoning. Wanneer de bebouwing mag worden afgebroken en herbouwd voor burgerbewoning (waarbij meerdere gezinnen op één groot erf wonen) ontvangt de boer een redelijke vergoeding en ondergaat het erf een upgrade. Door openbaar toegankelijke paden langs en over erven te laten lopen, profiteren recreanten mee.

Veel van de erven in het buitengebied zijn inmiddels al getransformeerd tot burgererven. Vaak wordt gevreesd voor een teloorgang van het agrarische karakter van het buitengebied, maar dat is lang niet altijd terecht. Burgers en buitenlui hebbben doorgaans hart voor hun omgeving, zorgen heel goed voor erf en erfbeplanting, houden paarden of kleinvee en dragen daardoor mee aan de landschappelijke kwaliteit. Door in het kleinschalige landschap de burgererven en hobbyweiden dicht in te planten, wordt de onderhoudslast ervan naar de burgers verplaatst.

Onderzoek heeft uitgewezen dat een agrarisch bedrijf een oppervlak nodig heeft van 40-60 ha om rendabel te kunnen boeren. We hebben het dan nog niet over de echt grootschalige agrarische bedrijven, maar fulltime agrariërs die voldoende inkomen moeten verdienen om een gezin te onderhouden. De gronddruk is - met name in het kleinschalige landschap - erg groot. Om het kleinschalige landschap te beschermen, is het belangrijk te sturen in dit proces en groeiboeren aan te wijzen die percelen overnemen van boeren die stoppen.

WONEN IN GROEN - ROOD VOOR GROEN De zone tussen de Beekbergse beek en de Woudweg maakt deel uit van de ecologische verbindingszone ‘Beekbergse Poort’. De graslanden ontvangen veel regionale kwel, zijn niet intensief agrarisch gebruikt en daardoor van nature al vrij schraal. Door verder te verschralen (maaien en afvoeren) zal hier uiteindelijk het natuurdoeltype nat schraalgrasland ontstaan, een natuurtype dat een grote ecologische waarde vertegenwoordigd. Dit natuurdoeltype gaat niet zo goed samen met (licht) agrarisch gebruik, omdat bemesting niet is toegestaan. Het gaat echter prima samen met burgerbewoning. De bestaande lintbebouwing wordt verder versterkt met de komst van een vijftal nieuwe erven. De bewoners dragen de zorg en de kosten voor het beheer van de aangrenzende houtwallen en -singels en het natte schraalgrasland. Voorwaarde voor het ontwerp van de erven is dat de stijl aansluit bij de huidige bebouwing en dat de erven smal en langwerpig zijn, haaks op de Woudweg geplaatst, zodat voldoende doorzicht blijft bestaan.

DE BEEKBERGSE POORT De Beekbergse poort vormt een ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en het Appense bos/de IJssel. Het vormt daarmee een belangrijke schakel in de migratie van een groot aantal diersoorten. Bij het inrichten van de Beekbergse poort zijn de kamsalamander en boommarter als doelsoort aangehouden. Naast deze diersoorten zullen andere amfibieën en zoogdieren (waaronder de knoflookpad, das en diverse vleermuissoorten), maar ook veel insecten (oa. libellen, vlinders) en boom- en struweelvogels profiteren. De ecologische verbindingszone is ingericht volgens de richtlijnen van ‘model kamsalamander’ en ‘model das’ deze laatste is iets aangepast, omdat voor de das 15% opgaande beplanting voldoende is, terwijl de boommarter liefst een dekking van 50% heeft. De zone is ca. 200m breed en bevat een afwisseling van bos, struweel, botanisch grasland, houtwallen en gebufferde poelen.

schaal 1 : 1000

BEHEER Detail 2

schaal 1 : 4000

clustererf

elzen- essenhakhout en -middenbos

groeiboer

bomenlaan

burgererf

knotbomen langs sloot

akkerbouw/ grasland

solitaire bomen

hobbywei

houtwal

botanisch grasland

boerenlandpad/ ommetje

Natuurdoeltypen 3.14 gebufferde poel en wiel 3.52 zoom, mantel en struweel van de hogere gronden 3.57 elzen-essenhakhout en -middenbos 3.38 nat schraalgrasland

Beheerpakketten L01.01.01a Poel < 175 m2 L01.01.01b Poel > 175 m2 L01.02.01 Houtwal en houtsingel N17.01 Vochtig hakhout en middenbos N10.02 Nat schraalgrasland A02.01 Botanisch hooiland

Beheermaatregelen 14 gebufferde poel en wiel

Jaarvergoeding <175m2 € 65,39/st >175 m2 € 105,89/st € 27,57/a

Eenmaal per 6-15 jaar afzetten Periodiek afzetten (tussen € 2486.40/ha 3-10 jaar) Jaarlijks afmaaien en afvoe- N10.02: € 1039.62 /ha ren. Evt. beweiden in zomer A02.01: € 1165,-/ha

HET PLATTELAND TOEGANKELIJK Klompenpaden, kerkepaden, het ommetje om de es, boerenlandpaden en allerlei andere initiatieven zijn al op diverse plekken in Nederland gerealiseerd om de toegankelijkheid van het platteland te verbeteren. Paden lopen langs akkers en door weilanden, over erven en langs houtwallen en geven wandelaars en fietsers de mogelijkheid om het boerenland op een veel intensiever manier te beleven.

Doorsnede

schaal 1 : 2500

Landschapsplan Apeldoorn eo  

Landschapsplan voor het buitengebied van Apeldoorn-(zuid)oost

Landschapsplan Apeldoorn eo  

Landschapsplan voor het buitengebied van Apeldoorn-(zuid)oost

Advertisement