Page 1

branch /brɑːnt ʃ/ (noun) a part of a tree that grows from its trunk gałąź: The cat was sitting on a branch of a tree and didn't want to come down. Kot siedział na gałęzi drzewa i nie chciał zejść.; (noun) one of the offices or local groups which belong to a company filia, oddział: My company has a branch in Germany. Moja firma ma oddział w Niemczech.; (verb) to divide up rozgałęziać się: She came onto a spot where

the path branched into two different routes. Dotarła na miejsce, gdzie ścieżka rozgałęziała się na dwa odzielne szlaki. celestial /sɪˈles.ti.əl/ (adjective) a relating to, or suggesting heaven or divinity niebiański: Angels are celestial beings created by God Anioły to istoty niebiańskie stworzone przez Boga.; relating to the sky niebieski: A star is a celestial body. Gwiazda to ciało niebieskie. celestial sphere sfera niebieska;: During the lesson, we learned about the celestial sphere. Podczas tej lekcji uczyliśmy się o sferze niebieskiej. country /ˈkʌn.tri/ (noun) the land of a person's birth, residence, or citizenship kraj: Poland is the country in which I was born. Polska to kraj, w którym się urodziłem. ; rural area wieś: I prefer living in the country to living in the city Wolę mieszkać na wsi niż w mieście.; region teren in the country na wsi: In the country the air is clear and has less pollution. Na wsi powietrze jest czyste i ma mniej zanieczyszczeń. current /ˈkʌr.ənt/ (noun) electricity flowing through a wire prąd: Current can be found in wires, batteries, and lightning. Prąd występuje w przewodach, bateriach i piorunach.; (adjective) occurring in or existing at the present time obecny, współczesny: The current recession is caused by high oil prices. Obecna recesja jest spowodowana wysokimi cenami ropy. ; (adjective) month, year bieżący: In the current year, our expenses have exceeded our income. W roku bieżącym nasze wydatki były wyższe niż dochód. direct/alternating current prąd stały/zmienny: The difference between AC (alternating current) and DC (direct current ) has to do with the direction in which the electrons flow. Różnica pomiędzy prądem zmiennym a stałym polega na kierunku przepływu elektronów. desert /ˈdez.ət/ (noun) arid land with usually sparse vegetation pustynia: Cactus is a plant that can grow in the deserts. Kaktus to roślina, która może rosnąć na pustyniach. ; (verb) to leave a place opuszczać: He has deserted his homeland and moved to France. Opuścił ojczyznę i przeniósł się do Francji.; (adjective) pustynny: A camel is a desert animal. Wielbłąd jest pustynnym zwierzęciem. desert island bezludna wyspa: I couldn't live on a desert island. Nie mógłbym mieszkać na bezludnej wyspie. field /fiːld/ (noun) an area of cleared enclosed land used for cultivation or pasture pole: My grandpa has a huge corn field. Mój dziadek ma ogromne pole kukurydzy. ; a grassy area where sports are played boisko: I must mow the field before I play the match. Muszę skosić boisko zanim zagramy mecz.; an area of an activity, subject, or profession dziedzina: The field of science that deals with the study of animals is termed 'Zoology.' Dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem zwierząt to "zoologia". field study badania terenowe: I am going on a field study trip to Ghana. Jadę na badania terenowe do Ghany. , to lead the field to be better than all other people or things przodować: Our region leads the field in education and health care. Nasz region przoduje w edukacji i opiece zdrowotnej. indigenous /ɪnˈdɪdʒ.ɪ.nəs/ (adjective) naturally existing in a place or country rather than arriving from another place rdzenny: Indigenous Australians are the original inhabitants of the Australian continent,

Rdzenni Australijczycy to pierwotni mieszkańcy konstynentu australijskiego. marine /məˈriːn/ (adjective) of or relating to the sea morski: Lobsters, crabs and shrimps are marine

animals. Homary, kraby i krewetki to morskie zwierzęta. muddy /ˈmʌd.i/ (adjective) covered with mud zabłocony: He threw his muddy clothes into the washing machine. Wrzucił swoje brudne ubrania do pralki. ; obscure in meaning mętny: I couldn't understand her

muddy explanation. Nie mogłem zrozumieć jej mętnego tłumaczenia. seed /siːd/ (noun) a small round or oval object produced by a plant and from which, when it is planted, a new plant can grow ziarno: Sow the seeds about 3 cm deep. Posiej nasiona na głębokości ok. 3 cm. the number two seed in Tennis gracz rozstawiony z numerem dwa: In this tournament, he was the number

two seed. W tym turnieju, był on graczem rozstawionym z numerem dwa. stream /striːm/ (noun) small river strumyk, rzeczka: There's a lovely stream that flows through their garden. Mają piękny strumyk w ogrodzie.; of questions seria, potok: I was surprised by the stream of questions from the audience. Byłem zaskoczony potokiem pytań od publiczności. to come on stream e.g. about new power plant zostać uruchomionym: A new refinery came on stream in September. Nowa rafineria została uruchomiona we wrześniu.


cień m (noun) the dark figure cast upon a surface by a body intercepting the rays from a source of light shadow: I oberved strange shadows on the wall. Obserwowałem dziwne cienie na ścianie.; a shelter from the heat and glare of sunlight shade: We sat in the shade of a bush. Usiedliśmy w cieniu drzewa. cień wątpliwości a shadow of doubt: His words cast a shadow of doubt in my head. Jego słowa zasiały cień wątpliwości w mojej głowie., cień nadziei faint hope;: There's still a faint hope that I they will find my stolen wallet. Wciąż jest cień nadziei, że odnajdą mój portfel., w cieniu kogoś overshadowed by sb: For

the years I was overshadowed by my older brother. Przez lata byłem w cieniu mojego starszego brata. fala f (noun) a moving ridge or swell on the surface of a liquid (as of the sea) wave: The waves were so high that we couldn't even go for a swim. Fale były tak duże, że nie mogliśmy iść popływać.; a sudden increase of an emotion surge: The goal is to gain a handle on the surge of emotions that tend to

accompany important decisions Celem jest opanowanie fali emocji, które towarzyszą podejmowaniu ważnych decyzji. góra f (noun) a very high area of land with steep sides mountain: I love mountain climbing. Uwielbiam wspinać się po górach.; the flat upper surface of something top: The top of my desk is badly scratched. Blat mojego biurka jest mocno porysowany. ; towards or on the highest floor of a building upstairs: My room is upstairs. Mój pokój jest na górze.; a collection of things thrown one on another heap: We must clean aup this heap of rubbish. Musimy posprzątać tę górę śmieci. góra lodowa a very large mass of ice that floats in the sea iceberg: Titanic collided with an iceberg and sank. Titanic zderzył się z górą lodową i zatonął., w górach in the mountains: I spent my holidays in the mountains. Swoje wakacje spędziłem w górach., do góry nogami upside down: This event turned their world upside down. To wydarzenie wywróciło ich życie do góry nogami., traktować kogoś z góry to patronize sb: Stop patronising me. Przestań traktować mnie z góry., płacić z góry to pay in advance: I wanted to pay in advance for this book. Chciałem zapłacić za tę książkę z góry. las m (noun) a large area of land covered with trees and plants, usually larger than a wood forest: The children got lost in the forest. Dzieci zgubiły się w lesie.; a large area of trees, smaller than a forest wood: I love walking in the wood. Uwielbiam chodzić po lesie.; sth resembling a forest especially in profusion or lushness forest: Amidst a forest of microphones the president communicated his enthusiasm for the project. Otoczony lasem mikrofonów prezydent wyraził swój entuzjazm dla projektu.; (adjective) from the forest leśny: It is impossible to domesticate forest animals. Udomowienie zwierząt leśnych jest niemożliwe. obfity (adjective) sth present in large quantities abundant: This plant is abundant in this region. Ta roślina obficie występuje w tym rejonie. obfity (w) rich (in): This city is rich in traditions. To miasto jest bogate w tradycje. organizm m (noun) a single living plant, animal, virus, etc organism: Amoebae and bacteria are singlecelled organisms. Ameby i bakterie to organizmy jednokomórkowe. organizm ludzki the human body: Most of the human body is made up of water. Większość ludzkiego organizmu składa się z wody. pogodny full of light, shining bright: The rooms were bright and spacious. Pokoje były jasne i przestrzenne.; free from blemishes clear: This product makes your skin clear. Ten produkt sprawia, że twoja twarz jest oczyszczona. różnorodność f (adjective) when many different types of things or people are included in something diversity: The diversity of animals in this forest is amazing. Różnorodność zwierząt w tym lesie jest

fascynująca. suchy (adjective) something that has no water or other liquid in, on, or around it dry: I hung his wet

trousers on the radiator, but they're not dry yet. Powiesiłem jego mokre spodnie na kaloryferze, ale jeszcze nie wyschły. wycierać coś do sucha to wipe sth dry: I wiped my desk dry. Wytarłem biurko do sucha., zmoknąć do suchej nitki to be soaked to the skin: I had no umbrella so I soaked to the skin. Nie miałem parasolki, więc przemokłem do suchej nitki. ziemia f (noun) (usually spelled with a capital letter) the planet on which we live Earth: The Earth takes approximately 365 1/4 days to go round the Sun. Ziemia potrzebuje ok. 365 1/4 dni, aby okrążyć Słońce.; the material on the surface of the ground in which plants grow soil: This soil is fertile. Ta ziemia jest żyzna.; the surface of the Earth ground: I sat down on the ground. Usiadłem na ziemi. trzęsienie ziemi earthquake: In 1976, an earthquake destroyed much of my village. W 1976 trzęsienie ziemi zniszczyło większą część mojej wioski., nie z tej ziemi out of this world: This song is so great, it's out of this world. Ta piosenka jest świetna, jest nie z tego świata. , poruszyć niebo i ziemię to move heaven and earth: He moved heaven and earth to to raise the money. Poruszył niebo i ziemię, aby zebrać pieniądze., zejść na ziemię to come down/back to earth: Lack of money caused that he had to come back to earth. Brak pieniędzy sprawił, że musiał zejść na ziemię.

dictionary  

Słownik angielsko-polski i polsko-angielski wykonany za pomocą programu TLex Professional. Postanowiłam zamieścić słówka z tematu natura, że...

dictionary  

Słownik angielsko-polski i polsko-angielski wykonany za pomocą programu TLex Professional. Postanowiłam zamieścić słówka z tematu natura, że...

Advertisement