Page 1

КИШЕНЬКОВИЙ ЖУРНАЛ РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ СПОВІДУЮЧИХ ВІРУ В НАЙВИЩУ ЦІННІСТЬ ЛЮДИНИ

‚þłý¦= Ł—צ= № 1/2010


=

=

Підписка на журнал «Мораль» для віруючих у Найвищу Цінність Людини безкоштовна. Для оформлення підписки напишіть листа Хранителю Віри за адресою Юрію Шеляженко, а/с 153, м. Київ, 01042 або shelya.work@gmail.com У листі обов’язково вкажіть свою поштову адресу, включаючи поштовий індекс, а також прізвище, ім’я, по-батькові, та підтвердіть, що Ви сповідуєте Віру в Найвищу Цінність Людини. Наш сайт: www.ludstvo.org.ua

Z=O=Z=

=


=

=

=

Слово редактора Друзі, нарешті наша релігійна громада дочекалася того часу, коли у власному журналі можемо поширювати інформацію про віровчення і традиції Віри в Найвищу Цінність Людини. Наша релігія поки не так поширена, щоб бути впізнаваною. Багато людей ще не чули про існування такої віри. Треба нести цим людям слово правди. В першому випуску нашого журналу публікуємо засадничі догми віри. Це і Символ Віри, і Священна Декларація, і Кодекс Розподілу Добра та Зла. Дехто, можливо, сприйме нашу віру не як наріжний камень будівлі правильного світогляду, а як екзотичну філософську концепцію. Сміливо поборемо забобони. Ми відкриті для дискусії, поважаємо інших. Кожному має бути доступна істина, що Добро полягає в утвердженні Найвищої Цінності Людини. Кожен має знати, що може звернутися до Хранителя Віри за відповіддю на питання, що є Добром і що є Злом, та дізнатись правду. Хай зі сторінок цього журналу Істина та Добро приходять в кожну оселю!

Хранитель Віри Юрій Шеляженко Z=P=Z=


=

=

=

Це моя віра ˝= −×þð¦Þ³Ł¹Č= Ł—Š= ¹Þ³= ×þž³ý³= Ł= ˇ³ŠšÞÞ—Ð= ýš²³ĞÞ—= Ð= −þ₣³Ł= łþÝþ¹= ¹Łþÿ›= ˇšž¹ýš×²Þþ›= Š³Ğ—I= Čð˛= Š˛Ý˛= ýšÞ—= ¾šÐ= ¹¦ýŁþÝ= Ł—צK= ‡—Þ= −þŁ∞Čž³ÿ= ýšÞš= ž= ₣¦¹ÝšÞÞ¦ý¦= ÝćŠ¹şð¦ý¦= Š³Ğ˛ý¦I= Š³Ğ˛ý¦= −ךŠð—ŁI= ¹³₣˛¹Þ¦ð—Ł= ²˛= Þ˛ğ˛Šð—ŁK= ‡—Þ= Šþ−þý˛ł˛ÿ=

ž×þž³ý—²¦= Z=Q=Z=

¹šÞ¹=

Ž¦²²ČI=


=

=

=

×þž×—žÞ¦²¦=Šþˇ×þ=—=žÝþK=‡—Þ=Ł₣¦²ş=žÞ˛²¦I= Ý桦²¦=—=−þŁ˛Ž˛²¦=Ý抚Ð=²˛=¹Ł—²I=Ł¹š=Ž¦ŁšI= ÞšŽ¦Łš= —= ³ČŁÞšI= Šþ¹Čł˛²¦= ł˛×ýþÞ—›= —= Šþˇ×þˇ³²³I= Šþݲ²¦= ²×³ŠÞþğ—I= ²Łþצ²¦= ₣³Šš¹˛I= ¹−þŠ—Ł˛²¦¹ş= Þ˛= ðײğš= ²˛= ˇþ×þ²¦¹ş= ž˛=²šI=³=ğþ=Č=Ł—×ćK= ˝= ¹−þŁ—Š³ć= ךݗł—ÐÞ³= Ł—׳= Ł= Þ˛ÐŁ¦ğ³= ¾—ÞÞ—¹²ş= ÝćŠ¦Þ¦K= ÈćŠ¦Þ˛= −þÞ˛Š= ³¹š>= ËþŽÞ˛=

ÝćŠ¦Þ˛=

Ł—Š=

Þ˛×þŠŽšÞÞČ=

ý˛ÿ=

ŁšÝ¦₣šžÞ³= ¹¦Ý³I= ŠŽš×šÝþ= Čðþ›= ¥= Ł= ÝćŠ¹şð—Ð= Š³Ğ—K= ‚³Ğ˛= ¥= ¾š= Þ˛ÐŁ¦ğ˛= ¾—ÞÞ—¹²ş= ÝćŠ¦Þ¦I= —= ››= ¹¦Ýþć= ÿ= Ł—ײK= ‚³ýð¦= ²˛= —Šš›I= −Ý˛Þ¦=²˛=ž˛Š³ý¦I=ý×—›=²˛=žÞ˛ÞÞČI=ÝćˇþŁ=—= −צ¹²×˛¹²şI=²š×−—ÞÞČ=—=¹ý¦×šÞÞČI=½˛Þ²˛ž—ČI= Z=R=Z=


=

=

Þ˛Š—ČI=

×þž³ý—ÞÞČ=

=

—=

¹−—Ł₣³²²ČI=

Ł¹š=

Þ˛Ððײğš=³=ýþ›Ð=¹Ł—Šþýþ¹²—=¥=¾š=Š³Ğ˛K=˝ð= ýþŽÞ˛= ¹³ýÞ—Ł˛²¦¹ş= ³= —¹Þ³Ł˛ÞÞ—= Š³Ğ—\= Ìþ¹ý—Ğð˛= ¥= Þ˛Ð−š×šðþÞݦŁ—ЦÐ= Šþð˛ž= ²þłþI= ğþ= Š³Ğ˛= —¹Þ³ÿ= ²˛= Š˛ÿ= ýšÞ—= Ł—׳>= ÈćŠ¦Þ˛=

ýþŽš=

Ł¦−×þý—Þ棲²¦=

Š—ݦ²¦¹Č= Ł—׳I=

ğþˇ=

Ł—×þć=

—=

³²Łš×Š¦²¦=

Þ˛ÐŁ¦ğ³= ¾—ÞÞ—¹²ş= ÝćŠ¦Þ¦K= ‡—ײ= ×þˇ¦²ş= ÝćŠ¦Þ³= ²Łþ×¾šýK= ‡—ײ= ×þˇ¦²ş= ýšÞš= ðײğ¦ýK=‡—ײ=ý—ÞČÿ=¹Ł—²K=Ìþ¹ý—¼Þ¦¹ş>= ‡—×—= Ł= Þ˛ÐŁ¦ğ³= ¾—ÞÞ—¹²ş= ÝćŠ¦Þ¦= −×þ²¦¹²þ›²ş= −צަŽšÞÞČ= ²˛= Þ˛¹¦Ýş¹²ŁþK= ÌצަŽšÞÞČ=ÿ=žÝþI=³²Łš×ŠŽšÞÞČ=Þ˛ÐŁ¦ğþ›= ¾—ÞÞþ¹²—= ÝćŠ¦Þ¦= ¥= Šþˇ×þK= ‚þ−þý˛ł˛ć₣¦= Z=S=Z=


=

=

=

ÝćŠČý= −þŁ—צ²¦= Ł= ¹šˇšI= Č= ²Łþ×ć= Šþˇ×þK= .þÐI= ¼²þ= −צަŽ³ÿ= ¹šˇš= —= Ý抚ÐI= ²Łþצ²ş= žÝþK= —= žÝþý= ²×šˇ˛= ˇþ×þ²¦¹şK= ÂÝþ= —ÞþŠ—= Þ˛ˇ³Ł˛ÿ= þý˛ÞݦŁ¦¼= ½þ×ýK= ÂÝþ= ýþŽš= þˇ∞ÿŠÞ˛²¦=

ŠŁþ¼=

₣¦=

ˇ—ÝşĞš=

Ý抚ÐI=

×þž₣¦Þ¦²¦= ›¼= þ¹þˇ¦¹²þ¹²—I= þ²×³›²¦= ›¼= Š³Ğ—= Ž˛łþć= −צަŽšÞÞČK= ÂÝþ= ˇ³Ł˛ÿ= ¹¦ÝşÞ¦ýI= ˛Ýš= Ł—ײ= Ł= Þ˛ÐŁ¦ğ³= ¾—ÞÞ—¹²ş= ÝćŠ¦Þ¦= ž˛ŁŽŠ¦= ¹¦ÝşÞ—Ğ˛= ž˛= žÝþK= ‡—ÝşÞ˛= Š³Ğ˛I= ÝćˇþŁ= Šþ= Ý抚ÐI= žÞ˛ÞÞČ= —= ý³Š×—¹²ş= Ł—׳ć₣þłþ= Ł= Þ˛ÐŁ¦ğ³= ¾—ÞÞ—¹²ş= ÝćŠ¦Þ¦= ²×—³ý½³ÿ= ³= ¹³²¦₣ð˛¼= ž—= žÝþýI= Čðš= þˇýšŽšÞš= ¹Łþÿć= ˇšžłÝ³žŠþć= ˛ł×š¹¦ŁÞ—¹²ćI= ¹˛ýþž˛ðþ¼˛Þ—¹²ćI=Þš²š×−—ÞÞČýI=Þš³¾²ŁþýI= Z=T=Z=


=

=

=

Þš³Ł˛ŽÞ—¹²ćI= Þš−þ¹Ý—ŠþŁÞ—¹²ćI= ¹Ł˛Ł—ÝÝČýI= ˇšž−š×¹−šð²¦ŁÞ—¹²ćI= Þ¦¾—¹²ćI= ˇšžŁ—×∞ČýK= ÂÝþ= ˇ³Šš= −š×šýþŽšÞšI= Þ˛ÐŁ¦ğ˛= ¾—ÞÞ—¹²ş= ÝćŠ¦Þ¦=³²Łš×Š¦²ş¹ČK= ˝=Ł—×ćI=ğþ=Þ˛¹−ײŁŠ—=ÝćŠ¦Þ³=ÞšýþŽÝ¦Łþ= −צަž¦²¦I= Čðğþ= ŁþÞ˛= Ł—צ²ş= Ł= Þ˛ÐŁ¦ğ³= ¾—ÞÞ—¹²ş=ÝćŠ¦Þ¦K=β¹¦Ýş¹²Łþ=ž˛ŁŠ˛ÿ=ˇþÝćI= ˛Ýš=ŁþÞþ=−צަŽ³ÿ=²—Ýşð¦=˛ł×š¹þײK=flך¼ÞČ= ²˛= Þ˛ðÝš−= þˇ³×ćć²ş= —= ýþŽ³²ş= Þ˛Ł—²ş= ðþłþ¹ş= þˇý˛Þ³²¦I= ˛Ýš= ŁþÞ¦= −צަŽ³ć²ş= Ý¦Ğš= ˇ×š¼³Þ˛= —= Þ˛ðÝš−Þ¦ð˛K= ÂÞšŁ˛ł˛= ²˛= Łþ×þŽ—¹²ş= ž= ˇþð³= žÝ¦¼= Ý抚Ð= −צަŽ³ÿ= ²—Ýşð¦= ›¼I= Þš= ýšÞšK= flšž³ý¹²ŁþI= ˇšžŁ—ÝÝČI= ¼Łþ×þˇ¦I= ý³ð¦= ²˛= ¹ýš×²ş= −צަŽ³ć²ş= Z=U=Z=


=

=

=

Ý¦Ğš= ²—ÝþI= ˛= Š³Ğ˛= −×þŠþŁŽ³ÿ= Þš¹²¦= ž= Ł—₣Þþ¹²—=

ý¦Þ³Ýþłþ=

³=

Ł—₣Þ—¹²ş=

ý˛Ðˇ³²Þşþłþ= ýþć= Þ˛ÐŁ¦ğ³= ¾—ÞÞ—¹²ş= —= Þš= Ł²×˛²¦²ş=ýþć=Ł—׳I=Þš=−þð¦Þš=¹Ł—²K= ‡—ײ= Ł= Þ˛ÐŁ¦ğ³= ¾—ÞÞ—¹²ş= ÝćŠ¦Þ¦= ž˛ŁŽŠ¦= ˇ³Ý˛= —= ž˛ŁŽŠ¦= ˇ³ŠšI= ˇþ= ¾Č= Ł—ײ= ÿ= —= łþ²þŁ˛= −×þð¦Þ³²¦¹ş= Ł= ðþŽÞ—Ð= ÝćŠ¹şð—Ð= Š³Ğ—K= Ëþݦ= ÝćŠ¦Þ˛= žŁš×²˛ÿ²ş¹Č= Šþ= ¹šˇšI= ðþݦ=−×þ¹¦Ğ=−×þ=₣³ŠþI=Š³Ğ˛=Ł—Š−þŁ—Š˛ÿ=²˛= ýþŽš= −þŠ˛×³Ł˛²¦= ²šI= ğþ= Č= −×þгK= .˛ð= Þ˛×þŠŽ³ÿ²ş¹Č= Ł—ײ= Ł= Þ˛ÐŁ¦ğ³= ¾—ÞÞ—¹²ş= ÝćŠ¦Þ¦K= ‡þÞ˛= žŁ˛Ý˛¹ČI= žŁš²ş¹Č= —= ˇ³Šš= žŁ˛²¦¹ş= −þ= ×—žÞþý³I= ˛= —Þðþݦ= Þš= žŁš²ş¹Č= Þ—ČðK= È抦= ¹²Łþצݦ= ˇšžÝ—₣= ךݗł—ÐI= Z=V=Z=


=

=

=

³²Łš×ŠŽ³ć₣¦= Ł—׳= Ł= Þ˛ÐŁ¦ğ³= ¾—ÞÞ—¹²ş= ÝćŠ¦Þ¦K= ‡—ײ= Ł= ÿŠ¦Þþłþ= flþł˛= ²˛= Ł—ײ= ³= ˇ˛ł˛²şþ¼= flþł—ŁI= Ł—ײ= Ł= Š³¼—Ł= ²˛= Ł—ײ= ³= ×þž³ýÞ—¹²ş= Ł¹š¹Ł—²³I= ¼×¦¹²¦ČÞ¹²ŁþI= —¹Ý˛ýI= ˇ³ŠŠ¦žý=²˛=—ÞĞ—=ךݗł—›=žŁ—ÝşÞ¦Ý¦=Ł—Š=žÝ˛= ˇšžÝ—₣= Š³Ğ= ²˛= ³²Łš×Š¦Ý¦= Ł—׳= Ł= Þ˛ÐŁ¦ğ³= ¾—ÞÞ—¹²ş= ÝćŠ¦Þ¦K= .þý³I= ¹−þŁ—Š³ć₣¦= ýþć= ךݗł—ćI= Č= −þŠ—ÝČć= Ł—׳= ðþŽÞþ›= ÝćŠ¦Þ¦I= −þŁ˛Ž˛ć= ðþŽÞ³= ךݗł—ćI= ğþ= ³²Łš×ŠŽ³ÿ= ¾—ÞÞ—¹²ş= ÝćŠ¦Þ¦K= ˝ðğþ= ²¦= Ł—צĞ= ³= flþł˛I= ¹²ŁþךÞþłþ= Ý抺ý¦I= ğþˇ= Þš= −þ₣³Ł˛²¦¹Č= ˇšž¹¦Ý¦ý¦= ²˛= ¹˛ýþ²Þ—ý¦= ¥= Č= Ł—×ć= ²þˇ—I= þ²ŽšI= Ł—×ć= ³= flþł˛= ײžþý= ž= ²þˇþć= —= ²˛ð= ³²Łš×ŠŽ³ć= Ł—׳= Ł= Þ˛ÐŁ¦ğ³= ¾—ÞÞ—¹²ş= Z=NM=Z=


=

=

=

ÝćŠ¦Þ¦I=²Łþ×ć=Šþˇ×þK= fl³ŠşJČð˛= ½þ×ý˛= Ł—צI= ¹²Łþ×šÞ˛= ŠÝČ= ³²Łš×ŠŽšÞÞČ=Šþˇ×˛=¥=¾š=ýþČ=Ł—ײK=flþ=Č=Ł—×ć= ³= Þ˛ÐŁ¦ğ³= ¾—ÞÞ—¹²ş= ÝćŠ¦Þ¦= ¥= ðþŽÞþ›= ÝćŠ¦Þ¦K= ˝= Ł—×ć= ÝćŠČý= —= Ł—×ć= Ł= Ý抚ÐK= –= Č= Ł—×ćI=ğþ=Ł—ײ=³=ˇ³ŠşJČð—Ð=½þ×ý—=Þ˛¹²—Ýşð¦= ¹¦ÝşÞ˛I= Þ˛¹ð—Ýşð¦= ¹¦ÝşÞþ= Ý抦= Ł—×Č²ş= ³= ¹šˇšK= ˝= Ğ˛Þ³ć= ¾šÐ= ¹¦ýŁþÝ= Ł—צ= —= Ł—Š= ğ¦×þłþ= ¹š×¾Č= Š˛×³ć= Ðþłþ= ðþŽÞþý³I= ğþˇ= Ý抦= −þ₣³Ý¦= ¹Łþć= Š³Ğ³I= ³¹Ł—Šþý¦Ý¦= Þ˛ÐŁ¦ğ³= ¾—ÞÞ—¹²ş=ÝćŠ¦Þ¦=—=−þ¹ý—¼Þ³Ý¦¹ČI=Ł—Š₣³ŁĞ¦= ¹ý˛ð= ŁþÝ—= ²˛= ý³Š×þ¹²—K= ÔšÞ¹= Ž¦²²Č= ÝćŠ¦Þ¦=³=×þžŁ¦²ð³I=−—žÞ˛ÞÞ—=²˛=²ŁþךÞÞ—I= Z=NN=Z=


=

=

=

³= −ײłÞšÞÞ—= Šþˇ×˛= ²˛= ˇþ×þ²şˇ—= ž˛= Šþˇ×þI= —= ²˛ð¦Ð= Ž¦²²ÿŁ¦Ð= ĞÝČ¼= ŁšŠš= Šþ= ğ˛¹²ČK= Ìþ₣˛²þð= ðþŽÞþłþ= Ž¦²²ÿŁþłþ= ¾¦ðݳ= ¥= ¹ŁČ²þI= ł—ŠÞš= ²þłþI=ğþˇ= −þŠ˛×³Ł˛²¦= ÝćŠČý= ¾šÐ= ¹¦ýŁþÝ= Ł—צ= Ł= Þ˛ÐŁ¦ğ³= ¾—ÞÞ—¹²ş= ÝćŠ¦Þ¦K==fi=Ł=ð—Þ¾—=Ž¦²²ÿŁþłþ=¾¦ðݳ=¹Ý—Š= žł˛Š˛²¦I= Čð= Ž¦²²Č= ³²Łš×ŠŽ³Ł˛Ýþ= Ł—׳= Ł= Þ˛ÐŁ¦ğ³=¾—ÞÞ—¹²ş=ÝćŠ¦Þ¦I=ž˛ð˛×ˇ³Ł˛²¦=¾š= Ł= −˛ý∞Č²—= Ð= Þš= ž˛ˇ³Ł˛²¦= Þ—ðþݦ= ŽþŠÞ³= Šþˇ×³=Š³Ğ³=²˛=ŽþŠÞ³=Šþˇ×³=¹−ײŁ³K=

Z=NO=Z=


=

=

=

Людина понад усе Священна Декларація Віри в Найвищу Цінність Людини (Віри в Людину), основою якої є спорідненість Людини з її безсмертною Душею, яка має нескінченну цінність і здатна творити чудеса. 1. Душа 1.1. Ніхто і ніщо не існує наодинці з собою. 1.2. Все, що існує в світі: Люди, тварини, рослини, предмети – поряд зі своєю тілесною природою, тілесною оболонкою мають Душу. 1.3. Душа - активна безсмертна субстанція. Вона надприродна, неосяжна і безвимірна зі світу матеріальних об’єктів, але у Душі весь сенс існування всього сущого, майбутнє і минуле, символізм і правда, місце і значення носія Душі в природі. 1.4. Ми споріднені з нашими душами. Душа впливає на існування. Душа впливає на життя, на долю. Душа і її носій є одне ціле. 1.5. Будь-яке описання Душі впливає на неї. Думки і слова про те, якою є Душа, можуть її змінити, але не перетворять її на щось матеріальне. 1.6. Душі торкаються одна одної. Всі Душі світу є братніми й існують у взаємодії та рівновазі, що є запорукою природнього стану речей. 1.7. Жива Душа здатна на прояви Волі, Віри, Любові та Пізнання. Воля, Віра, Любов та Пізнання зближують між собою Душі та впливають на матеріальну природу, минуле і майбутнє. 2. Людина та Найвища Цінність (Найвище Значення) Людини 2.1. Людина є носієм Живої Душі, що усвідомила себе, керує собою й міняє навколишній світ відповідно до своїх уявлень і намірів. Коли Жива Душа стає Свідомістю, її носій у сукупності з

Z=NP=Z=


=

=

=

Душею стає Людиною. 2.2. Душа Людини, а з нею і Людина як невіддільний носій Душі є Найвищою Цінністю в світі, як природному, так і уявному. Цінність всіх Людських Душ є найвищою та рівною у своїй нескінченності. 2.3. Людина, як невіддільний носій Душі, міняє інші Душі своїми вчинками: ділами, словами, сказаними та написаними, жестами і знаками, думками, мріями, планами та поглядами. 2.4. Душа Людини миттєво переміщується у часі і просторі, долає будь-які перепони за своїм бажанням й творить чудеса, міняючи порядок речей понадприродним шляхом за своєю усвідомленою волею, якщо вона підкріплена правдивим розумінням Найвищої Цінності Людини. 2.5. Ніщо матеріальне чи нематеріальне не може принизити Найвищого Значення Людської Душі, але може посіяти зерна сумніву чи зухвалого заперечення Найвищого Значення Людини, що є гріхом та неправдою. Душа Людини має боротись із неправдою і гріхом, укріплювати Віру в Найвищу Цінність Людини – свою та інших людей. Від сили цієї Віри великою мірою залежить сила надприродного впливу Душі Людини на матеріальний світ. 2.6. Усвідомивши повною мірою свою Найвищу Цінність, Людина здатна творити чудеса. 2.7. Одне з найбільших чудес – життя Душі Людини до її народження та після смерті матеріального тіла. Душа може народжуватись скільки завгодно разів. При народженні, однак, Душа втрачає пам’ять, яка може відновитись згодом частинами, коли Людина творить чудеса. 3. Моральні принципи 3.1. Все, що укріплює віру в Найвищу Цінність Людини, є Добро. Людина повинна творити Добро і жити Добром. 3.2. Проповідь Віри в Людину, розповідь про сутність Найвищої Цінності Людини і укріплення віри в неї, читання, осмислення, виготовлення і дарування Символу Віри «Це моя віра», проведення обрядів та церемоній для вірян й тих, хто бажає дізнатись більше

Z=NQ=Z=


=

=

=

про цю віру, прийняття сповіді грішників, самовіддача в утішенні та допомозі й добрих порадах Людям є великим Добром, гідним поваги і наслідування кожного, хто Вірить в те, що Людина понад усе (чи, те ж саме, Вірить в Людину). Проповідниками Віри в Людину стають люди, що відчули покликання до цього і повністю розуміють суть вчення Віри в Людину. 3.3. Все, що принижує Людину, або причиняє Людині біль чи смерть, або руйнує її свідомість, її Волю, Віру, Любов чи Знання – є Зло. Людина повинна боротись зі Злом. 3.4. Поки Зло слабке, його можна здолати думкою, словом, посмішкою. Війну іноді можна перетворити на жарт надприродною силою Душі Людини. Творіння Добра в такий спосіб є однією з важливих моральних принципів. 3.5. Коли нема іншого шляху, сильне Зло треба долати малим Злом – але тільки у тому разі, коли точно знаєш, що сукупність Зла у світі від такого вчинку зменшиться, і скоєне Зло буде спокутуване. 3.6. Коли Людина скоїла Зло, вона має спокутувати цей гріх: сповідуватись Проповіднику Віри в Людину, просити прощення у всіх, кого зачепило скоєне Зло, у разі необхідності - відшкодувати нанесені збитки, понести покарання відповідно до законів та звичаїв суспільства. 3.7. Доброчесне життя, пошук і досягнення свого Щастя у Волі, Вірі, Любові та Пізнанні, допомога Людям, створення сімейного союзу та виховання дітей, співпраця з Людьми та творчість є Добром. 4. Табу Кожному, хто вірить, що Людина – понад усе: 4.1. Забороняється ставити під сумнів Найвищу Цінність Людини та її Душі, свою здатність творити чудеса силою віри. 4.2. Забороняється свідомо принижувати Людину в будь-який спосіб, принижувати себе та інших, зокрема через знущання, каліцтво, насильство та вбивство.

Z=NR=Z=


=

=

=

4.3. Забороняється думати, казати, чинити неправдиво або несправедливо. 4.4. Забороняється творити Зло чи сприяти творенню Зла своєю бездіяльністю. 4.5. Забороняється жити всупереч принципам віри, вчиняти гріхи. 4.6. Забороняється топтати і спалювати Символ Віри. 4.7. Забороняється зневажати вірою і переконаннями інших Людей. 4.8. Забороняється боятись того, чого ти не знаєш. Проповіднику Віри в Людину: 4.9. Забороняється розголошувати сказане, почуте і побачене під час сповіді. 4.10. Забороняється критикувати інші релігії. 5. Ритуали 5.1. Людина поклоняється Душі кожної Людини, в тому числі своїй власній, будь-яким способом, який демонструє Людям і собі Найвищу Цінність Людини й Душі Людини. Питай свою душу про все, що хвилює. Проси Душу про чудо та доведи, що гідний чуда. Слухай свою душу. 5.2. Питай себе про кожен важливий вчинок, який маєш намір зробити: “як це укріпить віру в Найвищу Цінність Людини?”. Якщо це колективний вчинок і ти не можеш самостійно знайти відповідь на таке питання, спитай про це в інших! 5.3. Посміхайся частіше. Це спосіб зближення Душ. Плескай в долоні, коли хочеш показати підтримку Добра. 5.4. Коли тілесна оболонка Людини народжується, а також щороку у день річниці народження треба якомога більше розповідати всім про Добро, яке вона може вчинити в майбутньому чи вчинила, підкреслювати Найвищу Цінність Людини. Коли тілесна оболонка Людини вмирає, треба негайно і якомога ширше розповісти всім про Добро, вчинене нею, підкреслювати Найвищу Цінність Людини, записати і увіковічити найкращі діяння – тоді

Z=NS=Z=


=

=

=

безсмертна Душа Людини в потойбічному існуванні стане щасливою і досягне всього, чого забажає. 5.5. Помісти в оселі на видному місці Символ Віри «Це моя віра», зроблений гарно, щоб радував око. 5.6. На свято чи коли Душа того бажає, подаруй іншим Символ Віри. 5.7. Читай Символ Віри. Думай, мрій, черпай натхнення з Символа Віри.Коли страшно, гірко, нудно, коли розчарований, хворий, безсилий, коли віра слабшає – читай Символ Віри. 5.8. Обряди і церемонії для тих, хто вірить, що Людина – понад усе, які не є особистими (індивідуальними), проводять Проповідники Віри в Людину. Проповідники Віри в Людину дарують всім бажаючим Символ Віри «Це моя віра» для поширення нашої релігії. Проповідники Віри в Людину можуть поширювати власні Декларації як висловлення своєї думки у формі рукопису стосовно питань віри та їх впливу на життя, вони повинні торкатися своєю Душею до кожної такої Декларації. Ключову роль серед Проповідників Віри в Людину грає Хранитель Віри в Людину, який крім видання Декларацій може також поширювати Маніфести як висловлення своєї думки у формі рукопису стосовно важливих питань віри і, зокрема, про визнання Проповідниками Віри в Людину, а окремо і про відлучення від віри та визнання неправдою проповідей тих, хто чинить Зло, прикриваючись добрим ім’ям нашої Віри. Хранитель за зверненнями Людей вивчає феномени та письмово відповідає на питання про Добро і Зло. Хранитель слідкує за автентичністю Символа Віри, інших предметів культу та догм. 5.9. Проповідники Віри в Людину за необхідності проводять Збори для проповіді та публічного обговорення можливостей і Найвищої Цінності Душі Людини та проведення інших обрядів і церемоній. Проповідникам Віри в Людину дозволяється правдиво критикувати Зло, якщо така критика укріплює віру людей в Найвищу Цінність Людини. 5.10. Проповідники Віри в Людину приймають сповідь тих, хто вчинив Гріх, дають поради, як його спокутувати, та тримають зміст сповіді в таємниці. Під час сповіді тримай в руках Символ Віри.

Z=NT=Z=


=

=

=

ËþŠšð¹=×þž−þŠ—ݳ=Šþˇ×˛=²˛=žÝ˛= 1. Базовий моральний критерій релігійної віри в найвищу цінність людини: все, що утверджує найвищу цінність людини – добро; все, що принижує найвищу цінність людини – зло. Те, що не може бути визначено як добро чи зло, відповідно до цього Кодексу є нерозподільним. 2. Цей кодекс регламентує винесення оціночних суджень морального характеру релігійною громадою сповідуючих віру в найвищу цінність людини щодо феноменів – тобто тих явищ, дійсних чи уявних, які, на думку сповідуючих релігійну віру в найвищу цінність людини, заслуговують на оцінку “добро” чи “зло”. 3. Метою розподілу добра і зла є висновок щодо певного феномену, чи є він добром або злом, або є нерозподільним відповідно до базового морального критерію, зазначеного у п. 1 цього Кодексу. Z=NU=Z=


=

=

=

4. Якщо феномен визнано добром, висновок може містити пропозиції щодо розвитку та поширення цього феномену. Якщо феномен не визнано добром, висновок може містити пропозиції щодо трансформації феномена у добро. Якщо феномен визнано злом, висновок може містити пропозиції щодо його подолання. 5. Будь-які феномени можуть вивчатися на предмет розподілу добра і зла. Такими феноменами є, зокрема, факти та оціночні судження, зокрема, про діяльність або мету, способи, результати діяльності окремих людей, спільнот, інституцій тощо, а також живі та неживі предмети, події, інформацію, зокрема про проекти, наміри, задуми, мотиви, норми, правила, уявлення та ін., а також сукупності феноменів, зв’язки між феноменами тощо. 6. Добро і зло розподіляє Хранитель Віри. Учасниками процесу розподілу добра і зла є окремі люди або спільноти, товариства, установи, Z=NV=Z=


=

=

організації тощо, представлені уповноваженою на те людиною.

=

в

процесі

7. Процес розподілу добра і зла ведеться у письмовій формі та починається за заявою про розподіл добра і зла, поданою Хранителю Віри, або за ініціативою Хранителя Віри. У заяві про розподіл добра і зла має бути зазначене повне ім’я (найменування) та поштова адреса заявника, які феномени потребують розподілу добра і зла, які є зацікавлені особи (має бути зазначене повне ім’я або найменування цих осіб та їх поштові адреси), доводи заявника по суті порушеного питання. Заявник може доповнювати і уточнювати свою заяву. Всі рішення, заяви, звернення, клопотання, доводи, докази, скарги та висновки по суті процесу є письмовими матеріалами процесу і зберігаються Хранителем Віри. Замість речових доказів до матеріалів процесу приєднуються акти про встановлення фактів, завірені Хранителем Віри або учасником процесу, електронні документи для приєднання до матеріалів процесу роздруковуються. Матеріали процесу відкриті для ознайомлення учасникам процесу, а також – іншим особам за Z=OM=Z=


=

=

=

рішенням Хранителя Віри. Зміст матеріалів процесу може бути оскаржений Хранителю Віри у письмовій формі, за результатами розгляду скарги ухвалюється рішення про вилучення матеріалів процесу або про часткове ігнорування змісту матеріалів процесу. Про ознайомлення з матеріалами процесу слід подати заяву Хранителю Віри у письмовій формі. 8. Ухваливши рішення почати або продовжити процес, Хранитель Віри визначає часові рамки процесу і коло осіб, яких стосується цей процес, повідомляє їм про початок процесу та пропонує надати свої доводи по суті процесу. Доводи мають бути обгрунтованими і можуть бути доведеними, зокрема, за допомогою доказів. Особи, які не були залучені до процесу, можуть звернутись із заявою про участь у процесі, яку Хранитель Віри розглядає та за результатами розгляду виносить мотивоване рішення про залучення заявника до процесу або відмову у залученні до процесу. 9. За результатами оцінки доводів учасників процесу та фактичних обставин справи, Z=ON=Z=


=

=

=

керуючись зазначеним у п. 1 цього Кодексу базовим моральним критерієм, Хранитель Віри виносить обгрунтований висновок щодо того, чи є ті чи інші феномени (сукупності феноменів, зв’язки між феноменами) добром чи злом, або є нерозподільними. 10. Висновок за результатами процесу надається у письмовому вигляді з підписом Хранителя Віри та штампом релігійної громади сповідуючих віру в найвищу цінність людини учасникам процесу, а також – іншим особам за рішенням Хранителя Віри. Хранитель Віри своїм рішенням може запропонувати визначеним ним учасникам процесу оплатити витрати на ведення процесу у визначеному ним обсязі. В такому разі висновок за результатами процесу чи інше рішення, передбачене цим Кодексом, надається виключно у разі оплати цих витрат. За клопотанням учасника процесу Хранитель Віри може продовжити процес у зв’язку з новими обставинами, наслідком чого має бути ухвалення нового висновку. Висновок за результатами процесу може вільно оприлюднюватись будьякими особами без змін та перекручень. Z=OO=Z=


=

=

=

Âý—¹²= ÔÝþŁþ=ךŠ˛ð²þײ========££££££££££=

P=

Ùš=ýþČ=Ł—ײ=EÔ¦ýŁþÝ=‡—צF====££££££=

Q=

ÈćŠ¦Þ˛=−þÞ˛Š=³¹š=EÔŁČğšÞÞ˛=‚šðݲײ¾—ČF=

NP=

ËþŠšð¹=×þž−þŠ—ݳ=Šþˇ×˛=²˛=žÝ˛=======£££=

NU=

Z=OP=Z=


=

=

Íþײݺ= Кишеньковий журнал Релігійної громади cповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. Засновник, редактор, видавець: Шеляженко Юрій Вадимович. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 17122-5892 Р, видане Міністерством Юстиції України 25.10.2010 р. Підписано до друку 3 листопада 2010 року. Випуск № 1. Тираж 500 примірників. Розповсюджується безкоштовно. Адреса редакції, видавця, друкарні: вул. Тверський тупик, буд. 9, к. 82, м. Київ, 01042. Тел. +38 (097) 3179326, факс +38 (044) 5290435. Електронна пошта: shelya.work@gmail.com Сайт: www.ludstvo.org.ua Z=OQ=Z=

=

Журнал "Мораль". № 1/2010  

Кишеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини.