Page 1

Щяр бир халгын мядяниййяти щямишя ону йцксялдир, бцтцн дцнйада Щ.Ялийев

таныдыр, мянявиййаты зянэинляшдирир.

№ 1 (34), йанвар 2018

www.sheki.mctgov.az

ШЯКИ РЕЭИОНАЛ МЯДЯНИЙЙЯТ ВЯ ТУРИЗМ ИДАРЯСИНИН ОРГАНЫ Иътимаи-сийаси

20 Yanvar Azяrbaycan xalqыnыn шan vя шяrяf gцnцdцr

гязет

www.issuu.com/sheki-regional

20 Yanvar шяhidlяrinin xatirяsi Шяkidя bюyцk ehtiramla anыlыb

Ятрафлы 2-ъи сящифядя

20 Йанвар фaciясиnin ildюnцmц ilя яlaqяdar yanvarыn 20-dя Шяki шяhяrindяki "Шяhidlяr xiyabanы"nda шяhяr rяhbяrliyinin, ictimaiyyяt nцmayяndяlяrinin, mцharibя vя яmяk veteranlarыnыn iшtirakы ilя цmumшяhяr toplantыsы keчirilib.

Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti Иlham Яliyev vя birinci xanыm Mehriban Яliyeva yanvarыn 20-dя Цmumxalq Hцzn Gцnцndя Шяhidlяr xiyabanыnda 20 Yanvar шяhidlяrinin xatirяsini yad ediblяr. AZЯRTAC xяbяr verir ki, Qanlы Yanvar hadisяlяrindяn 28 il keчir. 1990-cы il yanvarыn 20-si Azяrbaycanыn mцasir tarixinя яn faciяli gцnlяrdяn biri, eyni zamanda, xalqыmыzыn qяhrяmanlыq sяhifяsi kimi daxil olub, milli mцstяqillik, azadlыq uьrunda mцbarizяsinin vя yenilmяz iradяsinin rяmzinя чevrilib. Tяpяdяn-dыrnaьadяk silahlanmыш keчmiш sovet ordusunun cяza tяdbirlяrinя mяruz qalan xalqыmыz azadlыq яzmini itirmяmiш, яksinя, haqq sяsini daha ucadan bяyan etmiшdi. Dцz 28 il яvvяl doьma yurdunun, xalqыnыn azadlыьыnы, шяrяf vя lяyaqяtini hяr шeydяn uca tutan vяtяnpяrvяr Azяrbaycan юvladlarы hяmin mцdhiш gecяdя canlarыndan keчяrяk шяhidlik zirvяsinя ucaldыlar. Sovet qoшunlarыnыn Azяrbaycanda tюrяtdiyi qanlы qыrьыndan uzun illяr keч-

mяsinя baxmayaraq, xalqыmыz o dяhшяtli gцnlяrin aьrы-acыsыnы unutmur, юz vяtяndaшlarыna divan tutan sovet imperiyasыnыn ovaxtkы rяhbяrlяrinя vя onlarыn Azяrbaycandakы nюkяrlяrinя dяrin nifrяtini bildirir. 20 Yanvar Azяrbaycan xalqыnыn tarixindя sadяcя aьrы vя acы ilя xatыrlanacaq gцn deyil. 20 Yanvar Azяrbaycan xalqыnыn шan vя шяrяf gцnцdцr. Xalq hяmin gцn цstцnя шыьыyan dяhшяtli kabusa, sovet hяrbчilяrinin qorxunc qaragцruhuna qarшы sinяsini sipяr etmяyi, юzцnцn mяnliyini vя mяtinliyini nцmayiш etdirmяyi bacardы. Mяhz hяmin hadisяlяr bilavasitя nцmayiш etdirdi ki, Azяrbaycan xalqы pozulan hцquqlarыnыn, suverenliyinin bяrpa olunmasы uьrunda savaшmaq яzminя sahibdir. Xalqыmыzыn цmummilli lideri Heydяr Яliyevin Azяrbaycan rяhbяrliyinя qayыdышыndan sonra - 1994cц ildя 20 Yanvar hadisяlяrinя siyasi-hцquqi qiymяt verildi vя cinayяti tюrяdяnlяrin adlarы ictimaiyyяtя чatdыrыldы. 20 Yanvar Цmumxalq Hцzn Gцnц elan edildi. Azяrbaycan xalqы hяr il 20 Yanvar faciяsi qurbanlarыnыn xatirяsini dяrin ehtiramla yad edir.

Шяki vя Xantы-Mansiysk шяhяrlяri arasыnda mяdяni яlaqяlяr daha дa geniшlяnяcяk

Ятрафлы 8-ъи сящифядя


сящ. 2

№ 1 (34) йанвар 2018

20 Yanvar шяhidlяrinin xatirяsi Шяkidя bюyцk ehtiramla anыlыb

Azяrbaycan xalqыnыn qan yaddaшыna яbяdi hяkk olunmuш 20 Yanvar hadisяlяrindяn iyirmi sяkkiz il юtцr. Qanlы faciяdяn uzun illяr keчmяsinя baxmayaraq xalqыmыz o mцdhiш gecяni daim xatыrlayыr, bu vяhшiliyi tюrяdяnlяrя юz dяrin nifrяtini bildirir.

Faciяnin ildюnцmц ilя яlaqяdar yanvarыn 20-dя Шяki шяhяrindяki "Шяhidlяr xiyabanы"nda шяhяr rяhbяrliyinin, ictimaiyyяt nцmayяndяlяrinin, mцharibя vя яmяk veteranlarыnыn iшtirakы ilя цmumшяhяr toplantыsы keчirilib. Tяdbirdя чыxыш edяnlяr Azяrbaycan tarixinя Qanlы Yanvar kimi daxil olan bu faciяnin xalqыmыzыn qяhrяman-

lыq salnamяsi, fяxarяt vя шяrяf gцnц olduьunu vurьulayыblar. Bildirilib ki, hяmin faciяli gцnlяrdя юz xalqыnыn azadlыьыnы, шяrяf vя lяyaqяtini hяr шeydяn uca tutan mяrd Vяtяn юvladlarы canlarыndan keчяrяk шяhidlik zirvяsinя ucalыblar. Чыxышlarda vurьulanыb ki, 1990-cы il yanvarыn 19-dan 20-nя keчяn gecя Azяrbaycan

xalqыna qarшы tюrяdilmiш bu cinayяt, tюkцlmцш nahaq qanlar, insanlarыn vяhшicяsinя qяtlя yetirilmяsi xalqыmыzыn mцstяqillik uьrunda mцbarizя яzmini qыra bilmяyib. Azяrbaycan xalqыna qarшы tюrяdilяn bu qanlы cinayяt xalq kцtlяlяrini birlяшdirib, onlarыn mцbarizliyini daha da artыrыb. Hяmin gцn шяhяrdяki

Cцmя Mяscidindя шяhidlяrin ruhuna dualar oxunub. Saat 12.00-da rayonun bцtцn yaшayыш mяntяqяlяrindя 20 Yanvar шяhidlяrinin xatirяsi bir dяqiqяlik sцkutla yad edilib. 20 Yanvar faciяsinin ildюnцmц ilя яlaqяdar шяhяr icra hakimiyyяti tяrяfindяn шяhid ailяlяrinя maddi yardыm gюstяrilib.

"Vяtяn, Sяnя canыm qurban"

20 Yanvar faciяsinin iyirmi sяkkizinci ildюnцmц ilя яlaqяdar yanvarыn 19-da Zaqatala rayon Heydяr Яliyev Mяrkяzindя "Vяtяn, Sяnя canыm qurban" adlы цmumrayon tяdbiri keчirilb. Rayon rяhbяrliyi vя ictimaiyyяt nцmayяndяlяri яvvяlcя шяhidlяrin xatirяsinя ucaldыlan abidяnin юnцnя qыr-

mыzы qяrяnfillяr dцzяrяk Vяtяnimizin azadlыьы uьrunda шяhid olan qяhrяman oьul vя qыzlarыmыzыn xatirяsini ehtiramla yad ediblяr. Mяrkяzdя keчirilяn tяdbir baшlanmazdan яvvяl tяdbir iшtirakчыlarы Heydяr Яliyev Mяrkяzinin foyesindя 20 Yanvar шяhidlяrinя hяsr olunan rяsm vя kitab sяrgilяri ilя tanыш olublar.

Tяdbirdя шяhidlяrimizin яziz xatirяsini bir dяqiqяlik sцkцtla yad edildikdяn sonra, Qanlы Yanvar hadisяlяrindяn bяhs edяn sяnяdli film nцmayiш etdirilmiшdir. Tяdbiri giriш sюzц ilя aчan Rayon Иcra Hakimiyyяtinin baшчыsы cяnab Mцbariz Яhmяdzadя bildirmiшdir ki, 20 Yanvar xalqыmыzыn azadlыq mцbarizяsi tarixinя qяhrяmanlыq

sяhifяsi kimi daxil olub. Qeyd edilib ki, hяmin gцn юz юlkяsinin, xalqыnыn azadlыьыnы, шяrяf vя lяyaqяtini hяr шeydяn uca tutan mяrd Vяtяn юvladlarы canlarыndan keчяrяk шяhidlik zirvяsinя ucalыblar. Azяrbaycan xalqы qяhrяman юvladlarыnыn fяdakarlыьыnы hяmiшя yцksяk qiymяtlяndirir, mцstяqilliyя vя azadlыьa qovuшmaq цчцn canlarыndan keчяn Vяtяn

юvladlarы ilя daim fяxr edir. Tяdbir rayonun mяdяniyyяt iшчilяrinin hazыrladыqlarы яdяbi-bяdii proqramla baшa чatыb. 20 Yanvar faciяsinin 28-ci il dюnцmц ilя яlaqяdar olaraq Zaqatala rayonunun digяr mяdяniyyяt mцяssisяlяrindя dя silsilя anыm tяdbirlяri hяyata keчirilib.

Famil Rяhimov, Zaqatala

Qяhrяmanlыq vя iftixar tariximiz 17 yanvar 2018-ci il tarixdя Qax rayon Mяdяniyyяt Mяrkяzindя "Qяhrяmanlыq vя iftixar tariximiz" adlы anыm mяrasimi keчirilmiшdir. Tяdbir iшtirakчыlarы ilk юncя Mяrkяzin foyesindя 20 Yanvar faciяsini яks etdirяn sяrgi ilя tanыш oldular. Tяdbiri giriш sюzц ilя aчan Mяdяniyyяt Mяrkяzinin direktoru Kяmalя Mяcidova 20 Yanvarы tariximizin

шяrяfli sяhifяlяrindяn olduьunu, Azяrbaycanda azadlыьыn 20 Yanvar aьrыsыndan, 20 Yanvar qeyrяtindяn doьulduьunu qeyd etdi vя шяhidlяrin ruhu bir dяqiqяlik sцkutla yad edildi. Чыxыш edяnlяrdяn Qax Gцn Яrzi Qayьы Mяrkяznin direktoru Sяfiyyя xanыm Sцleymanova da юz nюvbяsindя 20 Yanvar faciяsindяn doьan aь gцndяn sюz aчaraq, bu tarixi hяr zaman yadda saxlamaьыn hяr bir vяtяndaшыn borcu olduьunu

qeyd etdi. Sonra "20 Yanvar - 1990" adlы video чarx nцmayiш olundu. Mяdяniyyяt Mяrkяzinin И.Daьыstanlы adыna Xalq teatrы цzvlяrinin hazыrladыьы яdяbibяdii kompozisiya hяr kяsi riqqяtя gяtirdi. Цvertцranыn sяdalarы altыnda baшa чatan kompozisiyada tamaшaчыlar ifaчыlarla birlikdя "Qoynunda bu qяdяr шяhidlяrin varsa, sabahыn цчцn heч bir narahatlыьыn olmasыn can Azяrbaycan"

sяdalarы altыnda hamыnы mцbarizяyя sяslяdilяr. Yekunda Dilarя Яzizova чыxыш edяrяk qeyd etdi ki, "20 yanvar nя qяdяr dяhшяtli bir gцn olsa da, eyni zamanda mцstяqilliyя dogru iшыq saчan mцbarizя gцnцmцzdцr. Шяhidlяrimiz heч zaman unudulmayacaq vя hяr zaman iftixar hissi ilя anыlacaqlar".

Dilarя Яzizova, Qax


№ 1 (34) йанвар 2018

сящ. 3

EЛM YOLLARЫNЫN BЯLЯDЧИSИ Hяr bir insan dцnyaya gяlяndя beyni aь vяrяqя bяnzяyir. Hяyatы dяrk etmяyя baшladыqca юncя hяrflяri yazmaьы юyrяnir, sonra bu hяrflяrdяn sюzlяr dцzяltmяyя baшlayыr. Aь vяrяqя bяnzяyяn beyni tяdricяn elmlя, tяhsillя yцklяndikcя savadlanыr vя bu da, onun gяlяcяk hяyatыnыn formalaшmasыnda mцhцm rol oynayыr. Yetяr ki, insan bu elmi, biliyi dцzgцn istiqamяtlяndirя bilsin, ondan sяmяrяli istifadя etmяyi bacarsыn. O zaman юzц dя elmin tяrяqqisinя xidmяt edяn elmi яsяrlяrin vя kitablarыn mцяllifi olur. Azяrbaycan elminя gяnc yaшlarыndan xidmяt edяn vя bu gцn elmin mцqяddяs yolunu iшыqlandыranlardan biri olan, Milli Elmlяr Akademiyasыnыn Шяki Regional Elmi Mяrkяzinin direktoru, fizika-riyaziyyat цzrя fяlsяfя doktoru, dosent Yusif Hacыbala oglu Шцkцrlц kimi.

Y.Шцkцrlц Azяrbaycan MEA-nыn Шяki Regional Elmi Mяrkяzindя 1975-ci ildяn baшlayaraq laborantlыqdan "Biofizika" laboratoriyasыnыn mцdiri vяzifяsinяdяk yцksяlmiшdir. 1995-ci ildяn isя Azяrbaycan MEA-nыn Radiasiya Tяdqiqatlarы Sektorunun doktorantыdыr. "Struktur zцlalarыnыn fiziki xassяlяrinin mяqsяdyюnlц dяyiшdirilmяsi imkanlarыnыn molekulyar-kinetik mexanizmlяri" mюvzusunda doktorluq iшini yekunlaшdыrmышdыr. Шцkцrlц Yusif Hacыbala oьlu, 2014-cц ildяn AMEA-nыn Шяki Regional Elmi Mяrkяzinin direktoru, AMИ-nin Шяki filialыnыn "Tяbiяt elmlяri vя tяdrisi metodikasы" kafedrasыnыn dosentidir. Чalышdыьы illяr яrzindя elmi fяaliyyяti ilя yanaшы, gяnc elmi iшчilяrя dяstяyini vя kюmяkliyini dя яsirgяmir. Onun rяhbяrlik etdiyi son цч il яrzindя kadr hazыrlыgы istiqamяtindя ШREM-in 8 nяfяr яmяkdaшы tяhsillяrini davam

konfransda 9 xarici юlkяdяn olan 44 mцtяxяssis vя respublika ipяkчilяri bir araya gяldilяr. Daha sonra 2017-ci ilin iyul ayыnda Y. Шцkцrlцnцn rяhbяrlik etdiyi nцmayяndя heyяti Юzbяkistanыn Marqilan шяhяrindя keчirilяn beynяlxalq ipяkчilik konfransыnda respublikamыzы layiqincя tяmsil ediblяr. Sяfяr чяrчivяsindя AMEA-nыn Шяki Regional Elmi Mяrkяzi ilя Юzbяkistanыn "Tяbii Liflяr Elmi Tяdqiqatlar" Иnstitutu arasыnda memorandum imzalanmыш, ШREM Fяxri fяrman vя diplomlarla tяltif olunmuшdur. Xatыrladaq ki, Y. Шцkцrlц Qara dяniz, Xяzяr Dяnizi vя Mяrkяzi Asiya юlkяlяri Иpяkчilik Assosiasiyasы (BAKSA) kimi mюtяbяr bir beynяlxalq tяшkilatыn Azяrbaycan цzrя koordinatorudur. Yusif mцяllimin elmi fяaliyyяti ilя yanaшы яdяbiyyat sahяsindя dя xцsusi xidmяtlяri vardыr. Oxucular tяrяfindяn se-

Шякилдя: солдан саьа - Академик Фяхряддин Гядиров, БАКСА-нын президенти Паномир Тзенов, Шяки шящяр иъра щакимиййяти башчысынын биринъи мцавини Щясян Щясянов, АМЕА Шяки Реэионал Елми Мяркчзинин директору Йусиф Шцкцрлц вя Шяки шящяр иъра щакимиййяти башчысынын мцавини Фирон Ялийев BAKSA-nыn 2017-ci ilin aprel ayыnda Шяki шяhяrindя keчirilян 8-ci beynяlxalq konfransында Qыsa arayыш: Yusif Hacыbala oьlu Шцkцrlц 1948-ci il oktyabr ayыnыn 27dя Шяki шяhяrinin Aшaьы Шabalыd kяndindя anadan olub. 1966-cы ildя ADU-nin fizika fakultяsinя daxil olaraq 1971-ci ildя oranы mцvяffяqiyyяtlя bitirdikdяn sonra tяyinatla Qяbяlя vя Шяki rayonlarыnda pedaqoji fяaliyyяtlя mяшьul olmuшdur. 1975-ci ildя Azяrbaycan MEA Fizika Иnstitutunun aspiranturasыna daxil olmuш, 1984-cц ildя "Fibroinin molekulyar vя ifrat-molekulyar quruluшuna selenin tяsiri" mюvzusunda namizяdlik dissertasiyasы mцdafiя etmiшdir. Aspiranturada oxuduьu vя ondan sonrakы dюvrlяrdя dя юz цzяrindя iшlяyяrяk, yeni biliklяrя yiyяlяnmяyя чalышaraq daima elmi axtarышlar vя tяdqiqatlar aparmыш, mцяyyяn elmi nяticяlяr яldя etmiшdir. Beш mцяlliflik шяhadяtnamяsinin, iyirmi bir mяqalяnin, iyirmi iki tezisin, sяkkiz яlyazmanыn, цч kitabыn vя bir monoqrafiyanыn mцяllifi olan Yusif Шцkцrlцnцn hяmin ixtiralarы mцvяffяqiyyяtlя ipяkчilik vя yeyinti sяnayesinin mцxtяlif sahяlяrindя tяtbiq edilmiшdir. Y.Шцkцrlц bir чox konfrans vя simpoziumlarda - Radiospektroskopiyanыn kimyada, fizikada vя biologiyada tяtbiqinя dair ЫЫ Zaqafqaziya Konfransыnda (1979, Иrяvan), "Maqnit rezonansы biologiyada vя tibbdя" mюvzusunda (1981, Moskva), Dielektriklяr fizikasыna dair Цmumittifaq Elmi Konfranslarыnda (1982, Bakы) mяruzяlяr etmiшdir.

etdirmяk цcцn AMEA-nыn aparыcы Иnstitutlarыnыn dissertanturalarыna qяbul olunmuшdur. Y.Шцkцrlц hяr bir sahяdя dяqiq vя diqqяtli olduьu kimi, ipяkчilik sahяsindя dя innovativ цsullarla yeni elmi tяdqiqat iшlяrinin aparыlmasыna vя bu iшlяrin tяtbiqinя geniш yer ayыrmышdыr. Gюrцlяn iшlяrin nяticяsi olaraq dцnyanыn ipяkчiliklя mяшgul olan юlkяlяrinin Шяki ipяkчilяri ilя яmяkdaшlыq etmяk maraqlarы gцndяn-gцnя artmaqdadыr. Belя ki, Qara dяniz, Xяzяr Dяnizi vя Mяrkяzi Asiya юlkяlяri Иpяkчilik Assosiasiyasы (BAKSA) - nыn 2015-ci ilin oktyabr ayыnda Bolqarыstanыn Plovdiv шяhяrindя keчirilяn vя 2016-cы ilin sentyabr ayыnda Gцrcцstan Respublikasыnыn Tbilisi шяhяrindя keчirilяn beynяlxalq elmi konfranslarыnda Шяkinin ipяkчilik sяnяtinin vя яnяnяlяrinin layiqincя qorundugu bir mяkan oldugu xцsusi olaraq qeyd olunmuшdur. Yusif mцяllim Azяrbaycanыn baramaчыlыq vя ipяkчilik sahяsinя dяyяrli tюhfяlяr, yeniyeni elmi biliklяr verяrяk, ipяkчiliyin inkiшafыnыn, baramaчыlыьыn hяcminin elmi яsaslarla geniшlяndirilmяsi, elяcя dя biomцxtяlifliyin vя milli genefondumuzun qorunmasы vя gяlяcяk nяsillяrя юtцrцlmяsi sahяsindя tяшяbbцskar fяaliyyяtini яzmlя davam etdirir. Mяhz Y.Шцkцrlцnцn tяшяbbцsц vя tяшkilatчыlыgы sayяsindя BAKSA-nыn 8-ci beynяlxalq konfransы 2017-ci ilin aprel ayыnda Шяki шяhяrindя keчirildi. "Marxal" Mцalicя-Иstirahяt Kompleksindя reallaшan bu

vilяn "Jetti", "Чяhrayы gюdяkcя" vя bir чox bяdii яsяrlяrin mцяllifi olmaqla bяrabяr Azяrbaycan Respublikasы Yazычыlar Birliyinin цzvцdцr. Y.Шцkцrlц bцtцn bu qeyd edilяnlяrlя bяrabяr vяfalы hяyat yoldaшы, mehriban ata vя qayьыkeш babadыr. Onun ali tяhsilli iki юvladы, dюrd nяvяsi vardыr. 2018-ci il Yusif mцяllimin hяyatыnda yubileylяr ilidir. Belя ki, bu yeni ildя onun юzцnцn70 yaшы, яmяk fяaliyyяtinin isя nя az, nя чox, dцz 50 ili tamam olur. Elm sahяsinя sяrf etdiyi bu illяrя vя юmrя gюrя чox saь olun deyяrяk, Шяki Regional Elmi Mяrkяzinin kollektivi adыndan ona gяlяcяk hяyatыnda mюhkяm can saьlыьы, ailя sяadяti vя elmimizin tяrяqqisi yolunda yeniyeni nailiyyяtlяr arzulayыrыq.

"Yaшa, yaшa, чox yaшa, Azяrbaycan!"

Azяrbaycan Xalq Cцmhuriyyяtinin 100 illik yubileyi haqqыnda Azяrbaycan Respublikasi Prezidentinin 16 may 2017ci il tarixli Sяrяncamы vя 2018-ci ilin Azяrbaycan Respublikasыnda "Azяrbaycan Xalq Cцmhuriyyяti ili" elan edilmяsi haqqыnda Azяrbaycan Respublikasы Prezidentinin 10 yanvar 2018-ci il sяrяncamы ilя яlaqяdar olaraq И.S.Nakam adыna mяrkяzi kitabxanada Azяrbaycan Cцmhuriyyяtinin banisi M.Я.Rяsulzadяnin doьum gцnц яrяfяsindя "Yaшa, yaшa, чox yaшa, Azяrbaycan" adlы яdяbi-bяdii kompozisiya keчirildi. Tяdbirя шяhяrimizin ziyalыlarы, gяnclяr vя Шяki MKS-nin яmяkdaшlarы iшtirak etdilяr. Xidmяt vя abonement шюbяsinin oxu zalыnыn mцdiri Yaqut Sadыqlы tяdbir iшtirakчыlarыnы salamlayaraq respublikamizda bu ilin "Azяrbaycan Xalq Cцmhuriyyяt ili" elan olunduьunu qeyd etdi. Hяmчinin onu da qeyd etdi ki, bu il яrzindя mяrkяzi kitabxanada silsilя tяdbirlяr keчirilяcяk vя bu tяdbir hяmin tяdbirlяrin baшlanьыcыdыr. Bu gцnkц tяdbirimizin mяhz юmrцnц, hяyatыnы, bцtцn varlыgыnы mцstяqillik yolunda qurban vermiш Mяmmяdяmin Rяsulzadяnin ad gцnцnя hяsr edilmяsi tяsadцfi deyil. Bundan sonra o,

чыxыш цчцn sюzц yaшlы nяslin nцmayяndяsi, tяhsilimizin veteranlarыndan olan Maqsud mцяllimя verdi. Maqsud mцяllim geniш чыxыш edяrяk 23 ay davam edяn Cцmhuriyyяt haqqыnda vя bugцn onun davamчыsы olan mцasir mцstяqil dюvlяtimizin qazandыgы ugurlar haqqыnda danышdы. Sonra Шяki Musavat Partiyasыnыn rяhbяri Bakыxan Qяribli чыxыш цчцn sюz alaraq hяmin illяrdя qurulmuш dюvlяt haqqыnda vя onun qurucularы haqqыnda яhatяli шяkildя чыxыш etdi. Ardыnca Pedaqoji kollecin tarix mцяllimi vя Шяki qarышыq tipli internat mяktяbinin direktor mцavini Pяrviz Zeynalov, filologiya цzrя fяlsяfя doktoru ADPUnun Шяki filialыnыn яdяbiyyat mцяllimi Kamil Adышirinov tarixi faktlara sюykяnяn яhatяli чыxышlar etdilяr. Юlяrkяn son nяfяsindя belя 3 kяrя Azяrbaycan sюylяyяn insanыn hяyat yolu vя bu yolda onun qazandыqlarы vя itirdiklяri haqda danышыldы. Tяdbirя videoчarx nцmayiш etdirildikdяn sonra "Azяrbaycan Xalq Cцmhuriyyяti-100" adlы sяrgiyя baxыш oldu.

Дилбяр Yaqubova, Шяki MKS- nin abonement bюlmяsinin mцdiri

20 Yanvar - яbяdi yaddaшыmыzdыr

Шяfяq Mяmmяdova P.S. Yusif mцяllimi uzun mцddяtdir yaxынdan tanыdыgыmыza gюrя qeyd edя bilяrik ki, o hяm dя mяtbuatыn vя mяdяniyyяt iшчilяrinin yaxыn dostudur. AMEA Шяki Regional Elmi Mяrkяzi Шяki Regional Mяdяniyyяt vя Turizm Иdarяsinin tяшkilatчыlыgы ilя keчirilяn tяdbirlяrdя fяal iшtirak edir. Шяki Regional Mяdяniyyяt vя Turizm Иdarяsinin чoxsaylы kollektivi vя "Mяdяniyyяt qalasы" qяzetinin redaksiyasы adыndan onun цчцn яlamяtdar olan yubileylяr ilindя Yusif mцяllimя mюhkяm can saglыgы vя elmin mцqяddяs yolunda daha yeni ugurlara nail olmagы arzulayыrыq.

19 yanvar 2016-cы il tarixdя Шяki шяhяr 3 n-li Uшaq Musiqi Mяktяbindя 20 Yanvar faciяsinя hяsr olunmuш "20 yanvar - яbяdi yaddaшыmыzdыr" mюvzusunda anыm tяdbiri keчirildi. Tяdbirdя mяktяblяrin mцяllimlяri, шagirdlяri vя valideyinlяr iшtirak etdilяr. Яvvяlcя шяhidlяrin xatirяsi bir dяqiqяlik sцkutla yad edildi. Mяktяblilяr 20 yanvar шяhidlяrinя hяsr olunmuш шeirlяr, hяmчinin vяtяnpяrvяr ruhda yazыlmыш digяr qяhrяmanlыq шeirlяri sяslяndirdilяr. Sonra mяktяbin direktoru

Шяmsiyyяt Яsgяrova, mяktяbin mцяllimlяri Nяzakяt Mяmmяdova, Шяfa Abdullayeva, Zяminя Mяmmяdova vя Rяna Иsgяndяrova чыxыш etdilяr. Qeyd edildi ki, azяrbaycan xalqыnыn tarixinя Qanlы Yanvar faciяsi kimi daxil olmuш 1990-cы il 20 Yanvar hadisяlяrindяn 28 il keчir. Bu faciя insanlыьa qarшы tюrяdilmiш яn aьыr cinayяtlяrdяn biri kimi bяшяr tarixindя qara sяhifя olaraq qalacaqdыr. Sonda 20 Yanvar hadisяlяrinя dair videoчarx nцmayiш etdirildi.

Шяmsiyyяt Яsgяrova


сящ. 4

№ 1 (34) йанвар 2018

Kiш kяndini ziyarяt etmяk isяyяnlяrin sayы artыr Kiш kяndi Bюyцk Qafqaz sыra daьlarыnыn cяnub yamacыnda, Azяrbaycan Respublikasыnыn qяdim шяhяrlяrindяn biri olan Шяki шяhяrinin шimal-qяrbindя yerlяшяrяk, шяrqdяn, qяrbdяn vя шimaldan daьlarla яhatяlяnmiшdir. Kяnd Шяki шяhяrindяn шimala doьru tam tяmir olunmuш asfalt юrtцklц yollarla tяxminяn 5 kmlik mяsafяdя, dяniz sяviyyяsindяn 1200 m hцndцrlцkdя yerlяшir. Цmumi sahяsi 464 ha, yaшayыш mяntяqяsinin sahяsi isя 250 ha-dыr. Яsas su mяnbяyi Bюyцk чaydыr. Kяndin vя Шяki rayonun шirin su ehtiyatы mяhz bu чayыn hesabыna юdяnilir. Bюyцk чay kяnddяn yuxarыdakы qollarы olan Dogrunca, Donuzчa, Damarчыn vя Qaynar чay sistemindяn ibarяtdir. Su mяnbяyi ilя kяndin arasыndakы mяsafя 12 km-dir. Kiш чayы kяndin шяrqi ilя axыr vя daьыdыcы-selli чaylar qrupuna daxildir. Kiш meшяlяri яsasяn vяlяs, palыd, fыstыq, qaracюhrя, qaraьac, agcaqayыn vя cюkя aьaclarы ilя zяngindir. Юtяn яsrin 70-ci illяrindя Kiш чayыnыn qяrb sahilindя salыnmыш, 62 ha яrazini яhatя edяn rekreasiya шam meшяsi юzцnяmяxsus bir landшaft yaratmaqla, estetik gюrцntцsц vя sanitar xцsusiyyяtlяri baxыmыndan kяndя xцsusi gюzяllik bяxш edir. Aшagы daglыq яrazilяrindя qoz, fыndыq, zoьal, яzgil, cыr alma, cыr armud kimi meyvя aьaclarы, чaytikanы, itburnu, yemiшan, шыnqыlan vя bюyцrtkяn kolluqlqrы цstцnlцk tяшkil edir. Kяndin 15 mяhяllяsi var: 1.Doxun. 2.Tahirlяr. 3.Dяrя. 4.Cour. 5.Yanыxlar. 6.Salay uшaьы. 7.Bяdяlяr. 8.Tatar uшaьы. 9.Dodu uшaьы. 10.Duluzlar. 11.Layiшlяr. 12.Vяlяmяdlяr. 13.Xan Tamar. 14.Maflar. 15.Gavan. Kiш kяndinin 7017 nяfяr яhalisi var. Onlarыn яksяr hissяsi tяrяvяzчilik vя 1/3 hissяsi heyvandarlыqla mяшьul olur. Tяsяrrцfatlarыn цmumi sayы 1645-dir. Kяnd чox qяdim tarixя malikdir. Burada yerlяшяn, Ы яsrя aid vя Qafqaz Albaniyasыnыn

yadigarы olan Alban mяbяdi bu qяdimiliyя яyani sцbutdur. Kiш alban mяbяdi yalnыz Azяrbaycan respublikasыnda deyil, bцtцn Qafqazda яn qяdim apostol mяbяdi sayыlыr. Ы яsrdя Иsa peyьяmbяrin tяlimi vя ya Apostol Yeliseyin bцtpяrяstlik kahinlяrinin razыlыьы ilя yaratdыьы bu mяbяdi hяtta mяbяd iчяri-

dirilmiш bцdcяsinя keчirilmiшdir. 2017-ci il яrzindя Kiш kяndinя gяlяn rяsmi qonaqlarыn sayы юtяn illяrя nisbяtdя xeyli цstцnlцk tяшkil etmiшdir. 2017-cы il aprel ayыnыn 17-dя Latviyanыn dюvlяt katibi, Serbiyadan bir qrup arxeoloqlar , Respublikada keчirilmiш beynяlxalq tяdbirlяrdя iшtirak edяn, 34 юlkяdяn gяlmiш

27 Иyun- 1 Иyul tarixindя Шяkidя "Иpяk Yolu" Beynяlxalq Musiqi Festivalыnыn keчirilmяsi ilя яlaqяdar olaraq festivala gяlmiш yerli vя xarici qonaqlarыn яksяriyyяti, o cцmlяdяn Hindistanыn vя Yaponiyanыn sяfirlяri mяbяdя baш чяkmiш vя burada onlara yцksяk sяviyyяdя xidmяt gюstяrilmiшdir.

sindя mяbяd dя adlandыrmaq olar. Mяbяd alban abidяlяri iчяrisindя xцsusi statusa malikdir vя hяm memarlыq abidяsi kimi hяm dя tarixi abidя kimi dяyяrlidir. Kiш kяndi 14 aprel 2009-cu il tarixdяn Azяrbaycan Respublikasыnыn Mяdяniyyяt vя Turizm Nazirliyinin qяrarы ilя "Qoruq " statusu almышdыr. Qoruq 215 ha sahяni яhatя edir. Azяrbaycan Respublikasы Mяdяniyyяt vя Turizm Nazirliyinin 30 dekabr 2016-cы il tarixli, 423 nюmrяli яmrinя яsasяn Kiш Tarixi Memarlыq Qoruьu Шяki Regional Mяdяniyyяt vя Turizm Иdarяsinin nяzdindяn чыxarыlaraq birbaшa nazirliyin mяrkяzlяш-

280 nяfяr qonaq Alban mяbяdindя ekskursiyada olmuшlar. Иyun ayыnda Litvanыn sяfiri, Иsrail sяfrliyi, Kolumbiya naziri, Иyul ayыnda Azяrbaycanыn baш prokroru Zakir Qaralov, Sentiyabrda Чexiyanыn, Belчikanыn, Yunanыstanыn sяfirlяri, Oktyabr ayыnda Latviyanыn Яdliyyя naziri vя s. mяbяdi ziyarяt edяn mюtяbяr qonaqlarыn sыrasыna daxildirlяr. 18may "Beynяlxalq Muzeylяr gцnц" ilя яlaqяdar olaraq mяbяddя 3 gцn mцddяtindя "Aчыq Qapы" gцnlяri keчirilmiшdir. Hяmin gцnlяrdя mяbяdi yerli vяtяndaшlarla yanaшы Иsraildяn, Иtaliyadan vя Polшadan olan turistlяr dя ziyarяt etmiшdilяr .

Azяrbaycana gяlяn qonaqlarыn ildяn-ilя artmasы юlkя rяhbяrliyinin mяdяniyyяt vя turizm sahяsininin yцksяlmяsinя gюstяrdiyi diqqяt vя qayьыdan irяli gяlir. Qeyd edяk ki, Mяbяdя gяlяn dairяvi yolun tяmiri olunmasы ilя baьlы Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti cяnab Иlham Яliyev 27 sentyabr 2017ci il tarixindя sяrяncam vermiш vя iшlяrin hяyata keчrilmяsi цчцn Шяki шяhяr Иcra Hakimiyyяtininя 1 milyon manat vяsait ayrыlmышdыr. Sяrяncama яsasяn яrazidя abadlыq vя quruculuq iшlяrinя start verilmiшdir. Artыq dairяvi yolun kяnarыnda olan uчuq hasarlar yeni daш hюrgц ilя

tяzяlяnmiшdir. Ишlяrin gediшi ilя baьlы kяnd sakinlяri юz kюmяklяrini яsirgяmirlяr.Цmid edirik ki,bяrpa baшa чatdыqdan sonra mяbяdя gяlяn qonaqlarыn sayы daha da artacaq. Sяrяncamla baьlы Kiш яhalisi cяnab Prezidentя юz minnяtdarlыqlarыnы bildirirlяr. Hal hazыrda Kiш kяndindя turizmin daha da inkiшaf etdirilmяsi цчцn mцnbit шяrait vardыr. 2000-ci ildяn etibarяn Kiш Alban Mяbяdinin bяrpa layihяsinin baшlanmasы Kiш kяndindя ailя turizminin fяaliyyяt gюstяrmяsi цчцn bir stimul yaratmыш oldu. Kяndin fцsцnkar tяbiяti, qяdim yaшayыш yeri olmasы, burada yerlяшяn tarixi abidяlяr vя baшlыcasы yцksяk sяviyyяdя xidmяtlя яlaqяdar olaraq burada mцяyyяn mцddяtdя qalaraq istirahяt etmяk istяyяn qonaqlarыn sayы ildяn-ilя artmaqdadыr. Kяnddя 29- a yaxыn ev ailя turizmi ilя mяшьul olur.Bu evlяrdяn tяxmini 13-ц mяbяd яtrafыnda yerlяшir. Evlяrdя 2-3 ailяnin eyni zamanda qalaraq istirahяt etmяsi цчцn bu gцnkц tяlяbata cavab verяsi sяviyyяdя lazыmы шяrait yaradыlmышdыr. Bundan sonra da ailя turizminin inkiшafы цчцn daha mцasir yeni evlяrin tikilmяsi nяzяrdя tutulur. Qoruq statusnu almыш Kiш alban mяbяdinin fяaliyyяtini gцclяndirmяk mяqsяdi ilя Qafqaz Albaniyasы haqqыnda elmi mяnbяlяrdяn daha яtraflы mяlumatlarыn яldя edilmяsi, elяcя dя Azяrbaycan яrazisindя yerlяшяn digяr Alban mяbяdlяri haqqыnda geniш mяlumatlarыn toplanmasы, qoruьa gяlяn yerli vя xarici turistlяrin hяm mяbяdin tarixi haqqыnda, hяmdя яrazidя yerlяшяn digяr tarixi abidяlяr haqqыnda mяlumatlandыrыlmasы, onlara яn yцksяk sяviyyяdя xidmяtlяrin gюstяrilmяsi, qoruqda fяaliyyяt gюstяrяn iшчilяrin peшя sяviyyяsinin yцksяldilmяsi bu il dя qoruq rяhbяrliyinin qarшыsыnda duran яsas vяzifяlяrdяndir.

Gцlnaz Maqsudova, Kiш Tarixi Memarlыq Qoruьunun elmi iшчisi

Muzeylяrimiz tariximiz vя mяdяniyyяtimizdir Иradя Abdullazadя, Xalq tяtbiqi sяnяti muzeyinin direktoru Azяrbaycan ta qяdimdяn indiyя qяdяr юz mяdяniyyяtini, sяnяtkarlыьыnы qoruyub saxlaya bilяn юlkя olub vя bu zяmindяn Ulu Юndяrimizin vя onun layiqli davamчыsы olan prezident Иlham Яliyevin Azяrbaycan xalqыnыn mяdяniyyяtinя diqqяti danыlmazdыr . Bu gцn Azяrbaycan mяdяniyyяti, musiqisi vя sяnяtkarlыьы demяk olar ki bцtцn dцnyada tanыnыr. Qяdim vя zяngin tarixя, yцksяk mяdяniyyяtя malik olan Шяki шяhяri яsrlяr boyu sяnяtin vя sяnяtkarlыьыn yцksяk sяviy-

yяdя inkiшaf etdiyti яrazilяrdяn biri olub. Шяki sяnяtkarlarыnыn tarixяn яldя etdiklяri tяcrцbя nяsildяn-nяsilя keчmяklя zяmanяmizяdяk gяlib чatыb. Onlarыn istehsal etdikыяri mяhsullar yerli tяlяbatlarы юdяmяklя yanaшы xarici bazarlarada yol tapыb. El sяnatkarlarыnыn misilsiz sяnяt яnяnяlяrini davam etdirяn шяkili sяnяtkarlarыn fяdakar яmяyi sayяsindя bu qяdim шяhяrdя zяngin tarыxы mяdяni irs yaranыb. Иpяkчilik, misgяrlik,dяmirчilik, dulusчuluq, tяtbiqi sяnяt, шяbяkя, tяkяlduz, aьac цzяrindя oyma vя digяr istehsal sahяlяri Шяki sяnяt mяbяdinin sцtunlarыnы tяшkil edir. Шяki sяnяtkarlarыnыn sayы haqqыnda ilk doьru-dцrцst mяlumatlara XЫX яsrin ibtidai mяnbяlяrindыn baшlayaraq чar mяmurlarыnыn tяrtib etdiklяri statistik materiallarda rast gяlirik. 1848-ci ildяn bяhs edяn sяnяddяn aydыn olur ki, o zaman яhalinin geyim vя bяzяk ehtiyaclarыnы юdяmяk цчцn шяhяrdя 235 nяfяr papaqчы, 178 nяfяr dabbaq,147 nяfяr gцmцшbяnd чalышыrmыш. Шяkinin qяdim tarixini vя mяdяniyyяtini юzцndя яks etdirяn Xalq Tяtbiqi Sяnяti muzeyi

1985-ci ildяn fяaliyyяtя baшlamышdыr vя Шяkinin " Yuxarы Baш" Dюvlяt Tarыx-Memarlыq Qoruьunun яrazisindя yerlяшir. Muzeyin binasы Azяrbaycanыn Qafqaz Albaniyasы dюvrцnя mяxsus olan alban mяbяdidir. Muzey 4 zaldan ibarяt olmaqla, burada antik dюvrdяn baшlayaraq bu gцnцmцzя qяdяr yerli sяnяtkarlarыn hazыrladыqlarы 600-я yaxыn xalq sяnяti vя dekoratyiv sяnяt яsяrlяri toplanmышdыr. Muzeydя цmumilikdя 18 nюv sяnяt vя sяnяtkarlыq nцmunяlяri nцmayiш olunur. 1-ci zalda Шяki шяhяri яrazisindяn 1985-1986-cы illяrdя arxealoji qazыntыlar zamanы tapыlmыш dulusчuluq mяmulatlarы vя mяiшяt яшyalarы nцmayыш etdirilir. Dairяvi formada olan 2ci zal muzeyimizin яsas ekspozisiya bюlmяsidir. Burdakы eksponatlar XVЫЫЫ-XX яsrlяri яhatя edir. Elя eksponatlar var ki,onlar mцasir sяnяtkarlar tяrяfindяn hazыrlanmышdыr. Dulusчuluq, misgяrlik, шяbяkя, taxtadan oyma sяnяti, tяkяlduz, ipяkчilik, шяki шirniyyatы ilя baglы nцmunяlяr bu zalda yerlяшdirilmiшdir.

Иpяkчiliklя цzvi surяtdя baьlы olan nяfis sяnяt sahяlяrindяn biri dя tяkяlduz sяnяtidir. Bu Azяrbaycanda bяdii tikmяnin яn gюzяl nцmunяlяrindяn biridir. Vaxtilя яsrlяr boyu bu sяnяtlя kiшilяr mяшьul olduьu halda sonralar bu sяnяtlя qadыnlarda mяшьul olmaьa baшlamышdыr. Mяhшur tяkulduz ustasы Mюhtяrяm Aьahцseynzadяnin яl iшlяri bu bюlmяnin яsas eksponatlarыndandыr. Muzeydя qiymяtli vя unikal eksponatlar чoxdur. Onlardan biri dя zurnaчы Шяkili Яlяfsяrя mяxsus zurna alяtidir.Bu musiqi alяtinin baшqa alяtlяrdяn fяrqli cяhяti odur ki, adi zurna alяtindя 8 dяlik yяni pяrdя olduьu halda, bu zurnada 9 dяlik vardыr. Bu mяrhum sяnяtkarыn hяmin musiqi alяtinя gяtirdiyi yenilikdir. 4-cц zal "Шяki otaьы "adlanыr. Burada tяqribяn юtяn яsrimizin яvvяlяrinя aid milli Шяki otaьыna mяxsus interyer dцzяldilmiшdir. Otaqda qoyulmuш bцtцn eksponatlar demяk olar ki, yerli sяnяtkarlar tяrяfindяn hazыrlanmышdыr. Muzeyimiz il яrzindя yetяrincя yerli vя xarici turistlяr qяbul etmiшdir.

2017-ci ildя qяdim doьma diyarыmыzыn YUNESKO-nun "Yaradыcы шяhяrlяr шяbяkяsi" siyahыsыna daxыl edilmяsi barяdя qяrar bizlяri чox sevindirdi. YUNESKO-nun bu qяrarы son illяr юlkяmizdя mяdяni irsin qorunmasы vя dцnyaya tanыnmasы istiqamяtindя aparыlan mяqsяdyюnlц iшin mяntiqi nяticяsidir. Mяn чalышdыgыm muzeyin kollektivi adыndan, bцtцn Шяki sяnяtkarlarы adыndan dюvlяtimizin baшчыsы cяnab Иlham Яliyevя vя birinci vitseprezident Mehriban Яliyevaya dяrin minnяtdarlыьыmы bildirirяm. Eyni zamanda muzey iшinin tяbliьinя gюstяrilяn bюyцk qayьы vя diqqяtя gюrя Azяr-baycan Respublikasы Mяdяniyyяt vя Turizm naziri cяnab Яbцlfяs Qarayevя vя Шяki шяhяr Иcra Aparatыnыn baшчыsы cяnab Elxan Usubova юz bюyцk tяшяkkцrцmц bildirirяm. Kollektivimiz adыndan яmin etmяk istяyirяm ki, biz bundan sonra da yerli sяnяtkarlarыn vя xalq tяtbiqi sяnяtinin tяbliьi sahяsindяki fяaliyyяtimizi tяkmillяшdirmяk yюnцmцndя sяylяrimizi daha da artыracagыq.


сящ. 5

№ 1 (34) йанвар 2018

2017-нин тягвиминдян Шяки Реэионал Мядянийят вя Туризм Идарясинин вя онун структурларынын билаваситя иштиракы иля щяйата кечирилмиш мядяни-кцтляви тядбирляря гайыдыш

Шяки, ВЫЫЫ Бейнялхалг Ипяк Йолу Фестивалы, 27 ийун - 01 ийул

Загатала, Фындыг Фестивалы, 18 нойабр

Гябяля, В Бейнялхалг Мцряббя Фестивалы, 26 август

Оьуз, Шяфа Байрамы, 07 сентйабр

Балакян, Хурма Фестивалы, 04 нойабр

Гах, Милли Мятбях вя Бал Байрамы, 31 октйабр

Шяки, Йени ил шянлийи, 28 декабр


сящ. 6

№ 1 (34) йанвар 2018

СЮЗДЯН ИНЪИ ЧЯЛЯНЭИ Qяlbimdя kюzяrяn kюzцn iчindя, Halalыn, tяmizin, dцzцn iчindя, Elimin iчindя axtarыn mяni. Hakimim Allahdы, mяn onun qulu, Юzц nurlandыrыr getdiyim yolu, Яynimя geymiшяm insanlыq чulu, Чulumun iчindя axtarыn nяni. Kaьыzыm qalxandы, qяlяmim oxdu, Hяlя deyilяsi sюzlяrim чoxdu, Sюzdяn baшqa bюyцk sяrvяtim yoxdu, Sюzцmцn iчindя axtarыn mяni.

Tariximizin qяhrяmanlыq sяhifяsi

NЯSИHЯT

Муса ЩЯШИМОВ

HЯYAT Hяyat bir nяfяsdir aldыьыn qяdяr, Zamanы tяk olan Haqqa bяllidir. Hяyat bir qяfяsdir qaldыьыn qяdяr, Иnsanыn sяrvяti юz яmяlidir. Yaxшыlar lap azdыr, yamanlarsa чox, Zalыmdan mяzluma hay olan deyil. Lяyaqяt, mяrifяt olsa da lap чox, Qardaшdan-qardaшa pay olan deyil. Иnsan sevinc tapыr sяadяtindя, Sevincin, fяrяhin hяddi bilinmir. Adamlar seчilir mяrhяmяtindя, Rяhmin, mяrhяmяtin sяddi gюrцnmцr. Иnsanыn gцzgцsц цzdц deyiblяr, Hяr kяsin цzцndя ar, hяya gяrяk. Qяlbinsя gцzgцsц gюzdц deyiblяr, Иnsanыn zatыnda pak maya gяrяk. Yaшaya-yaшaya qocalыr insan, Hяyatы юyrяdir yaшananlarы. Иnsanlыq yolunda ucalыr insan, Allah da чox sevir ucalanlarы.

AXTARЫN MЯNИ Doьma elim-obam varыm, dюvlяtim, Bяsimdi elimdя olan hюrmяtim, Keчdiyim yolumdu шanыm, шюhrяtim, Иzimin iчindя axtarыn mяni. Qяlbimdя min arzu, dilяk boylanыr, Ичimdя sabahыn шяfяqi yanыr, Alяmя gюzцmdяn ruhum boylanыr, Gюzцmцn iчindя axtarыn mяni. Siz mяni axtarыn dюzцm iчindя,

El-oba iчindя saf olsun sюzцn, Hamыnыn yanыnda aь olsun цzцn, Dяrdя mяlhяm olsun hяr kяlmя sюzцn, Sюzцnцn oduna "yanan" ol, bala. Bюyцk mяhяbbяtlя, яn saf niyyяtlя Иncя tяbяssцmlя, aчыq цrяklя, Яn шirin, яn gюzяl arzu-dilяklя, Elinin yanыnda olan ol, bala. Dostunun hayыna чatan da, sяn ol, Odu ayaqlayыb keчяn dя, sяn ol, Чяtindя imdada yetяn dя, sяn ol, Yaxшыlыq qяdrini bilяn ol, bala. Цzцn gцlцmsяsin цzlяr iчindя, Sюzцn tяmiz olsun sюzlяr iчindя, Hяmiшя qяrar tut dцzlяr iчindя, Ortadan qяrяzi silяn ol, bala. Dostluьu yarыda bitirяn olma, Kяsdiyin чюrяyi itirяn olma, Haramы sцfrяyя gяtirяn olma, Duz-чюrяk qяdrini bilяn ol, bala.

NЯ SЯNDЯDИR, NЯ MЯNDЯ Чox чяkirяm tяnhalыьыn dяrdini, Duyammыram tяbiяtin яtrini, Sazaq vurub gцl-чiчяyin чяtrini, Daha solub lalя, nяrgiz чяmяndя. Nя fяrqi var, gцnah sяndя, ya mяndя. Vaxt var idi ikimiz bir can idik, Nяfяs idik, цrяk idik, qan idik, Pis gюzlяrdяn, pis nяfяsdяn yan idik, Gюy gцlцrdц bizi gцlяn gюrяndя, Nя fяrqi var, gцnah sяndя, ya mяndя. Яьyar gяlib yaman girdi araya, Bir kяs baxыb yetiшmяdi haraya, Atяш dцшdц sevgi adlы saraya, Ayыlmadыq yadlar bizя gцlяndя, Nя fяrqi var, gцnah sяndя, ya mяndя. Artыq daha olan olub keчibdir, Naxяlяflяr arzusuna yetibdir, Иblis sevinc шяrbяtini iчibdir, Biz qalmышыq dяrd яlindя, яlяmdя. Nя fяrqi var, gцnah sяndя, ya mяndя.

Oьuz rayon Heydяr Яliyev Mяrkяzindя 20 yanvar faciяsinin 28-ci ildюnцmц ilя яlaqadar olaraq "20 Yanvar - Tariximizin qяhrяmanlыq sяhifяsi" adlы tяdbir keчirildi. Tяdbirdя Oьuz rayon Иcra Hakimiyyяtinin, Oьuz rayon Gяnclяr vя Иdman Иdarяsinin, YAP Oьuz rayon tяшkilatыnыn, rayon tarix-diyarшцnaslыq muzeyinin, rayon Uшaq Иnkiшaf Mяrkяzinin, Heydяr Яliyev Mяrkяzinin nцmayяndяlяri, rayon mяktяblяrinin mцяllim vя шagird kollektivi iшtirak etdi. Tяdbiri giriш sюzц ilя Heydяr Яliyev Mяrkяzinin direktoru M.Abbasova aчdы. Mяruzячi 1990-cы il yanvarыn 19-dan 20-nя keчяn gecя Bakы шяhяrinя vя Azяrbaycanыn bir neчя rayonuna keчmiш Sovet Иttifaqыnыn qoшun hissяlяrinin fюvqяladя vяziyyяt elan edilmяdяn yeridilmяsi, dinc яhaliyя divan tutulmasы, yцzlяrlя insanыn qяtlя

yetirilmяsi haqqыnda mяlumat verildi. Azяrbaycanыn mцstяqilliyi vя istiqlaliyyяti yolunda canlarыnы qurban vermiш шяhidlяrin xatirяsi bir dяqiqяlik sцkutla yad edildikdяn sonra mяrkяzin bяlяdчisi S. Musayeva "Qanlы yanvara gedяn yolun baшlanьыcы" mюvzusunda чыxыш etdi. Tяdbirdя Oьuz rayon Uшaq Иnkiшaf Mяrkяzinin шagirdlяri 20 yanvar faciяsi ilя baьlы яdяbi-bяdii kompozisiya tяqdim etdilяr. Tяdbirdя 20 Yanvar hadisяlяrinin tarixi, hяmin gцnlяrdя xalqыnыn sяsinя sяs verяn Цmummilli Lider Heydяr Яliyevin 20 Yanvar hadisяlяrinя ilk hцquqi-siyasi qiymяt vermяsindяn bяhs edяn videoчarx tяqdim edildi. Sonda tяdbir iшtirakчыlarыna "20 Yanvar -Tariximizin qяhrяmanlыq sяhifяsi" adlы bukletlяr tяqdim olundu. Ulduz Baxышova, Oguz

Dahi dramaturqun irsi юyrяnilir 13 yanvar 2018-ci il tarixdя И.S.Nakam adыna mяrkяzi kitabxanada gюrkяmli mцtяfяkkir, milli dramaturgiyanыn banisi, hяmyerlimiz M.F.Axundovun irsinin vя ideyalarыnыn daha dяrindяn юyrяnilmяsi vя tяbligi ilя яlaqяdar mцzakirя keчirildi . Mцzakirяyя 21 n-li orta mяktяbin tarix mцяllimi Tяrlan Иsgяndяrov giriш verdikdяn sonra ardыcыl olaraq dahi mцtяfяkkirin яsяrlяri mцzakirя olundu. 3 saylы шяhяr mяktяbinin яdяbiyyat mцяllimi Zaur Cяfяrov M.F. Axundovun Шяkidяn baшlanan, Иranda davam edяn vя Tiflisdя bitяn hяyatы vя yaradыcыlыьы haqqыnda, digяr iшtirakчыlar tяrяfindяn onun яsяrlяrinin, "Kяmalцdюvlя mяktublarы"ndan baшlamыш komediyalarыna qяdяr hяr birinin ideyasы haqqыnda geniш mяlumatlar verildi. Ишtirakчыlardan Xumar Mяmmяdli, Aysel Sadiqli, Rяшad Mяmmяdov, Иsmayыl Soltanov vя digяrlяri mцzakirяdя xцsusi fяallыq ьюstяrdilяr. Dilbяr Yaqubova, Шяki MKС-nin bюlmя мцдири

"Tarixlяшяn qan yaddaшыmыz" Xalqыmыzыn tarixinя vя qan yaddaшыna hцzn vя шяrяf gцnц kimi yazыlmыш 20 Yanvarыn 28-ci ildюnцmц ilя baьlы Balakяn Rayon Mяdяniyyяt Mяrkяzindя vя onun filiallarыnda bir sыra tяdbirlяr, anыm mяrasimlяri keчirilmiшdir. Belя ki, Mяdяniyyяt Mяrkяzinin filiallarыnda 17,18,19 yanvar 2018-ci il tarixlяrdя "Qяhrяmanlыq vя iftixar tarixmiz", "Azяrbaycan Xalqыnыn milli oyanыш gцnц", "Tariximizin qanla yazыlan шяrяf sяhifяsi", "20 Yanvar - Xalqыmыzыn tarixinя qяhrяmanlыq salnamяsi" vя s. baшlыьы altыnda dяyirmi masa, яdяbi-bяdii tяdbirlяr keчirilmiш vя sяrgilяr tяшkil olunmuшdur. Keчirilяn tяdbirlяrdя 20 Yanvar hadisяlяrinin hansы sяbяbdяn baш verdiyi vя bu hadisяlяrin xalqыmыzыn юz azadlыьы, mцstяqilliyi vя юlkяsinin яrazi bцtюvlцyц uьrunda apardыgы mцbarizя tarixindя шanlы bir sяhifя oldugu qeyd edilmiшdir. Keчirilяn tяdbirlяrя Qarabaь mцharibяsi яlillяri vя veteranlarы cяmiyyяtinin яmяkdaшlarы, kяnd icra nцmayяndяlяri vя mяktяblilяr iшtirak ediblяr.

17 yanvar tarixdя Balakяn rayon Tarx-Diyarшцnaslыq muzeyindя "Vяtяn fяdailяri" baшlыьы altыnda dяyirmi masa keчirilmiш vя ehsan sцfrяsi aчыlmышdыr. 20 Yanvar tarixdя Mяdяniyyяt Mяrkяzindя "Tarixlяшяn qan yaddaшыmыz" baшlыьы altыnda яdяbi -bяdii gecя keчirilmiшdir. Tяdbir iшtirakчыlarы Mяdяniyyяt Mяrkяzinin foyesindя tяшkil olunmuш 20 yanvar hadisяlяrini яks etdirяn rяsm sяrgisi ilя tanыш olduqdan sonra video чarx nцmayiш olunub. Daha sonra mяdяniyyяt iшчilяri tяrяfindяn hazыrlanmыш 20 Yanvar hadisяlяrini яks etidrяn sяhnяciklяr gюstяrilmiш, шяhidlяrя vя vяtяnя hяsr olunmuш шeirlяr vя mahnыlar sяslяndirilmiшdir . Tяdbirdя rayon ictimaiyyяti, hцquq mцhafizя orqanlarы, tяhsil vя sяhiyyя iшчilяri, idarя vя tяшkilatlar iшtirak ediblяr. Balakяn rayonunun mяdяniyyяt iшчilяri 20 Yanvar Gцnц ilя baglы rayon icitimaiyyяti ilя birlikdя шяhdilяr xiyabanыnы ziyarяt etmiш vя шяhidlяrin яziz xatirяsi bir daha yad edilmiшdir.

Шяfяq Hacыyeva, Balakяn


сящ. 7

№ 1 (34) йанвар 2018

"Vяtяn Шяhidlяri ilя ucalыr" 2018-ci il йанварын 19-да M.F.Axundzadя adыna Шяki шяhяr Mяdяniyyяt Mяrkяzindя "Qanlы Yanvar" faciяsinя hяsr olunmuш "Vяtяn Шяhidlяri ilя ucalыr" adlы яdяbi-bяdii kompozisiya keчirilmiшdir.

Tяdbir Zeynяb Xanlarovanыn ifasыnda "Шяhidlяr" няьмясинин sяdalarы altыnda baшladы. Иlk юncя шяhidlяrin ruhu 1 dяqiqяlik sцkutla yad edildi. Aparыcы Rяшad Rцstяmovun ifasыnda шяhidlяrя aid bayatыlar sяslяndirildikdяn sonra 20 Yanvar шяhidlяrinя

hяsr olunmuш video чarx nцmayiш etdirildi. Sonra 11 saylы tam orta mяktяbin tarix mцяllimi Zaur Mцslцmov qanlы faciя haqqыnda чыxыш etdi. O чыxышыnda qeyd etdi ki, hяmin gecя quduzlaшmыш dцшmяn heч kimя aman vermirdi, qan su yerinя axыrdы. Tank altыnda qalanlarыn, gцllяyя tuш gяlяnlяrin hayы, harayы яrшя qяdяr чatыrdы. Amma nя fayda ki, gюzцnц qan tutmuш cяlladlar bu hayы, harayы eшitmirdilяr. Xalqa qяnim kяsilяnlяr юz mяnfur яmяllяrini mяqsяdyюnlц шяkildя hяyata keчirirdilяr. Daha sonra FHN-in Шяki Xilasetmя Taborunun яsgяrlяri Allahverdi Eyvazov vя Mяhяmmяd Яliyevin ifa-

sыnda "Шяhid anasы", "Vяtяn oьlu" шeirlяri, M.F.Axundzadя adыna Шяki шяhяr Mяdяniyyяt Mяrkяzinin aparыcы metodisti Nazilя Qaffarovanыn vя Шяki Dюvlяt Regional Kollecin tяlяbяlяrinin ifasыnda isя шяhidlяrя hяsr olunmuш шeirlяr vя

bayatыlar sяslяndirildi. Tяdbir Шяmistan Яlizamanlыnыn ifasыnda "And iчirik" mahnыsыnыn sяdalarы altыnda baшa чatdы. Nazilя Qaffarova

Шяkidя yol hяrяkяtinin tяhlцkяsizliyi yцksяk sяviyyяdя tяшkil olunur Шяki Шяhяr-Rayon Polis Шюbяsinin Dюvlяt Yol Polisi Bюlmяsi tяrяfindяn 2017-ci il яrzindя gюrцlmцш iшlяrя dair H E S A B A TЫ

Tural NИФТАЛЫЙЕВ, Шяki Шяhяr-Rayon Polis Шюbяsinin Dюvlяt Yol Polisi Bюlmяsinin Tяbliьat vя Tяшviqat Цzrя Иnspektoru, polis baш leytenantы Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti, Cяnab Ali Baш Komandan Иlham Яliyevin apardыьы uьurlu iqtisadi siyasяtin nяticяsidir ki, respublikamыza xarici юlkяlяrdяn idxal olunan nяqliyyat vasitяlяrinin sayы nяyinki ilbяil hяtta, gцnbяgцn чoxalmaqdadыr. Avtomobillяrin sayыnыn artmasы respublikamыzыn avtomobil yollarыnda hяrяkяtin intensivliyinin yцksяlmяsinя sяbяb olmuшdur. Hяrяkяtin intensivliyi nя qяdяr yцksяldikcя yol-nяqliyyat hadisяlяrinin baш vermяsi dя bir o qяdяr labцtdцr. Lakin, buna baxmayaraq, Azяrbaycan Respublikasыnыn Daxili Ишlяr Nazirliyi, Nazirliyin Baш Dюvlяt Yol Polisi Иdarяsi elяcя dя, yerlяrdяki mцvafiq qurumlar yol-nяqliyyat hadisяlяrinin qarшыsыnыn alыnmasы istiqamяtindя яmяli, tяшkilati vя profilaktiki tяdbirlяr hazыrlayыb hяyata keчirirlяr. Шяki

Шяhяr-Rayon Polis Шюbяsinin Dюvlяt Yol Polisi Bюlmяsi tяrяfindяn dя 2017-ci il яrzindя mцяyyяn iшlяr gюrцlmцшdцr. Belя ki, tяhlillяr aparыlmыш vя mцяyyяn edilmiшdir ki, юtяn illяr яrzindя respublikamыz яrazisindя baш vermiш aьыr yolnяqliyyat hadisяlяlяri яsasяn sцrяt mяhdudiyyяtinin aшыlmasы, юtmя vя manevretmя, qarшы hяrяkяt zolaьыna чыxma kimi kobud yol hяrяkяt qaydalarыnыn pozulmasы nяticяsindя baш vermiшdir. Nяqliyyat vasitяlяrinin sяrxoш vяziyyяtdя, sцrцcцlцk hцququ olmadan idarя edilmяsi, tяhlцkяsizlik kяmяrlяrindяn istifadя etmяmя kimi yol hяrяkяt qayda pozuntularы isя baш verяn qяzalarda aьыrlыq dяrяcяsinin artmasыna sяbяb olmuшdur. Buna gюrя dя, 2017-ci ildя Шяki Шяhяr-Rayon Polis Шюbяsinin Dюvlяt Yol Polisi Bюlmяsi tяrяfindяn bцtцn qцvvя vя vяsaitlяr yol-nяqliy-

Шяki Dюvlяt Rяsm Qalereyasыnda Gяnclяr Gцnц mцnasibяtilя sяrgi tяшkil olunub

Tarixяn hяr bir xalq юzцnцn xoшbяxt gяlяcяyя olan цmidlяrini ilk nюvbяdя gяnc nяsillяrя baьlayыr. Gяnc nяslin yetiшdirilmяsi hяr bir юlkя цчцn яn baшlыca mяsяlяdir. Чцnki юlkяnin gяlяcяyi, mцqяddaratы indiki gяnclяrdяn asыlыdыr. Gяnc nяslin vяtяnpяrvяrlik ruhunda tяrbiyя olunmasы onun mяnsub olduьu xalqыn rifahыnыn, юlkяnin чiчяklяnmяsinin rяhnidir. Bu gцn bюyцk iftixarla demяk olar

yat hadisяlяrinin baш vermяsinя bilavasitя tяsir gюstяrяn yol hяrяkяti qayda pozuntularыnыn aшkarlanmasыna yюnяldilmiшdir. Bundan яlavя, yol hяrяkяti tяhlцkяsizliyinin tяmin olunmasы, yol-nяqliyyat hadisяlяrinin qarшыsыnыn alыnmasы istiqamяtindя tяrяfimizdяn tяbliьat vя maariflяndirmя iшlяri aparыlmыш, profilaktiki tяdbirlяr bir qяdяr dя gцclяndirmiшdir. Xцsusi ilя dя piyadalarыn intizamanыnыn artыrыlmasы, kцчя hяrяkяti qaydalarыnыn юyrяdilmяsi, tяhlцkяsiz davranыш vяrdiшlяrinin aшыlanmasы mяqsяdi ilя tяhsil mцяssisяlяrindя maariflяndirmя iшlяrinin aparыlmasыna юnяm verilmiшdir. Azяrbaycan Respublikasы Daxili Ишlяr Nazirliyinin 05 dekabr 2014-cц il tarixli, 023 nюmrяli яmri ilя elan edilmiш "Narkotik vasitяlяrin, psixotrop maddяlяrin vя onlarыn prekursorlarыnыn qanunsuz dюvriyyяsinя qarшы mцbarizяnin vяziyyяti" haqqыnda KQ-5/1 nюmrяli Kollegiya Qяrarыnыn 8-ci bяndinin icrasы ilя baьlы "Gяnclяr narkotiklяrя yox deyir" hцquqi mюvzuda azyaшlы vя yeniyetmяlяrin milli vяtяnpяrvяrlik ruhunda tяrbiyяlяndirilmяsi vя baxыmsыzlыьыnыn qarшыsыnыn alыnmasы, maariflяndirilmяsi istiqa-

mяtindя rayonun digяr aidiyyatы qurumlarы ilя birlikdя tяdbirlяr hяyata keчirilmiшdir. 2016-2017-ci vя 20172018-ci tяdris illяrindя Шяki ШRPШ-nin rяisi, polis polkovniki cяnab Яbцlfяt Rzayevin gюstяriшi vя nяzarяti altыnda tяrtib edilmiш cяdvяl цzrя hяftяdя 2 (iki) dяfяdяn az olmayaraq, 2017-ci ilin noyabr ayыnыn 15-dяn etibarяn isя hяftяdя 4 (dюrd) dяfяdяn az olmayaraq rayonun цmumtяhsil mяktяblяrindя elяcя dя, universitet vя kolleclяrdя "Gяnclяr narkomaniyaya yox deyir", "Dini radikalizmя qarшы mцbarizя hяr birimizin borcudur", "Erkяn nikah vя onun fяsadlarы", "Yol hяrяkяtinin tяhlцkяsizliyindя piyadalarыn rolu" mюvzularыnda keчirilяn hяmin tяdbirlяrdя iшtirak edilmiшdir. Bu tяdbirlяr 2015-ci il яrzindя 35, 2016-cы il яrzindя 53, 2017-ci il яrzindя isя 55 tяhsil mцяssisяsindя keчirilmiшdir. Tяhsil mцяssisяlяrindя aparыlmыш profilaktiki tяdbirlяr mцsbяt nяticяsini vermiш, xidmяti яrazidя 2017-ci il яrzindя piyadanыn yol hяrяkяti qaydasыnы pozmasы sяbяbindяn heч bir yol-nяqliyyat hadisяsi baш vermяmiшdir.

Gюrцlmцш bu vя ya digяr iшlяrin nяticяsindя, 2017ci il яrzindя Шяki Шяhяr-Rayon Polis Шюbяsinin Dюvlяt Yol Polisi Bюlmяsinin xidmяti яrazisindя aьыr (юlцm vя xяsarяtlя nяticяlяnяn) yol-nяqliyyat hadisяlяrinin sayыnыn, elяcя dя baш verяn qяzalarda aьыrlыq dяrяcяsinin nяzяrячarpacaq dяrяcяdя aшaьы salыnmasыna nail olunmuшdur. Belя ki, 2017ci il яrzindя 2016-cы il ilя mцqayisяdя цmumi yol-nяqliyyat hadisяlяrinin sayы 9 (doqquz) fakt, юlяnlяrin sayы 1 (bir) fakt, xяsarяt alanlarыn sayы isя 9 (doqquz) fakt azalmышdыr. Gюrцlmцш bцtцn bu tяdbirlяr insanlarыn hяyat vя saьlamlыьыnыn qorunmasыna xidmяt edir. Шяki Шяhяr-Rayon Polis Шюbяsinin Dюvlяt Yol Polisi Bюlmяsi gяlяcяkdя dя, yol hяrяkяti tяhlцkяsizliyinin tяmin olunmasы, yol-nяqliyyat hadisяlяrinin qarшыsыnыn alыnmasы istiqamяtindя tяdbirlяri davam etdirяcяkdir. Bцtцn hяrяkяt iшtirakчыlarыnы, avtomobil qяzalarыndan uzaq dцшmяlяri цчцn yol hяrяkяti qaydalarыnы bilmяyя vя onlara яmяl etmяyя чaьыrыrыq.

ki, mцasir Azяrbaycan gяncliyi milli-mяnяvi dяyяrlяrimizi, doьma ana dilimizi, ata-babalardan qalan gюzяl adяt-яnяnяlяrimizi gюz bяbяyi kimi qoruyub yaшadыr. Bu gцn gяnc nяslin yetiшdirilmяsi юlkя siyasяtindя юnяmli yer tutur. Яsasы Цmummilli Lider Heydяr Яliyev tяrяfindяn qoyulmuш dюvlяt gяnclяr siyasяtinin Prezident Иlham Яliyev tяrяfindяn uьurla davam etdirilmяsinin

nяticяsidir ki, bu gцn Azяrbaycan gяnclяri bцtцn sahяlяrdя юzlяrini doьruldurlar. Gяnclяr Gцnц mцnasibяtilя Шяki Dюvlяt Rяsm Qalereyasыnda 1 fevral tarixindя Tarix Diyarшцnaslыq muzeyi ilя birlikdя sяrgi tяшkil olundu. Sяrgidя gяnc rяssam, ADRAnыn mяzunu Qurban Оруълунун rяsmlяri nцmayiш edildi. Mцtяmadi olaraq юz цzяrindя iшlяyяn Qurban tez-tez xarici

юlkяlяrя sяfяrlяr edir vя bu tяяssцratlardan qaynaqlanaraq yeni яsяrlяr чяkir. O, rяsmlяrindя daha чox avropa qadыnlarыnы tяsvir edir. Sяrgidя nцmayiш edilяn яsяrlяrdя dя tarixi yerlяr, natцrmortlarla yanaшы avropa qadыnlarы цstцnlцk tяшkil edirdi. Kяtan vя karton цzяrindя yaьlы boya ilя чяkilmiш яsяrlяr rяng чalarlarы ilя fяrqlяnirdi. Илащя Мяммядова


№ 1 (34) йанвар 2018

medeniyyet_qalasi@mail.ru Гиймяти 60 гяпик

ТЯБРИК Шяки Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идарясинин мяслящятчиси Дилбази Исмайылова 50 йашы вя Загатала Район Ушаг Инъясянят мяктябинин директору Фярщад Аъыргайев 60 йашы тамам олмасы мцнасибяти иля Шяки РМТИ-нин рящбярлийи тяряфиндян Фяхри Фярман вя гиймятли щядиййя иля тяллтиф олунмушлар.

Бу мцнасибятля Шяки Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идарясинин чохсайлы коллективи вя “Мядяниййят галасы” гязетинин редаксийасы адындан щяр ики йубилйары тябрик едяряк, онлара мющкям ъан саьлыьы, аиля сяадяти вя эяляъяк щяйатларында йени-йени наилиййятляр арзу едирик.

Тясисчи: Шяки Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси Б а ш р е д а к т о р : Йусиф Рящимов Гязетин редаксийа щейяти: Мирвари Зейналова, Хатиря Сялимли, Рящман Мяммядов, Шяфяг Щаъыйева, Фамил Рящимов, Диларя Язизова, Улдуз Бахышова, Елдар Ряъябов, Исмайыл Исмайылов. Редаксийанын цнваны: Шяки шящ. М.Я.Рясулзадя пр. 174, ЫЫ мяртябя Тел: (024) 244 01 53; 244 21 60 Фах: (024) 244 74 93 Емаил: medeniyyet_qalasi@mail.ru Щесаб: “Рабитябанк” АСЪ-нин Шяки филиалы, Щ/щ АЗН: АЗ71РБТА09410400100944155028

Шяki vя Xantы-Mansiysk шяhяrlяri arasыnda mяdяni яlaqяlяr daha da geniшlяnяcяk "Xalqыmыn ugurlarы ilя, vяtяnimin gюzяlliyi ilя hяmiшя fяxr etmiшяm. Иstяmiшяm ki, юlkяmizin hяr nailiyyяtini bцtцn dцnya tanыsыn. Bunun цчцn nя iш gюrmцшяmsя, hansы яmяk sяrf etmiшяmsя, bu mяnim qяlbimdяn gяlib, ulu xalqыma vя mцqяddяs torpagыma olan sonsuz sevgimdяn irяli gяlib". Bu sюzlяri Шяki vя Rusiya Federasiyasыnыn Tцmen vilayяtinin Xantы-Mansiysk шяhяrlяri arasыnda mяdяni яlaqяlяr vя dostluq kюrpцsц yaratmaga nail olmuш, Azяrbaycan Respublikasы Aьsaqqallar Шurasыnыn Rusiya Federasiyasыndakы sяlahiyyяtli nцmayяndяsi, XantыMansiysk Muxtar Mahalы qubernatoru yanыnda fяaliyyяt gюstяrяn millяtlяrarasы mяsяlяlяr цzrя koordinasiya шurasыnыn цzvц, яsl vяtяnpяrvяr vя xeyirxah bir insan olan, hяmyerlimiz Yusif Bayram oglu Яsgяrov Шяkidя "Mяdяniyyяt qalasы" qяzetinin redaksiyasыnыn qonagы olarkяn sяslяndirib. Azяrbaycanыn sяrhяdlяrindяn чox-чox uzaqlarda шяxsiyyяt olaraq tanыnan, daxili iшlяr orqanlarыnda 35 il юmrцnц sяrf edяrяk чalышmыш, tяqaцdя чыxdыqdan sonra hяr hansы sahibkarlыq fяaliyyяti vя ya bizneslя yox, yalnыz vяtяni olan Azяrbaycanы qonшu юlkяdя tanыdaraq sevdirmяklя, vяtяnpяrvяr ideyalarыn tяbligi ilя xцsusi яzmlя mяшgul olmaga baшlamыш soydaшыmыzыn gяrgin zяhmяtinin nяticяsi olaraq, чoxsaylы xalqlarыn birlikdя yaшadыqlarы, Qяrbi Sibirin Xantы-Mansiysk, Meqion, Nijnevartovsk, Nefteyuqansk шяhяrlяrinin muzeylяrindя vя elяcя dя Шяki шяhяrindяki R.B.Яfяndiyev adыna Tarix Diyarшцnaslыq muzeyindя daimi sяrgilяr tяшkil edilmiшdir. Yusif Bayramovun

шяxsi tяшяbbцsц ilя 2009-ci ildя Xantы-Mansiysk Muxtar Mahalы qubernatorunun milli mяsяlяlяr vя iчtimai birliklяr цzrя mяslяhяtчisi Qalina Vыdrinanыn baшчыlыgы ilя юlkяmizя sяfяr etmiш rяsmi nцmayяndя heyяti Шяki шяhяrindя kecirilяn шirniyyat festivalыnda vя R.B.Яfяndiyev adыna Tarix Diyarшцnaslыq muzeyindяki uzaq Sibir xalqlarыnыn mяiшяtini, hяyatыnы vя mяdяniyyяtini яks etdirяn sяrginin aчыlышыnda iшtirak etmiшdilяr. Yusif mцяllim yaшadыьы юlkяdяki turizm шirkяt-

lяrinin onun sяyi vя tяшяbbцskarlыgы nяticяsindя yaradыlmыш dostluq kюrpцsц цzяrindяn Azяrbaycana, xцsusi ilя dя Шяki шяhяrinя, Naftalan sanatoriyasыna vя xяzяr sahillяrinя daha чox maraqlы olduqlarыnы bildirяrяk, yaxыn zamanlarda Шяki Tarix Diyarшцnaslыq muzeyindяki ekspozisiyanыn daha da zяnginlяшdirilяcяyi vя bцtцn bu iшlяrin tяшkilindя muzeyin direktoru Yaqut xanыm Cяlalovanыn яvяzsiz xidmяtlяri oldugunu qeyd etdi. Yusif Рящимов

Шяki Regional Mяdяniyyяt vя Turizm Иdarяsinin kollektivi vя "Mяdяniyyяt qalasы" qяzetinin redaksiyasы Шяki RMTИ-nin baш mяslяhяtчisi vя Balakяn rayonu цzrя nцmayяndяsi Шяfяq Hacыyevaya, atasы HЯСЯНОВ САБИР ЪЯЛИЛ ОЬЛУНУН vяfatыndan kяdяrlяndiklяrini bildirir vя dяrin hцznlя baшsaglыgы verirlяr. Allah rяhmяt eylяsin.

ВЮЕН 3001066972 Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийиндя 2014-ъц илдя гейдиййатдан кечиб. Гейдиййат № 3914, Тираж 500 Чапа щазырланыб: 08.02.2018 Гязет “Мядяниййят галасы”нын компцтер мяркязиндя йыьылмыш, “АЗЯРМЕДИА” ММЪ-нин мятбяясиндя чап едилмишдир. Йазыларда эедян фактлара эюря мцяллифляр мясулиййят дашыйыр.

Шяki Regional Mяdяniyyяt vя Turizm Иdarяsinin vя 3 saylы UMM-nin kollektivlяri mяktяbin mцяllimi SЯМЯДОВ АРИФ ФЯРЩАД ОЬЛУНУН vaxtsыz vяfatы ilя яlaqяdar olaraq onun ailя цzvlяrinя vя bцtцn yaxыnlarыna dяrin hцznlя baшsaьlыgы verяrяk mяrhuma Ulu Tanrыdan rяhmяt dilяyirlяr. Шяki Regional Mяdяniyyяt vя Turizm Иdarяsinin vя R.B.Яfяndiyevin ev muzeyinin kollektivlяri muzeyin gюzяtчisi MЯММЯДРЗАЙЕВ НАМИГ АДИЛ ОЬЛУНУН vяfatы ilя яlaqяdar olaraq mяrhumun dogmalarыna vя yaxыnlarыna dяrin hцznlя baшsaglыgы verirlяr. Allah rяhmяt eylяsin.

№ 1 (34), yanvar 2018  

"MƏDƏNİYYƏT QALASI" qəzeti - Şəki Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəsmi mətbu orqanı

№ 1 (34), yanvar 2018  

"MƏDƏNİYYƏT QALASI" qəzeti - Şəki Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəsmi mətbu orqanı

Advertisement