Page 1

www.omkarganesha.blogspot.com

¨É½þb÷SÉÉ ¸ÉÒ ´É®únù Ê´ÉxÉɪÉEò ºÉ¨ÉÞrùÒ ´É ªÉ¶É näùhÉÉ®úÉ ¨É½þb÷MÉÉ´ÉÒ ´É®únù¨ÉÚiÉÔ | Eò®úÒ EòɨÉxÉÉÆSÉÒ {ÉÚiÉÔ | MÉÞiºÉ¨Énùä Eäò±ÉÒ EòÒiÉÔ | MÉhÉxÉÉÆi´ÉÉ MÉhÉ{ÉiÉҨɠ||

¸ÉÒ IÉäjÉ ¨É½þb :÷ ¨É½þb÷SÉÉ ´É®únùÊ´ÉxÉɪÉEò ½þÉ +¹]õÊ´ÉxÉɪÉEòÉÆ{ÉèEòÒ ºÉÉiÉ´ÉÉ MÉhÉ{ÉiÉÒ +ɽäþ. ®úɪÉMÉb÷ ÊVɱÁÉiÉÒ±É ¨É½þb÷ ½äþ {ÉÖhÉä - ¨ÉÖƤÉ<Ç ®úɹ]ÅõÒªÉ ¨É½þɨÉÉMÉÉÇ´É®ú +ºÉÚxÉ JÉÉä{ÉÉä±ÉÒ ´É JÉɱÉÉ{ÉÚ® nù®ú¨ªÉÉxÉ ½þɳý ªÉÉ MÉÉ´ÉÉVɴɳý ú+ɽäþ. MÉhÉä¶É ªÉälÉä ´É®únùÊ´ÉxÉɪÉEò - ºÉ¨ÉÞrùÒ ´É ªÉ¶É näùhÉÉ®úÉ ªÉÉ º´É¯û{ÉÉiÉ ®úɽþiÉ +ºÉä.

www.omkarganesha.blogspot.com


www.omkarganesha.blogspot.com

¨É½þk´É : <. ºÉ. 1690 ¨ÉvªÉä vÉÉåb÷Ú {ÉÉèb÷øEò®ú xÉɨÉEò ¦ÉCiÉɱÉÉ º´É{xÉÉiÉ näù´É³ýÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉÒ±É iɲªÉÉiÉ {ÉÉhªÉÉiÉ {Éb÷±Éä±ÉÒ ¨ÉÚiÉÔ ÊnùºÉ±ÉÒ. iªÉÉ|ɨÉÉhÉä iªÉÉxÉä ¶ÉÉävÉ PÉäiɱÉÉ ´É iªÉɱÉÉ +JÉÆb÷ nùMÉb÷ÉSÉÒ ¨ÉÚiÉÔ ºÉÉ{Éb÷±ÉÒ. iªÉÉxÉä ÊiÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iɳýªÉÉVɴɳýSªÉÉ EòÉäxÉÉb÷ªÉÉiÉ Eäò±ÉÒ. iªÉÉ´É®ú <.ºÉ. 1725 ºÉɱÉÒ ½äþ näù>ð³ý ¤ÉÉÆvÉhªÉÉiÉ +ɱÉä. 1892 ºÉɱÉÉ{ÉɺÉÚxÉ +ÉVÉiÉÉMÉɪÉiÉ ªÉÉ näù´É³ýÉiɱÉÉ xÉÆnùÉnùÒ{É +JÉÆÊb÷iÉ{ÉhÉä iÉä´ÉiÉ +ɽäþ. ªÉÉ näù´É³ýÉºÉ {Éä¶É´ªÉÉÆxÉÒ ¤É®úÒSÉ ¨ÉnùiÉ ´Éä³ýÉ´ä ɳýÒ Eäò±ÉÒ +ɽäþ. MÉhÉ{ÉiÉÒSªÉÉ {ÉÚ´ÉæºÉ 1738 ºÉɱÉÒ ½þÊ®ú½þ®ú MÉÉäºÉÉ´ÉÒ ªÉÉÆxÉÒ ÊVÉ´ÉÆiÉ ºÉ¨ÉÉvÉÒ PÉäiɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. iÉ{ɶSɪÉÉÇ Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ ½äþ ºlÉÉxÉ ºÉ´ÉǺ´ÉÒ +xÉÖEÚò±É +ɽäþ. ºÉ¦ÉÉä´ÉiÉɱÉSÉÉ |Énäù¶É +iªÉÆiÉ ÊxɺÉMÉÇ®ú¨ªÉ +ɽäþ. 24 +ÉìC]õɤä É®ú 1996 ®úÉäVÉÒ xÉÉÆnùÒ¸ÉÉr, {ÉÖhªÉɽþ´ÉÉSÉxÉ, +PÉÉä®ú ½þÉä¨É Eò¯ûxÉ ¸ÉÒ ¨ÉÚiÉÔSÉä Eò´ÉSÉÉ´ÉiÉ®úhÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä ´É Eò´ÉSÉ EòÉføÒiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ =VÉ´ªÉÉ {ÉɪÉÉVɴɳý ˺ɽþɺÉxÉÉSÉÉSÉ ¦ÉÆMÉ ZÉɱªÉÉSÉä ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä. iªÉÉxÉÆiÉ®úù 25 +ÉìC]õÉä¤É®ú 1996 ®úÉäVÉÒ xÉÚiÉxÉ ¨ÉÚiÉÔSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. {ÉɪÉÉVɴɳý ¦ÉÆMÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ {ÉÚ´ÉÔSªÉÉ ¨ÉÚiÉÔSÉä ʴɺÉVÉÇxÉ Eò¯ûxÉ, ºÉÉÆ|ÉiÉ iÉÒ ¨ÉÆÊnù®úÉSªÉÉ ¤Éɽäþ®úSÉ ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ `äö´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.

´É®ún ùÊ´ÉxÉɪÉEòÉSÉä näù´ÉÉ±ÉªÉ : ¨É½þb÷SªÉÉ ´É®únù Ê´ÉxÉɪÉEòÉSÉä näù´ÉÉ±ÉªÉ ½äþ º´ÉªÉƦÉÚ ºlÉÉxÉ +ºÉÚxÉ iªÉɱÉÉ ¨É`ö +ºÉä½þÒ ¨½þhÉiÉÉiÉ. {Éä¶É´Éä EòɳýÉiÉ <. ºÉ. 1725 ¨ÉvªÉä Eò±ªÉÉhÉSÉä ºÉÖ¦ÉänùÉ®ú ®úɨÉVÉÒ ¨É½þÉnäù´É ʦɴɳýEò®ú ªÉÉÆxÉÒ ªÉälÉä ½äþ ¨ÉÆÊnù®ú ¤ÉÉÆvɱÉä MÉä±Éä ´É ¨É½þb÷ MÉɴɽþÒ ´ÉºÉ´É±Éä. ¸ÉÒ. ´É®únùÊ´ÉxÉɪÉEòÉSÉä ¨ÉÆÊnù®ú ½äþ {ÉÖ´ÉÉÇʦɨÉÖJÉ +ºÉÚxÉ ±ÉÉƤÉÚxÉ BJÉÉtÉ EòÉè±ÉÉ°ü PÉ®úÉ|ɨÉÉhÉä ÊnùºÉiÉä; {É®ÆúiÉÖ, +ÉiÉÚxÉ iÉä =iEÞò¹]õ{ÉhÉä EòÉä®ú±É䱪ÉÉ nùMÉb÷ÉSÉä +ɽäþ. näù´É³ýÉSªÉÉ SÉÉ®ú½þÒ ¤ÉÉVÉÚÆxÉÉ ½þkÉÒSªÉÉ nùÉäxÉ nùÉäxÉ ¨ÉÚiÉÔ EòÉä®ú±É䱪ÉÉ +ɽäþiÉ. =kÉ®ú Ênù¶Éä±ÉÉ MÉÉä¨ÉÖJÉ +ºÉÚxÉ iªÉÉiÉÚxÉ iÉÒlÉÇ JÉɱÉÒ {Éb÷iÉä. ªÉÉSÉ ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ iÉÉä +JÉÆb÷ nùMÉb÷ÉSÉÉ EòÉäxÉÉb÷É +ɽäþ, iªÉÉiÉ |ÉlÉ¨É ¸ÉÓSÉÒ ´ÉºiÉÒ ½þÉäiÉÒ. ¨ÉÆÊnù®úɱÉÉ PÉÖ¨É]õ +ºÉÚxÉ iªÉɱÉÉ ºÉÉäxÉä®úÒ Eò³ýºÉ +ɽäþ. Eò³ýºÉÉ´É®ú xÉÉMÉÉSÉÒ xÉIÉÒ +ɽäþ. {ÉÉ`öÒ¨ÉÉMÉä {ÉζSɨÉäºÉ näù´ÉÉSÉä iɳäý +ɽäþ. ªÉÉ iɳýªÉɱÉÉ =x½þɳýªÉÉSÉä nùÉäxÉ ¨ÉʽþxÉä ºÉÉäbÚ÷xÉ ¦É®ú{ÉÚ®ú {ÉÉhÉÒ +ºÉiÉä. +ÉiÉÒ±É ºÉ¦ÉɨÉÆb÷{É 8’ x 8’ +ºÉÉ SÉÉè®úºÉ +ɽäþ. iªÉÉSªÉÉ ´É®úSªÉÉ MÉÉä±É PÉÖ¨É]õÉSÉÒ =ÆSÉÒ 20-25

www.omkarganesha.blogspot.com


www.omkarganesha.blogspot.com

¡Úò]õ +ºÉÉ´ÉÒ. ¨ÉÆÊnù®úÉSÉÉ MÉɦÉÉ®úÉ {Éä¶É´ÉäEòɱÉÒxÉ +ºÉÚxÉ iÉÉä ½äþ¨ÉÉÆb÷{ÉÆlÉÒ +ɽäþ. ¨ÉÚ³ý MÉɦÉÉ-ªÉÉiÉ |É´Éä¶É Eò®úiÉÉxÉÉ nùMÉb÷Ò EòÉä®úÒ´É @ñnùÊrùʺÉrùÒSªÉÉ ¨ÉÚiÉÔ +ɽäþiÉ. nùÉäx½þÒ ¤ÉÉVÉÚSªÉÉ EòÉäxÉÉb÷ªÉÉiÉ MÉhÉ{ÉiÉÒSªÉÉ nùÉäxÉ ¨ÉÚiÉÔ +ɽäþiÉ, iªÉÉ{ÉèEòÒ =VÉ´ªÉÉ ¤ÉÉVÉÚSÉÒ ºÉÉvÉÒ +ºÉÚxÉ ¶ÉånÚù®úSÉÌSÉiÉ +ɽäþ. |É´Éä¶É Eò®úiÉÉxÉÉ ´É®úSªÉÉ ¤ÉÉVÉÚ±ÉɽþÒ MÉhÉä¶ÉÉSÉÒ ¨ÉÚiÉÔ ÊnùºÉiÉä. ¤Éɽäþ®úSÉÉ ºÉ¦ÉɨÉÆb÷³ý{É 40 ’ x 40’ B´ÉføÉ +Éè®úºÉSÉÉè®úºÉ +ºÉÚxÉ SÉÉè¡äò®ú MÉì±É®úÒºÉÉ®úJÉÒ ¨ÉÉb÷Ò +ɽäþ. ªÉÉ ºÉ¦ÉɨÉÆb÷{ÉÉiÉ ºÉ½þÉ JÉÉÆ¤É +ɽäþiÉ ´É UôiÉɱÉÉ ½Æþb÷ªÉÉZÉÖ¤Æ É®äú ±É]õEòɴɱÉä±ÉÒ +ɽäþiÉ.

´É®únù Ê´ÉxÉɪÉEòÉSÉÒ ¨ÉÚiÉÔ : ¨ÉÆÊnù®úÉiÉ nùMÉb÷Ò ¨Éʽþ®ú{É +ºÉÚxÉ MÉhÉä¶ÉÉSÉÒ ¨ÉÚiÉÔ ËºÉ½þɺÉxÉɯûfø +ɽä. ªÉÉ ËºÉ½þɺÉxÉÉ´É®ú nùÉäxÉ ½þkÉÒ ´É ¨ÉvªÉä näù´ÉÒ +ɽäþ. MÉhÉä¶ÉÉSÉÒ ¨ÉÚiÉÔ nùMÉb÷Ò +ºÉÚxÉ ÊiÉSÉÒ ºÉÉåb÷ b÷É´ÉÒEòbä÷ ZÉÖEò±Éä±ÉÒ +ɽäþ. ¨ÉÚiÉÔ ¦ÉÆMɱÉä±ÉÒ +ºÉ±ªÉÉSÉä ±ÉIÉÉiÉ +ɱªÉÉ´É®ú iªÉÉ VÉÉMÉÒ ºlÉÉÊ{ɱÉ䱪ÉÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶É¨ÉÚiÉÔSªÉÉ ½þÉiÉÉiÉ ¶ÉºjÉä xÉɽþÒiÉ. ʨÉ]õ±É䱪ÉÉ b÷É䲪ÉÉÆSÉÒ ¨ÉÚiÉÔ +ɽäþ.

xÉèʨÉkÉÒEò =iºÉ´É : +¹]õÊ´ÉxÉɪÉEòÉ{ÉéEòÒ <iÉ®ú ºlÉÉxÉÉÆ|ɨÉÉhÉäSÉ ªÉälÉä½þÒ ¦ÉÉpù{Énù ´É ¨ÉÉPÉ ¶ÉÖC±É 1 iÉä 5 {ɪÉÈiÉ =iºÉ´É ½þÉäiÉÉä. ªÉÉ =iºÉ´ÉɱÉÉ ¶ÉäEòb÷Éä ¦ÉÉÊ´ÉEò VɨÉiÉÉiÉ; ʴɶÉä¹ÉiÉ: ¨ÉÉPÉÉiÉÒ±É SÉiÉÖlÉÔSÉÉ =iºÉ´É ¡òÉ®ú ¨ÉÉä`öªÉÉ |ɨÉÉhÉÉ´É®ú ½þÉäiÉÉä.

{ÉÉè®úÉÊhÉEò EòlÉÉ : ¡òÉ®ú |ÉÉÊSÉxÉ EòɳýÒ Ê´Énù¦ÉÉǨÉvªÉä EòÉéÊb÷hªÉ xÉÉ´ÉÉSÉä MÉÉ´É ½þÉäiÉä. iÉälÉä ¦ÉÒ¹¨É xÉÉ´ÉÉSÉÉ BEò ¶ÉÚ®ú ´É nùÉxÉÒ ®úÉVÉÒ ½þÉä>ðxÉ MÉä±ÉÉ. iªÉɱÉÉ ¨ÉڱɤÉɳý xɺɱªÉÉxÉä iÉÉä nÖù:JÉÒ ½þÉäiÉÉ. BEäò Ênù´É¶ÉÒ ®úÉVªÉEòÉ®ú¦ÉÉ®ú |ÉvÉÉxÉÉ´É®ú ºÉÉä{É´ÉÚxÉ iÉÉä +É{ɱªÉÉ ®úÉhÉҺɽþ +®úhªÉÉiÉ ÊxÉPÉÚxÉ MÉä±ÉÉ. +®úhªÉÉiÉ iªÉɱÉÉ Ê´É·ÉÉʨÉjÉ @ñ¹ÉÓ ¦Éä]õ±Éä. ®úÉVÉÉSÉä nÖù:JÉ VÉÉhÉÚxÉ Ê´É·ÉÉʨÉjÉ @ñ¹ÉÓxÉÒ iªÉɱÉÉ BEòÉIÉ®ú ¨ÉÆjÉÉSÉÉ VÉ{É Ênù±ÉÉ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ®úÉVÉÉ +®úhªÉÉiÉÚxÉ {É®úiɱÉÉ. ®úÉVÉvÉÉxÉÒiÉ +ɱªÉÉ´É®ú nùIÉÉxÉä ¤ÉÉÆvɱÉ䱪ÉÉ ¨ÉÆnùÒ®úÉiÉ ®úÉVÉÉxÉä BEòÉIÉ®úÒ ¨ÉÆjÉÉSÉÉ VÉ{É Eò¯ûxÉ =OÉ iÉ{ɸɪÉÉÇ ºÉÖ¯û Eäò±ÉÒ. iªÉɨÉÖ³äý Ê´ÉxÉɪÉEò iªÉÉSªÉÉ´É®ú |ɺÉzÉ ZÉɱÉÉ. “iÉÖ±ÉÉ ±É´ÉEò®úSÉ {ÉÖjÉ|ÉÉ{iÉÒ ½þÉä<DZɔ +ºÉÉ iªÉÉxÉä ®úÉVÉɱÉÉ ´É®ú Ênù±ÉÉ.

www.omkarganesha.blogspot.com


www.omkarganesha.blogspot.com

EòɽþÒ Ênù´ÉºÉÉÆxÉÒ ®úÉVÉɱÉÉ iÉäVÉ:{ÉÖÆVÉ +ÉÊhÉ ºÉÉäxªÉɺÉÉ®úJÉÒ EòÉÆiÉÒ +ºÉhÉÉ®úÉ BEò {ÉÖjÉ ZÉɱÉÉ. iªÉÉSÉä xÉÉ´É ¯ûC¨ÉÉÆMÉnù, ¯ûC¨ÉÉÆMÉnù ¨ÉÉä`öÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú ®úÉVÉÉxÉä ºÉÉ®úÉ ®úÉVªÉEòÉ®ú¦ÉÉ®ú iªÉÉSªÉÉ´É®ú ºÉÉä{ÉʴɱÉÉ ´É iªÉɱÉɽþÒ BEòÉIÉ®ú ¨ÉÆjÉÉSÉÉ VÉ{É Eò®úhªÉÉºÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. BEònùÉ ¯ûC¨ÉÉÆMÉnù ʶÉEòÉ®úÒºÉÉ`öÒ ´ÉxÉÉiÉ ¦É]õEòiÉ +ºÉiÉÉ iÉÉä ´ÉÉSÉCxÉ´ÉÒ @ñ¹ÉÓSªÉÉ +ɸɨÉÉiÉ MÉä±ÉÉ. @ñ¹ÉÒ ºxÉÉxÉɱÉÉ VÉÉhªÉÉSªÉÉ MÉb÷¤Éb÷ÒiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä iªÉÉÆxÉÒ ¯ûC¨ÉÉÆMÉnùɱÉÉ +ɸɨÉÉiÉ ¤ÉºÉɴɪÉÉºÉ ºÉÉÆMÉÚxÉ iÉä ºxÉÉxÉɺÉÉ`öÒ ÊxÉPÉÚxÉ MÉä±Éä. iªÉÉ @ñ¹ÉÓSÉÒ {ÉixÉÒ ¨ÉÖEòÖÆ nùÉ ½þÒ +ÊiÉ¶ÉªÉ ¯û{É´ÉÉxÉ ½þÉäiÉÒ. ¯ûC¨ÉÉÆMÉnùɱÉÉ nù¨É±ªÉɨÉÖ³ýä ¡òÉ®ú iɽþÉxÉ ±ÉÉMɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. iªÉÉxÉä @ñ¹ÉÒ{ÉixÉÒºÉ {ÉÉhÉÒ ¨ÉÉÊMÉiɱÉä. {ÉÉhÉÒ näùiÉÉxÉÉ ¨ÉÖEòÖÆ nùÉ iªÉÉSªÉÉ´É®ú +xÉÖ¯ûCiÉ ZÉɱÉÒ, {ÉhÉ ¯ûC¨ÉÉÆMÉnùÉxÉä ÊiÉSÉÒ <SUôÉ {ÉÚhÉÇ Eäò±ÉÒ xÉɽþÒ. iªÉɨÉÖ³äý EòɨÉÊ´É´½þ±É ZÉɱÉ䱪ÉÉ ¨ÉÖEÖÆònùxÉä “ iÉÚ EÖò¹`ö®úÉäMÉÒ ½þÉä¶Éұɔ +ºÉÉ ¯ûC¨ÉÉÆMÉnùɱÉÉ ¶ÉÉ{É Ênù±ÉÉ. ¶ÉÉ{É Ê¨É³ýiÉÉ IÉhÉÒSÉ ºÉÖ´ÉhÉÉÇ|ɨÉÉhÉä EòÉÆiÉÒ +ºÉ±Éä±Éä ¯ûC¨ÉÉÆMÉnùÉSÉä ¶É®úÒ®ú EÖò¹`ö®úÉäMÉÉxÉä Ê´ÉpÚù{É ZÉɱÉä. iªÉɨÉÖ³äý nÖù:JÉÒ ZÉɱÉä±ÉÉ ¯ûC¨ÉÉÆMÉnù +®úhªÉÉiÉ ¦É]õEòiÉ +ºÉiÉÉ iªÉɱÉÉ xÉÉ®únù¨ÉÖxÉÒ ¦Éä]õ±Éä. iªÉÉÆSªÉÉ +Énäù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¯ûC¨ÉÉÆMÉnùÉxÉä EònÆù¤É xÉMÉ®úÉiÉÒ±É EònÆù¤É iÉÒlÉÉÇiÉ ºxÉÉxÉ Eäò±Éä ´É iÉälÉÒ±É ËSÉiÉɨÉhÉÒ MÉhÉä¶ÉÉSÉÒ +É®úÉvÉxÉÉ Eäò±ÉÒ. iªÉɨÉÖ³äý ¯ûC¨ÉÉÆMÉnù ®úÉäMɨÉÖCiÉ ZÉɱÉÉ. <Eòbä÷ iªÉÉ ¨ÉÖEÖòÆ näùSÉÒ +´ÉºlÉÉ ±ÉIÉÉiÉ PÉä>ðxÉ <ÆpùÉxÉä ¯ûC¨ÉÉÆMÉnùÉSÉä ¯û{É PÉäiɱÉä ´É ¨ÉÖEÖÆònäùSÉÒ <SUôÉ {ÉÚhÉÇ Eäò±ÉÒ. iªÉÉSªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÖEòÖÆ näù±ÉÉ {ÉÖjÉ ZÉɱÉÉ. iªÉÉSÉä xÉÉ´É MÉÞiºÉ¨Énù. ½þÉSÉ iÉÉä @ñM´ÉänùÉiÉÒ±É |ÉʺÉrù ¨ÉÆjÉoù¹]õÉ ´É ÊuùiÉÒªÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSÉÉ EòiÉÉÇ. MÉÞiºÉ¨ÉnùÉSªÉÉ VÉx¨ÉÉSÉÒ EòlÉÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉ ZÉɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. iªÉɨÉÖ³ýä iªÉÉSÉÉ {ÉnùÉä{ÉnùÒ {ÉÉhÉ=iÉÉ®úÉ ½þÉä>ð ±ÉÉMɱÉÉ. ¨ÉÉiÉäSªÉÉ {ÉÉ{ÉÉSÉ®úhÉɨÉÖ³ýä ºÉ´ÉÇVÉhÉ MÉÞiºÉ¨ÉnùɱÉÉ ½þÒxÉ ±ÉäJÉÚ ±ÉÉMɱÉä. iÉä´½þÉ MÉÞiºÉ¨ÉnùÉxÉä +É<ÇEòbÚ÷xÉ ºÉiªÉ VÉÉhÉÚxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ MÉä±ÉÉ ´É +É{ɱÉÉ Ê{ÉiÉÉ EòÉähÉ ½äþ ÊiɱÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä. iªÉÉ´É®ú iÉÒxÉä „¯ûC¨ÉÉÆMÉn‟ù +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. MÉÞiºÉ¨Énù +ÊiÉ¶ÉªÉ ÊSÉb÷±ÉÉ ´É iªÉÉxÉä ÊiɱÉÉ ¶ÉÉ{É Ênù±ÉÉ – “iÉÚ +¨ÉÉ{É ¡ò³äý ªÉähÉÉ®úÒ EÆò]õEòÒ ½þÉä¶ÉÒ±É, {ÉhÉ iÉÖZªÉÉ ¡ò³ýÉxÆ ÉÉ BEò½þÒ |ÉÉhÉÒ EòvÉÒ iÉÉåb÷ ±ÉÉ´ÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ.” ªÉÉ´É®ú iªÉÉSÉÒ +É<Ç ¨ÉÖEÖÆònùɽþÒ ÊSÉb÷±ÉÒ ´É ÊiÉxÉä½þÒ MÉÞiºÉ¨ÉnùÉºÉ ¶ÉÉ{É Ênù±ÉÉ – “iÉÖZªÉÉ {ÉÉä]õÒ BEò ®úÉIÉºÉ VÉx¨É PÉä<Ç±É +ÉÊhÉ ÊiÉx½þÒ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ iÉÉä jɺiÉ Eò®úÒ±É.” <iÉCªÉÉiÉ +ÉEòɶɴÉÉhÉÒ ZÉɱÉÒ – “MÉÞiºÉ¨Énù ½þÉ <ÆpùÉSÉÉ {ÉÖjÉ +ɽäþ.” ¶ÉÉ{ÉÉSÉÒ {ÉÊ®úhÉiÉÒ ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÖEÖÆònùÉ ¤ÉÉä®úÒSÉä ZÉÉb÷ ZÉɱÉÒ. MÉÞiºÉ¨Énù {ÉÉ{ÉIÉɱÉxÉÉlÉÇ {ÉÖ¹{ÉEò ´ÉxÉÉiÉ VÉÉ>ðxÉ iÉ{É Eò¯û ±ÉÉMɱÉÉ. iªÉÉxÉä Ê´ÉxÉɪÉEòÉSÉÒ +É®úÉvÉxÉÉ Eäò±ÉÒ. iªÉɨÉÖ³ýä Ê´ÉxÉɪÉEò |ɺÉzÉ

www.omkarganesha.blogspot.com


www.omkarganesha.blogspot.com

ZÉɱÉÉ. Ê´ÉxÉɪÉEòÉxÉä iªÉɱÉÉ ´É®ú ¨ÉÉMÉhªÉÉºÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. iÉä´½þÉ iÉÉä ¨½þhÉɱÉÉ, “iÉÚ ªÉÉSÉ ´ÉxÉÉiÉ ´ÉɺiÉ´ªÉ Eò¯ûxÉ ¦ÉCiÉÉÆSªÉÉ <SUôÉ {ÉÚhÉÇ Eò®ú.” Ê´ÉxÉɪÉEòÉxÉä iÉä ¨ÉÉxªÉ Eäò±Éä ´É iªÉÉ ´ÉxÉÉiÉ ®úɽÚþ ±ÉÉMɱÉÉ. iÉä {ÉÖ¹{ÉEò ËEò´ÉÉ ¦ÉpùEò ´ÉxÉ ¨½þhÉVÉäSÉ +ÉVÉSÉä ¨É½þÉb÷ IÉäjÉ. ªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ MÉÞiºÉ¨ÉnùɱÉÉ ´É®ú ʨɳýɱÉÉ ¨½þhÉÚxÉ ªÉälÉÒ±É Ê´ÉxÉɪÉEòɱÉÉ „´É®únù Ê´ÉxÉɪÉEò‟ ¨½þhÉiÉÉiÉ. MÉÞiºÉ¨Énù ½þÉ MÉÉhÉ{ÉiªÉ ºÉÆ|ÉnùɪÉÉSÉÉ +Ét |É´ÉiÉÇEò ºÉ¨ÉVɱÉÉ VÉÉiÉÉä.

www.omkarganesha.blogspot.com

7) Mahadcha Varadvinayak  

Ashtavinayak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you