Page 1

www.omkarganesha.blogspot.com

{ÉɱÉÒSÉÉ ¸ÉÒ ¤É±±Éɳäý·É®ú ªÉäiÉÉ nù¶ÉÇxÉÉºÉ ¦ÉÉpù{Énù ¶ÉÖC±É SÉiÉÖlÉԺɅ ºÉ´ÉÇ ¨ÉxÉÉäEòɨÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉÒ…

¸ÉÒ IÉäjÉ {ÉɱÉÒ : {ÉɱÉÒSÉÉ MÉhÉ{ÉiÉÒ ½þÉ +¹]õÊ´ÉxÉɪÉEòÉÆ{ÉèEòÒ +É`ö´ÉÉ MÉhÉ{ÉiÉÒ +ɽäþ. ªÉÉ MÉhÉ{ÉiÉÒ±ÉÉ ¸ÉÒ ¤É±±Éɳäý·É®ú ¨½þhÉiÉÉiÉ. ¤É±±Éɳäý·É®ú MÉhÉ{ÉiÉÒSÉä ½äþ º´ÉªÉƦÉÚ ºlÉÉxÉ +ɽäþ. ½äþ ºlÉÉxÉ ®úɪÉMÉb÷ ÊVɱÁÉiÉÒ±É ºÉÖvÉÉMÉb÷ iÉɱÉÖCªÉÉiÉ +ºÉÚxÉ, ºÉÖvÉÉMÉb÷ ªÉÉ ¦É´ªÉ ÊEò±±ªÉÉSÉÒ {ÉÉ·ÉǦÉÚ¨ÉÒ ´É +ƤÉÉ xÉnùÒSªÉÉ ÊxɺÉMÉÇ®ú¨ªÉ ºÉÉÊzÉvªÉÉiÉ ¤É±±Éɳäý·É®úÉSÉä ¨ÉÆÊnù®ú ´ÉºÉ±Éä +ɽäþ. {ÉɱÉÒ{ÉɺÉÚxÉ VɴɳýSÉ =x½äþ®úSÉä MÉ®ú¨É {ÉÉhªÉÉSÉä ZÉ®äú ´É ºÉ®úºÉMÉb÷ ½þÉ |ÉÉÊSÉxÉ ÊEò±±ÉÉ +ɽäþ. {ÉɱÉÒ JÉÉä{ÉÉä±ÉÒ{ÉɺÉÚxÉ 38 ÊEò.¨ÉÒ. +ÆiÉ®úÉ´É®ú +ɽäþ iÉ®ú {ÉÖhªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ 111 ÊEò.¨ÉÒ. +ÆiÉ®úÉ´É®ú +ɽäþ.

www.omkarganesha.blogspot.com


www.omkarganesha.blogspot.com

¤É±±Éɳäý·É®úÉSÉä näù´ÉÉ±ÉªÉ : {ÉɱÉÒ IÉäjÉɨÉvªÉä |É´Éä¶É Eäò±ªÉÉ´É®ú |ÉlÉ¨É ±ÉÉMÉiÉä iÉä UôÉä]õäºÉä ¤É±±Éɳäý·É®ú ¨ÉÆÊnù®ú. iªÉÉiÉ ¤É±±ÉɳýÉ´É®ú |ɺÉzÉ ZÉɱÉÒ iÉÒ ¦É´ªÉ ¨ÉÚiÉÔ +ɽäþ. ÊiɱÉÉ fÖÆøÊfø®úÉVÉ Ê´ÉxÉɪÉEò ¨½þhÉiÉÉiÉ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú nÖùºÉ®äú ¨ÉÉä`öä ¨ÉÆnùÒ®ú ¤É±±Éɳäý·É®úÉSÉä +ɽäþ. iÉä näù>ð³ý ¡òÉ®ú ®ú¨ÉhÉÒªÉ +ºÉÚxÉ iªÉÉSÉä iÉÉåb÷ {ÉÚ´ÉæEòbä÷ +ɽäþ. ºÉÚªÉÉænùªÉ ½þÉiä ÉÉSÉ ºÉÚªÉÉÇSÉä ÊEò®úhÉ ºÉ¦ÉɨÉÆb÷{ÉÉiÉÚxÉ ªÉä>ðxÉ ¨ÉÚiÉÔ´É®ú {Éb÷iÉÉiÉ +¶ÉÒ näù´ÉɱɪÉÉSÉÒ ¤ÉÉÆvÉhÉÒ ºÉÉvɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ÊSÉ®äú¤ÉÆnùÒ +ºÉÚxÉ iªÉÉ |ÉSÉÆb÷ ÊSÉ-ªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉiÉ Ê¶ÉºÉä +ÉäiÉÚxÉ Ë¦ÉiÉÒ +iªÉÆiÉ ¨ÉVɤÉÚiÉ Eäò±ªÉÉ +ɽäþiÉ, iªÉɨÉÖ³äý iÉä ¦ÉÖ<ÇEòÉä]õ ÊEò±ªÉÉ|ɨÉÉhÉä ZÉɱÉä +ɽäþ. MÉɦÉÉ-ªÉÉiÉ xÉIÉÒEòɨÉÉSÉä nùMÉb÷Ò ¨ÉJÉ®ú +ɽäþ. näù´ÉɱɪÉÉiÉ {ÉÖfäø ºÉ¦ÉɨÉÆb÷{É +ɽäþ. MÉɦÉÉ®úÉ 15 ¡Úò]õ =ÆSÉ +ɽäþ +ÉÊhÉ ¤Éɽäþ®úÒ±É =Ænù®úÉSÉÉ MÉɦÉÉ®úÉ 12 ¡Úò]õ =ÆSÉ +ɽäþ. iªÉɨÉvªÉä =Ænù®úÉSÉÒ ¨ÉÚiÉÔ ½þÉiÉÉiÉ ¨ÉÉänùEò PÉä>ðxÉ MÉVÉÉxÉxÉÉEòbä÷ ¤ÉPÉiÉ +ɽäþ. ªÉÉ ¨ÉÚiÉԺɨÉÉä®ú ʶɴÉÉSÉɽþÒ ¨ÉÖJÉ´É]õÉ +ɽäþ. =Ænù®úÉSªÉÉ MÉɦÉÉ-ªÉÉiÉ nä ù´ÉÒSªÉÉ nùÉäxÉ ¨ÉÚiÉÔ +ɽäþiÉ ´É iªÉÉ {ÉɱÉJÉÒSªÉÉ ´Éä³ýÒ Ê¨É®úʴɱªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ. näù´É³ýɤÉɽäþ®úSÉÉ ºÉ¦ÉɨÉÆb÷{É 40 ¡Úò]õ ±ÉÉÆ¤É ´É 20 ¡Úò]õ ¯Æûnù +ɽäþ ´É iªÉɱÉÉ ºÉÖ°üSÉä JÉÉÆ¤É +ɽäþiÉ. ¨ÉÆÊnù®úɺɨÉÉä®ú nùÉäxÉ iɳýÒ ´É PÉÉ]õ +ɽäþiÉ; iÉÒ {ÉÉhªÉÉxÉä xÉä½þ¨ÉÒSÉ ¦É®ú±Éä±ÉÒ +ºÉiÉÉiÉ, {ÉhÉ {ÉÉhÉÒ º´ÉSUô xÉɽþÒ. BEò ¨ÉÉä`öÒ PÉÆ]õÉ ¤Éɽäþ®úSªÉÉ Eò¨ÉÉxÉÒiÉ +ɽäþ. ªÉÉ näù´É³ýÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉSªÉÉ ¤ÉÉVÉÚºÉ ¸ÉÒvÉÖÆb÷ÒÊ´ÉxÉɪÉEòÉSÉä näù>ð³ý +ºÉÚxÉ iªÉÉiÉ ¸ÉÒvÉÖÆb ÷ÒÊ´ÉxÉɪÉEòÉSÉÒ ¨ÉÚiÉÔ º´ÉªÉƦÉÚ +ɽäþ.

¸ÉÒ ¤É±±Éɳäý·É®úÉSÉÒ ¨ÉÚiÉÔ : MÉɦÉÉ-ªÉÉiÉ ¤É±±ÉɳýÊ´ÉxÉɪÉEòÉSÉÒ ¨ÉÚiÉÔ 3 ¡Úò]õ =ÆSÉÒSÉÒ {ÉhÉ ¯Æûnù]õ +ɽäþ. Eò{ÉɳýÉSÉÉ EòɽþÒ ¦ÉÉMÉ JÉÉä±ÉMÉ]õ +ºÉÚxÉ ¨ÉÖJɦÉÉMÉ SÉÉÆMɱÉÉSÉ º{ɹ]õ +ɽäþ. ºÉÉåb÷ b÷É´ÉÒEòbä÷ ZÉÖEò±Éä±ÉÒ +ºÉÚxÉ ¤Éå¤ÉÒiÉ ´É b÷Éä³ýªÉÉiÉ SÉEòSÉEòÒiÉ Ê½þ®úä +ɽäþiÉ. ¨ÉÚiÉÔ nùMÉb÷Ò ËºÉ½þɺÉxÉÉ´É®ú ¤ÉºÉ±Éä±ÉÒ +ºÉÚxÉ ËºÉ½þɺÉxÉ ¨ÉÚiÉÔSÉä ¦ÉÉä´ÉiÉÒ VÉb÷ʴɱÉä±Éä +ɽäþ. ¨ÉÚiÉÔSªÉÉ ¤Éå¤ÉÒ{ÉɺÉÚxÉSÉÉ ¦ÉÉMÉ ËºÉ½þɺÉxÉÉSªÉÉ ´É®ú ÊnùºÉiÉÉä. iªÉÉ´É®ú @ñÊrùʺÉrùÒ SÉ´É-ªÉÉ ½þ±É´ÉÒiÉ =¦ªÉÉ +ɽäþiÉ.

xÉèʨÉkÉÒEò =iºÉ´É : ¦ÉÉpù{Énù ´É ¨ÉÉPÉ ¶ÉÖ. 1 iÉä 5 +ºÉä {ÉÉSÉ Ênù´ÉºÉ nù®úºÉÉ±É nùÉäxÉ =iºÉ´É ½þÉäiÉÉiÉ. ªÉÉ =iºÉ´ÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉpù{Énù SÉiÉÖlÉÔ±ÉÉ ®úÉjÉÒ ¨É½þÉxÉè´Éät, {ÉÆSɨÉÒ±ÉÉ nùʽþEòɱÉÉ ´É ºÉÉvÉä MÉÉ´É|ɪÉÉäVÉxÉ, {ÉÉSɽþÒ Ênù´ÉºÉ EòlÉÉEòÒiÉÇxÉä +ºÉÉ EòɪÉÇGò¨É +ºÉiÉÉä. ¦ÉÉpù{Énù ½þÉ {ÉɴɺÉɳýÒ ¨ÉʽþxÉÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ªÉÉ =iºÉ´ÉÉºÉ ¤Éɽäþ®úMÉÉ´ÉSÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ xɺÉiÉÉä. ¨ÉÉPÉÒ =iºÉ´ÉÉSªÉÉ ´Éä³ýÒ {ÉɴɺÉÉSÉÒ +b÷SÉhÉ xɺɱªÉɨÉÖ³äý ¤Éɽäþ®úMÉÉ´ÉSÉä ªÉÉjÉäEò¯û ´É ¨ÉÉä`öÉ ºÉ¨ÉÉVÉ VɨÉiÉÉä. ºÉ´ÉÇ EòɪÉÇGò¨É ¦ÉÉpù{ÉnùÉ|ɨÉÉhÉäSÉ; ¡òCiÉ nùʽþEòɱÉÉ xɺÉiÉÉä +ÉÊhÉ ®úÉjÉÒ ±ÉʳýiÉ +ºÉiÉä. nùºÉ-ªÉÉSªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ¸ÉÓSÉÒ {ÉɱÉJÉÒ ÊxÉPÉiÉä. ¨ÉÉPÉÉiÉÒ±É ¶ÉÖ. 4 ±ÉÉ ¨½þhÉVÉä MÉhÉä¶ÉVÉx¨ÉɱÉÉ - Ê´ÉxÉɪÉEòÒ SÉiÉÖlÉÔ±ÉÉ ªÉälÉä ¸ÉÒMÉVÉÉxÉxÉ ¨ÉvªÉ®úÉjÉÒ |ÉiªÉIÉ ¦ÉÉäVÉxÉÉºÉ ªÉäiÉÉiÉ +¶ÉÒ ¸ÉrùÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ªÉälÉä nù¶ÉÇxÉÉlÉÕSÉÒ Ê´É¶Éä¹É MÉnùÔ +ºÉiÉä.

www.omkarganesha.blogspot.com


www.omkarganesha.blogspot.com

¸ÉÒ ¤É±±Éɳäýú·É®úɺÉƤÉÆvÉÒ {ÉÉè®úÉÊhÉEò EòlÉÉ : ¡òÉ®ú |ÉÉÊSÉxÉ EòɳýÒ ¨½þhÉVÉä EÞòiɪÉÖMÉÉiÉ ËºÉvÉÚ näù¶ÉÉiÉÒ±É EòÉäEòhÉ {ɱ±ÉÒ®ú xÉÉ´ÉÉSªÉÉ MÉÉ´ÉÉiÉ ({ÉɱÉÒ MÉÉ´ÉÉiÉ) Eò±ªÉÉhÉ xÉÉ´ÉÉSÉÉ BEò ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ®úɽþÉiÉ ½þÉäiÉÉ. iªÉÉSªÉÉ {ÉixÉÒSÉä xÉÉ´É <ÆnÖù¨ÉiÉÒ. EòɽþÒ Ênù´ÉºÉÉÆxÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ ZÉɱÉÉ. iªÉÉSÉä xÉÉ´É ¤É±±Éɳý. ¤É±±Éɳý VɺÉVɺÉÉ ¨ÉÉä`öÉ ½þÉ>ä ð ±ÉÉMɱÉÉ iɺÉiɺÉÉ iªÉÉSÉÉ MÉhÉä¶É¨ÉÚÌiÉ{ÉÚVÉxÉÉEòbä÷ +ÊvÉEò +ÉäføÉ ÊnùºÉÚ ±ÉÉMɱÉÉ. ½þ³Úý½þ³Úý iÉÉä MÉhÉä¶ÉËSÉiÉxÉÉiÉ ®ú¨ÉÚ ±ÉÉMɱÉÉ. iªÉÉSªÉÉ Ê¨ÉjÉÉÆxÉɽþÒ MÉhÉä¶É¦ÉCiÉÒSÉä ´Éäb÷ ±ÉÉMɱÉä. ¤É±±Éɳý +É{ɱªÉÉ Ê¨ÉjÉÉƺɽþ ®úÉxÉÉiÉ VÉÉ>ðxÉ MÉhÉä¶É¨ÉÚiÉÔSÉä ¦ÉVÉxÉ-{ÉÚVÉxÉ Eò¯û ±ÉÉMɱÉÉ. ¤É±±ÉɳýÉSªÉÉ ºÉÆMÉiÉÒxÉä ¨ÉÖ±Éä ʤÉPÉb÷±ÉÒ +¶ÉÒ +Éä®úb÷ MÉÉ´ÉÉiÉ ºÉÖ¯û ZÉɱÉÒ. ±ÉÉäEò Eò±ªÉÉhÉ ¶Éä`öVÉÒEòbä÷ VÉÉ>ðxÉ „¤É±±ÉɳýxÉä +ɨÉSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ Ê¤ÉPÉb÷ʴɱÉä‟ +¶ÉÒ iÉGòÉ®ú Eò¯û ±ÉÉMɱÉä. +É{ɱÉÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ <iÉCªÉÉ ±É½þÉxÉ ´ÉªÉÉiÉ ¦ÉCiÉÒ¨ÉÉMÉÉDZÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉxÉä +É{ɱªÉɤɮúÉä¤É®ú <iÉ®ú ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉɽþÒ ´ÉÉ<Ç]õ xÉÉnùɱÉÉ ±ÉɴɱÉä ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉä Eò±ªÉÉhÉ ¶Éä`öVÉÓxÉÉ ®úÉMÉ +ɱÉÉ. iªÉÉ ®úÉMÉÉSªÉÉ ¦É®úÉiÉSÉ iÉÉä BEò ¦É±ÉɨÉÉä`öÉ ºÉÉä]õÉ PÉä>ðxÉ ¤É±±Éɳý VªÉÉ ®úÉxÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ iÉälÉä MÉä±ÉÉ. iÉälÉä ¤É±±Éɳý +É{ɱªÉÉ ºÉ´ÉÆMÉb÷ªÉÉƺɽþ MÉhÉä¶É¨ÉÚiÉÔSÉÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úÒiÉ ½þÉäiÉÉ. ºÉÉ®äúVÉhÉ MÉhÉä¶ÉÉSÉä ¦ÉVÉxÉ Eò®úÒiÉ ½þÉäiÉä. ¤É±±Éɳý MÉhÉä¶ÉÉSªÉÉ vªÉÉxÉÉiÉ +MÉnùÒ ®ÆúMÉÚxÉ MÉä±ÉÉ ½þÉiä ÉÉ. iÉä {ÉɽÚþxÉ Eò±ªÉÉhÉ ¶Éä`öVÉÓSªÉÉ {ÉɪÉÉSÉÒ +ÉMÉ ¨ÉºiÉEòɱÉÉ MÉä±ÉÒ. iÉÉä +Éä®úb÷iÉ, ʶɴªÉÉ näùiÉSÉ iÉälÉä vÉɴɱÉÉ. iªÉÉxÉä iÉÒ {ÉÚVÉÉ ¨ÉÉäb÷ÚxÉ ]õÉEò±ÉÒ. MÉhÉä¶ÉÉSÉÒ ¨ÉÚiÉÔ ¡äòEÚòxÉ Ênù±ÉÒ. <iÉ®ú ¨ÉÖ±Éä ¦ÉÒiÉÒxÉä {ɳÚýxÉ MÉä±ÉÒ, {ÉhÉ ¤É±±Éɳý ¨ÉÉjÉ MÉhÉä¶É vªÉÉxÉÉiÉ ¨ÉMxÉ ½þÉäiÉÉ. Eò±ªÉÉhÉ ¶Éä`öVÉÒxÉä ¤É±±ÉɳýÉºÉ ºÉÉä]õ¬ÉxÉä ZÉÉäb÷{ÉÚxÉ EòÉfø±Éä. ¤É±±Éɳý ®úCiɤÉƤÉɳý ZÉɱÉÉ. ¤Éä¶ÉÖrù {Éb÷±ÉÉ, {ÉhÉ Eò±ªÉÉhɱÉÉ iªÉÉSÉÒ nùªÉÉ +ɱÉÒ xÉɽþÒ. iªÉÉxÉä ¤É±±Éɳý±ÉÉ iɶÉÉ +´ÉºlÉäiÉSÉ BEòÉ ZÉÉb÷ɱÉÉ ´Éä±ÉÓxÉÒ ¤ÉÉÆvÉÚxÉ `äö´É±Éä. Eò±ªÉÉhÉ ¶Éä`ö ®úÉMÉÉxÉä ¨½þhÉɱÉÉ. „ªÉä>ð näù iÉÖZÉÉ MÉhÉä¶É +ÉiÉÉ iÉÖ±ÉÉ ºÉÉäb÷´ÉɪɱÉÉ. PÉ®úÒ +ɱÉÉºÉ iÉ®ú `öÉ®ú ¨ÉÉ®úÒxÉ. iÉÖZÉÉ ÊxÉ ¨ÉÉZÉÉ ºÉƤÉÆvÉ EòɪɨÉSÉÉ iÉÖ]õ±ÉÉ.‟ +ºÉä ¨½þhÉÚxÉ Eò±ªÉÉhÉ ¶Éä`ö ÊxÉPÉÚxÉ MÉä±ÉÉ. lÉÉäb÷¬É ´Éä³ýÉxÉä ¤É±±Éɳý ¦ÉÉxÉÉ´É®ú +ɱÉÉ. iªÉÉSÉä ¶É®úÒ®ú `öhÉEòiÉ ½þÉiä Éä. iɶÉÉSÉ ÎºlÉiÉÒiÉ iªÉÉxÉä MÉhÉä¶ÉÉSÉÉ vÉÉ´ÉÉ Eäò±ÉÉ. “½äþ näù´ÉÉ iÉÚ Ê´ÉPxÉxÉɶÉEò +ɽäþiÉ. iÉÚ +É{ɱªÉÉ ¦ÉCiÉSÉÒ EòvÉÒ½þÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþҺɅ VªÉÉxÉä MÉhÉä¶É¨ÉÚiÉÔ ¡äòEò±ÉÒ ´É ¨É±ÉÉ ¨ÉÉ®ú±Éä iÉÉä +ÉÆvɳýÉ, ¤Éʽþ®úÉ, ¨ÉÖEòÉ ´É EÖò¹`ö®úÉäMÉÒ ½þÉä<DZÉ. +ÉiÉÉ iÉÖZÉä ËSÉiÉxÉ Eò®úÒiÉSÉ ¨ÉÒ näù½þiªÉÉMÉ Eò®úÒxÉ.” ¤É±±ÉɳýÉSÉÉ vÉÉ´ÉÉ BäEòÚ xÉ Ê´ÉxÉɪÉEò-MÉhÉä¶É ¥Éɨ½þhÉ ¯û{ÉÉiÉ |ÉMÉ]õ ZÉɱÉÉ. ¤É±±ÉɳýÉSÉä ¤ÉÆvÉ iÉÖ]õ±Éä. iªÉÉSÉä ¶É®úÒ®ú ½þÉiä Éä iɺÉä ºÉÖnÆ ù®ú ZÉɱÉä. MÉhÉä¶É ¤É±±ÉɳýɱÉÉ ¨½þhÉɱÉÉ. “iÉÖ±ÉÉ VªÉÉxÉä jÉÉºÉ Ênù±ÉÉ iªÉɱÉÉ ªÉÉSÉ VÉx¨ÉÒ xÉ´½äþ iÉ®ú {ÉÖføSªÉÉ VÉx¨ÉÒºÉÖrùÉ +{ÉÉ®ú nÖù:JÉ ¦ÉÉäMÉÉ´Éä ±ÉÉMÉä±É. iÉÖZªÉÉ ¦ÉCiÉÒxÉä ¨ÉÒ |ɺÉzÉ ZÉɱÉÉä +ɽäþ. iÉÚ ¨ÉÉZªÉÉ ¦ÉCiÉÂÒSÉÉ |É´ÉiÉÇEò, ¸Éä¹`ö +ÉSÉɪÉÇ´É nùÒPÉÉǪÉÖ¹ÉÒ ½þÉä¶ÉÒ±É. +ÉiÉÉ iÉÖ±ÉÉ ½þ´ÉÉ iÉÉä ´É®ú ¨ÉÉMÉ.”

www.omkarganesha.blogspot.com


www.omkarganesha.blogspot.com

iÉä´½þÉ ¤É±±Éɳý ¨½þhÉɱÉÉ – “iÉÚ ªÉÉSÉ Ê`öEòÉhÉÒ EòɪɨÉSÉä ´ÉɺiÉ´ªÉ Eò®úÉ´ÉäºÉ ´É +É{ɱªÉÉ ¦ÉCiÉÉÆSªÉÉ <SUôÉ {ÉÚhÉÇ Eò®úÉ´ªÉɺÉ. ½þÒ ¦ÉÚ¨ÉÒ MÉhÉä¶É IÉäjÉ ¨½þhÉÚxÉ |ÉʺÉrù ´½þÉ´ÉÒ. ” iÉä´½þÉ MÉhÉä¶É ¨½þhÉɱÉÉ – “iÉÚZªÉÉ <SUäôxÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÒ <lÉä „¤É±±Éɳý Ê´ÉxÉɪÉEò‟ ªÉÉ xÉÉ´ÉÉxÉä EòɪɨÉSÉä ´ÉɺiÉ´ªÉ Eò®úÒxÉ. ¦ÉÉpù{Énù ¶ÉÖrù SÉiÉÖlÉÔ±ÉÉ VÉä ¦ÉCiÉ ªÉälÉä ªÉäiÉÒ±É iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ¨ÉxÉÉäEòɨÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉiä ÉÒ±É. ” +ºÉÉ ´É®ú näù>ðxÉ MÉhÉä¶É Vɴɳý +ºÉ±É䱪ÉÉ BEòÉ Ê¶É³äýiÉ +ÆiÉvÉÉÇxÉ {ÉɴɱÉÉ. iÉÒSÉ ¶ÉÒ±ÉÉ +ÉVÉ ¤É±±Éɳäý·É®ú ªÉÉ xÉÉ´ÉÉxÉä |ÉʺÉrù +ɽäþ.

www.omkarganesha.blogspot.com

Palicha Ballaleshwar  

Ashtavinayak - Ballaleshwar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you