Page 1

Tripunithura Ph: 0484 3126080, 9497190075, 9947341681.

Near Bus Stand (Opp)

99474 44102

VOL-4

No. 27

ISSUE - 184

DATE: 28-02-2010

PAGE 1

Sn∏-dp-I-fpsS ac-W-∏m-®n¬ ∏¿ temdn-I-fpsS ac-W∏m-®n¬ tIc-f-Ønse \nc-Øp-I-fn¬ ho≠pw A]-ISw hnX-bv°p-∂p. Hcp sNdnb CS-th-fbv°p tijw Sn∏¿ temdn-Iƒ \K-cØ - ns‚ sXcp-hp-I-fn¬ `oXn ]c-Øp∂p. Ign™ Znh- k - a mWv Xr∏q-Wn-Øpd t]´ tdmUn¬ ]qWn-Øpd sIm´mcw PwKvj\p kao]w {]`mX khmcn-°n-dß - nb Bƒ Sn∏¿ temdn-bn-Sn®v acn®Xv. GXm\pw amkw ap≥]v t]meokv ao‰v I-gn™v ss_°n¬ ho´n-tebv°p aS-ßnb tIm¨Ã-_nƒ Cu dq´n¬ Sn∏¿ temdnbn--Sn®p acn-®n-cp-∂p. hml\ _mlpeyw ImcWw ho¿∏p ap´p∂ \ΩpsS tdmUp-If - n¬ AanX thK-ØnemWv Sn∏¿ temdn-Iƒ ]mbp-∂Xv. KXmKX \nb-a-߃ ChnsS t\m°p--Ip-Øn-bm-Ip-∂p. KXm-KX \nb-a-߃ X߃°v _m[I-a√ F∂ \ne]m-SmWv Sn∏¿ temdn-Iƒ°v. t\csØ kzImcy _ p-I-fmWv Cu Imcy-Øn¬ ap∂n¬ \n∂n-cp∂-Xv. C∂v AXns‚ ÿm\w Sn∏¿ temdn-Iƒ°m-Wv. Btcbpw Iq mØ Sn∏¿ temdn-Iƒ GXp \nan-jhpw A]I-S-Øn\v Imc-W-am-Ip-∂p. AanX thK-Xb - mWv {][m\ Imc-Ww. Xnc-°p≈ ka-bß- f n¬ t]mepw Aan- X thKw \nb-{¥n-°m≥ Sn∏¿ temdn-Iƒ Xøm-dm-hp-∂n-√.

Sn

Ch-cpsS ac-W-∏m-®n¬ ImcWw \qdp IW-°n\v a\pjy Pohn-X-ß-fmWv \nc-Øn¬ s]men-bp∂-Xv. A[n-Im-cn-Ifpw Cu {Sm^n-Iv ewL\w I≠n-s√∂v

\Sn-°p-I-bm-Wv. P\-ß-fpsS i‡-amb kΩ¿±w ImcWw Sn∏¿ temdn-If - psS thKw \nb- { ¥n- ° m≥ A[n- I r- X ¿ (tijw t]Pv 3)

@ YOUR HOME EVERY SUNDAY


2

SUNDAY

Feb. 28 to Mar. 6, 2010

ae-bmf kn\na: Znim-]-cn-Wm-a-ßfpw kwL¿j-ßfpw ssh‰ne hnI-k\w Xm-KX hf¿®-bpsS Imcy-Øn¬ sIm®n sat{Sm \K-c-Øn¬ ap≥]¥n-bn¬ \n¬°p∂ {]tZ-i-ß-fn-sem-∂mWv ssh‰n-e. Xr∏q-Wn-Øp-db - n¬ \n∂v GXm\pw Intem-ao-‰¿ amdn, Ht∂m ct≠m ]Xn-‰m≠v apºv hsc kpjp-]vXn-bn-em≠p InS-∂n-cp∂ Cu {]tZiw hml-\K - X - m-KX - Ø - ns‚ cwKØv Aº-c∏ - n-°p∂ ]ptcm-KXn ssIhcn-°p-∂Xv Cu ASpØ Ime-Øm-Wv. ]m -©¿ Imdp-Iƒ, sse‰v shln-°n-fp-Iƒ, hnhn[ C\-ß-fn¬s∏´ Ccp-N-{I-hm-l-\-߃, henb {S°p-Ifpw temdn-Ifpw a‰pw Dƒs∏-Sp∂ slhn shln-°nfp-Iƒ, _kp-Iƒ F∂n-ßs\ ]pXn-bXpw ]g-b-Xp-amb hn`m-KØn¬s∏´ hml-\-߃ Cu \m¬°-h-e-bn¬ IqSn ]m™p-t]mIp-∂Xpw Nnet∏m-sg-¶nepw bm{Xm-\p-aXn ImØv \n›-e-ambn InS°p-∂Xpw kao-]-Im-e-Ømbn am{Xw shfn-s∏´v XpS-ßnb Zriy-amWv. s]mXpth ]d-™m¬, hml-\-Øn-c-t°-dnb CS-ambn ssh‰ne Ihe amdn-bn´v A[nIw \mfm-bn-´n-s√∂v Npcp-°w. CXn-\v, kuIcy-{]-Z-amb \nc-°nepw Ime-b-f-hnepw _m¶v hmbv] aptJ\ Icÿ-am-°m-hp∂ Ccp-N-{I-hm-l-\߃ Dƒs∏-Sp∂ Hmt´m-samss_¬ hnπhw as‰mcp \nan-Ø-am-bn-´p-s≠-∂Xv ChnsS hnkva-cn°p-∂n-√. \ΩpsS apX-em-fn-Øhpw hf-cp-∂p-≠v, kwi-ba - n-√. ]s£ {]iv\w ssh‰n-e-bpsS hnkvt^m-S-\m-fl-I-amb hf¿®tbm AXn\v tlXp-hm-bn-cn-°p∂ LS-I-ßtfm A√. Ah F{X-th-W-sa-¶nepw FÆn- s b- Æ n- ∏ - d ™v shbv ° mw. AXn- \ - ∏ pdw \K- c - Ø ns‚ hf¿®bv°pw AXn\v Hcp klm-b-ambn \n¬°p∂ hml-\ßfpsS s]cp-∏-Øn\pw A\p-kr-X-ambn ssh‰ne Ih-e-bn¬ KXmKX kuIcyw h¿≤n-®n-´pt≠m F∂-Xm-Wv. KXm-KX - {- ]-hmlw kpKa-ambn \nb-{¥n-°p-∂-Xn-\p≈ Hcp Hmt´m-am-‰nIv {Sm^nIv kn·enMv kwhn-[m\w \ne-hn¬ h∂n-´p-s≠-∂-Xn-\-∏pdw as‰mcp \hoI-c-Whpw Cu Ih-e-bn¬ G¿s∏-Sp-Øn-bn-´n-√. AXv aXn-sb-∂Xm-Iptam A[n-Ir-X-cpsS Xocp-am\w? Cu Ah-k-c-Øn-emWv _kv sS¿an-\epw _kvÃm≥Upw a‰p Nne A\p-_‘ t{]mP-IvSp-IfpaS°w ssh‰ne l_v F∂ {ZpXhn-I-k\ k¶ev]w hnZ-Kv[-cpsS H‰bv°pw Iq´m-bp-ap≈ IqSn-bmtem-N-\-Iƒ hgn Dcp-Øn-cn-bp-∂-Xv. tImSn-Iƒ apX¬ apS°n hnIkn-∏n-s®-Sp-t°≠ Cu t{]mPIvSv Bim-h-lamwhn[w bmYm¿∞yam-hp-I-bm-sW-¶n¬ Fd-Wm-Ipfw \K-c-Øns‚ Cu Ingt° IhmS-Øns‚ apJ-Omb Xs∂ Xncn-®-dn-bm-\m-Im-Ø-hÆw amdpw. AXv Dd-∏v. km[m-cW P\߃s°m∏w hym]mc˛_n-kn-\kv ÿm]-\ß-tfbpw h≥InS hyh-kmb ÿm]-\-ß-tfbpw Cu hnI-k-\-]≤-Xn-bpsS KpW-t`m-‡m-°-fm-°m≥ Ign-™m¬ ssh‰ne `mKØns‚ hnI-k\w C∂p-≈-Xns‚ Cc-´n-sb-¶n-ep-am-Ipw. AXn\v ^vssf Hmh¿ AS-°-ap≈ KXm-KX kwhn-[m-\-߃ thW-tam th≠tbmsb∂v Xocp-am-\n-t°-≠Xv A[n-Ir-X-cm-Wv. Cu Zni-bnte-bv°p≈ \S-]S- n-If - psS XpS-°s - a-t∂mWw ssh‰ne _kv sS¿an\¬ \n¿am-W-Øns‚ {]mcw` Nne-hn-tebv°v tKm{io hnI-k\ AtXm-dn‰n (Pn-U), hnim-e-sIm®n hnI-k\ AtXm-dn‰n (Pn.-kn.Un.-F.) F∂nh 20 tImSn cq] \¬Ipsa∂ ]{X-dn-t∏m¿´v Bi \¬Ip-∂p. _kv sS¿an-\e - n\v hni-Za - mb t{]mPIvSv dnt∏m¿´v Xømdm-°m≥ Xncp-h-\-¥-]p-cØv apJy-a-{¥n-bpsS A[y-£-X-bn¬ tN¿∂ ssh‰ne sam_n-en‰n l_v skmssk-‰n-bpsS BZy-tbmKw Xocp-am-\n-®n-´p-≠v. am¿®v amk-Øn-\Iw hni-Z-amb dnt∏m¿´v Xømdm-°m-\mWv In‰vtIm-tbmSv Bh-iy-s∏-´n-cn-°p-∂X - v. Ime-hn-fw-_cw IqSmsX Cu Zni-bn-tebv°v XpS¿∂pw \S-]-Sn-Iƒ D≠m-Ip-sa∂v {]Xym-in-°mw.

K

hn. hnjvWp-Ip-am¿ ]{Xm-[n-]¿

Tripunithura News: Views and opinions expressed in this newspaper are not necessarily those of Tripunithura News. Tripunithura News reserves the right to use the information published herein in any manner whatsoever. While every effort has been made to ensure accuracy of the information published in this edition, neither Tripunithura News or any of its employees accept any responsibility for any errors or omission. Further Tripunithura News does not take any responsibility for loss or damage incurred or suffered by any subscriber/reader of this newspaper as a result of his/her accepting any invitation/offer published in this newspaper. No part of this newspaper may be reproduced in any form without the written permission of the publisher.

I prefer you to make mistakes in kindness than work miracles in unkindness. —Mother Teresa

sshhn-≤y-am¿∂ kw`-h-ß-fpsS Nn{Xo-I-cW km[y-X-bp≈ kn\nasb Hcp IY-bpsS ]cn-k-cØv am{Xw HXp°n Xo¿°p∂ ]pØ≥ \h en_-d¬ kn\n-a-Iƒ \ΩpsS Iem-flI kn\n-asb shdpw "\tc-‰ohv ' B°n am‰p-I-bm-Wv. temI-hym-]-I-amb Cu {]h-W-X-bmWv Xmc-ßsf kn\n-a-bpsS Ahn-`m-Py-L-S-I-am°n Xo¿°p-∂Xpw Hcp Xmc-kw-kvImcw tIc-f-Øn¬ B[n-]Xyw Dd-∏n-°p-∂-Xpw. t{]w _m_p kvt]-∏¿ t_mbnbn¬ \n∂v [\Imcy i‡nbpsS kmº-ØnI HuZmcy-Øns‚ \mb-I-Xz-Ønte- b v°p≈ ae- b mf kn\n-a-bpsS ]cn-h¿Ø-\Øn\v apJy- I m- c Ww kn\na s]mfn-‰n-°¬ F°tWm- a n- b psS (Political economy)bpsS kt¶-X-ambn amdn-°-gn™p F∂-Xm-Wv. {]ta-b-]-c-ambpw Iem-]-cambpw Zcn-{Z-h¬°-cn-°s - ∏´p Ign™ Cu taJe C∂v kmwkvIm-cn-I-˛-km-º-ØnI Acm-P-I-h¬°-c-W-Øns‚ ]mX-bn-em-Wv. Hcp-`m-KØv hoc kml-knI Ã≠v Nn{Xßfpw adp-`m-KØv a[y-h¿§ PohnX tI{μo-Ir-Xa - mb dnbenÃv Nn{X-ßfpw ae-bmf kn\n- a sb auen- I - a mb ImgvN-∏m-Sp-Iƒ°v hn]-co-Xamb Hcp sk≥tk-j-\mbn A[x-]-Xn-∏n-°p-∂p-≠v. Cu kn\n- a - I ƒ {][m- \ - a m- b pw {]W-bw, Zmº-Xyw, km-aq--lnI- \m- b - I Xzw XpS- ß nb ÿncw {]ta-b-ß-fn¬ a[yh¿§ a\- ns\ sI´n-bn-Sp-∂h-bm-Wv. ae-bmf kn\n-a-bpsS aqe-[-\m-[njvTnX hnImkhpw A]-Nb - hpw AXns‚ LS-\m-]-c-amb am‰-ß-fn-eqsS a\- n-em-°m≥ Ign-bpw. \oXn-bp-tSbpw hoc-\m-bI- X z- Ø n- t ‚bpw Bƒcq- ] ambn {]Xy-£-s∏-Sp-Ibpw BSn-bpw ]mSnbpw Ip‰-hm-fnIsf FXn-cn´p tXmev]n-°pI- b pw sNøp∂ \mb- I ≥ tÉv hncp≤ kz`m-h-amWv ImWn-°p-∂-Xv. tZi-cmjv{Sw F∂ k¶-ev]-tØbpw tÉn-t\bpw {]Xn-°q-´n¬ \n¿Øn--s°m≠v Hcp sF.-F.-Fkv., sF.-]n.-F-kv. IYm-]m{Xw hoc-\m-b-I-\mbn Xocptºmƒ tÉns\ Zp¿∫-es - ∏Sp-ØpI F∂ tIm¿∏-td‰v e£yw Xs∂-bmWv \nd-th‰-s∏-Sp-∂-Xv. aqe[-\m-Xn-{IasØ Imev]-\o-Ic-- n-°p∂ B sshb-‡nI hoc \mbIXzw ]gb I≈\pw t]meokpw Ifn-bp-sS ]pØ≥ amXr-

\yq

I -

Iƒ am{X-am-Wv. 1970-˛I - f - n¬ C¥y-bnse {]tXy-In®v tIc-f-Ønse {]mtZ-inI kn\n-a-I-fn¬ hoin-∏-S¿∂ ""\yq th-hv'' k¶ev ] w ]q¿- Æ- a m- b pw C√m-Xm-bn-°-gn-™p. tIcf- Ø nse P\- I o- b - a m- b ncp∂ ^nenw skm-ssk-‰n {]ÿm-\ß - ƒ XI-cp-Ib - pw tIm¿∏-td‰v t\Xr-Xz-Øn¬ Ne-®n-t{Xm-’hw AYhm ""kn\nam Im¿Wn-h¬'' B ÿm\w Gs‰-Sp-°p--Ibpw sNbv X n- c n- ° p- ∂ p. C°gn™ tIcf A¥m-cmjv{S Ne- ® n- t {Xm- ’ - h - Ø n--s \Ønb Nn{X-ß-fn-te-sdbpw A¥¿t±- i ob aqe- [ \ i‡n-I-fpsS Iq´p-kw-cw-`am- b n- c p- ∂ p. ]mcokpw am{UnUpw tlmt¶mßpw A- S - ß p∂ km{am- P yXz Xe- ÿ m- \ - ß fn¬ \n∂v ]Wn-Xn-d-ßp∂ Cu kn\na-Iƒ A[n-\n-th-i-Øns‚ ImgvN-∏m-Sn-\mWv {]m[m\yw \¬Ip-∂-Xv. AXn-Poh-\-Øn-\m-bp≈ a\p-jys‚ ]nS-®n-ep-Iƒ eLq-Ic - n°m\pw Cu kn\n- a - I ƒ {ian-°p-∂Xp ImWmw. sshhn-≤y-am¿∂ kw`h- ß - f psS Nn{Xo- I - c W km[y-X-bp≈ kn\nasb Hcp IY-bpsS ]cn-k-cØv am{Xw HXp°n Xo¿°p∂ ]pØ≥ \h en_-d¬ kn\n--aI -- ƒ \ΩpsS Iem-flI kn\n-asb shdpw "\tc-‰ohv ' B°n am‰p- I - b m- W v . temI-hym-]-I-amb Cu {]h--W - X - b mWv Xmc- ß sf kn\n-a-bpsS Ahn-`m-Py-LS- I - a m°n Xo¿°p- ∂ Xpw Hcp Xmc-kw-kvImcw tIcf--Øn¬ B[n-]Xyw Dd-∏n-

°p-∂X - pw. C∂v ae-bmf kn\na-bnse ]e {]ikvX Xmc-ßfp-tSbpw "hymP' G‰p-ap-´-epIƒ Cu ]›m-Ø-e-Øn-emWv t\m°n- ° m- t W- ≠ - X v . [\Imcy {]h-W-X-bpsS D’h thf-bn¬ AXns‚ Imcy-ÿ∑m¿°n-Sb - n¬ Ah-iyw th≠ sXcphp X√mWv C∂sØ Xmc-bp-≤w. 1970 Ifn-¬ A`nt\- X m- ° - f psS sXc- s ™- S p∏n¬ ]In´v (glamour) Xosc h¿Pn-°m\pw A`n-\-b-Øn\v {]m[m\yw sImSp-Øp-sIm-≠p am{Xw kn\n- a - s b- S p- ° m\pw ImWn-®n-cp∂ \njvI¿ - j - C∂v ]q¿Æ-ambpw A-kvX-an®p Ign™p. ae-bm-fØ - nse dnb-enÃv sk°p-e¿ kn\n-a-bn¬ kw`hn® D≈-S° kw_-‘-amb A]-Nbw kn\nam {]h¿ØI¿°n-S-bnepw {]Xn-^-en-°p∂-Xns‚ H®-∏m-Sp-If - mWv C∂v tIƒ°p-∂-Xv. B[p-\nI hn]Wn Bhiy-s∏-Sp∂ thj-ß-fmWv aebmf kn\n-a-bn¬ C∂v sI´nbm- S n- s °m- ≠ n- c n- ° p- ∂ - X v. tÃm°v FIvkvtN©v Dul°-®-h-S-Ønepw tem´-dn-bnepw {]N- c n- ∏ n- ° p∂ `mKy a\ximkv{Xw (chance psychology) Xs∂-bmWv Bƒam-dm´ \mbI cq]-ß-fn¬ {]Xy-£-s∏Sp- ∂ - X v . Aßns\ h≥InS kmº-ØnI ku`m-Ky-߃°v DS-a-bmbn Xocp∂ Cu \mbI cq]- ß ƒ A≤zm- \ - Ø n- e qsS cq]-s∏-Sp∂ ÿnco-IrX hy‡n--XzsØ inYn-eo-Ic - n-°p-∂p≠v. \h s{]m^-j-\¬ kn\na-Iƒ Db¿Øp∂ Cu sh√phn-fn-Isf Nne-hp-Ip-d™ kam¥c kn\n- a - I ƒ \n¿Ωn- ® psIm≠v t\cn-Sm≥ kmwkvImcnI {]h¿Ø-I-cpsS Iq´mbva Db¿∂p-h-tc-≠-Xp-≠v.


tZivkp-c£m ktμiv bm{X apwss_-bn¬

Page 3

SUNDAY

Feb. 28 to Mar. 6, 2010

hnip≤ butk-∏n-Xm-hns‚ ac-W-Øn-cp-∂mƒ BtLmjw 2010 sk

‚ v tacokv s^mtdm\ ]≈n- b n¬ am¿®v 19- ˛ \v hnip≤ butk-∏n-Xm-hns‚ ac-W-Øn-cp-∂m-fn-t\m-S-\p-_‘n®v \S-Øp∂ t\¿®-kZ- y°p≈ IΩn‰n cq]o-I-cn-®p. sk‚ v tacokv F¬.- ] n. kvIqƒ lmfn¬ \S∂ tbmK- Ø n¬ hnImcn dh. ^m. tUm. tPmkv ]pXn-tbSØv A≤y-£X hln-®p. CØ- h W 15000 t]¿°v t\¿®- k Zy \¬Ip- h m≥ tbmK-Øn¬ Xocp-am-\sa-SpØp. t\¿® `£Ww kntbm¨ HmUn- t ‰m- d n- b Øn¬ 6 Iu≠-dp-I-fn-eqsS hnX-cWw sNøpw. t\¿®-k-

Zy-°p≈ ^≠v DZvLm-S\w 28- ˛ \v cmhnse 8.30- ˛ \v B≥kv h¿Kokv ]pØ≥]pc-bv°-en¬ \n∂pw kzoI-cn®p-sIm≠p hnImcn \n¿Δ-ln°pw. t\¿®-k-Zy-bpsS \S-Øn∏n-\mbn c£m-[n-Imcn ˛ dh. ^m. tUm. tPmkv ]pXn-tb-SØv, kl-c£ - m-[n-Im-cn-Iƒ ˛ ^m. tPmbvk¨ ]pXp-t»-cn, ^m. B‚Wn Ce-hpw-°p-Sn, {]kn-U‚ v ˛ tPm¨ Imfnbm- h p- ¶ ¬, sshkv {]knU‚ v˛]n.- F . tPmk^v s]m‰w-Øm-gØ - v, sk{I-´dn ˛ Fw.-F¬. tPmk^v ap°p¶¬, tPm. sk{I-´dn ˛ t]mƒ

Iem-Im-c-∑m-cn¬ \n∂pw At]£ £Wn-®p Xr∏q-Wn-Øpd Agn- ° - I - Ø v , {Sj- d ¿ ˛ t]mƒ. sP. hnf- ß m- S ≥, Hm^okv sk{I-´dn ˛ tPmWn ]pØ≥]pc, Ie-hd I¨ho-

\¿ ˛ tPmbn ]pØ≥]pc-bv°¬ F∂n-h¿ ASßp∂ 101 AwK-I-Ωn‰n cq]o-I-cn-®p.

Xr∏q-Wn-Øp-d-bpsS hnI-k-\-Øn\v Ccp-]-Ø-øm-bncw t]cpsS H∏v tiJ-cn-°p∂p ({Sp-d) sdbn¬th-bpsS

Xr∏q-WnØp-d-tbm-Sp≈ Ah-K-W\ Ah-km-\n-∏n-°p-I, sat{Sm dbn¬ Xr∏q-Wn-Øpd hsc \o´pI, sIm®n-˛-a-[pc tZiob-]m-X-bpsS Xr∏q-Wn-Øpd ss_]mkv P\- h mkw Ipd™ {]tZ-i-Øp-IqSn \S∏n- e m- ° p- I , \ne- h n- e p≈ _kvÃm‚ v sdbn¬th tÃj\v kao- ] - t Øbv ° v am‰p-Ibpw _kvÃm‚ v _lp\ne ]m¿°nwKv sk‚-dmbn am‰p-Ibpw sNøp-I, tdmUpI-fpw tXmSp-Ifpw Im\-Ifpw kwc- £ n- ° pI XpS- ß nb Bh-iy-߃ A[n-Im-cn-Ifn¬ FØn-°p-∂-Xn\v 25000 t]cpsS H∏p tiJ-cn-°p∂ _rl-Xv]-cn-]mSn Xr∏q-WnØpd cmP-\-Kcn bqWn-b≥ Hm^v dkn-U‚ vkv Atkmkn-tb-js‚({Spd)- t\Xr-Xz-

kn\na ˛C∂v

( Ph :6991074)

2012 (E) (11.30, 2.45, 6.15, 9.30) {ioIe (Ph : 2777384)

Bcy 2 ( 2.30, 6.00, 9.30)

IÆ≥Ip-f-ßc {io IÆ≥Xr-t°mhn¬ t£{X-Øn¬ 2010 G{]n¬ 8 apX¬ 18 hsc \SØp∂ Zim-h-Xmcw Nμ\w Nm¿Ø¬ atlm-’-hØns‚ `mK-ambn \S-Øp-hm≥ Dt±-in-°p∂ Iem-]-cn]m-Sn-I-fn¬ ]s¶-Sp-°p-∂-Xn\pw Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ \SØp-∂-Xn\pw B{K-ln-°p-∂-h-cn¬ \n∂pw At]£ £Wn-®p-. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v amth-en-°c Fkv.B¿. \tS-i≥, sk{I-´-dn, t£{X kwc-£W kanXn, C/o. Ic-Ip-fØv lukv, ssh°w tdmUv, Xr∏qWn-Øp-d-bp-ambn _‘-s∏-SpI. t^m¨: 0484 2775321, 9633181900, 9447045813.

At]-£-Iƒ £Wn-°p∂p sP.-kn.-sF. (Pq-\n-b¿ tNw_¿ C‚¿\m-jW - ¬) Xr∏qWn-Øpd Nm]v‰¿, IpSpw-_{io bqWn-‰p-Iƒ, a‰p h\nXm kwL-S-\-Iƒ F∂n-h-bn¬ \n∂v Xß-fpsS {]h¿Ø\ taJ-e-bnse G‰hpw I¿tΩm-’p-I-cmb h\n-X-I-tfbpw kwL-S-\-I-tfbpw BZ-cn-°p-∂-Xns‚ `mK-ambn G¿s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p∂ ]pc-kvIm-cØ - n-\p≈ \ma-\n¿t±-i-߃ £Wn-°p-∂p. At]-£-Iƒ Zv t_kn-Iv, Xma-cw-Ip-f-ß-c, Xr∏qWn-Øpd F∂ hnemk-Øn¬ am¿®v 5˛\v ap≥]v FØn-°m≥ Xmev]cys∏Sp∂p F∂v aWn-I¿ÆnIm h¿Ω, {]kn-U‚ v, sP.-kn.-sF. Xr∏q-Wn-Øpd bqWn-‰v.

Øn¬ Bcw-`n®p. ÃmNyp-hn¬ \S∂ ]cn]mSn kmwkvIm- c nI {]h¿Ø-I≥ h¿§okv Im´n∏-dº - ≥ DZvLm-S\w sNbvXp. {Spd sNb¿am≥ hn.- ] n. {]kmZv A≤y-£X hln-®p. kzmX{¥y ka- c - t k- \ m\n Xne-I≥ Imh-\m¬, F¬kn So®¿, hn.-kn. Ptb-{μ≥, ]n.B¿ apIp- μ - I p- a m¿, F. tijm-{Zn, sI.-F-kv. DZ-b-`m\p, lcn-lc kp{_-“-Wy≥

F∂n- h ¿ kwkm- c n- ® p. {][m\ tI{μ-ß-fnepw dknU‚ vkv Atkm-kn-tb-j-\pI- f nepw H∏n- S p- ∂ - X n- \ mbn {]tXyIw _qØp- I ƒ kwL-Sn-∏n-°p-sa∂v `mc-hmln-Iƒ Adn-bn-®p. AtX-k-abw sdbn¬th _P‰v Xr∏q-Wn-Øp-d-bpsS hnI- k \ {]Xo- £ - I ƒ°v aß-te-ev]n-®X - mbn Xr∏q-WnØpd cmP-\-Kcn bqWn-b≥ Hm^v dkn-U‚ vkv Atkm-

kn-tb-j≥ ({Sp-d) Ip‰-s∏Sp-Øn. Xr∏qWn-Øp-db - psS hnIk\w Xzcn-X-s∏-Sp-Ø-Wsa-∂m-h-iy-s∏´v tI{μ-˛kw-ÿm-\-˛-ap-\n-kn-∏¬ A[n-Im-cn-Iƒ°v \¬Im\mbn 1/4 e£w t]cpsS H∏v tiJ-cn-°p∂ ]cn]mSn kmwkvIm- c nI {]h¿Ø- I ≥ h¿§okv Im´n-∏-d-º≥ DZvLm-S\w sNøp-∂p.

Sn∏¿ temdn-If - psS ac-W∏m-®nen\v Hcp adp-hiw IqSnbp-≠v. {Sn∏p-Iƒ IW-°m-°nbmWv Sn∏¿ temdn-I-fpsS hmSI \n›-bn-®n-cn-°p-∂-Xv. Cu kml-N-cy-Øn¬ IqSpX¬ {Sn∏p-Iƒ HmSm≥ ss{Uh¿am¿ \n¿_- ‘ n- X - c m- I p∂p. AXn-\m¬ C°m-cy-Øn¬ Ahsc am{Xw ]gn-Nm-cnbn-´v Imcy-an-√. `qcn-`mKw Sn∏¿ temdn-I-fp-tSbpw ss{Uh¿am¿ 18-˛\pw 24-˛\pw CSbn¬ {]mb-ap-≈h - c - m-Wv. AXpw A]-IS- Ø - n\v Hcp {][m\ Imc-W-am-Ip-∂p-≠v. Imcy߃ GXp-am-bn-s°m-≈s´. \nc-Øp-Iƒ a\p-jy-Po-h\p hne-I¬∏nt® ]‰q. `bw-IqSmsX hml-\-߃ HmSn-°m-

\p≈ kml-Ncyw A[nIm-cn-Iƒ krjvSn-°-Ww. C°m- c y- Ø n¬ ]pXnb \nbaw H∂pw Bh-iy-an√. \ne- h nse \nbaw I¿i- \ - a mbn \S- ∏ m- ° nbm¬ aXn. IqSmsX Sn∏¿ ss{Uh¿-am¿°v Ipd™ {]mb]- c n[n \n›- b n- ° - W w. H∂n-e-[nIw Sn∏¿ temdnI-fmWv an° apX-em-fnam¿°pw D≈-Xv. Aßs\ t\m°n-bm¬ Hcp Sn∏¿ am^nb Xs∂ Ct∏mƒ {]h¿Øn-°p-∂p-≠v. Chsc \nb-{¥n-°W - w. As√¶n¬ \ΩpsS \nc-Øp-Iƒ ho≠pw tNmc- ° - f - ß fmbn amdpw.

-t]Pv 1 XpS¿® sk≥{S¬

km aq-ly-{]-h¿Ø-Icpw sIm®n kn‰n B£≥ t^mgvkv {]h¿Ø-I-cp-amb F≥.-]n. kXo-i≥, sI.B¿. {]Zo]v Ipam¿, ss_Pq ]g-ºn≈n F∂n-h¿ ]s¶Sp-°p∂ tZiv kpc£m ktμi bm{X apwss_-bn-seØn. kXo-i≥ kwLhpw C¥y-bpsS kmº-ØnI Xeÿm-\-amb apwss_-bnse SmPv tlm´¬, tK‰v th Hm^v C¥y XpS-ßnb tI{μ-߃ kμ¿in-®p. tZiv kpc£m ktμiv bm{Xsb _n]n-kn-F¬ dnss^-\dn FIvkn-Iyq-´ohv Ub-d-IvS¿ C. \μ-Ip-am¿ C°-gn™ Znh-k-amWv `{Z-Zo]w sImfpØn Bio¿hZn®v Ab-®X - v. Xr∏q-Wn-Øpd Fw.-F¬.-F. sI. _m_p ^vfmKv Hm^v sNbvXp.

Xøm-dm-Ip∂p. XpS¿∂v ]I¬-k-a-b-ß-fn¬ tIc-f-Ønse \nc-Øp-If - n¬ Sn∏¿ temdn-Iƒ \ntcm-[n-®n-cp-∂p. F∂m-¬ D∂-Xm-[n-Im-cn-I-fpsS HØm-it- bmsS ]I¬ ka-bß-fn¬ Sn∏¿ temdn-Iƒ ho≠pw HmSn-Øp-S-ßn. thKX \nb-{¥n-°p∂Xn¬ \S-]Sn D≠mtb Xocq. sat{Sm \Kc--amb sIm®n-bnepw kao] {]tZ-i-ß-fn-ep-amWv G‰-hpa-[nIw \n¿ΩmW {]h¿Ø\-߃ \S-°p-∂-Xv. Sn∏¿ tem-dn-Iƒ G‰-hp-a-[nIw D]tbmKn- ° p- ∂ Xpw ChnsS Xs∂. Cu kml-Ncy-Øn¬ Sn∏¿ temdn-Iƒ°v \nb-{¥Ww G¿s∏-Sp-tØ-≠Xv AXym-h-iy-am-Wv.

Fcq¿ Gep-a-\-bv°¬ `K-hXn t£{X-Øn¬ aIw sXmg¬ 28-˛02-˛2010 Rmb-dmgvN cmhnse KW-]Xn tlmaw, hnti-jm¬ ]qP-Iƒ, \nd-ame hnf°v shbv]v, D®bv°v 2 aWn°v "aIw sXmg¬ {][m-\w'. ]d \n-dbv°p∂Xn\p≈ kuIcyw, {]kmZ hnX-cWw apX-em-bh D≠mbn-cn-°p-∂-Xm-Wv.

""]q¿Æ{io'' hr›nI D’h-tØm-S-\p-_-‘n®v "AizXn HmUntbmkv' ]pd-Øn-d-°nb "]q¿Æ{io' F∂ ]q¿Æ-{Xboi `‡n-Km\ HmUntbm knUn-bpsS "tImf¿ tSm¨' Ct∏mƒ F√m samss_¬ IW-£-\n¬ \n∂pw e`yam-Wv. ""Xr∏q-Wn-Øp-d-b∏m Xrs°m-Sn-tb-‰m-bn....'' ""Xr∏q-Wn-Øp-d-bn¬ Xrt°´ ]pd-∏m-Sm-bv....'' ""]q¿Æ-{X-boi ss{Xtem-Iy-\m-Ym......'' XpS-ßnb kwKoX Bkzm-Z-I-cpsS lrZbw Ih¿∂ Km\-ß-fpsS tImf¿ tSm¨kv knUn-Iƒ Xr∏q-WnØp-d-bn-ep≈ F√m IS-I-fnepw e`y-am-Wv. sam_. 9388345775.

B¿´v Hm^v enhnwKv t_knIv tImgvkv am¿®v 2˛\v Xr∏q-Wn-Øpd

B¿´v Hm^v enhnwKv tI{μ-Øns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Kuco-i-¶¿ lmfn¬ am¿®v 2˛mw XobXn sshIo´v 6 aWn°v t_knIv tImgvkv \SØp-∂p. IqSp-X¬ hnh-c-߃°pw c-Pn-kvt{S-j\pw _‘-s∏-tS≠ t^m¨ \º-cp-Iƒ ˛ 9446968251, 9387686798.


4

SUNDAY

Aug.17 to 23, 2008

s{]m^. tXmakv amXyp KoXm-RvPen {]`m-jWw \n¿Δ-ln®p HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ \S-∂p. k¿§ Xr∏q- W n- Ø pd kwL- S n- ∏ n- ® NS- ß n¬ {]ikvX \ncq-]I - ≥ s{]m^. Fw. tXmakv amXyp KoXmRv P - e n- s b- ° p- d n®v {]`mjWw \n¿Δ-ln-®p. hn.-sI. iin-[c - ≥ alm-Ihn PnbpsS KoXm-RvPen ]cn-`m-j-bn¬ \n∂v Nne Ihn- X - I - f psS kKo-Xm-hn-jvI-cWw Ah-Xcn-∏n-®p. sI. _m_p Fw.F¬.-F. A[y-£-\m-bn-cp∂p. Xr∏q- W n- Ø pd \K- c k`m sNb¿t]-gvk¨ AUz. cRvPn\n kptcjv Biw-k-I-f¿∏n-®p. k¿§ {]kn-U‚ v B¿. iz-hn-Jym-X alm-Ihn KoXm- R v P - e n- b psS Bdmw kwKo-Xm-h-X-c-Whpw s^- thWp-tKm-]m¬ kzmK-Xhpw cho- { μ- \ mY SmtKm- d ns‚ ]nd-∂m-fn-t\m-S-\p-_-‘n®v {_p-hcn 17-˛\v sshIo´v 5.30- sk{I-´dn cmPvtam-l-\-h¿a t\m_¬ kΩm-\m¿l-amb {]`m-j-Whpw Imhy-Øns‚ ˛\v Xr∏q-Wn-Øpd F≥.-Fw. IrX-⁄-Xbpw ]d-™p.

hn

cmPo-hvKm‘n Iƒ®-d¬ t^mdw DZvLm-S-\hpw {In°‰v Sq¿Æ-sa‚v DZvLm-S-\hpw cm

Po- h v K m‘n Iƒ®- d ¬ t^mdw F∂ kwL- S - \ bpsSbpw AtXm- S - \ p- _ ‘n®p \S∂ {In°‰v Sq¿Æsa‚ns‚bpw DZvLm-S\ - w sI. _m_p Fw.-F¬.-F. \n¿Δln-®p. tbmK-Øn¬ ]n.-Un. {ioIp-am¿ A≤y-£X hln®p. F.-_n. km_p, B¿.

thWp- t Km- ] m¬, bqØv tIm¨{Kkv Pn√m sshkv {]kn-U‚ v kptcjv _m_p F∂n- h ¿ Biw- k - I ƒ A¿∏n®p. tbmK-Øn¬ cmPohvKm‘n Iƒ®-d¬ t^mdw {]kn-U‚ v sI.-F. AtPjv kzmK- X hpw ssa°nƒ tPmk^v \μnbpw ]d-™p.

aqey-t_m[w hf¿Øp-∂-Xm-IWw

hnZym-`ymkw;sI. _m_p Fw.-F¬.-F.

Ip Spw- _ - Ø n¬

\n∂pw hy‡n-bn¬ \n∂pw DS-se-Sp°p∂ aqey-Ø-I¿® kaq-lØn¬ ]S- c p∂ C∂sØ Np‰p- ] m- S n¬ k∑m¿KnI aqey-߃ ]I¿∂p-sIm-Sp°p- h m≥ km[n- ° p∂ hy‡n- b n¬ aqey- t _m[w hf¿Øp-hm-\p-X-Ip∂ hnZym`ymkw sImSp-°-Wsa∂pw CXp-X-s∂-bmWv hnZym-`ymk-Øns‚ ImX-emb e£ysa∂pw sI. _m_p Fw.F¬.- F . A`n- { ]m- b - s ∏- ´ p. {iosh-¶-tS-izc sslkv°qfns‚ 34-˛mw hm¿jnI Zn\mtLmj ]cn-]mSn DZvLm-S\w sNbvXp-sIm≠p kwkm-cn°p-I-bm-bn-cp∂p At±-lw. Iq´mb ]cn- { iaw hnPbØntebv°v \bn-°s∏Spw F∂-Xns‚ DØ-a-ZrjvSm-¥-amWv Xr∏q-Wn-Øpd \K-c-k-`-bp-tSbpw {iosh-¶tS-izc sslkv°q-fn-t‚bpw hnP-bß - s - f-∂pw, hnZym¿∞nI-fpsS Iuamc Ime-L´w hnI- e - a mb k¶¬∏- ß - f n-

eqsS IS- ∂ p- t ]m- I p∂ C∂sØ {]tXyI kml-Ncy-Øn¬ AØcw {]h-W-XI-fn¬ \n∂pw kwc-£n-°phm-\p≈ ISa A≤ym-]-I¿ \n¿Δ-ln-°-W-sa∂pw A≤y£ {]`m-j-W-Øn¬ AUz. cRvPn\n kptcjv A`n-{]m-b-s∏-´p. NS-ßn¬ sI.- ] n. taml≥Zmkv kzmKXamiw- k n- ® p. B¿. thWp-tKm-]m¬ ({]-Xn-]-£t\-Xm-hv, \K-c-k-`), kn.-_n. {]Zo-]I v p-am¿ (]n.-Sn.-F. {]knU‚ v), P\m¿±-\≥ F{ºm¥n- c n, F¬. Kpcp- c m- P ≥ t]m‰n, kn.-B¿. \mcm-bW - ≥ (Pn√m sk{I-´d - n, Fw.-_n.-Fkv ) , amÿ AJn¬ ‰n. tPmbv (kvIqƒ eoU¿) XpSßn- b - h ¿ Biw- k Iƒ t\¿∂p. slUvan-kv{Skv kn.sI. KncnP hm¿jnI dnt∏m¿´v Ah-X-cn-∏n-®p. NSßn¬ Ip´n-Iƒ°v kΩm-\߃ hnX- c Ww sNbv X p. sI.-Fw. Dj (So-®¿) IrX⁄X {]Im-in-∏n-®p.

NANAS

Neighbourhood Events

"IrjvWm-b\w' Ihn-Xm-k-am-lmcw {]Im-in-X-ambn _m e-tKm-Ip-emw-K-ß-fptSbpw tKmIpe {]h¿Ø-Icp- s Sbpw hnZym¿∞n- I - f ptSbpw A≤ym-]-I-cp-tSbpw sXc-s™-SpØ 10 Ihn-XIƒ Dƒs∏´ "Irjv W mb\w' Ihn- X m- k - a m- l mcw ]pd- Ø n- d - ß n. cmjv { Sob kzbw tkhI kwLw sIm®n alm-\-K¿ kwL-NmeIpw _me-tKm-Ipew ap≥ kwÿm\ D]m- ≤ y- £ - \ pamb ]n. chn-b-®≥ {]Im-i\- I¿Ωw \n¿Δ-ln-®p. Xr∏qWn-Øpd F≥.-F-kv.-F-kv. IW-b-∂q¿ Xmeq°v bqWnb≥ lmfn¬ \S∂ NS-ßn¬ ]pkvX- I - Ø ns‚ BZy tIm∏n F≥.- F - k v . - F - k v . Ub-d-IvS¿ t_m¿Uv AwKw Fw.- F w. tKmhn- μ ≥Ip´n

amÿ G‰p-hm-ßn. Xriq-cn¬ G{]n¬ 3, 4 Xob- X n- I - f n¬ \S- ° p∂ A¥¿t±-iob _me almktΩ- f - \ - t Øm- S - \ p- _ - ‘ n®v Xr∏q-Wn-Øpd Xmeq-°n¬ Hcp amkw \o≠p-\n¬°p∂ P\-k-º¿° b⁄-Øns‚ Hu]- N m- c nI DZv L m- S \w _metKmIpew Pn√m- ≤ y£≥ Pn. kXo- i v I p- a m¿ \n¿Δ-ln-®p. _me-tKm-Ipew Xmeq°v A≤y- £ ≥ hn. tZh- c m- P ≥, Pn√m am[ya kwtbm- P - I ≥ {ioIp- a m¿ sI.-Pn., "IrjvWm-b\w' No^v FUn-‰¿ hnZym-km-K-c≥ F∂n-h¿ {]kw-Kn-®p. AarX- ` m- c Xn ]co£ hnP- b nIƒ°v k¿´n- ^ n- ° - ‰ p- I ƒ hnX-cWw sNbvXp.

acSv Xme-s∏men ˛ ]m≠n-bpsS s]cpa Fkv.-F-kv.-F¬.kn/kn._n.-F-kv.-C. am¿§\n¿t±i inev]-ime kwL-Sn-∏n®p

\

S-°m-hv, ]pXn-bI - mhv, acSv XpS- ß n- b h shSn- s °- ´ n\v {]kn-≤-amb t£{X-ß-fmWv . F∂m¬ taf- Ø n\pw B\bv°pw \¬Ip∂ {]m[m-\yw acSv Xme-s∏m-ensb Fd- W m- I pfw Pn√- b nse G‰hpw anI® t£t{Xm-’h- a m°n am‰p- ∂ p. {]tXyIn®pw ]m≠n-ta-f-amWv acSns‚ G‰hpw henb BI¿j-Ww. Xr∏q-Wn-Øpd ]m≠ntafw Bdm´p Ign™v cm{Xn Hcp-a-Wn-°mWv. Xma-cw-Ip-fßc ]m≠n cm{Xn 10 aWn°p-ti-jhpw. F∂m¬ \qdne-[nIw Iem-Im-c-∑m¿ ]s¶Sp-°p∂ ac-´nse ]m≠n-tafw c≠p Znh-khpw sshIo´v 5 aWn°pw cm{Xn Hcp aWn-°pam-Wv. H∂mw Znhkw s]cph\w Ip´≥am-cmcpw c≠mw Znhkw Ing-°q´v A\n-b≥ amcm-cp-amWv tafw \bn-®-Xv. ]m≠n- b psS Kmw`o- c yhpw kuμ-cyhpw Bkz-Zn-°m≥ ac-Sn\v Xpeyw t£{X-߃ A]q¿Δ-amWv (Xr-iq¿ ]qcsam-gn®v an° t£t{Xm-’h - ߃°pw ]©mcn Xs∂bmWv {][m-\w). c≠p Znh-

k-sØ ]©-hm-Zyhpw Xo¿®bmbpw Fd-Wm-Ipfw Pn√bnse anI® ]©-hm-Zy-ßf - nsem-∂m-Wv. sN¿∏p-f-t»cn inh≥, Ip\n-t»cn N{μ≥, Iem. ]c- t a- i zc amcm¿, tNm‰m-\n°c hnP-b≥, ]dt°mSv X¶-∏≥ XpSßn Cu cwKsØ {]K-¤-∑m-sc√mw c≠p Znh-kß - f - n-embn ]©hm-Zy-Øn\v AWn-\n-c-∂p. B\- I - f psS ImcyØnepw a‰p Xme-s∏m-en-Ifn¬\n∂pw hyXy-kvX-amWv acSv Xme- s ∏m- e n. H∂mw Znhkw Ggpw c≠mw Znhkw HºXpw B\-I-fmWv Xmes∏men Fgp-∂-≈n-∏n-\p-≠m-

bn-cp-∂-Xv. H∂mw Znhkw \mWp Fgp-Ø— - ≥ {io\n-hmk\pw c≠mw Znhkw awKemw-Ip∂v Aø-∏\pw XnS-tº‰n-b-t∏mƒ G‰-hpw anI® B\-Iƒ Xs∂ Iq´m-\-I-fmsb- Ø n. B\- ® - a - b - ß ƒ Be-h-´w, sh©m-acw F∂nh-bpsS anIhpw IpS-am-‰hpw acSv Xme-s∏m-ensb h¿tÆm÷z-ehpw \b-\a - t- \m-lc - h - pam-°n. I¿i-\-amb \nb-{¥-Wß-fp-≠m-bn´pw acSv shSns°- ´ n\v i_vZ- t Lmjw sIm≠pw h¿Æ- s ∏m- e na sIm≠pw AXns‚ anIhv \ne-\n¿Øm≥ Ign-™p.

F{Um°v Xr∏q-Wn-Øpd taJem IΩ-‰n-bpsS A`n-\-μ-\-߃ F{Um°v

Xr∏q-Wn-Øpd taJem IΩ-‰n-bpsS {][m\ Bh- i y- ß - f n¬ H∂mb Fkv . - F ≥. Ihe hnI- k \hpw kn·¬ sse‰v ASnb-¥n-c-ambn G¿s∏-Sp-ØpI F∂ Bh-iyhpw ]cn-l-cn°-s∏´p F∂-dn-bp-∂-Xn¬ AXn-bmb kt¥mjw tcJs∏- S p- Ø p- ∂ Xmbpw CXn\mbn A{im¥ ]cn-{iaw \SØnb Fw.- F ¬.- F . sI. _m_p-hn\v A`n-\-μ-\-߃ Adn-bn-°p-∂Xmbpw F{Um°v Xr∏q- W n- Ø pd taJem IΩ‰n ]d™p. IqSmsX CXn-\p-th≠n Hcp henb XpI Xs∂ (42-˛50 e£w) kw`m-h\ sNbvX

Dealers in Quality Coffee, Chicory & Tea

_n.-]n.-kn.-F¬. A[n-Im-cnIƒ°pw Cu hnjbw kqNn∏n®v Xr∏q-Wn-Øpd {Sm^n°v kn.-sF. \S-Ønb IØn-S] - mSp-Iƒ°pw Cu kwhn-[m-\tØmSv kl- I - c n®v {]h¿Øn-°m≥ Xocp-am-\n® Hmt´m- d n£m sXmgn- e mfn kplr-Øp-°ƒ°pw taJem IΩ-‰n-bpsS \μn Adn-bn-®p. {]kvXpX Imcy-Øn-\pth≠n F{Um°v \nc-h[n IØp- I ƒ P\p- h cn 20- \ v t]meokv A[n-Im-cn-Iƒ°pw _n.-]n.-kn.-F¬. A[n-Im-cnIƒ°pw \¬In- b n- c p- ∂ p. AXns‚ XpS¿ \S- ] Sn Ft∂mWw Pq¨ 21- ˛ 27

Opp.Main Post Office, Tripunithura Ph: 2777329, 94470 48861

"Xr∏q- W n- Ø pd \yqkn'¬ h∂ hm¿Ø-Ifpw 28-˛4-˛¬ h∂ hm¿Ø-Ifpw {it≤-bamsW∂v IΩ‰n Adn-bn-®p. CXp-t]m-se-bp≈ Pt\m-]Im- c - { ]- Z - a mb ]cn- ] m- S nIƒ°p- t h≠n \ne- s Im≈p∂ F{Um°v Xr∏q-WnØpd taJem IΩ-‰n-bpsS {]h¿Ø- \ - ß ƒ°v F√m hn`mKw P\- ß - f psS ]n¥pW D≠m-bn-´p≠v. Cu t\´- ß - f n¬ AXn- b mb kt¥mjw tcJ-s∏-Sp-Øp-∂tXm-sSm∏w C\nbpw CXpt]m-se-bp≈ {]h¿Ø-\-ßfn¬ R߃ ap≥]-¥n-bn-ep≠m- h p- s a- ∂ pw, CXn\p ]n∂n¬ {]h¿Øn- ® - h sc Hcn-°¬IqSn A`n-\-μn-°phm≥ Cu Ah-kcw D]-tbmKn-°p-∂psh∂pw sk{I-´dn B¿. \μ-Ip-am¿ Adn-bn-®p.

Xn cp- h m- ¶ pfw almflm amXr-`qan ÃUn k¿°nƒ, {Kma-]© - m-bØv XpS¿ hnZymtI{μw F∂n-h-bpsS A`n-apJy- Ø n¬ Fkv.- F kv.F¬.kn./kn.-_n.-Fk - v.C - . ]co- £ - b v°v Xøm- s d- S p°p∂ hnZym¿∞nIƒ°pw amXm]nXm-°ƒ°pw th≠n am¿§-\n¿t±i inev]-ime kwL-Sn-∏n-®p. hnZym`ymk Iu¨kenwKv hnZ- K v [ \pw tXhc Fkv.-F-®v. F®v.-F-kv.Fkv. A≤ym- ] - I - \ p- a mb PntPm t__n inev]ime DZvLmS\w sNbvXpsIm≠v ¢mkv \bn-®p. ]co£ `bw, kab- ] - c n- ] m- e - \ w, ]co- £ bv°p≈ am\-kn-Ia - mb Xømsd-Sp∏v XpS-ßnb hnj-b-ßsf-°p-dn®v {]Xn-]m-Zn-°-s∏´ Iymºn¬ 230 Hmfw t]¿ ]s¶-Sp-Øp. NS-ßn¬ ÃUn k¿°nƒ {]kn-U‚ v at\mPv kn.-F-®v. A≤y-£X hln®p. bqWn‰v sk{I- ´ dn t_kn¬ t]mƒ, bqWn‰v c£m-[n-Imcn Fw. cRvPnXvIp-am¿, _me-thZn {]knU‚ v aRv P p Gen- b m- k v , AanXv kndn-b-Iv, _nt\mbv Fw. ]me-Øn-¶¬ F∂n-h¿ kwkm-cn-®p.

s]mXp-tbmKw C∂v sX°pw-`mKw

im¥n-\-K¿ Atkm- k n- t b- j s‚ Hcp hnti-jm¬ s]mXp-tbmKw C∂v (28- ˛ 02- ˛ 2010, RmbdmgvN) sshIp-t∂cw 7.00 aWn°v Fkv-˛4 im¥n-`-h\n¬sh®v IqSp-∂-Xm-sW∂v sk{I- ´ dn Adn- b n®ncn°p∂p.


5

SUNDAY

Feb. 28 to Mar. 6, 2010

Neighbourhood events

cmK-kp-c-`ne cmhp-Iƒ

Sn.-F.-tam-l\ - ≥

kw

KoXØns‚ sshhn[y]q¿W-amb taJ-e-I-fneq-sS-bp≈ k©m-c-am-bn-cp-∂p, {io]q¿W-{Xboi kwKo-X-k-`-bpsS ap∏Øn A©mw hm¿jn-Iw. I¿Æm-SI kwKo-XØ - ns‚ X\n-abpw s]cp-abpw s]cpag t]mse s]bvXn-d-ßnb cmK-kp-c-`ne cmhp-Iƒ°v IY-Ifn kwKo-X-Øn-t‚bpw efn-X-˛-kn-\nam kwKo-XØn-t‚bpw lnμp-ÿm\n kwKo-X-Øn-t‚bpw `mhw Nmen- s ®- S pØv lntμmf cmK- Ø n- e qsS ]I¿∂p \¬InbXv Bkzm-Z-I¿°v tX≥a-g-bm-b-\p-`-h-s∏-´p. ip≤ kwKo-XsØ F°m-ehpw \nd-a-\-t msS kzoI-cn-®n-cp∂ kwKoX t{]an-Iƒ°p ]s£, AXv I¿Æm-SI kwKoXw am{X-am-sW∂ anYym-[m-cW - s - bm∂p-an-√. Ime-tZi `mj-Iƒ°-Xo-X-am-b, sshIm-cnI `mhw XpSn®p\n¬°p∂ kwKoXw Bkzm-ZI a\- n¬ krjvSn-°p∂ hnImcw Ft∏mgpw \∑-bp-tS-Xm-bn-cn°pw. \n¿Δ-N-\m-Xo-X-amb A\p-`qXn hnti-j-amWv kwKo-X-Øns‚ GXp taJ-ebpw a\- n¬ s]mgn-°pI. Imem-\p-h¿Øn-bmb kwKoXw Aßn-s\-bmWv klr-Z-bs‚ a\- n-te-bv°m-gv∂n-d-ßp-∂-Xv. a[pc kwKo-X-Øns‚ amkva-cn-IX a\p-jy-a-\- ns\ am{Xa-√, F√m Poh-Pm-eß - f - nepw A\p-cW - \ - ß - ƒ krjvSn®p-sIm-t≠-bn-cn-°pw. GXp Ie- b p- t Sbpw hf¿® F∂p]d- b p- ∂ Xv AXns‚ Ah-X-cWw Bkzm-Z-I-cn¬ krjvSn-°p∂ {]Xn- I - c - W sØ B{i- b n- ® m- W n- c n- ° p- ∂ - X v . a\pjy¿°p am{X-a-√, ]£n-ar-Km-Zn-Iƒ°pw A\p-`-h-thZy-am-Ip∂ Hcp Iem-cq-]sa∂ \ne-bn¬ kwKo-X-Øn\p≈ {]m[m\yw A\-\y-am-Wv. AXp-sIm-≠m-Ws√m Im¿ap-In¬ h¿Æs‚ thWp-\m-Z-Øn¬ a\w-a-bßn \n›-ec - mbn \n∂ tKm°fpw {Xkn-®p-\n∂ ]p¬s°mSn-Ifpw ImXp-Iq¿∏n-®p-\n∂ am≥t]-S-Ifpw emky-`mh-tØmsS \rØw h® tKm]n-I-am-cp-sams° hrμmh-\sØ ]pf-I-a-Wn-bn-®Xv aZp-cm-]p-cn-bnse A¥co£w kpK-‘-a-Wn-™n-cp-∂-Xp-t]mse Xs∂ {]Wbm¿{Z-`mhw t]dn-bn-cp-∂p. `mhw ]q°p∂ cmK-߃. `mc-X-Øns‚ kwKo-X-]m-c-º-cy-Øn\v I¿Wm-SI kwKo-X-sØ-t]mse Xs∂ lnμp-ÿm\n kwKo-X-

Øn\pw Xpey {]m[m-\y-am-Wp-≈-Xv. Ic-\m-Sp-Im-cpsS kwKo-X-amWv ]n∂oSv I¿Wm-SI kwKo-X-ambn amdnb-Xv. lnμp-ÿm\n kwKo-X-Øns‚ ]cn-t]m-j-WØn\pw Ht´sd kwKo-X-⁄-cpsS Kth-j-Whpw ]T\-hp-ap-≠v. CXc kwKoX hn`m-Kß - ƒ°v AXn-t‚-Xmb {]tXy-IX - I - f - p-ap-≠v. kwKo-Xs - a∂ alm-{]-]© - Ø - n¬ A`n-c-an-°mØ Bcpw D≠m-bn-cn-°-bn-√. s_lvkZv cmK-kp[ Ifn-t°m´ ]me- n¬ Actß- d n- b - t ∏mgpw kw`- h n- ® Xv AXp- X - s ∂- b m- W v . kwKoXw GXp imJ-bn¬ s]´p F∂-Xn-ep-]cn AXv F{X-am{Xw Bflm-hn-te-bv°m-gv∂n-d-ßp∂p F∂XmWv {][m-\w. cmtPjv _m_p-hns‚ hmbv∏m-´n\v Iem-\n-ebw cXojv sN≠bpw Iem-\n-ebw at\mPv a±-fhpw hmbn®p. IY-Ifn kwKo-XØ - ns‚ X\n-abpw aln-abpw at\ml-c-ambn Bhm-ln-s®-SpØ cmtPjv _m_p-hns‚ hmbv∏m´v Ac-ßn¬ IY-Ifn Ac-tß-dnb {]XoXn Df-hm°n. cXojpw at\mPpw hmbv]m-´ns\ ]cn-t]mjn-∏n-®p-sIm≠v Xß-fpsS hmZ\w at\m-l-c-am-°n-bt∏mƒ Ifn-Ø´v Pzen-®p-\n-∂p. khn- t ij {i≤- b m- I ¿jn® efnX kn\nam kwKoXw AXns‚ Bhn-jv°mc `wKn-sIm-≠p-Xs∂ {it≤-ba - m-bn. Ne-®n{X kwKo-Xm-kzm-Z\w C∂v km¿ΔP-\o-\-amb kml-N-cy-Øn-emWv Cu Ah-X-cWw F∂-Xp-sIm≠v AX-p-ambn XmZmflyw {]m]n-°m≥ Bkzm-ZI - ¿°v A\m-bmkw Ign-™. Kmb-I¿s°m∏w kp]-cn-NnX Km\-߃°v CuWw aqfm≥ Ah¿°mth-i-am-bn-cp-∂p. KtWiv kpμcw t\XrXzw \¬Inb Bem-]\ irwJ-e-bn¬ IÆn-tN¿∂-hcpw kwKo-tXm]-I-c-W-ß-fm¬ kwKo-X-km-bm”w km{μ-am-°n-bhcpw A`n-\-μ-\-a¿ln-°p-∂p. \mS≥ ioep-I-fpsS X\na \jvSs - ∏-SmsX efnXKm\-ßsf Dub-em-´p-tºmgp≈ Dujva-fX Hcp Ipfn¿a-g-t]mse t{imXm-°-tf‰p-hmßn Cu cmhv Xocm-Xn-cp-s∂-¶n-se-∂-h¿ \n\-®pt]m-bn. lnμp-ÿm\n kwKo-X-cm-hp-Iƒ°v ]e-t∏mgpw km£yw hln-®n-´p≈ kwKo-Xt- {]-an-Iƒ°v Cu cmhn

Le tt er or Lett tter erss ttoo the Edit Editor

Aao¿ Ip{kp, ss_Pp _mhvd, anbm≥ Xm≥sk≥ F∂o {]K¤ {]Xn-`-I-sf-°p-dn-®p≈ Hm¿Ω-I-fm-bncp-∂p, a\- n¬ HmSn-sb-Øn-b-Xv. lnμp-ÿm\n kwKoXsØ Du´n-hf - ¿Ønb alm-cY - ∑ - m-cpsS Ic-em-f\ - t- a‰v hf¿∂p hep-Xmb Cu Km\-imJ C∂v km[m-c-W°m-cs‚ Bkzm-Z\ taJ-e-bn¬ A{]-ta-b-amb A\p`q-Xn-Iƒ hncn-bn-®p-sIm≠v kwKo-XsØ kw]p-jvSam-°p-∂p. lcn Be-t¶mSv k¥q-dnepw Uo≥ taml≥ X_-e-bnepw Xo¿Ø cmK-X-√-P-߃ tIƒhn-bpsS \qX\ {]X-e-ß-fn¬ amkva-cn-I-X-bpsS ]pf-I-߃ hncn-bn-®p. XpS¿∂p≈ I¿Æm-SI kwKoX kZ- n¬ B¿. kzman-\m-Y≥ hb-en\pw ]√Sw chn arZw-Khpw Xriq¿ {ioPnXv LShpw hmbn-®p. tN¿Øe sI.-F≥. cwK\m-Y-i¿Ω-bpsS hmbv]m´v kwKo-X-temIw ImØncp∂ H∂m-bn-cp-s∂∂p tXm∂n. kwKo-X-]m-c-ºcyw ImØp kq£n-°p∂ Hcp Xe-apd I¿Æm-SI kwKoXsØ s\t©mSp tN¿Øm-kz-Zn-®p. Xmf-s°m-gp∏pw taf-s∏-cp-abpw HØn-W-ßn-b-t∏mƒ B cm{Xn-bpsS i‡nbpw kuμ-cyhpw lrZy-am-bn-cp-∂p. s^{_p-hcn 25-˛se hm¿jnI ktΩ-f\w Iem-˛kmw-kvIm-cnI cwKsØ {]K-¤-cm¬ kº-∂-am-bn-cp∂p. sI. _m_p Fw.-F¬.-F., PÃnkv F.-sI. _jo¿, ]fl{io kn.-sI. tat\m≥, s{]m^. amth-en-°c sI. thep-°p-´n-\m-b¿, AUz. cRvPn\n kptcjv (ap-\n-kn∏¬, sNb¿t]gvk¨, Xr∏q-Wn-Øp-d) F∂n-h¿ kwKo-X-k-`-bpsS KX-Ime kvac-W-Iƒ Ab-hn-d-°n. ktΩ-f-\-Øns‚ {i≤m tI{μ-ambn amdnb ]fl{io. kp[ cLp-\m-Y≥, kwKoX kºq¿W ]pckvImcw ]fl{io kn.-sI. tat\ms‚ kl-[¿Ωn-Wnbn¬\n∂pw kzoI-cn-®p. amth-en-°c {]`m-I-c-h¿Ω bph kwKoX {]Xn`m ]pc-kvIm-c-tP-Xmhv arZw-Kw, LSw, K©n-d, X_e hmZ-I≥ sI.-F-kv. atl-jvIpam-dn\v Pb{io tat\m≥ ka¿∏n-®p. ]fl-hn-`q-j¨ Fw.-F¬. hk-¥-Ip-am-cn-bpsS injy-Iq-Sn-bmb `cXv tPymXn kwKoX kc-kzXn XpSßn Ht´sd ]pc-kvIm-cß - ƒ°p-Sa - b - mb kp[-bpsS kwKn-X-I-t®cn Ifn-t°m´ ]me- ns\ ]pf-I-a-Wn-bn®p. Fw.-F¬. hk-¥-Ip-am-cn-bpsS ]n≥Xp-S¿®-sbt∂mWw ]m´p-sIm≠p ]memgn Xo¿Ø kp[ \nd™ kZ-   ns‚ A`n- \ - μ \ {]hm- l - Ø n¬ Aen- ™ ptN¿∂p. a\w Ipfn¿Ø as‰mcp cmhv. kwKo-Xk - `- b - psS {]kn-U‚ v sI. {]Zo]v kZ- n\p kzmK-X-am-iw-kn-®p. sk{I-´dn inh-{]-kmZv Xºp-cm≥ \μn Adn-bn-®p.

ssN¬Uns‚ ]cn-io-e\ ]cn-]mSn kam-]n®p

`c-W-kvXw-`\w k¿, Cu hcp∂ am¿®v 31-˛\v \qdp IW-°n\v k¿°m¿ DtZym-K-ÿcpw A≤ym-]-Icpw k¿Δo-kn¬ \n∂pw hnc-an-°p-I-bm-W-t√m. Ct∏mƒØs∂ ]ecpw dn´-b¿sa‚ v hsc eohn-em-Wv. ]pXp-Xmbn hcp∂ Hgn-hp-Iƒ \nI- Ø m≥ k¿°m¿ Imcy- a m- s bm∂pw sNbvXn-´n-√. G{]n¬ H∂p apX¬ k¿°mtdm-^o-kp-I-fn¬ Hgn™ Itk-c-I-fm-bn-cn°pw, \oXn-tXSn sN√p∂ s]mXp-P-\sØ kzmKXw sNøp-∂-Xv. Npcp-ßn-bXv Hcp amkw apsº-¶n-epw, dn´-b¿sa‚ v t]mÃp-Ifn¬ Bsf \nb-an-®n-s√-¶n¬, `c-W-kvXw-`\-amhpw ^ew. F¥p-sIm≠v sk≥{S¬ Kh¨sa‚ v/ ]ªnIv skIvS¿ ÿm]-\-ß-fn-epw, CXpt]m-se, hnc-an-°¬ XobXn F√m h¿jhpw am¿®v 31 B°n-°qSm? bm{X-b-b∏v ]m¿´nIfpw s]≥j≥ t]∏-dp-Iƒ icn-bm-°-epsa√mw H∂n-®m-°m-a-t√m. F√m-h¿°p-aXv kuI-cy-hp-am-Wv. dn´-b¿ sNbvXh - sc B h¿j-tØbv°p

IqSn C≥Iw SmIvkv dnt´¨ ^b¬ sNøn∏n- ® - X n- \ p- t i- j w, ]n∂oSv dnt´- W p- I ƒ ^b¬ sNøp-∂-Xn¬ \n∂pw Hgn-hm-°-Ww. In´p∂ s]≥j≥ sIm≠v Pohn-°p-∂-h¿, C≥Iw SmIvkpw dnt´Wpw sImSp-°-Wsa∂v \n¿∫-‘n-°p-∂Xv icn-b-√. k¿Δokn-en-cp∂ Imew apgp-h≥ \nIp-XnbS°p∂-h¿, hnc-an-®mepw \nIp-Xn-b-S-°-W-sa∂p ]d-bp-∂Xv \oXn tISm-Wv. F∂m¬, tImSnIƒ AΩm- \ - a m- S p∂ _nkn- \ - p- I mcpw kn\n-a° - mcpw a‰pw \nIp-Xn-sbm-gn-hm-°m-s\¥p-hgn F∂m-tem-Nn-®mWv Ign-bp-∂-Xv. am¿®n¬ dn´-b¿ sNøp-∂-h¿°v Hcp amk-sØ-sb-¶nepw dÃv sImSp-Øv, B ko‰n¬ ]Icw Bsf-bn-cp-tØ≠ kabw AXn-{I-an-®n-cn-°p-∂p. AXp-t]mse C¥ysbm-´msI s]≥j≥ {]mbw 60 B°n \nPs∏-Sp-tØ-≠-Xm-Wv. ]e-kw-ÿm-\-ß-fn¬ ]e hn[-Øn-emWv hnc-an-°¬ Xob-Xn. CXv am‰-Ww. ˛ - i¶-c-\m-cm-b-W≥ Xncp-hm-gn-tbmS

Ip ´n- I - f psS Btcm- K y- I - c - a mb hf¿®bv°pw hnIm- k - Ø n- \ p- a mbn {]h¿Øn- ° p∂ ssN¬Uv (sk‚¿ t^m¿ sl¬Øv C‚en-P≥kv teWnßv B≥Uv sUh-e-∏vsa‚ v) hnZym¿∞n-IfpsS ]T\w sa®-s∏-Sp-Øp-∂-Xns‚ `mKambn Xr∏q-Wn-Øpd Kh¨sa‚ v tKƒkv sslkv°q-fnse 17 hnZym¿∞n-\n-Iƒ°v \¬In h∂n-cp∂ {]tXyI ]cn-io-e\ ]cn- ] mSn kam- ] n- ® p. Cu Ip´n- I ƒ GXm\pw Znh-kß - ƒ°Iw ]Ømw ¢mkv ]co-£sb A`n-ap-Jo-I-cn-°pw. "sse‰v Hm^v Z em≥Uv' F∂ Cu ]cn-]mSn tIcf Iem-a-WvUew UowUv bqWn-th-gvkn‰n sshkv Nm≥k-e¿ tUm. sI.-Pn. ]utemkv DZvLm-S\w sNbvXp.

hnZym¿∞n-Isf tIhew ]co-£I - ƒ°p-]cn Pohn-X-Ønse {]Xn-k‘n L´-ßsf A`nap- J o- I - c n- ° m≥ ]cn- i o- e n- ∏ n- ° p- I - b mWv th≠-sX∂v At±lw ]d-™p. ]cn-io-e\w ]q¿Øn- b m- ° n- b - X ns‚ {]Xo- I - a m- b n- s ´t∂mWw hnZym¿∞n-\n-Iƒ°v \nd-hn-f°v ssI-am-dnb ]{X-{]-h¿Ø-Ibpw "P∑-`qan" FUn-‰-dp-amb eoem-ta-t\m≥ hnZym¿∞n-Isf B[p-\nI kaqlw shdpw Dev]-∂-ßfm-bmWv ImWp-∂-sX∂v A`n-{]m-b-s∏-´p. t{]m{Kmw tIm˛-Hm¿Un-t\-‰¿ tUm. KncnP, ssN¬Uv {]kn-U‚ v {]k∂ h¿a, tPmbn‚ v sk{I-´dn eoem-aWn amXyp, kvIqƒ slUvan-kv{Skv sI.-B¿. Kncn-PmtZ-hn, ssN¬Uv FUn-‰¿ Fw.-hn. {]k∂ F∂n-h¿ kwkm-cn-®p.


S U P P L E M E N T

sIm

®n tZhkzw t_m¿Uns‚ `c-WØ - nep≈ \m\q-dn¬∏cw t£{X-ßf - n¬ ]qPmZn Imcy-ß-fp-tSbpw t£{Xm-\p-jvTm-\-ßfp-tSbpw ]q¿Æ-Xb - n¬ G‰hpw ap≥\n-cb - n-ep≈ alm t£{X-amWv Xr∏q-Wn-Øpd {io]q¿Æ{X-boi t£{Xw. Xr∏q-Wn-Øpd \K-c-k-`mXn¿Øn-bnse Fgp-]-Ø-t©mfw t£{X-ßfnepw sh®v G‰hpw _rl-Ømb t£{Xhpw CXp Xs∂. AXp- s Im- ≠ m- h Ww Cu t£{XsØ am{Xw "hey-º-e-sa∂p' hntijn-∏n-°p-∂-Xv. {io]q¿Æ- { X- b oi t£{XØnse Cu h¿jsØ D{Xw

Sn

Xncp-\mƒ atlm-’hw am¿®v 2˛\v sNmΔmgvN ]q¿Δm-[nIw `wKn-bmbn \S-Øp-I-bm-Wv. D{Xw Xncp-\m-fnse BtLmj ]cn-]m-Sn-Iƒ cmhnse Gg-c-bv°p≈ ioth-entbmsS Bcw-`n-°p-∂p. 9 apX¬ 2.30 hsc \S-°p∂ Xncp\mƒ kZy Xs∂-bmWv {][m\ BI¿jWw. kZy Hcp-°p-∂Xv IS-h-{¥, hn\m-bI Im‰td-gvknse Fw. A\-¥-cm-a-\m-Wv. 10 apX¬ cm{Xn F´-c-hsc {io]q¿Æ-{X-boi kwKotXm-’hw \S-°p-∂p. ap∏-tXmfw kwKo-X-⁄¿ hmbv]m´nepw hoW, ]p√m-¶p-g¬, hb-en≥, arZw-Kw, LSw, K©nd F∂n-h-I-fn-embn \mev]-tXmfw hmZy Iem-Im-c-∑mcpw CXn¬ AWn-\n-c-°p-∂p-≠v. D®bv° 1.30-˛\v Xncp-h-RvP\w Nm¿Øv, k‘ybv°v Zo]m-cm-[-\bv°v \nd-am-ebpw hnf-°p-sh-bv]pw. 6.30 apX¬ Nß-\m-t»cn kn.-]n. am[-h≥ \ºq-Xncn & ]m¿´n- b psS kwKo-X-I-t®cn XpS-ßn-bh - bpw \S-°pw.

cm{Xn 11-˛\v AØm-g-]q-P-bv°p≈ A∏w \nthZyw G‰hpw {][m-\-am-Wv. ]njm- c n- b n¬ `K- h - X nbpw {io]q¿Æ- { X- b o- i \pw tN¿∂p≈ e£vao-\m-cm-bWhnf°pw AXn-\p-ti-j-ap≈ hnS-hm-ßepw AXoh `‡n-\n¿`-c-as{X! AXn-\p-ti-j-ap≈ Xoøm-t´msS D{Xw Xncp-\mƒ ]cy-hkm-\n-°p-∂p. GXm≠v 700¬∏cw h¿j-߃°p apºm-bn-cp-∂p-hs{X ChnsS _nw_w amdn Ieiw \S-Øn-b-Xv. AXv Hcp Ipw`am-kØ - nse D{Xw \mfn-em-bn-cp-∂p. A∂p-ap-X¬ B Znhkw `K-hms‚ Xncp-\m-fmbn ]cn-K-Wn®v Hcp-’hw t]mse sIm≠mSn t]mcp-∂p. t£{X-N-S-ßp-Iƒ IqSn Dƒs∏-SpØn \S-Øn-h∂ - n-cp∂ Cu D’hw Ct∏mƒ Ipd-®p-h¿j-ßf - mbn hn]p-ehpw kar-≤-hp-amb Xncp-\mƒ kZy-tbm-sS-bmWv BtLm-jn-®p-h-cp-∂-Xv. sIm®n tZhkzw t_m¿Uns‚ A\p-hm-Z-tØmSpw klI-c-W-tØmSpw IqSn {io]q¿Æ-{X-boi tkhm-kw-L-amWv Cu Xncp-\mƒ \S-Øp-∂-Xv.


8

SUNDAY

Aug.17 to 23, 2008 Nne Nn√-d-°m-cy-߃ ]\-Ømgw

Tripunithura’s Durbar

inYne Nn´-IÄ ]nW-dmbn

cp ImeØv aq∂m¿ F∂p tIƒ°p-tºmƒ \ΩpsS a\- n¬ HmSnsb-Ønbncp-∂Xv ]®-hn-cn® Ip∂p-Ifpw kΩ¿ I´nwKv \S-Ønb inc- p-t]mse CSXq¿∂p-\n¬°p∂ tXbn-es®- S n- I - f psS \nc- I fpw IÆ≥tZ- h ≥ Nmb- s ∏m- S nbpsS lrZy-amb kpK-‘hpw, \m¬∏Xmw \º¿ \qens‚ L\-Øn¬ an°hmdpw kabØpw s]bvXpsIm-≠n-cn-°p∂ agbpw am\kn-I-˛-im-cocnI £oW-߃ am‰p- h m≥ ]cym- ] v X - a mb Ipfncpw Hs°-bm-bn-cp-∂p, F∂m¬ Ct∂m? Im]m-enI¿ HØp- t N¿∂v AhnSw Ipcp-Xn-°-f-am°n am‰n-s°m≠n- c n- ° p∂ HSp- ß mØ b⁄-Øn-\mWv \√ a\pjy- c mb \ap- s °√mw km£yw hln- t °≠ ZptcymKw kw`-hn-®n-cn-°p∂Xv! \ΩpsS cmjv{So-b-°m-sc√m- h cpw Ah- \ - h - s \s°m≠p km[n- ° p∂ kIe Xd-th-e-Ifpw {]tbmKn®v P\-a-\- p-Isf Iptd \mfmbn aq∂m-dn¬ \n∂pw AI-‰n-b-I‰n hcn-I-bm-bn-cp∂p. At∏m-gp-≠v, Hcp Nm\¬ Itø- ‰ - Ø n- t ‚bpw cayl¿ay \n¿Ωm-Wß - f - p-tSbpw sR´n- ° p∂ IY- I fpw kNn{X hnh-c-W-ßfpambn cwK{]thiw sNbv X n- c n°p∂p! Cu tIcf kwÿm\Øv aq∂m¿ Fs∂mcp ae{º-tZiw Ds≠∂ hkvXpX \ΩpsS ]e cmjv{Sob I£n t\Xm-°fpw Adn-bp∂-Xp-Xs∂ Nm\¬ Zriyw {i≤n-®-t∏mƒ am{X-am-sW∂mWp tXm∂p-∂X - v. Ime-\dn-bmsX ac-Whpw {_“m-hdn-bmsX P\-\hpw \S-°p-Ibn-s√∂p ]d-™-Xp-t]m-se, ]Øp-\qdp hIp-∏p-I-fn-embn "tkh- \ (!)a- \ p- j v T n- ° p∂ \qdm-bncw hepXpw sNdp-Xpamb DtZym-K-ÿ-cpsS \b-\߃ sh´n- ® v , Ah- c mcpw Adn-bmsX Cu Zri Itø-‰˛-\n¿ΩmW {]{In-bI - ƒ Actß-‰tam F∂v shdp-sX-sb¶nepw kwi-bn-°p-∂-h-tcmSv Ht∂ ]d-bm-\p-≈q. "hnUvVn°q-ivam-WvU-ß-fpsS ]dpZok'bnemWv \n߃ Pohn®p-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. \ΩpsS Nm\-ep-Im¿°v Hcp sNdnb sImg-∏-ap-≠v. {Kma-{]-tZ-iß - f - nse `K-hXo t£{X- ß - f n¬ \S- ° p∂ Xme-s∏m-en-tbm-S\ - p-_‘ - n®v tNcp-hm-c-°m¿ XΩn¬ a’cn®p IØn- ° p∂ Bt·b{IoU t]mse ˛ AXm-bXv Hcp-Iq-´¿ \mep \ne-I-fp≈ Aan´p IØn®p hnSp-tºmƒ adp-hm-c-°m-c≥ F´p- \ n- e - b p- ≈ - h - t \- b m- b ncn°pw BImiw e£yam°n hnt£-]n-°pI? ˛ Hcp Nm\-ep-Im-c≥ hfsc XymKw kln®v IjvS-s∏´v Fhn-sS-

H

\n- s ∂- ¶ nepw Fs¥- ¶ n- e psams° X∏n-sb-SpØv Iymad- b n- e m°n hnUv V n- s ∏- ´ nbpsS kv{Io\n¬ FØn-®pI-gn-bp-tºm-tgbv°pw at‰-sX¶nepsams° Nm\- e p- I ƒ AXn-\p-a-∏p-d-Øp≈ GsX¶nepw Ip{¥m- ≠ hpw s]m°n-∏n-Sn-®p-sIm≠v kv{Io\n¬ {]Xy-£-s∏-Spw. AXp-t]mse Xs∂-bm-Wv, aq∂m¿ Itø-‰-Øns‚ IYIƒ AXn-Kw-`o--c-ambn Xe Db¿Øn-∏n-Sn-®p-sIm≠v Hcp Iq´¿ h¿Wn- ® p- s Im- ≠ ncn°pw Zim-¥-tc, as‰mcp Iq´¿ Im´nepw ta´nepw Idßn-\S- ∂p Is≠-SpØ XS-bW-I-fp-ambn cwK-{]-thiw sNbvXXv! XS-b-W-I-fpsS XpS¿°Ym kwt{]- j Ww Nm\- e p- I m- s c√mw Gs‰- S pØv, ASn- s ]m- f n- b m°n Acßp XI¿Øp-sIm-≠n-cp∂- t ∏mƒ _lp. tIcf k¿°m- c n\v au\w `Pnt°≠n h∂p ˛ "XS-bW ]Wn- X - h ≥ Sm‰m- b - √ , AbmfpsS ^mZ¿ C≥ em BsW- ¶ n¬ t]mepw ASpØ i\n-bmgvN cmhnse 11-˛15-\Iw BbXv s]mfn®p ]pd- s Ø- d n- ™ n- c n- ° pw.'' A¿∞ i¶- b v ° nS hcpØmsX k¿°m¿ `mK-Øp\n∂pw ]pdØp NmSn® AXnI-Tn-\-amb {]Jym-]\w? XS-bW t\cn¬ Z¿in®p ]cn-tim-[n®p ]Tn®p ]∏-Sa - m°p- ∂ - X n- t \°p- d n- ® m- t emNn®p Xocp-am-\-sa-Sp-∂Xn\pth≠n "LSI'cn¬ \ns∂√mw Hmtcm a{¥n-amsc Dƒs°m-≈n®p sIm≠v Hcp kanXnsb krjvSn®v aq∂m‰n-tebv°p hn´p. Iºn-fn-∏p-X∏p- I fpw a‰p XWp- ∏ - I - ‰ nIfpw kpJ-Zm-bI km[\ kma-{Kn-Ifpw s]mXn™p sI´n-sb-SpØv k¿°m¿ iIS-ß-fn¬ a{¥n-amcpw AhcpsS tkh- I cpw aq∂m¿ ]qIn. (Cu I¿Ω߃s°√mw sNe-hn-tS≠n hcp∂ e£-߃ k¿°m¿ JP-\m-hn¬ \n∂m-bn-cn°pw F∂Xv P\m-[n-]Xy hnizmkn-I-fmb tIc-f-Ønse P\߃°v Bizmkw ]I¿∂p \¬Ip- s a∂ Imcy- Ø n¬ kwi-ba - n-√). ]{¥≠p kwh’-c-ß-fn¬ Hcn-°¬ am{Xw ]pjv]n- ° p∂ \oe- ° pdn™n Z¿in- ° p- h m≥ \mSns‚ \m\m- ` m- K - Ø p\n∂pw B_m-e-hr≤w P\w aq∂m¿ ae- b n- S p- ° p- I - f ntebv°p t]mIp-∂-Xp-t]mse, "Sm‰m sabvUv' XS-bW ImWp- h m≥ `cW {]Xn]£ I£n-t\-Xm-°fpw D]t\-Xm-°-fp-sa√mw aq∂m-dntebv°p IpXn-®p. XS- b W kμ¿in®psIm≠ncp∂ Ah- k - c Øn¬ a{¥n- a m¿ XΩn¬ \S∂ kw`m- j - W - ß - f ptSbpw {]Xn- I - c - W - ß - f ptSbpw {]k‡ `mK-ß-fpsS

t^mt´m- à m‰v s]mXp- P \ hn⁄m\ {]Zm\m¿∞w ChnsS ka¿∏n-°-s´. a¥n \º¿ ˛ 1: tlm! CXmtWm XS-bW? Rm≥ Icp-Xn-bn-cp-∂Xv Xe-bW t]mesØ Fs¥- ¶ nepw km[- \ - a m- b n- c n- ° p- s a- ∂ v . CXp sIm≈m-t√mtSm NßmXo. a{¥n \º¿ ˛ 2: (X-S-b-WbpsS `nØn-bpsS D]-cn-Xew XS- h n- s °m- ≠ v) lmbv Fs¥mcp an\pkw! Sm‰mbv°v C{Xbpw an\p-ka - ps≠∂v C∏gm a\- n-em-bX - v. GXm-bmepw \ΩpsS Sm‰mt®-´s\ kΩ-Xn-°Ww s´m. Cu sImSpwIm´n¬ h∂v aebpsS CSp- ° n¬ Cß- s \sbmcp km[\w X´n-°q-´-Wsa-¶n¬ Abmƒ F{X tIa\m-bn-cn-°Ww? \º¿ 3: (X-S-b-W-bpsS apIfn¬ \n∂p-sIm≠v Iotgm´p t\m°n) BMvlm.....-C-Xn‚IØv sh≈- h p- a pt≠m? AW-\n-d™p Ign-bp-tºmƒ Cu sh≈w Ftßm-´mhpw Hgp-In-t∏m-IpI? a{¥n-bpsS ]n.F: km¿, XSbW \nd-bp∂ {]iv\-an-√. Acn- ∏ - b n- e p- ≈ - X p- t ]m- s e, sh≈w XS- b p∂ `nØnbpsS ]pdsØ hiØv A\h[n kpjn- c - ß ƒ s{]msshUp sNbvXn-´p≠v km¿. Ah-bn¬°qSn kZm ka-bØpw Pew \n¿K-an-®psIm-≠n-cn°pw km¿. a{¥n \º¿ ˛ 4: CXp-I-≠n´v

s]mfn®p If-bm≥ tXm∂p∂n√ tIt´m. i\n- b mgv N s]mfn® If-bp-sa∂v \Ωƒ ]c- k y- a mbn {]Jym- ] n®pw Ign- ™ - t √m. C\n Ct∏m F¥m sNbvI? a{¥n ˛ 5: Xm\n{X aWp-°qkm- b n- t ∏m- b - t √mtSm a\pjym. B Nm\- e p- I m- c psS hmsbm- ∂ - S ™p In´m≥ th≠n Im®nb Im®-√m-bncpt∂m AXv? _m°n Imcyß-sfms° \ΩpsS Sm‰m-t®´≥ t\m°n- t °m- f pw. XSbW s]mfntIy?... lpw, tIambn! Bdmw a{¥n: (B-tcm-sS-∂n√m-sX) Cu sh≈w IpSn°m≥ sIm≈mtam Bthm? (sh≈- Ø ns‚ D]- c n- X - e Øn¬ ssI∏Øn h®p-sIm≠v) GXm-bmepw \√ XWp∏p-≠v. IÆp-\ocp t]mesØ sh≈w! a{¥n 1: Hcp Imcyw Rm≥ ]d- t ™- ° mw. CXp s]mfn®p If-bpI Fs∂ms°- ∏ - d - ™ m¬ AXp \S°m≥ t]mWn-√y- tIt´m! a{¥n 2: AXn- \ n∏w Bcm¨tUm s]mfn-°m≥ t]mWXv ? "CÕen H≠m°m≥ h∂h≥ Ip´-I-Øn¬ hoWp' F∂p ]d™Xp-t]mse-bm-Wt√m Xs‚ Imcyw. FtSm _lp. a{¥o, XS-bW s]mfn-°p∂ I¿Ωw \Ωƒ Pn√m If-IvSsd sNma-X-es∏-Sp-Øpw. If-IvS¿ B¿.-Un.H.- t b- b pw, B¿.- U n.H Xmko¬Zm-tc-bpw,

hnP-bs‚ ^m≥kv Atkm-kn-tb-j\mbn Fkv.-F-^v.-sF. amdn ˛ sI.-F-kv.bp. {]knU‚ v Xm≥ cmlp¬ ^m≥kv Atkm-kn-tb-js‚ {]knU‚m-sW∂v ]d-bm≥ C{Xbpw hf®p sI´tWm? **** tPm¿÷v s^¿Wm-≠ ns\ ImWm-\n-s√∂v ktlmZ-c-∑m¿ ˛ Xs‚-sbm-∏-ap-s≠∂v ap≥ `mcy c≠p If-{X-sØ-bp-≠m-°n-h-bv°p∂ X≠p- X-∏n°p kpJ-an-s√m-cn-°epw ˛ \ºym¿ **** aqgn-bm-dn¬ sXmgn-em-fn-Iƒ bqWn-b≥ t\m°msX H∂n®p \n∂-t∏mƒ Xc-s∏´ "t\m°p-Iqen' 88,8000 cq]. sFI-aXyw ""alm ^ew''!! **** k¿°m-cn-\p-≠mb hogvNbv°v {][m\ Imc-W-°mc≥ apJy-a{¥n ˛ hn.-F-kv. A®p-Xm-\-μ≥ ˛ kwL-S\m-tcJ a{¥n-I-sfm-∂n\p apXn-cp-t∂c˛ sØ{¥n*-I-sfm∂p apSn-∏m≥ t\m°pw. (* F{¥n-Iƒ = kq{X-im-en-Iƒ) ˛ \ºym¿ **** t]meokv tIkv HXp-°m≥ 5 e£w cq] hmßn-®Xn\v A`y-¥c a{¥n-bpsS AUo-jW - ¬ t]gvkW - ¬ sk{I-´dn kZp-hns\ Hm^okv Npa-X-e-bn¬ \n∂v ""X¬°m-e-tØbv°v'' am‰n. "kZp't±i-tØm-sS-bm-bn-cn°pw ssI°qen hmßn-bXv. At√ amtj! **** aΩq-´n, taml≥em¬, KtW-ivIp-am¿, C∂-sk‚ v, Sn. ]fl-\m-`≥, km\p-amjv F∂n-h¿s°-Xnsc kpIpam¿ Ago-t°mSv B™-Sn-°p∂p \mep P\-ßsS \Sp-hn¬s®-∂m¬ \m\m-hn-[-aXp Im´-cp-X-hnsS Imcym-Im-cy-hn-thIw thWw acym-Z-I-fp-sS-b-dnhpw thWw ˛ \ºym¿ **** W.R. hc-Zc - m-Ps - \-Xn-sc-bp≈ A®-S° \S-]Sn sX‰p Xncp-Øp-∂-Xn\p \¬Inb Ah-k-c-am-bn-cp∂p ˛ ]m¿´n P\-d¬ sk{I-´-dn. sX‰v Xncp-Øn. B ]mhw C\n sX‰v Bh¿Øn-°pI-bp-an-√. **** kpIp-am¿ Ago-t°mSv kz¿Æm-`-c-W-Øns‚ ]c-kyØn¬ A`n-\-bn-®m¬ kz¿Æw hmßn-b-h¿ XncnsI sIm≠p \¬Ipw ˛ C∂-sk‚ v. Nncn-°p∂ IY tI´m¬ Bfp-I-fn-cn-°pw. ****

Kottavathil Jokes


9

SUNDAY

Feb. 28 to Mar. 6, 2010 Parents,Children & Youth of Tripunithura Gifts Sponsored by

Puzzles are wonderful brain refreshers; they not only stretch our brains and explore how to solve problems, but they also teach our brains to work in new ways. Gifts Sponsored by

HAPPY PUZZLING...

NEW YEAR OFFER Cotton nighties just Rs. 150 only

Edayalil Shopping Complex, East Fort Gate, Tripunithura. Ph: 0484-2775243

Samurai SuDoku

Mob : 9142023675, 9946405120

The Samurai Sudoku puzzles is another variation of the original Sudoku Puzzles made popular by the Times Newspaper. The game is essentially the same except it consists of 5 sudokus which are linked via the centre one, which will provide even the experienced Sudoku Addict with a good challenge.

.................... THROUGH A WEEKLY LUCKY DRAW ONE WINNER WILL GET A GIFT SPONSORED BY :

One Puzzle - Two winners Send entries with your full name, address & Telephone numbers to: Tripunithura News,

Sreelakshmi, 1st floor, Above Vandana Medicals, N.F.Gate, Tripunithura

You can also email us at contact@tripunithuranews.in

183 se hnP-bn- : Just

Samurai SuDoku - Issue 183 - Answer

.............. THROUGH A WEEKLY LUCKY DRAW ONE WINNER WILL GET A GIFT SPONSORED BY :

Just Bornn

for Answers... read next week Issue

Exclusive Baby Shop

Bornn:

THE PAVILION :

JUST BORNN KIDS SPACE

Dear kids, Let our Tripunithura know what your talents are. We do not & will not judge any of your contributions. This is your space. If space permits we will incorporate all your contributions.

G‰hpw \√ Nn{X-Øn\v kΩm\w e`n°pw Rohith. K.M., II-A-Kodamkulangara

Ammu Shibu, Ponnurunni

Anitha Aniruddan-VI-A, S.H.U.P.S.Kodamkulangara

Exclusive Baby Shop for New born care products, Soft toys, learning products, pre school electronics, infant toys, creative play, roll play, fun to learn, outdoor play, crazy cushion furnishing, Body care & cosmetics, Soft bed & pillows, Jewellers & Imitations, gift & paintings, Decorative articles


10

SUNDAY

Neighbourhood Events

Aug.17 to 23, 2008

SALE / LEASE

MARKET NEXT WEEK

\S-°mhv MLA tdmUn¬ 71/2 sk‚n¬ HmSn-´-hoSv ]W-b-Øn\v As√-¶n¬ hn¬∏-\bv°v

The give you an overall picture, I am presenting the line chart once again. Here, 3 Moving averages 50, 100 and 200 periods are shown. The following points to be noted now. 1. At point “A”, NIFTY dropped below 50 DMA but away from 100 DMSA. 2. At point B, NIFTY breached the 100 DMA but away from 200 DMA. 3. At Point C, NIFTY came closer to 200 DMA, after breaching 50 and 100 DMAs. 4. At present, the 50 DMA is too close (only 6 Points) to the cross over. Recollect last week’s chart, in which I had shown you the past performance when such crossover occurred.

Ph:9447026751,

9495676711

NqSp-Ipcp Acn Igp-Inb sh≈w tZlsØm-gn-°p-I. NqSp-Ipcp amdpw. \mfn-tI-c-sh-≈hpw Poc-I-s∏mSnbpw tbmPn- ∏ n® an{inXw tZlØp]pc´n Ccp-]Xp an\n‰n\p tijw Igp-In-°-f-bp-I. tdmkv h m´¿ NqSp- I p- c p- h p≈ `mK-sØm-gn-°p-I. tdmkv hm´dpw Nμ-\hpw IqSn t]Ãm°n ico-cØ - n¬ ]pc-´p-I.

From all the points mentioned above, you can very well infer that, the Bearishness is on the increase. From point no.4, we can see the crossover can occur any day next week. This occurrence has a high degree of chance for an accelerated fall SATISH KUMAR www.ftalarms.com

taS-°qdv (A-iz-Xn, `cWn, Im¿Øn-I 15 \mgnI) `qan-bn¬\n∂v IqSp-X¬ BZyw e`n-°p-∂p. ]e Imcy-ß-fnepw hnPbw e`n-°p-∂p. Hcp ]cn-[nhsc Cu BgvN kwXr]v X - a m- W v . hoSn tamSn ]nSn-∏n-°p-∂p. [\-h-cpam\w IqSp-∂p. CS-h-°qdv (Im¿Øn-I 45 \mgnI, tcmln-Wn, aI-bn-cw 30 \mgnI) k¥m- \ - ß ƒ°v AcnjvSX D≠m-hp-∂p. Nne ]pXnb F{Kn-sa‚ v H∏nSp- ∂ p. Dul- ° - ® - h - S Øn¬ em`w e`n-°p-∂p. hml\-Øn¬ \n∂v hcpam\w D≠m-Ip-∂p. [\ Zp¿Nn-ehv \nb-{¥n-°p∂p. anYp-\-°qdv (a-I-bn-cw 30 \mgnI, Xncp-hm-Xnc, ]pW¿Xw 45 \mgnI) hnLv \ - ß ƒ IqSp- X ¬ D≠m- h p- ∂ p. a\- n\v Dt∑jw D≠m-hp∂ hnhc-߃ e`n-°p-∂p. Ip´nI- fpsS hnhm-l-Imcyw Xocp-am-\-am-Ip-∂p. tem¨ FSp- ° m- \ p- ≈ h¿°v Ffp∏w tem¨ A\p-h-Zn®p In´pw. I¿°n-S-I-°qdv (]pW¿Xw 15 \mgnI, ]qbw, Bbn-eyw) [\- h - c p- a m\w Ds≠¶nepw {]tbm-P\w In´n√. ASpØ kplr-Øp-

\nß-fpsS Cu BgvN °- f p- a mbn AI∂p \n¬°pw. c‡-kw-_-‘ambn AkpJw D≠m- I p∂p. kwkmcw Ipdbv°p∂Xv DØ-aw. Nnß-°qdv (a-Iw, ]qcw, D{Xw 15 \mgnI) IpSpw-_-kpJw e`n-°p-∂p. bph-P-\-ß-fpsS hnhmlw \S-°m≥ km[yX. hym]mc-Øn¬ A`n-hr≤n D≠m-Ip∂p. hym]m-c-ß-fn¬ hnPbn-°p-∂p. I∂n-°qdv (D-{Xw 45 \mgnI, AØw, NnØn-c 30 \mgnI) hmX-kw-_-‘-amb AkpJw h¿≤n- ° p- ∂ p. \s´-√n\v XI-cm-dp-≈-h¿ kq£n- ° p- I . hoSp- ] Wn XS- -s∏-Sp-Øp-∂p. hntZ-iØp- ≈ - h ¿°v \∑ D≈ ka-b-am-Wv.

Xpem-°qdv (Nn-Øn-c 30 \mgnI, tNmXn, hnimJw 30 \mgnI) k¿Δo-kn-ep-≈h - ¿°v A\pIqe ka- b w. hcp- a m- \ Øn¬ h¿≤-\hv D≠m-Ip∂p. Bhiyw D≈n- S Øv A[n- I mcw {]tbm- K n- ° Ww. I≈-∑m-cn¬\n∂v D]{Zhw D≠m-Im≥ km≤y-Xbp-≠v. hr›nI°qdv (hnimJw 30 \mgnI, A\n-gw, Xrt°´) ]co- £ - I ƒ°v IqSp- X ¬ ]cn-{iaw thWw. XpWn-Øc-ß-fn¬ _nkn-\kv sNøp∂-h¿°v A`n-hr≤n D≠mIpw. k¥m-\ß - ƒ°v Nn√d AkpJw h¿≤n- ° p- ∂ p. hntZ-i-Øp-\n∂v A\p-Iqe hnhcw e`n-°p-∂p. [\p°qdv (aqew, ]qcm-

tUm. tKmhn-μ≥ \ºq-Xncn t^m¨: 9846796680

Sw, D{XmSw 15 \mgnI) IpSpw-_Øv kam-[m\w Ipd-bpw. {Ib-hn-{I-b-ßfn¬ t\´- a p- ≠ m- I p- ∂ p. Nne {][m\ {]amWw ssIhiw h∂p-tN-cp-∂Xm-Wv. c≠mw hnhmlw B{K-ln-°p-∂-h¿°v \S°p-∂-Xm-Wv. aI-c-°qdv (D-{Xm-Sw 45 \mgnI, Xncp-thmWw, Ahn-´w 30 \mgnI) In´m-\p≈ ]Ww hnNmcn® ka- b Øv In´n- √ . ]Xn-hnepw IqSp-X¬ Nnehp-Iƒ A\p-`h - s - ∏-Sp-∂p. sjb¿ taJ-e-°m¿°pw tIm¨{SmIv S v tPmen sNøp- ∂ - h ¿°pw A\pIqe ka-bw. Ipw`-°qdv (A-hn-´w 30 \mgnI, NX-bw, ]qcpcp-´m-Xn 45 \mgnI) ]Xn- h nepw Ihn™ A≤zm\w IqSp- ∂ p. {][m\ B{K- l - ß ƒ km[n-°p-∂p. {]h¿Ø-\ß-fn¬ Du¿÷-kz-eX e`n-°p-∂p. hyh-km-b-cwKØv A`n-hr≤n D≠m-Ip∂p. ao\-°qdv (]q-cp-cp-´m-Xn 15 \mgnI, D{X-´m-Xn, tch-Xn) hym]m- c - Ø n¬ Nne {]iv\-߃ D≠m-Ip-∂p. kv { XoI- f p- a mbn A`n{]mb hyXymkw D≠mIp-∂p. GP≥kn G¿∏mSn¬ \n∂v em`w e`n-°p∂p. i{Xp-°-fpsS ta¬ hnPbw D≠m-Ip-∂p.

Ifn-t°m´ ]me-kn\p kao]w tPymXn-jm-e-b-Øn¬ Xn¶ƒ, hymgw Znh-k-ß-fn¬

2.

3.

4.

5.

1. Hcp Idn°v D]-tbm-Kn-°p∂ F√m ]®- ° - d n- I fpw Htc hen- ∏ - Ø n¬ Acn- b - W w. As√-¶n¬ Ij-W-߃ Ipg™p-t]m-Ipw. ]®-°-dn-Iƒ thIm≥ Bh-iy-Øn\v sh≈w h®p Xnf-®-tijw am{Xta ]®-°dn Ij-W߃ AXn¬ tN¿°m-hq. ]®- ° - d n- I ƒ ]IpXn thhmb tijta ]pfntbm hn\m-Kn-cntbm tN¿°m-hq. As√-¶n¬ icn°p thImsX Ij-Wß - ƒ I√n-®p-t]m-Ipw. Im®nb tamcv, IÃm¿Uv F∂nh ASp-∏n-encp∂v sNdp Xobn¬ Ipdp-Ip-tºmƒ XpS-sc-bn-f°-Ww. henb NqSv amdp-∂-Xp-hsc Cf-°ns°m≠ncn-°W - w. ]ncn™p t]mIm-sX-bn-cn-°m\m-Wv. ISve‰n\v sdm´n-s∏mSn s]mXn™v hdp-°ptºmƒ AXv CfIn t]mIm-Xn-cn-°m≥ sdm´ns∏m-Sn-bn¬ Aev]w sh≈w Xfn®v IpXn¿Øtijw ISve‰v s]mXn™v hdp-Øm¬ \√ kzmZpw Npa-∏p-\n-dhpw In´pw. e£van taml≥

Aÿn-{kmhw (F-√p-cp-°w) apØ-ß, \ne-∏-\-°n-gßv F∂nh 10 {Kmw hoXw NX®v Ingn-sI´n ]men-en´v Xnf-∏n®v B ]m¬ ]©-km-cbpw tN¿Øv Ign-°p-I. Nph-∂p-≈nbpw Aa-cn-bn-ebpw Xey Af-hn¬ tN¿Øv Ac®v Hcp s\√n°m hep-∏-Øn¬ Znhkw c≠p-t\cw h®v 41 Znhkw Bh¿Øn°p-I. tUm. taml≥ Kpcp-°ƒ AKkvXy `mcX If-cn-kwLw,Xr∏q-Wn-Øp-d


11

SUNDAY

Neighbourhood Events

Feb. 28 to Mar. 6, 2010

{]kn-≤-amb tNm‰m-\n-°c aIw C∂v {]kn≤amb tNm‰m-\n-°c aIwsXmg¬ 28-˛mw\p RmbdmgvN \S-Øp-∂-Xn-\p≈ F√m {Iao-I-c-W-ßfpw sNbvXpI-gn-™-Xmbn tNm‰m-\n-°c tZhkzw FIvkn-Iyq-´ohv Hm^o-k¿ Fw.-F-kv. kPbv "Xr∏q-Wn-Øpd \yqkn-t\mSp' ]d-™p. RmbdmgvN cmhnse ]Xn-hp-t]mse HmW-°p-‰n-®n-dbn¬ Bdm´p \S-°pw. XpS¿∂v F≥.-Fk - v.Fkv. Ic-tbmKw lmfn\p ap≥hiw ]d-Iƒ kzoI-cn-®-tijw hSt° ]qc∏-d-ºn¬ aIw iothen \S-°pw. D®bv°v ]{¥-≠-c-tbmsS D®-]q-Pbv°pw, aIw Z¿i-\-Øn-\mbn `K-h-Xnsb AWnbn-s®m-cp-°p-∂-Xn-\p-ambn {iotIm-hn-ens‚ \S AS-bv°pw. IrXyw c≠p-a-Wn°v (an-Yp-\-e-·-Øn¬) aIw Z¿i-\Øn-\mbn \S Xpd-°pw. B ka-bØv k¿Δm-`-cWhn`q-

jn-X-bmbn ]c-am-h[n lmc-ßfpw Zo]-ßfpw \nd™ {iotIm-hn-en¬ tZhn Z¿i\w \¬Ipw. At∏mƒ {iotImhn-en¬ \dp-s\øp am{Xta hnf-°p-Iƒ sXfn-bn-°p-∂-Xn\v D]-tbm-Kn-°q. {]kn-≤a - mb X¶-tKm-fI - bpw ]c-am-h[n BSbm-`-c-W-ßfpw `K-h-Xn°v Nm¿Øn-bn-cn-°pw. hnez-aw-Kew kzman-bm¿°v Z¿i\w \¬Inb AtX cq]-`m-h-Øn-ep≈ Z¿i-\-amWv At∏mƒ `‡¿°p e`n-°p-I. Ipw`-am-k-Øn¬ tcmlnWn sImSn-I-bdn D{Xw Bdm´mbn \S-°p∂ D’-h-Øn\p tZho-Z¿i-\-Øn-\m-sb-Ønb hnez-aw-K-eØp kzman-bm¿ Ing-t°-®n-d-bn¬ kv\m\-Øn\n-d-ßn-b-t∏mƒ sh≈-Øn¬ Ft¥m H∂p Imen¬ XS™-s{X. AXv Db¿Øn t\m°n-bt- ∏mƒ ssNX-\y-hØ - mb Hcp `{Z-Imfo hn{K-l-am-sW∂p kzman°p t_m≤y-am-bn. (tijw t]Pv 12)

sshZy-cXv\w Huj-[-im-e Bk-hm-cn-jvS-߃, ssXe-߃, Ipg-ºpIƒ, tely- ß ƒ, LrX-߃, Ijm-b߃, Nq¿Æ-߃, Kpfn-I-Iƒ F∂nh Nn√-db - mbpw samØambpw ChnsS In´p-∂Xm-W.v Fcq¿ t^m¨: 9995196597

BRIDE WANTED Nair boy 32/167 Aswathy SW Engineer (BSC, PGDCA) TCS fair, clean habits, middle class seeks fair well educated/employed bride below 28 years. Mob : 9656300543 to_man@rediffmail.com

Real Estate hkvXp hmßp-∂Xn\pw hn¬°p-∂X - n\pw hmS-Iho-Sn\pw kao-]n-°pI:

Wedding Cards, all types of Printing works, DTP, Project Report, Photostat,Colour Lazer Print.

FOR TUITIONS

Educational Courses Available Furnished rooms at North Fort Gate

Thripunithura Ph:9495973825

WEDDING CARDS

ss\aniw B≤ym-flnI ]T-\-tI-{μ-Øn¬ hnhn[ ¢m p-I-ƒ Bcw-`n-®n-cn-°p∂p

hntZi kmt¶-XnI hnZy Xr∏q-Wn-Øp-d-bn¬ Fhn-sSbpw saUn-¢o≥.

9656134068 9387076516

: 2383795, 2353713

NAVANEETH COLLECTIONS

: 9846153528

PAVMANA HOMES

: 9895278945, 9895108945

R.C.M. EYE HOSPITAL

: 2777317 : 9446211058, 2779021

Rmb-dmgv® 2 aWn°v kwkvIrX ¢mkv, 3.30\v tPymXnj ]T-\-¢mkv hymgmgvN 4.30\v KoXm-¢mkv i\n-bmgv® 3.00 aWn°v \mcm-bWo-bw, 4.30\v `mK-hXw BgvN-bn-sem-cn-°¬ k’wKw

SHEEBA GARMENTS

: 2774522

SHANTHIVANAM

: 98460 33230

hni-Z-hn-h-c-߃°v 9447875334

SREE MURUGA JEWELLERY : 2781034, 2775525

A ONE BATTERY & PARTS

S.N Junction, Tripunithura-682 301

Authorised Dealer for

Shony K.F Ph: 2781339

_‘-s∏-SpI:

sk]v‰nIv Sm¶v ¢o\nwKv

MERIDIAN HOMES

SAI DEEPAM CLASSES FOR TUITION

Ph: 2777660, 9447026751,

a[p `h≥, Ip∂-ØvIp-f-ßc tdmUv, Xncp-hm-¶p-fw. t^m¨: 2775723.

: 2783840

NAYANA BEAUTY PARLOURS : 9447694587

PRINT FAST

Ipam-c≥,

: 2782878 9048055102

(Dance Items etc.)

Dealers Mol Battery, UPS, Invertrs and Automotive& Tubular Batteries

9495676711

: 9946359391

MARUTI HOMES

ama-e-bn¬ ]≈n°pw kvIqfn\pw sXm´SpØv F´p-sk‚v ÿew hnev]-\bv°v.

Opp. DOWN TOWN

: 3019122

DOG TRAINER

JUST BORN DRY CLEANING : 9142023675, 9946405120 MANGALASSERIL : 9995886004 HOMOEO CLINIC 2776361 (R), 2776004

Sales & Service

Colour Lazer Print

DOWN TOWN

MULTI-SPECIALTY DENTAL CLINIC

hnev]-\bv°v

Sales & Printing

: 3019192

Dr. KUNAL’s

EXIDE BOSCH, AMRON & AMCO BATTERY

Ph: 9349 268969

Tweens Multimedia CHARUTHA SILKS

(ENGLISH TUITIONS, IELTS)

hmS-Ibv°v

98950 68487 98950 60985

: 9895201552, 6461232

INSIGHTS (Opp. Hotel Prasanth) : 9495973825

Opp.DOWN TOWN, Ph: 2777660

Contact:

AMBERMOLI HOMES

ELECTRICAL & PLUMBING WORKS : 9947047004, 3083113 (FAMS) HEERA HOMES : 2346484, 85, 9847600088

PRINT FAST

Xr∏q-Wn-Øp-d-bn¬ Hm^okv Bh- i yØn\v A\p- I q- e amb H∂mw \nebn¬ 800 Sq.ft. apdn hmS-Ibv°v

ALL FOR KIDS - Pediatric Clinic : 6452772, 6492772

9895537017

NDT

Training Practical, Certification ASNT Level I, II in RT, UT, MPT, DPT, (Welding Inspection Courses) Regular/Evening/Sunday Batches Duration 2 months 100% Placement Assistance Eligibility: SSLC/+2/ITC/ Diploma/B.Tech

ZIGMA NDT Services & Institute of NDT NF Gate Tripunithura P.O Contact: 9447735647, 0484- 2785646 zigmainstndt@rediffmail.com

sIm®n≥ B¿adn

93497 56668 SLIM BEAUTY

: 2783998, 9446070998

SEPTIC TANK CLEANING

: 9387076516, 9656134068

SOUNDARYA HERBAL BEAUTY PARLOUR

: 9947043597, 2780161

TOM & JERRY PLAY SCHOOL & DAY CARE

: 9947043597, 2780161

VIVEKANANDHA TRAVELS

: 2775557, 9447302756

VIOLIN, ORGAN GRADE EXAM & NORMAL CLASS ZIGMA NDT SERVICES

: 9847091090 : 94477 35647

kp`m- j nXw nsb , ‡ y h , `mcy ƒ ∂n-h \ [ ° F p-∂p. \ n ¿lr-Øp p °m¿ pn-° k n ]-£ m - \ m - I{ie W t m h D X { n t \ - h mw B w. mw ¥n a sc√ p w [ s "" X y P ¿hn-lo\w m › - c√ Nøp ≠ h h o mƒ C bpw s ‰ h p w `rXy [ss\ G -Wv. tº p-h-cp-I › Zmcm› - mn-® y s ‚ p [\-am -\-÷-\m w ]p\c r b l p k -j ÷ - ¥ ¿Yh a \ p nb _‘[\m¿ Wn° Xw Nm m I e t ¬ I m ¥ m h t e t b \ n n i { £ Ym l '' AX¬ Dt] lym¿t ky _‘px n Ø v. ]pcp-j cp-X

tjWm-bokv PwKvj≥ \mc-I-Ød tdmUv, Fd-Wm-Ipfw t^m¨:

˛ t{]a Pn. ]njm-tcmSn


12

SUNDAY

Fcq¿ {iot]m-´-bn¬ t£{X-Ønse D’hw ]cy-h-km-\n®p ]n.-F-kv.-kp-\n¬Ip-am¿ kvIqƒ amt\-P¿

{io [¿Ω≥ X{¥n X{¥n

hn.-sI. {]`m-I-c≥ {]kn-U‚ v

s^ {_phcn 17 _p[-\mgvN sshIp-t∂cw Aøºn≈n [¿Ω≥ X{¥n-bpsS apJy-Im¿Ωn-I-Xz-Øn¬ sImSn-bp-b¿Øn-bt- XmsS Bcw-`n® t]m´-bn¬ t£{XØnse Cu h¿jsØ D’hw s^{_p-hcn 25-˛\v Bdm-t´msS kaw-Kfw ]cy-h-km-\n-®p. t£{Xw A[n-Ir-X-cmb hn.-sI. {]`m-I-c≥, Sn.-sI. taml-\≥, ]n.-F-kv. Zneo-]v, F≥.-sI. DØ-a≥, sI.Pn. [c-Wo-[c - ≥, Sn.-hn. cma-N{- μ≥, ]n.-Fk - v. kp\n¬Ipam¿ XpS-ßn-b-hcpw \nc-h[n `‡cpw XZ-h-k-c-Øn¬ k∂n-ln-X-cm-bn-cp-∂p. sImSn-tb-‰n-t\m-S-\p-_-‘n®v ]Xn-hp-t]mse Kw`oc Icn-a-cp-∂p-{]-tbm-K-hp-ap-≠m-bn. \mK∏mSn-aq-e, aWn-bº - n-≈n-aq-e, amcm-\a - q-e, sIm{]ºvaq-e F∂o \mep tI{μ-ß-fn¬\n∂pw \qdn¬∏cw h¿Æ-°m-h-Sn-Ifpw \n›-e-Zr-iy-ßfpw hmZym-tLm-jß-fp-ambn FØn-t®¿∂ Imh-Sn-bm-tLm-j-bm-{X-Iƒ D’-h-Øn\p am‰p-Iq-´n. D’-h-Øns‚ BsI Nnethmfw hcp∂ kwJybm-Ws{X Cu ImhSn tLmjbm-{X-Iƒ°mbn Nnehp sNøp-∂Xv. sImSn-tb‰p Znhkw D®bv°p \S-Ønb {]kmZ Du´n¬ ]Xn-\m-bn-c-tØmfw t]¿ ]s¶-Sp-Øp. F√m Znh-khpw Dj- n\v KW-]Xntlmahpw Zo]m-

Sn.-sI. taml-\≥ sk{I-´dn

Jewels of T ripunithura Tripunithura

Feb. 28 to Mar. 6, 2010

Sn.-hn. cma-N-{μ≥ tZhkzw amt\-P¿

cm-[-\bv°v I¿∏qc Zo]-°m-gvNbpw k‘y Ign™v Iem-]-cn-]m-Sn-Ifpw \S-∂p. hen- b - h n- f °p {]am- W n®v 24- ˛ \v cmhn- t ebpw sshIo´pw \S∂ Iq´-sh-Snbpw ioth-enbpw ImgvN-ioth-enbpw tZhn-°p≈ ]pjv]m-`n-tj-Ihpw atlm-’hw {]am-Wn®v 25-˛\v hymgmgvN cmhnse \S∂ ImhSn A`ntj-Ihpw ioth-enbpw ]I¬∏q-chpw Icn-ac - p∂p {]tbmKhpw kp{_-“Wy kzman-°p≈ ]pjv]m-`n-tj-Ihpw {]tXyI BI¿j-W-ß-fm-bn-cp-∂p. Iem-]c - n-]m-Sn-If - n¬ IY-If - n, saKm-Ãm¿ tjm, `‡nKm-\-ta-f, lc-ltcm Nncn Nncn anan-Ivkv, Hm´≥Xp-≈¬, Km\-ta-f, \rØ-kw-K-aw, kwKoXk‘y, \mS≥ Iemhn-cp-∂v, NmIym¿IqØv cm[m-am-[h \rØw, in¶m-cnta-fw, BZn-]c - m-ivIXn F∂ _mse XpS-ßn-bh Dƒs∏´n-cp-∂p. s^{_p-hcn 24 _p[-\mgvN imcZm j¨ap-J-hnemkw ImhSn ^≠ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ \S∂ Zo]inJm {]bm-Whpw `‡n-\n¿`-chpw BI¿j-Wo-b-hpam-bn-cp-∂p. t]m´-bn¬ tZho-t£-{X-sa-∂mWv ]cs° Adn-b-s∏Sp-∂-sX-¶nepw {ioap-cp-Is‚ D’-h-Øn-\mWv Ipw`-amk-Øn¬ IqSp-X¬ {]m[m\yw Iev]n-°-s∏-Sp-∂-Xv.

AK-Ãn≥ tPmk^v kvamcI ]pc-kvImcw A¿Pp≥cm-Pn\v

Xr∏q-Wn-Øpd

]q¿Æ-{Xboi kwKo- X - k - ` - b psS hm¿jn-I-tØm-S-\p-_-‘n®v Cu h¿jsØ AK- à n≥ tPmk^v kvamcI ]pckvImcw Nn∑-bm- hn-Zym-e-bØnse ]{¥≠mw ¢mkv hnZym¿∞n- b mb amÿ A¿Pp≥cm-Pn\v amth-en-°c thep-°p-´n-\m-b¿ kΩm-\n®p. tImgn-t°mSv at\m-PvIpam-dns‚ Iogn¬ 5˛m-asØ hb- n¬ kwKo-X-]-T-\-am-cw`n® A¿Pp≥cmPv Ct∏mƒ Xr∏q- W n- Ø p- d Pn.- F ≥. kzman {SÃn¬ s{]m^. amthen- ° c kp{_- “ - W ys‚ in£-WØ - n-emWv kwKo-Xm`y-k\w \S-Øp-∂-Xv. ]md»me chn-bp-tSbpw Xr∏q-WnØpd cm[m- I r- j v \ v s dbpw Iogn¬ A¿Pp≥ arZw-Khpw A`y- k n- ® p- h - c p- ∂ p. Iem. tKm]m-e-Ir-jvWs‚ Iogn¬

IY-Ifn kwKoXw A`y-kn®p-hc - p∂ A¿Pp≥ Nn´-{]-[m\-amb tIm´bw IY-Ifpw Cc-bn-Ω≥ Xºn-bpsS IYIfpw lrZn-ÿ-am-°n-°-gn™p. ]q¿Æ-{X-boi t£{XØn¬ k¥m- \ - t Km- ] mew IY ]mSn Ac- t ߉w Ign™ A¿Pp≥ Iem. tKm]m-e-Ir-jvt\m-sSmØp IY- I - f n°pw Ac- ß Øp ]mSn- Ø p- S - ß n. \nc- h [n t£t{Xm-’-h-ß-fn¬ A¿Pp≥ kwKo- X - ° - t ®- c nIƒ Ah-X-cn-∏n-®n-´p-≠v. tI{μ˛kwKoX \mSI A°m-Zan Ahm¿Uv tPXmhmb Iem. cmPs‚ ]u{X\pw U¬ln C‚¿\mj-W¬ IY-Ifn sk‚dns‚ sshkv {]n≥kn-∏mfpw bphI-Y-Ifn \S-\p-amb Ghq¿ cmtP- { μs‚ ]p{X- \ p- a mWv A¿Pp≥cmPv.

-t]Pv 11 XpS¿® AXpSs\ Xs∂ Ing-t°-I-c-bn¬ bYm-hn[n {]Xn-jvTn-®psh-∂mWv sFXn-lyw. {]XnjvT Ign™v ]Sn-™m-tdm´p Xncn™v kzman-Iƒ `K-h-Xnsb sXmgp-Xp. B t\cØv bYm¿∞ cq]-Øn¬ ]cm-i‡ - n-bmb `K-hXn kzman-bm¿°v Z¿i\w sImSp-Øp-h-s{X. B t\cØv Z¿i\w e`n-®m¬ k¿Δm-`o-jvS-ßfpw km[n-°p-sa-∂mWv hnizm-kw. AXp-sIm-≠mWv B t\c-Øp-Xs∂ Ipw`-am-k-Øn¬ aI-c-Øn≥\mƒ D®bv°v 2˛\p Xs∂ \mSns‚ \m\m-`m-Kß-fn¬ \n∂p-ambn `K-h-Xnsb Z¿in-°p-∂-Xn-\mbn `‡¿ FØn-t®-cp-∂-Xv. i\n-bmgvN apX¬ Xs∂ Rmb-dmgvN D®-t\-csØ hninjvS Z¿i-\-Øn-\mbn `‡¿ FØn-Øp-S-ßn-bn-´p-≠v. tNm‰m-\n-°c tZh-kz-Ønse∂√ tZiØp Xs∂-bp≈

F√m kuI-cy-߃°pw `‡sc apgp-h\ - mbn Dƒs°m-≈m\m-hp-∂n-√. Cu h¿jw tZhkzw A[n-IrX¿°p ]pdta Fd-WmIpfw Pn√m If-IvSdpw t]meokv kq{]-≠p-sams° t\cn´p-Xs∂ k÷o-I-c-W-߃ hne-bn-cp-Øn-bn-´p-≠v. sX°v ]mc-ssUkv hn√ apX¬ ]Sn-™mdv ss_]mkv Ih-eh - sc hml-\k - © - mcw ]q¿Æ-ambn XS-™n-cn-°p-∂p. t£{X-Øn-\I - Øpw t£{X-Øns‚ ]Sn-™msd \S apX¬ sslkv°qƒ {Ku≠p-hsc tdmUn\p apI-fn¬t]mepw ]¥en-´n-´p-≠v. A·n- i - a - \ - t k\, th≠{X t]meokv , `‡¿°v sh≈hpw eLp `£-Whpw sshZy-k-lm-b-hp-sams° \¬Ip-∂-Xn-\p≈ kwhn-[m-\-߃ F√mw Hcp-ßn-°-gn™p.

RNI No: KERBIL/2006/17913. Printed, Published and Owned by V.Vishnu Kumar and Printed at Viani Printing, Lizy Hospital Road, V P No: 1916, Kochi - 18. Published at Sreelakshmi, 1st floor, Above Vandana Medicals, N.F.Gate, Tripunithura. Editor: V. Vishnukumar Ph: 0484-2785007.

E-mail : contact@tripunithuranews.in Web site : www.tripunithuranews.in

184d  

Vol 4 No 27

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you