Page 1

VOL-5

No. 10

ISSUE - 217

DATE: 17-10-2010

PAGE 1

@ Y O U R H O M E E V E RY S U N D AY

* s]≥j-t\mSp IqSnb \nc-h[n

* sXmgn¬ s]≥j-km[yt\mSp IqSnb XI - ƒ-!! sXmgn¬ *\nc\nc-h h[n [n \nt£] km[y-Xkm[y-X-Iƒ-!! Iƒ!! * \nc-h[n \nt£] km[y-X-Iƒ!!

Km‘n-b≥ tkh\ ]pc-kvImcw 2010-2011 winner


Pages 12 Published every Sunday

2

SUNDAY

Oct 17 to 23, 2010

Edit Page

sIm®n GI-Zn\w

C

¥y≥ {In°‰v Ncn-{X-Øn-se-∂√ C¥y≥ kmaqly hntam-N\ {]ÿm-\Øns‚ Ncn-{X-Ønepw am\y-am-sbmcp ÿm\w Ic-ÿ-am-°nb ]¬h-¶¿ ktlm-Z-c-∑m-cp-sS -tIfo ss\]pWyw hni-Z-am-°p-s∂mcp DPze teJ-\ap≠v Ncn-{X-Im-c\pw {In°‰v ssd‰-dp-amb cma-N{μ Kpl-bp-tS-Xm-bn. ssa°¬ tPm¿Zm-t\bpw UotKm amd-tUm-Wt- bbpw ap≥\n¿Øn {]Xo-£b - psS Db-c-ß-fn¬ kvt]mSvkpw Zcn{Z Iogm-f-Xzhpw Fßs\ ssItIm¿°p-∂p-sh∂v hy‡-am-°p-∂, Z¬ln k¿Δ-Ie - m-im-eb - nse Ncn-{X-hn-`mKw A[ym-]I - ≥ Zneo]v Fw. tat\m≥ FUn‰v sNbvX "Iƒ®-d¬ lnÃdn Hm^v tamtU¨ C¥y' F∂ {KŸ-Øn¬ Dƒs°m-≈n-®n-cn-°p∂ Cu teJ\w {In°-‰ns‚ am{X-a√ {In°‰v Bkzm-Z\ - Ø - n-t‚bpw Nne BZy-Ime A[ym-bß - ƒ shfn-s∏-Sp-Øp∂ H∂m-Wv. atl-{μ-knMv t[mWn-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ C¥y≥ Soapw ssa°¬ ¢m¿°ns‚ Iogn¬ AXn-Yn-I-fmbn FØnb Bkvt{X-en-b≥ Soapw hnP-b-Z-ian Zn\-amb HIvtSm-_¿ 17-˛\v sIm®n-bnse Phm-l¿em¬ s\{lp tÃUn-bØ - n-en-dß - p-tºmƒ Iym]vS≥ jn∏n-s\-t]mepw kv]¿in-°p-amdv t_mws_ {In°-‰ns\ Ign™ \q‰m≠v BZyw he® Nne hnhm-Z-߃ IqSn ad-™n-cp∂v kv]μn-°p-∂p-≠mIpw. Iogm-f\v lnμp Soans‚ Iym]vS-\m-Imtam F∂ Ncn-{X-Øn-emZyw tI´ apgßp∂ tNmZyw (A∂v lnμp-˛a - p-…ow-˛] - m-gvkn-˛b - q-tdm-]y≥ Soap-If - S- ß - ∂ Izm{UmwKp-e¿ Sq¿W-sa‚m-bn-cp-∂p) A°m-e-ß-fn¬Øs∂ HØp-Xo¿∂p-sh∂v ]d-bmsa-¶nepw B hnhm-Z-Øns‚ cm{„ob ]p\¿hm-b-\-Iƒ Ct∏mgpw {]N-cn-°p∂ ÿnXn°v Ah-bpsS Ae-sbm-en-Iƒ Xo¿Øpw hnkvac - n-®p-Iq-Sm. ImcWw Imepjy-Øns‚ IdpØ \ndw Ie¿∂ B A[ym-b-ß-fn¬ alm-fl-Pnbpw `c-W-LS\m inev]n tUm. _n.-B¿. Awt_-ZvIdpw hen-sbmcp {]Xn-k-‘n-bmbn Hcn-°ep-b¿∂p-h∂ ]q\m DS-ºS- n-bp-sams° A¥¿eo-\a - m-bn-´p-≠v. Ah-sb-¥m-bmepw sIm®n GI-Zn-\-Øn-\mbn Ncn-{X-Øns‚ Ctß Xe-bv°-se-Øp∂ C¥y≥ Soantem Bkvt{X-en-b≥ Soantem h≥InS Xmc-ßf - n-√m-sb-∂X - mWv Ct∏m-gsØ henb h¿Ø-am-\w. C°-gn™ sSÃv ]c-º-c-bn¬ GI-]-£o-b-amb hnPbw (2˛0) t\Sn-b-t∏mƒ Ic-K-X-amb t_m¿U¿ ˛ Khm-kvI¿ t{Sm^n-bp-am-bn-´mWv Fw.F-kv. t[mWn-bpsS hc-hv. Aßs\ {]Ya GI-Zn-\-Ønse {][m\ hntijw k®n≥ sS≠p¬°tdm klo¿ Jmt\m hotc{μ tkhmtKm KuXw Kw`otdm Cim¥v i¿atbm l¿`P≥ kntßm {]⁄ym≥ HmPtbm C√mØ C¥y≥ Soapw dn°n t]m≠nMpw sjbv≥ hmSvkWpw an®¬ tPm¨-kWpw C√mØ Bkvt{X-en-b≥ Soapw BWv If-Øn-en-d-ßp-∂Xv F∂XmWv. Z¬ln Hm∏-W¿ inJ¿ [hms\ ]pXn-b-Xmbn Dƒs∏-SpØnbpw apcfn hnP-bn-t\bpw kptcjv sdbv\-tbbpw \ne-\n¿Ønbpw bph-cmPv knMns\ aS°n hnfn-®pw {]ho¨Ip-am-dn\pw ap\^v ]t´-en\pw tcmlnXv i¿a-bv°p-sa√mw ÿm\w \¬Inbpw bph-Xz-Ønepw {]Xym-i-bn-ep-aq-∂nb Hcp \nc-bv°mWv sNb¿am≥ sI. {ioIm¥v cq]w \¬In-bn-cn-°p-∂X - v. Ch-cn¬ Nnesc-¶nepw Cu ]Xn-‰m≠v Ah-km\w hsc-sb-¶nepw {In°‰v t{]an-I-tfm-sSm∏w \ne-bp-d-∏n-°p-hm≥ t]mhp-I-bm-sW∂v Npcp-°w. Bkvt{X-en-b≥ Soan-em-Is´ ^mÃv _uf¿am-cmb sPbnwkv ]m‰n≥k-tWbpw an®¬ Ãm¿°n-t\bpw ]pXpXmbn Dƒs°m-≈n-°p-Ibpw Im¬ap-´n-t\‰ Kpcp-X-c-amb ]cn-°n¬ \n∂v ap‡\mb I√w s^¿Kq-ksW Dƒs∏-Sp-Øp-Ibpw sNbvXn-cn-°p-I-bm-Wv. Iym]vS≥ ]Z-hn-bn¬ \n∂p≈ dn°n t]m≠n-Mns‚ amdn \nev]v GIm-{K-X-tbm-sS-bp≈ Nne ]p\¿ am\-knI Xøm-sd-Sp-∏p-Iƒ°pw \ho-I-c-W-Øn-\p-ap≈ Ah-kcw At±-lØ - n\v {]Zm\w sNøp-am-bn-cn-°mw. Ãohv thmtbbpw am¿°v sSbvet- dbpw t]mse {]_-e-am-sbmcp Sow \bn-°-s∏-Sm-\p-≠m-bn´pw AXv I¨ap-∂n¬ A{]Xy-£a - m-Ip-∂Xv t\m°n-\n¬t°≠n hcp-∂Xpw C∂m-´n¬ d¨ hmcn-sb-Sp-°m≥ Ign-bmsX hcp-∂Xpw Bkvt{X-en-b≥ \mb-I\v Ak-ly-ambn A\p-`-h-s∏-Sp∂p-≠m-IW - w. hn´p-\n-ev]ns‚ clkyw CXm-Imw. {In°‰v Id-kvt]m-≠‚ v Fkv. cmw a-tljv A`n-{]m-b-s∏-´-Xp-t]mse t]m≠n-Mns‚ "s\an-knkv' BWv C¥y. Hcp hnJymX _m‰vkvam≥ ASn-b-dhv ]d™ CSw. Xmc-s∏m-ena Cs√-∂m-bmepw sIm®n GI-Zn-\Ø - n¬ ImWn-If - psS ]¶m-fnØw Ipd-bp-I-bn-s√∂v {]Xo-£n-°mw. {In°‰v Ia-t‚-‰¿ ]o‰¿ do_°v Fgp-Xn-b-Xpt]mse Hcp C¥ym-˛-B-kvt{X-enb {_m≥Uns‚ {]Xym-LmXw Aßs\ Ipd®p-Im-tW≠ H∂-√. Hcp C¥y-˛B - k - vt{X-enb F≥Iu-≠¿ B¿Pn-°p∂ lname-b≥ Db-c-߃ {In°-‰ns‚ CXn-lm-k-ß-fn¬ Ib-dn-∏-t‰-≠Xv Xs∂. sIm®n t]mcm-´t- ØmsS CØ-hW - sØ sh√p-hn-fnbpw Ah-km-\n-°p-∂n-√. AXn\v hnimJ-]-´-W-tØbpw (H-IvtSm-_¿ 20) tKmh-bn-tebpw (H-IvtSm-_¿ 24) a’-c-߃ IqSn Ign-bW - w. F¥m-bmepw hn]p-ea - mb kpc£m {Iao-Ic - W - ß - f - S- °w kI-eXp-sam-cp°n sIm®n Bth-i-I-c-amb Hcp GI-Zn-\-Øn\v k∂-≤-am-bn-°-gn-™p.

p-Ip-am¿ W v j n h hn. ]{Xm[ - n-]¿

Tripunithura News: Views and opinions expressed in this newspaper are not necessarily those of Tripunithura News. Tripunithura News reserves the right to use the information published herein in any manner whatsoever. While every effort has been made to ensure accuracy of the information published in this edition, neither Tripunithura News or any of its employees accept any responsibility for any errors or omission. Further Tripunithura News does not take any responsibility for loss or damage incurred or suffered by any subscriber/reader of this newspaper as a result of his/her accepting any invitation/offer published in this newspaper. No part of this newspaper may be reproduced in any form without the written permission of the publisher.

A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops. —Henry Brooks Adams

Fw.-F≥. hnP-b≥: ad-hn-bpsS c≠p h¿j-߃ hnP-b≥ amjns‚ {]`m-j-W-߃°v XymK-Øn-t‚bpw Bfl hnip-≤n-bptSbpw ]c-`m-K-tim-`-bp-≠m-bn-cp-∂p-Xp-sIm-≠mWv ae-bm-fn-Iƒ At±-lØns‚ hm°p-Isf s\t©-‰n-b-Xv. Ncn{Xw X∂n-te-ev]n-®- ZuXyw, F{X B]¬°-c-am-bm-epw, \nd-th-t‰-≠-Xp≠v F∂ ssÿcyw Ah-km\ \nanjw hsc At±-lsØ hns´m-gn-™n-cp-∂n-√. t{]w_m_p

\mw

s\©p-s]m´n I¨an-gn®v t\m°n-\n∂ DZm-Øhpw Kw`o-c-hp-amb B acWw kw`-hn-®n´v c≠p h¿jw ]n∂n-´n-cn-°p-∂p. Hm¿Ω-Iƒ _m[y-Xbmbn FÆp∂ ae-bm-fn°v adhn DØ-c-hm-Zn-Xz-ß-fn¬ \n∂p≈ tamN\w IqSn-bm-Wv. F∂m¬ hnP-b≥ amjns\ ae-bmfn ad-∂Xv XnI®pw t_m[-]q¿Δw kr„n-°-s∏´ A¥-co-£-Øn-em-Wv. Atem-k-c-s∏-Sp-Øp-∂Xpw kz¥w h¿§- Xm-Xv]-cy-߃°v FXncp \n¬°p-∂Xp-amb F¥n-t\bpw Hm¿Ω-I-fn¬ \n∂v _lp-Zqcw AI‰n \n¿ØpI F∂Xv BtKmf apX-em-fn-Ø-Øns‚ ]pØ≥ X{¥-ß-fn¬ H∂m-Wv. aqe-[\ hym]-\Øn\pw kmwkvIm-cnI A[n-\n-th-i-Øn-\p-ambn km{am-PyXzw FØn-t∏m-cp∂ kΩXn \n¿Ωm-W-Øns‚ (consent manufacturing) as‰mcp coXn-bmWv Hm¿ΩI-fpsS D∑q-e-\w. Cu bmYm¿∞yw hnP-b≥ amjn-√mØ c≠p h¿j-ß-fn-emWv \ap°v icn°pw t_m[y-s∏-´-Xv. ÿm]-\-h¬°-cn-°-s∏´ hymP _nw_-ßfpw Ah-bpsS {]Xy-b-imkv{X {]Xn-\n-[m-\-ß-fp-amWv ae-bm-fn-bpsS s]mXp-Po-hnXsØ \nb-{¥n-°p-∂-Xv F∂-XmWv Cu ad-hn-bpsS apJy Imc-W-hpw. F√m a\p-jycpw _p≤n-Po-hn-I-fmWv F∂ {Kmwjn-b≥ k¶-ev]\w \ΩpsS s]mXp-t_m-[sØ Hcp ImeØpw DW¿Øn-bn-´n-√. km[m-cW a\p-jy-cpsS bp‡n-tbbpw \oXn-t_m-[-tØbpw A`n-kw-t_m-[\ sNøp-tºm-gmWv Hcmƒ bYm¿∞-Øn¬ _p≤n-Pohn Bbn-Øo-cp-∂Xv F∂v hnP-b≥ amjns‚ Pohn-XØn-t‚bpw Nn¥-If - p-tSbpw I\¬sh-fn-®Ø - n-eq-sS-bmWv \ap°v IqSp-X¬ t_m[y-s∏-´-Xv. F¨]-Xp-Iƒ hsc-bp≈ Fw.-F≥. hnP-bs‚ kmwkvIm-cnI PohnXw kmln-Xyw, a\x-im-kv{Xw, Z¿i\w F∂o taJ-e-Ifnse GIm¥ hym]m-c-ß-fm-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ AXn\p tij-ap≈ At±-l-Øns‚, kmwkvIm-cnI A[n\nthi-Øn-s\-Xn-sc-bp≈ \nc-¥c t]mcm-´-amWv \mw Adn-bp∂ Fw.-F≥. hnP-bs\ P\-lr-Zb - ß - f - n¬ {]Xn-jvTn-®X - v. hnP-b≥ amjns‚ {]`m-j-W-߃°v XymK-Øn-t‚bpw Bfl hnip-≤n-bptSbpw ]c-`m-Kt- im-`b - p-≠m-bn-cp-∂p-Xp-sIm-≠mWv ae-bm-fn-Iƒ At±-lØ - ns‚ hm°p-Isf s\t©-‰n-b-Xv. Ncn{Xw X∂n-te-ev]n-®- ZuXyw, F{X B]¬°-c-ambm-epw, \nd-th-t‰-≠-Xp≠v F∂ ssÿcyw Ah-km\ \nanjw hsc At±lsØ hns´m-gn-™n-cp-∂n-√. bmYm¿∞ysØ ap≥ hn[n-I-fn-√msX ]p\¿hm-b\bv°v hnt[-b-am-°p∂ Hcp coXn Fw.-F≥. hnP-b≥ F°m-ehpw ]n≥Xp-S¿∂pt]m-∂n-´p-≠v. hy‡n-N-cn-{Xhpw kmaq-lnI Ncn-{Xhpw thdn´ Ad-Iƒ As√∂pw Ah ]c-kv]cw kwh-Zn®pw Xnc-kvI-cn®pw cq]-s∏-Sp∂ kmaq-lnI Dev]-∂-ßfmWv Ie-bp-tSbpw kwkvIm-cØ - n-t‚bpw D]-e_ - v[n-Is - f∂pw hnP-b≥ amjv Bh¿Øn®v shfn-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. sshtem-∏n-≈n, Nß-ºp-g, Ipam-c-\m-im≥, _jo¿ XpS-ßnb Fgp-Øp-Im-sc-°p-dn-®p≈ ]T-\-ß-fnepw Nn{X-I-e, kwKo-Xw, t^mIvtem¿, \c-hwi imkv{Xw, hnZym-`ymkw, kmwkv°m-cnI hna¿i-\w, cm{„obw XpS-ßnb taJ-e-I-fn-ep≈ CS-s]-S-ep-I-fnepw Cu hnizmk-Zm¿Vyw Is≠-Øm-\m-Ipw. Fw.-F≥. hnP-b≥ Pohn-®n-cp∂ ImeØv Dd-bn-en-´n-cp∂ hmƒ Ct∏mƒ ]ecpw kss[cyw ]pd-sØ-SpØv hoin-Øp-S-ßn-bn-cn-°p-∂p. Sn. ]fl-\m-`s\ t]mep-≈h - ¿ A⁄m-Xa - mb GsXms°tbm Ic-ßf - p-tSbpw Bi-bß - f - p-tSbpw ]n≥_-e-Øn¬ hnP-b≥ amjns\ hna¿in-°p-tºmƒ Ht∂m¿°p-I. Fw.-F≥. hnP-b-\n¬ \n∂v ]I¿∂p In´nb a\p-jy∏-‰ns‚ Du¿÷w ]n≥]-‰p∂ At\-Imbncw a\p-jy¿ tIc-f-Øn¬ Ct∏mgpw Pohn-®n-cn-∏p-≠v. Ah¿°v Sn. ]fl-\m-`s‚ DZo-cW - ß - f - psS KqV-e£ - y-߃ Xncn-®d - n-bm-\m-Ipw. A[n-Imc ]mZZmky-Øns‚ Al-¶mcw Ncn-{X-Øns‚ Bflm-hns\ Nhn´n ae¿Øn tIc-fob kaq-lsØ Bfl-\n-μb - psS ]mXm-fØ - n-tebv°v Nhn-´n-Xm-gvØp∂ ImgvNb - v°mWv hnP-b≥ amjn-√mØ Cu c≠p h¿j-Øn¬ \mw km£n-bm-b-Xv.


Ipcp-∂p-Iƒ°v

Pages 12 Published every Sunday

hnP-b-Z-ian

3

SUNDAY

Oct 17 to 23, 2010

Wedding Cards, all types of Printing works, DTP, Project Report, Photostat, Colour Lazer Print, Colour Photostat

Biw-kI - ƒ

PRINT FAST PAGE 3

SUNDAY OCT 17 TO 23, 2010

P\-ssa{Xn t]meo-kns‚

P\-Iob hmb-\-ime Sn.-F. taml-\≥ ⁄m\ temIØv hnkvt^m-S\w kr„n-®p-sIm≠v A£-c-ßsf Pzen-∏n®p \n¿Øm-\p≈ Hcp kwcw-`Øn-\mWv \nb-a-]m-e-I¿ cq]-I-ev]\ sNøp-∂-Xv. P\ssa{Xn t]meo-kns‚ H´-\-h[n Poh-Im-cpWy {]h¿Ø-\ß-fn¬ \n∂pw XnI®pw hyXy-kvX-amWv P\-Iob hmb-\ime F∂ tIm¨sk-]v‰v. BXpc tkh-\ c - w-KØv A∂-ambpw AK-Xn-Iƒ°v B{ib-ambpw Bew-_l - o-\¿°v AØm-Wn-bmbpw kaq-lØ - n\v kplr-Ømbpw amdnb t]meo-kns‚ ]pXnb apJ-amWv hmb\-im-eb - psS kam-cw-`t- ØmsS shfn-hm-°s - ∏-Sp-∂X - .v t_m[h¬°-c-W-Øns‚ `mKw IqSn-bmWv hmb-\-im-e. "hmbn®p hf-cpI' F∂ ap{Zm-hmIyw {]mh¿Øn-I-am-°m-\p≈ Hcp Nph-Sp-hbv]v F∂-Xn¬ Ign™v as‰mcp {]tXy-IX IqSn CXn-\p-≠v. t]meokv hn`m-Ks - Ø-Ip-dn®v s]mXp-ka - q-lØ - n\p≈ sX‰n-≤m-cW ]q¿W-ambn Zqco-Ic - n-°m≥ Cu {]ÿm\-Øn\p Ign-bp-sa-∂Xp IqSmsX kzbw hf-cm\pw a‰p-≈h¿°v hn⁄m\w hnX-cWw sNøm\pw CXp hgnh-bv°psa∂v \ap°v kam-iw-kn-°mw. kaq-l-a-\- m£n°v ImXemb am‰-Øn\v CXv \nan-Ø-am-Im-Xn-cn-°n-√. hmb-\-bn¬ A`n-cpNn hf¿Øm\pw AXp-hgn apJy-[mc-bn¬ \n∂pw hgp-Xn-t]m-Ip∂ bphm-°sf Xncn-®p-sIm≠p h∂v kaql ]ptcm-KX - n-bn¬ Ah-cpsS I¿Ω-tijn {]tbmP-\s - ∏-Sp-Øm\pw CXv {]tbm-P\ - s - ∏-Sm-Xn-cn-°n-√. ]uc-[¿ΩsØ-°p-dn®pw kaq-l-Øn¬ h®p ]pe¿tØ≠ BNmc acym-Z-I-sf-°p-dn®pap≈ t_m[-h¬°-c-Whpw Cu {]{Inb-bn-eqsS Dcp-Øn-cn-™p-h-cpw. "kzbw Pohn-°p-Ibpw a‰p≈-hsc Pohn-°m≥ A\p-hZ- n-°p-Ibpw sNøpI' F∂ kmaqlnI ho£-W-amWv ChnsS {]mh¿Øn-I-am-Ip-∂-Xv. Xß-fpsS I¿Ø-hy-߃ \nd-th-‰p-∂-Xns‚ `mK-ambn \oXn-\n¿Δ-l-W-Øn¬ ]£-]m-X-]-c-a-√mØ Hcp kao-]\-amWv P\-߃ \nb-a] - m-eI - c - n¬ \n∂pw F°m-ehpw {]Xo£n-°p-∂X - .v AXn\v tIm´w kw`-hn-°p-tºmƒ DS-se-Sp-°p∂ Akz-ÿX - bpw B{I-aW - h - m-k\ - bpw kaq-lØ - n¬ Nn{Z-i‡n-I-fpsS hf¿®bv°v B°w Iq´pw. AXn\v Ign-™mWn-´n-s√-¶n¬ Ht´sd kmaqly Zpc-¥-߃°v AXv hgn-acp-∂n-Spw, Xo¿®. P\-ß-fpsS Poh\pw kzØn\pw kpc-£n-XXzw Dd-∏m°p-∂-Xns‚ `mK-am-bmWv dkn-U‚ vkv Atkm-kn-tb-j-\pI-fp-ambn _‘-s∏´p {]h¿Ø-\-߃ _o‰v Hm^o-k¿amcpsS t\Xr-Xz-Øn¬ \S-°p∂ Xv. P\-k-º¿° ]cn-]m-SnIfpw CXn-\Iw ^ew I≠p-Xp-Sß - n-bn-´p-≠v. hoSp-ho-Sm-¥c - -

Opp.DOWN TOWN, Ph: 2777660

hn

ap≈ kμ¿i-\ß - fpw t]meo-kn-t\m-Sp≈ P\-ßf - psS ImgvN∏m-Sn¬ {Inbm-flI am‰w hcp-Øp-∂p-≠v. kpc£m am¿§ßsf kw_-‘n-®p≈ eLp teJ-Ifpw Gsd {]tbm-P-\{]-Za - m-Wv. Ab¬°m-cp-ambn kulr-Z_ - ‘w ÿm]n-t°-≠X - ns‚ HuNn-Xyhpw tcJ Nq≠n-°m-Wn-°p-∂p. dkn-U≥kv Atkmkn-tb-j-\p-I-fpsS A`mhw ]cn-l-cn-°p-∂-Xn\pw t]meokns‚ `mK-Øp-\n∂pw \nc-¥c ]cn-{iaw \S-°p-∂p-≠v. Cu kml-N-cy-Øn¬ Hcp hmb-\-im-e-bpsS kam-cw`w Ah-kt- cm-Nn-Xa - m-Wv. s]mXp-P\ - ß - f - n¬ {]tXy-In®v, hmb\-°m-cn¬ \n∂pw koam-Xo-Xa - mb kl-Ic - W - a - mWv e`n-°p∂-sX-∂mWv kwLm-SI - c - psS kpZr-Va - mb A`n-{]mbw. A[nIw sshImsX hmb-\i - m-eb - psS DZvLm-S\w \n¿Δln-°s - ∏-SW - s - a-∂mWv Ah¿ B{K-ln-°p-∂X - v. AXn-\p≈ F√m AWn-bd {]h¿Ø-\-ßfpw kPo-h-ambn Xs∂ \S∂p-sIm-≠n-cn-°p∂p H∏w ]pkvXI tiJ-c-Whpw Du¿÷kz-e-ambn Xs∂ \S-°p-∂p-≠v. kaq-lt- ØmSp sNøp∂ \∑ \nd™ Cu kwcw-`Ø - n\v "Xr∏q-Wn-Øpd \yqkn's‚ `mhp-I-߃.

Fcq¿ kulrZ dkn-U≥kv Atkm-kn-tb-j≥ C∂v sshIo´v 5 aWn°v Fcq¿ kulrZ dkn-U≥kv Atkm-kn-tb-js‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ hm¿Uv 48-˛se Ccpap-∂-Wn-I-fpsS ÿm\m¿∞n-Iƒ hm¿Uns‚ hnI-k-\sØ-°p-dn®v Fkv.-B¿.-F. 146-˛-D-Æn-°r-jvWs‚ hkXn-bn¬ sh®v kwkm-cn-°p-∂p.

F{Um°ns‚ "t\¿°p-t\¿' Xr∏qWn-Øp-d-˛-Xn-cp-hm-¶pfw {]tZ-isØ 41-˛-Hmfw Atkm-kn-tb-j\ - p-Isf {]Xn-\n-[o-Ic - n®v F{Um°v Xr∏q-Wn-Øpd taJem IΩ-‰n-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ "t\¿°p-t\¿' ]cn]mSn \S-∂p. sI.-]n. tKmIp-e≥ (F-{Um°v taJem {]knU‚ v) A≤y-£X hln® tbmK-Øn¬ sI.-F. DÆn-Øm≥ (F-{Um°v Pn√m sk{I-´-dn) "Xr∏q-WnØpd 2025' F∂ F{Um°v hnI-k\ k¶ev]w Ah-X-cn-∏n-®p. F{Um°v taJem sk{I-´dn \μIp-am¿ kzmKX {]kwKw \S-Øn. F{Um-°ns‚ "Xr∏q-Wn-Øpd 2025' F∂ hnIk\ k¶ev]w hfsc Imcy-߃ ]Tn®v cq]w \¬Inb-Xm-sW∂pw Xr∏q-Wn-Øp-d-bpsS ka{K hnI-k\ - Ø - n-\p≈ F√m klm-bß - fpw hmKvZm\w sNbvX-Xn\p ]pdsa F{Um-°ns‚ Bh-iy-amb ap\n-kn-∏m-en‰n ˛ sdkn-U‚ vkv Atkm-kn-tb-j≥ kwbp‡ IΩ‰n cq]o-I-cn-°p-hm-\p≈ \S-]-Snbpw \K-c-k` kzoI-cn-t°-≠-Xm-sW∂v kn.-F≥. kpμc≥ A`n-{]m-b-s∏-´p. F{Um°v Ah-X-cn-∏n® hnI-k\ k¶ev]w "2025', Hcp sat{Sm t]mfn-‰≥ kn‰n F∂ ImgvN∏mSv \ap°v ap∂n¬ D≠m-IW - s - a∂pw sdkn-U‚ k v v Atkm-kn-tb-j\ - p-Isf Dƒs°m-≈n®pw Ah-cpsS A`n-{]mbw IW-°n-se-SpØpw D≈ Hcp {]h¿Ø\ ssien-bm-bn-cn°pw Xr∏q-Wn-Øp-d-bpsS hnI-k-\Øn¬ ssIs°m-t≈≠sX∂pw B¿. thWp-tKm]m¬ ]d-™p. ]c-ºc - m-KX hyh-kmb kwc-£W - w, ASn-ÿm\ kuI-cy-ßfpw \ne-hn-ep≈ Imcy-߃ {]tbm-P\-s∏-Sp-Øn-s°m-≠pap≈ hnhn[ hnI-k\ ]≤-XnIfpw AS-ßp∂ Hcp ka{K ]≤-Xn-bmWv Dt±-in°p-∂-sX∂v hn.-B¿. hnP-b-Ip-am¿ hni-Zo-I-cn-®p. XpS¿∂p \S∂ "t\¿°p-t\¿' ]cn-]m-Sn-bn¬ hnhn[ Atkm-kn-tb-j-\p-Iƒ Xß-fpsS {]iv\ß-fmb sh≈-s°´v, tdmUp-I-fpsS timN-\o-bm-hÿ, ]c-º-cm-KX Pe-t{km-X-kp-I-fpsS kwc-£Ww, _kvdq´v, tÃm∏-\p-h-Zn-°¬, Fkv.-F≥. PwKvj≥ hnI-k-\w, amen\y kwkv°-c-Ww, hgnhn-f° - ,v ]m¿°v/I¨sh≥j≥ sk‚¿, hnZym-`ymk ÿm]-\ß - f - psS C∂sØ Ahÿ F∂n-hs - b-°pdn- ® pw, sIm®n˛a[pc ]mXbpsS \ne- h n- e p≈ Asse≥sa‚ v \ne-\n¿Øn-s°m-≠p≈ hnI-k\ - w, sat{Sm sdbn¬, _kv t_ \n¿Ωm-Ww, hnhn[ tXmSp- I - f psS ipNo- I - c Ww/\ho- I - c - W w, ta¬∏me\n¿Ωm-Ww, hnhn[ ]pXnb tdmUp-If - psS \n¿ΩmWw F∂n-h-sb-°p-dn-®p≈ \n¿t±-i-ßfpw Ah-X-cn-∏n-®p. t]mfn h¿§okv (F-{Um°v {Sj-d¿) tamU-td-‰dm-bn-cp-∂p. ]n.-sI. N{μ-ti-J-c≥ (F{Um°v sshkv {]kn-U‚ v) \μn ]d-™p.

Ready to Occupy

FLAT FOR SALE 1175 Sq.ft. 3 Bed Room. Near Water Tank. Ground water + Drinking water for 24 hours. Ideal for Hindu (Veg.) Family. No Brokers Please

Contact : 9388485620


Pages 12 Published every Sunday

4

SUNDAY

Oct 17 to 23, 2010

Km‘n-b≥ Nn¥-Iƒ C∂pw {]k‡w Km‘nb≥ Nn¥-Iƒ C∂pw hfsc {]k-‡-am-sW∂v PÃnkv sI. ]fl\m-`≥ \mb¿ A`n-{]m-b-s∏-´p. `mcX k¿°m-cns‚ tI{μ ^o¬Uv ]ªn-kn‰n hn`m-Kw, sIm®n≥ kuØv tdm´-dn-bpsS tkh\ hn`m- K - a mb Xncp- h m- ¶ pfw tdm´dn IΩyq-Wn‰n tIm¿ almflm amXr-`qan ÃUn k¿°nƒ F∂n-hb - psS B`n-ap-Jy-Øn¬ kwL-Sn-∏n® Km‘n Pb¥n hmcm-tLmj kam-]\ ktΩ-f\-Øn¬ ]s¶-SpØv kwkm-cn-°p-I-bmbn-cp∂p At±-lw. kuØv tdm´dn {]kn- U ‚ v Fw.- F .- F - k v . tat\m≥ A≤y-£X hln-®p. kwÿm\ ]ªnIv dnte- j ≥kv hIp-∏ns‚ kl-I-c-W-tØmsS kwLSn-∏n® tbmK-Øn¬ alm-flm-Km‘n bqWn-th-gvkn‰n t{]m˛-sshkv Nm≥ke¿ tUm. cmP≥ h¿§okv apJy {]`mjWw \S-Øn. tdm´dn Unkv{SnIvSv sk{I-´dn thWp-tKm-]me tat\m≥ BapJ {]kwKw \S-Øn. NS-ßn¬ kzmX{¥y ka-ct- k-\m-\n-bmb Xne-I≥ Imh-\m-ens\ BZ-cn-®p. tbmK-Øn¬ ^o¬Uv ]ªn-kn‰n tPmbn‚ v Ub-dI - Sv ¿ Fkv. kp{_-“Wyw kΩm-\ß - ƒ hnXcWw sNbvXp. tbmK-Øn¬ B¿.-kn.-

Km‘nP-b¥n hmcm-tLm-jØ - ns‚ kam-]\w Ipdn®v sIm®n≥ kuØv tdm´dn tI{μ ^o¬Uv ]ªn-kn‰n F∂n-h-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ {]apJ kzmX{¥y kac tk\m\n Xne-I≥ Imh-\m-ens\ PÃnkv sI. ]fl-\m-`≥\m-b¿ s]m∂mS Nm¿Øn BZ-cn-°p-∂p. kn. tIm˛- H m¿Un- t \- ‰ ¿ Fw. bp∂ {Kma-]-©m-bØv {]kn-U‚ v C.cRvPnXvIpam¿, Pn√m ^o¬Uv ]ªn- hn. X¶-∏s\ NS-ßn¬ D]-lmcw \¬In kn‰n Hm^o- k ¿ Fkv . {]Im- i v , BZ-cn-®p. hnhn[ hnZym-`ymk klm-bbqWn‰v sk{I-´dn t_kn¬ t]mƒ ßfpw Ahm¿Up-Ifpw bqWn-t^m-apF∂n-h¿ kwkm-cn-®p. ÿm\-sam-gn- Ifpw tbmK-Øn¬ hnX-cWw sNbvXp.

KXm-KX XS w teIvtjmdn\v s]m√m∏v

sIm®n sat{Sm \K-c-Ønse Xnc-t°-dnb Bip-]- amdn-b, tIcf kwÿm-\-Øns‚ Xs∂ Btcm-Ky -tk-h-\{Xn-If - nsem-∂m-b teIvtjm¿ tlmkv]n-‰e - ns‚ {]th-i\ Ihm-SØ - n\v kao-]a - p≈ KXm-KX XS w NnIn’ tXSnsb-Øp∂ tcmKn-Iƒ°pw P\-߃°pw hfsc _p≤n-ap´p-Iƒ kr„n-°p-∂-Xmbn ]cm-Xn. sslth-bn¬ \n∂pw Bip-]{- Xn-bn-tebv°v {]th-in-°p∂ `mKsØ tdmUn\v th≠{X hnkvXmcw C√m-ØX - p-sIm-≠mWv CXv. tcmKnI-fpsS hc-hp t]m-°p-ambn _‘-s∏´v henb P\-Ønc°v A\p-`-h-s∏-Sp∂ CS-am-Wn-Xv. hnkvXr-Xa - mb ss_]mkv tdmUn\v Xne-I° - p-dn-bmbn

NANAS

COFFEE WORKS

cw-KØv henb ]mZ-ap-{Z-Iƒ CXn-t\mSIw ]Xn-∏n-®p- I-gn™ teIvtjm¿ Bip]{XnbpsS {]h¿Ø-\-Øns‚ Hmtcm B≠p-Iƒ ]n∂n-Spt¥mdpw Cu KXm-KX XS w IqSp-X¬ cq£-am-bn-s°m-≠n-cn-°p-Ib - m-Wv. tcmKn-If - psS \nc-¥c - hpw hn-]p-e-hp-amb hen-sbmcp hebw kz¥-ambp≈ \ΩpsS cmPy-Øns‚ Xs∂ BtcmKy NnIn’m cwKsØ {]K-¤a-Xn-I-fmb Hcp ]nSn tUmIvS¿am¿ tkh-\-a-\p-jvTn-°p∂ Hcp ÿm]-\a - m-Wn-Xv. Hcp t{Smam-sI-b¿ tlmkv]n-‰¬ IqSnbm-b-Xn-\m¬ ASn-b-¥c sshZy-k-lmbw Bh-iy-s∏´v Opp.Main Office, Tripunithura Dealers in Post Quality Ph: 2777329, Coffee, Chicory &94470 Tea 48861

Neighbourhood Events

alm-flbv°v sF.-Fw.-F. Ahm¿Uv

tZiob c‡-Zm\ hmcm-Nc - W `mK-ambn G‰hpw IqSpX¬ c‡-Zm\w \SØn kwL-S-\-Iƒ°p≈ sF.Fw.-F. Ahm-¿Uv Xncp-hm-¶pfw almflm amXr-`qan ÃUn k¿°n-fn-\p-th≠n tIm˛-Hm¿Un-t\-‰¿ Fw. cRvPnXvIpam¿ sshZy Iem-\n[n tUm. kn.-sI. cmaN-{μ-\n¬ \n∂pw G‰p-hm-ßp-∂p. temI c‡-Zm\ hmcm-Nc - W - Ø - n-t\m-S\ - p-_‘ - n®v FdWm-Ipfw sF.-Fw.-F. G¿s∏-Sp-Ønb anI® c‡Zm-Xm-°ƒ°p≈ kwL-S-\-Iƒ°m-bp≈ Ahm¿Uv alm-flbv°v e`n-®p. Ign™ h¿jw Fd-Wm-Ipfw Pn√-bpsS hnhn[ tImtf-Pp-I-fn-embn kwL-Sn-∏n® c‡-Zm\ Iymºp-I-fn-embn 125-˛-Hmfw bqWn‰v sF.Fw.-Fbv°v \¬Im≥ Xncp-hm-¶pfw alm-flbv°v km[n-®p. c‡-Zm\ cwKØpw kuP-\y-ambn hnZym`ymk ÿm]-\-ß-fnepw \S-Øn-h-cp∂ c‡-Zm\ t_m[-h¬°-cW ]cn-]m-Sn-If - mWv alm-flbv°v sF.Fw.-F. ]pc-kI v mcw t\Sn-s°m-Sp-ØX - .v alm-flb - ° v pth≠n tIm˛-Hm¿Un-t\-‰¿ Fw. cRvPn-XvIp-am¿ sshZy Iem-\n[n tUm. kn.-sI. cma-N{- μ-\n¬ \n∂pw G‰p-hm-ßn. 4˛mw Xh-W-bmWv alm-flbv°v sF.Fw.-F. ]pc-kvImcw e`n-°p-∂-Xv.

[mcmfw tcmKn-Iƒ ChnsS FØp-∂p-≠.v (C-h¿s°ms° Bip-]{Xn Ihm-S-Øn\v ap∂n-ep≈ KXm-KX XS w D≠m-°p∂ _p≤nap-´p-Iƒ ]d-™dnbn-°msX hø.) ss_∏m-kn¬ \n∂pw t\m°p-tºmƒ hnim-e-amb ]m¿°nwKv Gcn-b-tbmSp IqSnb, {Sm^nIv XS w H´pta A\p-`-h-s∏-Sn√ F∂ tXm∂¬ Df-hm-°p∂ Xc-ØnemWv teIvtjm¿ tlmkv]n-‰¬ \ne sIm≈p-∂-sX¶nepw kwKXn AX-√m-sb-∂X - mWv kXyw. hnim-ea - mb ss_∏mkv hgn sX°p-\n∂p hcp∂ Hcp hml\w s\´q¿ PwKvj≥ hsc-sbØn {ia-I-c-amb Hcp bqtS¨ FSpØp-thWw Bip-]{- Xn-bpsS {]th-i\ Ihm-SØ - n-\S- pØv FtØ-≠X - .v {]th-i\ Ihm-SØ - n\v ap∂n-embn AXnepw Aku-Icyw \nd™ Hcp bqtS¨ Bip-]-{Xn-bn¬ \n∂pw ]p-d-tØbv°v t]mIp∂ hml-\-ßfpw Bip-]{Xn-bn-tebv°v {]th-in-°m≥ th≠n bqtS¨ FSp-°p∂ hml-\ß - fpw F√mw IqSn {]th-i\ Ihm-SØ - n\v kao]w henb KXm-KX kvXw`\w Xs∂ kr„n-°p-∂p. Cu ÿnXn XpS¿∂m¬ ss_∏m-kn¬ IqSn-bp≈ hml\ KXm-K-XsØ Xs∂ CXv {]Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-°pw. XnI®pw Aim-kv{Xo-ba - mb coXn-bn-emWv Cu `mKsØ KXm-KX kwhn-[m\w \S-∏n-em-°n-bn-cn-°p-∂Xv. Cu {]iv\-Øn\v Hcp imizX ]cn-lmcw D≠m-°W-sa∂v Bh-iy-s∏´v Bip-]{Xn amt\-Pvsa‚ v _‘s∏´ A[n-Ir-X¿s°√mw ct≠m aqt∂m XhW ]cmXn ka¿∏n-®n-cp-∂p-sh-¶nepw Hcp \S-]S- nbpw D≠m-bn-√. Cu kml-N-cy-Øn-emWv Bip-]{Xn A[n-Ir-X¿ sslt°mS-Xn-bpsS klmbw tXSn-bXv. sslt°m-SX - n-bpsS \n¿t±im- \ p- k - c Ww \mj- W ¬ sslth A[nIrX¿°v ap≥]msI teIvtjm¿ Bip-]-{Xn- {]iv\ ]cn-lm-c-Øn\mbn Hcp \n¿t±-iw apt∂m´p shbv°p-I-bp-≠m-bn. Bip-]{XnbpsS {]th-i\ Ihm-SØ - n-\S- pØv s\´q¿ ]meØn-t\mSv tN¿∂v Hcp A≠¿]mkv \n¿Ωn®v Cu KXmKX Xnc°v Hgn-hm-°-W-sa-∂mWv Bip-]{Xn A[n-IrX¿ Bh-iy-s∏-Sp-∂-Xv. F∂m¬ \mj-W¬ sslth AtXm-dn-‰n-bn¬ \n∂p CXp-hsc th≠ \S-]S- n-Is - fm∂pw D≠m-bn-´n-√. BIvkn-U‚ v tIkp-I-f-S°w AXym-k∂ \ne-bn-emb- Ht´sd-t∏¿ Zn\w-{]Xn ASn-b-¥c sshZyk- l mbw tXSn- s b- Ø p∂ teIv t jm¿ Bip- ] {Xn Ct∏mgpw Cu {]iv\Ø - n\v Hcp imizX ]cn-lmcw tXSm\p≈ bXv\w Dt]-£n-®n-´n-√. Opp.Main Post Office, Tripunithura Ph: 2777329, 94470 48861


Pages 12 Published every Sunday

5

SUNDAY

]n.-F-kv. cma≥\m-b¿, Fcq¿ ∏qWn-Øpd ˛ acSv am¶m-bn¬ aT-Øn¬ 1972 s^{_phcn 14-˛\v sI.-B¿. \mcm-b-W-dm-hp-˛-cm[m dmhp ZºXn-am-cpsS ]p{X-\mbn P\n-® tKm]o-Ir-jvW≥ Xr∏qWn-Øpd kwkvIrX tImtf-Pn¬, Fkv.F - k - .v F - ¬.-kn. hsc hnZym-`ymkw sNøp-I-bp-≠m-bn.- N-°w-Ip-f-ßc inh-t£{X-Øn¬ 10 h¿jhpw tXh-c-°m-hn¬ Hcp h¿jhpw Iogvim-¥n-bmbpw \h-{Kl t£{X-Øn¬ c≠p-h¿jsØ im¥n-bmbpw 2003 apX¬ 2 h¿j-°mew tNm‰m-\n-°c Ipgntb‰v t£{X-Øn¬ ta¬im-¥n-bmbpw Ccp-∂n-´p-≠.v DUp∏n i¶-c-\m-cm-b-W≥ amÃ-dpsS Iogn¬ 8 h¿j-tØmfw kwKoXw ]Tn-®p. Ign™ 15 h¿j-ß-fmbn "tkm]m\w' Hm¿°kv{S kwL-hp-ambn tIc-fØ - n-ep-S\ - ofw Km\-ta-f˛- ` - ‡n-Km-\-ta-f-Iƒ \S-Øn-s°m-≠n-cn-°p-∂p.- -a-c-´nse ho´p ]cn-kc - Øp ]mSm-\m-{K-ln-®n-cp∂ Ggp-t]¿ ktΩ-fn®v "X´n°q-´n-bX - m-'bn-cp∂p {]kvXpX Iem-kw-LS- \ - . A∂v HØpIq-Sn-bn-cp∂ ]ecpw ]e ta®n¬ ]pd-߃ tXSn ]ncn™p-t]m-bt∏mƒ XnI®pw H‰-bm-\mbn t]mb tKm]o-IrjvW≥, imkv{Xob kwKoXw, efnX kwKoXw F∂n-hbn¬ Xmev]c - y-ap≈ ]pXp-Xe - a - p-dI - ƒ°v ¢ms -SpØv h∂p. Ct∏mgpw AXp XpS-cp-∂p. Hcn-°¬ A\p-Kr-loX Kmb-I\pw kwKo-X⁄ \ - p-amb ssIX{]w Zmtam-Z-c≥ \ºq-Xn-cn-bp-ambn aq∂p an\n‰p kwkm-cn-°p-hm-\p≈ Hc-h-kcw tKm]o-Ir-jvW\p ssIh∂p. ]t£ B k-tΩ-f\w Zo¿Ln®v aq∂p aWn-°q-tdmfw IS-∂p-t]m-bXv "kwKoX temIsØ It√me Pme-ßf - n¬' s]´v apßnbpw s]mßnbpw sIm≠n-cp∂ Ccp-hcpw Adn™-tX-bn-√. Xs‚ cN\-bn¬ hncn™Xpw, ]n∂oSv AS°hpw am[p-cyhpw HØn-W-ßnb kzc-Øn-\p-S-a-bmb cm[nIm XneIv Imk-‰n¬ Be-]n®Xpamb ""HØncn t\mºp-Iƒ t\m‰n-cp∂p Hma-\-°-Æs\ ImWp-hm-\mbv'' F∂ Km\-w Xm≥ ]mSn tIƒ∏n-®t- ∏mƒ ssIX{]w kzbw ad-∂n-cp∂p t]mb B hnIm-cm-hÿ Hm¿°ptºmƒ tKm]oIr-jvW\v C∂pw Dƒ∏p-fI - w. tNm‰m-\n°c tZho t£{X-Øn¬ \SØnb "Xmc-kwKa kwKo-Xm¿®\'bn¬ kwLm-S-I-cmb ssIX-{]w, Sn.-Fkv. cm[m-Ir-jvW≥, ]tc-X-\mb kwKo-X-kw-hn-[m-b-I≥ cho-{μ≥ XpS-ßnb {]ap-J-tcm-sSm∏w tKm]o-Ir-jvW\pw Xt‚-Xmb ]¶p hln-°p-I-bp-≠m-bn-. Km\-c-N-bn-Xmhv, kwKoX kwhn-[m-b-I≥, Kmb-I≥ F∂o \ne-I-fn¬ Hcpt]mse tim`n-°p∂ tKm]o-Ir-jvW≥ "IrjvW XneIw'

Xr

Pride of Thripunithura

Oct 17 to 23, 2010

F∂ Imk-‰n-\p-th≠n ]mSnb "]q¿Æ-X-bm-sbmcp Aºew.... Fs‚ hey-ºew' F∂ Km\w Gsd lrZy-am-bn-´p≠v. "If-`m-`n-tjIw' F∂ Imk-‰ns‚ cN-\bpw kwKoXhpw tKm]o-Ir-jvW-t‚-Xm-bn-cp-∂p. im¥n-Kncn B{i-aØn¬ \n∂pw Cd-°nb "Aar-X-⁄m\ X]-kzn\n'bpsS Imk-‰n¬ BZy c≠p t«mI-ßfpw Hcp Km\hpw Be-]n°p-hm\pw AXns‚ ]q¿Æ Hm¿°kvt{Sj≥ \n¿Δ-ln°m\pw Ign-™X - n¬ tKm]o-Ir-jvW\v A`n-am-\hpw NmcnXm¿∞y-hp-ap-≠v. "]q¿Æ{X-boiw' F∂ thWpPn apf-hpIm-Sns‚ Imk-‰nepw tKm]o-Ir-jvW≥ Km\-am-e] - n-®n-´p-≠v. imcoc `wKn-bn¬ am{X-a√ ico-c-`m-j-bnepw X∂n¬ Nne Ign- h p- I ƒ Hfn™p InS- ∏ p- ≈ - X mbn Aev ] w tPymXnj {]nb≥ IqSn-bmb tKm]o-IrjvW≥ F∂ "kzman'°v tXm∂n-Øp-Sß - n-bt- XmsS A`n-\b - c - w-KØpw Hcp ssI ]b-‰n-t\m-°m≥ Cu bphmhv {ia-an-´p. ]t£ kmXznI coXn P∑-\m-bp-≠m-bn-cp∂ tKm]o-Ir-jW v \v Xmak-˛-cm-Pk IYm-]m-{X-ß-fmWv kμ¿`-h-im¬ Ah-X-cn-∏nt°≠n h∂- X v . ]t£ CØcw hn√≥ thj- ß ƒ ssIs°m≠ ]e Xmc-ßfpw {]Xy-£-Øn¬ kmXznI ˛ t]mkn-‰ohv hy‡nIfmbn-cp-∂p-sh∂pw s\K-‰ohv _m[sb Hgn-∏n-°p-hm≥ X° am{¥nIw X\n°p P∑-kn-≤-sa∂pw Icp-Xp∂ tKm]o-Ir-jvW≥ Aßns\ hcp∂ GXp tdmfpw kzoI-cn-°p-hm≥ k∂-≤\ - mbn Xo¿∂n-cn-°p-Ib - m-Wv. ae-bmf Ne-®n-{X-ß-fmb A≥h¿, C≥Uy≥ anen-´dn C‚-en-P≥kv, ]mfbw (1994), ]p∂mcw (1995), "ambmhn'bpsS Xangv ]Xn-∏mb "hssf tImt´', I∂S kn\na "kmcYn', Cw•ojv kn\na "Umw 999' F∂n-h-bnepw "aI-fpsS AΩ' F∂ kocn-b-enepw sIm®p sIm®p thj-ß-fn¬ h∂v an∂n ad-™n-´p≈ tKm]o-Ir-jvW≥ Icp-Øp‰ IYm-]m-{X߃°mbn ho≠pw ImØn-cn-∏ns‚ ]mX-bn-em-W.v Ne-®n{X cwKsØ kwKo-X˛- A - `- n-\b hn`m-Kß - fnse Ipe]XnIfpw \hm-K-X-cp-amb kwhn-[m-b-I-cpsS {i≤bpw {]Xo-£n-®psIm≠v (t^m¨ 9809817025). HSp-hn-semcp kXyw IqSn shfn-s∏-Sp-Øp∂p, Ct±lw Hcp anan{In Iem-Im-c≥ IqSnbm-W.v

Opening Today at Eroor

UNNIKRISHNA Motor Driving School & Auto Consultant Chelayil Madom, Nadama, Eroor Road, Tripunithura

Ph: 6544212 (O), 2780740 (R), 9447157447, 9249301266

For Sale/Rent

kz¥w hml-\-Øn¬ {]mIvSo-kn\v kuI-cy-ap-≠m-bn-cn°pw

* 850 Sq.ft. Flat ]q¿Æ{X-boi t£{X-Øn\p kao]w * 3 Bed room House ]q¿Æ-{X-boi t£{XØn\p kao]w ˛ hmSIbv°v * 5½ Cent ¬ 1500 Sq.ft. House hnev]\bv°v ˛ Beph tZiw `mKØv Contact:8891618142

kp`m- j nXw

yma Xw th S K Δ ¿ t k L ""GIw -¥¿ bYm _“ c { n w l c _ Ym.'' \nc-¥ \nXyw qX KtW X k¿Δ-`

pI-h G ‚ w ns nbp ym] w IqS-ØØ p w h d a Δ ] p p-∂-Xpk ¿ thym mw b am Ø p - b n - c n - °©-`q-X S m I s ] a p A ] v X “w -f w h y m se {_ c o - c - ßp d Ø p m i ] p. t] - p∂ fl I Ø p w nc n° mSn b I m-tc m A ]vXaj n n. ] hym a. P t{]

hnev]-\bv°v Fcq¿ I√d tdmUn¬ 5 sk‚ v ÿehpw HmSn´ hoSpw DS≥ hnev]-\bv°v Mob: 9847032770, 9020325278.


6

SUNDAY

C

Oct 17 to 23, 2010

∂v tIc-fØ - n¬ hnZym-cw-`w. `mc-Xs - am-´msI hyXykvX coXn-If - n¬ \h-cm{Xn BtLm-jn®p hcp-∂p-sh-¶nepw ]pkvX-I]q-Pbv°pw hnZym-cw-`Ø - n\pw {]m[m\yw \¬In BN-cn-°p-∂Xv tIc-fØ - n¬ am{Xw. Zp¿§m-]q-Pbv°pw Bbp-[-]q-P-bv°p-amWv a‰n-S-ß-fn¬ {]m[m\y-sa-¶n¬ ChnsS kc-kzXn ]qP-bmWp apJyw. ]pkvXI ]qP-sb∂m¬ Adn-hns\ ]qPn-°-emWv D¬Ir-„-amb Hcp kwkvIm-c-Øns‚ e£-W-am-W-Xv. kc-kzXn hmKvtZ-h-XbmWv. hmWn tZhn-bm-Wv. kckz-Xn-bpsS Hcp Iøn¬ ]pkvX-Ihpw adp-I-øn¬ hoWbp-amWv. kwKo-Xhpw kmln-Xyhpw kc-kzXntZhnbpsS kvX\-ßf - mbmWv Icp-Xs - ∏-Sp-∂X - .v \h-cm-{Xn-°mew Item]m-k\ - b - psS Imew IqSn-bmWv. ]pkvXI - ß - t- fm-sSm∏w Nne¶-Ifpw kwKo-tXm-]I - c - W - ß - fpw ]qPn-°s - ∏-Sp-∂p. \rØ-˛k - wko-tXm-]m-k-\-Iƒ tZhn°v ka¿∏n-°-s∏-Sp-∂p. kmln-Xyhpw kwKo-Xhpw Ie-If - p-amWv Hcp P\-Xb - psS kmwkvIm-cnI ]ptcmK-XnbpsS Af-hp-tIm¬. A£-c-sa-∂m¬ \in-°m-Ø-Xv. \in-°mØXv Fßpw \nd™ Cuizc ssNX\yw Xs∂. AXp-sIm≠v A£cw {_“-am-W,v ssNX-\y-am-W.v "{]⁄m\w {_“w'. Adnhv {_“am-Ip∂p F∂v thZw ]d-bp-∂p. ]pkvX-IsØ ]qPn-°p-I-sb-∂m¬, kckz-Xnsb ]qPn-°p-Is - b-∂m¬ Adn-hn-s\-bmWv ]qPn-°p-I. Adn-hmWv F°meØpw G‰hpw henb i‡n, G‰hpw henb Bbp-[w. Hcp P\-X-bpsS G‰hpw henb kºØv hn⁄m-\-am-Wv. kmº-Øn-I-ambn ]nt∂m-°-sa-¶nepw ssh⁄m\nI cwKØv `mcXw F∂pw ap∂n¬ Xs∂-bm-W.v Ata-cn-°b - nse hnZym-`ymk sNehv sh´n-°p-d-bv°m-\p≈ sk\-‰ns‚ _n¬ X≈n-°-f-™p-sIm≠v {]kn-U≠v H_ma {]Jym-]n-®Xv Ata-cn-°≥ hnZym¿∞n-Iƒ°v a’-cn-°m-\p-≈Xv C¥y≥ Ip´n-It- fmSm-sW∂pw AXn-\m¬ hnZym-`ym-ks - ®-ehv Ipd-bv°ms\m°n-s√∂p-am-Wv. ]pkvXI ]qP-bv°p-tijw C∂v ]Xn-\m-bn-c-߃ BZym-£cw Ipdn-°p-Ib - m-W.v \rØ-˛k - w-Ko-X˛- h - mZy Iem-t£-{X-ßf - nepw C∂v hnZym-cw`w Ipdn-°p∂p. Xp©≥]-d-ºn¬, sIm√q¿ aqImw-_n-Ibn¬, Xncp-hp-≈° - m-hn¬, tNm‰m-\n-°c - b - n¬, B{i-aß - f - n¬, KpcpIp-e-ß-fn¬ IqSmsX F√m t£{X-ß-fnepw C∂v A£-c-Zo]w sXfn-bp-∂p. at\m-ca t]msebp≈ {]apJ ]{X-ÿm-]\ - ß - f - nepw Un.-kn. _pIvkns‚ kc-kzXo aWvU]-Ønepw ]≈n-I-fnepw \S-°p∂ hnZym-cw` NSßv CXns‚ atX-Xc kz`m-h-sØ-bmWv ImWn-°p-∂X - v. bmsXmcp t{]c-Wbpw ]c-kyhpw IqSmsX {InkvXy≥, ap…ow Ip´n-Isf Fgp-Øn-\n-cp-Øp∂ NSßv \ΩpsS \m´n¬ ]n¥pS¿∂n-cp-∂p. F√m-hcpw Acn-bn¬ "lcn{io'sbgpXn C∂v hnZymcw`w Ipdn-°p-∂p. hnZy Xs∂-bmWv A∂-sa-∂m-WnXp ImWn°p-∂-Xv.hnZym-cw`w Hcp {]Xo-I-am-Wv. Adn-hn-eqsS AXn-eqsS t\Sp∂ kwkvIm-c-Øn-eqsS DØ-a-\mb Hcp a\p-jy\m-bn-Øo-cpI F∂-Xm-Wn-Xns‚ A¿∞w. aX-Øn-\Xo-X-amb Hcp kmwkvIm-cnI ktμ-i-amWv hnZym-cw`w \¬Ip-∂X - v. hnZy-bn-eqsS {]_p-≤-cm-Ip-I, kwkvImc kº∂-cm-hpI AXm-bn-cn-°Ww \ΩpsS e£yw. hnZym kº-∂-sc√mw kwkvImc kº-∂-cs√∂v \ap-°-dn-bmw. hnZy-tbbpw kwkvImc- t Øbpw B≤ym- fl n- I - X - t bbpw tbmPn-∏n-°p∂ D’-h-amWv ]qPshbv]pw hnZym-cw-`-hpw.

Feature


Pages 12 Published every Sunday

8

SUNDAY

Oct 17 to 23, 2010

Tripunithura's Durbar

]\-Ømgw

Nne Nn√-d-°m-cy-߃

inYne Nn¥-Iƒ

Ah-cpsS k¶-S-am-c-dnhq? cs™-Sp∏p {]Jym-]n®p Ign- ™ m¬ G‰- h p- a - [ nIw hym-Ip-es - ∏-Sp-∂Xpw a\x-{]bm-k-Øn\pw hnlz-e-Xbv°pw hnt[b-cm-Ip-∂Xpw k¿°m¿-˛-A¿≤ k¿°m¿ ÿm]-\ß - f - nse DtZym-Kÿ - c - mWv. ]©m-b-Øn-te-bv°m-sW-¶nepw ]m¿e-sa‚n-te-bv°m-sW-¶nepw Akwªn-bn-te-bv°m-sW-¶nepw DtZym-Kÿ cpsS _p≤n-ap-´p-Iƒ°v am‰tam hyXymktam C√. `mc-X-Øn\p kzmX{¥yw e`n-®-Xn-\p-tijw \S-∂n-´p≈ sXcs™-Sp-∏p-I-fn-se√mw AXm-cw-`n® Znhkw apX¬ \mfn-Xp-hsc Htc \nb-aß-fpw \qem-am-e-I-fp-amWv ]n¥p-S-cp∂-X.v C°mcyw A[n-Ia - mcpw {i≤n-°mdn-√. ]gIn {Zhn-®Xpw a\p-jys\ an\s°-Sp-Øp-hm\pw izmkw ap´n-°p-hm\pw am{Xw {]tbm-P-\-s∏-Sp-∂-Xp-amb kwhn-[m-\-߃°v kaq-e-am‰w hcptØ≠ kabw AXn-{I-an-®n-cn-°p-∂p. Xt±i kzbw-`-cW ÿm]-\-ß-fnte-bv°p≈ sXc-s™-Sp∏p Xocp-am-\n®-tXmsS t]mfnwKv Uyq´n-bn¬ \n∂pw Fßn-s\-sb-¶nepw H∂p c£-s∏-Sphm≥ DtZym-K-ÿ-∑mcpw DtZym-K-ÿIfpw s\t´m-´hpw Ipdn-tbm-´hpw Bcw`n-®n-cn-°p-Ib - m-Wv. Btcm-Ky-hm-∑m-cpw, hXn-I-fp-amb AO-∑m-tcbpw AΩ-amtc-bp-sams° amdm-tcm-Kn-If - m°n am‰n saUn- ° ¬ k¿´n- ^ n- ° ‰p Ic- ÿ am°n Ah[n Xc-s∏-SpØn A\-h[n DtZym-K-ÿ¿ t]mfnwKv Uyq´n _m[bn¬ \n∂pw ap‡-cm-Ipw. sXc-s™Sp∏p ImeØv saUn-°¬ k¿´n-^n-°‰v In´pI F∂ Imcyw A{X Ffp-∏-a-√. tcmKn-If - mb Ip™p-ßt- fbpw Npa-∂psIm-≠m-bn-cn°pw ]e DtZym-Kÿ - I - fpw Ah[n kºm- Z n- ° p- ∂ - X n- \ p- t h≠n taep-tZym-Kÿ - c - psS apºmsI ]©-]pO-aS- °n \ne-sIm-≈p-∂X - v. Npcp-°n-∏d-™m¬ F¥p XymKw kln®pw sXcs™-Sp∏p Uyq´n F∂ almamc-WØn¬ \n∂pw c£-s∏-Sp-hm≥ shºp∂-h-cmWv \ΩpsS k¿°m-cp-tZym-Kÿ¿. CØ-c-°msc `b∂v If-IvS-d∑m¿ t]mepw ]I¬ ka-b-ß-fn¬ B∏o-kn¬ \n∂pw apßn-°f - b - pw. ImcWw, an°-hmdpw DtZym-Kÿ - cpw cm{„ob-°m-tcbpw sIm≠m-Ipw, Uyq´n d±p sNøn-∏n-°p-hm≥ th≠n t]jv°m¿ Z¿i-\Ø - n-s\-ØpI! Akw-ªn-˛-]m¿e-sa‚ v sXc-s™Sp∏p tPmen-Iƒ°v \nb-an-°-s∏-Sp-∂ DtZym-K-ÿ-cpsS {]h¿Ø\ ÿew ap≥Iq´n Ahsc Adn-bn-°p-I-bn-√. s]´nbpw {]am-W-ßfpw b{¥hpw Ip¥-t°m-ep-sams° ssI∏-‰p-hm≥ If£≥ Iu≠-dp-If - n-se-Øp-tºmƒ am{XamWv X߃ GXp ba-]p-cn-bn-te-bv°mWv \ntbm-Kn-°s - ∏-´n-cn-°p-∂s - X∂ Imcyw a\- n-em-°pI! GXm-bmepw ]©m-bØp sXc-s™-Sp∏p Uyq´n°p \nb- a n- ° - s ∏- S p∂ DtZym- K - ÿ - s c, Ah¿ lmP-cm-tI≠ _qØns\ kw_-‘n® hnh-c-ß-sfms° t\csØ Xs∂ Adn-bn-°p-hm-\p≈ Zbhv A[nIr-X¿ {]I-Sn-∏n-®n-´p-≈Xv A\p-{K-lam-bn. sXc-s™-Sp-∏n\p Xte-∂mƒ cmhnse 8 aWn°v t]mfnwKv sa‰o-cnb¬kv hnX-cWw sNøp∂ Iu≠-dpI- f n¬ FØn- t ®- c - W - s a- ∂ - X mWv I¿i\ \nb-aw. t]mfnMv dntl-gvk¬ ¢m p-I-fn¬ {]ossk-UnwKv B∏o-kd-∑mcpw H∂mw t]mfnwKv B∏o-k-d∑mcpw am{Xsa ]s¶-Sp-t°-≠-Xp-≈q. Ch¿°v Xß-fpsS _qØnse kl{]-h¿Ø-Isc Is≠-Øp-hm≥ Ign-bp∂Xv t]mfnwKv km[-\ß - ƒ hnX-cWw \S-Øp∂ Xnc-t°-dnb Iu≠-dp-If - psS ]cn-k-cØp h®m-bn-cn-°pw. s\Sp-ºmt»cn Fb¿t]m¿´n¬ hnam-\a - n-dß - p∂ hnin-„m-Xn-Yn-Isf kzoI-cn-°p-∂X - n-\pth≠n Xncn-®-dn-b¬ π°m¿Up-I-fpta¥n \n¬°p∂ hmf-≠n-b-d-∑m-tc-

sX

t∏mse {]nssk-UnwKv B∏o-kdpw ^Ãv t]mfnwKv B∏o-kdpw IqSn XßfpsS kl-tk-h-Isc Is≠-Øp∂Xn\p-th≠n π°m¿Upw ]nSn®p \n¬t°≠-Xmbpw hcpw. Nne-sc-sbms° Dulw h®p ]nSn-IqSn _qØp \º¿ a\ n-em°n Xncn-®-dn-™v ]nSn-hn-SmsX Iq´-Øn¬ \n¿Øpw. cmhnse 8 aWn°v Iu≠-dn-se-ØW-sa∂ I¿i\ DØ-chv ]men-°-s∏S-W-sa-¶n¬ ]e¿°pw sIm®p shfp∏m≥ ImeØp Xs∂ ho´n¬ \n∂pw bm{X ]d™p ]pd-s∏-tS≠n hcpw. F´p- a - W n- s °- Ø - W - s a∂ \n_- ‘ \ t]mfnwKv Uyq´n-°m¿°p am{Xta _m[I-amIq F∂p tXm∂pw ]e-t∏m-gpw, ]ØpaWn Bbmepw FØmØ Iu≠¿ Uyq´n-°m-cpsS s]cp-am‰w I≠m¬. Hcp {Kq∏n-ep≈ F√m-hcpw FØn-bm¬ am{Xta Iu≠-dn¬ \n∂pw km[\ kma-{Kn-Iƒ e`n-°p-I-bp-≈q. Ggp _qØp-I-fnse DtZym-K-ÿcpw sa‰o-cnb¬kpw t]meo-kp-Imcpw IqSn Hscm‰ h≠n-bn-emWv HXp-tß-≠-Xv. Ggp _qØp-If - nse F√m-hc - p-sa-Øn, km[\-ßf - p-ta-s‰-SpØv hml-\Ø - n¬ {]thin- ° p- t ºmƒ G‰hpw Ipd- ™ Xv D®bv°v Hcp-a-Wn-bm-Ipw. ssIhiw H∂pw Icp-Xm-Ø-h-cpsS D®-`-£Ww C∂sØ Ip´n-I-fpsS `mj-bn¬ ]d™m¬ I´-s∏ml! Xn°n-Øn-c°n iIS- Ø n¬ Ib- d p∂ DtZym- K - ÿ cpw t]meo-kp-Imcpw s]´n {]am-Wm-Zn-I-fpambn \n›nX _qØn-se-Øn-bn-d-ßptºmƒ c≠pa- W n- s b- ¶ n- e p- a m- I pw. AhnsSsbØn-bm-ep-S≥ IqsS-bp≈ kv{XoI-fmb Uyq´n-°m¿ "\msf cmhnse Ggp-aW - n°v apºv FØn-t°mfmw' F∂ hyh-ÿ-bn¬ {]nssk-UnwKv B∏o-ktdmSv Sm‰m ]d™v ss_°p-ambn t\csØ Xs∂ FØn, ImØp-\n¬°p∂ IW-h-∑m-cpsS kao-]-tØbv°p ]emb\w sNøp-Ibpw Ah¿ Im° tXßm∏qfpw sImØn-sb-Sp-Øp-sIm≠v ]d-°p∂- X p- t ]mse ]Xv \ ntb- b p- s a- S pØv h≠n-bn¬ h®p-sIm≠v ]d-°p-Ibpw sNøpw. Npcp-°-Øn¬, _qØv Atd©p sNøp-∂X - n\pw ap≥Iq-dmbn \n¿Δln-t°≠ a‰p ]e ]Wn-Iƒ°pw {]nssk-UnwKv B∏o-kdpw Ht∂m ct≠m DtZym-Kÿ - cpw am{Xsa ImWp-Ib - p-≈q. cm{Xn `£-W-Øns‚ Imcyhpw I„n Bbn-cn-°pw. \ΩpsS P\m-[n-]Xy hyh-ÿsb IÆnse IrjvW-aWn t]mse ImØp kwc-£n-°p-∂-Xn\p \SØn-s∏-Sp∂ sXc-s™-Sp∏v F∂ alØmb {]{Inb Ac-tß-dp-∂Xv kvIqfpI-fn¬ Xøm-dm-°s - ∏-Sp∂ s]mXp aq{X∏p-csb A\p-kva-cn-∏n-°p∂ _qØp-Ifn-em-bn-cn-°pw. _qsØm-cp-°epw a‰p tPmen- I fpw Ign™v Xe- N m- b v ° ptºmƒ ]mXncm Ign-bpw. kvIqfp-If - nse HW° _©p-If - √ - m-sX, InS-°p-∂X - n\v a‰p kuI-cy-ß-sfm∂w ImWp-I-bn-√. cmhnse 7 aWn°p Xs∂ thm´p-Ipج Bcw-`n-°W - s - a-¶n¬ shfp-∏n\p \mep-aW - n-s°-¶nepw Fgp-t∂¬°-Ww. cm{Xn- b n¬ Dd- ß m≥ Ign- b m- Ø - X psIm≠v DW-cp∂ {]iv\ta DZn°p∂n√. Xte-Zn-hkw Sm‰m ]d™p ]ncn™ DtZym-Kÿ - I - ƒ ka-bØ - n\p aS-ßn-sbØp-∂X - p-hsc {]nssk-UnwKv B∏o-kdpsS D≈n¬ "Xo' Bbn-cn-°pw. HS-b-X-ºp-cms‚ Ir]-bmepw ImcW-h∑ - m-cpsS ap÷∑ kpIrXw tlXphmepw {]`mX IrXy-ßtfm {]`mX `£-Wtam bYm-hn[n \n¿Δ-ln-°msX IrXy ka-bØ - p-Xs∂ thm´nwKv Bcw`n-°p-hm-\p≈ \S-]S- n-Is - f√mw ]q¿ØoI-cn-°p-∂p. cmhnse 7 aWn-°m-cw-`n°p∂ t]mfnwKv bmsXmcp t{_°pw s_√p- a n- √ msX sshIo´v At©m A©-ctbm aWn-hsc \o≠p-t]m-Ipw. {XnXe ]©m-bØ - p-If - n-te-b° v p≈

sXc™p ]nSn-°-em-b-Xn-\m¬ Hcp thm´¿°v aq∂p _me‰p IS-em-kp-Iƒ hoX-am-bn-cn°pw \¬I-s∏-Sp-I. Ch aq∂nepw ap{Z-b-Sn®v t]S-I-Øn¬ \nt£-]n-°p-∂pt≠m F∂v ]cn-tim-[nt°≠ DØ-c-hm-Zn-Øhpw sXc-s™Sp-∏p-tZym-K-ÿ-cn¬ \n£n-]vX-am-bn-cn°p-∂p. t]mfnwKv ]q¿Øn-bm°n IW°p-Ifpw a‰pw icn-s∏-SpØn s]´n-Ifpw et°m-´p-I-fp-sams° sI´n-s∏-dp°n If£≥ sk‚-dn-tebv°p aS-ßp-hm≥ Hcp-ßp-tºm-tgbv°pw k‘y Ignbpw ka-bw. t]mfnwKv I„n®p ]q¿Øn-bmIp-tºmƒ Xs∂, Xte-Zn-hkw FØnb "lkv tN´-∑m¿', abn¬ hml-\h - p-ambn lmP-cm-bn-´p-≠m-Ipw. h\nXm Uyq´n°m¿ Ah-tcm-sSm∏w {]mW\pw sIm≠p {]bmWw sNøpw. _me‰p s]´nIfpw a‰p dnt°m¿Up-Ifpw IW-£≥ tI{μ-Øn-se-Øn-°p-tºmƒcm{Xn ]Xns\m∂p aWn-sb-¶nepamIpw. B kabØv Iu≠-dn-en-cn-°p∂ DtZym-Kÿ - ¿ D∂-bn°p∂ Ip‰-ßfpw Ipd-hp-Ifpw tIƒ°p-tºmƒ ssIbn-√m-Øh - ¿ t]mepw ]Wn-Xp-h-®-Sn-®p-t]mIpw! F√mw £am- ] q¿Δw klnt® ]‰p- I - b p≈t√m! Zqsc Zn°p-If - n¬ \n∂pw Uyq´ns°-Øp∂ {]nssk-UnwKv B∏o-k-d∑mcpw a‰pw (kv{Xo-Iƒ Dƒ∏-sS) t\cw ]pe-cp-∂-Xp-hsc If-£≥ sk‚-dp-Ifn¬ IpØn-bn-cnt°≠nh-cpw. _me‰p t_mIvkp-Iƒ Xncn-t®¬∏n®p Ign™m¬ ]n∂ Hcp izm\\pw t]mfnwKv DtZym-Kÿ - sc Xn™p t]mepw t\m°n√. c≠p Znh-ksØ DuWpw Dd-°hpw Dt]-£n-®p≈ b⁄-Øn-\p-tijw H∂p hn{i-an-°p-hm≥ aq∂mw Zn\w Hch[n t]mepw \¬Ip-I-bpan-√. Hgn-hm°m-hp∂ _p≤n-ap-´p-Iƒ°pw I„-∏mSp-Iƒ°pw Adp-Xn-h-cp-Øp-hm≥ A[nIm-cs - ∏-´h - ¿ {i≤n-®m¬ \∂m-bn-cn-°pw. sXc-s™-Sp∏p kma-{Kn-Iƒ kw`-cn-°p∂-Xn\pw t]mfnw-Kn-\p-tijw Ah Xncnt®¬∏n-°p-∂-Xn-\p-ap≈ kwhn-[m\w _‘- s ∏´ t]mfnwKv _qØp- I fn¬Øs∂ G¿s∏-Sp-Øn-bm¬ {]iv\w ]IpXn eLq-I-cn-°-s∏-Spw. lc-W-^ew: GXp ap∂-Wn-bpsS `c-W-Im-eØpw bqWn-b≥ t\Xm-°fmb DtZym-K-ÿsc sXc-s™-Sp∏p Uyq´n°v \ntbm-Kn-°p∂ ]Xnth C√. CXns‚ Kp´≥kv F¥m-Wmthm?

\ncm-lmcw F∂m¬ PohnXw Ahkm-\n-∏n-°-e√ ˛ tImSXn AXp-sIm-≠m-Wt√m P\-t\-Xm-°∑m¿ {]Z¿in-∏n-°p∂ DÆm-{hXw Ih-b-{Xn-Ifpw kmln-Xy-Im-c∑ - mcpw D¬Lm-Sn-°p-∂Xv! **** Xnc-s™-Sp-∏n\v Hcp hm¿Unse ÿm\m¿∞n A®-Sn-®n-cn-°p-∂Xv shdpw 150 t\m´okv! Xoh≠n bm{X-bv°n-S-bn¬ e`n-°p∂ a™ Im¿Up-Iƒ t]mse hmbn®p t\m°n-b-tijw Xncn®p sImSp-°tWm amtj? **** ]´n-I-PmXn h¿§-°m¿°mbn tI{μ k¿°m¿ A\p-h-Zn® ]Ww kwÿm\ k¿°m¿ hI am‰n Nne-h-gn-®p ˛ sI.-hn. tXmakv U¬ln apJy-a-{¥nsb I≠v ]Tn-®-Xm-bn-cn°pw! **** tIma¨sh¬Øv sKbnw-kn¬ Bkvt{S-en-b° - mcs‚ A©v shSn-Ifpw ASp-Øp≈ kn¶-∏q-cp-Imcs‚ t_m¿Un¬ sIm≠p. N°n-\p-sh-®Xv sIm°n\p sIm≠p. **** hnam-\-Øm-h-f-Ønse I≈-°-SØv ˛ C\n ]nSnIq-tS-≠Xv h≥ tXm°p-Isf ˛ tImS-Xn. Dwww! henb ao\p-Isf ImWp-tºmƒ sIm°v IÆ-Sb - ° v pw. **** ""Hcp amk-ambn Ipfn-°mØ'' `¿Øm-hn¬ \n∂pw hnhm-l-tam-N\w tXSn bphXn tImS-Xnbn-se-Øn. sNdp-∏° - m¿°n-Sb - n¬ hnhm-lt- am-N\w IqSm\p≈ ImcWw Ct∏mƒ ]nSn-In-´n. **** ""Zmcn-{Zy-an-√mØ tIcfw; ipNnXz tIcfw'' Xncs™-Sp-∏n¬ Hcp ap∂Wn Db¿Øp∂ ap{Zm-hmIyw. tIƒ°m≥ Cº-ap≈ hm°p-Iƒ!! **** tI{μ N´-Øns‚ 3(6) hIp-∏-\p-k-cn®v Hcp tem´dn°v F√m kvIoan-ep-ambn ""{]Xn-Zn\w'' 24 \dps°-Sp∏v BImw. ˛ Hcp ]{X-Ønse dnt∏m¿´v (t]Pv 1) tI{μ tem´dn N´-Øn¬ ""BgvN-bn¬'' 24 \dps°-Sp∏v hsc BIm-sa∂v hyh-ÿ-bp≠v ˛ dnt∏m¿´v (t]Pv 5) Cu ""Zn\w'' Xs∂-bmtWm amtj ""BgvN?'' **** I¿Æm-S-I-Ønse cm{„ob {]Xn-k‘n Kh¿ÆdpsS \ne ]cp-ß-en-em-°n. then-bn-en-cp∂ ]mºns\ ]nSn®v aSn-bn¬ h®p! ****

Kottavathil Jokes


Pages 12 Published every Sunday

9

SUNDAY

Oct 17 to 23, 2010

Parents,Children & Youth of Tripunithura

It’s ALPHA- NUMERIC Sudoko. Waka..Waka.. What... Yes for a change play the Alpha - Numeric Sudoko. There is hardly any difference between the normal sudoku game except alphabet - a, , c incorporation along with the numericals 1-9; that’s all. So now ensure every column and row should contain alphabet a, b, c only once along with the numericals. So, Folks it’s Alpha - Numeric Sudoko now Waka.... Waka

JUST DO IT Those who partake in the ALPHA - NUMERIC SUDOKO Puzzle competition arranged by ‘Tripunithura News’ with the co-operation of Popular Hyundai can collect their prizes from the Irimpanam Showroom of Popular Hyundai after submitting their completed puzzles. Those who come to the showroom to collect the prizes are requested to bring along their families.

S N O O K Y K I D S

Name................................................................... Address............................................................... .................................Phone.................................

S P A C E

VISHNU C. SOMAN Std. IX, MGP, Chottanikkara

SREERAJ MURALI Std-I, SJLPS, Kodamkulangara

DEEN E. DAVID Std.IX, MGP Chottanikkara

Kn^v‰v hu®¿ kΩm-\-ambn \¬Ipw ALPHA - NUMERIC SUDOKO Issue 216 answer

"Xr∏qWn-Øpd \yqkn'¬ ÿnc-ambn {]kn-≤o-I-cn-®p-h-cp∂ Puzzles ]qcn-∏n®v Hm^o-kn¬ FØn-°p-∂-h¿°v \dp-s°-Sp-∏neqsS Kn^v‰v hu®¿ kΩm-\-ambn \¬Ip-∂p. IqSp-X¬ hnh-c߃°v "Xr∏q-Wn-Øpd \yqkv' Hm^o-kp-ambn _‘-s∏-Sp-I. t^m¨ : 9895763536.


Pages 12 Published every Sunday

10

SUNDAY

Oct 17 to 23, 2010

Ncaw

MARKET STATUS

tKm]n-\m-Y-ta-t\m≥

Market Status is Bullish. There are few stocks, I have selected, which have upward potential. You may consult your broker before putting money into it.

4. RPG Life Sciences Limited 5. Websol Energy Systems Limited Medium Strength: Tokyo Plast International Limited Stronger: Broadcast Initiatives Limited Bold Ones: 1. Broadcast Initiatives Limited 2. Quintegra Solutions Limited Awaiting confirmation: 1. 2. 3.

Garden Fresh: 1. Kolte - Patil Developers Limited 2. Aksh Optifibre Limited 3. Vakrangee Softwares Limited

Areva T&D India Limited Havells India Limited Kalindee Rail Nirman (Engineers) Limited 4. The Phoenix Mills Limited Tilaknagar Industries Limited

Xr∏q-Wn-Øp-d-bn¬ C≥tUm¿

tÃUnbw \n¿an-°Ww ∏qWn- Ø pd t_mbv k v sslkv ° q- f ns\ A]vt{KUv sNbvXv Hcp kvt]m¿Svkv kvIqfmbn Db¿Ø-W-sa∂pw AhnsS Fd-Wm-Ip-fsØ C≥tUm¿ tÃUn- b - Ø n- t ‚tbm knbm¬ CubnsS XpS-ßnb tKmƒ^v ¢∫n-s‚tbm amXr-I-bn¬ A¥m-cm{„ \ne-hm-c-Øn¬ Hcp C≥tUm¿ tÃUnbw ]Wn-b-W-sa∂pw Xr∏qWnØpd cmP-\-Kcn bqWn-b≥ Hm^v dkn-U≥kv Atkm-kn-tb-j≥ ({Sp-d) Xr∏q-Wn-Øpd embw ssaXm\n-bn¬ kwL-Sn-∏n® hnI-k\ kwhm-ZØn¬ Bhiyw D∂-bn-®p. tI{μ kwÿm\ k¿°m-dpI-tfbpw hmWnPy hym]mc ÿm]-\-ß-tfbpw s]mXpta-Jem ÿm]-\-ß-tfbpw s]mXp-P-\-ß-tfbpw ]¶m-fnI-fm-°m-hp-∂X - m-sW∂pw kwhm-ZØ - n¬ hnjbw Ah-Xcn-∏n® Im°-\mSv Uªyp.-F-^v.-_n. s_bvkv Ub-d-IvS¿ t]mƒ am™q-cm≥ ]d-™p. Xr∏q-Wn-Øp-d-bpsS A`n-am-\-amb ln¬]m-e-kn¬ Iem-˛-kmw-kvIm-cnI ]cn-]m-Sn-Iƒ kwL-Sn-∏n®pw sse‰v B≥Uv ku≠v tjm XpS-ßnb ]cn-]m-Sn-Iƒ G¿s∏-SpØnbpw `£-W-]m-\o-b-߃°v kuI-cy-sam-cp-°nbpw BI¿j-Ia - m-°W - s - a∂pw At±lw \n¿t±-in-®p. sIm®n cmPm-°-∑m¿ \mSv hmWn-Sp∂ ImesØ tdmUp-I-fmWv C∂pw Xr∏q-Wn-Øp-d-bn-ep-≈-sX∂pw ]´-W-Ønse tdmUp-Iƒ _e-s∏-Sp-Ønbpw \S-∏m-XI - fpw ssIh-cn-Ifpw \n¿an®pw hml-\-ß-fpsS ]m¿°nMv k{º-Zmbw {Iao-Icn®pw ]mX-Iƒ k©m-c-tbm-Ky-am-°-W-sa∂v At±lw A`n-{]m-b-s∏-´p. Xr∏q- W n- Ø pd sdbn¬th tÃj- t \m- S v tN¿∂v B[p\nI kuI-cyßtfmSp IqSnb _kv sS¿an-\¬ \n¿an-°W - s - a∂pw Chn-SsØ Jc-am-en\y kwkvIc - Ww ]cn-ÿnXn kulr-Z-tØmSp IqSn-bp-≈-Xm-°-W-sa∂pw A‘-Im-c-tØmSv hrØn-bm°n \S-∏m-X-Ifpw DZym-\ßfpw Xo¿Øv tamSn- ]n-Sn-∏n°Wsa∂pw Xr∏q-Wn-Øp-dbn¬ \ne-hn-ep≈ kvamc-I-ßsf {]`m-]q-cn-X-am°n \ne\n¿Ø-W-sa∂pw t]mƒ am™q-cm≥ ]d-™p. 30 h¿jsØ XpS¿®-bmb `cWw \S-Øn-bn´pw ka{K-amb ]≤-Xn-bpsS A`mhw aqew hnI-k\w apc-Sn® ap\n-kn-∏m-en-‰n-bmbn Xr∏q-Wn-Øpd amdn-sb∂v sFIyP-\m-[n-]Xy ap∂n-Wn-°p-th≠n B¿. thWp-tKm-]m¬ Btcm-]n-®p. P\-ß-fpsS Bh-iy-߃ \nd-th-‰p∂ ]≤Xn-Iƒ `cWw In´n-bm¬ \S-Øp-sa∂v At±lw Ah-Imi-s∏-´p. kwhmZw Iem-aW - U v ew ap≥ sshkv Nm≥k-e¿ tUm.

tNm‰m\n-°c IW-b-∂q¿ Ftf®n¬ tKm]n-\m-Y-ta-t\m≥ (73, dn´. t\h¬t_kv DtZym- K ÿ≥, sIm®n) A¥- c n- ® p. kwkv I mcw \S- Ø n. `mcy: ]tcXbmb imc- Z , a°ƒ: k‘y, kp\n¬Ip-am¿. acp-a°ƒ: A\n¬Ip-am¿, A\p-P.

Bcym A¥¿P\w Fcqcnse {]ikv X X{¥n IpSpw-_-amb ]pen-b-∂q¿ a\bnse G‰hpw {]mbw sN∂ AwKw Bcym A¥¿P\w (99, ]tc-X-\mb Ip™pÆn \mcmb- W ≥ \ºq- X n- c n- ∏ m- S ns‚ ]Xv\n) kzKr-l-Øn¬ \ncymX-bm-bn. a°ƒ: ]tc-X-\mb Znhm-I-c≥ \ºq-Xn-cn∏m-Sv, hmkp-tZ-h≥ \ºq-Xn-cn-∏mSv (ap≥ kwÿm-\A-[y-£≥, tbmK-t£-a-k-`), iin \ºq-Xn-cn-∏mSv (sk-{I-´d - n, AJne tIcf X{¥n kam-Pw), chn \ºqXn- c n- ∏ m- S v , ]c- t a- i z- c ≥ \ºq- X n- c n- ∏ m- S v , tZhIn A¥¿P-\w, cm[m A¥¿P-\w, {ioaXn A¥¿P\w. Pmam- X m- ° ƒ: Kucn A¥¿P- \ w, N{μnI A¥¿P-\w, Bcy A¥¿P-\w, h’e A¥¿P\w, ssieP A¥¿P-\w, ]tc-X-\mb \mcm-b-W≥ \ºq-Xn-cn-∏mSv (πm-°p-Sn), ]c-ta-iz-c≥ \ºq-Xncn (AcntØm-´w), IrjvW≥ \ºq-Xncn (B-e-ºn-≈n).

SATISH KUMAR www.ftalarms.com

{Spd kwhmZw

Xr

Neighbourhood Events

sI.-Pn. ]utemkv DZvLm-S\w sNbvXp. {Spd sNb¿am≥ hn.-]n. {]kmZv A≤y-£X hln-®p. sIm®n k¿Δ-I-emime ap≥ s{]m. sshkv Nm≥k-e¿ s{]m-^. hn.-sP. ]m∏p tamU-td-‰-dm-bn-cp-∂p. {Spd `mc-hm-ln-I-fmb hn.-kn. Ptb{μ≥, ]n. iin-[-c≥, G. tijm-{Zn, sI.-kn. taml-\-N{μ≥, sI.-Fk - v. DZ-b`- m\p F∂n-hcpw kwhm-ZØ - n¬ ]s¶Sp-Øp.

Executives-s\ Bh-iy-ap≠v Xr∏qWn-Øp-db - n¬ {]h¿Øn-°p∂ Hcp sSIv\n-°¬ s{Sbn-\nwKv sk‚-dn\v ]pXnb tImgvkv {]tam´v sNøm≥ DØ-ch - m-ZnXzw Gs‰-SpØp {]h¿Øn-°p∂ Marketing Executives, {]hrØn ]cn-N-b-tØm-SpIq-Snb (VRS FSp-Ø-h¿°pw At]-£n-°mw)

ªm°v slUvkv 1. Hm´v a o¬ t]Ãv apJØp ]pc´n 15 an\n-‰p-Iƒ°p tijw XWpØ sh≈-Øn¬ Igp-In°-fb - p-I. 2. apJØv Bhn sIm≈n®Xn\p tijw ªm°v slUvkp≈ `mKØv tX≥ NqSm°n ]pc-´p-I. 15 an\n-‰n-\ptijw Hcp tIm´¨ XpWn D]tbm-Kn®v XpS-®p-If - b - p-I. 3. Xnf- ∏ n- ° mØ ]ip- h n≥ ]m¬ sIm≠v apJw Igp-Ip-I. tIm´¨ XpWn D]-tbm-Kn®v XpS-®p-If - b - p-I. 4. Hcp IjvWw ]™n-bn¬ \mc- ß m- \ ocv ]pc´n ªm°v slUvkp≈ `mKØv kmh[m\w Xncp-Ωp-I. 5. ^pt≈gvkv F¿Øv, tdmkv hm´¿ Ch tN¿Øp-≠-m°nb an{inXw apJ-Øn-SpI. DWßptºmƒ tIm´¨ XpWn D]-tbmKn´p XpS-®p-If - b - p-I.

Centres-in-Charge Psychology (MA ot BA) Tutor F∂o XkvXnI-If - n-tebv°v DSs\ Bfp-Isf Bh-iy-ap-≠.v kv{XoIƒ°v ap≥K-W\ anI® iº-fhpw T.A., Allowance XpS-ßnb B\p-Iq-ey-ßf - pw. Contact: 0484-6542737. Sasi’s Complex, N.F. Gate, Tripunithura, E-mail: chsftho@gmail.com

{]kmZv ie`w (a-´Ω¬)

Condolence from: Mrs. & Mr. N.N. Sukumaran & Family Mrs. & Mr. V. Vishnukumar & Family Mrs. & Mr. M.B. Raveendran & Family Mrs. & Mr. K.T. Satheesh & Family

1. ]mNI-Øn\v kky FÆIƒ D]-tbm-Kn-°p-I. 2. ]g-ßfpw ]®-°-dn-Ifpw [mcmfw Ign-°-Ww. Znhkw Hcp ]g- s a- ¶ nepw Ign- ° m≥ Hm¿°p-I. \mcp≈ `£Ww Ign°-Ww. 3. Huj-[-Kp-W-ap≈ shfp-Øp-≈n, tX≥ apXem-bh `£-W-Øn¬ Dƒs∏-Sp-Øp-I. 4. hni-°p-tºmƒ am{Xw `£Ww Ign-°p-I. Hcp XhW Ign-®Xv ]q¿Æ-ambpw Zln-®-Xn\p tijta ho≠pw Bam-i-b-Øn¬ `£Ww FØm-hq. 5. Znh-khpw Ac aWn-°q¿ hymbmaw sNøpI. \SØw, ssk¢n-Mv, \o¥¬ Ch {]tbmP\w sNøpw. e£van taml≥


Pages 12 Published every Sunday

11

SUNDAY

Oct 17 to 23, 2010

Classifieds

CLEARANCE SALE Sarees, Jewellery, Furniture, Painting items, Gift Items. West of Kalathara School N.H. Road, Maradu Ph: 0484 - 2706922

Bh-iy-ap≠v

WANTED

Fs‚ aI≥ km-bq-Pns‚ P\-\-k-a-b-Øp≈ ID Tag ]e tÃPn-ep≈ t^mt´mIƒ H´n-®n-´p≈ Hcp Scrap book Xr∏q-Wn-Øp-dbn¬ Hmt´m-dn-£b - n¬ h®p \„-s∏-´n-cn-°p-∂p. In´p-∂-h¿ Zb-hmbn Xmsg ImWp∂ t^mWn¬ _‘-s∏-Sp-I.

Xr∏q-Wn-Øp-db - n¬ {]h¿Øn-°p∂ Dental Clinic-˛tebv°v Part time staff ˛s\ Bh-iy-ap≠v Time 5.30 P.M. - 9.00 P.M., Qualification - S.S.L.C.

Phone: 9037470518, 9446776271 ]pXnb _m®p-Iƒ Bcw-`n-°p-∂p Nn{X-c-N-\, kwKoXw, arZwKw tXh-c-°mhv Aº-eØn\v kao]w Contact: 9497238228, 9447607192, 3230701.

KncnP : 2781828 Sujith: 9846283532.

WANTED Marketing Executive Attractive Salary (10,000)

Contact : 9895763536

hnev]-\bv°v Fcq¿ I√d tdmUn¬ 5 sk‚ v ÿehpw HmSn´ hoSpw DS≥ hnev]-\bv°v Mob:9847032770, 9020325278.

ÿew hnev]-\bv°v ]mhw- I p- f - ß c Aº- e Øn\v kao]w 8 sk‚ v ÿew hnev]- \ - b v°v. t{_m°¿ IqSmsX t\cn´v _‘-s∏-Sp-I. 9447565798, 9037903239

RENT / LEASE Fcq¿ ˛ HmSn´ hoSv \S-°mhv MLA tdmUn¬ 71/2 sk‚n¬ HmSn-´-hoSv hn¬∏-\bv°v ˛ _m°v hm´¿ Ph:9447026751,

hmS-Ibv°v Xr∏q-Wn-Øpd IÆ≥Ip-f-ßc Nn∑b kvIqfn\p kao]w Ccp-\ne hoSv hmS-Ibv°v (Rs. 6,500/-). Contact: Ph. No. 9349775525.

9495676711

TALLY \nßfpsS ÿm]-\-Øns‚ A°u≠vkv, Smen-bn¬ sNbvXpX-cp-∂p. Facilities for

e-filing VAT return. Contact: 9846956708.

BEAUTICIAN COURSE Professional - Govt. Certificate 3 months 6 “ 12 “

-

Rs. 3000/Rs. 6000/Rs. 12000/-

Authorised Training Centre

THE ORCHIDS Beauty Parlour & Tailoring Opp. N.S.S. College, Tripunithura Ph: 9497685853, 8089174310 Sunday By Booking Only Time - 9.30 am to 6.30 pm

LEASE Xr∏q-Wn-Øpd hS-s°-tIm´bn¬ \n∂pw Hcp Intem-ao-‰¿ hS°v 2 s_Uvdqw A‰m-®vUv, lmƒ, In®≥, h¿°v Gcnb ˛ tdmUv sskUn¬ ]pXnb hoSv eokn-\v. 4 e£w.

Contact:

9995327995

ALL FOR KIDS - Pediatric Clinic : 6452772, 6492772 AMBERMOLI HOMES : 9895201552, 6461232 THE BASICS DAY CARE : 9847422452 CHARUTHA SILKS : 3019192 COMPUTER SALES & SERVICE : 9961710088,9961570088 DOWN TOWN : 3019122 ELECTRICAL & PLUMBING WORKS (FAMS) : 9947047004, 3083113 HEERA HOMES : 2346484, 85, 9847600088 INSIGHTS (Opp. Hotel Prasanth) : 9495973825 (ENGLISH TUITIONS, IELTS) Dr. KUNAL’s : 2782878 9048055102 MULTI-SPECIALTY DENTAL CLINIC

JUST BORN DRY CLEANING 9946405120 MANGALASSERIL HOMOEO CLINIC MARUTI HOMES MERIDIAN HOMES NAVANEETH COLLECTIONS (Dance Items etc.) NAYANA BEAUTY PARLOURS R.C.M. EYE HOSPITAL SAI DEEPAM CLASSES FOR TUITION SHEEBA GARMENTS SHANTHIVANAM SLIM BEAUTY SEPTIC TANK CLEANING 9656134068 SREE MURUGA JEWELLERY SOUNDARYA HERBAL BEAUTY PARLOUR TOM & JERRY PLAY SCHOOL & DAY CARE VIVEKANANDHA TRAVELS VIOLIN, ORGAN GRADE EXAM & NORMAL CLASS ZIGMA NDT SERVICES

:9142023675, : 9995886004 2776361 (R), 2776004 : 2783840 : 2383795, 2353713 : 9846153528 : 9447694587 : 2777317 : 9446211058, 2779021 : 2774522 : 98460 33230 93497 56668 : 2783998, 9446070998 :9387076516, : 2781034, 2775525 : 9947043597, 2780161 : 9947043597, 2780161 : 2775557, 9447302756 : 9847091090 : 94477 35647

Consultants for: Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Company Matters, Project Reports, Computerised Accounts in Tally etc. Contact: Associated Consultants, Ist Floor, N.SS Building, Hospital Road, Tripunithura

Ph: 9895050905, 0484-3019113


12

SUNDAY

Oct 17 to 23, 2010

amf-hnI Fkv. Nn∑b C‚¿\m- j - W ¬ ^ut≠- j ≥, BZn- i - ¶ c \nebw shfn-b-\mSv kwLSn-∏n® "km≥kv{Io‰v sU sken- _ - t d- j ≥˛2010'¬ "IYm-I-Y\w' k_v Pq\n-b¿ hn`m-KØ - n¬ H∂mw ÿm\w t\Snb amf- h n- I . Fkv . amºn≈n sebn≥ A„-]Z- n-bn¬ iio-{μ-t‚bpw cmP-e-£van-bp-tSbpw aIfpw Xr∏q-Wn-Øpd embw tdmUv Nn∑b hnZym-e-b-Ønse 4˛mw Ãm≥tU¿Uv hnZym¿∞n-\n-bp-am-Wv.

tNm‰m\n-°c t£{X-Øn¬ \h-cm{Xn BtLm-jtØm-S\ - p-_‘ - n®v \S∂ ]qP-sh-bv]n¬ ta¬im¥n Sn.-]n. IrjvW≥ \ºq-Xncn ]qP \S-Øp-∂p.

RNI No: KERBIL/2006/17913. Printed, Published and Owned by V.Vishnu Kumar and Printed at Viani Printing, Lizy Hospital Road, V P No: 1916, Kochi - 18. Published at Sreelakshmi, 1st floor, Above Vandana Medicals, N.F.Gate, Tripunithura. Editor: V. Vishnukumar Ph: 0484-2785007, 9895763536

E-mail : contact@tripunithuranews.in

Web site : www.tripunithuranews.in

Issue 217  

Vol No. 10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you