Page 1

VOL-5

No. 9

ISSUE - 216

DATE: 10-10-2010

PAGE 1

@ Y O U R H O M E E V E RY S U N D AY

\ni_vZw, \n›ew Cu \K-c-k`m aμn-c-߃? kz¥w teJ-I≥

I

em˛-kmw-kvIm-cnI {]h¿Ø-I¿°v Ht´sd {]Xo£ \¬In-s°m-≠m-bn-cp∂p \K-ck - `- b - psS ]pXp-Xmbn Xo¿Ø aμn-c-Øns‚ kam-cw`w. \n¿`m-Ky-sa∂p ]d-bs´. ]Wn Xzcn-XK - X - n-bn¬ \S-∂p-sIm-≠n-cp-∂t- ∏mgpw Iem-kvt\-lnIƒ Bth-i-]q¿Δw AXp t\m°n-°-≠p. ]q¿Øo-I-cn-°s∏-´-t∏m-gmWv Db¿∂p-h∂ \K-c-k`m aμncw tjm∏nMv tImwπ-Ivkm-sW∂v kmwkvIm-cnI {]h¿Ø-I¿ a\- n-em°p-∂-Xv. klr-Z-b-cpsS A`n-em-j-߃ ]qh-Wn-bm-Xn-cp∂-t∏m-gmWv \nc-h[n tI{μ-ßf - n¬ \n∂pw {]Xn-tj-[ß - ƒ Db¿∂-X.v F∂m¬ H‰-s∏´ AØcw {]Xn-tj[ {]I-S\ - ß - ƒ Petc-J-I-fmbn amdp-I-bm-bn-cp-∂p. as‰-¥n-t\-°mfpw \K-c-k`-bv°m-hiyw ]W-am-bn-cp-∂p. Xr∏q-Wn-Øp-d-bpsS Iem-˛kmw- k v I m- c nI ss]XrIw sXm´- d n- ™ - h - c mbncp∂p Iu¨kn¬ AwK-ß-fn¬ `qcn-`m-Khpw. F¶n¬ t]mepw (tijw t]Pv 3)


Pages 12 Published every Sunday

2

SUNDAY

Oct 10 to 16, 2010

Edit Page

\h-cm{Xn A[m¿ΩnIXbpsS ta¬ [m¿Ωn-I-X-bpsS hnPbw tIma¨sh¬Øv sKbnwkv Fw.-B¿.-Fk - v. tat\m≥

\yq

Z¬ln tIma¨sh¬Øv sKbnw-kn¬ HSp-hn¬ dnt∏m¿´v In´p-tºmƒ C¥y 20 kz¿W-a-S°w 48 saU-ep-I-fp-ambn c≠mw ÿm\-Øm-Wv. sh≈n-bmgvN am{Xw Bdv kz¿Whpw \mev sh≈nbpw aq∂v sh¶-ehp-ambn samØw 13 saU¬ Ic-ÿ-am-°m≥ BXn-tYb cm{„-Øn\p Ign-™p. hymgm-gvNbpw aq∂v kz¿Whpw aq∂v sh≈nbpw \mev sh¶-e-hpapƒ∏sS ]Øv saU-ep-I-fp-am-bn-´mWv C¥y Ifw hn´-Xv. F¥n-t\sd ]d-bp∂p, tIma¨sh¬Øv sKbnw-kns‚ H∂mw Znhkw Xs∂ C¥y H∂p-an-√mbvabv°p ]Icw c≠v sh≈nbpw c≠v sh¶-e-hp-ambn´mWv saU¬th´ Bcw-`n®Xp Xs∂. CtX-hsc \S∂ a’-cb - n-\ß - f - n¬ jq´n-ßmWv C¥ybv°v kz¿WJ-\n-bm-b-Xv. jq´n-ßn¬ hnhn[ hn`m-K-ß-fn¬ aq∂v kz¿Ww hoXw AWn™v KK≥ \cMpw HmwIm¿knMpw hcm≥ t]mIp∂ Xmc-cm-Pm-°∑ - m-cn¬ {]Yaÿm\ob-cm-bn. Z¬ln sKbnw-kn¬ ]s£ {i≤-bm-I¿jn® BZy Imbn-I-Xmcw A`nPm-Xa - mb {Sm°v B≥Uv ^o¬Uv C\-ßf - n¬ h\n-XI - f - psS 10,000 ao‰-dn¬ sh¶ew t\Snb alm-cm-{„-°mcn IhnXm du´v BWv. Ah-km\ c≠v em∏v _m°n \n¬t°-bmWv IhnX aq∂mw ÿm\-tØbv°v IpXn-®p-Ib - d- n-bX - .v F¶nepw Cubn\-Øn¬ saU¬ {]Xo-£b - m-bn-cp∂ ae-bmfn Xmcw {]oP {io[-c≥ a’-cØ - n¬ Ggmw ÿm\-tØbv°v ]n¥-≈-s∏-´Xv C¥y≥ Iymºn¬ æm\X ]c-Øm-Xn-cp∂n-√. (10,000 ao‰-dn¬ kz¿W-tP-{Xn-bmb sI\n-b≥ Xmcw samam\n t{Kkv Izmwt_m-°-bpsS 32 an\n‰v 34.11 sk°≥Un-t\-°mƒ sa®-s∏´ kabw {]oP apºv Ipdn-®n-´p-≠v). {Sm°v B≥Uv ^o¬Uv C\-ß-fn¬ C\n AYhm saU¬ t\Sm-\m-bmepw cmPym-¥c \ne-hm-c-ap≈ Imbn-I-i-‡n-I-fpsS Ab¬∏-°sØßpw FØm≥ C¥ybv°v Ign-™n-´n-s√∂ bmYm¿Yy-amIpw Imbn-I-t{]-anIsf ho≠pw ho≠pw Atem-k-c-s∏-Sp-Øp-I. Dssk≥ t_mƒ´pw Ak^ ]hep-sa√mw hcm-Xn-cp-∂n´pw Ah-cpsS \nc-bnse F´mw ÿm\-°m-c-\mb dtam¨ asI≥kn ]cn°v aqew ]n∑m-dn-bn´pw sXm´p ]n∂n-embn HmSnb setdm¨ ¢¿°n\v \qdv ao‰-dn¬ Pssa-bv°bv°v th≠n kz¿Ww t\Sm-\m-b hkvXp-Xsb Fßs\ t\m°n-°m-WWw? hº∑mcns√-¶nepw Pssa-b° v bv°v kz¿Ww t\Sm≥ Aev]w t]mepw Bbm-k-s∏-tS-≠-Xn-√m-sb-∂t√ CXv ImWn-°p-∂Xv? Zo¿LZqc Hm´ a’-c-ß-fn¬ B{^n-°≥ cm{„-ß-fpsS ta¬t°m-bva-bpsS Bghpw GXm≠v C{X-tØmfw hcpw. Pbn®p Ib-dm≥ hº≥ Xs∂ thW-sa-∂n-√msb∂v hy‡w. ]c-ºc - m-KX C\-amb tlm°n-bn¬ C¥ybv°v CØ-hW anIhv ]pe¿Øm≥ Ign-bptam F∂-XmWv Ghcpw D‰p-t\m-°p∂ as‰mcp kwK-Xn. XpS¿®-bmbn \mev kz¿Ww t\Snb Icp-Ø-cmb Bkvt{S-en-b-tbbpw Nnc-¥-\-ssh-cn-I-fmb ]m°n-ÿm-t\bpw Soans\ tIm´-t]mse `{Z-am°n sI´n-bp-d-∏n-®n-cn-°p∂ Cw•≠n-t\bpw 2002-˛se sh≈n-sa-U¬ tPXm-°-fmb \yqkn-em≥Un-t\bpw adn-IS∂v C¥ybv°v kz¿W-ap{Z t\Sm≥ Ign-bptam? jq´nMv Xmcw A`n-\hv _n{μbpw t_mIvk¿am-cmb hntP-μ¿ knMpw AJn¬Ipamdpw _mUvan‚¨ "Gbvkv' ssk\ s\lzmfpw AN¥ icXv Iaepw (tS-_nƒ sS∂o-kv) kuchv tLmjepw tPmjv\ Nn∂-∏bpw Zo]nI ]≈n-°epw AS-ßp∂ kvIzmjv Soan\pw saU¬ hmcm≥ I-gn-™m¬ C¥y-bpsS "s]¿t^m¿a≥kv' tami-am-bn-√m-sb∂v kΩ-Xn°mw. Ct∏mƒ Xs∂ H∂mw ÿm\Øv \ne-bp-d-∏n-®n-cn-°p∂ Bkvt{S-enb C¥y-bn¬ \n∂v 27 kz¿W-ap-{Z-Iƒ°v AI-se-bm-sW-∂Xv Akz-ÿ-P-\-I-amsW-¶nepw Cu AIew Ipd-®p-sIm≠phcm≥ Cu DPz-e-Xm-c-߃ klm-bn®m¬ 2002 tebpw 2006-tebpw saU¬ ]´n-I-bnse \memw ÿm\Øp \n∂v C¥ybv°v Ic-Ib - d - m≥ Ign-bpw. tIma¨sh¬Øv sKbnw-kn¬ CtX-hsc t\Snb 272 saU-ep-I-fn¬ 119 FÆw kao-]-Im-e-ß-fn¬ am{Xw sImbv-sX-Sp-Ø-h-bmsW∂ Imcyw Hm¿°p-tºmƒ sXfn-bp∂ kXyw C{X-tb-bp≈p: C¥y≥ ImbnI ]XmI Cu ASpØ Ime-Øm-bn-´mWv Db-cm≥ XpS-ßn-b-Xv. tIma¨sh¬Øv sKbnw-kp-ambn _‘-s∏´v a‰p Nne \ncm-i-I-tfbpw C¥ybv°v A`n-ap-Jo-Ic - n-t°≠n h∂n-cn-°p-Ib - m-W.v sKbnw-kn-\n-Sb - n¬ Hcp e£w hnt\mZ k©m-cn-Is - f-¶n-ep-sa-Øp-sa∂ IW-°p-Iq-´¬ ^ew ImWp-sa∂ {]Xo£ XpS-°Ø - nte ]mfn. AXp-t]mse a’-cß - ƒ XIr-Xn-bmbn \S-°p-∂p-s≠-¶nepw tÃUn-bß - ƒ ]eXpw Imen-bmbn InS-°p-∂Xv sKbnw-kns‚ hcp-am-\sØ FΔn[-amWv _m[n-°p-sb-∂Xv C\nbpw \n›-ba - n-√. C¥y-bpsS a’cw \S-°p-tºmƒ t]mepw kncn-t^m¿´nse _mUvan‚¨ tÃUnbw Hgn™p InS-°p-I-bm-bn-cp∂p-hs - {X. temI \ne-hmcw ]pe¿Øp-∂s - X∂v Ah-Im-is - ∏-´n-cp∂ sKbnw-knse sh_vssk‰v Xmdp-am-dm-bXv CXn-\nsS as‰mcp s]m√m-∏m-bn. AXv ]n∂oSv ]gb \ne-bn-tebv°v ]p\x-ÿm-]n-®p-sh-¶nepw hntZi cmPy-ß-fnse ]{X-{]-Xn-\n-[nIƒ°pw a‰pw {]Xn-tj-[n-°m≥ Cu kμ¿`w Ah-k-c-sam-cp-°n. {Sm°v B≥Uv ^o¬Uv a’-c-߃°n-S-bnse kwL-S-\m-]-c-amb ]ng-hp-Iƒ HutZym-KnI Xe-

Cu

izcs\ `mc-Xo-b¿ hnhn[ \ma-cq-]-ß-fn¬ Bcm-[n®p h∂n-cp-∂p-sh-¶nepw \ma-cq-]ß-ƒ°Xo-Xa - mb GI-amb kØ-bmWv {]]-©Ø - n-\m-[m-cs - a∂p Xs∂-bm-bn-cp∂p `mc-Xob XXz-Nn-¥bpsS ASn-Ø-d. ""GIw kXv hn{]m _lp[m hZ¥n'' kXyw H∂p am{Xw. hnZzm-∑m¿ AXns\ ]e-Xmbn ]d-bp∂p F∂mWv thZ-{]-am-Ww. Zriy-{]-]© - Øn¬ \m\m-cq-]ß - f - n¬ hyXykvX \ma-cq-]ß - f - m¬ hyh-lc - n-°s - ∏´p hcp∂ F√m-Øn\pw B[m-c-ambn h¿Øn-°-s∏-Sp∂ {]]-©-k-Ø-sb Xs∂-bmWv \mw tZhn-bmbpw AΩ-bmbpw ]cm-i-‡n-bmbpw Bcm-[n-®p-h-cp-∂-Xv. tZho-`m-K-h-X-Øn¬ tZhn Xs∂ CXv hy‡-am-°p-∂p-≠v. {]]-©Ø - ns‚ aqe-Im-cW - a - mb kØ-sb, ]cm-i-‡nsb tZhn-bpsS ]e cq]-ß-fn¬ Bcm-[n-°p∂ ImeamWv \h-cm-{Xn. `mc-X-sam-´msI Htct]mse {]m[m-\y-tØmsS BtLm-jn°-s∏-Sp∂ Hcp-’-h-amWv \h-cm-{Xn. cma≥ cmh-Ws\ h[n® Znh-k-amWv hnP-bZ- i - an F∂mWv DØ-c` - m-cX - Ønse hnizm-kw. cmh-W-s‚bpw Ipw`I¿Æ-s‚bpw taL-\m-Ys - ‚bpw `oa≥ {]Xn-a-I-fp-≠m°n AXv hnP-b-Z-i-an\mƒ IØn-°-emWv Ahn-SsØ BtLm-j-ß-fpsS {][m\ NS-ßv. _wKm-fnse G‰hpw henb D’-hamWv Zp¿§m-]q-P. {Kma-ß-fnepw \K-c-ßfnepw s]mXp-ÿ-e-ß-fnepw hoYn-I-fnep-sams° Zp¿§m-tZ-hn-bpsS hn{K-l߃ D≠m°n ]qP Ign™v Zian Zn\Øn¬ kap-{Z-ß-fntem \Zn-I-fntem \naRvP\w sNøp-Ib - m-Wh - n-SsØ {][m\ NS-ßv. ssakq-dn-em-hs´ ]Øp Znhkw \o≠p \n¬°p∂ Zk-d-bm-Wv. Xan-gv\m´nse {][m\ BtLmjw s_mΩ-s°mep-hm-Wv. hnhn[ tZho-tZ-h-∑m-cpsS am{X-a√ ]£n arKm-Zn-I-fpsS hsc {]Xn-a-Iƒ s_mΩ-s°m-ep-hn¬ Dƒs∏Sp-∂p. F√m-Ønepw Htc ssNX-\y-amsW∂ Bi-ba - m-Wn-hn-sSbpw hy‡-amIp-∂X - v. tIc-f-Øn¬ Ah-km-\sØ aq∂p

Znh-k-amWv \h-cm{Xn ]qP-h-bv]mbn BNcn-°p-∂-Xv. Zp¿§m-„an Znhkw ]qP h®p hnP-b-Zian Zn\-Øn¬ hnZym-cw-`tØmsSbmWv \h-cm{Xn Ah-km-\n-°pI. BZy Znhkw Zp¿§-bmbpw c≠mw Znhkw alm-\-han Zn\-Øn¬ alm-e-£van-bmbpw Ah-km\ Znhkw kc-kz-Xn-bmbpw tZhnsb Bcm-[n-°p-∂p. tZhn-bpsS i‡n `mh-tØbpw sFizcy `mh-tØbpw ⁄m\-`m-ht- Ø-bp-am-Wn-hnsS Bcm-[n-°p∂-Xv. hnZym¿∞n-Iƒ ]pkvX-I-߃ ]qP hbv°p-tºmƒ sXmgn-em-fn-Iƒ Xß-fpsS Bbp-[ßfpw Iem-Im-c∑ - m¿ Xß-fpsS hmtZym-]-I-c-W-ßfpw ]qPn-°p-∂p. PohnXm-tbm-[\ - Øn-\p≈ I¿Ω-sØ-bm-Wn-hnsS ]qPn-°p-∂-Xv. (I¿Ωw sNøm-\p≈ D]-I-cW-ßs - f-bm-Wt√m ]qPn-°p-∂X - v). c≠v cm{Xn-Ifpw Hcp ]Iepw {]h¿Øn \n¿Øn-sh-®t- ijw {]]-©i - ‡nbpsS A\p-{K-l-tØmsS ho≠pw I¿Ω aWvU-eØn-te-bv°n-dß - p∂ Znh-ka - mWv hnP-bZ- i - an. F√m-hcpw Ah-cpsS hnZy-Iƒ ho≠pw ]pXnb ssNX-\y-tØmsS Bcw-`n-°p-∂p. PohnX hnP-b-Øn-\m-h-iy-amb aq∂v LS-Iß-sf-bmWv ˛ i‡n, sFiz-cyw, hnZy ˛ ChnsS ]qPn-°p-∂-Xv. i‡n A[m¿ΩnI i‡n-It- fm-sS-Xn-cn-Sm-\m-Wv. tZhn-bpsS Ah-Xmc IY-Is - fm-s°-Øs∂ Bkp-cn-Ii-‡n-I-tfmSv G‰p-ap-´epw Ahsb ]cm-Pb-s∏-Sp-Ø-ep-am-Wv. \mw i‡n B¿Pn-t°≠Xv [¿Ω kwc-£W - Ø - n-\m-sW∂v Cu IY-Iƒ ]Tn-∏n-°p-∂p. ChnsS Hmtcm hy‡nbpw Ahs‚ D≈n-ep≈ Bkp-cnI i‡n-It- fm-SmWv G‰p-ap-t´-≠X - v. sFizcyw Cuiz-cs‚ `mh-amWv, KpW-am-Wv. sFizcy-tZ-h-Xsb D]m-kn-°p-∂-Xp-aqew \ΩpsS D≈nse Cuizc `mh-amWv DW-tc-≠-Xv. {]]-©-amsI \nd-™p-\n¬°p∂ t_m[w Xs∂-bmWv Xms\-∂d - n-bp∂ AssZzX `mh-amWv ⁄m\w. Cu Adn-hmWv \mw t\tS≠Xv. AXn-\m¬ \h-cm{Xn [m¿Ωn-IX-bp-tSbpw Cuiz-co-bX - b - p-tSbpw ktμ-iamWv \ap°v \¬Ip-∂-Xv. A[m¿Ωn-I-XbpsS ta¬ [¿Ω-Øns‚ Bkp-cn-I-X-bpsS ta¬ ssZhn-I-X-bpsS hnP-b-amWv \hcm-{Xn. Cutim-hm-tkm-]m-k\ - b - n-eqsS bYm¿∞ ⁄m\n-bpsS Xe-Øn-se-Ønb tijhpw I¿tΩm-∑p-J\ - mbn Pohn-°m\mWv \h-cm{Xn ]Tn-∏n-°p-∂-Xv.

p-Ip-am¿ W v j n h hn. ]{Xm[ - n-]¿

Tripunithura News: Views and opinions expressed in this newspaper are not necessarily those of Tripunithura News. Tripunithura News reserves the right to use the information published herein in any manner whatsoever. While every effort has been made to ensure accuracy of the information published in this edition, neither Tripunithura News or any of its employees accept any responsibility for any errors or omission. Further Tripunithura News does not take any responsibility for loss or damage incurred or suffered by any subscriber/reader of this newspaper as a result of his/her accepting any invitation/offer published in this newspaper. No part of this newspaper may be reproduced in any form without the written permission of the publisher.

Food is medicine, medicine is food

—Ayurveda

]qWnØpd NnZw-_cw \rØ-hn-Zym-e-b-Øn¬ Hcp-°n-bn-cn-°p∂ s_mΩ-s°m-ep


Pages 12 Published every Sunday

3

SUNDAY

Oct 10 to 16, 2010

Wedding Cards, all types of Printing works, DTP, Project Report, Photostat, Colour Lazer Print, Colour Photostat

PRINT FAST PAGE 3 (t]Pv 1 XpS¿®) B hgn°p Nn¥n- ° m≥ Ah¿°pw Ign-™n-√. {]Xn]-£Ø - n-cp-∂h - cpw C°mcyw Kuc-ha - mbn FSp-Øn-√. \ncmi-tbm-sS-bm-sW-¶nepw aμn-cØns‚ DZvLm-S\ thf-bn¬ Iem-˛-km-ln-Xy-˛-kmw-kvImcnI cwK-Øp-≈-h¿ kPo-hambn ]s¶-Sp-Øp. DZvLm-S-\-Øn-\p-tijw \mfn-Xp-hsc Hcp apdn t]mepw hmS-Ibv°p \¬Im≥ \K-ck - `- b - ° v m-bn-´n-√. `oa-amb XpI apS°n ap\n-kn-∏m-en-‰nbpsS BkvXn h¿≤n-∏n-°msa∂ hymtam-lØ - n-s\¥p ]‰n? `oa-amb skIyq-cn‰n XpItbm, A[nI hmSItbm? AtXm CXp- c-≠ptam? Hcp \mSn-s‚ ka{K hnI-k-\-am-bncp∂p \K-c-k-`-bpsS e£ysa--¶n¬ k©m-ct- bm-Ky-amb hgn-Ifpw amen\y \n¿Ωm¿÷\hpw Im\-Ifpw sI´nS kap®-b-ßfpw am{X-a√ AXn-∂[mcw F∂ t_m[w D≠m-tI≠n- b n- c n- ° p- ∂ p. Iebpw kwkvIm-chpw hf¿∂mte hnI-k\w ]q¿Øo-Ic - n-°s - ∏Sq. AXn\v Bfl- k v ] ¿iap≈ hnI-k\ ImgvN∏ - m-SmWv \ap- ° m- h - i yw. hnI- k \ tcJ- I - f n- s em∂pw ImWmØXpw AXp Xs∂-bm-Wv. CXmWv \Kck`m Imcyme-b-Øn-\-SpØ aμn-c-Øns‚

Opp.DOWN TOWN, Ph: 2777660

SUNDAY OCT 10 TO 16, 2010

jjvTn 13-˛\v N°wIpf-ßc kn≤n hn\m-bI t£{X-Øn¬ 13˛\v _p[-\mgvN jjvTn-tbm-S-\p-_-‘n®v hntijm¬ ]qP-Ifpw a‰pw D≠m-bn-cn-°p-∂X - m-Wv.

s]mXp-tbmKw sshIo´v 3˛\v ÿnXn-sb-¶n¬ as‰mcp Zb\ob Imgv N ap\n- k n- ∏ ¬ _kvÃm≥Unse tjm∏nMv tImwπ-Ivkns‚ Ah-ÿ-bmWv . AhnsS \n¿Ωn- ® n- c n°p∂ IS-ap-dn-Ifpw A\m-Yam-Wv. H∂mw \ne-bnse H‰ apdn- t ]mepw hmS- I bv ° v \evI-s∏-´n-´n-√. Ah-sb√mw Xpd∂p InS- ° p- I - b m- W v . F¥p -sIm-≠m-Wn-{]-Imcw kw`-hn-°p-∂Xv? Ch-bn¬ \n∂v e£-°-W-°n\v cq]bpsS hcp- a m\w Ign™ F{Xtbm amk-ß-fmbn e`nt°-≠n-bn-cp∂p. Cu c≠p aμn-c-ß-fn¬ \n∂pw In´p-ambn-cp∂ h≥XpI D]-tbm-Kn®v Ht´sd hnI-k\ {]h¿Ø-\߃ \S-Øm-am-bn-cp-∂p. Ie-tbmSpw kwkvIm-ctØmSpw hnap-JX ImWn-°ptºmgpw \nc-h[n Poh-Im-

cpWy {]h¿Ø-\-߃ \SØm≥ CXn¬\n∂pw e`n-°pam-bn-cp∂ ]Ww D]-tbm-Ks∏-Sp-Øm-am-bn-cp-∂p. ]©mbØv \K-c-k-`-bmbn cq]m¥cw {]m]n-®n´v \o≠ 30 h¿j-߃ ]n∂n-Sp-tºmgpw ChnsS C√msX t]mIp-∂, ko\n- b ¿ kn‰- k \pw hninjym sIm®p- I p- ´ nIƒ°pw hn{i-an-°m\pw D√mk- Ø n\pw DX- I p∂ Hcp ]m¿°v, _‘p-an-{Xm-Zn-If - n¬ \n∂pw kvt\lhpw ]cn-emf-\bpw e`n-°msX hcp∂ \ncm-ew-_-cm-b-h¿°v B{ib- a m- I p∂ hr≤- a - μ n- c w, kv{XoIƒ°pw Ip´n-Iƒ°pw ]I¬ hn{i-an-t°-≠n-hc - p-∂h¿°v Hcp ]I¬ho-Sv, {]mYan-Im-hi - y-߃ \n¿Δ-ln-°m\p≈ kuI-cy-߃, ImbnI {]Xn-`-Iƒ°v ]cn-io-e\w

\¬Im≥ th≠ s{Sbn-\nMv sk‚¿, inip- ]-cn-]m-e-\tI{μw XpSßn \nc- h [n Imcy-߃ ]pXp-Xmbn A[nIm-c-ta¬°p∂ `c-Wm-[n-Imcn-I-fn¬ \n∂v \ap°p {]Xo£n-°mtam? dkn-U‚ vkv Atkm-kntb-j\ - p-If - m¬ kº-∂a - mWv Ct∏mƒ Xr∏q- W n- Ø p- d . AXp-sIm-≠p-Xs∂ Ah-cn¬ \n∂pw \n¿t±-i-߃ kzoIcn-°p-Itbm Ah-cpsS IqSn km∂n-≤y-Øn¬ N¿® sNøs∏-Sp-Itbm sNtø-≠-XmWv hnI-k\ {]{In-b-bpsS cq]tc-J. Xocp-am-\n-°-s∏-Sp∂ Imcy-߃ ap≥K-W-\m-{I-aØn¬ \S- ∏ n- e m- ° m- \ p≈ C—m-i-‡n-bmWp th≠-Xv. Icp- Ø p‰ Hcp t\XrXzw D≠m- I p- s a∂ \ΩpsS B{Klw k^-e-am-I-s´.

Xpfp {_m“W tbmK-Øns‚ \h-cm-{Xn-bp-’hw

Sn.sI. am[-h≥ IpSpw-_b - q-Wn-‰ns‚ s]mXp-tbmKw C∂v sshIo´v aq∂p aWn°v Xr∏q-Wn-Øpd Kh. tImtf-Pn\p kao]w shfo-]-d-ºn¬ hn.-F. cmP∏s‚ hk-Xn-bn¬ h®v tNcp-∂p. F√m kap-Zmbmw-Kß - fpw ]s¶-Sp-°W - s - a∂v sk{I-´dn Adn-bn®p.

sN≠ ¢m p-Iƒ Bcw-`n-°p∂p {io]q¿Æ-{X-boi tkhm-kwLw t£{X-Ie - m-]o-TØn¬ Xr∏q-Wn-Øpd B¿.-F¬.-hn. atl-jvIp-amdns‚ in£- W - Ø n¬ sN≠ A`y- k n- ° p∂ hnZym¿∞n-I-fpsS A©mw _m®ns‚ Ac-t߉w hnP-b-Z-ian \mfn¬ (17-˛10-˛2010 Rmb¿) cmhnse 8.30-˛\v t£{X-k-∂n-[n-bn¬ \S-Øp-∂p. At∂ Znhkw cmhnse ]pXnb sN≠ ¢mkp-Iƒ Bcw`n-°p-∂p. Xmev]-cy-ap-≈-h¿ {io]q¿Æ-{X-boi tkhm-kwLw Hm^o-kp-ambn _‘-s∏-Sp-I. 0484˛2776655.

Ihn-b-cßv sNΩ\w Nmt°m DZvLm-S\w sNøpw Nߺpg P∑-iX - m_vZn BtLm-jß - t- fm-S\ - p-_-

Xr∏qWn-Øpd Xpfp {_m“-W-tbmKw sh¶-tS-izc aμn-cØnse 2010-˛se \h-cm{Xn D’-hm-tLmj ]cn-]m-Sn-Iƒ sIm®n tZhkzw t_m¿Uv saºdpw Xpfp {_m“W kapZm-bmw-K-hp-amb Fw.-F¬. h\-Pm£n `{Z-Zo]w sImfpØn DZvLm-S\w \n¿Δ-ln-®p.Xr∏qWn-Øpd Xpfp {_m“-Wt- bmK-Øns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ {iosh-¶-tS-izc aμn-c-Øn¬ sh®v Cu h¿jsØ \h-cm{Xn atlm-’hw HIvtSm-_¿ F´n\v XpSßn HIvtSm-_¿ 17-˛\v Rmb-dmgvN Ah-km-\n°pw-hn[w hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-I-tfmsS BtLm-jn-°pw. 14-˛\v Zp¿Km-„an \mfn-emWv ]qP-sh-bv]v. 17-˛\v hnP-b-Zian \mfn¬ ]qP-sb-Sp-∏pw. 11-˛\v Xn¶-fmgvN sshIo´v Ggv apX¬ Hº-Xp-hsc kp{]kn≤ hb-en≥ hnZzm≥ Sn.-hn. ca-Wn-bpsS hb-en≥ It®cn, 14-˛\p sshIo´v 6.30 apX¬ B¿.-F¬.-hn. Zmtam-Z-c-∏njm-cSn B‚ v ]m¿´n Ah-X-cn-∏n-°p∂ cpKvanWn kzbwhcw IY-Ifn XpS-ßn-bh - b - mWv {][m\ ]cn-]m-Sn-Iƒ. {ioIpam¿ B≥Uv ]m¿´n-bpsS eb-hn-\ymkw (10, Rmb¿), hoW

_n.-bpsS kwKo-X-I-t®cn (11 Xn¶ƒ), {ipXn-ebw s^bnw kpa-\-bpsS kwKo-X-kp-[, APn-XvIp-am¿ B≥Uv ]m¿´nbpsS ]p√m-¶p-g¬ It®cn (12, sNmΔ) XpS-ßn-b-h-bmWv a‰v {][m\ ]cn-]m-Sn-Iƒ.

‘n®v C∂v cmhnse 10-˛\v Ihn-b-cßv sNΩ\w Nmt°m DZvLm-S\w sNøpw. Un. hn\-b-N-{μ≥ A[y-£X hln-°pw. sshIo´v 4˛\v Imhy-tI-fn, sshIo´v 6˛\v kmln-Xy-k-tΩ-f-\w, 7.30-˛\v IpS-amfq¿ P\m¿Z-\s‚ ]p√m-¶p-g¬ It®cn F∂n-h-bpap-≠m-Ipw. \msf (H-IvtSm-_¿ 11) Nß-ºpg P∑-Zn-\-Øn¬ cmhnse 9˛\v Nß-ºpg kam-[n-bn¬ ]pjv]m¿®\, 9.30-˛\v tkm]m-\-kw-Ko-Xw, 10.30-˛\v A£-c-t«mI a’-cw (bp.-]n./sslkvIqƒ Ip´n-Iƒ°pw apXn¿∂h¿°pw {]tXyIw a’-ca - p-≠m-bn-cn-°pw), sshIo´v 4˛\v a±-f-tI-fn, 5.30-˛\v Nß-ºpg A\p-kva-cW ktΩ-f\w kmwkvIm-cnI hIp-∏p-a{¥n Fw.-F. t__n DZvLm-S\w sNøpw. tUm. kpIp-am¿ Agot°m-Sv, s{]m^. Fw. tXmakv amXyp F∂n-h¿ {]`m-jWw \S-Øpw. sshIo´v 7.30-˛\v tUm. sI. Hma-\° - p-´n-bpsS kwKo-X° - t- ®-cnbpw D≠m-Ipw.

O DY T REA CUPY OC

FOR SALE

Near S.N. Junction 2300 Sq.ft. Newly built Villa in 5 cents. 3 bed Room (Attached) + One Office Room A well very good ground water belt for 365 days Suitable only for Hindu family. No Brokers please

9495425616


Pages 12 Published every Sunday

4

SUNDAY

Oct 10 to 16, 2010

BZw-]n-≈n-°mhv `K-hXn t£{X-Øn¬ \h-cm{Xn BtLmjw Xr∏q-Wn-Øpd BZw-]n-≈n-°mhv `KhXn t£{X-Øn¬ hnhn[ ]cn-]m-Sn-ItfmsS \h- c m{Xn BtLm- j n- ° pw. HIvtSm-_¿ 14-˛\v sshIp-t∂cw 6.45-˛\v ]qP-sh-bvt]msS Bcw-`n-°p∂ \hcm{Xn 17- ˛ \v cmhnse 8.30- ˛ - \ p≈ ]qPsbSpt∏msS kam-]n-°pw. 15-˛\pw 16-˛\pambn-cn°pw hnhn[ Iem-]-cn-]mSn-Iƒ. 15-˛\v sshIp-t∂cw Ggp apX¬ {iosh- ¶- t S- i zc \rØ- h n- l m- d nse

ipNo-I-cWw \SØn

hnZym¿∞n-Iƒ Ah-X-cn-∏n-°p∂ \rØ-\r-Xy-߃. 16-˛\v cmhnse F´c apX¬ {]ikvX kwKo-X⁄ ¿ ]s¶Sp-°p∂ ]©-c-Xv\-Io¿Ø-\m-em-]\hpw kwKo-Xm-cm-[-\-bpw. sshIpt∂cw 6.30-˛\v kwKoX ]q¿W{io cmakzm-an-bpsS kwKo-XI - t- ®-cn. kwKo-Xmcm-[\ - b - n¬ ]s¶-Sp-°p-hm≥ Xmev]c - yap-≈-h¿ 9400584341 F∂ \º-dn¬ _‘-s∏-Sp-I. hnfn-t°≠ kabw sshIp-t∂cw A©v apX¬ Ggv hsc.

Xr∏qWn-Øpd ap\n-kn-∏m-en-‰n-bn¬ C√n-°-∏Sn tI{μo-I-cn®v {]h¿Øn-°p∂ im¥n \K¿ dknU≥kv Atkm-kn-tb-js‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ HIvtSm. 2˛\v Km‘n A\p-kva-c-Whpw ipNo-I-c-W-hm-chpw \S-Øn. {]kn-U≠v _m_p C√n-°¬ ]cn-]m-Sn-Iƒ DZvLm-S\w sNbvXp. XpS¿∂v im¥n-\K - ¿ IpSpw-_mwK-߃ C√n-°-∏-Sn-˛-am-cm\ tdmUv, C√n-°-∏-Sn-˛-]≠mØn tdmUv F∂n- h n- S - ß - f n¬ ipNo- I - c W {]h¿Ø-\-߃ \S-Øn.

"ssde' Iymºv kwL-Sn-∏n®p ]n.-A\p-Bk¿.va-cW Km‘n Pb¥n hmcm-tLmjtØmS-\p-_-‘n®v FdWm- I pfw sk‚ v . sXtckmkv tImtfPv KWn- X imkv{X hn`m-Kw, sIm®n≥ kuØv tdm´dn F∂n- h bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ GIZn\ "ssde' Iymºv ˛ t\XrXz ]cn-io-e\ ˛ Icnb¿ ssKU≥kv Iymºv kwL- S n∏n®p. tImtfPv {]n≥kn-∏¬ knÿ {InÃs_¬ Iymºv DZvLm-S\w sNbvXp. tdm´dn {]kn-U‚ v Fw.F.-Fk - v. tat\m≥ t\XrXz ]cn- i o- e - \ - s Ø- ° p- d n®pw hy‡nXz hnI-k\ - s - Ø-°pdn®pw ¢mkv \bn-®p. amcpXn C≥Ukv P\-d¬ amt\-P¿ ]n.-Un. sk_m-Ãy≥ "NncnbpsS temIw' F∂ hnj-b-

{]`m-jWw \SØn

sØ-°p-dn®v ¢ms -Sp-Øp. Icn-b¿ hnZ-Kv[≥ sh¶n-´-cma≥ sXmgn¬ km[y-X-I-sf°p-dn®v ¢mkv \bn-®p. NS-ßn¬ KWn-Xi - mkv{X ta[mhn {Sokm s^eo-jy, B¿.-kn.-kn. tIm˛-Hm¿Un-t\‰¿ Fw. cRvPnXv Ipam¿,

KWn-Xi - mkv{X Atkm-kn-tbj≥ sk{I-´dn dn¶p ]n. a[p, tPm¿Pn- b ≥ tXma- k v, AssZzX Fkv. ss], dt_° ]bkv F∂n- h ¿ kwkm- c n- ® p. 90- ˛ - H mfw hnZym¿∞n-Iƒ ]s¶-Sp-Øp.

almflm {KŸ- i m- e - b psS Iem-hn-`mKw {]Xo-£-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ {KŸ-im-ebpsS {]kn-U‚pw kmwkvImcnI {]h¿Ø-I\pw {KŸ-Imcm-\p-am-bn-cp∂ ]n.B¿. h¿Ω A\p-ka v c - Ww \SØn AUz. Fkv. a[p-kq-Z\ - ≥ A\p-kvacW {]kwKw \SØn. ^mŒv ]fl- \ m- ` ≥ A≤y- £ - \ mbncp∂ tbmK-Øn¬ IY-If - nbnse B[p- \ n- I X F∂ hnj-b-Øn¬ s{]m^. Fw.hn. \mcm-b-W≥ {]`m-jWw \S-Øn. ]n. kptc-{μ≥, a[pcna DÆn- ° r- j v W ≥, Un. at\m-lc - ≥, ctaiv h¿Ω, ]n. cma-N-{μ≥ \mb¿, hn. {ioIpam¿ F∂n-h¿ kwkm-cn-®p.

tNm‰m-\n-°c t£{X-Øn¬ \h-cm-{Xn-bp-’hw XpSßn Z

£ntW-¥y-bnse {][m\ t£{X-ßf - n-sem-∂mb tNm‰m\n- ° - c - b nse \h- c m{Xn D’hw F´n\v XpS-ßn. 17-˛\v hnP-b-Z-ian \mfn¬ kam-]n°pw. \h-cm{Xn D’-h-hpambn _‘-s∏´ Iem-˛-kmwkvIm-cnI ktΩ-f\w Ihnbpw Km\-c-N-bn-Xm-hp-amb _n®p Xncp-ae DZvLm-S\w sNbvXp. sIm®n≥ tZhkzw t_m¿Uv {]kn- U ‚ v Fw.- k n.- F - k v . tat\m≥ A≤y-£-\m-bn-cp∂p. kn\n-am-Xm-cß - f - mb Pbdm-ans‚ tafhpw ]m¿ΔXn Pb-dm-ans‚ \rØ-\r-Xy-hpamWv CØ-h-WsØ {]tXyI-XI - ƒ. C∂p cmhnse 6˛\v `P≥kv, 7.30 apX¬ 3.30 hsc \h-cm{Xn kwKo-tXm-’-hw, sshIo´v 5˛\v `‡n-Km\ kZ-

tNm‰m-\n-°-c tZho t£{X-Ønse \h-cm{Xn BtLm-j߃ Ihnbpw kwKo-X- kw-hn-[m-bI - \ - p-amb _n®p Xncpae \n¿Δ-ln-°p∂p kv, 7˛\v `‡n-Km\ Xcw-KnWn, 9˛\v tImgn-t°mSv {io\nhm-k\pw kwLhpw Ah-Xcn-∏n-°p∂ Xo Nmap-WvtUizcn sXøw. 11-˛\v sshIo´v 5˛\v B¿.-F¬.-hn. kn‘p cm[m-Ir-jvWs‚ kwKo-X° - -

t®-cn, 7˛\v \S-\-thZn ZmtamZ- c ≥ \ºq- X n- c nbpw kwLhpw Ah-X-cn-∏n-°p∂ Ipd-Øn-bm-´w, 9˛\v IukvXp`obw \rØ-in-ev]w. 12˛\v sshIo´v 3˛\v A£-c-t«mI kZ- k v, 7˛\v hb- e n≥

Neighbourhood Events

Uypsb‰v , 9˛\v tN¿Øe _me-N{- μs‚ IYm-{]-kw-Kw.13-˛\v sshIo´v 5.30-˛\v hnknenMv It®-cn, 6˛\v k{º-Zmb `P-\, 7˛\v sNss∂ Pn. cma\m- Y s‚ kmIv k - t ^m¨ It®-cn, 9˛\v Xr∏q-Wn-Øpd {ioIe ayqkn-°ns‚ `‡nKm-\-ta-f. 14-˛\v cmhnse HºXn\v aq∂v KP-ho-c-∑m-tcm-SpIq-Snb iothen Fgp-∂-≈n∏v, 5˛\v ]p√m-w¶p-g¬, 7˛\v ]n∂WnKmb-I≥ a[p _meIr-jvWs‚ `‡n-Km-\-kp-[, 8˛\v hnf-°n-s\-gp-∂-≈n-∏v. 15-˛\v Zp¿Km-„-an-\m-fn¬ cmhnse 9˛\v iothen Fgp∂-≈n-∏v, sshIo´v 4˛\v kckzXn aWvU-]-Øn¬ ]qPsh-bv]v, 5˛\v A£-c-t«mI kZ-kv, 7.30-˛\v Ne-®n{X Sn.hn. Xmcw imep-ta-t\ms‚

sXc-s™-Sp-∏n¬ a’-cn-°p-∂-Xn\v hne-t°¿s∏-SpØn hcp∂ {XnXe ]©m-bØv ˛ ap\n-kn-∏¬ sXc-s™Sp-∏n¬ a’-cn-°p-∂X - n¬ \n∂v Xr∏q-Wn-Øpd Fcq¿ kulrZ dkn-U≥kv Atkm-kn-tb-j≥ AwK-ßsf hne-°n. C\n AYhm a’-cn-°m≥ Xocp-am-\n-°p∂-h¿ Atkm-kn-tb-j≥ IΩ-‰n-I-fn¬ \n∂v cmPnsh-s®m-gn-™p-t]m-I-W-sa-∂v, CXp kw_-‘n® ap≥Iq¿ Xocp-am\w D≈Xv hnkvac - n-°c - p-sX∂v A\pkva-cn-∏n-®p-sIm≠v IΩ‰n Hm¿Ωn-∏n-®p.

c‡-Zm\ Zn\m-N-cWw kwL-Sn-∏n®p

sIm®n≥ kuØv tdm´-dn-bpsS tkh\ hn`m-K-amb Xncp-hm-¶pfw tdm´dn IΩyq-Wn‰n tIm¿, `mcX k¿°m-cns‚ ^o¬Uv ]ªn-kn‰n hn`m-Kw, almflm F∂n-hb - psS B`n-ap-Jy-Øn¬ temI c‡-Zm\ Zn\mN-cWw kwL-Sn-∏n-®p. Zn\m-N-cW `mK-ambn FdWm-Ipfw hnZym-\n-tI-X≥ tImtf-Pn¬ \S∂ NSßv sIm®n≥ ªUv tUmtWgvkv t^mdw {]kn-U‚ v Sn.B¿. cmPohv tat\m≥ DZvLm-S\w sNbvXp. NS-ßn¬ hnZym-\n-tI-X≥ {]n≥kn-∏¬ s{]m^. se…n tPmk^v s\Sp-ßm-S≥ A≤y-£X hln-®p. sIm®n≥ kuØv tdm´dn {]kn-U‚ v Fw.-F.-F-kv. tat\m≥ apJym-Xn-Yn-bm-bn. c‡-Zm\ t_m[h-h¬°cW skan-\m-dn\v B¿.-kn.kn. tIm˛-Hm¿Un-t\-‰¿ Fw. cRvPn-XI v p-am¿ t\XrXzw \¬In. XpS¿∂v \S∂ c‡-Zm\ Iymºn¬ 48 Hmfw hnZym¿∞n-˛h - n-Zym¿∞n\n-Iƒ c‡w Zm\w sNbvXp. XpS¿®-bmbn CXv 14˛mw h¿j-amWv hnZym-\n-tI-X-\n¬ c‡-Zm\ Iymºv kwL-Sn-∏n-°p-∂X - v. \mSy- k w- K oX inev ] w ˛ kXyw, inhw kpμ-cw, 8.30˛\v hnf-°n-s\-gp-∂-≈n-∏v, 10˛\v Iem-Xn-eIw ]m¿hXn cmPns‚ tamln-\n-bm-´I - t- ®-cn. 16-˛\v alm-\-han Znhkw cmhnse 9˛\v iothen Fgp∂-≈n-∏v, hnti-jm¬ ]cn-]mSn-Iƒ°p ]pdsa cm{Xn 8.30˛\v hnf-°n-s\-gp-∂-≈n∏pw tNm‰m-\n-°c hnP-b≥ amcmcpsS ]©-hm-Zy-hpw. XpS¿∂v 9˛\v Xncp-h-\-¥-]pcw `c-X-

t£-{X-bpsS _mse-˛-am-f-h]p-cn-bnse ambm `K-h-Xn. 17-˛\v hnP-bZ- i - an \mfn¬ cm-hnse 8˛\v hnZym-cw`w hnti-jm¬ ]cn-]m-Sn-Iƒ°p ]pdsa sshIo´v 4.30-˛\v k{º--Zm-b`- P - \. XpS¿∂v \rØ\r-Xy-߃°p-tijw Ingt° \S-∏p-cb - n¬ kn\namXmcw Pbdmapw kwLhpw AhX-cn-∏n-°p∂ tafw. 7.30-˛\v ]m¿ΔXn Pb-dm-ans‚ \rØ\r-Xy-ßf - p-ap-≠m-bncn°pw.

]WvUn-X-cXv\w Pn. hniz-\m-Y-i¿Ω A\p-kva-cWtbmKw tN¿∂p DUp∏n am≤z {_m“W k`-bp-tSbpw `oa-`-´¿ ]pkvX-Ime-b-Øn-t‚bpw B`n-ap-Jy-Øn¬ HIvtSm-_¿ 2˛\v sshIpt∂cw 3 aWn°v Xr∏q-Wn-Øpd {iocm-L-th{μ aT-Øn¬ sh®v ]WvUn-X-cXv\w Pn. hniz-\m-Y-i¿Ω-bpsS 13-˛mw Nca-hm¿jn-It- Øm-S\ - p-_‘ - n®v A\p-ka v c - W - t- bmKw tN¿∂p. ]q¿W-{]⁄ hnZym-]oTw {SÃns‚ No^v AssUz-kdpw

NANAS

COFFEE WORKS

ssIcfn {Kmss\‰vkv DS-a-bp-amb hn.-B¿. \mcm-b-W≥ Fw{_m≥ tbmK-Øn¬ A≤y-£X hln-®p. ]n. chn-b-®≥, s{]m^. KwKm-[-c≥ \mb¿ F∂n-h¿ i¿Ωm-Pn-bpsS ""`mcXob imkv{X Z¿i\w'' F∂ {KŸ-Ønse ""ambm-hmZw'' F∂ A≤ym-bsØ kw_-‘n®v hni-Z-ambn kwkm-cn-®p. tbmK-Øn¬ i¿Ωm-Pn-bpsS IpSpw-_m-ßfpw ]s¶-Sp-Øp. Opp.Main Office, Tripunithura Dealers in Post Quality Ph: 2777329, Coffee, Chicory &94470 Tea 48861

tbmK-Øn¬ DUp∏n am≤z {_m“-W-k` tIc-f-bpsS kwÿm\ P\-d¬ sk{I-´dn AUz. Fkv. \mcm-b-W≥ kzmKXw Biw-kn-®-t∏mƒ, DUp∏n am[z {_m“-W-k` tIc-f-bpsS bqØv aqhvsa‚ v hn`mKw c£m-[n-Imcn Fw.F. lcn-Ir-jvW≥ t]m‰n-Ir-X-⁄X {]Im-in-∏n-®p. Opp.Main Post Office, Tripunithura Ph: 2777329, 94470 48861


Pages 12 Published every Sunday

5

SUNDAY

Oct 10 to 16, 2010

BRvP-t\b thWp-tKm-]m-en\v {]ikvX hnPbw

Neighbourhood Events

ipNo-I-cWw \SØn

_mw •qcnse

hmKv t Zho hnemkw kvIqfn¬ \S∂ Z£n-W-ta-Jem kn_nFkvC \o¥¬ a’-c-Øn¬ Xr∏q-WnØpd tSmIv F®v kvIqfnse 12-˛mw ¢mkv hnZym¿∞n-bmb BRvPt- \b thWp-tKm]m¬ 50 ao‰¿ s{_Ãv kvt{Sm°n¬ H∂mw ÿm\hpw, 100 ao‰¿ s{_Ãv kvt{Sm°n¬ c≠mw ÿm\hpw 100 ao‰¿ {^o ssÃen¬ aq∂mw ÿm\hpw t\Sn {]ikvX hnPbw Ic-ÿa - m°n. a’-cn®

iXm_vZn BtLm-jhpw πm‰n\w Pq_n-enbpw Icnßm- ® nd sk‚ v tPm¿÷v bmt°m- _ mb kpdn-bm\n IØo-{U¬ DSº- S n- b psS iXm_vZn BtLm-jhpw Icn-ßm-®nd Atkm-kn-tb-js‚ πm‰n\w Pq_n-enbpw HIvtSm. 15, 16 Xob-Xn-I-fn¬ BtLm-jn°pw. 15-˛\v AI-∏-dºv ate°p-cniv Zb-d, apf-¥p-cpØn am¿tØma≥ IØo-{U¬ F∂n- h n- S - ß - f n¬ \n∂pw ]≈n-bn-tebv°v hnfw-_c tLmj-bm-{X-Iƒ \S-°pw. 16-˛\v 8 aWn°v t{ijv T ItØm- e n°m _tk- e ntbmkv tXmakv {]Y-a≥ _mh- b psS Im¿Ωn- I - X zØn¬ H≥]- X n- t ∑¬ Ip¿∫m\ D≠m-Ipw.

Fs‚ cmP-[m\n C∂v sshIo´v 4.30-˛\v Xr∏qWn-Øpd cmP-\K - cn bqWn-b≥ Hm^v dkn-U‚ vkv Atkm-kn-tb-j≥ ({Sp-d) \hw-_¿ H∂n\v ]pXnb ap\n-kn-∏¬ `c-W-k-anXn A[n-Im-ct- a¬°p∂ ]›mØ- e - Ø n¬ kwL- S n- ∏ n°p∂ kwhmZw "Fs‚ cmP\-Kcn' C∂v sshIo´v 4.30˛\v Xr∏q-Wn-Øpd embw ssaXm-\n-bn¬. tdmUv hnI-k-\w, sdbn¬ hnI-k-\w, sat{Sm sdbn¬, amen\y kwkvI-c-Ww, \ne-bv°mØ IpSn-sh≈ hn-X-c-Ww, Im¬\S bm{X°m-¿°v \S-∏m-X, ]pXnb _kvÃm≥Uv, ]c-º-cm-KX tXmSp-I-fp-tSbpw HmS-I-fptSbpw kwc-£-Ww, ]m¿°nw-Kv kuI-cyw, ln¬]mekv ayqkn-b-Øns‚ sshhn-≤y-h¬°-c-Ww, \K-c-k`bv°v am{X-ambn Hcp C≥tUm¿ tÃUn-bw, ]m¿°v XpSßnb Bh-iy-ßs - f-°pdn-s®√mw ap∂Wn kmc-YnIƒ a\ p Xpd-°p-∂p. Iem- a - W vUew ap≥ sshkv Nm≥k-e¿ tUm. sI.-Pn. ]utemkv DZvLmS\w sNøp- ∂ p. sIm®n, tImgn-t°mSv k¿Δ-Ie - m-ime-If - nse ap≥ t{]m. sshkv Nm≥k-e¿ s{]m. hn.-sP. ]m∏p tamU-td-‰d - m-bn-cn-°pw. s_bvkv Uªyq.F-^v.-_n. Ub-d-IvS¿ t]mƒ am™qcm≥ hnj-b-a-h-X-cn-∏n-°pw. ap∂Wn t\Xm-°ƒ ]s¶Sp-°pw.

hnev]-\bv°v Fcq¿ I√d tdmUn¬ 5 sk‚ v ÿehpw HmSn´ hoSpw DS≥ hnev]-\bv°v Mob: 9847032770, 9020325278.

\men-\-ß-fn¬ aq∂nepw hnPbw t\Sm≥ BRvPt- \-b\p Ign-™p. {ioi-¶c - m-Nmcy kwkvIrX k¿Δ-I-em-ime `c-X-\mSy hn`mKw A≤ym-]I - \pw ]qWn-Øpd NnZw_cw \rØ hnZym-e-b-Øns‚ Ub-d-IvSdp-amb tUm. thWp-tKm-]m-ens‚bpw \¿Ø-Inbpw B¿.-F¬.-hn. tImtfPv A≤ym-]n-I-bp-amb _o\ thWp-tKm-]men-t‚bpw ]p{X-\mWv BRvP-t\-b≥.

B¿.-F¬.-hn. cm[m-Ir-jvW≥ ]pc-kvImcw G‰p-hmßn

tNm‰m\n-°c Kh. shmt°-jW - ¬ lb¿ sk°≥Udn kvIqfn¬ Km‘n-P-b¥n Z\-tØm-S-\p-_-‘n®v HIvtSm_¿ 2˛\v kvIqƒ HmƒUv ÃpU‚ vkv Atkm-kn-tb-jt‚bpw kvIqƒ F≥.-kn.-kn. bqWn-‰n-t‚bpw kvt]m¿Svkv ¢∫n-t‚bpw kwbp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ kvIqƒ tImºu≠v ipNo-I-cWw \S-Øn. kvIqƒ {]n≥kn-∏mƒ sI.-hn. `cX≥ DZvLm-S\w \n¿Δ-ln-®p. ]n.-Sn.-F. {]kn-U‚ v Fw.Sn. aØm-bn, sshkv {]kn-U‚ v hn.-B¿. thWp-tKm]m¬, HmƒUv ÃpU‚ vkv Atkm-kn-tb-j≥ {]kn-U‚ v tPmbv h¿§okv F≥.-kn.-kn. No^v B^o-k¿ kn.-B¿. iio-{μ≥, ^nkn-°¬ FUyp-t°-j≥ So®¿ kn. k≥PbvIp-am¿ F∂n-h¿ t\XrXzw \¬In.

Xma-cw-Ip-f-ßc t£{X-Ønse \h-cm{Xn BtLmjw

tIcf Iem-t£-{X-bpsS tKm]m- e - ] n- ≈ - b m- i m≥ kv a mcI Ahm¿Uv 2010 {]kn≤ IY- I fn \S≥ B¿.- F ¬.- h n. cm[m- I rjvW≥ tIcf Iem- a WvUew ap≥ sshkv Nm≥k-e¿ sI.-Pn. ]utemkn¬ \n∂v G‰p- h m- ß n. ]fl{io Iem- a - W v U ew Irjv W ≥ \mb- c p- t Sbpw B¿.-F¬.-hn. tImtfPv IYIfn hn`mKw ta[m-hn-bm-bncp∂ Iem-a-WvUew cmPt‚bpw injy-\mb cm[m-IrjvW≥ kv{Xo˛-]p-cpj thj-

ß- f n¬ Hcp- t ]mse {]mK¤yw sXfn-bn-®n-´p≈ Iem-Im-c\ - m-Wv. ]T-\-Im-eØv Xr∏q-WnØpd B¿.F¬.-hn. tImtfPn¬ c≠v sIm√w XnI-™t∏mƒ Xs∂ {io]q¿W-{Xboi t£{X-Ønse hr›ntIm-’h - Ø - n\v IrjvWs‚ thj-an-´p-sIm≠v Ac-t߉w Ipdn-°m≥ Ign-™Xv cm[mIr- j v W s‚ Iem- { ]- X n` hnfn-t®m-Xnb kw`-ha - m-bn-cp∂p. IY- I fn Ie- b n¬ XnI™ Ah- K m- l - a p≈ Cu Iem-Im-c\v IY-Ifn

thj- Ø n¬ Untπm- a - ˛ t]mÃv Untπmam tImgvkpI-fn-embn 14 h¿j-tØbpw IY-Ifn kwKo-XØ - n¬ Bdv h¿j-tØbpw A\p-`-h-ap≠v . I¿Wm- S I kwKo- X Øns‚ ASn-ÿm\ ]mT߃ c≠v sIm√w ]Tn-®p. `c-X-\mSyw \mev sIm√w A`y-kn-®p. IY-I-fn-bp-ambn _‘s∏´v Iem-Z¿∏W AS°w \nc-h[n ]pc-kvIm-c-ßfpw k¿´n-^n-°‰ - p-Ifpw e`n-®n-´p≠v. Hcp XhW Ata-cn-°bn¬ ]cy-S-\hpw \S-Øn.

C∂v temI-Øn\v hntij Znhkw

\S-ta¬ \mb¿ I-c-tbm-K-Øns‚ IpSpw_-kw-Kaw 2010˛s‚ DZvLm-S\w Fw.-B¿.F-kv. tat\m≥ \n¿Δ-ln-°p-∂p.

C∂v 10 aWn Ign™v 10 an\n‰pw 10 sk°≥Upw Bhp- t ºmƒ Cu \q‰m≠nse Hc-]q¿Δ \nanjw FØn-t®-cpw. Xob-Xnbpw aWn- ° qdpw an\n‰pw sk°≥Upw amkhpw sIm√hpw Cßs\ tcJ-s∏Sp-Ømw. 10.10.10.10.10.10 !!!!!!

Xr∏qWnØpd Xma-cw-Ip-fß - c t£{X-Ønse \h-cm{Xn BtLmjw 14-˛\v sshIo´v ]qP-sh-bvt∏msS Bcw-`n®v 15-˛\v sshIo´v 7˛\v kwKo-X-k-Zkv (Xr-∏q-Wn-Øpd A¿Pp≥cmPv & ]m¿´n), 16-˛\v sshIo´v 7˛\v `P\ (Xm-acw-Ip-f-ßc `P\ kan-Xn), 17-˛\v hnZym-cw`w \mfn¬ cmhnse 8 aWn°v ]qP-sb-Sp-t∏m-Sp-IqSn ]cn-]m-Sn-Iƒ Ah-km-\n-°p-∂p.

t\¿°v t\¿ 15-˛\v embw {Ku≠n¬ Fgp∂q-dn-ev]cw dkn-U‚ vkv Atkm-kn-tb-j\ - p-If - psS Iq´m-bva-bmb F{Um°pw sXc-s™-Sp∏v tKmZ-bn-ep≈ hnhn[ ap∂Wn cm{„ob ]m¿´n-Ifpw HØp-tN¿∂v a\ v Xpd-°p-∂p. HIvtSm-_¿ 15-˛\v sh≈n-bmgvN sshIo´v 5.30-˛\v Xr∏q-Wn-Øpd embw {Ku≠n¬. "Xr∏q-WnØpd˛2005'¬ F∂ F{Um°v Xr∏q-Wn-Øpd taJem IΩn-{dn-bpsS hnI-k\ k¶-ev]-Øn-ep≈ t\¿°v t\¿ F∂ Cu ]cn-]m-Sn-bn-tebv°v Gh¿°pw kzmK-Xw.

F√m-hn[ ]pXp-h-’-cm-iw-k-Iƒ!

hoSpw ÿehpw hmßp∂Xn\pw hn¬°p∂Xn\pw ]WbhoSpIƒ°pw hmSIhoSpIƒ°pw kao]n°pI kn F≥ thWptKm]m¬, Fw Fw \mk¿

AΩ dnb¬ Fkvt‰‰v shÆe

Ph: 9946518319, 9847817023

kp`m- j nXw m-Zne, £-e-X \ps m pt-- ] v hr e, a p-∂-X \n∂Xp-t]m-s apSnbpw pø N v n¬ -X p P t X s]rYzn-b m-Ip-∂ \n∂ n-°p-∂ n¬ ≠ ¬ w`-h `nx k n m D Ø \ -Ø ƒ m¿Æ b x I y-i-co-c a‰pw k-c -{_-“ p-∂p. " " b t Y tX N mj-[ a j n-° l P w t p W v m Krl ] r Y n h y Jh e, A£kw`-h ‚ k iz-c\ t I i t ] m - s h n i z w - Ø n s n C u -hpb Y m -¥na -jmXv n∂v n { _ “v. kr„bpw {` kw`-h k X x ] p c p \ S l m o cp-t b Y \n k r „m-h-am-W mSn w`-h-X m-tc z ` p-a-√, B tem-am c m X v k j k n -b n. ] bYm£ eo-e. a. P .'' e ] h { √ v t hnizw a ∂ -˛ n¬\n v°p n X ∂pw X∂n-teb ¥ e n N pIbpw n-°p-Ib \n¿Ω hen-s®-Sp-° Xs∂


Pages 12 Published every Sunday

66

SUNDAYSUNDAY

Oct10 10toto16, 16, 2010 2010 Octo

Neighbourhood Events

sI.-]n. tKm]n-\m-Yv, Xr∏q-Wn-Øpd cXØn-tebpw Ht´sd hntZi cmPy-ßf - n-tebpw P\-tIm-Sn-Iƒ BZ-cn-°pIbpw Bcm-[n-°p-Ibpw hniz-kn-°p-Ibpw Hs° sNøp∂ Bfl-⁄m-\n-bmb kZvKpcp {io{io chni-¶-dn\m¬ cq]o-Ir-Xa - m-bn-´p-≈Xpw em`-\„ - ß - ƒ°-Xo-Xa - mbn {]h¿Øn®p-sIm-≠n-cn-°p-∂X - p-amb Hcp Iq´m-bvabmWv B¿´v Hm^v enhnwKv AYhm Poh-\-Ie F∂ k¿°m-cn-Xc kwL-S-\. \q‰v Adp-]-tXmfw cmPy-ß-fn-embn e£-°-W-°n\p P\ß-fpsS Pohn-X-Øn¬ {]I-S-amb ]cn-h¿Ø\w kr„n-®p-sIm≠n-cn-°p∂ B¿´v Hm^v enhnwKv {]ÿm-\sØ bp.-F≥.-H. AwKo-Ic - n-®n-´p-≈X - m-Wv. izk-\{- In-bb - n-eqsS a\p-jy-Po-hnX-Øn¬ al-Ømb am‰-߃ kr„n-°p-hm-\p-X-Ip∂ B¿´v Hm^v enhnw-Kns‚ {]h¿Ø-\-߃ Xr∏qWn-Øp-d-bn-em-cw-`n-®n´v Hcp hymg-h-´-°m-e-am-bn. CXn-\Iw Ccp-]-Xn-\m-bn-c-Øn¬∏cw t]¿ Xr∏q-Wn-Øpd sk‚-dn¬ \n∂pw {]mYanI ]cn-io-e\w ]q¿Øn-bm-°n-bn-´p≠v. t_knIv tImgvkv IqSmsX a‰p ]e ]cn-io-e\ ]≤-Xn-Ifpw A„m-h{I KoXm-⁄m-\b - ⁄w, ]X-RvPen tbmKkq-{X, \mcZ `‡n-kq{X XpS-ßnb Bflob hn⁄m\

`m

{]`m-jW ]c-º-c-Ifpw {io{io tbmK, \mSy-tbmK XpS-ßnb ImbnI ]cn-io-e-\-°-f-cnbpw Cu tI{μ-Øn¬ ^e-{]-Z-amb coXnbn¬ \S-Øp-∂p-≠v. CsXm-s°-bm-sW-¶nepw cmP-\K - c - n-bmb Xr∏q-Wn-Øp-db - n¬ B¿´v Hm^v enhnwKv Iq´m-bvabv°v kz¥-ambn HcSn aÆp t]mepw C√ F∂ bmYm¿∞yw Poh-\I - e - b - psS IpSpw-_mw-Kß - f - n¬ Akz-ÿ-Xbpw ZpxJhpw kr„n-°p-∂p. B¿´v Hm^v enhnwKv IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Nnc-Ime kz]v\-Øn\v bmYm¿∞y-Øns‚ h¿Ww Na-bv°p-∂-Xn\v ˛ AXm-b-Xv, Xr∏q-Wn-Øp-d-bn¬ Hcp ⁄m\-t£{Xw (sS-ºnƒ Hm^v t\mf-UvPv) ÿm]n-°p-∂X - n\v Du¿÷n-X-amb {]h¿Ø-\-߃ Bcw-`n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. Bh-iyamb ÿew hmßn Ahn-sS -ku-I-cy-{]-Zhpw at\m-l-c-hp-amb Hcp ⁄m\-t£{Xw ]Wn-Xp-b¿ØpI F∂ e£y km£m-Xv°mc-Øn\p th≠n-h-cp∂ "kmº-ØnIw' AwK-ß-fn¬ \n∂pw a‰v A`yp-Z-b-Imw-£n-I-fn¬ \n∂pw kam-l-cn-°p-∂-Xn-\p-th-≠n, "Zn B¿´v Hm^v enhnwKv ⁄m\-t£-{Xw, Xr∏q-Wn-Øpd' F∂ t]cn¬ sI. \S-cm-P≥ I¨ho-\-dpw, {]k∂ kt¥m-jvIpam¿ tPmbn‚ v I¨ho-\dpw hnP-b-Ip-am¿ JPm≥Pn-bp-ambn Hcp kanXn cq]o-I-cn®p {]h¿Ø-\-am-cw-`n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. B¿´v Hm^v enhnwKv IpSpw-_mw-K-ß-fp-tSbpw A`ypZ-bI - mw-£n-If - mb a‰p klr-Zb - c - p-tSbpw Bflm¿∞-amb klmb kl-Ic - W - ß - ƒ Cu kZp-Zy-aØ - n-\p-th≠n D≠m-IW - s - a∂v ZrV-ambn {]Xo-£n-°p-Ibpw B{K-ln-°pIbpw sNøp∂ kan-Xn-bp-ambn _‘s∏-Sp-∂-Xn\pw IqSp-X¬ hnh-cß-fdn-bp-∂X - n\pw hnfn-t°≠ sSe-t^m¨ \º¿ ˛ 9446968251. Advt.


Pages 12 Published every Sunday

77

Xr

SUNDAYSUNDAY

Oct10 10toto16, 16, 2010 2010 Octo

∏qWnØpd ]mekv Hmh¬ AXns‚ {In°‰v ]g-a-bn-te-bv°v. ap≥ \mfpI-fn¬ {In°‰v t{]an-Isf AXn-c‰v BI¿jn®p t]m∂n-cp-∂, t]mb-Ime kq∏¿ Xmcß-fpsS A]q¿h-amb kwK-a-Øn\v AWn-b-d-bn¬ Hcp°w ]q¿Øn-bm-hp-I-bmbn. AºXv XnI™ Ifw Ft∂ hn´ {In°‰v hº-∑m-cpsS A\u-]-Nm-cn-I-amb "C‚dmIvj\v' \ap-°n\n ASpØp Xs∂ km£yw hln-°mw. If-Øn¬ aS-ßn-h-cp∂ Soap-Ifn¬ sNss∂ Ce-hs\ {]K¤ seKv kv]n∂¿ hn.-hn. Ipamdpw dÃns\ hn°‰v Io∏¿ _m‰vkvam≥ køZv In¿am-Wnbpw Bbn-cn°pw \bn-°p-I. D®`-£-W-Øn\v apºpw ]n∂oSpambn c≠v skj-\p-I-fm-bn-´mWv a’cw cq]-I-ev]\ sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. e©n\v ap≥t] Hcp Soans‚ C∂nMvkv Ah-km-\n-°pw. AXn-\ptijw Bbn-cn°pw FXn¿ Soans‚ Dugw. a’cw ]s£ Sn Sz‚n amXr-I-bn-em-bn-cn-°p-Ibn-√. a’-c-tijw F√m-hcpw If-Øn\p ]pdØv HØp-tN-cpw. Ggv aWn-tbmsS hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ Ac-tß-dpw. ]mSm≥ Ign-hp-≈-h¿ ]mSnbpw a‰pw Acßv sImgp-∏n°pw. Ieym-W-kp-μ-cw, B¿. {]`m-I¿, tIZm¿\m-Yv, Fw. kt¥m-jvIp-am¿ XpS-ßnb a{Zmkv Sow AwK-ßfpw _n. cLp-\m-Yv, Fw. kpμ¿ XpS-ßnb _mw•q¿ Bÿm-\-ambp≈ Ifn-°mcpw Bbn-cn°pw Cu A]q¿h a’-c-Øn-s\-Øp-I. C∂v Xr∏q-Wn-Øpd ]qPm t\m°u-´nse a’-c-߃ {]Xn-^-teO IqSmsX \nb-{¥n®n-cp∂ Aº-b¿amtcbpw a’-c-Øn-t\m-S-\p-_-‘n®v tNcp∂ NS-ßn¬ BZ-cn-°p-sa∂v Sq¿W-sa‚ v IΩ‰n sNb¿am≥ ]n. _me-{μ≥ shfn-s∏-Sp-Øn. Sq¿W-sa‚n¬ a’-c-ßfpsS \nc-h[n \mS-Iob aplq¿Ø-߃ Iyma-d-bn¬ ]I¿Øn ]qPm-{In-°-‰ns\ Im\nh¿Øn-bm°n am‰nb t^mt´m{Km^dpw tPmbn ÃpUntbm DS-ab - p-amb tPmbn-tbbpw {Ku≠vkvam≥ ]fl-\m-`-t\bpw NS-ßn¬ H∏w BZ-cn-°pw. a’-c-Ønepw NS-ßp-I-fnepw ]s¶-Sp-°-W-sa∂v {In°‰v t{]an-I-tfmSv ]n. _me-N-{μ\pw Xr∏q-Wn-Øpd {In°‰v ¢∫v sk{I-´dn kt¥mjpw A`y¿∞n-®p.

Tripunithura's Pride


Pages 12 Published every Sunday

8

SUNDAY

Oct 10 to 16, 2010

Tripunithura's Durbar

]\-Ømgw

Nne Nn√-d-°m-cy-߃

inYne Nn¥-Iƒ

Ahsc ]qhn´p ]qPn°Ww cXØnse P\-tIm-Sn-Isf H∂S¶w aWn-°q-dp-Iƒ apƒap-\bn¬ \n¿Øn- b - t i- j w, C≥Uym Ncn-{X-Øns‚ GSp-I-fn¬ kz¿Æ en]n-If - m¬ tcJ-s∏-Sp-tØ≠ hne- s ∏´ hn[n Ae- l m- _ mZv sslt°m-S-Xn-bnse aq∂p \ymbm-[n]-∑m¿ tN¿∂p {]kvXm-hn-®n-cn-°p-∂p. Aßns\ Adp-]Xp kwh-’cw ]g°-ta-dnb bp≤ clnX `qan (A-tbm≤y)-t°-kns‚ Cu al-Ømb hn[n sk]vXw-_¿ 30 hymgmgvN 3.30 apX¬ sSen-hn-j≥ sk‰p-Iƒ°p ap∂n¬ izmk-a-S-°n-∏n-Sn-®n-cp∂ P\-tIm-SnIƒ°v, Xo¿Øpw Bizm-khpw a\-kam-[m-\hpw ]I¿∂p \¬Ip∂ H∂msa-t∂m-Xp-hm≥ Hcp \nanjw t]mepw Btem-Nnt®m Adt®m \n¬t°-≠X - n√. `mcXw kzX-{¥-bm-b-Xn-\p-tijw F¥p- s Im≠pw {]m[m- \ y- t a- d nb Atbm≤ym {]iv\Ø - n¬ ssIs°m-≠Xp- t ]mse Hcp Xo¿∏v as‰mcp tIkns‚ Imcy-Ønepw kw`-hn-®n-´ns√∂p Xs∂ ]d-bmw. hn[n {]kvXmhn-°p∂ hnj-b-Øn¬ \ymbm-[n-]∑m¿°n- S - b n¬ A`n- { ]m- b m- ¥ - c - a ps≠∂pw a‰p-ap≈ hnh-c-߃ ap≥Iq´n-Øs∂ ]pdØp h∂-t∏mƒ kwKXn-Iƒ BsI Ipg™p Ipfw tXm≠psa∂ `bm-\-I-amb Nn¥-bmWv kam[m\w tamln-°p∂ tImSn-°W - ° - n\p a\p-jy-cpsS lrZ-b-ßsf kzm[o-\n-®Xv. F∂m¬ Btcbpw Pbn-∏n-°msX Btcbpw tXm¬∏n-°msX F√m-htcbpw kt¥m-jn-∏n-®p-sIm-≠mWv tImSXnhn[n ]pd-Øp-h∂ - X - .v \nb-aß - fp-tSbpw sXfn-hp-I-fp-tSbpw \ng-ep-Ifn¬ ISpw-]n-SpØw ]nSn-®p-Xq-ßn-°n-S°msX XnI®pw bmYm¿∞y-t_m-[tØm-Sp-Iq-Sn-bp≈ Hcp hn[n ]pd-s∏Sp-hn-°p-hm≥ ss[cyhpw k∑-\ pw \oXn-t_m-[hpw {]I-Sn-∏n® _lp-am\y-cmb aq∂p \oXn ]Xn-It- fbpw F{X A`n-\-μn-®mepw BZ-cn-®mepw AXv A[n-I∏ - ‰ - m-Ip-Ib - n-√. P\-ßf - psS \ne\n¬∏pw kwc-£W - h - pw-t£-ahpw kpc£-bp-sams° Dd-∏m-°p-Ibpw ]cn-]men-°p-Ibpw sNøp-∂-Xn-\p-th-≠n-bmWt√m \ΩpsS cmPyØv \nb-aß - fpw tImS-Xn-I-fp-sams° kr„n-°-s∏-´n-´p≈Xv! hyXy-kX v hpw \nc¿∞-Ih - p-amb hmZ-ap-J-߃ \nc-h[n \nc-Øphm≥ ]e¿°pw Ign- t ™- ° m- s a- ¶ nepw _lp-`q-cn-]£w P\hpw cmPyØv ]cn]q¿W kam-[m-\hpw kulm¿±hpw sFIyhpw ]c- k v ] c hnizm- k hpw bmsXmcp adbpw IqSmsX \ne-\n¬°W-sa-∂m-{K-ln-°p-∂h - ¿ Xs∂-bm-Wv. B B{Kl k^-eo-I-c-W-amWv Ael-_mZv sslt°m-SXn hn[n-bn-eqsS km[n-®n-cn-°p-∂-Xv. ]cn-lr-X-am-Iphm≥, a\p-jys‚ \nXy-Po-hn-XsØ _m[n-°p∂ H´-\-h[n {]iv\-߃ \m´n¬ "Iyq' \n¬°p-tºmƒ, t£{X-˛]-≈n-Ø¿°-߃ Imew apgp-h≥ XpScp-hm≥ B{K-ln-°p-∂-h-cmcpw Xs∂ Cu `qan-bn¬ ImWp-sa∂p tXm∂p-∂n√. GXm-bm-epw, Kh¨sa‚p-Ifpw cm{„ob {]ÿm-\ß - fpw IqSn krjvSn®p-h® `oXn-P-\-I-amb A¥-co-£Øn\v Ab- h p- h - c p- Ø n- s °m- ≠ v, Ign™ Ime-ß-fn¬ Bscm-s°tbm Fs¥m-s°tbm Im´n Iq´n-b-Xns‚ Xn‡-^e - ß - ƒ aW-ep-sIm≠p Ibdp ]ncn®pw sNºn¬ Aº-gßm ]pgpßnbpw Pohn-°p∂ C∂sØ km[mcW a\p-jy¿ A\p-`-hn-®p-sIm-≈-Wsa∂ ÿnXn-hn-ti-j-Øn¬ \n∂pw tamNn-∏n-°p-∂, IÆ-S®p ssIIƒ \o´n kzoI-c n-° m-h p∂ Xocp-am\w {]Jym-]n® am\y-cmb aq∂p PUvPn-amtcbpw ]qhn´p ]qPn-t°-≠-Xm-sW∂ Imcy-Øn¬ kwi-bs - am-∂p-an-√. sFIyhpw kam-[m-\hpw ]pe-ccpXv F∂m-{K-ln-°p∂ \]pw-kI - ߃

`m

\ΩpsS cmPy-Øp-≠v. Cu \o¿t°m-enIƒ hnNm- c n- ® m¬ BWp- ß - f psS AØmgw apS-°p-hm-s\-¶nepw Ignbpw F∂ Imcyw \mw ad- ∂ p- I q- S m. aos\m∂pw In´n-bn-s√-¶nepw Ipfw Ft∏mgpw Ie-ßn-°n-S° - W - s - a-∂m-{K-ln°p∂ Cu hnNn{X kr„n-Iƒ, tImSXn hn[n°v at\m-lm-cnX t]msc∂pw CXv hn[n-sbm-∂p-a-√, adn®v HØp-Xo¿∏p \n¿t±-i-߃ am{X-am-sW-∂p-sams° Aßp-an-ßp-an-cp∂v ]ndp-]n-dp-°p-∂p-≠v. AsXms° shdpw h\-tcm-Z-\-ß-fmbn Iem-in-°p-sa∂p am{X-a-√, CØ-c-°mcp-sS-sbms° X\n \ndw-Xn-cn-®-dn-bphm≥ Atbm≤ym hn[n P\-tIm-Sn-Isf Ht´sd klm- b n- ® n- ´ p- a p- ≠ v . hn[n {]kvXm-hn-®-Xns‚ ]nt‰ Zn\w Xs∂ k¿Δo- k n¬ \n∂pw ]Sn- b n- d - ß nb _lp-am-\y-\mb \ymbm-[n-]s‚ Is≠Ø-ep-Ifpw Xo¿∏p-Ifpw Xo¿®-bmbpw {it≤- b hpw kXy- t ØmSp _‘w ]pe¿Øp-∂-h-bp-am-Wv. Xs‚ HutZymKnI PohnXw Cu Hscm‰ hn[n-sb-gpØp-sIm-≠p-Xs∂ At±lw [\y-am-°nbn-cn-°p-∂p. Atbm≤y F∂ "Cc' F°m-ehpw \ne- \ n¿Øn apX- s e- S pØv kaq- l Øn¬ hne-km-sa∂ tamlw h®p-]pe¿Øp∂ cm{„ob `n£mw- t Z- l nIƒ°pw (C-°q-´Ø - n¬ a{¥n-]Zw hln°p∂ hnI-St- I-kc - n-If - p-ap-s≠-∂X - mWv _lp-hn-tijw!) ssZh-ßsf kwc-£n°p-hm≥ Ip¥hpw Ipdp-hS- nbpw sImSphmfpw ssIt_mw-_p-I-fp-ambn Cd-ßnØn-cn-®n-cn-°p∂ NnØ-tcm-Kn-Iƒ°pw Atbm-≤ym-hn[n I\Ø Xncn-®S- n-bmbn F∂ hkvXpX `mc-XØ - n¬ sskzc-PohnXw Imw£n-°p∂ tImSn-°W - ° - n\v P\-ßsf kw_-‘n-®n-St- Ømfw Atßb‰w Bizm-k-Icw Xs∂. hn[n Gsd _m[n®p If-™Xv \ΩpsS Sn.-hn. Nm\-ep-Im-tcbpw Ahbnse ÿncw Xmc-ßt- f-bp-am-sW-∂Xv IuXp-II - c - a - m-Ip-∂p. intcm-tcm-aßfpw ta¬aoi-bp-sams° IdpØ s]bn‚Sn®p sdUn-s∏-SpØn apJhpw an\p-°nNm- \ - e n¬ NmSn- ° - b - d n, Xß- f psS Atbm≤ym hn⁄m\w apgp- h ≥ t{]£I ka£w hnfºn A¥-co£ aen-\o-Ic - Ww \SØn anSp-°c - m-Ip-hm≥ ImØn-cp∂ ta∏-Sn-bm-∑m¿ X\n \mS≥ `mj-bn¬ ]d-™m¬, \mWn®p ]pfnt»cn IpSn-®p-t]mbn! hn[n-tb-Øp-S¿∂v PmX-am-tb-°msa∂p {]Xo-£n-°-s∏-´n-cp∂ A\n„ kw`-h-ß-tfbpw P\-t{Zm-l-Ir-Xy-ßtfbpw t\cn-Sp-∂-Xn-\p-th≠n ap≥Iq-´nØs∂ G¿s∏- S p- Ø n- b k¿°m¿ (tI{μw+kwÿm-\-߃) Hcp-°-߃ XnI®pw A`n-\μ - \ - o-ba - m-bn-cp-∂p. ap≥Icp-Xe - p-Ifpw \S-]S- n-Ifpw A¬∏w AXn-cp-I-S-∂p-t]mtbm F∂ i¶-bm-Wp-≈Xv. cmPyØv samØ-ambn Ft¥m `b¶c A]- I Sw kw`- h n- ° p- h m≥ t]mIp∂p F∂ `oXn-Za - mb tXm∂epw {]Xo-£bpw P\-lr-Zb - ß - f - n¬ kr„n°p-hm≥ AXv CS-\¬In F∂Xv kqNn∏n-°msX Xc-an-√. GXm-bmepw "DÆnb-∏Ø - n\v Aev]w s\øv IqSn-t∏m-bX - psIm≠v henb Ipg-∏-sam∂pw kw`-hn-

°p-Ib - n-s√∂v \ap°v kam-[m-\n-°mw.' ]mhw! Atbm-≤ysb shdpsX hnSpI F∂ k¬°¿Ω-amWv C\n \ΩpsS cm{„o-b° - mcpw aX kulm¿±Øns‚ tae- ¶ n- b - W n- ™ p- s Im≠v h¿Kob hnjw hnX-dp∂ G`y-∑mcpw A\p-jvTn-t°-≠X - m-bn-´p-≈X - v. Atbm≤ysb hn´v at‰sX¶nepw "Cc'sb tXSn-∏n-Sn-°W - s - a∂ A`y¿∞-\b - mWv `qcn-]£w `mc-Xo-b¿°p-ap-≈-Xv. ]´nWnbpw ]cn-h-´-hp-am-sW-¶n¬ IqSn, kz¥w Iqc- b v ° p- ≈ n¬ kam- [ m- \ ]q¿Δw A¥n-bp-dß - p-hm≥ AXn-bmbn B{K-ln-°p-∂h - c - mWv _lp-`q-cn-]£w C≥Uym-°m-cpw. AXn-\-hsc A\p-hZn- ° p- h m≥ s]mXp- P - \ - t k- h - b psS tlmƒsk-bn¬ sk≥sk-Sp-Øn-´p≈ {]am-Wn-am¿ Xøm-dm-IW - w. ]cn-]m-h\ - amb Atbm≤y ]cn-kc - ß - f - n¬ \n∂pw tImSn-If - p-aq-cn-sb-Sp-Øp-sIm≠v ÿew hnS-Ww. P\-˛-a-X-˛-ssZh kwc-£-Wsams° AXn\p \nbp- ‡ - c m- b - h ¿ t\m°n-s°m-≈pw. Atbm-≤ym-hn-[n-sb am\n-°p-hm\pw A\p-k-cn-°p-hm\pw Akm-≤y-am-Ip∂ ]›m-Ø-e-Øn¬ X߃ \nba \S-]S- n-Iƒ kzoI-cn-°pI am{Xsa sNøp-I-bp≈q' F∂ _‘s∏´ kwL-S\ - I - f - psS Xocp-am\w «mL\obw Xs∂. lc-W-^ew: Xriq¿ ]qc-∏-d-ºn¬ \n∂pw tafhpw shSn-s°´pw IpS-am‰hpw F√mw t\cn´p Z¿in®v kt¥mj-tØmSpw kwXr-]vXn-tbmSpw IqSn aSßp∂ P\-k-©-b-sØ-t∏m-se-bmWv Atbm≤ym hn[n {ihn- ® - t ijw tImSXn ]cn-k-c-Øp-\n∂pw sSen-hnj≥ sk‰p- I - f psS ap∂n¬ \n∂psams° P\w ]ncn-™-Xv.

tem´dn tIkn¬ \n∂v knwKvhn ]n∑m-dn. th≠pw {]tbm-Kß - s - f√mw {]tbm-Kn®v th≠p-thmfw \mWhpw sI´v a≠o-Sn-\m≥ ˛ \ºym¿ **** tIm¨{K- n¬ \n∂v cmPn-h®v _nsP-]n-bn¬ tN¿∂ tZh-bm-\n-bpsS \S-]Sn "\μn-tISv' ˛ tIm¨{K v X\n°p s\m¥mte X\n-°-dnbq! **** kzImcy _ n¬ C\n t]meo-kp-Im¿ Sn°-s‰-SpØv bm{X sNøWw ˛ dnt∏m¿´v Atø!!! **** a{¥n--b psS Ihn- X - I ƒ amthen tÃmdn- e qsS hn¬°p∂p! en‰-dn\v F¥m-Wmthm hne? **** \b≥Xmcm _‘w ˛ Xs∂ Dt]-£n-°-cp-sX∂v {]`p-tZ-h-tbmSv \n¿t±-in-°Ww F∂m-h-iy-s∏´v {]`p-tZ-h-bpsS `mcy tImS-Xnsb kao-]n-®p. A·n-km-£n-Wn-bm-sbmcp ]Xv\nsb kz]v \ - Ø n¬t∏mepw ImWp- ∂ n√ Nne¿ ˛ ]q¥m\w **** AK-Xn-I-fpsS ^≠n¬ \n∂pw Be-∏pg kmaqlnI hnI-k\ kanXn sNb¿t]-gvk¨ c≠v e£w X´n. ]n®-°m-c≥ sa®-°m-c\ - m-bmepw ]n®-Øcw hnSn-√. **** s\Sp-ºm-t»cn hnam-\-Øm-h-f-Ønse I≈-°-SØn¬ IÃwkv DtZym-K-ÿ¿°pw ]¶v! I≈\pw Imh¬°m-c\pw tN¿∂m¬ shfp-°p-thmfw I°mw. **** B‚Wn a{¥n-k-`sb adn-®n-Sm≥ sP.-F-kv.-F-kv. Iq´p- \ n- ∂ n- c p∂p F¶n¬, B‚- W n- ° p- t ijw DΩ≥Nm-≠n°v apJy-a-{¥n-bm-Ip-hm≥ Ign-bp-am-bncp-∂n√ ˛ Kucn-b-Ω lu ˛ Aßns\ tXm∂m-Xn-cp-∂Xv tIc-fo-b-cpsS `mKyw! **** Xt±i `cW Xnc-s™-Sp-∏n¬ a‰p I£n-If - p-ambn kJy-an√; \o°p-t]m°p am{Xw ˛ H. cmP-tKm-]m¬ hnhm-l-an√; kΩ¥w am{Xw! ****

Kottavathil Jokes


Parents,Children & Youth of Tripunithura

What... Yes for a change play the Alpha - Numeric Sudoko. There is hardly any difference between the normal sudoku game except alphabet - a, , c incorporation along with the numericals 1-9; that’s all. So now ensure every column and row should contain alphabet a, b, c only once along with the numericals. So, Folks it’s Alpha - Numeric Sudoko now Waka.... Waka

JUST DO IT Those who partake in the ALPHA - NUMERIC SUDOKO Puzzle competition arranged by ‘Tripunithura News’ with the co-operation of Popular Hyundai can collect their prizes from the Irimpanam Showroom of Popular Hyundai after submitting their completed puzzles. Those who come to the showroom to collect the prizes are requested to bring along their families.

K I D S S P A C E

Name................................................................... Address............................................................... .................................Phone.................................

VIII, Chinmaya Vidyalaya

It’s ALPHA- NUMERIC Sudoko. Waka..Waka..

VII, St. Joseph's CGUP School, Tripunithura

Oct 10 to 16, 2010

ABHIJITH. P.S., IX, M.G.P. Chottanikkara

SUNDAY

ATHIRA K. THAMPI

9

SEETHAL.V.S.

Pages 12 Published every Sunday

tintu mon ALPHA - NUMERIC SUDOKO Issue 215 answer

So®¿: Ct∏mƒ D≈Xpw ]Øp-h¿jw apºv C√m-Ø-Xp-amb Hcp {][m\ I≠p-]n-Sp-Ø-Øns‚ t]cp ]d-bq... Sn‚p-tam≥: Rm≥.


Pages 12 Published every Sunday

10

SUNDAY

Oct 10 to 16, 2010

MARKET STATUS

Neighbourhood Events

lcn-X-hn-Zym-ebw Ahm¿Uv Xncp-hm-¶pfw Kh. sslkvIq-fn\v

Market Status is Bullish. If you observe on the daily chart (shown inset), the profit booking for the last few days could not pierce through the bottom “B” of the Oct 1st Breakout candlestick. There is no harm in expecting NIFTY to take all time high in the coming week.

3.

Few of my Stock selections are given below. Garden Fresh: 1. Surya Roshni Limited 2. Gillanders Arbuthnot & Company Limited

JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited 4. Goa Carbon Limited 5. MBL Infrastructures Limited 6. Federal-Mogul Goetze (India) Limited. Getting Strong: 1. Euro Multivision Limited 2. GMR Industries Limited 3. Indiabulls Financial Services Limited 4. MphasiS Limited Getting Stronger: 1. Century Extrusions Limited 2. GMR Industries Limited 3. Kinetic Motor Company Limited Bold Ones: 1. Kinetic Motor Company Limited 2. GMR Industries Limited 3. Arrow Textiles Limited These selections are made automatically. You may consult your broker before putting money into it. I do put such selections everyday through my website. You may see it in www.ftalarms.com under Market View. SATISH KUMAR October 9, 2010

c‡-Zm\Ahm¿Uv F≥.-]n. kXo-i\v ‡Zm\ hmcm-tLm-j-Øns‚ `mK-ambn XpS¿®bmbn A©mw Xh-Wbpw Xr∏q-Wn-Øp-d-bnse kvaqØv ssdUv Sq hoe¿ KymtcPv DS-abpw kmaqly-{]-h¿Ø-I\pamb F≥.-]n. kXo-i≥ A¿l\m-bn. sF.-Fw.-F. lmfn¬ \S∂ NS-ßn¬ tImgn-t°mSv saUn-°¬ tImtfPv ap≥ s{]m^. sshZy-I-em-\n[n s{]m^. tUm. kn.-sI. cma-N-{μ-\n¬ \n∂v Ahm¿Uv G‰p-hm-ßn. kXo-i≥ 2009-˛2010 h¿jw am{Xw Bbn-c-tØmfw bqWn‰v c‡w tiJ-cn-°p-Ibpw, F¨]-tXmfw {]mhiyw kz¥w c‡w Zm\w \¬Ip-Ibpw, C≥Uy≥ saUn-°¬ Atkm-kn-tb-jt- ‚bpw Fd-Wm-Ipfw P\-d¬ Bip-]{- XnbpsSbpw klm-b-tØmsS \qtdmfw c‡-Zm\ Iymºp-Ifn-eqsS \mem-bn-ct- Ømfw bqWn‰v c‡w kw`-cn-°pIbpw k∂≤ c‡-Zm-Xm-°sf kwL-Sn-∏n®v Ah-cpsS kl-Ic-W-tØmsS \qdp-I-W-°n\v Bfp-Iƒ°v Znhkhpw c‡w- kw-L-Sn-∏n®v sImSp-Øp-sIm-≠p-an-cn-°p-∂p. Xr∏qWnØpd taJ-e-bn¬ tdmU-]-I-S-߃ Ipd-bv°p∂-Xn\pw tdmU-]-I-S-߃ Dƒ∏-sS-bp≈ AXym-ln-Xßfn¬ s]Sp∂ Bfp-I-fpsS c£-I-\mbpw {]h¿Øn°p∂ kXo-i≥ \nc-h[n Bfp-I-fpsS c£-I-\p-am-bn-´p≠v. At±-lØ - ns‚ \nkzm¿∞-amb kmaq-ly-tk-h\ - ß - fpsS AwKo-Im-c-ambn \nc-h[n Ahm¿Up-Iƒ At±-lsØ- tX-Sn-sb-Øn-bn-´p-≠v. XpS¿®-bmbn A©mw XhW sF.-Fw.-F.-bpsS Ahm¿Uv, 2006-˛2007-˛¬ G‰hpw \√ kmaq-ly-{]-h¿Ø-I\v A`bw G¿s∏-Sp-Ønb Ahm¿Uv, 2008- ˛ 2009- ˛ se Fbv U Uv I¨t{Smƒ skmssk‰n Ahm¿Uv (sF.-Fw.-F)-bpsS 25-˛mw hm¿jnI Ahm¿Uv, 2008-˛¬ tIm´bw acm-a¨ eb¨kv ¢∫ns‚ \√ kacn-b° - m-c≥ Ahm¿Uv, hSp-Xe tUm¨ t_m-kvtIm-bpsS Ahm¿Uv IqSmsX kn‰n B£≥ t^mgvkv, {Spdm, a¿®‚ k v v Atkm-kn-tb-j≥ XpSßn Xr∏qWn-Øp-d-bnse hnhn[ kwL-S-\-I-fpsS \nc-h[n Ahm¿Up-Ifpw kXo-is\ tXSnsb-Øn-bn-´p-≠v. F≥.-]n. kXo-i\pw kwLhpw \SØnb Xo{h-hm-ZØ - n-s\-Xnsc ktμiw {]Ncn-∏n-®p-sIm≠v 48 Znhkw \o≠p-\n∂ tZiv kpc£m ktμiv bm{X tZi-kvt\-lØns‚ DZmØ amXr-Ib - m-bn. Xr∏q-Wn-Øpd ap\n-kn-∏m-en-‰n-bnse 12-˛mw hm¿Unse (IÆ≥Ip-fß - c - ) ÿm\m¿∞n IqSn-bmWv Cu kmaq-ly-{]-h¿Ø-I≥.

c

amXr`q-an-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ \S-Ønb "koUv' ]≤-Xn-b-\p-k-cn®v 2009-˛10-˛se lcnX hnZym-ebw Ahm¿Uv aq∂mw ÿm\w e`n® Xncp-hm-¶pfw Kh. sslkv ° qƒ Ip´n- I ƒ slUv a n- k v { Skv H.- s I. Im¿Øym-b\ - n-tbmSpw A≤ym-]I - t- cm-Sp-sam∏w e`n® t{Sm^nbpw k¿´n-^n-°-‰p-am-bn. 10,000/˛ I. Iymjv Ahm¿Upw CtXm-sSm-∏w -e-`n-®p.

s]¿^yqw D]-tbmKw ]pdØp- t ]m- I p- ∂ - X n\p Ccp]Xp an\n‰p apsº- ¶ nepw s]¿^yqw ]pc-´p-I. C{]-Imcw sNbvXm¬ s]¿^yq-ans‚ K‘w ico-c-Øn¬ IqSp-X¬ kabw Xßn-\n¬°pw. Ckv X ncn- s ∏- ´ n- b n¬ Aev ] w s]¿^yqw Hgn®v hkv{X-߃ tXs®-Sp-Øm¬ XpWn-Iƒ°v \dp-aWw e`n-°p-∂-Xm-Wv. Fhn-sS-bmtWm s]¿^yqw D]tbm-Kn-°m-\p-t±-in-°p-∂Xv B `mKØv BZyw Aev]w hmkeo≥ ]pc- ´ n- b - X n- \ p- t ijw s]¿^yqw ]pc- ´ n- b m¬ aWw Gsd kabw \ne-\n¬°pw. D]-tbm-Kn-®p-Xo¿∂ s]¿^yqw Ip∏n-Iƒ AS∏p \o°n-b-Xn\p tijw XpWn-Iƒ kq£n-®n-cn°p∂ Ae- a m- c - b n¬ h®n- c p∂m¬ hkv{X- ß ƒ°v \√ kpK‘w e`n-°pw. Aev]w s]¿^yqw Xe-ap-Sn-bn¬ ]pc- ´ n- b m¬ s]¿^yq- a ns‚ kpK‘w Zqtcbv°v hym]n-°pw.

Executives-s\ Bh-iy-ap≠v Xr∏qWn-Øp-db - n¬ {]h¿Øn-°p∂ Hcp sSIv\n-°¬ s{Sbn-\nwKv sk‚-dn\v ]pXnb tImgvkv {]tam´v sNøm≥ DØ-ch - m-ZnXzw Gs‰-SpØp {]h¿Øn-°p∂ Marketing Executives, {]hrØn ]cn-N-b-tØm-SpIq-Snb (VRS FSp-Ø-h¿°pw At]-£n-°mw)

Centres-in-Charge Psychology (MA ot BA) Tutor F∂o XkvXnI-If - n-tebv°v DSs\ Bfp-Isf Bh-iy-ap-≠.v kv{XoIƒ°v ap≥K-W\ anI® iº-fhpw T.A., Allowance XpS-ßnb B\p-Iq-ey-ßf - pw. Contact: 0484-6542737. Sasi’s Complex, N.F. Gate, Tripunithura, E-mail: chsftho@gmail.com

contact: 9846 364947

1. ssXcp h- S - b p- ≠ m- ° ptºmƒ A[nIw ]pfn-bp≈ ssXcv D]-tbm-Kn-®m¬ cpNn Ipd-bpw. I´n-ssØcv D]-tbmKn®v ssXcp- h-S-bp-≠m-°m≥ hS NqtSmsS ssXcn¬ CSp-I. XWpØp-t]m-bm¬ Ipd®v NqSp-]m-en¬ hS C´-Xn-\p-tijw DSs\ ssXcn¬ C´p shbv°pI. 2. D]-tbm-Kn®v A[nIw hcp∂ tIm^n {^ok-dn¬ h®v XWp-∏n®v Iyq_p-I-fm-°p-I. s]s´∂v tIm^n thW-sa∂v tXm∂p-tºmƒ Cu Iyq_p-Iƒ ssat{Imth-hn¬ sh®v NqSm-°n-bm¬ tIm^n sdUn. 3. πmÃnIv ]m{X-Øn¬ ]‰n-∏n-Sn-°p∂ Agp-°p-Iƒ C√m-Xm-°m≥ Hcp I∏v ªo®nwKv ]uU¿ Ie-°nb NqSp-sh-≈Ø - n¬ ap°p-I. Aev]k - a - b - Ø - n-\p-tijw NqSp-sh-≈-Øn¬ \n∂v am‰n ]Xn-hp-t]mse Igp-IpI. ]m{X߃ hrØn-bm-Ipw. 4. Hmd-©v, sNdp-\m-cß F∂nh ]ngn-bp-∂X - n\p apºv Hcp an\n‰v ssat{Im-thhv Hmh-\n¬ sh®v ssat{Imthhv sNbvXm¬ IqSp-X¬ Pyqkv In´pw. 5. tXß Nnc-´-bn¬ \n∂v s]s´∂v hn´p-h-cm≥ c≠v an\n‰v ssat{Im-thhv (high) ¬ shbv°p-I. Ffp∏Øn¬ tXß-bn¬ \n∂v hn´p-h-cpw. e£van taml≥


Pages 12 Published every Sunday

11

SUNDAY

Oct 10 to 16, 2010

Classifieds

CLEARANCE SALE Sarees, Jewellery, Furniture, Painting items, Gift Items. West of Kalathara School N.H. Road, Maradu Ph: 0484 - 2706922

WANTED Xr∏q-Wn-Øp-db - n¬ {]h¿Øn-°p∂ Dental Clinic-˛tebv°v Part time staff ˛s\ Bh-iy-ap≠v Time 5.30 P.M. - 9.00 P.M., Qualification - S.S.L.C.

Phone: 9037470518, 9446776271 ]pXnb _m®p-Iƒ Bcw-`n-°p-∂p Nn{X-c-N-\, kwKoXw, arZwKw tXh-c-°mhv Aº-eØn\v kao]w Contact: 9497238228, 9447607192, 3230701.

Bh-iy-ap≠v

Wanted WANTED Office Boy Contact : 9895763536

Marketing Executive Attractive Salary (10,000)

Contact : 9895763536 ALL FOR KIDS - Pediatric Clinic : 6452772, 6492772 AMBERMOLI HOMES : 9895201552, 6461232 THE BASICS DAY CARE : 9847422452 CHARUTHA SILKS : 3019192 COMPUTER SALES & SERVICE : 9961710088,9961570088 DOWN TOWN : 3019122 ELECTRICAL & PLUMBING WORKS (FAMS) : 9947047004, 3083113 HEERA HOMES : 2346484, 85, 9847600088 INSIGHTS (Opp. Hotel Prasanth) : 9495973825 (ENGLISH TUITIONS, IELTS) Dr. KUNAL’s : 2782878 9048055102

hnev]-\bv°v Fcq¿ I√d tdmUn¬ 5 sk‚ v ÿehpw HmSn´ hoSpw DS≥ hnev]-\bv°v Mob:9847032770, 9020325278.

ÿew hnev]-\bv°v ]mhw- I p- f - ß c Aº- e Øn\v kao]w 8 sk‚ v ÿew hnev]- \ - b v°v. t{_m°¿ IqSmsX t\cn´v _‘-s∏-Sp-I. 9447565798, 9037903239

RENT / LEASE Fcq¿ ˛ HmSn´ hoSv \S-°mhv MLA tdmUn¬ 71/2 sk‚n¬ HmSn-´-hoSv hn¬∏-\bv°v ˛ _m°v hm´¿ Ph:9447026751,

hmS-Ibv°v Xr∏q-Wn-Øpd IÆ≥Ip-f-ßc Nn∑b kvIqfn\p kao]w Ccp-\ne hoSv hmS-Ibv°v (Rs. 6,500/-). Contact: Ph. No. 9349775525.

9495676711

TALLY \nßfpsS ÿm]-\-Øns‚ A°u≠vkv, Smen-bn¬ sNbvXpX-cp-∂p. Facilities for

e-filing VAT return. Contact: 9846956708.

Wanted Salesmen/S.Girls for a complete ladies shop, awaiting opening.

Contact : 9567269616

LEASE Xr∏q-Wn-Øpd hS-s°-tIm´bn¬ \n∂pw Hcp Intem-ao-‰¿ hS°v 2 s_Uvdqw A‰m-®vUv, lmƒ, In®≥, h¿°v Gcnb ˛ tdmUv sskUn¬ ]pXnb hoSv eokn-\v. 4 e£w.

Contact:

9995327995

MULTI-SPECIALTY DENTAL CLINIC

JUST BORN DRY CLEANING 9946405120 MANGALASSERIL HOMOEO CLINIC MARUTI HOMES MERIDIAN HOMES NAVANEETH COLLECTIONS (Dance Items etc.) NAYANA BEAUTY PARLOURS R.C.M. EYE HOSPITAL SAI DEEPAM CLASSES FOR TUITION SHEEBA GARMENTS SHANTHIVANAM SLIM BEAUTY SEPTIC TANK CLEANING 9656134068 SREE MURUGA JEWELLERY SOUNDARYA HERBAL BEAUTY PARLOUR TOM & JERRY PLAY SCHOOL & DAY CARE VIVEKANANDHA TRAVELS VIOLIN, ORGAN GRADE EXAM & NORMAL CLASS ZIGMA NDT SERVICES

:9142023675, : 9995886004 2776361 (R), 2776004 : 2783840 : 2383795, 2353713 : 9846153528 : 9447694587 : 2777317 : 9446211058, 2779021 : 2774522 : 98460 33230 93497 56668 : 2783998, 9446070998 :9387076516, : 2781034, 2775525 : 9947043597, 2780161 : 9947043597, 2780161 : 2775557, 9447302756 : 9847091090 : 94477 35647

Consultants for: Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Company Matters, Project Reports, Computerised Accounts in Tally etc. Contact: Associated Consultants, Ist Floor, N.SS Building, Hospital Road, Tripunithura

Ph: 9895050905, 0484-3019113


12

SUNDAY

Oct 10 to 16, 2010

ssZh-Øns‚ hc-Zm-\-ambn e`n® kwKo-X-⁄m\w sh¶tSi aμn-cØ - n¬ \hcm{Xn D’hw XpSßn c≠mw Znh-ka - m-bn-cp∂p (09-˛10-˛2010) KtW- i ns‚ Io t_m¿Uv I¨tk¿´v. Xr∏q-Wn-Øpd B¿.-Pn. Aø-cpsS t]c-°p´n-bmWv KtW-iv. Cu IpSpw_-Øn¬ `P-\bpw \ma-k¶o¿Ø-\hpw P∑-kn-≤-am-bXn-\m¬ KtW-in\v sNdp {]mb- Ø n¬ Xs∂ kwKo- X ⁄m\w Hcp ssZhm-\p-{Klw Xs∂-bmbn e`n-®p. Ign™ G{]n¬ amk-Ønepw IÆ≥Ip-f-ß-c IÆ≥Xrt°mhnen¬ h®v KtWiv Xs‚ Ignhv {]I-Sn-∏n-®p. Ign™ Ipsd h¿j-ßfmbn KtW-in\v kwKoXw apd- ∏ Sn A`y- k n- ° p- h m≥ km≤y-am-bn-√. F∂m¬ A—t‚bpw AΩ-bp-tSbpw {]bXv\hpw Cuiz-cm-\p-{K-lhpw aqew KtWiv Ct∏mƒ apgph≥ ka-bhpw kwKo-XØ - n\p th≠n am{X-amWv Nne-h-gn°p- ∂ - X v . N{μ- t i- J - d mWv KtW- i n\v I¿Wm- S I t_m¿Uv shtè ¢mkn- t_m¿Un¬ ]pXnb ]co-£- ∂mWv B{K-lw. PK-Zo-iz-c≥ kwKoXw ]cn-io-en-∏n-°p-∂- °epw ]Tn- ° p- ∂ p. KtW- W-߃ Dƒs°m≠v Hcp \√ Cu Iem-Im-cs\ A\p-{K-lnXv. CXn\p ]pdsa Io in\v C\n- b p- a n- \ nbpw Io Iem- I m- c - \ mbn Xoc- W - s a- °-s´.

AΩ-sØm-´n-en¬ BSm≥ Bbncw Bbncw Ic-߃ kpNn{X hntiz-iz-c≥ sabv 18-˛-\mWv Ifnt°m´ ]me- k n¬ sh®v {]ikvX kmln-Xy-Im-c≥ kn. cm[m-Ir-jvW≥ "AΩsØm- ´ n¬' {]Im- i \w sNbvXX - v. ]Xn-s\m∂p sNdpI-Y-Iƒ klr-Z-b-cpsS a\ n¬ ]Xn-s\m∂p \£-{Xß-fmbn Xnfßn \n¬°ptºmƒ 2010 BK- à n¬ AXns‚ c≠mw ]Xn∏v

2010

]pdØndßn-b-Xns‚ BÀmZ-Øn-emWv IYm-Imcn kn.-Fkv. cmP-e£van tat\m≥. c≠p ]Xn-‰m-≠p-Iƒ Xr∏qWn-Øpd Nn∑b hnZym-e-bØns‚ aXn¬s°-´n-\p-≈n¬ hnZym¿∞n- I ƒ A`n- \ - b n®Xpw ]mSn-bXpw cmP-e£van cNn® FÆ-a‰ eLp-\m-S-Ißfpw Ihn-X-I-fpw. ImhymflI `mj-bpsS kuμ-cyhpw Bi-b-ß-fpsS Bhn-jv°-cWhpw \nco-£n® kn. cm[mIr-jvW≥ Cu sNdpIYm kam-lm-csØ {]Im-i\w sNbvX kμ¿`- Ø n¬ Cßs\ hne-bn-cp-Øn. "sNdpIY'If√ henb IY-Iƒ ˛ t\mh¬ Xs∂ Fgp-Xm≥ X°- h - Æ ap≈ [nj- W m-

i‡n Cu Fgp-Øp-Im-cn-bn¬ Rm≥ ImWp-∂p. {]Im-i\ - ® - Sßp Ign™v aS-ßn-t∏m-Im≥ XpS-ßn-b-t∏mƒ IYm-Imcn tNmZn- ® p. "Rm≥ Hcp t\mhsegp- X n- b m¬ km¿ AXn\p BapJw Fgp-Xn-Ø-

cptam?' DS≥ h∂p adp-]-Sn. "Xo¿®-bm-bpw. ss[cy-ambn Fgp-Xn-Øp-Sß - n-s°m-≈p-I.' hen-sbmcp kmln-Xy-Im-cs‚ Cu adp-]Sn AwKo-Im-ca - mbn ImWp∂ cmP- e £van ASpØ ]pkv X - I - Ø ns‚ cN-\b - n-em-Wv.

]mdp-°p-´n-bΩ tNm‰m\n°c I√p-Ip-fß - c ]tcX-\mb i¶-c≥\m-b-cpsS `mcy CS-h\ ]mdp-°p-´n-bΩ (86) A¥cn-®p. kwkvImcw \S-Øn. a°ƒ: thWp-tKm-]m¬, taml-\≥, hnPb≥. acp-a-°ƒ: tim`-\, Pb, cP-\n.

RNI No: KERBIL/2006/17913. Printed, Published and Owned by V.Vishnu Kumar and Printed at Viani Printing, Lizy Hospital Road, V P No: 1916, Kochi - 18. Published at Sreelakshmi, 1st floor, Above Vandana Medicals, N.F.Gate, Tripunithura. Editor: V. Vishnukumar Ph: 0484-2785007, 9895763536

E-mail : contact@tripunithuranews.in

Web site : www.tripunithuranews.in

Issue 216  

Vol 5 No 9

Issue 216  

Vol 5 No 9

Advertisement