Page 1

Tripunithura Ph: 0484 3126080, 9497190075, 9947341681.

Near Bus Stand (Opp)

99474 44102

VOL-4

No. 31

ISSUE - 188

DATE: 28-03-2010

PAGE 1

@ Y O U R H O M E E V E RY S U N D AY

NORTH FORT GATE, NEAR PETTA BRIDGE,TRIPUNITHURA, ERNAKULAM, MOB: 999542755, TELEFAX: 0484 2780058 www.greatklookspa.com, Email:care@greatlookspa.com

CARDS AVAILABLE green yellow gold Daimond\ platinum

Age reducing facial, Pigmentation Facial, Instant NANo facials, Remove Under eye Puffeness, Under eye circle, Bridal groom packages, Micro needle theraphy, Body polishing, Body SPA, Steam, Jakoozi with Aroma oils and other Facials are available. Also we provided all type Packages for one year

AanX tcma-h-f¿®bv°v imiz-X-amb ]cn-lmcw!! AanX tcma-h-f¿® kv{XoI-fpsS Dd°w sISp- cn° Dƒ∏-sS-bp≈ aq∂v hntZ-i-cmPyßfnse Øp-∂p-t≠m....-B-gvN-tXmdpw _yq´n ]m¿e-dp-I- tImkvsa-‰nIv sSIvt\m-fPn C¥y≥ N¿Ω-Øn\v - s - ∏-Sp-Øn-sb-∂p-≈fn¬ Ib-dn-bn-dßn aSp-sØ-¶n¬ Ah¿°v Hcp tNcp∂ hn[-Øn¬ {]tbm-P\ kt¥mj hm¿Ø-bp-ambn Ata-cn-°≥ Ce- XmWv Cu ÿm]-\-Øns‚ hnP-b-c-l-ky-sa∂v Iv t {Sm- s se- k n- k v . AanX tcma- h - f ¿®bv ° v amt\-PnwKv Ub-d-IvS¿ ]d-™p. imizX ]cn-lm-c-amWv Ata-cn-°≥ Ce-Ivt{Sm- tcma \n¿Ωm¿P-\-Øn\v hmIvknw-Kv, s{XUnw-Kv, sse-knkv hmKvZm\w sNøp-∂-Xv. ISp-Øp-cpØn tjhnw-Kv, dnaq-h-dns‚ D]-tbmKw XpSßn ]e Bÿm-\-ambn {]h¿Øn-°p∂ Ata-cn-°≥ am¿§-߃ D≠v. tek¿ {So‰vsa‚n-\m-Is´ ]m¿izCe-Ivt{Sm-sse-knkv tImgn-t°m-Sv, tIm´-bw, ^-e-߃ Gsd-bm-Wv. K¿`n-Wn-I-fn¬ CXv HcnsIm®n F∂n-hn-S-ß-fnse hnP°epw A`n- I m- a y- a - √ . tcmab-I-c-amb {]h¿Ø-\-Øn-\p\n¿am¿÷- \ - Ø n\v ]m¿iz- ^ - e tijw Unkw- _ ¿ amkw ߃ C√m-ØXpw imiz-X-hp-amb apX¬ Xncp- h - \ - ¥ - ] p- c Øv GI am¿§w Ce-Ivt{Sm-sse-knkv ]pXnb {_m©v {]h¿Ø\w am{X-am-Wv. km[m-cW sajo-\n¬ Bcw- ` n- ° p- ∂ p. Ata- c n- ° Ce- I v t {Sm- s se- k nkv {So‰v s a‚ v bn¬\n∂v Ce-Ivt{Sm-sse-knsNbvXm¬ tcma-Øn\v Np‰p-ap≈ kn¬ k¿´n-^n-°‰v Ic-ÿ-amtImi-߃°v XI-cm-dp-Iƒ hcp°nb tij- a mWv CXns‚ hm\pw Idp-Ø-]m-Sp-Iƒ D≠m-Ipamt\- P nwKv Ub- d - I vS- d mb hm\pw km[y-X-bp-≠v. F∂m¬ kn¬Pn ]utemkv ¢n\nIv temI-Ønse G‰hpw \qX-\a - mb Bcw-`n-®-Xv. ]mc-º-cy-ambpw Ata-cn-°≥ \n¿ΩnX sajo-\p-Itlm¿tam¨ hyXn- b m- \ wfn¬ {]tXy-IX - cw t{]m_p-Iƒ D]sIm≠pw AanX tcma-h-f¿® tbm- K n®v ]cn- N b- k - º - ∂ - b mb D≠m-Imw. Nne acp-∂p-Iƒ D]CevIvt{Sm-fP - nÃv {So‰vsa‚ v sNøptbm- K n- ° p- ∂ - X p- s Im- ≠ p≈ kn¬Pn ]utemkv tºmƒ Xz°n¬ t\cnb ]mSp]m¿iz- ^ - e - a mbpw tcmKamt\-PnwKv Ub-d-IvS-¿ Iƒt]mepw Ah-ti-jn-°p-Ib - n-√. ߃sIm≠pw tcma-h-f¿® IqSmw. F¥mWv am{X-a√ Ce-Ivt{Sm-f-Pn-Ãns‚ \n¿t±-i-{]-Imcw tcma-h-f¿®-bpsS Imc-W-sa∂v Is≠-Ønb NnIn’ ]q¿Øn-bm-°p-tºmƒ ]n∂oSv Hcn-°epw - n-s√-∂p≈ Kymc-≠nbpw e`n-°ptij-amWv Ce-Ivt{Sm-f-Pn-Ãns‚ ta¬t\m-´- tcma-߃ hcn-Ib - c - a - mbn ]d-™m¬ Ce-Ivt{Sm-fØn¬ {So‰vsa‚ v XpS-ßp-I. {]apJ tUmIvS¿am¿ ∂p. ASn-ÿm-\] t]mepw Ata-cn-°≥ Ce-Ivt{Sm-sse-kn-kn-te°v Pn-Ãns‚ \n¿t±-i{- ]-Imcw \o°w sNø-s∏-tS≠ - psS ASn-th-cp-If - n-te°v t{]m_vSn∏v D]tcmKn-Isf d^¿ sNøp-∂Xv Xß-fpsS hnizm- tcma-ßf - cw Bth-Kß - ƒ IS-Øn hn´v ky-Xbv°v sXfn-hmbn Ch¿ Nq≠n-°m-´p-∂p. tbm-Kn®v t\cn-bX - n[w tcma-ß- fpsS tIc-f-Øns‚ \m\m-`m-K-ß-fn¬\n∂pw D]-t`m- ]n∂oSv Hcn-°epw hf-cm-Øh - m-Ws{X sNøp-∂X - v. ‡m-°ƒ ¢n\n-°p-I-fn¬ FØp-∂p-≠v. Ata- ASn-th-cp-Iƒ \in-∏n-°p-Ib

IqSp-X¬ hnh-c-߃°v H.O: Kaduthuruthy Ph: 0482-9282888 Kottayam Ph: 0481-2582888 Kochi Ph: 0484-6452888 Calicut: Ph: 0495-2762888

Thrissur Trivandrum Helpline

Ph: 0487-6562888 Ph: 0471-6452888 : 9447821355

Coming soon at Coimbatore & Mangalore

P H: 9895763536

paper Log on

www.tripunithuranews.in


Pages 12 Published every Sunday

2

SUNDAY

2828Mar. Mar.toto3 3April, April,2010 2010

sF.-]n.-F¬-˛3

c-m

{„-Øns‚ `mK-t[-bhpw `mKy\n¿`m-Ky-ß-fp-ambn _‘-s∏´ Du¿P-kz-eam-b {In°t‰ AXns‚ F√m ]ncn-ap-dp-°-tØmSpw kw{Xm-k-tØmSpw IqSn Bkzm-Zy-Ic - a - m-hp-Ib - p≈p F∂ ]c-ºc - m-KX [mcW XncpØn sF.-]n.-F¬. {In°‰v ho≠pw {]h-N-\m-Xo-X-amb Icp-tØmsS \ΩpsS hncp-∂p-ap-dn-I-fn¬ IS-∂p-h-∂ncn--°p-Ib - m-Wv. \ap-°n\n Nne ]pXnb Iqdp-Ifpw ]£-]m-Xß - fpw Icp∏n-Sn-∏n-°msX hø. Cu cq]-Øn-ep≈ Ifn c≠p h¿jw apºv Ac-t߉w Ipdn-®-t∏mƒ, ASn-apSn hym-]m-c-kw-kvIm-c-Ønepw ]W-s∏m-en-abpw apßn-°p-fn® Hcp khn-tij amXr-Ibn-ep≈ {In°‰v Ft∂ A[nIw t]¿°pw A\p-`-h-s∏´pImWp-I-bp-≈p. F¶nepw Aev]-Imew \ΩpsS tZi-cm-{„m-[n-jvTnX, {In°‰v k¶-ev]-߃ {hW-s∏-SpØn \sΩ he-®-tijw sF]n-F¬ {In°‰v hncp∂v A{]-Xy-£-am-tb°pw F∂v hnizkn-®-h¿°v sX‰n. Cu kam¥c {In°‰v C\n AYhm HutZym-Kn-Im-\p-{K-l-߃ A-ev]w IΩn-bm-bm¬ t]mepw (A-ßs\ kw`-hn-°m-\n-S-bn-√) \ne-\n¬°m≥ t]mhp-I-bm-Wv. As√-¶nepw a‰v Nne Imc-W-ß-fm¬ Ipg-∏-Øn-emb \sΩ AXn-thKw H-cp t]mÃv \mj-W¬ kμ¿`-Øn-se-Øn-®v, sd°m-Up-I-fp-tSbpw Ãm‰n-Ãn-Ivknt‚--bp-sam∏w tN¿Øv Hm¿Ωn®v shbvt°≠ Hcp-Xcw ]gb {In°-‰n¬ sh≈w tN¿Øv, {]uVn Aev]w Ipd™ \nebn¬ t]mÃv ¢mkn-°¬ bpK-Øn¬ {]XnjvTn®v, C∂n-t∏mƒ sF.-]n.-F¬. A[n-Ir-X¿ ASpØ kok¨ BIp-tºm-tgbv°pw tIc-fsØ IqSn Dƒs∏-SpØn Ifn hn]p-e-am-°m≥ t]mhp-I-bm-Wv. sF.-]n.-F¬ Ah-km-\-am-Im≥ t]mIp-∂n-s√∂v Npcp-°w. D∂-X-ß-fn¬ \√ ]nSn-]m-Sp-≈-h-cmbn-cn-°Ww CXns‚ kwLm-SI - ¿. Cs√-¶n¬ A{`-]m-fn-bnse Xmc-s∏m-en-abpw am[ya-ß-fpsS D’m-lhpw {In°‰v AXns‚ ]cn-Wmaw ]pXn-sbmcp ss¢am-Ivkn-seØn®Xns‚ t^m¿am‰pw Hcp-an®v ssItIm¿°p∂ Cu amam¶w Ahn-cmaw Cßs\ DtZzK \nan-j-߃ am{Xw hnX®v apt∂-dp-In-√m-bn-cp-∂p. Ifn-°m-cpsS A¿∏W at\m-`m-h-Øn\pw Bflm¿∞-Xbv°pw Ipd-hn-s√∂Xv thsdmcp kXyw. C¥y≥ {In°‰v \nb-{¥n-°p∂ _n.kn.-kn-.sF-bpsS sshkv {]kn-U‚ v efnXv tamUn sNb¿am\pw IΩo-j-W-dp-ambn cq]w sIm≠n-cn-°p∂ C¥y≥ {]oan-b¿ eoKv F∂ sF]n-F-√ns‚ Cu Sz‚n 20 Sq¿W-sa‚ns‚ LS-\bpw hn\ym-khpw \qX-\hpw ck-I-c-hp-am-Wv. ]pXn-sbmcp {In°‰v temIamWv ChnsS CXƒhn-cn-bp∂-Xv. tdmb¬ Ne-t©gvkv _mw•q¿, sNss∂ kq∏¿ InMvkv, InMvkv Ce-h≥ ]©m-_v, sIm¬°Ø ss\‰v ssdtUgvkv XpS-ßnb cmP-Iob kvac-W-I-fpW¿Øp∂ t]cp-I-fp≈ Soap-Ifpw ({^m-ss©-kn-Iƒ) Ahbv°v t\XrXzw \¬Ip∂ {]oXn kn‚, jmdqJv Jm≥, Pqln Nuf, inev] sj´n XpS-ßnb DS-aÿ-cmb Ne-®n-{X-Xm-c-ßfpw dne-b≥kv C≥Ukv{Sokpw bp.-_n. {Kq∏pw t]mep≈ h≥InS tIm¿∏-td‰v Iq´m-bva-Ifpw k®n≥ sS≠p¬°¿, A\n¬ Ipwsª, BUw K - n¬{In-Ãv, KuXw Kw`o¿, Ipam¿ k - wLImc XpS-ßnb hº≥ Iym]v‰∑ - mcpw tN¿∂v Hs∂m-∂c amksØ Im¿Wn-h-sem-cp-°p∂ ]Xnhv CØ-h-Wbpw Bh¿Øn-°pI-bm-Wv. 2008 G{]n¬ 18-˛\v Bcw-`n-®-t∏mƒ {In°-‰ns‚ Cu ]pXnb Xncp-A-hXmcw 46 Znhkw \nd-™p-\n∂v eoKv-˛-Iw-˛-t\m-°u´v tÃPp-I-fn-eqsS IS-∂p-t]mbn ]pXn-sbmcp XcwKw krjvSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]nt‰ h¿jw s]mXp-sX-c-s™-Sp∏v ImcWw sF.-]n.-F¬. c≠mw kok-Wns‚ thZn Z£n-Wm-{^n-°-bn-em-°n. ]m°nkvXm-\n¬ \n∂p≈ Ifn-°msc Hgn-hm°n Ct∏mƒ \S-∂p-h-cp∂ aq∂mw kok¨ hn-hmZw kr„n-®p-sh-¶nepw Sq¿W-sa‚ v A[n-Ir-Xsc AtXm \ne-hn-ep≈ Nmºy∑m-cmb sU°m≥ Nm¿tPgvkv sXep-¶m\ {]t£m`w ap≥\n-dpØn sslZ-cm-_mZnepw hnim-J-]-´-WØpw Ifn-°m≥ ssha-\kyw {]I-Sn-∏n-®tXm A¶-em-∏n-emgvØn-bn-√. sIm®n Bÿm-\-am-bp≈ dm≥Uhq kvt]mSvkv thƒUv F∂v \ma-IcWw sNbn-cn-°p-∂ tI-cf Sow ASpØ kok-Wn¬ cwK-{]-thiw sNøp-∂-tXmsS AXpƒ∏sS {^mss©-kn-I-fpsS FÆw Fs´-∂Xv ]Øpw a’-c-߃ Adp-]-Xn\p-]-Icw 94-˛Dw BIpw. AXns‚ hni-Zmw-i-߃ Adn-bm-\n-cn-°p-∂-tX-bp-≈p. Iui-e-߃t°m sSIv\n-°p-Iƒt°m Xpey {]Xn-tbm-Kn-I-fpsS "Uyphep'Iƒt°m £am-i-‡nt°m Hcp ÿm\-hp-an-√m-Ø, shdpw shSn-s°-´p-Iƒ°v am{Xw Xncn-sImfpØpw hn[-Øn-ep≈ ss\an-jnI {In°-‰n\v P∑w \¬In AXns\ hnt\mZ hyh-km-b-am°n am‰p∂ {In°-‰ns‚ ]pXnb ]Xn∏v ]W-s°m-bvØns‚ ImcyØn¬ sd°m-Up-I-fm-bn-cn°pw ÿm]n-°p-I. _n.kn-.kn.sF°v At©m ]tØm h¿jw sIm≠v 1.6 _ney¨ tUmf¿ sF.-]n.-F¬ t\Sn-s°m-Sp-°p-sa∂ dnt∏m¿´v Btcbpw Aº-c-∏n°mXncn-°n-√. C\n CsXms° Ign™v \ΩpsS kmbm-”-ßfpsS hnc-k-X-b-I‰n B thf-I-fn¬ Bth-i-hocyw \nd-bv°m≥ ]nd-∂n-cn-°p∂ Cu shSn-s°´v {In°-‰v, {In°-‰n\v Fs¥-¶nepw kw`m-h\ sNøptam? Iptd \hmK-X¿°v e`n-°p∂ A¥¿t±-iob ]cn-N-bw, Pb-]-cm-P-b-ß-fpsS Xo{h-hn-Im-c-ßfn¬ \n∂p≈ tamN-\w, hym]m-c-aq-ey-ß-fpsS Ac-°n-´p-d-∏n-°¬... sSÃv {In°‰v t]mep≈ imJ-If - p-ambn X´n-®p-t\m-°p-tºmƒ H∂p-as - √-¶nepw Cu \h-{In-°‰ - n\pw Nne t\´-߃ \¬Im-\p-≠v. F¶nepw kam-¥c {In°-‰ns‚ Cu \hm-Xn-Yn°pw {In°-‰ns‚ hym]-\hpw t{]£-I-e-£-ß-fpsS A`n-\n-th-ihpw Ihn™v as‰m∂pw ka¿∏n-°m≥ Ign-t™-°n-√. AXpw tami-sam-∂p-a-√.

hn. hnjvWp-Ip-am¿ ]{Xm-[n-]¿

Tripunithura News: Views and opinions expressed in this newspaper are not necessarily those of Tripunithura News. Tripunithura News reserves the right to use the information published herein in any manner whatsoever. While every effort has been made to ensure accuracy of the information published in this edition, neither Tripunithura News or any of its employees accept any responsibility for any errors or omission. Further Tripunithura News does not take any responsibility for loss or damage incurred or suffered by any subscriber/reader of this newspaper as a result of his/her accepting any invitation/offer published in this newspaper. No part of this newspaper may be reproduced in any form without the written permission of the publisher.

It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness. — Charles H. Spurgeon

dnbm-en‰n tjmbnepw Kn∂kv sdt°m¿Unepw can-°p∂

Iem-tI-cfw kuμcy in£-WØ - ns‚ Zu¿∫√yw sIm≠pw {]Xn`m cmlnXyw sIm≠pw Ie-bpsS aqem-\p-`qXn krjvSn-°m≥ Ign-bmØ Hcp hn`m-K-amWv C∂v tIc-fob Iem-cw-KØv ta¬ssI t\Sp-∂Xv. " Kn∂kv _p°v ' Iem-Im-c∑mcpw dnbm-en‰ntjm Iem-Im-c-∑mcpw Ahsc krjvSn-°p-Ibpw Xnckv I - c n- ° p- I bpw sNøp∂ hn[n- I ¿Øm- ° - f mb ap°p- ] - ≠ - ß fpw Ht∂m¿°p-I. " \nemhpkm[Iw'' t]mep≈ {ia-km-≤y-amb ]cn-io-e-\-apd-I-fn-eqsS Hcp kwkv°m-csØ Xs∂ IqSp-X¬ k¿§m-fl-I-am-°m≥ hy{K-X-s∏´ alm-{]-Xn-`-I-fpsS \m´n-emWv \Ωƒ Pohn-°p-∂-Xv. t{]w_m_p cp Iem-cq]w `mh-\-bpsS hnZym`ymkw am{X-a√ - , Poh-_‘ - Ø - ns‚ kwth-Z\w IqSn-bmWv. AXp-sIm≠mWv Ie Hcp Iem-Im-cs‚ D]-Po-h\w IqSn Bbn-Øo-cp-∂-Xv. Ie Poh-\-sa∂ t]mse D]-Po-h-\hpw D]-Po-h-\-sa-∂t]mse AXn-Po-h-\-hp-ambn Xocp-tºmgmWv AXn\v Ncn-{X-]-c-amb {]k‡n D≠m-Ip-∂-Xv. F∂m¬ kuμcy in£W-Øns‚ Zu¿∫√yw sIm≠pw {]Xn`m cmlnXyw sIm≠pw Ie-bpsS aqem-\p`qXn krjvSn-°m≥ Ign-bmØ Hcp-hn`mKw tIc-fob Iem-cw-KØv ta¬ssI t\Sp-tºmƒ kmaq-ln-Ihpw kmwkvIm-cnI-hp-amb {]Xn-k‘n DS-se-Sp-°p-∂p. F√m Poh-aq-ey-ß-tfbpw Nc-°p-I-fmbn ]cn-h¿Øn-∏n-°p-tºmƒ Ie-bp-tSbpw H∏w Iem-Im-c-t‚bpw B¿÷hw \jvSs∏-Sp-Ibpw aqe-[\ i‡n AXns\ IogS-°p-Ibpw ASn-a-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNøp∂p. AtXm-Sp-IqSn Ie [\-kº - m-Z\ - Ø - n\p≈ kma¿∞ysØ hn\y-kn-°p-∂-Xn\p≈ Akw-kvIrX ]Zm¿∞-ambn ]cnW-an-°p-∂p. Cu ]›m-Ø-e-Øn-emWv XpS¿®bmbn aWn-°q-dp-It- fmfw ]mSp-Itbm D]I- c Ww hmbn- ° p- I tbm sNbvXv "sdt°m¿Uv' kr„n-°p-∂-h-tcbpw dnbmen‰n tjmI- f nse hnP- b n- I - t fbpw AXns‚ hn[n-I¿Øm-°-fmbn hmgp∂ Ie-bpsS ap°p ]≠-ß-tfbpw hne-bncp- t Ø- ≠ - X v . Bkzm- Z - \ - £ - a - X tbm Bkzm-Z\ t_m[tam C√mØ Hcp-Iq´w a[y-h¿§-amWv Ie-bpsS hn[n-sb-gpØv \SØn Iem-Im-cs\ krjvSn-°p-∂Xpw Xnc- k v I - c n- ° p- ∂ - X pw. C°q- ´ - c psS "kvt]m¨tk¿Uv' kΩ¿± i‡n-bpsS ^e-ambn Iem-Im-cs\ Btcm-Ky-]-cambn Xncp-Øp∂ kaqlw A\yw-\n-∂ncn-°p-∂p. ]Icw kaq-lsØ AXns‚ kmwkvIm-cnI e£y-t_m-[-Øn¬ \n∂v AS¿Øn- a m‰n hn]- W n- b psS Ccbpw {]mtbm-P-I-cp-am-°n-Øo¿°p-∂p. IebpsS amÿjn-∏n\v ]mT-t`-Z߃ kw`-hn-®n-cn-°p-∂p. Znh-k-ßfpw aWn-°q-dp-Ifpw BSp-Ibpw ]mSp-Ibpw D]-I-cWw hmbn-°p-Ibpw sNøp-∂Xv Hcm-fpsS Imbn-I-£-a-X-bp-ambn am{Xw _‘- s ∏- ´ - X m- W v . CØcw "Kn∂kv _p°v' {]I-S\ - ß - f - n¬ _m°n-bm-Ip-∂Xv shdpw kmlk bXv\hpw hn]-Wn-°mbp≈ aqe-[\ kam-l-c-Whpw am{X-amWv. ChnsS bYm¿∞ k¿§m-flI - X - b - √, {]XypX sdt°m-Un´ hnkvab ]pcp-j\m-bn-´mWv Iem-Im-c≥ kzoI-cn-°-s∏-S∂-Xv. Iem-Im-c≥ Ncn{Xw kr„n-t°≠Xv kml-knI {]I-S\w sIm≠-√, C{μn-bm-\p-`q-Xn-I-fp-tSbpw [nj-Wm-]-camb Icp-Øn-t‚bpw {]Im-i-\-Øn-eqsS Hmtcm Acßpw ]co-£Wime-bm°n

H

thdn´p \ndp-Øn-s°m-≠m-Wv. sN≠taf-Ønse AXn-hn-injvS km[I k{º-Zm-b-amb \nem-hp-km-[Iw ChnsS Hm¿°- s ∏- t S- ≠ - X m- W v . AXy-]q¿Δhpw Xo£vW-hp-amb ]cnio-e-\-{I-a-amWv \nem-hp-km-[-Iw. Hcp Aam-hm-kn-bn¬ XpSßn ASpØ Aamhm-kn-bn¬ Ah-km-\n-°p∂ c≠p]°w \of- a p≈ \nem- h p- k m- [ Iw Btcm-lW - m-ht- cm-lW - Ø - nse kab {Iao- I - c Ww sIm≠p- I qSn {it≤bamWv. Aam-hm-kn-bnse kqcym-kvXabw apX¬ Bcw-`n-°p∂ BZy ZnhksØ km[I kabw c≠p \mgnI am{X-am-sW-¶n¬ c≠mw Znhkw AXv \mep \mgn- I - b mbn h¿≤n- ° p- ∂ p. XpS¿∂p≈ Znh- k - ß - f n¬ c≠p \mgnI hoXw h¿≤n-∏n-®p-sIm-≠v 14-˛mw Znh-ka - m-Ip-tºmƒ DZ-bm-kvXa - b KWnX- a - \ p- k - c n®v Hcp cmhp apgp- h ≥ A`ymk ka-b-ambn hcp-∂p. ]n∂oSv ]u¿W- a n- b psS ]nt‰∂v Ah- t cmlWw XpS-ßp-I-bm-bn. Btcm-lW ka-b-{I-a-Øn¬ \n∂v c≠p \mgnI hoXw X≈n-bmWv Ah-tcm-lW - m-cw-`w. Cu hn]-coX {Iaw kqtcym-Z-b-Øn\v ap°m¬ aWn- ° q¿ apºv XpSßn kqtcym-Z-b-Øn¬ Ah-km-\n-°p∂ \mfn¬ ]q¿Øn-bm-Ip-∂p. Cu c≠p L´-ß-fnepw BZy-Zn-h-k-ß-fn¬ efnX-ambn tXm∂p∂ km[-I-{Iaw ]n∂oSp≈ Znh-k-ß-fn¬ bmX\m]q¿Æ-amWv. Bdp-Im-e-ß-fn-embn sN≠-bpsS Xf¿Ønb hew- X - e - b n- e p≈ Cu km[I {]tbm-K-Øn¬ I¿i-\-amb Nn´-I-fmWv ]men-t°-≠-Xv. ]I¬ Ddß-cp-Xv, \nt∂ sIm´m-hq, CSbv°v sh≈w IpSn-°-cpXv XpS-ßnb {ia-km≤y-amb Nn´-Iƒ \nem-hp-km-[I - Ø - n¬ \n¿∫-‘-am-Wv. Aßns\ Dd-°-an√mØ cm]-Ie - p-If - n¬ t¢im-hl - a - mb \nem-hp-km-[Iw sNbvXh - c - mWv Bflkz-c-Øns‚ tIfn-sIm-´p-Iƒ sIm≠v \ΩpsS tNX-\sb DW¿Øp∂ XmbºI hmZ-I-cmb ]q°m-´ncn Znhm-Ic s]mXp- h mƒ, kZ\w hmkp- t Z- h ≥, I√q¿ cma≥Ip-´n, a´-∂q¿ i¶-c≥Ip´n, t]mcq¿ DÆn-°r-jvW≥ XpS-ßn-bh¿. Cu alm {]Xn-`-I-fpsS k¿§-i‡n- b psS hf¿®bv°p ]n∂n¬ \nemhp km[Iw t]mep≈ t¢i-ßfpsS ]q¿Δm-{i-aa - p-s≠∂v ]pXp-Xe - a - pd Iem-Im-c∑ - m¿ Adn-™n-cn-°p-∂Xv \√Xm- W v . AXm- b Xv ""Kn∂kv _p°v s^bnw arZw-KnÃv'' Ipg¬aμw cma-IrjvWs\ t]mep-≈h - ¿°v {]Xn` sXfnbn-°m≥ 101 aWn-°q¿ th≠n-h∂p F¶n¬ ta¬∏- d ™ {]Xn- ` - I ƒ°v Ah-cpsS k¿§ emhWyw Bkzm-Z-I\n-se-Øn-°m≥ 101 sk°≥Uv aXn F∂v \mw Xncn-®-dn-tb-≠-Xp-≠v.


kuP\y t\{XNn-In’m Iymºv C∂v DZbw-t]-cq¿ tSm∏v Ãm¿ B¿Svkv B≥Uv kvt]m¿Svkv ¢∫ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ kuP\y t\{X-Nn-In’m Iymºv Rmb-dmgvN kp\-l-tZmkv ]≈n°p kao]w \S-°pw.

Page 3

SUNDAY

ssh‰ne cRvPn\n IÆm-ip]-{Xn, Pn√m A‘X \nhmcW kan-Xn, sIm®n≥ sF ^ut≠-j≥ F∂n-hb - psS kl-Ic - W - t- Øm-sS-bmWv Iymºv. tUm. F≥.-Fkv.U - n. cmPp t\XrXzw \¬Ipw. cmhnse 8.30 apX¬ 12 hscbmWv Iymºv. t^m¨: 9895383368.

28 Mar. to 3 April, 2010

tbmKm-k\ ¢mkv XpSßn

hml-\m-]-ISw: Fd-Wm-Ipfw Pn√ H∂mw ÿm\Øv ˛ \oena at\mPv tIcfØn¬ G‰-hp-a-[nIw hml-\m-]-I-S-߃ \S-°p∂Xv Fd- W m- I pfw Pn√bnemsW∂v IW- ° pIƒ. 1˛01- ˛ 2008 apX¬ 31˛01˛2010 hsc-bp≈ IW°p-Iƒ {]Imcw hml-\m-]I- S - ß - f n¬ Fd- W m- I pfw Pn√ H∂mw ÿm\-Øv. Cu Ime-b-f-hn¬ 10,500 hml-\m]-I-S-ß-fmWv Pn√-bn¬ \S∂-Xv. CXn¬ 1052 t]¿ acW- a - S - ™ p. kwÿm- \ Øv Cu Ime- b - f - h n¬ BsI \S∂ hml- \ m- ] - I - S - ß ƒ 75,438. CXn¬ 8094 t]¿ acW-a-S-™p. Fd-Wm-Ipfw Pn√-bn¬ sIm®n kn‰n-bn¬ 4560Dw dqden¬ 6940-˛Dw hml-\m-]-IS-ß-fmWv D≠m-b-Xv. ac-Wa-S™hcn¬ kn‰n-bn¬ 292 ]pcp-j∑mcpw 43 h\n-X-Ifpw 4 Ip´n-Ifpw Dƒs∏-Sp-∂p. dqden¬ CXv bYm-{Iaw 620-Dw, 19Dw 14Dw˛amWv. hml\m]I-S-Ønepw ac-W-a-S-™-hcpsS FÆ-Ønepw c≠mwÿm-\Øv Xncp-h\ - ¥ - ] - p-ca - mWv. Fd-Wm-Ipfw Pn√-bn¬ 12, 692 t]¿°mWv hml-\m]-I-S-Øn¬ ]cn-t°-‰-Xv. Cu Ime- b - f - h n¬ 5155 Sq˛- h oe¿Im¿°mWv A]- I - S - a p≠m-b-Xv. kn‰n-bn¬ hml-\m]- I - S - Ø n¬ 3515 ]pcp- j ∑m¿°v A]-I-S-Øn¬ ]cnt°-‰-t∏mƒ dqd-en¬ AXv 6977 BWv.

ssh‰ne {iocma-IrjvW B{i-a-Øns‚ B`n-ap-JyØn¬ 27, 28 i\n, Rmb¿ Znh-k-ß-fnembn ]pXnb tbmKm-k\ ¢m p-Iƒ \S-°p-∂p. cmhnse 6 apX¬ 7 hsc-bmWv ¢mkv. a\p-jys‚ ]q¿Æm-tcmKyw kwc£n-°m-\p≈ efn-Xhpw imkv{Xo-bh - p-amb tbmKm-k\ ]≤-Xn-bm-Wn-Xv. Aan-X-h-Æw, Zp¿ta-Z v Ch ]cn-lcn-°m-\p≈ {]tXyI ¢m p-Ifpw D≠m-bn-cn-°pw. t^m¨: 2301860.

s]≥j-t\gvkv bqWn-b≥ hm¿jnI ktΩ-f\w C∂v tIcfm tÉv k¿Δokv s]≥j-t\gvkv bqWn-b≥ Xr∏q-Wn-Øpd Su¨ bqWn‰v 18-˛mw hm¿jnI ktΩf\w Rmb-dmgvN 10\v N{μ-lm-k≥ satΩm-dn-b¬ HmUnt‰m-dn-b-Øn¬ \S-°pw. sI. _m_p Fw.-F¬.-F. DZvLm-S\w sNøpw. amth-en-°c s]m∂-Ωmƒ, Iem-aWvUew cmP≥, bqWn-‰wKw kn.-]n. cmhpÆn tat\m≥ (101 hb- v) F∂n-hsc BZ-cn-°pw.

Ip´n-Iƒ°mbn kv]m\ns‚ Ah-[n-°me hymbma ]≤Xn

AtX- k - a bw A]- I - S Øn¬ ]cn- t °‰ kv{XoIƒfpsS FÆw XmcX-tay\ Ipd-hmWv 948Dw 981Dw. IW-°p-I-fpsS FÆw IrXy-ambn FSp-°p-tºmƒ Nn¥n- t °- ≠ Xv Fßn- s \bmWv C{Xbpa[nIw A]-IS-߃ D≠m-Ip-∂-sX-∂m-Wv. aZy-]n®v hml\w HmSn-°p∂Xpw AanX thK-hp-amWv A]-IS- ß - ƒ°v {][m\ ImcWw. sh≈n, i\n Znh-k-ßfn-emWv G‰-hp-a-[nIw A]I-S-߃ \S-°p-∂-sX∂pw Is≠-Øn-bn-´p-≠v. am¿®v 21

Rmb-dmgvN Xr∏q-Wn-Øpd sk≥{S¬ Xotb- ‰ - d n\p kao]w Sn∏¿ temdnbpw Imdpw Iq´n- b n- S n®v aq∂p bphm- ° ƒ acn- ® p. Fkv . F≥. PwKv j ≥- ˛ - I n- g - t °tIm´ tdmUn¬ hS-°p-`m-KØp-\n∂p hcn-I-bm-bn-cp∂ Imdpw sa‰-ep-ambn FXnsc h∂ Sn∏¿ temdnbpw Iq´n-bnSn- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p- s h∂v t]meokv ]d-™p. hml-\ß-fpsS Aan-Xt- h-Khpw Im\bn¬\n∂v tImcnb aÆpamWv Chsc ac- W - Ø n\v Fdn-™p-sIm-Sp-Ø-Xv. Im\-

k^-eao PohnXw B Z¿i- Ø n- e - [ n- j v T n- X - a mb

Pohn- X ssien kzoI- c n® B ]pWym- fl mhv \tΩmSv hnS sNm√n-bn´v c≠m-≠p-Iƒ ]q¿Øn-bm-Ip-∂p. Xm≥ hniz-kn-°p∂ Bi-bk - w-lnX-Iƒ Bcnepw ASn-t®¬∏n°m≥ Hcn-°¬ t]mepw {ian°msX ]pXp-]mX sh´n-sØfn®v kl- { ]- h ¿Ø- I ¿°mthiw ]I-cm≥ \mcm-b-W≥ amjns‚ emfn- X y- a m¿∂ PohnXw \nan-Ø-am-bn. Ahi¿°v A∏-ambn Xocm-\m-{Kln® B Iri-Km-{Xs‚ {i≤, ]q¿W-ambpw A\mY _meyß- f psS Ah- i - X - b n- t ebv°mWv tI{μo-Ir-X-am-b-Xv. F∂p-sa-t∏mgpw {]h¿Ø\ \nc-X-\m-bn-cn-°m\p≈ Pohn-X-ssien kzbw B¿÷n-s®Sp-Ø-Xm-b-Xn-\m¬ AXp Pohn-X-Øn-ep-S\ofw \ng¬hoin-bn-cp-∂p. B kz`mh khn-ti-j-X-I-fn¬ BIr-jvS-cm-b-h¿°v AXp-]s£ Pohn-X-Øn¬ kzmwio-I-cn°pI Ffp-∏-am-bn-cp-∂n-√. Imc-Ww, AXp

bn¬ \n∂p aÆp tImcnbn´v BgvN-I-fmbn \o°w sNøm-ØX - mWv Cu A]I-S-Øns‚ {][m\ ImcWw. A[n-Ir-X-cpsS NpaXem t_m[-amWv ChnsS tNmZyw sNø-s∏-Sp-∂-Xv. tdmUn- e qsS hml\w HmSn-®p-t]m-Ip-tºmƒ kzc£- ° m- b n- ap≥I- c p- X ¬ FSp-t°-≠-Xv AXym-hiy- a m- W v. As√- ¶ n¬ hml- \ m- ] - I - S - ß - f psS Imcy-Ønepw sIm®n tIcf-Ønse sat{Sm Bbn amdpw.

Wedding Cards, all types of Printing works, DTP, Project Report, Photostat,Colour Lazer Print.

PRINT FAST XymK-Øns‚ \nkzm¿∞-X-bpsS, \∑- b psS e£y- t _m- [ ap≈ Hcp {]bm-W-am-bn-cp-∂p. {io]q¿Æ-{X-boi _mem{i-a-Øns‚ hnI-k-\-]m-X-bnte-bv°p≈ CuSp-hbv∏v a\wIp-fn¿s° Ft∏mgpw t\m°n°m-Wp∂ \mcm-b-W≥ amjv AXnse At¥-hm-kn-I-fpsS XpSn-∏m¿∂ Hm¿Ωbm-Wv. kl-{]-h¿Ø-Ic - m-bn-cp∂ Ht´sdt]¿ Cu Zn\w B¿{Z-a-\-t m-sS-bmWv kvacn°p-I. C∂v _mem-{i-aØ - ns‚ ]pXnb aμntcm-ZvLm-S\w \S-°p-∂-tXmsS \mcm-bW≥am-jpsS kz]v\w ]qh-Wn-bp-∂p.

Opp.DOWN TOWN, Ph: 2777660

kn\na ˛C∂v sk≥{S¬ ( Ph :6991074)

lm∏n lkv_≥Uvkv sh≈n, i\n, Rmb¿ NS 11.30

{ioIe (Ph : 2777384)

N´-ºn-\mSv ( 2.30, 6.00, 9.30)

bpK-]p-cp-j≥ (12.00)

Xr∏qWn- Ø pd Fkv . - F ≥. PwKv j - \ nse kv ] m≥ sl¬Øv ¢∫v B≥Uv aƒ´n Pnwt\jyw AXns‚ c≠mw hm¿jnIw BtLm-jn-°p-∂-th-f-bn¬ Ip´nIƒ°mbn Ah-[n-°me BtcmKy ]cn-io-e\ - ] - ≤ - X - n°v cq]w \¬Ip-∂p. AwKXz ^o C√mØ ]≤-Xn-bmWv \msf-bpsS hmKvZm-\-ß-fmb Ip´n-Iƒ°p-th≠n Hcp°n-bn-cn-°p-∂-Xv. kabw cmhnse Hº-Xc apX¬ HcpaWn hsc. B¨Ip-´n-Iƒ°v kabw \nPs∏-Sp-Øn-bn-´n-√. cmhnse A©v apX¬ 9.30 htcbpw sshIp-t∂cw A©v apX¬ 9.30 htcbpw Bbn-cn°pw ]cn-]m-Sn. kv{XoIƒ°p th≠nbpw hymbm-a-]-≤Xn Bcw-`n-°p-∂p. G{]n¬ H∂p-ap-X¬. cmhnse 9.30 apX¬ Hcp-aWn hsc. hni-Zhn-h-c-߃°v _‘-s∏-SpI: 9847933775.

Ip´n-Iƒ°mbn Ah-[n-°me \mS-I-°-fcn Xr∏qWn-Øpd almflm {KŸ-im-e-bpsS Iem-hn-`mKw {]Xo£ Ip´n-Iƒ°mbn Ah-[n-°me \mS-I-°-fcn kwL-Sn-∏n-°p-∂p. Ggn\pw ]Xn-t\-gn\pw hb- n\v at[y-bp≈ Ip´n-Iƒ°v \mS-I-c-N-\, A`n-\-bw, kwhn[m-\w, kwKo-Xw, Nn{X-I-e, amPnIv XpS-ßn-b-h-bn¬ ]cn-io-e\w \¬Ipw. Ip´n-If - nse hy‡n-Xz-hn-Imkw, _p≤n-hn-Imkw, Bflss[-cyw, kzbw ]cym-]vXX F∂nh hf¿Øp-hm≥ {]tXyI ]cn-io-e\w \¬Ip-∂p. hnhn[ Iem-˛-kmwkvIm-cnI taJ-e-I-fnse {]ap-J-cp-ambn F√m Znhkhpw apJm-ap-Jw, \mS-I-°-f-cn-°p-tijw Nn{X-in-ev]I-e-I-fnepw amPnIv Ie-bnepw XpS¿ ]T\ ¢mkp-Iƒ F∂nh \S-°pw. Xmev]-cy-ap-≈-h¿ {KŸ-im-e-bn¬ G{]n¬ \men-\Iw _‘-s∏-SW - w. t^m¨: 9744075951, 9447046762.

alm-fl-bn¬ {]`m-jWw ˛ Ne-®n{X {]Z¿i\w almflm ^nenw ¢∫ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ am¿®v 28 Rmb-dmgvN sshIo´v A©n\v almflm {KŸ-im-ebn¬ kn\n-abpw kaq-lhpw F∂ hnjbw Bkv]-Zam°n kn\nam kwhn-[m-b-I≥ tUm. Un. _nPp-hns‚ {]`m-j-Ww. {]ikvX kn\nam \S≥ cho-{μ≥ kwkmcn-°pw. XpS¿∂v tUm. _nPp kwhn-[m\w sNbvX cma≥ F∂ kn\n-a-bpsS {]Z¿i-\w. tUm. _nPp-hns‚ BtKm-f-h-XvI-cWw {]ta-b-am-Ip∂ Cu Nn{Xw Ign™ h¿jw Ibvtdm A¥m-cmjv{S Ne®n-{X-ta-f-bn¬ {]Z¿in-∏n-°p-I-bp-≠m-bn. 80 an\n‰v ssZ¿Ly-ap≈ Cu Nn{X-Øns‚ kwKoXw ctaiv \mcmb-W-\m-Wv. apJy A`n-t\-Xmhv A\q]v N{μ≥.


Pages 12 Published every Sunday

4

SUNDAY

28 Mar. to 3 April, 2010

t]mk-‰ohv Xn¶nwKv, Xr∏q-Wn-Øpd

tdmb¬ Km¿U≥kn¬

Pm{KXm kan-Xn-Iƒ cq]o-I-cn®p ln¬]mekv t]meokv tÃjs‚ X\Xv kwcw-`a - mb P\-ssa{Xn t]meo-kn-ßns‚ `mK- a mbn Xr∏q- W n- Ø pd tdmb¬ Km¿U≥kn¬ _o‰v \º¿-˛-VII s‚ P\- Pm{KXm kan-Xnbpw h\nXm Pm{KXm kan- X nbpw cq]o- I - c n- ® p. tdmb¬ Km¿U≥kn¬ Atkm-kn-tb-j≥ {]kn-U‚v Zp¿§ tat\m≥ B≤y£yw hln® cq]o-IcW tbmKw hm¿Uv Iu¨kn-edpw ap\n-kn-∏¬ t£a- I mcy Ãm≥UnwKv IΩ‰n sNb¿ t]gv k - W pamb ]n.-sI. _nμp DZvLmS\w sNbvXp. hnZ-Kv[-amb At\z-jW ]mS-hØ - n\v apJy-a{- ¥n-bpsS {]tXyI Ahm¿Un- \ ¿l\mb Xr∏q- W n- Ø pd k¿°nƒ C≥kv s ]- I v S ¿ _nPp. sI. Ão^≥, Ahm¿Uv t\Snb tIm¨Ã_nƒam- c mb tPmkv . - P n., tPmkn kn.-Fw. F∂n-hsc ktΩ-f-\-Øn¬ BZ-cn-°p-Ibp-≠m-bn. tdmb¬ Km¿U≥kv Dƒs∏-Sp∂ _o‰v \º¿-˛-VII

s‚ Hm^o- k - d mb H.- h n. ]utem-kv, tPmkv Pn. F∂nh¿ kaq- l - k p- c £ Dd∏m°p∂Xn¬ Hmtcm ]uct‚bpw ISa Fs¥∂v hni-Zo-I-cn-®p.

Fcq¿ almhnjvWp t£{X-Øn¬ D’hw 27 apX¬ 31 hsc Xr∏q-Wn-Øpd Fcq¿ {ioIr-jvW-]pcw alm-hnjvWp t£{X-Øn¬ D’hw 27 apX¬ 31 hsc BtLm-jn-°pw. C∂v (28 Rmb-dm-gvN) sshIo´v Bdn\v `P≥, cm{Xn 7.30˛\v s{]m^. Sn.-Fw. Ako-kns‚ hb-en≥ It®-cn, HºXn\v Xmew hchv. 29-˛\v sshIo´v 7˛\v NmIym¿Iq-Øv, cm{Xn 8.15-˛\v hnZy hnizw-`-cs‚ \rØ-\r-Xy-߃, HºXn\v Xmewhc-hv. 30-˛\v sshIo´v 5.15-˛\v Hm´w-Xp-≈¬, cm{Xn 8.15-˛\v tNm‰m-\n-°c sI.-F≥. AP-b-Ip-am-dns‚ kwKo-X-°-t®-cn. 31-˛\v cmhnse 10-˛\v If-`m-`n-tj-Iw, sN≠-ta-fw, 11.30 apX¬ 2.30 hsc {]kmZ Du´v, \men\v ]I¬∏q-cw, cm{Xn 8.30-˛\v k¿∏-_-en, 9.30-˛\v `‡n-Km-\ta-f.

Xma-cw-Ip-f-ßc t£{X-Øn¬ ]¶p\n D{Xw \msf (am¿®v 29)

Iq´∏ \nthZyw {][m\w

Xs‚ adp-]Sn {]kw-KØn¬ ^vfm‰v kap-®-b-߃ \nd™ kaq- l - Ø n¬ \ΩpsS Ab¬]° _‘߃ Fßs\ kq£n-°-Wsa∂v kn.-sF. _nPp sI.

B¿´v Hm^v enhnwKv

NANAS

Ão^≥ ]cm-a¿in-®p. kaql- Ø n¬ Ip‰- I r- X y- ß ƒ s]cp-Ip-∂Xv XS-bm≥ \Ωƒ IcpX-temsS s]cp-am-d-Wsa∂pw At±lw ]d-™p.

tIcf-Øns‚ kmaq-ln-I-˛-kmw-kvIm-cnI hf¿®-bn¬ {]Xo£ ]pe¿Øp∂ Bfp-Iƒ ]c-kv]c _‘-an-√msX {]h¿Øn-°p∂p F∂Xv ZpxJ-Icw Xs∂. ip`m]vXn hnizm-k-tØm-sS-bp≈ kam-cw`w Xo¿®-bmbpw ^e-hØm-bn-Øocpw, AXn\v t]mk-‰ohv Xn¶nw-Kns‚ klmbw Ft∏mgpw e`n-°p-∂p. R߃ {]Xo-£n-°p-∂Xv Gh-cptSbpw a\ v Xpd-°pI F∂-Xp-X-s∂-bm-Wv. sshhn-≤yam¿∂ Bib kwln-X-Iƒ kw`-cn-®p-h-®n-cn-°p∂ a\ ns‚ D≈-d-I-fn¬\n∂v kt¥m-j-Øns‚ sNdp-I-WnI-Iƒ ]pd-sØ-Sp-°m-\p≈ B¿÷-h-amWv \ap-°m-hiyw. IpSpw-_- _-‘-߃ IqSp-X¬ A¿∞-]q¿Æ-am-°p∂-Xn\pw Ip´n-I-fpsS ]T-\-Im-cy-ß-fn¬ ]men-t°≠ A®-S-°w, sXmgn-emfn Xs‚ sXmgn-ep-S-a-tbmSpw B {]ÿm-\t- ØmSpw ImWn-t°≠ Bflm¿∞-X, AXp-hgn Ah-cpsS `mhn- Po-hn-XsØ Icp-]n-Sn-∏n-°p-∂-Xn-\p-ap≈ Ahÿ Ch-sb√mw Hcp t]mk-‰ohv Xn¶nw-Kns‚ A`mhØn¬ a\- ns‚ GtXm tImWn¬ Hgn-™p-In-S-°p∂p. Ccp-´m-I p∂ s\K-‰ ohv {]X-e sØ t]mk-‰ ohv BIp∂ shfn-®w-sIm≠v B¿÷n-s®-Sp-°m≥ Ign-bp-∂Xm-Wv. \ΩpsS CS-bn¬ km[m-cW I≠p-h-cp∂ hna¿i-\w, ]cm-Xn, FXn¿∏v (criticism, complaint, condemn) F∂n-h-bpsS ÿm\Øv A`n-\-μ\w, hn´p-ho-gvN, AwKoImcw (appreciation, adjustment, approval) F∂nhsIm≠p \nd-bv°p-hm≥ sNdp∏w apXte \mw ]cnio-e\w t\S-Ww. ta¬]-d™ Imcy-ß-fn¬ Btcm-Ky-I-c-amb XpS°w Fßns\ Ipdn-°mw. CØcw hnj-bß - f - n¬ ka¿∞-cmb hy‡n-I-fpsS ¢m p-Ifpw a‰p ]cn-io-e\ If-cn-Ifpw Bh-iy-am-Wv. Cu taJ-e-bn¬ kPoh {]h¿Ø-\-ßsf ap∂n¬ I≠p-sIm≠v t]mk-‰ohv Xn¶nw-Kns‚ Hcp imJ Xr∏q-Wn-Øp-db - n¬ Ct∏mƒ {]h¿Øn-°p-∂p. \√-hc - mb F√m-hc - p-tSbpw Adnhpw ]cn-Nb - k - º - Øpw CXns‚ alXz-]q¿W-amb e£y-{]m-]vXn-°p-th≠n {]Xo-£n-°p-∂p. IqSp-X-e-dn-bm≥ _‘-s∏-SpI: t^m¨: 9995040280, 9447603698, 2776616.

_me-tKm-Ipew ˛ P\-k-º¿°-b⁄w kam-]n®p A¥¿t±-iob _me-alm ktΩ-f-\-tØm-S-\p-_‘n®v Xr∏q-Wn-Øpd Xmeq-°n¬ Hcp amk-°m-eambn _me-tKm-Ipew {]h¿Ø-I¿ \S-Øn-h∂ P\k-º¿° b⁄-Øn\v Xr∏q-Wn-Øpd F≥.-F-kv.F-kv. bqWn-b≥ lmfn¬ \S∂ "IrjvWm-b\w' Nn{X-{]-Z¿i-\-tØmsS kam-]-\-am-bn. Rmb-dmgvN cmhnse Bcw-`n® Nn{X-{]-Z¿i-\Øn¬ hnhn[ tKmIp-e-ß-fn-tebpw F≥.-F-kv.-Fkv., Nn∑-b, {io\m-cm-bW hnZym-]o-Tw, ]p‰p-am-\q¿ Kh. kv°qƒ, `h≥kv hnZym-a-μn¿, Fkv.-F≥.-Un.-

ssN¬Un¬ Ah-[n-°me tImgvkp-Iƒ

hgn-]mSv \S-Øp-hm≥ B{K-ln°p∂ `‡-P-\-߃ Xma-cw-Ipf-ßc Aø-∏- tkhmkan-Xn-bpambn _‘-s∏-Sp-I. sk‚¿ t^m¿ sl¬Øv 9846802852, 9995544495, C‚- e n- P ≥kv teWnwKv www.thamara.net B≥Uv sUh- e - ∏ vsa- ‚ v (CHILD) Ip´n-Iƒ°mbn Ah-[n-°me tImgvkp-Iƒ \S-Øp∂p. 2010 G{]n¬ 6, 7 F∂o XobI - f n¬ 13- ˛ \pw 17- ˛ - \ pw t_knIv tImgvkv ˛ XnCSbv°p {]mb-ap≈ Ip´nam¿®v 30-˛\v Iƒ°mbn "Icn- b ¿ Xr∏qWn-Øpd B¿´v Hm^v ssKU≥kv B‚ v C≥Un-hnenhnwKv sk‚-dns‚ B`n-ap- Uz¬ h¿°vtjm∏v' \S-ØpJy- Ø n¬ am¿®v 30- ˛ mw ∂p. B[n-Im-cn-Ihpw Bg-apXobXn sshIo´v 6 aWn°v ≈-Xp-amb hy‡nKX IcnKuco- i - ¶ ¿ lmfn¬ b¿ Iu¨k-enwKv BWv t_knIv tImgvkv \S-Øp- ssN¬Uv hmKvZm\w sNøp∂p. 18 hb p Ign-™h - ¿°v ∂-Xv. C∂sØ sXmgn¬ta{]th-i-\w. IqSp-X¬ hnh-c- J-e-bn-ep≈ Ah-k-c-߃, ß-f-dn-bp-∂-Xn\v _‘-s∏- Hmtcm hnZym¿∞n°pw tS≠ \º-cp-Iƒ: 9446968251; kz¥w Ign-hp-Iƒ Xncn-®-dnbm≥ km[n-°p∂ coXn-bn9387686798. ep≈ kzbw hne-bn-cp-ج,

Neighbourhood Events

AjvSm-h{I KoXm-⁄m\ b⁄w c≠mw `mKw

Dt±- i n- ° p∂ taJ- e - b n¬ FØn-t®-cm--\p≈ B£≥ πm≥ Un^-d≥jy¬ B]v‰n‰yqUv sSÃn- e qsS ˛ Chsb√mw tImgvkns‚ `mK-ßfm-Wv. IqSmsX G{]n¬ 19 apX¬ 24 hsc 12 hb- p-h-sc-bp≈ Ip´n- I ƒ°mbn "BSmw ]mSmw ckn°mw' F∂ Hcp t{]m{Kmapw \S-Øp-∂p-≠v. Ip´n- I ƒ°v Iq´p- I q- S m\pw Ifn-°m\pw hf-cm-\p-ap≈ CS-amWv ssN¬Uv \¬Ip∂-Xv. ]s¶-Sp-°m≥ Xmev]cy- a p- ≈ - h ¿°v 2782582, 9895052980, 2302980 F∂o t^m¨ \º-dp-Iƒ aptJ\ t b m gs@childforchildren.org

F∂ sabn¬ hgntbm _‘-s∏-Smw.

Dealers in Quality Coffee, Chicory & Tea

Xr∏qWnØpd B¿´v Hm^v enhnwKv sk‚dns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ G{]n¬ 6˛mw XobXn sshIo´v 6 aWn°v Kucoi-¶¿ lmfn¬ AjvSmh{I KoXm- ⁄ m- \ b⁄w c≠mw `mKw Bcw-`n-°p-∂p. Ccp- ] Xp Znh- k tØmfw \o≠p\n¬°p∂ b⁄-Øn¬ B¿´v Hm^v enhnwKv t_knIv tImgvkv Ign™ F√m- h ¿°pw {]th-i\ - a - p-≠m-bn-cn-°pw. b⁄w \bn- ° p- ∂ Xv AOL So®¿ A\q-]vIp-amdm-Wv. IqSp-X¬ hnh-c߃°pw cPn- k vt{Sj\pw _‘- s ∏- t S≠ t^m¨ \º- c p- I ƒ: 9446968251; 9387686798.

Opp.Main Post Office, Tripunithura Ph: 2777329, 94470 48861

]n.-F-®v.-F-kv. XpS-ßnb hnZym-e-b-ß-fn-tebpw A≥]tXmfw Ip´n-I-fpsS 100 Nn{X-߃ {]Z¿in-∏n-®p. sshIp-t∂cw \S∂ kam-]\ k`-bn¬ taJe ImcyZ¿in kn. APn-Øv, Pn√m Imcy-Z¿in cRvPn-Øv, hn]n≥ XpS-ßn-bh - ¿ ]s¶-Sp-Øp. _me-tKm-Ipew Xr∏q-Wn-Øpd Xmeq°v A≤y-£≥ hn. tZh-cm-P≥ A≤y-£-\mb NSßn¬ Aar-X-`m-cXn Pn√m Imcy-Z¿in ‰n.-F-kv. hmkptZ-h≥ Nn{X-{]-Z¿i-\-Øn¬ ]s¶-Sp-Ø-h¿°v kΩm-\߃ hnX-cWw sNbvXp.

cqt]-jv ta-t\m\v H∂mw ÿm\w kwKoX`qjWw Fw.-B¿. inh- c m- a ≥\m- b ¿ satΩmdnb¬ kn¬h¿ Pq_nen Pn√m imkv{Xob kwKoX a’- c - Ø n¬ Pq\n- b ¿ B¨Ip- ´ n- I - f n¬ H∂mw ÿm\w t\Snb Xr∏qWnØpd F≥.-Fk - v.F - kv.- F - ® v.- F - k v.- F - k nse tat\m≥. hnZym¿∞n cqt]jv tat\m≥ tUm. sI.-sP. tbip-Zm-kn¬ \n∂v kΩm\w G‰p-hm-ßn. {]ikvX KmbnI Xr∏q-WnØpd Kncn- P - h ¿Ω- b psS injy- \ mWv cqt]jv

kp`m- j nXw n-√mØ -∂p-a p-≈Xv?-`m f -ß-s -am-W -b-\p tZmjp Ipe ]oVhy‡nX n¬ p bn I p t e GcmK-Ø GX nc-am -h¿ x t mØ v? ÿ n-® tZmj x hn-°-Wp-≈X{Xw e` - Z p x J Iky n nX U o . m J m ] \mkvX m tIm \ {]m]vXw b pJw a v? k p ohn-Xw d n\ P s [ k c p ≠ Wv hym w tI\ \ nc-¥cw G B n-{i-am - S n ¬ v. hyk\kuJyw \ Ω k vS - ∏ m -S-cp-X Iky I j Ip-e-s∏ hym ˛ t{]a Pn. ]njm-tcmSn


Pages 12 Published every Sunday

5

SUNDAY

28 Mar. to 3 April, 2010

Fcq¿ tXm´-bv°m´v a\-bn¬ th´-bvs°m-cp- a-I≥ ]m´v Fcq¿ tXm´- b v ° m´p a\bv°¬ F√m h¿jhpw \SØn-hc - m-dp-≈, "th´-bvs°m-cp - a - I ≥ ]m´v ' G{]n¬ 2˛\v sh≈n- b mgv N \S- Ø p- ∂ p. km[m-cW hS-°≥ tIc-fØn¬ XpSßn GXm≠v Xriq¿ hsc- b mWv th´bvs°m-cp-a-Is\ D]m-kn-°p∂-Xv. tXm´-bv°m-´p-a\ IpSpw_-Øns‚ aqew bYm¿∞Øn¬ ae-_m-dn¬ Xncq-cn-\Sp-Øm-Wv. {io]q¿Æ- { X- b oi t£{XØnse HmXn° hrØn-°pth- ≠ n- b mWv Hcp- h n- ` mKw Fcq-cn¬ h∂v Xma-k-am-°nbXv. ChnsS sIm®n cmPmhv A\p- h - Z n®p X∂- b n- S Øv Xma-k-am-°n-b-Xn-\p-tijw `c-tZ-h\mb th´-bvs°mcp aIs\ {]Xn-jvTn-°p-Ibpw F√m h¿jhpw ]m´pw \SØn-t∏m-cp-Ibpw sNbvXp-t]m∂p. Cu NS-ßns‚ Imcy-]-

cn-]m-Sn-Iƒ C{X-tb-bp-≈p. BZy-ambn ]m´-º-e-Øn¬ tX°p-sIm-≠p≈ aWvU]w D≠m°n Ae-¶c - n®v ""Iqd-bnS¬'' NS-ßv. AXn-\p-tijw D®- ∏ m- ´ v . tijw Ifwhcbv°¬ Bcw- ` n- ° pw. GXm≠v \mep aWn- ° qtdmfw c≠mƒ IqSn th´bvs°mcp aIs‚ Ifw hc®v If-Øn-\p-Np‰pw If-Øns‚ apI- f n¬ Np‰nepw IpcptØme-bn´v Ae-¶-cn°pw. k‘ybv°v AIØv Zo]m-cm-[\ - bpw ]qP-bpw. Cu ka- b Øv ]pdØv tIfn, Xmb-ºI F∂nh \S-°pw. ]qP-bv°p-tijw ""aqe-bv°¬ ]m´v'' F∂ NS-ßm-Wv. ]Sn-°¬ BWv Cu ]qP. ]qP- b v ° p- t ijw tImacw AhnsS {]Xy- £ - s ∏´v hmfpw amebpw kzoI-cn®v taf- t Øm- S p- I qSn h∂v t£{X- Ø n\v aq∂v {]Z-

£nWw h®v ""CuSpw Iqdpw'' F∂ {]kn-≤-amb \rØw Nhn-´n, t\tc If-Øn\v Ggp {]Z-£nWw hbv°p-∂p. Hmtcm {]Z- £ n- W - Ø n\pw {]tXyIw {]tXyIw XmfØn¬ \rØw Nhn- ´ p- ∂ p. CXv Hcp {]tXyI ImgvN Xs∂-bm-Wv. AXn-\p-tijw Ifw- ]q-P. ]qP-bv°p-tijw Ipdp∏v th´-bvs°mcp aIs‚ Ncn{Xw ]mSpw. At±lw ""\μpWn'' F∂ hmZyw D]tbm-Kn-®mWv ]mSp-∂X - v. ]m´n\p-tijw tImacw If-Øn¬ Ibdn \rØw Nhn-´p-Ibpw AXn- \ - \ p- k - c n®v Ipdp∏v ]mSp-Ibpw sNøpw. XpS-¿∂v tImacw Ipf-Øn¬ t]mbn Imep IgpInh∂v If- Ø n¬°- b dn \rØw Nhn´n hmfp-sIm≠v IpcptØme sh´n- ° - f - ™ v, Xncn®v ""\mfn- t Icw Fdnb¬'' F∂ NSßv \S-Øp-

∂p. aq∂p \mfn- t Icw Ccp∂v AΩm- \ - a mSn c≠p ssIsIm≠pw £W-Øn¬ Xmf-Øn-\\p-kr-X-ambn \mfn-tIcw Fdn-bp-∂p. (12000 \mfntIcw aq∂c˛\mev aWn°q¿ sIm≠v DS-bv°p-∂Xm- W v). ChnsS Cs°m√w GXm≠v ap∂q- d n- e - [ nIw \mfntIcw D≠m- I p- s a∂v {]Xo- £ n- ° p- ∂ p. aq∂v sIm√w apºv ChnsS ]¥o-cm-bncw D≠m-bn-cp∂p. \mfn-tIcw Fdn-™Xn- \ p- t ijw If- Ø n¬ h∂v ""Iev]\ ]d-bpI'' F∂ NS- ß n- \ p- t ijw F√m- h ¿°pw Ifw ambv ® - X ns‚ {]kmZw sImSpØv Ipdp∏v ""Iqd'' hen-°p-∂-tXmsS NSßv Ah-km-\n-°p-∂p.

]pkvX-I-sØm-´n¬ DZv-Lm-S\w sNbvXp DZbwt]cq¿ {Kma-]-©m-bØnse 2˛mw hm¿Uv A¶W-hmSn Ip´n-I-fpsS Item’-hhpw ]pkvX-I-sØm´n¬ DZvLm-S-\hpw DZ-bwt]- c q¿ {Kma- ] - © m- b Øv {]kn-U‚ v Sn.-sI. {]kmZv \n¿Δ-ln-®p. hm¿Uv saº¿ Fw.- s I. A\n¬Ip- a m¿ A≤y-£X hln-®p. A¶W-hmSn So®¿ tdmk kzmKXhpw sF.kn.- U n.- F - k v . kq∏¿ssh- k ¿ Xmlo- d , sÃ√m -ta-cokv aZ¿ kp∏ocn-b¿ F∂n-h¿ Biw-kIfpw A¿∏n-®p.

Letters to the Editor {]tam-j≥ {]iv\w k¿, Iq´ hnc-an-°-em-Wt√m am¿®v 31-˛-\v. bm{X-b-b-∏p-I-fpw ]ncnhpw BtLm-j-ßfpw Ign™v k¿°m¿ Hm^o-kpIƒ Be-ky-Øn¬ \n∂p-W-cm≥ ka-b-sa-Sp-°pw. Cuÿ, hnjp Ah[n Zn\-ßfpw kvIqƒ, tImtfPv sht°-j\pw a‰p-am-bn, ]pXnbh¿ dn´-b¿ sNbvXh - c - psS ko‰n¬ ÿnc {]XnjvT t\Sm-\n-\nbpw ka-b-am-bn-√. CXv ap≥Iq-´n-°-≠v, ASpØ h¿j-sa-¶n-epw, hnc-an-°p∂-h-cpsS ko‰n-te-bv°v, aq∂p amkw apsº-¶nepw dn{Iq´vsat‚m s{]mtam-jt\m \S-Ø-Ww. G{]n¬ apX¬ am¿®v amkw hsc k¿Δokv \o´n°n-´n-b-hcpw Hcp-amkw am{Xw \o´n-°n-´n-b-hcpw C°q-´Øn-ep-≠v. F∂m¬ Cu ""A[n-h¿j''Øn¬ Ch¿°v

{iocma-\-han BtLm-j-Øns‚ `mK-ambn Xr∏q-Wn-Øpd aT-∏n≈n kaqlw \S-Ønb Du©-hrØn

s{]mtam-j≥ sImSp-°p-∂Xv icn-bmb Iogvhg-°a - mtWm F∂v k¿°m¿ Nn¥n-t°-≠-Xp-≠v. Cu A[nI amk߃ Xs∂ Ah¿s°mcp t_mW-km-Wv. AXn-\n-S-bn¬ s{]mtam-j\pw IqsS sImSp-°p-tºmƒ, AXv sXm´p Xmsg-bp≈ Pq\n-b¿ Hm^o-k¿amsc {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-°pw. C°m-cW - Ø - m¬ Ah¿°v s{]mtam-j≥ In´nbn-s√∂p Xs∂ ht∂-°mw. tI{μ-k¿°m¿, s]mXp-ta-Jem ÿm]-\ß - f - nepw dn´b¿sa‚ v am¿®v 31 B°p-Ibpw F√m-bn-SØpw {]mbw 60 B°n k¥p-en-Xm-hÿ ÿm]n-°p-Ibpw sNø-Ww. AXp-t]m-se, k¿°m¿ tPmen-°m-cpsS ""a‰p _nkn-\ p- I ƒ'' tPmen- b n- √ mØ sNdp- ∏ - ° m¿s°mcp "]mc'bmsW∂v ]d-bmsX hø. _n\man t]cp-I-fn¬ C≥jp-d≥kv GP≥knbpw a‰v ]e-Xcw _nkn-\  - p-Ifpw \S-Øp-∂-h-cmWv C∂v k¿°m¿ k¿Δo-kn-en-°p-∂-hcn¬ ]e-cpw. ˛ i¶-c-\m-cm-b-W≥ Xncp-hm-gn-tbmS

almflm {KŸ-im-e-bpsS kmbm”w ko\o-b¿ kn‰nk¨ t^mdw tUm. sI.-F-kv. cm[m-Ir-jvW≥ (ap≥ hn.kn. {ioi¶c k¿Δ-I-em-im-e) DZvLm-S\w sNøp-∂p. kao]w ]n. kptc-{μ≥, XymK-cm-P≥ t]m‰n, Un. at\m-lc≥, F.-sI. cma-Zm-kv, tUm. sI.-F-kv. tUhn-Uv.

Neighbourhood Events

]mteen \mcm-b-W≥ \ºq-Xn-cnsb A\p-kva-cn®p

`mKhX b⁄m-Nm-cy≥ thZ-tPym-Xnkv ]mteen \mcm-b-W≥ \ºq-Xncn A\p-kvac- W - t- bmKw `mK-hX hn⁄m\ tIkcn ioch≈n tIi-h≥ \ºq-Xncn DZvLm-S\w sNøp-∂p thZtPym- X nkv ]mteen \mcm- b - W ≥ \ºq- X n- c nsb ss\aniw B[ym-flnI ]T-\-tI-{μhpw injy-∑mcpw tN¿∂v A\p-kva-cn-®p. BZw-]n-≈n-°mhv `K-hXn t£{Xm-¶-W-Øn¬ kwLSn-∏n® A\p-kva-c-W-tbmKw `mK-hX hn⁄m-\-tI-kcn ioc-h≈n tIi-h≥ \ºq-Xncn DZvLm-S\w sNbvXp. `mKh-X-b-⁄m-Nm-cy≥ Cf-a\ lcn A≤y-£-\m-bn-cp-∂p. ssh‰ne {iocm-a-Ir-jvWm-{iaw aTm-[n-]Xn Bfl-kz-cq-]m\μ kzman-Pn, `mK-hX b⁄m-Nm-cy¿ Kpcp-hm-bq¿ aWnkzm-an, amS-t»cn \oe-I-WvT≥ \ºq-Xn-cn, Be-∏m´v cmaN-{μ≥, cm[m \ºym¿, taml-\-h¿Ω, ]mteen taml\≥ (P-∑-`q-an, sIm®n), ss\aniw Ub-d-IvS¿ t{]a Pn. ]njm-tcmSn F∂n-h¿ NS-ßn¬ ]s¶-Sp-Øp.

IW-b-∂q¿ imkvXm t£{X-Øn¬ D’hw 27 apX¬ 29 hsc IW-b-∂q¿ [¿ΩimkvXm t£{X-Ønse D{Xw D’hw 27, 28, 29 (i-\n, Rmb¿, Xn¶ƒ) F∂o Znh-k-ß-fn-embn BtLm-jn-°p-∂p. 27-˛\v "A`n-a\yq' \mSIw Ac-tß-dn. C∂v (28 Rmb-dm-gvN) 8˛\v If-`m-`n-tj-Iw, 9.30-˛\v \mKcm-Pm-hn\pw b£n°pw \qdpw ]mepw, sshIo´v 7˛\v Bflo-b-{]-`m-j-Ww, cm{Xn 9˛\v \rØ-\r-Xy-߃, 29-˛\v cmhnse 9˛\v {_“-I-e-im-`n-tj-Iw, 11-˛\v {]kmZ Du´v, sshIo´v 6.45-˛\v Xmew-h-c-hv, cm{Xn 7.30 hnf-°n-s\-gp-∂≈n∏v F∂nh \S-°pw.

sX°pw-`mKw hen-b-Xd t£{XØn¬ D’hw 27 apXe 29 hsc Xr∏q-WnØpd sX°pw-`mKw hen-b-Xd {iotZ-ho-t£-{XØn¬ D{Xw D’-hhpw ]Øm-aXv {]XnjvTm D’-hhpw 27, 28, 29 (i-\n, Rmb¿, Xn¶ƒ) F∂o Znh-k-ß-fn-embn BtLm-jn-°p-∂p. 27-˛\v If-sa-gpØpw ]m´pw \S-Øn. C∂v (28 Rmb-dm-gvN) cm{Xn 7.30-˛\v Xmb-º-I, 8.30-˛\v \rØ-\r-Xy-߃ XpS¿∂v Ip´n-I-fpsS Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ. Xn¶-fmgvN cmhnse 9˛\v ]©m-cn-ta-f-tØm-Sp-IqSn iothen, 11.30-˛\v {]km-Z-Du-´v, sshIo´v 4˛\v ]m≠n-ta-f-tØmSp-IqSn ]I¬∏q-cw, cm{Xn 8˛\v Xmew hchv, 10-˛\v \m´dnhv ]m´p-Iƒ F∂n-h-bp-ap-≠m-Ipw.

`mKo-cYn AΩmƒ

Xr∏q- W n- Ø pd Nn∑b kv I qfn\v kao]w tKmIpew A∏m¿´vsa‚n¬ ]tc-X\ - mb I\-Ia - Wn Aø-cpsS `mcy `mKo-cYn AΩmƒ (X¶w 82 hb- v) \ncym-X-bm-bn. kwkv°mcw \S-Øn. a°ƒ: IrjvW-aq¿Øn, kqcy-\m-cm-bW≥, alm-tZ-h≥, e£van, ]m¿Δ-Xn. acp-a-°ƒ: {iotZ-hn, a√n-I, im¥, tKm]m-eI - r-jvW≥, ]tc-X\ - mb _mekp-{_-“-Wyw.


6

SUNDAY

28 Feb. Mar. 28to to3Mar. April, 6, 2010 2010

Advertorial

Fs‚

Sn.-F. taml-\≥

Po

hnX kakym ]qc-W-Øn-\mbn IS- e ns‚ I\n- h n\v ImØn- c n°p∂ hnlz-e-cmb {Kma-hm-kn-I-fpsS lrZb Xmf-Øn¬ \n∂m-cw-`n-°p-∂p, "Fs‚ ssX°m-´-Ω'. ap°p-h-cpsS PohnX kv]μ-\ß - ƒ he-bn¬ IpSp-ßn°n-S-°p∂ a’y-߃ am{Xw. hcp-am\ t{kmXkv h‰n-h-cp-∂-Xn¬ a\w-s\m¥v kzImcy ZpxJ- ß ƒ ]¶p- h - b v ° p∂

Acbbphm- ° - f mb tImc\pw NmØphpw ]pXnb ta®n¬∏pd-ß-fn¬ he-sb-dn-bp-tºmƒ he-bn¬ IpSp-ßp∂Xv \n[n-bm-bn-cn-°p-sa∂v bphm-°ƒ Icp-Xn-bX - √ - . Aan-X` - mcw A\p-`h - s - ∏´ bph ap°p-h\v ]s£, H‰bv°p he s]m°n-sb-Sp-°m≥ Ign-bp-am-bn-cp-∂n-√. klm-b-Øn-\mbn A`bw tXSp-tºmƒ ]ecpw \n -lm-b-cmbn aSn-®p-\n-∂p. Cu A`n- i - ] v X - a mb IS- t em- c Øv apsºm-cn-°¬ CXp-t]mse Ft¥m hebn¬ IpSp-ßn-bXv FSpØ Xs‚ aI≥ Gsd- ° mew IS- ∏ p- d Øv {`m¥s\ t]mse Ae-™p-\S-- ∂p F∂p ]d™v Hcp apXn¿∂ ap°p- h kv { Xo sh≈-

Øn¬ \n∂pw he-s]m-°n-sb-Sp-°p-∂Xns\ hne-°p-∂p. CXp tI´ bphmhpw a‰p-≈-hcpw `b-hn-lz-e-cm-hp-Ibpw aq∏s\ hnh-c-adn-bn-°m≥ Xocp-am-\n-°p-Ibpw sNøp∂p. aq∏≥ IS-e-Ωsb [ym\n®v he Db¿Øp-tºmƒ I≠ ImgvN ap°p-hsc H∂- S ¶w A¤p- X - s ∏- S pØn; Hcp amXmhpw Ip™pw. aq∏≥ Xncp-kz-cq]w IS¬ Pe-Øn¬ ho≠pw ho≠pw IgpIn- s b- S p- Ø - t ∏mƒ tXP- m¿∂ B cq]w tacn-am-Xm-hn-t‚-Xm-sW∂pw amXm-hns‚ ssIbnse Ip™v DÆn-tbip BsW∂p t_m[y-s∏Sp- I bpw sNøp- ∂ - t XmsS Cu ssX°m´v Icsb c£n- ° m≥ h∂ AΩ-bm-Wn-sX∂pw ssX°m´-Ωbv°v CSw \¬In Bcm-[n-t°≠-Xm-sW-∂p-ap≈ aq∏s‚ `‡n\n¿`-c-amb Blzm\w Ic-hm-knIƒ ]q¿W-a\ - t-  msS kzoI-cn-°p∂p. Ic- ∏ p- d Øv aq∏s‚ ho´n¬\n∂pw sIm≠p- h ∂ ]Øm-b-Øn-t∑¬ XpWn hncn®v cq]w AhnsS ÿm]n-°p-∂p. ssX°m´-Ω-tbm-Sp≈ Bcm-[\ ChnsS Bcw`n-°p-∂p. ]´n-Wnbpw ]cn-h´hpambn Ign-™ncp∂ IS-∏pdw kPo-h-am-hp-Ibpw NmIc-bpsS sImbvØv Bcw-`n-°p-Ibpw sNøp-∂p. IS-∏pdw D’-h-Om-b-bn¬ Aa-cp-∂p. hm¿Ø-b-dn™v Hcp bm{XnI≥ C°mcyw ASp-Øp≈ ]≈n-hn-Imcnsb [cn- ∏ n- ° p- ∂ p. ]mXn- c nbpw kwLhpw Xncp-kz-cq]w ImWm≥ ]pds∏-Sp-Ibpw aq∏s\ I≠v cq]w Bhiy-s∏-Sp-Ibpw sNøp-∂p. ]ptcm-lnXs‚ A`y¿∞\ aq∏≥ \nc-kn-°p∂p; IØ-\mcpw kwLhpw Xncn-®p-t]m-Ip-

tºmƒ cq]-Øn\p ap≥]nse hnf-°-Wbp-∂Xv hne-£-W-ambn I≠ aq∏≥ IØ-\m-tcbpw Iq´-tcbpw XncnsI hnfn°m≥ G¿∏mSp sNøp-∂p. XncnsI h∂ ]ptcm-ln-X\pw ]cn-hm-c-߃°pw Nne hyh- ÿ - I ƒ°p hnt[- b - a mbn Xncp-kz-cq]w \¬Ip-∂p. AXv lnμp°ƒ°v Ft∏mgpw ssX°m- ´ - Ω sb h∂p-I≠p {]m¿∞n-°m-\p≈ Ah-Imi-am-bn-cp-∂p. BtLm-j-]q¿Δw cq]w ]≈n-bn¬ sIm≠p-h∂p {]Xn-jvTn-°p∂p. 133 h¿jw ap≥t] \S∂ Hcp kw`hw sk√p-tem-bn-Un-te-bv°m-hmln-°p-tºmƒ h∂p-tN-cm-hp∂ Ht´sd A_-≤-߃ Cu sNdp Nn{X-Øn-en-√. Xnc-s™-SpØ semt°-j≥ IYbv°v XnI®pw A\p-tbm-Py-hpw. ]›m-Øew Hcp-°p-∂-Xn¬ kwhn-[m-b-I≥ {]Z¿in∏n® NmcpX «mL-\o-b-am-Wv. ae-bm-fØnse AXn{]ikv X Nn{X- a mb "sNΩo\n'se Nne Zriy kuμcy-ßsf Hm¿Ω-s∏Sp-Øp-∂-hbmbn-cp∂p

ssX°m-´-Ω-bnse Nne cwK-߃. am¿°vkv _m¿´n-se-sb-t]m-se-bp≈ {]Xn-`m-[\ - c - mb kn\n-am-t´m-{Km-^¿amcmWv sNΩos\ Imhy-X-e-Øn-tebv ° p- b ¿Øn- b - X v . ChnsS Iymad ssIImcyw sNbvX Pn_p tP°∫v H∏n-sb-SpØ Imb¬ ku-μcyw ISen-t‚-Xm°n am‰m≥ {ian-®p. AXv hnP-b-I-c-am-bn-cp-∂p-sh∂p ]d-bm≥ aSn-t°-≠-Xn-√. ap°ph kaq-l-Øns‚ hkv{X-[mcW coXn-bnepw `mj-bn-ep-sams° kzm`m-hn-IX ssIh-cn-°m≥ Xnc-°Ym-IrØv Gsd {iaw \S-Øn-bXv A`n-\-μ-\m¿lw Xs∂. IS-ens\ ]›m-Ø-e-am°n AYhm IS¬ Hcp apJy IYm-]m-{X-am-bn-´p≈ Ht´sd Ne-®n-{X-ß-fn¬ \n∂pw hyXy-kvXsa∂p ]d-bm≥ Ign-bn-s√-¶nepw ap°ph-cpsS Pohn-X-co-Xn-Iƒ {]Xn-^-en-∏n°p-∂-Xn-\p-th≠n kwhn-[m-b-I≥ kzoI-cn-®n-cn-°p∂ sSIv\n-°p-Iƒ tijw t]Pv 12¬

advt

ssX°m-´Ω


7

SUNDAY

28 Mar. to 3 April, 2010

Neighbourhood Events

F√m-hcpw ImWp-Ibpw tI-ƒ°p-Ibpw sNtø≠ Hcp Nn{Xw ˛ tIƒ°p-∂pt≠m sI.-Pn. DÆn-°r-jvW≥

Cu

®bpw ]q®bpw I™n-h® IY ]d- ™ p- s Im- ≠ mWv ssZhw AI- ° - Æ ns‚ Imgv N am{Xw \¬Inb Akv\ \ΩpsS ap∂n-se-Øp-∂-Xv. Akv\ am{X-a-√, KoXp taml≥Zm-kpw. Hcp h¿°vtjm∏n\p ap∂n¬, Hcp \mS≥ Ifn-ÿ-etØmSv tN¿∂v H‰bv°v Ccn-°m≥ hn[n-°-s∏´ Akv\-bpsS AI-°-Æn-eq-sSbpw tIƒ°p∂ i_vZ-ß-fn-eq-tSbpw Xs‚ BZy kwhn-[m\ kwcw-`-amb "tIƒ°p-∂pt≠m' F∂ {lkz-Nn{X-Øn-eqsS hyXy-kvX-bmb \Sn-sb∂ t]scSpØ KoXp i‡-amb Hcp kmaqly {]iv\-Ønte-bv°mWv hnc¬ Nq≠p-∂-Xv. h¿°vtjm-∏n\p ap∂n- e p≈ Ifn- ÿ - e sØ ImWm- \ m- I mØ ImgvNI - ƒ tI´p-sIm-≠n-cp∂ Akv\bv°v s]s´s∂mcp Znhkw Ah \jvS-s∏-Sp-∂p. B[p-\n-Ih¬°- c - W - Ø ns‚ `mK- a mbn Ifn- ÿ ew ^vfm‰n\p hgn amdn-b-t∏mƒ Ip´n-I-fpsS "Hukv Zm‰v' hnfn-Iƒ°p-]-Icw Iq‰≥ b{¥-ß-fpsS i_vZ-ß-fmWv B Ipcp∂p s]¨Ip´n tIƒ°p∂-Xv. ÿe-Ime t_m[w \jvSs - ∏´v Ahn-Sp-t∂mSp∂ Akv \ - b n- e qsS B[p- \ n- I - h ¬°- c - W Øns‚ \jvS-߃ teJ-\-ß-fn-eq-sStbm {]kwK-ßf - n-eq-sStbm \Ω-fn-se-Øp-∂X - ns‚ Hcp]mSnc´n Bg-Øn¬ ]Xn-bp-∂p. F√m-hcpw ImWpIbpw tIƒ°p-Ibpw sNtø≠ Hcp Nn{X-am-Wn-

Xv. Ccp-]-Øn-c≠p an\n‰p am{Xw ssZ¿Ly-ap≈ {]kvXpX Nn{Xw {lkz-Nn{Xw F∂m-W-dn-b-s∏Sp-∂-sX-¶nepw AXns‚ ktμiw A{X {lkz-a√. tKmh-bn¬ \S∂ A¥m-cmjv{S Ne-®n-t{Xm’-h-Øn¬ "tKmƒU≥ emºv{So' ]pc-kvImcw t\Snb {]kv X pX Nn{X- Ø ns‚ {]Z¿i\w h\nXm Zn\ iXm-_vZn-bm-tLm-j-ß-fpsS `mKambn Fd-Wm-Ip-fØv FsF-_n-CF lmfn-emWv Ac- t ß- d n- b - X v . \nd™ kZ- n¬, AXpw `qcn]£w h\n-X-I-fp≈ Hcp thZn-bn¬, hfsc kt¥m-j-tØm-sS-bmWv Nn{Xw kwhn-[m-bn-IbpsS km∂n-≤y-Øn¬ {]Z¿in-∏n-®-Xv. Ne-®n{X {]Z¿i-\-Øn\p ap≥]mbn \S∂ tbmKw KoXp taml≥Zmkv DZvLm-S\w sNbvXp. _m¶v Poh-\-°m-cpsS h\nXm hn`mKw I¨ho\¿ d\o- a , sI.- U n. t__n, Iu¨kn- e ¿ sseemΩ tPm¿÷v, sI.-F-kv. IrjvW F∂nh¿ kwkm-cn-®p. Nn{X-{]-Z¿i-\Ø - n-\p-tijw t{]£-Icpw kwhn-[m-bn-Ibpw ]s¶-SpØ kPo-hamb N¿®bpw D≠m-bn.

p≈ ssien-bn-e ]c-º-cm-KX, ]penb tamXn-cw, XXn-cw Ipg¬ tam w, Ahn¬ ame, ]hn-{, v ´ qh qXmen-° e, Ac-∏-´, apSn-∏ s°´v am -Xv\-tam-Xn-c-߃ \h-c z¿Æm-`-cbp≈ 916 khnizkvX a ≥ a t pW K Ø ≥ v 63 h¿js W-߃° -amb \h-cXv\ ^mj \ ] m q. ÿ ¿in-° Pz√dn kμ


Pages 12 Published every Sunday

Nne Nn√-d-°m-cy-߃

8

SUNDAY

28 Mar. to 3 April, 2010

]\-Ømgw

inYne Nn¥-Iƒ

Cu tIfn-sIm-´ns‚ Bh-iy-ap-≠m-bn-cpt∂m?

tI-

{μ k¿°m¿ Ah¿Iƒ, s]t{Sm-fnt‚bpw Uok- e nt‚bpw hne h¿≤n-∏n-°p∂ kμ¿`-ß-fn-se√mw s]mXpP- \ sØ DjvWn- ∏ n®p hnb¿∏n-°p-hm≥ am{Xw D]I- c n- ° p- ∂ Hcp hm- l \- ∏ WnapS°v kwÿm- \ Øv ]Xn- h m- W v. an°- h m- d pw, k¿°m¿ {]Jym-]-\-Øns‚ ]nt‰ Zn\-am-bn-cn°pw Cu P\-t{Zml l¿Øm¬ Actß-dpI! C‘\ hne h¿≤n∏n- ® m¬, "Ccp- ] - Ø n- \ mep aWn-°q-dp-Iƒ°p-≈n¬ tIcf- Ø nse k¿Δ hml- \ ßfpw cmhnse 6 aWn-ap-X¬ sshIo´v 6 aWn- h - s c- s b¶nepw \n¿∫-‘a - mbpw ]Wnap-S° - n-bn-cn-°W - w' F∂v Hcp hIp∏v `mcX `c-W-L-S-\bn¬ Fgp-Xn-h-®n-´p-s≠-∂ptXm∂pw \ΩpsS t{SUv bqWn-b\ - p-If - psS s]cp-am‰w I≠m¬! \qdp- i - X - a m\w A\m-h-iyhpw km[m-cW P\sØ IW- ° n- √ msX IjvS-s∏-Sp-Øp-hm≥ klmbn- ° p- ∂ Xpw hgn- ] mtSm t\¿®tbm Hs°-t∏mse \SØn-h-cp-∂-Xp-amb Cu kacm-`m-k-Øn\v A¥yw Ipdn°p-hm≥, a‰p-]e Imcy-ß-fnep-sa-∂t- ]m-se, _. \oXn-]oT- Ø ns‚ Zbm- h mbv]v Ahiyw Bh- i y- a m- W v. "ASn-bpw-sIm≠v ]pfnbpw IpSn®v Ichpw HSp-°Ww' F∂p-]-d-™-Xp-t]mse l¿Øm¬ aqe-ap-≠m-Ip∂ IjvS-X-Iƒ A\p-`-hn-°p-∂Xn\p ]n∂mse Nm¿÷p h¿≤-\-bpsS amcI {]l-cta¬°p-hm\pw P\w hn[n-°s∏-Sp∂p! Nm¿÷p h¿≤n∏n°Wsa∂ hml\ DS-a-IfpsS Bh-iy-tØmSv \ΩpsS k¿°m-cp-Iƒ ]c-ky-ambn tbmPn∏p {]I-Sn-∏n-°m-dn-s√¶nepw A\p-Iqe a\-ÿn-Xnbp≈hcmWv F∂ kXyw A\-h[n A\p-`h - ß - f - n-eqsS \mw hy‡-ambn a\- n-em°n-bn-´p-≈-Xm-Wv. C‘\ hne h¿≤- \ bn¬ {]Xn- t j- [ n- ° p- ∂ Xn\pw _ p bm{Xm \nc°v h¿≤n-∏n-°W - s - a-∂m-hi - y-s∏´p-sIm≠pw kzImcy _ pS-a-Iƒ s]mXp-]-Wn-ap-S°p {]Jym- ] n- ° p- I - b p- ≠ m- b n. (kw-ÿm-\m-Sn-ÿm-\Ø - n¬) Cu ]Wn-ap-S-°ns\ \ymboI- c n- ® - s Im≠pw Nm¿÷p h¿≤n- ∏ n®p sImSp- t °- ≠ Xns‚ \ymb- b p- ‡ - X sb ]pc- k vI- c n®pw _. kwÿm\ t]m°p- h - c hp hIp- ∏ p- a {¥n ]{X- ° m- c ptSbpw Zriy-am-[ya {]Xn-\n[n-I-fp-tSbpw Hs° ap∂n¬, Bth-i`- c - n-X\ - m-bn, F∂m¬ kpkvta-c-h-Z-\-\mbn Zo¿Lamb {]_‘w Xs∂ AhX-cn-∏n-°p-I-bp-≠m-bn. ep_v[≥ aSn-»oe Agn-°p∂-Xp-t]mse hfsc ]nip°n am{Xw ]p©n- c n- ° m- d p≈ hIp-∏p-a-{¥n, \nc°p h¿≤\- s b- ° p- d n®p kwkm- c n- ® t∏mƒ kt¥m- j - h m- \ mbn ImW-s∏-´-Xv, bmsXmcp Zpcq-

l-Xbv°pw Ah-kcw kr„n°p-∂n-s√∂ Imcyw BWbn- ´ p ]d- b msX Xc- a n- √ . _ p- S - a - I ƒ t]mepw XßfpsS Unam‚p- I ƒ, a{¥n Ah-X-cn-∏n-®-Xp-t]mse, Bflm¿∞- X - t bmSpw Bh-iy-t_m-[-tØm-Spw-IqSn apt∂m-´p-h-bv°ptam F∂ Imcyw kwi-b-am-Wv. \nc¥cw A\p- ` - h - s ∏- S p∂ bm{Xm Zpcn-X-Øn\v A¬∏sa-¶nepw Bizmkw e`n-°psa∂ {]Xo- £ - t bm- s S, sIm®n \K-c-Øn¬ sI.-Fkv.- B ¿.- S n.- k n. kn‰n k¿Δokv \S- Ø - W - s a∂v \Kcw H∂-S¶w Bh-iy-s∏´n´pw AXn- s \- ° p- d n®v "Iam's∂mc-£cw Dcn-bm-SmXn-cn-°pI am{X-a-√, AXn\p ]mc ]Wn-bpI IqSn sNbvX (]{X dnt∏m¿´p-If - n¬\n∂pw a\- n-em-°p-∂Xv AXm-Wv) _. hIp-∏p-a{¥n kzImcy _ p- I qen h¿≤n- ∏ n®p sImSp-°p∂ hnj-b-Øn¬ Aan-Xm-th-ihpw BImw-£bp-sams° {]I-Sn-∏n-®-Xn¬ \n∂p-Xs∂ At±-l-Øns‚ lrZ-b-ip-≤nbpw s]mXp-P-\tk-h-\-Xz-cbpw Duln-s®-Sp°m-hp-∂-tX-bp-≈q. Nm¿÷p h¿≤\ Bhiy-s∏-´p-sIm≠v _ p-S-a-IfpsS kwL-S\ GI-]-£ob-ambn {]Jym-]n® "A\n-›nX- I me's\ kln- ° p- h m\p≈ i‡n, P\w kw`-cn-®psIm-≠n-cn-°p-tºm-fm-Wv, IYI-fn°p apsºmcp tIfn-sIm´v F∂-t]m-se, D{K-\mb "GIZn\'s‚ hchv ! Xqßn- ® mIm≥ t]mIp- ∂ - h s\ XS™p-\n¿Øn X√n-s°m∂p F∂p tI´n- t ´- b p- ≈ q. Ct∏mƒ A\p-`-h-Øn-ep-ambn. GXm- b mepw k¿°mcns‚ [m¿ΩnI ]n¥p- W tbmsSbpw sI.-Fk - v.B - ¿.-Sn.kn., hym]mcn hyh-kmbn kwL-߃ XpS-ßnb P\kw- c - £ W {]ÿm- \ - ß fpsS {]Xy£ ]n¥p-W-tbmsSbpw \S-Ø-s∏´ Bdp-aWn˛Sp˛-Bd - p-aWn l¿Øm¬ atlm- ’ hw £!bmbn. F¶nepw Hcp kwibw _m°n \n¬°p-∂p. "BWp߃ kwkm-cn-°p-t∂-SØv A∏-s\¥m Imcyw?' F∂v ]≠m- c mt≠m tNmZn- ® - X pt]m- s e, Cu _ p- I qen Iq´n-°n-´m≥ _ p-Iƒ ]Wnap-S°p \S-Øp-tºmƒ F¥n\m-Wmthm hym]mcn hyhkmbn ktlm-Z-c-߃ IS-bS®v ho´n¬ IpØn-bn-cn-°p∂Xv? ***************************************** hne°b‰w kln-°-hømsX tI{μs‚ _q¿jzm ÿm]-\-ß-fmb t]mÃm-∏okp- I ƒ A©p kºq¿Æ Zn\-ßf - nepw kw]q¿Æ-ambn kvXw`n-∏n-®p-sIm≠v \S-Øs∏´ ]©-Zn\ D]-tcm-[a - l - malw tIcf Ncn-{X-Øns‚ GSp- I - f n¬ al- Ø mb ÿm\-amWv Ic-ÿa - m-°n-bn´p-≈-Xv. D]-tcm[ kac {]Nc-W-Øns‚ `mK-am-bn, \m´nep- S - \ o- f w, sXc- s ™- S p∏p ImesØ {]N-cW tImem-

Tripunithura’s Durbar

l- e - ß sf IS- Ø n- s h- ´ ns°m≠v D{K≥ _m\-dp-Ifpw AXyp- { K≥ ^vfIvkv t_m¿Up-Ifpw Iam-\-ßfpw Bgv N - I ƒ°p- a p- º p- X s∂ ÿm]n- X - a m- b n. "D]- t cm[ ka-c{- ]-Nc - W - Ø - n\v hmcn-sbdn™ e£- ß ƒsIm≠v Ipd-™Xv \qdp ]mh-s∏´ IpSpw- _ - ß - s f- s b- ¶ nepw c£n-°m-am-bn-cp-∂n-t√, Cu hnπh t\Xm-°ƒ°v?' F∂ ac-a-≠≥ tNmZy-ß-sfm∂pw C∂mcpw tNmZn- ° p- I - b ns√∂p hniz-kn-°mw. IeymW-Øn\pw s]cp-∂m-fn\pw s]m¶m-e-bv°p-sams° ]¥en- S p- ∂ - X p- t ]m- s e, an°hmdpw tdmUp-I-sf√mw ]¥en-\p-≈n-em-bn-cp∂p; ka-ck - μ¿`-ß-fn¬! D]-tcm[ kac-Øn¬, Poh≥ ]W-b-s∏-SpØn- s °m≠v ]s¶- S pØ tk\m-\n-I-fpsS am\-knI kt¥m-j-Øn\pw Du¿÷w \ne- \ n¿Øp- ∂ - X n- \ p- a mbn D∂-X-\n-e-hmcw ]pe¿Øp∂ Iem-Im-c-∑m¿ ]s¶-SpØ hnhn[ Iem-]-cn]m-Sn-I-fpw, DW¿Δpw Dt∑jhpw ss[cy- h p- s ams° ]I¿∂p \¬Ip-hm≥ ]cym]vX-amb kzmZnjvT `£W km[-\ß - fpw ka-c∏ - ¥ - e - n¬ k÷-am-°n-bn-cp-∂p-ht{X! tIc-f-Ønse t]mÃm-∏o-kpI-sf√mw Xs∂ kºq¿Æambpw kvXw`n-∏n-s®-SpØ

hne- ° - b ‰ hncp≤ ka- c Øn¬ e£- ° - W - ° n\p k∂≤ `S- ∑ m¿ k[ocw ]s¶-Sp-Øp. kacw kam-]n® Znhkw apX¬ Xs∂ ]®-°dn-I-fp-tSbpw ]e-hy-RvP-\ß-fp-tSbpw hne AºXp iX-am-\-Øn-tesd CSn-™pho-W-Xm-bn-´mWv dnt∏m¿´v! CØcw Bth- i - I - c - h pw, Bh-iym-[n-jvTn-Xhpw kμ¿t`m-Nn-Xh - p-amb [oc-ka-c-߃ C\n-bp-an-\nbpw Cu cmPyØp kw`-hn-°s´ F∂v \ap°v Bflm¿∞- a mbn B{K-ln-°p-Ibpw {]m¿∞n°p-Ibpw sNømw. t]mÃm-∏okv hngp-߬ kacw h≥ hnP- b - a m- ° nØo¿°p- h m≥ {]b- X v \ n® [oc- t Z- i m- ` n- a m- \ n- I ƒ°v "Xr∏q-Wn-Øpd \yqkp' hgn Cu teJ-I≥, Bbn-c-Ønsbm∂v A`n- h m- Z y- ß ƒ A¿∏n-°p-∂p. lc-W-^ew: ]©-Zn\ D]tcm[ ka- c - ° m- e Øv tPmen°p lmP-cm-Ip-hm-s\Øp-∂ t]mÃm-^okv Poh-\°m¿°v t]meokv kwc£Ww \¬Ip-sa∂ a{¥nbpsS Dd-∏ns‚ _e-Øn¬ ASpØ Znhkw tPmen°p sN∂ DtZym-K-ÿs\ kac°m¿ sI´n-bn-´t{X! CXn¬ IqSp-X¬ kwc-£Ww Fßns\-bm-Wmthm sImSp-°pI?

KXm- K X hIp- ∏ n¬ am{X- a - √ , kwÿm-\sØ F√m hIp-∏p-Ifnepw Agn-aXn \S-°p-∂p≠v ˛ KXm-K-X-a-{¥n. cmPy-Im-cy-ß-fn¬ t¢in-°-sb-s∂mcp hymPw \Sn®p kakvX km[p-°sf tXtPm-h[w sNbvXv hnØ-am¿÷n-®p-sIm˛ ≠m Poh-\m¥w {`an-°p-∂nXp Nne¿ ˛ \ºym¿ **** ]m¿´nbnepw ]m¿e-sa‚nepw tim`n-°m≥ ÿm\-am\-߃°v ]pdsa ""P\-]n-≥XpW'' IqSn thWw ˛ hb-em¿ chn. "P\-]n-¥pW' IqSn-t∏m-b-Xp-sIm-≠mtWm amtj Nne¿ cmPy-k-`-bn-eqsS Ibdn a{¥n-am-cm-Ip-∂Xv? **** t£{X-ßf - nse A‰-Ip‰ ]Wn-Iƒ t£t{Xm-]t- Z-iI kan-Xn-Iƒ \S-ØWw ˛ Xncp-hn-Xmw-Iq¿ tZhkzw t_m¿Uv C\n-bn-t∏mƒ lnμp-a-X-Ønepw ssZh-ß-fnepw hnizkn- ° m≥ ]mSn- √ mØ 7 FÆ- Ø n\v iº- f hpw "eot°Pv Ae-h≥kp-Ifpw' \¬Imt\ t£{X-ßfn¬ \n∂p≈ hcp-am\w aXn-bm-Iq. **** s]cp-ºm-hq-cn¬ ]´n-Wnbpw ho´nse Ac-£n-Xm-hÿbpw aqew a\w-aS- pØv \mSp-hn´ 4 ]n©p-Ip-´n-Isf t]meokv c£n-®p. hm°p-Iƒ Iq´n-s®m-√m≥ hømØ InSm-ßsf Zo¿L-Z¿i\w sNøpw ssZh-⁄-ct√m \n߃ ˛ ˛ sshtem-∏n≈n **** apXn¿∂ tIm¨{Kkv t\Xm-°sf A]-lm-kycm°pw-hn[w bqØv tIm¨{Kkv {]kvXm-h\ \SØn ˛ dnt∏m¿´v arK-߃ t]mepw Hcp {]mbw Ign-™m¬ sNdp-∏°m¿°v hgn-am-dn-s°m-Sp-°pw. **** tIc-f-Ønse kmwkvIm-cn-Im-¥-co£w aen-\-am°p∂ {]hrØn-I-fn¬ \n∂pw kmln-Xy-Im-c-∑m¿ ]n¥n-cn-bWw ˛ s{]m^. Fw.-sI. km\p ]m]n-I-tfmSp lnX-sØ-s®m-∂m˛ em]-Øm-bn-Øt∂ Xocpw ˛ \ºym¿ **** sIm°-t°mf Iº\n k¿Δ-\n-b-a-ßfpw ewLn®v P\-߃°v 216.26 tImSn cq] \jvS-ap-≠m°n ˛ hnZKv[ kanXn P\-߃°t√ \jvSw? kmc-an√ Iº-\n-°m-bn-cp∂p \jvS-sa-¶n¬ P\-ß-fn¬ \n∂pw CuSm-t°-≠-Xm-Wv. **** t£{X- ß - f psS `cWw ^e- Ø n¬ ]q¿Æ- a mbpw k¿°m¿ \nb-{¥-W-Øn¬ B°p-hm≥ CS-bm-°p-∂XmWv tZhkzw t`Z-KXn _n¬ ˛ amXr-`qan {_“kzw apSn-∏m\pw tZhkzw apSn-∏m\pw NXn- b - ∑ m¿s°m- c p- \ mfpw aSn- b n- √ m- a - \ - ° m- º n¬ ˛ \ºym¿

Kottavathil Jokes


Pages 12 Published every Sunday

9

SUNDAY

28 Mar. to 3 April, 2010 Parents,Children & Youth of Tripunithura Gifts Sponsored by

Samurai SuDoku The Samurai Sudoku puzzles is another variation of the original Sudoku Puzzles made popular by the Times Newspaper. The game is essentially the same except it consists of 5 sudokus which are linked via the centre one, which will provide even the experienced Sudoku Addict with a good challenge.

NEW YEAR OFFER Cotton nighties just Rs. 150 only

HAPPY PUZZLING...

Mob : 9142023675, 9946405120

Samurai SuDoku - Issue 187 - Answer

..............

Send entries with your full name, address & Telephone numbers to: Tripunithura News,

THROUGH A WEEKLY LUCKY DRAW ONE WINNER WILL GET A GIFT SPONSORED BY :

Just Bornn

Sreelakshmi, 1st floor, Above Vandana Medicals, N.F.Gate, Tripunithura

You can also email us at contact@tripunithuranews.in

187 se hnP-bn- : Just

Exclusive Baby Shop

for Answers... read next week Issue

Bornn: SIJU

JUST BORNN KIDS SPACE

Dear kids, Let our Tripunithura know what your talents are. We do not & will not judge any of your contributions. This is your space. If space permits we will incorporate all your contributions.

Aparna. K.R iv. c

Arya P. Devaraj Std. V Toc H. Public School Tripunithura

G‰hpw \√ Nn{X-Øn\v kΩm\w e`n°pw

Exclusive Baby Shop for New born care products, Soft toys, learning products, pre school electronics, infant toys, creative play, roll play, fun to learn, outdoor play, crazy cushion furnishing, Body care & cosmetics, Soft bed & pillows, Jewellers & Imitations, gift & paintings, Decorative articles


Pages 12 Published every Sunday

10

SUNDAY

Neighbourhood Events

28 Mar. to 3 April, 2010

SALE / LEASE

MARKET NEXT WEEK

\S-°mhv MLA tdmUn¬

The Hourly Chart of NIFTY Spot is shown here. You can see at “C”, that is near 5300, NIFTY is forming a congestion region. A breakout or breakdown will decide the next weekly direction. A breakdown from “C” can take NIFTY to 5150 region and 5050 thereafter. The First Symptom of which will be a Close below 5274 by 10 AM on Monday. On the other hand, a breakout of which can take NIFTY to 5400. One important point to be noted is that on the daily scale too, NIFTY is hovering around a Volatility band. The Bottom point of which is at 5174, below which a sharp fall may result. This too matches with the above analysis of the Hourly chart.

71/2 sk‚n¬ HmSn-´-hoSv ]Wb-Øn\v As√-¶n¬ hn¬∏-\bv°v ˛ _m°v hm´¿ Ph:9447026751,

9495676711

hnb¿∏p\m‰w

As on the weekly close, all NIFTY signals of www.ftalarms.com are in the Bullish Mode, We are proud to say that in spite of all confusing statements, from all around, 2000 NN system has so far given a whopping 400 Points gain since the last LONG signal. This means a subscriber holding a Single Lot of Futures; stands to gain a clean hassle free Rs.20000 in Just 26 trading days. That is; the subscriber has nearly doubled the money blocked for the trade. What more you want from a reliably trading system. Thanks to www.ftalarms.com. For a free seminar you may call Sasi Menon @ 92880 64514 SATISH KUMAR, www.ftalarms.com

taS-°qdv (A-iz-Xn, `cWn, Im¿Øn-I 15 \mgnI) hnhmlw Btem-Nn-°p-∂h¿°v \S-°m≥ ]‰p∂ ka-bw. kmº-Øn-I-cwKw A{X Xr]vXn- I - c - a - √ . DtZym-K-Øn¬ Db¿®-bp≠m- h pw. k¿°m- c n¬ \n∂v ]e-hn[ B\p-Iq-ey߃ e`n-°pw. CS-h-°qdv (Im¿Øn-I 45 \mgnI, tcmln-Wn, aI-bn-cw 30 \mgnI) k¿°m-cn¬ \n∂v temWpItfm AXp-t]m-se-bp≈ kmº-ØnI klmbtam e`n-°pw. {]Xn-Iqe ]cn-Xÿn- X n- b n¬ t]mepw tPmen- b n¬ ]nSn- ® p\n¬°m≥ km[n- ° pw. ]e-t∏mgpw ]cp-j-ambn kwkm-cn-°m-\p≈ {]hWX IqSpw. kv { XoP- \ ߃ aptJ\ a\xkvXm]w D≠m-hpw. anYp-\-°qdv (a-I-bn-cw 30 \mgnI, Xncp-hm-Xn-c, ]pW¿Xw 45 \mgnI) CS-s]-Sp∂ F√m Imcyß-fnepw hnP-b{- io-em-fn-X\m-hpw. Bcw-`Ø - n¬ Nne XS- - ß fpw Ime- X m- a khpw D≠m-hpw. kz¿Æm`-c-W-߃ A[o-\-X-bn¬ hcpw. hntZ-iØ - p-\n∂v a\ n\v kt¥mjw ]I-cp∂ Nne hnh-c-߃ e`n-°pw. I¿°n-S-I-°qdv (]pW¿Xw 15 \mgnI, ]qbw, Bbn-eyw) sshZyp-X-km-a-{Kn-I-fpsS CS-]m-Sp-Iƒ kmº-ØnI t\´-ap-≠m-°pw. Iem-]-camb {]h¿Ø-\-߃°v Ahm¿Uv In´pw. ]co-£-

\nß-fpsS Cu N \nß-Bgv fpsS Cu BgvN I-fn¬ Dt±-in® ^ew In´n√. D∂X hnZym-`ym-k-Øn\v XS- -ap-≠m-hpw. Nnß-°qdv (a-Iw, ]qcw, D{Xw 15 \mgnI) k¥m-\-߃ aptJ\ a\xkp-Jhpw kt¥m-jh - p-ap-≠mIpw. Dul- ° - ® - h - S - Ø n¬ t\´-ap-≠m-hpw. kZy-I-fnepw a‰pw G¿∏mSp sNøm≥ Ahkcw e`n-°pw. D’-hm-Zn-Imcy-ß-fn¬ ]s¶-Sp-°pw. I∂n-°qdv (D-{Xw 45 \mgnI, AØw, NnØn-c 30 \mgnI) tPmen-bnepw _nkn-\  - nepw t\cn- t S- ≠ n- h - c p∂ Nne {]iv\-߃ aqew a\x-k-am[m\w Ipd-bpw. k¿°m-cn¬ \n∂v A\p-Iq-e-amb \o°ß-fp-≠m-hn-√. kzP-\ß - f - n¬ \n∂pw ho´p-Im-cn¬ \n∂pw amdn-\n¬t°≠ Ah-ÿ-bp≠m-hpw. Xpem-°qdv (Nn-Øn-c 30

\mgnI, tNmXn, hnimJw 30 \mgnI) hmkv X - h - Ø n¬ C√mØ i{Xp-°sf°pdn®v Nn¥n®v hymIp- e - s ∏- S pw. th≠{X IpSpw-_-kpJw A\p-`-h-s∏Sn-√, F¶nepw ]e-Xcw kpJt`m-K-ßfpw A\p-`-hn-°m≥ tbmK-ap-≠m-hpw. hr›nI°qdv (hnimJw 30 \mgnI, A\n-gw, Xrt°´) `mcy-bpsS _‘p-°-fp-ambn Nne A`n-{]mb hyXym-kß - fp-≠m-hpw. hym]m-c-ß-fn¬ Nne A`n-hr-≤n-bp-≠m-hpw. A\y- s c- ° p- d n®v ]d- b p∂ A`n- { ]m- b - ß - f n¬ {i≤n°mØ ]£w ]e Ipg-∏ßfpw h∂p`hn-°pw. [\p°qdv (aqew, ]qcm-Sw, D{XmSw 15 \mgnI) {]ta-l-kw-_-‘-amb tcmKap-≈-h¿°v Bizm-k-ap-≠mhpw. tPmen-ÿ-eØv Nn√d

tUm. tKmhn-μ≥ \ºq-Xncn t^m¨: 9846796680

hm°p- X ¿°- ß ƒ D≠mhm≥ km[y-X-bp-≠v. A]hm-ZØ - n\v hnt[-ba - m-Ip∂ kμ¿`- a m- b - X p- s Im≠v kv{XoP-\-ßfpambn s]cpam- d p- ∂ Xv kq£n- ® p- t hWw. aI-c-°qdv (D-{Xm-Sw 45 \mgnI, Xncp-thmWw, Ahn-´w 30 \mgnI) tPmen- b n¬ Db¿®bpw BgvN ]Ip-Xn-tbm-Sp-IqSn tPmen-ÿ-eØv AwKo-Imchpw e`n-°pw. ]q¿Δn-Iambn \n¬°p∂ kzØn¬ Xocp- a m- \ - ß - f p- ≠ m- h mw. IΩo-j≥ hyh-ÿ-bn¬ Nne- t ∏mƒ kmº- Ø nI em`w e`n-°pw. Ipw`-°qdv (A-hn-´w 30 \mgnI, NX-bw, ]qcp-cp´m-Xn 45 \mgnI) ip`-Im-cy-߃°p-th≠n ]Ww Nne- h - g n- ° m≥ km[yX D≠v . ]pXnb kplr-Øp-°f - p-ambn CS-]g- I m- \ p≈ km[y- X bpw ImW-s∏-Sp-∂p. kmln-XyIm-c-∑m¿°pw Iem-Im-c∑m¿°pw \√ BgvN-bmWv. ao\-°qdv (]q-cp-cp-´m-Xn 15 \mgnI, D{X-´m-Xn, tch-Xn) temWp- I tfm AXpt]mse s{IUn‰v kuI-cyßtfm A\p- ` - h - t bm- K Øn¬ hcpw. [\tam B`c- W tam ssItamiw hcmsX kq£n- ° p- I . ]pXnb tPmen- ÿ ew th≠{X BI¿j-I-ambn tXm∂n- √ . \Sp- h n\pw Imen\pw thZ-\-I-fp-≠mhpw.

Ifn-t°m´ ]me-kn\p kao]w tPymXn-jm-e-b-Øn¬ Xn¶ƒ, hymgw Znh-k-ß-fn¬

hnb¿∏p-\m-‰-ap-≈-h¿ th\¬°m-eØv Ign-bp-∂Xpw Znh-khpw aq∂p {]mh-iy-sa-¶nepw Ipfn-°p-I. Ipfn-°m-\p-]t- bm-Kn-°p∂ NqSp-sh-≈Ø - n¬ Aev ] w I√p∏p tN¿°p- I . Cu sh≈-Øn¬ Ipfn-®-tijw ho≠pw ip≤-P-e-Øn¬ tZlw Igp-Ip-I. Ipfn-°m-\p-]t- bm-Kn-°p∂ NqSp-sh-≈Øn¬ GXm\pw Xp≈n \mc-ßm-\ocv tN¿°p-I. bq˛- U n- ˛ - s Im- t f¨ embn\n tN¿Ø sh≈-Øn¬ tZlw IgpIp-I. cma- ® - a n´p Xnf- ∏ n® sh≈- Ø n¬ Aev]w Nμ-\hpw IqSn Ac®p Ie°n tN¿°p-I. NqSm-dp-tºmƒ B sh≈Øn¬ Ipfn-°p-I. hnb¿∏p-\m‰w C√mXm-Ipw. Hcp •mkv ]ip- h n≥]m- e n¬ Ac Sokv]q¨ Np°p- s ]m- S n, Hcp Sokv]q¨ Fs≈Æ Ch Ie¿Øn tbmPn-∏n-°p-I. aq∂p Znhkw ]Xnhmbn CXp Ign- ® m¬ icoc Zp¿K‘w amdn-°n-´pw. ]tØm ]Xn-\t©m Xpf-kn-bne ]ngn-s™-SpØ \ocv Znh-tk\ cmhnse IpSn-°p-I. Hcp amkw C{]- I mcw sNbvXm¬ hnb¿∏p-\m‰w C√m-Xm-Ipw. Hcp •mkv sh≈- Ø n¬ Aev]w Nμ- \ - s ∏mSn tN¿Øp tbmPn-∏n-°p-I. Cu sh≈w tZl-sØm-gn°p-I. hnb¿∏p-\m‰w C√m-Xm-Ipw. Deph sIm≠v Nmb D≠m°n ]Xn-hmbn IpSn-°p-I.

2. 3. 4. 5.

1. NqSp-sh-≈-Øn¬ c≠pXp≈n hn\m- K n- c nbpw Hcp Sokv]q¨ D∏pw tN¿Øv hmjv t _- k n- \ n¬ Ipd- ® p- t \cw Hgn®v \ndp-Øn-bX - n-\p-tijw Igp-In°-f-™m¬ t_knse Idp∏v \ndw amdn Id-Iƒt]mbn Xnf°w e`n-°pw. ag-°m-eØv h‰¬ap-fIv D∏v XncpΩn h®m¬ thKw tISm-Ip-I-bn-√. a√nbpw h‰¬ap-fIpw CS-bv°nsS DW°n kq£n®m¬ Ah s]s´∂v tISm-Ip-I-bn-√. shfn-s®-Æ-bn¬ Hcp h‰¬ap-fIv C´p-sh-®m¬ thKw I\-bv°p-I-bn-√. th\¬°m-eØv Ipe-bm-bn-´p≈ ]g-h¿§-߃ (DZm- : ˛- a p- ¥ n- c n) Agp- I n- t ]m- I pw. Cu ]g- ß ƒ hmßnb DSs\ Xs∂ Ahsb Hmtcm-∂mbn Dcns®-Sp-Øp-sh-®m¬ s]s´∂v NoØ-bm-In-√. e£van taml≥

Im¬ap-´nse \ocn\v shfp-Øp-≈nbpw ISpIpw apcn-ßm-sØm-enbpw kaw FSpØv DΩ-Øn-e-bpsS \ocv tN¿Øv Ac®v ]g-Inb \ocp≈ `mKØv ]e {]mhiyw ]pc-´n-bm¬ \ocv amdp-Ibpw thZ\°v ia\w In´pIbpw sNøpw. tUm. taml≥ Kpcp-°ƒ AKkvXy `mcX If-cn-kwLw,Xr∏q-Wn-Øp-d


Pages 12 Published every Sunday

11

SUNDAY

Neighbourhood Events

28 Mar. to 3 April, 2010

AjvSe - £van Z¿i\w: C∂v kam-]\w Fd-Wm-Ipfw cmtP-{μ-ssaXm- \ n- b n¬ am¿®v 28- ˛ \v Rmb-dmgvN sshIo´v Bdn\v AjvS-e£van Z¿i-\-Øns‚ kam-]\ ktΩ-f\w sUman\nIv {]k-t‚-j≥ Fw.-F¬.F. DZvLm-S\w sNøpw. sI. _m_p Fw.-F¬.-F. A[y-£\ - m-bn-cn-°pw. kzman kXym- \ - μ - k - c - k zXn (Nn∑bm anj≥), cmP-tbmKn A\p- { K- l - { ]- ` m- j - W - ß ƒ _n.-sI. hmk≥Pn F∂n-h¿ \S-Øpw. AUz. Fw.-B¿.

td- j ≥ Iu¨kn- e ¿) F∂n-h¿ Biw-kI - f - ¿∏n°pw. _n.- s I. {iohnZy [ym\- a m¿K- Ø n- t ebv ° v B\-bn-°pw. Sn.- F ≥.- s I. h¿a kzmK- X hpw _n.- s I. {ioIe \μnbpw ]d-bpw. _n.-J. sP\nj Cuiz-cKm-\-am-e-]n-°pw. _n.-sI. cmtP- { μ≥\m- b ¿, sI.- h n.- ] n. {iokp- [ - b mWv tIm˛IrjvWI - p-am¿ (sIm®n tIm¿∏- Hm¿Un-t\-‰¿.

ZznZn\ t\XrXz ]cn-io-e\ Iymºv

s]m≥Ip∂w cma-N-{μs‚ It®-cnbpw cwK-{X-bhpw

Xr∏q-Wn-Øpd \ntbm-P-I-a-WvUew IΩ-‰n-bpsS B`n-apJy-Øn¬ sk≥{S¬ t_m¿Uv Hm^v h¿t°gvkv FPypt°-j-\p-ambn kl-I-cn®v \S-°p∂ t\XrXz ]cn-io-e\ Iymºv AJn-te¥ym h¿°nwKv IΩ‰n AwKw AUz. sI.]n. lcn-Zmkv DZvLm-S\w sNbvXp. ]n.-_n. kXo-i≥ A≤y£-\m-bn-cp-∂p. Sn. cho-{μ≥, kn. hnt\m-Zv, B‚Wn Bimw]-d-ºn¬, ]n.-]n. kt¥m-jv, Sn.-F-kv. tbml-∂m≥, sI.-Fkv. Icp-Wm-I-c≥, sI.-F. tPmjn, ]n.-Fw. atljv XpSßn-b-h¿ {]kw-Kn-®p. kn. kptajv Iymºn\v t\XrXzw \¬In.

Xr∏q-WnØpd {io]q¿Æ-{X-boi kwKo-Xk - ` - b - psS B`nap-Jy-Øn¬ hn.-hn.-Fw. hmkp-tZ-h≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sn-t‚bpw cXv\w Xºp-cm-t‚bpw kvac-Wm¿∞w IpSpw-_mw-K-߃ \S-Øp∂ s{]m^. s]m≥Ip∂w cma-N-{μs‚ I¿Æm-SI kwKo-X-I-t®cn am¿®v 31-˛\v sshIo´v Bdn\v Xr∏q-WnØpd Ifn-t°m´ ]me-kn¬. Xncp-hng Pn. D√mkv (h-b-en≥), Be-∏pg Pn. N{μ-ti-Jc≥ \mb¿ (ar-Zw-Kw), Xr∏q-Wn-Øpd sI. tKm]m-e-IrjvW≥ (L-Sw) F∂n-h¿ AI-ºSn tkhn-°pw. kwKo-Xk-`-bpsS G{]n¬amk ]cn-]m-Sn-bpsS `mK-ambn ]fl{io Iem-a-WvUew tKm]n, B¿´nÃv \ºq-Xn-cn, {ioh-’≥ sP. tat\m≥ F∂n-h¿ tN¿s∂m-cp-°p∂ {]tXyI cwKmhn-jvImcw cwK-{Xbw G{]n¬ 17-˛\v i\n-bmgvN sshIo´v Bdn\v Xr∏q-Wn-Øpd Ifn-t°m´ ]me-kn¬.

ALL FOR KIDS - Pediatric Clinic : 6452772, 6492772 AMBERMOLI HOMES

: 9895201552, 6461232

Tweens Multimedia CHARUTHA SILKS

: 3019192

DOWN TOWN

: 3019122

DOG TRAINER

: 9946359391

ELECTRICAL & PLUMBING WORKS : 9947047004, 3083113 (FAMS) : 2346484, 85, 9847600088

HEERA HOMES

INSIGHTS (Opp. Hotel Prasanth) : 9495973825 (ENGLISH TUITIONS, IELTS) Dr. KUNAL’s

: 2782878 9048055102

MULTI-SPECIALTY DENTAL CLINIC

JUST BORN DRY CLEANING : 9142023675, 9946405120

sk]v‰nIv Sm¶v ¢o\nwKv

hmS-Ibv°v Xr∏q-Wn-Øp-d-bn¬ Hm^okv Bh-iy-Øn\v A\p-Iq-e-amb H∂mw \ne-bn¬ 800 Sq.ft.

hntZi kmt¶-XnI hnZy Xr∏q-Wn-Øp-d-bn¬

apdn hmS-Ibv°v

Fhn-sSbpw saUn-¢o≥.

9656134068 9387076516

FOR SALE 3 Storied Building at Palliparambukavu Junction for Sale. Suitable for Doctors Clinic/Office Cum Residence etc.

Edayalil Shopping Complex, East Fort Gate, Tripunithura. Ph: 0484-2775243

Bh-iy-ap≠v SALES Mini Offset, Generator, Bike. Sureshkumar 9447026751 9495676711

NDT

Training Practical, Certification ASNT Level I, II in RT, UT, MPT, DPT, (Welding Inspection Courses) Regular/Evening/Sunday Batches Duration 2 months 100% Placement Assistance Eligibility: SSLC/+2/ITC/ Diploma/B.Tech

ZIGMA NDT Services & Institute of NDT NF Gate Tripunithura P.O Contact: 9447735647, 0484- 2785646 zigmainstndt@rediffmail.com

Contact

9946092117 WANTED Female Tele-Marketing Executives Experienced / Freshers, Under Graduates/Graduates with basic Computer and Good Communication Skills. For Sindura Solutions at Eroor Contact: 9995715134

Contact: 98950 68487 98950 60985

Furnished House for Rent

sIm®n≥ B¿adn tjWm-bokv PwKvj≥ \mc-I-Ød tdmUv, Fd-Wm-Ipfw t^m¨:

0484 2- 371598, 2353589

Tripunithura, M.K.K. Nayar Nagar - ¬ 2 Bed Room, Hall, Kitchen, Furnished House, Ist Floor of the single Villa for Rent.

Contact:9605592377. BrokersExcuse.

1. Junior Administrative Officer Computer Proficiency (kv{XoIƒ°v ap≥K-W\) 2. Lady Office Attender 3. Part time sweeper/ cleaner

K M M Academy Near Pettah Junction Poonithura Contact: 9447165290

WANTED DTP Operator

MANGALASSERIL

: 9995886004

HOMOEO CLINIC

2776361 (R), 2776004

MARUTI HOMES

: 2783840

MERIDIAN HOMES

: 2383795, 2353713

NAVANEETH COLLECTIONS

: 9846153528

(Dance Items etc.) NAYANA BEAUTY PARLOURS : 9447694587 PAVMANA HOMES

: 9895278945, 9895108945

R.C.M. EYE HOSPITAL

: 2777317

SAI DEEPAM CLASSES FOR TUITION

: 9446211058, 2779021

SHEEBA GARMENTS

: 2774522

SHANTHIVANAM

: 98460 33230 93497 56668

SLIM BEAUTY

: 2783998, 9446070998

SEPTIC TANK CLEANING

: 9387076516, 9656134068

SREE MURUGA JEWELLERY : 2781034, 2775525 SOUNDARYA

: 9947043597, 2780161

HERBAL BEAUTY PARLOUR TOM & JERRY

: 9947043597, 2780161

PLAY SCHOOL & DAY CARE VIVEKANANDHA TRAVELS

: 2775557, 9447302756

VIOLIN, ORGAN GRADE EXAM & NORMAL CLASS

: 9847091090

ZIGMA NDT SERVICES

: 94477 35647

Experienced , Freshers, also can apply Contact 9446100640 9447174976

paper Logon

www.tripunithuranews.in


12

SUNDAY

28 Mar. to 3 April, 2010

Fs‚

ssX°m-´Ω t]Pv 6¬ \n∂p XpS¿®

Bkzm-ZIcntebv°v k∂n-th-in-∏n°m≥ t]m∂XmWv. DZm-l-c-W-ambn Nq≠n-°m-Wn-°m-hp-∂, Iemwi an∂em´w \S- Ø p∂ NmØp- ° p- ´ nbpw `mcybpw AØmgw Ign-°p-tºmƒ ssIam- d p∂ Bizm- k - h m- ° p- I ƒ ASpØ FS-h-∏m-Xn°p ap≥]v ]pc tab- W - s a∂pw Hcp ]pXnb he hmß-W-sa-∂p-sam-s°-bp≈ {]Xo£ DW¿Øp∂ kw`m-jWw ap°ph kaq-l-Øns‚ samØ-Ønep≈ PohnX ]ptcm-KXnbpsS {]XoI-ambn amdp-∂p. ao\p-ambn h©n Icbv°v ASp-°p-tºm-gp≈ \nda\ p-If - psS Bfl-\n¿hr-Xn-bpsS A\pc-W-\-߃, tacn-am-Xm-hns‚ cq]w Bh- i y- s ∏- S p∂ IØ- \ m- t cmSpw kwL-tØm-Sp-ap≈ hyXykvX kao]-\ß - ƒ XpSßn hfsc {it≤-ba - mb ]e kμ¿`-ßfpw Cu Nn{X-Øns‚ at\m-lm-cnX h¿≤n-∏n-°p-∂p-≠v. ]›m-Øe kwKoXw IS-ens‚

kwKo-X-ambn \ap-°-\p-`-h-th-Zy-am-Ip∂p. kw`m-j-W-Ønse anX-Xz-amWv as‰m-cm-I¿j-Wo-b-X. Cu kwKo-XØns‚ Ae-sbm-en-Iƒ Hmf-∏-c-∏n¬ Ae-bp-tºmƒ IS-en¬ ap°p-h¿ XßfpsS PohnXw s\bvsX-Sp-°p∂ Xmfw \ap-°-\p-`-h-s∏-Spw. DÆn-tb-ip-hns\ ssIbn-te-¥nb tacn amXm-hns‚ Xncpcq]w IØ-\m¿°p ssIam-dp-tºmƒ aq∏\pw Iq´cpw A\p- ` - h n- ° p∂ lrZb thZ\ D≈n¬ X´pw- h n[w A¿∞-h-Øm-°m≥ kwhn-[m-b-I\p Ign-™n-cn-°p-∂p. ssX°m-´-Ω-bpsS Hm¿Ω-s∏-cp-∂mfn¬ D≈p-cpIn {]m¿∞n-°p∂ AΩqΩ-bpsS kP-eß - f - mb IÆp-Iƒ t]c°p-´n-bpsS {i≤-bn¬s∏Sp-∂p. BImw£-tbmsS IÆo-cns‚ ImcWw At\zjn- ° p- t ºmƒ AΩqΩ 133 h¿jw ]n∂n-tebv°p t]mbn. A∏-\∏ - q-∏∑ - m¿ ]d™ IY ^vfmjv _m°n-eqsS kam-cw-`n-°p-∂p. Xncp-kz-cq]w, I≠-\mSv ]≈n-bn¬ ÿm]n®v ]n∂oSv tZhm-ebw {]uVn-

Jewels of Tripunithura

tbmsS s]cp-∂mƒ BtLm-jn-°ptºmƒ "Rm≥ XI-cp-tºmƒ, Rm≥ Xf-cp-tºmƒ BZyamw kvt\lw GInsb-∂p≈w' F∂p XpS-ßp∂ Km\Øns‚ Bem-]\w lrZy-am-b-\p-`-hs∏-´p. `‡n-ckw Xpfp-ºn-\n∂ Km\w "k‘y-a-b-ßp∂ t\c-atΩ sagpIp- X ncn \mf- Ø m¬ kv X pXn°p∂p AtΩ acntb Ir]-tb-I-tW.' F∂ {]m¿∞-\bpw Ah-X-c-WØns‚ {]tXy-I-X-Iƒ sIm≠v lrZbm-h¿÷-I-am-bn. ]Iz-amb A`n-\-b-ssien sIm≠v ]mXn-cn-bmbn thj-an´ h¿Kokv Im´n∏-d-º≥ {it≤-b-am-bn. \mS-I-Ønepw Ne-®n-{X-ßf - n-ep-sams° Xs‚ ]mShw sXfn- b n- ® n- ´ p≈ At±- l - Ø n\v th≠{X Ah-k-c-߃ e`n-°msX t]mbn. ]pXp-ap-J-ßtfm As√-¶n¬ Ne-®n-{X-ß-fn¬ sNdp thj-ßtfm e`n- ® n- ´ p≈ a‰p IYm- ] m- { X- ß ƒ Xßsf Gev]n® tPmen DØ-c-hm-ZnXz-tØmsS \n¿Δ-ln-®p. DZm:˛ aq∏≥, NmØp, tImc≥, NmØp-hns‚ `mcy apXn¿∂ ap°p-h -kv{Xo XpS-ßnb ]ecpw. en≥k¨ IÆ- a m- e n- b psS `mh\m kº-∂-Xbv°v Xnc-°-Ym-IrØmb tPmkv. F. Ipcym-t°mkpw kn\n-am-t´m-{Km^¿ Pn_p tP°∫pw I\Ø kw`m-h\Ifm-Wv \¬In-bn-´p≈Xv. F√m A¿∞-Ønepw Nn{Xw anI® \ne-hmcw ]pe¿Øp-∂p-sh∂v \n w-ibw ]d-bm≥ Ign-bpw.

{]th-i\ IhmSw ka¿∏Ww 30-˛\v Xr∏q- W nØpd {iocm- a h¿Ω Kh¨sa‚ v kwkv I rX tImtf- P ns‚ Np‰p-a-Xn-en-t‚bpw {]thi\ Ihm- S - Ø n- t ‚bpw ka¿∏Ww am¿®v 30- ˛ \v cmhnse ]Øn\v tImtfPv HmUn-t‰m-dn-bØ - n¬ ap\n-kn∏¬ sNb¿t]- g vk¨ AUz. cRvPn\n kptcjv \n¿Δ- l n- ° pw. tImtfPv {]n≥kn- ∏ mƒ sI.- ] n. {]k∂ A≤y-£-bm-bn-cn°pw. ka¿∏W ktΩ-f\w tIcf Iem- a - W vUew c≠m-asØ anI® ap\n-kn-∏m-en-‰n-°p≈ ]pc-kvImcw Xr∏q-Wn-Øpd ap\n-kn-∏¬ sshkv Nm≥k-e¿ tUm. sNb¿t]-gvk¨ AUz. cRvPn\n kptcjv {]mtZ-inI kzbw-`c - W hIp-∏p-a{¥n ]mtemfn sI.-Pn. ]utemkv DZvLmS\w sNøpw. apl-ΩZvIp´n-bn¬ \n∂v Xncp-h-\-¥-]p-cØv \S∂ NS-ßn¬ G‰p-hm-ßp-∂p.

Um≥kv B`-c-W-߃ hmS-Ibv°v \¬I-s∏Spw

kwKo-X-I-t®cn Xr∏q-WnØpd N°w-Ip-fß - c t£{X-t£a kan-Xn-bp-tSbpw inhi‡n ayqknIv tNw_-dn-t‚bpw kwbp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ kzmXnXn-cp-\mƒ IrXn-Iƒ am{Xw Dƒs°m-≈n®v kwKoXIt®-cn. Rmb-dmgvN cmhnse ]Øn\v N°w-Ip-f-ßc t£{Xw Du´p]p-c-bn¬ \S-°p∂ It®-cn-bn¬ hn.-B¿. Zneo]vIpam¿ (hm-bv]m´v), B‰p-Im¬ _me kp{_-“-Wy≥ (h-b-en≥), Xr∏q-Wn-Øpd cmPv\mcm-b-W≥ (ar-Zw-Kw), Xr∏q-Wn-Øpd IÆ≥ (L-Sw) F∂nh¿ ]s¶-Sp-°pw.

Starting from April 19th to may 19

Open for Ladies on April 2nd 10 am to 1 pm RNI No: KERBIL/2006/17913. Printed, Published and Owned by V.Vishnu Kumar and Printed at Viani Printing, Lizy Hospital Road, V P No: 1916, Kochi - 18. Published at Sreelakshmi, 1st floor, Above Vandana Medicals, N.F.Gate, Tripunithura. Editor: V. Vishnukumar Ph: 0484-2785007.

E-mail : contact@tripunithuranews.in Web site : www.tripunithuranews.in

Issue 188  

Vol 4 No 31

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you