Page 1

\oena at\mP

Lowest Tariff Excellent Result call: 9895763536 2785007 VOL-4

No. 19

ISSUE - 176

DATE: 03-01-2010

PAGE 1

@ YOUR HOME EVERY SUNDAY

l¿Øm-ens‚ kz¥w \mSv \oena at\mPv

\ntXym-]-tbmKkm[-\-ßfpsS hne-h¿[-\-hn¬ {]Xntj-[n®v 29-˛\v _n.-Fw.-F-kv. kwÿm\ hym]- I - a mbn l¿Øm¬ BN- c n- ® p. l¿Øm- e n\p _n.- s P.- ] n. ]n¥p-Wbpw {]Jym-]n-®p. P\- P o- h nXw kvXw`n® l¿Øm- e p- s Im≠v F¥pt\Sn? km[-\-߃°v hneIp- d t™m? C√, ChnsS hne-Ip-d-™Xv l¿Øm¬ \SØn-b-h¿°v am{Xw. 700 tImSn cq]-bpsS \jvS-amWv kwÿm-\sØ hmWn-Py-˛hym- ] mc taJ- e - b n¬ l¿Øm¬ ImcWw D≠m-bXv. IW-°m-°mØ \jvSw CXns‚ Cc´n hcpw. \mev]Xn-e-[nIw sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn. _ p- I ƒ It√- d n¬ XI¿∂p, AXns‚ \jvSw thsd, IqSmsX ka-c-kwÿm\w F∂ Zpjvt]-cpw. hne- ° - b ‰w km[m- c - W °m¿°v Xmßm≥ Ign-bm-ØXm-sW-∂Xv ]I¬t]mse kXyw. C°m-cy-Øn¬ c≠`n-{]m-ba - n-√. CXn¬ {]Xn-tj[n-t°-≠Xv DØ-c-hm-Zn-Xzs∏´ F√m cmjv{Sob ]m¿´nI- f p- t Sbpw kwL- S - \ - I - f ptSbpw IS-abm-Wv. F∂m¬ P\- ß - f psS k©mc kzmX{¥yw XS-   - s ∏- S pØnbpw _p≤n- a p´v krjvSn®pw sXmgn¬ XS- s∏- S p- Ø nbpw Xs∂ Cu kacw thW-am-bn-cpt∂m? hne-I-b‰w \nb-{¥n-°m≥ k¿°m-cn¬ kΩ¿±w sNepØm≥ thsd Fs¥√mw am¿K߃ D≠v. P\-ßf - psS ta¬ IpXnc Ib-d-W-am-bncpt∂m?

tijw 3˛mw t]Pn¬


2

SUNDAY

Jan. 3 to 9, 2009

"htμ-am-Xcw' Km\m-em-]\ a’cw Iyq_≥ hnπhw A¥¿t±-iob cwKsØ H‰-s∏-S-ep-Iƒ°pw \b-X-{¥-tN-cn-Iƒ kw_-‘n® Ahy-‡-X-Iƒ°pw A\m-Y-Xz-Øn\pw \Sp-hnepw Aev]w-t]mse Bi-¶-s∏SmsX tkmjy-enÃv \n¿Ωm-W-Øns‚ cmjv{Sob ]mX ssIhn-Sn-s√∂ Dd® {]Jym-]\ - h - p-ambn apt∂-dp∂ Iyq_≥ tkmjy-enÃv hnπhw C°-gn™ h¿jamWv AXns‚ Ac-\q-‰m≠v XnI-®-Xv. Ct∏m-gsØ BtKmf ssiYn-ey-Ønt‚bpw Bib Imep-jy-Øn-t‚bpw Ah-ÿb - n¬ Ata-cn-°≥ `qJ-WvUØ - n¬ hmjn-MvS-Wns‚ aq°n\p Xmsg sIm®p Iyq_bv°v CXp-t]m-semcp t\´w ssIh-cn-°m≥ Ign-™Xv henb Imcy-am-Wv. ^nZ¬ Imkvt{Sm-bpsS t\Xr-XzØn¬ GWtÃm sNKp-th-c, Iman-tem- kn-b≥^yqtKm-kv, duƒ Imkvt{Sm, Pqhm≥ A¬antUm XpS-ßnb [oc hnπ-h-Im-cn-I-fpsS kPoh ]¶m-fn-Øw hgn 1959 se ssk\nI P\-Iob tZiob hnπ-h-tØmsS A¥m-cmjv{S {i≤ BI¿jn-°pw-h-tcbpw ]n¬°me tkmjy-enÃv `cW \S-]-Sn-I-fn-eqsS A\iz-c-am-°-s∏-Sp-∂-Xp-h-scbpw Cu sIm®p Zzo]v Bcmepw A[nIw {i≤n-°-s∏SmsX InS-∂n-cp∂ Hcp cmjv{Sw Xs∂ Bbn-cp-∂p-sh∂v \ap-°d - n-bmw. Iyq_≥ hnπ-h-sØ-∏‰n ]d-bp-tºmƒ ¢mkn-°¬ hnπh k¶-ev]-߃°v \nc-°p∂ H∂m-bn-cp-∂n√ AXv Fs∂mcp \nco-£Ww ]t≠-bp-≈Xv ]cn-K-Wn-°-Ww (aq-e-[-\-Øn-s\-Xn-cmbn \S∂ hnπ-h-sa∂ a´n¬ djy≥ hnπ-hsØ hnti-jn∏n® C‰m-en-b≥ Iayq-WnÃv ]m¿´n t\Xmhv At‚m-Wntbm {Kmwjn-bpsS hnebn-cp-ج Hm¿°p-I). Iayq-WnÃv ]m¿´n°pw t{SUv bqWn-b-\p-Iƒ°pw KWyamb ]¶m-fn-Ø-an-√msX ssk\n-I-amb Icp-\o-°-ß-fn-eqsS _m‰n-Ã-bpsS tkzOm-[n-]Xy `c-WsØ ]pd-Øm°n A[n-Imcw ]nSn-s®-SpØ Iyq_≥ hnπh amXrI ]n¬°m-eØv henb X¿°-߃°v hgn-sbm-cp-°n-bn-´p-≠v (sd-Pokv sZs{_sb t]mep-≈-h-cpsS hnπh kn≤m-¥-߃ DZm-l-c-Ww). F¶nepw Iyq_≥ hnπ-h-Øns‚ auen-IX \ne-\n¿Øn-s°m-≠p-X-s∂, djy≥ hnπhw apX¬°n-tßm´v \S-∂p-h-∂n--´p≈ henb hnπ-h-ß-fpsS ss]XrIw AXn¬ k∂n-th-in-∏n-°m≥ Iyq_-bpsS CXn-lm-k-\m-b-I≥ ^nZ¬ Imkvt{Smbv°v Ign-™p. Gh-cp-tSbpw BZ-chv ]nSn®p ]‰pw-hn-[w, Iyq_bv°pw AXns‚ DØa {]Xn-\n-[n-bmb, Ct∏mƒ ÿm\-sam-gn™v hn{i-a-Po-hnXw \bn-°p∂ ^nZ¬ Imkvt{Smbv°pw sFIy-cm-jv{S-k` t]mse-bp≈ A¥¿t±-iob thZnI-fnepw tNcn-tNcm {]ÿm\w t]mse-bp≈ \b-X{¥ Iq´m-bva-I-fnepw Xnfßm≥ Ign-™Xv Cu cmjv{Sob LS-I-ß-fpsS kay-°mb kwe-b\w Imc-Wam-I-Ww. tUhnUv tUmbn-jvam\pw sZt_m-d jv\pIepw FUn‰v sNbvX, Imkvt{SmbpsS {]kw-K-ß-fpsS ({]-kn-≤-am-Wt√m aWn-°q-dp-Iƒ \ofp∂ B {]kw-K߃) kam-lr-X-hm-ey-amb "^nZ¬ Imkvt{Sm doUdn'¬ At±lw Iyq_≥ hnπ-h-Øns‚ kml-N-cy-ß-sf-∏-‰nbpw khn-ti-j-X-sb-∏-‰nbpw {]Xn]mZn°p∂p-≠v. ssk\y-tØbpw hnπ-h-Im-cn-I-tfbpw P\-ß-tfbpw Ipdn®v ]cm-a¿in°p∂ Imkvt{Sm hnπh apt∂-‰sØ ssk\nI P\-Iob \o°-am-bn-´mWv hnebn-cp-Øp∂-Xv. tkmjy-enÃv \n¿amWw Bcw-`n® thf-bnse \S-]-Sn-Iƒ hniZ-am-°p∂ Iq´-Øn¬, hntZ-i-˛-X-t±-iob DS-a-ÿX F∂ sshPm-Xy-an-√msX F√m hyh-km-b-ßfpw tZi-km¬°-cn®pw P\-Iob ap≥ssI-tbmsS hnZym`ym-k-cwKw Gh¿°pw {]m]y-am-°nbpw amdnb kml-N-cy-Ønse Iyq_≥ kmº-ØnI ÿnXn-sb-∏‰ - n-bp≈ hy‡-amb Nne Nn{X-߃ "^nZ¬ Imkvt{Sm doUdn'¬ hc-®p-Im-´p-∂p. tkmjy-enÃv \n¿amWw Hcp-L´w ]n∂n´ 1980 Ifn¬ apX-em-fn-Ø-Øn-t‚bpw apX-em-fnØ {]Xyb imkv{X-Øn-t‚bpw Ah-in-jvS߃°pw kmaq-lnI \nc-t]-£-amb B\p-Iq-ey-߃ ]nSn®p hmßm-\p≈ {]h-W-X-Iƒ°p-sa-Xntc t]mcm-Sm-\p≈ Blzm\w hnπ-h-Øns‚ A[n-\m-bI-s\∂ \nebv°v Imkvt{Sm ]pd-s∏-Sp-hn-®n-´p-≈Xv "^nZ¬ Imkvt{Sm doU¿' adn-®p-t\m-°p-∂-h¿ {]tXyIw {i≤n-°mXncn°n-√. hf¿®-bp-tSbpw ]ptcm-K-Xn-bp-tSbpw a‰v amXr-I-Iƒ°v ]n∂mse t]mb "tkmhn-b‰v D]-{K-lc - m-jv{S-߃' F∂ ]cn-lm-kt- ∏-cn¬ Adn-bs - ∏-´n-cp∂ Ing°≥ bqtdm-]y≥ cmjv{S-ßf - psS hnlz-eamb A\p-`h - ß - f - psS ]›m-Øe - Ø - n¬ sh®v t\m°p-tºmƒ Iyq_bn¬ apX-em-fnØw ]p\x-ÿm-]n-°p-I-bn-s√∂ Ct∏m-gsØ {]kn-U‚pw ap≥ ssk\nI ta[m-hn-bp-amb duƒ Imkvt{Sm-bpsS Ata-cn-°bv°pw bqtdm-]y≥ bqWn-b\pw (C-sXmcp \h apX-em-fnØ i‡nbmbn hf¿∂p ImW-Ww) FXn-cmb {]kwKw kp{]-[m\am-Wv. Iyq_≥ hnπhw Ac-\q-‰m≠v XnI-bv°p∂ thf-bp-ambn _‘-s∏´v \n¿Δ-ln-°s - ∏´X√mXn-cp-∂n-´p-IqSn Xm≥ ÿm\-ta-‰Xv tkmjy-en-ksØ {]Xn-tcm-[n-°m\pw \ne\n¿Øm\pw XpS¿∂v Ip‰-a-‰-Xm-°m-\p-am-sW∂pw A√msX \in-∏n-°m-\-s√∂p-ap≈ {]kn-U‚ v duƒ Imkvt{Sm-bpsS {]kw-K-Øn\v AXn¬ Ihn™v Iyq_-bpsS `mhn k©m-c-]Yw Xn´-s∏-Sp-Øm-\p≈ tijn IqSn-bp-s≠∂v ImWmw. AXns‚ {]k-‡nbpw \n m-c-a-s√∂v Npcp-°w.

vWp-Ip-am¿ hn. hnjm-[n-]¿ ]{X

Tripunithura News: Views and opinions expressed in this newspaper are not necessarily those of Tripunithura News. Tripunithura News reserves the right to use the information published herein in any manner whatsoever. While every effort has been made to ensure accuracy of the information published in this edition, neither Tripunithura News or any of its employees accept any responsibility for any errors or omission. Further Tripunithura News does not take any responsibility for loss or damage incurred or suffered by any subscriber/reader of this newspaper as a result of his/her accepting any invitation/offer published in this newspaper. No part of this newspaper may be reproduced in any form without the written permission of the publisher.

No one has ever become poor by giving. - Anne Frank

`mcXv hnImkv ]cn- j Øv Xr∏q-Wn-Øpd tI{μ-bpsS B`n- a p- J y- Ø n¬ lb¿ sk°‚dn kvIqƒ hnZym¿YnIƒ°mbn "htμ- a m- X cw' Km\m-em-]\ - a - ’ - cw P\p-hcn F´n\v Xr∏q- W n- Ø pd ÃmNyp PwKvj- \ nse cp‹nWn cma- I rjvW IeymW aWvU-]-Øn¬ \S-

°pw. D®-Xn-cn™v 1.30 apXem-bn-cn°pw a’cw Bcw-`n°p-I. sshIp-t∂cw 3.30-˛\v \S- ° p∂ A\p- t am- Z \NSßn¬ sIm®n B¬_¿´nb≥ C≥Ãn-‰yq´v Hm^v amt\Pvsa‚ v ÃUokv Ub- d IvSdpw ^mIvSv ap≥ sNb¿am≥ Iw amt\-PnwKv Ub- d - I vS- d p- a mb tUm.

tPm¿Pv …o_ apJym-XnYn Bbn-cn-°pw. {]ikvX kn\nam-Xmcw Iev]\ Biw-If¿∏n-°pw. A\p- t am- Z - \ - N - S - ß n¬ Cf-a\ lcn, tUm. Sn.-F-kv. cma≥, sI. ktcmPw F∂nhsc BZ-cn-°pw.

Letters to the Editor A`n-\-μ-\-߃ lrZbw \nd™ \h-h-’-cm-iw-k-Iƒ! Ign-™-amkw \m´n¬ h∂-t∏mƒ Fcq¿ ss]en amjns\ I≠n-cp-∂p. At±-l-amWv "Xr∏q-Wn-Øpd \yqkn's‚ Hcp tIm∏n F\n°p X∂-Xv. 22-˛11-˛09-˛se e°w hmbn-®p-Ign-™-t∏mƒ hfsc kt¥mjw tXm∂n. tIc-f-Ønse tZiob Zn\-]-{X-߃ Bim-hl-a-√mØ H´-\-h[n Imcy-ß-fn¬ {i≤-bq∂n ImSp-I-b-dp-tºmƒ Xm¶-fpsS ]{X-Øns‚ ssien XnI®pw hyXy-kvX-ambn \n¬°p-∂p. sIm®n-bpsS ]gbIme kmwkvIm-cnI {]Xm]w ImØpkq-£n-°p∂ Xr∏q-Wn-Øp-d-bpsS hm¿Ø-Ifpw hnti-j-ßfpw \√-Xpt]mse A\m-h-cWw sNøp-∂-Xn¬ A`n-\-μ-\-߃. F∂m¬ H∂mw t]Pnepw Ah-km-\sØ t]Pnepw IpØn-\n-d® - X - p-t]mse ImWp∂ ]c-ky-Øns‚ Xo{hX ]{X-Øns‚ sI´n-t\bpw a´n-t\bpw _m[n-®n-´p-≠v. AtX-b-h-kc-Øn¬ sk‚¿ t]Pv hfsc Kw`o-c-am-bn. hcpw-\m-fp-I-fn¬ Xr∏q-Wn-Øpd \yqkn\v F√m-hn[ `mhp-I-ßfpw t\cp-∂p. Iq´-Øn¬ Cu kwcw-`-Øns‚ kmc-Yn-I-tfbpw AWnbd inev]n-I-tfbpw Hcn-°¬°qSn A`n-\-μn-®p-sIm-≈p-∂p.

Un]n-C-]n-bpsS as‰mcp ]Xn∏v k¿, tIcfm k¿°m¿ ]t≠ Dt]-£n® Un.-]n.-C.-]n.-bpsS as‰mcp ]Xn-∏m-Wv, I]n¬kn-_ens‚ ]Ømw ¢mkv ]co£ Hgn-hm-°¬ coXn. ]Icw Znh-khpw Ip´n-Iƒ°v s{]mPIvSv h¿°pw bqWn‰v sSÃp-Ifpw a‰pw ImcWw H∂n\pw t\c-an-√m-Xm-bn. a‰p Ip´n-Iƒ {InkvXpakv ]co-£-sb-gp-Xp-tºmƒ CØ-hW 9˛¬ ]Tn-°p-∂-h¿°p am{Xw (kn-_n-F-kv-C) ]co-£-bn-√. ]Icw {InkvXp-akv sht°-j≥ Imew apgp-h≥ sNbvXp Xo¿°m-\p-≈{Xbpw h¿°p-Iƒ sImSp-°p-∂p-ap-≠v. Cu coXn XpS¿∂m¬ Ip´n-Iƒ ¢mkn¬ ]Tn-°pItbm ]co-£bv°v Xøm-sd-Sp-°p-Itbm sNøn-s√∂p am{X-a-√, ASp-Ø-sIm√w ]Ømw ¢mkn¬ ho≠pw ""a≠≥'' ]co-£-sb-gp-tX-≠nbpw hcpw. Un.-]n.-C.-]n. t]mse CXpw ASpØ Xe-apd XqsØ-dn-bp-sa∂ Imcy-Ønepw kwibw th≠. ]co£WØn-\p≈ Ip´n-Iƒ°v \jvSw am{Xw. ˛ i¶-c-\m-cm-b-W≥ Xncp-hm-gn-tbmSv

acym-Z-tISv \nd™ s]cp-am‰w kmZcw \a-kvsX. Rm≥ Xr∏q-Wn-Øpd \nhm-kn-bm-Wv. P\n-®Xpw hf¿∂Xpw ChnsS. Fs‚ Hcp k¶-Sm\p-`hw (t^m-Wn¬) "Xr∏q-Wn-Øpd \yqkp'-ambn ]¶p-sh-®n-cp-∂p. A≤ym-]n-I-bmb F\n°v [mcm-f-ambn Hmt´m-dn-£-bn¬ bm{X sNtø-≠n-h-cm-dp-≠v. Ipd-®p-\m-fp-I-fmbn OA Knee F∂ Akp-Ja - p-≠v. \S-°m-\p≈ _p≤n-ap-´mWv {][m-\w. shcn-t°mkv shbn≥ F∂ tcmKhpw Ime-ß-fmbn kln-°p-∂p. Xr∏q-Wn-Øpd Ãm≥Unse Hmt´m-dn£m ss{Uh¿am-cpsS acym-Zb - n-√mØ kwkm-chpw Ak`yw \nd™ Ia‚p-Ifpw AanX bm{Xm\n-c°pw....... Fs∂ t{]cn-∏n-®Xv CsXm-s°-bm-Wv... kml-N-cy-߃ IW-°n-se-SpØv ]e-t∏mgpw au\w \Sn-°p-I-bmWv sNøm-dp-≈-Xv. bm{X-°m-tcmSv _lp-am-\-an-√. Xr∏q-Wn-Øpd \nhm-kn-Isf i{Xp-°-sf-t∏m-se-bm-Wnh¿ ImWp-∂-Xv. kv{XoI-tfmSv {]tXy-In®v Hc-≤ym-]nIbmb Ft∂mSpw kplr-Øp-°tfmSpw. Cß-s\-sb-∂m¬ km[m-c-W-°m-cm-b-h-tcm-Sv... ]mhw ho´-Ω-am-tcmSv Ch¿ Fßs\ s]cp-am-dpw? Rm\nXv h¿jß-fmbn A\p-`-hn-°p-I-bm-Wv. {]m[m-\y-tØmsS Xs∂ Hcp hm¿Ø \¬Ip-sa∂p Icp-Xp-∂p. \μn-tbm-sS...-B-Z-c-thm-sS... (h-S-t°-tIm´ Ãm≥Un-tebpw Fkv.-F≥. PwKvj-\n-tebpw Hmt´m ss{Uh¿am¿ hfsc t`Z-amWv F∂pw kt¥m-j-tØmsS Adn-bn-°p-∂p). Xr∏q-Wn-Øp-d-bnse F√m kv{XoIƒ°pw th≠n am{X-a-√... cmP-\-K-cn-bn-tebv°v AXn-Yn-I-fm-sb-Øp-∂-h¿°pw IqSn th≠n-bmWv Fs‚ At]-£. ˛ e£van atl-izcn

am\yX Aev]w IqSn BI-cptXm? ]pXp-h-’c Biw-k-Iƒ. sat{Sm s{Sbn-\n-s\-°p-dn-®p≈ teJ\w hfsc \∂m-bn. F\n°p-≠mb Hcp "A\p-`hw' hnh-cn-°-s´. 26.12.09˛\v sshIo´v 5˛\v Fcq-cn¬\n∂pw ÃmNyp `mK-tØbv°v kwkvIrX tImtfPv hgn t]mIm-\mbn Fkv.-F≥. PwKvj-\n¬ IpSpw-_k-taXw FØn-b-t∏mƒ kn·¬ ¢nb¿. AXp-sIm-≠p-am{Xw heXv C≥Un-t°-‰¿ C´v h≠n aptºm´v (C-Shpw hehpw t\m°n-Ø-s∂) FSp-Ø-t∏mƒ, Hcp t]meo-kp-Im-c≥ s]s´∂v NmSn {]Xy-£-s∏´v "FhnsS t\m°o-´Sm' h≠n HmSn-°p-∂Xv F∂v IpSpw_mw-K-߃ tIƒs° Hcp Bt{Im-iw. F\n°v [cn-∏n-°m-\p-≈Xv Ht∂-bp-≈p. Rm\-dn™v Hcp {Sm^nIv ewL-\hpw \SØn-bn-cp-∂n-√. AY-hm, Fs¥-¶nepw hogvN D≠m-bn-´p-s≠-¶n¬, AXv \nb-{¥n-°m-\p≈ A[n-Imcw B t]meo-kp-Im-c-\p-≠v. ]t£ Hcp aq∂mw-InS {Inan-\-en-t\mSv s]cp-amdp∂ coXn-bn¬ FSm, t]mSm hnfn-Iƒ Hgn-hm-°p-∂-Xt√ kJm-hns‚ t]meo-kn\p `qjWw. ˛ cma-Ir-jvW≥ F. Xr∏q-Wn-Øpd


3

SUNDAY

Jan. 3 to 9, 2009

l¿Øm-ens‚ kz¥w \mSv ... l¿Øm- e ns‚ ImcyØn¬ _n.-Fw.-Ft m _n.sP.]ntbm A√ Ip‰-°m¿, F√m cmjv{Sob ]m¿´n-Ifpw P\-t{Zml l¿Øm¬ \SØm-dp-≠v. l¿Øm¬ Zn\Øn¬ Xß-fpsS t\Xm-°∑m¿°v F¥pw sNømw. C°- g n™ l¿Øm- e n¬ _nsP]n `cn-°p∂ a≤y-{]tZiv apJy-a{¥n tIc-fØ - n¬ IpSpw- _ - k - t aXw D√m- k bm{X \S-Øn. AXpw t]meokns‚ AIºSntbmsS. F∂m¬ ]mhw \m´p-Im¿°v am{Xw Zpcn- X w. tIcfw l¿Øm-ens‚ \mSmbn amdnbn- c n- ° p- ∂ p. Hcp ]{X {]kv X m- h \ \S- Ø n- b m¬ aXn P\w ho´n¬ Ccn-°pw. IS-Iƒ Xpd-°n-√. hml-\߃ HmSn-√. ITn-\m-≤zm\w C√msX hnP-bn-∏n-°m-hp∂ G‰hpw \√ ka-ca - p-d. k±mw lpssks\ Xq°n sIm∂Xn¬ {]Xn- t j- [ n®v l¿Øm¬ \S- Ø nb Htcsbmcp kwÿm-\-amWv tIc- f w. CXn¬\n∂pw F¥m-bmepw tIc-f-Øn\v im]-tam£w C√. l¿Øm¬ tIc- f sØ H∂msI _m[n-°p-sa-¶nepw G‰hpw A[nIw _m[n-°p∂Xv hmWnPy \K- c - a mb

sIm®nsb Xs∂-bm-Wv. hym]mctaJe kvXw`n-°pw, Ib‰p-aXn XS- s - ∏-Spw, k¿°m¿ s]mXp-ta-J-e-˛-kz-Im-cy-ta-Jesb l¿Øm¬ Imcy-ambn _m[n-°pw. _m¶nwKv CS-]mSp- I ƒ \S- ° m- X n- c p- ∂ m¬ tImSn-Iƒ \jvSw. SmIvknIƒ HmSm-Xn-cp-∂m¬ Sqdnkw taJ- e - b n¬ D≠m- h p∂ \jvSw thsd. sIm®n-bpsS Cu ÿnXn kao- ] - \ - K cw F∂ \nebv°v Xr∏q-Wn-Øpd- t bbpw _m[n°pw. Cu

\jvS- ß ƒ l¿Øm¬ Blzm-\n-°p-∂-h¿ ]cn-l-cn°ptam? GXp ]m¿´n-tbm, ap∂-Wntbm Bbn-t°m-t´. CXn\v Hc-h-km\w ths≠? 29- ˛ \v \S- Ø nb l¿Øm¬ \ntXym-]-tbmK km[-\-ß-fpsS hne-°-b-‰Øn¬ {]Xn- t j- [ n- ® mWv . F∂n´v Cu l¿Øm- e psIm≠v Fs¥-¶nepw {]tbmP-\-ap-≠mtbm? C√, C∂pw hne-°-b-‰-Øn¬ \´w Xncnbp- I - b mWv \m´p- I m¿.

1˛mw t]Pv XpS¿®

l¿Øm¬ h∂m¬ D≈ _p≤n-ap´pw CXn-t\m-sSm∏w A\p- ` - h n- ° Ww P\- ß ƒ. \ntXym-]-tbmK km[-\-ßfpsS hne-h¿≤\ km[m-cW - °m-c\v Xmßm≥ Ign-bn√ F∂-Xp-sIm≠v l¿Øm-e√t√m CXn\v ]cn- l m- c w. l¿Øm¬ C√mØ tIcfw D≠m- I ptam? D≠m- b m¬ tIcfw icn°pw "ssZhØns‚ kz¥w \mSm'bn amdpw.

Neighbourhood Events

ssX°m´v tZho t£{X-Øn¬ 5, 6, 7˛\v Xme-s∏men D’hw Fcq¿ {io ssX°m´v tZho t£{X-Ønse Xme-s∏men atlm- ’ - h hpw s]m¶me ka¿∏-Whpw P\p-hcn 5, 6, 7 Xob-Xn-If - n¬ \S-°pw. {io ssX°m´v tZho t£{XØnse KW-]Xn `K-hm\pw `{Z-Im-fn, Zp¿K, `qh-t\-izcn tZhn-am¿°pw {]`m-a-WvUehpw s]m∂m- e - ° p- S bpw ]m∏m- \ - b n¬ KoXm- k p- t c{μs‚ hgn]m-Smbn ka¿∏n°pw. H∂mw Xncp-’h Znhk-amb A©n\v sNmΔmgvN Ch c≠pw ka¿∏n-°pw. At∂ Znhkw cmhnse Bdn\v Hgp-Xm-bn¬ KoXm kptc- { μs‚ ho´n¬\n∂v hmZy-ta-f-ß-fpsS AI-º-SntbmsS Bbn-cn°pw {]`m-aWv U - e hpw s]m∂m- e - ° pSbpw Fgp-∂-≈n®v Xncp-\-Sbn¬ ka¿∏n-°p-I. ]nt‰∂v sshIp-t∂cw Bdn\v ]njmcn- t °m- h n¬ Aº- e - \ - S bn¬\n∂v ssX°m´v tZhot£{Xw hsc I¿∏qc Zo]°mgvN D≠m-bn-cn-°pw. D’hw \S-°p∂ aq∂v Znh- k - ß - f nepw cmhnse ]≈n-bp-W¿Ø¬, \n¿am-eyZ¿i-\w, A`n-tj-Iw, KW-]-

Xn-tlm-aw, {io_-en, \hIw XpS-ßn-bh D≠m-bn-cn-°pw. aq∂v Znh- k hpw cm{Xn AØm- g - ] q- P - b v ° p- t ijw hnf-°n-s∂-gp-∂-≈n∏pw AkvXa - b - t- \-cØv Zo]m-cm-[\bpw Zo]-°m-gvNbpw \S°pw. A©n\v k‘ybv°v 6.30˛\v amØq¿ tZho t£{X-\S-bn¬\n∂v Xmew Fgp-∂≈n-∏v. Bdn\v cmhnse 10.30˛\v t£{X ]cn-k-cØv ]dbv s °- g p- ∂ - ≈ n- ∏ v . cm{Xn Ggn\v ssIXmcw {]Zo]v B≥Uv ]m¿´n-bpsS k¿∏w ]m´v. Ggn\v cmhnse 11.30-˛\v AØw Xncp-\mƒ kZy (A∂-Zm-\w). sshIo´v 6.30-˛\v Xr∏q-Wn-Øpd Fcq¿ amXm Aar-Xm-\-μ-ambn `P\ kanXn-bpsS hI `P-\. F´n\v s]m¶me ka¿∏-Ww.

Wedding Cards, all types of Printing works, DTP, Project Report & Photostat

PRINT FAST

tImSw-Ip-f-ßc sk‚ v thZ-]pcn Km¿U≥kv tPmk^vkv It∏-f-bn¬ ]pXp-h-’-cm-tLmjw ˛ 2010 h¿ ]s¶-Sp-°p-∂p. Xr∏qWn- Ø pd thZ- ] pcn hnhn[ Iem-]c - n-]m-Sn-It- fm-Sp- DÆn Fkv. \mb¿, Xr∏q-Wn"" X r ∏ q - W n - Ø p d Xncp-\m-fm-tLmjw Km¿U≥kns‚ ]pXp-h-’- IqSn BtLm- j n- ° p- ∂ p. Øpd sNb¿t]- g vk¨ \yqkns‚ F√m am\y hmbOpp.DOWN TOWN, Ph: 2777660

Xr∏q-Wn-Øpd tImSw-Ip-fßc sk‚ v tPmk^v It∏f-bn¬ sk‚ v tPmk^vkv ImØ-enIv Atkm-kn-tbjs‚ t\Xr- X z- Ø n¬ B≠p-tXmdpw \S-Øn-h-cmdp≈ hnip≤ FkvX-^mt\m- k n- t ‚bpw hnip≤ sk_-kvXym-t\m-knt‚bpw Xncp-\m-fm-tLmjw P\p- h cn 2, 3 (i- \ nbpw Rmb-dpw) Xob-Xn-I-fn¬ BtLm-jn-°pw. P\p-hcn c≠v sshIo´v

Bdn\v hnip≤ Ip¿∫m-\, sImSn- I - b - ‰ w, eZo- ™ v , cq]w ˛ Aºv sh©n-cn-∏v, {]kp-tZ¥n hmgvN F∂nh \S-∂p. P\p-hcn aq∂n\v cmhnse 8.30-˛\v hoSp-I-fntebv ° v Bcw- ` n- ° p∂ Asº-gp-∂-≈n-°¬ ssh Io´v 4.30-˛\v Xncn-s®-Øpw. sshIo´v A©n\v B tLm-j-amb Xncp-\mƒ Zn hy-_en {]kw-Kw, {]Z-£nWw, t\¿® hnX-cWw F ∂n-h-tbmsS Bcw-`n-°pw.

t]mkn-‰ohv Xn¶nßv:

C∂v eb¨kv ¢∫v lmfn¬ tbmKw Xr∏q-Wn-Øp-d-bn¬ t]mkn‰ohv Xn¶n-ßn¬ hniz-kn°p∂ kam-\-a-\-kvI-cpsS Hcp tbmKw C∂v (P\p-hcn aq∂v Rmb-dmgvN) D®-Xncn™v 3.30- ˛ \v eb¨kv ¢∫v lmfn¬ (A-`n-tjIw

kn\na ˛C∂v sk≥{S¬ ( Ph :6991074)

]g-»n-cmP

I¨sh≥j≥ sk‚- d n\v FXn¿h- i w) tNcp- ∂ p. hnhn[ Xpd-I-fn¬ s]´ {]K¤- a - X n- I ƒ Cu hnj- b Øn¬ Xß-fpsS a\ v Xpd°p-∂p. `oI- c - X - b v s °- X n- c mb ktμ-ihpw t]dn C¥y-sbm´msI ss_°n¬ ]cy-S\w \S-Øp-hm≥ Xocp-am-\n-®n´p≈ kwL- Ø n\v CtX Znhkw bm{Xm-aw-K-f-ßfpw t{]m’m- l - \ hpw A¿∏n°pw.

cm-tLmjw P\p-hcn 3˛mw ]pXp-h’ - c - m-tLm-jc - m-hns‚ AUz. cRvPn\n kptc-jv, \- ° m¿°pw thZ- ] pcn XobXn Rmb-dmgvN sshIp- al- \ ob km∂n- ≤ y- a mbn kuay tI_nƒ Sn.-hn. DSa Km¿U≥kns‚ ]pXp-h’ - c - mt∂cw 4 apX¬ 10 hsc kp{]- k n≤ lmky- X mcw ]n.-Fk - v. tkma-\m-Y≥ F∂n- iw-k-Iƒ.''

sN≠-bnse A¤p-X-_m-e≥ aq∂mw hb- k n¬ tafw sIm´p-I. 7˛mw hb-kn¬ IYI-fn-°p-sIm-´p-I. 9˛mw hb n¬ Hcp Iem-Im-c-\mbn hntZ-i-]-cy-S\w \S-Øp-I. Bdmw hb-   n¬ tX∏pw Np´nbpw kzbw \n¿Δ-ln®v IY- I - f n- b n¬ Ac- t ߉w Ipdn- ° p- I . Xr∏q- W n- Ø pd Fcq¿ Iem-thZn apc-fn-bptSbpw kXy- ` m- a - b p- t Sbpw ]p{X≥ anYp≥ apc-fn-bpsS hnkva-b-I-c-amb t\´-߃ Xocp-t∂-bn-√. Fcq¿ t]m´bn¬ t£{X- Ø n¬ tafwsIm´n Iem-cw-KØv BZy-Nph- S p- I ƒ shbv ° p- t ºmƒ anYp\v aq∂v hbt  D≠mbn-cp-∂p-≈p. XpS¿∂v Ifn-t°m-´-bn¬ AarXm _me-tI-{μ-Øns‚ thZn-bnseØp-tºmgpw CXn\nsS Ggmw hb-   n¬ kwÿm\ bphP-t\m-’-hØn¬ tN®n aoc apc-fn-bpsS Ieym-W-ku-K-‘n-I-Ønse

iucy-KpW F∂ Nn´{][m\-amb thj-Øn¬ sIm´n kZ- k ns\ hnkva- b n∏n°ptºmgpw ASp- Ø sIm√w Xncq¿ bph-Pt- \m-’h- Ø n\p sIm´ptºmgpw Xr∏q- W n- Ø pd sk‚ v tPmk^vkv sslkv°qfnse Cu \memw ¢mkv hnZym¿Yn Bcp-tSbpw s\‰n

Npfn-∏n-®n-cp-∂n-√. 2009 sk]vXw-_-dn¬ \SØnb bqtdm-]y≥ ]cyS\Øn¬ anYp≥ c≠p-aW - n-°q¿ XnI®v Ac-ßn¬\n∂v IoNI-h[ - Ø - n\pw Incm-XØ - n\pw a±fw sIm´n. Cßs\ alm¤p-X-߃ ]eXpw ImWn°p-tºmgpw anYp≥ imkv{Xob-ambn sN≠tbm a±-ftam A`y-kn-®n-´n√ F∂-XmWv AXn- i - b - I - c w. F∂n´pw anYps‚ a\ pw ssIbpw tImepw tNcp-tºmƒ XmfØns‚ temIw Xmt\ hncnbp- ∂ p. ASp- Ø n- s S- b mWv tNcm- s \- √ q¿ i¶- c ≥Ip´n amcm-cpsS Iogn¬ Xmb-ºIbpw Aßm-Sn-∏pdw lcnbpsS Iogn¬ a±-fhpw Cu sIm®p Ie-mIm-c≥ ]Tn-®pXp-S-ßn-b-Xv. hnZKv[ ]T\w anYps‚ Iem- s s\- ] pWysØ C\nbpw ]cn-t]mjn-∏n-°p-I-tb-bp-≈p-sh∂v {]Xo-£n-°mw.

cqt]jv tat\m≥

sIm®n≥ t£{X-I-em-]oTw (ssh-‰n-e, s]m∂p-cp-∂n) 13˛mw hm¿jn-tIm-’h - Ø - ns‚ `mK-ambn Unkw-_¿ 25, 26 F∂o Xob- X n- I - f n¬ \SØnb Iema- ’ - c - ß - f n¬ imkv{Xo-b- kw-Ko-X-Øn¬ Xr∏q-Wn-Øpd F≥.-Fk - v.F - kv . - F - ® v . - F - k v . - F - k v . 9˛mw Ãm≥tU¿Uv hnZym¿∞n cqt]jv tat\m≥ H∂mw ÿm\w Ic- ÿ - a m- ° n. {]ikvX KmbnI Xr∏q-WnØpd KncnPmh¿Ω- b psS injy- \ mWv cqt]jv tat\m≥.

(2.15, 6.00, 9.30) (sh≈n, i\n, Rmb¿ 10.30)

{ioIe (Ph : 2777384)

\oe-Øm-ac (2.30, 6.00, 9.30)

{Spd I¨sh≥j≥ P\p-hcn 24-˛\v Xr∏q- W n- Ø pd cmP- \ - K cn bqWn- b ≥ Hm^v sdknU‚ vkv Atkm-kn-tb-j≥ ({Sp- d ) I¨sh≥j≥ "kwKaw 2010' P\phcn 24-˛\v \S-Øp-∂-Xn\v Xocp-am-\n-®p.

cmhnse 10-˛\v \S-°p∂ hnIk\ skan-\m-dn¬ Xr∏q-WnØp-db - psS hnI-k\w kw_‘n®v hnhn[ ]≤- X n- I ƒ Ah-X-cn-∏n-°pw. D®-I-gn™v "kwKaw 2010' s]mXp-k-tΩ-

f\w \S-°pw. s]mXp-k-tΩf\w tI{μ- a {¥n sI.- h n. tXmakv DZvLm-S\w sNøpw. kwK-a-Øn\v apt∂m-Sn-bmbn P\p-hcn 17-˛\v Iem-a-’cw kwL-Sn-∏n-®n-´p-≠v. tI{μ-˛-

kw-ÿm\ a{¥n-am¿, Fw.-]n.am¿, Fw.-F¬.-F.am¿, a‰v cmjv{Sob kmaq-lnI t\Xm°ƒ XpS-ßn-b-h¿ ]s¶-Sp°p∂ I¨sh≥j- \ n¬ hnhn[ sdkn- U ‚ vkv

Atkm-kn-tb-j-\p-Ifn¬\n∂v Bbn- c - t Ømfw t]¿ ]s¶- S p- ° p- s a∂v sNb¿am≥ hn.-]n. {]kmZpw I¨ho- \ ¿ hn.- k n. Ptb{μ\pw Adn-bn-®p.


4

SUNDAY

Jan. 3 to 9, 2009

Neighbourhood Events

kwKoXm \mb¿

Iºyq-´¿ ¢mkv \n¿am-tWm-ZvLm-S\w

21-˛m-aXv hm¿jnIw BtLm-jn®p Xr∏q-Wn-Øpd sX°pw-`mKw im¥n- \ - K ¿ sdkn- U ‚ v k v At m-kn-tb-js‚ 21-˛m-aXv hm¿jn-Ihpw \h-h-’-c-Zn\hpw Unkw- _ ¿ 31 hymgmgv N BtLm- j n- ® p. sshIp-t∂cw \S∂ s]mXpk- t Ω- f - \ - Ø n¬ Xr∏q- W n-

Øpd ap\n- k n- ∏ ¬ Iu¨kn¬ {]Xn- ] £ t\Xmhv B¿. thWp-tKm]m¬, Iu¨kn-e¿ A¿Pp\≥ F∂n-h¿ {]kw-Kn-®p. At m- k n- t b- j ≥ {]knU‚ v B¿. iin- [ - c ≥\mbcpw sk{I-´dn hn.-sI. cma-

N-{μ≥\mbcpw tbmK-Øn¬ ]s¶-SpØp kwkm-cn-®p. camtZhn IrX-⁄X tcJ-s∏-SpØn. Ip´n-IfpsS Iem-]c - n-]mSn- I fpw XpS¿∂v amPnIv t N m ‰ m - \ n - ° - c - b n s e tjmbpw D≠m-bn-cp-∂p. tUmIvS¿ ]Sn-bm¿ satΩm-dnb¬ tlman- t bm- ] - X nIv saUn-°¬ tImtf-Pnse _n.F-®v.-Fw.-F-kv. hnZym¿Yn\n kwKoX B¿. \mb¿°v Fw.Pn. k¿Δ-I-em-ime \mjW¬ k¿Δokv kvIow {]Imcw anI® thmf‚ nb¿°p≈ Ahm¿Uv. Fcq¿ tKm{io aTw Pn. cta-iv\m-b¿ ˛ at\m-ca Zº-Xn-I-fpsS aIfm-Wv.

hm¿jn-Im-tLmjw \SØn

{io\m- c m- b W Kpcp- a - μ n- c Ønse hmb-\i - m-eb - p-tSbpw Iºyq- ´ ¿ ¢mkn- t ‚bpw \n¿am-tWm-ZvLm-S\w P\phcn 11-˛\v Xn¶-fmgvN cmhnse 10-˛\pw 11-˛-\p-an-Sbv°v \S-Øphm≥ Xr∏q-Wn-Øpd Km‘n]pcw sX°pw-`mKw Sn.-sI. am[- h ≥ IpSpw- _ - b q- W n‰v s]mXp-tbmKw Xocp-am-\n-®p. tbmK- Ø n¬ {]kn- U ‚ v A\n¬Ip- a m¿ Np≈p- X d A[y-£-\m-bn-cp-∂p. sk{I-´dn Sn.-sI. kptcjvIp-am¿, Sn.-Un. kp\n¬, kptc-{μ≥ aWn-bw-]n-≈n, hn.]n. kenw, sI.-sI. cta-i≥, kptcjv tkm]m-\w, tKm]m-

e≥ Sn.-Pn., kp[m {]Im-iv, joem kPo-hv, \njm cmtP{μ≥, imcZm cm[m-Ir-jvW≥ F∂n-h¿ tbmK-Øn¬ {]kwKn-®p. IpSpw_ bqWn- ‰ ns‚ s]mXp-tbmKw P\p-hcn 24-˛\v Rmb-dmgvN ]I¬ aq∂n\v am¿°‰v tdmUn¬ k®n≥ \nhm- k n¬ sI. {ioIp- a mdns‚ hk-Xn-bn¬ tNcpw. kv I qƒ bph- P - t \m- ’ - h Øn¬ kΩm- \ m¿l- c mb bqWn-‰w-K-ß-fpsS Ip´n-Isf tbmK-Øn¬ A\p-tam-Zn-°pIbpw Ah¿°v D]- l m- c ߃ \¬Ip-Ibpw sNøpw.

DZvLm-S\w \n¿Δ-ln®p

Xr∏q-Wn-Øpd sX°pw-`mKw ]mhw-Ip-f-ßc {Ko≥ \K¿ sdkn-U‚ vkv Atkm-kn-tbjs‚ hm¿jn-Im-tLmjw {]kn-U‚ v kn.-F-kv. _mekp-{_-“W - ys‚ A≤y-£X - bn¬ \S-Øn. Xr∏q-Wn-Øpd ap\n- k n- ∏ ¬ Iu¨kn- e ¿

joe kXy-{h-X≥ DZvLmS\w \n¿Δ- l n- ® p. sshkv {]kn-U‚ v sI. kptc-jvIpam¿ kzmKX {]kwKw \SØn. IqSmsX tUm. C.-B¿. _me-Ir-jvW≥, lcn-l-c≥, A\n¬Ip- a m¿ F∂n- h ¿ {]kw-Kn-°p-Ibpw sNbvXp.

{Spd-bpsS sNb¿am≥ hn.-]n. {]km-Zv, P\-d¬ I¨ho-\¿ hn.-kn. Ptb-{μ≥, IqSmsX sX°pw- ` mKw bqWn- ‰ ns‚ sNb¿am≥ tPmkv, I¨ho\¿ lcn-lc kp{_-“-Wy≥ F∂n-hcpw {]kw-Kn-®p.

A`bw Ahm¿Uv Koh¿Kokv Ing-t°-S-Øn\v apf-¥p-cpØn Bÿm-\a - mbn {]h¿Øn- ° p∂ _tY¬ ImcpWym FPyp- t °- j ≥ B≥Uv Nmcn- ‰ - _ nƒ {SÃv sNb¿am≥ dh. ^mZ¿ Koh¿Kokv Ing- t °- S Øv CØ-h-WsØ s{]m^-k¿ sshtc-en¬ Icp-Wm-I-c-tat\m≥ ]pc- k v I m- c - Ø n\v A¿l-\m-bn. 2010 P\p-hcn A©n\v sshIo´v \men\v Xr∏qWn- Ø pd A`bw lmfn¬ tNcp∂ NS-ßn¬ sI.-Fk - v.F - ^ - v.C - . amt\-PnMv Ub-d-IvSdpw Fkv.-_n.-sFbpsS dn´- t b¿Uv P\- d ¬

amt\-P-cp-amb ]n.kn. ]n≈bn¬\n∂v At±lw Ahm¿ Uv G‰p-hm-ßpw. ktΩ-f\w sI. _m_p Fw.- F ¬.- F . DZv L m- S \w sNøpw. s{]m^. Icp-Wm-Ic-ta-t\ms‚ ktlm-Z-cnbpw A[ym-]n-I-bp-amb hnimew hnP-b≥ s{]m^. sshtcen¬ Icp-Wm-I-c-ta-t\m≥ A\p- k va- c W hm¿jnI {]`m-jWw \n¿Δ-ln-°pw. Xr∏q-Wn-Øpd ap\n-kn-∏¬ sNb¿t]- g vk¨ AUz. cRv P n\n kptcjv B[y £w hln- ° p∂ tbmK-

Øn¬ ap\n- k n- ∏ ¬ Iu¨kn-e¿ ]n.-sI. _nμp, "Z lnμp' Zn\-∏-{X-Øns‚ Id-kvt]m-≠‚ v sI. {]Zo-]v, _n.-]n.-kn.-F¬. (F¬]n-Pn) sIm®n-bpsS sSdn-´dn amt\P¿ sI. at\mPv F∂n-h¿ Biw-k-Iƒ t\cpw. {]ikvX KWn- X imkv{X ]WvUn-X\pw Xr∏qWn- Ø pd A`bØns‚ ÿm]- I - t \- X mhpw {]knU‚p- a m- b n- c p∂ s{]m^. sshtc-en¬ Icp-Wm-I-c-tat\ms‚ 13-˛mw Nca hm¿jnI Zn\-tØm-S-\p-_-‘n®v Xr∏q-

Wn- Ø pd A`bw BWv NSßv kwL-Sn-∏n-°p-∂-Xv. Icp-Wm-I-c-ta-t\ms‚ kvacWm¿Yw G‰hpw \√ kmaq ly {]h¿Ø- I \v A`bw G¿s∏-Sp-Øn-bn-´p≈ Ahm ¿Uv G‰p-hm-ßp∂ dh. ^m. Koh¿Kokv Ing-t°-S-Øns‚ Nmcn- ‰ - _ nƒ {SÃv Ai- c Wcpw Zcn-{Z-cp-amb Adp-]Øn-bt- ©mfw Ip´n-Isf ]Tn∏n®v hf¿Øn Pohn-X-Øntebv°v sIm≠p- h - c p∂ ÿm]-\-am-Wv.

almflm {KŸ- i m- e - b psS D]-hn-`mKw almflm ^nenw ¢∫n-t‚bpw hn‚¿ ^nenw s^Ãv 2009-˛-t‚bpw DZvLmS\w s]^vI P\-d¬ sk{I´dn _n. DÆn- ° r- j v W ≥ \n¿Δ-ln-®p. tbmKØn¬ A\q]v h¿Ω A≤y-£\mbn-cp∂p. ]n. kptc- { μ≥, tPm¨ s^¿Wm-≠kv, Un. at\m-l-

c≥, ]n.-F≥. taml≥Zmkv F∂n- h ¿ kwkm- c n- ® p. ssa°¬ dmUvt^mUns‚ C‰m- e n- b ≥ kn\na "Zn t]mÃv a m≥', "ans√- \ nbw amwt_m-˛s - sN-\okv tSmSvkn' (Z-£n-Wm-{^n-°), "Zn anÃdn Hm^v ]n°m- t km', "sN' F∂o kn\n-aI - ƒ {]Z¿in-∏n®p.

Real Estate

Ncaw

hkvXp hmßp-∂Xn\pw hn¬°p-∂X - n\pw hmS-Iho-Sn\pw kao-]n-°pI:

Ph: 9349 268969

`P-t\m-’hw kam-]n®p tIcf {_m“-W-k` Xr∏qWn-Øpd D]-k-`-bpsS B`nap-Jy-Øn¬ Unkw-_¿ 24 apX¬ 27 hsc 4 Znhkw \o≠p-\n∂ `P-t\m-’hw kp{]- k n≤ I¿Æm- S I kwKo-X⁄ ≥ F≥.-]n. cmakzman `{Z-Zo]w sImfpØn DZvLm-S\w sNbvXp. 24-˛\v sshIo´v 6.15-˛\v F.-hn.-sI. cmP- k nw- l s‚ t\Xr- X zØn¬ k{º- Z mb `P- \ tbmsS Bcw-`n-®p. Unkw_¿ 25- ˛ \v cmhnse 9˛\v {ioIm¥v˛sNss∂ AjvS] - Zn-bpw, sNss∂ cma-aq¿Øn A`wKv Io¿Ø- \ - ß fpw sshIo´v 4\v sslZ-cm-_mZv i¶- c - \ m- c m- b - W ≥ (Kp- c p) \ma-k-¶o¿Ø-\-hpw, sshIo´v 7˛\v apwss_ ]n.F- k v. IrjvW- a q¿Øn {ioIr-jvWm-ar-Xhpw lrZy-

ambn Ah-X-cn-∏n-®p. cmP-tKm-]m-es‚ t\Xr-Xz- Ww, BRvP-t\-tbm-’hw kaw-Kfw ]cy-h-km-\n-®p. Unkw_¿ 26- ˛ \v Øn¬ cm[m-am-[h Ieym- F∂n-h-tbmsS ]cn-]m-Sn-Iƒ cmhnse 8˛\v sNss∂ caW≥ `mK-h-X-cpsS t\Xr-XzØn¬ AjvS] - Z- n-tbmsS ]cn]m-Sn-Iƒ Bcw-`n-®p. D®bv°v 11-˛\v tUm. KtW-jv, 2˛\v ⁄m\m-\μ `P-\- aWvU-cnbpsS \ma-k-¶o¿Ø\w, 4.30˛\v sNss∂ Pm\-Io-cm-as‚ D]-\ym-kw, 6.30-˛\v Xr∏q-WnØpd `‡-aoc `P≥ aWvUen- b psS tZhXm [ym\w F∂n- h - b v ° p- t ijw 8˛\v sNss∂ caW≥ `mK-h-XcpsS t\Xr-Xz-Øn¬ Znhy-\maw, tUmtfm- ’ hw F∂nhbpw D≠m-bn-cp-∂p. kam- ] \ Znh- k - a mb Unkw-_¿ 27-˛\v cmhnse 8˛\v DRv O - h r- Ø n- t bmsS ]cn- ] m- S n- I ƒ Bcw- ` n- ® p. XpS¿∂v 9˛\v IS- b - \ - √ q¿

Fdn-bm´v inh-cm-a-ta-t\m≥ Fdn-bm´v inh-cm-a-ta-t\m≥ C.-F-kv.-B¿. tat\m≥ (84) hm¿≤-Iy-k-l-P-amb AkpJ- Ø m¬ kzh- k - X n- b n¬ \ncym-X-\m-bn. Ahn-hm-ln-X\m- W v . Ia- e m- h Xn (dn- ´ . A≤ym-]n-I) ktlm-Z-cnbpw ]n.- F ≥.- s I. ]Wn- ° ¿ ktlm-Zco `¿Ømhpw; ]tcX-\mb kzmX-{¥y-k-a-c-tk\m\n B¿´nÃv am[- h ≥, Fdn- b m´v ]tc- X - \ mb s{]m^. Pn.-sI. tat\m≥ F∂n-h¿ a‰p ktlm-Z-c-ßfp-am-Wv. kwkvImcw Xr∏qWn- Ø pd s]mXp- i v a - i m- \ Øn¬ \S-∂p.


5

SUNDAY

Jan. 3 to 9, 2009

Neighbourhood Events

am\w Ipe-[\w Fw.-hn. s_∂n (k-akvX tIcf kmlnXy ]cn-jØv kwÿm\ sk{I-´-dn) Chn-sS, Cu cmP-sIm-´m-c-Øns‚ a´p-∏m-hn¬\n∂v t\m°nbm¬ Xmsg Xr∏q-Wn-Øp-d-sb∂ sNdp-]-´-Ww. AXn-\p-a∏pdw hnim-e-amb sIm®n \K-cw. ]ns∂ A\-¥-X-t]mse Ad-_n-°-S-ens‚ \oen-a. \Ωƒ \n¬°p-∂Xv sIm®n cmPysØ alm-cm-Pm-°-∑m-cpsS HutZym-KnI hk-Xn-bn-emWv. Xr∏q-Wn-Øp-d-bv°-Sp-Øp≈ I\-I-°p-∂nse ln¬]me-kn¬. Cu sIm´m-c-s°-´n¬h-®mWv Ah-km-\sØ alm-cmPmhv cma-h¿Ω ]co-£nØv Ip™p-Æn-Ø-ºp-cm≥ cmPyw hn´p-sIm-Sp-°p-∂X - n\v {]Xn-^e - a - mbn Hcp ]©mwKw am{Xw tNmZn®v temIsØ hnkva-bn-∏n-®-Xv. AXn-\p-apºv Xriqcn¬ \S∂ sFIy-tI-cf ktΩ-f\w BXy-¥n-Ia - mbn Xs‚ cmP-ÿm-\sØ C√mbva sNøp-sa-∂-dn-™n´pw AXn\p ]n¥pW {]Jym-]n®v ktμ-i-a-b® tIc-f-h¿Ω alm-cmPm-hns‚ hmk-ÿe - hpw CXp-Xs - ∂-bm-bn-cp-∂p. A[n-Imcw \jvS-s∏-Sp-tºmƒ {`m¥p-]n-Sn-°p∂ F√m Ime-tØbpw `c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ°v kuay-ambn Hcp XncpØv tcJ-s∏-SpØp-Ib - m-bn-cp∂p sIm®n cmPy-Ønse Ah-km-\sØ almcm-Pm-°-∑m¿. Cu sI´n-S-Øns‚ hS-°p-`m-K-Øp≈ a{¥im-e-bn¬h-®v, sIm®n cmPyw C¥y≥ bqWn-b-\n¬ ebn∏n-°m-\p≈ hyh-ÿ-bn¬ N¿® sNøm-s\-Ønb hn.-]n. tat\m-\p-ambn kwkm-cn-°p-tºmgpw alm-cm-Pm-hn\v Nm©ey-sam-∂p-ap-≠m-bn-√. cmPy-Øn-\p-]-Icw Hcp ]©mwKw am{Xw At±lw Bh-iy-s∏-´p. hmgvNs - bm-gn™ alm-cm-Pm-hns‚ cmPy-`c - W - I - mesØ Ub-dn-Ifpw Bfl-I-Ym-]-c-amb Ipdn-∏p-Ifpw sIm®n-bnse tÉv B¿ss°-hvkn¬ kq£n-®n-´p-≠v. Cw•o-jn-emWv Ah-sb-√mw. F∂p-]-d-™m¬ t]mcm, kpμ-c-amb Cw•ojn¬ F∂p-Xs∂ ]d-b-Ww. kwkvIr-X-]m-WvUn-XyØnepw At±lw {]mK¤yw sXfn-bn-®n-cp-∂p. Aßs\ _lp-`mjm ]WvUn-X-\m-bn-cp-∂n´pw cmPyw ssIhn-´p-t]mIp-tºmƒ Aev]w-t]mepw ]cn-{`-an-°msX Hcp ]©mwKw am{Xw tNmZn®v kuay-\m-Im≥ At±-l-Øn\v Fßs\ Ign™p?

Imehpw ]©mw-Khpw Hcp X]m¬ap-{Z-tbmfw am{Xw hen-∏-ap≈ B ]gb \m´p-cm-PysØ `c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ Ncn-{X-Øn¬ Ahn-kvac-Wo-b-cm-Ip∂ \nan-j-am-Wv. F√m A[n-Im-c-tI-{μ-ßsfbpw cq]-h¬°-cn-°p-∂Xpw C√mbva sNøp-∂Xpw Imeam-Wv. A[n-Imcw ssIbn¬ hcp-tºmƒ A¥- mbn `cn°p-I. AXv \jvS-am-hp-tºmƒ Ime-KXn AS-bm-f-s∏-SpØp∂ ]©mw-K-a-√msX as‰-¥mWv Hcp cmPy-hw-i-Øn\v Cu ]mTw Hm¿Ωn-°p-hm≥ {]tbm-P-\-s∏-Sp-∂Xv? cmP-Iobap{Z-bn¬ iwJv, \ne-hn-f-°v, ]√°v F∂nhIƒ°p-]p-d-sa, Hcp hmIyw-IqSn tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. "am\w Ipe-[\w'. bYm¿∞ [\-ambn am\sØ IW-°m°nb IpSpw-_-]m-c-º-cy-Øns‚ Pm{KX sIm≠p-Iq-Sn-bmbn-cn-°Ww sIm®n cmPy-hwiw Ncn-{X-Øn¬\n∂pw A`nam-\-tØmsS Cd-ßn-t∏m∂p. ]ni-Ip-Iƒs°√mw Znhms\ Ip‰-°m-c-\m-°p-Ibpw t\´-ß-sf√mw Xß-fpsS IW-°n¬ Fgp-Xn-t®¿°p-Ibpw sNøp-∂-Xm-bn-cp-∂n√ Ah-cpsS `cW-co-Xn. It√-∏n-f¿°p∂ Iev]-\-IƒsIm≠v sIm®n-bpsS IcpØp‰ cmPm-sh∂ JymXn ]t£, i‡≥Xºp-cm\v am{Xw A¿l-X-s∏-´-Xm-bn-cp-∂p. a‰p-≈-h-scms° £m{X-[¿ΩØns‚ _mlp-_-e-Øn-ep-]cn kmXznI hnip-≤n-sIm≠mWv {]P-I-fpsS a\- n¬ ÿm\w Dd-∏n-®-Xv. Xe-ap-dIƒ ssIam-dnb IY-I-fn-eqsS cmPysØ ]gb Xe-apd cmP-hw-i-tØm-Sp≈ BZ-chv \ne-\n¿Øn. Ah¿°v cmPIp-Spw-_-tØmSv `b-am-bn-cp-∂n-√. kvt\lw Ie¿∂ _lpam-\-am-bn-cp-∂p. efn-Xa - mb thj-hn-[m-\ß - f - n-eq-sS, AXnepw efn-Xa - mb Pohn-X-N-cy-I-fn-eqsS cmPm-°-∑m¿ {]P-Iƒ°v Bcm-≤ycm-bn. ka-Im-enI P\m-[n-]Xy hyh-ÿ-bnse `c-Wm-[nIm-cn-Iƒ°v Hcn-°epw k¶-ev]n-°m≥ Ign-bm-Ø{X efnX-am-bn-cp∂p B Pohn-X-ssi-en. Hcm-fp-sSbpw k¶-S-Øn\p Imc-W-ambn kpIr-X-£bw hcp-Øp∂ bmsXm∂pw sNøcp-sX∂ Imcy-Øn¬ B cmP-hw-i-Øn\v \n¿_-‘-ap-≠mbn-cp-∂p. XpsS-Øp-Ssc F√m tImS-Xn-hn-[n-Ifpw FXn-cmb-Xn-s\-Øp-S¿∂v hgn-bm-[m-ca - mb Hcp IpSpw-_Ø - ns‚ \nehn-fn°p ap∂n¬ F√m tImS-Xn-hn-[n-Ifpw d±v sNbvXp-sImSpØ alm-cm-Pm-hns‚ \S-]Sn \nb-a-ta-J-e-bnse ]gb Xe-apd BZ-c-thmsS Ct∏mgpw ]d-bm-dp-≠v. Kpcp-hm-bq¿ tZh-kz-Øns‚ ]W-ap-]-tbm-Kn®v saUn°¬ tImtfPv XpS-ßm-\p≈ {iaw ISpØ FXn¿∏n-s\Øp-S¿∂v \S-°msX t]mbXv \ΩpsS ]ptcm-K-a\ tIc-fØn- e m- W v . ]s£, sjm¿Æq- c n¬\n∂v Xoh- ≠ n- ∏ mX sIm®n-bn-se-Øn°m≥ ]Wan√msX hnj-an® Ah-ÿbn¬ Xr∏q-Wn-Øpd {io]q¿Æ-{X-boi t£{X-Ønse kz¿Æ-sa-SpØv hn‰v Xoh-≠n-∏mX {]P-Iƒ°p-th≠n ]WnI-gn-®Xv Imew ssIsbm-gn™ B alm-cm-Pm-°-∑m-cpsS Ime-Øm-sW∂ Imcyw C∂v Bcv Hm¿Ωn-°p-∂p.

kmaq-ly-Po-hnXw kmaq-lnI Pohn-X-Øn¬ PmXo-b-amb hnth-N-\-ßfpw AXp-h-gn-bp≈ A\m-Nm-c-ß-fp-sams° A∂p-ap-≠m-bn-cp∂p. AsXms° \nb-aw-sIm-≠p-am{Xw ]cn-l-cn-°m-hp-∂Xm-sW∂p hniz-kn® eLp-_p-≤n-I-fm-bn-cp-∂n√ B ]gb `c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ. ]t£, kmaq-ln-I-amb A\m-Nm-c߃s°-Xnsc Db¿∂p-h∂ apt∂-‰ß - sf Hcn-°epw Ah¿ ASn-®-a¿Øn-bn-√. F∂-√, Nne-t∏mƒ ssÿcy-tØmsS AXn-s\-sbms° t{]m’m-ln-∏n-°p-Ibpw sNbvXp. \thm∞m-\\ - m-bI - c - n¬ Hcm-fmb ]WvUn‰v sI.-]n. Idp-∏s\ FdWm-Ipfw ImÃv lnμp tKƒkv sslkv°q-fn¬ A≤ym-]I-\mbn \nb-an® kw`hw AXn-\p-Zm-l-c-W-am-bn. Ah¿Æ\mb Idp-∏s\ kvIqfn¬\n∂v am‰-W-sa∂ kh¿Æ-cpsS Bh-iy-Øn-\p-ap-∂n¬ alm-cm-Pmhv hg-ßn-bn-√. FXn¿∏p≈-h¿°v kz¥w Ip´n-Isf kvIqfn¬\n∂v am‰mw. adn®p

hø F∂-Xm-bn-cp∂p cmP-IpSpw-_-Øns‚ \ne-]m-Sv. cmPysØ hnZym¿∞nIsf ]c-k-lm-bwIqSmsX Cw•o-jp-Im-cp-ambn CS-s]Sm≥ {]m]vX-cm-°p-∂-Xn-\pth≠n ÿm]n® alm- c mPmkv tImtf-Pns‚ hf¿®bn¬ cmPm-°-∑m¿ \¬Inb kw`m-h\ F√m-h¿°p-a-dnbmw. Hcn-°¬ sIm®n XpdapJw hnI-kn-∏n-°p-∂-Xn-\pth≠n alm- c m- P mkv tImtfPv Xriq-cnse B\-∏mdbv°p am‰-W-sa∂v \n¿t±i-ap-≠m-bn-cp-∂p. AXv Ip´nIƒ°v hnj- a - a m- I p- s a- ∂ dn™ cmPm-hns‚ Iev]-\, Xpd- a pJw B\- ∏ m- d bv ° p am‰m-\m-bn-cp∂p! CXp-t]mse F{X-sb{X kw`- h - ß ƒ. A[n- I m- c Øns‚ B¿{Z-apJw shfn-s∏Sp-Øp∂ CØcw IY-I-fneqsS sIm®n-bnse alm-cmPm-°-∑m¿ C∂pw Pohn-°p∂p. sIm®n cmPm-°-∑m-cpsS Bÿm\w F∂- d n- b - s ∏Sp∂ Xr∏q- W n- Ø pd AhcpsS HutZym-KnI hk-Xnbmbn amdn- b Xv 1855 apX¬°m-Wv. A∂v ln¬]mekv tImºu- ≠ n¬ \n¿Ωn® \mep-sI-´m-bn-cp∂p D≠m-bn-cp-∂-Xv. ]n∂oSv 1988˛¬ I\- I - ° p- ∂ nse BZysØ sIm´m- c - a mb ln¬ _w•mhv \n¿Ωn-®p. ]Sn- ™ m- d ≥ ssien- b n¬ \n¿Ωn® B _w•m-hns\ XpS¿∂v Imem-Im-e-ß-fn¬

]pXnb FSp-∏p-Iƒ D≠m-bn. C∂p≈ sIm´m-c-k-ap-®bw B hnI-k-\-{]-h¿Ø-\-ßfpsS ^e-am-Wv. Huj-[-kky-߃ Dƒ∏sS A]q¿Δamb kky- t i- J - c - ß ƒ Dƒs∏-Sp-∂ Cu sIm´m-c-h-f∏n\v 51.75 G°¿ hnkvXo¿Æ-ap-≠v. BsI 49 sI´n-S-ß-fp≈ Cu sIm´mc-k-ap-®-b-Øns‚ Xd-bpsS hnkvXo¿Æw 1,30,000 NXpc{i ASn-bm-Wv. sI´n-S-Øns‚ hS-°p-`mKsØ apIƒ\n-e-bn-ep≈ a{¥-im-e-bpsS Xmsg-bp≈ lmfn- e mWv sIm®n- b psS BZy- \ n- b - a - k - ` m- t bmKw tN¿∂- X v . 1905 G{]n¬ aq∂mw XobXn D®-Xn-cn™v 2.30-˛\v A∂sØ alm-cm-Pmhm-bn-cp-∂p \nb-a-k-`-bpsS DZv L m- S \w \n¿Δ- l n- ® - X v . hnin-jvSm-Xn-Yn-I-fmbn £Wn- ° - s ∏- ´ - h - c psS Iq´Øn¬ C∂sØ {InkvXy≥ _nj-∏p-am-cn¬ ]e-cp-ap-≠mbn- c p- ∂ p- s h∂v sIm´mcw tcJ-I-fn¬ ImWp-∂p. k`bpsS DZv L m- S \w \n¿Δln®psNbvX {]kw-K-Øn¬ Xs‚ P\-X-bpsS Db¿∂ kmwkvIm-cnI \ne-hm-csØ alm-cm-Pmhv {]iw-kn-°p-∂p≠v. \nb-a-k` Hcp ]pcp-jk-`-bmbn amdp-∂-Xn¬ cmPmhn\v Xmev]-cy-ap-≠m-bn-cp∂n√ F∂Xv Ct∂m¿°ptºmƒ A¤pXw tXm∂p∂ Imcy-am-Wv. ‘The election has

tijw 10˛mw t]Pn¬

F√m-hn[ ]pXp-h-’-cm-iw-k-Iƒ!

hoSpw ÿehpw hmßp∂Xn\pw hn¬°p∂Xn\pw ]WbhoSpIƒ°pw hmSIhoSpIƒ°pw kao]n°pI kn F≥ thWptKm]m¬, Fw Fw \mk¿

AΩ dnb¬ Fkvt‰‰v sh®e

Ph: 9946518319, 9847817023

kp`m- j nXw Poh pw p md tX acn-° pƒ m \ -߃w ImW e m P v \m epw m n \ m ∂X F∂ -h¿ `qX n \ . l p y p-≈ ∂ Al-\ -b-am-ebw j-a F∂v p. n l ¥ o i — n t ¥ K— h-c-a p-∂ ncw x ÿm ÿ m-cn-° w as‰- . tijm -cy-aXx ]cw hnN n¬]c ›-cyw Inam-› CX Wv B ¥m ˛ sI. {iodmw


cmyk 6

SUNDAY

Jan. 3 to 9, 2009

Neighbourhood Events

t]m

ì Im¿Up-I-fpsS temI-ØnemWv i¶-c-\m-cm-b-W≥ Xncp-hm-gn-tbmSv. 25 ss]k hne-bp≈ \qdv IW-°n\v, hnhn-[-bn\w Nn{X-ßfpw ]c-kyßfpw HcphiØpw adp-hiw apgp-h≥ Fgp-Xm-hp-∂-Xp-amb At\Iw taLZqXv t]mÃv Im¿Up-I-fpsS tiJcw Xs∂- b p≠v Xncp- h m- g n- t bm- S ns‚ ssIh-iw. ]gb Ime-Øv, IØp-If - n-eqsS am{Xw hnh-c-߃ ssIam-dn-bncp∂ Ah-kc - Ø - n¬, P\-߃ D]tbm- K n- ® n- c p- ∂ Xv IqSp- X epw t]mÃv Im¿Up-I-fm-Wv. A∂v 15 ss]k-bm-bn-cp∂p t]mÃv Im¿Uns‚ hne. ]n∂o-S-Xv, Ccp-]-Xpw, Ccp-]-Øn-b©pw Ct∏mƒ AºXpw ss]k-bm-bn. F∂m¬ taL-ZqXv t]mÃv Im¿Un\v 25 ss]ktb hne-bp-≈q. Ct∏m-fmcpw C≥e‚n¬ IØ-b-bv°p-∂Xv ImWm-dn-√. Fkv.-Fw.F pw Cu sabnepw ^mIvkpw hoUntbm tIm¨^d≥kn-Mpw, em≥Uv t^mWpw samss_¬ t^mWpsa√mw C{Xbpw {]Nm-c-Øn-emb ÿnXn-°v, IsØ-gpXp-∂-h-cpsS kwJy hnc-en-se-Æm-hp-∂{X Npcp-ßn°-gn-™p. F∂n´pw F√m h¿jhpw kplr-Øp°ƒ°v Im¿Uv Fgp-Xp∂ ioew i¶-c-\m-cm-b-W≥ XpS-cp-∂p. \yq Cb-dn\p am{X-a√ - , hnjp-hn\pw HmWØn\pw taLvZqXv t]mÃv Im¿Up-I-fn¬ Xncp-hmgn-tbm-Sns‚ ktμ-i-߃ X]m¬ in]m-bn-am¿ e£y- ß - f n- s e- Ø n- ° pw. Ct∏m- s f{X t]mÃv Im¿Up-Iƒ, Im¿Uv tiJ-c-Øn-ep-s≠∂v tNmZn®m¬, \qdv IW-°n-s\∂v DØ-cw. \qtdmfw hnhn-[b - n\w Im¿Up-If - p-≈X - n¬, G‰-hp-a[ - nIw taLvZqXv Im¿Up-If - m-Wv. Ch-bn-e[ - n-Ihpw a‰v kwÿm-\-ß-fn¬ \n∂pw kplr-Øp-°ƒ Ab-®p-X-∂-Xpw, F¬.-Sn.-kn. t]mb Ah-kc-Øn¬, t]m¿´v tªb-dn¬ \n∂pw I¬°´-bn¬ \n-∂pw, sslZ-cm-_m-Zn¬ \n∂pw a‰pw hmßn- b - X p- a m- W v . I¬°- ´ - b n¬ \n∂pw t]m¿´v tªb-dn¬ \n∂pw kz¥w A{U- k n¬ sIm®n- b n- t e- b v°- b ® Im¿Up-Iƒ Xncn-s®Øn HcmgvN Ign™mWv ssI∏-‰n-b-sX-∂Xv \ΩpsS t]mÃm-^o-kns‚ kv]oUns\ {]Xn-\n[o- I - c n- ° p- ∂ - X m- W v . sIm®n≥- ˛ 11 Fs∂- g p- X n- b - b ® Im¿Uv "Imen°‰n'¬ t]mbn, do Ub- d - d Iv S v sNbvXv sIm®n-bn-se-Ønb IYbpw h¿j-߃ Ign-™n´pw C\nbpw In´mØ Im¿Up-I-fpsS IYbpw Im¿U-b® AtX Znhkw Xs∂ ta¬hn-em-k° - m-c\v In´nb A\p-

`-h-I-Y-bn¬ \njv{]-`-am-bn-t∏m-bn. t]mÃv Im¿Un¬ am{Xw IsØ-gp-Xp-Ibpw Biw- k - I - f - d n- b n- ° p- I bpw sNøp- ∂ - X n¬ BtKmf kmº- Ø nI {]Xn- k - ‘ n°pw ÿm\-ap-≠v. \yq Cb¿ Im¿Un\v A©p cq]m apX¬ 100 cq]m hsc hnebpw AXb-bv°m≥ 4 cq]m apX¬ Xq°-Øn-\-\p-kcn®v Nm¿÷p-ap-≠v. F∂m¬, taLvZqXv t]mÃv Im¿Un\v 100 FÆ- Ø n\v 25 cq]tb hne-bp-≈q. Hcp h¿j-Øn¬ 200 Im¿Up-Iƒ, Biw-k-I-fmbpw hnti-jß-fm-bpw, ]{X-]w-‡n-I-fn-te-bv°p≈ IØp-I-fmbpw Ab-bv°p∂ Xncp-hm-gntbm-Sns‚ sNehv shdpw AºXv cq]m am{Xw. Cu samss_¬ t^m¨ bpKØn¬ t]mÃv Im¿Uns\ Bcpw ssa‚ v sNøm-dn-s√-¶nepw samss_¬ doNm¿÷v Iq∏-Wp-Iƒ Hc-hn-`m-PyL- S - I - a m- b n- Ø o¿∂n- ´ p- ≠ - t √m. Cukn Nm¿÷p-s≠-¶nepw ]ecpw doNm¿÷v Iq∏-Wp-I-fmWv D]-tbmKn- ° p- ∂ - X v . i¶- c - \ m- c m- b - W s‚ as‰mcp If- £ ≥ t^mdn≥ do Nm¿÷v Iq∏-Wp-I-fm-Wv. hntZ-iØp≈ kplr-Øp-°ƒ CXn-\t- ±lsØ klm-bn-°p-∂p-ap-≠v. ]gb t]mì Im¿Up-Ifpw samss_¬ do Nm¿÷v Iq∏-WpIfpw D≈-h¿ Xncp-hm-gn-tbmSns‚ tiJ- c - Ø n- t ebv°v apX¬°q-´m-°p-sa∂v At±lw {]Xo-£n-°p-∂p. (sam-ss_¬ : 9387506274)

Got a room full of Christmas gift packaging and wrapping paper? Don’t forget to recycle as much as possible! All that plastic packaging, cardboard and paper can go right back into production as next year’s recycled products.


7

F.-sI. tPmk^v

{Im ¥-Z¿in-bm-bn-cp∂

hnf- ß m- ´ n¬ IpSpw-_-Ønse Hcp ]q¿Δn-I≥ Xs‚ ]pcbn-S-Øn¬ Hcp IpSn-∏-≈n-°qSw ÿm]n®p \S-Øn-bn-cp-∂p. 1895-˛msS {]kvXpX hnZymebw hgn-b-cn-In¬ tImSw-Ip-f-ßc sk‚ v tPmk^vkv kvIqƒ F∂ t]cn¬ k¿°m¿ AwKo-Im-c-tØmsS ]tc-X-\mb hnf-ßm-´n¬ Im°n-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ Hcp ss{]adn kvIqfmbn {]h¿Øn-®p-Xp-Sßn. AXn-\p-tijw At±-l-Øn-t‚bpw hnizm-kn-I-fmb \m´p-Im-cp-tSbpw {ia-^-eambn ]≈n-bn¬ {]Xn-jvTn-®n-cp∂ {InkvXp-

a-X-Ønse BZysØ c‡-km£n- b mb hnip≤ Fkv X - ∏ mt\mkn (sk‚ v Ão^≥)s‚ Xncp-kz-cq]w hnip-≤s‚ Xncp\m-fn-t\m-S-\p-_-‘n®v {InkvXp-akv Ign-™p-hc - p∂ Rmb-dmgvN ]≈n-bn¬\n∂v BtLm-ja - mb tLmj-bm{X-bm-bn F√m CS-hI - ° - mcp- t Sbpw kl- I - c - W tØmsS kvIqfn¬ {]XnjvTn®p hW-ßn-bn-cp-∂p. CXp-aqew Xt±-i-hm-knIƒ°v At\Iw A\p{K-l-߃ e`n-®n-cp-∂p. Xncp- \ m- f n- t \m- S - \ p- _ ‘n®v hºn® I®-hS- h - pw Bƒ°q- ´ hpw kv I qƒ ]cn-k-cØv \S-∂n-cp-∂p. {]Z- £ nWØn∂n- S - b n¬ PmXn- ˛ - a X t`Z- a t\y ]ecpw hgn-]m-Sp-Ifpw Icna-cp∂p {]tbm-Khpw \S-Ønbn- c p- ∂ p. At∂ Znhkw s]cp-∂m-fn¬ k∂n-ln-X-cmbn-cp∂ A®\pw ]≈n `mc-hmln-Iƒ°pw kvIqƒ t\XrXzw

SUNDAY

Jan. 3 to 9, 2009

D®-`-£Ww \¬In-bn-cp-∂p. Ime-{I-taW Cu BtLmj-ß-tfm-Sp≈ Xmev]cyw Ipd™p Nne sIm√w Cu tLmj-bm{X apS-ßp-Ibpw sNbvXp. XpS¿∂v ]e¿°pw kmw{I-anI tcmK-߃ ]S¿∂p-]n-Sn-°p-Ibpw sNbvXXmbn ]d-b-s∏-Sp-∂p. AXns\ XpS¿∂p h∂ sIm√w {]mb-›nØ `mhtØmsS ]q¿Δm-[nIw `wKn-bmbn IqSp-X¬ hnizm-ktØm-Sp-IqSn Cu Xncp-\mƒ BtLm-jn®p t]m∂p. ]n∂oSp Xncp-\m-fn∂p hnip≤ sk_-kvXym-t\m-kns‚ kzcq]w {]tXyIw kwh-ln-®p-sIm-≠p-h∂p hW-ßnbn-cp-∂p. cmhnse Xncp-°¿Ω-߃°p-tijw hcp∂ CS-th-fbn¬ hnip-≤-cpsS A\p-{K-l-ßfpw {]Xo-I-ambn IW-

Supplement

°m-°p∂ I√pw Xqhm-ebpw Aºpw hnizm-kn-IfpsS `h-\-ß-fn¬ sIm≠p-h∂p hWßn kmbm”-tØmsS sN≠-hmZy AI-º-Sn-tbm-Sp-IqSn kv I qfn¬ sIm≠p- h ∂p Xncp- k z- c q- ] - ß fpw hln®p sshIp-t∂cw {]Z-£n-Wa - mbn aS-ßn-t∏mIp-∂t- XmsS NS-ßp-Iƒ Ah-km-\n-®n-cp-∂p. s]cp∂mƒ \S-Øn-∏n-∂p-th≠n ]tc-X-\mb hn.-sI. Ipcn- b m- t °m- b psS A≤y- £ - X - b n¬ sk‚ v Ão^≥kv Atkm- k n- t b- j ≥ hnizm- k n- I fn¬\n∂pw kw`m-h\ - I - ƒ ]ncn-®p Nne-hp-Iƒ \SØn-t∏m∂p! ]n∂oSv \ne-hn¬ h∂ IpSpw_ bqWn-‰p-Iƒ Cu Xncp-\m-fns‚ \S-Øn-∏n∂p ta¬t\m´w hln-®p-sh-¶nepw Cu IpSpw-_b - q-Wn‰p-Iƒ {]h¿Ø-\-c-ln-X-am-b-t∏mƒ aq∂v bqWn-

‰p-I-fpsS ]cn-[n-bn¬ h∂-h¿ sk‚ v tPmk^vkv Atkm-kn-tb-j≥ cq]oI-cn®p Xncp-\mƒ \S-Ønbn-cp-∂p. Ah-cpsS {ia-^-e-ambn kvIqfn\p kao]w c≠p-sk‚ v ÿew hne°p- h mßn Hcp Ipcn- i p- ] ≈n ÿm]n- ® p, Xncp- k z- c q- ] - ß sf AhnsS sIm≠p- h ∂p c≠p Znh- k sØ BtLm- j - ß tfmsS Xncp- \ mƒ D’m- l ]q¿Δw Ct∏mƒ \S-Øn-h-cp∂p. s]cp- ∂ m- f n\p Xte- Z nhkw sshIp- t ∂cw Ip¿ ∫m\ ˛ sImSn-I-b-‰w, eZo ™v , {]kp- t Z¥n hmgv N F∂nh \S-°p-∂p. ASpØ Znhkw Rmb-dmgvN hoSp-Ifn- t ebv ° v Asº- g p--≈ n∏p Ign™p Xncn-s®Øn sshIpt∂cw BtLm-j-]q¿Δ-amb Znhy-_en {]kw-Kw, {]Z-£nWw, t\¿® hnX-cWw F∂nh- t bmsS kam- ] n- ° p- ∂ p. Cs°m-√sØ Xncp-\mƒ 2010 P\p-hcn c≠pw aq∂p Xob-XnI- f n¬ ]q¿Δm- [ nIw Hcp- ° ßtfmsS BtLm-jn-°-s∏-Sp-∂p.


8

SUNDAY

Nne Nn√-d-°m-cy-߃ sIm®nbn¬\n∂pw 100 In.ao. AI-se, Bg-°-S-en¬ FÆ-˛{- ]-IrXn hmXI IΩojs‚ B`n- a p- J y- Ø n¬ FÆbpw {]Ir- X n- h m- X Ihpw Is≠- Ø p- h m≥ th≠n Ign™ BKÃv c≠n\v Bcw-`n® J\\w; ^pSv t _mƒ ZrIv k m£n hnh-c-W-°m¿ ]d-bp-∂-Xpt]mse H∂pw kw`-hn-°msX, bmsXm∂pw kw`-hn-°msX, Cu ASpØ Znh-k-ßfn¬ Ah-km-\n-∏n-®n-cn-°p-Ibm-W-t√m. GXm≠v Ggmbncw ao‰-tdmfw J\-\n-®n´pw FÆ-bp-tStbm hmX-I-Ønt‚tbm s]mSn- t ]mepw ImWm- Ø - X p- s Im- ≠ m- W t{X, J\\w \ndp-Øn-bn´v kna‚p-]-tbm-Kn-®p≈ "aqS¬' {Inb Bcw-`n-®n-´p-≈Xv. J\-\-Øn\p apt∂m-Snbmbn \S-Øs - ∏´ hn-iZ- a - mb k¿tΔ- b n¬ h≥ FÆ \nt£-]-ap-s≠∂ kqN\ e`n- ® - X ns\ XpS¿∂mWv J\\ b⁄-Øn-s\m-cp-sº´-sX-∂m-bn-cp-∂p, _‘-s∏´ A[n-Im-cn-Iƒ {]kvXm-hn-®ncp-∂-Xv. {]Xn-Zn\w tIhew \mep-tImSn cq]-bm-bn-cp∂p J\- \ - s ®- e - s h∂pw CXphsc FÆq-dp-tImSn cq]m am{X- a mWv J\- \ - Ø n- \ pth≠n sNe- h n- ´ - s X∂pw am[y- a - ß ƒ dnt∏m¿´p sNbvXp-I-≠p. sIm®n Bg°-S-en¬ \n∂pw kzcq-]n® kmºn-fp-Iƒ apwss_-bnse em_-d-´-dn-bn¬ kq£n-®p-hbv°p-sa∂ IΩo-js‚ Adnbn∏v Aev ] w Bizm- k Øn\p hI Xcp- ∂ p- ≠ v . AXpw-IqSn sNbvXn-√m-bn-cps∂-¶n¬ \mw F¥p sNøpam-bn-cp∂p? hº≥ {]Xo-£I - t- fm-sSbmWv FÆbpw {]Ir-Xn-hmX-Ihpw Is≠-Øp-hm-\p≈ Xpc-°¬ {Inb kam-cw-`n®Xv! ]e al-Ømb kwKXn- I ƒ°pw amXr- I - b mbn `hn-®n-´p≈ tIcfw FÆ J\-\-Ønepw H´pw ]n∂n¬ \ne-sIm-≈p-hm≥ Xøm-dn-√mbn- c p- ∂ p. ]›n- a - X o- c sØ BZysØ Bg-°-S¬ J\\- a mWv BKÃv c≠n\v FÆ-˛{- ]-Ir-Xn h - m-XI IΩoj≥ sNb¿am≥ e£-Wsam-sØmcp \mfn-tI-c-ap-S®v DZvLmS\w sNbvX- X v. kvs]j-embn \ntbm-Kn-°s∏´ ]qPmcn Ah¿Iƒ IS¬ ]qP \S-Øn-b-tijw sNb¿am-\-t±y-Øns‚ eemS- ^ - e I at≤y ]q¿W- N {μs‚ BIr- X n- b n¬ Hcp Xne- I hpw ^n‰p- s Nbv X p sImSp- Ø p, J\- \ - Ø n\p apºm-bn-Øs∂! CXn¬°hn-s™¥p I¿ΩamWv AXoh Pm{K-Xt- bmsS \S-tØ-≠-sX∂v imkv{X⁄¿ Xs∂ A`n-{]m-b-s∏-

FÆqdp tImSn-bpw, Hcp \mfn-tI-c-hpw... ]\-Ømgw ´n- ´ p≈ J\- \ - { In- b bv ° p {]mcw-`-ambn A\p-jvTn-°phm- \ p- ≈ Xv? GXm\pw h¿jw apºv sImSp- ß √q¿\n∂pw \qdp In.-ao. AIse, Xoc-°S- e - n¬ "Ipgn-°¬' Bcw- ` n- ® n- c p∂p F∂pw F∂m¬ Hcu¨kv FÆt]mepw Is≠-Øp-hm≥ Ign™n-´n-s√∂pw sNb¿am≥ shfn-s∏-Sp-Øn-b-Xmbn am[ya-߃ dnt∏m¿´p sNbvXn-cp∂p. AXm-bn-cn-°mw, Xoc-°S-en¬ \n∂pw Bg-°-S-entebv°p \oßp-hm≥ IΩojs\ t{]cn-∏n® tNtXm-hnImcw! J\-\-Øn¬ Ccp-]Øn-\mep aWn-°qdpw apgp-Inbn- c p∂ imkv{X- ⁄ ∑m¿°pw kmt¶-XnI tIa∑m¿°pw `b-¶c kuI-cy-ßfmWv J\- \ - ° - ∏ - e n¬ G¿s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂s - X-∂pw, Ãm¿ tlm´-ep-I-fn¬ e`y-amIp∂ `£- W - ß - t f- ° mƒ sa®-amb Blmc ]m\o-bßfpw a‰p hnt\m-tZm-]m-[nI-fp-amWv k÷-am-°-s∏-´sX- ∂ pw, \q‰n Ccp- ] Xn¬]cw a\p- j ym- fl m- ° fmWv J\\ ZuXy \n¿Δ-lW- Ø n- \ mbn jn∏n- \ p≈n¬°n-S∂v Atlm-cm{Xw tkh- \ a\pjv T n- ® - s X∂pw ]{X-߃ dnt∏m¿´p sNbvXncp- ∂ p. GXm- b mepw AsXm∂pw tIhew am[ya krjvSn-I-fm-Ip-hm≥ hgn-bn√, F∂p Icp-Xmw.

MATRIMONIAL

]pXp-h-’-cm-iw-k-Iƒ

BRIDE WANTED

{iotZhn

Nair Boy, 33 yrs, B.Com, Makayiram, Sudhajathakam, Height 163 cm., Medium Complexion, Builder (Flats & Villas). Seeks Suitable Alliance

Hu´vtUm¿ shPnt‰dnb≥ Im‰dnwKv k¿Δokv tNm¡m\n°c

Ph : 93497 84191

{iotZhn temUvPv

BiwkItfmsS

Tripunithura’s Durbar

Jan. 3 to 9, 2009

\ΩpsS \m´n¬ Nne Nn´n-°-º-\n-Ifpw ]W-an-S]mSp ÿm]-\-ßfpw {]Xy£-s∏-Sm-dp-≠v. Ah¿ XßfpsS ÿm]-\-߃ Bcw-`n°p∂ Ah-k-c-Øn¬ Hcp kºq¿W t]Pv ]{X- ∏ - c kyhpw t\m´o- k p- I fpw £W-°-Øp-I-fpw, tXßmX√n DZvLm-S-\hpw \ne-hnf°p IØn- ° - e pw, Xmes∏men ]nSpØhpw F∂p-th≠, F√m Xc- Ø n- e p≈ B¿`mS {]I-S-\-ßfpw Actß-‰m-dp-≠v. HSp-hn¬, Ic°m-sc-∏‰ - n®v tImSn-If - p-ambn amt\-PnwKv Ub-dI - vSd - ∑ - mcpw sNb¿am-∑m-cp-sams° apßna-db - p∂ ka-bØv t\m´o-kp-

an-√, ]c-ky-hp-an√, Adn-bn-∏pan√, H∂p-an√! GXm-≠-Xpt]mse Xs∂- b mWv k¿°m¿ Im¿Ωn-I-Xz-Øn¬ Bcw-`n-°p∂ ]e ]≤-Xn-Ifp-tSbpw IYbpw! tXßm DSbv°epw hnf°p IØn°epw B\sb Fgp-∂-≈n°epw Hs°-bmbn Bcw-`n°p∂ ]cn- ] mSn ]cm- P - b s∏´p "j´-dn-Sp∂' thf-If - n¬ ta¬∏-d-™-h-sbm∂pw ImWn-√. F¥n-\-[n-Iw, kzX{¥ Zcn{Z B¿j-`m-c-X-Øn\v 180 Zn\-߃sIm≠v J\-\-bn-\Øn¬ 800 tImSn cq]bpw Hcp \mfn-tI-chpw (D-ZvLm-S\-Øn-\p-S-®-Xv) t]mbn-°n´n F∂p- ] - d - ™ m¬ Ign™t√m! Hcp Xncp- a - ≠ ≥ tNmZyw IqSn tNmZn-®n´v Cu Ipdn-∏h - k - m-\n-∏n®p If-bmw. "Aºnfn AΩm- h - \ n¬ Pemwiw Is≠- Ø nb imkv{X-Øn-\v, J\-\-Øn-\pap≥]v Pe (k-ap-{Z)-Øn¬ kvt\lmwiw Dt≠m C√tbm F∂ Imcyw Is≠Øp- h m≥ Ign- b m- ™ sXt¥?' lc-W-^ew:

inYne Nn¥-Iƒ

86- ˛ - I m- c - \ mb B{‘ Kh¿W¿ ssewKn-Im-]-hm-ZØn¬ IpSp- ß n- b - X n- \ m¬ cmPn-h-®p. AÆm≥ aqØmepw acw-Ib‰w ad-°n-√. **** t£a-Im-cy-߃ F√m P\hn-`m-K-߃°pw \S-∏m-°nbn´pw CS-Xp-ap-∂Wn tXm‰pt]m-Ip-∂Xv ""\n¿`m-Kyw-sIm≠mWv'' ˛ ]n.-sI. {ioaXn {Kl- ∏ ng tZmj- ß ƒ°v t{ijvT-amb ]cn-lm-c-amWv `mKy-c-Xv\-°-√p-Iƒ [cn-°p∂- X v. H∂v ]co- £ n®p t\m°-cptXm? **** tIc- f - Ø n¬ aZyw D¬]mZn∏n°p∂ aq∂v UnÃn-e-dnIƒ Bcw-`n-°p-∂p. AXn¬ Hsc- Æ - s a- ¶ nepw apßn-Ø-∏n-bm¬ apØv, Nme"°pSn'bn¬ thWw. **** Ic-bv°-Sn-™m¬ I°! hnt\m-Z-k-©m-cn-Iƒ°p≈ hnk N´- ß ƒ k¿°m¿ I¿i-\a - m-°n-bX - ns\ hntZ-iImcy kl-a{¥n iin Xcq¿ ]cn-lk - n-®p. Xcq-cns\ Fkv.Fw. Irjv W ≥ Xm°oXp sNbvXp. MAIN ROAD, \mbpsS hmsemcp ]¥oTripunithura - 682 301. cmt≠ ˛ °mb-X-am-In\ Ipg-e-Xn-emPh : 2779080 °n, Mob : 9447369324 ]ns∂-sb-Sp-ØXp t\m°pt∂cw DEALERS : apt∂t∏mse hft™ HERCULES ImWq ˛ Ip©≥\-ºym¿ BSA, HERO **** AVON CYLES tZiob ss{Iw sdt°m¿Uv

ERIYAT CYCLE EMPORIUM

NANAS

Dealers in Quality COFFEE Coffee, ChicoryWORKS & Tea

_yqtdm- b psS IW- ° n¬ tIcfw ss{Iw \nc- ° n¬ ap∂n¬! am{X-a√ tZiob Xe- Ø n- e p≈ sIm≈, sIm≈n- s h- ∏ v, Iem- ] w, kwL-S\ F∂n-h-bn¬ 11% tIc-f-Øns‚ kw`m-h\! Cs°m-√hpw Ahm¿Uv e`n°ptam amtj? **** ""\ntXym-]-tbmK'' km[-\ß-fpsS hne-°-b-‰-Øn-s\Xnsc Hcp t{SUv bqWn-b≥ Unkw. 29-˛\v tIc-f-Øn¬ l¿Øm¬ \S-Øn. {Km‚ v kIvkkv! 24 aWn-°qdn- \ p- ≈ n¬ kz¿Æ- h ne ]h\v 120 cq] Ipd-™p. **** emh- e n≥ tImSXn Ib- d ptºmƒ £oWw ]m¿´n°v ˛ amXr-`qan Bcp-]-d™p £oWw hcpsa∂v ? Agn- a Xn t]msebp≈ tIkp-I-fn¬ Ct∏mgsØ {]Xn- I ƒ Kh¿W¿am¿, apJy-a{- ¥n-am¿, No^v PÃn-kv, Un.-Pn.-]n.-am¿, Fw.-]n.-am¿, ]m¿´n sk{I-´dn- a m¿ F∂n- h - c s√? CXv A¥- ns‚ e£-W-as√? **** 1984-˛se kn°v Iq´-s°me tI n¬ tIm¨{Kkv t\Xmhpw ap≥ Fw.- ] n- b pamb kmP≥ Ipam- d ns\ t{]mkn- I yq´v sNøm≥ U¬ln e^v. Kh¿W¿ A\p-aXn \¬In ˛ dnt∏m¿´v Im¬ \q‰m-≠n-\p-tijw Hcp _en-bm-Sns\ In´n! ****

Opp.Main Post Office, Tripunithura Ph: 2777329, 94470 48861

Kottavathil Jokes


9

SUNDAY

Jan. 3 to 9, 2009

Parents,Children & Youth of Tripunithura Gift Sponsored by

Puzzles are wonderful brain refreshers; they not only stretch our brains and explore how to solve problems, but they also teach our brains to work in new ways.

NEW YEAR OFFER Cotton nighties just Rs. 150 only

HAPPY PUZZLING...

Gift Sponsored by

Edayalil Shopping Complex, East Fort Gate, Tripunithura. Ph: 0484-2775243

175th Issue - Answers

SHOP TILL U DROP…..

H K A K P D H Z Q K F W F Y J N B T Y Q

Y S T N U O C S I D V A R S V G W A P N

R B J R Y T Z H P K B E T E O C O E U A

C N A P O Z T D L U L A T O B W R G Q I

W L F O I P H D L L N W W H I F M Y F K

ATTRACTIVE COOKINGRANGE HANDBAGS SHOES

R W O Y P L H O E K A I F S U P Q I Z I

A Q S C V W U W T R W W J M W Q R D S K

H I H D G S E O S Y C A E A I M N D W F

M X O E K J P U O C T S I U C M D V G A

COSMETICS CROCKERY TANKTOPS JEWELLERY

.................... THROUGH A WEEKLY LUCKY DRAW ONE WINNER WILL GET A GIFT SPONSORED BY :

D P R E Y S B X G S I S T V Q K O Y C C

X T T O V Y C S S V R T E S P X E Y V R

T F S C R I Z N L G K O E S G Y O T J O

E W Y Q N N T G Y E A D S M I B C X S C

K S B F L B T C E D E B N Z S A M H S K

K U Y S Q T V D A V B H D N I O L H E E

SHORTS JACKETS DISCOUNTS HIGHHEELS

C X E I H S X F L R J J H N J E C T I R

T C T T Q U V F I I T M C G A N E S V Y

I Z H O H O U O S O F T P Q I H D H L J

C O O K I N G R A N G E A Q P H M W Z N

Mob : 9142023675, 9946405120

Fox Trail….

The Grand Kerala Shopping Festival is in its full swing from December till mid January. Hidden in the grid are words related to shopping. Find them out and enjoy…Happy shopping…

BULLS N BEAR SEARCH…… Sensex turns 25 on 1stJan2010… BSE Sensex or Bombay Stock Exchange Sensitive Index is a valueweighted index composed of 30 stocks that started January 1, 1986. These companies account for around one-fifth of the market capitalization of the BSE.Hidden in the grid are words related to stock market. Find them out and enjoy the ups and downs of the stock markets…

U W P L L M H G L N Z X G R Q G K S Y A

R H E

H Z H F X G H I

F

S K Q E Z A

F

E

K M R M

P

S

I

Z Z

I

E

T

V M N O Q O D

A I O M P H R A

E P T M Y

J

I

C

I

A H V T

F G M D K

Z Y T R H G H U U A U T

E V I T I S N E

S G L

F

I

R O E

X A R C

P C I G Q A G F W I

I

R U

N C E

B Z T O

P A H S S B U E Q U Z

E N

P A Z

V B I

V

I O N

L U A Z Q T

E

P

L

X U W L

F H I C O K Q U G M A

P

E R R M J R

I

I X

P J

T

Y T

V I E W J D W J

C N

I

F N

A

P E O P I Q M Q N T O A O

T R S W S O S

V E S T O C K S Q E N B C

D T

R I Y T B U G N T S

T U M

N D E M H C X

I

C

J L

R

Z W R S M L

X O M F

Z

L

A

Z

J N T E Y E

F E T F

L O

K

S D K A S Q

B G F

T R R N M C P R D K N Q Y O L U T

D M N

J

J A Y

Y V D R Y O M

.............. THROUGH A WEEKLY LUCKY DRAW ONE WINNER WILL GET A GIFT SPONSORED BY :

Just Bornn

E V G K H Z

V T C Z

X

S

E J A O W E V D S I

J

A S

MARKET CAPITALIZATION INDEX INVESTORS STOCK

PERFORMANCE DERIVATIVE SCRIPS PRIMARY LIQUIDITY

Z

CONTINUITY DIVISOR INVESTMENTS OFFSET

Conceptualization & created by V. Vishnukumar

Exclusive Baby Shop

SHERINA JAMES

I

A G E P W N G V Y B

C V G P

S.N. Junction, Tripunithura 682 301. You can also email us at contact@tripunithuranews.in

A U

R O T S E V N I

X V

Dhoom..Dhaam…

N W C S O

F U X L

S

L C D G A V

Send entries with your full name, address & Telephone numbers to:

174se hnP-bn- :

F

E

PERFUMES FABULOUS

Tripunithura News,

Z Q S

X G X Y K R

for Answers... read next week Issue

THE PAVILION : MERINA JAMES

JUST BORNN KIDS SPACE

Dear kids, Let our Tripunithura know what your talents are. We do not & will not judge any of your contributions. This is your space. If space permits we will incorporate all your contributions.

Aparana KK IV C Toc H Public School

G‰hpw \√ Nn{X-Øn\v kΩm\w e`n°pw

Varsha Nishadan III A St. LPS Kodamkulangaraa

Shilpa Sasidharan VI D Chinmaya Vidyalaya, TPRA

Exclusive Baby Shop for New born care products, Soft toys, learning products, pre school electronics, infant toys, creative play, roll play, fun to learn, outdoor play, crazy cushion furnishing, Body care & cosmetics, Soft bed & pillows, Jewellers & Imitations, gift & paintings, Decorative articles


10

SUNDAY

Jan. 3 to 9, 2009 This time I am limiting my words as everything, which I wrote last week remains same except, that the chance of NIFTY touching 5500 has improved. However, we might see a decline in the early part of the week before it takes off to 5500.

MARKET NEXT WEEK

SATISH KUMAR www.ftalarms.com

Neighbourhood Events

SALE / LEASE \S-°mhv Fw.-F¬.-F. tdmUn¬ ˛ H‰ hoSv

hmS-Ibv°v sIm∏-dºv ˛ Fcq-cn¬ H‰ hoSv 9447026751, 9495676711

5˛mw t]Pv XpS¿® been constituted on a broad franchise and there is no sex disqualification’ F∂v cmPm-

Xmb-ºI Ah-X-cn-∏n-°p∂ s]¨Ip´n

Xr∏q- W n- Ø pd t]msemcp alm-t£-{X-Øn¬ {]kn-≤amb hr›n- t Im- ’ - h - ° meØv tIc-f-Ønse {]K¤ Iem-Im-c-∑m¿ am{Xw XmbºI Ah-X-cn-∏n-°p∂ thZnbn¬ Hcp s]¨Ip-´n. AXpw lcn-P≥ hn`m-K-Øn¬s∏´ Ip´n Xmb- º I Ah- X - c n∏n°pI Hcp Ncn-{X-kw-`hw Xs∂-bm-bn-cp-∂p.

2005-˛se hr›n-tIm-’h - Øn¬ Xmb-ºI Ah-X-cn-∏n°m≥ Ign- ™ Xv F´mw ¢mkp-Im-cn-bm-bn-cp∂ cRvP\ kPo-h\v Hcp P∑km-^eyw Xs∂-bm-bn-cp-∂p. {]kn≤ sN≠ Iem-Im-c\mb Xr∏q-Wn-Øpd kPohs‚ ]pXn-{Xn-bmb cRvP\ hf¿∂-Xp-Xs∂ sIm´ns‚

temI-Øn-em-Wv. sIm´v XpS- c m- \ p≈ `uXnI kml- N - c y- ß ƒ s]¨Ip-´n-Iƒ°-\p-Iq-ea - √ - mØ-Xn-\m¬ cRvP\ Xs‚ cwKw ]n∂oSv \rØ- Ø ntebv°p am‰n. B¿-F¬hn tImtf-Pn¬ _n.-F. tamln\n-bm´w Iem-Im-cn-bmWv Cu ]gb sN≠ Iem-Im-cn.

taS-°qdv (A-iz-Xn, `c-Wn, Im¿Øn-I 15 \mgnI) Cu hmZw s]mXpth \√Xm-Wv. D∂Xcmb hy‡nI-fn¬\n∂v t\´w D≠m-Ip∂p. ]´m- f w, t]meokv hn`m-K-ß-fn¬ D≈-h¿°v t\´w D≠m- I p- ∂ p. ]q¿ΔnI kzØv e`n- ° p∂p.

CS-h-°qdv

\nß-fpsS Cu BgvN

Bgv N - b m- W n- X v . ZpxJw IqSp- ∂ p. sshjvWh t£{X-Z¿i\w sNbvXm¬ Zpcn- X m- h - ÿ bv ° v I\w Ipd-bp-∂p. F{Kn-sa‚n¬ Cu BgvN H∏p-sh-bv°mXn-cn-°p-I.

aI-c-°qdv (D-{Xm-Sw 45 \mgnI, Xncp-thmWw, Ahn-´w 30 \mgnI) [\m-K-a\w D≠m-Ip-∂p. IpSpw- _ - Ø n¬ Ielw D≠m-Ip-∂p. ]nXr-Xp-ey(Nn-Øn-c 30 \mgnI, tNmXn, cmb P\-ßsf kμ¿inhnimJw 30 \mgnI) °pw. AXn-Yn-Iƒ IpSpw-_hyh- k mb cwKØv A`n- Øn¬ hcp-∂-Xm-Wv. tZhohr≤n D≠m-Ipw. [\m-K-a\w t£-{X-Z¿i\w \√-Xm-Wv. IqSp-∂p. hm°v ]men-°m≥ Ah-kcw D≠m-Ip-∂p. Ip´n- Ipw`-°qdv Iƒ°v Acn-jvSX D≠m-Ip- (A-hn-´w 30 \mgnI, NX-bw, ]qcp-cp-´m-Xn 45 ∂p. \mgnI) hr›nI°qdv ssZhm-[o\w D≈ BgvN(hnimJw 30 \mgnI, bm- W v. ico- c - t cmKw A\n-gw, Xrt°´) IqSm≥ km[y-X. hmX-tcmKn-Iƒ {i≤n-°-Ww. ChhoSp- ] Wn Bcw- ` n- ° p- ∂ p. cpsS k¥-Xn-Iƒ°v Pzcw hml\w hmßm≥ \√ IqSm≥ km[y-X. BgvN-bm-Wn-Xv. k¿∏-Øn\v hgn-]mSv \S-Øp-∂Xv DØ- ao\-°qdv aw. am\-knI ZpcnXw h¿≤n- (]q-cp-cp-´m-Xn 15 \mgnI, °p-∂p. D{X-´m-Xn, tch-Xn)

(Im¿Øn- I 45 \mgnI, tcmln-Wn, aI-bn-cw 30 ∂p. am\-kn-I-ambn Xf¿® \mgnI) A\p- ` - h - s ∏- S p- ∂ p. _‘pH∂n- e - [ nIw ÿe- Ø p- °ƒ i{Xp°- f m- I p- ∂ p. \n∂v hcp-am\w D≠m-Ipw. tcmKw D≠m-Ip-∂p. sXmgn¬ta-J-e-bn¬ Db¿ Nnß-°qdv ® D≠m- I p- ∂ p. hnLv \ - (a- I w, ]qcw, D{Xw 15 ߃ IqSp-∂p. intcm-tcm-K- \mgnI) ߃ h¿≤n-°p-∂p. Imcy-X-S w amdp-∂p. [\w hchv Ipd-bp∂p hmIvtZm-janYp-\-°qdv ߃ h¿≤n-°p-∂p. imco(a-I-bn-cw 30 \mgnI, cnI £oWw h¿≤n-°p-∂p. Xncp-hm-Xn-c, ]pW¿Xw 45 BgvN Ah-km\w \√-Xm\mgnI) Wv. Cuiz- c m- [ o- \ w, `mKyw I∂n-°qdv F∂nh D≠m-Ip-∂p. I≠I- i \n Bb- X n- \ m¬ (D-{Xw 45 \mgnI, AØw, NnØn-c 30 \mgnI) imkv X m- h ns‚ ASpØv F≈p-Xncn IØn-°-Ww. hmX-tcm-Kn-Iƒ°v {]Xn-Iqkmº- Ø nI Imcy- Ø n- em-hÿ BWv. hnhmlw \mbn tZho {]m¿∞\ \S- B t e m - N n - ° p - ∂ - h ¿ ° v [\p°qdv Ø-Ww. XS w t\cn-Sp-∂p. IpSpw-_- (aqew, ]qcm-Sw, D{XmSw 15 ˛-sXm-gn¬ ZpcnXw IqSp-∂p. \mgnI) I¿°n-S-I-°qdv Cu Iqdp-Im¿°v s]mXpsh Xpem-°qdv A{X Xr]v X n- I - c - a - √ mØ (]p-W¿Xw 15 \mgnI, ]qbw, Bbn-eyw) Zpcn-Xw, t¢iw, Acn-jvSX F∂nh D≠m- I p- ∂ p. sXmgn¬ ZpcnXw h¿≤n-°p-

hns‚ {]kw- K - Ø n¬ ]dbp∂ `mKw C∂pw k`-Ifn¬ h\nXm kwh-cW - _ - n¬ ]mkm- ° m≥ Ign- b mØ \ΩpsS cmjv{Sob t\Xr-XzØns‚ IÆp-Xp-d-∏n-t°-≠Xm-Wv. \nb-a-k` Hcp {]lk-\a - mbn amd-cpXv F∂ Dt±iy- t Øm- s S- b m- I Ww Xncs™-Sp-°s - ∏´ A\u-tZym-KnImw-Kß - ƒ°v `qcn]£ap≈ coXn k`-bpsS LS\ \n¿Æbn-°-s∏-´n-cp-∂-Xv. B \nba- k ` P\m- [ n- ] - X y- Ø ns‚ hf¿®-bn¬ henb ]¶p-hl - n®p. ]Wv U n‰v Idp- ∏ \pw ktlm- Z - c ≥ Aø- ∏ \pw Dƒ∏sS kmaq- l nI ]cnjvI¿Øm-°-fpsS D÷z-eamb hmZ- a p- J - ß ƒ k`sbbpw cmPy-sØbpw am‰na- d n- ° m≥ XpS- ß n. Imew ]Xps° amdn- Ø p- S - ß n- b t∏mgpw alm-cm-Pm-°∑ - m¿°v Nm©eyw D≠m-bn-cp-∂n-√.

tUm. tKmhn-μ≥ \ºq-Xncn t^m¨: 9846796680

Cu Iqdp-Im¿°v A\p-Iqe-a-√mØ BgvN-bm-Wn-Xv. ZmºXyZpcnXw, [\ZpcnXw F∂nh IqSp∂p. Zqc-bm{X am‰n-sh-bv°p-∂Xv DØaw. hnZym¿∞n-Iƒ {i≤n-°pI.

Ifn-t°m´ ]me-kn\p kao]w tPymXn-jm-e-b-Øn¬ Xn¶ƒ, hymgw Znh-k-ß-fn¬

Ccp-≠-N¿Ωw tX≥ apJ-Øp-]p-c´n 15 an\n-‰n\p-tijw Igp-In-°-f-bp-I. sNdp-]-b¿s]m-Snbpw sh≈-cn°m- \ ocpw Xpf- k n- \ ocpw tN¿Øp an{inXw apJ-Øp-]pc´n 20 an\n-‰n-\p-tijw XWpØ-sh-≈-Øn¬ Igp-In-°-f-bpI. Nμ-\hpw tdmkv hm´dpw \mcßm-\ocpw tN¿Ø an{inXw ]pc-´p-∂Xpw \√-Xm-Wv.

k®p chn, \b\ sl¿_¬ _yq´n ¢n\n°v t^m¨: 9447694587

1. Xte-Zn-h-ksØ tNmdv an®w h∂m¬ \∂mbn Igp- I n- s bSpØv ]pXnb tNmdv sh°p∂ Acn-s°m∏w CSp-I. CS-bv°nSbv ° v Xnf- ° pw- h sc Cf- ° pIbpw thWw. \√ tNmdmbn In´p-Ibpw sNøpw. 2. Hcp I∏v tXßm-sh≈w \√ AS-∏p≈ Ip∏n-bn¬ Hgn®v Hcp Sokv]q¨ ]©-km-cbpw Hcp Sokv]q¨ ]®-cnbpw Bh-iy-Øn\v D∏pw tN¿Øv Ip∏n AS®v \√- t ]mse Ipep°n ASp- ∏ ns‚ ASpØv NqSv In´p∂ `mKØv ]I¬ apgp-h≥ sh°p-I. Cu tXßm-sh≈w tN¿Øv cpNn-I-chpw kzmZn-jvS-hpamb ]me∏w Xøm-dm-°m-hp-∂-Xm-Wv. 3. N∏m-Øn°v amhv Ipg-bv°p-tºmƒ sNdp NqSp-sh≈-Øn¬ Ipg-bv°-Ww. Ac-a-Wn-°q¿ sh®-tijw N∏mØn ]c-Øn-bm¬ arZpXzw IqSpw. 4. sImf-kvt{Smƒ \nb-{¥n-°m-\pw, c‡-kΩ - ¿±w Ipdbv°m\pw t]cbv° Ign-°p-I. 5. tNmdv H∂v Xhn-sIm-≠p-S®v D∏v tN¿Øv Ipd®v ssXcpw IqSp-X¬ ]mepw tN¿Øm¬ ssXcv kmZw IqSp-X¬ ]pfn-°p-I-bn-√. e£van taml≥

]mep-Æn°v F≈v, Idp-I, Cc-´n-a-[pcw F∂nh kaw s\øn¬ hdp-Ø-c®v t]Ãv t]mem°n ]mep-Æn-bn¬ ÿncambn tX®p-]n-Sn-∏n-°p-I. tUm. taml≥ Kpcp-°ƒ AKkvXy `mcX If-cn-kwLw,Xr∏q-Wn-Øp-d


11

SUNDAY

Jan. 3 to 9, 2009

Ifn-t°m-´-bn¬ Pn.F≥._n. A\pkvac-Whpw XymK-cmP Bcm-[-\bpw Xr∏q- W n- Ø pd Ifn- t °m´ ]me- k n¬ I¿Wm- S I kwKoX temIsØ CXn-lmk-am-bn-cp∂ Pn.-F≥. _mekp- { _- “ - W y- Ø ns‚ P∑Zn\w kw_-‘n® A\p-kvac-Whpw XymK-cm-Pm-cm-[-\bpw. P\p- h cn Bdn- \ mWv A\p-kva-c-W-Zn-\w. XymK-cmPm-cm-[\ ]©-cXv\ Io¿Ø\m-em-]\w P\p-hcn ]Øn\v

Rmb-dm-gvN-bpw. P\p- h cn Bdn\v sshIo´v Bdn\v tNcp∂ A\p- k v a - c W ktΩ- f - \ Øn¬ Pn.-F≥.-_n. Bcm-[I¿s°m∏w amth- e n- ° c thep-°p-´n-\m-b¿, F≥.-]n. cma-kzm-an, kp`{Z Xºp-cm≥, ]n. kp{_- “ - W yw, {ioh’≥ sP. tat\m≥ XpS-ßnb- h ¿ Ah- c psS A\p- ` - h -

߃ ]¶p-sh-bv°pw. Xr∏q-Wn-Øpd {io]q¿W{X-boi kwKo-X-k-`-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ \S-°p∂ XymK-cmP Bcm-[\ ]©cXv \ Io¿Ø- \ m- e m- ] - \ Øn¬ \nc- h [n kwKoX Iem-Im-c-∑m¿ ]s¶-Sp-°pw. sshIo´v \mev apX- e m- b ncn°pw ]cn-]m-Sn. XpS¿∂v tIm´- b v ° ¬

a[p, s\Sp- º n≈n cmwtaml≥ (I-Y-I-fn-∏-Zw), hn.-B¿. Zneo- ] v I p- a m¿ (I¿Wm- S I kwKoXw hmbv]m-´v) F∂nh-cpsS PqK¬_-μn. Iem-aWvUew iin (a-±-fw), Xr∏qWn-Øpd lcn (C-S-bv°), am™q¿ cRv P nØv (h- b en≥), kt\mPv Kpcp-hm-bq¿ (ar- Z w- K w) F∂n- h ¿ ]°tafw Hcp-°p-∂p.

Neighbourhood Events

hmS-Ibv°v t]´ PwKv j - \ n¬ 900 kv I zb¿ ^o‰v ˛ {Ku≠v ^vtfm¿ hmS-Ibv°v Contact 9961477124, 2389046

tXh-c-°mhv sdkn-U‚ vkv t£{X-Z¿i\ bm{X {_m“-W-k` Xr∏qAtkm-kn-tb-j≥ \h-h-’-cm-tLmjw tIcf Wn-Øpd D]-k-`-bpsS B`nXr∏q-Wn-Øpd tXh-c-°mhv tdmUv sdkn-U‚ vkv At mkn- t b- j s‚ \h- h - ’ - c mtLm-j-߃ P\p-hcn 9˛\v sshIp- t ∂cw 6.30- ˛ \v kwkvIrX tImtfPv HmUnt‰m-dn-b-Øn¬ X\qP Fkv. `´- X n- c n- ∏ mSv DZv L m- S \w sNøpw. XpS¿∂v Xr∏q-WnØp- d - b nse \nkzm¿Y s]mXp-P\ - t- k-hI - ≥ A`bw kpIp- a m- c s\ BZ- c n- ° pw.

AXn-\p-tijw kΩm-\-Zm\hpw Icmt° Km\-ta-fbpw \S-°pw. Atkm-kn-tb-j≥ {InkvXp-akv BtLm-j-hpambn _‘-s∏´v \S-Ønb {InkvXp-akv {So a’-cØ - n¬ sFkIv h¿Kokv (Sn.-B¿.]n.- F . \º¿- ˛ 35), ]n.- k n. tPmbn (\-º¿-˛82), jn_p tkhy¿ (\-º¿ ˛28) F∂nh¿ bYm-{Iaw H∂pw c≠pw

aq∂pw kΩm- \ - ß ƒ°v A¿l- c m- b n. {Inkv X p- a kv BtLm-j-tØm-S-\p-_‘n®v 23- ˛ \v {Inkv X p- a kv Itcmƒ F√m hoSp-I-fn-epsaØn Biw- k - I ƒ t\¿∂p. \h- h - ’ - c m- t Lm- j - ß fpsS `mK-ambn F√m AwK߃°pw hncp∂v Hcp-°n-bn´p-s≠∂v Atkm-kn-tb-j≥ `mc-hm-ln-Iƒ Adn-bn-®p.

Aø-¶pgn t£{X-Øn¬ aI-c-hn-f°v atlm-’hw tNm‰m- \ n- ° c Aø- ¶ pgn {io[¿Ω-imkvXm t£{XØn¬ aIc-hn-f°v atlm’hw P\p-hcn 8 apX¬ 14 hsc hnhn[ Iem-]c - n-]m-Sn-ItfmsS BtLm-jn-°p-∂p. 8˛mw XobXn 6.00 aWn°v tNm‰m-\n-°c tZho-t£-{XØn¬\n∂pw Xmf- t a- f tØmsS Xmew-h-c-hv, 9˛mw XobXn cmhnse ]pen-b∂ - q¿ kp{_-“-Wy≥ \ºq-Xn-cn-∏mSns‚ Im¿an- I - X z- Ø n¬ \hIw ]©-Kh - yw, sshIo´v A\- ¥ - e £v a n kp{_- “ Wy≥ Ah- X - c n- ∏ n- ° p∂ `‡n- K m- \ - k p- [ . 10- ˛ mw XobXn sshIo´v \rØ-\r-

Xy-߃. 11-˛mw XobXn cm{Xn 7.00 aWn°v \mSIw "t\¿°mgvN'. 12-˛mw XobXn sshIo´v 7.00- ˛ \v NmIym¿°qØv. 13- ˛ mw XobXn sshIo´v 6.00- ˛ \v kl{k\ne Zo]vIm-gvN, 7.00˛\v Ipd- Ø n- b m- ´ w. 14- ˛ mw XobXn shfp-∏n\v AjvS{Zhy alm-K-W-]-Xn-tlmaw XpS¿∂v Ajv S m- ` n- t j- I w. sshIo´v 6.30-˛\v ]pjv]m-`ntj-Iw, 7.00-˛\v taP¿sk‰v imkvXmw-]m-´v. D’-h-tØmS- \ p- _ - ‘ n®v F√m Znhkhpw hnti-jm¬ \nd-amebpw `K-h-Xn-tk-hbpw a‰p ]qP-Ifpw \S-Øp-∂p-≠v.

sk]v‰nIv FOR SALE Sm¶v ¢o\nwKv hntZi kmt¶-XnI hnZy Xr∏q-Wn-Øp-d-bn¬ Fhn-sSbpw saUn-¢o≥.

9656134068 9387076516

KtW-i≥ F{ºm-¥ncn CARDS ]q¿W-{X-boi t£{Xw ta¬im¥n WEDDING Sales & Printing Xr∏q-Wn-Øpd ]q¿W-{X-boi Znhkw ÿm\- t a- ‰ p. Ccpt£{X- Ø n¬ ]pXnb ta¬im- ¥ n- b mbn Fcq¿ Ingt° s\Sp-ºn-≈n¬ _n.hn. KtW- i ≥ F{ºm- ¥ ncnbpw Iogvim-¥n-bmbn Xr∏qWn-Øpd hS-t°-tIm´ s]m‰t»cn aT- Ø n¬ Znt\iv F{ºm-¥n-cnbpw C°-gn™

PRINT FAST

hcpw C\n ChnsS Bdp-amk-°mew ]pd-s∏-Sm-im-¥nOpp. DOWN TOWN °m-cm-Wv. KtW-i≥ F{ºm-¥ncn Ph: 2777660, 9447026751, 9495676711 \memw Xh-W-bmWv ]q¿W{X- b oi t£{X- Ø n¬ ta¬im-¥n-bm-Ip-∂-Xv.

tNm‰m- \ n- ° c `K- h Xn t£{X-Ønse aWvUe - a - I - c - hn-f°p atlm-’-h-tØm-S\p-_-‘n-®p≈ e£m¿®\ P\p-hcn 3˛\v Bcw-`n-°pw. P\p-hcn 3˛\v Iogv°m-hn¬ `K-h-Xn°v efn-Xm-k-l-{k\ma e£m¿®-\-bpw 4˛\v Aø-∏-t£-{X-Ønepw 5˛\v inh- t £- { X- Ø nepw 6˛\v {io[¿Ω-im-kvXm-hn\v e£m¿®-\-Ifpw D≠m-bn-cn°p-∂-Xm-Wv. cmhnse 6˛\v XpSßn sshIo´v Zo]m-cm-[-

\-bv°p-tijw A`n-tj-Ihpw \S-°pw. P\p-hcn 7 apX¬ 14 hsc ta¬°m- h n¬ `K- h Xn°v EtKzZ e£m¿®-\-bp≠m-bn-cn-°pw. 14-˛\v cmhnse 11.30- ˛ \v Ie- i m- ` n- t j- I tØmsS e£m¿®\ kam-]n°pw. sshIo´v 6.30-˛\v e£Zo- ] - t ØmsS aI- c - h n- f °v atlm-’-hhpw kam-]n-°pw. NS-ßp-Iƒ°v X{¥n ]pen-b∂q¿ hmkp-tZ-h≥ \ºq-Xn-cn∏mSv apJy-Im¿Ωn-IXzw hln°pw.

Maruti Suzuki, Bike Suzuki, Generator Honda, Photostat Cannon, Abidick 300 Mini Offset Jute at Tripunithura Contact:

9447026751, 9495676711

PAINTING HOUSES, OFFICES, FLATS, HOSPITALS, SHOPS Etc. (Interior & Exterios & Wood Polishing)

Call:9446721024

ALL FOR KIDS - Pediatric Clinic : 6452772, 6492772 AMBERMOLI HOMES

: 9895201552, 6461232

Tweens Multimedia CHARUTHA SILKS

: 3019192

DOWN TOWN

: 3019122

DOG TRAINER

: 9946359391

ELECTRICAL & PLUMBING WORKS : 9947047004, 3083113 (FAMS) HEERA HOMES

: 2346484, 85, 9847600088

INSIGHTS (Opp. Hotel Prasanth) : 9495973825 (ENGLISH TUITIONS, IELTS) Dr. KUNAL’s

: 2782878 9048055102

MULTI-SPECIALTY DENTAL CLINIC

JUST BORN DRY CLEANING : 9847462902, 9946405120 MANGALASSERIL

: 9995886004

HOMOEO CLINIC

2776361 (R), 2776004

MARUTI HOMES

: 2783840

MERIDIAN HOMES

: 2383795, 2353713

NAVANEETH COLLECTIONS

: 9846153528

(Dance Items etc.) NAYANA BEAUTY PARLOURS : 9447694587 PAVMANA HOMES

: 9895278945, 9895108945

R.C.M. EYE HOSPITAL

: 2777317

SAI DEEPAM CLASSES FOR TUITION

: 9446211058, 2779021

SHEEBA GARMENTS

: 2774522

SHANTHIVANAM

: 98460 33230

tNm‰m-\n-°-c, Im™n-c-a-‰w, ]pØ≥Imhv

SLIM BEAUTY

: 2783998, 9446070998

Ph: 2712813, 2746386, 9497444654

SEPTIC TANK CLEANING

: 9387076516, 9656134068

_yq´n ]m¿e-dnse tkh-\߃°p ]pd-sa apJ-sØIp- c p, IdpØ ]mSp- I ƒ, Npfn-hp-Iƒ F∂nh ]q¿Æambpw am‰nsImSp- ° p- ∂ p. tlmw {So‰vsa‚n-\p≈ {IoapIfpw \n¿t±-i-ßfpw \¬Ip∂p. Cu tkh\w RßfpsS ¢n\n-°p-If - n¬ am{Xta e`y-am-Iq. Mob: 9447914519

SREE MURUGA JEWELLERY : 2781034, 2775525

EVER GREEN

tNm‰m-\n-°c tZho-t£-{X-Øn¬ e£m¿®\ P\p-hcn 3˛\v Bcw-`n°pw

ap-Jy-Øn¬ 2010 s^{_p-hcn 16-˛\v sNmΔmgvN cm{Xn 9 aWn°v ÃmNyp PwKvj-\nep≈ aT-∏n≈n kaq-l-a-TØn\v ap≥h- i - Ø p- \ n∂pw ]pd- s ∏´v Xmsg- ∏ - d - b p∂ t£{X- ß - f n¬ Z¿i\w \SØn s^{_p-hcn 21-˛\v Rmb-dmgvN cmhnse Xncn-s®Øp-∂-Xm-Wv. Ag-I¿tImhn¬, ]g- a p- X n¿tNm- s se, Xncp-∏-dw-Ip¨{Uw, a[p-c, cmta-iz-cw, [\p-jvtImSn (kap-{Z-kv\m-\w), Xncp-]p-√m-\n, \h-]m-jm-Ww, ]n≈-bm¿]´n, ]g- \ n. hni- Z - h n- h - c ߃°v: 9447155059, 9846057157 F∂ \ºdpIfn¬ _‘-s∏-Sp-I.

HERBAL BEAUTY CLINIC

93497 56668

SOUNDARYA TOM & JERRY

: 9947043597, 2780161

PLAY SCHOOL & DAY CARE

sIm®n≥ B¿adn

VIVEKANANDHA TRAVELS

tjWm-bokv PwKvj≥ \mc-I-Ød tdmUv, Fd-Wm-Ipfw

VIOLIN, ORGAN GRADE EXAM

t^m¨:

kv{XoIƒ°pw Ip´n-Iƒ°pw am{Xw

: 9947043597, 2780161

HERBAL BEAUTY PARLOUR

0484 2- 371598, 2353589

& NORMAL CLASS

: 2775557, 9447302756 : 9847091090


12

SUNDAY

Jan. 3 to 9, 2009

Jewels

of

Tripunithura

]q¿Æ-{X-boi hnf-°p-Iƒ, tNm‰m-\n-°c AΩ hnf°p-Iƒ, e£van hnf-°p-Iƒ, Zim-h-Xm-cw, AjvSe£van hf-Iƒ, t]ƒ, tImd¬ B`-c-W-߃, \h-cXv\-am-e-Iƒ, {Inì ]mZ-k-c-߃, ]qPm-]m-{X߃, ]oT-߃, t]fn-epw I√nepw Xo¿Ø tamXn-c߃, IΩ-ep-Iƒ F∂n-h-bpsS hn]p-e-amb tiJcw

RNI No: KERBIL/2006/17913. Printed, Published and Owned by V.Vishnu Kumar and Printed at Viani Printing, Lizy Hospital Road, V P No: 1916, Kochi - 18. Published at Sreelakshmi, 1st floor, Above Vandana Medicals, N.F.Gate, Tripunithura. Editor: V. Vishnukumar Ph: 0484-2785007. E-mail : contact@tripunithuranews.in Web site : www.tripunithuranews.in

Issue 176  
Issue 176  

Vol 4 No 19

Advertisement