Page 1

www.tripunithuranews.in

VOL-5 No. 39 ISSUE - 246 DATE: 08-05-2011 @ Y O U R H O M E E V E RY S U N D AY

Acn-™p-ho-gvØ-s∏´ Ze a¿Ω-c-߃ ˛ t{]w_m_p a\pjy≥ {]Ir- X n- b ntebv°pw {]IrXn a\p-jy-\ntebv ° pw Cdßn \n¬°ptºmƒ bYm¿∞ ]cn-ÿnXn ]mc-kv]cyw DS-se-Sp-°p∂p F∂ bp‡ym-[n-jvTnX Nn¥ tKm{X kaq- l - Ø n¬ cq]wsIm-≠-Xns‚ Ncn{X Zr„m-¥ß-fmWv t£{X ap‰-ß-fnse Ac- b m¬ ac- ß ƒ. AXpsIm≠p Xs∂ Hcp hr£km- ∂ n≤yw {]Xo- I m- fl I {]hrØn F∂- X n- e p- ] cn BZna kaq-l-Øns‚ PohnX-Z¿i\w IqSn-bm-Wv. hr£ Nph-Sp-I-fmWv C∂pw BZnhmkn kaq-l-Øn¬ aessZh-Øns‚ Bcm-[\m ÿm\w F∂Xv a\p-jy-N-cn-{X-Ønse ]cn- ÿ nXn _‘- Ø ns‚ \nZ¿i-\-am-Wv. hr£mcm- [ - \ - b p- t S- X mb Cu {]mNo\ k¶-ev]-Øns‚ `mK-amWv Imhp-ambn _‘s∏´ A\pjvTm--\-߃. Acbm¬, AØn, Im™n- c w, ]me, sNºIw XpS- ß nb hr£-߃ F√mw Cu ]cnÿnXn k¶- e v]- h p- a mbn _‘- s ∏´p InS- ° p- ∂ p. AXm-bXv {]IrXn ]cn-k-cßsf Xß-fpsS A`n-em-j߃s°mØv {]tbm-P-\-s∏Sp-Øp-tºmgpw Ah-bpsS cq]`m-h-ßsf am‰-an-√msX \ne\n¿Øp-∂-Xn\v tKm{X-k-aq-lß-fpsS ]cn-ÿnXn t_m[w {i≤- s h- b v ° p- ∂ p- ≠ v . ineIƒ t]mepw BIr-Xn-s∏-SpØmsX an\p-k-s∏-Sp-ØmsX X\Xp cq]-Øn¬ ImWm\pw kzmwio- I - c n- ° m\pw Ie- b ntebv ° v kw{I- a n- ∏ n- ° m\pw Ah¿°v Ign-™n-´p-≠v. C{Xbpw ]d-™Xv Zo¿L `qX- I m- e sØ Hm¿Ωn- ∏ n- ® psIm≠v hiy- a mb lcnX kuμcyw ]cØn ]q¿Æ-{Xboi t£{X-ap-‰Øv \ne-sIm≈p∂ Zim-_vZ-߃ ]g-°ap≈ Ac-bm¬ agp-hn\v Ccbm- ° m- \ p≈ {ia- Ø n\v km£n-bm-tI-≠n- h∂XpsIm≠m-Wv. BtKmf Xm]-\hpw lcnX hmX- I - ß fpw ]mcnÿn-XnI {]Xym-Lm-X-߃ kr„n-°p-tºmƒ, ip≤ izk\-hmbp ZmXm-°-fm-b ImSpIfpw ac- ß fpw kwc- £ n°pI F∂ a\p-jym-h-Im-iØn\v FXn-sc-bp≈ sh√phn-fn-bm-bn-´mWv Cu B¬acsØ ]ngp- s Xdnbm- \ p≈

\oN-{i-asØ hne-bn-cp-tØ≠- X v . hSw- s I´n sshZypX hmƒ D]-tbm-Kn®v imJIƒ Acn™p hogvØm≥ Bcw`n-®-t∏mƒ Xs∂ t^mWn¬ Pn√m h\w A[n- I m- c n- I ƒ Dƒ∏sS ]e-tcbpw Adn-bns®- ¶ nepw `c- W IqS A∏kv X - e ≥am- c n¬ \n∂v AhcpsS ""A[n- I mc ]cn- [ n°v ]pdØv'' (out of power coverage area) F∂ adp-]-Sn-bmWv e`n-®-Xv. s]mXp-P\w CS-s]´v acw sh´n- h o- g v Ø m- \ p- ≈ {iaw ]cm-P-b-s∏-SpØn F∂mWv ]n∂oSv tIƒ°m≥ Ign-™Xv. 1965\p tijw ChnsS hf¿∂p- b ¿∂ 400¬ ]cw hyh-kmb ime-I-fn¬ \n∂v han-°p∂ `oXn-Z-amb cmk-amen- \ y- ß ƒ k¿Δ Ncm- N - c ߃°pw `ojWn Db¿Øptºmƒ, AXns\ Hcp ]cn-[n-

Hcp ]ucm-WnI Xpd-apJ \K-c-Øns‚ ssPh ]›m-Øew \ne-\n¿Øp∂ ]mc-º-cy-Øn\p apI-fn-emWv \c-t`m-P\ kma¿∞y-Øns‚ agp hoWn-cn-°p-∂-Xv. a\p-jys‚ A[n-hm-ksØ Xs∂ _em¬ A]-l-cn-°p∂ Cu {]h-W-X-bvs°-Xnsc \K-c-hm-kn-Iƒ Pm{K-X-bpsS IÆp-Iƒ Xpd∂p ]nSn-t°-≠-Xp-≠v. h- s c- s b- ¶ nepw {]Xn- t cm- [ n°m≥ tijn- b p≈ h≥a- c ߃ Acn™p hogvØp-∂Xv Zqc-hym-]-I-amb {]Xym-Lm-X߃ D≠m-°pw. B¬h¿§w (Banian) t]mep≈ khntij hr£-ß-fpsS \miw EXp-]-cn-h¿Ø-\-sØt]mepw kzm[o-\n-°pw. s]mXp-hn¬ D≠m-bn-´p≈ kkym-h-c-W-Øns‚ Ipdhpw Aim-kv{Xo-b-amb \n¿ΩmW {]h¿Ø- \ - ß fpw Cu \KcsØ h‘yhpw iq\y- h pam°n sIm≠n- c n- ° p- t ºmƒ Ah-ti-jn-°p∂ ssPh-LS\ IqSn C√m-Xm-°p-∂Xv \K-

c- Ø nse a\p- j ym- [ n- h m- k Øn\p Xs∂ `oj-Wn-bm-Ip∂p-≠v. AXns‚ t\¿sX-fnhp-I-fmWv aen-\-am-bn-s°m≠n-cn-°p∂ ip≤-Pe InWdp-Iƒ. Hcp ]ucm-WnI XpdapJ \K- c - Ø ns‚ ssPh ]›m-Øew \ne-\n¿Øp∂ ]mc-º-cy-Øn\p apI-fn-emWv \c-t`m-P\ kma¿∞y-Øns‚ agp hoWn- c n- ° p- ∂ - X v . a\pjys‚ A[n- h m- k sØ Xs∂ _em¬ A]- l - c n°p∂ Cu {]h-W-X-bvs°Xnsc \K-c-hm-kn-Iƒ Pm{KX- b psS IÆp- I ƒ Xpd∂p ]nSn-t°-≠-Xp-≠v.

Mob:98479 33775

PAGE 1


Pages 12 Published every Sunday

2

SUNDAY

sshZy-imkv{X NnIn-’mcwKw kvXw`n-®-t∏mƒ

tUm

Œ¿am-cpsS kacw aqew tIc-fØ - nse BXp-ci - p-{iq-jm-cwKw C°-gn™ Znhkw Hcn-°¬ IqSn kvXw`-\m-hÿ - b - n-em-bn. Bbn-c° - W - ° - n\v tcmKnIƒ {]Xn-Zn\w NnIn’ tXSn-sb-Øp∂ Fd-Wm-Ipfw P\-d¬ Bip-]{Xn-bnse sshZy-ip-{iqjm kwhn-[m-\-amWv k¿°m¿ tUmŒ¿am-cpsS ka-csØ XpS¿∂v, AXpw ap≥Iq-dmbn Adn-bn-°m-sX-bp≈ ka-csØ XpS¿∂v, \n›-e-am-bXv. iºf ]cn-jvI-c-W-Øn¬ tUmŒ¿am-tcm-Sp≈ Ah-K-W-\-bvs°-Xnsc tIcf Kh¨sa‚ v saUn-°¬ Hm^o-tkgvkv Atkm-kn-tb-js‚ t\Xr-Xz-Øn¬ sNmΔmgvN kqN\m ]Wn-ap-S°v \S-Øp∂ hnhcw A{X hym]-I-ambn {]N-cn-∏n-®n-cp-∂n-√. H.]n. Iu≠-dn-seØn Im¿Uv FSp-°m≥ t\c-amWv tcmKn-I-fn¬ ]ecpw ka-c-sØ°p-dn®pw AXn-\m-kv]-Z-amb tUmŒ¿am-cpsS ISpØ AXr-]vXn-sb-°p-dn®pw Adnbp-∂-Xv. Bip-]-{Xn-bnse NnIn-’m-{Iaw Xmdp-am-dm-b-Xns\ XpS¿∂v hfsc AXymh-iy-ap-≈h - sc Imjzm-en-‰n-bnse tUmŒ¿am¿ acp∂v \¬In ]d-™b - b - v°p-Ib - m-bncp-∂p. HºXmw iºf ]cn-jvI-cW IΩo-j≥ dnt∏m¿´nse A]mIw ]cn-l-cn-°p-I, F√m tIU-dp-I-fnepw tUmŒ¿am¿°v ]pXnb iºf kvsIbn¬ \S-∏m-°pI F∂nh-bmWv Kh¨sa‚ v saUn-°¬ Hm^o-tkgvkv Atkm-kn-tb-j≥ (sI-Pn-Fw-H-F) Bh-iy-s∏-Sp-∂-Xv. Db¿∂ hnZym-`ym-k-]-c-amb sshZKv[yw IqSn Dƒs∏´ cwK-am-bXn-\m¬, tkh-\-tØm-sSm∏w s{]m^-j-W¬ tIU-dns‚ kz`mhw IqSn tUmŒ¿amcpsS sXmgn¬ \n¿Δ-l-W-Øn-epƒs∏-´n-cn-°p-∂-Xn-\m¬- A-h-cpsS ]cm-Xn-Iƒ°pw \oc-kß - ƒ°pw ]cn-lmcw ImtW-≠Xv AXym-hiyw Xs∂. sshZy-imkv{X NnIn’m cwKw t]mse a¿a-{]-[m-\-amb Hcp taJe Ah-Xm-f-Øn-em-Ip-∂Xv Hcp Imc-W-himepw £¥-hy-a√ - . ]d-™p-hc - p-∂Xv tUmŒ¿am-cpsS F√m Bh-iy-ßfpw \ymbhpw ASn-b¥ - c ]cn-lmcw Bh-iy-s∏-Sp-∂h - b - p-amWv F∂p-a√ - . C\n Bh-iy-߃ F{X \oXn-bp-‡a - m-bm¬t∏mepw Fd-Wm-Ipfw P\-d¬ Bip-]{- Xn-bn¬ ]b‰nbXv t]mep≈ Igp-Ø-d-∏≥ an∂¬ ka-c-apd sh®p s]mdp-∏n-°m≥ ]mSp∂ H∂p-a-√. Bip-]-{Xn-bn¬ an\naw NnIn-’m-hn-[n-Itf \S-∂n-´-p≈q-sh-∂-XmWv dnt∏m¿´v. kacw \S∂ Znhkw A©v t]mÃvtam¿´w BWv \S-∂-Xv. t]mÃvtam¿´w sNbvX tUmŒ¿am¿ H∏n-´mWv tPmen sNbvX-Xv. AXym-hiy {]kh ikv{X-{Inbm tIkpIfpw \S-Øn-b-Xmbn B¿-FwH tUm. a[p ]d-™p. A{Xbpw \∂v. AXym-hiy L´-ßf - p-≠m-bm¬ tUmŒ¿am¿ Bkv]{- Xn-bn¬ FØp-sa∂v At±lw Iq´n-t®¿ØXv F{Xbpw kzmK-Xm¿l-am-bn. ka-ca - m-sW-¶nepw ]q¿Æ \n -lI - c - Ww Hgn-hm-°s - ∏Sp-Ib - m-Wt- √m. H]n-bn-se-Ønb Aº-tXmfw tcmKn-Isf Imjzm-en-‰n-bnse tUmŒ¿am¿ ]cn-tim-[n®v ]d-™-b-bv°p-I-bm-bn-cp-∂p. F∂m¬ {]Xn-tcm[ IpØn-sh-bv]n\pw a‰pw ssI°p-™p-ambn h∂-h¿ \ncm-i-s∏´v aS-tß-≠n-h∂ Ahÿ Gsd ]cn-Xm]-I-c-am-bn-sb∂v ]d-bmsX hø. s]mXp-P-\m-tcmKy taJ-e-bnse Kh¨sa‚ v B`nap-Jy-Øn-ep≈ ]cn-]m-Sn-Iƒ Cßs\ ]cm-P-b-s∏-Sp-∂Xv Fßs\ kln-jvWp-XtbmsS t\m°n-°mWpw? Bkv]{- Xn-bn¬ AUvan-‰mbn NnIn-’b - n¬ Ign-bp∂ tcmKnIsf ]cn-tim-[n®v Nne tUmŒ¿am¿ aS-ßn-sb∂ dnt∏m¿´p-Isf Fßs\ thWw hne-bn-cp-tØ-≠Xv? Nn´-∏S- n-tbm-sS-bp≈ IrXy-\n¿Δ-lW - s - a-t∂m? sshZyimkv{X ip{iqjm cwKsØ ÿnXn-KX - n-Iƒ A{X ip`-kq-NI - a - √ - m-sb-∂Xns‚ as‰mcp \nZ¿i-\-ambn tN¿Øe Xmeq°v Bip-]-{Xn-bnse {]kh NnIn-’bp-ambn _‘-s∏´v GXm\pw Znh-k-߃°v apºv Db¿∂ Btcm-]-W-߃. Hcm-hiy-hp-an-√m-sX, Ht´sd kμ¿`-ß-fn¬ {]kh NnIn’m hn[n-{I-a-ambn knt -dnb≥ ikv{X-{Inb \n¿t±-in-°-s∏´ kw`hw sshZy-ip-{iq-jm-cw-KsØ aqey-Nyp-XnbpsS, AanX [\-tam-l-Øns‚ {]iv\-am-bn-s´-¶nepw ImtW-≠-Xp-≠v. \n¿`m-Ky-I-cß-fmb CØcw kw`-hß - f - n¬ HSp-hn-et- Ø-XmWv Imk¿tImUv F≥tUm-kƒ^m≥ _m[n-X-bmb Ip´n NnIn’ In´msX acn® kw`-hw. s_≈q¿ tKmfn-°´ lukn¬ F. iin-[c - ˛- P - b - ¥n Zº-Xn-am-cpsS Cf-ba - I - f - mb {]Pn-Xbv°v Imk¿tImUv P\-d¬ Bip-]{- Xn-bntem Ahn-SsØ Ip´n-If - psS tUmŒ-dpsS kzImcy {]mŒokv ¢n\n-°ntem Hcp NnIn-’bpw e`n-®n√ F∂ hnhcw Btcbpw \Sp-°pw. {]PnX acn-°m-\n-Sbmb kw`-hØ - n¬ Imk¿tImSv Su¨ t]meokv tIsk-Sp-Øn-´p-s≠-¶n-epw, sshZyhr-Øn-t°‰ If-¶-Øn\v AXv aXn-bmb ]cn-lm-c-am-Ip-∂n-√. Btcm-]W hnt[-b\mb tUmŒ-dpsS kzImcy {]mŒokv ¢n\nIv Unssh-F^ - s v F {]h¿Ø-I¿ Fdn™p XI¿Ø-Xmbn dnt∏m¿´p-≠v. Aßs\ s]mXp-th t\m°n-bm¬ tkh-\a - \ - k - vIX - bpw Bflm¿∞-amb A¿∏W at\m-`m-hhpw Xg®p hf-tc≠ CS-ØmWv CØcw Zpjv{]h-WX - I - ƒ - DSseSpØn-cn-°p∂sX∂v ImWmw. tIc-fØ - nse BXpc ip{iqjm kwhn[m-\-Øn¬ ssZ\w-Zn-\-sa-t∂m-W-ap≈ {]h¿Ø-\-Øns‚ `mK-ambn CØcw Nne IdpØ A[ym-bß - ƒ IqSn s]m´n-ap-fb - ° v p-∂Xv t{]m’m-ln-∏n-°s - ∏-´p-Iq-Sm. CØcw Zp¿hm-k-\-Iƒ apf-bnte No¥n-sb-dn-b-Ww.

p-Ip-am¿ W v j n h hn. ]{Xm[ - n-]¿

Tripunithura News: Views and opinions expressed in this newspaper are not necessarily those of Tripunithura News. Tripunithura News reserves the right to use the information published herein in any manner whatsoever. While every effort has been made to ensure accuracy of the information published in this edition, neither Tripunithura News or any of its employees accept any responsibility for any errors or omission. Further Tripunithura News does not take any responsibility for loss or damage incurred or suffered by any subscriber/reader of this newspaper as a result of his/her accepting any invitation/offer published in this newspaper. No part of this newspaper may be reproduced in any form without the written permission of the publisher.

A tree is known by its fruit; a man by his deeds. A good deed is never lost; he who sows courtesy reaps friendship, and he who plants kindness gathers love –Anonymous

May 08 to 14, 2011

Edit Page

D≤-c-Wn-Iƒ°v kz¥w Nne hymJym-\-߃ D¤hw \nc-¥c- X - zw, kam]vXn F∂o aq∂-h-ÿ-Ifpw Hcp Poh-Pm-eß - ƒ°pw Hgn-®p-Iq-Sm≥ ]‰n-√.

˛ e£vao-tZhn ]p\¿÷-\n-°m-\p≈ Dƒhn-Øn\v aq∏p ]mI-am-bm¬ sR´n-vs‚ h≈n-_‘w A‰p-t]m-Ipw Hcp hy‡n- b psS Pohn- X - Ø n¬ _meyw, Iuam-cw, buh-\w, hm¿≤Iyw F∂n-ßs - \-bp≈ L´-߃ IS-∂p-t]m-Iptºmƒ Cu temI-hp-am-bp≈ hnSp-X¬ AXy-¥m-t]-£n-X-am-Wv. GXp Pohn°pw A\n-hm-cy-amWv ac-Ww. {]Xo-£n-®n-cn°msX AXp IS-∂p-h-cpw. ]p\¿P-∑Øn\p ka-ba - m-hp-tºmƒ temI-hp-am-bp≈ Ct∏m-gsØ _‘w apdn-™p-t]m-Ipw. `mcy, `¿Øm-hv, _-‘p-°ƒ, kplr-Øp°ƒ F√mw. AXp-sIm-≠p-Xs∂ ]£nbpsS Xqh-en¬ sh≈w hogp-tºmƒ HgpIn-t∏m-Ip-∂-Xp-t]m-se, tNºn-e-bnse sh≈w t]mse (Detached attachment) Pohn-°pI F∂-XmWv ]WvUn-Xa - X - w. Hcm-fpsS Pohn-XI - m-ea - {- Xbpw Abm-fn¬ t{]c-W-bm-bn-cn-°p-∂Xv _mey-Ime kwkvIm-ca - m-Wv sNdp-∏-Im-e-ß-fn-ep≈ ioew ad-°ptam am\p-j-\p≈ Imew. Hcp hy‡nsb hm¿sØ-Sp-°p-∂Xv _mey-Ime kwkvIm-ca - m-W.v AXp-sIm-≠pX-s∂-bm-hWw Hcp-Ip´n \√-h-\pw, NoØ {]hr-Øn-I-fn¬ Bk-‡\p-am-hp-∂-Xv. IpSpw-_-Øn¬ kwL¿j-߃ am{Xw ImWp∂ Ip´n-bn¬ kz`m-h-Zq-jy-߃ ImWp-∂Xv kzm`m-hn-Iw. Ah-cn¬ aqey߃ hf¿Øp-tºmƒ Ah¿ \√ hy‡nI-fmbn Pohn-°p-∂p. _mey-Im-eØv A—\-Ω-am-cpw, apØ-»≥am-cpw, apØ-»n-amcpw Ip´n-Isf ]Tn-∏n-°p-∂ kz`m-h-Kp-W-߃ GXp- I m- e Øpw km[m- c W KXn- b n¬ Ah¿ ssIsh-Sn-bp-Ib - n-√. `uXn-IXbn¬

A`n-c-an-°p-tºmgpw a\- n-\p-≈nse B kwkvIm-ct- _m[w \sΩ \√-Xn\p am{Xta t{]cn-∏n-°p. Poh-temIw alm-hr-£w. AXns‚ Hcp sImsºm-Sn-™mepw AXp hr£sØ \in-∏n-°p-Ib - n-√ a\p-jy-Po-hn-XØn¬ Gsd kpJ-Zpx-J߃ D≠m-Imw. Db¿®-Xm-gvNI - f - p-≠m-hmw. ]cm-[o-\-X-Iƒ D≠m-hmw. Akzm-c-kyßfpw Akz-ÿ-X-Ifpw D≠m-hmw. tcmK߃ Iogvs∏-Sp-Ømw. F∂m¬ CXp-sIms≠m∂pw Xf-cmsX Hcp ^o\nIvkv ]£nsb- t ∏mse a\p- j y\v Dbn¿sØ- g pt∂¬°m-\m-hpw. hnthIw am{Xw sIm≠v a\- ns‚ Ign-hp-Isf Db¿Øm-\m-hpw. {][m-\s - ∏´ GXp ac--Øns‚ imJ-Iƒ HSn™p-ho-Wmepw ]q¿Δm-[nIw at\m-lm-cn-XtbmsS ]q°p-Ibpw Imbv°p-Ibpw sNøp∂Xv \mw ImWm-dp-≠.v AXp-t]mse Xs∂bmWv a\p-jy-Po-hn-X-hpw. lnam-eb - Ø - n¬ \n∂p-¤h - n-°p∂ KwK \nc-¥c - a - mbn ka-Xe - Ø - n-eqsS HgpIn kap{Z-Øn¬ Ah-km-\n-°p-∂p. At∏mgpw AXns‚ D¤-h-ÿm-\Øv {]hmlw \S∂p-sIm-≠n-cn-°pw. CXp-t]mse D¤hw \nc-¥-c-Xzw, kam]vXn F∂o aq∂-h-ÿIfpw Hcp Poh-Pm-eß - ƒ°pw Hgn-®p-Iq-Sm≥ ]‰n-√. Pohn-X-Øn¬ \mev Ah-ÿ-I-fp≠v. _meyw, Iuam-cw, buh-\w, hm¿≤Iyw. KwKm-\-Zn-bpsS A\¿§-f-amb Hgp°p-t]mse Cu Hmtcm L´hpw Xm≠n a\pjy≥ {]]-©-hp-ambn hnebw {]m]n-°p∂p. CXn-\n-Sb - n-ep≈ PohnXw Hmtcm \nanjhpw {]tbm- P - \ - s ∏- S p- Ø p- t ºm- g mWv PohnXw A¿∞-h-Øm-Ip-∂-Xv. HSp-hn¬ {]]-©-tØmSp tNcp-tºmƒ kpK-a-amb kwXr-]vXn-tbm-sS-bm-hs´ tN¿®. AXn\mbn \nc-¥cw \mw bXv\n-t°-≠-Xv.


Pages 12 Published every Sunday

3

SUNDAY

May 08 to 14, 2011

PAGE 3 MAY 08 TO 14, 2011

\qdp iX-am\w hnPbw C°gn™ Fkv.-F-kv.F¬.-kn. ]co-£-bn¬ Xr∏q-Wn-Øpd {io sh¶tS-izc sslkvIq-fn¬ \n∂pw ]co- £ - s b- g pXnb F√m Ip´n-Ifpw hnP-bn-®p.

]q¿Æ-{X-boi kwKo-Xk - `- b - psS lm¿tam-Wnbw It®cn C∂v {io]q¿Æ{X-boi kwKoX- k - ` - b psS 2011 sabvamk ]cn-]m-Sn-bmbn lm¿tam-Wnbw It®cn C∂v sshIo´v 6.15\v inh]q¿W BUn- t ‰m- d n- b Øn¬ \S-°pw. F≥.-sI. a[p-kq-Z-\s‚ lm¿tamWnbw It®- c n°v am™q¿ cRvPnXv (h-ben≥), ]me-°mSv atljvIp-am¿ (ar-Zw-Kw), lcn∏mSv tiJ¿ (L- S w) F∂n- h ¿ AI- º Sn tkhn-°pw. cp‹nWn Ieym-W-aWv U - ] - Ø n\v sX°phiw imkvXm Ieym-Wa-WvU-]-Øn¬ sabv 29 Rmb- d mgv N sshIo´v \men\v kwKo-Xk - `- b - psS 37-˛mw hm¿jnI s]mXptbm-Kw tNcp-sa∂v sk{I´dn inh-{]-kmZv Xºpcm≥ Adn-bn-®p.

IpSpw-_-kw-Kaw tXhc-°mhv tdmUv sdkn-U‚ vkv Atkm-kn-tb-j≥ IpSpw_-kw-Kaw sabv 22 Rmb-dmgvN \S-Øp-hm≥ Xocp-am-\n-®ncn-°p-∂X - n-\m¬ AXn-t\m-S\ - p-_‘ - n®v sabv 15 Rmb-dmgvN cmhnse 9 aWn°v \S-Øp∂ ImbnI a’-c-ß-fn¬ ]s¶Sp-°p-hm≥ Xmev]c - y-ap-≈h - ¿ At∂ Znhkw cmhnse 8.30\v (Sn.-]n.-B¿.-F. 54), AarX F≥Pn-\o-bd - nwKv h¿°vtjm-∏n¬ FØn-t®-tc-≠X - m-sW∂pw IpSpw-_k - w-Ka - Ø - n¬ \S-Øs - ∏Sp∂ ]cn-]m-Sn-If - n¬ ]s¶-Sp-°p-hm≥ Xmev]c - y-ap-≈h - ¿ sabv 15 \v apºmbn t]cv cPn-ÿ sNtø-≠-Xm-sW∂pw sk{I´dn Adn-bn-®p. samss_¬ \º¿ ˛ 9497039365, 9446826589.

At]£ £Wn®p DZ-bw-t]-cq¿ a’ysØm gnemfn kl-I-cW kwLw ¢n]vXw \º¿ 748˛¬ AwK-ß-fm-b-h-cpsS Ip´n-Iƒ°p \¬Ip∂ kvtImf¿jn-∏n\v At]£ £Wn-®p. 8, 9, 10 ¢mkp-I-fn¬ G‰hpw IqSp-X¬ am¿°v hmßn hnP-bn-®h¿°mWv kvtImf¿jn∏v \¬Ip-∂-Xv. At]-£n-t°≠ Ah-km\ XobXn sabv 26. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v 0484˛2792078 F∂ \º-dn¬ _‘-s∏-Sp-I.

C∂v KXm-KXw apSßpw Xr∏qWn-Øpd ˛ Xncp-hm-¶pfw F≥.-F® - v. 49¬ Xncp-hm-¶pfw s]t{Smƒ ]ºn\p kao]w tdmUv apdn®v Pe-hn-X-cW ss]∏v CSp-∂X - n-\m¬ C∂p cmhnse 8 aWnap-X¬ sshIo´v 6 aWnhsc Cu dUn¬Iq-Sn-bp≈ KXm-KXw apS-ßpw.

jjvTn \msf N- ° wIpf- ß c kn≤n hn\m-bI t£{X-Øn¬ sabv 9\v jjvTn-tbm-S-\p_- ‘ n®v hnti- j m¬ ]qP-Ifpw a‰pw D≠m-bncn-°p-∂XmsW∂v sk{I´dn Adn-bn-®p.

Third year in a row Students 13 & above English Grammar Classes

Im¿´q¨ {]Z¿i\hpw Nncn-k-Z pw \msf ae-bmf am[ya cwKsØ Im¿´q-Wn-Ãp-I-fpsS Xncs™-Sp∏pw Im¿´q-Wp-IfpsS {]Z¿i-\hpw sabv 9\v Fd- W m- I pfw Su¨lm- f n¬ tab¿ tSmWn NΩnWn DZvLmS\w sNøpw. sshIo´v Nncn-kZ-  pw skan-\mdpw a{¥n Fkv. i¿a DZvLmS\w sNøpw. sI. apc-fo[-c≥, Im¿´q-WnÃv tbipZm-k≥, kn.-hn. B\-μt_m- k v, sNΩ\w Nmt°m XpS- ß n- b - h ¿ ]s¶-Sp-°pw.

i¶-tcm-’hw ˛ 2011 ImeSn Xo¿∞bm{X {ioi¶-cs‚ P∑-Zn-\-amb sshim-J- amk- Ø nse ip¢- ] - © an Zn\(sabv 8, 2011)tØmS-\p-_-‘n®v Ime-Sn-bn¬ \S°p∂ i¶tcm’-hØ - n¬ ]s¶-Sp-°p-∂Xn-\mbn Xr∏q-Wn-Øp-db - n¬ \n∂pw ImeSn-bn-tebv°v Xo¿∞-bm{X kwL-Sn-∏n-®ncn-°p-∂p. 2011, sabv 8˛mw XobXn Rmb-dmgvN D®bv°v 2.30\v {io]q¿Æ-{X-boi t£{XØn\v ap≥h-iØ - p-\n∂pw h≠n-Iƒ ]pds∏-Sp-∂-Xm-Wv. Xmev]-cy-ap-≈-h¿ 2.30\v apºmbn t£{X-Øns‚ Ing-t°-\S- b - n¬ FØn-t®-c-W-sa∂pw IqSp-X¬ hnh-c߃°mbn 9447573315, 9447798200 F∂o \º-dp-If - n¬ _‘-s∏-tS-≠X - m-sW∂pw i¶-tcm-’-hm-tLmj IΩn-‰n-°p-th≠n Pb- ¥ ≥ \ºq- X n- c n- ∏ m- S v , {iolcn A∏m¿´vsa‚ v, Xr∏q-Wn-Øpd Adn-bn-®psIm-≈p-∂p.

FOR SALE

"IpdØn' IY-Ifn Bhn-jvImcw C∂v ISΩ-\n-´-bpsS "IpdØn' Ihn-X-bpsS IY-Ifn BhnjvImcw C∂v sshIo´v CS-∏≈n hS-°pw-`mKw kl-IcW _m¶v lmfn¬ Ac-tß-dpw. Ah-X-c-W-Øn\v apt∂m-Sn-bmbn 5.30\v IY-Ifn sUtam¨kvt{S-j\pw \S-°pw. Ipd-Øn-bmbn Iem-a-WvUew Hmbq¿ cma-N-{μ≥ Ac-ßn-se-Øpw. ]cn-aWw a[phpw awKew \mcm-bW≥ \ºq-Xn-cn-bp-amWv kwKoXw ssIImcyw sNøp∂-Xv. Iem-`m-cXn DÆn-Ir-jvW≥ sN≠-bnepw Iem\n-ebw Hma-\-°p-´≥ a±-f-Ønepw AI-ºSn Xmf-taIpw. ]Ø-\w-Xn´ Pn√ IY-Ifn ¢∫mWv Ipd-Øn°v IY-Ifn Bhn-jvIm-cs - am-cp-°p-∂X - v. CS-∏≈n ss^≥ B¿´vkv skmssk-‰n-bpsS B`n-ap-Jy-Øn-emWv ]cn]mSn kwL-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv.

Aºm-Sn-ae inh-t£-{X-Ønse {]Xn-jvTm-Zn\ atlm-’hw 12\v AºmSn-ae {iohnP-b-Kn-cn-bn¬ IpSn-sIm≈pw Z£nWm-aq¿Øn-bmb inh-`-K-hms‚ Hº-Xm-aXv {]XnjvTmZn\ atlm-’hw 2011 sabv 12 hymgmgvN hntijm¬ ]qPm-Zn-I¿a-ß-tfmSpw hnhn-[-I-em-]-cn-]m-Sn-ItfmSpw IqSn \S-Øpw. cmhnse A©n\v KW-]X - n-tlma-tØmsS XpS-ßp∂ D’h ]cn-]m-Sn-Iƒ sshIo´v ]Øn\v Xr∏q-Wn-Øpd Pb-`m-cXv \rØ-I-em-ebw Ah-X-cn-∏n-°p∂ _mse (]p-cmW\rØ-\m-S-Iw) "KcpU't\mSp-IqSn Ah-km-\n-°pw. KW- ] - X n- t lm- a - Ø n- \ p- t ijw Ie- i m- ` n- t jIw ]Øn\v 12\v D®-]qP XpS¿∂v {]kmZ Du´v F∂nh \S-°pw. sshIo´v \men\v v\-S-Xp-d-∏n\ptijw 6.30\v Zo]m-cm-[\ - bpw XpS¿∂v Xmew-hc - hpw \S-°pw. Xmewh-chv ssX°m´vNnd ssaXm-\n-bn¬ \n∂v sN≠-ta-ftØmsS t£{X-Øn-se-Øn-t®-cp-∂-tXmsS Icn-a-cp∂v {]tbmKw \S-°pw.- F-´n\v AØm-g-]q-Pbpw 8.30\v \rØ-\r-Xy-ßfpw \S-°pw.

shºn≈n `K-hXn t£{X-Øn¬ Xncp-hp-’hw 10 apX¬ 16 hsc shºn≈n {io aT-∏n-≈n-°mhv `K-hXn t£{X-Ønse Xncp-hp-’-hhpw henb Kpcp-Xnbpw sabv 10 apX¬ 16 hsc \S-°pw. sabv 10, 11, 12 Xob-Xn-If - n¬ F√m Znh-khpw ]≈nbp-W¿Ø-e-S°w hnhn[ ]qP-Iƒ \S-°pw. \memw Znh-k-amb sabv 13\v cmhnse ]Ø-c-ap-X¬ ]{¥≠c hsc Ipcp-∏-°m´n a\b-v°¬ ]pcp-tjm-Ø-a≥ \ºq-Xn-cn-bpsS apJy Im¿Ωn-IX - z-Øn¬ alm-tZh {]Xnjv T . sshIo´v 6.30\v ]mgq¿ \mcm- b - W - a m- c mcpw kwLhpw Ah-X-cn-∏n-°p∂ tkm]m-\-kw-Ko-Xw. 7 apX¬ 8.30 hsc tImgn-t°mSv Xma-c-bv°m´v aTw IrjvW≥ \ºq-Xn-cn-bpsS kwKo-X-I-t®-cn. HºXv apX¬ ]Øv hsc If-sa-gpØv ]m´v. 11 aWn apX¬ ]mgq¿ \mcm-bW - a - m-cmcpw kwLhpw Ah-Xc - n-∏n-°p∂ kºq¿Æ apSn-tb-‰v. A©mw Znh-ka - mb 14\v sshIo´v 8.30\v hmZym-tLm-j-ß-tfmsS Fgp-∂-≈n-∏v. 10\v 3 henb hm¿∏v Kpcp-Xn. 15\pw 16\pw hnti-jm¬ ]qPIƒ.

1350 Sq. ft. House in 8 cents at Eroor

Flat for Rent

(10 days only) Starting April Ist (Batch One)

2 BHK near Poornathrayeesa Temple

Contact:Ph: 9495973825

Contact: 9446868516, 0484-2780316

Xr∏qWn-Øpd Fcq¿ {Ku≠v ^vtfm¿ hoSv hnev]-\bv°v 35 e£w ˛ t{_m°¿ th≠ Contact: 9995327995.


Pages 12 Published every Sunday

4

\mS-I-IrØv hmkp {]Zo-]n\v A¥ym-RvPen {]ikvX \mS-I-IrØv hmkp {]Zo]v (81) kzImcy Bip-]-{Xn-bn¬ \ncym-X-\m-bn. IÆq¿ kztZ-in-bmb At±lw \q‰-ºt- Xmfw \mS-Iß - ƒ ae-bm-fØ - n¬ kwhn[m\w sNbv X n- ´ p- ≠ v . tI{μ kwÿm\ kmlnXy A°m- Z an ]pc- k v I m- c - ß - f - S °w Ccp-]-Xn-tesd Ahm¿Up-Iƒ G‰p-hmßn-bn-´p-≠v. 1954¬ tImgn-t°mSn¬ Fkv.- F w. kv{So‰n¬ "{]Zo]v B¿´vkv' F∂ kanXn cq]- h - X v I - c n- ® p- s Im≠mWv hmkp {]Zo]v Iem-Po-hnXw Bcw-`n-°p-∂-Xv. ]n∂oSv hnhn[ \mSI kwL-ß-fp-ambn \K-c-Øn¬ kPo-ha - m-bn. \nc-h[n \mS-Iß - f - nepw Ne-®n-{X-ßf - nepw A`n-\b - n-®n-´p-≠v. IÆm-Sn-°j - vWß - ƒ, a’-cw, ap‡n, \ne-hn-fn, Xmgpw Xmt°m-epw, Hcp Nncn, Xq°-sa-ØmØ-X-e-ap-d, IÆn-√m-Ø-h≥, `mKy-hm≥, Zmln-°p∂ cm{Xn XpS-ßn-bh At±-l-Øns‚ IqSp-X¬ {]i-kvXß-fmb \mS-Iß - f - m-W.v Bƒ C¥ym tdUn-tbmbv°p th≠n Ht´sd \mSI-߃ kwhn-[m\w sNbvXn-´p≈ hmkp {]Zo]v \mSI-cw-KsØ {]K¬`-aX - n-If - mb sI.-Sn. apl-ΩZ- v, Xns°mSn-b≥, s\√n-t°mSv `mkvI-c≥, Ip™m≠n XpS-ßn-bh-cpsS ASpØ kl-{]-h¿Ø-I-\m-Wv. Icp-Øp‰ \mS-I-߃ Ah-X-cn-∏n-°pI hgn \mSI-Ie - bv°v I\Ø kw`m-h\ - I - ƒ \¬Inb hmkp {]Zo]n\v "Xr∏q-Wn-Øpd \yqkn's‚ A¥ym-RvP-en.

IpSpw-_k - w-Ka- Ø - n¬ Ip´n-If- psS Iem-]c- n-]m-Sn-Iƒ

shwªmt»cn IpSpw-_k - w-Ka - t- Øm-S\ - p-_‘ - n®v Iem]-cn-]m-Sn-I-fn¬ Ip´n-Iƒ Ah-X-cn-∏n® htμ-am-X-cw. shwªmt»cn IpSpw-_- kw-K-a-tØm-S-\p-_-‘n®v tUm. Pb{io thWp-tKm-]m-ens‚ kwhn-[m-\Ø - n¬ sIm®pIp´n-I-fpsS Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ Ac-tß-dn. Iem-]-cn-]mSn Ah-X-c-W-Km-\-tØmsS Bcw-`n-®p. Xncp-hm-Xn-c-I-fnbpw Km\-ßfpw kZ- n\v lc-ambn. tUm. thWp-tKm-]m-ens‚ "{io]q¿Æ-{X-tbiw' F∂ Km\-tØmsS IpSpw-_-kw-Kaw ]cy-h-km-\n-®p.

Ncaw amfn-tb-°¬ tKmhn-μ≥ \mb¿ ]p∂®m-en¬ F≥.-F-kv.-Fkv. 2803-˛mw \º¿ Ic-tbm-KØnse tNm‰m-\n-°c Bip]{Xn]Sn ]Xn-b∏ - m´v amfn-tb°¬ tKmhn-μ≥ \mb¿ (99, dn´. dh\yq DtZym-K-ÿ≥) A¥-cn-®p. kwkvImcw \SØn. `mcy Kucn-bΩ - . a°ƒ: kp`- { Z, inh- c m- a ≥ (apwss_), imcZ, cm[m- I rjvW≥ (Km-b{Xo KpUvkv Imcn- t b- g v k v , ssh‰n- e ), Cuiz- c n, caWn (]n&Sn), ]tc-X\ - mb Znhm-Ic - ≥, ]tcX-\mb am[-h≥\m-b¿, ]tc-

SUNDAY

May 08 to 14, 2011

hy‡nXz hnI-k\ Iymºv kam-]n®p Xr∏qWn- Ø pd Bÿm- \ am°n {]h¿Øn- ° p∂ "ssN¬Un's‚ B`n-ap-JyØn¬ \S-Ønb hy‡nXz hnI-k\ Iymºv kam-]n-®p. {]ikvX ]cn-io-eI - b - mb Cμp sI.- F - k v. ka{K hy‡nXz hnIk\Øn-\p≈ am¿§-߃ ]I¿∂p- sIm-SpØp-sIm≠v Iymºn\v XpS-°an-´p. XpS¿∂v kr„n-]c - a - mb {]tNm- Z - \ - ß ƒ Fßs\ hf¿Øn- s b- S p°mw F∂Xns\ Bkv]-Z-am°n Pq\nb¿ tNw_¿ C‚¿ \mj-Wen- t ‚bpw ]n.- k n.- B ¿.- H . bptSbpw ]cn-io-e-I-\mb tSmw ]cn-io-e\w \¬In. XpS¿∂p≈ Znh-k-ß-fn¬ AP-b-Ip-am¿, XymK-cm-P≥ t]m‰n, kp`{Zm `mkvI-c≥, IrjvW- a Wn F∂n- h ¿ ¢mkp-Is - f-Sp-Øp. Ifn-If - pw, [ym\-hpw, Nn{X-c-N-\-bpw, hymbm- a - h pw, {]mWnIv loenw-Kns‚ {]mY-anI XXzßfpw a‰p-apƒs∏´ Cu ]cnio-e\ ]cn-]mSn Ip´n-Iƒ Bkz- Z n- ® p. Ah- k m\

Znhkw tUm. KncnP Ip´n-IfpsS kz]v\-ß-sf-°p-dn®pw B{K-l-ß-sf-°p-dn®p N¿® sNbvXp-sIm≠v hy‡ym-[n-

_me-tKm-Ipew Xmeq°v hm¿jnI ktΩ-f\w sabv 22-˛\v _metKm-Ipew Xmeq°v hm¿jnI ktΩ-f\w sabvamkw 22-˛mw XobXn Rmb-dmgvN D®bv°v c≠p-a-Wn°v F≥.-Fkv.F - k - v. IW-b∂ - q¿ Xmeq°v bqWn-b≥ lmfn¬ \S-°pw. ac-S˛-v X - r-∏q-Wn-Øp-d˛- X - n-cp-hm-¶pfw \K-cß - f - n¬ {]h¿Øn®p-h-cp∂ _me-tKm-Ipew bqWn-‰p-I-fnse tKmIpe kanXn, tKmIpe {]h¿ØI kan-Xn, c£m-I¿Xr-ka - nXn AwKßfpw \K¿Xm-eq°v Imcy-I¿Øm-°-fpw, CS-\-K-c-ß-fn¬ \n∂p-ap≈ Pn√m _me-k-anXn AwK-ßfpw Xmeq°v hm¿jnI ktΩ-f\ - Ø - n¬ ]s¶-Sp-°p-sa∂v _me-tKm-Ipew Xr∏q-Wn-Øpd Xmeq°v kwL-S\m Imcy-Z¿in hnt\mZv I°mSv Adn-bn-®p.

{XnZn\ {]IrXn ]T-\-Iymºv Xncphm- ¶ pfw almflm amXr- ` qan ÃUn k¿°nƒ kwÿm\ h\w-h-Ip-∏v, sIm®n≥ kuØv tdm´dn F∂n-hbpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ πkv Sp ˛ _ncpZ hnZym¿∞nIƒ°mbn {XnZn\ {]IrXn ]T\ Iymºv kwL-Sn-∏n-°p∂p. CSp°n h\y-Pohn kt¶-X-Øn¬ \S-°p∂ Iymºv sabv 15, 16, 17 Xob-Xn-I-fn-embn \S-°pw. ]s¶-Sp-°p-∂h¿°v Xma-khpw `£-Whpw kuP-\y-am-bn-cn-°pw. bm{Xm®n-ehv kzbw hln-°W - w. Iymºn¬ s{S°nw-Kv, ]cn-ÿnXn ]T-\-Iym-ºv, a’-c-߃, ^o¬Uv hnkn-‰v, Ncn-{X-kvam-cI kμ¿i\w F∂nh D≠m-bn-cn-°pw. ]¶m-fn-Iƒ°v h\w-hIp-∏ns‚ k¿´n-^n-°‰v \¬Ip-∂-Xm-Wv. Xmev]-cy-ap-≈-h¿ 9847288361 F∂ \º-dn¬ _‘-s∏-Sp-I.

2 Bedroom Flat for Rent 3 Bedroom Flat for Sale

At Trissur 3 Bedroom Flat for Sale

X-\mb eme≥\m-b¿. acp-a°ƒ: ]tc-X-\mb ]c-ta-izc≥, hna-e, cma-Ir-jvW≥, ssje, cm[m-Ir-jW v ≥, lcnl-c≥, Hma\ (\m-cm-b-Wn).

Neighbourhood Events

16, 6, 5, 8 Cent Plot for Sale. Contact No. 8891618142, 9446744612.

jvTnX Nn¥-Iƒ F∂ B[p\nI ]cn-io-e\ ]cn-]m-Snsb Bkv]Z- a - m°n ¢m p-Is - f-SpØp. {]ikvX ]cn-io-e-I-

\mb t_mWn ItÆm-Øns‚ "ssa≥Uv ]h¿' F∂ ]cnio- e \ ]cn- ] m- S n- t bmsS Iymºv kam-]n-®p.

`mc-hm-ln-Isf sXc-s™-SpØp tXhc-°mhv tdmUv sdkn-U‚ k v v Atkm-kn-tb-js‚ hm¿jnI s]mXp-tbm-K-Øn¬ ]pXnb `mc-hm-ln-Ifmbn tNfmbn N{μ≥ ({]-kn-U‚ v), AUz. tcWpI {ioIp-am¿ (ssh. {]kn.), {iocmw. kn. (sk-{I-´-dn), tla-eX (tPm. sk{I-´-dn), kptcjv ({S-j-d¿), IΩn‰n-bw-Kß - f - mbn cmPohv F.-F≥., ktXy-{μ≥, F. hnPb-Ip-am¿, kmbn-dmw, Sn.-Fk - v. _m_p, {ioIp-am¿. kn., tPm_n, imen\n apc-fo-[-c≥, \n¿Ωe cm[m-IrjvW≥, cmtPjv hmcy¿, tUm. civan Pb-Ip-am¿, Cuizcn Ac-hn-μ≥, c£m-[n-Im-cn-bmbn tKm]m-eI - rjvW≥ F∂n-hsc sXc-s™-Sp-Øp.

F≥.-Fk - v.F - k - v. h\n-Xm-tIm-tfPv AUvan-j≥ Bcw-`n®p F≥.Fkv.-F-kv. h\nXm tImtf-Pn¬ 2011-˛12 A[yb\ h¿j-tØ-b° v p≈ πkv h¨, tImta-gk v ,v lyqam\n-‰okv tImgvkp-I-fn-te-bv°p≈ AUvan-j≥ Bcw`n-®p. H∂mw h¿j _n.tImw tImgvkp-I-fn-tebv°pw (Iw-]yq-´¿, tIm¿∏-td-j≥) H∂mw h¿j _n.-F. tImgvkp-I-fn-tebv°pw (Cw-•o-jv, C°-tWm-an-Ivkv) D≈ AUvan-j≥ +2 ^ew h∂m-ep-S≥ Bcw-`n-°pw. ]´n-I-Pm-Xn-˛-]-´n-I-h¿§ hnZym¿∞n-Iƒ°v A¿l-ambn-´p≈ F√m-hn[ B\p-Iq-ey-ßfpw e`y-am-Wv. +2, Un{Kn c≠mw h¿jw, Ah-km\ h¿jw hnZym¿∞nIƒ°p≈ ¢mkp-Iƒ sabv 18 _p[-\mgvN Bcw-`n°p-sa∂pw tImtfPv {]n≥kn-∏¬ Adn-bn-®p.

3BED ROOM FLAT FOR RENTAL AT STATUE JUNCTION, TRIPUNITHURA. 1540 SQ. FT. RENT Rs. 8,000 PER MONTH. ELECTRICITY CHARGES EXTRA.

CONTACT

MOB. 8129255445


Pages 12 Published every Sunday

5

SUNDAY

May 08 to 14, 2011

{Sn\n‰n tImtfPv k¿´n-^n-°‰v hnX-cWw a[p _me-Ir-jvW≥ \n¿Δ-ln°pw Ign™ ]Øv h¿j-ambn tNm‰m-\n-°c- b - n¬ kwKo-Xt- emIØv ]cn-io-e\w \S-Øn-hc- p∂ tImUvkv A°m-Za - n-bp-ambn _‘-s∏´v temIØv kwKo-Xcw-KsØ Db¿∂ ]cn-io-e\ tI{μ-amb e≠≥ {Sn\n‰n ayqknIv tImtfPv \S-Ønb ]co£-bpsS k¿´n-^n-°‰v hnXcWw C∂v sshIo´v 5.30\v Xr∏qWn-Øpd embw {Ku≠n¬ \S°p∂ satem-Unb 2011 t{]m{Kman-t\m-S-\p-_-‘n®v {]kn≤ ]n∂-Wn-Km-bI - ≥ a[p _me-IrjvW≥ \n¿Δ-ln-°pw. satemUnb 2011 Xr∏q-WnØpd \K-c-k` sNb¿am≥ B¿. thWp-tKm-]m¬ DZvLmS\w sNøpw. tNm‰m-\n-°c

{Kma-]-©m-b-Øns‚ {]knU‚ v Fw.-F. tPm¨ tbmKØn¬ A[y-£X hln-°pw. Xr∏q-Wn-Øpd F≥.-Fk - v.F - kv . Ic- t bmKw sk{I- ´ dn IrjvW≥\m-b¿ Biw-kIƒ A¿∏n- ° pw. XpS¿∂v tImUvkv A°m-Za - n-bnse 20 Iem-Im-c-∑m¿ Ah-X-cn-∏n°p∂ hb- e n≥ I¨k¿t´msS kwKo-X-]-cn]m-Sn-Iƒ Bcw-`n-°pw. tIcf kmlnXy \mSI A°m-Z-an-bpsS AwKo-Im-ctØmsS {]h¿Øn- ° p∂ tImUvkv A°m- Z an temIØv kwKoX cwKsØ Db¿∂ ]cn-io-e\ tI{μ-amb e≠≥ {Sn\n‰n ayqknIv

tImtf- P ns‚ AwKo- I rX ]co£m tI{μam-W.v Ign™ \mev h¿jw XpS¿®-bmbn {Sn\n‰n tImtf-Pns‚ ]co-£bn¬ tImUvkv A°m-Za- n-bn¬ ]co-£s - b-gp-Xnb hnZym¿∞nI- f n¬ \qdp- i - X - a m- \ hpw Db¿∂ am¿t°msS Pbn-®psh-∂Xv tImUvkv A°m-Z-anbpsS henb t\´-am-Wv. am{Xa√ tIc-f-Øn¬ BZy-ambn {Sn\n‰n tImtfPv FgpØp ]co£ \S-Øn-bXv tImUvkv A°m-Z-an-bn-em-Wv. Cu ]co£- b nepw tImUvknse hnZym¿∞n-Iƒ \qdp-iX - a - m\w D∂X hnPbw t\Sn. Ub-d-Œ¿ s_∂n sNdnbm≥ sFIy-\m-´ns‚ t\Xr-

Xz-Øn¬ kwKo-X-cw-KØv sshZ-K[ v y-ap≈ A≤ym-]I - ¿ Cu ÿm]-\-Øn¬ ]cn-ioe\w \¬Ip- ∂ p. sIm®p Ip™p-߃ apX¬ apXn¿∂ Xe-ap-d-bn¬s∏-´-h¿ hsc kwKo-XØ - nepw kwKo-tXm-]I-c-W-ß-fnepw Cu ÿm]\- Ø n¬ ]cn- i o- e \w \SØp∂p F∂Xv khn-ti-jX-bm-Wv. ]nbm-t\m, Hm¿K≥, KnØm¿, hb-en≥,-X-_-e, ^vfq´v, {Uwkv, t{Umbnw-Kv, t^{_nIv s]bn‚nw-K,v hoW, ¢mkn-°¬ ayqkn-Iv, tbmK F∂o hn`m- K - ß - f n¬ 700 Hmfw t]cmWv tImUv k v A°m-Z-an-bn¬ ]cn-io-e\w \S-Øp-∂X - v.

Ifn-a¨ ]cn-io-e\°fcn C∂v kam-]n°pw

F√m ]©m-b-Ønepw ]I¬hoSv A\p-h-Zn-°Ww Øn¬ F¬tUgvkv ]m¿°v ÿm]n-°-W-sa∂pw Kh¨sa‚n-t\m-S-`y¿∞n-®p. h¿≤n-®p-h-cp∂ hr≤-P-\-ßfpsS {]iv\-߃ k¿°m¿ Kuc-h] - q¿Δw ]cn-KW - n-°W - sa∂pw tbmKw A`y¿∞n-®p. Pn√m {]kn-U≠v sI.kn. cho-{μs‚ A≤y-£-X-

FOR RENT 3BED ROOM FLAT FOR RENTAL AT STATUE JUNCTION, TRIPUNITHURA. 1540 SQ. FT. RENT Rs. 8,000 PER MONTH. ELECTRICITY CHARGES EXTRA. CONTACT MOB.

8129255445

]cn-ip≤ ]´ns‚ kn¬°v taf Bcw-`n®p kn¬°v am¿°pw (`m-cX k¿°m¿) hS-°≥ ]d-hq¿ NmcpX kn¬°vkpw tN¿s∂m-cp-°p∂ ]cn-ip≤ ]´v: t_m[-h-XvI-c-Whpw {]Z¿i-\hpw hnev]-\bpw sabv Ggn\v i\n-bmgvN cmhnse ]Øn\v hS-°≥ ]d-hq¿ NmcpX kn¬°vkn¬ DZvLm-S\w sNbvXp. t_m[-hXvI-cW/{]Z¿i\/hnev]\ ]cn-]mSn 14\v kam-]n-°pw. \ΩpsS {]uV ]mc-ºc - y-Øns‚ \£{X tim`-bmb ]´p\qens‚ cq]-s∏-S¬ apX¬ s\bvØv Ie-bpsS Ichn-cp-Xp-hsc I≠-dn-bm\pw kwi-bß - ƒ Xo¿°p-hm\pw hymP-]´v Xncn-®-dn™v ]cn-ip≤ ]´v hmßp-hm-\p-ap≈ A]q¿h Ah-k-c-amWv Cu ]cn-]mSn hgn NmcpX kn¬°vkn¬ kn¬°v taf-bpsS cq]-Øn¬ Hcp-°n-bncn-°p-∂-Xv. CXns‚ `mK-am-bp≈ kΩm\ Hm^¿ hS°≥ ]-d-hq-cnepw Xr∏q-Wn-Øp-d-bnepw D≈ tjm∏p-Ifn¬ e`y-am-Wv.

Pb Sn.-hn.-bpsS AwKo-IrX GP≥kn Pb sSen-hn-j≥ s\‰vh¿°vkns‚ tIc-fØ - nse AwKoIrX GP≥kn an\¿h aoUnbm skmeyq-j≥kv BWv.

Xr∏qWn-Øpd sk‚¿ t^m¿ sldn-t‰Pv ÃUo-kns‚ B`nap- J y- Ø n¬ ln¬∏m- e kv ayqkn-b-Øn¬ Ifn-a¨ ]cnio-e\°fcn XpS-ßn. tIcf a¨]m{X \n¿ΩmW kapZmb k`-bpsS kl-I-c-WtØmsS If-cn-bpsS DZvLmS\w tIcf efn-XI - em A°mZan sNb¿am≥ kn.-F≥. IcpWm-I-c≥ \n¿Δ-ln-®p. sldnt‰Pv ÃUokv Ub-d-Œ¿ P\d¬ tUm. sI.- s I.F≥. Ipdp∏v A≤y-£-\m-bn-cp-∂p. Ifcn- b psS `mK- a mbn inev ] - ß - f psS \n¿ΩmW {]Z¿i-\w, hnev]-\, Ip´nIƒ°mbn ]cn-io-e\ ¢m pIƒ F∂n-h-bp-ap-≠v. Ifcn Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿a-imkvXm t£{X-Øn¬ \S∂ `mK-hX k]vXm-l-b-⁄-Øn¬ \n∂v C∂v kam-]n-°pw.

Xr∏qWn- Ø pd sdÃv lukn¬ tN¿∂ Fd-WmIpfw Pn√ ko\n-b¿ kn‰nk¨ sh¬s^-b¿ {^≠vkv Atkm- k n- t b- j ≥ Pn√m IΩ‰n F√m ]©m- b Ønepw ]I¬ ho-Sp-Ifpw hr≤-k-Z-\-ßfpw A\p-h-Zn°-W-sa∂pw sIm®n \K-c-

Neighbourhood Events

bn¬ tN¿∂ tbmK-Øn¬ kwÿm\ sk{I-´dn Aa-chnf cma- I r- j v W ≥\m- b ¿ {]kw-Kn-®p. Pn√m sk{I-´dn F≥.-F. thWp- t Km- ] m¬ kzmKXw tcJ-s∏-Sp-Øn. 2011 sk]vXw_-dn¬ Fd-Wm-Ip-fØp \S°p∂ kwÿm\ hm¿jnI

kΩ-f\w hnP-bn-∏n-°m\pw tbmKw Xocp- a m- \ n- ® p. F≥tUm-kƒ^m≥ \ntcm[n® \S-]-Snsb Atkm-kntb-j≥ A\p-tam-Zn-°p-Ibpw Zpc- ¥ - a - \ p- ` - h n- ° p- ∂ - h sc F{X-bpw-thKw ]p\-c[ - n-hk - n∏n-°-W-sa∂v A`y¿∞n-°pIbpw sNbvXp.

FOR SALE Two Bedroom Flat for immediate sale. Near Sanskrit College Road Tripunithura.

Contact: 9895406057

ko\n-b¿ kn‰n-k¨ t^mdw N¿®mkm-bm”w \SØn Xr∏qWnØpd ko\n-b¿ kn‰n-k¨ t^md-Øns‚ P\d¬ t_mUn ktΩ-f-\hpw N¿®m kmbm-”hpw Xr∏qWn-Øpd Kh¨sa‚ v t_mbvkv sslkv°q-fn¬ \S∂p. N¿®m kmbm”w Iem-a-WvUew Iev]nX k¿ΔI-em-im-e-bpsS {]Ya sshkv Nm≥k-e-dm-bn-cp∂ s{]m^. sI.-Pn. ]utemkv DZvLm-S\w sNbvXp. ko\nb¿ kn‰n-k¨ t^md-Øns‚ ÿm]-ImwKw AUz. tPmk^v Agn-°Iw ktΩ-f-\-Øn¬ B≤y-£w hln®p. "Ime-Øns‚ Ipf-ºSn' F∂p t]cn-´n-cn-°p∂ kmlnXy Ncn{X {KŸ-Øns‚ c≠pw aq∂pw ]Xn∏v Iem-˛k - mw-kv°m-cnI {]h¿Ø-I\ - mb h¿§okv Im´n-∏d-º\v BZy tIm∏n \¬In sI.-Pn. ]utemkv {]Imi-\-I¿aw \n¿Δ-ln-®p. Cu ]pkvX-I-Øns‚ cN\ \n¿Δ-ln-®n-cn-°p-∂-Xv tPmk^v Agn-°Iw BW

]mXp ]q¿Æ-{X-boix ]q¿Æw! thZw hnNn-¥yw, Xh aln-abpw, ambbpw tXSn-b¥ - yw˛ ImWm-tX-sd-Øn-ct- ™m-cJ - n-ek - p-IrXn-Iƒ°pw {]Wm-aw, thZm-¥-°m-Xte! \n≥ {]W-h-kp-a[p-camw hniz-cq-]w˛ [ym\n-®≥t]mSp \n≥]-Z-sam-Sp-hn¬ tNcp-hm≥ Ipºn-Sp-t∂≥.

˛ ssh°w cma-N-{μ≥

kp`m- j nXw cp∂ ¬h m Ø ntZmj°v I p S pw ƒ b I I¿ΩKß m ( jm tcm t Ω I n-°pta w ] e m ] sN B^ ¿) ≠m - rXw cI btX ( ®m¬ \ºym Im≠v Dcp∂v P∑m¥n-cq-t]W Pm ©≥ ^ew- s ƒ a -√. hym[ Z- w) -ß n ]m]w h v X t b q¿ b I¿Ω tcmKt`Za-- m-I odmw n¬ sN y-£-s∏-Spf ∂ ß w Ip n-®mep . {i {]X ap≥P∑ bmbn ˛ sI Ig hym[n∂p.


Pages 12 Published every Sunday

66

F√m hnj-b-߃°pw F πkv t\Sn-b-h¿

tNm‰m\n-°c Kh. shmt°-jW - ¬ lb¿ sk°≥Udn kvIqfn¬ \n∂pw Fkv.F - k - v.F - ¬.-kn.°v F√m hnj-b߃°pw F πkv t\Sn-b sshimJv thWp-tKm-]m¬, ARvP-en sI.-kn., kRvP\ B¿.-F-kv. F∂n-h¿.

SUNDAY SUNDAY

May 08 08 to to 14, 14, 2011 2011 May

Neighbourhood Events

N°w-Ip-f-ßc \h-{K-l-t£-{X-Øn¬ {]Xn-jvTm-Zn\ atlm-’hw 14, 15, 16 Xob-Xn-I-fn¬ W≥ B≥Uv ]m¿´n-bpsS Xr∏qWn-Øpd N°w-Ip-f-ßc jv n- a p- J y- Ø n¬ \h - { Kl \h-{Kl t£{X-Ønse {]Xn- B` n- I - f psS Be m- ] - \ hpw jvTm-Zn\ atlm-’hw sabv 14, IrX\v Fd - W m- I pfw Xym K15, 16 Xob-Xn-I-fn¬ \S-°pw. 6.45“w Aø-∏Km\ Sn.-F-kv. Cu Znh-k-ß-fn¬ t£{Xw {_ m- I r- j vWP n B≥ Uv X{¥n ]pen-b-∂q¿ apc-fo-\m-cm- cm[´nb psS t\ Xr- X z- Ø n¬ b- W ≥ \º q- X n- c n- ∏ m- S ns‚ ]m¿ n-Km-\-X-cw-Kn-Wnbpw \SIm¿an-I-Xz-Øn¬ hnti-jm¬ `‡w. 15\v sshIo´v A©n\v ]qP-Iƒ, \h-{K-l-im-¥n-tlm- °p Pn Iq´p-aTw B≥Uv ]m¿´n- m-bh jm - m-`n-tjIw apXe aw, Iei S B`n-ap-Jy-Øn¬ ]p√m-¶p\S-°pw. 16-\mWv {]Xn-jvTm-Zn- bps It®-cnbpw 6.45\v bikzn \w. atlm-’-h-tØm-S-\p-_- g¬ -Ir-jvW-i¿a-bpsS {]`m-j- n-]m-Sn-Ifpw {]`m- cma ‘n®v Iem-]c Whpw \S-°pw. 16\v sshIo´v - fpw D≠m-Ipw. j-Wß 6.45\v tUm. F≥. tKm]m-e-Ir14\v sshIo´v A©n\v Xncp- jv W s‚ {]` m- j Ww Bb nh- \ - ¥ - ] pcw B¿ . KoX m- I r- cn°pw \S-°p-I.

Xr∏q-Wn-Øpd IY-Ifn tI{μw hm¿jn-Iw sabv 14, 15 Xob-Xn-I-fn¬

tPm¿Pn- b ≥ A°m- U an Cw•ojv aoUnbw sslkvIqfn¬ \n∂pw Fkv.F - k - .v F - ¬.-kn.°v F√m hnj-bß - ƒ°pw F πkv t\Sn-b \o_ tPmkv, inh{]n-b. ]n.-hn, Fenk tPmbv, kRvPp ]n. tZh-kn.

Xr∏qWn-Øpd IY-Ifn tI{μØns‚ 38-˛mw hm¿jn-Iw Ifnt°m´ ]me-kn¬ sabv 14, 15 Xob-Xn-I-fn¬ BtLm-jn°pw. sabv 14\v sshIo´v A©p-aW - n°v Iem- a - W v U ew Icp- W m- I - c ≥ kv a mcI ]pc- k v I mcw Iem- a Wv U ew hmkp ]njm- c - S n°v Imhp-Ip-´n-bΩ \¬Ipw. \f-NcnXw 3˛mw Znhkw IY Ac-tßdp-w. 15\v sshIo´v A©n\v tUm. kn.- s I. cma- N - { μ≥ A[y£Xbn¬ tNcp∂ hm¿jnI ktΩ-f\ - Ø - n¬ sI.-hn. sIm®-\nb≥ ]pc-kvIm-chpw Xr∏q-WnØpd DÆn-°r-jvW≥ kvamcI ]pc- k v I m- c hpw s\Sp- º n≈n cmwtam- l - \ \pw Nmap≠n kvtImf¿jn∏v B¿.-F¬.-hn.-tImtf- P nse hoW taml- \ \pw \¬Ip- w . tbmK- Ø n¬ tIcf kwKoX \mSI Ahm¿Uv tPXm°-fmb amSºn kp{_-“Wy≥ \ºq-Xncntbbpw A∏p-Æn-Øc - I - -

t\bpw BZ-cn-°pw. \K-ck - ` - m-≤y£≥ B¿. thWp- t Km- ] m¬ Biw- k - I ƒ t\cpw. XpS¿∂v DØ-cm-kz-bw-hcw IY-I-fn-bpsS c≠mw `mK-Øns‚ cwKm-h-X-cWhpw \S-°pw. Iem-a-WvUew hmkp ]njm-c-Sn, Iem. IrjvWIp-am¿, ^mŒv ]fl-\m-`≥, Iem. {ioIp-am¿, Iem. hnP-b≥, Iem. i¶-c-\m-cm-b-W≥, Iem. apIpμ≥, Iem. ipNo-{μ-\m-Yv, cXo-jv, cRvPn-Xv, B¿.-F¬.-hn. kp\n¬, B¿.-F¬.-hn. AJn¬, B¿.-F¬.hn. cmP-ti-J-c≥, B¿.-F¬.-hn. {ioIm- ¥ v i ¿Ω, B¿.- F ¬.- h n. {]tamZv F∂o thj-°mcpw ]Ønbq¿ i¶-c≥Ip-´n, s\Sp-ºn≈n cmwtam-l-\≥, Iem. kp[o-jv, amSºn kp{_-“W - y≥ \ºq-Xn-cn, Iem. hnt\mZv F∂o ]m´p-Imcpw Iem. cma≥ \ºq-Xn-cn, Iem. i¶-ch - m-cy¿, Iem. hn\o-Xv, Iem. DÆn-°r-jvW≥, Iem. {]Imiv F∂o taf-°mcpw IY-I-fn-bn¬ Iem-a-WvUew hmkp ]njm-cSn ]s¶-Sp-°pw.


Pages 12 Published every Sunday

77

Xr∏qWn-Øpd sk‚ v tPm¿Pv IØo-{U¬ Icn-ßm-®nd N¿®v taSw 24 s]cp-∂m-fn\v tPmk^v am¿ {KntKm-dn-tbmkv sImSn-tb-‰p-∂p.

`KXv tkm°¿ ¢∫pw ku]¿WnI kzm{ib kwK-ahpw Hcp-°p∂ tkm°¿ 2011 ^vfUvsse‰v ^pSvt_mƒ Sq¿Wsa‚ v acSv \K-ck - `m sNb¿am≥ Sn.-sI. tZh-cm-P≥ DZvLmS\w sNøp-∂p.

Xr∏q-Wn-Øpd ]mekv {Ku≠n¬ C¥y≥ C≥Ãn-‰yq´v Hm^v B¿°n-sSIv‰k v v ktX¨ doPn-bW - ¬ {In°‰v Sq¿Wsa‚ v sFsFF {]kn-U‚ v DZvLm-S\w sNøp-∂p.

sI.-hn. sIm®-\n-b≥ ]pc-kvImcw s\Sp-ºn≈n cmwtam-l\ - \v \mev]Xp hb-kn¬ Xmtg-bp≈ bph Iem-Im-c∑ - m¿°mbn Xr∏q-Wn-Øpd IY-Ifn tI{μw \¬In-h-cp∂ sI.-hn. sIm®-\n-b≥ kvacmI ]pc-kvImcw Cu h¿jw IY-Ifn Kmb-I-\mb s\Sp-ºn≈n cmwtaml-\\p \¬Ip-w. KWn-X-im-kv{X-Øn¬ _ncpZhpw A≤ym-]-\-Øn¬ _ncp-Zm-\-¥c _ncp-Zhpw t\Sn tImgn-t°mSv k¿Δ-Iem-im-eb - n¬ \n∂pw kwKo-XØ - n¬ Fw.F. H∂mw dm¶pw t\Snb cmwtam-l-\≥ tIcf Iem-a-WvUew UowUv bqWn-thgvkn-‰n-bn¬ "cmK-c-k-k-a-\zbw IY-I-fnbn¬' F∂ hnj-bsØ Bkv]-Z-am°n Kth-jWw \S-Øn-s°m-≠n-cn-°p-Ib - m-W.v Iem. {ioIp-am-dns‚ Iogn¬ IY-Ifn kwKo-Xhpw ]nXmhv sI.-Fw. IrjvW≥ \ºq-Xn-cn-bp-tSbpw tUm. PePm h¿Ω-bp-tSbpw Iogn¬ imkv{Xob kwKo-Xhpw A`y-kn-®n-´p≈ cmwtam-l-\≥ ]me-°mSv Pn√-bnse {ioIr-jvW] - p-cØv s\Sp-ºn≈n a\bnse AwK-am-Wv. C¥y-bnse H´p-an° kwÿm-\ßfnepw hntZ-iß - f - nepw hnhn[ IY-Ifn kwL-ßf - psS IqsS ]cy-S\w \S-Øn-bn-´p-≠v. Nn‰q¿ Kh. tImtf-Pnepw Iem-\n-e-bw, Iem-a-WvUew F∂o ÿm]-\-ß-fnepw Xm¬°m-enI A≤ym-]-I-\mbn tPmen sNbvXn-´p≈ cmwtam- l - \ ≥ BIm- i - h m- W n- b n¬ _n sslt{KUv B¿´nÃv IqSn-bm-Wv. kph¿Æ-ap-{Zbpw ^e-Ihpw {]ikvXn-]-{Xhpw AS-ßp∂ ]pc-kvImcw IY-Ifn tI{μØns‚ hm¿jn-I-tØm-S-\p-_-‘n®v \¬Ipw.

SUNDAY SUNDAY

MayMay 08 08 to 14, 2011 to 14, 2011

C∂v amXrZn\w

Neighbourhood Events

r-Zn\w C°m-cy-߃°pw - mbn BN- Cu Zn\w Hcp-°p-∂-Xv. amX m´n-bmbn h¿Øn-°p- mgvN amXr-Zn-\a hgnI ¥ msabv amksØ c≠mw Rmbd \nX -‘n-®n-S-tØmfw Pohn-X-Øn¬ cn-°p∂ k¶ev]w C¥ysb kw_ ]Xn-‰m-≠n-\Iw ∂-Xn\pw AΩ-am-tcmSv s]cpØv \μn ]d-tb≠ Hcp nepw ¶ Ws ma h ]pXn-sbmcp A\p-` -b-am-bn-sb∂p Zn\-am-Wv. - a m¿° v Xs∂ Cu Bibw hen-sbmcp hnP amX r- Z n- \ - Ø n¬ C¥ y- b n¬ AΩ v Hcp -j-߃ Lm Bt sc f h H´pm¿° m≥. a ° n\ AΩ ma pmw. I-f-bbv° thWw A\ ehpw kmwkvIm- Biwkm Im¿Up- am- c p°n Ah ¿° v AS p- ° - f \ne-hn-en-cn-s°, C¥y t]mse hnim-W-s `£ sØ t\c p° nkq£ p ImØ hn{i-an-°m-\p≈ Ah-k-ccn-I-ambn Gsd hyXy-kvX-X-Iƒ D’ - h - Ø n\v bn¬ \n∂v amdn-\n∂v ∂- X p- a m- s bmc p cmP yØ v hnt Zi Xv henb t\´- sam-cp-°mw. amXr-Zn-\-Øn¬ kΩm-\-߃ hnX-cWw r- Z n- \ - Ø n\v km∂n≤yw Adn-bn-∏n-°m≥ Ign-™ sNø p∂ ]X nhpw i‡ - a m- W v . amX -hm-t°m-X\μn p≈ m¿° a am-Wv. -\p-amb Cu ]n∂nse Bibw AΩ ]m›m-Xyhpw hnti-jn®v Ata-cn-° n-°m≥ Ign- en¬ Npc p° n \n¿ Øm w. B Zn\ - Ø n¬ ]mb ƒ I pp-tN-cp-Ibpw Ip™pD’-h-Øn\v C¥y-bnepw thc vI-c-W- Ah¿s°mcp {]m[m\yw h∂ n-b-Xn¬ kt¥mjw X h f KmBt Ww Imc v ]¶ mcp hep-Xm-° ™-Xn\v \s√ s‚ ]m›m-tXym- ßsf kwc-£n®v am-Wv. As√-¶n¬ Xs∂ C¥ym-°m-c hcn-I-bm-W-t√m. Dfhm-Ip-Ibpw sNøp-∂p. AΩ-amsc Ip™p-߃ ∑p-JXzw A[n-I-a-[nIw h¿[n-X-ambn- b n¬ ]m¿ °p∂ B Zn\ - Ø n¬ Gs d kt ¥m - j n- ∏ n- ° - W w. Ht´ sd C¥ ym- ° m¿° v At a- c n- ° Adn-hp≈ kwK- F∂mte k¥p-„n-tbm-sS-bp≈ amXr-Zn\w D≠m_‘p-°-fp-s≠-∂p-≈Xv Gh¿°pw ImcWw A\y hp-I-bp-≈p. sNdp]´-W-ßsf At]-£n®v h≥\Xn-bm-Wv. C‚¿s\‰v D]-{Kl hnπhw m-bmkw hnhcw K-c-ß-fn¬ amXr-Zn-\-sØ-°p-dn®v IqSp-X¬ AhkwkvIm-c-ß-sf-°p-dn®v Ct∏mƒ A\F¶nepw C¥y- t_m[w Ct∏m-gp-≠v. F∂m-Wv amXr-Zn-\sa∂pw e`n-°p-sa∂ Ah-ÿ-bm-Wp-≈Xv. ]n∂nse LSIw AXv Fßs\ BN-cn-°-W-sa∂pw \n¿t±-in-°p∂ bn¬ amXr-Zn\w hym]-I-am-b-Xn\p Im-cn-I-X Xs∂- hf¿® {]m]n® Hcp Im¿Uv am¿°-‰n\v \μn ]dCu D’-hsØ Np‰n-∏-‰n-bp≈ ssh -am-cm-W-t√m. bp-I. Xe-ÿm\ \K-cn-bmb Z¬ln-bn¬ amXr-cn®v t]mcp-∂p. hen-sbmcp bm-Wv. F√m-bn-SØpw AΩ-am¿ AΩ e C¥y-bnepw Zn\w hn]p-e-ambn BN temIØv as‰-√m-bn-S-Øp-sa-∂-t]ms Ipd-hp-an-√. Hcp- Af - t hmf w AX v hmW n- P y- h - X v I - c n- ° - s ∏- ´ nAh-tcm-Sp≈ kvt\lm-Z-c-ß-tfmSv Hcpam{Xw Hcp Zn\w ´ps≠∂Xv icn-X-s∂. h≥InS Iº-\n-Iƒ At∂ ]s£ C¥ym-°mcpw AΩ-am¿°mbn t\cn-Sp-∂p-≠m- Znhkw kv{XotI-μo-Ir-X-amb Dev]-∂-߃ ]pdky-߃ hgn \o°n-sh-bvt°-≠-Xns‚ Bh-iy-IX -k-c-am-Wv. Øn-d-°nbpw BI¿j-Wo-b-amb ]c- Zn\w BN®pw ¿jn BI sf ß Ipw. amXr-Zn\w AXn-\p-s≈mcp Ah amX r- Z n\w dtÃm-d‚p-Iƒ P\]Sn - ™ m- s d- ∂ - t ]ms e C¥ y- b nepw -fpsS Pohn- cn-°p-∂p. {]tXyI ]cn-]m-Sn-Ifpw ^o®-dp-Ifpw Xß . v W mb thf p≈ ∂ Znhkw {it≤-b-am-°pBfl-]-cn-tim-[-\-bv° -tØmfw hcp- hgn aoUn-bmbpw At n- t hK w B¿ Pn- ® p- h - c p∂ F{X w [o\ kzm psS c ma AΩ n¬ Ø Xthf . Xß sf ∂p. amX r- Z n\w AX sa∂ v kzb w hne - b n- c p- Ø m- \ p≈ -bn-se-Øn-°p- {]kn≤n ImWp-tºmƒ Cu Zn\w A[nIw Xma\ne \√ n¬, tZio-tbm-’-h-ambn amdphf¿Øn hep-Xm-°p-∂-X I„-X-Ifpw kn-bmsX C¥y-bn¬ bpw \ thZ n® T v j pA\ m¿ a AΩ ∂-Xn¬, Ah-k-c-amWv sa∂v tXm∂n-t∏m-Ipw. XymK-t_m-[hpw A\p-kva-cn-°m-\p≈


Pages 12 Published every Sunday

8

SUNDAY

May 08 to 14, 2011

Tripunithura's Durbar

Nne Nn√-d-°m-cy-߃ ]\-Ømgw

k¿Δw bp≤-abw! ]

≠pIm-e-ß-fn¬, {]mb-am-b-hcpw A≤ym- ] - I cpw A—- \ Ω- a m- c psams° Ip´n-I-tfmSpw a‰p-≈-htcmSpw kwkm-cn-®n-cp∂Xv "\∑'bv°v {]mapJyw \¬In-s°m-≠m-bn-cp-∂p. Xn∑- b psS Awiw t]mepw hm°ntem {]h¿Øn-bntem IS-∂pIq-Sm-Xn-cn-°p-hm≥ {]tXyIw {i≤n°p-Ibpw sNbvXn-cp-∂p. Ip´n-Isf A`y-kn-∏n-®n-cp-∂Xv \∑-bpsS ]mT߃. F∂m¬ B[p-\nI Ime-L´- Ø n¬ Ch- b v s °√mw kmc- a mb am‰w kw`-hn-®n-cn-°p-∂p. ]c-kv]c kv t \l- Ø n- t ‚bpw hnizm- k - Ø nt‚bpw ktμ-i-߃°p-]-Icw Cfw a\- p-I-fn-tebv°v ]I¿∂p-\¬Ip∂Xv kv]¿≤-bp-tSbpw D∑q-e-\-Ønt‚bpw a‰p-ap≈ {Iqc-]m-T-߃! ]pdØnd-ßp-hm≥ t]mepw \nhrØn-bn-√m-sX, Xp≈n°v Hcp IpSw F∂ ]cp-hØ - n¬ B¿Øp s]øp∂ agsb t\m°n, ]g-a-°m¿ ]d-bp-ambn-cp-∂p, "\√ ag'! s]m≈n-t∏m-Ip∂ shbn- e ns‚ NqSn- t \- ° p- d n®v "\√ NqSv' Ft∂ hnti-jn-∏n-°q. AXpt]mse Xs∂, \√ XWp-∏v, \√ Im‰v, \√ CSnbpw an∂epw Fs∂ms°-bmWv {]tbm-Kn-°m-dp-≠m-bn-cp-∂Xv. Npcp-°-Øn¬, F√mw \√-Xm-bn´p- am-{Xta Ah¿ I≠n-cp-∂p-≈p. F∂m¬ C∂sØ Ahÿtbm? \m°p hf- ® m¬ Xn∑bv°p {]m[m\yw \¬In-s°m≠p≈ Ub-tem-KmWv ]pd-tØbv°p hnSpI! "tlm! Hscm-Sp-°sØ ag, a\p-jy\v h≠n-sbm-s∂-Sp-°p-hm≥ IqSn kΩ-Xn-°-Øn-√, apSn™ NqSv, \in® XWp- ∏ v , Bsf- s °m- √ p∂ CSnbpw an∂- e pw.....' Aßns\ t]mIp∂p B[p-\nI kaq-l-Ønse {]tbm-K-߃. C∂v \ΩpsS am[y-a߃ kzoI- c n- ® n- ´ p≈ ssienbpw Cu ]d-™-h-bn¬ \n∂v hyXy-kvXa-√. Fcn-bp∂ Xobn-tebv°v FÆ ]I¿s∂m-gn-®p-sIm-Sp-°p∂ ]cp-hØn-emWv ]{X-߃ hm¿Ø-Ifpw teJ- \ - ß fpw dnt∏m¿´p- I fpw tN¿Øp hnSp-∂-Xv. s]Sp ac-W-ßfp- t Sbpw Acpw- s Im- e - I - f p- t Sbpw dnt∏m¿´p-Ifpw hm¿Ø-Ifpw Nn{Xß- f psam∂pw ap≥Im- e - ß - f n¬ tN¿°pI ]Xn-hn-√m-bn-cp-∂p. {]tXyIn®pw ap≥t]-Pn¬. (`-c-Wm-[n-]-cptSbpw am\y hy‡n-I-fp-tSbpw Nca hm¿Ø- I ƒ Hgn- s I). `¿Ømhv `mcysb sR°n- s °m- ∂ p, c≠p Ip™p- ß sf s]‰ X≈ hnjw sImSpØp h[n®p InW-‰n-en-´-tijw AΩ Xqßn-a-cn-®p, ImapIn ImapIs\ sXmgn-®p-sIm-∂p, `mcy-bpsS inc-   - d pØv Ipf- Ø n- e n´ `¿Ømhns\ \m´p-Im¿ ]nSn-IqSn t]meokns\ Gev]n®p XpS-ßnb Xc-Ønep≈ hm¿Ø- I ƒ Hcp Ime- L - ´ Øn¬ {]kn-≤o-I-cn-®n-cp-∂Xv shdpw a™- ∏ - { X- ß ƒ am{X- a m- W v . (A- h bpsS k¿°p-te-j-\m-I-s´, hnc-ense-Æm-hp-∂-Xpw). F∂m¬ Iptd-°me-ß-fmbn \njvTqc sIme-]m-X-I-ßfpsS dnt∏m¿´p-Ifpw AtXm-sSm∏w _o`- ’ - ß - f mb If¿ Nn{X- ß fpw apJ- t ]- P n¬Øs∂ tN¿Øp- s Im≠mWv \ΩpsS \m´nse {]apJ h¿Ø-am-\-∏-{X-߃ {]`m-X-ß-fn¬ ae- b m- f n- b psS Krl- h - c m- ¥ - I - f n¬ {]Xy-£-s∏-Sp-∂-Xv. Ah-km\ t]PpI- f n¬ sNdnb Xe- s °- ´ p- I - f n¬ {]kn- ≤ o- I - c n- ° m- d p≈ ]e C\߃°pw Ct∏mƒ H∂mw t]PnemWv ÿm\w \¬Ip-∂-Xv. t\cw shfp-sØ-gp-t∂‰v apJw Igp-In, aebm-fn-bpsS ioe-a-\p-k-cn®v, ]{Xw ssIbn-se-SpØp t\m°p-tºmƒØs∂, HgpIn Hen- ° p∂ \nW- Ø nt‚bpw IpØn-a-e¿Øp-hm-\p-]-tbmKn® ITm-c-bp-tSbpw hnIr-X-am-bn-°nS-°p∂ ih-i-co-c-ß-fp-tS-bpw, ¢mcn‰n AWp- h n- S - t ]mepw \„- s ∏- S mØ

Nn{X- ß - f mWv ImWm≥ Ign- b p- I . sS≥j-t‚bpw Akz-ÿ-X-I-fp-tSbpw at≤y Pohn-®p-t]m-Ip∂ a\p-jy\v {]`m-X-Øn¬ Xs∂ CØcw ko\pIfpw IqSn ImtW≠n hcp-tºm-gsØ Ahÿ F¥m- b n- c n°pw? Nc- a hm¿Ø-Iƒ {]kn-≤o-Ic - n-°p-hm≥ ]e Zn\-∏-{X-ßfpw {]tXyI t]Pp-Xs∂ \o°n- h - ® n- ´ p- ≠ v . Nc- a - h m¿Ø- I ƒ hmbn- ° p- I tbm Nn{X- ß ƒ ImWpItbm sNøp-hm≥ a\-{]-bm-k-ap≈ A\- h - [ n- b m- f p- I ƒ Cu `qan- b n¬ C∂pw Pohn-°p-∂p≠v. hmb-\-°m¿ Ah-KW - \ - b - psS sNfn-°p-≠n¬ X≈nbn- c p∂ hm¿Ø- I fpw kw`- h - ß - f psa√mw ]cn-K-W-\-bp-tSbpw ap≥K-W\- b p- t Sbpw ]´n- I - b n- t ebv ° v amdn ÿm\w ]nSn-®n-cn-°p-Ib - m-Wn-∂.v {]mtZin-I-amb hm¿Ø-Iƒ°pw hnti-j߃°pw kw`- h - ß ƒ°pw ap≥KW\ \¬In \ΩpsS cmPysØ {]apJ ]{X-߃ {]kn-≤o-Ic - Ww ]cnjv°c - n-®t- Xm-sS-bm-sW∂p tXm∂p-∂p, Ak-l-\o-bhpw a\w-a-Sp-∏n-°p-∂-Xpamb Cu Zpc-h-ÿbv°v _lp-`q-cn]£w hmb- \ - ° m¿°pw km£yw hln-t°≠ KXn-tISp kw`-hn-®-Xv. C\n, Zriy-˛a- m-[ya taJ-eb - n-tebv°p IS-∂mtem? a\p-jys‚ £a-tbbpw kl-\-i-‡n-tbbpw am\-kn-I-\n-etbbpw ]co-£n-°p-hm\pw A]-IS- s - ∏Sp-Øp-hm\pw ]cym-]X v a- mb hm¿Ø-Ifpw hnti-jß - f - p-amWv {][m-\a - mbpw Nm\ep-If - n¬ {]Xy-£s - ∏-Sm-dp-≈X - .v hn⁄m\-{]-Zhpw IuXp-I-I-chpw ck-I-c-hpamb C\-߃ Xosc C√ F∂√ Cu∏d-™-Xns‚ s]mcpƒ. t{]£-I-cpsS D≈nse Zp¿∫e hnImcßsf Cf-°nsb-SpØv A]Y k©m-cØ - n\p t{]cn∏n-°p-hm\pw Ah-cn¬ {Iqc-hn-Im-cß - ƒ IpØn-h-bv°p-hm-\pw, Npcp-°-Øn¬ Ahs‚ kam-[m\ PohnXw A]-IS- I - c-amb \ne-bn-tebv°v FØn-°p-hm\pw hnUvVn-s∏-´n-bnse hnhn[ Nm\-ep-Ifnse ]cn-]m-Sn-Iƒ klm-bn-°p-∂p. an°-hmdpw Nm\-ep-Iƒ apS-ßmsX kwt{]-jn-®p-hn-Sp∂ XpS-c∑ - msc XpS¿®bmbn Z¿in-®m¬ am\-kn-I-tcm-Khpw IpSpw-_I - e - l - hpw Dd-∏v. F√m kocnb-ep-If - p-tSbpw CXn-hrØw Htc Xc-Ønep- ≈ - X p- X - s ∂- b m- W v . A`n- t \- X m°ƒ°pw am‰-an-√. IYm-]m-{X-ßf - psS \ma-߃°p am{Xta A¥-c-ap-≈q. kzØv, t{]aw, ssUthm-gk v ,v sIme-]mX-Iw F√m kocn-be - p-If - nepw {]Xn-]mZn-°p∂ Nc-°p-Iƒ Ch-bm-Wv. Hcp Xp≈n c‡w t]mepw hn´p-If - b - msX sIme-]m-XI Nn{X-߃ AtX-]Sn H∏nsb-SpØv ImWn-Iƒ ka£w ka¿∏n°p∂ hnj- b - Ø n¬ Nm\- e p- I ƒ a’cw Xs∂ \S-Øp-∂p. IpØn-ae¿Øn- b n- ´ n- c n- ° p∂ ico- c - Ø ns‚ hnhn[ BwKn-fp-If - n¬ FSpØ Nn{X߃ hm¿Ø-Iƒ°n-S-bnepw kw`hw kw_-‘n® N¿®-Iƒ \S-°p-tºmgpw XpS¿®-bm-bn, Bh¿Øn-®m-h¿Øn®v {]Z¿in-∏n-°p-hm≥ Ch¿ {]I-Sn-∏n-®p-hcp∂ Hu’pIyw {it≤- b - a m- W v . I≠m¬ Hm°m\w hcp-∂Xpw tIƒ°ptºmƒ I¿W-߃°p-Xs∂ \mWw kw`-hn-°p-∂X - p-amb ko\p-Ifpw Km\ßfpw Dƒs∏-Sp-Øn-s°m≠v "A{]n-bK - m\-߃' F∂ t]cp \¬In Hcp Iq´¿ kwt{]- j Ww \n¿Δ- l n- ° p- t ºmƒ "\n߃ Bh-iy-s∏-SmØ Km\-߃' F∂ Iym]vj\ - n¬ as‰mcp Iq´¿ ]cn]m-Sn-bp-ambn cwK-sØØn t{]£I lnwk \S-Øp-∂p. Cu ASp-ØI - m-eØv ae-bm-fØ - nse Hcp {]apJ Nm\¬ kwt{]-jW - a - m-cw`n® Hcp XpS-c≥ km[-\a - mWv "kwKoX-al - m-bp≤w'. \oem-Im-ik - a - m\w im¥hpw, ]cn-]m-h\ - h - pw, Hgp-°p-\o¿t]mse ip≤-hpw a‰pw-a‰ - p-amb kwKo-XØ - n-\pt]mepw bp≤-Øns‚ ]cn-thjw \¬Inbmte Nm\-ep-Iƒ°v \ne-\n¬°ms\m°q F∂ ÿnXn-bmtWm \ne-hnep-≈Xv? h√-t∏m-gp-sams° Adn-bm-sX-

bm-sW-¶nepw Nncn-Xq-Ip∂ {]ap-J-cmb \ΩpsS Ne-®n{X aWvUe - Ø - nse Km\tIm-In-e-ß-fpsS apJ-߃ IS-∂-ep-IpØnb t]mse ho¿∏n-s®-Sp-ØmWv kwKoX-al - m-bp-≤Ø - ns‚ ]c-ky-߃ am≤y-aß-fn¬ {]kn-≤o-Ic - n-®X - .v Ne-®n-{X-cw-K-tØbv°p IS-∂mepw kwK-Xn-Iƒ hyXy-kvX-ambn A\p-`-hs∏-Sp-∂n-√. a\p-jy-Po-hn-Xhpw Ahs‚ ImX- e mb {]iv \ - ß fpw ssIImcyw sNøp-∂, al-Ømb ktμ-i-apƒs°m≈p- ∂ , lrZ- b - l m- c n- b mb Km\߃ tIm¿Øn-W-°nb H∂m-¥cw kn\n-aIƒ {]Z¿in-∏n-®n-cp∂ sh≈n-Øn-c-Ifn¬ C∂p ImWp- ∂ Xv Fs¥m- s °bmWv? Zp¿∫eamb IY-bpw, Ad-∏p-fhm-°p-∂ Ub-temKpw ^en-X-Øns‚ t]cn¬ Im´n-°q-´p∂ tIm{]m-b-ß-fpw, A¿∞-Øns‚ Awitam tIƒ°p-hm≥ Cºtam C√mØ Ip´n-Iƒ KpW-\-∏´nI ImWmsX ]Tn- ° p∂ Xc- Ø n¬ Ah- X - c n- ∏ n®p hnSp∂ ˛ Km\- ß fpw Hs° tN¿∂ km[-\-߃! (A-]-hm-Z߃ Cs√∂p ]d-bp-∂n-√). kaq-l-Ønse k¿Δ taJ-e-I-fnepw IS-∂p-I-b-dn-bn-´p≈ Cu {]h-W-Xbv°v ISn-™m-Wn-S-W-sa∂v B¿s°-¶nepw tXm∂p-∂pt≠m Bthm? lc-W-^ew: \ap-°p-\mta ]Wn-h-Xp\mIw \c-I-hp-a-Xp-t]mse

\n¿hymPw tJZn-°p∂p Cjyp \º¿ 244-˛¬ Cu ]w‡n-bn¬ tN¿Øn- c p∂ Fs‚ teJ- \ sØ hna¿in-®p-sIm≠v A\-h[n hmb-\°m¿ {]Xn-I-cn-°p-I-bp-≠m-bn. F√mhcpw hnc¬Nq-≠n-bXv Htc Zni-bn-tebv°m-bn-cp-∂-Xn-\m¬ Ipdn-∏n¬ A]mI-X-Iƒ IS-∂p -Iq-Sn-bn-´p-s≠∂p IcpXp-∂p. Cu XqenI hy‡n-lnw-kbv°v Hcn-°epw D]-tbm-Kn-®n-´n-√. D]-tbm-Kn°p- I - b p- a n- √ . Cu teJ- \ - Ø n\v AXns‚ Bh-iy-hp-an-√. {]hr-Øn-Itfbpw kw`-h-ß-tf-bp-amWv hna¿in°p- ∂ - X v . hy‡n- I ƒ {]Xo- I - ß ƒ am{Xw. GXm-bmepw ]cm-ar„ teJ-\Ønse Nne `mK-߃ Nne hmb-\°m¿°v a\-{]-bmkw kr„n-°p-hm-\nS-bm°n F∂-dn-™-Xn¬ \n¿hymPw tJZn-°p-∂p. Cusa-bn¬ hgn-bpw, sSet^m-Wn-eq-tSbpw t\cn´pw ]{Xm-[n]¿°p≈ IØp-Iƒ hgnbpw {]Xn-Icn® F√m kpa-\- p-Iƒ°pw lrZ-b]q¿Δw \μn tcJ-s∏-Sp-Øp-∂p. ˛ ]\-Ømgw

inYne Nn¥-Iƒ tI{μ k¿k¿°m-cns‚ ""a\p-jy-Xz]-chpw {]mtbm-Kn-I-hp-amb'' kao]-\a - mWv F≥tUm-kƒ^m-\n¬ hnPbw I≠Xv ˛ {]Xn-]-£-t\-Xmhv F√n-√mØ \m°-t√, F¥pw ]d-bmw. **** Dkma _n≥em-Z\v bp.-Fk - v. ssk\n-Ic - psS shSnbp-≠b - n¬ ac-Ww. PmXI¿Ωw Ign® ssIsIm-≠p-Xs∂ DZ-I-{Inbbpw! **** a´m-t©cn _n.-H.-Sn. ]mew ˛ tSmƒ ]ncnhv F∂ph-sc-sb-∂v B¿°pw \n›-b-an-√. Hcp \n›-b-an-√-sbm-∂n\pw hcpw Hmtcm hgn h∂-t]mse t]mw ˛ Bim≥ **** Ign™ h¿jw kwÿm-\Øv 10926 hnhml tamN\ tIkp-Iƒ. Wish you a happy divorced life! **** F≥.-F-kv.-F-kv-˛s‚ ka-Zqc kn≤m¥w X´n-∏msW∂v t\csØ Xs∂ Adn-bm-am-bn-cp∂p ˛ tImSntbcn \ymbw t\m°n-\-S-∏m≥ \ΩpsS \mb-∑mcv ]Tn-®n-´n-√. ˛ Ip©≥\-ºym¿ **** Dkma _n≥em-Zs\ h[n-°m≥ bp.-Fkv. slent°m-]vS-dp-Iƒ ]d-∂n-d-ßn-b-t∏mƒ AXv C¥ybn¬ \n∂p≈ B{I-aW - s - a-∂mWv ]m°n-ÿm≥ Icp-Xn-bXv ˛ dnt∏m¿´v Hcp-Ø-s\-Øs∂ \n\-®n-cp-∂m¬ hcp-∂-sX√mw Ah-s\∂p tXm∂pw **** AXym-h-iy-an√mØ L´-Øn¬ 111 hnam-\-߃ hmßpI hgn C¥ybv°v 10,000 tImSn cq]-bpsS \„w ˛ kn.-F.-Pn. Agn-a-Xn-I-fpsS FÆ-Ønepw hep-∏-Ønepw Kn∂kv _p°n¬ Ib-dn-∏-‰m-\p≈ {iaw hnP-bn°s´! **** 2 Pn tIkn¬ cmP-bn¬ ]gn-Nm-cm≥ I\n-sam-gnbpsS {iaw. ""cmPm {]Xy£ ssZhIw'' F∂t√ {]amWw! **** kwÿm-\Øv ]e ÿe-ß-fn¬ F≥.-F-kv.-Fkv. aμn-c-߃°v t\sc B{I-a-Ww. ""\mbcp ]nSn® ]pen-hmev'' ****

Kottavathil Jokes


Pages 12 Published every Sunday

9

SUNDAY

May 08 to 14, 2011

Parents,Children & Youth of Tripunithura

Just Bornn Introduces First Time in Tripunithura

IMPORTED ‘DIVO’ HAIR COMBS ON DISPLAY 9142023675, 9496281788

FOR BEAUTY PARLORS AND DOMESTIC PURPOSE

M. ALEENA, III B, NSS, HSS, TRIPUNITHURA

10% DISCOUNT ON EVERY PURCHASE UPTO 30th APRIL ONLY*

Through a weekly lucky draw one winner will get a Gift Sponsored byO Just Bornn Exclusive Baby shop

ABHIJITH STD III-A, SJLPS, KODAMKULANGARA

Just Bornn Kids Space Dear kids, Let our Tripunithura know what your talents are. We do not and will not judge any of your contributions. This is your space. If space permits we will incorporate all your contributions. For answers...read next week Issue

SAMVRITHA AJITH, UKG-B, NSS, HSS, TRIPUNITHURA

{ioe£van i¶¿

245


Pages 12 Published every Sunday

10

SUNDAY

May 08 to 14, 2011

Neighbourhood Events

MARKET STATUS NIFTY continues to be bearish. Now that, NIFTY has moved down from line “2” and is getting close to the danger mark, which is line “3”. This point is approximately at 5270. If line “3” is breached, then NIFTY can move to line “4”, which is approximately at 4700. The expected time frame for touching Line “4” now stands at 27 Jun 2011. On the other hand, if line “2” is breached upwards, then we should be heading towards life time high, whose chances, at the moment is remote.

apJ-Øp-≠m-Ip∂ Nph-∂]m-Sp-Iƒ°v 1. Hcp XÆn-a-Ø≥ sNdpXmbn Acn™v anIvkn-bn-eSn®p apJ-Øp-]p-c´n ]Xn\©p an\n‰p Ign™v IgpIn-°-f-bp-I. apJsØ Nph∂ ]mSp-Iƒ amdpw. 2. Hcp I∏p ]men¬ Aev]w Imc‰v Pyqkpw Hmd©v Pyqkpw tN¿°p-I. Cu an{inXw apJ-Øn-Sp-I. 3. Ac Sokv]q¨ Henhv Hmbnepw Im¬ Sokv]q¨ \mc-ßm-\ocpw tN¿Øv Xømdm-°nb an{inXw apJØp ]pc´n 15 an\n‰p Ign™v Igp-In-°-f-bp-I. Xz°n-ep-≠mIp∂ Nph∂ ]mSp-Ifpw IdpØ ]p≈n-Ifpw amdp-∂Xm-W.v

Note: Never ever average down on your stock, unless, you are capable of doing so, “till the end of the fall”. But, if you have to stop averaging midway through the fall, your loss will multiply, beyond your imagination. I will, some time, mathematically convince you, why you should not do so.

SATISH KUMAR www.ftalarms.com

Frequent TV viewing affects children’s attention ability - S. Sangameswaran Frequent TV viewing during adolescence could increase the risk of attention and learning difficulties, said a new study published in the May issue of Achieves of Pediatrics & Adolescent Medicine. Teenagers who watch television for three or more hours per day may have a higher risk of attention and learning difficulties in their adolescent and early adult years, the researchers said in the study. Watching entertainment TV programmes might contribute to learning problems because it requires little intellectual effort, promotes problems with attention and contributes to disinterest in school. Children and teenagers in industrialized nations spend an average of two or more hours per day watching television, with more than 90 percent of viewing time watching entertainment and general audience programming, said the study. The researchers studied 678 families in upstate New York. Parents and children were interviewed about television habits and school problems three times between 1983 and 1993, when the children were an average of 14, 16 and 22 years old. Between 2001 and 2004, when the children in the study had reached an average age of 33, they provided information about their secondary and post-secondary education, including whether they graduated from high school or college. At age 14, 225 (33.2 percent) of the teens reported that they watched three or more hours of television per day. “Television viewing time at mean age 14 years was associated with evaluated risk for subsequent frequent attention difficulties, frequent

failure to complete high school, poor grades, negative attitudes about school (i.e. hates school), overall academic failure in secondary school and failure to obtain post-secondary (e.g. college, university, training school) education, “the study said. The findings suggest that by encouraging youths to spend less than three hours per day watching television, parents, teachers and health care professionals may be able to help reduce the likelihood that at-risk adolescents will develop persistent attention and learning difficulties”, said the study.

1. ]®°-dn-bpsS \ndw t]mImXn-cn-°m≥ Xnf® sh≈-Øn¬ D∏p tN¿Ø-tijw IjvW߃ CS-Ww. 2. ]®-°dn km[-\-߃ A[nIw thhn-°-cp-Xv. 3. ]®-°-dn-Iƒ ]m{Xw Xpd-∂n´v thhn®v sh≈w h‰n-°Ww. 4. A[nIw sh≈-a-b-ap≈ ]®-°-dn-I-fn¬ D∏v \ocpw, Aev]w -sh-≈hpw IpS-™m¬ aXn. 5. ]pgp-ßn-bm-ep-S≥ ]®-°-dn-Iƒ D]-tbm-Kn°Ww As√-¶n¬ \ndw-am‰w kw`-hn-°pw.

]cmXnIfpw {]Xn-I-cWßfpw Ab-®p-X-cnI Xr∏qWnØpd \nhm-kn-I-fpsS kz¥w ]{X-amb "Xr∏q-Wn-Øpd \yqkn'tebv°v ]cm-Xn-Ifpw {]Xn-I-c-W-ßfpw Ab-®p-X-cnI. hy‡n-]c - tam cmjv{So-b] - c - tam aX-]c - tam kzm¿∞-Xm-ev]-cy]ctam A√mØ Pt\m-]Im-c-{]-Z-amb hm¿Øm {]m[m-\y-ap≈ Imcy߃ FgpXn Adn-bn-®m¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Øp∂-XmWv. FUn-‰¿, Xr∏q-Wn-Øpd \yqkv, hS-t°-t°m-´, Xr∏q-Wn-Øpd

t^m¨: 2785007, 9895763536


Pages 12 Published every Sunday

11

SUNDAY

hoSv Bh-iy-ap≠v Xr∏q-Wn-Øpd ]cn-k-cØv 1500 kvIz.-^o-‰n-ep≈ hoSv Bh-iy-ap-≠v.

t^m¨: 9446546657, 9249722299

Iogvim-¥nsb Bh-iy-ap≠v No.7, new municipal complex, layam road, tripunithura

LADIES GARMENTS, FANCY ITEMS & STICHING WORKS

MOB: 9645083919

HOUSE FOR SALE

Two Bedroom house (800 Sq.ft.) for sale at S.N. Junction. Please Contact: 9495714740.

Basic English Grammar & Basic Maths for High School Students (Starting May 5th)

Ph: 9495973825 / 65

hoSv hnev]\ - bv°v Xr∏qWn-Øpd Fcq¿ {Ku≠v ^vtfm¿ hoSv hnev]-\bv°v 35 e£w ˛ t{_m°¿ th≠

Contact: 9995327995.

""aZyw F√m Xn∑-I-fp-tSbpw amXm-hm-Wv...!'' {]hm-N-I≥ apl-ΩZv \_n (k)

Classifieds

May 08 to 14, 2011

(\-ºq-Xn-cn, F{ºm-Xn-cn) CONTACT:

9447587969

ASPIRE HR SOLUTIONS

:

9633299015

ALL FOR KIDS - PEDIATRIC CLINIC :

6452772,

6492772

Rental Two Bedroom Furnished Flat Statue Junction Tripunithura

Sale Maruti Omni Van - 2008 Model Ph: 9847310315, 9961310315.

AMBERMOLI HOMES

: 9895201552, 6461232

THE BASICS DAY CARE

: 9847422452

CHARUTHA SILKS

: 3019192

COMPUTER SALES & SERVICE : 9961710088,9961570088 DOWN TOWN

: 3019122

ELECTRICAL & PLUMBING WORKS (FAMS)

: 9947047004, 3083113

HEERA HOMES

: 2 3 4 6 4 8 4 , 8 5 ,

9847600088 INSIGHTS (OPP. HOTEL PRASANTH)

: 9495973825

(ENGLISH TUITIONS, IELTS) DR. KUNAL’S

: 2782878 9048055102

MULTI-SPECIALTY DENTAL CLINIC JUST BORN DRY CLEANING

: 9 1 4 2 0 2 3 6 7 5 ,

MANGALASSERIL

: 9995886004

9946405120

Aspire HR Solutions A4, 2nd Floor, Pranavam Busines Centre, Pettah, Tripunithura. PH: 9633299015. E-mail: jyo208@gmail.com

Career Guidance and Counseling Placement assistance Resume, Interview, Group Discution Tips

HOMOEO CLINIC

2776361 (R), 2776004

MARUTI HOMES

: 2783840

MERIDIAN HOMES

: 2383795, 2353713

NAVANEETH COLLECTIONS

: 9846153528

(DANCE ITEMS ETC.) NAYANA BEAUTY PARLOURS

: 9447694587

R.C.M. EYE HOSPITAL

: 2777317

SAI DEEPAM CLASSES FOR TUITION

: 9446211058, 2779021

SHEEBA GARMENTS

: 2774522

SHANTHIVANAM

: 98460 33230

SLIM BEAUTY

: 2783998, 9446070998

93497 56668

FLAT FOR SALE Ccp-º-\Øv L.P. School Road ¬ 6˛m-aXv \ne-bn-ep≈ 3 Bedroom ˛ C‚o-cn-b¿ h¿°v ]Wn-Xo¿Ø (1340 Sq.ft.) Flat hnev]-\-bv°v. Contact:

2114161 / 9946552880

NANDA NANDANAM Offers TUITIONS FOR CLASSES IV - XII English, Maths, Hindi, Social Science Contact: 2779415, 9961499415

ZzmcI bm{X Al-Ω-Zm-_m-Zv, t]m¿_μ¿, Zzmc-I, thZv Zzmc-I, Ko¿h\w XpS-ßnb ÿe߃ kμ¿in-°p-∂p. HmKÃv 26-˛mw XobXn ]pds∏-Sp-∂p. ]Øv Znh-ksØ bm{X. IqSp-X¬ hnh-cß - ƒ°v:

9447302756/ 9037903239

SAI SERVICE PETA

: 9645105091

SEPTIC TANK CLEANING

: 9 3 8 7 0 7 6 5 1 6 ,

SREE MURUGA JEWELLERY

: 2781034, 2775525

9656134068 SOUNDARYA HERBAL BEAUTY PARLOUR

: 9947043597, 2780161

TOM & JERRY PLAY SCHOOL & DAY CARE

: 9947043597, 2780161

VIVEKANANDHA TRAVELS

: 2775557, 9447302756

VIOLIN, ORGAN GRADE EXAM & NORMAL CLASS

: 9847091090

ZIGMA NDT SERVICES

: 94477 35647

Weak in English?

HOME COACHING

Insights Offers

A chance to improve English skills Improve Your English

(for ladies and children) YOGA, Music (Vocal), Bharatanatyam, Cinematic Dance, Jewellery Making, Mime (also stage programmes)

English Maths Science Accountancy

Age 8 - 12 Years Starting April 4th Contact: Ph: 9495973825

Ph: 9562148754

Tuitions

Ph: 9495973825 9526444676

N.F. Gate


12

SUNDAY

May 08 to 14, 2011

Neighbourhood Events

Xr∏qWn-Øp-d˛- I - Æ - ≥Ip-fß - c IÆ≥Xr-t°m-hn¬ sdkn-U‚ vkv Atkm-kn-tb-js‚ 13˛mw hm¿jn-I-tØm-S-\p-_-‘n®v \S∂ ]cn-]m-Sn-bn¬ sI. _m_p Fw.-F¬.-F. 2010-˛se Bim≥ kmln-Xob ]pc-kvImcw t\Snb IYm-Imcn eXm-e£ - vansb s]m∂m-Sb - W - n-bn®v BZ-cn-°p-∂p.

t_m[-h¬°-cW ¢mkv \SØn IÆwIp-fß - c CuÃv sdknU‚ vkv Atkm-kn-tb-js‚ B`n- a p- J y- Ø n¬ AwK߃°p- t h≠n Irjv W ≥ Ip´n tat\ms‚ hk-Xn-bn¬ t_m[-h¬°-cW ¢mkv \SØn. ]cn-kc ipNo-I-c-WØns‚ {]m[m-\yhpw amen-\ykw-kvI-c-Whpw AXn-eqsS ssPh-hf \n¿Ωm-Ww, ASp-°f-tØm´ \n¿Ωm-Ww, ssPh-amen-\y-Øn-eqsS _tbm-Kymkv \n¿ΩmWw F∂o hnj-bß - sf- ∏ ‰n cmP- \ - K cn sdknU‚ k v v Atkm-kn-tb-j\ - p-IfpsS sshkv {]kn-U≠ - v hn.kn. taml-\N - {- μ≥ ¢mkp-Isf- S pØp sNehp Npcp°m\pw Btcm- K y- I - c - a mb PohnX kml- N - c y- s am- c p°m\pw Gsd klm-bI - a - m-bncp∂p Cu \n¿t±-iß - ƒ.

RNI No: KERBIL/2006/17913. Printed, Published and Owned by V.Vishnu Kumar and Printed at Viani Printing, Lisie Hospital Road, V P No: 1916, Kochi - 18. Published at Sreelakshmi, 1st floor, Above Vandana Medicals, N.F.Gate, Tripunithura. Editor: V. Vishnukumar Ph: 0484-2785007, 9895763536

E-mail : contact@tripunithuranews.in

Web site : www.tripunithuranews.in

Issye 246  

Vol 5 No 39

Issye 246  

Vol 5 No 39

Advertisement