Page 1

Mob:98479 33775

www.tripunithuranews.in

VOL-5 No. 38 ISSUE - 245 DATE: 01-05-2011 @ Y O U R H O M E E V E RY S U N D AY

PAGE 1


Pages 12 Published every Sunday

2

SUNDAY

May 01 to 07, 2011

Edit Page

Letters to the Editor

U¶≥ ^vf®¿

U

¶≥ ^vf®¿ BWv C¥y≥ {In°‰v Soans‚ ]pXnb ]cn-io-e-I≥. {In°‰v tIm®mbn c≠v h¿j-tØbv°v Cu ap≥ Cw•≠v ]cn-io-e-Is\ \nb-an-°pI hgn C¥y≥ {In°‰v I¨t{Smƒ t_m¿Uv cm{„-Øns‚ {In°‰v `mhn ho≠p-

samcp hntZi tIm®ns\ Gev]n-°p∂ ]Xnhv XpS¿∂n-cn-°p-I-bm-sW∂v ]d-bmw. kao-]-Im-eØv C¥y≥ {In°-‰ns\ t\´-ß-fpsS s\dp-I-bn-se-Øn® Z£n-Wm-{^n°-°m-c≥ Kmcn tIgvÃ-Wn¬ \n∂v ISn-™m¨ G‰p-hm-ßp∂ \mem-asØ hntZi tIm®mWv U¶¨ ^vf®¿. ap≥ Bkvt{X-en-b≥ Iym]vS≥ s{KKv Nm∏epw ap≥ \yqkn-em≥Uv Iym]vS≥ tPm¨ ssd‰p-amWv Sow C¥y-bpsS {In°‰v kz]v\-ß-fpsS Db¿® XmgvN-I-fn¬ CtX-hsc `mK-`m-°m-bn-cp∂ hntZi ]cn-io-e-I-∑m¿. C¥y≥ {In°‰v I¨t{Smƒ t_m¿Uns‚ (_n-kn-kn-sF) apwss_-bn¬ C°-gn™ Znhkw tN¿∂ h¿°nMv IΩ‰n tbmKw BWv ^vf®sd tIm®mbn sXc-s™-Sp-ØX - v. FdnIv kna¨kns‚ _ufnMv tIm®v F∂ \ne-bv°p≈ Imem-h-[nbpw tbmKw \o´n-s°mSp-Øn-´p-≠v. 1980-I-fn¬ knw_m-t_zsb \bn-®n-´p≈ U¶≥ ^vf®¿ DPze-\m-sbmcp Bƒdu≠-dm-bn-cp-∂p-sh-¶nepw At±-lØ - ns‚ {In°‰v Pohn-XØ - nepw G‰hpw kp{][m-\-amb Imew, AsX√mw Ign™v Cw•-≠ns‚ ]cn-io-e-I-\m-bn-cp∂ 1999-˛2007 Ime-L´- a - m-bn-cp-∂n-cn-°W - w. C°m-eb - f - h - n-emWv Cw•≠v 18 h¿j-Øn-\p-≈n¬ BZy Bjkv hnPbw sImbvXXpw hntZi cmPy-ß-fmb {ioe-¶-bnepw ]m°n-ÿm-\nepw shÃv C≥Uo-knepw Z£n-Wm-{^n-°-bnepw sSÃv ]c-ºc hnP-b-߃ t\Sn-b-Xpw. {In°‰v t{]an-Isf A¤p-X-s∏-Sp-Ønb H∂mbn Cu hnP-bw. Cu Akq-bm-h-l-amb t\´-hp-am-sb-Øp∂ ^vf®¿°v ap∂n¬ \ne-bp-d-∏n-®n-cn-°p∂ C¥y-bm-Is´ sSÃv dm¶n-ßn¬ H∂mw ÿm\Øpw GI-Zn-\Ø - n¬ Bkvt{X-en-b°v ]n∂n¬ c≠mw ÿm\Øp-am-Wv. ^vf®¿ t\cn-Sp∂ G‰hpw henb sh√p-hnfn CXp-X-s∂-bm-Wv. {In°‰v teJ-I\mb sSUv tIm¿_‰v Nq≠n-°m-Wn-°p-∂Xp t]mse C¥y-bpsS temI- \n-e-hm-ctØmfw Db¿∂ncn°p∂ {]uV-amb sd°mUv Fßs\ \ne-\n¿Øm-sa-∂Xv Xs∂bm-IWw ^vf®-tdbpw Ae-´p∂ apJy-{]-iv\w. Cw•≠v tIm®m-bn-cp-∂t- ∏mƒ Iym]vS∑m-cmb \mk¿ lpssk\pw ssa°¬ hm\p-samØv tN¿∂v HØn-Wßn \oßm≥ km[n-®Xv C¥y-bn¬ ^vf®¿°v Bh¿Øn-°m≥ Ign-™m¬ tPm¨ ssd‰v 2000˛2005¬ kuchv KmwKp-en-bp-samØv ]Sp-Øp-b¿Øn-bXv t]mesØ Hcp-{K≥ Soans\ hm¿sØ-Sp-°m≥ AsXmcp Ah-k-c-am-Ipw. hmk-\m-kº-∂-cmb Ht´sd Ifn-°m¿ Ac-ßnepw AWn-b-d-bn-ep-ambn Ct∏mtg \nev]p-≈XpsIm≠v B I¿Ø-hyhpw ^vf®sd kw_-‘n-®n-St- Ømfw \n m-ca - m-In-√. C\n tIm®mbn ^vf®¿ am{Xta ]m\en-ep-≠m-bn-cp-∂pt≈m AtXm s{KKv Nm∏-ens‚ Imcy-Øn¬ tSmw aqUnbpw samlnμ¿ Aa¿\mYpw D≠m-bn-cp-∂-Xp-t]mse CXc ÿm\m¿∞n-Iƒ D≠m-bn-cp-∂pthm Fs∂m∂pw Adn-hm-bn-´n-√. am[y-a-ß-fn¬ Xnßn-\n-d™v \n¬°p-∂, h¿Æm-`-amb hy‡n-Xz-Øns‚ DS-a-sbm-∂p-a√ Cu Adp-]-Øn-c-≠p-Im-c≥ F∂p ]d-b-s∏-Sp-∂-Xn\m¬ AtX-°p-dn-s®m∂pw C\n AYhm Adn-bm≥ ]gpXv e`n-s®∂pw hcn-√. kmaq-lnI \nco-£-I\pw {KŸ-I¿Øm-hp-amb Zo]-¶¿ Kp]vX "ankvtS-°≥ sFU‚n‰n' F∂ {KŸ-Øn¬ Fgp-Xn-bn-´p-≈-Xp-t]mse U¶≥ ^vf®-dpsS \nba\w cm{„-Øns‚ `mh\ th≠p-thmfw Ih¿∂ e£-Wa - p-≠.v Ata-cn-°°v _mkvI‰v t_mƒ F{]-Im-ca - mtWm P¿a-\n°v ^pSvt_mƒ F{]-Im-ca - mtWm AXp-t]m-se-bmWv C¥ybv°v {In°‰v F∂-Xp-sIm≠v CXn¬ Akzm-`m-hn-IX Z¿in-t°-≠-Xn-√. htcWy-hn-`m-K-Øn¬ \n∂p-h-cp-∂, BwK-teb `mj hntem-`-\n-b-amw-hn[w ka¿Y-ambn ssIImcyw sNøp∂ Ifn-°m-sc-sIm≠v \nd™ Hcp sKbn-ans\ _m[n-°p∂ GXv kw`h hnIm-khpw henb P\-{i≤ BI¿jn-®n-s√-¶nte AXn-ib - n-°m-\p-≈p. CXc cmPy-ß-fnse ^pSv_mƒ _mkvI‰v _mƒ Xmc-߃ kmº-Øn-I-ambn ]nt∂m°w \n¬°p∂ hn`m-Kß - f - n¬ \n∂v hcp-∂h - c - m-sW∂v Zo]-¶¿ Nq≠n-°m-´p-∂p-≠.v sPbnwkv _mƒUvhns‚ kmln-Xy-hp-ambn (I-dpØ?) Xpe\w sNbvXp-sIm≠v hn≥Uokv {In°‰v CXn-lmkw hnhn-b≥ dn®m-Uvkn-s\-∏‰n A¿∞-imkv{X hnZ-Kv[≥ AtimIv an{X "Z Ãm¿°v s\kv Hm^v C‰v' F∂ {KŸ-Øn¬ N¿® sNøp-tºmƒ A\m-hr-Xam-Ip-∂Xpw CXp-Xs∂ ˛ {In°-‰ns‚ kmaq-lnI imkv{Xw ˛ Bkzm-Z-\-Øn-s\-∂t]mse Ifn-bnepw {In°-‰n\v k¶o¿Whpw ]c-kv]c hncp≤w t]mep-amb apJ-ßfm-Wp-≈-Xv. C\n {In°-‰n\v kmln-Xy -`w-Kn-bm¿∂ KZy-hp-am-bp≈ _‘-sØ-∏-‰nbm-sW-¶n¬ s\hns√ Im¿U-kn-s\-t∏m-ep-≈-h-cpsS amXr-I-Iƒ \ΩpsS ap∂n¬ F°m-ehpw D≠m-bn-cp-∂t- √m.

p-Ip-am¿ W v j n h hn. ]{Xm[ - n-]¿

Tripunithura News: Views and opinions expressed in this newspaper are not necessarily those of Tripunithura News. Tripunithura News reserves the right to use the information published herein in any manner whatsoever. While every effort has been made to ensure accuracy of the information published in this edition, neither Tripunithura News or any of its employees accept any responsibility for any errors or omission. Further Tripunithura News does not take any responsibility for loss or damage incurred or suffered by any subscriber/reader of this newspaper as a result of his/her accepting any invitation/offer published in this newspaper. No part of this newspaper may be reproduced in any form without the written permission of the publisher.

The man who does not read good books has no advantage over the man who can’t read them. - Mark Twain

]\-Øm-g-Øn-t\mSv hntbm-Pn∏v Xr∏qWn-Øpd \yqkv In´n-bm¬ BZyw hmbn-°pI ]\-Øm-gØ - ns‚ ]w‡n-bmWv. Nncn-∏n-°p-Ibpw AtXm-sSm∏w Nn¥n-∏n-°pIbpw sNøp-∂-XmWv ]\-Øm-g-Øns‚ hne-bn-cp-Ø-ep-Iƒ. ]s£ Imhy-sb-∏-‰nbp≈ ]cm-a¿i߃ Rßsf thZ-\n-∏n®p. t£{Xw ]Wn-bm\pw Bcm-[n-°phm\pw X° A‘-amb Xmcm-cm-[\ aebm-fn-°n-√. ]s£ ]\-Ømgw Fgp-Xn-bXp-t]mse A¿l-Xbpw Ign-hp-ap-≈-hsc kvt\ln-°m\pw _lp-am-\n-°m\pw aSn ImWn-°m-Øh - c - mWv ae-bm-fn-Iƒ. Imhy Xs‚ A`n-\b kn≤n-sIm≠v aebm-fn-Iƒ°v {]nb-s∏´ \Sn-bm-W.v kvIqfn¬ ]Tn-°p∂ Imew apX¬ Imhysb ae-bmfn ImWp-∂-Xm-Wv. a‰p \Sn-I-sfms° ]WØn\pw {]i-kX v n°pw th≠n A\y `mjm Nn{X-ßf - n-tebv°v tNt°-dn-bt- ∏mƒ Imhy ae-bm-f-Øn¬ Dd®p \n∂p. hy‡n PohnX-Øn¬ henb PmS-I-fn-√mØ DØc ae_m-dns‚ {KmaoW hnip-≤n-bp≈ \njvIf - ¶-amb s]cp-am‰w ae-bmfn Krl-߃°v Imhysb {]nb-s∏-´h - f - m-°n. AXp-sIm-≠pXs∂ km[m-cW ho´-Ω-am¿°v Xß-fpsS IpSpw-_-Ønse Hcm-sf-t∏mse Imhysb ImWm≥ Ign-™p. hnhm-ln-X-bm-b-t∏mƒ icm-icn ae-bmfn kt¥m-j-n°p-Ibpw hnhml PohnXw ]cm-P-b-s∏-´-t∏mƒ a\ n¬ ZpxJn- ° p- I - b pw sNbv X p. K±ma

t]mesØ i‡-amb IYm-]m-{X-ßf - n-eqsS a‰m¿°pw Ign-bm-Ø-hn[w Imhy°p Xncn®p-h-cm≥ Ign-™Xpw ae-bmfn a\- n¬ CSw t\Sn-bX - p-sIm≠p IqSn-bm-Wv. Imhy thm´p-sN-øm≥ cmhnse Xs∂ h∂Xv, Nm\¬ Iyma-d° - m¿ h∂-Xp-sIm≠v Ah¿ Bh-iy-s∏-´-Xp-sIm-≠m-bn-cp-∂psh∂v hy‡- a m- ° n- b n- ´ p- ≠ v . Iyqhn¬ \n¬°p∂ Hcm- s fm- g nsI as‰√mhcpw Imhy-°p- thm´v sNøm≥ CSw-sIm-Sp-°m≥ Xøm-dm-bn-cp-∂p. ]t£ CXn\p kΩ-Xn-°mXn-cp∂ am\y hy‡n hm°nepw s]cp-am‰-Ønepw ImWn® [m¿„yw F√m-ht- cbpw thZ-\n-∏n-®p. C°mcyw Xs∂ P\-߃ Gsd kvt\ln-°p∂ Hcp hy‡n-sb∂ \ne-bn¬ Imhy-tbmSv am\y-ambpw A¥ mbpw ]d-bm-am-bn-cp∂p (Cu kw`hw bp˛Syq_neqsS Ct∏mgpw ImWm-hp-∂-XmWv). Cubm-sf-bmWv ]\-Ømgw am\y (_lp) thm´¿ F∂v hnti-jn-∏n-®n-cn-°p-∂Xv. IYm-\m-bn-Ib - psS ]p—-`m-hs - ams° ]\Øm- g - Ø ns‚ k¶ev ] kr„n- I - f m- W v . "hnhm-ln-®n´pw Ahn-hm-ln-Xb - psS Al-¶mc-tØmsS' F∂ {]tbm-Khpw Imhy°v Al- ¥ - b p- s ≠∂ lc- W - ^ - e - Ø nse {]tbm-Khpw am\y-bmb Hcp Iem-Im-cn-bpsS t\¿°v ]\-Ømgw {]tbm-Kn-°-cp-Xm-bn-cp∂p. ˛ tImØmgw

t^mt´m th≠Ww!! c≠p cq]m Acn°v ka¿∏n-t°≠ {]Xn⁄m-]{- X-Øn¬ tdj≥ Im¿Uv DS-ab - psS t^mt´m ]Xn-°W - s - a∂ Imcyw \n¿_-‘ap-≈-X-s√∂v `c-W-I-£n-I-fnse Nne am\y¿ hnUvVn-s∏-´n-bn¬ Nm\¬ N¿®-Ifn¬ ]s¶-Sp-Øp-sIm≠v hy‡-am-°p-I-bp≠m-bn. ]ns∂ F¥n-\mWv t^mt´m H´n°p-hm-\p≈ ÿew then-sI´n Xncn-®n-cn°p-∂Xv F∂ tNmZy-Øn\v AXv BZy-ImeØv A®-Sn-∏n® At]-£^ - m-da - m-sW∂pw t^mt´m ]Xn-°W - s - a∂v bmsXmcp \n¿_‘-hp-an-s√∂pw `cW {]Xn-\n[n adp-]Sn \¬In. Cu Dd-∏pw- sIm≠v {]Xn-⁄m-]-{X-hpambn _‘-s∏´ tdj≥ tjm∏n¬ sN∂-

t∏mƒ, kzbw km£y-s∏-Sp-Ønb t^mt´m ]Xn- ° mØ {]Xn- ⁄ m- ] - { X- Ø n¬ ssIsIm≠p kv]¿in-°p-hm≥ t]mepw -IS-bp-Sa Xøm-dm-bn√. HSp-hn¬ t^mt´m H´n®v H∏n´v kzbw km£y-s∏-SpØn At]-£mt^mdw tdj≥ IS-bp-Sa ka£w ka¿∏nt°-≠n-h-∂p. CsXmcp alm-{]-iv\-ambn s]m°n {]Z¿in-∏n-°p-hm-\√ Cu Ipdn-∏v. `c-Wc - w-KØ - p-≈h - ¿ Xs∂ ]c-kv]c hncp≤-ß-fmb A`n-{]m-b-߃ Fgp-∂-≈n-°ptºmƒ D]-tbm-‡m-hn\v A\p-`-hn-t°-≠nh- c p∂ _p≤n- a p- ´ p- I ƒ H∂p Nq≠n°mWn®p F∂p am{Xw. ˛ sI.-]n. tKm]n-\mYv Xr∏q-Wn-Øpd

Im¬\S bm{X-°m¿°v ZpcnXw Xr∏qWn-Øpd ÃmNyp PwKvj≥ apX¬ Ing-t°-tIm´ PwKvj≥ hsc Im¬\S bm{X°m¿°v \S-°m≥ \nhr-Øn-bn-√m-Øh - n-[w, Ccp-hi - ß - f - nepw Sq hoe-dp-Ifpw a‰p hml\-ßfpw ]m¿°v sNøp-∂Xv \n¿Ø-em°m≥ t]meokpw a‰-[n-Im-cn-Ifpw Xømdm-h-Ww. ]e-bn-SØpw \S-∏m-X-bn-emWv Ccp-N{I hml-\ß - ƒ t{Imkm-°n-bpw, hgnbpsS \Sp-hnepw ]m¿°v sNøp-∂-Xv. ISbp-S-a-Iƒ hnev]\ km[-\-߃ ]eXpw tdmUn-te-bv°n-d°n hbv°p-∂Xpw hgn-hmWn-`-°m¿ \S-∏mX Iø-S-°p-∂Xpw A\mh-iy-amb ]c-ky-t_m¿Up-Ifpw P\-Øn-c-

°p≈ Cu `mKsØ bm{X Zpjv°c - a - m-°p∂p. ÃmNyp `mK-tØbv°v h¨th sX‰n®v Sq hoe-dp-Im-cpw, ]IpXn `mK-Øp-\n∂pw Imdp-Ifpw Hmt´m-Ifpw Xncn™p hcp-∂Xpw A]-I-S-ß-fp-ap-≠m-°p-∂p-≠v. "t] G‚ v ]m¿°v' D]-tbm-K-s∏-Sp-Øm-\pw, tdmUv sskUv ]m¿°nMv Hgn-hm-°m\pw t]meokv \n¿t±iw \¬tI-≠X - m-W.v tdmUn-te-b° v nd-°n-s°-´nb ]cky t_m¿Up-Iƒ A]I- S - I m- c n- I - f m- b - X n- \ m¬ Ah \o°w sNøm\pw A[n-Im-cn-Iƒ Xøm-dm-IW - w. ˛ ]n. i¶-c-\m-cm-b-W≥


Pages 12 Published every Sunday

3

SUNDAY

May 01 to 07, 2011

PAGE 3 MAY 01 TO 07, 2011

kXy-km-bn- _m_ A\p-kva-cWw C∂v `mcXv hnImkv ]cn-jØv Xr∏qWnØpd tI{μ-Øns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ kXy-kmbn _m_ A\p-kva-cWw C∂v sshIo´v 6.30\v N°w-Ip-f-ßcbnse F≥.-F-kv.Fkv lmfn¬ \S°pw 7.00\v ssee cho-{μs‚ "kwKoX-am-enI'bpw D≠v.

Icn-ßm-®nd ]≈n- s]cp-∂mƒ 5, 6, 7 Xob-Xn-If- n¬ C∂v temI sXmgn-em-fn-Zn-\w. F√m hmb-\-°m¿°pw Xr∏q-Wn-Øpd \yqkns‚ sabvZn\ Biw-k-Iƒ...

Icnßm-®nd sk‚ v tPm¿Pv bmt°m-_mb kpdn-bm\n IØo-{U-en¬ Koh¿Kokv kl-Zm-bpsS Hm¿a-s∏-cp∂mƒ kzmK-X-kwLw Hm^okv Ipcym-t°mkv tam¿ butk- _ n- t bmkv sa{Xm- t ∏m- e oØ DZv L m- S \w sNbvXp. s]cp-∂mƒ sabv 5, 6, 7 Xob-Xn-I-fn¬ BtLm-jn-°pw.

"At\ym\yw' \nXy-I¿a/]T-\-in-_ncw C∂v kam-]n°pw ]Δ-Øn¬ IpSpw-_-t£-{XAt\ym\yw Xr∏q-Wn-Øp-dbpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ \nXyI¿a-߃ ]cn-io-en-∏n-°m\p≈ ]T- \ - i n- _ ncw 2011 G{]n¬ 24\v At\ym\yw \mep-sI-´n¬ Xt´-°mSv ]cta-iz-c≥ HmXn-°≥ \ºqXncn DZvLm-S\w sNbvXp. temIm kakvXm kpJnt\m `h¥p F∂v {]m¿∞n-°p∂ {_m“-Ws‚ I¿a-߃°v ^e-ap-≠m-IW - sa-¶n¬ ASn-ÿm-\i - n-eb - mb \nXy- I ¿a- ß ƒ sNø- W -

sa∂v At±lw \n¿t±-in-®p. Znh-khpw k‘y-I-fn¬ P]n-°p∂ Kmb{Xn _p≤n-hnIm-k-Øn\pw AXp-sIm-≠pXs∂ temtIm-]I - m-c{- ]-Za- mb {]hr-Øn-If - n-te¿s∏-Sm-\p≈ {]tNm-Z-\-Øn\pw Imc-W-amIp-∂p-sh∂pw kIe Ncm-Nc- ß ƒ°pw kpJhpw t£ahpw D≠m-Im≥ {]Ir-XntbmSv CWßn Pohn-°p-hm≥ ]pXnb Xe-ap-dsb {]m]vXcm-°m≥ Cu in_n-c-Øn\v km[n-°s - ´-sb∂pw Xt´-°m´v

IpSpw-_k - w-Kaw \SØn shwªmt»cn IpSpw-_Ø - ns‚ hm¿jn-I- s]m-Xp-tbm-Khpw kwK-ahpw Ic-tbmKw Pq_nen lmfn¬ \S-Øn. tbmKØn¬ {]kn-U‚ v tKm]m-e-Ir-jvW≥ A≤y-£X hln°p-Ibpw sk{I-´dn tKm]n-\m-Y≥, {Sj-d¿ cm[nI taml≥ F∂n-h¿ ]s¶-Sp-Øp. tbmK-Øn¬ hnae N{μ-ti-Jc - t- \bpw tUm. thWp-tKm-]m-en-t\bpw FIvkn-Iyq-´ohv IΩ-‰n-bntebv°v sXc-s™-Sp-Øp. XpS¿∂v Iem-]-cn-]m-Sn-Ifpw D≠m-bn-cp-∂p. D®bv°p tijw sKbnw-kv, Xwt_m-e, ]pc-kvImc hnXcWw F∂n-hbpw Iznkv a’-c-ßfpw \S-∂p. NS-ßn¬ kn‘p kXy≥ kzmK-Xhpw cm[m-Ir-jvW≥ Biw-kbpw \n¿Δ-ln-®p. sk{I-´dn tKm]n-\m-Ys‚ ta¬t\m-´-Øn¬ \S∂ ]cn-]m-Sn-Iƒ sshIp-t∂cw 4.30\v ]cy-h-km-\n-®p.

Third year in a row Students 13 & above English Grammar Classes

]c-ta-iz-c≥ HmXn-°≥ \ºqXncn ]d-™p. tbmK- t £a k` kwÿm\ {]kn-U‚ v ImfnZmk `´-Xncn Ip´n-It- fmSv \√ {_m“-W\ - mbn kaq-lØ - n\v apgp-h≥ {]tbm-P-\-{]-Z-ambn Pohn- ° p- h m≥ Blzm\w sNbvXp. At\ym\yw {]kn-U‚ v Ff-aÆv Zmtam-Zc - ≥ \ºq-Xncn A≤y- £ - \ mb NS- ß n¬ At\ym-\y-Øns‚ hymg-h´ kvac-Wn-I-bpsS {]Im-i\w

c£m- [ n- I mcn Fw.- F - k v . \ºq-Xn-cn-∏mSv \n¿Δ-ln-®p. ]Wn-°-IØv A∏p \ºqXncn Kmb- { Xn- b psS A¿∞hpw amlm- fl yhpw hnh-cn-®p. aqtØSw \oe-IWvT≥ \ºq-Xncn Biw-k-If¿∏n-®p. sk{I-´dn cmPohv Ig- \ - √ qcv kzmK- X hpw in_nc kwLm-S-I≥ iin hS-°pw-`mKw IrX-⁄X - bpw tcJ-s∏-Sp-Øn. in_ncw C∂v kam]n-°pw.

Ønse {]Xn-jvTm-Zn\w ]ΔØn¬ IpSpw-_-t£-{X-Ønse Cu h¿j-ØsX {]Xn-jvTm-Zn\w sabv 8, 9 Xob-Xn-I-fn¬ BtLm-jn°pw. sabv 8\v Rmb-dmgvN sshIo´v \nd-am-e, hnf°p-h-bv]v, 6.30 apX¬ A\-¥-e£van kp{_-“-Wyhpw kwLhpw Ah-X-cn-∏n-°p∂ "inhm-„-]Zn'bpw D≠mbn-cn-°pw. {]Xn-jvTm- Zn-\-amb 9\v cmhnse {]tXyI ]qP-Ifpw sshIo´v Ia-\o-b-amb ]pjv]m-e-¶mcw, Zo]°mgvN F∂n-hbpw 6.30 apX¬ amS-bv°m-∏n≈n _meIr-jvW≥ Ah-X-cn-∏n-°p∂ tkm]m\ kwKo-Xhpw XpS¿∂v Xr∏q-Wn-Øpd taml≥Zmkpw kwLhpw AhX-cn-∏n-°p∂ imkvXmw-]m´pw D≠m-bn-cn-°pw. KW-]Xn, tht´-°m-c≥, inh≥, imkvXmhv, Zp¿§, `{Z-Im-fn, l\p-am≥, \mK-b-£n, {_“-c-£-kv, \mK-tZ-h-X-Iƒ F∂o aq¿Øn-I-fmWv Cu t£{X-Ønse {]Xn-jvT.

sabvZn\ dmenbpw s]mXp-kt- Ω-f\ - hpw

`mK-hX k]vXm-lb - ⁄w

ÃmNyp PwKvj-\n¬ C∂v sabvZn\ dmenbpw 9\v s]mXpk-tΩ-f-\hpw \S°pw. Fw.-Fw. temd≥kv, N{μ≥]n≈ XpS-ßnb {]ap-J¿ ]s¶-Sp-°p-∂-Xm-Wv.

Xr∏qWn-Øpd Xma-cw-Ip-fß - c [¿Ω-imkvXm t£{XØn-¬ `mK-hX k]vXml b⁄w C∂p apX¬ Bcw`n-°pw. sabv 8\v kam-]n-°pw.

hm¿jnI s]mXp-tbmKw C∂v tXhc-°mhv tdmUv sdkn-U‚ vkv Atkm-kn-tb-j≥ hm¿jnI s]mXp-tbmKw C∂v sshIo´v 3\v AarX F≥Pn\o-b-dnwKv h¿°vtjm-∏n¬ (Sn-B¿-B¿F 54) sh®v IqSp∂p. Ign™ Unkw-_d - n¬ {InkvXp-akv {So a’-cw, HmWØn\v ]q°f a’cw F∂n-hb - n¬ hnP-bn-®h - ¿°v kΩm\ hnX-cWhpw D≠m-bn-cn-°pw.

Xr∏qWn-Øpd Fcq¿ {Ku≠v ^vtfm¿ hoSv hnev]-\bv°v

Rental Two Bedroom Furnished Flat

35 e£w ˛ t{_m°¿ th≠ Contact: 9995327995.

Statue Junction Tripunithura

(10 days only) Starting April Ist (Batch One)

Sale

Contact:Ph: 9495973825

Maruti Omni Van - 2008 Model Ph: 9847310315, 9961310315.


Pages 12 Published every Sunday

4

hnjp {Kmtam-’hw BtLm-jn®p

FdWm-Ipfw ]pØ≥Ip-cniv ]p‰p-am-\q¿ IΩyq-Wn‰n lmfn¬ Dam atl-izc _me-tKm-Ipew hnjp {Kmtam’hw BtLm-jn-®p. _me-tKm-Ipew Pn√m D]m-[y£≥ tateØv cm[m-Ir-jvW≥ apJym-Xn-Yn- B-bn-cp∂p. Pn√m _me kan-Xn-bwKw IrjvW-Ip-am¿ NSßv DZvLm-S\w sNbvXp. AUz.-kPn i¶¿ A[y-£-\m-bncp-∂p. s{]m^. tUm. IrjvW≥\m-b¿ (F-d-Wm-Ipfw alm-cm-Pmkv tImtf-Pv), {ioPnØv kn.-F-kv. (ssh°w t£{X Iem-]o-T-Øn¬ \n∂p≈ anI® hnZym¿∞n), t__n s]m-≈b - n¬, cmP≥ sNΩ-e- ]-dº - n¬ (I¿jI {]ap-J¿) F∂n-hsc NS-ßn¬ BZ-cn-®p.

SUNDAY

May 01 to 07, 2011

Neighbourhood Events

F≥tUm-kƒ^m≥ BtKmf \ntcm-[\w _me-tKm-Ipew kzmKXw sNbvXp "F≥tUmkƒ^m≥' AS-°ap≈ amcI hnj-Io-S-\m-in\n-Iƒ°v BtKmf \ntcm[\w G¿s∏- S p- Ø nb tÃm°vtlmw ktΩ-f\ Xocpam- \ sØ _me- t Km- I pew kzm-KXw sNbvXp. F≥tUmkƒ^m≥ hncp≤ {]t£m` {]N- c W ]cn- ] m- S n- I ƒ°v t\XrXzw \¬Inb F√mhn[ P\-Iob Iq´m-bva-I-fptSbpw hnP-b-am-Wn-sX-∂pw, AtX-k-abw temI-Øn\p ap∂n¬ hnj-Øn-\p-th≠n hmZn® A[n-Imcn h¿§-Ønt\‰ I\Ø {]l- c - a msW∂pw _me- t Km- I pew Xr∏q- W n- Ø pd Xmeq°v kanXn {]Xn-I-cn-®p. Xr∏qWn- Ø pd \K- c - Ø nepw {]m¥-{]-tZ-iß - f - mb {Kma-ßfnepw hnj-Io-S-\m-in-\n-IfpsS kºq¿Æ \ntcm-[\w Bh-iy-s∏´v {]N-cW ]cn]m-Sn-Iƒ \S-Øn-hc - p∂ \qdpI- W - ° n\p tKmIp- e mw- K ߃°pw CXn-\Iw AXn¬ ]¶m-fn-I-fmb Bbn-c-°-W°n\p hnZym¿∞n-Iƒ°pw P\o- h - b n¬ \S∂ tÃm°vtlmw ktΩ-f\ Xocp-

am\w Bfl-hn-izmkw ]I-cp∂-Xm-W.v hnj-hn-ap‡ Btcm-Ky-`qan- b psS ]p\¿P- \ n- ° mbn Cfw-Xe - a - p-dI - f - n-eqsS \m´n-epS- \ ofw ssPh- I m¿jnI

kwkvImcw {]N-cn-∏n-°p-hm\p≈ c≠mw-L´ {]h¿Ø\- ß - f psS XpS- ° - a m- W v tIm°∏n≈n-b¬ s\¬h-bep- I sf km£ \ndpØn G{]n¬ 28 hymgmgvN

k‘ybv°v I¿jI tKmIpe IpSpw-_mw-K-߃ sXfn-bn® \nd-Zo-]ß - s - f∂pw _me- t Km- I pew Xr∏q- W nØpd Xmeq°v kanXn ]{X°p-dn-∏n-eqsS Adn-bn-®p.

KNOWLEDGE IS NOT PASSIVE

Fcq¿ {KmaoW hmb-\-im-e-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ kwL-Sn-∏n® "sNkv' ]cn-io-e\ Iymºn¬ \n∂p≈ Zriyw. sNkv amÿ [t\jpw hnZym¿∞n-Ifpw. i\nbmgvN XpS-ßnb Iymºv Rmb¿, Xn¶ƒ, sNmΔ F∂o Znh-kß - f - nepw D≠m-bn-cn-°pw.

13-˛mw hm¿jnIw BtLm-jn®p IÆ≥Xr-t°m-hn¬ sebn≥ sdkn-U‚ vkv sh¬s^b¿ Atkm-kn-tb-j≥ 13-˛#m#w hm¿jnIw {]kn-U‚ v P\m¿±-\≥ F{ºm-¥n-cn-bpsS A≤y-£X - b - n¬ IqSn. sI. _m_p Fw.-F¬.-F. DZvLm-S\w \n¿Δ-ln-®p. tbmKØn¬ h®v 2010 h¿jw sNdp-I-Y-Iƒ°v Ahm¿Uv hmßnb eXm-e-£vansb s]m∂mS Nm¿Øn BZ-cn-®p. XpS¿∂v Fkv.-F-kv.-C.°v IqSp-X¬ am¿°v hmßn-bh¿°p≈ Iymjv Ahm¿Uv ap\n-kn-∏¬ sNb¿am≥ B¿. thWp-tKm-]m¬ hnX-cWw sNbvXp. {]Xn-]£ t\Xmhv kn.-F≥. kpμ-c≥, Iu¨kn-e¿ iIp-¥f PbIp-am¿, {Spd {]kn-U‚ v hn.-]n. {]km-Zv, _o‰v B^ok¿ sI.-hn. iin, Sn.-sI. cmP-∏≥, AUz. _me-N-{μ≥ F∂n-h¿ {]kw-Kn-®p. XpS¿∂v Iem-]c - n-]m-Sn-Ifpw D≠mbn-cp-∂p. ASpØ h¿jsØ `mc-hm-ln-I-fmbn P\m¿±-\≥ F{ºm-¥ncn ({]-kn-U‚ v), cwK-\m-Y≥ (ssh. {]kn.), cmPvtam-l-\-h¿Ω (sk-{I-´-dn), hnt\mZv (tPm. sk.), Sn.-sI. cmP-∏≥ ({S-jd - ¿), IΩn‰n saº¿am-cmbn AUz. _me-N-{μ≥, a[p-cna DÆn°rjvW≥, sI.-F.-F-kv. BNm-cn, N¥p \mb¿, cm[m-aWn So®¿, Kncn-Pm-tZ-hn, AUz. KwKm-[-c≥ F∂n-htcbpw sXc-s™-Sp-Øp.

By S. Sangameswaran No rational conception of spiritual life can afford to forget the modern psychological emphasis on the central importance of will and action. This conviction will plainly affect the entire point of view, and may easily change what has come to seem common place in religious thinking and living. A misconception of the psychological facts here must inevitably affect spiritual insight and the success of spiritual living. In particular, the psychological emphasis on the central importance of will and action means that religious thinking must not forget the practical nature of all knowledge and belief. Certainly this principle means that knowledge is

never a merely passive process, as probably it is commonly conceived. It involves at every stage the creative activity of the mind. In the most passive experience conceivable, the mind itself has something to contribute. A purely passive impression is a psychological abstraction, never an actual fact. In no case, whether in relation to the world of the senses, or in relation to other minds, or in relation to God, can there be any literal transfer of thought or feeling. We get partial data only, which we complete and then interpret. In even the closest personal intercourse, it is worth noticing, the words spoken are, after all, only signs of ideas that must be created on both sides. Even the receiving mind must actively create the ideas, suggested

2 Bedroom Flat for Rent 3 Bedroom Flat for Sale

At Trissur 3 Bedroom Flat for Sale 16, 6, 5, 8 Cent Plot for Sale. Contact No. 8891618142, 9446744612.

by the words spoken by the other, in view of its own entire experience. There is no possible way, in even the most direct knowledge, of getting rid of this interpretation of given data, out of experience. The conditions of religious knowledge, therefore, are in no way unique in this respect. The principle has its immediate bearing upon the reality of prayer, and of inspiration, and of revelation from God. For it requires that there should always be a human interpretive element in all these experiences. A chief difficulty, for example, in prayer, is no doubt found for many in the lack of a felt presence, and the lack of a definite response, such as the person feels that he gets in his relation to the outer world, or to another person. As to this difficulty

it might be said at once that all the final forces, even in external nature, are unseen and not as they seem to us. The constant pressure of the air, the motion of the earth, we do not feel at all. We have no sensible knowledge of the existence of atoms. The ether vibrations are beyond the reach of any sense. But the principle which we are here considering that knowledge is never merely passive contains a more adequate answer to the difficulty. There is really a very close analogy between the knowledge of the outer and the knowledge of the spiritual world. In either case can it be said that there is immediate knowledge and revelation. In both, our immediate knowledge has been a long time building.

3BED ROOM FLAT FOR RENTAL AT STATUE JUNCTION, TRIPUNITHURA. 1540 SQ. FT. RENT Rs. 8,000 PER MONTH. ELECTRICITY CHARGES EXTRA.

CONTACT

MOB. 8129255445


Pages 12 Published every Sunday

5

SUNDAY

C¥ybpsS hnhn[ tImWp-If - n-ep≈ tlm´-ep-If - nse kuIcyw Bkz-Zn-°m≥ bm{X-°m¿°mbn ssh‰v kvssI & dntkm¿´vkv Hcp-°p∂ A]q¿h Ah-kcw. 25 kzX{¥ e£zdn tlm´-ep-Iƒ sXc-s™-Sp°m-\p≈ ]≤-Xn°v Iº\n XpS-°-an´p Ign-™p. bm{X-°m¿ B{K-ln-°p-∂Xv {]Im-c-amWv AwK tlm´-ep-Isf ssh‰v kvssI Xcw-Xn-cn-®n-cn-°p-∂sX∂v ]d-bmw. Ãm¿ td‰nt\m kuIcyw ap≥\n-dpØntbm A√. CXv Akm-[m-c-W-am-sW∂v ]d-bmw. B£\pw kml-kn-I-Xbpw C„-s∏-Sp-∂-h¿°mbn AsUz- © ¿ If- £ - \ p- ≠ v . A√- e p- I - f n¬ \n∂v tamN\w tXSn Aev]-sam∂v kpJn-°m≥ Xmev]-cys∏-Sp-∂h - ¿°mbn A¨hn≥Uv If-£\pw C¥ybpw kwkvIm-chpw Ncn-{Xhpw ]c-Xm≥ B{K-ln-°p-∂h¿°mbn UnkvIh - dn If-£\pw khn-ti-ja - mb NSßp-I-fnepw Ahn-kva-c-Wo-b-amb Cuh‚p-I-fnepw ]s¶-Sp-°p-hm≥ B{K-ln-°p-∂-h¿°mbn Cuh‚ v If-£-\p-ap-≠v. AXp-ey-am-b, \Kcw Bÿm-\-ambp≈ tlm´-ep-Iƒ tXSn-sb-Øp∂ bm{Xn-I¿°mbn _nkn-\kv If-£-\p-ap-≠v. kam-\X - I - f - n-√m-ØXpw ka-Im-en-Ihpw Xmßm-hp∂-Xp-amb C¥y-bnse hnhn[ tlm´-ep-I-f-S-ßp∂ irwJ-e-bmWv ssh‰v kvssI tlm´¬kv B≥Uv dntkm¿´vkv F∂p ]d-bmw. sesa-dn-Un-b≥, Hmdnb‚ v FIvk{v ]-k,v tIm¨tIm¿Uv, \nt°m XpS-ßnb {]apJ tlmkv]n-‰m-en‰n {_m≥Up-If - n¬ {]h¿Øn®v ]cn-N-b-ap≈ Hcp kwL-amWv ssh‰v kvssIbn-ep≈-Xv. I¿Æm- S - I - Ø nse _mw•q¿ Bÿm- \ - a mbn {]h¿Øn-°p∂ ssh‰v kvssIbv°v tIc-f-Øn¬ sIm®n-bnepw bpssW-‰Uv InMvU-Ωn¬ e≠-\nepw Hm^o- k p- ≠ v. IqSp- X ¬ hnh- c - ß - f - d n- b m≥: www.whitesky.in -bn¬ temKv Hm¨ sNøp-I.

-Bkv]-b¿ F®vB¿ skmeyq-j≥kv C‚¿hyq \SØn Bkv]b¿ F®vB¿ skmeyq-j≥kns‚ B`n-ap-JyØn¬ G{]n¬ 16\pw 17-\p-ambn Kh¨sa‚ v kwkvIrX tImtf-Pn¬ \S∂ dn{Iq-´vsa‚ v ss{Uhn¬ \qtdmfw hnZym¿∞n-˛hnZym¿∞n-\n-Ifpw DtZym-Km¿∞n-Ifpw ]s¶Sp-Øp. Xr∏q-Wn-Øpd cmP-\K - c - n-bn¬ BZy-am-bmWv CØc-Øn-semcp kwcw-`w. ]{¥≠mw-¢mkv ]co-£b - nse hnP-btam Cw•o-jnepw ae-bm-fØ - nepw \√ Ah-Km-lt- Øm-sS-bp≈ _ncp-Ztam Bbn-cp∂p tbmKy-Xbv°v \n›-bn-®n-cp∂ am\-Z-WvUw. At]-£-bp-am-bp≈ hm°v C≥ C‚¿hyq Bbn-cp∂p G¿s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂-Xv. G{]n¬ 16\pw 17\pw cmhnse ]Øn\pw D®- X n- c n™v aq∂n- \ p- a n- S - b v ° m- b n- c p∂p C‚¿hyq. {]mbw 18-˛35 Bbn \nP-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. cPnkvt{S-j≥ ^o Bh-iy-s∏-´n-cp-∂n-√. ]m¿´v ssSw ^pƒ ssSw tPmen-°m-bn-cp∂p C‚¿hyq. Bkv]b - ¿ F®vB¿ skmeyqj≥kv H´-\h - [n Imcy߃ DtZym-Km¿∞n-Iƒ°mbn sNøp-∂p. t]´-bnse {]Whw _nkn-\kv sk‚-dn-emWv Hm^okv {]h¿Øn°p-∂X - v.

3BED ROOM FLAT FOR RENTAL AT STATUE JUNCTION, TRIPUNITHURA. 1540 SQ. FT. RENT Rs. 8,000 PER MONTH. ELECTRICITY CHARGES EXTRA. CONTACT MOB.

8129255445

Neighbourhood Events

apXp-Ip-f-ßc t£{X-Øn¬ D’hw C∂v sImSn-I-bdpw

bm{Xn-I¿°mbn ]pXn-sbmcp tlm´¬ kwhn-[m\w

FOR RENT

May 01 to 07, 2011

Fcq¿ apXp-Ip-f-ßc k¥m\-tKm-]me {ioIrjv-W-t£{X- Ø nse D’hw sabv H∂n\v sImSn-I-bdn Bdn\v A£b XrXob Bdm-t´m-SpIqSn kam-]n-°pw. C∂v cmhnse 9.00\v

{_“-I-e-im-`n-tj-Iw, sshIo´v 7.00\v sImSn-Ib - ‰ - w, 7.30\v kwKo-X° - t- ®-cn, 9.00\v IY-I-fn, \msf (sabv 2) cmhnse 9.00\v D’-h-_-en, sshIo´v 7.00\v hoW-°-t®cn, 3\v sshIo´v 7.00\v \rØa-RP v c - n, 8.30\v ]\-aÆ iin, at©cn lcn-Zmkv F∂n-h-

cpsS U_nƒ Xmb-º-I, 4\v sshIo´v 6.30\v Um≥kv , 9.00\v hnf-°n-s\-gp-∂-≈n-∏v, kZ\w Znhm- I camcm- c psS t\Xr-Xz-Øn¬ ]©m-cn-tafw F∂n- h - b p- ≠ m- h pw. 5\v cmhnse 8.00\v ioth- e n, Xr∏q-Wn-Øpd atl-jns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ ]©m-cn-ta-fw,

sshIo´v 3.00\v ]I¬∏q-cw, ]©-hm-Zyw, 4.00\v Hm´≥Xp≈¬, 8.30\v \rØ-a-RvP-cn, 9.30\v hnf-°n-s\-gp-∂-≈n-∏v, 6\v cmhnse 7.00\v Bdm-´v, 11\v A£-c-t«mI kZ- v, Bdm-´p- k-Zy, sshIo´v 7.00\v `‡n-Km-\-kp[ F∂nh \S°pw.

\¿aw.. \¿aw.. . \¿aw (tKm-]n, Xr∏q-Wn-Øp-d)

A`ntjIhpw Nm\¬ N¿®bpw a\pjy-Po-hn-X-Ønse ]hn{Xhpw kp{]-[m-\-hp-amb t]mfnwKv Zn\- Ø n¬ {]_p≤ tIc- f - Ø n¬ A]q¿Δ-ß-fn¬ A]q¿Δambn kw`- h n® aq{Xm- ` ntjI {Inb-sb-°p-dn®v Nm\en¬ N¿® \S- Ø n- b m¬ Fßn- s \- b n- c n°pw? \aps°m∂p k¶¬∏n-®p-t\m°mw. Nncnbpw {]Xn-tj-[hpw Kuc-hhpw H∂n®p hnS¿∂p\n¬°p∂ hZ- \ - h p- a mbn Ah-Xm-cI - , Nm\-en¬ {]Xy£-s∏-Sp-∂p. Ah¿ Bcw`n-°p-∂p....."a\pjy a\-km£nsb Ie-hd IqSmsX sR´n-∏n-®Xpw thms´-Sp∏p kpZn-\-Øn¬ tIc-f-Øn¬ \S-∂-Xp-amb Hcp A\n„ kw`-hs - Ø-°p-dn®v ˛ aq{Xm`n-tj-Is - Ø-°p-dn®v ˛ {]XnI-cn-°p-hm≥ C∂p \ΩpsS ÃpUn-tbm-hn¬ {]kn≤ \chwi imkv{X-⁄≥ Um. sNm∂m- a p- ° n, _p≤n- P ohnbpw Ihnbpw IYmIrØpw \ncq- ] - I - \ p- a mb {]^. _p≤n-Iq¿Ω≥, F¬.Un.-F^ - v. kPoh {]h¿ØI≥ {iohn- I m- c - h n- h - i ≥ F∂n-h¿ FØn-bn-´p-≠v. IqSm-sX, Z£n-Wm-{^n-°≥ h\nXm hntam-N\ ap∂Wn I¨ho-\¿ Ipamcn {]ikvXsb tPml-∂mkv _¿Kv ÃpUn-tbm-bn-epw, bp.Un-.F^v. t\Xmhv ⁄m\-c-lnXs\ \yqtbm¿°v sI.-Fkv . - B ¿.- S n.- k n. tSmbv e ‰v

dqanepw {]Xn-I-c-W-Øn¬ ]s¶-Sp-°p-hm≥ {]Xo-£n-°p∂p-≠v. BZyw F¬.- U n.- F - ^ v . {]h¿Ø-I≥ hnIm-c-hn-h-it\mSp tNmZn-°mw... "an. hnImc-hn-h-i≥, sXc-s™-Sp∏p Znhkw tIc-f-Ønse Hcp t]mfnwKv _qØn\p kao]w cm{„ob {]h¿Ø-Ib - mb Hcp h\n-X-bpsS inc- n¬ aq{Xm`n-tjIw \S-Ønb lo\-{]h¿Øn-sb-°p-dn®v Xm¶ƒ Fßns\ {]Xn-I-cn-°p∂p?' "BZyw Xs∂ ]d-b-s´. aq{X-sam-gn-°p-∂Xv Hcp lo\{]-hr-Øn-bmbn R߃°v ˛ F¬.- U n.- F - ^ v . {]h¿ØI¿°v \mfn-Xp-hsc tXm∂nbn-´n-√. aq{X-sam-gn∏v XS-bp∂ Hcp \n_-‘\ - bpw C≥Uy≥ `c-W-L-S-\-bntem at‰-sX¶nepw \nb-a-{K-Ÿ-ß-fntem D≈-Xmbn bmsXm-cd - n-hp-an-√. A`n- t jIw sNø- s ∏- ´ Xv F¬.-Un.-F^v aq{X-amtWm bp.- U n.- F ^v aq{X- a mtWm F∂Xv At\z- j - W - h n- j bhpw ]cn-tim-[\m hnt[bhpw Bt°-≠X - m-W.v GXp Imcy- Ø n\pw F¬.- U n.- F ^ns\ ]gn-°p-∂Xv icn-b√...' "h\nXm hntam- N \ ap∂Wn t\Xmhv Ipamcn {]i-kvXbv°v F¥mWp ]dbp-hm-\p-≈-sX∂p t\m°mw....' "tIcf P\-kw-Jy-bn¬ _lp`qcn]£-ap≈ kv{XoP\-ßsf ap≈n-tØm¬∏n-°p-

FOR SALE Two Bedroom Flat for immediate sale. Near Sanskrit College Road Tripunithura.

Contact: 9895406057

hm- \ mWv `mh- s a- ¶ n¬ AXßp a\- n¬ ht®-®m¬ aXn. C\n Hcp kv{XobpsS Xe-bnepw Hcp ]pcp-j\pw aq{X-hn-t£-]Ww \S-Øm-Xncn-°p-hm-\p≈ Dd∏v `c-WL - S-\b - n¬ Dƒs∏-Sp-ØW - s - a∂ Bh-iy-ap-∂-bn®v R߃ k‘n-bn√m ka-c-Øn-\n-dßp-hm≥ Xocp-am-\n-®p-I-gn™p...' \c-hwi imkv{X-⁄≥ Um. sNm∂m-ap-°n... "Hcp \c-t\-tbm, \cn-tbtbm, tkmdn, \mcn-tbtbm kw_-‘n-®n-S-tØm-fw, aq{Xsam-gn-°pI F∂Xv icoc \ne-\n¬∏n\v AXy-¥m-t]£n-X-am-Wv. AXv Ip∏n-bntem `c-Wn-bntem Xe-bntem Xd-bntem Hgn-°p-hm-\p≈ ]q¿Æ kzmX{¥yw F√m a\p-jy-Po-hn-I-fnepw P∑\m \n£n- ] v X - h p- a m- W v . aq{X hnk¿÷\w Hcp sXt‰m ]m]tam Bbn \c- h wi imkv{Xw ho£n-°p-∂p-an-√.' bp.- U n.- F - ^ v . t\Xmhv ⁄m\-c-ln-X≥, aq{Xm-`n-jn‡-bmb h\n-X, Xm¶-fpsS kwL- Ø nse kPoh {]h¿Ø-I-bm-W-t√m. F¬.Un.- F - ^ v . C°m- c y- Ø n¬ {]I-Sn-∏n® A`n-{]m-bß - t- fmSv Xm¶-fpsS {]Xn-Ic - Ww? "bp.- U n.- F - ^ p- I m- c mb R߃°v aq{X-sam-gn-°p∂ kz`mhw ]t≠ C√. i{Xp°ƒt]mepw Cu kXyw a\ n-em-°n-°g- n-™n-´p-≈X - p-amWv. Rß-fpsS {]h¿Ø-I-

bpsS inc- n¬ Rß-fpsS {]h¿Ø-I¿ Xs∂ aq{Xm`n-tjIw \S-ØpI F∂Xv XnI®pw Ahn- i z- k - \ obhpw ASn-ÿm-\c - l - n-Xh - pamb Imcy-hp-am-Wv. GXmbmepw aq{X- Ø nepw cm{„obw Ie¿Øp-hm≥ bp.-Un.-F-^v. B{K-ln-°p∂n√!' ASp-Ø-Xv, {io_p-≤nIq¿Ω≥... F¥mWv Cu hnj-b-Øn¬ Xm¶ƒ°p{]-Xn-I-cn-°p-hm-\p-≈Xv? a\p-jy≥ aq{X-sam-gn°p-∂Xv henb A]-cm[tam {Inan-\¬ Ip‰tam Bbn hnh-£n-t°-≠X - n-√. h\n-X-bpsS s\dp-I-bn¬ h¿jn- ° - s ∏- ´ Xv aq{Xw Xs∂-bm-sW-∂p-≈-Xn\v hy‡-amb sXfn-hp-I-sfm∂p-an-√. AYhm aq{X-amsW- ¶ n¬°q- S n.- B- b Xv B¨aq-{X-amtWm s]¨aq{X-amtWm F∂ Imcyw ]cn-tim-[-\bv°p hnt[-bam°n sXfn-bn-°-s∏-tS-≠Xm-bn-´p-≠v. taen¬ Cu `qan-bn¬ Hcp h\n-X-bptSbpw Xe- b n¬ HcpØ\pw aq{Xm-`n-tjIw \SØ-cpXv F∂ \n¿_‘ _p≤n- t bmSv A¬∏- s a¶nepw hnh- c tam t_m[tam D≈-h¿ tbmPn°pI Akm-[y-am-Wv. Ah-Xm-cI: aq{Xm-`n-tj-IN¿® Ah-km-\n-°p-∂n-√. c≠m-`mKw ASpØ sh≈nbmgvN shfp-∏n\v 3.30-\v.

kp`m- j nXw ¿Δw w k ytX X r -∑-I ` p P Δ- Py - a p ] ¿ q ] h - i ≥) I¿Ω¬ A e n mk -fns Ø - c ml (hy ∑-ß u P∑ vX ka kw Inc (A P k l C v. v ≥ X v p X iX w a k W l - a- m -hn-°p-∂ . {iodm e kl{- khZw) m ^ º ` p k ˛ sI Y¿Δt Iƒ sIm≠v IIƒ A\ s I s s w s v nc \qd . Bb p-I. Zn-°p-I v Zm\w sNø ≠ m sI


Pages 12 Published every Sunday

66

]pWyI - m-cyß - ƒ°mbn A£b XrXob lnμp°ƒ°v G‰hpw awK-f-I-c-amb Znh-k-ß-fn-sem∂mWv A£b XrXo-b. sabv 6\mWv A£b XrXob 2011. AXv CØ-hW sh≈n-bm-gN v b - mWv hcp-∂Xv F∂Xn-\m¬ AXns‚ alna Cc-´n-®n-cn-°p-I-bm-sW∂v ]dbmw. sshimJ amk-Ønse BZy-]I - p-Xn-bnse aq∂mw Znh-ksØ Cu BtLmjw lnμp ]mc-º-cyhpw kwkvIm-ch - p-a\ - p-kc - n®v ]pWy-Im-cy-߃°mbn \o°nsh-b° v m≥ sIm≈m-hp∂ DØa Znh-ka - m-W.v kwkvIrX-Øn¬ A£-b-sa-∂m¬ £bn-°m-Ø-Xv, \in-°mØXv Fs∂ms° BWv A¿∞w. A£b XrXob Zn\-Øn¬ B¿°pw kt¥m-j-Øns‚ A`mhw A\p-`h-s∏-Sp-I-bn-√. as‰mcp hnizm-k-a-\p-k-cn®v sslμh tPymXn-j{- ]-Imcw A£b XrXob aq∂v awK-fI - c - a - mb aplq¿Ø-ßf - n-sem-∂m-Wv. sslμh aX-{K-Ÿ-ßfpw CXn-lm-k-ßfpw A\pk-cn®v A£b XrXob Zn\-Øns‚ A∂mWv t{XXmbpKw Bcw-`n-°p-∂-Xv. A£b XrXob Zn\w lnμp°ƒ°v alm-hn-jvWp-hns‚ Bdm-asØ Ah-Xm-ca - mb ]c-ip-cm-as‚ P∑-Zn-\a - m-Wv. thZ-ßf - n¬ tcJ-s∏-Sp-Ønb-X-\p-k-cn®v A£b XrXob \mfn-emWv KW-]-Xntbm-sSm∏w thZ-hym-ka - l - ¿jn alm-`m-cX cN\ Bcw`n-°p-∂-Xv. A£b XrXob \mƒ {ioIr-jvWs‚ tPyjvT ktlm-Zc - \ - mb _e-cm-as‚ ]nd-∂mƒ IqSn-bmWv. lmew Bbp-[a - m-bp≈ _e-cm-as\ hnjvWp-hns‚ ]Øv Ah-Xm-cß - f - mb Zim-hX - m-cß - f - n-sem-∂mbpw ]cnK- W n- ° p- ∂ p- ≠ v . hnjv W p- h n\v ka¿∏n- ® n- c n- ° p∂ BtLm- j - a mWv A£b XrXo- b . Cu \mfnse hnjvWp Bcm-[\ kIe ]m]-ß-tfbpw C√m-Xm-°psa∂v am{X-a√ F√m ZpxJ-ßf - n¬ \n∂v hnSp-X¬ t\Sn Xcn-Ibpw sNøpw. ]pcm-W-ß-fnse ]cm-a¿i-{]-Imcw A£-b-Xr-Xob Znhkw alm-hnjvWp ]qP \n¿Δ-ln°p∂ `‡-P-\-߃°v tam£w e`n-°pw. Nne-bn-S-ßfn¬ A£b XrXob \mfn¬ `‡¿ D]-hm-k-ap-jvTn°m-dp-≠v. ]pcm-Wß - f - n¬ ]d-bp-∂X - \ - p-kc - n®v A£b XrXob \mfn¬ `£- W hpw hkv{Xhpw a‰v `£yhkvXp-°fpw Zm\w sNøp-∂Xv al-Øc - a - mbn IW°m-°s - ∏-Sp-∂p. C¥y-bn¬ Nne {]tZ-iß - f - n¬ A£b XrXob Znhkw Xpf-ko-tZhn ]qP-bv°m-bp≈ A\pjvTm\w \n¿Δ-ln-°p∂ ]Xn-hp-≠v.

SUNDAY SUNDAY

May 07,2011 2011 May 0101toto07,


Pages 12 Published every Sunday

77

SUNDAY SUNDAY

May 0101 to to 07,07, 2011 May 2011

Pride of Tripunithura

Xr∏q-Wn-Øp-d-bnse Iem-Ip-Spw-_-߃--˛1

`mK-h-X¿ aTw ˛ Xe-ap-d-I-fpsS kwKoX ]mc-ºcyw ˛ Fw.-B¿.-F-kv. tat\m≥

tI

cf-Øns‚ kwKoX ]mc-º-cy-Øn¬ Xr∏q-Wn-Øp-dbv°v

D∂-Xa - mb Hcp ÿm\w t\Sns°m-Sp-°p-∂-Xn¬ \nc-h[n {]K- ¤ - c mb kwKoX⁄∑m¿°v P∑w \¬Inb `mK-h-X¿ aTw F∂-dn-b-s∏Sp∂ ]qWn-Øpd sIm´mcw t£{X- Ø n\v kao- ] - a p≈ hen-b] - d - ºv aTw hln® ]¶v kvac-Wo-b-am-Wv. C{X-tbsd {]i- k vX- c mb kwKo- X ⁄¿°v P∑w \¬Inb as‰mcp IpSpw_w tIc- f Øn¬ Ds≠∂p tXm∂p-∂n√. `mK- h - X ¿ aT- Ø nse ]q¿Δn-I¿ Z£n-tW-¥y-bn¬ kwKo-X-Øn-t‚bpw \rØØn-t‚bpw al-\ob ]mcºcyw Dƒs°m≠ X©m-hq¿ \ns∂-Øn-b-h-cm-Wv. {]ikvX kwKo-X-⁄-cmb cma-kzman `mK-h-X¿ apXep≈ A©p Xe-ap-d-I-fpsS Ncn- { Xta C∂p- ≈ - h - c psS kvac-W-I-fn¬ tI´p-tIƒhns b - ¶ n - e p - a m b n \ne\n¬°p∂p≈psh¶nepw AXn\pw \me-©mdp Xe- a pd apsº- ¶ nepw Cu kwKoX IpSp_w ChnsS FØn-°m-Wp-sa∂p Icp-Xp∂p. cma-kzman `mK-h-X-cpsS ]p{X≥ sIm®n cmP- k - Z knse Bÿm\ hnZzm≥ tKm]m-e-IrjvW `mK-h-X¿ A°m-esØ {]kn-≤-\mb Hcp hb-en≥ hmZ-I-\m-bn-cp∂p. sIm®n cmP-Ip-Spw-_Ønepw ]q¿Æ- { X- b oi t£{X-Ønepw \S∂ \nch[n kwKoX It®-cn-Iƒ°v At±-l-Øns‚ km∂n≤yw A\n-hm-cy-am-bn-cp-∂p. A°me-Øp -Xs∂ sIm®n cmP-IpSpw-_Ø - ns‚ t{]m’m-l\w aqew Xr∏q- W n- Ø p- d - b n¬ [mcmfw kwKo- ⁄ cpw Bkzm- Z - I cpw hf¿∂p- h ∂ncp∂p. C∂v B¿-F¬hn tImtfPv Bbn hf¿∂n-cn°p∂ cm[m-e£van hnemkw kvIqƒ sIm®n cmP-Ip-Spw_w Iem-tI-c-f-Øn\v \¬Inb kw`m-h\ - I - f - n¬ F°m-ehpw kvacn-°s - ∏-tS-≠X - m-Wv. tKm]m-eI - rjvW `mK-hX - cpsS ktlm-Zc - ≥ \mcm-bW `mK-h-Xcpw \s√mcp kwKoX-⁄\ - m-bn-cp-∂p. \mcm-bW `mK-h-X-cpsS ]p{X≥ cma\mY Aø¿ Hcp s{]m^-jW¬ Iem-Im-c-\-s√-¶nepw It®- c n- I ƒ°v Kn©- d bpw lm¿tΩm-Wn-bhpw hmbn-®n-cp∂- X mbn ]gb Xe- a pd Hm¿°p-∂p. At±-l-Øns‚ ]p{Xn-am-cm-bn-cp∂ ao\m£n So®dpw Pb-e£van So®dpw kwKoX A≤ym-]n-I-am-cm-bncp-∂p. ]p{X≥ cma-aq¿ØnbpsS a°ƒ kp[bpw khnXbpw \√ Kmbn-I-am-cm-Wv. \nc-h[n kwKoX B¬_-ß-

fn¬ ]mSn-bn-´p≈ khnX Sn.hn. Ah-Xm-cn-Ib - mbpw KmbnI-bmbpw {]ikvXn t\Snb Hcp Iem-Imcn IqSn-bm-Wv. cma-\mY Aø-cpsS AΩmhs‚ aI-\mWv temI-{]ikvX hb-en-\n-Ãmb ]fl`q-j¨ Sn.-F≥. IrjvW≥. At±-l-Øns‚ ktlm-Zcn Sn.-F≥. cmPw lnμp-ÿm\n kwKo- X - Ø n¬ AJne `mcX {]i-kvX-bmb Hcp hb-en≥ hmZ-Ib - m-Wv. tKm]m-eI - rjvW `mK-hX-cpsS ]p{X≥ hniz-\mY `mK- h - X ¿ tIc- f - h ¿Ω tImtf- P nse kwKoX hn`mKw ta[m-hn-bm-bn-cp-∂p. F®v . - F w.- h n.°p th≠n BZy-ambn IY-I-fn-∏-Z-߃ ]mSn sdt°mUv sNbvXXv

kwKoX \mSI A°m- Z - a nbnepw Xriq¿ BIm-i-hm-Wnbnepw hb- e n≥ Iem- I m- c \mbn tPmen sNbvXtijw Ct∏mƒ aZn-cm-in-bn¬ Iem-PohnXw XpS- c p- ∂ p. as‰mcp ktlm-Zc - \ - mb Sn.-hn. hmk≥ aZn-cm-inse tdUntbm \ne-bØnse LSw Iem-Im-c-\m-bncp- ∂ p. At±lw CubnsS A¥- c n- ® p. Ch- c psS ktlmZcn cmP-e£van \¿ØInbpw hoWm- h m- Z - \ - Ø n¬ hnZp-jn-bp-am-bn-cp-∂p. awK-em]p-cØv {]kn≤ ]p√m-¶p-g¬ hnZKv[-\mb F≥. tKm]m-eIr-jvW\ - m-bn-cp∂p Ah-cpsS `¿Øm-hv. sNssº, siΩm- ¶ pSn XpSßn A°m-esØ {]K¤ ]m´p-Im-cpsS It®-cn-Iƒ°v

Xr∏q-Wn-Øpd cm[m-Ir-jvW≥ At±-la - m-bn-cp-∂p. {]ikvX kwKo-X⁄ \pw arZwK hmZI-\p-amb Sn.-hn. tKm]m-e-IrjvW\pw Sn.hn ca-Wnbpw Sn.hn. hmk\pw Ct±-lØ - ns‚ ]p{X-∑m-cm-W.v hmbv]m-´nepw arZw-K-Ønepw Htc-t]mse {]i-kvX\pw tI{μ tIcf kwKoX \mSI A°m-Zan Ahm¿Up-Iƒ Dƒ∏sS \nch[n _lp-a-Xn-Iƒ t\Snb hy‡n-bp-amb tKm]m-e-IrjvW≥ {]K-¤c - mb \nc-h[n kwKo- X - ⁄ - c p- s am- ∂ n®p \nc-h[n XhW temI-]-cyS\w \S-Øn-bn-´p-≠v. lnμpÿm\n kwKo- X - Ø nepw {]mhoWyw t\Sn- b n- ´ p≈ At±lw Dkv X mZv F∂ _lp-a-Xnbpw t\Sn-bn-´p-≠v. At±-l-Øns‚ ]p{X≥ Pn. cma- \ m- Y ≥ {]kn- ≤ - \ mb Hcp km°vk-t^m¨ IemIm-c\pw I{Zn tKm]m¬\mYns‚ injy-\p-am-Wv. tIcf kwKoX \mSI A°m-Zan Ahm¿Uv t\Snb Sn.- h n. caWn, kzmXn Xncp-\mƒ

arZwKw hmbn-°m≥ Ah-kcw e`n-®n-´p≈ B®-kzman F∂dn-b-s∏-´n-cp∂ Xr∏q-Wn-Øpd \mcm-bW kzman, tKm]m-eI - rjvW-ø-cpsS as‰mcp ]p{X-\mbn-cp-∂p. tNμ-aw-Kew cmaN{μ Aø-cpsS Iogn¬ arZw-K]-T-\-Øn\v XpS°w Ipdn® At±lw 18-˛mw hb- n¬ aZncm-in-bn-tebv°p ]pd-s∏-´p. AhnsS Be-¶pSn cm[m-IrjvW- ] n≈, s]m∂pkzman∏n≈, ]me-°mSv kp∫ø¿ F∂n-hc - psS Iogn¬ arZwK- ] - T \w ]q¿Øn- b m- ° n. A°m-eØv ]me-°mSv aWn Aøcpw B®-kzm-anbpw ]me°mSv kp∫-ø-cpsS Iogn¬ kl-]m-Tn-If - mbn arZwKw ]Tn®n- c p- ∂ p. A°m- e Øv imkv { Xob kwKo- X - Ø n\v tIc-fØ - n¬ C∂-sØ-t∏mse {]Nm-c-an-√m-Xn-cp-∂-Xn-\m¬ a{Zm-kn¬ ÿn-c-Xm-a-k-am-°phm≥ ]ecpw At±- l sØ £Wn- s ®- ¶ nepw Krlm- X pcXzw ImcWw At±lw tIcf-Øn-tebv°v aS-ßn-t∏m-cp-I-

bm-Wp-≠m-bX - v. ]n∂oSv B¿.F¬.- h n. A°m- Z - a n- b n¬ A≤ym- ] - I - \ mbn tPmen sNbvX-Xn-\m¬ hen-sbmcp injy-kº - Øpw At±-lØ - n\p-≠m-bn-cp-∂p. Sn.-hn. tKm]me-Ir-jvW≥ (a-{Zm-kv) acp-aI≥ IqSn-bmb awK-em-]pcw tKm]m-e-Ir-jvW≥, \μn-tIiz-cd - m-hp, ]p{X-∑m-cmb Xr∏qWn- Ø pd cm[m- I r- j v W ≥, Xr∏q-Wn-Øpd tKm]m-e-IrjvW≥ F∂n-h¿ At±-lØns‚ injy-∑m-cn¬ Nne-cmWv. tIcf kwKoX \mSI A°m-Zan Ahm¿Uv Dƒ∏sS \nc- h [n _lp- a - X n- I ƒ At±lw t\Sn-bn-´p-≠v. \m- c m- b - W - k zm- a n- b psS aqØ- ] p- { X≥ tI{μ Kh¨sa‚ v ^nj-dokv hIp∏n¬ \n∂pw dn´-b¿ sNbvX tKm]m-e-Ir-jvW≥ (A-ºnkzm- a n) {]K- ¤ - \ mb Hcp Kn©d Iem- I m- c - \ mWv. Kn©d Iem- I m- c - ∑ m¿ ]pXnb Xe-ap-d-bn¬ hfsc Ipd- h m- W v. C¥y- b nse {]K¤ Iem- I m- c - ∑ m- t cmsSm∏w \nc-h[n It®-cn-Ifn¬ ]s¶-Sp-°m≥ At±-lØn\p Ign- ™ n- ´ p- ≠ v. imkv{Xob kwKo-X- cw-KØv ]pXnb Xe-ap-d-bnse {it≤-

Xr∏q-Wn-Øpd tKm]m-e-Ir-jvW\pw Sn.-hn. tKm]m-e-IrjvW\pw \mcm- b - W - k zm- a n- b psS b-\mb Hcp Iem-Im-c-\mb kwKoXv tKm]m¬ tKm]m-e- c≠m-asØ ]p{X-\mb sh¶nIr-jW v s‚ ]p{X-\m-W.v tIc- S-Ir-jvW≥ X_-e-bn-emWv f- Ø n- \ - I Øpw ]pdØpw Xs‚ {]mK¤yw sXfn-bn-®n{]uV- a mb kZ- k p- I - f n¬ ´p- ≈ - X v . ]nXm- h n¬\n∂pw It®-cn-Iƒ Ah-X-cn-∏n®p arZw-Khpw At±lw A`y{]iwk ]nSn-®p-]‰ - m≥ kwKo- kn®n´p-≠.v Xriq-cn¬ Im\dm \ - m-bn-cp∂ Xn\p Ign-™n-´p-≠v. Fkv.- _m¶v DtZym-Kÿ sI. kp{_-“-Wyw, amth-en- At±lw Xriq-cn¬ \mtZm-]m°c ]n. kp{_-“W - yw, amth- k\ F∂ t]cn¬ Hcp en°c {]`m-I-c-h¿Ω F∂n- Hm¿°-k{v Sm-bpsS kwhn-[m-b- fpw h-cpsS Iogn¬ kwKo-X-a-`y- I≥ IqSn-bm-W.v Km\-ta-fI kn® kwKoXv arZw-K-hm-Z-\- ^yqj≥ kwKo-Xhpw Ah-X- p∂ \mtZm-]m-k\ - Ønepw {it≤-b-\m-Wv. ]md- cn-∏n-®p-hc »me chn-bmWv arZw-KØ - nse bpsS Cu cwKsØ kw`m-h- f - m-Wv. Kpcp. C≥Ukv C≥Uv \-Iƒ {it≤-bß _m¶n¬ amt\-Pc - mWv kwKotijw t]Pv 10 Xv.


Pages 12 Published every Sunday

8

SUNDAY

May 01 to 07, 2011

Tripunithura's Durbar

Nne Nn√-d-°m-cy-߃ ]\-Ømgw

j„n-]q¿Øn Ign™ kzX{¥ `mc-X-Øn¬ k]vXXn ]n∂n´ kXym-t\z-jn-bpsS kl-\-k-acw! sh

≈°m¿ t]mb-t∏mƒ sIm≈-°m¿ h∂p! GXm≠v Ggp h¿j-߃°p apºv Xoh-≠n-bn¬ k©-cn® Ah-k-c-Øn¬ kl-bm{Xn-I-\mb Hcp am\y hy‡n Cu Ipdn-s∏-gp-Xp∂ Bfn-t\mSp ]d-™Xm-Wn-Xv. s{Sbn-\n¬ h®p ]cn-N-bs∏´ R߃ kzmX-{¥y-ka - c - I - mew apX¬°p≈ ]e Imcy-ß-tfbpw Ipdn-®p≈ Adn-hp-Iƒ \ncp-]-{Z-h-Ic- a mbn ]¶p- h ® Ah- k - c - Ø n¬, At±lw Nncn-®p-sIm≠p ]d™ hmN-Iw. Xam-ibv°pth≠n kqNn∏n-®-Xm-hm-sa-¶nepw AXn¬ \qdp iX- a m\w kXy- a pƒs°m- ≈ p∂p F∂ kXyw Xncn-®d - n-bp-hm≥ klmbn- ° p∂ kw`- h - ß - f m- W t√m \nXyhpw B¿j-`m-cØ - n¬ Ac-tßdn-s°m-≠n-cn-°p-∂-Xv. `c-W-b-{¥Øns‚ Np°m≥ t]dp-∂-h¿ apX¬ B∏o-kp-I-fn¬ ^b-se-SpØv tai∏p-dt- Øbv°v Fdn-™p-sIm-Sp-°p∂ in]mbn ktlm-Z-c≥ hsc, C{μt\bpw N{μ-t\bpw IqkmsX kpμc-ambn Agn-aXn \S-Øp∂ Nn{Xw Zn\w- t Xmdpw sXfn™p ImWptºmƒ, Nne \nan-j-ß-fn-se-¶nepw alm- fl - P n- s b- ° p- d n- ® p- t ]mepw \ntj[ Nn¥-Iƒ km[m-cW P\Øns‚ \n¿Ωe lrZ-bß - f - n¬ Xe Db¿Øn-t∏m-bm¬ sX‰p ]d-bpI km≤y-a√ - . Bflm¿∞-Xb - psS "B' t]mepw Ae-`y-amb C°m-eØv Agn-a-Xn°pw tImgbv°pw A\p-Iqe-ambn Hcp cm{„o-b° - m-ct\m `c-WX- e - ß - f n¬ hnl- c n- ° p- ∂ - h tcm "Iam's∂mc-£cw Dcn-bm-Sm-td-bn√ F∂-XmWv \sΩ Atem-k-c-s∏-SpØp-Ibpw A¤p-X-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNøp∂ as‰mcp kwKXn! kI-eam\ t]cpw Agn-aX - n-s°-Xn-cm-bmWv Blzm- \ n- ° p- ∂ Xpw {]`m- j n- ° p∂Xpw! kXym-t\z-jn-Iƒs°m∏w Ah¿°n-S-bn-eqsS HmSp∂ s]cp-¶≈≥ "I-≈≥...-I-≈≥... Ahs\ ]nSn°q' F∂v AXyp-®-Øn¬ hnfn®p-Iq-hp-I-bm-Wv. s\√pw ]Xncpw Xncn-®-dn-bm-\m-hmØ s]mXp-P\w F¥p-sNøpw? ssI°qen ImgvNh - b - ° v msX Hcp sNdnb Imcyw t]mepw km[n-s®-SpØ-Xmbn C≥Uym cmPysØ Hscm‰ hy‡n-s°-¶nepw Ah-Im-i-s∏-Sphm≥ km≤y-a-s√-¶n-epw, ssI°qen sImSpØv , \nan- j - ß ƒsIm≠v kwKXn Xc-s∏-Sp-Ønb A\-h[n A\p-`h - ß - ƒ Nq≠n-°m-Wn-°p-hm≥ [mcmfw t]¿°p Ign-bpw. Npcp-°Øn¬ Agn-aXn F∂Xv `mc-Xo-bs‚ ssZ\w-Zn\ Pohn-X-Øns‚ Hcp `mKambn amdn-°g- n™p F∂p-Xs∂ ]dbmw. \oXnbpw \ymbhpw im¥n-bpsams° t\S- W - s a- ¶ n¬ Ims»Æns°mSp-t°≠ KXn-tI-Sn¬ FØn-\n¬°p∂p \ΩpsS P\m-[n]Xyw! hnI-k\ {]h¿Ø-\-ß-sfsbms° AXn-Zqcw ]n∂n-em-°ns°m≠v "hnI- k \w' ssIh- c n® ioetam kzm`m-htam BWv "AgnaXn' F∂p ]d-tb-≠n-bn-cn-°p-∂p. Aev]w kXy-k-‘-X-sbms° ]men-®m¬ sIm≈m-sa∂v kr„n-˛] - mc-º-cy-˛-a-lXzw tlXp-hmbn B{Kln- ° p∂ `c- W m- [ n- I m- c n- I ƒ°pt]mepw Xß- f psS `cWw \ne-

\n¿Ø- W - s a- ¶ n¬ Nne {]tXyI tem_n-I-fpsS P\-hn-cp≤ Xmev]-cy߃ kwc- £ n- ° p- ∂ - X n\v Acp \n¬t°-≠-Xmbn hcpw F∂-Xns‚ G‰hpw Ah-km-\sØ sXfn-hmWv F≥tUm kƒ^m≥ hnj- b - Ø n¬ `mcXw ssIs°m≠ \mWw-sI´ \ne]m-Sv. 2 Pn kvs]{Œw {]iv\-Ønepw cmPyw I≠-Xn¬ ht®-‰hpw henb Agn-aXn \S-Ønb `cW taJ-e-bnse {]ap-J¿s°-Xnsc kv]„hpw hy‡-hpamb sXfn-hp-Iƒ \nc-Ø-s∏´ ]›mØ-e-Øn¬ t]mepw \S-]Sn ssIs°m≈p∂ Imcy-Øn¬ BZy-sams° Ad®p-\n¬°p-hm≥ `mcX {][m-\a - {- ¥nsb t{]cn-∏n® tNtXm-hn-Im-cw, Fßn-s\sb-¶nepw A[n-Imcw \ne-\n¿Ø-Wsa∂ AXn-tam-l-a-√msX as‰-¥mWv? bYm¿∞-Øn¬ \ΩpsS cmPy-`-cWw \S-Øp-∂Xv \mw thm´p-\¬In A[nIm-c-Øn¬ {]Xn-jvTn-®-h-scm-∂p-a-√, adn®v tIm¿∏- t d- ‰ p- I fpw ÿm]nX Xmev]c - y- kw-c£ - I - c - p-am-sW∂v ]I¬ kam\w ]eXh-Wbpw hy‡-am-°s∏´p Ign-™n-cn-°p∂p! \ΩpsS cmPysØ cm{„ob `c-Wkw- h n- [ m- \ - ß ƒs°m- ∂ n\pw Agn- a Xnbpw tImgbpw sIm≈-em-`hpw XSbp-hm-\p≈ sIev]n√ F∂p hn[n Iev]n-°p∂Xv icn-bm-bn-cn-°p-I-bn-√. B hI kwK- X n- I - f n- s em- ∂ nepw Ah¿°v Xmev]c - ytam C—m-i‡ - ntbm C√ F∂-XmWv kXyw. \nb-a-ß-fpsS A]-cym-]vX-X-b-√, adn®v Ah \S-∏nem- ° p∂ hnj- b - Ø n¬ Ah- b psS kr„m-°ƒ°p-t]mepw ISp-InS \n¿_‘-an√ F∂ {]h-W-X-bmWv \ΩpsS cmPyØv kw`-hn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ aqey-®ypXn°p \nZm\w! Agn-a-Xn-bpsS Id-]p-c-fmØ Hcp izmkw- t ]mepw hen®p hnSp- h m≥ Akm-≤y-am-bn-Øo¿∂ ]›m-Øe - Ø - nemWv ]gb Xe-ap-d-bnse ]e¿°pw \h- X-e-ap-d-bnse B¿°pw, ]cn-Nn-X\-√mØ A∂m lkmsc F∂ c≠mw alm-flm-Km‘n (?) {]mb-Øns‚ {]iv\sam∂pw ]cn-K-Wn-°msX CubnsS P¥¿a-¥-dn¬ \S-Ønb sFXn-lm-knI-amb D]-hm-k-b-⁄w. \ne-hn-ep≈ cm{„o-b ] - m¿´n-If - psS t\Xm-°s - f-√mw, ]pdsa Agn- a - X n°pw A\o- X n- ° psams° FXnsc IWvTt- £m`w \S-Ømdp-s≠-¶nepw bYm¿∞-Øn¬ Ahsc√mw Ah-bpsS h‡m-°fpw D]-tbm‡m-°-fp-ambn amdn-°-gn-™n-cn-°p-∂p. `c-W] - £ - Ø - n-cn-°p-∂h - c - p-tSbpw {]Xn]- £ Øp InS- ° p- ∂ - h - c p- t Sbpw IYbv°v hyXym-k-sam-∂p-an-√. Chn-sSbmWv A∂m lkm-c-sb-t∏m-se-bp≈ alZvhy‡n-Xz-ß-fpsS kl\ ka-cØns‚ {]k-‡nbpw AXn\p e`n°p∂ Acm-{„o-bcpw km[m-cW - ° - m-cpamb P\-tIm-Sn-If - psS A`q-X] - q¿Δ-amb ]n¥p-W-bpw \mw ImtW-≠-Xv. `mcX P\m-[n-]Xyw j„n-]q¿Øn ]n∂n´ kμ¿`-Øn¬ Agn-a-Xn-s°-Xnsc Hcp _n¬ icn-s∏-SpØn k`-bn-e-h-X-cn-∏n°p-hm≥ A∂m lkm-csb t]msebp≈ Km‘n-b∑ - m¿°v D]-hm-kk - a - cw \S-tØ-≠n-h-cp∂p F∂Xv `mc-XsØ kw_-‘n-®n-S-tØmfw A`n-am-\-I-c-amsW∂p tXm∂p-∂n-s√∂p am{X-a√ A]am-\-I-c-hp-am-Wv. temIv]m¬ _n√p aqew Agn-aXn ]q¿W-ambpw Zqco-I-cn-

°pI Akm-≤y-am-sW-∂-dn-bm-Ø-h¿ A[nIw ImWp-I-bn-√. AXn-tebv°v Hcp Im¬hbv]p am{X-amtb CXns\ Z¿in-°p-hm-\m-Iq. _n√v Ah-Xc - n-∏n-°p-hm\pw ]m m°p-hm-\p-sams° A[n-Im-c-s∏-´-h¿ P\-{]-Xn-\n-[n-I-fm-sW∂pw AØcw Imcy-ßf - n¬ s]mXp-P\w CS-s]-Sp-∂Xv A`n- e - j - W o- b - a - s √∂pw a‰p- a p≈ s]m´p \ymb-߃ D∂-bn-®p-sIm≠v A∂m lkm- s c- b psS ka- c sØ FXn¿°p-hm≥ P\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ F∂ \ma-Øn-e-dn-b-s∏-Sp∂ ]e am\ycpw cwKØv {]Xy-£s - ∏-Sp-Ib - p-≠m-bn. "P\hn-Im-ct- Øbpw P\m-hi - y-ßt- fbpw P\{]-Xn-\n-[n-Iƒ ]pO-tØmsS ho£n-°pIbpw \ncm-Ic - n-°p-Ib - p-sams° sNøptºm-fmWv P\w CS-s]-Sp-∂Xv' F∂ hkvXpX hnh-c-ap≈ ]ecpw hy‡am-°n-bn-´p≠v! "P\-{]-Xn-\n-[n-I-fpsS thj-a-Wn™p \n¬°p-∂-h-tcbpw cm{„o-b-°m-tcbpw DW¿Øn t\¿hgn°p Xncn-°p-hm\pw \bn-°p-hm-\pamWv P\-Øns‚ CS-s]-S¬' F∂ Hcp am\y-hy-‡n-bpsS A`n-{]mbw XnI®pw kXyhpw {]k-‡-hp-am-Wv. A]m-I-X-Ifpw Adn-bmsX `hn°p∂ \yq\- X - I fpw FSp- Ø pb¿Øn°m´n l msc cq]w \¬Inb Iq´m-bvabv°v A]-ISw kr„n-°p∂ sNdp I¿Ω-߃ t]mepw P\-˛-cm-{„-˛Xm-ev]-cy-ßsf {]Xn-Iq-e-ambn _m[n°p-sa∂ Imcy-Øn¬ kwi-b-sam-∂pan-√. GXm-bm-epw, \mfn-Xp-hsc CØcw {]iv\-ß-fn¬ CS-s]-Sp-Itbm {]Xn-Icn- ° p- I tbm sNømØ H´- \ - h [n {]ÿm- \ - ß ƒ ˛ {]tXy- I n®pw Bflob Xe-Øn¬ \ne-sIm-≈p-∂h ˛ A∂m lkm-sc-bpsS ]cn-ip≤ kac-Øn\p ]n¥p-W-tb-Ip-hm\pw kacw Gs‰-SpØv XpS-cp-hm\pw k∂-≤-ambn apt∂m´p h∂n-´p-≈Xv ipt`m-Z¿°-amWv. lc- W ^ew: tImhnenSn°p∂h≥ Ipfw sh´p-I-bn-√.

inYne Nn¥-Iƒ A∂m lkm-cb - psS kacw P\m-[n]-Xy-Øn\v `oj-Wn. CØcw kw`-h-ß-tfmSv s]mXp-kaqlw {]Xn-tj[w Db¿tØ-≠Xv AXym-hi - y-amWv ˛ aWn-i-¶¿ Aø¿ ZznKv hnP-b-Øn\v tijw knßv, kzman°v _m‰¨ ssIamdn! **** ss{UhnMv Adn-bm-Ø-h¿ ss{UhnMv ssek≥kv \¬Im≥ A[n-Im-ca - p-≈h - c - mbn amdp∂ kwhn-[m\w tamt´m¿ hml\ hIp-∏n-ep-≠v. "\nbaw Adn-™n-s√-¶nepw \nb-a-a-{¥nsb Adn™m¬ t{]mkn-Iyq-´-dmImw' F∂v Hcp teJ-I≥ ]d-™-Xp-t]m-se, At√ amtj? **** CWG Agn-aX - n-bn¬ Ad-Ãn-emb I¬am-Un°v t\sc sNcp∏v Gdv. Ata-cn-°≥ {]kn-U‚n-s\-t∏m-ep≈ hn.-hn.-sF.-]nIƒ°v am{Xw e`n-°p∂ AXn-hn-in„ D]-lmcw! **** temIØv H∂mw ÿm\Øv FØm≥ sImXn-°p∂ C¥ysb ]pd-tIm´v hen-°p-∂Xv Agn-aXn ˛ _lp. PUvPn Iam¬ ]mj. Agn-aX - n-bpsS Imcy-Øn¬ C¥y H∂mw ÿm\Øv FØn-°g - n™p! **** Nm{μ-amk KW-\-{]-Imcw Hcp amk-Øn\v 27 Znhk-amWv D≈Xv ˛ ^nen∏v Fw. {]km-Zv. Agn-aXn Ip‰-Øn\v Pbn¬in£ A\p-`-hn-°p∂ t\Xm-°-∑m-cpsS in£m-Imew CX-\p-k-cn®v IW°m-°W - w. **** sIm®n ]pdw-IS- e - n¬ sIm®n-tb-°mƒ henb ]pXnb Xpd-apJw kr„n-°p-∂p. t\m°p-Iqen hmßm≥ ""ss_t\m-°p-tegvkv'' D]tbm-Kn-t°≠n hcpw! **** sF]n-F¬-˛\v "\K-c-k-`bv°v sNøm≥ Ign-bp∂ F√m klm-b-ßfpw' sNbvXn-´p≠v ˛ tab¿ Rß-sf-s°m≠v C{X-sbms° sNøms\ H°q. **** 2Pn ˛ ]n.F.knbpsS dnt∏m¿´n¬ {][m-\a - {- ¥n-bpsS Hm^o-kn\v hna¿iw. bp.-]n.-F. AwK-߃°v FXn¿∏v ˛ dnt∏m¿´v sP.-]n.-kn-bnse kz¥-°m-sc-s°m≠v "¢o≥ Nn´v' \¬In®v \n¿Δo-cy-am-°mw ˛ P\w hniz-kn-°pw. **** F≥tUm-kƒ^m≥ \ntcm-[n-®p. I„m-bot´m!! ****

Kottavathil Jokes


Pages 12 Published every Sunday

9

SUNDAY

May 01 to 07, 2011

Parents,Children & Youth of Tripunithura

Just Bornn Introduces First Time in Tripunithura

IMPORTED ‘DIVO’ HAIR COMBS ON DISPLAY 9142023675, 9496281788

FOR BEAUTY PARLORS AND DOMESTIC PURPOSE

SOORAJ K.S. STD IV-A, ST. JOSEPH'S L.P.SCHOOL, KODAMKULANGARA

10% DISCOUNT ON EVERY PURCHASE UPTO 30th APRIL ONLY*

Through a weekly lucky draw one winner will get a Gift Sponsored byO Just Bornn Exclusive Baby shop

AMAL SADAN, IVB, ST. JOSEPH'S L.P.SCHOOL, KODAMKULANGARA

Just Bornn Kids Space Dear kids, Let our Tripunithura know what your talents are. We do not and will not judge any of your contributions. This is your space. If space permits we will incorporate all your contributions. For answers...read next week Issue

ARJUN. B.R. STD IV-A, ST.JOSEPH'S LP SCHOOL, KODAMKULANGARA

sI.-]n. Ipcym-t°mkv

244


Pages 12 Published every Sunday

10

SUNDAY

May 01 to 07, 2011

Neighbourhood Events

MARKET STATUS Market status continues to be Bearish. At the top trend line “TT”, NIFTY resisted many times, as indicated last week forming a congestion region. Now the congestion region has completed 15 trading days and hence, looks to be matured to take a “direction”. As per the price action till date, extreme bearishness is indicated for the coming weeks. If nifty Close below the Bottom trend line shown (BT), then, we might see major stocks too tumbling

AIm-e\ - c

On the other hand, if NIFTY close above 5950, we might see it flying above the life time high, in the coming weeks SATISH KUMAR www.ftalarms.com

`mK-h-X¿ aTw ˛ Xe-ap-d-I-fpsS kwKoX ]mc-ºcyw t]Pv Ggv XpS¿® B®- k zm- a n- b psS AΩm- h ≥ sh¶n-SIrjvWs‚ ]p{Xn inev] kp{_-“-Wy-ø-cpsS ]p{X≥ lcn-lIrjvW≥ knwK-∏q¿ Kh¨sa‚ns‚ c-ø-cpsS a°-fmWv hb-en≥ hmZ-\kvtImf¿jn-t∏msS F≥Pn-\o-bd - nwKv Øn¬ {]kn-≤-cmb Sn.-F®v kp{__ncpZw t\Sn-bt- ijw Ahn-sS-Øs∂ lvWyw, Sn.-F-®v. hk-¥, Sn.-F-®v. tPmen sNøp-∂p. arZw-Kw, X_- e , Kn‰m¿, hb- e n≥ F∂nh A`y- k n- ® n- ´ p≈ inev] hb-en\pw Kn‰mdpw Ct∏mgpw ssIImcyw sNøp∂p. knwK-∏q-cnse Iem-cwKØv {it≤-b-bmb inev] lnμn-bnepw Cw•o-jn-ep-ambn \n¿Ωn®, cN-\bpw kwhn-[m\hpw \n¿Δ-ln® "aukw' F∂ kn\na knwK-∏q-cn¬ dneokv sNbvXXv Bkzm-ZI - cp-tSbpw am[y-a-ß-fp-tSbpw {i≤ ]nSn-®p-]‰ - p-Ib - p-≠m-bn. B[p- \ nI ImeØv Xr∏q-Wn-Øp-dbv°v G‰-hpa[nIw {]ikvXn t\Sn-s°mSp-Øn-´p≈ {]i-kvXc - pw {]K¤- \ p- a mb Hcp Iem- I m- c \mWv B®-kzm-an-bpsS aq∂masØ ]p{X-\mb Xr∏q-WnØpd cm[m-Ir-jvW≥. _meap- c - f o- I r- j v W , sNssº, siΩm-¶p-Sn, kRvPbv kp{_“-Wyw, tbip-Zmkv XpSßn `mc-XØ - nse Hs´√m {]K¤ Iem-Im-c∑ - m-cp-samØpw thZnIƒ ]s¶-Sp-°m\pw {][m-\s∏´ temI cm{„- ß - f nXr∏q-Wn-Øpd \mcm-bW - k - zman se√mw It®-cn-I-fn¬ ]s¶Sp- ° m\pw Ign- ™ n- ´ p≈ cm[m-Ir-jvW≥ arZw-Khpw LShpw efnX F∂n-h¿. hb-en≥ hmZ-\ssIImcyw sNøm≥ {]m]vX-\m-sW- Øn¬ temI-{]-i-kvX-cmb KtW-jv, ¶nepw LS-hm-Z\ - Ø - n-emWv {]ikvXn Ipa-tcjv ktlm-Z-c-∑m¿ lcn-l-c-øt\Sm≥ Ign-™n-´p-≈X - .v kz¥w ]nXm- cpsS ktlm-Z-c-]p-{X-∑m-cm-Wv. Xr∏qhn- s \- ° q- S msX ]md- » me chn- b p- Wn- Ø pd \mcm- b - W - k zm- a n- b psS sSbpw ]me-°mSv IrjvW-aq¿Øn-bp- as‰mcp ktlm-Z-c≥ aWn `mK-h-X¿ tSbpw Iogn¬ cm[m-Ir-jW v ≥ arZwKw kwKo-Xm-≤ym-]-I≥ F∂ \ne-bnA`y-kn-®n-´p-≠v. Ct∏mƒ B¿.-F¬.- emWv {]kn≤n t\Sn- b n- c p- ∂ - X v . hn. tImtf-Pn¬ arZwKw A≤ym-]-I- {]kn≤ ]n∂-Wn- Km-bn-I-bm-bn-cp∂ \mb cm[m-Ir-jvW≥ tIcf kwKoX ]n. eoe, kn\n-am-\-S≥ Fw.-F-kv. \mSI A°m-Zan Ahm¿Uv Dƒ∏sS Xr∏q-Wn-Øp-d, kn\nam kocn-b¬ \nc-h[n _lp-a-Xn-Iƒ t\Sn-bn-´p-≠v. Xmcw tKmaXn alm-tZ-h≥ At±-lXr∏q- W n- Ø pd cm[m- I r- j v W s‚ Øns‚ injy-∑m-cm-bn-cp-∂p. BZy-Im]p{X\pw Xr∏q- W n- Ø pd Nn∑bm e-ßf - n¬ kwKo-X° - t- ®-cn-If - pw, XymKhnZym-e-b-Ønse hnZym¿∞n-bp-amb cmP cmam-bWw, lcn-I-Ybpw AhcRvPnXv hmbv]m´n-eqsS `mK-hX - ¿ aT- Xcn∏n®n-cp∂ Fw.-F-kv. Xr∏q-WnØns‚ ]mc-ºcyw XpS-cm≥ {ian-°p- Øpd kn\n-am-cw-KØv IqSp-X¬ {i≤ ∂p. tI{μo-I-cn-®n-√m-bn-cp-s∂-¶n¬ kwKo-

X-cw-KØv anI® t\´-߃ D≠m-°m≥ Ign-t™-s\. Cu ktlm-Zc - ∑ - m-cn¬ Hcm-fm-bn-cp∂ dn´. Un.-C.-H. IqSn-bm-bncp∂ cma-N{μ Aø¿, Kmb-I≥ F∂ \ne-bn¬ Adn-bs - ∏-´n-cp-∂n-s√-¶nepw \√ kwKo- X - ⁄ m- \ - a p≈ hy‡n-bm-bn-cp-∂p. At±-lØns‚ a°ƒ tKm]m- e IrjvWpw ]flbpw A—s‚ ]mX ]n¥p-S¿∂p. tKm]m-eI - rjvW≥ \∂mbn apJ¿iwJv hmbn-°pw. tKm]m-eI - r-jW v s‚ ]p{X≥ cRvPn-Xv s\Sp-aß - mSv inhm- \ - μ - t ‚bpw a{Zmkv sZmssc-kzm-an-bp-tSbpw Iogn¬ hb-en≥ A`y-kn®p Xß-fpsS ]mc-ºcyw XpS-cp-∂p. \mcm-bW - k - zm-an-bpsS (B®-kzm-an) ktlm-Zcn koX-ΩmfpsS {]Ya ]p{X≥ cmP≥ Aø¿ awK-em-]p-cØp {]kn-≤\mb Hcp \¿Ø-I\ - m-bn-cp-∂p. "\n¿Ωe' F∂ kn\n-a-bpsS \rØ-kw-hn-[m\w \n¿Δ-ln-®Xv At±-la - m-bn-cp-∂p. cmP-øc - psS ktlm-Zc - ≥ F≥. tKm]m-eI - rjvW≥ {]kn≤ ]p√m-¶p-g¬ Iem-Im-c\ - m-W.v awK-em-]p-cØv Iem-]-T-\-tI{μw ÿm]n®p Zo¿L-Imew AXns‚ {]n≥kn∏m-fmbn XpS¿∂n-cp-∂p. koXΩm-fpsS as‰mcp ktlm-Zc - \ - mbn-cp∂ LSw alm-tZ-h≥ F∂dn-b-s∏-´n-cp∂ Xr∏q-Wn-Øpd alm-tZ-h≥ {]K-¤c - mb \nch[n ]m´p-Im¿s°m∏w ]°-taf-sam-cp-°n-bn-´p-≠.v CXv `mK- h - X ¿ aT- Ø ns‚ kºq¿Æ Ncn-{X-a-√. cmP-k-Z-knse Bÿm\ hnZzm≥ tKm]m-e-IrjvW `mK- h - X ¿°v 6 B¨a- ° fpw 6 s]¨a-°f - p-am-Wp-≠m-bn-cp-∂X - v. Chcn¬ A©p-t]-sc-∏‰n am{Xta CXn¬ ]cm-a¿in-®n-´p-≈p. a‰p-≈-h¿ `mc-XØns‚ ]e `mK-ß-fnepw ÿnc-Xm-ak-am-°n-bn-´p-≈-Xn-\m¬ Ah-cpsS ]pXnb Xe-ap-d-sb-∏-‰n-bp≈ hnh-c߃ tiJ- c n- ° m≥ Ign- ™ n- ´ n- √ . ]pXnb Xe-apd ]ecpw a‰p Pohn-Xam¿§-߃ tXSn-t∏m-sb-¶nepw `mK-hX¿ aT-Øns‚ Hmtcm hy‡n-bp-tSbpw D≈n¬ kwKoXw \nd-™p-\n¬°p∂p. Ah-cpsS Hcp aqfn-∏m-´n¬t∏mepw cmK-Omb D≠m-Ipw.

B[p\nI Pohn-Xhpw Np‰p-]mSp-Ifpw tN¿∂v \ap°p kΩm\n® Btcm- K y- { ]- i v \ - ß - f n¬ H∂mWv AIme\c. Xe-ap-Sn°p \ndw \¬Ip∂ saem- \ n≥ ]nKvsa‚ v Dev]m-Zn-∏n-°p-∂Xv sae-t\m-ssk‰v tImi-ß-fm-Wv. Cu tImi-ß-fpsS FÆw Ipdbp-Itbm {]h¿Ø\w \ne-bv°pItbm Ch \in-®p-t]m-Ip-Itbm sNøp- t ºm- g mWv AIm- e - \ c D≠m-Ip-∂-Xv. ap∏Xp hb- n\p aptº \c XpS-ßp-∂X - n-s\-bmWv "AIm-e\ - c' F∂-Xp-sIm≠v Dt±in- ° p- ∂ - X v . Nne Imcy- ß ƒ {i≤n-°p-I. 1. tkmbm-an¬°v, [m\y-߃ F∂n-hb - n¬ AIm-e\ - c XS-bm≥ Ign-hp≈ "hn‰m-an≥ _n' AS-ßnbn-´p-≠v. 2. [mcmfw ip≤-Pew IpSn-°p-I. Ipd-™Xv ]Øv •mkv ip≤-P-esa-¶nepw Hcp Znhkw IpSn-®n-cn°-Ww. 3. GsX-¶nepw acp-∂ns‚ D]-tbmK-^-e-ambn apSn \c-bv°p-I-bmsW-¶n¬ tUmŒsd I≠v acp∂v am‰n hmßp-I. 4. Ipfn-°m≥ FSp-°p∂ sh≈w t¢mdn≥ Ie¿∂- X m- s W- ¶ n¬ AXn¬ Ht∂m ct≠m IjvWw Icn-°´ C´p-sh-®t- ijw D]-tbmKn-°p-I. As√-¶n¬ a¨I-eØn¬ sh≈w ]nSn-®p-h®v Ac-aWn-°q-dn-\p-tijw D]-tbm-Kn-°pI. 5. ITn-\-P-e-amWv e`n-°p-∂-sX¶n¬ Xnf-∏n-®m-‰nb tijta Ipfn°m-s\-Sp-°m-hq.

1. `£Ww Ign-™-tijw c≠v aq∂v IjvWw ssIX-®° Ign®m¬ thKw Zln-°p-Ibpw hni∏v amdp-Ibpw sNøpw. 2. \n߃ am\-kn-I-ambn Xf¿∂n-cn-°p-tºmƒ hymbmaw sNbvXv `mcw Ipdbv°m≥ {ian-°m-Xn-cn-°p-I. 3. ]®-a-e-°-dn-Iƒ, ]g-h¿§-߃ F∂nh [mcmfw Ign-°p-I. Ch Itemdn IqSmsX Xs∂ \nß-fpsS hbdp \nd-bv°p-∂p. 4. ]pgp-ßp-∂-Xn-\nsS ap´ s]m´n-bm¬ DS≥Xs∂ AXn\p aosX Aev]w D∏n-Sp-I. s]m´¬ ASbv°m≥ km[n-°pw. 5. IØn \\® tijw apdn-®m¬ ]pgp-ßnb ap´bpsS DÆn s]mSn™p t]mIp-I-bn-√.

]cmXnIfpw {]Xn-I-cWßfpw Ab-®p-X-cnI Xr∏qWnØpd \nhm-kn-I-fpsS kz¥w ]{X-amb "Xr∏q-Wn-Øpd \yqkn'tebv°v ]cm-Xn-Ifpw {]Xn-I-c-W-ßfpw Ab-®p-X-cnI. hy‡n-]c - tam cmjv{So-b] - c - tam aX-]c - tam kzm¿∞-Xm-ev]-cy]ctam A√mØ Pt\m-]Im-c-{]-Z-amb hm¿Øm {]m[m-\y-ap≈ Imcy߃ FgpXn Adn-bn-®m¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Øp∂-XmWv. FUn-‰¿, Xr∏q-Wn-Øpd \yqkv, hS-t°-t°m-´, Xr∏q-Wn-Øpd

t^m¨: 2785007, 9895763536


Pages 12 Published every Sunday

11

SUNDAY

hoSv Bh-iy-ap≠v Xr∏q-Wn-Øpd ]cn-k-cØv 1500 kvIz.-^o-‰n-ep≈ hoSv Bh-iy-ap-≠v.

t^m¨: 9446546657, 9249722299

Iogvim-¥nsb Bh-iy-ap≠v No.7, new municipal complex, layam road, tripunithura

LADIES GARMENTS, FANCY ITEMS & STICHING WORKS

MOB: 9645083919

(\-ºq-Xn-cn, F{ºm-Xn-cn) CONTACT:

9447587969

Bh-iy-ap≠v ho´ptPm-en-°msc Bh-iy-ap-≠v. Xr∏q-Wn-Øpd t]´ PwKvj-\-Sp-Øv. _n.-Fw. dkn-U≥kn

t^m¨: 2305737, 9447165290.

Basic English Grammar & Basic Maths for High School Students (Starting May 5th)

Ph: 9495973825 / 65

hoSv hnev]\ - bv°v Xr∏qWn-Øpd Fcq¿ {Ku≠v ^vtfm¿ hoSv hnev]-\bv°v 35 e£w ˛ t{_m°¿ th≠

Contact: 9995327995.

""aZyw F√m Xn∑-I-fp-tSbpw amXm-hm-Wv...!'' {]hm-N-I≥ apl-ΩZv \_n (k)

Classifieds

May 01 to 07, 2011

ALL FOR KIDS - PEDIATRIC CLINIC :

6452772,

6492772

WANTED Driver cum office staff

BANGKOK & PATTAYA TRIP @ JUST FOR 10,000 Rs* PH: 9072793446

AMBERMOLI HOMES

: 9895201552, 6461232

THE BASICS DAY CARE

: 9847422452

CHARUTHA SILKS

: 3019192

COMPUTER SALES & SERVICE : 9961710088,9961570088 DOWN TOWN

: 3019122

ELECTRICAL & PLUMBING WORKS (FAMS)

: 9947047004, 3083113

HEERA HOMES

: 2 3 4 6 4 8 4 , 8 5 ,

9847600088 INSIGHTS (OPP. HOTEL PRASANTH)

: 9495973825

(ENGLISH TUITIONS, IELTS)

Contact No. 9895763536

DR. KUNAL’S

: 2782878 9048055102

MULTI-SPECIALTY DENTAL CLINIC *Conditions Apply

Aspire HR Solutions

JUST BORN DRY CLEANING

: 9 1 4 2 0 2 3 6 7 5 ,

MANGALASSERIL

: 9995886004

9946405120 HOMOEO CLINIC

2776361 (R), 2776004

MARUTI HOMES

: 2783840

MERIDIAN HOMES

: 2383795, 2353713

NAVANEETH COLLECTIONS

: 9846153528

A4, 2nd Floor, Pranavam Busines Centre, Pettah, Tripunithura. PH: 9633299015. E-mail: jyo208@gmail.com

(DANCE ITEMS ETC.)

Career Guidance and Counseling Placement assistance Resume, Interview, Group Discution Tips

SAI DEEPAM CLASSES

NAYANA BEAUTY PARLOURS

: 9447694587

R.C.M. EYE HOSPITAL

: 2777317

FOR TUITION

: 9446211058, 2779021

SHEEBA GARMENTS

: 2774522

SHANTHIVANAM

: 98460 33230

SLIM BEAUTY

: 2783998, 9446070998

93497 56668

hnev]\ - bv°v Esteeem VX Car (Full Option, 40,000 KM) hn¬°p-hm-\m-{K-ln-°p-∂p. Xmev]-cy-ap-≈-h¿ hnfn-°pI t^m¨: 9847684313

SAI SERVICE PETA

: 9645105091

SEPTIC TANK CLEANING

: 9 3 8 7 0 7 6 5 1 6 ,

SREE MURUGA JEWELLERY

: 2781034, 2775525

9656134068

{io cmtP-izcn an\n am¿´v

SOUNDARYA HERBAL BEAUTY PARLOUR

IrjvWm-{i-bv, F≥.-Fk - v.F - k - v. tImtf-Pn\v FXn¿hiw Xr∏q-Wn-Øp-d, Fd-Wm-Ipfw

Ph: 0484-2778768/27778968

free home delivery Rs 250 & above

s{]mhn-j≥, t_°-dn, _pIvÃmƒ Email: sreerajeswarienterprisestpra@gmail.com

: 9947043597, 2780161

TOM & JERRY PLAY SCHOOL & DAY CARE

: 9947043597, 2780161

VIVEKANANDHA TRAVELS

: 2775557, 9447302756

VIOLIN, ORGAN GRADE EXAM & NORMAL CLASS

: 9847091090

ZIGMA NDT SERVICES

: 94477 35647

Weak in English?

HOME COACHING

Insights Offers

A chance to improve English skills Improve Your English

(for ladies and children) YOGA, Music (Vocal), Bharatanatyam, Cinematic Dance, Jewellery Making, Mime (also stage programmes)

English Maths Science Accountancy

Age 8 - 12 Years Starting April 4th Contact: Ph: 9495973825

Ph: 9562148754

Tuitions

Ph: 9495973825 9526444676

N.F. Gate


12

SUNDAY

May 01 to 07, 2011

C°-gn™ Fkv.-F-kv.-F¬.kn ]co-£-bn¬ F√m hnj-b-߃°pw F πkv hmßnb {io Kpcp C.-F≥, sshimJv hnP-b-Ip-am¿, hnjvWp. sP F∂n-h¿. aqhcpw Xncp-hm-¶pfw tPm¿Pn-b≥ A°m-Uan Cw•ojv aoUnbw sslkvIqƒ hnZym¿Yn-I-fm-Wv.

{]im¥n\ne-b -\m-Y\v Xr∏q-Wn-Øpd \yqkns‚ {]Wmaw \n߃°p im¥n A\p-`-h-s∏-Sp-∂p-s≠-¶n¬ Cu temIw kam-[m-\] - q-cn-Xa - m-bn-cn-°pw. Aim-¥n-bmWp \nß-fpsS a\-kns\ aYn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂-sX-¶n¬ temI-am-Is´ \nc-¥cw {]£p-_v[-am-bn-cn-°pw.

"

kXy-kmbn _m_

alm-cp{Z IΩn-‰n-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ Xr∏q-Wn-Øpd aT-∏n≈n kaq-lm-¶-W-Øn¬ \S∂ alm-cp{Z alm-b⁄w.

RNI No: KERBIL/2006/17913. Printed, Published and Owned by V.Vishnu Kumar and Printed at Viani Printing, Lisie Hospital Road, V P No: 1916, Kochi - 18. Published at Sreelakshmi, 1st floor, Above Vandana Medicals, N.F.Gate, Tripunithura. Editor: V. Vishnukumar Ph: 0484-2785007, 9895763536

E-mail : contact@tripunithuranews.in

Web site : www.tripunithuranews.in

Issue 245  

Vol 5 No 38

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you