Issuu on Google+

cosmetic bottles & caps 2010/11


representatives HEADQUARTER GERMANY YYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YAYYNYYYYNYYYYAYY AAAYYYYYNYYYYAYYY CANADA/USA AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA YAYYYYYYYYYYYYYYYYNNY YAYYNAYYYYYAYYYAYY AAAYAYYYYYAYYYAYYY CZECH REPUBLIC/SLOVAKJA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AYYYYYYYYYYYYYYYYYNYYY YYYYYYYYYYYYYYYYNYYY YAYYNYAYYYAYNAYYANYAz FRANCE EEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEE YEYYYYYYNNNYNNYNYYYYY YYYYYYNNNYNNYNYYYYY AYAYYAYNAYAYYYYNYAYYY AAAYAYAYYYYNYAYYY

GREAT BRITAIN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNN NNNNYNYYAYYYN GREECE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE YEYYYYYNYYYYYYYYYYYYYN NYYYNYYYYYYYYYAYYYNY SPAIN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN N YYYYYYYYNYYYYYYYYAYYYAYNYYNYYYYY AAAYYYNYYYYY BENELUX/DENMARK KKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK YKYYYYYNYYNYNYYNYYNY YAYYNYYYYYAA AAAYYYYYYAA

YY AYYYNYYYAYYYYYYYYYYYYYYYYN YYYAYäftYYüYYYYYYYYYAYYAYYAYYYYYYYYYAYAYYYEYYYAYYYYYYYYAYNYAYYAYYYYYYYYYY

TURKEY YYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YAYYNAAYYYAYAYYYYY AAAYAAYYYAYAYYYYYY RUSSIA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA AYYYYYYYYYNYYYNYYNNYYYYYY YYYYYYYYNYYYNYYYYYNNYNN YAYYNNYANYANYYA AAAYNYANYANYYAY Y ISRAEL LLLLLLLLLLLLLLL LYAYYYAYYY’YAYEAYAYYYYYYYAYAY Y AAYYYYYAYYYYYAYYYYYY YYYYYYYYYNYY YYYYYYYYYYYNYYYNYYYYY YYYYYYYYYYNYYYNYYYYY YYYNNYYYNNYYYYYAYYYY AAAYYYYNNYYYYYAYYYY ITALY YYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYY

SWEDEN/FINLAND/NORWAY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYNYYYYNYNY YAYYNYYNYAYYY AAAYYYNYAYYYYYYYY Y NEAR/MIDDLE EAST TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTT YAYYYAYYAYYYYYAYYYYAYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYNNYYYYYY YYYYYYYYYYYYNNYYYYYY YAYYNNYYNYYYYYAYY Y


SHB Packaging