Page 1

1


சிறப் ெபயர்கள� அறி�கம

INTRODUCE OF SPECIAL NAMES

இலங்ை வடபால தமிழ ப�ரேதச ஓ�� கிராமங்கள�ன� ப�ரசித்தமா சில �ளங்கள�ன� காரணப்ெபயர்க அைனவர�ம நிைன�க் ெகாண்�வ�வத �லம எம இளம சந்ததிய�ன தங்க �ன்ேனா வாழ்ந ஊர,ேகாவ�ல,�ளங்கள� காரணப்ெபயர்கைள,சிறப்ைப� ெவள�க்ெகாண்�வ நிகழ்ை எதிர்பார்க்கின். ஆம இைடக்கா ஒட்��ட்ட,��க்��ய��ப ஆனந்த�ர ஆகிய ஊர்கள�ன தலச்சிறப பற்ற �ன்ைன பக்கங்கள �றிப்ப�ட்�ள். இதன ெதாடர்ச்சிய எம ப�ரேதசத்தி அைமந்�ள ஓ�� ஊர, �ளங்கள� காரணப்ெபயர் அைமந் சம்பவங் பற்ற பார்ப்ேப. இைடக்கா ஒட்��ட்ட ��தாங்கி�ளம: �ன்ெனா�காலத்த �ற்றய ப�ரேதசத்தி�ள �ளங்க எல்லா ந��ன்ற வரடசி தாண்டவமா இக �ளம மட்� ந�ர வற்றா ��கைள தாங்கிநின்றத அன்��த இக்�ள

��தாங்கிய�ள என அைழக்கப்பட.

மரக்கா ேமாட்ைடக்�: அக்காலத்த ெநல்ை மரக்கா எ�ம அள� ெகாண் அளப்ப வழக்க. அவ்வாே வயற்காண�கைள� மரக்கா அள�ெகாண் அளவ��வ� வழக்க. பத் மரக்கா தைற என்றா இன்ைற நிலஅளவட்�ன் � ஒப்ப�ட்ட இரண் ஏக்க�க் சற் அதிகமான நிலத்ை �றிக்�.

எனேவ அதிக ெநல வ�ைளச்சை த�ம

வயல நிலத்ை உைடய ந�ர நிைறந் ேமாட்ைடை உைடய இக �ளம மரக்கா ேமாட்ைடக்� என அைழக்ப்பட். இக �ளம நிரம்ப�வழிந்ேதா ந�ர ஒட்��ட்ட �த்ைதய �ளத்ை ேநாக்க பாய்ந மக்க�க பயன்ப�கின். க�ப்பட்ட�றி:யாைனப்பாகர் ெபண்யாைனை க� என�ம அதன ஆண்யாைனை மணவாளன என�ம அைழப்பார். ந�ர நிைறந் �ளத்ை �றிப் என அைழபப� வழக்க. யாைனப்பாகர்க ெபண்யாை ப��பட் �ளம அைமந் இடம க�பட்ட�றிப என் சிறப் ெபய�ைடய கிராமமான�. இவ்வாேறஆ யாைன ப��பட் �ளம அைமந் இடம மணவாளன்பட்ட�றி என் சிறப் ெபயர ெபற் கிராமமான�.

2


இைறவன ேமலானவர ( GOD IS GREAT ) இந்தியாவ� இைறவன�ன உ�வத்தி�ேமன�� இலங்கா��ய� இைறவன�ன அ���வத்தி�ேமன��. ஆதி�ம அந்த� இல்ல அ�ம ெப�ம ேசாதி வ�வான இைறவன மக்கை காப்பதற்க இ�ேவ� சந்தர்ப்பங் சிவெப�மான�ன காத்த வ�வமான வ�ஷ் பரமாத்மாவ� அவதார ��ஷராக மகாபாரதத்தி கி�ஷ்ணணாக�, இராமாயணத்தி இராமனாக�ம உ�வத்தி�ேமன�ய� அவத�த் அவன�ய�ல அைனவர்க் சமாதானத்தி மகிைமைய உணர்த் மைறந்தா. இேத இைறவன இலங்கா��யா இலங்ை த�வ�ன �ல்ை மாவட்டத்த இ�ேவ� கிராமங்கள� தன ேசாதி வ�வான அ���வத தி�ேமன�ய�ல காட்ச தந் மக்கள� �யர �ைடத் இ�ேவ� சந்தர்ப்பங நிைன���வ� இைற பக்தர்கள அைனவ�க்� மனதிற் ஆ�தலான இன�ய நிகழ்ேவயா�. ஆம இற்ைறக சில �ற்றாண்�க �ன் இலங்ை வன்ன �ல்ை,வ�ன�யா மாவட் எல்ைல ப�ரேதசத்தி

அைமந் பரந் வ��ந்

கிராமம இைடக்கா ஆ�ம. இக கிராமம பலன த�ம பல்லி மரங்களா வா�யர்ந ெதன்ைனமர, பைன, மா, பலா, பாைல, �திைர, ேவம் த�ன கன�கள ெசா��ம பழமரங்கை கா� ேபால ெதாடர அ�க்க�க்க இயற்ை வனப்ப� இைடேய ெகாண்�ந்ததா « இைடகா� » என ெபயர ெபற்ற. இக்கிராமத்திே பல்ேவ சிற்றா�கள��, ேபரா�கள��ம

ஓ�ம

ந�ைர ஆங்காங் இைடமறித் கட்�யதா உ�வான பல ேவ� காரணப ெபய�டனைமந் �ளங்க�, ெசங்கற்கள கள�மண கலைவயால இைணத் வட் வ�வாக கட்டப்ப நிலத்த கிண�க�ம, ைசவசமய கட��க்கா பல்ேவ ேகாவ�ல்க�, மைலய�ன உச்சிய�ே ��ய வாளால �த்திய ேபான் ஆழமான �ழிைய ெகாண் மைல�ம, ெபண்க ந�ரா�வதற்கா தன�யான ந�ர்த்தடாகம அ�ைவயர�ள�ம இ�ந்தெதன்ற இப �ன�தப�ரேதச சிறப்ைப�, நாக�கத்ைத� வ�ளமப�ம ேவண்�ம! இவ ஊ�ேல இைறவன�ன பல்ேவ தி�நாமங்கை தங்கள ெபயராக ெகாண் தமிழ, சமய பற்�,வ�வசாயத்தி�, கால்நை வளர்ப்ப� ஈ�பா�ம மிக் மக்க ஒற்�ைமயா வாழ்ந வந்னர. யார கண்பட்டே ெகா�ய வய�றேராட் ேநாெயான்றா பல�ம இறக் இத ெதாற் ேநாய்க பயந் நாற்திைச� மக்க இடம ெபயர்ந்த. இவ்ேவை தம பக்தர் பால தி��ளம ெகாண் இைறவன இவ்� மக்க தாம வ�ைதத் தான�யத்ைதெவட் தைழத் ஒட்ை �ட் ேபா�

ெப�ம

ேசாதிப்ப�ழம்ப அ���வத தி�ேமன�ய�ல ேதான்ற காட்ச ெகா�த் கிராமத்தவ ப�ண� த�ர்த மைறந்தா. அன் �தல ஒட்ை �ட்டேபா இைறவன ேதான்றியதா இவ்வ�ட « ஒட்��ட்ட » எ�ம காரணப ெபய�டன அைழக்கப்படலாய�. இைறவன தான்ேதான்றிய காட்ச ெகா�த் இடம தான்ேதான் ஈ�வரர

3


ஆலயமாக �க்கால� ப�ராமணர �ைச�டன �ல்ை,வ�ன�யா,யாழ மாவட் மக்கள� �ன�த தலமாக சிறந் வ�ளங்�கின். இன்� இக ேகாவ�லில தி�ேவட்ை தி�வ�ழாவ�ன ேபா� �வாமி ெவள்ை �திைர ம� ேதறி வதி � உலா வந்

இேத இைடக்கா ப�ரேதசத்தி

ைமயப�திக் ேந�ல ெசன் ேநர்த் கடன த�ர்க வ�ம சிவன�யார்க�க காட்ச ெகா�ப்ப மனம நிைறந் கண்ெகாள்ள காட்சிேயயா�. இவ்வ�ைறவே 1989ம ஆண் கலி�கவரதனாக �ல்ை மாவட்டத்த ����ய��ப் ஆனந்த�ரத்த �தல்நா அைமத் இந்தி அைமதிப்பைய�ன�ன �கா�ள இ�ந் ேகாவ�லின இராமர தி���வத்தி அ���வத தி�ேமன�ய�ல ெப�ம ேசாதிப்ப�ழம்ப ேதான்ற காட்ச ெகா�த் அைனவைர�ம ஆச்ச�யத்த ஆழ்த்தின. கலி�கவரத�க் ேகாவ�ல அைமக்கெவ மக்க இவ்வ�டத்

சிரமதானப பண� �லம �ப்�ர

ெசய்தி�ந்தைம �ன �ட்�ே பைடய�ன�க் இ�ந்தன. இதனால ஆச்ச�ய�ற பைடய�னர

ெத�யப்ப�த்

மக்க�க

உண�ப ெபா��ம, மண்ெணண்ைண பகிர்ந ெகா�த் வ�ஷ்�பகவா�க ேகாவ�ல �ைர அைமக் தாம ெகாண் வந் பனம �ற்றிகைள� பயன்ப�த்�ம �றி அன்ே அைமதிப பைடய�னர அவ்வ�டத்ைதவ� அகன்றன. அக்கணே அவ்� மக்க ��க்��ய��ப வாழ மக்க அைனவர�ம ஒத்�ைழப்� இப �ண்ண� ப�ரேதசத்தி கலி�கவரத�க் ேகாவ�ல அைமத்தன. இவ்ஆலயத்தி கலியகவரதன ேகாவ�ல்ெகாண்ட�ளாட ��ந் வ�கின்றா. இக ேகாவ�லில ைசவவ�தி �ைறப்ப ப�ராமண ��க்க �லம �ைசகள இடம ெபற் வ�வ�டன இலங்ைகய� கால �ற்றாண்�க ேமலாக

இடம ெபற் �ததம இக ேகாவ�ல�ைய தாண்

நகர்ந ேபா� இக ேகாவ��க் அ�த் ஊரான �ள்ள�வாய்க்கா ேபா�ள சிக்�ண மக்கள� அவலக்�ரை இவ இைறவேன ெசவ�ம�த்தா. ேபார தண�ந்த.

கால �ற்றாண் ேபார ���க் வந்த. ேபா�ன அனர்த்தங் இலங்ை மக்க�க்,உல�க்�

ம� ண்� உணர்த் உன்னதமா சமாதானத்திற இவ இைறவேன வ�த்திட்ட. இைறவன ெப�யவன என்பை உணர்ந அவன இட் வ�த்ை ெப� வ��ட்சமாக் �ப�ட்ச�, வ�ேப�ம � அைடேவாமாக!

நன்ற!வணக்க! லிங்ேகஸ்வரன் இராச (�ன்னா கிராமேசைவயாள�ம, ஆசி�ய�ம �ல்ை, வ�ன�யா மாவட்ட)

4


இவ வ�ஞ்ஞா மயமான வாழ்வ� ேநாக்க இைறவைன ேதடல்�ல சாந்தி� சமாதான�ம்அைடதே! இன்ைற

காலகட்டத்த

மகிைமைய�ம, உண்ைம

நிைலயற்

தன்ைமைய�

இவ்�ல

உணர்ந

தம

வாழ்வ�

ஞான அறிவ�ன

�லம ைவயத்� வாழ்வாங வாழ்ந ைவயத்� ைவக்கப்ல ேவண�ம எனபேத எம

எல்ேலார�

« இைறவைன ேதடல »

ப�ரார்த்தைனயா.

என்ப

அ�தாகேவ

எம

இைளேயார்கள�ைடே

உள்ள.

எம

இைளேயார,

�ன்ேனர ைகக்ெகாண பாரம்ப� சமய வழிபாட் �ைறகள��ம சமய நம்ப�க்ைககள� எைத�ம

சற்

ஆர்வ

�ைறந்வர்களாகே

வ�ஞ்ஞான�ர்வம

ஆராய்ந

காணப்ப�கின்ற.

ஏற்�க்ெகாள

பழக்க�

மனபக்�வ� உைடயவர்களாகே இைளேயார உள்ளன. ஆனால எம வாழ்வான ெமய்ஞான� அதாவ� ஆன்ம�க�, வ�ஞ்ஞான� இ�க்கின�.

இரண்டறக்கல எம�

கண்�ப��ப

க�வ�களான

ேபான்றை

ேதைவகள ஆகாய

வாழ்வாகே பலவற்ை

வ�மானம

நைட�ைறய�ல

வ�ஞ்ஞா

�தல

�தியான

ைகெதாைலேபசி

நிைறேவற்�கின். இதனால வ�ஞ்ஞானத்த �க்கியத்�

அதிக�த்

ஆன்ம�

க�ெபா�ள�ல என்னேவ

அன்றா

ஓர

ேதடல

ஆர்வ

சிறிய

அதாவ�

�ைறந்ே

ஞானஅறிைவ

காணப்ப�கின்.

கவைலகள, மனக்�ழப்பங மற்�

உற்றா, உறவ�ன�ன

நிரந்தரமா

ப���கைள

ெபறல

என்

இதனால

தான

உடன ப�றப்�க்,

சந்திக்

ேபாெதல்லா

இவ்வள வ�ஞ்ஞா வளர்ச்சி �ன்ேனற்றத்தில�ம ஒ� ெநா�ய�ல மனம

�வண் வ��வ�டன

அத �ய�லி�ந்

ம� ள ��யாதவர்களா

மாறிவ��கின்ேறா. ஆனால இைறவ�ம, இைறவன�ன அவதார��ஷர்க�, இைற�தர்க�, ஞான�க�ம, தர்மத் ேபாதித் �றவ�க�ம, ஆன்ேறா�, சான்ேறா�

வாழ்வ�

�ல

தத்�வத்

மிக�ம

ெதள�வாக�ம,

இல�வாக�ம ���ம்ப�யா எமக் அள�த்

ெபாக்கிஷங்கன பகவத்க ீை,

கிறிஸ்த்தவர்க

பல்ேவ

�ராணங்ள��ம

ைபப�ள

ேபான்

ெசால்லப்ப�பவற

இைறவழிபாட்��

ஈ�பட்டா

கற்றறிந

�ன�த�ல்கள��,

தர்

ெநறி�ைற�டன

எம

�ன்பெமல்ல

ஆலய

வழிபாட்

எங்ேக

பறநேதா�வ��ம. �ற்றாண்

21ம அடங்கிய��க்கி ெத�ந் இளம

சிலவற்ை

�லம

அங்ெகான்

உங்க�ட

சந்ததிய�ன�

சிறப் பற்ற இதன

சிலவற்ை

இைறவைன

ஆராய்ந உங்க

பகிர்ந

இங்ெகான்�ம

ெகாள்வத

ேதடலில

�ைற�ள

�லம

எனக்� இன்ைற

ஆலய வழிபாட் �ைறய�ன

உங்க�ட ஓர அ�ைய எ�த் ைவக்கின்ே. ேதடலில

ந�ங்க

அைட�ம

ெவற்ற

�லம

நாம

5


எல்ேலா� இல்லறத் வாழ்ை

நல்லறமா

வாழ்ந

வ�ேப� �

ஆகிய

என்னதா

எம�

வழிபாட்

ேப�ன்

வாழ்ேவாமா !. ஆம

அப்ப

ெசால்லிைவக்கப்பட்��க்

என்பை

ஓர

�ைறகள�ேல

ஆரம்பமா

ெசால்

�ைனகின்ேற. இன்ைற ஆற்ற மிக் இளம சந்ததிய�ன தம� கல்வ ேகள்வ ஞானத்தி �லம ேம�ம இவற்�க்க நல வ�ளக்கங்க எமக் தந் எம்ை ேம�ம ேபரானந்ததில ஆழ்த்�வார என் நம்ப�க்ைகய இவற்ை �றிப்ப��கின்ே. இைறவன

என்பவ

இயற்ைகயா

ஐம

ெப�ம

�தங்களா

நிலம,

ந�ர,

ெந�ப், காற், ஆகாயம ஆகியவற்றி ம� � மன�தன ெகாண் பயத்தி காரணமாக

உ�வான

பக்திய�

சி�ஷ்�க்கப்பட்.

இக

வ�ைளவாக

கட��க்

மன�த

மன�த

வ�வ�ல

வ�வ�ல

பல்ேவ

வ�வங்கை ெகா�த் சமயவழிபாட் �ைற�லம வணங்க வ�கிறார்க என் ஓர ம� ன

அர்த்தத

தண்ண��க

எம்மி சிலர ெகா�க்கின்றார. தண்ண�� வா�ம

க�ைமயாக

பயப்ப�கின்

என்றா

யாேர�ம

நம்�வ�ர்க! ஆம நம்பத்தா ஆகேவண்�. ஏெனன்றா ம� ன தண்ண�� அல்லவ வாழ்கின். ஆம பயந்தார்க

எம

�ன்ேனா�

அல்ல

தாம

டார்வ�ன�

ப�ைழத்த�

�ழலில

வாழத

தத்�வதின

அ�ப்பைடய�

வாழ்ந �ர்ப்

தைகைம �ழ�க்

�ழ�க்

ெகாள்ைகப்

அற்றை இைசந்

க�ைமயாக தக்க

அழித�ம

வாழ்ந

என்

தம்ைம�

பா�காத் �ழைல�ம கற் �ன்ேனறியைமே நா�ம இப பரந் வ��ந் உலக�மா என் வ�னாேவா� வ�ைடகாண �யல்ேவா. அன் தமிழ �லவர நக்க ீர இ�ந் அரசசைபய�ல அரச�ன சந்ேதகத் த�ர்க

த�மி

பாட்

ெபா��ைரத்தன

எ�தி

என்

வந்தைத� கைதைய

��வ�ல

இைறவேன

தி�வ�ைளயாடல

பாட்�க

படத்தி

�லம

பக்திரச ெகாட் நாமறிேவாம. இவ்வாே ப�றிெதா�நாள அரச அைவதன�ல அரங்ேகறி கற்றறி �ன்றி பாமரன ஒ�வன கண்ேடா ெசான் பாட்ை சைபதன�ேல இயம் அரச�ன சீற்றத் தண�க் அச சைபதன�ல வற்றி�ந � கவ�ச்சக்கரவர் கம்ப பாமரன�ன பாட்�க இவ்வா ெபா�ள வ��க்கின்ற. பாட் இேதா! « கன்ன கம்பன�

ப�ன்ன

உங்கப்

உைரய�ல

இேதா!

ேகாவ�ல்ெப�ச்சா ».இப மகாபாரத

கர்ன�க

பாட்�

ெபா�ள

அ�த்ததா

வந்

கரனைனப ேபான் ெகாைடயாள�ேய! உங்க அப்ப ேகா என்றா அதன ெபா�ள அரசன. வ�ல என்றா வ�ல்வ�த் . ஆள� என்றா சிங்க என் ெபா�ள ஆகேவ ெப�ச்சாள என்றா ெப�யசிங்க என் ெபா�ள. ஆக ெமாத்தத்த உங்க அப்ப வரெனன்� �

பாமரன

சிறந் ெகாைடவள்ள� ெப�ய வ�ல்வ�த்

பா�யதாக

கம்ப

ெபா�ள

வ��த்

அரசைர

அகமகிழைவத் பாமர�க் ப�ைச�ம ெபற்� ெகா�த்தா.

6


இ�

ேபான்

காட்ச

ெயான்

23ம

�லிேகசி

படத்தி

இடம

ெப�வைத இவ்வ�டத்த நிைன� ெகாள்ளலா. « இன் கம்பர்க தட்�ப்ப நில�வ� என்னேவ உண்ைமதா ». « எப ெபா�ள யார யார வாய் ேகட்ப�� அப ெபா�ள ெமய் ெபா�ள காண் தறி� » என்றா தி�வள்�வ�. இவற்ைறெயல்ல

ஏன

ெசால்

வ�ைழகின்ேற

என்றா

எம

எதிர்கா சந்ததிய�ன வ�ஞ்ஞா �தியான வாழ்க்ைகய மிக�ம சிறப்பா வாழ்க் வாழ்வார் என்பதி ஐயத்திற்கிடேமய�ல. ஆனால அவர்கள� ெமய்ஞான� சிறந்ேதாங்�மான அவர்கட நிகர அவர்கேளயாவ. ஆகேவ

ஆலய

வழிபாட்�

மகிைம

பற்ற

அறிந்

ெகாள்வ

சால�ம சிறந்தே! ஆ என்றா ஆன்ம ஆகிய உய�ர தன மனைத லயம என்றா ஒ�க்� அதாவ� ஒ��கப்ப�த் அல்ல தன பல்ேவ�பட சிந்தைனகள�லி�ந தன மனைத இைறவைன மட்� நிைனக் ெசய்� மனைத ஒ� தடைவய�ல

ஒன்ை மட்� நிைனக்� ஆற்றை

வளர்க் ஒ� ந�ண் ெதாடர்ச்சிய ெசயல �ைறேய ஆலய வழிபாடா�ம. இச சிறந் ெசயல �ைறக் சிறந் இடமாக வ�க்கப்பட் ஆலயமா�ம. இங்�தா தம அறி�க கண்கை இல�வாக திறந் இைறவன அ�ளால இவ்�ல வாழ்க்ைகய இன் �ன்பங்க உணர்ந வழிபாட்� �லம மனப பக்�வமைடந ஆனந்தமயமா வாழ்ை வாழ வழி ப�றக்�. எம� சக்திக ேமலான எம� திட்டமிட, ெசயற்பா, எதிர்பார்ப்� அப்பார்ப நம வாழ்வ� இடம ெப�ம ெசயல அைனத்� இைறவன ெசயல என எம �ன்ேனா நம்ப�ன. அச ெசயற்பாட் ெசயல வ�வேம ஆலயவழிபா�ம, வழிபாட் �ைறக�மா�ம. இயன்றவை நம நன்ை த�ைமகட் நம ப�றப்ப� ப�றவ�ப பலா பல�ம நம ெசயற்பா�ே காரணம என க�தினார்க. இயன்றவை ப�றைர �ற்ற ெசால்வை தவ�ர்த்தார.�ய �யற்சி�, கட�ள நம்ப�க்ைக அவர்கட ைகெகா�த்த. இைறய��ம, வ�டா�யற்சிம உைடய இவர்கள� சிலர �க்கால� உணர்ந்தவர்க திகழ்ந்தார. வ�ஞ்ஞா �ன்ேனற்றமைட எம எதிர்கா சந்ததிய�ன தம ெபற்ேறா�ட பைடத்த கட�ைள காட்�ங், காத்த கட�ைள காட்�ங்கெ வ�னாத ெதா�ப்பார் என்பை அறிந் பைடத்த ெதாழிைல ெசய்� « இைறவன �ண��ம இ�ப்பா ��ம்ப�� இ�ப்பா » என் இைறதத்�வ வ�ளக்கத தநதார்க. « இைறவைன

எல்ல இடங்கள�� எல்ல நிைலகள��ம

காண���ம என்ற சிறப்ப

வ�ளக்கத் » பாமர மக்க�க தந்

இைறவன இன் வ�வ�ல தான இ�ப்பா என்ற வைரயை எ��ம கிைடயா� என் உண்ைமை உணர்த்தினார. எம �ன்ேனா ஆலய வழிபாட்� உ�வ வழிபா� நாம வ��ம்�கின இலக்ை அைடவதற்கா மன ஒ�ைமப்பாட் ஏற்ப�த்தக் சிறந் இல�வான வழிெயன

7


சிற்பங் பலவற்ைற� பல்ேவ வழிபாட் கி�ைய �ைறகைள�ம எமக்கள�த ெசன்றன. அம ேமேலார காட்� வழிய�ல சமயவழி நின் வ�ேப�ம � சாந்தி�, சமாதான�ம அைடேவாமாக! ஓம சாந்த! ஓம சாந்த! ஓம்சாந்! லிங்ேகஸ்வ இராச�ைர (�ன்னா கிராமேசைவயாள�ம, ஆசி�ய�ம �ல்ை, வ�ன�யா மாவட்ட)

8


9

Peace  

Oddussudan , peace

Peace  

Oddussudan , peace