Page 1

‫وهرگێڕان و ئاماده کردنی‪ :‬شاخهوان عهزیزی‬

‫‪1‬‬


‫نامهی‌(‪‌ )1‬‬ ‫‌‬ ‫ئهی ئهویندارانی جیهان‪ ،‬ئهی ئهوانهی له گهڵ بههارا له دایک بوون‪،‬‬ ‫خۆشهویستی بکهن‪ .‬چۆنکوو ههموو شتێ‪ ،‬سێبهر‪ ،‬بۆن و گۆرانی‪ ،‬بۆ‬ ‫خۆشهویستی بانگتان ئه کهن‪ .‬تا ئهودهمهی که‬

‫به یهکتر وهفادارن‪،‬‬

‫سوود له مهستی خۆشهویستی بهتینتان وهرگرن‪ .‬چۆنکوو بههاری‬ ‫داهاتوو هیچ ئاسهوارێک لهم ئهوینه گهرمهی ئێوه نامێنێ‪ .‬وێک کهوتنی‬ ‫لقه داره ڕووتاوهکان و له یهک دوورکهوتنهوهیان به هۆی شنهباوه‪،‬‬ ‫خۆڕاگرتر لهو هێزه خۆشهویستیهیه که گیانلهبهرانی دونیا‪ ،‬خۆنهویستانه‬ ‫ئهخاته ئامێزی یهکتر و دیسان له یهکیان هه ڵدهبڕێ‪.‬‬ ‫هاژهی ڕووبارهکان‪ ،‬ئاوێته بوونی ئاو و ویشکایی‪ ،‬پێ گهیشتنی گوڵه گه‬ ‫نمه کان‪ ،‬ژیان و نه مان‪ ،‬ههمووی شتێکه ده بێ ببێ‪ .‬بهاڵم بڕیاری‬ ‫خۆشهویستی له ههمووی ئهمانه بههێزتر و خۆڕاگرتره‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫نامهی‌(‪)2‬‬ ‫‌‬ ‫ئهی مانگ‪ ،‬ئهو ههنگاوه خهماویانه چین که هه ڵیان دێنیهوه و ئاسمانیان‬ ‫پی دهپێوی؟ به ڕهنگ و ڕووی تێک چڕژاوت وا هێدی و له سهرهخۆ‪،‬‬ ‫خۆت دهبزێوی؟ چیت لێ قهوماوه؟ ئایا لهوێ‪ ،‬لهو شوێنه بهههشتیه دا‪،‬‬ ‫خوای خۆشهویستی تیره ڕاستهکانی خۆشهویستی خۆی تاقی دهکاتهوه؟‬ ‫ئهگهر بێت و ئهو چاوانهی که له کۆنهوه تێکهاڵوی ئهوینن بتوانن له‬ ‫سهر ئهوین بدوێن‪ ،‬ئهوکات تۆش دهتوانی ئهوینداران ههست پێ‬ ‫بکهی؟من ئهو ههست پی کردنهتم له سهرنجی تۆ و له کهم لوتفی‬ ‫تۆدا خوێندهوه‪ .‬خۆم وێنهی تۆم دێته بهرچاو و ههست دهکهم‪ .‬ئێستا بۆ‬ ‫هاودهردی ئهی مانگ پێم بڵێ‪ :‬ئایا له الی تۆ خۆشهویستی ههمیشهیی‪،‬‬ ‫ماناو مهفهومی جیا له دێوانه بوون دهبهخشێ؟ ئایا لهوێش جوانان و‬ ‫مانگ ڕووهکان‪ ،‬وهکوو دڵ ئهستێنانی سهرزهوی له خۆ بایین؟ ئایا‬ ‫ئهوانیش‬

‫نهماوی ئهوهن که خۆشیان بوێن؟ ئایا به چاوێکی کهم‬

‫دهڕواننه ئهو کهسانهی که دهسته مالنی ئهوینن و پاکی به ناشکوری‬ ‫دادهنێن ؟‬

‫‪3‬‬


‫نامهی‌(‪‌ )3‬‬ ‫‌‬ ‫ئایا دهبێ کامه له پهریانی ئاسمانی له ههموو یان خۆشهویست تر بێت؟‬ ‫لێرهدا له جیاتی کهس پهنجه بۆ کهس درێژ ناکهم‪ .‬بهڵکوو ههر کهسه‬ ‫خۆی و بیر و ڕای خۆی‪ .‬بهاڵم من زیاتر له ههموان ههڵوهدا و نهماوی‬ ‫ئهو کیژه دڵڕفێنهم که ئهویش ئهمه ئاواتیهتی و ناوی ‪....‬یه‪ .‬ئهوم زیاتر‬ ‫له ههموویان خۆش ئهوێ‪ .‬چۆنکوو ئهو‪ ،‬ئهوهی که شیاوی خۆیهتی‬ ‫خوا پێی بهخشیوه و ئهویش چۆنی بوێت ئاوا خۆی دهنوێنێ‪ .‬جاری وایه‬ ‫ئهو شا جوانه تاجه گوڵینه دهکاته سهری و گۆچان به دهست به ناو‬ ‫گوڵزارهکان دا ڕێگه دهبڕێ‪ .‬تا چۆنیهتی ههڵفڕین فێری پهپولهکان بکات‬ ‫و‬

‫وهکوو مێش ههنگوینهش لێو دهخاته سهر لێوی گوڵهکان تا له‬

‫شیلهکهیان تینوێتی خۆی بشکێنێ ‪ .‬جاری واشه به بسکی ئاڵۆز و ڕوانینی‬ ‫وردیهوه‪ ،‬لهشی ناسک و زهریفی له حاستی ئهو با توندانه ڕادهگرێ که‬ ‫له بهرزاییهکان ههڵی دهکا‪ .‬ئهوجار کراسێک به سپێتی خۆرههاڵت و یان‬ ‫به تاریکی شهوه زهنگهکان‪ ،‬دهکاته بهری و ههر جاره و به شێوهیهک له‬ ‫حاست خهڵکی دونیا خۆی دهنوێنێ‪ .‬سهبارهت بهوهی که ئێمهی خهلکی‬ ‫داماوی جیهان بووینهته هاونشینی ئهو دولبهره جوانه‪ ،‬ئهو دۆسته‬ ‫وهفادار و ههمیشهییه‪ ،‬دهبێ سپاسی خوا بکهیین‪.‬‬

‫‪4‬‬


‫نامهی‌(‪‌ )4‬‬ ‫‌‬ ‫پاڵت وه دارهکه دابوو و تووند منت به سینگی خۆتهوه فشار دهدا ‪.‬‬ ‫مانگ ههموو شوینێکی ڕووناک کردبۆوه‪ .‬شنه بایهکی فێنک خهرمانی‬ ‫بسکی تۆی ههڵداویشت و بۆن و بهرامهی ئهو گواڵنهی که له ژێر پێت‬ ‫دا‬

‫پان دهبوونهوه‪ ،‬به چوار دهوردا باڵو دهکردهوه‪ .‬من سهرم به‬

‫سینگتهوه نابوو و هۆشم له دنیا بڕابوو ‪ .‬لهو دهمهوه ههر کاتێک مانگ‬ ‫ههڵدێ و دونیا ڕووناک دهکاتهوه‪ ،‬دهکهومهوه بیری تۆ و کاره‬ ‫جوانهکانی تۆ‪ .‬کاتێکیش ((شنه)) دهشت و دارستانهکان دهبڕێ و به‬ ‫سهر گوڵه کێویهکان دا تێدهپهڕی و بهرهو الی من دێ و ئاوازی دهنگی‬ ‫خۆشی تۆم به گوێ دهگهیهنێ‪ .‬داماو و خهمبار له ژێر دارهکهی جاران‬ ‫دادهنیشم و ده ئاسمان ڕادهمێنم‪ .‬دهگهڵ دونیا چۆ دهخهو ‪ ،‬وا ههست‬ ‫دهکهم که له شوێنی ههمیشهیی خۆت دێی و به دهسته ناسکهکانت‬ ‫دهمالوێنی و وهکوو‬

‫پێشوو‬

‫له ئامێزم دهگری و به خۆتهوه‬

‫ئهمنووسێنی‪ .‬ههرچهند که مانگ بێ وهفایی دهکات و جار جاره له‬ ‫شهوان دا ئاسمان جێ دێڵێ‪ ،‬بهاڵم مانگی وهفاداری من قهت من له یاد‬ ‫ناکات‪ .‬ئهوه له خۆشهویستی تۆیه که لێدانی دڵم خێرا دهبێ و ڕووناکایی‬ ‫تۆیه‬

‫که‬

‫ڕێگای‬

‫تاریکی‬

‫ژیانم‬

‫بۆ‬

‫ڕووناک‬

‫دهکاتهوه‪.‬‬

‫''دونیام به تۆوه پێ خۆشه و به ههوای خۆشهویستی تۆش باری قوڕسی‬ ‫ژیان ههڵدهگرم''‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫نامهی‌(‪‌ )5‬‬ ‫‌‬ ‫سوێند به چاوی دڵ بزوێنت‪ ،‬به لێوی ههوهس هێنت‪ ،‬به سوور و سپی‬ ‫دو چاوی پڕ له نازت‪ ،‬به پژوێڵکی دڵی ئاشق تاوێنت‪ ،‬به فرمێسکی گهاڵ‬ ‫گوڵی سهر ڕووت‪ ،‬به مژۆڵکت‪ ،‬به برۆی کهوانت‪ ،‬به مووت‪ ،‬به لهش و‬ ‫الری سپی وهکوو گهاڵ ناسکت‪ ،‬به پێکهنینت ‪ ،‬به خهمت‪ ،‬به ئاواتت‪ ،‬به‬ ‫ئاوزی دهنگی دڵگرت‪ ،‬به ڕووخسارت ڕووناکی دهری دڵم‪ ،‬به خۆری‬ ‫ڕووناکی بهخشی کۆڕم‪ ،‬به خۆرههاڵتی ڕووناکی ڕووت قهسهم‪ ،‬به‬ ‫مهراقی دڵم که له ڕاده بهدهره‪ ،‬سوێند به شهوانی بێ کۆتاییم‪ ،‬به‬ ‫سۆزی گڕی ههناسهم‪ ،‬به فرمێسکی ئهوینداری خهمگین و خهمناک‪ ،‬که‬ ‫له مژۆڵیهوه دهرژێته سهر خاک‪ ،‬به ئاواتت به سبهی دڵ خۆشکهر‪ ،‬به‬ ‫ئهشکی ماتهمی ڕهنجی ڕابردووت‪ ،‬بهو خوێنانهی که له ژێر پێی ههتاو‬ ‫ڕژانه سهر خاکی سارد‪ ،‬بهو پیرانهی که الوێتیان له دهست داوه‪ ،‬بهو‬ ‫هاوارهی که له گهڕوو دا خنکاوه‪ ،‬بهو فرمێسکهی که له خهمت به سهر‬ ‫ڕووم دا دهبارێ‪ ،‬تۆم وهکوو بهیانی بۆ ڕۆژی دواتر خۆش دهوێ‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫نامهی‌(‪‌ )6‬‬ ‫‌‬ ‫خۆشهویستی پاک و بێ گهرد دهتوانێ بهختهوهرترین و دڵخۆشترین‬ ‫ژیان بهدی بێنێ‪ .‬چارهنووسی مرۆڤ تهنیا به خۆشهویستی و ئهوینهوه‬ ‫گرێ دراوه‪ ،‬خۆشهویستیهک که به فرمێسکی چاوهکان شۆرابێ‪ ،‬ههمیشه‬ ‫پاک و خاوێن دهمێنێتهوه‪ .‬ئهوین دڵۆپه شهونمێکه که له ئاسمانهوه‬ ‫دهکهوێته سهر خونچهی دڵی مرۆڤ ‪ .‬خۆشهویستی بریتیه له پێکهنینێ‬ ‫له گوڵزاری ڕوخسار‪ ،‬فرمێسکێ له تاڤگهی مژۆڵ‪ ،‬بیرێک له ئاسمانی‬ ‫لێڵی کۆچ‪ ،‬مرۆڤی ئهویندار به ڕادهیهک سهرمهستی بادهی‬ ‫خۆشهویستی یه که تهنانهت شهپۆله به هێزهکانی دهریا و ئاههنگی به‬ ‫جۆش و خرۆشی تۆفانهکانیش ناتوانن ئهو مهستی یه له وجودی‬ ‫ئهویندار بسڕنهوه‪.‬‬ ‫سوێند‬ ‫ به لێوت‪ ،‬به کهزیهت‪ ،‬به کهوانی برۆت‪ ،‬به خهڵهتاندنی چاوهکانت‪ ،‬به‬‫ناسکی لێوهکانت‪ ،‬به سپێتی دهمت‪ ،‬به جوانی ڕوخسار و ڕهنگت‪ ،‬به دو‬ ‫وتهی شیاوت‪ ،‬به دڵهوه خۆشم دهوێی‪.‬‬ ‫به ڕیزی کاروانان‪ ،‬به سهر قافڵهی حوشتره وانان‪ ،‬به بووکی ڕازاوهی‬ ‫ئاسمانهکان‪ ،‬به دهنگی شمشاڵ ژهن‪ ،‬به له جۆش بوونی باخچه وانان‪ ،‬به‬ ‫خۆشی گوڵزارهکان‪ ،‬به دڵهوه خۆشم دهوێی‪.‬‬ ‫بهو خوایهی که کهس نهیدیوه‪ ،‬به جوانی دو چاو‪ ،‬بهو خهمهی که له‬ ‫تۆوه توشم بووه‪ ،‬به شهوی ڕووناک‪ ،‬له دڵهوه خۆشم دهوێی‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫به جوانی دهروونی مرۆڤ‪ ،‬به ژیانی گیاندار‪ ،‬به ههموو جیهانیان‪ ،‬به‬ ‫دهنگی ههوره تریشقه و تۆفان‪ ،‬به شنهی پهیمان و وهفا‪ ،‬به دڵهوه‬ ‫خۆشم دهوێی‪.‬‬ ‫به خوای گیان و ڕووحم‪ ،‬به خوای ئاسمانهکان‪ ،‬به تهواوی کاکێشانان‪ ،‬به‬ ‫ئهستێره درهوشاوهکان‪ ،‬به تێڕامانی پڕ مانات‪ ،‬به ههنگاوی خاکی‬ ‫بهرپێت‪ ،‬به تارمایی ڕۆژههاڵت‪ ،‬به دڵەوه خۆشم دهوێی‪.‬‬ ‫به ڕووناکی خۆرههاڵت‪ ،‬به گوڵ و گیا و به دهشت و دهر‪ ،‬به بێ دهنگی‬ ‫دهریای ''سوور'' به دهنگی توڕهی شاری بابل‪ ،‬به بههاری وهرزی ژیان‪،‬‬ ‫به لێوی سور و ئاودار‪ ،‬به هاژهی شهپۆلی دهریا‪ ،‬به گهورهیی کێوی‬ ‫قهندیل‪ ،‬به چیمهن‪ ،‬به دهشت‪ ،‬به زهوی نزم و بڵیند‪ ،‬به دڵهوه خۆشم‬ ‫دهوێی‪.‬‬ ‫به تهواوی خۆشهویستی ژیان‪ ،‬به ههموو هیوا و ئاواتهکان‪ ،‬به تهواوی‬ ‫خاکی جیهان‪ ،‬به خوا ئهگهر پێ بکهنم‪ ،‬به خوا ئهگهر بناڵم‪ ،‬دوایین نیگام‬ ‫تۆی‪ ،‬دوایین بههارم تۆی‪ ،‬ههر تۆی بههاری تهمهنم‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫نامهی‌(‪‌ )7‬‬ ‫‌‬ ‫ئهمه دوایین نامهیه که‬

‫له خوێنی دڵمهوه سهرچاوهی گرتووه‪،‬‬

‫ئاواتهکانی له ناو خۆیدا ڕهنگ داونهوه‪ ،‬ئهم نامهیه بۆیه دهنووسم که‬ ‫دڵی وهک بهردی تۆ بهڵکوو تۆزقاڵێک بهزهیی تێ گهڕێ و بهڵکوو به‬ ‫خوێندنهوهشی که مێک پهیمان و وهفای لهمێژینهت بێتهوه بیر‪ .‬بهڵکوو‬ ‫وته فریودهرهکانت بێنهوه یاد که پێم وابوو له ناخی دڵ و گیانتهوه‬ ‫سهرچاوهیان گرتووه‪ .‬ئایا دهزانی مهبهستم کامه قهول و به ڵێنی له‬ ‫میژینهته؟ ئایا وهبیرت دێتهوه که بێ ناوی تۆ ڕۆژم نهدهکرده شه و؟‬ ‫ئهوه من‬

‫بووم که فریوی ئهو به ڵینه ئهویندار فریوێنانهی تۆم‬

‫خوارد‪ .‬ئهوه من بووم که وهکوو بووکه له شووشه به دهستی تۆوه‬ ‫بووم و تۆش‬

‫دهتالواندمهوه‪ .‬ئایا وهبیرت دێت که‬

‫داواکارت من بووم؟ هۆی گهرمی بازاڕت من بووم؟‬

‫‪9‬‬

‫یهکهم کهسی‬


‫نامهی‌(‪‌ )8‬‬ ‫‌‬ ‫به داخهوه که تۆ شایانی ئهو ههسته نهبووی‪ .‬داخ و مخابن بۆ وشهی‬ ‫گراو و خۆشهویست که قهت به بااڵی تۆ نایهتهوه‪ .‬تۆ خۆشهویستی بێ‬ ‫وهفای‪ .‬بێ وهفا تر له ڕووناکایی ڕۆژ‪ .‬ئێستا من له سهر گڵکۆی‬ ‫ئاواتهکانم شهوان به ڕۆژ دهگهیهنم و بۆ بیرهوهری ئهو ڕۆژانه چهند‬ ‫دڵۆپه ههنیسک دهبارێنم‪ .‬بهڵکوو بۆ گریانی دڵم مۆمی دهروونی تۆش‬ ‫بگری و بهم ههسته بێته جۆش و الی خۆت بڵێی‪ ،‬ئهبێم چیم لێ‬ ‫ڕووی دابێ ؟‬

‫یاری له مێژینهت ‪......‬‬

‫‪10‬‬


‫نامهی‌(‪‌ )9‬‬ ‫‌‬ ‫ئهی داخ لهوهی که توانای ههڵگرتنی خۆشهویستیتم نهبوو‪.‬تۆ وێنهی‬ ‫گوڵێکی جوان و دڵڕفێن بووی وهکوو ڕهشهبای بێ وهفایی گهاڵی‬ ‫ئاواتهکانی ژیانتم ههڵوهراند‪ .‬خۆشهویستێکی وهفادار بووی‪ ،‬بهاڵم داخ‬ ‫ڕێزی تۆم نهگرت‪ .‬له کوێی ئهی خۆشهویستی ئازیز تا به دوای پێ و‬ ‫شوێنی تۆدا فانۆسێ بگرمه دهست و ههموو کون و کهلهبهرێکی ئهم‬ ‫جیهانهت بۆ بگهرێم‪ .‬وهرهوه ‪ ...‬وهرهوه من له ههڵه دابووم‪ .‬وهره تا‬ ‫زۆر به گهرمی بتگرمهوه ئامێزم و فرمێسکی چاوهکانت بسڕم و غهمی‬ ‫دڵت بڕوێنم‪ .‬مخابن که ڕۆیشتی‪ ،‬بهاڵم ئهوه باش بزانه که تا ههتایه‬ ‫له کردهوهی نابهجێی خۆم پهشیمانم‪ .‬خۆزگه بهم ڕۆژانه که له پهنا‬ ‫یهک بوویین و چێژمان له تامی خۆشهویستی وهردهگرت‪ .‬بهاڵم من‬ ‫ڕادهی خۆشهویستیتم نهزانی و لێت دوور کهوتمهوه‪ .‬ئهگهر بتزانیبایه تا‬ ‫چ ڕادهیهک له کردهوهی خۆم پهشیمانم‪ ،‬له تاوانهکانم ئهبوورای‪ .‬بهاڵم‬ ‫تاوانهکانی من بۆ لێبوردن نابن‪ .‬دوای تۆ که مانای خۆشی و کامهرانی‬ ‫و بهختهوهریم زانی‪ ،‬ئهو دهمه ههموو بوونێکم له دهست چوو‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫نامهی‌(‪‌ )11‬‬ ‫‌‬ ‫نازهنینم‪ ،‬ئاواتم بوو ههر وهکوو چۆن من تۆم خۆش ئهوێت‪ ،‬تۆش ئاوا‬ ‫خۆشت بوێم و دڵی به تاسهم به بزهی شیرینی شادی و خۆشهویستی‬ ‫ڕووناک بکهیتهوه‪ .‬دنیایهک ئاواتم بوون‪ .‬بهالم تۆ به جۆرێک ئاگرت له‬ ‫خهرمانی هیوا و ئاواتهکانم بهردا که جگه له خۆڵهمێشهکهی هیچی تری‬ ‫لێ‬

‫نهمایهوه‪ .‬ئێستاش‬

‫ههموو دهم به دڵێکی بهسۆز و ههستی‬

‫دڵبزوێن الی خۆم ئهلێم ئهی ئاواتی من‪ ،‬له دڵی من لهم وێرانهیه ماتهم‬ ‫گرتووه بچۆ دهر و له دڵێکی تردا جێگا بکهوه‪ .‬ڕهنگه ئهوان دلخۆش‬ ‫بکهی‪ .‬جێم بێڵه ئیتر لهم وێرانهیهدا جێگات نابێتهوه‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫نامهی‌(‪‌ )11‬‬ ‫‌‬ ‫خیرهتم وهبهر خۆم نا و لێوه لهرزۆکهکانم له ڕووخساری فریودهری تۆ‬ ‫نزیک کردهوه‪ .‬ئا لهم دهمهدا تۆ زیاتر له فریشتهی بهزهیی دهچووی‪.‬‬ ‫راستیهکهی مهگهر لهمه زیاتر که به ئارهزووی خۆت دڵه بچکۆڵهکهت‬ ‫نووسانده سینگی لهرزۆکم‪ .‬ئیتر جۆن دهتویست که به گهرمی ئهوینی‬ ‫پاکت باڵ نهگرم؟ ڕهنگه بڕوا نهکهی ئهو شیرنایهی که له مژینی دهم و‬ ‫لێوی تۆ ههستم کرد و تۆ‬

‫دهتگوت لێوهکانم ئی تۆن و ماچت‬

‫نهدهکردم‪ ،‬بۆ من شیرینیتر لهو نوقڵه بوو که خستمه ناو دهمتهوه‪ .‬نا‪...‬‬ ‫ڕوو گرژ مهکه و نێوچاوانت تێک مهنێ‪ .‬تۆ باش دهزانی ڕوو گرژیت‬ ‫ژیانم تاریک دهکات و نێو چاوان تێک نانت ئالقهی قوڕسایی‬ ‫خۆشهویستیت له ملم قایمتر دهکات‪ .‬بهو پێیه ڕێگام بده بۆ یهکهمین‬ ‫جار به دوور له گاڵته و بێ پهرده‪ ،‬به ئاسانی پێ لهوه بنێم که نه‬ ‫تهنیا خۆشم دهوێی‪ ،‬بهلکوو دهتپهرهستم بهو جۆره که بهندهکانی‬ ‫خوا‪ ،‬خوای خۆیان دهپهرهستن‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫نامهی‌(‪‌ )12‬‬ ‫‌‬ ‫گوڵی زوو تۆراو و سیس بووم ساڵو‪ .‬گوڵی جوانم ههزار داخ که زوو‬ ‫سیس بووی‪ .‬ئهی گووڵی نازهنینم حهیف که بوویته هۆی ڕازانهوهی‬ ‫بێستانێکی تر‪ .‬گوڵه سورهکهم بۆ دڵی منت دهسته مۆ نهکرد تا باخهوانی‬ ‫به ساڵدا چووی دهورانت له پهنا خۆت بگرێ؟ گوڵی له دهست چووم‬ ‫داخ و خهفهت مهخۆ دونیا دێت و دهروا‪ .‬گوڵی وهفادارم دوای ئهمه‬ ‫خهمی ڕۆژگار به تهنیا ئهچێژی و خهفهت ئهخۆی‪ .‬گوڵی من بووی‬ ‫بهاڵم گیا کهڵه و ڕهشه بای وێرانکهر له منیان ڕفاندی و به دهست‬ ‫چارهنوسێکی نوێیان سپاردی‪ .‬نازهنینم‪ ،‬گوڵ خۆشهویستی خاکه‪ ،‬تۆ له‬ ‫سهر له خۆبایی پی داگری و من گیرۆدهی خۆشهویستیت‪ .‬گوڵه‬ ‫نێرگزهکهم‪ ،‬تهنیا ئاواتم ئهوهیه له گهڵ ههموو ناکۆکیهکان له بیرم‬ ‫کهی‪ .‬بهاڵم بیرهوهریه تاڵهکانی سهردهمی به یهکهوه بوونمان ڕاگره‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫نامهی‌(‪‌ )13‬‬ ‫‌‬ ‫جوانی بێ بهڵێن خوات له گهڵ‪ .‬خوات له گهڵ ئهی نازدارهکهم‪ .‬ئهوینی‬ ‫تۆ بۆ ههمیشه له ماڵی دلم وهدهر دهنێم‪ .‬ئاخ! خۆزگه پێت ئهزانی که‬ ‫تا چ ڕادهیهک خۆشم ئهویستی و ههر له سهر بناخهی ئهم عیشق و‬ ‫ئهوینه پاکه چ جۆره پالنێکم بۆ ژیانی تۆ دادهرشت و کۆشکی ئاوات و‬ ‫هیواکانم له سهر قایم دهکرد‪ .‬بهاڵم تازه بۆم دهردهکهوێ که نه تهنیا‬ ‫ههنگاوێکم له پێناو بهختهوهری خۆمدا ههلنهگرتووه بهڵکوو دڵڕهشی و‬ ‫ناپاکی تۆ سهدان ههنگاو بهرهو دڵڕهشی و ناپاکی بردووم‪ .‬تۆ کۆشکی‬ ‫هیوا و ئاواتهکانمت تێک ڕماند‪ .‬ئێستا له ئهوینی تۆ بێزارم و لهعنهت‬ ‫لهو کهسه‬

‫دهکهم که بههاری هیوا و ئاواتهکانمی کرده پاییزی‬

‫نائومێدی و بێ هیوایی‪.‬‬ ‫خوات له گهڵ‪......‬‬

‫‪15‬‬


‫نامهی‌(‪‌ )14‬‬ ‫‌‬ ‫خۆشهویستی دڵم‪ ،‬زۆرم ههوڵ دا که خۆم له دهستی ئهو بیر و فکره‬ ‫شیرینانهی که‬

‫له ئاکامی دیتنی ڕووخساری جوانت تووشم‬

‫ببوون‪،‬‬

‫دهرباز بکهم‪ .‬بهاڵم دهبێ پێ لهو ڕاستی یه بنێم که دڵم پڕاو پڕ له‬ ‫خۆشهویستیته و خۆشم دهوێی‪ .‬چۆنکوو نێرگزی چاوه کاڵهکانت‪ .‬بسک‬ ‫و چاوه خومارهکانت‪ ،‬سهرنجه بهزهییهکانت‪ ،‬کاریگهری قوڵتر له ئاوازی‬ ‫ڕووبار و مۆسیقاکهی له سهر من دانا و ژیانمی به خشڵی ئهوین‬ ‫ڕازاندهوه و ئێستا‬

‫ئهی سوڵتانی دڵم به تهواوی بوونمهوه خۆشم‬

‫دهوێی و ئهو گوله سورهی که له منهوه پێت دهگا‪ .‬نیشانهی ئهوینه‬ ‫سوتێنهرهکهمه‪ .‬ئهگهر بێت و لیم وهرگری بهختهوهرم دهکهی و ئهگهر‬ ‫بیگێڕیهوه بۆ ههمیشه ناهومێدم دهکهی‪.‬‬ ‫یاری له مێژینهت ‪...‬‬

‫‪16‬‬


‫نامهی‌(‪‌ )15‬‬ ‫‌‬ ‫ڕۆژان له دووریت چاوم له ڕێگاوه بڕیوه‪ .‬ئهو خاکهی که پێت لێ دهنا‪،‬‬ ‫بژوێڵکهکانم دهیسڕنهوه‪ .‬ئهشکی دووری وهکوو ئاو ئهو شوێنهی پێیدا‬ ‫چووییت دهرازێنێتهوه‪ .‬ئهو لێوانهی که زۆر جار له ناچاریان ماچت‬ ‫دهکردن‪ ،‬ئێستا سینگی خۆڵهمێشینی ئهو خاکه ماچ دهکهن که پێت لێ‬ ‫دهنا‪ .‬له ناو گوڵستانی دۆستان بۆنت دهکهم‪ .‬بهاڵم بۆنی تۆم بۆ نایه‪ .‬ئهو‬ ‫دهستهی که دهنێو دهستی تۆدا دهگوشرا و نیشانهی وهفا و‬ ‫خۆشهویستیت بوو بۆ من‪ ،‬ئێستا خستوومهته ژێر چهناگه و بیر له تۆ‬ ‫دهکهمهوه‪ .‬ئیتر من توانای دووریتم نهماوه‪ .‬وهره ‪ ..‬وهره ‪ ...‬وهره‬ ‫وهکوو جاران ببینهوه هاو هێالنه و تۆ له ههموو کهس زیاتر دهتزانی‬ ‫که جیا له تۆ هیوام به کهس نهبوو‪.‬‬ ‫به نهعلهت بی زهمانه ‪ ....‬نهماوی تۆ‪....‬‬

‫‪17‬‬


‫نامهی‌(‪‌ )16‬‬ ‫‌‬ ‫ئایا ئهو دهمهی که خۆر ئاوا دهبێ‪ ،‬جگه له منی ئهویندار کهسێکی دیکه‬ ‫چاو له ڕێگاته؟ ئایا کهسێک ههیه که شه و ڕۆژ وهکوو من‪ ،‬به یادی تۆ‬ ‫به یادی جوانیت به یادی ڕهحم و بهزهییهکانت‪ ،‬به یادی‬ ‫بیرهوهریهکانت‪ ،‬به یادی پاکیت به سهر بهرێ و تهنیا شاهیدیشی‬ ‫ئاسمانی ههر بیرهوهری و ئهو دهسڕه بێ که زۆر جار له ڕهنج و‬ ‫ئازاری دووریت به دڵۆپهی فرمێسکهکانی تهڕ بووبێ و دیسان ویشک‬ ‫بووبێتهوه‪ .‬دوور کهوتووهکهم‪ ،‬داخ که دین و ئایینم ئهو هێزی‬ ‫درکاندنهم پێ نادا که بڵێم دهتپهرهستم‪ .‬بهاڵم ئهگهر پهرهستن به گوناح‬ ‫نهژمێردرابا‪ ،‬یهکهم کهس که تۆی پهرهستبا من بووم و بهر له ههموو‬ ‫کهس له حاستت کرنۆسم دهبرد‪.‬‬ ‫ڕۆژ ڕهشهکهت ‪...‬‬

‫‪18‬‬


‫نامهی‌(‪‌ )17‬‬ ‫‌‬ ‫دڵۆپێک‪ ،‬دو دڵۆپه و چهندین دڵۆپه فرمێسک بۆ تۆ‬

‫که‬

‫ئهمشهو‬

‫قهڵهمم گرتۆته دهست‪ ،‬له تاڤگهی چاوهکانم دهرژێن‪ .‬بهم تکانهیان‬ ‫ناڵهی جیایی دهچڕن‪ .‬ههر دڵۆپه فرمێسکێک له گهل دڵۆپێکی تر تێکهڵ‬ ‫دهبێ و غهزهڵی‬

‫ماڵ ئاوایی من و تۆ لێ دهدا‪ .‬ئهمشهو دیدهکانم‬

‫وهکوو ئهسیرێکی زیندانی ئاگاداری تهواوی نهێنیهکانمه و هۆی‬ ‫پهرێشانیم‬

‫به تهواوی وهکوو لێزانێکی تایبهت دهزانێ که‬

‫ئهمشهو‬

‫شهوی ماڵ ئاواییمانه و گریان دهردهکان دهرمان ناکا و ڕهنگی جیایی‬ ‫ناسڕێتهوه‪ .‬بهاڵم بۆ کورت خایهن به بیرهوهریهکانم سهرمهست دهکا‪.‬‬ ‫بهاڵم ئهم فرمێسکه به سهر ڕووخساری زهردمهوه‪ ،‬ئاوازی ماڵ ئاوایی‬ ‫دهڵێتهوه و له تۆ که سهردهمێک خۆشم ویستی بۆ ههتا ههتایه مال‬ ‫ئاوایی دهکات‪ .‬بۆ تۆ و له پێناوی تۆدا دهنووسم‪ .‬بۆ کهسێک دهنووسم‬ ‫که به هێزی ئهوینی خۆی له دنیای تاریکی ناهومێدی و له بهندی‬ ‫ئهسارهت دهری بردووم و هێناومیهوه جیهانی جوانی خۆشیهکانی دونیا‪.‬‬ ‫خۆزگه دهمردم‪ .‬به ئهوینی مردوو و به ئاواتی پووچهوه ئیتر‬ ‫چاوهڕوانی چ شتێکدا دانیشتووم‪.‬‬ ‫ماڵ ئاوا ‪.....‬‬

‫‪19‬‬

‫له‬


20

کورته‌ نامه‌کانی ئه‌وین و خۆشه‌ویستی  

کۆمه‌ڵێک کورته‌ نامه‌ی ئه‌وین و خۆشه‌ویستی