Page 1

ලයළඳියේ මූලික අූමරණු 1.මළනසිඅූ වෞඛ්‍යූිනනයූයනුූකුම්ද ඔ් ෝබර්ූ10ූිනනටූ ය දනූමළනසිඅූ වෞඛ්‍යූිනනයූ ලෝීයයූල඾ ය් ූමළනසිඅූ වෞඛ්‍යූලෆටු ූව්බබ් ධ ය් ූ ජන ළල ේූදෆනුලත්භළලයූඉශෂූනංලළීයමූව඲ශළූමලධළනයූ යොණූඅරයි මමූිනන මදීූජන ළල ේූමළනසිඅූ වෞඛ්‍යූලෆටු ූිවලි ූවළඅ්ඡාළලූඅටූභළජනයූඅරයි 2.වමනළු් ූ මහිදීූවං ් ය්ූ ඼වූ යොදළූලනුූ඼ෆබු ේූඇයි වමනළු් ූඔේ නොවු් ටූමනනයූිවිත්‍රත්ලය්ූදරයි.ූම ම් මූුද්ගල඼ය් ේූමනවූමකි නඅටූ ලනවහූ මනනය ළලය්ූදරයි ශ්‍රීූ඼ංඅළ ේූසියු ූ දනළ ල් ූ මමූලෆටවටශනූශරශළූබ඼ළ ඳො රොත් වූල් ් ූමමාමළන ය් ූවමන඼ යකු ේූ රූඳය්ූඳෆෂ඲ූමළනසිඅූ වෞඛ්‍යූිළිබබ඲ූජන ළල ේූදෆනුලත්භළලයූඉශෂූනෆංවීමූව඲ශළූවශ යෝලයූ දනූ ඼වයි 3.මළනසිඅූ වෞඛ්‍යූලෆටු ූව඲ශළූමලධළනයූ යොණූකිීමමූ ලනුලටූමලධළනයූ යොණූඅෂූයු වූප්‍රණඛ්‍ූලෆටු ූනෆයේද ඼ෝඅූ වෞඛ්‍යූවංිවධළන මූදත් ූල඼ටූමනුලූ2004ූලව ර්දීූදෆ ලනූ වෞඛ්‍යූලෆටු ූම ඳත්ලූඇත් ත්ූිව඿ළදයයි

ර් ූ

ලනූවහථළනයටූ

2030ූලවරූලනූිවටූ මයූඳෂණූවහථළනයටූඳත්ූලනූබලූ වොයළූ ලනූඇ .ූ ඼ෝඅයූුදරළූිව඿ළද ය් ූ ඳ ෂනූ ිළරිවූමික යනූ350්ූඳමණූ ලයි සුබූුදල ූල් ් ූිව඿ළදයූලෆනිූමළනසිඅූ රෝලූව්බුදර්ණ ය් මූසුලූඅෂූශෆකිූවීමයි.ූමහිූඳෂණූිළයලරූල් ් ූ මමූලෆටු ූිළිබබ඲ූමි වර් ූවශූඳවු ේූවළමළජිඅය් ූවමලූවළඅ්ඡාළූකිීමමයි 4.මළනසිඅූ රෝලූවශූ වෞඛ්‍යූිළිබබ඲ූමටූඉ ලනූල ූශෆ් ්ූ අ වේද වමනළු් ූලයළඳියේයූශරශළූමළනසිඅූ වෞඛ්‍යූව්බබ් ධූ අරූල ූශෆකිූ ඳොත්ූිළංචූණද්‍රණයූඅරූඇ මමූ රෝලූිළිබබ඲ූලෆඩිදුරූ

ොර වු ූභළ඿ළූ්‍රිත්ල ය් මූඳශසු ල් ූකියලළූමල බෝධූ

ොර වු ූදෆනලෆනීමූව඲ශළූ ම් ේූප්‍ර ්ග඾ මූෛලදයලරයළූමම ් න

ූම ම් මූමඳූිවසි් ූණද්‍රණයූඅෂූ ඳොත්ූිළංචූ සේවහබු්ූශරශළදූටවු් ඼ෝඩ්ූඅරූලෆනීමටූශෆකිය 5.වමනළු් ූලයළඳියේ මූනි඿හඳළදනූමි඼දීූල ූශෆකිූවහථළනූ මොනලළද දීඳූලයප්ත ලූමළනසිඅූ වෞඛ්‍යූශශ්‍රී ූලිත්යවය ලදී් ූවශූඳළරි භෝකයඅය් ූිවසි් ූ මමූනි඿හඳළදනූම ඼ිවූඅරයි.ූශ්‍රීූ ඼ංඅළලූුදරළූඇයේූමළනසිඅූ වෞඛ්‍යූවළයනූශය නූලක ් දූ මමූනි඿හඳළදනූමි඼ටූල ූශෆඅ අො඼ඹූ7ූඔ ටේූවළප්තුදූවංකීර්ණ ය් ූඔ්

ෝබර්ූ දලනූවයේ මූසිටූ මමූූනි඿හඳළදනූමි඼ටූලෆනීමටූශෆකිය

වෆප්ත ෆ්බබර්ූමලූවයේ මූසිටූමඳ ේූ සේවහබු්ූිළටුලූශරශළූූඔබටූම් ර්ජළ඼යූශරශළූ මමූනි඿හඳළදනූඇණවු්බූඅෂූ ශෆකිය 6.ූවමනෂ යකු ේූමි඼ූකියද මඳූිවසි් ූඉේ඼ළූසිටිනූමලමූණද඼ූල් ් ූරැූ5්ූලනූම රූරැූ20-ූ50ත්ූම රූණද඼්ූඳරි යළලූඅෂූශෆකිූන්බූඉ ළූ මල ් ය


7.ූඳරි යළලූඅෂූණදේූිළරිනෆ ම් ් ූඅළටද මමූ඼බළූ දනූමධළරූරටූුදරළූලයළප්ත ලූසිටිනූමළනසිඅූ රෝලූලක ් ූපීටළූිවිනනූවශ යෝගීූඅණ්ටළය්බූවශූ ඔවු් ේූඥළයව් ූම රූවමළනූ ඼වූ බදළූශෆ ර් 8.ූවමනේූනි඿හඳළදනූ ලෂ඲ ඳො඼ටූනිකුත්ූල් ් ූවශූලයළඳියේයූමලව් ූල් ් ූඅලදළද ලයළඳියේයූනි඼ූල඾ ය් ූශර්බභූල් ් ූඔ් ෝබර්ූමළවයටූ ය දනූ ඼ෝඅූමළනසිඅූ වෞඛ්‍යූිනනයටූවමලළීවලූ ලනූම රූවමනේූනි඿හඳළදනූලර්඿යූුදරළමූප්‍රදර්඾නයූඅරූලෆනීමූශරශළූලවරූුදරළමූජන ළල ේූදෆනුලත්භළලයූ ඉශෂූනෆංවීමූමඳ ේූමරණණයි 9.ූ මමූලෆටවටශ ් ූනිර්මළ ිූවශූප්‍රධළනූවංිවධළයඅූල් ් ූඅවුද රටූුදරළූලයළප්ත ලූසිටිනූමළනසිඅූ වෞඛ්‍යූලිත්යවය ේදී් ූවශූඳළරි භෝකයඅූඅණ්ටළය්බූිවසි් ූරැවහවී්බූවශූුදහුුූ ලෆටණළුූරැව්ූූශරශළූ මමූලයළඳියේයූනිර්මළණයූඅරනූ඼දී ඔවු් ටූවශ යෝලයූ඼බළදීමූවදශළූම රූවහ ේ්ඡාළූ වේලඅූවංලමයූවශූයු රෝඳළූවංලම මූමළනසිඅූ වෞඛ්‍යූ ලයළඳියේයූඳරිඳළ඼නූවශූව් නි ේදනූවශයූ඼බළ දයි ඼ෝඅූූ වෞඛ්‍යූවංිවධළනයූීවටූණ඼යළධළරූවඳයනූප්‍රධළනූශය නයයිූ 10.ූ මමූලයළඳියේයූව්බබ් ධ ය් ූමටූලෆඩිදුරූ

ොර වු ූ඼බළූල ූශෆකිූමළර්ලූ මොනලළද

඼ෝඅූමළනසිඅූ වෞඛ්‍යූිනනයූවශූවමනළු් ූලයළඳියේයූිළිබබ඲ලූලෆඩිදුරූ ශරශළූ඼බළූල ූශෆකිය http://www.facebook.com/WMHD2012SriLanka

ොර වු ූමඳ ේූඳශ ූ සේවහබු්ූිළටුලූ

WMHD Butterfly Project - Basics of the Project in Sinhala  
WMHD Butterfly Project - Basics of the Project in Sinhala  

This document gives details about the butterfly project.