Page 1

PÀ£ÀßqÀzÀ°è eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼À ¨sÁ±ÁAvÀgÀÀ: ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ±À²PÀĪ

-

ÀiÁgï PÀ£ÀßqÀzÀ°è

eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼À

C£ÀĪÁzÀPÉÌ

zÉÆqÀØ

ZÀjvÉæAiÉÄà EzÉ. ºÁUÉ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁ±É, ¸Á»vÀåzÀ ZÀjvÉæAiÀıÉÖà ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ C£ÀĪÁzÀzÀ ZÀjvÉæ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁ±É, ¸Á»vÀåzÀ ZÀjvÉæ

PÀ«gÁdªÀiÁUÀð (Qæ.±À.815-

877)¢AzÀ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ºÁUÉAiÉÄà F C£ÀĪÁzÀzÀ DgÀA¨sÀ PÀÆqÀ

C°èAzÀ¯ÉÃ

±ÀÄgÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ

J£ÀÄߪÀÅzÀÄ

§ºÀĪÀÄÄRåªÁzÀ ¸ÀAUÀw. E£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÉÆlÖªÉÆzÀ®Ä zÉÆgÉvÀ

UÀæAxÀªÁzÀ

jÃwAiÀÄ°è

“PÀ«gÁdªÀiÁUÀð”

eÁÕ£À¥ÀoÀåªÉÃ!

±Á¸ÀÛçUÀæAxÀ.

PÀÆqÀ

KPÉAzÀgÉ,

PÀ«gÁdªÀiÁUÀð

ErAiÀiÁV

MAzÀÄ

EzÉÆAzÀÄ C®è¢zÀÝgÀÆ

©rAiÀiÁV zÀArAiÀÄ PÁªÁåzÀ±Àð PÀÈwAiÀÄ C£ÀĪÁzÀ CxÀªÁ ¨sÁµÁAvÀgÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ w½¢gÀĪÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄÃ. 11£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÆzÀ®£Éà ¨sÁUÀzÀ°èzÀÝ ZÀAzÀægÁd£ÀÄ "ªÀÄzÀ£Àw®PÀ" PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀÝ. EzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÁªÀıÁ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ ªÉÆzÀ® PÀÈwAiÀiÁVzÉ. ºÁUÉAiÉÄÃ, CzÉÃ

±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ

"eÉÆåÃw±Áê¸ÀÛç"zÀ gÀa¹zÀ.

ºÁUÁV,

ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°èzÀÝ PÀÄjvÀÄ

ZÀAzÀægÁd

PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ

²æÃzsÀgÁZÁgÀå ªÉÆzÀ®

PÀÈw

²æÃzsÀgÁZÁgÀågÀÄ

MmÁÖgÉAiÀiÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼À C£ÀĪÁzÀPÉÌ £ÁA¢ ºÁrzÀgÀÄ JAzÉà ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. ZÀAzÀægÁd ªÀÄvÀÄÛ ²æÃzsÀgÁZÁgÀågÀ F PÀÈwUÀ¼ÀÄ C£ÀĪÁzÀ CxÀªÁ ¨sÁ±ÁAvÀgÀ JAzÀÄ

«±ÉõÀªÁV

ºÉüÀ¨ÉÃQ®è.

KPÉAzÀgÉ,

CAzÀÄ

PÀ£ÀßqÀzÀ°è MAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÀgÉ, FUÀ

ºÉÃUÉ

PÀ£ÀßqÀzÀ°è

MAzÀÄ

eÁÕ£À¥ÀoÀå

gÀZÀ£ÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÉ EAVè±ï PÀÈwAiÀÄ C£ÀĪÁzÀ CxÀªÁ ¨sÁ±ÁAvÀgÀ DVgÀÄvÀÛzÉAiÉÆà ºÁUÉAiÉÄà ¸ÀA¸ÀÌøvÀ

¥ÀÄl | 1


PÀÈwAiÀÄ C°èAzÀ

C£ÀĪÁzÀ

CxÀªÁ

DgÀA¨sÀªÁzÀ

¥ÀgÀA¥ÀgÉ

eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼À

EA¢£ÀªÀgÉUÀÆ

eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÁzÀgÉ

¨sÁ±ÁAvÀgÀªÉÃ

CxÀªÁ

CxÀªÁ

F

DzÀgÉ,

¨sÁµÁAvÀgÀzÀ°è

¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ

"eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ"

C£ÀĪÁzÀ

C£ÀĪÁzÀzÀ

ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ.

C£ÀĪÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ

DVgÀÄwÛvÀÄÛ.

JAzÀgÉ

E®èªÉAzÉä®è.

K£ÀÄ,

¨sÁµÁAvÀgÀzÀ°è

CªÀÅUÀ¼À

JzÀÄgÁUÀĪÀ

JqÀgÀÄvÉÆqÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ F ¥Àæ§AzsÀzÀ°è ªÀiÁzÀjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ZÀað¸À¯ÁVzÉ.

"eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ" JAzÀgÉãÀÄ? EzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä "eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ" JA§ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀiÁUÀ°, ±À§ÝªÁUÀ° §¼ÀPÉAiÀiÁzÀÄzÀÄ PÀAqÀħA¢®è. EAzÀÄ CzÀÄ §¼ÀPÉUÉ §gÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀt, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ C£ÀĪÁzÀ «Ä±À£ï JA§ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÉÆÃd£É. F AiÉÆÃd£É ¸ÁßvÀPÀ

¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ

ªÀÄlÖzÀ°è

ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁzÀAvÀºÀ

¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁ±ÉUÀ½UÉ C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÀ zsÉåÃAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. EAzÀÄ £ÁªÀÅ §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀ "eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ" JA§ ¥ÀjPÀ®à£É CxÀªÁ ±À§Ý PÀÆqÀ EAVè±ï£À "Knowledge Texts" ±À§ÝzÀ ¨sÁ±ÁAvÀgÀªÀ±ÉÖ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ C£ÀĪÁzÀ «Ä±À£ï£À «¸ÀÛøvÀ AiÉÆÃd£Á ªÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ, G£ÀßvÀ ²PÀëtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J¯Áè ±ÉÊPÀëtÂPÀ CxÀªÁ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ

"eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ."

¨sÁ±ÁAvÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ

ºÁUÀÆ

EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß

¨sÁgÀwÃAiÀÄ

¨sÁ±ÉUÀ¼À°è

zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà J£ïnJA£À zsÉåÃAiÀÄ. PÁ¯ÉÃdÄ

CxÀªÁ

«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ

ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁVgÀĪÀAvÀºÀ

J¯Áè

AiÀiÁªÀÅzÉà prescribed

CzsÀåAiÀÄ£À

²¹Û£À°è

¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß

¨sÁ±ÁAvÀgÀPÉÌ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è Social Sciences ªÀÄvÀÄÛ Natural

SciencesUÉ

«±ÉõÀªÁzÀ

DzÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß

¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

F

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è Social Sciences ªÀÄvÀÄÛ Natural SciencesUÉ ¸ÀA§A ¢ü¹zÀ

69

eÁÕ£À²¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß

¥ÀnÖªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

EzÀgÀ°è ¥ÀÄl | 2


HumanitiesUÉ

¸ÉÃgÀ§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ

ªÀÄvÀÄÛ

Philosophy

Comparative

Literature£ÀAvÀºÀ eÁÕ£À²¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ¸ÉÃjPÉÆArªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ «ZÁgÀ. DUÀ ºÀÄnÖPÉƼÀÄîªÀ vÁwéPÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ: "¸Á»vÀå" JAzÀgÉãÀÄ? "¸ÉÆòAiÀÄ¯ï ¸ÉÊ£Àì¸ï" CAzÀgÉ, "¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ" JAzÀgÉãÀÄ? "ºÀÄåªÀiÁå¤nøï" AiÀiÁªÀ

CAzÀgÉ,

"ªÀiÁ£À«PÀUÀ¼ÀÄ"

«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ(eÁÕ£À±ÁSÉUÀ¼ÀÄ)

¸ÉÊ£Àì¸ï"

CAzÀgÉ,

¸ÀªÀiÁd

JAzÀgÉãÀÄ? CrAiÀÄ°è

§gÀÄvÀÛªÉ?

«eÁÕ£ÀUÀ¼À

«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ(eÁÕ£À±ÁSÉUÀ¼ÀÄ)

CrAiÀÄ°è

¸ÀªÀiÁd

§gÀÄvÀÛªÉ?

"¸ÉÆòAiÀįï AiÀiÁªÀ

«eÁÕ£ÀUÀ¼À

CrAiÀÄ°è ªÀiÁ£À«PÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîvÀÛªÉÉAiÉÄÃ? ¦ü¹PÀ¯ï ¸ÉÊ£Àì¸ï CAzÀgÉ, ¨sËwPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? CªÀÅUÀ¼À CrAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ(eÁÕ£À±ÁSÉUÀ¼ÀÄ) §gÀÄvÀÛªÉ? EAvÀºÀ

dn®ªÁzÀ

¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ

GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ

CµÀÄÖ

¸ÀÄ®¨sÀªÁV

zÉÆgÀPÀĪÀÅ¢®è. EzÀPÉÌ PÁgÀt, EAVè±ï ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ®Æè EAvÀºÀzÉà UÉÆAzÀ®UÀ½gÀĪÀÅzÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ!

eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÃPÀÄ? PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉ¸ÀgÁAvÀ ¸Á»w, aAvÀPÀ eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀgÁzÀ qÁ. AiÀÄÄ.Dgï.C£ÀAvÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ

±ÀÆzÀæ

1965gÀ

¯ÉÃR£ÀzÀ°è

vÀªÀÄä

£ÁªÀÅ

FUÀ

EAVè±ï

¨ÁæºÀät,

ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀ

eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉ §UÉÎ «¸ÀÛøvÀªÁV ZÀað¹zÀÝgÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß E°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. "£ÁªÀÅ

EAV趣À°è

N¢zÀ

¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç,

¸Á»vÀå,

«eÁÕ£À,

fêÀ±Á¸ÀÛç, £ÀªÀÄä ¤vÀåfêÀ£ÀzÀ £ÁtåUÀ¼ÁUÀzÉ, §Ä¢ÞAiÀÄ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è

¤ÃgÀÄ

¨sÀÆvÀUÀ¼ÁVzÁݪÉ.

£É¯É¬Ä®èzÉ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß

C¯ÉAiÀÄĪÀ ©lÖgÉ

¨ÉÃgÉ

zÉñÀUÀ¼À°è CªÀgÀ ¸ÀªÀĸÀÛ ªÁå¥ÁgÀUÀ¼ÀÆ - ¥ÀætAiÀÄ, Hl,

¥ÀÄl | 3


dUÀ¼À, ZÁr, czÀæ¢AzÀ »rzÀÄ «eÁÕ£À ¸Á»vÀåzÀªÀgÉUÉ - MAzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ

ªÀÄÆ®PÀ

d£ÁAUÀzÀ

MlÄÖ

£ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ,

¸ÀȶÖ

MAzÀÄ

fêÀAvÀ

ErAiÀÄ

¨sÁµÉAiÀiÁV

¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. " "gÁdQÃAiÀıÁ¸ÀÛç, fêÀ£ÀPÉÌ PÉ®¸À

¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç,

£ÉÃgÀ

¸ÀA§A¢ü¹zÀ

ªÀÄ£À±Áê¸ÀÛç

±Á¸ÀÛçUÀ¼À°è

£ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ,

CAvÀºÀ

Ev猢

C£À£ÀåªÁzÀ

¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É

ªÀiÁqÀĪÀªÀ¤UÉ vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛ°£À fêÀ£ÀzÀ eÉÆvÉ - CAzÀgÉ vÀ£Àß d£ÀgÀ PÀ£À¸ÀÄ, PÁuÉÌ, ºÀA§®, «ZÁgÀUÀ¼À eÉÆvÉ wêÀæªÁzÀ

D¸ÀQÛ

DvÀAPÀ

EgÀĪÀÅzÀgÀ

ªÀÄÄSÁAvÀgÀ

¸ÁzsÀå." "¸Á»vÀåzÀ

«µÀAiÀÄ

¨ÉÃqÀ,

¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß EAVè±ï£À°è

F

gÁdQÃAiÀıÁ¸ÀÛç,

GzÁºÀgÀuÉUÉ

±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß

«zÁåyðUÀ¼ÀÄ

D

PÀ°AiÀÄĪÀ

±Á¸ÀÛçUÀ¼À

GzÀÎçAxÀUÀ¼À£ÀÄß

vÉUÉzÀÄPÉƽî. §UÉÎ

EgÀĪÀ

NzÀÄvÁÛgÉAiÉÄÃ?

¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÁßzÀgÀÆ

£ÀªÀÄä CxÀªÁ

NzÀÄvÁÛgÉAiÉÄÃ?

FUÀ

«zÁåyðUÀ¼ÀÄ NzÀĪÀÅzÀÄ - CAzÀgÉ GgÀÄ ºÀZÀÄѪÀÅzÀÄ CªÀgÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ §gɹzÀ £ÉÆÃlÄì, CzÀ£ÀÄß GgÀÄ ºÀaÑ CªÀgÀÄ

¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è

§gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ

-

¥ÀjÃPÀëPÀ¤UÉ

UÉÆvÀÄÛ, PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ½®è J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß

UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ,

UÀæAxÀUÀ½zÀÆÝ eÁÕ£ÀQÌAvÀ

FUÀ

«zÁåyðUÀ¼À MA¢µÀÄÖ

¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ

EAV趣À°è vÀ¯ÉUÉ

J®è

ºÉÆÃUÀĪÀ

ºÉZÀÑ£ÁßzÀgÀÆ

PÀ£ÀßqÀzÀ°è

-

E®è¢zÀÝgÀÆ

¸ÀºÀ-

PÀ£ÀßqÀzÀ°è F UÀ½UɬÄAzÀ¯Éà ¥ÁoÀ ºÉüÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀjUÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ ±ÀPÀå." "¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç,

ªÀÄ£À±Áê¸ÀÛç,

gÁdQÃAiÀıÁ¸ÀÛç,

EAVè±ï

¸Á»vÀå, vÀvÀé±Á¸ÀÛç, EvÁå¢UÀ¼À §UÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¦.JZï.r.¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼É®è

-

PÉÆ£ÉAiÀÄ

¥ÀPÀë

¸ÁzsÀå«gÀĪÀµÁÖzÀgÀÆ PÀÆqÀ - PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÀ°."

F

¯ÉÃR£À

¥ÀæPÀlªÁV

45

ªÀgÀĵÀUÀ¼ÉÃ

PÀ¼É¢ªÉ.

¨sÁgÀvÀ

¸ÀgÀPÁgÀ

FUÀ¯ÁzÀgÀÆ eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉ ªÀÄ£ÀUÀArgÀĪÀÅzÀÄ G£ÀßvÀ ¥ÀÄl | 4


²PÀëtzÀ ªÀÄlÖzÀ°è ºÉƸÀ PÁæAwAiÀÄ£Éßà GAlĪÀiÁrzÀgÉ D±ÀÑgÀåªÉä®è! DzÀgÉ,

PÀ£ÀßqÀzÀ°è

FUÀ

¤dªÁVAiÀÄÆ

M§â

«zÁåyðAiÀÄ

ºÀgÀªÀ£ÀÄß

«¸ÀÛj¸À®Ä

zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ

M§â

eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ

NzÀÄUÀ£À

¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁVzÉAiÉÄÃ?

w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ

ºÁVgÀ¢zÀÝ°è,

CzÀPÉÌ

PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? EAVè±ï eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÁUÀ CxÀªÁ ¨sÁ±ÁAvÀj¸ÀĪÁUÀ £ÀªÀÄUÉ JzÀÄgÁUÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ, ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀiÁzÀjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ZÀað¸ÀĪÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀå.

eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼À ¨sÁµÁAvÀgÀzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ C£ÀĪÁzÀ «Ä±À£ï vÀ£Àß AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV ºÀvÀÄÛ ¢£ÀzÀ

MAzÀÄ

C£ÀĪÁzÀ

PÀªÀÄälzÀ°è

«±ÀézÀ

ºÉ¸ÀgÁAvÀ

¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçdÕgÀ¯ÉÆè§âgÁzÀ qÁ.JA.J£ï.²æäªÁ¸ÀgÀ Social Change in Modern India J£ÀÄߪÀ UÀæAxÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ JAlÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç ¨ÉÆÃzsÀPÀjAzÀ C£ÀĪÁzÀ ªÀiÁr¹vÀÄ. CªÀgÀ°è M§âgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ£ÁßV £ÉëĸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. Social Change in Modern India ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è è Sanskritization ºÁUÀÆ Secularization ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ½ªÉ. F ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV CªÀgÀ Religion and Society among the Coorgs of South India CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è §gÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç ¨ÉÆÃzsÀPgÀÄ/C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ Sanskritization = ¸ÀA¸ÀÌøwÃPÀgÀt & ¸ÀA¸ÀÌøvÁ£ÀÄPÀgÀt JAzÀÄ ¨sÁµÁAvÀgÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÀPÉÌ PÁgÀt, ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ UÀæ»PÉAiÀÄ°èzÀÝ C¸ÀÖµÀÖvÉ. F PÀªÀÄälzÀ GzÁÏl£Á

¢ªÀ¸ÀzÀAzÀÄ

¥ÀæZÁgÀPÉÌAzÉÃ

PÀ£ÁðlPÀzÀ°è

«ÄøÀ¯ÁzÀ

C£ÀĪÁzÀ

PÀĪÉA¥ÀÄ

CzsÀåPÀëgÀÆ, ºÉ¸ÀgÁAvÀ C£ÀĪÁzÀPÀgÀÆ DzÀ

¸Á»vÀå

¥ÀæPÀluÉ

¨sÁµÁ¨sÁgÀw

ºÁUÀÆ

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ

qÁ.¥ÀæzsÁ£ï UÀÄgÀÄzÀvÀÛ

ºÁUÀÆ ªÀÄvÉÆۧ⠫zÁéA¸ÀgÀÆ, ºÉ¸ÀgÁAvÀ «ªÀıÀðPÀgÀÆ C£ÀĪÁzÀPÀgÀÆ DzÀ qÁ.¹.J£ï.gÁªÀÄZÀAzÀæ£ï PÀÆqÀ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

¥ÀÄl | 5


¥ÀĸÀÛPÀzÀ

C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ

¨sÁ±ÁAvÀgÀ

AiÀiÁªÀÅzÀÄ

Sanskritization

JAzÀÄ

J£ÀÄߪÀ

¤zsÀðj¸À¯ÁUÀzÉ

CªÀj§âgÀÆ C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ Sanskritization

¥ÀzÀzÀ

¸ÀjAiÀiÁzÀ

UÉÆAzÀ®zÀ°èzÁÝUÀ

"¸ÀA¸ÀÌøwÃPÀgÀt" J£ÀÄߪÀÅzÉÃ

¸ÀjAiÀiÁzÀ ¨sÁ±ÁAvÀgÀ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ PÁgÀt CxÀªÁ ¸ÀªÀÄxÀð£ÉAiÉÄAzÀgÉ,

¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÄß

AiÀiÁgÀÆ

C£ÀÄPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è,

AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀßµÉÖà C£ÀĸÀj¸À®Ä ¸ÁzsÀå. DzÀÝjAzÀ, ¸ÀA¸ÀÌøwÃPÀgÀtªÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¨sÁ±ÁAvÀgÀ J£ÀÄߪÀÅzÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ, PÉ®ªÀÅ C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ F ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀªÀgÀ CAzÀgÉ, ¨ÁæºÀätgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ PÀÄjvÀÄ §¼À¸À¯ÁVzÉ, DzÀÝjAzÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÁ£ÀÄPÀgÀtªÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¨sÁ±ÁAvÀgÀ JAzÀgÀÄ. PÀqÉUÉ,

JgÀqÀÆ

¨sÁ±ÁAvÀgÀUÀ¼À

PÀÄjvÀÄ

¥ÀgÀ-«gÉÆÃzsÀUÀ¼ÀÄ

ªÀåPÀÛªÁ¬ÄvÀÄ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F UÉÆAzÀ® AiÀiÁPÉ ªÀÄÆ® ±À§ÝªÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà G½¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉà ¸ÀÆPÀÛ JAzɤ¹zÀgÉ CzÀÄ vÀ¥ÉàãÀ®è. ºÁUÁzÀgÉ, JA.J£ï.²æäªÁ¸ÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ, Sanskritization JAzÀgÉãÀÄ? F ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ zÉÆgÉvÀ GvÀÛgÀ: Prof. M.N Srinivas introduced the term Sanskritization to Indian Sociology. The term refers to a process whereby people of lower castes collectively try to adopt upper caste practices and beliefs to acquire higher status. It indicates a process of cultural mobility that is taking place in the traditional social system of India.M.N Srinivas in his study of the Coorg in Karnataka found that lower castes in order to raise their position in the caste hierarchy adopted some customs and practices of the Brahmins and gave up some of their own which were considered to be impure by the higher castes. For example, they gave up meat eating, drinking liquor and animal sacrifice to their deities. They imitiated Brahmins in matters of dress, food and rituals. By this they could claim higher positions in the hierarchy of castes within a generation. The reference group in this process is not always Brahmins but may be the dominant caste of the locality. Sanskritization has occurred usually in groups who have enjoyed political and economic power but were not ranked high in ritual ranking. According to Yogendra Singh, the process of sanskritization is an endogenous source of social change. ¥ÀÄl | 6


Mackim Marriot observes that sanskritic rites are often added on to nonsanskritic rites without replacing them. Harold Gould writes, often the motive force behind sanskritisation is not of cultural imitation per se but an expression of challenge and revolt against the socioeconomic deprivations. - Religion and Society among the Coorgs of South India MmÁÖgÉAiÀiÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, PɼÀeÁwAiÀÄ d£ÀgÀÄ G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ªÉÄïÁÓwAiÀÄ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀA©PÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀ

¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß

JAzÀÄ

Sanskritization

PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è£À "¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ZÀ®£É"AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉ

ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ,

²æäªÁ¸ÀgÀÄ

E°èAiÀÄ

ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ

PÀ£ÀßqÀ

£É®zÀ

§¼À¸À®Ä

d£ÀgÀ

EAVè²£À°è

£É®zÀªÀgÁzÀ DZÀgÀuÉ,

ªÉÄʸÀÆj£ÀªÀgÁzÀ

¥ÀzÀÞwUÀ¼À

¸ÀÄ®¨sÀªÁV

lAQ¹zÀ

F

PÀÄjvÀÄ ±À§ÝPÉÌ

PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¸ÀAªÁ¢ ±À§Ý ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁUÀ¢zÀÄÝzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ PÉÆgÀvÉAiÉÄÃ(¯ÉQìPÀ¯ï UÁå¥ï) CxÀªÁ ¨sÁµÁAvÀgÀPÁgÀ£À PÉÆgÀvÉAiÉÄà J£ÀÄߪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ vÁwéPÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß JvÀÄÛvÀÛzÉ. E£ÀÄß CzÉà ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É Secularization. F ¥ÀzÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀAªÁ¢ ¥ÀzÀªÉAzÀgÉ, eÁvÁåwÃPÀgÀt CxÀªÁ zsÀªÀÄð¤gÀ¥ÉÃQëÃPÀgÀt.

EAVè±ï

±À§ÝªÁzÀ

SecularUÉ

PÀ£ÀßqÀzÀ°è

¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¥ÀzÀªÉà E®è. E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÁªÀÅ ¨¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAªÁ¢ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ - eÁvÁåwÃvÀ CxÀªÁ zsÀªÀÄð¤gÀ¥ÉÃPÀë JA§ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ §ºÀıÀºÀ, £ÀªÀÄä

zÉñÀzÀ°è

eÁw,

zsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ

¥ÀæªÀÄÄR

J¤¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ

ºÀÄnÖPÉÆArgÀ§ºÀÄzÉãÉÆÃ! DzÀgÉ, ªÀÄÆ® ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉà ¨ÉÃgÉ. "Defining secularism, Dr. M.N.Srinivas writes, "The term Secularization implies that what was previously regarded as religious is now ceasing to be such, and it also implies a process of differentiation which results in the various aspects

¥ÀÄl | 7


of society, economic, political, legal and moral, becoming increasingly discrete in relation to each other." (P.119, Social Change in Modern India) PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉ¸ÀgÁAvÀ ¸Á»w, eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀgÁzÀ PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀÄ SecularUÉ

"zsÀªÀÄð¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ"

J£ÀÄߪÀ

¸ÀAªÁ¢

¥ÀzÀªÀ£ÀÄß

§¼À¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÀÝ£ÀÄß E°è £É£À¦¹PÉƼÀÀÄzÀÄ.

£À£Àß ¨sÁµÉAiÀÄ «Äw £À£Àß eÁÕ£ÀzÀ «Äw ¥À²ÑªÀÄzÀ ºÉ¸ÀgÁAvÀ vÀvÀé±Á¸ÀÛçdÕ «mïUÀ£ï ¸ÉÖöÊ£ï "£À£Àß ¨sÁµÉAiÀÄ «Äw £À£Àß

eÁÕ£ÀzÀ

«Äw"

JAzÀÄ

ºÉüÀÄvÁÛ£É.

AiÀiÁPÉAzÀgÉ,

£ÁªÉµÉÖÃ

eÁÕ¤UÀ¼ÁzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÀµÉÖà ªÀåPÀÛ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨sÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ «ÄøÀ¯ÁzÀ ±Á¸ÀÛçªÁzÀ EAVè±ï£À "°AVé¹ÖPïì" UÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV "¨sÁµÁ±Á¸À"ÛÀÛç CxÀªÁ

"¨sÁµÁ«eÁÕ£À"

JAzÀÄ

§¼À¸ÀÄwÛzÉÝêÉ.

E°èAiÀÄÆ

¨sÁ±ÁAvÀgÀzÀ

UÉÆAzÀ® ªÀÄÄAzÀĪÀj¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ºÉ¸ÀgÁAvÀ ¨sÁµÁ«eÁÕ¤ qÉëqï Qæ¸ÀÖ¯ïgÀ What is Lingustics? J£ÀÄߪÀ MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ«zÉ.

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ

C£ÀĪÁzÀ

«Ä±À£ï

vˣ˧

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr

¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV F ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ºÀ®ªÁgÀÄ ¨sÁ±ÉUÀ½UÉ C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÀ PÀªÀÄälªÀ£ÀÄß

DAiÉÆÃf¹vÀÄÛ.

DUÀ

ZÀað¸ÀĪÀÅzÀÄ

¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ.

JzÀÄgÁzÀ What

is

¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß Lingustics?

E°è

¥ÀĸÀÛPÀzÀÀ

ªÉÆzÀ® CzsÁåAiÀÄ What Lingustics is Not F jÃw DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 'Linguistics' is a word which seems particularly prone to misinterpretation. To begin with, when people hear the name for the first time, they usually do not ask 'What is Linguistics?,' but 'What are Linguistics?' - as if the word referred to a collection of 'linguisticky' objects conveniently gathered together for exmaination, like pictures at an exhibition. It is not only surprising, though, that people should react in this way, and treat the noun as if were a thing, word like car, rather than a 'mass' one like 'mathematics.' ¥ÀÄl | 8


ªÉÄîÌAqÀ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁ±ÉUÉ, CzÀgÀ®Æè ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁ±ÉUÀ½UÉ C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ CµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÀ®è. KPÉAzÀgÉ, E°è qÉëqï Qæ¸ÀÖ¯ï EAVè±ï ¨sÁ±ÉAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ DlªÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. E°è

'What is

Linguistics?,' 'What are Linguistics?' ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ EAVè±ï ªÁåPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ, is ªÀÄvÀÄÛ are C°è£À ªÀZÀ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ. PÀ£ÀßqÀzÀ CxÀªÁ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁ±ÉUÀ¼À §ºÀĪÀZÀ£À ¸ÀégÀÆ¥À ¨ÉÃgÉAiÀÄzÀÄ. ºÁUÉAiÉÄÃ, 'linguisticky' vÀgÀºÀzÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¨sÁ±ÁAvÀj¸ÀĪÀÅzÁUÀ°, MmÁÖgÉAiÀiÁV Erà ¥ÁågÁzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è »r¢qÀĪÀÅzÁUÀ°Ã PÀµÀÖªÉÃ! C£ÀĪÁzÀzÀ°è£À EAvÀºÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨sÁ±ÉUÀÆ CzÀgÀzÉà DzÀ

eÁAiÀĪÀiÁ£À«gÀÄvÀÛzÉ,

¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ

¨sÁ±ÉAiÀÄ®Æè

lexical

gaps

EgÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. EªÉ®èªÀ£ÀÆß «ÄÃj ¤®ÄèªÀÅzÉà C£ÀĪÁzÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¸ÀªÁ®Ä. E°è ZÀað¸ÀÄwÛgÀĪÀ F "eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ"

¥À²ÑªÀÄ¢AzÀ

eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß

C£ÀĪÁzÀzÀ

§A¢gÀĪÀAvÀºÀªÀÅ. ªÀÄÆ®PÀªÀ±ÉÖÃ

ºÁUÁV,

EAvÀºÀ

N¢zÉÝêÉ,

FUÀ®Æ

NzÀÄwÛzÉÝêÉ. EAvÀºÀ C£ÀĪÁzÀPÉÌ £ÀÆgÁgÀÄ ªÀ±ÀðUÀ¼À ZÀjvÉæAiÉÄà EzÉ. RavÀªÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, ªÀ¸ÁºÀwÃPÀgÀtzÀ CzÀgÀ®Æè EAVè±ï ²PÀëtzÀ ¥sÀ®±ÀÄæwAiÉÄÃ

F

Social

Sciences

ªÀÄvÀÄÛ

Natural

Sciences.

ºÁUÁzÀgÉ,

©æn±ÀjUÀÆ ªÀÄÄAZÉ £ÀªÀÄä°è "eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ" EgÀ°®èªÉà JAzÀgÉ, RArvÀªÁVAiÀÄÆ

EzÀݪÀÅ

JAzÀÄ

¨sÁ±ÁAvÀj¹PÉƼÀÄîwÛzÉݪÀÅ

CxÀªÁ

ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ.

DUÀ®Æ

C£ÀĪÁ¢¹PÉƼÀÄîwÛzÉݪÀÅ.

£ÁªÀÅ FUÀ

EAV貤AzÀ, DUÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ¢AzÀ J£ÀÄߪÀÅzÀ±ÉÖ ªÀåvÁå¸À. DzÀgÉ, DUÀ £ÁªÀÅ CªÀ£ÀÄß F ºÉ¸Àj£À°è PÀgÉAiÀÄÄwÛgÀ°®è ºÁUÀÆ »ÃUÉ «¨sÁV¹AiÀÄÆ EgÀ°®è. ©æn±ÀjUÀÆ

ªÀÄÄAZÉ

£ÁªÀÅ

CªÀ£ÀÄß

±Á¸ÀÛçUÀæAxÀUÀ¼ÉAzÉÃ

PÀgÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ. CªÀÅ PÁªÀåzÀ ªÀiÁzÀjAiÀįÉèà EzÀݪÀÅ. EAVè±ï ²PÀëtzÀ ¥sÀ®ªÁV £ÁªÀÅ CªÀ£ÀÄß Social Sciences ªÀÄvÀÄÛ Natural Sciences JAzÀÆ, FUÀ

¥ÀÄl | 9


"eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ" JAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ. EA¢£À eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ UÀzÀåªÀiÁzÀjAiÀįÉèà EgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÁzÀgÉ, C£ÀĪÁzÀ CxÀªÁ ¨sÁ±ÁAvÀgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄUÉ zÉÆgÉwgÀĪÀ F ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ

J±ÀÖgÀ

±Á¯ÁPÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À

ªÀÄnÖUÉ

G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVªÉ

¥ÀoÀåUÀ½AzÀ

DAiÀÄÝ

JA§ÄzÀ£ÀÄß

ªÀiÁzÀjUÀ¼À

£ÀªÀÄä

ªÀÄÆ®PÀ

ZÀað¸À§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä

±Á¯Á

ªÀÄlÖzÀ°è

«eÁÕ£À

«±ÀAiÀÄzÀ°è

¨sËvÀ±Á¸ÀÛç,

gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛçUÀ¼À eÉÆvÉUÉ fêÀ±Á¸ÀÛç J£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄ«zÉ. CzÀgÀ°è PÀ±ÉÃgÀÄPÀUÀ¼ÀÄ,

CPÀ±ÉÃgÀÄPÀUÀ¼ÀÄ,

¸ÀjøÀÈ¥ÀUÀ¼ÀÄ

fêÀªÀUÀðUÀ¼À

§UÉÎ

Invertebrates,

Mammals,

PÀæªÀĪÁV,

JA§

Vertebrates,

¸À¸ÀÛ¤UÀ¼ÀÄ N¢gÀÄvÉÛêÉ. JA§

Reptiles

ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À

¨sÁ±ÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ. £ÀªÀÄUÉ CªÉ®èªÀÇ ¥ÀzÀUÀ¼ÁV ¥ÀjavÀªÉà ºÉÆgÀvÀÄ CªÉãÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀjAzÀ®è. CªÀ£ÀÄß UÀ滸À¨ÉÃPÉAzÀgÉ, £ÁªÀÅ CªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¨É£É߮ĩgÀĪÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ, ¨É£É߮ĩ®è ¢gÀĪÀ

¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ,

¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ

ºÁUÀÆ

ªÉƯÉAiÀÄÄt¸ÀĪÀ(ºÁ®Ær,

¸ÀjzÁqÀĪÀ

¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ

ªÉƯÉAiÀÄÆr)

JAzÀÄ

¨sÁ±ÁAvÀgÀ

ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß "UÀtÂvÀ" «µÀAiÀÄPÉÌ §gÀĪÀÅzÁzÀgÉ, EAVè±ï£À Addition, Subtraction, Multiplication and DivisionUÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV PÀæªÀĪÁV ¸ÀAPÀ®£À, ªÀåªÀPÀ®£À, UÀÄuÁPÁgÀ,

¨sÁUÁPÁgÀ

ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß

§¼À¸ÀÄvÉÛêÉ.

DzÀgÉ

CZÀÑUÀ£ÀßqÀzÀ°è, DqÀÄ£ÀÄrAiÀÄ°è PÀÆqÀĪÀÅzÀÄ, PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, UÀÄt¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¨sÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÉà PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. ºÁUÉAiÉÄÃ, ®WÀÄvÀÛªÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå C¥ÀªÀvÀåð(lowest common multiplier), ªÀĺÀvÀÛªÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå

C¥ÀªÀvÀåð(highest

common

multiplier)zÀAvÀºÀ

¥ÀzÀ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ.

¥ÀÄl | 10


ºÁUÁzÀgÉ, £ÀªÀÄä ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è gÀa¸ÀĪÀªÀgÀÄ ±Á¯Á «zÁåyðUÀ½AzÀ »rzÀÄ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀªÀgÉUÉ J®èjUÀÆ CxÀðªÁUÀĪÀ ¸ÀgÀ¼À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉ §¼À¸ÀĪÀÅ¢®è? J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±ÉßUÉ ¹UÀĪÀ GvÀÛgÀ ªÉÄÃ¯É §¼À¹gÀĪÀ CZÀÑUÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ Standard (²µÀ)Ö C®è! J£ÀÄߪÀÅzÀÄ.

ºÁUÁV.

gÀa¸ÀĪÀªÀgÀÄ

EAVè±ï

¥ÀzÀUÀ¼À£ÉßÃ

PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀÄÆ®zÀ

§¼À¸À¨ÉÃPÀÄ.

Standard ¥ÀzÀUÀ½UÉ

CzÀÄ

J±ÀÄÖ

DzÀ

¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß

¸ÀA¸ÀÌøvÀ

ªÀÄÆ®zÀ

PÀ±ÀÖªÁzÀÄzÁzÀgÀÆ

DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. C¸ÀA§zÀÞªÁzÀÄzÁzÀgÀÆ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉV£À PÀ£ÀßqÀzÀ eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ.

ºÁUÁzÀgÉ ¸ÀA¸ÀÌøwÃPÀgÀt=²¶ÖÃPÀgÀt? PÀ£ÀßqÀ

£ÁqÀÄ,

CA±ÀªÉAzÀgÉ,

£ÀÄr,

¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß

¥ÀæwgÉÆÃzsÀ.

F

UÀªÀĤ¹zÁUÀ

¥ÀæwgÉÆÃzsÀ

JzÀÄÝ

PÁtĪÀ

DgÀA¨sÀ¢AzÀ¯ÉÃ

PÁt¹PÉƼÀÄîvÁÛ §A¢zÉ. 12£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°èzÀÝ PÀ« £ÀAiÀĸÉãÀ vÀ£Àß

zsÀªÀiÁðªÀÄÈvÀ

¢PÀÄ̪ÀÅzÉÃ

PÀÈwAiÀÄ°èè

¸ÀPÀÌzÀªÀÄA,

-

vÀPÀÄÌzÉ

"¸ÀÄzÀÞUÀ£ÀßqÀzÉÆ¼ï ¨ÉgɸÀ¯ÉÌ

vÀA

WÀÈvÀªÀÄĪÀÄA

vÉÊ®ªÀÄĪÀÄA" JAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ©üªÀiÁ£À¢AzÀ ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛ£É. PÁgÀt,

D

PÁ®PÁÌUÀ¯ÉÃ

¸ÀA¸ÀÌøvÀ¨sÀƬĵÀÖªÁzÀ

PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß

PÁªÀåUÀ¼À°è §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. "ªÀiÁUÀð", "zÉù" ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ¨sÀƬĵÀÖªÁzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ DUÀ¯Éà «gÉÆÃzsÀ ªÀåPÀÛªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. EAvÀºÀ «gÉÆÃzsÀ 12£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀZÀ£ÀPÁgÀg(ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ¸ÀA¸ÀÌøvÀ¢AzÀ JgÀªÀ®Ä ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ¸ÀASÉå UÀt¤ÃAiÀĪÁV PÀrªÉÄ EzÉ-£ÉÆÃr: gÁªÀiÁ£ÀÄd£ï 1973).

13

£ÉAiÀÄ

±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ

DAqÀAiÀÄå,

16£ÉAiÀÄ

±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ

PÀĪÀiÁgÀªÁå¸ÀÀ ºÁUÀÆ QÃvÀð£ÀPÁgÀgÀ PÀÈwUÀ¼À®Æè ¸ÀºÀ F CA±ÀªÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ.

¥ÀÄl | 11


DzsÀĤPÀ

PÁ®zÀ°è,

PÀĪÉA¥ÀÄ

ºÁUÀÆ

ªÀÄwÛvÀgÀ

¯ÉÃRPÀgÀÄ

vÀªÀÄä

¸ÀA¸ÀÌøvÀ¨sÀƬĵÀÖ ±ÉÊ°¬ÄAzÁV nÃPÉUÉƼÀUÁVzÀÝgÀÄ. FUÀ®Æ C¥ÀjavÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ

¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß

©lÄÖ©qÀĪÀÀ

§UÉÎ

DUÁUÉÎ

PÀÆUÀÄ

PÉý

§gÀÄvÀÛ¯Éà EzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀÄAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ §¼ÀPÉUÉ PÁgÀt, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ JAzÀgÉ ²µÀÖ ¨sÁ±É. PÀ£ÀßqÀ (C)²µÀÖ ¨sÁ±É J£ÀÄߪÀ zsÉÆÃgÀuÉ. PÁgÀtªÁVvÀÄÛ. C®èzÉ, PÀ£ÀßqÀzÀ §ºÀÄ¥Á®Ä PÀ«UÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀArvÀgÀÆ PÀÆqÀ DVzÀÄÝzÀÄ PÁgÀtªÁVvÀÄÛ.

D

d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ

PÁgÀtPÁÌVAiÉÄà §¼À¸ÀĪÀ,

CZÀÑPÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß

21£ÉAiÀÄ

d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ

§¼À¹zÀgÉ

CzÀÄ

±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ®Æè ¸ÀÄ®¨sÀªÁV

²µÀÖªÀ®è

PÀÆqÀ

CxÀðªÁUÀĪÀ

JA§

PÁgÀtPÉÌ

wgÀ¸ÁÌgÀPÉÆ̼ÀUÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑVªÉ.

PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¨ÉÃPÀÄ ºÉƸÀ "£ÀÄrUÀlÄÖ" EAvÀºÀ

¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è

¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À

PÀ£ÀßqÀPÉÌ

PÀÄjvÀÄ

CAvÀºÀzÀgÀ°è §ºÀĪÀÄÄRåªÁV

ºÉƸÀ

ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÆ

"£ÀÄrUÀlÄÖ" ºÉZÀÄÑ

¤ÃqÀĪÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ.

PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¨ÉÃPÀÄ PÀ£ÀßqÀzÉÝà DzÀ

ªÁåPÀgÀt JAzÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ CzÀgÀzÉà DzÀ §gɺÀ, CzÀgÀzÉà DzÀ ªÁåPÀgÀt ¤Ãr MAzÀÄ ºÉƸÀ £ÀÄrUÀlÄÖ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɹgÀĪÀ qÁ. r.J£ï.±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä "EAVè±ï ¥ÀzÀUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀzÉÝà ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ" ¤WÀAlÄ«£À°è ¨sÁ±Á«eÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EAVè±ï ¥ÀzÀUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀzÉÝà DzÀ ¸ÀAªÁ¢ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß F jÃw ¤ÃrzÁÝgÉ.  linguistics - £ÀÄrAiÀÄjªÉÄ  phonology - G°AiÀÄjªÉÄ  verb - J¸ÀUÉÆgÉ  grammar- ¸ÉÆ®èjªÉÄ  vowel - vÉgÉAiÀÄÄ°

¥ÀÄl | 12


 short vowel - VqÀØvÉgÉAiÀÄÄ°  long vowel - GzÀÝvÉgÉAiÀÄÄ°  consonants - ªÀÄÄZÀÄÑ°UÀ¼ÀÄ ºÁUÉAiÉÄÃ,  dental- ºÀ°è£À(¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀzÀ: zÀAvÀå)  labial- vÀÄnAiÀÄ, vÀÄnAiÀÄÄ°(¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀzÀ: NµÀ×öå)  nasal- ªÀÄÆUÀÄ°(¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀzÀ: £Á¹PÀ)  information- CjªÉÄ(¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀzÀ: ªÀiÁ»w)  translation - £ÀÄrªÀiÁgÀÄ (¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀzÀ: ¨sÁµÁAvÀgÀ)  language - ¸ÉÆ®Äè(¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀzÀ:¨sÁµÉ)  example - JvÀÄÛUÉ(¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀzÀ: GzÁºÀgÀuÉ) F ¸ÀªÀĸÉå PÉêÀ® ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁV®è. £ÁªÀÅ ¥Àæw¢ £À §¼À¸ÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÀÆ EAvÀºÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. Artificial insemination"(the placing of sperm/semen in the female reproductive tract by artificial means.) EzÀPÉÌ

PÀ£ÀßqÀzÀ°ègÀĪÀ

¸ÀA¸ÀÌøvÀ

¥ÀzÀ

PÀÈvÀPÀ

UÀ¨sÀðzsÁgÀuÉ.

EzÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ¼ÀªÁV d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÆ CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ £ÀPÀ° §¹gÀÄ JAzÀÄ CZÀÑUÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÉÃ?

£ÁªÀÅ

PÀÄPÀÄÌl ¥Á®£Á E¯ÁSÉ - PÉÆý ¸ÁPÀuÉ E¯ÁSÉ

¥À±ÀÄ ¸ÀAUÉÆÃ¥À£Á E¯ÁSÉ - zÀ£À ¸ÁPÀuÉ E¯ÁSÉ

£ÉÃvÀæ aQvÁì®AiÀÄ - PÀuÁÚ¸ÀàvÉæ

zÀAvÀ aQvÁì®AiÀÄ - ºÀ¯Áè¸ÀàvÉæ ºÀ®Äè

£ÉÆÃAiÀÄÄwÛzÀÝgÉ,

"ºÀ®Äè

£ÉÆÃAiÀÄÄwÛzÉ"

J£ÀÄßvÉÛêÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ "zÀAvÀ £ÉÆÃAiÀÄÄwÛzÉ" J£ÀÄߪÀÅ¢®è. »ÃUÉ ¥ÀÄl | 13


£ÁªÀÅ

¸ÀÆPÀëöäªÁV

UÀªÀĤ¹zÀgÉ

£ÀªÀÄUÉÃ

w½AiÀÄÄvÀÛzÉ

£ÁªÀÅ

§¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀÄÝ JAzÀÄ. EAvÀºÀ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß qÁ. r.J£ï.±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢qÀÄvÁÛgÉ.

£ÀªÀÄä ¤WÀAlÄUÀ¼ÀÆ ¥ÀzÀPÉÆñÀUÀ¼ÀÆ... eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸Á»vÀåPÀ ¥ÀoÀåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ §ºÀĪÀÄÄRåªÁV ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀzÀPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ(glossaries). ¸Á»vÀåPÀ ¥ÀoÀåUÀ½UÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥ÀzÀPÉÆñÀUÀ¼À CUÀvÀå CµÁÖV ©Ã¼ÀĪÀÅ¢®è. E£ÀÄß EgÀĪÀAvÀºÀ ¸Á»vÀå «ªÀıÉðUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¥Áj¨sÁ²PÀ ¥ÀzÀPÉÆñÀUÀ¼À°è ¹UÀĪÀÅzÀÄ "¸ÉÆéÃ¥ÀdÕvÉ" ºÁUÀÆ "IÄdÄvÀé"zÀAvÀºÀ ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÉÃ! DzÀgÉ,

PÀ£ÀßqÀzÀ°è

eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼À

C£ÀĪÁzÀ

CxÀªÁ

¨sÁ±ÁAvÀgÀPÉÌ

¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁzÀ ¤WÀAlÄUÀ¼ÀÆ, ¥ÀzÀPÉÆñÀUÀ¼ÀÆ EªÉAiÉÄÃ? ºÉZÀÆÑ

PÀrªÉÄ

J¯Áè

¥ÀæPÁ±À£À

¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ

vÀªÀÄäzÉÃ

DzÀ

¤WÀAlÄUÀ¼À£ÀÄß, «µÀAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¥ÀzÀPÉÆñÀUÀ¼À£ÀÄß vÀA¢ªÉ. DzÀgÉ, CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¤WÀAlÄ CxÀªÁ ¥ÀzÀPÉÆñÀ ºÉƸÀzÁV K£À£ÁßzÀgÀÆ ºÉüÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀnÖzÉAiÉÄÃ? GvÀÛgÀ "E®è." PÀ£ÀßqÀzÀ°è FUÁUÀ¯Éà §AzÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ ¥ÀzÀPÉÆñÀUÀ¼À°è CvÀåAvÀ «²µÀÖ, PÀ£ÀßqÀzÀ eÁAiÀĪÀiÁ£ÀPÉÌ MUÀÄΪÀAvÀºÀ ¥ÀzÀPÉÆñÀUÀ¼À°è qÁ. r.J¸ï.²ªÀ¥Àà£ÀªÀgÀ EAVè±ï-PÀ£ÀßqÀ ªÉÊzÀå ¥ÀzÀPÉÆñÀ(¸ÀÄ¢üÃgï ¥ÀæPÁ±À£À, ªÉÆzÀ® ªÀÄÄzÀæt 1973, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄzÀæt 1987) UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁzÀÄzÀÄ. qÁ. ²ªÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀzÀ CjPÉAiÀÄ°è F jÃw ºÉüÀÄvÁÛgÉ: "PÀ£ÀßqÀzÀ°è

ªÉÊzÀå

PÀlÄÖªÀÅzÁUÀĪÀÅzÉÃ,

vÁAwæPÀ ¸ÀjAiÉÄÃ,

¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀzÉÃ

JA©Ã

¥ÀÄl | 14


«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀZÉð ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀªÀÅ. CªÀ£ÀÄß PÁ®ªÀÇ PÀ£ÀßqÀ

d£ÀvÉAiÀÄÆ

ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß

PÀæªÉÄÃt

PÀ£ÀßqÀzÀ°è

§UɺÀj¸ÀÄvÀÛªÉ. ¥ÁoÀ

ºÉüÀ®Ä

C£ÀÄPÀÆ°¸ÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß F QgÀÄPÁtÂPÉAiÀÄ GzÉÝñÀªÀ®è. ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛç ¥ÀzÀUÀ¼À

PÀ°ªÀªÀjUÉ

CxÀð

F

E¤vÁzÀgÀÆ

¥ÀzÀPÉÆñÀ¢AzÀ

vÁAwæPÀ

ºÉƼÉAiÀįÉA§ÄzÀÄ

£À£Àß

D±ÀAiÀÄ. ¥ÀzÀzÀ CxÀð ºÉƼÉzÀgÉ, EAVèµÀ°ègÀĪÀ vÁAwæPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅ

E£ÀÆß

CxÀð«®èzÀ

JµÉÆÖÃ

ZÉ£ÁßV

PÉêÀ®

§¼À¸À§ºÀÄzÀÄ.

¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÁV

ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛçUÀ¼À

E®èªÁzÀgÉ

G½AiÀÄÄvÀÛªÉ.

«¨sÁUÀUÀ¼À

¥ÀjtvÀgÀÆ

¥ÀzÀUÀ¼À ¤dªÁzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉýzÁUÀ ¸ÉÆÃfUÀ¥ÀnÖzÁÝgÉ. EzÀÄ PÉêÀ® PÉÆqÀĪÀ ¥ÀzÀPÉÆñÀªÉà ºÉÆgÀvÀÄ, CxÀð ºÉüÀĪÀ ¤WÀAl®è. DzÀÝjAzÀ ªÉÊzÀåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ«®èªÀjUÉ F ¥ÀzÀPÉÆñÀ CµÁÖV »r¸À¯ÁgÀzÀÄ."

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ "ªÉÊzÀåPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ºÀÄlÄÖ, gÀZÀ£É" qÁ. ²ªÀ¥Àà£ÀªÀÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ CªÀÄÆ®å PÀÈw. F PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀÄCZÀÄÑ ºÁQ¹zÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ªÉÊzÀå¯ÉÆÃPÀPÉÌ ªÀiÁvÀæªÀ®è, PÀ£ÀßqÀ eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÉ zÉÆqÀØ ¸ÀºÁAiÀĪÁ¢ÃvÀÄ. 2003gÀ°è PÀÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ. ºÀA¦AiÀÄ ¥Àæ¸ÁgÁAUÀzÀªÀgÀÄ ºÉÆgÀvÀA ¢gÀĪÀ,

qÁ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ

«eÁÕ£ÀUÀ¼À

¥Áj¨sÁ¶PÀ

zÁªÉÄèAiÀĪÀgÀAiÀÄ

¥ÀzÀPÉÆñÀ"ªÀÅ

¸ÀA¥Á¢¹gÀĪÀ

¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ

"¸ÀªÀiÁd

zÀȶ֬ÄAzÀ

ºÉƸÀvÀÄ, «²µÀÖªÀÇ J¤¹zÀgÀÆ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ¸ÉÆîÄvÀÛzÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀ ºÉüÀĪÀ ºÁUÉ ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç, CxÀð±Á¸ÀÛç, gÁdå±Á¸ÀÛç, EwºÁ¸À, ªÀiÁ£ÀªÀ±Á¸ÀÛç,

¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð,

ªÀÄ£À±Áê¸ÀÛç

ºÁUÀÆ

eÁ£À¥ÀzÀ

«µÀAiÀÄUÀ¼À°è §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 F MAzÉà PÉÆñÀzÀ°è C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ¸Á«gÀzÀµÀÄÖ DAUÀè ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ½UÉ

¥Áj¨sÁ¶PÀ

CxÀðUÀ½gÀĪÀ

F

¥ÀzÀPÉÆñÀzÀ°è

CUÀvÀå«gÀĪÀ°è ºÉaÑ£À «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

¥ÀÄl | 15


DzÀgÉ, F ¥ÀzÀPÉÆñÀzÀ°è PÁt¹UÀĪÀÅzÀÄ £ÀÆgÀPÉÌ vÉÆA§vÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ. EAvÀºÀ ¥ÀzÀPÉÆñÀUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¤WÀAlÄUÀ¼À°è "¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ" JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¯ÁUÀĪÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ

EAVè±ï-PÀ£ÀßqÀ

¤WÀAlÄ,

f

ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ

¤WÀAlÄ, J¯ï J¸ï ±ÉõÀVjgÁAiÀÄgÀ ¤WÀAlÄ, ¥Àæ±ÁAvï ªÀiÁqÀÛgÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÆñÀ, ¥ÀzÀPÉÆñÀ,

PÀ£ÁðlPÀ

gÁdå

«eÁÕ£À

£ÀªÀPÀ£ÁðlPÀzÀ

¥ÀjµÀvï

«eÁÕ£À

¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ

¥ÀzÀ

«ªÀgÀt

«eÁÕ£À PÉÆñÀ

ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÁªÀŪÀÅ EzÀPÉÌ ºÉÆgÀvÉãÀ®è. AiÀiÁªÀ

¤WÀAlÄUÀ¼ÀÆ,

PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß

¥ÀzÀPÉÆñÀUÀ¼ÀÆ

¤ÃV¸ÀĪÀ

¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß

PÀ£ÀßqÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁr®è.

ºÁUÁV,

eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼À C£ÀĪÁzÀ CxÀªÁ ¨sÁ±ÁAvÀgÀPÉÌ CvÀåAvÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÀÇ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÀÇ

DzÀ

¤WÀAlÄUÀ¼ÀÄ

ªÀÄvÀÄÛ

¥ÀzÀPÉÆñÀUÀ¼À

gÀZÀ£É

§ºÀĪÀÄÄRå ªÀiÁvÀæªÀ®è, EzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀĪÀ §ºÀÄzÉÆqÀØ ¸ÀªÁ®Ä PÀÆqÀ. EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉqÀ« ºÉƸÀzÁV PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À CvÀåAvÀ dgÀÆgÁVzÉ. D PÁgÀt¢AzÀ¯ÉÃ. PÀ£ÀßqÀ eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼À C£ÀĪÁzÀ CxÀªÁ ¨sÁ±ÁAvÀgÀ ºÉƸÀ £ÀÄrUÀlÖ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃQzÉ.

¸ÀÄlÄÖ ¸ÉÆøÀĪÀ¥ÀgÀAf «zÉåAiÀÄ PÀ°AiÉÆÃt, PÀ°¸ÉÆÃt! EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉqÀ« ºÉƸÀzÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉ¸ÀgÁAvÀ £ÀªÀåPÀ«

qÁ.

UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ

£ÀÄrAiÀÄĪÀ ºÁUÉ,

CrUÀgÀÄ

vÀªÀÄä

MAzÀÄ

PÀªÀ£ÀzÀ°è

"CUɪÁUÉÎ ªÉÆzÀ®Ä PÉÆñÁªÀ¸ÉÜ ªÀÄtÄÚ; PɼÀPÉÌ, vÀ¼ÀPÉÌ UÀÄzÀÝ°AiÉÆwÛ PÀÄQÌzÀgÉ PÀArÃvÀÄ UÉgÉ«ÄjªÀÄ a£ÀßzÀ¢gÀÄ, ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÉÆøÀĪÀ¥ÀgÀAf «zÉåUÀ¼À E£ÁßzÀgÀÆ PÉÆAZÀ PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ; ºÉÆ£Àß PÁ¬Ä¹, »rzÀÄ §r¢µÀÖ zÉêÀvÁ ¥ÀÄl | 16


«UÀæºÀPÉÆÌV¸ÀĪÀ C¸À®ÄPÀ¸ÀħÄ" PÀ£ÀßqÀPÉÌ FUÀ ¤dªÁVAiÀÄÆ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨sÁ±ÉAiÀÄ eÁÕ£ÀzÀ ºÉÆ£ÀߣÀÄß PÁ¬Ä¹ »rzÀÄ §rzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ «UÀæºÀzÀ gÀÆ¥ÀPÉÌ

MVιPÉƼÀÄîªÀ

"C¸À®Ä

PÀ¸ÀħÄ."

£ÀªÀÄä

eÁÕ£À¥ÀoÀåUÀ¼À

C£ÀĪÁzÀ CxÀªÁ ¨sÁ±ÁAvÀgÀzÀ ¥ÀæQæAiÉÄ F eÁr£À°è ¸ÁVzÀgÉ ¤dPÀÆÌ CxÀð¥ÀÆgÀÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁxÀðPÀ J¤¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¥ÀÄl | 17

Knowedge Text Translation in Kannada: Problems and Challenges  

Hitherto, the discourse on translation has dealt with only literary texts. This essay deal with Knowlege Texts i.e. non-literay texts, it c...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you