Page 1

1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

•!267& åÑæÏ 0245& ./ ä•+$,ã•*'() ÏÇ$%& -3

ä!"#$ ã!% &'(

49


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

9:6;<* åÑæÏ 4678* 2/ Ñ+,. ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#)* -3-1 ÑÏ 9ÜÜ:6>7* ÊC6ÜÜ;<* í!ÜÜIåÑæÏ ÑÏ ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜOÑÏ ¡Ó!ÜÜEÇ ]6ÜÜ>I FÜÜ/

HÜ.ÇF@ æ !ÜIå!GÜ,%ÇÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( =Ü. Ú+Ü>?@ ÒÇ ¡Ï+ÜA+@ Ê!ÜBCDÇ Ó!EÇF/

`ÜÜa æ V#ÜÜOÑÏ1QN1P ä!ÜÜ"H@FI ¡V#ÜÜOÑÏ1QN_P ÒFÜÜ'JÇ ¡V#ÜÜOÑÏ1LN5P äÇFÜÜ^* í!ÜÜIä!XÜÜEÇ

#ÜÜOÑÏ 51N5MÜÜ6*F* 2ÜÜ/ ¡13KL-13KK 9:6ÜÜ;<* á!ÜÜE ÑÏ Ñ+ÜÜ,. 9J!ÜÜB ÔÒ+ÜÜ@Â

ä!ÜÜEÇFc í!ÜÜIä!XÜÜEÇ ÑÏ N&ÜÜEÇ V#ÜÜOÑÏTN0P íÑ+ÜÜ,. ]6G%!ÜÜ6@ ÒÇ F*b!ÜÜ/ V#ÜÜOÑÏ11NRP

¡9%ÇÏÑ!ÜÜ. åÑæÏ ÑÏ VFÜÜ8%331S5L3P #ÜÜOÑÏ Q0N3 ¡9ÜÜE!U$Ñ!. åÑæÏ ÑÏ VFÜÜ8%QR3ST3QP

¡V#ÜÜOÑÏ1NLP ãCÜÜ[Ç ¡V#ÜÜOÑÏ1NRP ä!XÜÜEFJ ¡V#ÜÜOÑÏ1N1P F^ÜÜ$+/ ¡V#ÜÜOÑÏ0N_P 9J!>ÜÜ$

ÑÏ VFÜÜÜ8%KS115P #ÜÜÜOÑÏ 1N0 ¡#ÜÜÜ$ÑÇ 9ÜÜÜE!U$Ñ!. åÑæÏ ÑÏ VFÜÜÜ8%5RSKQTP #ÜÜÜOÑÏ TNQ

#ÜÜOÑÏ HÜÜ6% ¡V#ÜÜOÑÏ3NQP ä!XÜÜEÏF. æ V#ÜÜOÑÏ3N0P íHÜÜ.F@ ¡V#ÜÜOÑÏRNTP ä!XÜÜd:"

íÇ 2ÜÜÜYFZ íFÜÜÜX.Ï åÑæÏ ÑÏ VFÜÜÜ8%TSTT0P #ÜÜÜOÑÏ 0NK æ 9ÜÜÜ;;W* íFÜÜÜX.Ï åÑæÏ

íÇFÜ/ N&ÜEÇ #ÜOÑÏ 3NTÒÇ FÜX>. 9Ü:6>7* ÊC6Ü;<* í!ÜIåÑæÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&'(

åÑæÏ ÑÏ FÜÜ8% 1 ¡FÜÜ8% R FÜÜI ÒÇ 9ÜÜ'[F\* Ñ+ÜÜD 2ÜÜ/ ¡FÜÜG[Ï ÊÑ!ÜÜ'B 2ÜÜ/ N#ÜÜ%ÏF. ã!ÜÜ%&ÜÜ'(

¡2Ü,\% 2Ü/ 9:6Ü;<* åÑæÏ Ó!ÜEÇ FÜ/ ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( eÜ[Ò+* ÏÑ+Ü@ ÑÏ FX,6/ Ê!BCDÇ

ÑÏ FÜÜ8% 1 ¡FÜÜ8% 1T FÜÜI ÒÇ ¡9%ÇÏÑ!ÜÜ. åÑæÏ ÑÏ FÜÜ8% R ¡FÜÜ8% 5 FÜÜI ÒÇ ¡9ÜÜE!U$Ñ!.

NÏ+$ 2)AÇF@ ä 2/ Ø+/F@ í!IÑÇÏ+>% æ áæ#A

ÒÇ æ 9ÜÜ;;W* íFÜÜX.Ï åÑæÏ ÑÏ FÜÜ8% 1 ¡FÜÜ8% 101 FÜÜI ÒÇ ¡#ÜÜ$ÑÇ 9ÜÜE!U$Ñ!. åÑæÏ N#%ÏF. ã!%&'( íÇ 2YFZ íFX.Ï åÑæÏ ÑÏ F8% 1 ¡F8% 1RQ FI

ä!"#$ ã!% &'(

50


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

138E-1388 ,.!/# á24 ÑÏ ,.!/# åÑæÏ 7.9:# ;< Ñ)=( ä2>?@ã2+ABC ÏÇ?D# -3-1 ÑÇÏ)*+

•'•()Ñ•% åÑæÏ 423634 &52

•'•()Ñ•% åÑæÏ *)ÑÇ 52846 •$ÇÏÑ•% åÑæÏ

&6

331593 &40

íÇ +,-. í-/%Ï åÑæÏ 6660 %1 !!"# í&'(Ï åÑæÏ 8115 %1

ä!"#$ ã!% &'(

51


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!"#$ ã!% &'(

52


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

?3@A-?3@@ +,./01 á!4 ÑÏ ä!64Ç æ +,./01 åÑæÏ 7.891 :; Ñ)<= ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#>1 -3-2 ÑÇÏ)*% 160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

(:ÇÏÑ*' åÑæÏ

(,*.+Ñ*' åÑæÏ

•+ÑÇ (,*.+Ñ*' åÑæÏ

ä!"#$ ã!% &'(

íÇ "C•• í•0'Ï åÑæÏ

•••Ç••• æ "••#$%&'

()*•+ ä*,Ç•-

( •./ ä*,Ç•-

ä*0,Ï•'

•&+•

ã1•Ç

íÑ*$02 æ á*34Ñ*&5

6$ ÏÑÇ

78

ä*9:Ò

ä*;<4•=

å*>:*4•'

ä*0?#;

Ò•@)Ç

ä*0,•)

ä*0?5•# æ ä*0?$,

äÇ••=

ä*.•,

í<'•4

Ï<•

A•æ<8

ä1$;

( •B ä*9•* ÑÐÂ

ä*0,Ò•-

ä*4•'

(8•+ ä*9•* ÑÐÂ

ÓÑ*C

äÇÑ•:Ò*4

ä*&DEÇ

í•FÑ ä*,Ç•-

äÇ•&G

20,000

0

(HH2G í•0'Ï åÑæÏ

53


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!>?Ç æ :;7<=+ åÑæÏ 6789+ 02 Ñ,./ ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#*+ -3-1 áæ#) -! ./0

í(•!Ï

ä••123 ÇÏ

•**+,

38,538 25,604 12,092 60,087 18,041 11,033 10,825 142,433 11,082 9,743 63,969 8,304 26,417 12,994 18,976 18,416 43,649 22,083 12,564 10,692 33,562 17,266 7,106 17,791 25,369 18,299 52,329 19,866 14,139 18,660 20,919 822,848

394 76 6 602 198 2 4,247 16 17 636 250 50 82 93 433 45 106 37 149 76 37 105 142 41 50 139 86 8,115

íÇ &'() í(•!Ï 437 166 52 366 51 48 1,166 114 53 382 26 401 92 149 277 430 120 25 65 397 203 46 56 169 62 340 63 544 123 237 6,660

•••"#Ñ•! %#ÑÇ

•••"#Ñ•!

2,299 1,308 394 3,492 2,453 155 74 22,295 338 417 2,935 30 1,361 704 1,276 721 1,944 819 1,281 263 1,221 486 383 370 666 151 1,627 500 1,401 730 752 52,846

ä!"#$ ã!% &'(

20,625 14,369 6,070 35,535 7,468 6,151 6,107 51,454 5,386 6,220 32,675 4,588 18,253 7,029 11,146 10,724 23,848 12,220 6,220 6,368 19,789 9,883 4,077 9,567 10,398 8,578 29,616 11,838 5,685 10,221 11,526 423,634

• ÇÏÑ•!

ä•••Ç

14,783 :@A$ ä!BC!2ÑР9,685 :2AD ä!BC!2ÑР5,570 E72ÏÑÇ 20,092 ä!F9GÇ 7,922 ÒA'HÇ 4,674 ãICÇ 4,596 AF$,2 63,271 äÇAF+ 5,228 íÑ!7>J2 æ á!=KÑ!FL 3,036 :2,M) ä!?ÇAN 27,341 í,OÑ ä!?ÇAN 3,660 :H!P$ ä!?ÇAN 6,152 ä!>?Ò,N 5,119 ä!B%Ò 6,323 ä!MP? 6,601 ä!>QL,;2 æ ä!>Q7? 16,994 ÓÑ!R 8,879 SCæT@ 4,932 U@ 3,959 ä!>?ÏA/ 12,006 ä!KA/ 6,618 å!.%!KA/ 2,600 #PVÇAC,2 æ 0C,;7WF/ 7,761 ä!>Q;" 14,031 äI7" 9,508 ä!>?AH 20,604 äÇÑ#%Ò!K 7,424 íT/AK 6,459 ä!"TKAX 7,447 äÇ#PX 8,318 ÏTC 331,593 Ñ,./ E/

••ÏÑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

54


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

9:/;<* åÑæÏ 6/78* 14 Ñ0% ã!/. å!+,%ÇÏ ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#)* -3-2 ¡ä!YÜÜFÏG> ¡ä!YÜÜbc0:4 æ ä!YÜÜb/F ¡G^ÜÜ$04 ¡ãDÜÜ[Ç í!ÜÜIä!YÜÜFÇ O&ÜÜFÇ U#ÜÜQÑÏ3OSP

HÜ>ÇGA æ !ÜIå!+Ü,%ÇÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( =Ü> Ú0Ü?@A ÒÇ ¡Ï0ÜB0A Ê!ÜCDEÇ Ó!FÇG4

í!ÜÜIåÑæÏ ÑÏ íÇå#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( d/ÜÜI ä!YÜÜFGJ æ #ÜÜ?eÇG[04 æ 1ÜÜ[0:/+^> ¡å!ÜÜ,%!AG>

1ÜÜÜ4 ¡K3LM-K3LL 9:/ÜÜÜ;<* á!ÜÜÜF ÑÏ Ñ0ÜÜÜ% ã!ÜÜÜ/. å!+ÜÜÜ,%ÇÏ ÑÏ 9J!ÜÜÜC ÔÒ0ÜÜÜAÂ

ä!YÜÜb:" í!ÜÜIä!YÜÜFÇ ÑÏ æ #TYÜÜ$Ç#% Ñ0ÜÜ% ã!ÜÜ/. å!+ÜÜ,%ÇÏ ÑÏ 9ÜÜ:/?7* ÊD/ÜÜ;<*

ÑÏ UGÜÜ8%LR235P #ÜÜQÑÏ VO3 ¡9ÜÜF!T$Ñ!> åÑæÏ ÑÏ UGÜÜ8%KLKRLS5P #ÜÜQÑÏ M5O5NÜÜ/*G*

9J!?ÜÜÜ$ ä!ÜÜÜFÇGf ¡U#ÜÜÜQÑÏSOLP ä!YÜÜÜFÒ0f ¡U#ÜÜÜQÑÏSOWP =ÜÜÜ/4ÏÑÇ ¡U#ÜÜÜQÑÏSO5P

SOS æ 9ÜÜÜ;;X* íGÜÜÜY>Ï åÑæÏ ÑÏ UGÜÜÜ8%2MWP #ÜÜÜQÑÏ SO2 ¡#ÜÜÜ$ÑÇ 9ÜÜÜF!T$Ñ!> åÑæÏ

ÑÏ ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜQÑÏ HÜÜ/% ¡U#ÜÜQÑÏKOSP 940ÜÜTB ä!ÜÜFÇGf æ U#ÜÜQÑÏKOSP

ÒÇ 9Ü'[G\* Ñ0ÜE 1Ü4 ¡GÜ+[Ï ÊÑ!Ü'C 1Ü4 O#Ü%ÏG> ã!Ü% &Ü'( 9%ÇÏÑ!Ü> åÑæÏ ÑÏ UG8%ZP #QÑÏ

ÑÏ GYÜÜ,/4 Ê!ÜÜCDEÇ íÇGÜÜ4 O&ÜÜFÇ #ÜÜQÑÏ KO2ÒÇ GÜÜY?> 9ÜÜ:/?7* ÊD/ÜÜ;<* í!ÜÜIåÑæÏ

åÑæÏ ÑÏ GÜÜÜ8% K ¡GÜÜÜ8% 23 GÜÜÜI ÒÇ ¡9ÜÜÜF!T$Ñ!> åÑæÏ ÑÏ GÜÜÜ8% KZ ¡GÜÜÜ8% KW GÜÜÜI

í!ÜIÑÇÏ0?% æ áæ#ÜB ¡1Ü,\% 1Ü4 9:/Ü;<* åÑæÏ Ó!ÜFÇ GÜ4 ä!"#Ü$ ã!Ü%&'( g[Ò0* ÏÑ0A

GÜÜI ÒÇ æ 9ÜÜ;;X* íGÜÜY>Ï åÑæÏ ÑÏ GÜÜ8% K ¡GÜÜ8% ZVK GÜÜI ÒÇ ¡#ÜÜ$ÑÇ 9ÜÜF!T$Ñ!>

OÏ0$ 1)BÇGA ä 14 Ø04GA

O#%ÏG> ã!%&'( 9%ÇÏÑ!> åÑæÏ ÑÏ G8% K ¡G8% 3KW2V ÑÏ 9ÜÜ:/?7* ÊD/ÜÜ;<* í!ÜÜIåÑæÏ ÑÏ ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜQÑÏ ¡Ó!ÜÜFÇ ]/ÜÜ?I GÜÜ4 íÑ0ÜÜ,> ]/+%!ÜÜ/A ÒÇ G*a!ÜÜ4 U#ÜÜQÑÏKKO5P _ÜÜ` æ U#ÜÜQÑÏ22OLP äÇGÜÜ^* í!ÜÜIä!YÜÜFÇ

ä!"#$ ã!% &'(

55


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

1389<1388 •!=+>- á•' ÑÏ •!=+>- åÑæÏ ?=@A- BC Ñ•$ ã•=D å•EF$ÇÏ ä•G*)ã•$HIJ ÏÇ*K- <3<3 ÑÇÏ•;$

•'•()Ñ•% åÑæÏ 181805 &96

*)ÑÇ •'•()Ñ•% åÑæÏ 8235 &4 •++,- í/7%Ï åÑæÏ •$ÇÏÑ•% åÑæÏ

29:

6

&0.16

&0.003

ä!"#$ ã!% &'(

56


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!"#$ ã!% &'(

57


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

A38B-A388 +,./01 á!2 ÑÏ ä!62Ç æ +,./01 åÑæÏ 7.9:1 ;< Ñ)% ã!.= å!>?%ÇÏ ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#@1 -3-4 ÑÇÏ)*% 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000

.?ÇÏÑ0- åÑæÏ

.2041Ñ0- åÑæÏ

!1ÑÇ .2041Ñ0- åÑæÏ

ä!"#$ ã!% &'(

••

!"#Ç$%&' æ (%&)*+,-

./0"1 ä02Ç$3

ä04"2

5*'ÏÑÇ

.'&46 ä02Ç$3

7%æ8•

íÑ0*9:' æ á0;<Ñ0,=

ä0>?Ò

ä09@=&)' æ ä09@*2

ä0A8<$B

ä09@)A

$,1&'

ä092Ï$-

ãC%Ç

äC*A

Ò$D/Ç

å0E?0<$-

äÇ!"B

ä092$/

Ï8%

í8-$<

äÇÑ!?Ò0<

.'$F ä0>%0'ÑÐÂ

ä0<$-

.•$1 ä0>%0'ÑÐÂ

ä092Ò&3

í&GÑ ä02Ç$3

ÓÑ0H

ä0,IJÇ

äÇ$,K

2,000 0

.LL:K í$9-Ï åÑæÏ

58


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!?@Ç æ ;</=>+ åÑæÏ 7/8:+ 46 Ñ1% ã!/0 å!,.%ÇÏ ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#*+ -3-2 áæ#) 6) 7:; ä•%•<=(ÇÏ 8,934 8,180 3,087 16,607 4,674 4,082 3,931 19,123 3,338 3,247 11,120 2,705 11,003 3,505 3,010 3,699 12,709 3,334 1,716 3,976 8,513 5,145 2,556 3,812 4,219 5,411 8,123 6,120 3,742 5,215 5,507 190,343

•2245 í/&)Ï

íÇ -./0 í/&)Ï

,+ÑÇ •'•*+Ñ•) 254 287 21 384 301

297

4,065 54 34 549 28 91 74 128 339 142 198 167

19 161

297

-

481 135 75 101 147 8,235

ä!"#$ ã!% &'(

•'•*+Ñ•) 8,680 7,893 3,066 16,223 4,373 4,081 3,931 14,761 3,284 3,213 10,570 2,677 10,912 3,431 2,882 3,699 12,370 3,192 1,518 3,976 8,346 5,145 2,556 3,793 4,057 5,411 7,641 5,985 3,667 5,112 5,360 181,805

•(ÇÏÑ•)

1

1

1 1

2 6

ä•&'Ç

$%ÏÑ

;AB$ ä!CD!6ÑР;6BE ä!CD!6ÑРF/6ÏÑÇ ä!G:HÇ ÒB'IÇ ãJDÇ BG$16 äÇBG+ íÑ!/?K6 æ á!>LÑ!GM ;61N) ä!@ÇBO í1PÑ ä!@ÇBO ;I!Q$ ä!@ÇBO ä!?@Ò1O ä!C%Ò ä!NQ@ ä!?RM1<6 æ ä!?R/@ ÓÑ!S TDæUA VA ä!?@ÏBW ä!LBW å!.%!LBW #QXÇBD16 æ 4D1</,GW ä!?R<" äJ/" ä!?@BI äÇÑ#%Ò!L íUWBL ä!"ULBY äÇ#QY ÏUD Ñ1.W FW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

59


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

74=@A* åÑæÏ <=>?* ;9 íÏ89Ñ!: 7245 ./!1 å!+,%ÇÏ ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#)* -3-3 7ÜÜG!X$Ñ!: åÑæÏ ÑÏ 8ÜÜ?% K ¡8ÜÜ?% V 8ÜÜI ÒÇ æ 7%ÇÏÑ!ÜÜ: åÑæÏ ÑÏ 8ÜÜ?% 6 ¡8ÜÜ?% V 8ÜÜI ÒÇ

HÜ:Ç8/ æ !ÜIå!+Ü,%ÇÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( BÜ: ÚCÜ2D/ ÒÇ ¡ÏCÜ1C/ Ê!Ü5EFÇ Ó!GÇ89

Ó!ÜÜGÇ 8ÜÜ9 ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( .ÜÜYÒC* ÏÑCÜÜ/ ÑÏ 8[ÜÜ,=9 Ê!ÜÜ5EFÇ íÇ8ÜÜ9 P#ÜÜ%Ï8: ã!ÜÜ%&ÜÜ'(

¡K3LM-K3LL 74=ÜÜ@A* á!ÜÜG ÑÏ íÏ89Ñ!ÜÜ: 7ÜÜ245 ./!ÜÜ1 å!+ÜÜ,%ÇÏ ÑÏ 7J!ÜÜ5 ÔÒCÜÜ/Â

PÏC$ ;)1Ç8/ ä ;9 ØC98/ í!IÑÇÏC2% æ áæ#1 ¡;,Z% ;9 74=@A* åÑæÏ

#ÜÜÜÜRÑÏ KTPS æ 7%ÇÏÑ!ÜÜÜÜ: åÑæÏ ÑÏ W8ÜÜÜÜ?%SKTUVLVQ #ÜÜÜÜRÑÏ LOPLNÜÜÜÜ=*8* ;ÜÜÜÜ9 7Ü'Y8Z* ÑCÜF ;Ü9 ¡8Ü+YÏ ÊÑ!Ü'5 ;Ü9 P#Ü%Ï8: ã!Ü% &Ü'( 7G!X$Ñ!: åÑæÏ ÑÏ W8?%3OUTMSQ

ä!"#$ ã!% &'(

60


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

1389-1388 •!+,./ á•' ÑÏ •!+,./ åÑæÏ 0+:;/ <= íÏ>=Ñ•% •*!• ?••@ å•AB$ÇÏ ä•CD)ã•$EFG ÏÇDH/ -3-5 ÑÇÏ•*$

•$ÇÏÑ•% åÑæÏ 214787 &86 •'•()Ñ•% åÑæÏ 35492 &14

ä!"#$ ã!% &'(

61


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!"#$ ã!% &'(

62


•9ÇÏÑ•- åÑæÏ

ä!"#$ ã!% &'( ••••• ä••Ç!"

#•$Ç!%&' æ (%&)*+,-

•'&./ ä••Ç!"

ä•0•Ï!-

ä•01)2

ã3%Ç

íÑ•*04' æ á•56Ñ•,7

ä•.••

ä•89Ò

:;

!,•&'

<*'ÏÑÇ

äÇ#•=

ä•0•Ò&"

Ï>%

å•?9•6!-

ä•017&)' æ ä•01*•

ä•2>6!=

@%æ>;

•'!A ä•8%•'ÑÐÂ

í>-!6

ä•0•!•

Ò!B•Ç

ä3*2

ä•6!-

äÇÑ#9Ò•6

ÓÑ•C

•;!• ä•8%•'ÑÐÂ

ä•,DEÇ

í&FÑ ä••Ç!"

äÇ!,G

1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

D3EF-D3EE +,./01 á!2 ÑÏ ä!42Ç æ +,./01 åÑæÏ 5.781 9: íÏ;:Ñ!< +*,= >?!@ å!AB%ÇÏ ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#C1 -3-6 ÑÇÏ)*% 70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

•••.•Ñ•- åÑæÏ

63


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!BCÇ æ 15=@A+ åÑæÏ <=>?+ ;9 íÏ89Ñ!: 1257 /0!) å!,.%ÇÏ ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#*+ -3-3 áæ#) 6) 7:;

í/&)Ï

ä•%•<=(ÇÏ

•2245

11,771 6,603 4,395 14,109 7,446 3,775 4,284 63,459 3,889 2,085 19,130 1,779 4,655 4,133 3,905 5,157 11,506 5,640 4,134 2,789 7,842 5,154 1,823 3,695 7,558 6,673 11,163 6,658 5,512 4,497 5,060 250,279

-

íÇ -./0 í/&)Ï

-

•'•*+Ñ•) ,+ÑÇ

•'•*+Ñ•)

-

ä!"#$ ã!% &'(

2,623 1,121 594 2,965 773 83 448 5,670 614 311 3,353 75 882 653 520 669 2,216 1,185 460 170 1,325 843 209 122 1,074 812 1,999 1,538 522 669 994 35,492

•(ÇÏÑ•)

ä•&'Ç

9,148 1D8$ ä!EF!9ÑР5,482 198G ä!EF!9ÑР3,801 H=9ÏÑÇ 11,144 ä!I?JÇ 6,673 Ò8'KÇ 3,692 ãLFÇ 3,836 8I$M9 57,789 äÇ8I+ 3,275 íÑ!=BN9 æ á!A0Ñ!IO 1,774 19MP) ä!CÇ8Q 15,777 íMRÑ ä!CÇ8Q 1,704 1K!2$ ä!CÇ8Q 3,773 ä!BCÒMQ 3,480 ä!E%Ò 3,385 ä!P2C 4,488 ä!BSOM59 æ ä!BS=C 9,290 ÓÑ!T 4,455 UFæVD 3,674 WD 2,619 ä!BCÏ8: 6,517 ä!08: 4,311 å!.%!08: 1,614 #2XÇ8FM9 æ ;FM5=,I: 3,573 ä!BS5" 6,484 äL=" 5,861 ä!BC8K 9,164 äÇÑ#%Ò!0 5,120 íV:80 4,990 ä!"V08Y 3,828 äÇ#2Y 4,066 ÏVF 214,787 ÑM.: H:

$%ÏÑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

64


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

1<:=>* åÑæÏ 9:;8* 27 1/0æÏ í!.å!+,%ÇÏ ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#)* -3-4 ÑÏ 1ÜÜ<:B;* ÊG:ÜÜ=>* í!ÜÜ.åÑæÏ ÑÏ ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜSÑÏ ¡Ó!ÜÜIÇ ^:ÜÜB. JÜÜ7

KÜ@ÇJD æ !Ü.å!+Ü,%ÇÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( ?Ü@ ÚAÜBCD ÒÇ ¡ÏAÜEAD Ê!ÜFGHÇ Ó!IÇJ7

æ W#ÜÜSÑÏ4NQNR ÒJÜÜ'0Ç ¡W#ÜÜSÑÏ5XQLR äÇJÜÜ_* ¡W#ÜÜSÑÏ5XQMR ä!ÜÜ"KDJ. í!ÜÜ.ä!/ÜÜIÇ

2ÜÜ7 ¡L3MN-L3MM 1<:ÜÜ=>* á!ÜÜI ÑÏ 1ÜÜ/0æÏ í!ÜÜ.å!+ÜÜ,%ÇÏ ÑÏ 10!ÜÜF ÔÒAÜÜDÂ

ÑÏ Q&ÜÜÜIÇ W#ÜÜÜSÑÏXLQNR íÑAÜÜÜ,@ ^:+%!ÜÜÜ:D ÒÇ J*`!ÜÜÜ7 W#ÜÜÜSÑÏ34Q5R ä!_8ÜÜÜSÇ

WJÜÜ8%3MT664R #ÜÜSÑÏ X6Q3 ¡1ÜÜI!V$Ñ!@ åÑæÏ ÑÏ WJÜÜ8%NNTMU4R #ÜÜSÑÏ 6PQMOÜÜ:*J*

¡W#ÜÜSÑÏPQ6R ä!/ÜÜIJ0 ¡W#ÜÜSÑÏ6QUR J_ÜÜ$A7 ¡W#ÜÜSÑÏUQ3R 10!BÜÜ$ ä!ÜÜIÇJa í!ÜÜ.ä!/ÜÜIÇ

XQ6 ¡1ÜÜ==Y* íJÜÜ/@Ï åÑæÏ ÑÏ WJÜÜ8%4TX65R #ÜÜSÑÏ XQN ¡#ÜÜ$ÑÇ 1ÜÜI!V$Ñ!@ åÑæÏ ÑÏ

¡W#ÜÜSÑÏLXQ5R ä!/ÜÜIÏJ@ ¡W#ÜÜSÑÏLXQ3R ä!/ÜÜbcA<7 æ ä!/ÜÜb:I ¡W#ÜÜSÑÏLLQ3R ãGÜÜ\Ç

2ÜÜZJ[ íJÜÜ/@Ï åÑæÏ ÑÏ WJÜÜ8%6MLR #ÜÜSÑÏ UQ5 æ 1%ÇÏÑ!ÜÜ@ åÑæÏ ÑÏ WJÜÜ8%3TM45R #ÜÜSÑÏ

KÜÜ:% ¡W#ÜÜSÑÏL4QUR íKÜÜ@JD æ W#ÜÜSÑÏL3QMR 17AÜÜVE ä!ÜÜIÇJa ¡W#ÜÜSÑÏLXQPR ä!/ÜÜb<"

åÑæÏ ÑÏ JÜ8% X ¡JÜ8% 3 JÜ. ÒÇ 1Ü'\J]* ÑAÜH 2Ü7 ¡JÜ+\Ï ÊÑ!Ü'F 2Ü7 Q#Ü%ÏJ@ ã!% &'( íÇ

#ÜÜSÑÏ L4QXÒÇ JÜÜ/B@ 1ÜÜ<:B;* ÊG:ÜÜ=>* í!ÜÜ.åÑæÏ ÑÏ ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜSÑÏ

L ¡JÜÜ8% 35 JÜÜ. ÒÇ ¡#ÜÜ$ÑÇ 1ÜÜI!V$Ñ!@ åÑæÏ ÑÏ JÜÜ8% L ¡JÜÜ8% 4 JÜÜ. ÒÇ ¡1ÜÜI!V$Ñ!@

åÑæÏ Ó!ÜÜIÇ JÜÜ7 ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( dÜÜ\ÒA* ÏÑAÜÜD ÑÏ J/ÜÜ,:7 Ê!ÜÜFGHÇ íÇJÜÜ7 Q&ÜÜIÇ

JÜÜ. ÒÇ æ 1%ÇÏÑ!ÜÜ@ åÑæÏ ÑÏ JÜÜ8% L ¡JÜÜ8% 3M JÜÜ. ÒÇ ¡1ÜÜ==Y* íJÜÜ/@Ï åÑæÏ ÑÏ JÜÜ8%

QÏA$ 2)EÇJD ä 27 ØA7JD í!.ÑÇÏAB% æ áæ#E ¡2,]% 27 1<:=>*

Q#%ÏJ@ ã!%&'( íÇ 2ZJ[ íJ/@Ï åÑæÏ ÑÏ J8% L ¡J8% XL6

ä!"#$ ã!% &'(

65


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

1389?1388 @A7B; á"& ÑÏ @A7B; åÑæÏ CADE; *F .GæÏ í"Hå"IJ!ÇÏ ä"K)(ã"!LMN ÏÇ)O; ?3?> ÑÇÏ<=!

)(ÑÇ &"'(Ñ"# åÑæÏ 38664 %26 &"'(Ñ"# åÑæÏ 99804 %68

*+,- í,.#Ï åÑæÏ íÇ 681 %0/46 77:; í,.#Ï åÑæÏ !ÇÏÑ"# åÑæÏ 4265 %3 3845 %3

ä!"#$ ã!% &'(

66


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!"#$ ã!% &'(

67


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

=38>-=388 !"#$%& á'( ÑÏ ä')(Ç æ !"#$%& åÑæÏ *#+,& ./ !)0æÏ í'1å'24•ÇÏ ä'567ã'•9:; ÏÇ6<& -3-8 ÑÇÏ••• 35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

('ÇÏÑ%" åÑæÏ

(-%+CÑ%" åÑæÏ

6CÑÇ (-%+CÑ%" åÑæÏ

ä!"#$ ã!% &'(

íÇ F>#G í#/"Ï åÑæÏ

••••• ä••Ç!"

!#•$%

ã&'Ç

(•)Ç!'$% æ *'$+,-#.

íÑ•,/0% æ á•12Ñ•#3

4'æ56

ä•/•!•

7,%ÏÑÇ

ä•/•Ï!.

ä•852!9

:6

ä•;<Ò

í!"#$

å%&'%$#"

()*+, ä%-Ç#.

ä%/012

ä342

Ï!5

äÇ678

äÇÑ6'Ò%$

Ò#9:Ç

()#; ä%<5%)ÑÐÂ

ä%/-Ò*.

ä%/0=*1) æ ä%/04-

ä%+7-

ÓÑ%>

ä%$#"

ä%?@AÇ

(B#C ä%<5%)ÑÐÂ

í*DÑ ä%-Ç#.

äÇ#?E

5,000

0

(HHIE í#/"Ï åÑæÏ

68


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!1@Ç æ 0=:>?+ åÑæÏ 8:;<+ 57 012æÏ í!/å!,.%ÇÏ ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#*+ -3-4 áæ#) 6) 7:;

í/&)Ï

ä•%•<=(ÇÏ

•2245

8,834 4,848 2,117 7,606 4,481 1,374 1,209 34,643 1,542 2,895 9,381 632 5,018 2,431 6,145 5,986 6,512 1,696 2,404 2,247 6,823 2,794 1,460 2,898 2,935 1,960 4,470 2,723 2,286 3,848 3,061 147,259

196 39

íÇ -./0 í/&)Ï 60 51

327 198 2 2,265 4 17 393

180 40

92 38 68 46 173 12 64 18 59 20

99

60

38 69

49 35

28 51 47 21 9 54 24 4,265

681

•'•*+Ñ•) ,+ÑÇ 1,794 1,011 373 2,300 2,040 153 73 15,604 271 383 2,135 2 1,080 584 1,143 691 1,436 515 551 263 933 469 383 339 465 148 884 361 1,198 586 496 38,664

ä!"#$ ã!% &'(

•'•*+Ñ•) 6,546 3,566 1,603 4,979 2,243 1,176 1,088 16,535 1,227 2,423 6,012 541 3,682 1,804 4,848 4,707 4,731 1,161 1,788 1,966 5,140 2,270 1,077 2,161 2,419 1,659 3,539 2,307 1,079 3,064 2,463 99,804

•(ÇÏÑ•) 238 181 141

43 48 59 72 781 89 65 5 48 542 103 8 1 642

370 153 34 144 78 3,845

ä•&'Ç

$%ÏÑ

0AB$ ä!CD!7ÑР07BE ä!CD!7ÑРF:7ÏÑÇ ä!G<HÇ ÒB'2Ç ãIDÇ BG$J7 äÇBG+ íÑ!:1K7 æ á!?LÑ!GM 07JN) ä!@ÇBO íJPÑ ä!@ÇBO 02!Q$ ä!@ÇBO ä!1@ÒJO ä!C%Ò ä!NQ@ ä!1RMJ=7 æ ä!1R:@ ÓÑ!S TDæUA VA ä!1@ÏBW ä!LBW å!.%!LBW #QXÇBDJ7 æ 5DJ=:,GW ä!1R=" äI:" ä!1@B2 äÇÑ#%Ò!L íUWBL ä!"ULB/ äÇ#Q/ ÏUD ÑJ.W FW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

69


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

91=?@* åÑæÏ <=4>* :; 94$68 ã/12 í!.å!+,%ÇÏ ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#)* -3-5 ÑÏ 9ÜÜ1=C4* ÊG=ÜÜ?@* í!ÜÜ.åÑæÏ ÑÏ ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜRÑÏ ¡Ó!ÜÜIÇ _=ÜÜC. JÜÜ;

6ÜBÇJE æ !Ü.å!+Ü,%ÇÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( AÜB Ú/ÜCDE ÒÇ ¡Ï/ÜF/E Ê!Ü2GHÇ Ó!IÇJ;

9aJÜÜ$ ä!ÜÜD]!;ÑР¡U#ÜÜRÑÏ5ZPMQ äÇJÜÜ`* ¡U#ÜÜRÑÏZ[P[Q ä!ÜÜ"6EJ. í!ÜÜ.ä!YÜÜIÇ

¡L3MN-L3MM 91=ÜÜ?@* á!ÜÜI ÑÏ 94ÜÜ$68 ã/ÜÜ12 í!ÜÜ.å!+ÜÜ,%ÇÏ ÑÏ 9K!ÜÜ2 ÔÒ/ÜÜEÂ

U#ÜÜRÑÏVNP0Q íÑ/ÜÜ,B _=+%!ÜÜ=E ÒÇ J*b!ÜÜ; U#ÜÜRÑÏ[[P7Q ä!`>ÜÜRÇ æ U#ÜÜRÑÏ53P7Q

UJÜÜ>%5SN3LQ #ÜÜRÑÏ V0P0 ¡9ÜÜI!T$Ñ!B åÑæÏ ÑÏ UJÜÜ>%L5S705Q #ÜÜRÑÏ 53PLOÜÜ=*J* :ÜÜ;

ÑÏ 9ÜÜ1=C4* ÊG=ÜÜ?@* í!ÜÜ.åÑæÏ ÑÏ íÇå#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( c=ÜÜ. ÒJÜÜ'KÇ ä!YÜÜIÇ P&ÜÜIÇ

¡9ÜÜ??\* íJÜÜYBÏ åÑæÏ ÑÏ UJÜÜ>%3S[V3Q #ÜÜRÑÏ LLPZ ¡íÇ :ÜÜWJX íJÜÜYBÏ åÑæÏ ÑÏ

ä!ÜÜIÇJe ¡U#ÜÜRÑÏNP[Q dÜÜa í!ÜÜ.ä!YÜÜIÇ ÑÏ æ &ÜÜ$Ç#% 94ÜÜ$68 ã/ÜÜ12 í!ÜÜ.å!+ÜÜ,%ÇÏ

ÑÏ UJÜÜÜ>%VS0N0Q #ÜÜÜRÑÏ 7PL æ #ÜÜÜ$ÑÇ 9ÜÜÜI!T$Ñ!B åÑæÏ ÑÏ UJÜÜÜ>%VS[53Q #ÜÜÜRÑÏ MP3

ä!YÜÜÜIJK ¡U#ÜÜÜRÑÏL3PZQ J`ÜÜÜ$/; ¡U#ÜÜÜRÑÏLVP7Q ãGÜÜÜ]Ç ¡U#ÜÜÜRÑÏLVPZQ 9;/ÜÜÜTF

Z ¡JÜ>% LL JÜ. ÒÇ 9Ü']J^* Ñ/ÜH :Ü; ¡JÜ+]Ï ÊÑ!Ü'2 :Ü; P#Ü%ÏJB ã!Ü%&'( 9%ÇÏÑ!B åÑæÏ

æ U#ÜÜÜRÑÏL5P3Q AÜÜÜ=;ÏÑÇ ¡U#ÜÜÜRÑÏL5PVQ #ÜÜÜCXÇJ]/; æ :ÜÜÜ]/1=+`B ¡U#ÜÜÜRÑÏL[P5Q

JÜÜ. ÒÇ ¡íÇ :ÜÜWJX íJÜÜYBÏ åÑæÏ ÑÏ JÜÜ>% L ¡JÜÜ>% 5 JÜÜ. ÒÇ ¡9ÜÜI!T$Ñ!B åÑæÏ ÑÏ JÜÜ>%

ÊG=Ü?@* í!Ü.åÑæÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( #ÜRÑÏ 6Ü=% ¡U#ÜRÑÏLZP[Q 9K!C$ ä!IÇJe

åÑæÏ ÑÏ JÜÜÜ>% L ¡JÜÜÜ>% LV JÜÜÜ. ÒÇ ¡9ÜÜÜ??\* íJÜÜÜYBÏ åÑæÏ ÑÏ JÜÜÜ>% L ¡JÜÜÜ>% N

fÜÜ]Ò/* ÏÑ/ÜÜE ÑÏ JYÜÜ,=; Ê!ÜÜ2GHÇ íÇJÜÜ; P&ÜÜIÇ #ÜÜRÑÏ L7P0ÒÇ JÜÜYCB 9ÜÜ1=C4*

P#%ÏJB ã!%&'( 9%ÇÏÑ!B åÑæÏ ÑÏ J>% L ¡J>% L[ J. ÒÇ æ #$ÑÇ 9I!T$Ñ!B

:Ü; Ø/Ü;JE í!Ü.ÑÇÏ/C% æ áæ#ÜF ¡:Ü,^% :Ü; 91=Ü?@* åÑæÏ Ó!ÜIÇ JÜ; ä!"#Ü$ ã!%&'( PÏ/$ :)FÇJE äÂ

ä!"#$ ã!% &'(

70


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

138961388 •:;+<- á•! ÑÏ •:;+<- åÑæÏ =;>?- &@ •>#AB ã.:C í•Då•EF•ÇÏ ä•G$#ã••HIJ ÏÇ$K- 6369 ÑÇÏ./•

$#ÑÇ •!•"#Ñ•• åÑæÏ 2453 %8

íÇ &'() í(*•Ï åÑæÏ

5931 %20

•++,- í(*•Ï åÑæÏ •!•"#Ñ•• åÑæÏ

3423

15705

%12

%53 ••ÇÏÑ•• åÑæÏ

2090 %7

ä!"#$ ã!% &'(

71


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!"#$ ã!% &'(

72


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

13DE-13DD +,./24 á!5 ÑÏ ä!65Ç æ +,./24 åÑæÏ 8.9:4 ;< +9$=> ã),? í!@å!AB%ÇÏ ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#C4 -3-10 ÑÇÏ)*% 7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

!AÇÏÑ"3 åÑæÏ

!%"9$Ñ"3 åÑæÏ

)$ÑÇ !%"9$Ñ"3 åÑæÏ

ä!"#$ ã!% &'(

íÇ .I•* í•43Ï åÑæÏ

Ò•••Ç

!•"#$ ä"%Ç•&

'(

)#*Ç•+,- æ .+,/0123

ä"45/6

•2$,-

70-ÏÑÇ

ä"4%Ï•3

ã8+Ç

!-,9: ä"%Ç•&

íÑ"04;- æ á"<=Ñ"2>

ä"4%••

í?3•=

ä"@AÒ

B+æ?(

!-•C ä"@+"-ÑÐÂ

ä806

ä"9#%

å"DA"=•3

äÇ)#E

Ï?+

ä"6?=•E

ä"45>,/- æ ä"450%

äÇÑ)AÒ"=

ä"=•3

!(•$ ä"@+"-ÑÐÂ

ä"4%Ò,&

í,FÑ ä"%Ç•&

ä"2GHÇ

ÓÑ"I

äÇ•2J

1,000

0

!KK;J í•43Ï åÑæÏ

73


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!BCÇ æ 61>@A+ åÑæÏ =>8?+ ;< 68$9: ã012 í!/å!,.%ÇÏ ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#*+ -3-5 áæ#) -! ./0

í(•!Ï

ä••123 ÇÏ

•**+,

1,381 568 378 1,889 143 416 360 6,379 434 421 1,734 159 1,589 492 661 1,193 1,896 537 266 396 1,348 669 303 322 656 448 1,314 457 1,072 814 907 29,602

198 37 6 269

1,609 12 237 158 12 14 47 260 33 19 90 56 9 54 95 20 41 85 62 3,423

•••"#Ñ•!

íÇ &'() í(•!Ï

%#ÑÇ

377 115 52 366

167 10

51 48 938 74 53 322 26 302 92 111 277 361 120 25 65 348 168 46 56 169 62 340 63 544 123 237 5,931

2 1 1,074 13

210

145 99 28 5 30 169 19

114 17 12 40 3 52 4 105 43 91 2,453

ä!"#$ ã!% &'(

•••"#Ñ•!

619 304 271 998 43 278 283 2,758 261 273 880 93 986 309 419 685 972 318 184 256 741 373 235 218 344 314 724 281 312 531 442 15,705

• ÇÏÑ•!

20 102 49 46 100 85 28 74 95 150 40 44 51 112 154 134 47 57 56 55 55 22 27 49 69 103 89 70 32 75 2,090

ä•••Ç

••ÏÑ

6DE$ ä!FG!<ÑР6<EH ä!FG!<ÑРI><ÏÑÇ ä!J?KÇ ÒE'LÇ ãMGÇ EJ$0< äÇEJ+ íÑ!>BN< æ á!AOÑ!JP 6<0Q) ä!CÇER í0SÑ ä!CÇER 6L!T$ ä!CÇER ä!BCÒ0R ä!F%Ò ä!QTC ä!BUP01< æ ä!BU>C ÓÑ!V WGæ9D XD ä!BCÏEY ä!OEY å!.%!OEY #TZÇEG0< æ ;G01>,JY ä!BU1" äM>" ä!BCEL äÇÑ#%Ò!O í9YEO ä!"9OE/ äÇ#T/ Ï9G Ñ0.Y IY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

74


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

9:4;<* åÑæÏ 24+8* 01 !/å#+$Ò,. ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#)* -3-6 ¡F[ÜÜ$,1 ¡ãCÜÜXÇ ¡ÒFÜÜ'JÇ ¡ä![8ÜÜRÇ ¡=ÜÜ41ÏÑÇ ¡9ÜÜ1F^ ä!ÜÜ@X!1ÑР¡9_FÜÜ$ ä!ÜÜ@X!1ÑÐÂ

IÜ>ÇF. æ !Ü/å!GÜH%ÇÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( =Ü> Ú,Ü?@. ÒÇ ¡Ï,ÜA,. Ê!ÜBCDÇ Ó!EÇF1

¡9J!?ÜÜ$ ä!ÜÜEÇF` ¡í,ÜÜaÑ ä!ÜÜEÇF` ¡91,ÜÜWA ä!ÜÜEÇF` ¡íÑ!ÜÜ4\b1 æ á!ÜÜ<.Ñ![c

MOP6NÜÜ4*F* 0ÜÜ1 ¡K3LM-K3LL 9:4ÜÜ;<* á!ÜÜE ÑÏ !ÜÜ/å#+ÜÜ$Ò,. ÑÏ 9J!ÜÜB ÔÒ,ÜÜ.Â

¡ä!\ÜÜEÏF> ¡dÜÜ_ ¡ZXæIÜÜ_ ¡ÓÑ!ÜÜe ¡ä!\ÜÜfc,:1 æ ä!\ÜÜf4E ¡ä!W?ÜÜE ¡ä!ÜÜ@%Ò ¡ä!\ÜÜEÒ,`

9ÜÜE!W$Ñ!> åÑæÏ ÑÏ UFÜÜ8%6SV65Q #ÜÜRÑÏ 7P3 ¡9%ÇÏÑ!ÜÜ> åÑæÏ ÑÏ UFÜÜ8%77S35TQ #ÜÜRÑÏ

¡äÇÑ#ÜÜ%Ò!. ¡ä!\ÜÜEFJ ¡äC4ÜÜ" ¡ä!\ÜÜf:" ¡#ÜÜ?gÇFX,1 æ 0ÜÜX,:4G[> ¡å!ÜÜH%!.F> ¡ä!ÜÜ.F>

0Ü1 ¡FÜGXÏ ÊÑ!Ü'B 0Ü1 P#Ü%ÏF> ã!Ü%&Ü'( #Ü$ÑÇ 9ÜE!W$Ñ!> åÑæÏ ÑÏ UF8%M5Q #RÑÏ VPK æ

ÊC4ÜÜ;<* í!ÜÜ/åÑæÏ ÑÏ íÇå#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( h4ÜÜ/ ÏIÜÜX æ äÇ#ÜÜ?/ ¡ä!ÜÜ"I.F/ ¡íIÜÜ>F.

ÑÏ FÜÜ8% K ¡FÜÜ8% KT FÜÜ/ ÒÇ ¡9%ÇÏÑ!ÜÜ> åÑæÏ ÑÏ FÜÜ8% KK ¡FÜÜ8% KO FÜÜ/ ÒÇ 9ÜÜ'XFY* Ñ,ÜÜD

iÜÜXÒ,* ÏÑ,ÜÜ. ÑÏ F\ÜÜH41 Ê!ÜÜBCDÇ íÇFÜÜ1 æ #W\ÜÜ$Ç#% !ÜÜ/å#+ÜÜ$Ò,. ÑÏ 9ÜÜ:4?+*

ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜ$ÑÇ 9ÜÜE!W$Ñ!> åÑæÏ ÑÏ FÜÜ8% K ¡FÜÜ8% L7M FÜÜ/ ÒÇ æ 9ÜÜE!W$Ñ!> åÑæÏ

0Ü1 Ø,Ü1F. í!Ü/ÑÇÏ,?% æ áæ#ÜA ¡0ÜHY% 0Ü1 9:4Ü;<* åÑæÏ Ó!ÜEÇ FÜ1 ä!"#Ü$ ã!%&'(

P#%ÏF>

PÏ,$ 0)AÇF. äÂ

ÑÏ 9ÜÜ:4?+* ÊC4ÜÜ;<* í!ÜÜ/åÑæÏ ÑÏ ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜRÑÏ ¡Ó!ÜÜEÇ Z4ÜÜ?/ FÜÜ1 í!Ü/ä!\ÜEÇ P&ÜEÇ U#ÜRÑÏVPVQ íÑ,ÜH> Z4G%!Ü4. ÒÇ F*]!Ü1 U#ÜRÑÏKPTQ äÇFÜ[* ä!\EÇ

ä!"#$ ã!% &'(

75


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

1389-1388 •!,/2: á•' ÑÏ •!,/2: åÑæÏ ;,<=: >? •@å*<)Ò••Â ä•A*)ã•$BCD ÏÇ*E: -3-11 ÑÇÏ•+$

•$ÇÏÑ•% åÑæÏ 77354 &93

•'•()Ñ•% åÑæÏ 6065 &7

*)ÑÇ •'•()Ñ•% åÑæÏ 95

&0.11

ä!"#$ ã!% &'(

76


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!"#$ ã!% &'(

77


52ÇÏÑ0/ åÑæÏ 5806#Ñ0/ åÑæÏ

ä!"#$ ã!% &'( ã••Ç

!"#$%

&'

()*Ç!•$% æ +•$,-."/

ä012Ò

Ò!34Ç

5%$67 ä08Ç!9

:-%ÏÑÇ

ä06)8

ä0;<=$,% æ ä0;<-8

ä0;8Ï!/

>•æ?'

ä0@?A!B

í?/!A

540)# ä08Ç!9

íÑ0-;C% æ á0DAÑ0"=

ä0;8Ò$9

å0E20A!/

ä0;<,@

äÇ()B

5%!F ä01•0%ÑÐÂ

ä0;8!4

Ï?•

5'!# ä01•0%ÑÐÂ

ä0A!/

ä•-@

ä0"GHÇ

äÇÑ(2Ò0A

ÓÑ0I

äÇ!"J

í$KÑ ä08Ç!9

1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

138A-1388 +,./04 á!5 ÑÏ ä!65Ç æ +,./04 åÑæÏ 9.:;4 <= !>å#:$Ò)? ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#@4 -3-12 ÑÇÏ)*% 8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

(#ÑÇ 5806#Ñ0/ åÑæÏ

78


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!>?Ç æ :;5<=+ åÑæÏ 45,8+ 12 !0å#,$Ò./ ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#*+ -3-6 áæ#) 6) 7:;

í/&)Ï

ä•%•<=(ÇÏ

•2245

4,548 3,096 1,119 5,004 1,071 397 684 6,876 1,879 1,095 7,116 1,824 1,924 1,038 1,238 1,248 6,498 1,325 718 1,284 4,636 1,943 964 2,252 4,844 3,099 5,880 1,575 1,399 2,732 4,208 83,514

íÇ -./0 í/&)Ï

•'•*+Ñ•) ,+ÑÇ

•'•*+Ñ•) 230

140

95

2,526

782 288 72

477

470 174 163

412

-

-

95

ä!"#$ ã!% &'(

331 6,065

•(ÇÏÑ•)

ä•&'Ç

4,318 :@A$ ä!BC!2ÑР3,096 :2AD ä!BC!2ÑР1,119 E52ÏÑÇ 4,864 ä!F8GÇ 1,071 ÒA'HÇ 397 ãICÇ 684 AF$.2 4,255 äÇAF+ 1,879 íÑ!5>J2 æ á!=/Ñ!FK 1,095 :2.L) ä!?ÇAM 6,334 í.NÑ ä!?ÇAM 1,536 :H!O$ ä!?ÇAM 1,852 ä!>?Ò.M 1,038 ä!B%Ò 1,238 ä!LO? 1,248 ä!>PK.;2 æ ä!>P5? 6,021 ÓÑ!Q 1,325 RCæS@ 718 T@ 1,284 ä!>?ÏAU 4,166 ä!/AU 1,769 å!V%!/AU 964 #OWÇAC.2 æ 1C.;5XFU 2,089 ä!>P;" 4,844 äI5" 3,099 ä!>?AH 5,468 äÇÑ#%Ò!/ 1,575 íSUA/ 1,399 ä!"S/A0 2,732 äÇ#O0 3,877 ÏSC 77,354 Ñ.VU EU

$%ÏÑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

79


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

:?2@A* åÑæÏ =2>5* ;< :4!56%Ç921 Ê!+,./ ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#)* -3-7 ÑÏ :ÜÜ?2D>* ÊG2ÜÜ@A* í!ÜÜLåÑæÏ ÑÏ ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜTÑÏ ¡Ó!ÜÜ,Ç ^2ÜÜDL 9ÜÜ<

KÜCÇ9/ æ !ÜLå!IÜJ%ÇÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( BÜC Ú.ÜDE/ ÒÇ ¡Ï.ÜF./ Ê!Ü4GHÇ Ó!,Ç9<

R&ÜÜÜ,Ç W#ÜÜÜTÑÏQR0S íÑ.ÜÜÜJC ^2I%!ÜÜÜ2/ ÒÇ 9*_!ÜÜÜ< W#ÜÜÜTÑÏN00R0S Ò9ÜÜÜ'MÇ ä!6ÜÜÜ,Ç

;ÜÜ< ¡N38O-N388 :?2ÜÜ@A* á!ÜÜ, ÑÏ :4!ÜÜ56%Ç921 Ê!ÜÜ+,./ÑÏ :M!ÜÜ4 ÔÒ.ÜÜ/Â

¡ä!6ÜÜ,Ò.` ¡:M!DÜÜ$ ä!ÜÜ,Ç9` ¡9aÜÜ$.< ¡ãGÜÜ\Ç ¡BÜÜ2<ÏÑÇ ¡:ÜÜ<91 ä!ÜÜE\!<ÑÐÂ í!ÜÜLä!6ÜÜ,Ç

W9ÜÜ5%3XUQ8YS #ÜÜTÑÏ X8R7 ¡:ÜÜ,!V$Ñ!C åÑæÏ ÑÏ W9ÜÜ5%78U8N0S #ÜÜTÑÏ QORNPÜÜ2*9*

¡ä!6ÜÜ,9M ¡äG2ÜÜ" ¡ä!6ÜÜ+?" ¡å!ÜÜJ%!/9C ¡ÓÑ!ÜÜb ¡ä!6ÜÜ+c.?< æ ä!6ÜÜ+2, ¡ä!VDÜÜ,

#ÜÜTÑÏ 0RN æ #ÜÜ$ÑÇ :ÜÜ,!V$Ñ!C åÑæÏ ÑÏ W9ÜÜ5%XUZ88S #ÜÜTÑÏ XRX ¡:%ÇÏÑ!ÜÜC åÑæÏ ÑÏ

ÑÏ :ÜÜ?2D>* ÊG2ÜÜ@A* í!ÜÜLåÑæÏ ÑÏ íÇå#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( d2ÜÜL äÇ#ÜÜDL æ íKÜÜC9/

Ñ.ÜÜH ;ÜÜ< ¡9ÜÜI\Ï ÊÑ!ÜÜ'4 ;ÜÜ< R#ÜÜ%Ï9C ã!ÜÜ%&ÜÜ'( :ÜÜ@@[* í9ÜÜ6CÏ åÑæÏ ÑÏ W9ÜÜ5%80S

#ÜÜÜTÑÏ KÜÜÜ2% ¡W#ÜÜÜTÑÏ0RXS ä!ÜÜÜ/9C ä!6ÜÜÜ,Ç ÑÏ æ #V6ÜÜÜ$Ç#% :4!ÜÜÜ56%Ç921 Ê!ÜÜÜ+,./

åÑæÏ ÑÏ 9ÜÜ5% X ¡9ÜÜ5% 7 9ÜÜL ÒÇ ¡:ÜÜ,!V$Ñ!C åÑæÏ ÑÏ 9ÜÜ5% 7 ¡9ÜÜ5% N0 9ÜÜL ÒÇ :ÜÜ'\9]*

íÇ9Ü< R&Ü,Ç #ÜTÑÏ 0RZÒÇ 9Ü6DC :Ü?2D>* ÊG2Ü@A* í!ÜLåÑæÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&'(

N ¡9ÜÜ5% NZXQ 9ÜÜL ÒÇ æ #ÜÜ$ÑÇ :ÜÜ,!V$Ñ!C åÑæÏ ÑÏ 9ÜÜ5% N ¡9ÜÜ5% ZQ 9ÜÜL ÒÇ ¡:%ÇÏÑ!ÜÜC

¡;ÜJ]% ;Ü< :?2Ü@A* åÑæÏ Ó!Ü,Ç 9Ü< ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( eÜ\Ò.* ÏÑ.Ü/ ÑÏ 96J2< Ê!4GHÇ

R#%Ï9C ã!%&'( :@@[* í96CÏ åÑæÏ ÑÏ 95%

RÏ.$ ;)FÇ9/ ä ;< Ø.<9/ í!LÑÇÏ.D% æ áæ#F

ä!"#$ ã!% &'(

80


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

1389<1388 •!=->/ á•' ÑÏ •!=->/ åÑæÏ ?=@A/ BC •••A,$Ç+=D Ê•E'•• ä•F*)ã•$GHI ÏÇ*J/ <3<13 ÑÇÏ•;$

•'•()Ñ•% åÑæÏ 78810 &69

•$ÇÏÑ•% åÑæÏ *)ÑÇ •'•()Ñ•% åÑæÏ

32685 &29

2488 í+,%Ï åÑæÏ

&2

•--./ 80 &0:07

ä!"#$ ã!% &'(

81


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!"#$ ã!% &'(

82


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

138C-1388 +,./02 á!5 ÑÏ ä!65Ç æ +,./02 åÑæÏ 7.9:2 ;< +=!:6%Ç>.? Ê!@5)A ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#B2 -3-14 ÑÇÏ)*% 25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

••ÇÏÑ•• åÑæÏ

•!•"#Ñ•• åÑæÏ

$#ÑÇ •!•"#Ñ•• åÑæÏ

ä!"#$ ã!% &'(

•%%&' í()•Ï åÑæÏ

83


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!6.Ç æ 1@:AB+ åÑæÏ >:?5+ <= 12!56%Ç9:; Ê!,./0 ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#*+ -3-7 áæ#) 6) 7:;

í/&)Ï

ä•%•<=(ÇÏ

•2245

3,003 2,244 996 14,242 112 989 357 6,483 15,455 1,140 1,779 1,395 3,950 1,044 4,494 9,551 3,192 4,400 1,531 4,812 5,157 708 20,972 2,333 128 1,488 2,108

íÇ -./0 í/&)Ï

,+ÑÇ •'•*+Ñ•)

•'•*+Ñ•) 84

173 112

32 6

1,111 106

18

42

143 483 7

210 23 18

ä!"#$ ã!% &'(

•(ÇÏÑ•)

1,860 1,420 536 10,031

1,059 824 460 4,038

533 357 4,920 11,045 849 1,361 832 2,410 875 3,048 6,364 2,185 3,767 1,048 3,110 2,504 382 14,894 1,727 105 779 1,868

456 420 4,298 291 418 545 1,540 169 1,446 3,044 482 626 483 1,702 2,653 326 5,868 606 709 222

ä•&'Ç

$%ÏÑ

1C9$ ä!DE!=ÑР1=9; ä!DE!=ÑРF:=ÏÑÇ ä!G5HÇ Ò9'IÇ ãJEÇ 9G$/= äÇ9G+ í/KÑ ä!.Ç9L 1I!M$ ä!.Ç9L ä!6.Ò/L ä!D%Ò ä!NM. ä!6,O/@= æ ä!6,:. ÓÑ!P QEæRC SC ä!09T å!U%!09T ä!6,@" äJ:" ä!6.9I äÇÑ#%Ò!0 íRT90 ä!"R09V äÇ#MV ÏRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

84


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

7?<@A* åÑæÏ ;<=>* 9: 74!6 ÔÒ21 /0Ç.1 .,!+ ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#)* -3-8 ÑÏ 7ÜÜ?<C=* ÊF<ÜÜ@A* í!ÜÜJåÑæÏ ÑÏ ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜSÑÏ ¡Ó!ÜÜ+Ç ^<ÜÜCJ .ÜÜ:

/Ü0Ç.1 æ !ÜJå!HÜI%ÇÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( BÜ0 Ú2ÜCD1 ÒÇ ¡Ï2ÜE21 Ê!Ü6FGÇ Ó!+Ç.:

íÑ2ÜÜI0 ^<H%!ÜÜ<1 ÒÇ .*b!ÜÜ: V#ÜÜSÑÏ3OPOR `ÜÜa æ V#ÜÜSÑÏO8PQR ä!_>ÜÜSÇ í!ÜÜJä!ZÜÜ+Ç

9ÜÜ: ¡K38L-K388 7?<ÜÜ@A* á!ÜÜ+ ÑÏ 74!ÜÜ6 ÔÒ2ÜÜ1Â /ÜÜ0Ç.1 .,!ÜÜ+ ÑÏ 74!ÜÜ6 ÔÒ2ÜÜ1Â

ä!ÜÜ+Ç.c ¡Ò.ÜÜ'4Ç ¡7ÜÜ:.d ä!ÜÜD,!:ÑÐÂ ¡7a.ÜÜ$ ä!ÜÜD,!:ÑÐÂ í!ÜÜJä!ZÜÜ+Ç P&ÜÜ+Ç V#ÜÜSÑÏ8P3R

ÑÏ V.ÜÜÜ>%LKKR #ÜÜÜSÑÏ KKPN ¡7ÜÜÜ+!U$Ñ!0 åÑæÏ ÑÏ V.ÜÜÜ>%5TL53R #ÜÜÜSÑÏ NOPQMÜÜÜ<*.*

¡å!ÜÜÜI%!1.0 ¡ÓÑ!ÜÜÜ[ ¡ä!ZÜÜÜef2?: æ ä!ZÜÜÜe<+ ¡ä!UCÜÜÜ+ ¡74!CÜÜÜ$ ä!ÜÜÜ+Ç.c ¡í2ÜÜÜgÑ

#ÜÜÜSÑÏ WPO ¡7%ÇÏÑ!ÜÜÜ0 åÑæÏ ÑÏ V.ÜÜÜ>%8XOR #ÜÜÜSÑÏ KWPO ¡#ÜÜÜ$ÑÇ 7ÜÜÜ+!U$Ñ!0 åÑæÏ

ÑÏ 7ÜÜ?<C=* ÊF<ÜÜ@A* í!ÜÜJåÑæÏ ÑÏ íÇå#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( h<ÜÜJ Ï/ÜÜ, æ äÇ#ÜÜCJ ¡äÇÑ#ÜÜ%Ò!1

9ÜÜ[.\ í.ÜÜZ0Ï åÑæÏ ÑÏ V.ÜÜ>%Q8R #ÜÜSÑÏ WPO æ 7ÜÜ@@Y* í.ÜÜZ0Ï åÑæÏ ÑÏ V.ÜÜ>%5WR

iÜÜ,Ò2* ÏÑ2ÜÜ1 ÑÏ .ZÜÜI<: Ê!ÜÜ6FGÇ íÇ.ÜÜ: æ #UZÜÜ$Ç#% 74!ÜÜ6 ÔÒ2ÜÜ1 /ÜÜ0Ç.1 .,!ÜÜ+

åÑæÏ ÑÏ .Ü>% 3 ¡.Ü>% Q .ÜJ ÒÇ 7Ü',.]* Ñ2ÜG 9Ü: ¡.ÜH,Ï ÊÑ!Ü'6 9Ü: P#Ü%Ï.0 ã!% &'( íÇ

9Ü: Ø2Ü:.1 í!ÜJÑÇÏ2C% æ áæ#ÜE ¡9ÜI]% 9Ü: 7?<Ü@A* åÑæÏ Ó!Ü+Ç .Ü: ä!"#Ü$ ã!%&'(

.ÜÜ>% K ¡.ÜÜ>% L .ÜÜJ ÒÇ ¡#Ü$ÑÇ 7ÜÜ+!U$Ñ!0 åÑæÏ ÑÏ .ÜÜ>% K ¡.ÜÜ>% L .ÜÜJ ÒÇ ¡7ÜÜ+!U$Ñ!0

PÏ2$ 9)EÇ.1 äÂ

.ÜÜJ ÒÇ æ 7ÜÜ@@Y* í.ÜÜZ0Ï åÑæÏ ÑÏ .ÜÜ>% K ¡.ÜÜ>% K5O .ÜÜJ ÒÇ ¡7%ÇÏÑ!ÜÜ0 åÑæÏ ÑÏ P#%Ï.0 ã!%&'( íÇ 9[.\ í.Z0Ï åÑæÏ ÑÏ .>% K ¡.>% KOX

ä!"#$ ã!% &'(

85


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

1389:1388 •;<+=- á•! ÑÏ •;<+=- åÑæÏ ><?@- &A •B•C ÔÒ.D E•Ç(D (F•! ä•G$#ã••HIJ ÏÇ$K- :3:15 ÑÇÏ./•

•!•"#Ñ•• åÑæÏ 5953 %76

$#ÑÇ •!•"#Ñ•• åÑæÏ 911 %12

••ÇÏÑ•• åÑæÏ 826 %10

íÇ &'() í(*•Ï åÑæÏ 48 %1 •++,- í(*•Ï åÑæÏ 50 %1

ä!"#$ ã!% &'(

86


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!"#$ ã!% &'(

87


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

138E-1388 +,./02 á!4 ÑÏ ä!54Ç æ +,./02 åÑæÏ 7.9:2 ;< +=!> ÔÒ)? @AÇB? BC!4 ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#D2 -3-16 ÑÇÏ)*%

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0 äÇ•:=

ä•:;<Ç

ä•3!Ò#"

äÇÑ.•Ò••

90

)•ÇÏÑ•• åÑæÏ

Ò•8+Ç

æ ä•345! ä•346#7(

)!•1-Ñ•• åÑæÏ

Ï2'

ä•1,!

.-ÑÇ )!•1-Ñ•• åÑæÏ

ä!"#$ ã!% &'(

ä•&'•(ÑÐÂ )0•-

äÇ.,/

íÇ >%•? í•3•Ï åÑæÏ

ä•!Ç•" )+•,-

ä•&'•(ÑÐÂ )(•*

ÓÑ•%

ä•!Ç•" í#$Ñ

å•••••••

)@@A= í•3•Ï åÑæÏ

88


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!C/Ç æ 5@=AB+ åÑæÏ <=>?+ :; 56!7 ÔÒ42 01Ç,2 ,.!/ ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#*+ -3-8 áæ#) 6) 7:;

í/&)Ï

ä•%•<=(ÇÏ

•2245

67 65 630 114 5,470 33 65 449 67 89 34 134 30 407 66 68

íÇ -./0 í/&)Ï

6 44

,+ÑÇ •'•*+Ñ•)

•'•*+Ñ•)

425 48

346

91

49

ä!"#$ ã!% &'(

67 65 199 36 4,284 33 65 358 67 89 34 85 30 407 66 68

•(ÇÏÑ•)

ä•&'Ç

5D,$ ä!E.!;ÑР5;,F ä!E.!;ÑРä!G?HÇ 78 Ò,'6Ç 748 äÇ,G+ í4IÑ ä!/Ç,J 56!K$ ä!/Ç,J ä!C/Ò4J ä!LK/ ä!CMN4@; æ ä!CM=/ ÓÑ!O PD å!Q%!2,1 äÇÑ#%Ò!2 äÇ#KR Ï0.

$%ÏÑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

89


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

2.7;<* åÑæÏ 678:* 45 2%!1%Ç ã,./ åæ+" ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#)* -3-9 ÑÏ 2ÜÜ.7?8* ÊC7ÜÜ;<* í!ÜÜIåÑæÏ ÑÏ ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜQÑÏ ¡Ó!ÜÜEÇ ]7ÜÜ?I +ÜÜ5

HÜ>Ç+A æ !ÜIå!FÜG%ÇÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( =Ü> Ú,Ü?@A ÒÇ ¡Ï,ÜB,A Ê!Ü/CDÇ Ó!EÇ+5

ÒÇ +*a!ÜÜ5 U#ÜÜQÑÏKLO0P _ÜÜ` æ U#ÜÜQÑÏKLOKP äÇ+ÜÜ^* ¡U#ÜÜQÑÏKLO9P Ò+ÜÜ'JÇ í!ÜÜIä!ZÜÜEÇ

4ÜÜÜ5 ¡K3L9-K3LL 2.7ÜÜÜ;<* á!ÜÜÜE ÑÏ 2%!ÜÜÜ1%Ç ã,ÜÜÜ./ åæ+ÜÜÜ"ÑÏ 2J!ÜÜÜ/ ÔÒ,ÜÜÜAÂ

+^ÜÜ$,5 ¡U#ÜÜQÑÏ0O3P ä!ZÜÜ1." í!ÜÜIä!ZÜÜEÇ ÑÏ O&ÜÜEÇ U#ÜÜQÑÏVONP íÑ,ÜÜG> ]7F%!ÜÜ7A

#ÜÜÜÜÜQÑÏ 3VO3 ¡2ÜÜÜÜÜE!T$Ñ!> åÑæÏ ÑÏ U+ÜÜÜÜÜ:%RK0SKK3P #ÜÜÜÜÜQÑÏ NLO9MÜÜÜÜÜ7*+*

ä!ZÜÜEÏ+> ¡U#ÜÜQÑÏ0OXP 2J!?ÜÜ$ ä!ÜÜEÇ+b æ ä!ZÜÜE+J ¡U#ÜÜQÑÏ0OWP ãCÜÜ[Ç ¡U#ÜÜQÑÏ0OVP

2ÜÜÜE!T$Ñ!> åÑæÏ ÑÏ U+ÜÜÜ:%RRSLNRP #ÜÜÜQÑÏ WOV ¡2%ÇÏÑ!ÜÜÜ> åÑæÏ ÑÏ U+ÜÜÜ:%KRRSRKLP

å!ÜÜG%!A+> ¡U#ÜÜQÑÏRO0P =ÜÜ75ÏÑÇ ¡U#ÜÜQÑÏKOXP íÑ!ÜÜ7ZY5 æ á!ÜÜ<AÑ!^c ¡U#ÜÜQÑÏKOVP

4ÜÜ5 O#ÜÜ%Ï+> ã!ÜÜ%&ÜÜ'( 2ÜÜ;;Y* í+ÜÜZ>Ï åÑæÏ ÑÏ U+ÜÜ:%KS3XWP #ÜÜQÑÏ 0OV æ #ÜÜ$ÑÇ

ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜQÑÏ HÜÜ7% ¡U#ÜÜQÑÏRO3P íHÜÜ>+A æ U#ÜÜQÑÏROKP ä!ÜÜ@%Ò ¡U#ÜÜQÑÏROKP

3 +ÜI ÒÇ ¡2ÜE!T$Ñ!> åÑæÏ ÑÏ +Ü:% 3 ¡+Ü:% N +ÜI ÒÇ 2Ü'[+\* Ñ,ÜD 4Ü5 ¡+ÜF[Ï ÊÑ!Ü'/

+ZÜÜG75 Ê!ÜÜ/CDÇ íÇ+ÜÜ5 O&ÜÜEÇ #ÜÜQÑÏ ROVÒÇ +ÜÜZ?> 2ÜÜ.7?8* ÊC7ÜÜ;<* í!ÜÜIåÑæÏ ÑÏ

æ #ÜÜ$ÑÇ 2ÜÜE!T$Ñ!> åÑæÏ ÑÏ +ÜÜ:% K ¡+ÜÜ:% KW +ÜÜI ÒÇ ¡2%ÇÏÑ!ÜÜ> åÑæÏ ÑÏ +ÜÜ:% K ¡+ÜÜ:%

æ áæ#ÜÜB ¡4ÜÜG\% 4ÜÜ5 2.7ÜÜ;<* åÑæÏ Ó!ÜÜEÇ +ÜÜ5 ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( dÜÜ[Ò,* ÏÑ,ÜÜA ÑÏ

O#%Ï+> ã!%&'( 2;;Y* í+Z>Ï åÑæÏ ÑÏ +:% K ¡+:% RN9 +I ÒÇ

OÏ,$ 4)BÇ+A ä 45 Ø,5+A í!IÑÇÏ,?%

ä!"#$ ã!% &'(

90


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

1389<1388 •!=+>- á•' ÑÏ •!=+>- åÑæÏ ?=@A- BC •$•D$Ç ã•!• åæ.E ä•E*)ã•$FGH ÏÇ*I- <3<17 ÑÇÏ•;$

•'•()Ñ•% åÑæÏ 210113 &59

*)ÑÇ •'•()Ñ•% åÑæÏ

•$ÇÏÑ•% åÑæÏ

22852

122218

&7

&34 •++,- í./%Ï åÑæÏ 1376 &0:39

ä!"#$ ã!% &'(

91


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!"#$ ã!% &'(

92


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

1389-1388 +,./02 á!4 ÑÏ ä!54Ç æ +,./02 åÑæÏ 6.7:2 ;< +%!=%Ç ã),> åæ?" ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#@2 -3-18 ÑÇÏ)*% 70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

(7ÇÏÑ*' åÑæÏ

(,*.+Ñ*' åÑæÏ

•+ÑÇ (,*.+Ñ*' åÑæÏ

ä!"#$ ã!% &'(

•••Ç••• æ "••#$%&'

()*•+ ä*,Ç•-

( •./ ä*,Ç•-

íÑ*$01 æ á*23Ñ*&4

ä*0,Ï•'

•&+•

5$ ÏÑÇ

ä*67Ò

ä*.•,

ã8•Ç

ä*9:3•;

<=

í:'•3

Ò•>)Ç

ä*0?#9

å*@7*3•'

äÇ••;

ä*0,•)

Ï:•

ä*0?4•# æ ä*0?$,

A•æ:=

ä8$9

ä*0,Ò•-

( •B ä*6•* ÑÐÂ

ä*3•'

(=•+ ä*6•* ÑÐÂ

ÓÑ*C

äÇÑ•7Ò*3

ä*&DEÇ

í•FÑ ä*,Ç•-

äÇ•&G

10,000

0

(HH1G í•0'Ï åÑæÏ

93


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!>?Ç æ 1/8<=+ åÑæÏ 78:;+ 56 1%!2%Ç ã./0 åæ," ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#*+ -3-9 áæ#) %• &'(

í•••Ï

ä)*+,-.ÇÏ

!""#$

15,268 12,597 5,717 25,827 7,596 6,724 5,312 65,956 4,548 4,319 26,281 3,886 11,832 5,788 6,679 8,652 17,695 9,035 7,204 5,126 12,820 7,751 3,449 7,608 10,305 7,948 20,370 7,415 6,809 7,927 8,115 356,559

íÇ •••• í•••Ï

42 5 101 48

883

69 31 4 5 31 7 106 2 4 3

10 2 5 3 12 3 1,376

-

•'•*+Ñ•) ,+ÑÇ

•'•*+Ñ•)

552 462 113 1,210 1,387 42 21 11,060 77 133 1,224 28 431 121 376 303 586 474 1,194 69 321 158 87 26 281 57 724 164 623 251 297 22,852

ä!"#$ ã!% &'(

9,636 8,458 3,450 17,472 4,333 4,138 3,424 25,686 2,692 3,144 15,156 2,456 9,853 3,351 4,117 5,484 12,403 5,883 3,571 3,618 9,148 5,567 2,308 4,233 5,490 5,087 11,281 5,249 3,309 4,740 5,376 210,113

•(ÇÏÑ•)

ä•&'Ç

5,038 •••• ä••!•"ÑР3,672 •"•# ä••!•"ÑР2,154 $%"ÏÑÇ 7,044 ä•&'(Ç 1,828 Ò•)*Ç 2,544 ã+!Ç 1,867 •&•," 28,327 äÇ•&1,779 íÑ•%./" æ á•01Ñ•&2 1,042 •",34 ä•5Ç•6 9,832 í,7Ñ ä•5Ç•6 1,402 •*•8• ä•5Ç•6 1,517 ä•.5Ò,6 2,316 ä••9Ò 2,182 ä•385 2,860 ä•.:2,;" æ ä•.:%5 4,675 ÓÑ•< 2,671 =!æ>• 2,333 ?• 1,437 ä•.5Ï•@ 3,347 ä•1•@ 2,023 å•A9•1•@ 1,054 B8CÇ•!," æ D!,;%E&@ 3,349 ä•.:;F 4,524 ä+%F 2,804 ä•.5•* 8,363 äÇÑB9Ò•1 1,997 í>@•1 2,874 ä•F>1•G 2,924 äÇB8G 2,439 Ï>! 122,218 Ñ,A@ $@

$%ÏÑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

94


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

=.:>?* åÑæÏ 8:;<* 67 64!2 ã,./ åæ+" ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#)* -3-10 ÑÏ =ÜÜ.:B;* ÊF:ÜÜ>?* í!ÜÜLåÑæÏ ÑÏ ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜSÑÏ ¡Ó!ÜÜHÇ ]:ÜÜBL +ÜÜ7

KÜAÇ+D æ !ÜLå!IÜJ%ÇÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( @ÜA Ú,ÜBCD ÒÇ ¡Ï,ÜE,D Ê!Ü/FGÇ Ó!HÇ+7

ÓÑ!ÜÜ_ ¡W#ÜÜSÑÏ33Q3R Ò+ÜÜ'MÇ ¡W#ÜÜSÑÏ33Q[R ä!ÜÜC%Ò ¡W#ÜÜSÑÏ[0Q[R äÇ+ÜÜ^* í!ÜÜLä!ZÜÜHÇ

6ÜÜÜ7 ¡13N9-13NN =.:ÜÜÜ>?* á!ÜÜÜH ÑÏ 6ÜÜÜ4!2 ã,ÜÜÜ./ åæ+ÜÜÜ"ÑÏ =M!ÜÜÜ/ ÔÒ,ÜÜÜDÂ

íÑ,ÜÜÜJA ]:I%!ÜÜÜ:D ÒÇ +*b!ÜÜÜ7 W#ÜÜÜSÑÏXNQUR í,ÜÜÜ`Ñ ä!ÜÜÜHÇ+a æ W#ÜÜÜSÑÏX9Q3R

ÑÏ W+ÜÜ<%9TX95R #ÜÜSÑÏ X1Q5 ¡=ÜÜH!V$Ñ!A åÑæÏ ÑÏ W+ÜÜ<%31TP3UR #ÜÜSÑÏ P3Q5OÜÜ:*+*

¡W#ÜÜSÑÏ5QPR ãFÜÜ4Ç ¡W#ÜÜSÑÏ0Q9R =M!BÜÜ$ ä!ÜÜHÇ+a í!ÜÜLä!ZÜÜHÇ ÑÏ Q&ÜÜHÇ W#ÜÜSÑÏ19Q0R

XQ[ æ =ÜÜ>>Y* í+ÜÜZAÏ åÑæÏ ÑÏ W+ÜÜ<%1T109R #ÜÜSÑÏ XQU ¡#ÜÜ$ÑÇ =ÜÜH!V$Ñ!A åÑæÏ

äF:ÜÜÜ" æ W#ÜÜÜSÑÏPQUR ä!ZÜÜÜH+M ¡W#ÜÜÜSÑÏPQ5R ä!ZÜÜÜc." ¡W#ÜÜÜSÑÏ5QPR +^ÜÜÜ$,7

Ñ,ÜÜG 6ÜÜ7 ¡+ÜÜI4Ï ÊÑ!ÜÜ'/ 6ÜÜ7 Q#ÜÜ%Ï+A ã!ÜÜ%&ÜÜ'( =%ÇÏÑ!ÜÜA åÑæÏ ÑÏ W+ÜÜ<%1T0XNR #ÜÜSÑÏ

+ÜÜZBA =ÜÜ.:B;* ÊF:ÜÜ>?* í!ÜÜLåÑæÏ ÑÏ ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜSÑÏ KÜÜ:% ¡W#ÜÜSÑÏNQ3R

åÑæÏ ÑÏ +ÜÜ<% 1 ¡+ÜÜ<% 5 +ÜÜL ÒÇ ¡=ÜÜH!V$Ñ!A åÑæÏ ÑÏ +ÜÜ<% 3 ¡+ÜÜ<% [ +ÜÜL ÒÇ =ÜÜ'4+\*

+ÜÜ7 ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( dÜÜ4Ò,* ÏÑ,ÜÜD ÑÏ +ZÜÜJ:7 Ê!ÜÜ/FGÇ íÇ+ÜÜ7 Q&ÜÜHÇ #ÜÜSÑÏ 11QUÒÇ

[X +ÜÜL ÒÇ æ =ÜÜ>>Y* í+ÜÜZAÏ åÑæÏ ÑÏ +ÜÜ<% 1 ¡+ÜÜ<% 39 +ÜÜL ÒÇ ¡#ÜÜ$ÑÇ =ÜÜH!V$Ñ!A

QÏ,$ 6)EÇ+D ä 67 Ø,7+D í!LÑÇÏ,B% æ áæ#E ¡6J\% 67 =.:>?* åÑæÏ Ó!HÇ

Q#%Ï+A ã!%&'( =%ÇÏÑ!A åÑæÏ ÑÏ +<% 1 ¡+<%

ä!"#$ ã!% &'(

95


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

1389:1388 •!;+<- á•' ÑÏ •!;+<- åÑæÏ =;>?- @A @B•C ã•!• åæ.D ä•D*)ã•$EFG ÏÇ*H- :3:19 ÑÇÏ•4$

*)ÑÇ •'•()Ñ•% åÑæÏ •'•()Ñ•% åÑæÏ

9295

31736

&22

&73

•++,- í./%Ï åÑæÏ 1109 &3 •$ÇÏÑ•% åÑæÏ 1028 &2

ä!"#$ ã!% &'(

96


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!"#$ ã!% &'(

97


•?ÇÏÑ•. åÑæÏ •••9•Ñ•. åÑæÏ

ä!"#$ ã!% &'( %•ÑÇ •••9•Ñ•. åÑæÏ ••••• ä••Ç!"

ã#$Ç

%•&Ç!$'( æ )$'*+,-.

/0

ä•123!4

!-•'(

íÑ•+56( æ á•73Ñ•-8

•('9: ä••Ç!"

;+(ÏÑÇ

<$æ20

ä•5•Ï!.

ä•5=*1

ä•5•!•

ä#+1

Ï2$

å•>?•3!.

ä•@?Ò

í2.!3

äÇ%•4

ä•5=8'*( æ ä•5=+•

Ò!A•Ç

ä•5•Ò'"

äÇÑ%?Ò•3

ÓÑ•B

•(!C ä•@$•(ÑÐÂ

ä•3!.

ä•9••

ä•-DEÇ

•0!• ä•@$•(ÑÐÂ

í'FÑ ä••Ç!"

äÇ!-G

1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

C389-C388 +,./14 á!5 ÑÏ ä!65Ç æ +,./14 åÑæÏ 7.:;4 <= <>!? ã),@ åæA" ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#B4 -3-20 ÑÇÏ)*% 7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

•HH6G í!5.Ï åÑæÏ

98


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!@AÇ æ =/:>?+ åÑæÏ 8:;<+ 47 45!6 ã./2 åæ," ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#*+ -3-10 áæ#) 6) 7:;

í/&)Ï

ä•%•<=(ÇÏ

•2245

3,292 1,688 679 2,926 1,417 423 592 6,474 594 678 3,468 219 1,557 1,106 1,919 1,247 1,627 753 551 754 1,689 1,026 532 786 881 868 1,562 1,174 556 1,181 949 43,168

íÇ -./0 í/&)Ï

62 12 91 37 2 458 14 140 19 33 14 30 48 5 16 32 12

26 5 16 29 8 1,109

-

•'•*+Ñ•) ,+ÑÇ 638 456 135 662 435 22 34 2,157 123 134 853 2 280 336 464 175 428 133 64 84 327 120 149 59 47 66 291 188 66 213 154 9,295

ä!"#$ ã!% &'(

•'•*+Ñ•) 2,320 1,182 544 2,121 912 376 522 3,558 471 530 2,415 217 1,244 737 1,435 1,015 1,080 610 487 654 1,330 855 383 727 808 764 1,253 970 490 939 787 31,736

•(ÇÏÑ•) 272 38 52 33 23 36 301

60 14 6 27 71 5

39

38 13

1,028

ä•&'Ç

$%ÏÑ

=B,$ ä!C5!7ÑР=7,D ä!C5!7ÑРE:7ÏÑÇ ä!F<GÇ Ò,'HÇ ãI5Ç ,F$.7 äÇ,F+ íÑ!:@J7 æ á!?KÑ!FL =7.M) ä!AÇ,N í.OÑ ä!AÇ,N =H!P$ ä!AÇ,N ä!@AÒ.N ä!C%Ò ä!MPA ä!@QL./7 æ ä!@Q:A ÓÑ!R S5æTB UB ä!@AÏ,V ä!K,V å!W%!K,V #PXÇ,5.7 æ 45./:YFV ä!@Q/" äI:" ä!@A,H äÇÑ#%Ò!K íTV,K ä!"TK,Z äÇ#PZ ÏT5 Ñ.WV EV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

99


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

6/:<=* åÑæÏ 9:2;* 78 62$45 ã./, åæ+" ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#)* -3-11 ÑÏ 6ÜÜ/:@2* ÊD:ÜÜ<=* í!ÜÜIåÑæÏ ÑÏ ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜSÑÏ ¡Ó!ÜÜFÇ _:ÜÜ@I +ÜÜ8

4Ü?Ç+B æ !ÜIå!GÜH%ÇÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( >Ü? Ú.Ü@AB ÒÇ ¡Ï.ÜC.B Ê!Ü,DEÇ Ó!FÇ+8

6a+ÜÜ$ ä!ÜÜA]!8ÑР¡V#ÜÜSÑÏWNPQR äÇ+ÜÜ`* ¡V#ÜÜSÑÏWLPKR ä!ÜÜ"4B+I í!ÜÜIä!ZÜÜFÇ

7ÜÜ8 ¡13KL-13KK 6/:ÜÜ<=* á!ÜÜF ÑÏ 62ÜÜ$45 ã.ÜÜ/, åæ+ÜÜ"ÑÏ 6J!ÜÜ, ÔÒ.ÜÜBÂ

V#ÜÜSÑÏ\NPNR íÑ.ÜÜH? _:G%!ÜÜ:B ÒÇ +*b!ÜÜ8 V#ÜÜSÑÏ3KPKR ä!ÜÜB+? æ V#ÜÜSÑÏNNPWR

ÑÏ V+ÜÜ;%OTOK3R #ÜÜSÑÏ 1LP1 ¡6ÜÜF!U$Ñ!? åÑæÏ ÑÏ V+ÜÜ;%1OT3N0R #ÜÜSÑÏ NOPQMÜÜ:*+*

åæ+Ü" ÑÏ 6Ü/:@2* ÊD:Ü<=* í!ÜIåÑæÏ ÑÏ íÇå#Ü$ã!Ü%&Ü'( c:ÜI Ò+Ü'JÇ ä!ZÜFÇ P&FÇ

#ÜÜSÑÏ 10P1 ¡íÇ 7ÜÜX+Y í+ÜÜZ?Ï åÑæÏ ÑÏ V+ÜÜ;%OT0OWR #ÜÜSÑÏ 1QP3 ¡6%ÇÏÑ!ÜÜ? åÑæÏ

¡V#ÜÜSÑÏKPWR ä!ZÜÜF+J ¡V#ÜÜSÑÏKP3R dÜÜa í!ÜÜIä!ZÜÜFÇ ÑÏ æ &ÜÜ$Ç#% 62ÜÜ$45 ã.ÜÜ/,

åÑæÏ ÑÏ V+ÜÜÜÜ;%\T3Q3R #ÜÜÜÜSÑÏ OPK æ 6ÜÜÜÜ<<[* í+ÜÜÜÜZ?Ï åÑæÏ ÑÏ V+ÜÜÜÜ;%3TW3OR

68.ÜÜÜUC ä!ÜÜÜFÇ+e ¡V#ÜÜÜSÑÏ11P0R #ÜÜÜ@YÇ+].8 æ 7ÜÜÜ]./:G`? ¡V#ÜÜÜSÑÏLPWR +`ÜÜÜ$.8

¡+Ü;% 11 +ÜI ÒÇ 6Ü']+^* Ñ.ÜE 7Ü8 ¡+ÜG]Ï ÊÑ!Ü', 7Ü8 P#Ü%Ï+? ã!Ü% &Ü'( #$ÑÇ 6F!U$Ñ!?

ãDÜÜÜ]Ç æ V#ÜÜÜSÑÏ11PKR ä!ZÜÜÜf/" ¡V#ÜÜÜSÑÏ11PQR 6J!@ÜÜÜ$ ä!ÜÜÜFÇ+e ¡V#ÜÜÜSÑÏ11P\R

¡+ÜÜ;% O +ÜÜI ÒÇ ¡6%ÇÏÑ!ÜÜ? åÑæÏ ÑÏ +ÜÜ;% 1 ¡+ÜÜ;% W +ÜÜI ÒÇ ¡6ÜÜF!U$Ñ!? åÑæÏ ÑÏ +ÜÜ;% W

+ÜZ@? 6Ü/:@2* ÊD:Ü<=* í!ÜIåÑæÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( #ÜSÑÏ 4Ü:% ¡V#SÑÏ1\PQR

í+ÜÜÜZ?Ï åÑæÏ ÑÏ +ÜÜÜ;% 1 ¡+ÜÜÜ;% 10 +ÜÜÜI ÒÇ ¡íÇ 7ÜÜÜX+Y í+ÜÜÜZ?Ï åÑæÏ ÑÏ +ÜÜÜ;% 1

+ÜÜ8 ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( gÜÜ]Ò.* ÏÑ.ÜÜB ÑÏ +ZÜÜH:8 Ê!ÜÜ,DEÇ íÇ+ÜÜ8 P&ÜÜFÇ #ÜÜSÑÏ 1\PLÒÇ

P#%Ï+? ã!%&'( #$ÑÇ 6F!U$Ñ!? åÑæÏ ÑÏ +;% 1 ¡+;% 1W +I ÒÇ æ 6<<[*

PÏ.$ 7)CÇ+B ä 78 Ø.8+B í!IÑÇÏ.@% æ áæ#C ¡7H^% 78 6/:<=* åÑæÏ Ó!FÇ

ä!"#$ ã!% &'(

100


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

1389>1388 •!?:@< á•' ÑÏ •!?:@< åÑæÏ A?BC< +D •B)EF ã•!• åæ-G ä•G*)ã•$HIJ ÏÇ*K< >3>21 ÑÇÏ•=$ *)ÑÇ •'•()Ñ•% åÑæÏ 2373 &7

íÇ +,-. í-/%Ï åÑæÏ 6065 •'•()Ñ•% åÑæÏ

&17

16340 &47 •::;< í-/%Ï åÑæÏ 3536 &10

•$ÇÏÑ•% åÑæÏ 6683 &19

ä!"#$ ã!% &'(

101


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!"#$ ã!% &'(

102


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

13BC-13BB +,./45 á!6 ÑÏ ä!76Ç æ +,./45 åÑæÏ 8.9:5 ;< +9$=> ã),? åæ@" ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#A5 -3-22 ÑÇÏ)*% 8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

•=ÇÏÑ•1 åÑæÏ

•••4•Ñ•1 åÑæÏ

(•ÑÇ •••4•Ñ•1 åÑæÏ

ä!"#$ ã!% &'(

íÇ ,F!) í!31Ï åÑæÏ

••••• ä••Ç!"

Ò!#•Ç

$%

ã&'Ç

(•)Ç!'*+ æ ,'*-./01

2.+ÏÑÇ

ä•3•Ï!1

•+*45 ä••Ç!"

íÑ•.36+ æ á•78Ñ•09

!0•*+

í:1!8

;'æ:%

ä•<=Ò

ä•3>-?

å•@=•8!1

ä•3•!•

ä•4••

ä&.?

äÇ(•A

•+!B ä•<'•+ÑÐÂ

Ï:'

ä•?:8!A

ä•3>9*-+ æ ä•3>.•

ä•8!1

äÇÑ(=Ò•8

•%!• ä•<'•+ÑÐÂ

ä•3•Ò*"

í*CÑ ä••Ç!"

ä•0DEÇ

ÓÑ•F

äÇ!0G

1,000

0

•HH6G í!31Ï åÑæÏ

103


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!@AÇ æ 5/<>?+ åÑæÏ ;<6=+ 9: 56$78 ã./2 åæ," ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#*+ -3-11 áæ#) 6) 7:; ä•%•<=(ÇÏ 1,635 906 449 2,222 292 416 517 7,029 502 475 2,161 223 1,742 607 821 1,350 2,337 590 302 450 1,400 685 418 642 825 766 1,607 561 1,166 883 1,018 34,997

•2245 í/&)Ï 198 37 6 275

1,716 12 237 160 12 14 47 261 33 19 90 56 11 54 95 20 38 83 62 3,536

íÇ -./0 í/&)Ï

,+ÑÇ •'•*+Ñ•)

377 115 52 366

153 10

51 48 1,072 74 53 322 26 302 92 111 277 361 120 25 65 348 168 46 56 169 62 340 63 544 123 237 6,065

2 1 1,060 10

191

134 99 25 5 30 175 19

105 17 9 40 3 41 4 115 37 88 2,373

ä!"#$ ã!% &'(

•'•*+Ñ•) 619 333 271 998 46 278 338 2,710 261 273 926 93 1,014 309 519 724 1,071 362 184 256 741 357 235 301 370 314 723 329 335 558 492 16,340

•(ÇÏÑ•)

ä•&'Ç

288 5B,$ ä!CD!:ÑР411 5:,E ä!CD!:ÑР120 F<:ÏÑÇ 392 ä!G=HÇ 246 Ò,'IÇ 85 ãJDÇ 130 ,G$.: 471 äÇ,G+ 145 íÑ!<@K: æ á!?LÑ!GM 149 5:.N) ä!AÇ,O 542 í.PÑ ä!AÇ,O 104 5I!Q$ ä!AÇ,O 167 ä!@AÒ.O 169 ä!C%Ò 172 ä!NQA 272 ä!@RM./: æ ä!@R<A 469 ÓÑ!S 56 TDæ7B 93 UB 110 ä!@AÏ,V 116 ä!L,V 87 å!W%!L,V 137 #QXÇ,D.: æ 9D./<YGV 265 ä!@R/" 192 äJ<" 387 ä!@A,I 408 äÇÑ#%Ò!L 145 í7V,L 134 ä!"7L,Z 82 äÇ#QZ 139 Ï7D 6,683 Ñ.WV FV

$%ÏÑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

104


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

/>;?@* åÑæÏ :;<=* 89 /4#,67 æ /,. åæ+" ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#)* -3-12 ÑÏ /ÜÜ>;D<* ÊH;ÜÜ?@* í!ÜÜMåÑæÏ ÑÏ ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜTÑÏ ¡Ó!ÜÜ4Ç ^;ÜÜDM +ÜÜ9

LÜBÇ+7 æ !ÜMå!JÜK%ÇÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( AÜB ÚCÜDE7 ÒÇ ¡ÏCÜFC7 Ê!ÜGHIÇ Ó!4Ç+9

^;J%!ÜÜ;7 ÒÇ +*_!ÜÜ9 W#ÜÜTÑÏ13R1S ä!ÜÜ"L7+M æ W#ÜÜTÑÏ1]ROS äÇ+ÜÜ6* í!ÜÜMä!YÜÜ4Ç

8ÜÜ9 ¡13OP-13OO />;ÜÜ?@* á!ÜÜ4 ÑÏ /ÜÜ4#,67 æ /ÜÜ,. åæ+ÜÜ"ÑÏ /N!ÜÜG ÔÒCÜÜ7Â

`;ÜÜM ä!YÜÜ4+N æ /N!DÜÜ$ ä!ÜÜ4Ç+a ¡ãHÜÜ[Ç í!ÜÜMä!YÜÜ4Ç R&ÜÜ4Ç W#ÜÜTÑÏ3R2S íÑCÜÜKB

W+ÜÜ=%110V1U0S #ÜÜTÑÏ U1RX ¡/%ÇÏÑ!ÜÜB åÑæÏ ÑÏ W+ÜÜ=%1U0VU02S #ÜÜTÑÏ 53R1QÜÜ;*+*

#,YÜ$Ç#% /Ü4#,67 æ /Ü,. åæ+Ü" ÑÏ /Ü>;D<* ÊH;Ü?@* í!ÜM åÑæÏ ÑÏ íÇå#Ü$ã!Ü%&'(

0R5 æ #ÜÜÜ$ÑÇ /ÜÜÜ4!,$Ñ!B åÑæÏ ÑÏ W+ÜÜÜ=%12V313S #ÜÜÜTÑÏ URX ¡/ÜÜÜ4!,$Ñ!B åÑæÏ ÑÏ

¡W#ÜÜÜTÑÏ0R]S +6ÜÜÜ$C9 ¡W#ÜÜÜTÑÏ0R5S cÜÜÜd ¡W#ÜÜÜTÑÏ0R5S ä!YÜÜÜb>" í!ÜÜÜMä!YÜÜ4Ç ÑÏ æ

8Ü9 ¡+ÜJ[Ï ÊÑ!Ü'G 8Ü9 R#Ü%Ï+B ã!Ü%&Ü'( /Ü??Z* í+ÜYBÏ åÑæÏ ÑÏ W+Ü=%1VUUXS #TÑÏ

æ W#ÜÜTÑÏ1R5S äH;ÜÜ" ¡W#ÜÜTÑÏ1R5S ^[æLÜÜd ¡W#ÜÜTÑÏ1R1S íÑ!ÜÜ;YZ9 æ á!ÜÜ@7Ñ!6e

ÑÏ +ÜÜ=% 2 ¡+ÜÜ=% 5 +ÜÜM ÒÇ ¡/%ÇÏÑ!ÜÜB åÑæÏ ÑÏ +ÜÜ=% ] ¡+ÜÜ=% 11 +ÜÜM ÒÇ /ÜÜ'[+\* ÑCÜÜI

ÊH;ÜÜ?@* í!ÜÜMåÑæÏ ÑÏ ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜTÑÏ LÜÜ;% ¡W#ÜÜTÑÏ1R5S ä!YÜÜ4Ï+B

1O3 +ÜÜM ÒÇ æ #ÜÜ$ÑÇ /ÜÜ4!,$Ñ!B åÑæÏ ÑÏ +ÜÜ=% 1 ¡+ÜÜ=% 21 +ÜÜM ÒÇ ¡/ÜÜ4!,$Ñ!B åÑæÏ

fÜÜÜ[ÒC* ÏÑCÜÜÜ7 ÑÏ +YÜÜÜK;9 Ê!ÜÜÜGHIÇ íÇ+ÜÜÜ9 R&ÜÜÜ4Ç #ÜÜÜTÑÏ 1R]ÒÇ +ÜÜÜYDB /ÜÜÜ>;D<*

R#%Ï+B ã!%&'( /??Z* í+YBÏ åÑæÏ ÑÏ +=% 1 ¡+=%

8Ü9 ØCÜ9+7 í!ÜMÑÇÏCD% æ áæ#ÜF ¡8ÜK\% 8Ü9 />;Ü?@* åÑæÏ Ó!Ü4Ç +Ü9 ä!"#Ü$ ã!%&'( RÏC$ 8)FÇ+7 äÂ

ä!"#$ ã!% &'(

105


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

1389;1388 <=*>, á"& ÑÏ <=*>, åÑæÏ ?=@A, BC &)'DE æ 'F åæ-G ä"G)(ã"!HIJ ÏÇ)K, ;3;23 ÑÇÏ6:!

&"'(Ñ"# åÑæÏ 110140 %42

!ÇÏÑ"# åÑæÏ 140402 %53

)(ÑÇ &"'(Ñ"# åÑæÏ 12313 %5 **+, í-.#Ï åÑæÏ 1447 %0/55

ä!"#$ ã!% &'(

106


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!"#$ ã!% &'(

107


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

?3@A-?3@@ !"#$%& á'( ÑÏ ä')(Ç æ !"#$%& åÑæÏ *#+,& ./ !(0156 æ !17 åæ89 ä'90:ã'•;<= ÏÇ0>& -3-24 ÑÇÏ••• 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000

1-ÇÏÑ$/ åÑæÏ

10$6>Ñ$/ åÑæÏ

)>ÑÇ 10$6>Ñ$/ åÑæÏ

ä!"#$ ã!% &'(

•••Ç••• æ "••#$%&'

ã(•Ç

ä)*+Ï•'

,-)•. ä)+Ç•/

0$ ÏÑÇ

, •12 ä)+Ç•/

•&.•

34

íÑ)$*5 æ á)67Ñ)&8

ä)9:Ò

ä);<7•=

ä)*>8•# æ ä)*>$+

Ò!"#Ç

ä$%&'(

äÇ)*+

å$,-$.!/

ä$%0!#

12!3 ä$45$2ÑÐÂ

ä$6*0

Ï75

ä$%0Ò89

í7/!.

ä:;(

<5æ7=

ä$.!/

1=!> ä$45$2ÑÐÂ

ÓÑ$?

äÇÑ)-Ò$.

í8@Ñ ä$0Ç!9

ä$ABCÇ

äÇ!AD

5,000 0

1EEFD í!%/Ï åÑæÏ

108


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!B5Ç æ .?<@A+ åÑæÏ ;<=>+ 8: .5#/67 æ ./4 åæ," ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#*+ -3-12 áæ#)

ä!"#$ ã!% &'(

109


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

6) 7:; ä•%•<=(ÇÏ 13,745 6,024 2,805 23,185 4,727 2,094 3,055 43,084 3,400 2,842 22,629 2,756 7,186 3,487 6,527 4,112 15,004 9,456 3,334 2,676 11,335 5,546 1,810 5,053 9,404 5,740 18,935 7,948 3,940 5,307 7,156 264,302

•2245 í/&)Ï

íÇ -./0 í/&)Ï

46 4

,+ÑÇ 594 170 46 954 192

104 15

18 6,246 36 78 456

998 3 84 9

314 75 381 116 566 138 18 41 313 120 76 23 135

50 11 44

23 3

3 26 9 2 13 1,447

•'•*+Ñ•)

-

283 144 508 117 155 12,313

ä!"#$ ã!% &'(

•'•*+Ñ•) 5,692 2,453 964 12,185 923 506 1,042 13,686 1,073 1,449 10,163 1,238 3,909 1,615 3,808 1,744 6,012 4,143 1,637 944 5,399 2,049 651 2,548 2,594 996 10,868 3,882 906 2,187 2,874 110,140

•(ÇÏÑ•)

ä•&'Ç

7,413 )*+$ ä!,-!.ÑР3,397 ).+/ ä!,-!.ÑР1,795 23.ÏÑÇ 9,942 ä!456Ç 3,597 Ò+'7Ç 1,588 ã8-Ç 1,995 +4$9. 22,154 äÇ+4: 2,291 íÑ!3;<. æ á!=>Ñ!4? 1,312 ).9@A ä!BÇ+C 11,926 í9DÑ ä!BÇ+C 1,518 )7!E$ ä!BÇ+C 2,954 ä!;BÒ9C 1,797 ä!,%Ò 2,288 ä!@EB 2,241 ä!;F?9G. æ ä!;F3B 8,382 ÓÑ!H 5,175 I-æJ* 1,679 K* 1,691 ä!;BÏ+L 5,600 ä!>+L 3,374 å!M%!>+L 1,083 #ENÇ+-9. æ O-9G3P4L 2,482 ä!;FG" 6,672 ä83" 4,744 ä!;B+7 7,758 äÇÑ#%Ò!> 3,922 íJL+> 2,517 ä!"J>+Q 3,001 äÇ#EQ 4,114 ÏJ140,402 Ñ9ML 2L

$%ÏÑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

110


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

5;:<=* åÑæÏ 9:/8* 67 5/$024ÇÏ æ íÒÑæ!,. åæ+" ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#)* -3-13 ÑÏ 5ÜÜ;:@/* ÊD:ÜÜ<=* í!ÜÜHåÑæÏ ÑÏ ä!"#ÜÜ$ã!ÜÜ%&ÜÜ'( #ÜÜQÑÏ ¡Ó!ÜÜFÇ _:ÜÜ@H +ÜÜ7

0Ü.Ç+4 æ !ÜHå!GÜ,%ÇÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( >Ü. Ú?Ü@A4 ÒÇ ¡Ï?ÜB?4 Ê!ÜCDEÇ Ó!FÇ+7

5a+ÜÜÜ$ ä!ÜÜÜA]!7ÑР¡T#ÜÜÜQÑÏV1OMP äÇ+ÜÜÜ`* ¡T#ÜÜÜQÑÏV1OKP Ò+ÜÜÜ'IÇ í!ÜÜÜHä![ÜÜÜFÇ

¡13JK-13JJ 5;:ÜÜ<=* á!ÜÜF ÑÏ 5/ÜÜ$024ÇÏ æ íÒÑæ!ÜÜ,. åæ+ÜÜ"ÑÏ 5I!ÜÜC ÔÒ?ÜÜ4Â

T#ÜÜÜQÑÏWOJP íÑ?ÜÜ,. _:G%!ÜÜ:4 ÒÇ +*b!ÜÜ7 T#ÜÜQÑÏ13OUP ä!`8ÜÜQÇ æ T#ÜÜQÑÏ1MO1P

#ÜÜÜÜQÑÏ 3UO1 ¡5ÜÜÜÜF!S$Ñ!. åÑæÏ ÑÏ T+ÜÜÜÜ8%33R13NP #ÜÜÜÜQÑÏ MNOJLÜÜÜÜ:*+* 6ÜÜÜÜ7

ÑÏ íÇå#Ü$ã!Ü%&Ü'( c:ÜH í0Ü.+4 æ dÜa ¡5I!@Ü$ ä!ÜFÇ+e ¡+`Ü$?7 í!ÜH ä![ÜFÇ O&FÇ

¡#ÜÜ$ÑÇ 5ÜÜF!S$Ñ!. åÑæÏ ÑÏ T+ÜÜ8%NR3NNP #ÜÜQÑÏ WOV ¡5%ÇÏÑ!ÜÜ. åÑæÏ ÑÏ T+ÜÜ8%V1RJMWP

ÑÏ æ #S[ÜÜÜ$Ç#% 5/ÜÜÜ$024ÇÏ æ íÒÑæ!ÜÜÜ,. åæ+ÜÜÜ" ÑÏ 5ÜÜÜ;:@/* ÊD:ÜÜÜ<=* í!ÜÜÜHåÑæÏ

åÑæÏ ÑÏ T+ÜÜ8%MWMP #ÜÜQÑÏ 1OX æ íÇ 6ÜÜY+Z í+ÜÜ[.Ï åÑæÏ ÑÏ T+ÜÜ8%MKMP #ÜÜQÑÏ 1OX

#ÜÜQÑÏ 0ÜÜ:% ¡T#ÜÜQÑÏ3OVP _]æ0ÜÜa æ T#ÜÜQÑÏ1OKP Ï0ÜÜ] ¡T#ÜÜQÑÏ1OMP ä![ÜÜF+I í!ÜÜHä![ÜÜFÇ

¡+Ü8% K +ÜH ÒÇ 5Ü']+^* Ñ?ÜE 6Ü7 ¡+ÜG]Ï ÊÑ!Ü'C 6Ü7 O#Ü%Ï+. ã!Ü% &Ü'( 5<<\* í+[.Ï

íÇ+Ü7 O&ÜFÇ #ÜQÑÏ 3ONÒÇ +Ü[@. 5Ü;:@/* ÊD:Ü<=* í!ÜHåÑæÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&'(

1N +ÜÜH ÒÇ ¡5%ÇÏÑ!ÜÜ. åÑæÏ ÑÏ +ÜÜ8% 3 ¡+ÜÜ8% J +ÜÜH ÒÇ ¡5ÜÜF!S$Ñ!. åÑæÏ ÑÏ +ÜÜ8% M

¡6Ü,^% 6Ü7 5;:Ü<=* åÑæÏ Ó!ÜFÇ +Ü7 ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( fÜ]Ò?* ÏÑ?Ü4 ÑÏ +[,:7 Ê!CDEÇ

í+ÜÜ[.Ï åÑæÏ ÑÏ +ÜÜ8% 1 ¡+ÜÜ8% 1XV +ÜÜH ÒÇ ¡#ÜÜ$ÑÇ 5ÜÜF!S$Ñ!. åÑæÏ ÑÏ +ÜÜ8% 1 ¡+ÜÜ8%

OÏ?$ 6)BÇ+4 ä 67 Ø?7+4 í!HÑÇÏ?@% æ áæ#B

O#%Ï+. ã!%&'( 5<<\* í+[.Ï åÑæÏ ÑÏ +8% 1 ¡+8% 1XM +H ÒÇ æ íÇ 6Y+Z

ä!"#$ ã!% &'(

111


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

1389=1388 •!>0?; á•' ÑÏ •!>0?; åÑæÏ @>AB; +C •A)DE•ÇÏ æ íÒÑæ•F% åæ-G ä•G*)ã•$HIJ ÏÇ*K; =3=25 ÑÇÏ•<$

•'•()Ñ•% åÑæÏ 33134 &55

*)ÑÇ •'•()Ñ•% åÑæÏ 4344 &7

•$ÇÏÑ•% åÑæÏ 21857 &36

íÇ +,-. í-/%Ï åÑæÏ 595 &1 •00:; í-/%Ï åÑæÏ 575 &1

ä!"#$ ã!% &'(

112


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!"#$ ã!% &'(

113


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

13EF-13EE +,./05 á!7 ÑÏ ä!87Ç æ +,./05 åÑæÏ 9.:;5 <= +:$>?@ÇÏ æ íÒÑæ!AB åæC" ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#D5 -3-26 ÑÇÏ)*% 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000

!>ÇÏÑ#3 åÑæÏ

!&#;%Ñ#3 åÑæÏ

)%ÑÇ !&#;%Ñ#3 åÑæÏ

ä!"#$ ã!% &'(

íÇ .J'* í':3Ï åÑæÏ

••

!"#$% ä#&Ç'(

)$*Ç'+,- æ .+,/0123

4+æ5•

'2%,-

ä#657'8

ã9+Ç

ä#:&Ï'3

!-,;< ä#&Ç'(

å#=>#7'3

ä#?>Ò

íÑ#0:@- æ á#A7Ñ#2B

C0-ÏÑÇ

Ï5+

ä#:&'"

í53'7

ä#:DB,/- æ ä#:D0&

ä#;$&

ä906

äÇ)$8

ä#2EFÇ

ä#:D/6

Ò'G"Ç

!•'% ä#?+#-ÑÐÂ

!-'H ä#?+#-ÑÐÂ

ä#:&Ò,(

äÇ'2I

äÇÑ)>Ò#7

ÓÑ#J

ä#7'3

í,KÑ ä#&Ç'(

500 0

!LL@I í':3Ï åÑæÏ

114


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!@AÇ æ 0=;>?+ åÑæÏ :;2<+ 89 02$467ÇÏ æ íÒÑæ!./ åæ," ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#*+ -3-13 áæ#) 6) 7:;

í/&)Ï

ä•%•<=(ÇÏ

•2245

2,568 2,913 1,272 2,192 2,456 922 822 3,610 1,259 1,066 4,517 610 3,189 1,216 1,875 1,825 3,941 743 427 1,050 4,343 1,142 697 2,431 1,910 1,670 3,660 1,689 910 1,979 1,601 60,505

íÇ -./0 í/&)Ï

46 18

•'•*+Ñ•) ,+ÑÇ

60 51

281 210 100 272 439 83

125 4

94 40

106

60

556 92 72 268

31 5

99

26 98

237 147 50 90 164 24

38 49

2

69

69 155 71 71 253 151 25 288

49 35

26 12 14

13 575

595

34 112 30 4,344

ä!"#$ ã!% &'(

•'•*+Ñ•) 1,463 1,521 628 1,290 1,008 784 564 1,500 751 712 2,289 276 1,953 831 746 1,113 1,818 412 221 767 2,305 716 388 1,489 745 916 2,152 1,005 422 1,374 975 33,134

•(ÇÏÑ•)

ä•&'Ç

718 0B,$ ä!CD!9ÑР1,113 09,E ä!CD!9ÑР544 F;9ÏÑÇ 604 ä!G<HÇ 911 Ò,'IÇ 55 ãJDÇ 258 ,G$K9 1,335 äÇ,G+ 372 íÑ!;@L9 æ á!?7Ñ!GM 282 09KN) ä!AÇ,O 1,794 íKPÑ ä!AÇ,O 334 0I!Q$ ä!AÇ,O 869 ä!@AÒKO 233 ä!C%Ò 1,041 ä!NQA 622 ä!@RMK=9 æ ä!@R;A 1,841 ÓÑ!S 307 TDæ4B 206 UB 214 ä!@AÏ,/ 1,834 ä!7,/ 318 å!.%!7,/ 238 #QVÇ,DK9 æ 8DK=;WG/ 663 ä!@R=" 1,002 äJ;" 729 ä!@A,I 1,206 äÇÑ#%Ò!7 684 í4/,7 454 ä!"47,X 480 äÇ#QX 596 Ï4D 21,857 ÑK./ F/

$%ÏÑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

115


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

9:5;<* åÑæÏ 2578* /0 +,. åæ+" ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#)* -3-14 ÑÏ +ÜÜ,#$-. Ê/#ÜÜ01. í•ÜÜ%åÑæÏ ÑÏ ä•)•ÜÜ*ã•ÜÜ(•ÜÜ•• •ÜÜ•ÑÏ ¡Ó•ÜÜ!Ç "#ÜÜ$% &ÜÜ'

JÜ>Ç+B æ !Ü.å!HÜI%ÇÏ ÑÏ ä!"#Ü$ã!Ü%&Ü'( =Ü> Ú?Ü@AB ÒÇ ¡Ï?ÜC?B Ê!ÜDEFÇ Ó!GÇ+0

æ :•ÜÜ•ÑÏ=5>3 ä•4<ÜÜ•Ç ¡:•ÜÜ•ÑÏ75;3 ä•ÜÜ)68&% ¡:•ÜÜ•ÑÏ7593 äÇ&ÜÜ4. í•ÜÜ%ä•2ÜÜ!Ç

6OPONÜÜ5*+* /ÜÜ0 ¡13LM-13LL 9:5ÜÜ;<* á!ÜÜG ÑÏ +ÜÜ,. åæ+ÜÜ"ÑÏ 9K!ÜÜD ÔÒ?ÜÜBÂ

5•ÜÜ!Ç :•ÜÜ•ÑÏI5C3 íÑDÜÜEF "#G(•ÜÜ#8 ÒÇ &.H•ÜÜ' :•ÜÜ•ÑÏB5C3 +?&ÜÜ* ä•ÜÜ@A•'ÑÐÂ

åÑæÏ ÑÏ V+ÜÜÜÜ8%OOS1W1Q #ÜÜÜÜRÑÏ 3UPT ¡9%ÇÏÑ!ÜÜÜÜ> åÑæÏ ÑÏ V+ÜÜÜÜ8%3MS4TUQ #ÜÜÜÜRÑÏ

¡íÑ•ÜÜ#2J' æ á•ÜÜ18Ñ•4K ¡&4ÜÜ*D' ¡Ò&ÜÜ•LÇ ¡MÜÜ#'ÏÑÇ ¡+ÜÜ'&N ä•ÜÜ@A•'ÑРí•ÜÜ%ä•2ÜÜ!Ç

#ÜÜÜRÑÏ TP1 æ #ÜÜÜ$ÑÇ 9ÜÜÜG!,$Ñ!> åÑæÏ ÑÏ V+ÜÜÜ8%1S66MQ #ÜÜÜRÑÏ OP6 ¡9ÜÜÜG!,$Ñ!>

¡ä•O$ÜÜ! ¡ä•ÜÜ@(Ò ¡ä•2ÜÜ!ÒDP ¡+L•$ÜÜ* ä•ÜÜ!Ç&P ¡íDÜÜQÑ ä•ÜÜ!Ç&P ¡+'DÜÜOR ä•ÜÜ!Ç&P

Ñ?ÜÜF /ÜÜ0 ¡+ÜÜHZÏ ÊÑ!ÜÜ'D /ÜÜ0 P#ÜÜ%Ï+> ã!ÜÜ%&ÜÜ'( 9ÜÜ;;X* í+ÜÜY>Ï åÑæÏ ÑÏ V+ÜÜ8%WOQ

¡äÇÑ•ÜÜ(Ò•8 ¡ä•2Ü !&L ¡ä•2ÜÜS,) ¡•ÜÜ$TÇ&AD' æ UÜÜAD,#G4F ¡å•ÜÜE(•8&F ¡ä•ÜÜ8&F ¡ä•2ÜÜ!Ï&F

åÑæÏ ÑÏ +ÜÜ8% 1 ¡+ÜÜ8% 3 +ÜÜ. ÒÇ ¡9%ÇÏÑ!ÜÜ> åÑæÏ ÑÏ +ÜÜ8% U ¡+ÜÜ8% L +ÜÜ. ÒÇ 9ÜÜ'Z+[*

åæ&ÜÜ) ÑÏ +ÜÜ,#$-. Ê/#ÜÜ01. í•ÜÜ%åÑæÏ ÑÏ íÇå•ÜÜ*ã•ÜÜ(•ÜÜ•• V#ÜÜ% äÇ•ÜÜ$% æ í6ÜÜF&8

¡+ÜÜ8% LWM +ÜÜ. ÒÇ æ #ÜÜ$ÑÇ 9ÜÜG!,$Ñ!> åÑæÏ ÑÏ +ÜÜ8% 1 ¡+ÜÜ8% 3L +ÜÜ. ÒÇ ¡9ÜÜG!,$Ñ!>

åÑæÏ Ó•Ü!Ç &Ü' ä•)•Ü*ã•Ü(•Ü•• WÜAÒD. ÏÑDÜ8 ÑÏ &2ÜE#' Ê•X/YÇ íÇ&' æ •O2*Ç•( &O%

P#%Ï+> ã!%&'( 9;;X* í+Y>Ï åÑæÏ ÑÏ +8% 1

5ÏD* UZRÇ&8 ä U' ØD'&8 í•%ÑÇÏD$( æ áæ•R ¡UE[( U' +,#01.

ä!"#$ ã!% &'(

116


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

1389<1388 •!=+>- á•' ÑÏ •!=+>- åÑæÏ ?=@A- BC .(D åæ.E ä•E*)ã•$FGH ÏÇ*I- <3<27 ÑÇÏ•;$

•'•()Ñ•% åÑæÏ 22171 &35

•$ÇÏÑ•% åÑæÏ 39405 &62

*)ÑÇ •'•()Ñ•% åÑæÏ 1669 •++,- í./%Ï åÑæÏ

&3

72 &0:11

ä!"#$ ã!% &'(

117


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!"#$ ã!% &'(

118


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

1389-1388 +,./04 á!5 ÑÏ ä!65Ç æ +,./04 åÑæÏ 7.:;4 <= >?@ åæ>" ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#A4 -3-28 ÑÇÏ)*% 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000

(<ÇÏÑ+' åÑæÏ

(,+)/Ñ+' åÑæÏ

•/ÑÇ (,+)/Ñ+' åÑæÏ

ä!"#$ ã!% &'(

•••Ç••• æ "••#$%&'

( •)* ä+,Ç•-

ã.•Ç

•&/•

(0+•/ ä+,Ç•-

ä+1,Ï•'

23

ä+456•7

íÑ+$18 æ á+96Ñ+&:

ä+;<Ò

ä+1,Ò•-

í5'•6

å+=<+6•'

ä+)•,

>$ ÏÑÇ

ä+1?:•# æ ä+1?$,

ä+1?#4

ä+1,•0

äÇ••7

( •@ ä+;•+ ÑÐÂ

A•æ53

Ò•B0Ç

ä+6•'

(3•/ ä+;•+ ÑÐÂ

ä.$4

Ï5•

ÓÑ+C

ä+&DEÇ

í•FÑ ä+,Ç•-

äÇÑ•<Ò+6

äÇ•&G

2,000 0

(HH8G í•1'Ï åÑæÏ

119


1389 •••• ÔÒ••Â •!• "!#Ç

ä!?@Ç æ ;<8=>+ åÑæÏ 789:+ 56 ,./ åæ," ä!"#$ã!%&'( ÏÇ#*+ -3-14 áæ#) 6) 7:; ä•%•<=(ÇÏ 2,030 1,476 1,170 3,735 1,553 454 527 16,280 779 363 4,913 610 911 790 1,155 1,230 3,045 1,506 746 636 1,975 1,116 200 1,271 2,044 1,307 6,195 1,079 758 1,383 2,080 63,317

•2245 í/&)Ï

íÇ -./0 í/&)Ï

•'•*+Ñ•) ,+ÑÇ 81

5

203 6

67

1,216

7 25 31 5

12

55

72

-

28 1,669

ä!"#$ ã!% &'(

•'•*+Ñ•)

895 422 213 1,469 246 69 217 4,314 138 112 1,726 308 280 186 521 644 1,464 810 120 129 866 339 112 269 391 501 3,339 403 223 423 1,022 22,171

•(ÇÏÑ•)

ä•&'Ç

1,054 ;A,$ ä!BC!6ÑР1,054 ;6,D ä!BC!6ÑР957 E86ÏÑÇ 2,058 ä!F:GÇ 1,307 Ò,'HÇ 379 ãICÇ 310 ,F$J6 10,683 äÇ,F+ 641 íÑ!8?K6 æ á!>LÑ!FM 251 ;6J.) ä!@Ç,N 3,187 íJOÑ ä!@Ç,N 302 ;H!P$ ä!@Ç,N 631 ä!?@ÒJN 604 ä!B%Ò 634 ä!.P@ 579 ä!?QMJ<6 æ ä!?Q8@ 1,556 ÓÑ!R 665 SCæTA 621 UA 507 ä!?@Ï,V 1,109 ä!L,V 777 å!W%!L,V 88 #PXÇ,CJ6 æ 5CJ<8YFV 1,002 ä!?Q<" 1,641 äI8" 806 ä!?@,H 2,856 äÇÑ#%Ò!L 676 íTV,L 480 ä!"TL,/ 960 äÇ#P/ 1,030 ÏTC 39,405 ÑJWV EV

$%ÏÑ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

120

3  

3 - ÏÇ$%&amp; '() ã•* ä•+$, ./ 0245&amp; åÑæÏ •!267&amp; 49 ••••ÔÒ••Â•!•"!#Ç1389 ä!"#$ã!%&amp;'( 1 - 3 - ÏÇ#)* &amp;'( ã!% ä!"#$ Ñ+,. / 2 46...

3  

3 - ÏÇ$%&amp; '() ã•* ä•+$, ./ 0245&amp; åÑæÏ •!267&amp; 49 ••••ÔÒ••Â•!•"!#Ç1389 ä!"#$ã!%&amp;'( 1 - 3 - ÏÇ#)* &amp;'( ã!% ä!"#$ Ñ+,. / 2 46...

Advertisement