Page 1

‫زن از دیدگاه محمد بن عبدا و اسلم‬ ‫ی که پدران و مادران‬ ‫ی ما پس از یورش تازیان و اسلم به ایران‪ ،‬آغاز گردید‪ ،‬زیرا بن‌دهای فرهنگ ‌‬ ‫گرفتاری فرهنگ ‌‬ ‫ما پیش از یورش اسلم به ایران به ما یاد داده بودند از هم گسیخته شد‪.‬‬ ‫تازیان تا پیش از اسلم در همبودگاه خود سروده داشتند و به زبان بس نا هنجار خود سروده میسرودند‪ .‬زنان‬ ‫ی خود را سامان دهند‪.‬‬ ‫تازی بدو‪ ،‬میتوانستند خود همسر برگزینند و زندگ ‌‬ ‫امروز تاریخ دانان تازی نیز‪ ،‬خود به این مهند رسیده اند که اسلم ‪ ،‬آزادی که تازیان بدو در دوران پیش اسلمی‬ ‫داشتند‪ ،‬بدست محمد بن عبدا گرفته شد و غانونهایی که محمد بن عبدا از آیین یهودیان وام گرفته بود با‬ ‫ی وارون سخنان ایشان را‬ ‫ی که هر کس ‌‬ ‫ی بن ابیطالب و دیگر شمشیر کشان تازی نهادینه شد ‪ ،‬تا جای ‌‬ ‫کشتار عل ‌‬ ‫میگفت سر از تنش جدا میکردند‪ .‬این بود منش اسلمی ‪ ،‬که هنوز نیز در کشو‌رهای اسلمی میتوان دید‪.‬‬ ‫ی مسلمان شده‪ ،‬از چنین دینی هنوز پیروی‬ ‫ی دختران ایران ‌‬ ‫بسیار جای شوربختی و ننگ است که بانوان و برخ ‌‬ ‫کرده و از فرهنگ خود بدورند‪.‬‬ ‫ی از این غانونهای اسلمی میپردازم تا‬ ‫ی نمیتوان دینی پیدا کرد که به اندازه اسلم‪ ،‬زنستیز باشد‪ .‬به برخ ‌‬ ‫در این گیت ‌‬ ‫جوانان میهنم بیشتر آگاه باشند و یک دندگی بیهوده را کنار بگذارند‪.‬‬ ‫یگوید‪:‬‬ ‫در قرآن ‪،‬آیه ‪ ۲۰‬سوره نسا میخوانیم که م ‌‬ ‫"اگر خواستید ‪،‬میتوانید زنانتان را رها کرده و به جای او زن دیگری بگیرید" ‪ ،‬ببینید در آیین اسلم‪ ،‬به همین آسانی‬ ‫هوده)حق( زن پایمال میشود‪ .‬نخست اینکه نوشته است زنانتان‪ ،‬پس یک مرد مسلمان میتواند چند تا زن )‪ ۴‬تا(‬ ‫بگیرد‪ ،‬در هالیکه زن چنین پروان‌های در آیین اسلم ندارد‪ .‬دوم اینکه جایگاه زن در اسلم همچون یک کال برای‬ ‫یکنید و‬ ‫یک مرد بشمار میاید و نمیتواند از مرد بپرسد که چرا بدون اینکه من بتوانم سخنی بگویم‪ ،‬من را بیرون م ‌‬ ‫کس دیگر را به خانه میاورید؟!‬ ‫محمد بن عبدا ‪ ،‬پیامبر اسلم‪ ،‬پس از کشتن شوه‌رهای یهودیانی چون‪ :‬جویریه‪ ،‬ریحانه و صّفیه همان شب ‪،‬‬ ‫ی شوهرش بمیرد ‪ ،‬آن زن‬ ‫یگوید ‪ " :‬اگر زن ‌‬ ‫همبستر ایشان شد و با آنان خوابید‪ .‬این در هالیست که خود محمد م ‌‬ ‫یگویند دادگری اسلمی!‬ ‫ی پیوند بگیرد " به این م ‌‬ ‫نمیبایست تا ‪ ۴‬ماه‪ ،‬با کس ‌‬ ‫ی قریظه و شوهر او‪،‬‬ ‫ریحانه زن جوان و زیبایی بود که محمد بن عبدا‪ ،‬پس از کشتار ‪ ۷۰۰‬تن از تبار یهودی بن ‌‬ ‫میخواست به حرمسرای خود بیفزاید‪ .‬ریحانه ‪ ۱۹‬ساله چون هرگز نمیخواست تن به چنین پیمانی بدهد ‪ ،‬ناچار شد‬ ‫از ترس محمد ‪،‬بدون اینکه همسر بشود ‪ ،‬با او بماند‪ ،‬که سر انجام محمد توانست او را همپیمان خود کند‪ .‬ریحانه‬ ‫یک سال پیش از مرگ محمد در سال دهم "حجرت" یا بهتر بگویم فرار محمد از مکه به مدینه‪ ،‬در ‪ ۲۵‬سالگی‬ ‫ی گفت‪.‬‬ ‫بدرود زندگ ‌‬ ‫ی بگویم که محمدی که میگفت از سوی ا آمده است و خود را پیامبر‬ ‫در اینجا جای این دارد به هم میهنان گرام ‌‬ ‫ی برای دیگران باشد ‪،‬زمانیکه کردار او از یک آدم ساده نیز دون تر و نکوهیده‬ ‫نام مینهد‪ ،‬چگونه میتواند الگوی خوب ‌‬ ‫تر است؟‬ ‫گرترود اشترن‪ ،‬تاریخدان باختری مینویسد‪:‬‬ ‫"هیچ بنچاک پرمای‌های )مدرک معتبر( نیست که نشان دهد که پیش از اسلم ‪،‬مردان شهر مدینه با چند زن پیوند‬ ‫کهای بر جای‬ ‫زناشویی داشته باشند و آنهارا در یک جا و یا چند خانه نگهداری کرده باشند‪ ...‬افزون بر آن‪ ،‬در بنچا ‌‬ ‫ی در عربستان پیش از‬ ‫ی یافته ام‪ ،‬نشان‌های از بودن چند زن ‌‬ ‫ی که من )گرترود( به آنها دست رس ‌‬ ‫مانده نژاد شناس ‌‬ ‫آمدن محمد و اسلم به چشم نمیخورد‪".‬‬


‫ی را چندین تاریخدان دیگر نیز ‪،‬پیشیاره )هدیه( محمد بن عبدا برای تازیان بدو میدانند‪.‬‬ ‫رواگ) رواج( دادن چند زن ‌‬ ‫باز میبینیم که هوده)حق( یک زن تازی بدو نیز پایمال میشود و مرد همه کاره میگردد‪ .‬آیا این خود یک گونه‬ ‫ی کند‪ ،‬آیا کمک به یک‬ ‫گسترش "فساد" به گفته مسلمین نیست؟ گیرم که مردی میخواسته به زن تنگدستی کمک ‌‬ ‫ی زن بیچاره؟ تازه پس از مرگ شوهر‬ ‫ی همبستر شدن با او و به بردگی کشیدن او در همه زندگ ‌‬ ‫زن تنگدست ‪ ،‬یان ‌‬ ‫یگویند داد و دادگری؟‬ ‫ی را برای خویش برگزیند؟؟؟ این را م ‌‬ ‫هم نتواند تا ‪ ۴‬ماه کس ‌‬ ‫یگوید‪:‬‬ ‫آیه ‪، ۳۴‬سوره نسا م ‌‬ ‫ی دیگر برتری داده‪ ،‬ازینرو‪ ،‬مردان بر زنان هوده)حق( سوار شدن )تسلط( و نگهبانی‬ ‫ی از مردم را بر برخ ‌‬ ‫"برخ ‌‬ ‫دارند‪ ،‬و زنان باید فرمنبردار مردان باشند‪".‬‬ ‫ی بسادگی میتواند در یابد که خواسته‬ ‫های این بخش نامه )سوره( روشن است که هر نا آگاه ‌‬ ‫خوشبختانه تا انداز ‌‬ ‫ی"‪ ،‬همان جایگاه مردان و زنان است‪ .‬این‬ ‫)منظور( نویسنده این سوره که همان محمد است‪ ،‬از واژه "برخ ‌‬ ‫نیز یک نمونه دیگریست برای نشان دادن اندیشه محمد در راستای جایگاه زن و کال بودن او از دیدگاه اسلم‪.‬‬

‫قرآن و محمد بن عبدا نیز باز در آیه ‪ ، ۲۸۲‬سوره "بقره" گواهی یک مرد را برابر گواهی دو زن دانسته و‬ ‫یگوید‪:‬‬ ‫م ‌‬ ‫" و دو تن از مردان گواه آورید و اگر دو مرد نیابید‪ ،‬یک تن مرد و دو تن زن‪"...‬‬ ‫ی بایسته میشمارد‪ .‬ارزش زن از دیدگاه ایشان در یک دادگاه به اندازه نیم‬ ‫باز اینجا بودن یک تن مرد را در هر هال ‌‬ ‫یک مرد میباشد و برای دادگاه بسنده نیست‪.‬‬ ‫یگوید‪:‬‬ ‫باز در آیه دیگری از قرآن) آیه ‪، ۱۱‬سوره نسا( میبینیم که م ‌‬ ‫ا در راستای فرزندان شما آنست که پسران ‪ ،‬دو برابر دختران مردریگ )ارث( ببرند‪"...‬‬ ‫"دستور )حکم (‬ ‫اینجا به خوبی روشن است که این خود محمد است که به فرنود زنستیزیش ‪ ،‬به زبان ا من در آوردی خویش‬ ‫یگوید که چنین بگو ا !! و بدین گونه زن را دونتر از مردان بشمار‪.‬‬ ‫م ‌‬ ‫ی کنش ماهانه زنانگی ‪ ،‬آغاز شد‪ ،‬مرد آن‬ ‫از امام جعفر صادق پرسیده شد‪ " :‬هنگامی که زن مردی "حائض" یان ‌‬ ‫زن میتواند با او همخوابگی کند؟ امام پاسخ داد‪ :‬هر چیزی بجز فرج روا میباشد‪ .‬سپس امام به دنبال سخن خود‬ ‫گفت‪ :‬به درستی که زن ابزار خوشی و بازیچه مرد است"‪.‬‬ ‫هم میهنان من‪ ،‬خوب به این اندیشه تازی و اسلمی بنگرید تا ببینید چرا امام جعفر صادق تازی‪ ،‬چنین برداشتی از‬ ‫یک زن دارد‪.‬‬ ‫ک بود ‪،‬امام او چنین دیدگاهی در باره زنان‬ ‫آیا اگر محمد بن عبدا کردارش پسندیده و دادگرانه و خردگرا و نی ‌‬ ‫یگوید خدای یکتا( چنین زنستیزی را‬ ‫ی که یک آموزگار ‪ ،‬آن هم از سوی ا خود )که خود به او م ‌‬ ‫میداشت؟ آیا زمان ‌‬ ‫گسترش میدهد ‪ ،‬چشم براه رفتاری دادگرانه از دیگر پیروانش میتوانیم داشته باشیم؟‬ ‫ی که امروز گرفتار این باور آدمکش و زنستیز هستند‪.‬‬ ‫ی بیشتر برخ ‌‬ ‫به امید آگاه ‌‬


زن در اسلام  
Advertisement