Page 1

1

ಕಾನನ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2014


2

ಕಾನನ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2014


21ನೆೇ ಶತಮಾನಕೆೆ ಭೂಮಂಡಲದ ತ ಂಬೆಲ್ಾಾ ತ ಂಬಿ ತ ಳುಕ ತ್ತಿರ ವ ಜನಸಂಖ್ೆೆ, ನಮಮ ದಿನನಿತೆದ ಬ್ಳಕೆಗಾಗಿ ಕೆೇವಲ ಅಂತಜಜಲವನ ು ಮಾತರ ಅವಲಂಭಿಸಿದೆದೇವೆ. ಭೂತಾಯಿಯ ಒಡಲಿಗೆ ಕೆೈ ಹಾಕಿರ ವ ನಾವು, ಅಂತಜಜಲವನ ು ಬ್ರಿದಾಗಿಸಿದೆದೇವೆ. ಸಾವಿರ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ತೊೇಡಿದರೂ ಒಂದ ಹನಿ ನಿೇರ ಸಿಗದಿರ ವ ಪರಿಸಿಿತ್ತಗೆ ಬ್ಂದ

ತಲ ಪಿರ ವುದ

ಮ ಂದೊಂದ

ದಿನ ನಿೇರಿಲಾದೆ ಪರದಾಡ ವ ಸಿಿತ್ತ ಬ್ರ ವ

ಮ ನೆುಚ್ೆೆರಿಕೆಯೇ ಸರಿ. ವರ್ಜದಲಿಾ ಪರಪಂಚದಾದೆಂತ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯಾದರೂ ಅಂತಜಜಲ ಹೆಚ್ಾೆಗ ತ್ತಿಲಾ, ಕಾರಣ ನಿೇರಿನ ಇಂಗ ವಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗದಂತೆ ನೆಲಕೆೆಲಾ ಕಾಂಕಿರೇಟ್,ಟಾರ್

ಎಂಬ್ ಪರದೆಯನ ು ಹಾಕಿ ಹಾಳು

ಮಾಡಿದೆದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಜೌಗ ನೆಲಗಳು ಇಂದ ಅವನತ್ತಯ ಹಾದಿ ಇಡಿದಿವೆ. ಅಂತಜಜಲ ಹೆಚ್ಚೆಸ ವಲಿಾ ಜೌಗ ನೆಲಗಳು ಪರಮ ಖ ಪಾತರವನ ು ವಹಿಸ ತಿವೆ. ನಿೇರ ಮತ ಿ ನೆಲ ಎರಡನೂು ಹೊಂದಿರ ವ ಈ ಜೌಗ ಪರದೆೇಶಗಳು ಜೇವ ವೆೈವಿದೆತೆಯ ಆಗರವೆೇ ಸರಿ. ಇಂತಹ ಪರದೆೇಶಗಳು ತ ಛ್ಛ ಮನಸ ಳಳ ನಮ್ಮಂದ ನಾಶವಾಗ ತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಲ್ೆೇ ಇಂದ ಅಂತಜಜಲ ಸಾವಿರಾರ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ದಾಟಿ ಹೊೇಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಜೌಗ ಪರದೆೇಶಗಳನ ು ಉಳಿಸಲ್ೆಂದೆೇ 1971ರಲಿಾ ವಿಶವಸಂಸೆಿಯ ನೆೇತೃತವದಲಿಾ ಇರಾನಿನ "ರಾಮ್ ಸಾರ್" ಎಂಬ್ಲಿಾ ಜಾಗತ್ತಕ ಒಪಪಂದಕೆೆ ಇದ ವರೆಗೂ 160 ದೆೇಶಗಳು ಸಹಿಹಾಕಿವೆ. ಇಂತಹ ಜೇವ ವೆೈವಿಧ್ೆತೆಯ ಆಗರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಮಹತವವನ ು ನಮಮ ಯ ವ ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ ತ್ತಳಿಸಲ್ೆಂದೆೇ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಂದ "ವಿಶ್ವ ಜೌಗು ಭೂದಿನ " ಎಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗ ತಿದೆ. ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಎಂಬ್ ಹೆಸರಿನಲಿಾ ಸಾವಿರಾರ ಕೆರೆ-ಕ ಂಟೆ, ನದಿ, ಸರೊೇವರಗಳಂತಹ ಜೌಗ ಪರದೆೇಶಗಳನ ು ಇಂದ ನಾವು ಕೊಚ್ೆೆ ನಿೇರ , ಕಾಖ್ಾಜನೆ ತಾೆಜೆಗಳನ ು ಸೆೇರಿಸಿ ಹಾಳುಮಾಡ ತ್ತಿದೆದೇವೆ. ಇನೂು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲಿಾ ಇಂತಹ ಜೌಗ ನೆಲಗಳು ದೊಡಡ ದೊಡಡ ಬ್ಡಾವಣೆಗಳಾಗಿರ ವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೆೇಕಾದರ್ ು!, ಹಿೇಗೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜೌಗ ಪರದೆೇಶಗಳು ಕಣಮರೆಯಾಗ ತ್ತಿವೆ. ಜೌಗ ಪರದೆೇಶಗಳನ ು ಉಳಿಸಲ್ಾಗದರ್ ು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆದೇವೆ ನಾವು, ಇದ ಅಪಾಯದ ಕರೆಗಂಟೆ!, ಈಗಲ್ಾದರೂ ಎಚ್ೆೆತ ಿಕೊಂಡ ನಮಮ ಸ ತಿಲಿನ ಅಂತಜಜಲದ ಮಟ್ುವನ ು ಹೆಚ್ಚೆಸಲ ಕೆೈ ಜೊೇಡಿಸೊೇಣ. ಅರಣ್ಯ, ವನಯಜೀವಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ವನಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, ಕವನ, ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಲೆೀಖನಗಳನುು ತಾವೂ ಕಾನನಕೆೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಇ-ಅಂಚೆ :

3

ಕಾನನ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2014

kaanana.mag@gmail.com


ನಾವು

ಜೇವನದಲಿಾ

ಏನಾದರೂ

ನಮಗೆ

ಪರಬ್ಲವಾದ

ಇರಬೆೇಕಾಗ ತಿದೆ,

ಅಪಾರವಾದ

ಸಾಧ್ದಸಬೆೇಕಾದರೆ ಇಚ್ಾಾಶಕಿಿ

ಮನಃಶಕಿಿ ಇರಬೆೇಕಾಗ ತಿದೆ, ಆಗಲ್ೆ ನಾವು ಜೇವನದಲಿಾ

ಒಂದ

ಯಶಸಸನ ು

ಕಾಣಬ್ಹ ದ .ಅದಕೊಂದ ಕತೆಯನ ು ಹೆೇಳಲ್ಾಗ ತಿದೆ.

ಸ ಂದರವಾದ

ನಮಮ

ಉಪನಿರ್ತ್ತಿನಲಿಾ

ಟಿಟಿುಭ

ಎಂಬ್

ಪಕ್ಷಿಯ

ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಹೆೇಳಿದಾದರೆ. ಟಿಟಿುಭ ಒಂದ ಚ್ಚಕೆ ಪಕ್ಷಿ ಗ ಬ್ಬಚ್ಚೆಯರ್ ು ಇರಬ್ಹ ದ . ಅದ ಸಮ ದರದ ನಿೇರನ ು ತನು ಕೊಕಿೆನಿಂದ ತೆಗೆದ ಇನೊುಂದ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸ ತ್ತಿತ ಿ. ನಾರದರ ಒಂದ ದಿನ ಆ ದಾರಿಯಲಿಾ ಹೊೇಗ ತಾಿ ನೊೇಡ ತಾಿರೆ, ಈ ಚ್ಚಕೆ ಟಿಟಿುಭ ತನು ಕೊಕಿೆನಿಂದ ಸಮ ದರದ ನಿೇರನ ು ತೆಗೆದ ಕೊಂಡ ಹೊೇಗಿ ಅರ್ ುದೂರದಲಿಾ ಹಾಕಿ ಬ್ರ ತ್ತಿತ ಿ. ಅದನ ು ನೊೇಡಿದ ನಾರದರ ಆ ಟಿಟಿುಭವನ ು ಕೆೇಳಿದರ . ಏ. . . ಟಿಟಿುಭ ಏನ ಮಾಡ ತ್ತಿದಿಯಾ? ಅದಕೆೆ ಟಿಟಿುಭ ಹೆೇಳಿತ . ನೊೇಡಿ, ©©©ನಾನ ಇಡ ವ ಮೊಟೆುಯನೆುಲಾ ಈ ಸಮ ದರದ ಅಲ್ೆಗಳು ತೆಗೆದ ಕೊಂಡ ಹೊೇಗ ತಿವೆ. ಪರತ್ತಬಾರಿ ಇದೆೇ ರಿೇತ್ತ

ನಡೆಯ ತಿದೆ ಆದದರಿಂದ ಈ ಸಮ ದರವನ ು ಖ್ಾಲಿ ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದ ಸಮ ದರ

ನಿೇರನ ು ಬೆೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿಬ್ರ ತ್ತಿದೆದೇನೆ ಎಂದಿತ . ಅದರ ಮಾತನು ಕೆೇಳಿ ನಕೆ ನಾರದರ . ಎಲ್ೆ ಟಿಟಿುಭ ನಿೇನಾದರ ಒಂದ ಚ್ಚಕೆ ಪಕ್ಷಿ, ಈ ಸಮ ದರವಾದರೊೇ ಎರ್ ು ದೊಡಡದ ! ಈ ಸಮ ದರದ ನಿೇರನ ು ಖ್ಾಲಿಮಾಡ ವೆನೆಂದ ಹೊರಟಿರ ವೆಯಲ್ಾಾ!, ನಿನಗೆ ನಿಜಕೂೆ ಹ ಚ ೆ ಹಿಡಿದಿರಬೆೇಕ .

ಸಮ ದರವೆೇನ ? ಒಂದ ಬೊಗಸೆಯಷ್ಟುದೆಯೇ

ಎಂದ ಹೆೇಳಿ, ಇಂತಹ ಹ ಚ ೆ ಸಾಹಸವನ ು ಕೆೈಬಿಡೆಂದ ನಾರದರ ಹೆೇಳಿದರ . ಆ ಟಿಟಿುಭ ಹೆೇಳಿತ ಎಲ್ೆೈ ಪೂಜೆರೆ; ನನು ಗಾತರ ಚ್ಚಕಾೆದಿರಬ್ಹ ದ , ನನು ಆತಮ ಅನಂತವಾದ ದ , ನನು ಜೇವನ ಆನಂತವಾದ ದ , ನಾನ ನನು ಕಾಯಕವನ ು ಸಾಧ್ದಸಲ ನೂರ ಸಲ ಹ ಟಿುಬ್ರಬ್ಲ್ೆಾ, ಆದರೆ ಸಮ ದರ ಹ ಟ್ುದಿರಬ್ಹ ದ

ಅದ

ಶಾಂತವಾದ ದ

ಅಂತೆವುಳಳದ ದ ಆದದರಿಂದ ನಾನ

ನನು ಕೆಲಸವನ ು ಮಾಡಿಯೇ

ತ್ತೇರ ತೆಿೇನೆಂದ ಆತಮವಿಶಾವಸದಿಂದ ಹೆೇಳಿತ . ಆದದರಿಂದ ವಿವೆೇಕಾನಂದರ ಹೆೇಳುತ್ತಿದದರ ನಮಮಲಿಾ ಅನಂತವಾದ ಶಕಿಿಯಿದೆಯಂದ . ನಾವು ಏನನಾುದರ ಸಾಧ್ದಸಬ್ಹ ದ , ಎಲಾವನ ು ಸಾಧ್ದಸಬ್ಹ ದ ಎಂದ ಹೆೇಳುತ್ತಿದದರ . - ಸಾವಮಿ ಸೌಖ್ಾಯನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್ 4

ಕಾನನ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2014


* ಆಲರಮರಿೇನ್ ಫೆಾೈ ಕಾೆಚರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಸರು : Ultramarine Flycatcher ವೆೈಜಾಾನಿಕ ಹೆಸರು : Ficedula superciliaris ಒಂದ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಾನ ಸ ಬ್ ಬ ಹಾಗೆ ಸಂಜೆಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೊರಟಿುದೆವು, ಪಶ್ಚೆಮದಲಿಾ ದಟ್ುಕಾಡ ಮರಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೂಯಜ ಮಾಯಾವಾಗ ತ್ತಿದ,ದ ಆಕಾಶವೆಲಾ ಕೆಂಪಗಾಗಿ ಮೊೇಡಗಳ ಅಂಚ ಗಳೆಲಾ ಚ್ಚನುದ ನಿೇರಿನಲಿಾ ಅದಿದ ತೆಗೆದಂತೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯ ತಿದದವು, ಇನೆೇನ ಅದಜ ಮ ಕಾೆಲ ಗಂಟೆಯಲಿಾ ಕತಿಲ್ಾಗ ವ ಸಮಯ ತ ಂಬ್ ಹತ್ತಿರವಾಗ ತ್ತಿತ ಿ. ಸ ಬ್ ಬ "ಮೊನೆು ನಾಗೆೇಶರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೊೇಡಿದ

ಸೂಯಾಜಸಿ ತ ಂಬ್ ಚ್ೆನಾುಗಿತ .ಿ

ನಾನ ಆ ಭಟ್ೆಳದ ಸಮ ದರ ತ್ತೇರದಲಿಾ ಕ ಳಿತ ಇಂತಹ ಸೂಯಾಜಸಿವನ ು ನೊೇಡಿರಲಿಾಲಾ ಬಿಡ ಮಾರಾಯ" ಎಂದ ತನು ಹ ಟ್ೂುರನ ು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾತನಾಡ ತಾಿ ಬ್ರ ತ್ತಿದ.ದ "ಕತಿಲ್ಾಗ ವ ಸಮಯ ಬ್ಂತ ಅದಕೆೆ ಹಕಿೆಗಳೆೇನ ಕಾಣಿಸ ತ್ತಿಲಾ ಎಲ್ಾಾ ತಮಮತಮಮ ಗೂಡ ಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಿಕೊಂಡವೇ ಎನೊೇ ತ ಂಬ್ ಕಡಿಮೆ ಇದದಂತೆ ಕಾಣ ತೆಿ" ಎಂದ ಮ ನೆುಡೆಯ ತ್ತಿದೆದ . ಎದ ರಿಗಿದದ ಬಾದಾಮ್ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೆೇಲ್ೆ ಸಣಣ ಸಣಣ ಎರಡ ಹಕಿೆಗಳು ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಕೊಂಬೆಗೆ ಜಗಿಯ ತಾಿ ಸರಸ-ಸಲ್ಾಾಪದಲಿಾ ತೊಡಗಿದದವು, ನೊೇಡಲ

ಸೂರಕಿೆ (ಸನ್

ಬ್ರ್ಡಜ ) ನೆೇ ಹೊೇಲ ತ್ತಿದದವು. ಸ ಬ್ ಬ "ಏ. . . ಅದ ಸನ್ ಬ್ಡೆಜ " ಎಂದ ವಾದ ಮಾಡ ತಾಿ ಮ ಂದೆ ಹೊೇಗ ತ್ತಿದ.ದ

ಸ ಬ್ ಬವನ ು

ಕರೆದ "ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ ಮಾರಾಯ ಅದ ಸನ್ ಬ್ರ್ಡಜ ಅಲಾ" ಎಂದೆ. ಒಂದ

ಕ್ಷಣ ಅಲಿಾಯೇ ನಿಂತ

ವಿೇಕ್ಷಣೆಯಲಿಾ

ತೊಡಗಿದೆವು. ಅವು ನನು ಹದಿನೆೈದ ವರ್ಜದ ಪಕ್ಷಿವಿೇಕ್ಷಣೆಯಲಿಾ ಅದೆೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೊೇಡಿದ ದ. ಈ ಹಕಿೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಚ್ಚನುದಂತ ತ್ತಳಿ ಮೊೇಡಗಳಿದ ದದರಿಂದ ಈ ಹಕಿೆಗಳ ಬ್ಣಣ ಕಂಡ ಹಿಡಿಯಲ ಆಗದಿದದರೂ ಕಪುಪ ಬ್ಣಣದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತ . ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ೆಾೇ ಕಾಣಿಸಿದರಿಂದ ಅದರ ಹೊಟೆು ಮತ ಿ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲಿಾ, ಬಿಳಿಯ ಬ್ಣಣ ಎದ ದಕಾಣ ತ್ತಿತ ಿ. ಆದರೆ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲಿಾ ಬ್ಳೆಗಾರನ ತನು ಹೆಗಲಿಗೆ ಬ್ಳೆಗಳ ಜೊೇಳಿಗೆಯನ ು ನೆೇತ ಹಾಕಿಕೊಂಡ೦ತ್ತತ ಿ.ಭ ಜದ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಜೊೇಳಿಗೆಯನ ು ನೆೇತ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ

ಕಪಪನೆಯ ಮಚ್ೆೆಗಳು ಎದ ದ ಕಾಣ ತ್ತಿತ ಿ. ತ ಂಬ್ ಚ್ೆನಾುಗಿ ಅಥವಾ

ಬೆೈನಾಕೂೆಲರ್ ನಲಿಾ ಏನಾದರೂ ನೊೇಡಿದದರೆ ಆ ನಿೇಲಿ ಬ್ಣಣ ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ತಳಿಯ ತಿದೆ, ಕಣ ಣಬಿಬನ ಮೆೇಲ್ೆ ಬಿಳಿಯ ಗೆರೆ ಎದ ದ ಕಾಣ ತ್ತಿತ ಿ. 5

ಕಾನನ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2014


“ಸ ಬ್ ಬ ಇಲ್ೆಾೇ ನೊೇಡಿಕೊೇ ಓಡಿಹೊೇಗಿ ಕಾೆಮರಾ ತರ ತೆಿೇನೆ " ಎಂದ ಪಕೆದಲ್ೆಾೇ ಇದದ ರೂಮ್ಗೆ ಓಡಿ ಹೊೇಗಿ ಕಾೆಮರಾ ತೆಗೆದ ಕೊಂಡ ಜೊತೆಯಲಿಾ ಮ ರಳಿಯನ ು ಕರೆದ ಕೊಂಡ ಬ್ಂದೆ. ನಾವು ಬ್ರ ವುದರಲಿಾ ಸ ಬ್ ಬ ತನು ಕೆೈಯನ ು ಯಾವುದೊೇ ದಿಕಿೆಗೆ ತೊೇರಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ಹಾರಿಹೊೇದವು ಎಂದ ಸಪೆಪ ಮ ಖಮಾಡಿಕೊಂಡ " ಏ. . . ಯಾವ್ ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆೇಳು, ಹೊೇಗಿ ಹ ಡ ಕೊೇಣ" ಎಂದ ಕೆೇಳಿದೆ. ಆ ಕಡೆ, ಮರಗಳ ಹಿಂದಕೆೆ ಹಾರಿಹೊೇದ ಎಂದ ತನು ಬೆರಳನ ು ತೊೇರಿಸಿದ. ನಾನ ಆ ಮರಗಳ ಮೆೇಲ್ೆಲಾ ದಿಟಿುಸಿ ನೊೇಡತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೆೇ ಹಕಿೆಗಳು ಕ ಳಿತ್ತರ ವುದ ಕಾಣಲಿಾಲ.ಾ ಸ ಬ್ ಬವು ಆ ಹಕಿೆಗಳ ವಣಜನೆಯನ ು ಮ ರಳಿಗೆ ವಿವರಿಸ ತ್ತಿದ,ದ ಒಂದ ಹೊಸ ಹಕಿೆಯನ ು ನೊೇಡಿದ ಖ ಷ್ಟ ಸ ಬ್ ಬವಿನ ಮ ಖ ನೊೇಡಿದರೆ ಎದ ದ ಕಾಣ ತ್ತಿತ ಿ. ಆದರೂ ಮತೆಿ ಹಕಿೆ ಕಾಣಲಿಾಲಾವಲಾ ಎಂಬ್ ಬೆೇಸರ ಎಲಾರ ಮ ಖದಲಿಾ ಎದ ದಕಾಣ ತ್ತಿತ ಿ, ಸಪೆಪ ಮ ಖಮಾಡಿಕೊಂಡ

ಹಿಂದಕೆೆ

ಬ್ಂದೆವು.

ಹೊೇದರೆ

ಹೊೇಗಲಿ

ನಿೇವು

ನೊೇಡಿದ

ಹಕಿೆ

ಯಾವುದೆಂದ

ಪುಸಿಕದಲ್ಾದರೂ ಹ ಡ ಕಿತೊೇರಿಸಿಿರಾ?, ಮತೆಿ ಅದನೆುನಾದರ ಮರೆತ ಬಿಟ್ುರೆ ಕರ್ು!, ಎಂದ ಬೆೇಗ ಬೆೇಗ ಬ್ನಿು ಎಂದ ಕರೆದರ ಮ ರಳಿ. ನಾನೊಂದ , ಸ ಬ್ ಬವಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪುಸಿಕಗಳನ ು ಹಿಡಿದ ಕ ಳಿತ ಆ ಹಕಿೆಯನ ು ಗ ರ ತ್ತಸಲ ಎರಡ ಪುಸಿಕವನ ು ಜಾಲ್ಾಡಿದರ ಆ ಹಕಿೆಯ ಸಿಗದೆಯಿದ ದದದಕೆೆ ಎಲಾರಿಗೂ ತ ಂಬ್ ಬೆೇಸರವೆೇ ಆಯಿತ . ಆ ಕಪುಪ ಬ್ಣಣದ ಸನ್ ಬ್ರ್ಡಜ ಗಾತರದ ಹಕಿೆ, ಎದೆಯ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲಿಾಯೂ ಇದದ ಜೊಳಿಗೆಯಾಕಾರದ ಮಚ್ೆೆ, ಕಣ ಣಬಿಬನ ಮೆೇಲ್ೆ ಇರ ವ ಬಿಳಿ ಗೆರೆಯಂತ್ತರ ವ ಯಾವ ಹಕಿೆ ಹೊೇಲ ತದೆ ಎಂದ

ಮತೆಿ ಮತೆಿ ಪುಸಿಕವನ

ತ್ತರ ಚ ತಾಿ

ಇಅರಬೆೇಕಾದರೆ ನಾವು ನೊೇಡಿದ ಹಕಿೆಯನೆುೇ ಹೊೇಲ ವ ಒಂದ ಹಕಿೆ ಸಿಕಿೆತ . ಆದರೆ ಆದರ ಬ್ಣಣ ಕಪುಪ ಆಗಿರಲಿಾಲಾ, ಬ್ದಲಿಗೆ ಕಡ ನಿೇಲಿ ಬ್ಣಣವಾಗಿತ .ಿ ಇಲಾ ಅದೆೇ ಸರಿಯಾದ ಹಕಿೆ ಎಂದ ನಿಧ್ಜರಿಸಿದೆವು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕಡ ನಿೇಲಿ ಬ್ಣಣ ಆ ಚ್ಚನುದ ನಿೇರಿನಲಿಾ ಮ ಳುಗಿಸಿ ತೆಗೆದ ತ್ತಳಿ ಚ್ಚನುದ ಮೊೇಡಗಳು ಆ ಹಕಿೆಯ

ಬಾೆಗೌರಂರ್ಡ

ಸರಿ ಇಲಾದೆೇ ಇದ ದದರಿಂದ ಕಡ ನಿೇಲಿ

ಬ್ಣಣ ನಮಗೆ ಕಪಾಪಗಿಯೇ ಕಂಡದ ದ. ಇದ Flycatcher”

ಎಂದ ತ್ತಳಿಯಿತ . ಈ

ಆಲರಮರಿನ್

ಫೆಾೈಕಾೆಚರ್

"Ultramarine

ಹಕಿೆಯ ಸಾಮಾನೆವಾಗಿ ಈಶಾನೆ ರಾಜೆಗಳಲಿಾ ಕಂಡ ಬ್ರ ವ ಹಕಿೆ,

ಬೆೇಸಿಗೆಯಲಿಾ ಹಿಮಾಲಯ ಪವಜತ ಗಳಲಿಾ ಕಂಡ ಬ್ರ ತಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲಿಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲ ಪರದೆೇಶಗಳಲಿಾ ಕಂಡ ಬ್ರ ತಿವೆ ಎಂದ A Field Guide to the Birds of India ಎಂಬ್ ಪುಸಿಕ ನೊೇಡಿದಾಗ ತ್ತಳಿದ ಬ್ಂದಿದ ದ. - ಅಶ್ವಥ ಕೆ.ಎನ್

6

ಕಾನನ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2014


ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆೆ 1. ಈ ಹಕಿೆಯ ಹೆಸರಲಿಾ ಮಂಗನೊಬ್ಬ ಅಡಗಿದಾದನೆ (3) 3. ಮೆೈಯಲ್ಾಾ ಚ್ಚಟೆು ಇರ ವ ಈ ಪಾರಣಿ ಚ್ಚರಾಯ ವೆೇನಲಾ (3) 5. ಕಾಡಿನಲಿಾರ ವ ಕರಿ ಕೂದಲಿನ ಪಾರಣಿ (3) 7. ಕಾಡ , ಮೆೇಡ , ಬೆಟ್ು ಹತ ಿವ ಹವಾೆಸ (3) 9. ಇದ ನಮಮದೆೇ ಪತ್ತರಕೆ (3) 11. ಇಲಿಾ ಹಾರವೂ ಇದೆ ಪಕ್ಷಿಯೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಅಲಾ (4) 13. ಇಲಿಾಯ ಜನರ ಬ್ಂಡಿಗಳನ ು ಬ್ಳಸ ತ್ತಿದದರಂತೆ (4) 14. ಈ ಗೊೇಸ ಂಬೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಾರ ವುದೊೇ ? (5) 16. ಇಲ್ೊಾಂದ ಮ್ಕವಿದೆ ಆದರೆ ಮೊದಲನೆಯದ (4) 17. ಈ ಹಾವು ಒಮೊಮಮೆಮ ನಗರಕೂೆ ಬ್ರ ವುದ ಂಟ್ (5)

ಮೀಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕೆೆ 1. ಕನಾಜಟ್ಕ ಕರಾವಳಿ ತ್ತೇರದ ಸ ಂದರ ನಗರ (4) 2. ಕಪುಪ ಪಾತರಗಿತ್ತಿಯಂದ ತಲ್ೆ ಕೆಳಗಾಗಿದೆ (4) 4. ಮ್ಡಿಯ ವ ಹಾತೆ...(3) 6. ಚ್ಾರಣ ಪಿರಯರಿಗೊಂದ ಅದ ುತ ತಾಣ ಹಾಗೂ ಪವಜತಗಳ ಸಾಲ ಮಲ್ೆನಾಡಿನಲಿಾದೆ. ಆದರೆ ಇಲಿಾ ತಲ್ೆ ಕೆಳಗಾಗಿದೆ (3) 8. ರಣಾಂಗಣದ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಸ ಂದರವಾದ ದ (4) 9. ಕಾಡಿನಲಿಾರ ವ ಈ ಪಾರಣಿ ಯಮನ ಸವಾರಿಯೂ ಹೌದ (4) 10. ಅತ್ತ ಚ್ಾಲ್ಾಕಿ ಹಾಗೂ ಕ ತಂತ್ತರ ಬ್ ದಿದಯ ಜೇವಿ (2) 12. ತಂಬ್ೂರಿ ದಾಸಯೆನೊಬ್ಬ ಈ ಹಾವನ ು ಆಡಿಸ ವುದನ ು ನೊೇಡಬ್ಹ ದ (5) 15. ಇದ ಕಾಡ ಪಾರಣಿ (4) 17. ಈ ಕಾಡಿನ ಹೊಳೆಯಲಿಾ ನಾಗರಿೇಕತೆಯೂ ಇದಿದರಬ್ಹ ದೆೇ? (5)

- ಸುಬುು ಬಾದಲ್

7

ಕಾನನ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2014


ಆಲ್ ಪೆೈನ್ ದ ಂಬಿಗಳು ಮೌಂಟ್ ಎವೆರೆಸ್ಟು ಗಿಂತ ಎತಿರದಲಿಾ ಹಾರಬ್ಲಾವು ಎಂದ

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡ

ಹಿಡಿದಿದಾದರೆ. ದ ಂಬಿಗಳು ಹಿಮಾಲಯದ ಅತ್ತೇಶ್ಚೇತ ವಾತಾವರಣದಲಿಾ ಬ್ದ ಕಲ್ಾರವು. ಆದರೂ ಕಾೆಲಿಪೇನಿಜಯಾ ವಿಶವ ವಿದಾೆನಿಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಒತಿಡವಿರ ವಂತೆ ಪರಯೇಗದಲಿಾ ಸೃಷ್ಟುಸಿ ಅಲಿಾ ದ ಂಬಿಗಳ ಹಾರಾಟ್ವನ ು ಅಭೆಸಿಸಿ ಬ್ಹ ಎತಿರದ ವಾತಾವರಣದಲೂಾ ಈ ದ ಂಬಿಗಳು ಹಾರಬ್ಲಾವೆಂದ ಕಂಡ ಹಿಡಿದಿದಾದರೆ. ಚ್ಚೇನಾದ 10600ಅಡಿ ಎತಿರದಲಿಾ ಹಾರ ವ 6 ಆಲ್ ಪೆೈನ್ ದ ಂಬಿಗಳನ ು ವಿಮಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ಲ್ೆ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಾಗಿದೆ. ಇರ್ ು ಎತಿರದಲಿಾ ಹಾರ ವಾಗ ಈ ದ ಂಬಿಗಳು ತಮಮ ರೆಕೆೆ ಗಳನ ು ಬಾಲದಿಂದ ತಲ್ೆಯವರೆಗೂ ಹರಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೆಕೆೆ ಬ್ಡಿಯ ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿ ಇರ ವ ಎತಿರದ ಪರದೆೇಶದಲೂಾ ತೆೇಲ ವಂತೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದಾದರೆ. ಅವು ಅರ್ ು ಎತಿರಕೆೆ ಹಾರಲ ಕಾರಣ ಹ ಡ ಕ ತಾಿ ಹೊರಟಾಗ ಹೆಚ ೆತ್ತಿರ ವ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಹಲವಾರ ದ ಂಬಿಯ ಪರಭೆೇದಗಳು ಎತಿರದ ತಂಪಾದ ಪರದೆೇಶಗಳಿಗೆ

ವಲಸೆ

ಹೊೇಗ ತ್ತಿವೆ ಎಂದ ತ್ತಳಿದ ಬ್ಂದಿದೆ. ಈ 3666 ಮ್ೇಟ್ರ್ ಎತಿರದಲಿಾ ಹಾರ ವ ಆಲ್ ಪೆೈನ್ ದ ಂಬಿಯ ರೆಕೆೆಯ ಚಲನೆಯನ ು ವಿಡಿಯೇ ಮಾಡಿ ಅಭಾೆಸಿಸಿ ಅದರ ರಚನೆ ಮತ ಿ ಚಲನೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿಮಾಲಯದಲೂಾ ಹಾರಬ್ಲಾ ಹೆಲಿಕಾೆಪುರ್ ಗಳನ ು ಸಿದದಪಡಿಸಬ್ಹ ದ ಎಂಬ್ ಚ್ಚಂತನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಮಾಜನಕವಿರ ವ ಕಡಿಮೆ ವಾಯ ಭಾರವಿರ ವ ವಾತಾವರಣವನ ು ಸೃಷ್ಟುಸಿ ಅಲಿಾ ಈ ದ ಂಬಿಗಳನ ು ಹಾರ ವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಭಾೆಸಿಸಿ ಕಂಡ ಹಿಡಿದಿದಾದರೆ.

- ಶಂಕರಪಪ ಕೆ.ಪಿ 8

ಕಾನನ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2014


ಫೆಬ್ರವರಿ ಬ್ಂತೆಂದರೆ ರೆೈತರೆಲ್ಾಾ ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಮ ಗಿಸಿ ಬೆಳೆದ ಪಸಲ್ೆಲ್ಾಾ ಮನೆಗೆ ತ ಂಬಿಕೊಳುಳತಾಿರೆ. ಶ್ಚವರಾತ್ತರ ಮ ಗಿಯಿತೆಂದರೆ ಬೆೇಸಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ುಂತೆ ಲ್ೆಕೆ, ಈ ಬೆೇಸಿಗೆಯಲಿಾ ನಮಮ ಬ್ನೆುೇರ ಘಟ್ು ರಾಷ್ಟರೇಯ ಉದಾೆನವನದಲಿಾನ ಹ ಲಿಬೊೇನ , ದೆೇವಸಾಿನದ ಅಗ ು, ಕಾಫಿಬ್ಂಡೆ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವನು ಬಿಟ್ುರೆ ಉಳಿದ ಕಾಡೆಲ್ಾಾ ಎಲ್ೆಯ ದ ರಿ ಬೊೇಳಾದಂತೆ ಕಾಣ ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರದೆೇಶ ಮಾತರ ಸದಾ ಹಚೆ ಹಸಿರಾಗಿರ ತಿದೆ. ಅದಲಾದೆೇ ಈ ತ್ತಂಗಳಲಿಾ ಮಾತರ ಕಾಡಿನ ತ ಂಬೆಲಾ ಸ ಗಂಧ್ ದರವೆ ಚ್ೆಲಿಾದಂತಾ ಸ ವಾಸನೆ ಪಸರಿಸ ತಿದೆ. ಇದಕೆೆಲಾ ಈ ಜಾಲ್ಾರಿ ಮರಗಳೆೇ ನೆೇರ ಹೊಣೆ!, ಮೊನೆು ಭಾನ ವಾರ ಶ್ಚವನಹಳಿಳಗೆ ಹೊೇಗಿ ಬ್ರೊೇಣವೆಂದ ಗಾಡಿಹತ್ತಿದ ನನಗೆ ಬ್ರಿೇ ಜಾಲ್ಾರಿ ಹೂವಿನಿಂದಲ್ೆೇ ಶೃಂಗರಸಿ ಮಧ್ ಮಗಳಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸ ತ್ತಿದದ ಎರಡ ಆಟೊೇ ಮತೆಿ ನಮಮ ಬ್ಸ ಸ ಎದ ರಾದವು “ಹೂವಿನ ನೆಪದಲಿಾ ಮರಾನೆಲಾ ಹಾಳಾಮಡಾಿರೆ ಕಳ್ ನನಮಕ ಳ” ಎಂದ ಮನಸಿಸನಲ್ೆಾೇ ಬೆೈದ ಮ ಂದೆ ಸಾಗಿ ಹ ಲಿಬೊೇನ್ ಕಾರಸಿನ ಬ್ಳಿ ಗಾಡಿ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಾಡಿನಲಿಾ ನನು ಉಸಿರಾಟ್ವೆೇ ನನಗೆ ಕೆೇಳುವರ್ ು ನಿೇರವ ಮೌನ, ಕಾಡನೆಲ್ಾಾ ಪಸರಿಸ ತ್ತಿದದ ಜಾಲ್ಾರಿ ಹೂವಿನ ವಾಸನೆ ಗಾಡಿಯನು ಸೆೈಡಿಗೆ ನಿಲಿಾಸಿ ಒಂದೆರಡ ರೆಕೆೆ ಹೂ ಕಿತ ಿ ಸ ವಾಸನೆಯನು ಮನೆಗೂ ಒಯ ೆವ ಬ್ಯಕೆಯಿಂದ ಹಸಿರ ಮರಗಳ ನಡ ವಿನ ಅರಳಿದ ಹೂವನೆುೇ ನೊೇಡ ತ್ತಿದೆದ. ಜೆೇನಿನ ನೊಣಗಳು ಮಕರಂದ ಹಿೇರ ವ ಜಾತೆರಯ ಸಂಭರಮದಲಿಾ ಮೆೈಮರೆತ್ತಿದದವು. ದ ಂಬಿಗಳ ಝೇಂಕಾರದ ನಿನಾದ ಕಾಡಿನಲಿಾ ಪರತ್ತಧ್ವನಿಸ ತ್ತಿತ ಿ. ಆಗ ಅಲ್ೆಾ ಹತ್ತಿರದಲಿಾ ಒಂದೆರಡ ಚ್ಚಟೆುಗಳು ಮಕರಂದದ ರ ಚ್ಚ ನೊೇಡಲ ಬ್ಂದವು ಅವು ನೊೇಡಲ ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ, ಕಪುಪ ಗೆರೆಗಳಿದದಂತೆ ಕಂಡಿತ . ನೊೇಡಿ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬ್ಂದ ಬ್ಟ್ುರ್ ಫೆಾೈ ಪುಸಿಕದಲಿಾ ನೊೇಡಿದಾಗಲ್ೆೇ ಅದ Pioneer Butterfly ಎಂದ ತ್ತಳಿದಿದ ದ. ಹಳದಿ, ಬಿಳಿ, ಹಾಕಿಕಡಿಡಯಂತಹ ಕಪುಪ ಗೆರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದ 40-55 ಮ್ೇ ಮ್ೇ ವೆೇಗದಲಿಾ ತನು ರೆಕೆೆಯನು ಬ್ಡಿದ ಕೊಳುಳವ ಈ ಚ್ಚಟೆುಗಳು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸಾಿನ, ಅಫಗಾನಿಸಾಿನ, ನೆೇಪಾಳ, ಬಾಂಗಾಾದೆೇಶಗಳಲಿಾ ಸಾಮಾನೆವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ ತಿವೆ. ಕ ರ ಚಲ ಕಾಡ ಹಾಗೂ ಒಣ ಪರದೆೇಶಗಳಲಿಾ

9

ಕಾನನ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2014


ಕಾಣಸಿಗ ವ

ಈ ಚ್ಚಟೆುಗಳು

ಪರಬ್ಲವಾಗಿ

ಹಾರಬ್ಲಾವು

ಹೆಚ್ಾೆಗಿ

ಹೂಗಳ

ಮೆೇಲ್ೆ

ಹಾಗೂ

ತೆೇವಾಂಶವಿರ ವ ಪರದೆೇಶಗಳಲೂಾ ಹೆಚ್ಾೆಗಿ ನೊೇಡಬ್ಹ ದ .

ಗ ಂಪು ಗ ಂಪಾಗಿ ವರ್ಜವಿಡಿೇ ಇರ ವ ಇವು ತನು ಮೊಟೆುಗಳನು ಗೊಂಚಲಿನಂತೆ ಇಡ ತಿವೆ. ಹಿಮಾಲಯದ 2800 ಅಡಿ

ಎತಿರದಲೂಾ

ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳ ಲಿಂಗ

ಹಾರ ವ

ಸಾಮಥೆಜವನು

ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆಯಾಗಿದ ದ,

ಮೆೇಲ್ೆೈ ಬಿಳಿಯ ಬ್ಣಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ದ, ಹಾಕಿ ಕಡಿಡಯಂತಾ ಕಪುಪ

ರಂಧ್ರಗಳು

ಎರಡೂ

ಮ ಂಗಾಲಿನ

ರೆಕೆೆಗಳು

ಕೂಡಿರ ತಿವೆ. ಗಂಡ ಚ್ಚಟೆುಗಳ ಬಿಳಿ ಗೆರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಪುಪ ಗ ರ ತ ಗಳನು ಹೊಂದಿರ ತಿವೆ. ಹಿಂಗಾಲಿನ ರೆಕೆೆ ಬಿಳಿ ಬ್ಣಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ದ ಕಪುಪ ಗೆರೆಯನು ಹೊಂದಿರ ತಿದೆ. ಹೆಣ ಣ ಚ್ಚಟೆುಯೂ ಒಂದೆ ತರಹವೆೇ ಇದ ದ, ಗೆರೆಗಳು ಇನೂು ದಪಪದಾಗಿ ಇರ ತಿವೆ

- ಮಹದೆೀವ ಕೆ ಸಿ 10

ಕಾನನ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2014


ಆಧ್ ನಿಕ ಜೇವನದಲಿಾ

ಮನ ರ್ೆ

ತಾನ

ಬ್ದ ಕಿರ ವುದಕೆೆ ಬೆೇಕಾದ ಅತೆವಶೆಕವಾದ ಮೂಲಭೂತ

ವಸ ಿಗಳನೆುಲ್ಾಾ ಪರಕೃತ್ತಯಿಂದಲ್ೆೇ ಪಡೆದ ಕೊಳುಳತ್ತಿದಾದನೆ. ಆದರೆ ಮನ ರ್ೆ ಸಾವಥಜಜೇವಿ ತನು ಸಾವಥಜ ಸ ಖಕರ . ವೆೈಭೊೇಗದ ಜೇವನಕಾೆಗಿ ನೆೇರವಾಗಿ

ಪರಕೃತ್ತಯನ ು ಬ್ಲಿಕೊಡ ತ್ತಿದಾದನೆ. ತನು ಬ್ ದಿಿವಂತ್ತಕೆಯ ಫಲವೇ

ಅಥವಾ ವಿನಾಶದ ಹಾದಿಯೇ ಭೂಮ್ಯ ಮೆೇಲ್ೆ ಹೆಚ್ೆೆಚ ೆ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಾಾ ಕಾಡ ಗಳು ಅವನತ್ತಯನ ು ಕಾಣ ತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಕಾಡಿೇನ ಪಾರಮ ಖೆತೆಯನ ು ಅರಿಯ ವ ಶಕಿಿ ಮನ ರ್ೆನ ಬ್ ದಿಿವಂತ್ತಕೆಗೆ ಮಾತರ ನಿಲ ಕದ ದ.ಅತ್ತೇ ಬ್ ದಿದವಂತ ಚ್ಚಂಪಾಂಜಯ

ಇದನ ು ವೂಹಿಸಲೂ ಅಸಾದೆಆದರೆ ಈ ಮಹತವದ ಸತೆವನ ು

ಅರಿತವರ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟುರ ವುದ ವಿಷಾದನಿೇಯ. ಪರಕೃತ್ತಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಲ ವಾಗಿಯೇ ಪರಪಂಚದಲಿಾ ಹಲವಾರ

ಸಂಘಸಂಸೆಿಗಳು ಇವೆ. ಈ ಪರಕೃತ್ತ

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಟಿುನಲಿಾ ಕಾಯಜನ ಮಖರಾಗಿ ಶರಮ್ಸ ತ್ತಿವೆ ಸಹ. ಆದರೂ ಹೆಚ ೆತ್ತಿರ ವ ಜನಸಂಖ್ೆೆ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ದ ರಾಸೆಯ ಜೇವಿಗಳು ಕಾಡನ ು ನಾಶಪಡಿಸ ತ್ತಿದಾದರೆ. ಇಂತಹವರಲಿಾ ದೆೇಶವನ ು ಉನುತ್ತಯಡೆಗೆ ನಡೆಸಬೆೇಕಾದ ಅನೆೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಹ ಕೆೈಜೊೇಡಿಸಿದಾದರೆ ಎನ ುವುದ ತ ಂಬಾ ಬೆೇಸರ , ಅಸಮದಾನ , ಕೊೇಪ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. "ಕಾನನ" ಈ ಶ್ಚೇಷ್ಟರಕೆಯ ಮಾಸಪತ್ತರಕೆ ಪರತ್ತ ತ್ತಂಗಳು ಕಥೆ , ಕವನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಆಶೆಯಜ ಕೌತ ಕ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹಗಾರ ಅನ ಭವಗಳೊ ಂದಿಗೆ ಓದ ಗರಿಗೆ ಖ ಷ್ಟ ತಂದಿದೆ. ಇದ ಮೂರ

ಈಗ ತನು

ವರ್ಜಗಳನ ು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಪೂರೆೈಸಿ

ತನು ನಾಲೆನೆೇ ವಸಂತಕೆೆ ಕಾಲಿಟಿುದೆ . ಈ ಸಂತೊೇರ್ದ ಪರಯ ಕಿ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಯಾಗಿ 11

ಕಾನನ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2014


ಶರಮದಾನ ಅಥವ 'ಬೆಟ್ುದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಿೇರ ' ಎನ ುವ ಕಾಯಜಕರಮದ ಮೂಲಕ 'ಕಾನನ' ದ ಹ ಟ್ ುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದೆದೇವೆ. ಶರಮದಾನ

ಅಂದರೆ ಜನವರಿ

ತ್ತಂಗಳ

ಪರತ್ತ

ನಮೂಮರಿನ

ಭಾನ ವಾರವು

ಪಕೆದಲಿಾ

ನೆಟಿುರ ವ

ನೂರಾರ ಜಾತ್ತಯ ಸಸೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬೆೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲಿಾ ನಮ್ಮಂದ ನಿೇರೆರೆಯ ವ ಕಾಯಜ ಜನರ

ಸಹಾಯ

ಅತೆವಶೆಕವಾದದರಿಂದ ಶರಮವನ ು ಕೆಲಸಕೆೆ

ಇದಕೆೆ

ಒಂದ

ತಮಮ ಒಳೆಳಯ

ಬ್ಳಸಲ್ೆಂದ

'ಕಾನನ'

ತಂಡದಿಂದ ಶರಮದಾನಕೆೆ ಆಹಾವನಿಸಿ. ಜನರ ನಡ ವೆಯ ಇದ ದ ಪರತ್ತಭಟ್ನೆ ಆಂದೊೇಲನ ಅರಿವು ಕಾಯಜಕರಮ ಮಾಡಿಸ ವುದ . ಇವುಗಳೆೇ ಅಲಾದೆ ಈ 'ಶರಮದಾನ ' ದಂತಹ ಕಾಯಜಕರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸೆುೇಹಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗ ವದ . . ನಮಗೆ ತ ಂಬಾ ಹೆಮೆಮಪಡ ವ ವಿರ್ಯವೆೇ ಸರಿ , ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಯ ವಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನೆಜನತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಬ್ಗೆು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ ವುದೆಂದರೆ ಬ್ರಿೇ ಸಮಾರಂಭ

ಏಪಜಡಿಸ ವುದ . ನಾಲ್ಾೆರ

ಪೆರೇರೆೇಪಿಸ ವ

ಮಾತನಾಡ ವುದ ಇವೆೇ ಆಗಿಬಿಟಿುವೆ. ಆದರೆ ಈ ಶರಮದಾನ ಕಾಯಜದ ಮೂಲಕ ನಾವೆೇ ನೆೇರವಾಗಿ ಸಸೆಗಳಿಗೆ ನಿರೆರೆದ

ಅವುಗಳ

ಪೇರ್ಣೆಯಲಿಾ

ನಾವು

ಭಾಗಿಯಾಗ ವುದರಿಂದ

ನಮಗೆಲಾರಿಗೂ

ನಿಜವಾಗಲ

ಆತಮತೃಪಿಿಯಾಗ ತಿದೆ.ಇಂತಹ ಕಾಯಜಗಳ ಪಾರಮ ಖೆತೆ ಅರಿತ್ತರ ವ ನಾವು ನಮಮ ಊರಿನ ಸ ತಿ ನೂರಾರ ಎಕರೆಗೆ

ಹಲವಾರ

ವೆೈವಿದೆಮಯ ಸಸಿಗಳ ನೆಟ್ ು ಪೇಷ್ಟಸಿ ಬ್ರಿೇ

ಒಂದ

ಬ್ಂಜರ

ಜಾಗವನ ು

ಕಾಲಕೆೆ ನೆಲದಂತ್ತಿದದ

ಈಗ

ಕಾಡಿನ

ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಪರಿವತ್ತಜಸಿರ ವ 'ಆಶರಮ' ದ ಪರಯತುಕೆೆ ನಾವೂ ಸಹ ಕೆೈಜೊೇಡಿಸಿದೆದೇವೆ. ಜನವರಿ ತ್ತಂಗಳ ಪರತ್ತ ಭಾನ ವಾರವು ಬೆಳಿಗೆು ೮.೩೦ ಗೆ ತ್ತಂಡಿ 12

ಮ ಗಿಸಿದ

ನಂತರ

ಕಾನನ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2014


ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಿೇರೆರೆಯ ವ ಕಾಯಜಕೆೆ ಮ ಂದಾಗ ತ್ತಿದದ ನಾವು ಗ ಡಡಗಳಲಿಾ ಬೆಳೆದ ನೂರಾರ ವೆೈವಿದೆಮಯ ಜಾತ್ತಯ ಸಸಿಗಳಿಗೆ

ನಿೇರ

ಹಾಕ ತ್ತಿದೆದವು. ಪರತ್ತೇ

ಅಶವತಪಪ

ಮತ ಿ

ಶಂಕರಪಪ

ಇವರ

ವಾರವು ೩೦-೪೦ ಯ ವಕ ಯ ವತ್ತಯರ ದಂಡೆೇ ನೆರೆದಿರ ತ್ತಿತ ಿ. ಮಾಗಜದಶಜನದಲಿಾ

ಶರಮದಾನ

ಕಾಯಜಕರಮ

ಯಶಸಿವಯಾಗಿ

ಪೂಣಜಗೊಳುಳತ್ತಿತ .ಿ ಸಾಯಕಾಲದವರೆಗೂ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಿೇರ ಕ ಡಿಸಿ ದಣಿದಿರ ತ್ತಿದದ ನಾವು ವಿಶಾರಂತ್ತಗಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೆೇರಿ ನಡೆದ ಕಾಯಜಕರಮದ ಬ್ಗೆು ಚಚ್ಚಜಸಿ ತಮಮ ತಮಮ ಅನ ಭವಗಳನ ು ಹಂಚ್ಚಕೊಳುಳತ್ತಿದೆದವು . ಹಾಗೆೇ ಈ ತರಹದ ಹಲವಾರ ಯೇಜನೆಗಳು ಬ್ಗೆು ಚ್ಚಂತನೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದೆದವು . ಒಟಿುನಲಿಾ ಈ ಶರಮದಾನವು ಸಾಕರ್ ು ಹೊಸ ಅನ ಭವದ ಜೊತೆಗೆ ಖ ಷ್ಟಯನ ು ತಂದಿದೆ. ಕೊನೆ ಭಾನ ವಾರ ಗಣರಾಜೊೆೇತಸವ ಆಚರಿಸ ವದರ ಜೊತೆ

' ಶರಮದಾನ '

ಕಾಯಜಕರಮವು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಪೂಣಜಗೊಂಡಿತ . ಇಂದಿನ ಈ ಕಾಯಜಕರಮದ ಮ ಕಾಿಯ

ಮ ಂದೆ

ಇನೊುಂದ

ಒಳೆಳಯ

ಕಾಯಜಕೆೆ

ಆರಂಭ ಎಂದ

ಹೆೇಳುತಿ ಶರಮದಾನದಲಿಾ ಪಾಲ್ೊುಂಡಿದದ ಪರತ್ತಯಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ ು ಸಲಿಾಸ ತಿ

ಈ ಪರಿಸರ ಸೆುೇಹ

ಕೆಲಸಗಳಲಿಾ ಹೆಚ್ೆೆಚ ೆ ಜನರ

ಹೆೇಳುತಿ ಕೊನೆಗೆ

ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪರಿಸರ ಬ್ಳಸಿ ನಾವು ಉಳಿಯೇಣ ಎಂದ

'ಕಾನನ' ತಂಡದ ಒಂದ ಒಳೆಳಯ ಪರಯತುಕೆೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಿಾಸ ತಾಿ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆ ಜನರ ಏಳೆುಯಾಗಲ್ೆಂದ ಬ್ಯಸ ತೆಿೇವೆ .

- ರಾಕೆೀಶ್ ಆರ್.ವಿ 13

ಕಾನನ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2014


14

ಕಾನನ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2014


ಜಗದ ಜಲವೆಲಾ ಉಪಾಪಗಿ ಜನಗಳ ಜಗಳವೆಲಾ ಉಪಿಪಗಾಗಿ ನಗರ ಜನರ ಜಾಸಿಿಯಾಗಿ ತ ಂಬಿ ತ ಳುಕ ತ್ತತ ಿ ಆಕಾಶದೆತಿರ ಪಾಝೇಲ ಗೊೇಡೆಯಾಗಿ ಕೆರೆಯಲಾ ಸಮವಾಗಿ ಕರಿಯ ಡಾಂಬಾರ ರೊೇಡಾಗಿ ಸದಿದಲಾದೆಯೇ ಏರ ತ್ತದೆ ಸಿಮೆಂಟ್ , ಮರಳಿಲಾದೆ ಬ್ರಿೇ ಕಲ ಾಪುಡಿಯ ಗೊೇಡೆಯಾಗಿ ಊರಗ ಡಡವೆಲ್ಾಾ ಖ್ಾಲಿಯಾಗಿ ಪಕೆದ ಕಾಡೆಲ್ಾಾ ಬೊೇಳಾಗಿ ಕಿಟ್ಕಿ, ಬಾಗಿಲ , ಸೊೇಫಾ, ಮಂಚವಾಗಿ ತ್ತಳಿದ ,ತ್ತಳಿಯದೆಯೇ ಎಲಾವನ ು ಪಾಸಜಲ ಾ ಮಾಡಿದೆದೇವೆ ಪರರಿಗಾಗಿ ಹರಿದ ನಿೇರೆಲಾ ಕೆಸರಾಗಿ ಡಾೆಮ ನದಿಯಲಾ ಹೂಳು ಹೆಪಾಪಗಿ ಮಳೆ ಇಲಾದೆ ಜನರೆಲ್ಾಾ ಕಪಾಪಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನಿೇರಿಲಾದೆ ಬ್ದ ಕ ಬೆಪಾಪಗಿ ಜಗದ ಜನಕೆಲ್ಾಾ ವಾಕಳುಕೆಯ ಶ ರ ವಾಗಿದೆ ನಿೇರಿಲಾದೆ.

15

ಕಾನನ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2014

Kaanana Feb 2014  

Kaanana ezine , ultramarine flycatcher , pioneer Butterfly, watering the plants. Bannerugatta national park. WCG, Jagada jala ,Nature photo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you