Page 1


Artistico


6

With family


7

With daughter Yasmina


8

Serafedino: „Mám svůj vlastní styl. Nikdy jsem nestudoval na umělecké škole. Vytvořil jsem svá díla sám. Nazval bych to konceptuálním expresionismem.“


9

E

bip Serafedino se narodil 20. října 1952 ve Skopje, Makedonii (tehdejší Jugoslávii). Své mládí

strávil ve velké rodině na březích řeky Vardar a z této doby si přinesl mnohé vzpomínky pro svůj další život i tvorbu. I když nezískal profesionální vzdělání, začal se brzy zajímat o malbu a sám, jako autodidakt, si hledal svou cestu k výtvarnému výrazu, kterou začínal putováním po různých koutech Evropy, kde poznával jak současné trendy, tak i studoval díla svých předchůdců. Léta 1970 – 1974 strávil nejprve v Itálii, kde pobýval v Římě, Florencii a Benátkách. Po pobytu na Tenerife navštívil  také Berlín a Amsterdam a nakonec roku 1975 přijel do Francie. Zde ho okouzlila atmosféra Montmartru. Tam konečně našel svůj pevný bod, ateliér a prostředí, které ho inspirovalo. Spolupracoval s  řadou dalších výtvarníků, našel své učitelé i přátelé. Otevřená atmosféra Paříže těchto let byla živnou půdou pro rozvoj jeho přirozeného talentu, ve kterém se snoubí jižanská živelnost, možná spojená i s geny jeho předků.

V roce 1979 nastoupil do jugoslávského kulturního centra v  Paříži, kde vytvořil první

obrazový styl, který se stal vzorem skupiny mladých umělců z „naivní školy umění“ – Notre Monde. Kosmopolitní umělecká komunita i možnost setkávání a přímého kontaktu s uměleckými sbírkami pařížských muzeí a galerií přinesla své ovoce a v roce 1980 začíná svá díla vystavovat. Následujícího roku proběhla jeho samostatná výstava v pařížském Musée de Cire v Rue Poulbot (dnes l´Espace Dalí). Dále systematicky pracuje a účastní se především společných výstav, z nichž lze připomenout zejména výstavu jugoslávských umělců v  Paříži v  roce 1982 a společnou výstavu v  Galerie 14 Robert Phillipe v Paříži v Rue Norvins roku 1984.

Sám uvádí, že se inspiroval z děl takových umělců, jako jsou Chaim Soutine, Nicolas de

Staël, zajímá ho Henri Matisse nebo Francis Bacon, a i když sám sebe označuje za abstraktního malíře a expresionistu a někdy je označován za nefigurativního malíře, hraje figura a člověk v jeho díle nepochybně velkou roli. Stal se uznávaným malířem, jehož osobitý výtvarný styl nezapírá středomořskou inspiraci – ozývá se v něm snad odraz klasické středověké mozaiky, nezapomíná na odkaz možná až benátské malby, která dlouho ovlivňovala jadranské pobřeží. Sytá živá barevnost přenáší lásku k výrazným barvám, zděděnou ze strany romské matky. Přesto lze říci, že volnost a svobodu ve vyjadřování však našel právě v  Paříži, kde tehdejší výtvarné a umělecké kruhy reagovaly na myšlenkové a filosofické proudy nové generace.

Pracuje uvolněným rukopisem, s barevnou skvrnou volně formující náznakem zvolené

téma, obsahově volí jak témata abstraktní, tak i náměty ze života kolem sebe. Pracuje převážně v olejomalbě, někdy akrylem na plátně, volí především větší formáty.

Sám Serafedino říká: “Někdy vím, jak bude obraz vypadat už před tím, než ho začnu tvořit.


10

Jindy je to náhoda. Nejprve si udělám podklad a počkám až uschne, protože tvořím jen pomocí špachtle. Potom obrazu dávám tvar. Když se dotknete hotových maleb, cítíte na nich reliéf. Když vytvářím dvě vrstvy, malba získává více síly. To mám na tom rád”. 

Díky prvním výstavám objevili jeho dílo milovníci umění nejen ve Francii, ale jeho obrazy

se postupně objevují na výstavách v Evropě a v zámoří (např. Německo, Itálie, Holandsko, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko a Česko, USA). Jeho výsostným domovem je a zůstává Paříž, kde má stále svůj ateliér na Place du Tertre. Díky tomu je dnes řazen mezi francouzské výtvarníky a jeho jméno najdeme nejen ve slovníku výtvarných umělců z Montmartru (ed. André Rousard, 1999), ale rovněž ve známém velkém francouzském slovníku výtvarných umělců (tzv. Bénézit).

V roce 2005 byl vydán katalog jeho díla (Pierre Chavot), kde v předmluvě Gérard Xuriguera

vyjádřil nadšení pro Serafedinovo dílo: „...Avec une sobriété parée de flamboyance, un lyrisme débridé infléchi par un esprit constructeur, un geste impatient qui sait borner ses errances, une imagination en éveil, Serafedino élabore une oeuvre dense et souple, puissante et contrastée ...“ („… střízlivost zdobí okázalost, divoká lyrika je ovlivněna konstruktivním duchem, netrpělivý pohyb, který umí omezit jeho putování, probuzená fantazie, Serafedino vytvořil umělecké dílo, které je bohaté a flexibilní, silné a kontrastní…“).

Cítíme, že v Serafedinově díle je skrytý pohyb, někdy zastřený jemným oparem, ale už výběr

námětů dokládá jeho životnost: nachází inspiraci velmi často v oblasti tance nebo hudby. Zachycuje výjevy z hudebních klubů, tanečních barů, ale i baletního studia, živými jasnými barvami modeluje scény, které rezonují zvukem hudby. Stejně tak s podmanivým zápalem podchycuje i společnost, jenž se kolem Montmartru kupí, pestrá všeobjímající mozaika lidí různých národností, která se společně poddává prožitkům náhodných okamžiků. Sám říká, že Montmartre je pro něj „vesnicí světa“. Dodnes vlastně je Place du Tertre skoro jako náves, kde se potkávají místní, zachovalo se starosvětské prostředí nízkých domků a stromů, kde se všichni ještě stále setkávají a spolu hovoří. Nezaměnitelná starodávná atmosféra místa, kde Serafedino žije, spolu s  nejbližším okolím, ho velmi ovlivnila a ovlivňuje dodnes. Přitom potkává vlastně celý svět: vyhledávají ho zájemci o jeho dílo z celého světa, zajímají se ale i o jeho osud, život, inspiraci…. A jemu přinášejí nové podněty. Je zřejmé, že sám miluje hudbu, tanec, ale také Paříž, která je rovněž častým námětem jeho děl. Podvědomě se vrací i ke svým předchůdcům – v jeho díle najdeme i lyrické obrazy baletek, kde cítíme v pozadí degasovskou inspiraci, vlastní technika barevných skvrn může připomínat i některá díla takřka pointilistického ražení, ale i pozdní expresívně laděná díla Monetova. Nepochybně však Serafedina zaujala hudba a speciálně jazz: sleduje jak celé kapely, tak jednotlivé hudebníky, pociťuje rytmus a podmanivé pohyby posluchačů, které se snaží zachytit ve svém díle. Výraznými


11

pohyby špachtle modeluje akcenty světla a stínu, prociťuje osobitě s vlastní představivostí své náměty. Nepatří k žádným výtvarným skupinám, sám si buduje svůj styl, a právě díla s hudebními náměty jsou pro něj typická: „Obraz by měl být odrazem hudby, která rezonuje miliony drobných vibrací.“ Snad ještě více k  tomu přispívá i jeho manželka, díky které poznal řadu vynikajících kubánských muzikantů, kteří mají jazz i swing v krvi. Svou vášeň a lásku k hudbě pak přenesl i do svých obrazů. Převzal jejich svobodomyslnost, energii, vyjadřuje čisté emoce bez intelektuálního podtextu, radost ze života, kterou mu dává právě malba.

Serafedino říká, že ho těší, pokud divák se chce jeho obrazu dotknout, pokud cítí stejné

sensuální potěšení, jako on sám, autor malby. Spontánní pocity tak vedou jeho špachtli a stejný prožitek touží vyvolat i v divákovi, otevřeném vjemům z jeho díla. Přirozená hra světla a stínů, barev a pocitů je dle vyjádření diváků „hostinou oka a poctou intenzívní imaginaci autora“. Výbušná práce s  barvou pokrývá plátno z  vnitřního puzení, a ať už je téma podmíněno právě hudbou, nebo obraz skrývá či vyjadřuje emoce a pocity či zachycuje ženské tělo nebo právě pohled na tolik blízké panorama Montmartru, vždy cítíme vnitřní vášeň, sílu barvy, energii a život. Expresívně pojednaná polymorfní realita je typickým osobním přístupem, živelný prožitek zhmotňuje až skoro do plastické podoby díla, metamorfózy autorova hledání a nalézání, kdy postupně dochází až k hranicím možností své techniky a výrazu.

Serafedinova díla mají své obdivovatelé i sběratelé, jsou určena do soukromého i veřejného

prostoru, nacházejí se v mnoha zemích světa. I když Serafedino dlouhodobě žije v Paříži, nikdy neopustil svůj styl, jehož kořeny hluboce tkví v rodné zemi, Středomoří, ve výrazné práci s barvami – zdánlivá jednoduchost dochází až k hranicím čisté emociálně laděné abstraktní malby, abstrahující pocity. I tento pól je nedílnou součástí Serafedinovy práce s barvou a dokladem osobité invence autora, který stále hledá nové výrazové možnosti a prostředky.


12

Serafedino: „I have my own style. I never studied at an art school. I have created my works myself. I would call it conceptual expressionism.“


13

E

bip Serafedino was born on October 20, 1952 in Skopje, Macedonia (former Yugoslavia). He

spent his youth in a large family on the banks of the Vardar River and from that time brought many memories for his future life and work. Although he did not gain professional education, he soon became interested in painting and, as an autodidact, sought his way to artistic expression himself, beginning by wandering around the corners of Europe, where he learned both contemporary trends and studied the works of his predecessors.

He spent the years 1970 - 1974 in Italy, where he lived in Rome, Florence and Venice.

After his stay in Tenerife he also visited Berlin and Amsterdam, and finally in 1975 arrived in France, where he was enchanted by the atmosphere of Montmartre. There he finally found his fixed point, studio and environment that inspired him. He collaborated with many other artists, found his teachers and friends. The open atmosphere of Paris these years was a breeding ground for the development of his natural talent, which combines southern spontaneity, possibly linked to the genes of his ancestors.

In 1979 he joined the Yugoslav Cultural Centre in Paris, where he created the first pictorial

style, which became the model of a group of young artists from the „naive art school“ - Notre Monde. The cosmopolitan art community, as well as the possibility of meeting and direct contact with the art collections of Parisian museums and galleries, has borne fruit and in 1980 he began exhibiting his works. The following year he held his solo exhibition at the Paris Musée de Cire in Rue Poulbot (now l‘Espace Dali). He also worked systematically and participated mainly in joint exhibitions, such as the exhibition of Yugoslav artists in Paris in 1982 and the joint exhibition in the Gallery 14 Robert Phillipe in Paris in Rue Norvins in 1984.

He states that he was inspired by works of such artists as Chaim Soutine, Nicolas de

Staël, he is interested in Henri Matisse or Francis Bacon, and although he describes himself as an abstract painter and expressionist and sometimes is referred to as a non-figurative painter, figure and man undoubtedly play a significant role in his work. He became a respected painter whose distinctive artistic style does not deny Mediterranean inspiration - perhaps reflecting a classic medieval mosaic, not forgetting the legacy of perhaps Venetian paintings, which long influenced the Adriatic coast. A rich, vivid diversity of colours transmits love for bright colours inherited by the Roma mother. Nevertheless, he found independence and freedom of expression in Paris, where the creative and fine art circles of the time responded to the streams of thoughts and philosophy of the new generation.


14

He works in a relaxed manuscript, with a colour spot loosely forming a hint of a chosen topic,

and in terms of content he chooses both abstract themes and themes from life around him. He works mostly in oil painting, sometimes acrylic on canvas, and chooses mainly larger formats. Serafedino himself says: “Sometimes I know what the picture will look like before I start creating it. Other times it‘s a coincidence. First, I make a base and wait for it to dry, because I create only with a spatula. Then I give the image its shape. When you touch the finished paintings, you feel the relief on them. When I create two layers, the painting gets more power. And this is what I like about it.” 

Thanks to his first exhibitions, art lovers have discovered his work not only in France, but

his paintings are gradually appearing at exhibitions in Europe and overseas (e.g. Germany, Italy, Holland, Sweden, Switzerland, Slovakia and the Czech Republic, USA). His sovereign home is and remains Paris, where he still has his studio at Place du Tertre. As a result, he is now ranked among French artists and his name can be found not only in the Montmartre Vocabulary of Fine Artists (ed. André Rousard, 1999), but also in the famous French Vocabulary of Fine Artists (Bénézit).

In 2005, a catalogue of his work (Pierre Chavot) was published, where, in the preface,

Gérard Xuriguera expressed his enthusiasm for Serafedino‘s work: „... Avec une sobriété parée de flamboyance, un lyrisme débridé infléchi par un esprit constructeur, un geste impatient qui sait borner ses errances, une imagination en éveil, Serafedino élabore une oeuvre dense et souple, puissante et contrastée ...“ („…sobriety is adorned with pomp, wild lyric is influenced by a constructive spirit, impatient movement that can limit its wandering, awakened imagination, Serafedino has created a work of art that is rich and flexible, strong and contrasting… ”).

We feel that there is a hidden movement in Serafedino‘s work, sometimes obscured by a

gentle haze, but the selection of themes proves its lifetime: he very often finds inspiration in dance or music, captures scenes from music clubs, dance bars and ballet studios with vivid bright colours he models scenes that resonate with the sound of music. Similarly, with a captivating enthusiasm, he captures the society piling up around Montmartre, a colourful all-encompassing mosaic of people of different nationalities, which together succumbs the pleasure of coincidental moments. He himself says that Montmartre is the „village of the world“. To this day, Place du Tertre is almost like a village square where local people meet, the old world of low houses and trees have been preserved, where everyone is still meeting and talking to everyone. The unmistakable ancient atmosphere of the place where Serafedino lives, along with its immediate surroundings, has greatly influenced him and still affects him. At the same time, he actually meets the whole world: people interested in his work from all over the world seek him, but they are also interested in his fate, life, inspiration…. And they bring him new impulses.


15

Obviously, he himself loves music, dance, but also Paris, which is also a frequent theme of

his works. Subconsciously he returns to his predecessors - in his work we find lyrical paintings of ballet dancers, where we feel the Degas inspiration in the background, his own technique of colour spots may resemble some of the works of almost pointillistic stamping, but also the late expressive works of Monet. Undoubtedly, Serafedino is intrigued by music and especially jazz: he follows both the whole band and the individual musicians, feeling the rhythm and captivating movements of the listeners, all this he is trying to capture in his work. He expresses the accents of light and shade with energetic movements of the spatula, feeling the subjects with his own imagination. He does not belong to any art groups, he builds his own style, and works with musical themes are typical of him: the image should reflect music that resonates millions of small vibrations. His wife contributes to this perhaps even more, thanks to her he met a number of excellent Cuban musicians who have jazz and swing in their blood. He then transferred his passion and love for music to his paintings. Taking over their freedom, energy, he expresses pure emotions without intellectual overtones, the joy of life that painting gives him.

Serafedino says he enjoys it if the viewer wants to touch his image, if he feels the same

sensual pleasure as the author of the painting himself. Spontaneous feelings lead his spatula, and he wants to create the same experience in the viewer, to be open to the perception of his work. According to viewers, the natural play of light and shadows, colours and feelings is a „feast of the eye and a tribute to the author‘s intense imagination“. The explosive work with colour covers the canvas by inner excitement, and whether the subject is just music, or the image hides or expresses emotions and feelings, or captures the female body, or just looks at the Montmartre skyline so close, we always feel inner passion, power, life. The expressively conceived polymorphic reality is a typical personal approach, the elemental experience materializes almost into the plastic form of the work, the metamorphosis of the artist‘s search and finding, which gradually reaches the limits of his technique and expression.

Serafedino‘s works have their admirers and collectors, they are intended for private and

public space, are found in many countries of the world. Although Serafedino has lived in Paris for a long time, he has never abandoned his style, the roots of which lie deeply in his native country, the Mediterranean, in his striking work of colours - the seeming simplicity reaches the limits of pure emotionally tuned abstract painting, abstracting feelings. This pole, too, is an integral part of Serafedino‘s work with colour and a testament to the original inventiveness of the author, who is always looking for new expressive possibilities and means.


16

Serafedino: „J´ai mon propre style. Je n´ai jamais fait mes études  à une école des Beaux Arts. J´ai créé mes oeuvres moi- même. Je nommerais cela l´expressionisme conceptuel.“


17

E

bip Serafedino a été né le 20 octobre 1952 à Skopje, à Macédonie (à cette époque- là Yougoslavie).

Il a passé son enfance dans une grande famille au bord de la rivière Vardar et il a apporté de ces temps beaucoup de souvenirs pour sa prochaine vie et création. Même s´il n´a pas obtenu une éducation professionelle, il a commencé à s´intéresser à la peinture et lui- même, comme autodidact, il a cherché le chemin à l´expression plastique ce qu´il a commencé par cheminer aux coins de l´Europe différents, où il a fait connaissance soit avec les tendances actuelles, soit il a étudié les oeuvres de ces prédecesseurs.

Il a passé les années 1970- 1974 d´abord en Italie, où il a vécu à Rome, à Florence et à Venise.

Après son séjour à Tenerife, il a visité aussi Berlin et Amsterdam et finalement, il est venu en France, où il a été charmé par l´ambiance du Montmartre. Là, il a finallement trouvé son point fixe, atelier et environnement, qui l´a inspiré. Il a collaboré avec le rang des autres artistes, il a trouvé ses maîtres d´école, ses amis. L´ambience ouverte de Paris de cette époque- là était le milieu nutritif pour le développement de son talent naturel où il s´est rencontré la spontaneité du sud, peut- être connecté avec les gènes de ses ancêtres.

En 1979, il a commencé à travailler dans un centre culturel yougoslav à Paris où il a créé son

premier styl pictural qui est devenu l´exemple de la groupe des jeuns artists de „l´école des arts naïfs“Notre Monde.

La communauté artistique cosmopolitaine et la possibilité de la rencontre et le contact direct avec

les collections artistiques des musées parisiens et les galeries a apporté des fruits et en 1980 il commence à exposer ses oeuvres. L´année suivant, son exposition indépendente au Musée de Cire dans la Rue Poulbot (dans l´Espace Dalí) a eu lieu. Davantage, il travaille systématiquement et il prend place notamment aux expositions communes, desquelles il faut mentionner notamment l´exposition des artisans yougoslaves à Paris en 1982 et l´exposition commune à Galerie 14 Robert Philippe à Paris à Rue Norvins en 1984.

Il mentionne lui- même, qu´il s´est inspiré des oeuvres des artisans comme Chaim Soutine, Nicolas

de Stäel, il s´intéresse à Henri Matisse ou Francis Bacon et même s´il s ´indique lui- même comme un peintre abstrait et expressionniste et parfois, il est indiqué comme un peintre non- figurant, la figure et l´humain joue un grand rôle dans son oeuvre. Il est devenu un peintre reconnu, dont le style personnalisé artistique ne nie pas l´inspiration méditerannéen- il s´annonce dans celui- ci le bond de la mosaïque classique du Moyen Age, il n´oublie pas la référénce de la possible peinture venisienne qui a influencé la côte de Jadran de la mère tzigane. Le coloris rempli et vivant transmets l´amour aux couleurs expressifs, hérité de la part. Cependant, il est possible de dire qu´il a trouvé l´ampleur et la liberté dans l´expression justement à Paris, où les cycles plastiques et artistiques de cette époque- là ont réagi aux flux idéologiques et philosophiques de la nouvelle génération.


18

Il travaille avec une écriture libéré, avec une tache colorée formant librement le sujet choisi, de

la part de contenu il choisi les sujets soit abstraits, soit les motifs de la vie autour de lui. Il travaille pour la plupart avec la peinture à l´huile, parfois avec acrylate sur le toile à peindre, il choisit les format plus grands.

Serafedino, lui- même, dit: „parfois je sais comment l´image semblera avant que je commence à

créer. Autrefois, c´est l´hasard. D´abord, je fais la base et j´attends jusqu´à ce qu´il se séche car je peints seulement avec une spatule. Après, je donne la forme à l´image. Quand vous touchez les peintures faits, vous sentez le reliéf sur eux. Quand je crée deux couches, la peinture reçoit plus de la force. J´aime bien cela. „

Grâce aux premières expositions, ses oeuvres ont été découverts par les amateurs des arts non

seulement en France mais ses peintures apparaissent successivement aux expositions en Europe et dans les pays d´outre-mer (par exemple en Allemagne, en Italie, aux Pays- Bas, à Suède, en Suisse, en Slovaquie et Tchèquie, aux États- Unis). Sa domicile souveraine est et reste toujours Paris, où il a toujours son atelier à la Place du Tertre. Grâce à cela, il est classé aujourd´hui entre les artistes français et nous pouvons trouver son nom non seulement dans le dictionnaire des artistes plastiques du Montmartre (éditeur André Rousard, 1999), mais aussi dans un grand connu dictionnaire français des artistes plastiques (soit- disant Bénézit).

En 2005, il a été édité le catalogue de son oeuvre (Pierre Chavot), où dans l´avant- propos

Gérard Xuriguera a exprimé sa véhémence pour l´oeuvre de Serafedino: „...Avec une sobriété parée de flamboyance, un lyrisme débridé infléchi par un esprit constructeur, un geste impatient qui sait borner ses errances, une imagination en éveil, Serafedino élabore une oeuvre dense et souple, puissante et contrastée ...“

On sent que dans l´oeuvre de Serafedino il est caché le mouvement, parfois masqué par une

fumée douce mais déjà le choix des motifs documente sa vitalité: très souvent, il trouve l´inspiration dans le domaine de la dance et de la musique, il capte les spectacles des clubs de la musique, des bars de dance mais aussi du studio du ballet, il modèle par les couleurs vivantes et claires les scènes qui résonnent par le son de la musique. De même, avec une verve fascinante, il étaye la société qui s´agglomére autour du Montmartre, une mosaïque variable embrassante des nationalités différents qui se soumet en commun à l´impression des moments accidentels. Lui- même, il dit que le Montmartre est „le village du monde“. Jusqu´à maintenant, La Place du Tertre est effectivement une semi- remorque où se rencontrent les locaux, où il est conservé l´environnement traditioniste des maisons bas et des arbres où tout le monde se rencontre et parle ensemble. L´ambiance indéniable traditioniste de la place, où Serafedino vit, ensemble avec l´environ le plus près, l´a beaucoup influencé et l´influence toujours aujourd´hui. Pendant qu´il rencontre au fait le monde entier; les intéressés du monde entier le cherchent, ils s´intéressent aussi à son


19

destin, sa vie, son inspiration…et ils lui apportent de nouveaux motifs.

Il est évident que lui- même, il aime la musique, la danse, mais Paris aussi ce qui est un motif de

ses oeuvres. Subconsciemment, il retourne à ses prédecesseurs- on peut trouver les images lyriques des ballerines dans son oeuvre, où on sent l´inspiration du Degas en arrière- plan la propre technique des taches colorées peut commémorer certains oeuvres du style presque pointilistique mais aussi les oeuvres tardifs expressivement harmonisées du Monet. Sans doute, Serafedino a été intéressé à la musique et particulièrement au jazz: il suit soit toutes les Gross, soit les musiciens individuels, il sent le rythme et les mouvements fascinants des écouteurs ce qu´il essaie de citer dans son oeuvre. Par les mouvements expressifs de la spatule, il modèle les accents de la lumière et du sombre, il sent personnellement avec son imagination ses motifs. Il n´appartient pas à aucune groupe artistique, il crée son style lui- même, et justement les oeuvres avec les motifs musical sont typiques pour lui; l´image devrait être le contrecoup de la musique qui résone millions des vibrations petits. Peut- être c´est sa femme qui contribue à cela, grâce à laquelle il a fait connaissance aux rang des musiciens cubains parfaits qui ont jazz et swing dans leur sang. Il a transmis sa passion et amour de la musique dans ses images. Il a repris la largeur, énergie, il exprime les émotions sans le sens caché intellectuel, le plaisir de la vie ce qui lui donne la peinture.

Serafedino dit que ça lui fait plaisir si le spectateur veut toucher son image, s´il sent le même

plaisir sensuel comme lui- même, l´auteur de la peinture. Les sensations spontanneuses mènent sa spatule et il veut évoquer la même impression dans le spectateur, ouvert à la perception de son oeuvre. Le jeu naturel de la lumière et du sombre, couleurs et impressions est, d´après les spectateurs, „le banket de l´oeil et l´honneur de l´imagination intensive de l´auteur“. Le travail explosif avec le couleur couvre le toile à peindre du stimulation intérieur et soit que le sujet est conditionné par la musique ou l´image couvre ou exprime les émotions ou l´impression ou capte la corps de la femme ou justement à vue d´oeil si proche panorama du Montmartre, on sent toujours la passion interne, la force du couleur, énergie et la vie. La réalité expressivement discuté est une attitude personnelle typique qui matérialise l´impression vivante à la plastique forme de l´oeuvre, la metamorphose de la recherche et retrouvaille de l´auteur quand il arrive à la limite des possibilités de son technique et expression.

Les oeuvres de Serafedino sont possédés par les admirateurs et collecteurs, ils sont déterminés à

l´espace privé et publique, ils se trouvent dans beaucoup de pays du monde. Même si Serafedino vit à Paris longterme, il n´a jamais quitté son style, dont les racines sont dans son pays natif, la Méditerannée, dans le travail expressif des avec les couleurs- la simplicité semblante arrive à la limite de la peinture propre emotionnellement harmonisé qui abstrait les impressions. Ce pôle aussi est une partie solidaire du travail avec le couleur de Seradino et la preuve de l´invention personnelle de l´auteur qui cherche toujours de nouveaux possibilités et moyens expressifs.


20

Serafedino: „Ich habe meinen eigenen Stil. Ich habe nie an einer Kunstschule studiert. Ich habe meine Werke selbst geschaffen. Ich würde es konzeptueller Expressionismus nennen.“


21

E

bip Serafedino wurde am 20. Oktober 1952 in Skopje, Mazedonien (damals Jugoslawien)

geboren. Er verbrachte seine Jugend in einer großen Familie am Ufer des Flusses Vardar und brachte von da an viele Erinnerungen für sein zukünftiges Leben und Werk mit. Obwohl er keine Berufsausbildung erhielt, interessierte er sich bald für Malerei und suchte als Autodidakt selbst den Weg zu einem künstlerischen Ausdruck, beginnend mit einer Reise durch verschiedene Ecken Europas, wo er sowohl zeitgenössische Trends lernte als auch die Werke seiner Vorgänger studierte.

Er verbrachte die Jahre 1970 - 1974 in Italien, wo er in Rom, Florenz und Venedig lebte.

Nach seinem Aufenthalt auf Teneriffa besuchte er auch Berlin und Amsterdam und kam schließlich 1975 nach Frankreich, wo er von der Atmosphäre von Montmartre verzaubert wurde. Dort fand er schließlich seinen Fixpunkt, sein Studio und seine Umgebung, die ihn inspirierten. Er arbeitete mit vielen anderen Künstlern zusammen, fand seine Lehrer und Freunde. Die offene Atmosphäre von Paris in diesen Jahren war ein Nährboden für die Entwicklung seines natürlichen Talents, das südländische Spontaneität kombiniert, möglicherweise verbunden mit den Genen seiner Vorfahren.

1979 trat er in das jugoslawische Kulturzentrum in Paris ein, wo er den ersten Bildstil schuf,

der für eine Gruppe junger Künstler der „naiven Kunstschule“ - Notre Monde - zum Vorbild wurde.

Die kosmopolitische Kunstszene sowie die Möglichkeit, die Kunstsammlungen der Pariser

Museen und Galerien kennenzulernen und in direkten Kontakt mit ihnen zu treten, haben Früchte getragen und 1980 beginnt er seine Werke auszustellen. Im folgenden Jahr veranstaltete er seine Einzelausstellung im Pariser Musée de Cire in der Rue Poulbot (heute l‘Espace Dali). Er arbeitet auch systematisch und nimmt hauptsächlich an gemeinsamen Ausstellungen teil, von denen insbesondere die Ausstellung jugoslawischer Künstler in Paris im Jahr 1982 und die gemeinsame Ausstellung in der Galerie 14 Robert Phillipe in Paris in der Rue Norvins im Jahr 1984 erwähnt werden kann.

Er selbst gibt an, von Werken von Künstlern wie Chaim Soutine, Nicolas de Staël inspiriert

worden zu sein, sich für Henri Matisse oder Francis Bacon zu interessieren, und obwohl er sich als abstrakter Maler und Expressionist bezeichnet und manchmal auch als nicht figurativer Maler bezeichnet wird, spielen die Figur und der Mensch zweifellos eine große Rolle in seiner Arbeit. Er wurde zu einem renommierten Maler, dessen unverwechselbarer künstlerischer Stil die mediterrane Inspiration nicht verleugnet - vielleicht spiegelt er ein klassisches mittelalterliches Mosaik wider, nicht zu vergessen das Erbe von vielleicht venezianischen Gemälden, die die Adriaküste lange beeinflusst haben. Eine kräftige, lebendige Farbe steht für die Liebe zu den unverwechselbaren Farben, die er von der Roma-Mutter geerbt hat. Trotzdem kann gesagt werden, dass er in Paris


22

Freiheit und Meinungsfreiheit fand, wo die bildenden und künstlerischen Kreise der damaligen Zeit auf die Gedankenströme und Philosophien der neuen Generation reagierten.

Er arbeitet in einem entspannten Manuskript mit einem Farbfleck, der lose einen Hinweis

auf ein ausgewähltes Thema bildet, und inhaltlich wählt er sowohl abstrakte Themen als auch Themen aus seinem Umfeld aus. Er arbeitet hauptsächlich mit Ölgemälden, manchmal mit Acryl auf Leinwand, und wählt hauptsächlich größere Formate.

Serafedino selbst sagt: „Manchmal weiß ich, wie das Bild aussehen wird, bevor ich anfange,

es zu erstellen. Ein anderes Mal ist es ein Zufall. Zuerst mache ich eine Grundschicht und warte, bis sie getrocknet ist, weil ich ihn nur mit einem Spachtel gestalte. Dann gebe ich dem Bild eine Form. Wenn Sie die fertigen Bilder berühren, fühlen Sie ihr Relief. Wenn ich zwei Schichten erstelle, erhält das Gemälde mehr Kraft. Das mag ich daran”. 

Dank seiner ersten Ausstellungen entdeckten Kunstliebhaber sein Werk nicht nur in Frankreich,

sondern seine Gemälde erschienen nach und nach in Ausstellungen in Europa und Übersee (z. B. in Deutschland, Italien, Holland, Schweden, der Schweiz, der Slowakei der Tschechischen Republik, den USA). Sein souveränes Zuhause ist und bleibt Paris, wo er noch sein Atelier am Place du Tertre hat. Infolgedessen zählt er inzwischen zu den französischen Künstlern, und sein Name findet sich nicht nur im Montmartre-Vokabular der bildenden Künstler (Hrsg. André Rousard, 1999), sondern auch im berühmten französischen Vokabular der bildenden Künstler (Bénézit).

Im Jahr 2005 wurde ein Katalog seiner Arbeit (Pierre Chavot) veröffentlicht, in dem Gérard

Xuriguera im Vorwort seine Begeisterung für Serafedinos Arbeit zum Ausdruck brachte: „...Avec une sobriété parée de flamboyance, un lyrisme débridé infléchi par un esprit constructeur, un geste impatient qui sait borner ses errances, une imagination en éveil, Serafedino élabore une oeuvre dense et souple, puissante et contrastée ...“ („... Nüchternheit ist mit Pomp geschmückt, wilde Lyrik ist beeinflusst von einem konstruktiven Geist, einer ungeduldigen Bewegung, die seine wandernde, erwachte Vorstellungskraft einschränken kann. Serafedino hat ein Kunstwerk geschaffen, das reich und flexibel, stark und kontrastreich ist ...“)

Wir haben das Gefühl, dass Serafedinos Werk eine verborgene Bewegung enthält, die

manchmal von einem sanften Dunst verdeckt wird, aber die Auswahl der Themen beweist seine Lebenszeit: Sie findet sehr oft Inspiration im Bereich Tanz oder Musik, nimmt Szenen aus Musikclubs, Tanzbars und Ballettstudios mit lebendigen, leuchtenden Farben auf modelliert Szenen, die mit dem Klang von Musik mitschwingen. Mit einer faszinierenden Begeisterung schafft er auch die Gesellschaft, die sich in der Nähe von Montmartre ansammelt, ein farbenfrohes, umfassendes Mosaik von Menschen verschiedener Nationalitäten, das den Momenten des Zufalls gemeinsam


23

erliegt. Er selbst sagt, Montmartre sei das „Dorf der Welt“. Bis heute ist der Place du Tertre fast wie ein Dorfplatz, auf dem sich die Einheimischen treffen, die alte Welt der niedrigen Häuser und Bäume ist erhalten geblieben, wo sich alle noch treffen und reden. Die unverwechselbare antike Atmosphäre des Ortes, an dem Serafedino lebt, und seine unmittelbare Umgebung haben ihn stark beeinflusst und prägen ihn bis heute. Gleichzeitig trifft es praktisch die ganze Welt: Menschen aus aller Welt, die sich für seine Arbeit interessieren, suchen ihn, aber sie interessieren sich auch für sein Schicksal, sein Leben, seine Inspiration…. Und sie bringen ihm neue Impulse.

Offensichtlich liebt er selbst Musik, Tanz, aber auch Paris, das auch ein häufiges Thema

seiner Werke ist. Unbewusst kehrt er zu seinen Vorgängern zurück - In seiner Arbeit finden wir auch lyrische Gemälde von Balletttänzerinnen, in denen wir die Degasische Inspiration im Hintergrund spüren. Seine eigene Technik der Farbflecke ähnelt vielleicht einigen Werken des fast pointillistischen Stempelns, aber auch den späten expressiven Werken von Monet. Zweifellos ist Serafedino von Musik und insbesondere von Jazz fasziniert: Er folgt sowohl die gesamte Band als auch die einzelnen Musiker und spürt den Rhythmus und die fesselnden Bewegungen der Zuhörer, die er versucht, in seiner Arbeit einzufangen. Er drückt die Akzente von Licht und Schatten mit deutlichen Bewegungen des Spachtels aus und spürt seine Motive mit seiner eigenen Vorstellungskraft. Er gehört keiner Kunstgruppe an, baut seinen eigenen Stil auf und arbeitet mit für ihn typischen musikalischen Themen: Das Bild soll eine Reflexion von Musik sein, die Millionen kleiner Schwingungen mitschwingt. Vielleicht noch mehr trägt dazu seine Frau bei, dank derer er eine Reihe exzellenter kubanischer Musiker kennenlernte, die Jazz und Swing im Blut haben. Seine Leidenschaft und Liebe zur Musik übertrug er dann auf seine Bilder. Das Übernehmen ihrer Freizügigkeit, ihrer Energie, drückt reine Gefühle ohne intellektuelle Untertöne aus, die Lebensfreude, die ihm die Malerei schenkt.

Serafedino sagt, er genieße es, wenn der Betrachter sein Bild berühren wolle, wenn er das

gleiche sinnliche Vergnügen empfinde wie er selbst, der Autor des Gemäldes. Spontane Gefühle leiten seinen Spachtel und er möchte das gleiche Erlebnis im Betrachter erwecken, offen für die Wahrnehmung seiner Arbeit. Das natürliche Spiel von Licht und Schatten, Farben und Gefühlen ist für den Betrachter eine „Augenweide und eine Hommage an die intensive Vorstellungskraft die Autoren“. Die explosive Arbeit mit Farben bedeckt die Leinwand der inneren Erregung, und ob das Thema nur Musik ist oder das Bild Emotionen und Gefühle verbirgt oder ausdrückt oder den weiblichen Körper einfängt oder einfach die Skyline von Montmartre so nah ansieht, wir spüren immer innere Leidenschaft, Kraft und Leben. Die expressiv konzipierte polymorphe Realität ist eine typische persönliche Herangehensweise, die elementare Erfahrung materialisiert sich fast in


24

die plastische Form des Werkes, die Metamorphose des Suchens und Findens des Künstlers, die allmählich an die Grenzen seiner Technik und seines Ausdrucks stößt.

Serafedinos Werke haben ihre Bewunderer und Sammler, sie sind für den privaten und

öffentlichen Raum bestimmt, sind in vielen Ländern der Welt zu finden. Obwohl Serafedino seit langer Zeit in Paris lebt, hat er seinen Stil, dessen Wurzeln tief in seiner Heimat, dem Mittelmeer, liegen, in seinem markanten Farbenspiel nie aufgegeben - die scheinbare Einfachheit stößt an die Grenzen einer rein emotional abgestimmten abstrakten Malerei, die Gefühle abstrahiert. Auch dieser Pol ist ein wesentlicher Bestandteil von Serafedinos Arbeiten mit Farbe und ein Beweis für den ursprünglichen Erfindungsreichtum die Autoren, der stets nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten und -mitteln sucht.


25

Serafedino with family

Serafedino with family


26

Serafedino


27

Malby The paintings Des peintures Bilder


28

Raspoutin II. Olej / plátno - 73 x 60 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 1998 Raspoutin II. Oil / canvas - 73 x 60 cm; sign. lower right Serafedino, 1998 Raspoutin II. Huile / toile - 73 x 60 cm; signé en bas à droite Serafedino, 1998 Raspoutin II. Öl / Leinwand - 73 x 60 cm; sign. rechts unten Serafedino, 1998


29


30

Harem by night Olej / plátno - 80 x 80 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 1998 Harem by night Oil / canvas - 80 x 80 cm; sign. lower right Serafedino, 1998 Harem by night Huile / toile - 80 x 80 cm; signé en bas à droite Serafedino, 1998 Harem by night Öl / Leinwand - 80 x 80 cm; sign. rechts unten Serafedino, 1998


31


32

Composition V. Olej / plátno - 73 x 60 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 1999 Composition V. Oil / canvas - 73 x 60 cm; sign. lower right Serafedino, 1999 Composition V. Huile / toile - 73 x 60 cm; signé en bas à droite Serafedino, 1999 Composition V. Öl / Leinwand - 73 x 60 cm; sign. rechts unten Serafedino, 1999


33


34

Reve d‘adolescents Olej / plátno - 110 x 97 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 1999 Reve d‘adolescents Oil / canvas - 110 x 97 cm; sign. lower right Serafedino, 1999 Reve d‘adolescents Huile / toile - 110 x 97 cm; signé en bas à droite Serafedino, 1999 Reve d‘adolescents Öl / Leinwand - 110 x 97 cm; sign. rechts unten Serafedino, 1999


35


36

Tendresse à Montmartre Olej / plátno - 80 x 80 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2000 Tendresse à Montmartre Oil / canvas - 80 x 80 cm; sign. lower left Serafedino, 2000 Tendresse à Montmartre Huile / toile - 80 x 80 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2000 Tendresse à Montmartre Öl / Leinwand - 80 x 80 cm; sign. links unten Serafedino, 2000


37


38

Composition IV. Olej / plátno - 60 x 73 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2000 Composition IV. Oil / canvas - 60 x 73 cm; sign. lower left Serafedino, 2000 Composition IV. Huile / toile - 60 x 73 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2000 Composition IV. Öl / Leinwand - 60 x 73 cm; sign. links unten Serafedino, 2000


39


40

Reve interdit Olej / plátno - 81 x 100 cm; sign. vpravo dole E. Serafedino 2000 Reve interdit Oil / canvas - 81 x 100 cm; sign. lower right E. Serafedino 2000 Reve interdit Huile / toile - 81 x 100 cm; signé en bas à droite E. Serafedino 2000 Reve interdit Öl / Leinwand - 81 x 100 cm; sign. rechts unten E. Serafedino 2000


41


42

Orchestre Olej / plátno - 61 x 50 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2000 Orchestre Oil / canvas - 61 x 50 cm; sign. lower left Serafedino, 2000 Orchestre Huile / toile - 61 x 50 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2000 Orchestre Öl / Leinwand - 61 x 50 cm; sign. links unten Serafedino, 2000


43


44

L´Empereur Olej / plátno - 195 x 130 cm; sign. vlevo dole E. Serafedino 02 L´Empereur Oil / canvas - 195 x 130 cm; sign. lower left E. Serafedino 02 L´Empereur Huile / toile - 195 x 130 cm; signé en bas à gauche E. Serafedino 02 L´Empereur Öl / Leinwand - 195 x 130 cm; sign. links unten E. Serafedino 02


45


46

Héra Olej / plátno - 80 x 80 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2003 Héra Oil / canvas - 80 x 80 cm; sign. lower right Serafedino, 2003 Héra Huile / toile - 80 x 80 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2003 Héra Öl / Leinwand - 80 x 80 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2003


47

Harmonie interieure Olej / plátno - 100 x 81 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2003 Harmonie interieure Oil / canvas - 100 x 81 cm; sign. lower left Serafedino, 2003 Harmonie interieure Huile / toile - 100 x 81 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2003 Harmonie interieure Öl / Leinwand - 100 x 81 cm; sign. links unten Serafedino, 2003


48

Son du passé Olej / plátno - 60 x 50 cm; sign. vpravo dole Serafedino Son du passé Oil / canvas - 60 x 50 cm; sign. lower right Serafedino Son du passé Huile / toile - 60 x 50 cm; signé en bas à droite Serafedino Son du passé Öl / Leinwand - 60 x 50 cm; sign. rechts unten Serafedino


49

La basilique du Sacré Coeur Olej / plátno - 73 x 60 cm; sign. vlevo dole Serafedino La basilique du Sacré Coeur Oil / canvas - 73 x 60 cm; sign. lower left Serafedino La basilique du Sacré Coeur Huile / toile - 73 x 60 cm; signé en bas à gauche Serafedino La basilique du Sacré Coeur Öl / Leinwand - 73 x 60 cm; sign. links unten Serafedino


50

Serafedino: „Někdy vím, jak bude obraz vypadat už před tím, než ho začnu tvořit. Jindy je to náhoda. Nejprve si udělám podklad a počkám až uschne, protože tvořím jen pomocí špachtle. Potom obrazu dávám tvar. Když se dotknete hotových maleb, cítíte na nich reliéf. Když vytvářím dvě vrstvy, malba získává více síly. To mám na tom rád.“


51

M

usím přiznat, že jsem byl zvláště osloven osobností a excelentní kvalitou děl francouzského

umělce Ebipa Seraferdina, který je extrémně citlivý a jehož vystihuje pozoruhodná lidskost.

Podle mého názoru je velice důležité podtrhnout variabilitu zdrojů inspirace, které mu

dovolují vyjádřit se za pomoci barev umocněných nejrůznějšími emocemi v jediném momentu uměleckého ztvárnění.

Ebip Serafedino je opravdový umělec pozoruhodného talentu, který vždy hledá nové

expresivní modely, aby rozšířil vlastní obrazový jazyk. Jeho tvorba vychází z nepředvídatelné a úžasně expresivní svobody, která obnovuje a podtrhává zajímavou chromatickou vitalitu přinášející přesnou kompozici se svěžími tóny a hřejivou poetikou.

Přijde mi důležité vyzdvihnout, že jak v umělecké, tak i v kulturní činnosti umělce Ebipa

Serafedina, realita ztrácí své vnější znaky, které díky vlastní výrazovosti získávají nový a jedinečný rozměr tím, že vytvářejí harmonii forem a barev.

Používá velmi komunikativní jazyk a z jeho prací vyzařuje mimořádná síla tvořivosti.

Pomocí tahů štětce nebo špachtlí podtrhuje kontrasty, vždy dobře dávkované, podpořené teplou a upřímnou inspirací.

Chtěl bych zdůraznit, že v jeho malbě se znamení, barvy a světla spojují s pozoruhodnou

silou do dynamického výrazu a současně vytvářejí atmosféru bohatou na kouzlo a tajemství. Soustředěný pozorovatel vnější reality zaznamená zvuky, hluky, humor, ideály, nepochopení současného člověka a intenzivní chromatickou živost = to vše reprezentuje atmosféra, podpisy, postavy rafinované umělecké tloušťky. Je to velmi osobní zkoumání vnější reality, která se pomalu vzdaluje, aby nám umožnila pohlédnout do hloubky.

Ženská postava z přirozeného světa namalovaná magnetickou silou jejího pružného

a dobře modelovaného těla se objevila v neobvyklých vibracích v dílech velmi osobní a syntetické reprezentace. Současně byla vždy podložena živou a teplou interpretační citlivostí s koherentní osobitostí, vše je vždy tekuté a okamžitě přístupné. Někdy v jeho malbě nacházíme zprostředkovatele vzpomínek určených k uklidnění nevýslovného utrpení naší existence, která se často rozkládá mezi rámci lhostejného luxusu a duchovního tápání.

Mimo jiné si také můžeme povšimnout, že základem expresivního projevu Ebipa Serafendina

je touha, aby malované postavy byly stále méně hmatatelné a živé. Z tohoto důvodu, prostřednictvím svých tvůrčích cest, jeho obraz oslabí opuštěný charakter a přemění se v uvolněnou sdílnost, která pulzuje drobnými změnami, jak autor touží překonat reálné předměty, transformovat celý obsah do abstraktní formy, vzdálené ve vesmíru a čase, fatální a tajemné...


52

Můžeme obdivovat umělcovu opravdovou a nepředvídatelnou tvůrčí svobodu, díky které

se mu daří sublimovat jedinečnost emocí a pocitů, zakoušenou v okamžiku inspirace, a dokonce i komplikované vášně a hodnocení naší reality, která kmitá frenetickými rytmy, jež jsou zcela neměřitelné člověkem.

Mezi nesčetnými rozpory, které Ebip Serafedino objevuje svou každodenní zkušeností,

nenacházíme žádná předpřipravená schémata ani srovnávací metodiku, která by mu sloužila k tomu, aby získal své úžasné světelné efekty, o to víc musíme obdivovat jeho duchovnost a uměleckou osobnost.

Chromatická masa pod uměleckým psychickým impulsem se volně šíří a vytváří atmosféru

bohatou na tajné a tajemné duchovně intimní pulzy. S jistotou mohu říci, že umělec studoval a prohloubil umění minulosti a že všechno z dvacátého století nechává za sebou. Musím dodat, že tuto cenu zlata vskutku překonal, protože své obrazy obohatil o velmi osobní a specifické symboly, kódy a znamení, které jeho dílu dodávají originální autorův otisk, jenž hloubkou své identity charakterizuje každou kompozici.

Ve skutečnosti musíme připustit, že hlavním záměrem Ebipa Serafedina je omezit všechno

na minimum a opustit veškeré reprezentativní údaje nebo osobnosti. Proto se umělec vyjadřuje velmi světlou, až bodovou průhledností a osvobozuje se od představy jakýchkoliv rozměrů a objemů. Obraz vypadá, že poslouchá jemnou hudbu, která se rozprostírá kolem něj a v okamžiku určitého impulsu se úspěšně přenáší do malovaného prostředí, aby jako takové vyvolalo víc, než by bylo možné zaznamenat.

Umělcův jazyk se spojuje s dalšími výrazovými prostředky a se znepokojujícím, vnitřním

intimním duchovnem, jež lze označit také jako „obrazový proud“. Ten však nemůže být obsažen, protože obrazu dodává dynamiku a který mění život prostřednictvím osobní chromatické jazykotvorby, silné energie gesta, občas nervózní, někdy vyvěrající z emoční neoromantiky.

A právě v takové smyslové citlivosti obrazového materiálu Ebip Serafedino nabízí své

vynikající důkazy uměleckého působení: důležitá je samotná malba a schopnost ji vytvářet. V podstatě to není nic jiného než výzva.

Můžeme si povšimnout dynamické energie, kompletních stavů mysli, pravdy skryté mezi

meandry spirituality, které umělec nabízí prostřednictvím svého obrazu, z něhož vyzařuje jeho pečlivá a pestrá analýza sociálního kontextu naší doby.

Musím být upřímný a přiznat, že bych zde rád citoval všechna jeho velmi krásná díla, ale je to

prakticky nemožné, a z tohoto důvodu budu citovat jen několik náhodných: „Havana, Reinkarnace, Polyptych, Sodoma a Gomora, Ballerina, Sen, Červená síla, Trumpeta, Modrá, Latinská čtvrť,


53

Modrá noc, Kontrabasista, Jazz Brothers, Tři bohémové, La Déschirure, Modrá trojice, Una Noche Encantadora, Symfonie, Fragmentos torcidos, Záhadná noc, Swing, Znovuzrození lásky, Oriental Bath, Červená žena, Dalekohled, Retrouvaille, Nežná noc, Harlem, Pařížská opera, Ballarina, Moje milovaná žena, Elcordobes, Carmen, Tanec, Cikánka, Zaragoza, Setkání, Dlažba v Montmartru II, Královna ze Sáby, Život v modrém, Karneval, El Paraiso, Bratři, Mercado“, které dle mého názoru nejvíce reprezentují tvorbu a svědectví o vynikající lidské kvalitě.

Jeho malířský svět, jak si můžeme povšimnout, obsahuje nesčetné množství jemných

emocí, které tvorba Ebipa Serafedina zachycuje v okamžiku tvůrčího zápalu a přenáší je na plátno se stejnou intenzitou a bez jakýchkoli akademických pozlátek, ale především se spontánností a expresivní upřímností.

Rozsáhlá tvorba, obrovské, komické a emocionální dílo, které nachází své úplné vyjádření

v různých předmětech převzatých z každodenního života, protknutých teplým a opravdovým pocitem prožitého zážitku, dosahuje vrcholně sladkého uspokojení, které s politováním rychle prchá.

Musíme přiznat, že jeho neformální abstraktní kompozice jsou důsledkem zkušenosti,

která se stává až masáží smíchu díky pohyblivé a pestré paletě, bohaté na chromatické symfonie, obzvláště sugestivní pro svou sílu a schopnost evokovat vibrující atmosféru světla a barev, někdy velice šťavnatou. Některé postavy se rozplývají, až nakonec splynou s pozadím v hlubokém a tajemném okouzlení.

To vše podle mého názoru předpokládá velkou míru uměleckého a psychologického

uvědomění: autor staví pohyblivou realitu do statického obrazu, aby přenesl namalované postavy na plátno živé a plné skutečných pocitů.

Základem tohoto vývoje a tematického postupu je použití barev, s nimiž Ebip Serafedino

pracuje nadmíru důsledně: podstata jeho vyprávění spočívá v jasné pravidelnosti setkávání a sdílení osobních pocitů. Ta nás má vést. Jeho obrazový svět tvoří barvy, světla, stíny, rytmy, které se objevují současně s prožitky a také s lítostí, která je vlastní nám všem.

V jeho malbě vidíme reciproční množinu myšlenek, stavů mysli a vzpomínek, které jsou

skutečnou solí života. A to vše, podle mého názoru, sestupuje a tryská, aby oživilo atmosféru vpravdě psychologickou a existenciální. Malba Ebipa Serafedina, vždy provedená s veškerou pečlivostí a starostlivostí, nám umožnuje posedět s intimním duchovnem. Je až orchestrální, vskutku chromatická, a přece v ní umělec zahlazuje všechny senzace utkáním jednotlivých snímků s rozvahou a vírou ve zcela zásadní artikulaci světel a barev. Tak vzniká harmonie lyrických podnětů, výstižné a navýsost aktuální hodnoty, která nás posiluje a která současně zdůrazňuje umělcův lidský profil v celém rozsahu a složitosti.


54

Rád bych zdůraznil, že autor se v minulosti zcela zaslouženě dočkal bohatých ohlasů ze

strany veřejnosti a kritiky. Jsem přesvědčen, že do budoucna budou tyto názory stále příznivější, protože jeho práce jsou plné lidského tepla, nadčasové hodnoty a univerzálně platných sdělení pro současnou společnost, zmatenou usilováním o hmotné bohatství a rozhořčenou závody v získávání politické moci.

Antonio Malmo


55

Serafedino in Cuba


56

Serafedino: „Sometimes I know what the picture will look like before I start creating it. Other times it‘s a coincidence. First, I make a base and wait for it to dry, because I create only with a spatula. Then I give the image its shape. When you touch the finished paintings, you feel the relief on them. When I create two layers, the painting gets more power. And this is what I like about it.“


57

I

must admit that I was particularly impressed by the personality and excellent quality of the works

of the French artist Ebip Seraferdino, who is extremely sensitive and captivated by a remarkable humanity.

In my opinion, it is very important to underline the variability of sources of inspiration that

allow him to express himself with the help of colours intensified by various emotions in a single moment of artistic interpretation.

Ebip Serafedino is a true artist of remarkable talent who always seeks new expressive models

to expand his own visual language. His work is based on unpredictable and amazingly expressive freedom that restores and underscores interesting chromatic vitality bringing a precise composition with crisp tones and warm poetics.

I find it important to point out that, in both the artistic and cultural activities of Ebip

Serafedino, reality is losing its external features, which, by their own expressiveness, acquire a new and unique dimension by creating harmony of forms and colours.

He uses a very communicative language and his work radiates an extraordinary power of

creativity. Using brush or spatula strokes, he emphasizes contrasts, always well dosed, supported by warm and honest inspiration.

I would like to emphasize that in his paintings, signs, colours and lights combine with a

remarkable force into a dynamic expression, while creating atmosphere rich in magic and mystery. A focused observer of external reality will notice sounds, noises, humour, ideals, misunderstandings of contemporary man, and intense chromatic vivacity = all of this is represented by the atmosphere, the signature, the characters of refined artistic thickness. It‘s a very personal exploration of an external reality that is slowly moving away to allow us to look in depth. A female figure from the natural world, painted by the magnetic force of her flexible and wellmodelled body, appeared in unusual vibrations in the works of a very personal and synthetic representation. At the same time, it has always been based on a lively and warm interpretation sensitivity with a coherent personality, everything is always fluid and immediately accessible. In his painting , we sometimes we find a mediator of memories designed to calm the untold suffering of our existence, which often spreads between indifferent luxury and spiritual groping.Â

Among other things, we can also notice that the essence of Ebip Serafendino‘s expressive

demonstration is the desire that the painted figures are less and less tangible and vivid. For this reason, through his creative paths, his image weakens abandoned character and transforms into a relaxed sharing that pulsates with minor changes as the author longs to overcome real objects,


58

transforming all content into an abstract form, distant in space and time, fatal and mysterious. .

We can admire the artist‘s true and unpredictable creative freedom, thanks to which he

succeeds in subliming the uniqueness of emotions and feelings experienced at the moment of inspiration, and even the complicated passions and appraisal of our reality, which oscillates with frenetic rhythms that are completely immeasurable by man.

Among the innumerable contradictions that Ebip Serafedino discovers through his everyday

experience, we find no pre-prepared schemes or comparative methodology that would serve him to obtain his amazing lighting effects, the more we must admire his spirituality and artistic personality.

Chromatic mass under the artistic psychic impulse spreads freely creating an atmosphere

rich in secret and mysterious, spiritually intimate pulses. I can say with certainty that the artist has studied and deepened the art of the past and that he has left everything from the twentieth century behind. I must add that he truly surpassed this gold prize because he enriched his paintings with very personal and specific symbols, codes and signs that give his work an original imprint that characterizes each composition by the depth of its identity.

In fact, we must admit that the main purpose of Ebip Serafedino is to limit everything to a

minimum and leave all representative data or personalities. That is why the artist expresses himself with very bright, even point-like transparency and frees himself from the idea of any size and volume. The image appears to listen to the soft music that extends around it and, at a moment of a certain impulse, successfully transmits to the painted environment to evoke more than could be recorded.

The artist‘s language is associated with other means of expression and with a disturbing,

inner intimate spirituality, which can also be referred to as the „image stream“. However, it cannot be included because it gives the painting dynamism and changes life through personal chromatic language-creation, a powerful energy of gesture, sometimes nervous, sometimes rising from emotional neo-romantics.

And it is in such sensual sensitivity that Ebip Serafedino offers its excellent evidence of

artistic effect: the painting itself and the ability to create it are important. Basically, it is nothing but a challenge.

We can notice the dynamic energy, the complete states of mind, the truth hidden among

the meanders of spirituality, which the artist offers through his image, from which his careful and varied analysis of the social context of our time radiates.

I have to be honest and admit that I would like to name all his very beautiful works here,

but it is virtually impossible, and for this reason I will name only a few random ones: „Havana,


59

Reincarnation, Polyptych, Sodom and Gomorrah, Ballerina, Dream, Red Power, Trumpet, Blue, Latin Quarter, Blue Night, Double Bass, Jazz Brothers, Three Bohemians, La Déschirure, Blue Trinity, Una Noche Encantadora, Symphony , Fragmentos torcidos, Mysterious Night, Swing, Rebirth of Love, Oriental Bath, Red Woman, Telescope, Retrouvaille, Tender Night, Harlem, Paris Opera, Ballarina, My Beloved Woman, Elcordobes, Carmen, Dance, Gypsy, Zaragoza, Meeting, Pavement in Montmartre II, Queen of Sheba, Life in Blue, Carnival, El Paraiso, Brothers, Mercado“, which in my opinion most represent the creation and testimony of excellent human quality.

His painting world, as we can see, contains a myriad of subtle emotions that Ebip Serafedino‘s

work captures at the moment of creative enthusiasm and transmits them to the canvas with the same intensity and without any academic faculties, but above all with spontaneity and expressive sincerity.

Extensive work, a huge, comic and emotional work, which finds its full expression in various

objects taken from everyday life, interwoven with a warm and genuine feeling of experience, reaches the ultimate sweet satisfaction, which quickly escapes with regret.

We must admit that his informal abstract compositions are the result of experience that

becomes a massage of laughter through a moving and varied palette, rich in chromatic symphonies, especially suggestive for its power and ability to evoke a vibrant atmosphere of light and colours, sometimes very juicy. Some of the characters melt away until they eventually merge into the background in a deep and mysterious enchantment.

In my opinion, all of this presupposes a great degree of artistic and psychological awareness:

the author puts the moving reality into a static image in order to bring the painted figures onto a canvas alive and full of real feelings.

The basis for this development and thematic approach is the use of colours which Ebip

Serafedino works extremely consistently with the essence of his narration lies in the clear regularity of encounters and sharing of personal feelings. This should lead us. His picture world is made up of colours, lights, shadows, rhythms that appear at the same time as experiences, and also with the regret that is inherent to us all.

In his painting we can see a reciprocal set of thoughts, states of mind and memories that are

the true salt of life. And all this, in my opinion, descends and springs to revive a truly psychological and existential atmosphere. Ebip Serafedino‘s paintings, always done with all the diligence and care, allow us to repose with an intimate spirituality. It is almost orchestral, indeed chromatic, and yet the artist smooths out all sensations in it by weaving individual images with prudence and faith


60

in the fundamental articulation of lights and colours. This creates a harmony of lyrical impulses, a concise and highly current value that strengthens us and at the same time emphasizes the artist‘s human profile in its entirety and complexity.

I would like to emphasize that in the past the author deservedly received great feedback

both from public and from critics. I am convinced that in the future, these views will become more and more favourable because his work is full of human warmth, timeless value and universally valid messages for contemporary society, confused by the pursuit of material wealth and the indignant race of political power.

Antonio Malmo


61

Gallery Artitude 2003


62

Serafedino: „Manchmal weiß ich, wie das Bild aussehen wird, bevor ich anfange, es zu erstellen. Ein anderes Mal ist es ein Zufall. Zuerst mache ich eine Grundschicht und warte, bis sie getrocknet ist, weil ich ihn nur mit einem Spachtel gestalte. Dann gebe ich dem Bild eine Form. Wenn Sie die fertigen Bilder berühren, fühlen Sie ihr Relief. Wenn ich zwei Schichten erstelle, erhält das Gemälde mehr Kraft. Das mag ich daran.“


63

I

ch muss zugeben, dass ich von der Persönlichkeit und der hervorragenden Qualität der Arbeiten

des französischen Künstlers BIP Serafedino, der äußerst sensibel ist und dessen bemerkenswerte Menschlichkeit einfängt, besonders beeindruckt war.

Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, die Variabilität der Inspirationsquellen zu

unterstreichen, die ihm ermöglichen, sich mit Hilfe von Farben, die durch verschiedene Emotionen verstärkt werden, in einem einzigen Moment der künstlerischen Darstellung auszudrücken.

Ebip Serafedino ist ein wahrer Künstler von bemerkenswertem Talent, der immer nach

neuen ausdrucksstarken Modellen sucht, um seine eigene visuelle Sprache zu erweitern. Seine Arbeit basiert auf einer unvorhersehbaren und erstaunlich ausdrucksvollen Freiheit, die eine interessante chromatische Vitalität wiederherstellt und unterstreicht und eine präzise Komposition mit knackigen Tönen und warmer Poetik bringt.

Ich halte es für wichtig, darauf hinzuweisen, dass sowohl in den künstlerischen als auch in

den kulturellen Aktivitäten von Ebip Serafedino die Realität ihre äußeren Merkmale verliert, die durch ihre eigene Ausdruckskraft eine neue und einzigartige Dimension erhalten, indem sie eine Harmonie von Formen und Farben schaffen.

Er verwendet eine sehr kommunikative Sprache und strahlt eine außergewöhnliche Kraft

der Kreativität aus. Mit Pinsel oder Spachtelstrichen werden Kontraste betont, die stets gut dosiert sind und von einer warmen und aufrichtigen Inspiration unterstützt werden.

Ich möchte betonen, dass in seiner Malerei Zeichen, Farben und Lichter mit einer

bemerkenswerten Kraft zu einem dynamischen Ausdruck verschmelzen und gleichzeitig eine magische und mysteriöse Atmosphäre schaffen.

Ein fokussierter Beobachter der äußeren Realität wird Töne, Geräusche, Humor, Ideale,

Missverständnisse des zeitgenössischen Menschen und intensive chromatische Lebhaftigkeit wahrnehmen. Es ist eine sehr persönliche Erkundung einer äußeren Realität, die sich langsam entfernt, damit wir in die Tiefe schauen können.

Eine weibliche Figur aus der natürlichen Welt, gemalt von der magnetischen Kraft ihres

flexiblen und gut modellierten Körpers, erschien in ungewöhnlichen Schwingungen in den Werken einer sehr persönlichen und synthetischen Darstellung. Gleichzeitig wurde immer auf eine lebendige und warme Interpretationsempfindlichkeit mit einer stimmigen Persönlichkeit gesetzt, alles ist immer fließend und sofort zugänglich. Manchmal finden wir in seiner Schaffung einen Vermittler von Erinnerungen, der das unermessliche Leiden unserer Existenz beruhigen soll, das sich oft zwischen gleichgültigem Luxus und spirituellem Tappen ausbreitet.


64

Unter anderem können wir auch feststellen, dass das Wesen von Ebip Serafendins

ausdrucksvollem Ausdruck der Wunsch ist, dass gemalte Figuren immer weniger greifbar und lebendig sind. Aus diesem Grund schwächt sein Bild auf seinen kreativen Wegen den verlassenen Charakter und verwandelt sich in eine entspannte Gemeinschaft, die mit kleinen Veränderungen pulsiert, während der Autor sich danach sehnt, reale Objekte zu überwinden, alle Inhalte in abstrakte, räumlich und zeitlich entfernte, tödliche und mysteriöse Form zu verwandeln...

Wir können die wahre und unvorhersehbare Gestaltungsfreiheit des Künstlers bewundern,

dank derer es ihm gelingt, die Einzigartigkeit von Emotionen und Gefühlen, die im Moment der Inspiration erfahren werden, und sogar die komplizierten Leidenschaften und Bewertungen unserer Realität zu sublimieren, die mit frenetischen Rhythmen oszillieren, die für den Menschen völlig unermesslich sind.

Unter den unzähligen Widersprüchen, die Ebip Serafedino durch seine alltägliche

Erfahrung entdeckt, finden wir keine vorbereiteten Pläne oder vergleichenden Methoden, mit denen er seine erstaunlichen Lichteffekte erzielen könnte, desto mehr müssen wir seine Spiritualität und künstlerische Persönlichkeit bewundern.

Die chromatische Masse unter dem künstlerischen psychischen Impuls verbreitet sich frei

und schafft eine Atmosphäre, die reich an geheimen und mysteriösen spirituell intimen Impulsen ist. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass der Künstler die Kunst der Vergangenheit studiert und vertieft hat und dass er alles aus dem 20. Jahrhundert hinter sich lässt. Ich muss hinzufügen, dass er diesen Goldpreis wirklich übertroffen hat, weil er seine Bilder mit sehr persönlichen und spezifischen Symbolen, Codes und Zeichen angereichert hat, die seinem Werk einen originellen Abdruck verleihen, der jede Komposition durch die Tiefe ihrer Identität charakterisiert.

In der Tat müssen wir zugeben, dass der Hauptzweck von Ebip Serafedino darin besteht,

alles auf ein Minimum zu beschränken und alle repräsentativen Daten oder Persönlichkeiten zu belassen. Deshalb drückt sich der Künstler mit sehr heller, sogar punktförmiger Transparenz aus und befreit sich von der Vorstellung beliebiger Größen und Volumen. Das Bild scheint die sanfte Musik zu hören, die sich um es herum ausbreitet, und überträgt sie in einem Moment eines bestimmten Impulses erfolgreich in die gemalte Umgebung, um mehr hervorzurufen, als aufgezeichnet werden könnte.

Die Sprache des Künstlers ist mit anderen Ausdrucksmitteln und mit einer verstörenden,

innigen Spiritualität verbunden, die auch als „Bildstrom“ bezeichnet werden kann. Es kann jedoch nicht einbezogen werden, da es dem Bild Dynamik verleiht und das Leben durch persönliche chromatische Sprachbildung verändert, wobei die kraftvolle Energie der Geste manchmal nervös


65

ist, manchmal aus emotionaler Neoromantik hervorgeht.

Und in solch sinnlicher Sensibilität bietet Ebip Serafedino einen hervorragenden Beweis

für die künstlerische Wirkung: Das Gemälde selbst und die Fähigkeit, es zu schaffen, sind wichtig. Im Grunde ist es nichts anderes als eine Herausforderung.

Wir können die dynamische Energie, die vollständigen Geisteszustände, die in den

Mäandern der Spiritualität verborgene Wahrheit, die der Künstler durch sein Bild bietet, aus dem seine sorgfältige und abwechslungsreiche Analyse des sozialen Kontexts unserer Zeit hervorgeht, bemerken.

Ich muss ehrlich sein und zugeben, dass ich alle seine sehr schönen Werke hier nennen

möchte, aber es ist praktisch unmöglich, und aus diesem Grund werde ich nur einige zufällige nennen: „Havanna, Reinkarnation, Polyptychon, Sodom und Gomorrha, Ballerina, Traum, Rote Kraft, Trompete, Blau, Lateinisches Viertel, Blaue Nacht, Kontrabass, Jazzbrüder, Drei Böhmen, La Déschirure, Blaue Dreifaltigkeit, Una Noche Encantadora, Symphonie, Fragmentos torcidos, Mysteriöse Nacht, Schaukel, Wiedergeburt der Liebe, Orientalisches Bad, Rote Frau, Teleskop, Retrouvaille, Zarte Nacht, Harlem, Oper von Paris, Ballerina, Meine geliebte Frau, Elcordobes, Carmen, Tanz, Zigeuner, Saragossa, Treffen, Bürgersteig in Montmartre II., Königin von Saba, Leben in Blau, Karneval, El Paraiso, Brüder, Mercado“, die meiner Meinung nach die Schöpfung und das Zeugnis von hervorragender menschlicher Qualität darstellen.

Wie wir sehen können, enthält seine Welt eine Vielzahl subtiler Emotionen, die Ebip

Serafedinos Arbeit im Moment der kreativen Begeisterung einfängt und sie mit der gleichen Intensität und ohne akademische Fähigkeiten, aber vor allem mit Spontaneität und ausdrücklicher Aufrichtigkeit auf die Leinwand überträgt.

Umfangreiche Arbeit, ein riesiges, komisches und emotionales Werk, das seinen vollen

Ausdruck in verschiedenen Gegenständen des Alltags findet, das mit einem warmen und echten Gefühl der Erfahrung verwoben sind, erreicht die ultimative süße Befriedigung, die sich mit Bedauern schnell entzieht.

Wir müssen zugeben, dass seine informellen abstrakten Kompositionen das Ergebnis einer

Erfahrung sind, die durch eine bewegte und abwechslungsreiche Palette, die reich an chromatischen Symphonien ist, zu einer Lachmassage wird, die insbesondere durch ihre Kraft und Fähigkeit, eine lebendige Atmosphäre aus Licht und Farben hervorzurufen, die manchmal sehr saftig ist, suggeriert wird. Einige der Charaktere schmelzen dahin, bis sie schließlich in einer tiefen und mysteriösen Verzauberung in den Hintergrund treten.

All dies setzt meiner Meinung nach einem hohen Maß an künstlerischem und


66

psychologischem Bewusstsein voraus: Der Autor setzt die bewegte Realität in ein statisches Bild um, um die gemalten Figuren auf eine Leinwand voller realer Gefühle zu bringen.

Grundlage für diese Entwicklung und thematische Herangehensweise ist der Einsatz von

Farben, mit denen Ebip Serafedino äußerst konsequent arbeitet: Das Wesentliche seiner Erzählung liegt in der klaren Regelmäßigkeit von Treffen und dem Austausch persönlicher Gefühle. Dies sollte uns führen. Seine Bildwelt besteht aus Farben, Lichtern, Schatten, Rhythmen, die gleichzeitig mit Erlebnissen auftreten, und auch mit dem Bedauern, das uns allen innewohnt.

In seinen Gemälden sehen wir eine wechselseitige Ansammlung von Gedanken,

Geisteszuständen und Erinnerungen, die das wahre Salz des Lebens sind. Und all dies steigt meiner Meinung nach herab und strahlt, um eine wahrhaft psychologische und existenzielle Atmosphäre wiederzubeleben. Das Schaffen von Ebip Serafedino, das stets mit größter Präzision und Sorgfalt ausgeführt wird, ermöglicht es uns, in einer intimen Spiritualität zu ruhen. Es ist fast orchestral, in der Tat chromatisch, und dennoch gleicht der Künstler alle Empfindungen darin aus, indem er einzelne Bilder mit Umsicht und Vertrauen in die grundlegende Artikulation von Lichtern und Farben webt. Dies schafft eine Harmonie lyrischer Reize, einen prägnanten und hochaktuellen Wert, der uns stärkt und gleichzeitig das menschliche Profil des Künstlers in seiner Gesamtheit und Komplexität betont.

Ich möchte betonen, dass der Autor in der Vergangenheit ganz verdientermaßen reichlich

Feedback von der Öffentlichkeit und Kritikern erhalten hat.

Ich bin überzeugt, dass diese Ansichten in Zukunft immer positiver werden, weil seine Arbeit

voller menschlicher Wärme, zeitloser Werte und allgemein gültiger Botschaften für die heutige Gesellschaft ist, die durch das Streben nach materiellem Reichtum und politisches Machtrennen verbittert ist.

Antonio Malmo


67

Wife Yoaima and their kids


68

Serafedino: „Parfois je sais comment l´image semblera avant que je commence à créer. Autrefois, c´est l´hasard. D´abord, je fais la base et j´attends jusqu´à ce qu´il se séche car je peints seulement avec une spatule. Après, je donne la forme à l´image. Quand vous touchez les peintures faits, vous sentez le reliéf sur eux. Quand je crée deux couches, la peinture reçoit plus de la force. J´aime bien cela.“


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78

Famille en Harmonie I. Olej / plátno - 73 x 92 cm; sign. vlevo dole Serafedino Yoaima 05 Famille en Harmonie I. Oil / canvas - 73 x 92 cm; sign. lower left Serafedino Yoaima 05 Famille en Harmonie I. Huile / toile - 73 x 92 cm; signé en bas à gauche Serafedino Yoaima 05 Famille en Harmonie I. Öl / Leinwand - 73 x 92 cm; sign. links unten Serafedino Yoaima 05


79

Le gardiens de la paix Olej / plátno - 73 x 92 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2005 Le gardiens de la paix Oil / canvas - 73 x 92 cm; sign. lower left Serafedino, 2005 Le gardiens de la paix Huile / toile - 73 x 92 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2005 Le gardiens de la paix Öl / Leinwand - 73 x 92 cm; sign. links unten Serafedino, 2005


80

Marché au Puce Olej / plátno - 100 x 73 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2005 Marché au Puce Oil / canvas - 100 x 73 cm; sign. lower left Serafedino, 2005 Marché au Puce Huile / toile - 100 x 73 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2005 Marché au Puce Öl / Leinwand - 100 x 73 cm; sign. links unten Serafedino, 2005


81

Annonciation Olej / plátno - 100 x 73 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2005 Annonciation Oil / canvas - 100 x 73 cm; sign. lower right Serafedino, 2005 Annonciation Huile / toile - 100 x 73 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2005 Annonciation Öl / Leinwand - 100 x 73 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2005


82

Héra Ares et Hepaistos Olej / plátno - 92 x 73 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2005 Héra Ares et Hepaistos Oil / canvas - 92 x 73 cm; sign. lower right Serafedino, 2005 Héra Ares et Hepaistos Huile / toile - 92 x 73 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2005 Héra Ares et Hepaistos Öl / Leinwand - 92 x 73 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2005


83


84

Trompette melancolique Olej / plátno - 120 x 120 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2006 Trompette melancolique Oil / canvas - 120 x 120 cm; sign. lower left Serafedino, 2006 Trompette melancolique Huile / toile - 120 x 120 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2006 Trompette melancolique Öl / Leinwand - 120 x 120 cm; sign. links unten Serafedino, 2006


85


86

Raspoutin I. Olej / plátno - 73 x 60 cm; sign. vpravo dole Serafedino 06 Raspoutin I. Oil / canvas - 73 x 60 cm; sign. lower right Serafedino 06 Raspoutin I. Huile / toile - 73 x 60 cm; signé en bas à droite Serafedino 06 Raspoutin I. Öl / Leinwand - 73 x 60 cm; sign. rechts unten Serafedino 06


87


88

Metamorphose of Yoana Olej / plátno - 130 x 97 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2006 Metamorphose of Yoana Oil / canvas - 130 x 97 cm; sign. lower right Serafedino, 2006 Metamorphose of Yoana Huile / toile - 130 x 97 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2006 Metamorphose of Yoana Öl / Leinwand - 130 x 97 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2006


89


90


91


92

Serafedino: „Pas beaucoup d´artistes ont eu l´influence à sa création mais il est possible de dire que Nicolas de Staël qui a aussi créé avec la spatule est mon inspiration. Lui aussi, comme moi, il a vécu à Montmartre mais il est mort trop jeune. J´aime bien la force dans ses peintures.“


93


94

Serafedino: „Ne mnoho umělců mělo vliv na mou vlastní tvorbu, ale lze říci, že Nicolas de Staël, který tvořil také špachtlí, je mou inspirací. Stejně jako já i on žil v Montmartru, ale zemřel velmi mladý. Mám rád tu sílu v jeho obrazech.“


95

Swing v Montpeyroux!

V

e středověké vesničce Montpeyroux s nepopiratelným kouzlem bude vystavovat malíř

Sérafédino svá plátna s jazzovým námětem. Výstava se uskuteční v  Grange des Seigneurs, v budově ze 13. století.

Sérafédino se narodil v Makedonii matce romského původu. Už odjakživa cítil, že ho

přitahuje hudba a zřejmě proto jeho díla obsahují zvláštní harmonické vibrace, které si podmaňují lidskou pozornost. Když tvoří malířským nožem, črtá malbu podobným způsobem, jako když skladatel hledá ty správné noty do své hudby.

Jednotlivé po sobě jdoucí tahy na plátně znázorňují dokonalou souhru mezi malbou

a hudbou. Samouk Sérafédino se svým atypickým přístupem zcela vymyká všem uměleckým proudům či skupinám. Na otázku, co má společného hudba a malířství, odpovídá: „Malba je jako hudba, která se nevnímá sluchem, ale místo toho v nás rezonují tisíce drobných vibrací. Malba, ze které nám nevyskáče husí kůže, je mrtvá malba!“

Sérafédino se oženil s Kubánkou. Proto často společně jezdí na Kubu, kde se s  oblibou

setkává s tamními umělci a hudebníky, aby se vzájemně obohacovali: „Kubánští umělci, ať už to jsou malíři nebo hudebníci, v  sobě mají neuvěřitelný instinkt, díky kterému se mohou zcela svobodně vyjadřovat a kterým se nechávají vést bez ohledu na techniku. Z  tohoto zážitku pak vychází energie, která samotné umělce přesahuje. Je to fascinující! A z toho při práci vycházím také: nechávám se unést! Barevné tahy vznikají mně navzdory. Na začátku vím, kam směřuji, ale pak mě umění přesáhne a já jej začnu vnímat pouze skrz emoce a bez vědomého přemýšlení. Přál bych si, aby ten, kdo pozoruje má plátna, měl chuť se jich dotknout. To totiž znamená, že se mi podařilo do díla skrz texturu, materiál a spontaneitu, zakomponovat jistou smyslovost.“ Sérafédinova díla jsou inspirovaná přirozeným postupem bez zdlouhavého plánování. Umí si hrát se stíny i světly a jeho jazzmani se tu zdají být osvíceni zevnitř.

Jisté je, že Sérafédino je plný inspirace a nepřestává nás překvapovat. Každá z jeho výstav

je „pastva pro oči“ poskytující pohled na svět vytříbený malířovou představivostí.


96

Serafedino: „Not many artists have influenced my own work, but it can be said that Nicolas de Staël, who also worked with a spatula, is my inspiration. Like me, he lived in Montmartre, but died very young. I like the power in his paintings.“


97

Swing in Montpeyroux!

I

n the medieval village of Montpeyroux with undeniable magic, the painter Sérafédino will

exhibit his canvas with a jazz theme. The exhibition will take place in Grange des Seigneurs, in a 13th-century building.

Sérafédino was born in Macedonia to a mother of Roma origin. He had always felt that he

was attracted to music, and that is why his works contain strange harmonic vibrations that attract human attention so strongly. When he creates using a painter‘s knife, he sketches the painting in a similar way as when a composer looks for the right notes for his music. Successive strokes on the canvas show the perfect interplay between painting and music. The selftaught Sérafédino, with his atypical approach, completely stands out from all artistic movements or groups. When asked what music and painting have in common, he answers: “Painting is like music that is not perceived by hearing, but instead, thousands of vibrations resonate within us. A painting that does not give rise to goose bumps is a dead painting!”

Sérafédino married a Cuban. That is why they often go to Cuba together, where they

like to meet local artists and musicians to enrich each other: “Cuban artists, whether painters or musicians, have an incredible instinct, how to express themselves freely and to be guided regardless of technology. Energy that exceeds the artists themselves originates from this energy. It‘s fascinating! And that‘s what I base on when working: I‘m getting carried away! Colour strokes arise despite me. In the beginning I know where I am heading, but then art transcends me, and I begin to perceive it through emotion only and without conscious thinking. I wish that one who watched my canvases would feel like touching them. This means that I have managed to incorporate a sense of sensuality into the work through texture, material and spontaneity. ” Sérafédino‘s works are inspired by natural progress without lengthy planning. He can play with shadows and lights, and his jazzmen seem to be enlightened from inside.

It is certain that Sérafédino is full of inspiration and continues to surprise us. Each of his

exhibitions is a „feast for the eyes“ providing a view of the world refined by the artist‘s imagination.


98

Serafedino: „Nicht viele Künstler haben meine eigene Arbeit beeinflusst, aber man kann sagen, dass Nicolas de Staël, der auch mit einem Spachtel gearbeitet hat, meine Inspiration ist. Er lebte wie ich in Montmartre, starb aber sehr jung. Ich mag die Kraft in seinen Gemälden.“


99

Swing in Montpeyroux!

I

nn dem mittelalterlichen Dorf Montpeyroux wird der Maler Sérafédino mit unbestreitbarer

Magie seine Leinwände zu dem Thema Jazz ausstellen. Die Ausstellung findet im Grange des Seigneurs in einem Gebäude aus dem 13. Jahrhundert statt.

Sérafédino wurde in Mazedonien einer Mutter der Roma-Herkunft geboren. Seit ewig

hatte er das Gefühl, von Musik angelockt zu sein, und deshalb enthalten seine Werke besondere harmonische Schwingungen, die die menschliche Aufmerksamkeit bezaubern. Wenn er mit einem Malermesser kreiert, skizziert er das Gemälde auf einer ähnlichen Weise wie ein Komponist, wenn er die richtigen Noten für seine Musik sucht.

Die aufeinanderfolgenden Striche auf der Leinwand zeigen das perfekte Zusammenspiel

von Malerei und Musik. Der Autodidakt Sérafédino entzieht sich mit seiner atypischen Herangehensweise allen künstlerischen Bewegungen oder Gruppen ab. Auf die Frage, was Musik und Malerei gemeinsam haben, antwortet er: „Malen ist wie Musik, die nicht vom Hören wahrgenommen wird, sondern Tausende von Schwingungen in uns schwingen. Ein Gemälde, das keine Gänsehaut hinterlässt, ist ein totes Gemälde!“

Sérafédino heiratete eine Kubanerin. Deshalb reisen sie oft zusammen nach Kuba, wo

sie gerne lokale Künstler und Musiker treffen, um sich gegenseitig zu bereichern: „Kubanische Künstler, ob Maler oder Musiker, haben einen unglaublichen Instinkt, sich frei auszudrücken und sich unabhängig von der Technologie leiten zu lassen. Aus dieser Erfahrung entsteht eine Energie, die die Künstler selbst übertrifft. Es ist faszinierend! Und davon gehe ich auch bei meiner Werken aus: Und davon arbeite ich auch: Ich lasse mich hinreißen! Farbstriche entstehen gegen meinen Willen. Am Anfang weiß ich, wohin ich gehe, aber dann übersteigt mich die Kunst und ich fange an, sie nur durch Emotionen und ohne bewusstes Denken wahrzunehmen. Ich wünschte dass jemand, der sich meine Leinwände ansah, hätte Lust, sie zu berühren. Dies bedeutet nämlich, dass es mir gelungen ist, durch Textur, Material und Spontanität ein Gefühl der Sinnlichkeit in die Arbeit einzubringen. “ Sérafédinos Werke sind vom natürlichen Fortschritt ohne langwierige Planung inspiriert.

Es ist sicher, dass Sérafédino voller Inspiration ist und uns immer wieder überrascht. Jede

seiner Ausstellungen ist eine „Augenweide“ und bietet einen Blick auf die Welt, die von der Fantasie des Künstlers verfeinert wird.


100

Arena Olej / plátno - 60 x 73 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2007 Arena Oil / canvas - 60 x 73 cm; sign. lower right Serafedino, 2007 Arena Huile / toile - 60 x 73 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2007 Arena Öl / Leinwand - 60 x 73 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2007


101

Atelier I. Olej / plátno - 115 x 162 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2007 Atelier I. Oil / canvas - 115 x 162 cm; sign. lower right Serafedino, 2007 Atelier I. Huile / toile - 115 x 162 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2007 Atelier I. Öl / Leinwand - 115 x 162 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2007


102

Serenite Olej / plátno - 73 x 60 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2007 Serenite Oil / canvas - 73 x 60 cm; sign. lower left Serafedino, 2007 Serenite Huile / toile - 73 x 60 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2007 Serenite Öl / Leinwand - 73 x 60 cm; sign. links unten Serafedino, 2007


103

Appel à la liberté Olej / plátno - 140 x 140 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2007 Appel à la liberté Oil / canvas - 140 x 140 cm; sign. lower left Serafedino, 2007 Appel à la liberté Huile / toile - 140 x 140 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2007 Appel à la liberté Öl / Leinwand - 140 x 140 cm; sign. links unten Serafedino, 2007


104

La Plage III. Olej / plátno - 100 x 81 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2007 La Plage III. Oil / canvas - 100 x 81 cm; sign. lower right Serafedino, 2007 La Plage III. Huile / toile - 100 x 81 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2007 La Plage III. Öl / Leinwand - 100 x 81 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2007


105


106

De l´autre cote de minuit Olej / plátno - 120 x 120 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2008 De l´autre cote de minuit Oil / canvas - 120 x 120 cm; sign. lower right Serafedino, 2008 De l´autre cote de minuit Huile / toile - 120 x 120 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2008 De l´autre cote de minuit Öl / Leinwand - 120 x 120 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2008


107


108

Saxo man by Night Olej / plátno - 73 x 60 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2008 Saxo man by Night Oil / canvas - 73 x 60 cm; sign. lower right Serafedino, 2008 Saxo man by Night Huile / toile - 73 x 60 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2008 Saxo man by Night Öl / Leinwand - 73 x 60 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2008


109

Amazone Olej / plátno - 73 x 60 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2008 Amazone Oil / canvas - 73 x 60 cm; sign. lower left Serafedino, 2008 Amazone Huile / toile - 73 x 60 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2008 Amazone Öl / Leinwand - 73 x 60 cm; sign. links unten Serafedino, 2008


110

Venus Olej / plátno - 130 x 88,5 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2008 Venus Oil / canvas - 130 x 88,5 cm; sign. lower right Serafedino, 2008 Venus Huile / toile - 130 x 88,5 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2008 Venus Öl / Leinwand - 130 x 88,5 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2008


111


112

New York Olej / plátno - 114 x 195 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2009 New York Oil / canvas - 114 x 195 cm; sign. lower left Serafedino, 2009 New York Huile / toile - 114 x 195 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2009 New York Öl / Leinwand - 114 x 195 cm; sign. links unten Serafedino, 2009


113


114

New York I. Olej / plátno - 114 x 195 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2009 New York I. Oil / canvas - 114 x 195 cm; sign. lower right Serafedino, 2009 New York I. Huile / toile - 114 x 195 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2009 New York I. Öl / Leinwand - 114 x 195 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2009


115


116

Femme Mistérieuse Olej / plátno - 120 x 120 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2009 Femme Mistérieuse Oil / canvas - 120 x 120 cm; sign. lower right Serafedino, 2009 Femme Mistérieuse Huile / toile - 120 x 120 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2009 Femme Mistérieuse Öl / Leinwand - 120 x 120 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2009


117


118

Power of trompette Olej / plátno - 120 x 120 cm; sign. vlevo dole Serafedino Power of trompette Oil / canvas - 120 x 120 cm; sign. lower left Serafedino Power of trompette Huile / toile - 120 x 120 cm; signé en bas à gauche Serafedino Power of trompette Öl / Leinwand - 120 x 120 cm; sign. links unten Serafedino


119


120

L´ex femme de mon ami Olej / plátno - 120 x 120 cm; sign. vpravo dole Serafedino L´ex femme de mon ami Oil / canvas - 120 x 120 cm; sign. lower right Serafedino L´ex femme de mon ami Huile / toile - 120 x 120 cm; signé en bas à droite Serafedino L´ex femme de mon ami Öl / Leinwand - 120 x 120 cm; sign. rechts unten Serafedino


121


122

Le harem Olej / plátno - 120 x 120 cm; sign. vpravo dole Serafedino Le harem Oil / canvas - 120 x 120 cm; sign. lower right Serafedino Le harem Huile / toile - 120 x 120 cm; signé en bas à droite Serafedino Le harem Öl / Leinwand - 120 x 120 cm; sign. rechts unten Serafedino


123


124

Chemin vers la lumière I. Olej / plátno - 162 x 130 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2010 Chemin vers la lumière I. Oil / canvas - 162 x 130 cm; sign. lower right Serafedino, 2010 Chemin vers la lumière I. Huile / toile - 162 x 130 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2010 Chemin vers la lumière I. Öl / Leinwand - 162 x 130 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2010


125


126

Chemin vers la lumière II. Olej / plátno - 162 x 130 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2010 Chemin vers la lumière II. Oil / canvas - 162 x 130 cm; sign. lower right Serafedino, 2010 Chemin vers la lumière II. Huile / toile - 162 x 130 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2010 Chemin vers la lumière II. Öl / Leinwand - 162 x 130 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2010


127


128

Los Sabios I. Olej / plátno - 130 x 93 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2010 Los Sabios I. Oil / canvas - 130 x 93 cm; sign. lower left Serafedino, 2010 Los Sabios I. Huile / toile - 130 x 93 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2010 Los Sabios I. Öl / Leinwand - 130 x 93 cm; sign. links unten Serafedino, 2010


129

Los Sabios II. Olej / plátno - 80 x 80 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2010 Los Sabios II. Oil / canvas - 80 x 80 cm; sign. lower left Serafedino, 2010 Los Sabios II. Huile / toile - 80 x 80 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2010 Los Sabios II. Öl / Leinwand - 80 x 80 cm; sign. links unten Serafedino, 2010


130

Carnaval de Cuba II. Olej / plátno - 120 x 120 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2011 Carnaval de Cuba II. Oil / canvas - 120 x 120 cm; sign. lower right Serafedino, 2011 Carnaval de Cuba II. Huile / toile - 120 x 120 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2011 Carnaval de Cuba II. Öl / Leinwand - 120 x 120 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2011


131


132

Brooklyn Bridge Olej / plátno - 114 x 195 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2011 Brooklyn Bridge Oil / canvas - 114 x 195 cm; sign. lower left Serafedino, 2011 Brooklyn Bridge Huile / toile - 114 x 195 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2011 Brooklyn Bridge Öl / Leinwand - 114 x 195 cm; sign. links unten Serafedino, 2011


133


134

La tete Olej / plátno - 100 x 100 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2012 La tete Oil / canvas - 100 x 100 cm; sign. lower left Serafedino, 2012 La tete Huile / toile - 100 x 100 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2012 La tete Öl / Leinwand - 100 x 100 cm; sign. links unten Serafedino, 2012


135

La reincarnation de Buddha Olej / plátno - 150 x 150 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2012 La reincarnation de Buddha Oil / canvas - 150 x 150 cm; sign. lower left Serafedino, 2012 La reincarnation de Buddha Huile / toile - 150 x 150 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2012 La reincarnation de Buddha Öl / Leinwand - 150 x 150 cm; sign. links unten Serafedino, 2012


136

Les femmes du Harem II. Olej / plátno - 116 x 89 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2012 Les femmes du Harem II. Oil / canvas - 116 x 89 cm; sign. lower right Serafedino, 2012 Les femmes du Harem II. Huile / toile - 116 x 89 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2012 Les femmes du Harem II. Öl / Leinwand - 116 x 89 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2012


137


138

Carnaval d‘Cuba II. Olej / plátno - 100 x 100 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2013 Carnaval d‘Cuba II. Oil / canvas - 100 x 100 cm; sign. lower left Serafedino, 2013 Carnaval d‘Cuba II. Huile / toile - 100 x 100 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2013 Carnaval d‘Cuba II. Öl / Leinwand - 100 x 100 cm; sign. links unten Serafedino, 2013


139


140

Jazz du Ciel Olej / plátno - 150 x 150 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2013 Jazz du Ciel Oil / canvas - 150 x 150 cm; sign. lower left Serafedino, 2013 Jazz du Ciel Huile / toile - 150 x 150 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2013 Jazz du Ciel Öl / Leinwand - 150 x 150 cm; sign. links unten Serafedino, 2013


141


142

Jazz á Cuba Olej / plátno - 72 x 91 cm; sign. vpravo dole Serafedino Jazz á Cuba Oil / canvas - 72 x 91 cm; sign. lower right Serafedino Jazz á Cuba Huile / toile - 72 x 91 cm; signé en bas à droite Serafedino Jazz á Cuba Öl / Leinwand - 72 x 91 cm; sign. rechts unten Serafedino


143

Reincarnation IV. Olej / plátno - 80 x 80 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2013 Reincarnation IV. Oil / canvas - 80 x 80 cm; sign. lower left Serafedino, 2013 Reincarnation IV. Huile / toile - 80 x 80 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2013 Reincarnation IV. Öl / Leinwand - 80 x 80 cm; sign. links unten Serafedino, 2013


144

Maternité Misterieuse Olej / plátno - 120 x 120 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2013 Maternité Misterieuse Oil / canvas - 120 x 120 cm; sign. lower left Serafedino, 2013 Maternité Misterieuse Huile / toile - 120 x 120 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2013 Maternité Misterieuse Öl / Leinwand - 120 x 120 cm; sign. links unten Serafedino, 2013


145


146


147


148

Hluboká spiritualita

Z

aložená na mnoha záblescích světla, na osekávání forem a na prosté barevnosti, Serafedinova

malba je nekonečně bohatá a pestrobarevná. Jeho tvorba není zahalená tajemnou nezřetelností. Nabízí spirituální pravdy prostřednictvím hluboce zakořeněného přiblížení a postupu, který předmět omezí na ten nejjednodušší diagram.

Jeho zcela svobodný styl vyjádření neobětuje ani formu světlu, ani kresbu barvě a dokonce

ani objektivní pravdu kráse výtvarného zobrazení. Ebipova tvorba je hluboce lidská, mnohostranná a schopná získávat univerzální pozornost.

Tento samouk už vystavoval po celé Evropě, všude s rovnocenným úspěchem. Připojuje se

k nejpevnějším kořenům výtvarného umění. Ale kromě toho navenek projevuje procítění forem, které nám umožňuje zcela svobodnou a ryze osobní interpretaci jeho práce. Taková je jeho odpověď na naši nejhlubší touhu po spirituálním úniku.

Z běžných vnějších linií pramení nezničitelná jednota. Vzniká tak kouzelný svět plný

básnických metafor, tichý, zvláštní, čistý, konejšivý a téměř hmatatelný, a my se ocitáme v tomto světě a váháme, zda světlo může být tmou a pouhým zdáním.

T. Demaubus


149

Tiefe Spiritualität

S

piritualität Basierend auf vielen Lichtblitzen, Besäuen der Formen und einfachen

Farben ist Serafedinis Gemälde unendlich reich und farbenfroh. Seine Arbeit ist nicht in mysteriöse Undeutlichkeit gehüllt. Sie bietet spirituelle Wahrheiten durch eine tief verwurzelte Herangehensweise und Vorgehensweise, die das Thema auf das einfachste Diagramm beschränkt.

Sein völlig freier Ausdrucksstil opfert weder die Form des Lichts, noch die Zeichnung der

Farbe oder sogar die objektive Wahrheit der Schönheit der visuellen Darstellung. Ebips Arbeit ist zutiefst menschlich, vielseitig und in der Lage, allgemeine Aufmerksamkeit zu erregen.

Dieser Autodidakt hat europaweit ausgestellt, überall mit gleichem Erfolg. Er schließt sich

den stärksten Wurzeln der bildenden Kunst an. Er drückt aber auch äußerlich ein Formengefühl aus, das uns eine völlig freie und rein persönliche Interpretation seiner Arbeit ermöglicht. Das ist seine Antwort auf unser tiefstes Verlangen nach spiritueller Flucht.

Unzerstörbare Einheit ergibt sich aus den normalen äußeren Linien. Dies schafft eine

magische Welt voller poetischer Metaphern, still, seltsam, rein, beruhigend und fast greifbar, und wir befinden uns in dieser Welt und fragen uns, ob Licht dunkel und bloße Erscheinung sein kann.

T. Demaubus


150

Serafedino Montmartre Paris


151

Gallery Artitude Paris 2003


152

Les trois graces Olej / plátno - 97 x 130 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2014 Les trois graces Oil / canvas - 97 x 130 cm; sign. lower right Serafedino, 2014 Les trois graces Huile / toile - 97 x 130 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2014 Les trois graces Öl / Leinwand - 97 x 130 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2014


153


154

Le dieu de Olympe Olej / plátno - 100 x 100 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2014 Le dieu de Olympe Oil / canvas - 100 x 100 cm; sign. lower right Serafedino, 2014 Le dieu de Olympe Huile / toile - 100 x 100 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2014 Le dieu de Olympe Öl / Leinwand - 100 x 100 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2014


155


156

Havana by night II. Olej / plátno - 150 x 150 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2014 Havana by night II. Oil / canvas - 150 x 150 cm; sign. lower right Serafedino, 2014 Havana by night II. Huile / toile - 150 x 150 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2014 Havana by night II. Öl / Leinwand - 150 x 150 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2014


157


158

Basketball Olej / plátno - 61 x 50 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2014 Basketball Oil / canvas - 61 x 50 cm; sign. lower left Serafedino, 2014 Basketball Huile / toile - 61 x 50 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2014 Basketball Öl / Leinwand - 61 x 50 cm; sign. links unten Serafedino, 2014


159

Espoir II. Olej / plátno - 60 x 50 cm; sign. vlevo dole Serafedino Espoir II. Oil / canvas - 60 x 50 cm; sign. lower left Serafedino Espoir II. Huile / toile - 60 x 50 cm; signé en bas à gauche Serafedino Espoir II. Öl / Leinwand - 60 x 50 cm; sign. links unten Serafedino


160

Prière III. Olej / plátno - 60 x 45 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2014 Prière III. Oil / canvas - 60 x 45 cm; sign. lower left Serafedino, 2014 Prière III. Huile / toile - 60 x 45 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2014 Prière III. Öl / Leinwand - 60 x 45 cm; sign. links unten Serafedino, 2014


161

La basilique du Sacré Coeur II. Olej / plátno - 73 x 60 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2014 La basilique du Sacré Coeur II. Oil / canvas - 73 x 60 cm; sign. lower left Serafedino, 2014 La basilique du Sacré Coeur II. Huile / toile - 73 x 60 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2014 La basilique du Sacré Coeur II. Öl / Leinwand - 73 x 60 cm; sign. links unten Serafedino, 2014


162

Peinture I. Olej / plátno - 115 x 162 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2015 Peinture I. Oil / canvas - 115 x 162 cm; sign. lower left Serafedino, 2015 Peinture I. Huile / toile - 115 x 162 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2015 Peinture I. Öl / Leinwand - 115 x 162 cm; sign. links unten Serafedino, 2015


163

Peinture II. Olej / plátno - 115 x 162 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2015 Peinture II. Oil / canvas - 115 x 162 cm; sign. lower right Serafedino, 2015 Peinture II. Huile / toile - 115 x 162 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2015 Peinture II. Öl / Leinwand - 115 x 162 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2015


164

Atelier II. Olej / plátno - 60 x 60 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2015 Atelier II. Oil / canvas - 60 x 60 cm; sign. lower left Serafedino, 2015 Atelier II. Huile / toile - 60 x 60 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2015 Atelier II. Öl / Leinwand - 60 x 60 cm; sign. links unten Serafedino, 2015


165


166

Jardin de maternité Olej / plátno - 73 x 92 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2015 Jardin de maternité Oil / canvas - 73 x 92 cm; sign. lower right Serafedino, 2015 Jardin de maternité Huile / toile - 73 x 92 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2015 Jardin de maternité Öl / Leinwand - 73 x 92 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2015


167


168

Cuba 2016 II. Olej / plátno - 97 x 130 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2016 Cuba 2016 II. Oil / canvas - 97 x 130 cm; sign. lower left Serafedino, 2016 Cuba 2016 II. Huile / toile - 97 x 130 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2016 Cuba 2016 II. Öl / Leinwand - 97 x 130 cm; sign. links unten Serafedino, 2016


169


170

New York III. Olej / plátno - 120 x 120 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2016 New York III. Oil / canvas - 120 x 120 cm; sign. lower right Serafedino, 2016 New York III. Huile / toile - 120 x 120 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2016 New York III. Öl / Leinwand - 120 x 120 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2016


171


172

Nuit de contrabasse Olej / plátno - 60 x 73 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2016 Nuit de contrabasse Oil / canvas - 60 x 73 cm; sign. lower right Serafedino, 2016 Nuit de contrabasse Huile / toile - 60 x 73 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2016 Nuit de contrabasse Öl / Leinwand - 60 x 73 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2016


173


174

Gitane Olej / plátno - 73 x 60 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2017 Gitane Oil / canvas - 73 x 60 cm; sign. lower right Serafedino, 2017 Gitane Huile / toile - 73 x 60 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2017 Gitane Öl / Leinwand - 73 x 60 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2017


175


176

Le Jardin de Pommes II. Olej / plátno - 120 x 120 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2017 Le Jardin de Pommes II. Oil / canvas - 120 x 120 cm; sign. lower right Serafedino, 2017 Le Jardin de Pommes II.

Huile / toile - 120 x 120 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2017

Le Jardin de Pommes II. Öl / Leinwand - 120 x 120 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2017


177


178

Separation Corporelle Olej / plátno - 80 x 80 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2017 Separation Corporelle Oil / canvas - 80 x 80 cm; sign. lower right Serafedino, 2017 Separation Corporelle Huile / toile - 80 x 80 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2017 Separation Corporelle Öl / Leinwand - 80 x 80 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2017


179


180

Sexi saxo Olej / plátno - 73 x 60 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2017 Sexi saxo Oil / canvas - 73 x 60 cm; sign. lower right Serafedino, 2017 Sexi saxo Huile / toile - 73 x 60 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2017 Sexi saxo Öl / Leinwand - 73 x 60 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2017


181


182

Famille en Harmonie III. Olej / plátno - 120 x 120 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2017 Famille en Harmonie III. Oil / canvas - 120 x 120 cm; sign. lower right Serafedino, 2017 Famille en Harmonie III. Huile / toile - 120 x 120 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2017 Famille en Harmonie III. Öl / Leinwand - 120 x 120 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2017


183


184

Famille en Harmonie IV. Olej / plátno - 80 x 80 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2017 Famille en Harmonie IV. Oil / canvas - 80 x 80 cm; sign. lower left Serafedino, 2017 Famille en Harmonie IV. Huile / toile - 80 x 80 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2017 Famille en Harmonie IV. Öl / Leinwand - 80 x 80 cm; sign. links unten Serafedino, 2017


185


186

Printemps of Sacre - Coeur Olej / plátno - 120 x 120 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2017 Printemps of Sacre - Coeur Oil / canvas - 120 x 120 cm; sign. lower left Serafedino, 2017 Printemps of Sacre - Coeur Huile / toile - 120 x 120 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2017 Printemps of Sacre - Coeur Öl / Leinwand - 120 x 120 cm; sign. links unten Serafedino, 2017


187


188

Ecole de Ballet Russe Olej / plátno - 80 x 80 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2017 Ecole de Ballet Russe Oil / canvas - 80 x 80 cm; sign. lower right Serafedino, 2017 Ecole de Ballet Russe Huile / toile - 80 x 80 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2017 Ecole de Ballet Russe Öl / Leinwand - 80 x 80 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2017


189


190

Les fausses jumelles Olej / plátno - 80 x 80 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2017 Les fausses jumelles Oil / canvas - 80 x 80 cm; sign. lower right Serafedino, 2017 Les fausses jumelles Huile / toile - 80 x 80 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2017 Les fausses jumelles Öl / Leinwand - 80 x 80 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2017


191


192

Symphonie Mélancolique Olej / plátno - 60 x 73 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2018 Symphonie Mélancolique Oil / canvas - 60 x 73 cm; sign. lower left Serafedino, 2018 Symphonie Mélancolique Huile / toile - 60 x 73 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2018 Symphonie Mélancolique Öl / Leinwand - 60 x 73 cm; sign. links unten Serafedino, 2018


193


194

Reflexion Olej / plátno - 100 x 100 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2018 Reflexion Oil / canvas - 100 x 100 cm; sign. lower right Serafedino, 2018 Reflexion Huile / toile - 100 x 100 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2018 Reflexion Öl / Leinwand - 100 x 100 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2018


195


196

Festival de Jazz II. Olej / plátno - 80 x 80 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2018 Festival de Jazz II. Oil / canvas - 80 x 80 cm; sign. lower right Serafedino, 2018 Festival de Jazz II. Huile / toile - 80 x 80 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2018 Festival de Jazz II. Öl / Leinwand - 80 x 80 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2018


197


198

Santorini II. Olej / plátno - 100 x 100 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2018 Santorini II. Oil / canvas - 100 x 100 cm; sign. lower right Serafedino, 2018 Santorini II. Huile / toile - 100 x 100 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2018 Santorini II. Öl / Leinwand - 100 x 100 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2018


199


200

Santorini III. Olej / plátno - 120 x 120 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2018 Santorini III. Oil / canvas - 120 x 120 cm; sign. lower right Serafedino, 2018 Santorini III. Huile / toile - 120 x 120 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2018 Santorini III. Öl / Leinwand - 120 x 120 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2018


201


202

Santorini IV. Olej / plátno - 120 x 120 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2018 Santorini IV. Oil / canvas - 120 x 120 cm; sign. lower right Serafedino, 2018 Santorini IV. Huile / toile - 120 x 120 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2018 Santorini IV. Öl / Leinwand - 120 x 120 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2018


203


204

Swing II. Olej / plátno - 60 x 60 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2018 Swing II. Oil / canvas - 60 x 60 cm; sign. lower left Serafedino, 2018 Swing II. Huile / toile - 60 x 60 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2018 Swing II. Öl / Leinwand - 60 x 60 cm; sign. links unten Serafedino, 2018


205


206

La prière du Sacré Coeur Olej / plátno - 80 x 80 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2018 La prière du Sacré Coeur Oil / canvas - 80 x 80 cm; sign. lower left Serafedino, 2018 La prière du Sacré Coeur Huile / toile - 80 x 80 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2018 La prière du Sacré Coeur Öl / Leinwand - 80 x 80 cm; sign. links unten Serafedino, 2018


207


208

La reine de Saba II. Olej / plátno - 92 x 73 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2018 La reine de Saba II. Oil / canvas - 92 x 73 cm; sign. lower left Serafedino, 2018 La reine de Saba II. Huile / toile - 92 x 73 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2018 La reine de Saba II. Öl / Leinwand - 92 x 73 cm; sign. links unten Serafedino, 2018


209


210

Reincarnation III. Olej / plátno - 80 x 80 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2018 Reincarnation III. Oil / canvas - 80 x 80 cm; sign. lower left Serafedino, 2018 Reincarnation III. Huile / toile - 80 x 80 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2018 Reincarnation III. Öl / Leinwand - 80 x 80 cm; sign. links unten Serafedino, 2018


211


212

Afrodite IV. Olej / plátno - 80 x 80 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2018 Afrodite IV. Oil / canvas - 80 x 80 cm; sign. lower left Serafedino, 2018 Afrodite IV. Huile / toile - 80 x 80 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2018 Afrodite IV. Öl / Leinwand - 80 x 80 cm; sign. links unten Serafedino, 2018


213


214

La tendresse Olej / plátno - 73 x 60 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2018 La tendresse Oil / canvas - 73 x 60 cm; sign. lower right Serafedino, 2018 La tendresse Huile / toile - 73 x 60 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2018 La tendresse Öl / Leinwand - 73 x 60 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2018


215


216


217


218

Afrodite V. Olej / plátno - 73 x 60 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2019 Afrodite V. Oil / canvas - 73 x 60 cm; sign. lower left Serafedino, 2019 Afrodite V. Huile / toile - 73 x 60 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2019 Afrodite V. Öl / Leinwand - 73 x 60 cm; sign. links unten Serafedino, 2019


219

La tendresse IV. Olej / plátno - 80 x 80 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2019 La tendresse IV. Oil / canvas - 80 x 80 cm; sign. lower right Serafedino, 2019 La tendresse IV. Huile / toile - 80 x 80 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2019 La tendresse IV. Öl / Leinwand - 80 x 80 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2019


220

Créatures Céleste Olej / plátno - 73 x 60 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2019 Créatures Céleste Oil / canvas - 73 x 60 cm; sign. lower left Serafedino, 2019 Créatures Céleste Huile / toile - 73 x 60 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2019 Créatures Céleste Öl / Leinwand - 73 x 60 cm; sign. links unten Serafedino, 2019


221

Créatures Céleste II. Olej / plátno - 73 x 60 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2019 Créatures Céleste II. Oil / canvas - 73 x 60 cm; sign. lower right Serafedino, 2019 Créatures Céleste II. Huile / toile - 73 x 60 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2019 Créatures Céleste II. Öl / Leinwand - 73 x 60 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2019


222

Fete de la musique 2019 Olej / plátno - 73 x 60 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2019 Fete de la musique 2019 Oil / canvas - 73 x 60 cm; sign. lower right Serafedino, 2019 Fete de la musique 2019 Huile / toile - 73 x 60 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2019 Fete de la musique 2019 Öl / Leinwand - 73 x 60 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2019


223

Le chemin vers l´étérnité II. Olej / plátno - 73 x 60 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2019 Le chemin vers l´étérnité II. Oil / canvas - 73 x 60 cm; sign. lower right Serafedino, 2019 Le chemin vers l´étérnité II. Huile / toile - 73 x 60 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2019 Le chemin vers l´étérnité II. Öl / Leinwand - 73 x 60 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2019


224

Les toits de Montmartre Olej / plátno - 89 x 116 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2019 Les toits de Montmartre Oil / canvas - 89 x 116 cm; sign. lower left Serafedino, 2019 Les toits de Montmartre Huile / toile - 89 x 116 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2019 Les toits de Montmartre Öl / Leinwand - 89 x 116 cm; sign. links unten Serafedino, 2019


225


226

Le jardin de la paix Olej / plátno - 89 x 116 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2019 Le jardin de la paix Oil / canvas - 89 x 116 cm; sign. lower left Serafedino, 2019 Le jardin de la paix Huile / toile - 89 x 116 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2019 Le jardin de la paix Öl / Leinwand - 89 x 116 cm; sign. links unten Serafedino, 2019


227


228

Atelier III. Olej / plátno - 114 x 162 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2019 Atelier III. Oil / canvas - 114 x 162 cm; sign. lower left Serafedino, 2019 Atelier III. Huile / toile - 114 x 162 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2019 Atelier III. Öl / Leinwand - 114 x 162 cm; sign. links unten Serafedino, 2019


229


230

Espoir IV. Olej / plátno - 120 x 120 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2019 Espoir IV. Oil / canvas - 120 x 120 cm; sign. lower right Serafedino, 2019 Espoir IV. Huile / toile - 120 x 120 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2019 Espoir IV. Öl / Leinwand - 120 x 120 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2019


231


232

Essaouira 2019 Olej / plátno - 80 x 80 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2019 Essaouira 2019 Oil / canvas - 80 x 80 cm; sign. lower left Serafedino, 2019 Essaouira 2019 Huile / toile - 80 x 80 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2019 Essaouira 2019 Öl / Leinwand - 80 x 80 cm; sign. links unten Serafedino, 2019


233


234

Le jardin d´échecs Olej / plátno - 100 x 100 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2019 Le jardin d´échecs Oil / canvas - 100 x 100 cm; sign. lower left Serafedino, 2019 Le jardin d´échecs Huile / toile - 100 x 100 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2019 Le jardin d´échecs Öl / Leinwand - 100 x 100 cm; sign. links unten Serafedino, 2019


235


236

Les baigneuses II. Olej / plátno - 120 x 120 cm; sign. vlevo dole Serafedino, 2019 Les baigneuses II. Oil / canvas - 120 x 120 cm; sign. lower left Serafedino, 2019 Les baigneuses II. Huile / toile - 120 x 120 cm; signé en bas à gauche Serafedino, 2019 Les baigneuses II. Öl / Leinwand - 120 x 120 cm; sign. links unten Serafedino, 2019


237


238

Reincarnation V. Olej / plátno - 100 x 100 cm; sign. vpravo dole Serafedino, 2019 Reincarnation V. Oil / canvas - 100 x 100 cm; sign. lower right Serafedino, 2019 Reincarnation V. Huile / toile - 100 x 100 cm; signé en bas à droite Serafedino, 2019 Reincarnation V. Öl / Leinwand - 100 x 100 cm; sign. rechts unten Serafedino, 2019


239


240


241


242


243


244

20. října 1952, Skopje Autorské a kolektivní výstavy 1980 – Kolektivní výstava “Lyon”, galerie Téte

1999 – Cruzadas Arte, Lisabon, Portugalsko

d´Or, Paříž, Francie

1999 – Gallery Flesser, Helsingborg, Švédsko

1981 – Musée de Cire, Montmartre, Paříž,

2001 – Artitude Gallery, Paříž, Francie

Francie

2002 – Gallery und Prince Prince, Berlín,

1982 – Kolektivní výstava malířů z Jugoslávie,

Německo

Paříž, Francie

2003 – Mediathéque Jean-Moulin, Compiègne,

1983 – Kolektivní výstava, Herold Centrum,

Francie

Hamburg, Německo

2003 – Gallery the Art Museum, Ponce, Puerto

1984 – Kolektivní výstava, Galerie 14 Robert

Rico, USA

Phillipe, Paříž, Francie

2005 – Galerie de l’Elysée, Paříž, Francie

1990 – New Art Gallery, Saarbrücken,

2006 – Golden Gate Area, Montreux,

Německo

Švýcarsko

1993 – Kolektivní výstava Gallery Flesser,

2008 – Gallery Kanstmassän 08, Stockholm,

Helsingborg, Švédsko

Švédsko

1995 – Galerie Etienne des Causans, Rue de

2008 – Galerie Carpe Diem, Montpeyroux,

Seine, Paříž, Francie

Francie

1996 – Gallery Ekol Constantinopolis, Istanbul,

2009 – World Fine Art Gallery, New York, USA

Turecko

2009 – Fine Art Gallery, Bratislava, Slovensko

1996 – Expozice Galerie Filmhauses,

2012 – Artistico, Bratislava, Slovensko

Saarbrücken, Německo

2013 – Artistico, Praha, Česká republika

1997 – Galerie Filmhauses, Saarbrücken,

2014 – Morcote, Švýcarsko

Německo

2014 – Artistico, Vídeň, Rakousko

1997 – Le Toit de la Grande Arche, Paříž

2016 – Gallery Flesser, Bastad, Švédsko

1998 – Salon d’Automne, Paříž, Francie

2019 – Orchard Gallery, Ostrava, Česká

1998 – Galerie Tatry, Bordeaux, Francie

republika

1998 – Salon d’Art Contemporain, Marseille,

2019 – Galerie Mánes, Praha, Česká republika

Francie


245

20th October, 1952, Skopje Author‘s and collective exhibitions 1980 – Collective exhibition “Lyon”, Téte d´Or

1999 – Cruzadas Arte, Lisbon, Portugal

Gallery, Paris, France

1999 – Gallery Flesser, Helsingborg, Sweden

1981 – Musée de Cire, Montmartre, Paris,

2001 – Artitude Gallery, Paris, France

France

2002 – Gallery und Prince, Berlin, Germany

1982 – Collective exhibition of painters from

2003 – Mediathéque Jean-Moulin, Compiègne,

Yugoslavia, Paris , France

France

1983 – Collective exhibition, Herold Zentrum,

2003 – Gallery the Art Museum, Ponce, Puerto

Hamburg, Germany

Rico, USA

1984 – Collective exhibition, Gallery 14 Robert

2005 – Gallery de l’Elysée, Paris, France

Phillipe, Paris, France

2006 – Golden Gate Area, Montreux,

1990 – New Art Gallery, Saarbrücken,

Switzerland

Germany

2008 – Gallery Kanstmassän 08, Stockholm,

1993 – Collective exhibition Gallery Flesser,

Sweden

Helsingborg, Sweden

2008 – Gallery Carpe Diem, Montpeyroux,

1995 – Etienne des Causans Gallery, Rue de

France

Seine, Paris, France

2009 – World Fine Art Gallery, New York, USA

1996 – Gallery Ekol Constantinopolis, Istanbul,

2009 – Fine Art Gallery, Bratislava, Slovakia

Turkey

2012 – Artistico, Bratislava, Slovakia

1996 – Exposition of the Filmhauses Gallery,

2013 – Artistico, Praha, Czech Republic

Saarbrucken, Germany

2014 – Morcote, Switzerland

1997 – Filmhauses Gallery, Saarbrücken,

2014 – Artistico, Vienna, Austria

Germany

2016 – Gallery Flesser, Bastad, Schweden

1997 – Le Toit de la Grande Arche, Paris, France

2019 – Orchard Gallery, Ostrava, Czech

1998 – Salon d’Automne, Paris, France

Republic

1998 – Galerie Tatry, Bordeaux, France

2019 – Mánes Gallery, Praha, Czech Republic

1998 – Salon d’Art Contemporain, Marseille, France


246

20 octobre 1952, Skopje Expositions d´auteur et collectives 1980 – Exposition collective “Lyon”, galerie Téte

1999 – Cruzadas Arte, Lisabon, Portugal

d´Or, Paris, France

1999 – Gallery Flesser, Helsingborg, Suède

1981 – Musée de Cire, Montmartre, Paris,

2001 – Artitude Gallery, Paris, France

France

2002 – Gallery und Prince Prince, Berlin,

1982 - Exposition collective des peintres de

Allemagne

Yougoslavie Paris, France

2003 – Mediathéque Jean-Moulin, Compiègne,

1983 – Exposition collective, Herold Centrum,

France

Hamburg, Allemagne

2003 – Gallery the Art Museum, Ponce, Puerto

1984 – Exposition collective, Galerie 14 Robert

Rico, USA

Phillipe, Paris, France

2005 – Galerie de l’Elysée, Paris, France

1990 – New Art Gallery, Saarbrücken,

2006 – Golden Gate Area, Montreux, Suisse

Allemagne

2008 – Gallery Kanstmassän 08, Stockholm,

1993 – Exposition collective Gallery Flesser,

Suèe

Helsingborg, Suède

2008 – Galerie Carpe Diem, Montpeyroux,

1995 – Galerie Etienne des Causans, Rue de

France

Seine, Paris, France

2009 – World Fine Art Gallery, New York, USA

1996 – Gallery Ekol Constantinopolis, Istanbul,

2009 – Fine Art Gallery, Bratislava, Slovaquie

Turquie

2012 – Artistico, Bratislava, Slovaquie

1996 – Exposition Galerie Filmhauses,

2013 – Artistico, Prague, République Tchèque

Saarbrücken, Allemagne

2014 – Morcote, Suisse

1997 – Galerie Filmhauses, Saarbrücken,

2014 – Artistico, Vienne, Autriche

Allemagne

2016 – Gallery Flesser, Bastad, Suède

1997 – Le Toit de la Grande Arche, Paris

2019 – Orchard Gallery, Ostrava, République

1998 – Salon d’Automne, Paris, France

Tchèque

1998 – Galerie Tatry, Bordeaux, France

2019 – Galerie Mánes, Prague, République

1998 – Salon d’Art Contemporain,

Tchèque

Marseille, France


247

20. Oktober, 1952, Skopje Autoren- und Kollektivausstellungen 1980 – Kollektivausstellung „Lyon“, Galerie Téte

1999 – Cruzadas Arte, Lisboa, Portugal

d‘Or, Paris, Frankreich

1999 – Gallery Flesser, Helsingborg, Schweden

1981 – Musée de Cire, Montmartre, Paris,

2001 – Artitude Gallery, Paris, Frankreich

Frankreich

2002 – Gallery und Prince Prince, Berlin,

1982 – Kollektivausstellung der Maler aus

Deutschland

Jugoslawien, Paris, Frankreich

2003 – Mediathéque Jean-Moulin, Compiègne,

1983 – Kollektivausstellung, Herold Centrum,

Frankreich

Hamburg, Deutschland

2003 – Gallery the Art Museum, Ponce,

1984 – Kollektivausstellung, Galerie 14 Robert

Puerto Rico, USA

Phillipe, Paris, Frankreich

2005 – Galerie de l’Elysée, Paris, Frankreich

1990 – New Art Gallery, Saarbrücken,

2006 – Golden Gate Area, Montreux, Schweiz

Deutschland

2008 – Gallery Kanstmassän 08, Stockholm,

1993 – Kollektivausstellung Gallery Flesser,

Schweden

Helsingborg, Schweden

2008 – Galerie Carpe Diem, Montpeyroux,

1995 – Galerie Etienne des Causans,

Frankreich

Rue de Seine, Paris, Frankreich

2009 – World Fine Art Gallery, New York, USA

1996 – Gallery Ekol Constantinopolis, Istanbul,

2009 – Fine Art Gallery, Bratislava, Slowakei

Türkei

2012 – Artistico, Bratislava, Slowakei

1996 – Exposition Galerie Filmhauses,

2013 – Artistico, Prag, Tschechische Republik

Saarbrücken, Deutschland

2014 – Morcote, Schweiz

1997 – Galerie Filmhauses, Saarbrücken,

2014 – Artistico, Wien, Österreich

Deutschland

2016 – Gallery Flesser, Bastad, Stockholm

1997 – Le Toit de la Grande Arche, Paris,

2019 – Orchard Gallery, Ostrava,

Frankreich

Tschechische Republik

1998 – Salon d’Automne, Paris, Frankreich

2019 – Galerie Mánes, Praha,

1998 – Galerie Tatry, Bordeaux, Frankreich

Tschechische Republik

1998 – Salon d’Art Contemporain, Marseille, Frankreich


248

Koncept knihy Michal Matěj Texty v českém jazyce PhDr. Petra Hoftichová Překlad do anglického jazyka FOTION s.r.o. Překlad do francouzského jazyka FOTION s.r.o. Překlad do německého jazyka FOTION s.r.o. Grafická úprava Petr Janáček Fotografie Michal Matěj Korektury a úpravy Ing. Ilona Ryglová Úprava fotografií a popisy Dorota Sámelová Knihu vydala Shania, a.s., 2019 Edice ARTISTICO Tisk HS Group CZ s.r.o. Náklad 1000 ks ISBN 978-80-270-6399-4


Profile for Shaniagroup

Serafedino  

Serafedino  

Advertisement