Page 1

ENDEINVOLVERENDERELEVANT IBELTSOSIALTKVALIFISERENDE TOPP ENDEANBEFALTUTFORDRENDE IMØTEKOMMENDEFLEKSIBELT JONALTGIVENDEINVOLVERENDE VANTKVALIFISERENDESOSIALT TFORDRENDEINTERNASJONALT MASTER I PEDAGOGIKK DEANBEFALTIMØTEKOMMENDE SOSIALTFLEKSIBELTGIVENDE ANBEFALT ner til å velge n u r g ma

ste

0 1

rip

edagogikk

1


Topp 10 grunner til 책 velge master i pedagogikk Vi har spurt studenter og forelesere om deres topp 10 grunner til 책 studere pedagogikk ved UV- fakultetet, UiO. Her finner du listen over deres topp 10 grunner og informasjon om studietilbudet.

2


TOPP

INNHOLD 04 TOPP 10-liste 06 Masterprogrammet i pedagogikk

07

08

Tre studieretninger Allmenn studieretning

10

Studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning

12

Studieretning kunnskap, utdanning og læring

em a

0 1

14 Opptak 15 Kontaktinformasjon Utgiver: UiO, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, 2010

Foto: Alex Tufte

Redaktør: Kjetil Horn Hogstad

Produksjon: Nilz trykk

Grafisk design: Shane Colvin

Opplag: 2000

3


TOPP 10-liste TOPP 10

over grunner til å velge master i pedagogikk

Kvalifiserende

TOPP 10

Master i pedagogikk gir deg mulighet til å velge jobb innen svært mange ulike arbeidsfelt. Du får utvikle både spesifikk faglig kompetanse og generelle ferdigheter som arbeidsgivere etterspør.

Pedagogisk forskningsinstitutt har en ”åpen dør”-politikk overfor sine studenter. Instituttet legger til rette for kontakt mellom ansatte og studenter gjennom ulike arrangementer som kandidatfest og coffee-hour, deltakelse i ulike typer seminarvirksomhet og fast treffetid for alle ansatte.

Eksempler på jobber som pedagoger har er: organisasjonskonsulent, HR-konsulent, universitets- og høgskolelærer, forsker, utvikler av nettbaserte læringsprogrammer, forlagskonsulent, ulike stillinger i Kunnskapsdepartementet og utdanningssystemet på nasjonalt og lokalt plan, pedagogisk-psykologisk rådgiver og stillinger innen statlige kompetansesentre.

TOPP 10

4

Sosialt

Imøtekommende Studieadministrasjonen ved programmet strekker seg langt for å gi rask og god service til alle studenter.

TOPP 10

Utfordrende

Du får mulighet til å være aktiv i studentforeninger av faglig og sosial art, og å skaffe deg gode venner og kontakter som kan bli viktigere senere i livet.

Å gjennomføre masterprogrammet i pedagogikk krever stor faglig innsats og vilje til å prioritere arbeidsoppgaver og å formulere sine faglige interesser.

Studiestedet er Helga Engs hus, et av de nyeste byggene på Blindern, 3 minutter å gå fra T-banen. Det er lyst og innbydende og har egen kantine, kaffebar og studentpub i Kjeller’n. Store vindusflater bidrar til godt arbeidslys på lesesalene. Biblioteket og bokhandelen er bare noen skritt unna.

Størst utbytte av studiet får du hvis du arbeider for å utvikle dine samarbeidsevner gjennom å ta initiativ til samarbeid med dine medstudenter.


TOPP 10

TOPP 10

Involverende

TOPP 10

Lærere og veiledere er aktive forskere innenfor sine fagfelt, noe som bidrar til høyt faglig nivå på programmet.

Kunnskap og kunnskapsproduksjon blir en stadig viktigere del av samfunnsutviklingen, og behovet for personer som har innsikt i slike prosesser blir stadig større.

Som student på masterprogrammet i pedagogikk får du mulighet til å bli en del av landets største pedagogiske forskningsmiljø, blant annet gjennom å knytte deg til instituttets forskergrupper.

Pedagogikk er faget som gir deg mulighet til å studere kunnskapssamfunnet fra ulike innfallsvinkler.

Fleksibelt

TOPP 10

Velg mellom arbeidslivsnære studier med små grupper og tett oppfølging, eller en fri studiesituasjon der du selv kan planlegge hvordan du vil gjennomføre studiet.

Givende Gjennom faglig innsats og målbevisst jobbing vil du kunne få stort utbytte av studiet, både faglig og sosialt. Kunnskaper og ferdigheter som du utvikler gjennom studiet vil kunne hjelpe deg videre i livet både faglig, profesjonelt og personlig.

Internasjonalt Masterprogrammet i pedagogikk gir deg mulighet til å gjennomføre deler av studiet ved universiteter i utlandet. Instituttet gir økonomisk støtte til studenter som organiserer faglige ekskursjoner til utlandet.

Velg mellom studieretning med innebygget praksis eller studieretning med stor mulighet til faglig fordypning gjennom selvstendig arbeid.

TOPP 10

Relevant

TOPP 10

Anbefalt Nåværende studenter er fornøyde med studiet fordi de får fordypet seg innenfor sitt faglige interesseområde ved å velge en av studieretningene. Alumni (tidligere studenter) anbefaler studiet fordi det gir relevant kompetanse til arbeidslivet. Faglærere anbefaler studiet fordi det holder et faglig høyt nivå.

5


Master i pedagogikk Tre studieretninger Masterstudiets tre studieretninger vektlegger ulike områder innenfor pedagogikken. To av studieretningene har praksiskomponenter, mens den tredje, allmenn, har et mer teoretisk fokus. Du velger studieretning ut i fra dine faglige interesser og hva slags studiesituasjon som passer deg.

Master i pedagogikk har tre studieretninger: // Allmenn studieretning // Studieretning pedagogiskpsykologisk rådgivning // Studieretning kunnskap, utdanning og læring

Felles for de tre studieretningene er metodeemner og arbeidet med en masteroppgave. Å arbeide med en masteroppgave er en lærerik prosess, der du både kan videreutvikle analytiske evner og skriveferdigheter. Størrelsen på masteroppgaven varierer mellom de ulike studieretningene.

Ut i verden Som student ved UV-fakultetet har du gode muligheter til å dra på utveksling. Du kan velge mellom mange land, og oppholdet vil gi deg lærdom, venner og minner for livet! Som masterstudent i pedagogikk, har du mulighet til studiere blant annet i disse landene: // Frankrike // Italia // Nederland // USA // Tanzania // Tyskland // Canada // Sør-Afrika // Spania

6


Tre studieretninger

Allmenn studieretninger

En stor del av masterstudiet i pedagogikk er å diskutere sentrale faglige spørsmål, som du kan se eksempler på i boblene på denne siden. På de neste sidene kan du lese mer om de forskjellige studieretningene.

Hva er forskjellen på læring og danning, og kan noe av det egentlig måles? Hva er de historiske, samfunnsmessige og politiske årsakene til at den norske skolen er slik den er? side 8

Pedagogiskpsykologisk rådgivning

Kunnskap, utdanning og læring

Hvordan kan vi hjelpe dem som har vansker med å konsentrere seg i skolehverdagen?

Hvordan kan en bedrift gjennomføre en vellykket endringsprosess? Hvordan kan læring i bedrifter eller i utdanningsverket analyseres, organiseres, planlegges og evalueres?

Hvordan rådgir og veileder man best i ulike situasjoner og for ulike problemer? side 10

side 12 7


Allmenn Studieretning

Hvis du ønsker å ha stor frihet i studiesituasjonen og selv påvirke den faglige fordypningen i studiet, bør du velge Allmenn studieretning. Du får mulighet til å jobbe med en omfattende masteroppgave i tilknytning til et aktivt miljø innen pedagogisk forskning. Gjennom ditt valg av oppgavetema og arbeidsmetoder påvirker du selv den kompetansen som studiet samlet gir deg. Studiet kvalifiserer til et vidt spekter av arbeidsfelt, med en særlig mulighet til å kvalifisere til forsknings- og utredningsarbeid. Med master i pedagogikk kan du også gå videre til forskerutdanning ved Pedagogisk forskningsinstitutt.

TOPP 10

Kvalifiserende “Det at vi har flere fagdisipliner innen studiet gjør at man kan forstå flere fag og at man ikke dyrker rene samfunnsfag eller rene humanistiske fag, men at man setter det sammen, gjør det veldig anvendelig og får en helhetsforståelse.” Tidligere student Gunn Lyngrær, politisk rådgiver på stortinget

8


Student på programmet “Hvis du har lyst til å skrive en lengre oppgave, ha muligheten til å fordype deg, og du er selvstendig nok, så tror jeg allmennmasteren virkelig er en god vei å gå.”

Synnøve Bjørn

Tidligere student “Nå jobber jeg som forsker på Folkehelseinstituttet og skal ta doktorgrad. Jeg forsker på om barnehagene er bra for språk. Masterstudiet valgte jeg fordi man tenker at det ikke holder med en bachelorgrad. For å få de jobbene en har lyst til, så må man mest sannsynlig ha fem år.” Ratib Lekhal, forsker på Folkehelseinstituttet

Foreleser på programmet “Det som er morsomt med pedagogikkfaget det er blant annet at det er så stort. At det er så uendelig mange ting å gripe tak i og holde på med.”

Professor Tone Kvernbekk

Professor Tone Kvernbekk 9


Pedagogisk-psykologisk rådgivning Studieretning Hvis du ønsker en utdanning som forbereder deg til arbeidsoppgavene innen pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), bør du velge studieretning Pedagogisk-psykologisk rådgivning (PPR). Studiet legger vekt på undervisning i små grupper, praksis og seminarer der forholdet mellom teori og praksis belyses på ulike måter. Gjennom det selvstendige arbeidet med masteroppgaven, får du mulighet til å fordype deg i en faglig problemstilling knyttet til studieretningens fagområder. Praksis gjennomføres både i PPT og innen institusjoner som PPT samarbeider med. Kvalifikasjonene studiet gir er skreddersydde for arbeid i PPT, og ved videre erfaringer og kvalifisering går mange pedagoger videre for eksempel til arbeid i ulike kompetansesentre.

TOPP 10

Anbefalt “Alle de studentene jeg har hatt kontakt med opp gjennom årene har gjennomgående vært fornøyd med studiet.” Professor Ivar Braathen, foreleser på programmet

10


Student på programmet “Masteren jeg har valgt er bra fordi det er rettet mot en profesjon og inneholder praksis. Jeg liker meg her på Blindern og synes fakultetet er veldig fint. Godt miljø og gode venner.”

Kathrine Stenberg

Tidligere student “Det er noe med hvordan studiet er strukturert — det krever ganske mye av deg hele veien, men det tror jeg også gir et veldig bra læringsutbytte. For det er veldig mye som sitter nå i ettertid etter studiene.”

Knut Evjen, pedagogisk-psykologisk rådgiver

Foreleser på programmet “Man kunne si at pedagogikkstudiet er et av de viktigste studiene i samfunnet i dag.”

Professor Ivar Braathen 11


Kunnskap, utdanning og læring Studieretning Hvis du ønsker å kombinere studier av teori om hvordan læring kan analyseres, organiseres, planlegges og evalueres i utdanningssystemet eller i arbeidslivet med praktiske erfaringer fra ulike organisasjoner, bør du velge studieretning for Kunnskap, utdanning og læring. Studiet legger vekt på undervisning i små grupper, praksis og seminarer der forholdet mellom teori og praksis belyses på ulike måter. Du velger om du vil spesialiere deg innen læring i utdanningssystemet eller læring på arbeidsplassen. Gjennom det selvstendige arbeidet med masteroppgaven får du mulighet til å fordype deg i en faglig problemstilling knyttet til studieretningens fagområder. Studiet kvalifiserer til ulike arbeidsoppgaver innen offentlige og private organisasjoner knyttet til bl.a. utdanning, opplæring, organisasjons- og personalutvikling. Med en master i pedagogikk kan du også gå videre til forskerutdanning ved Pedagogisk forskningsinstitutt.

TOPP 10

Relevant “Retningen valgte jeg blant annet fordi det var praksisperiode der, som jeg hadde veldig lyst til. I tillegg synes jeg noe av det mest spennende innen pedagogikken er det som man kan jobbe med andre steder enn i skolen, for eksempel i organisasjoner. Det gjelder både motivasjonsdelen, psykologidelen og didaktikken.” Emil Trygve Hasle, student

12


Student på programmet “Jeg vil anbefale det studiet jeg går på til nesten alle det går an å anbefale det til. Hvis de liker organisasjon, læring og didaktikk, blant annet, er det flott studium. Og ikke minst fordi man har praksis. Det er så herlig å ha praksis!” Suganthy Kulathilagen

Tidligere student “Læring er viktig overalt. Man må lære det man skal drive med, og da er pedagogikk et fag som kan brukes alle sammenhenger. Man må ha noen som jobber med læring og kommunikasjon i alle bedrifter!”

Trude Slemmen, jobber i utdanningsetaten i Oslo

Foreleser på programmet “Dette studiet gir en type kompetanse som man kan sette i spill på mange ulike felt. Det kan nyttiggjøres både i skolesammenheng, arbeidslivssammenheng, i ulike typer organisasjoner. Det kan også trekkes videre i en forskerkarriere, for de som ønsker å gå den veien.” Førsteamanuensis Monika Nerland 13


Opptak Følgende utdanninger kvalifiserer til å søke til masterprogrammet i pedagogikk *: // Bachelorgrad med fordypning i pedagogikk (minst 80 stp.) // Bachelograd med fordypning i spesialpedagogikk (160 stp.) Lærerutdanning: allmennlærerutdanningen (du kan søke etter 3 år), faglærerutdanning med minimum 30 stp. pedagogikk, praktisk- pedagogisk utdanning, førskolelærerutdanning og barnevernspedagogutdanning

Søknadsfrist: 1. juni Søknad om opptak til masterprogrammet i pedagogikk skjer direkte til Pedagogisk forskningsinstitutt. Er du usikker på om du kvalifiserer, eller ønsker veiledning om hvordan du kan kvalifisere deg, bestill en veiledningstime ved å kontakte UV-studentinformasjon. * Studieretning for pedagogisk- psykologisk rådgivning har spesifikke opptakskrav i tillegg til de generelle.

14


Kontaktinformasjon Hvis du har lyst til å vite mer om masterprogrammet i pedagogikk og hvordan du søker på programmet, kan du kontakte UV-studentinformasjon. Der kan du få generell informasjon om studiene og søknadsprosedyrer. Du kan også bestille en veiledningstime med studieveileder som kan svare på dine spørsmål om innhold, oppbygging, opptakskrav og karrieremuligheter.

Besøksadresse: Det utdanningsvitenskapelige fakultet Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus, 3. etasje Telefon:22 84 44 45

Besøk Topp 10-nettstedet! Der kan du lytte til intervjuer av studenter, tidligere studenter og forelesere som forteller hvordan det er å ta en master i pedagogikk.

Ekspedisjonstid: Mandag - fredag 10.00-14.00 E-post: uv-studieinfo@uv.uio.no

www.uv.uio.no/topp10 15


ENDEINVOLVERENDERELEVAN

IBELTSOSIALTKVALIFISERENDE ENDEANBEFALTUTFORDRENDE IMØTEKOMMENDEFLEKSIBELT JONALTGIVENDEINVOLVERENDE VANTKVALIFISERENDESOSIALT TFORDRENDEINTERNASJONALT DEANBEFALTIMØTEKOMMENDE ENSOSIALTFLEKSIBELTGIVENDE ANBEFALT www.uv.uio.no/topp10

16

TOPP 10 brochure - Master student recruitment campaign  

Designed by Shane Colvin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you