Page 1

FM GR0UP Slovakia (. 12

2011 Katalog produktov FM GROUP


k,

OBSAH

q,

.4r

,{

,#

q KOLEKCIA

ruxusNA

str.4-43

I

"t:

430 31-43

KOLEKCIA rlesrcrA

str.44-53. 44-49

*

50-53

KOLEKCIA

##

T; It

'"1

#& *

UZIen t

,.1

vohami

FERot46N9'. i

str.54-55

KOLEKCIA rvntrxovA KOLEKCIA 'ovocwA' KOLEKCIA Sre KOLEKCIA pnn

str.56 str.57

ii,-r.

SnNsss

ulAon?

li

,:r

prijali informdciu,

2e kolekcia Spa Senses

bola ocenend v ndrodnej

and Beauty. Do tejto sAfuhe s0 podporovan€ obaly, ktord

a

maiI zauifmavA fo1mu, Aiitkov1 hodnotu, zauilmavy dizajn a esteticke vykonanie.

O to viac nds teif,2e kozmetiku Spa Senses, ktord sa

IA

'65

66

.67 str.67 67

srenosrr,rvs$Tr',,ffi

str.68-69

O sprchov6 g6ly O telov6 balzamy O deo roll-onv

je dvojndsobnd. Preto sa medzi novinkami FM by Federico Mahora objavilo niekofko

KOLEKCIA

ob-ov 69 69

osVluZrryfcn p6n

str.70-71

O balzam oo holenf O oena na holenie O vody po holeni

Podla s0iasnych trendov sA najviac fascinuj1ce rafinovanand, nejednoznaind v6ne s troikou

pikantnosti. Som presvedteny,2e budA podla vdiho gusta.

64 64 64-65

O neparfumovanf deo roll-on

KOLE KC

Aplne novych v6ni parfumov a parfumovanych vOd v atraktfvnych flakonoch luxusnej kolekcie.

str.64-67

KOLEKCIA srenosrr.tvostt,r$

zapdiila vdm, ocenili tieZ odbornfci.

Radi sa obklopujeme krdsou. A ked je skombinovany atraktfvny flakon so zvodnou vOhou, rados(

A?

O sprchov6 g6ly Otelov6 balzamy O krdmy na ruky a nechty O miniattirky O parfumy na vlasy ' O deo roll-ony

vyberan€ najinovativnejiie a najkreativnejiie

Ocenenia ziskaj0 len tie obaly, ktord s0 schopnd uspokojit' ajt!,ch najndroinejiich spotrebitefov.

62-63

KOLEKCIA srenosrr"rvosrr o

pohkej sufuLi o najlepii obal roka - Art of Packaging 2010 - v kateg6rii Professional - obal Health

70 71 71

KOLEKCIA srenosrlrvoortr

str.72-77

produkty starostlivosti o vlasy O O O Q O

Zeldm vdm prijemnd listovanie v na\om katalogu a vydarend ndkupy!

t

str.72-75

5amp6n a kondiciondr na normSlne vlasv Samiron a kondicion6r na slab6 vlasy bei objemu 5amp6n a kondicion6r na suchd a poikoden6 vlasy 5amp6n pre muZov 5amp6n proti lupindm

72-73 73 74 75 75

produkty starostlivosti o nohy

.

str.76-77

O hlbkovo hydratainyi krdm O oeelino

76 76

Oupokolujdco-osvieZujtici96l

76,77 77

O antiperspirant

ZOZNAMvONI

,',^.

s8-ot

str.62-63

O Strawberry Fruit O Trendy Boy

5 ve|kym potelenlm sme

str.

r,

str.78

PREHTAD Artur Trawifrski, I M C,ROUP World

PRODUKTOV

'P'S

'"ffi

stt.79


filL

PARFUMOVANAV0DA 100 ml (obsah v0nni(h esenciil6%)

ffi4-## € 1z+e,oor, _wtrWw &

ZAHMM Z\\TYSELNOSTI

ft

FM320 I Romanticke spojenie ru2e z Damaiku, fralky a 5t'avnatej iernice so santalov;im drevom a paculi. [\lEWl

PARFUMOVANAV0DA 100 ml (obsah vonnlich esencii 16%)

24190

€;zre,ooe/rr

ft

lOvocn! koktailz hru5iek, broskyn a nektariniek, doplneny omamnou vdirou jazminu,

FM321 ruZe

a piima.

l\NE\fl/!

;1ffi Praluktt'F,ll ui oriuittrilnyuri lralul;tnti l":ll

(|llOL.tl'LlbrLl I .i


?

Lu x{JsNA Kor. NAh,fSKA

}i

K{l

.$,ilX

I,\

A

f}$. g\t; f A $3i\ i\'? $K /q

i$ruA F;{}

M

r€,

,#

&#

pAnrumovRttA voDA 100 ml (obsah vonnrich esencii l6%)

24"90 c I z4s,oo€t1l fUfZf S

NEKONECNO , n

lSladkyi a vel'milenskyi parfum, kto16ho vdria

je kombindciou v6ni rule, magn6lie, mel6nu, jablka

a

c6drov6ho dreva. NEW!

VONI

PARFUM0VANA V0DA 100 ml (obsah vonnfch esencii l6%)

24190 € 1z+r,oocrrr FM322 S lVesels zmes itavnat6ho grapefruitu, zmyselnii ch t6nov jazminu a hyacintu a hrejivej vone cedrovdho dreva a bieleho piZma. NEW!

1.ffi wu,wfmgroup.sk

|

6

Produkqt

FM

sti

origintilrytnLi produktrni FM GROL|P

lhrtd

I

Z


:\LISNA KOLEKCIA

$

, ilq,€SKA

-t-

;,q q-isl\,3% $i{ }g*g1f{-"{-l $ A $.34 p'6S3.i

VOI\AVA 2

DUHA PARFUM 50 ml (obsah vonnlich esencii20%)

rw%K. &Fg&'# t

I

FM305S | Oiarujica

545,00€/11

vOfra, v ktorej prelinajU lahodne tony bergamotu, rebarbory, rule, paiuli a tuber6zy.

sa

PARFUM 50 ml (obsah vonnlich esencii20%)

PARFUM 30 ml (obsah vonnlich esencii20%)

27125 €

27125 € ; roa,*rrr

FM

306S

I

|

545,00€/11

Vyh l'addva n;i kom bi nd cia zvod nej a 16 my a sturaia laponskdho s

FM319ji lAromatickd figa, citrusy,

hruiky, jazminu, paduli

$l

Pr\dukt)

FM

sli

origintiLnlmi produktmi FM GROLIP

-

kaviiir, figov6 drevo, piZmo a ambra neiednoznaind a odviiZna vdira. NEW!

pikantnVm korenim: zdzvorom a iafr,inom.

W|rld I

g

;\


Y

t

TUXLT$NA KOI4F:KCTA DAh,ISKA

LUXUSI\A KOLEKCIA DAMSKA

ZMN SVIEZOSTI

Zamysleli ste sa niekedy, ak6 v0na vdm vlastne vyhovuje alebo to chcete vd'aka nej dosiahnut'? Md to bytparfum do prdce? Alebo to md byt'zvodn;f parfum na rande? Pozrite si zoznam vdnina strane 78 a ndjdite tri spriivnu v0ilu pre

PARFUM 50 ml (obsah vonnlich esencii20To)

28165 e

|

573,00€/rl

FM318lF I f ahkd kompozicia zloienft z energickej miity, opojnej pivonky, jazminu, cddru a iivice labdanum.

NEW!

rul wwwJmgroup.sf

I n

t

kaid( prfleiitost'.

PARFUM 50 ml (obsah vonnich esencii 20%)

PARFUM 50 ml (obsah vonnlich esencii20To)

28165 € lszr,ooeirr

28165 € ; szr,ooerrr

FM296 @ | Klasickd elegancia objaven6 vo vzneienej kompozfcii I'alie, jazminu, kardam6nu a zelenej mandarinky, zvyraznenis svieZostbu opuncie, olivov6ho a c6drov6ho 0 reva.

FM294* lSofistikovan6 spojenie

Produktl FM sil originrilnymi produktmi FM GR}UP

a16my ru2ov6ho korenia, fr6zie,ru\e, padulia cddru s pivonkou,liiia

am0r0u.

World I t t


t.ti ;t,,.1'

w ..

@

-:-q;--

,|

i

..:

i:

1 \ef:

'....t1

t"

',11.

t

it.l.

$t *tailI-, sa:!p.r,m*-

r i.**#

t*

E

${E

E *1ff'

a1f3t{

**""=-*ffi."*'

"."s

.

"

@"{

**rrrl#t

.a

i*4{f$MJi'i:ri

1ii'

4'; 'i

$

POTESE.

li

-tri{ju

'

rrt l, ,i, ,lli:.i!

\ *."-:r:*

PARTUM 50 ml (obsah vonnlch esencii20%)

r t |

1 xe,+otnt

317ft I Lakava vona it'avnatli clr brosk!ri v kombiniciis v0riou orgovirnu, rulov6ho korenia, paiuli a ambry.

tM

I

NIE

PARFUM 50 ml (obsah vonnlch esencif 20%)

â‚Ź

I

..,

FM2S9

pr

366,40â‚Ź/ll

j$lVe'kolepa etuda,

prdll

v ktorel hlavna rola

JllLr ov,'mJ d evu, tuzi, j.Lzrrrrru

a

iafrinu

.'rl.:WWffilil

r;i,

Pt0lul,l.r l'.Il tti oti.gittiltltti ptotlultnti lt.\l (;ljOt

l'Ilittltl

I

t.:i


LI/X{JSNA KOLEKCIA DAMSKA

i,i

:-lr, l ..1"',.ttr,,l

')11

ii"q,

;

,11'',inr.{.i,1t

.],\

'utl

,ew*,fptr

:r'

,d t.** "t*

**----/dt-

i .

F 4d" a,'li "# *,

,i*d

,"

PARFUM 50 ml (obsah vonnlch esencii 20%)

PARFUM 50 ml (obsah vonnlich esencif 20%)

34190 € ; oee,ooerrr

NOBLESA 1,1:1t,y:Jmgroul:.sn

I U

FM313* lPodmaniv6 spojenie t6nov

FM297'g lOdvdZna kombinacia tradicie a moderna: kolSl vdne bielych ruii, pivonky, paduli, poma_raniovdho kvetu a v0ne sladkyich jablk, santalovdho dreva a vanilky.

Praduktt

IiM

sti

origintilnlni lroduktni FM GR]tiP

1 oro,ooerrr

cit16nu, sladkejmaliny a medu s opojnou vonou pomarandovdho kvetu, jazminu a svieTou v6irou paiuli.

l,ltartd I tS

i:..i",i- ,'it


=..

t. tj ..

.

a

3,-->'-* 'j :il i,rii$;

,f$ ;-

TRtrI\DOVOST I 'i!'+!

*']

4: d*

PARFUM 50 ml (obsah vonnlich esencii 20%)

33"54 FM304

PARFUM 50 ml (obsah vonnyich esencii 20%)

€ ; ozo,oocrrr

fS lStylove spojenie

muienky, irezie, kosatr

fm:o:S

v0ne

1 ozo,aoc/r'

lZvodna voria dlernych ribezli

a

sa prelina s vdriou plvonky, kvetom bavlnika a drevitimi tonmi.

a a ylang-ylanq

hruiky

so svie2osfou mandarinky, kumkwatu a

orientdlnymi t6nmi santaloveho dreva.

,i$

Prorluk\'l''M sti origintiLnymi praluktni FII (;R?(rP

ht|rtd I lZ


1/iffi:t:,;

i/

*

h /

// /// // // /.i

:

s

u,,:i,

& p i@;t4il

''

tl

{rNt

//

,lvi !

r .,-(''1,1 Alt 1.

MIMORIADI\Y PARFUM 50 ml (obsah vonnlich esencii 2096)

Dobre zvolena v0na je taka, s ktorou sa citite sebavedomo a

vim 'sadne

na pokolku, wyraznt vaiu osobnost'. To ale neznamcna, le

rlusite citif po cel!

dcn

Na svol parfum si rychlo zvyknete

fascinovani vaiou vonou.

{$fih*:,'

€ I s+s,ooelrr

atraktivne ldedlne 1u

lalo ostatnibudu

rMlosfgl j,ru

rriirLr,

",,

,t

rtri '

v

rirrdr, porr.rr.rniovyr-lr kvrLov a

ralovyilr lislkov

PARFUM 50 ml (obsah vonn!clr esencii 20%)

€ ; ses,oo ell fmfOg @ | txoticka

koItbi|,ir

i l r: r rr r:lr o i a j Lr, j,r z nr in i r, la r l,'r iovrllto d rcv,'r.

,,ii;t,

a t'xtrakILr r r,t

ha trl a nr o

i:t

L


T LUXUSNA KOLEKCIA DAMSKA

I{JXLISNA KfftjHKilIA llAh'{sKA

VMAGICKEJ 2

PremyT5l'ate 0

ZAHRADE PARFUM 50 ml (obsah vonnfch esencii 2070)

PARFUM 50 ml (obsah vonnfch esencii 2070)

28165

28165 € l szr,ooe^r

€;szr,ooe/rr

tM310*

| Lahodnd v6ia bulharskej rule, konvalinky, fr6zie, orgovdnu a paiuli so zmyseln;im bielym piZmom.

kvetu, radostn0u svieZostbu bergamotu, dOstojnostbu ruie, 0pojnim jazminom, tepl0m santalovdho dreva a vanilkv.

PARFUM 50 ml (obsah vonnlich esencii 20%o)

28165 € ; szr,ooerrr

FM3ll

Klasick6 spojenie vdne "L I magn6lie, jazminu a ikorice s horkostbu oomarania a santalovVm drevom.

FM3t2S lPivdnia, horkd tokoliida, kdva, vanilka, zelen6 a citrusov6 t6ny

oodmanivd vdia.

'l

ffir wwu/.fmsroub.s*

tom, akf vOriu mdte radi? MOZe sa vam spdjat's detstvom alebo s inou 5t'astnou

chvilbu. Skuste najsttuto zloZku v parfumoch. Nechajte sa okuzlit'zmyseln0u vOiou lotosov6ho

p'"1,'1,t,

-


$,ry>r t r$ i\

A

Kfl.j$_F, ${

f,.t 9,,,,q

€]A&,€$K A

.ffi!

rr

n'',W''

W ,],

PARFUM 50 ml (obsah vonnilch esencii 20%)

T8ril2 € 1 .*oAoc^t FM162 @ l0rientalna v0na egyptskeho pi2ma, sladkeho medu a vanilky.

J, I Podmanivi tdny kvetu tiare, l'alie, pomaranca a sladkdho medu. FM192

PARFUM 50 ml (obsah vonnlich esencii 2070)

€ |

PARFUM 50 ml (obsah vonnfch esencii 20%o)

€ ; reo,+ocll

366,40€11l

Jll Ld kava v0na fazul iek tonka, cinskeho sladkdho drievka, ambry, mandli a jazminu.

@ lBohata, tepld v6ria vanilky, brectanu, mandarfnky, lazminu a cddru.

FM293

,:..!

FM 2S7

PREKVAPTryUCtr ffi'ffiffiru'lffiffiffiWKffi

,,'

tt tt

u

J'rngroult.sf I

ZZ

l'rttltrl,l.t l;.ll sti orieiniltotni lttolul;tnti L'-ll (;llot-P

llitrll

I

Z.,l


LUXUSIIA KOLEKCTA DAMSKA

i ,i

r

:1i.

[_

,1.,'q ,,'n

}ii

;f $

,i,, it; {. ; {

,t

}Ai\"$.:u l-i.,3i

JtrMNOST S PAZT-IRIKMI PARFUM 50 ml (obsah vonnlch esencii 20%)

PARFUM 50 ml (obsah vonnlich esencii 2070)

PARFUM 50 ml (obsah vonnfch esencii 20%)

18132 € 1xe,+oe^t

XSrSt

dffi

fMzst

S

|

0iarujica vdia

1 xs,+oe^t

FM290jg IZvodna sila drevitych akordov, zjemnenlch v0rlou l'alie, magn6lie, iazminu a medu.

5t'avnat;7ch

malin, ruZe, vanilky a paiuli.

6

ffi

ffitr

qe

{M&

ffid

€ ; roo,+o errr

298ft I Explozia citrusovej energie obklopen6 jemnou a16mou ruli, osmanthusu, pivonky, santaloveho dreva a pafuli. FM

,ld t,w rrJtngroup.stt

I

Z+

Prcdukt)'FlI

sli

originilnlti produktnti FM Glt)tiP

lfortd I

ZS


w#

! " **** r i.fl' ,.t

{,f .:,,(' "r :$ -*';

"#'

'b.

%E

%i, "'ql

V0na podciarkuje na5u os0bnost; odra2a

niladu Najlepiie je mat'na

toaletnom stoliku tri al pit'r0znych fl'astiiiek s parfumami Vd'aka takemu vliberu sa mOlete kaidy den ozdobit'vhodnou l'ahkou v0nou a na vecer zvolit' tal5iu, zvodnejiiu

ZMYStrLNOST

PARFUM 50 ml(obsah vonnlch esencii 20%)

â‚Ź I roo,+o al fMZSt

fg

I

Horuca, vibrLrjir a v0ira najkra jsich

ruli, iiernych ribezli

jiiii&ffiffi,$if

a

jahod

PARFUM 50 ml iobsah vonnlch esencii 20%)

i trs .*'; ri "r t I roe,+o cttr

.*eS

FM292ftl-''j-,,o a ti'/t..t,, j,/rr(

v,,lr,'

lrcr, s ivky, rnimozy, fralky, jazrninu a leakoveho 0feVcl.

"6ffi;,


;,#,ry

lul

ffi

POBLIJZNENIE PARFUM0VANA V0DA 100 ml (obsah vonnVch esencii 16%)

â‚Ź | rsr,zoerrr

ffi-ffi . *il#d# 6- t |

ffiHffi

366,40 â‚Źtll

{t

FM141 lKri5t'al'ovo iistf akord l'adu zohriaty tepl!mi tdnmi qrandtovdho jablka, pivonie, ambry a pilma.

a zmyselna vona nektarinky, pomarancoveho kvetu a pi2nra

FM142 @ lVysoko nivykova zmes vanilky, santaloveho dreva, bulharskej rule a tullerozy.

FM2S4 @ | Rozko5na a plna energie je pomela, zazvaru a orchidey

FM146 lTajomn6 zmes vdniierstvdho jamajskeho korenia, frezie a ibiSteka.

FM283{t lProvokujLrca

:

PARFUM 50 ml (obsah vonnlich esencii20%)

kombinicia

{t lJcdine in6 skladba, v ktorej idealne ladia t6ny mandarinky, liti, slivky konvalinky. FMl47

FM149

1i..

tLi

orisinrilt?.ni proluktni l.',ll GIIOL:P

komblnacia

cere5noveho kvetu, kvetu frangipanl a dreva tanaka.

ft

I'x)lukt)'lt,\l

+ lZmyselna

a

l1'orld I

Z!)


f,

$,{-"

X [-155"{

l\{] [. j1 Ktr; tr.& *)455K,\

w 4a'+"t'o"

tr

'h"namdililn66p6;6|!@tr4

2

,t

DOKOI\ALY

PAR

PARFUM 50 ml (obsah vonnlch esencii 20%)

PARFUM 50 ml (obsah vonn!ch esencii 20%)

18132 € ; ree,no errr

18132€;roo,+o*,

FM2SSS lVyraznit a odvdina kombinacia v6ne tiramisu, vanilky, piv6nie, magn6lie a zemolezu.

FM300

g ltiahka, dynamicka kompozicia tonov grapefruitu, cit16nu a bergamotu s levandulbu a ced ro m.

FM2S6 @ lVona ruZe, paduli, ambry, bergamotu a

pomaranda, zvyr azfiuiuca zmysel

n

I zrelost.

FMl9S

Jg

I

Pomerne extravagantne spojenie tabakovfch ( ypriileka, jazminu a paiuli

li:lov, bcrqamolu,

,:i'##{,€

ir

i.


/

LUXUSI\A KOLEKCIA

LUXTJSI\A KOLFKCIA PAI\SKA

PAI\SKA

W:" ,:q.:t::

*tu

,w,

W'

.:::11:i::.

",,....,,.*L

*.:

:

*:e:s:

:tt:.::

t'::

ffi,(X#ffi"&,ix&i

: ww*

?E

t::!lWtl':ll':il9.9:lW)i1i

/

ryoMNY. az@ ek$ pRnrumovRtlA voDA 100 ml (obsah vonnfch esenciil6%)

PARFUMoVANA VoDA 100 ml (obsah vonnlirh esenciil6To)

18132€

18132€;rar,zoerrr

fm:zz

*

1 ror,zoe^,

FM329

akordamia rulovVm korenim. NEW!

ffiii

,lii..

www.fmgroup.st

I

SZ

*

lZmyselnd a modernd - takd je vdna bergamotu a levandule v kombin6cii s vetiverom, anizom a iiernvm korenim. NEW!

lNespritand vdira grapefruitu, vetiveru,

paiulia livice labdanum doplnenil drevit!mi

]ffi#iij

,1ffi Produktl FM

si originiilrytmi produktmi FM GROLIP l4/|rtd

I

SS


i:: ::: ': 1, i$rlr{ ,, r:i !t !!i

LUXIJSI{A KOLE,KCIA PAI{SKA

ii' !

't.t=,

tr\ i'; i

-]J

,*t,,$n*{,'i,\

il rti t,i u: i'i

,'1*.

oryA/ITtrL WK-ruW ffiruffiWWffi.ffiffi': PARFUM0VANA V0DA 100 ml (obsah vonnlch esencii 16%)

18132€

',

; r*,zoe^r

fMfZS @ | Elegancra a (arm v spojeni s jedinecnckombindciou v0ni kardamonu, feniklu, levandule, ',',I oaculi avanilkv.

i

PARFUM0VANA V0DA 100 ml (obsah vonn;ich esencii 16%)

'.r

t I r83,20€/rl

llvodny mix v0ne brezovlch listov, africkejfralky, kardamonu a zmyselneho piZma. FM326 @

.

,j,;,,1i

l

iffi

ffii. PrlduLt.t F,\,1 rri orisiiltiltt,tmi. !toluklnLi F,lI GROttP I'l'orl.l


/

Lt xusNA Kox,pKilIA

LIJXI]SNA KOLEKCIA PANSKA

PANSKA

-d tl

t.: ..*"29*' I,'t l'' ,t l-

,i

-.

,-

,

V

MZTE, CO CFICETE!

ffii+

PARFUM0VANA V0DA 100 ml (obsah vonnf ch esencii 15%)

PARFUM0VANA V0DA 100 ml (0bsah vonnlich esenciil6%)

28165 € ; zae,soerrr

28165 € 1 zoo,sorrr

FM302 @ | ,Jednoduch;i a vel'mi muisk6 vdira zalolend na kvetinovom akorde, pomaraniovej k0re, orient6lnom koreni a ambre.

FM325 @

lSvieiosf a energia vone nerolisa sp6ja s opojnli mlt6nmrkardam6nu, paiuli, c6dru, vetiveru

:';:iffit;'

.lll tru,w'Jngroup.stt

I

lO

a

absintu. NEW!

it"

iffi

du:;i Prorluk1'

l.'lI

su

origittilnlmi produktnti I,t\l GROL-P

ll'artd I

SZ


LTJX{JSI{A KOLEKCIA PAl\{SKA

LUXUSI\A KOLFKCIA PAl\SKA

1\trODOLATtrTI\E PRITAZLIVY ,V

Vd'aka precizne vybratyim vonn)i m t6nom neprejdete bez pov5imnutia. PorozmyiSl'ajte, ake vOne sa vdm

pdiia. Pikantni{ kompozfcia korenia, v0na tabaku a paradajkovfch listov, energetizujfce

0v0cnd akordy, ktord vds nabij( energi0u. V luxusnej kolekcii uriite ndjdete nieio pre seba.

PARFUM0VANA VODA 100 ml (obsah vonnlich esenciil6go)

PARFUM0VANA VODA 100 ml (obsah vonnlich esenciil6%o)

18132 € ; rer,zoerrr

18132 € ; ror,zoerrr

FM324

*

|

0hromuj(ca zmes svieiich citrusovlich a drevityi ch s trochou tequily a piima. NEW!

FM195

t6nov, aromatickdho jablka

.

i't!

,,

wwwfimgroup.sf

I

SA

*

lMix koriandra

a kardam6nu doplnen! trochou

5l'achten6ho tabaku.

'i'-lild..ffit'W.,'i Produktlt

FM sil origindlnltmi produktmi FM GR}UP

Wortd I

SS


f

L{JXUST\A KOLFKCIA PANSKA

LUXUSNA KOLEKCIA PAI\SKA

PARFUMoVANA VoDA 100 ml (0bsah v0nn)ich esenciil6%)

PARFUM0VANA VODA 100 ml (obsah vonnli ch esencii 1670)

18132 € lrer,zoelrr

18132 € 1 rer,zocr'

Nezabudnite, Ze parfum moie vonat'na kaldom trochu inak - v ziivislosti od unik6tnej v0nc pokolky, jejvlhkosti, pH. Nekupujte parfum len podl'a toho, Ze sa vdm paii v0tia na niek0m

zndm0m. Parfum moie vytvorif jedinecnu kompozrciu prdve fM tgg (D I Bohatd kompozicia, v ktorej ndjdete mdtu, mandarinku, ikorrcu, kardam6n, ruZu a t6ny k0ry.

FM301 @ | Rozhodnd vdia c6drovdho dreva, koriandra, ambry a livice, obohatena o energeticke

jeho pokoikou a vaiej bude zasc

tony citronu a mandarinky.

frtu wu'wJ'ntgroup.st

s

pasovat ind vOila z bohatej palety v6nf FM by Federico Mahora.

|

+O

$4

tffiffii

il

,

Pr\(tukry

FM

sri

origindlnlmi l:rotluktni FM ()ROUP

Wortd I ql


LUXIJSNA KOLEKCIA PAI\SKA

t

LTJXUSI\A KOLFKCIA PAI\SKA

PARFUM0VAIIA V0DA 1 00 ml (obsa h vo n nf ch esenci i I 670)

PARFUM0VANA V0DA 100 ml (obsah vonnfch esencii t6%o)

18132 € ; rar,zoerrr

18132 € 1 rar,zoe/rr

*

| Rafinovand v6ria piZma, jantdru, rozmarinu a africkdho gerdnia.

FMl5l

FM 158

*

*

g

FM160

*

Elegantnf? Priebojnf? 5portovli typ?

vdinivii v6ia citrusov, paprade

Zistite,

| Lahodnii vdria paradajkovfch listov, a vodnlch kvetov.

FM

a

re

K0

rc9J, I Relaxain6 vdia sicilskej mandarinky

aki

ste typ a vyberte si parfumovanu vodu z luxusnej kolekcie. Vdna mdle

imponovat, pdtaf p0z0rnost alebo zdOraznit vdi sqi l. Pri vyibere sprdvnej vOne

tiernej rfbezle

l0rigindlna vdria iiernej paiuli, manga ebenov6ho oiima. tM156

Aromaticki olej zo stoniek a lisrov hork6ho

FM159 | Zvodnd a a vetiveru.

lRlchlo niivykovii, luxusnd vdria kardam6nu, Safr6nu a pela196nie. FM155

I

*

lStarostlivo vybran6 kompozicia, ktord harmonicky spdja korenistd t6ny s bielym korenim. FM152

g

pomaranda a ger,inia.

v6m pom0Ze zoznam vOn(podla kategori'r, ktoryi ndjdete na str. 78. a

ren ta.

,'rffiil

rl

www.fmgroup.sf

IU

Produku FM sri origindlnlmi produktmi FM GROUP

W|rld I

CS


i'.i.

i.,

j"=-".i

fmOS

i,::,

j*

S

l-i--;

i..=.i

i:i

i-

=:

i . i,

ii {-', :

lij:.'...'i

I Rafinovand v6ria sanralov6ho dreva,

koriandra, ruZe a vanilky.

FM21 yra

FM06 @ | Niidhern6 t6ny citrusov a dubovdho mach u.

*

manga a mandarinky.

piima, na ktoryi sa ned6 zabudnilf. I

SvieZe t6ny mandarinky, ruZe,

breiranu

javorov6ho dreva

FM26 @ | 0rientiilna zmes voriajrica orchideou,

magnoliou a paprikou.

a

jazminu.

FM32 @ | Fascinujuca a vyi

FMlS ..L lTiarivdt6ny pomaranta, grapefruiru bergamotu doplnene sladk!mi t6nmi jazminu

nimoind vdria

mandarinky,0struZiny a manga mie5ani so sladk!m medom a fokolildou.

S

lZmyselnii esencia dosiahnutii kombindciou jablka, frezie, tuber6zy a jazminu. FM17

*

a

D @ | Hypnotizujrica vdha muienky, vanilky,

@ l0svieiujrjca sila lazminu, bielej ruie, bambusu, jablka a cit16nu.

FM33 a a

rUZE.

ffi-:l'

FM34.t I Cerstvd vlna citrusov, hyacintu a kosatca tr0ch0u paduli a rulov6ho korenia.

*

FM 125 | Omamna vdna mandarfnky, garddnie, zelen6ho hriliku a mandli.

s

FM80.I lV6bivd vdria zelenej mandarinky, fialky, t6nov jahodov6ho sorbetu a skaramelizovandho

rule

S

FM173 @ | Trochu hypnotizujilca zmes horkfch mandli, vanilky, piZma, machu a dreva Jacaranda.

lVyistrednd vdria magn6lie, konvalinky,

a fialky sa prelina s lahodnou vdirou jablka a

FMl74 S I VOia vyiarovand zo svieZich kvetov lhlie, fr6zie, magn6lie a jazminu.

zelenej uhorky.

*

lZivelnd a extravagantnd vdira narcisov, konvalinky, frdzie, gard6nie a dubov6ho machu. FM97

FM177 @ | TuZbu vyvolSvajrica vona Safrdnu,

kadidla, vanilky, bergamotu a pomaraniov6ho kvetu, ktord prebidza skryt6 triZby.

FMgS @ | OsvielujLlca sila citrusov prehlbend sladkf mi kvetmi a drevitlimi t6nmi.

FMIS0

FMl0l @ lTajomnd v6ila bieleho piZma, vanilky,

|

44

S

I

Naddasovii, zvitdzajuca

vdia malin,

frdzie, ruie, paiuli a vanilky.

kadidla, pomaraniov6ho kvetu a hruiky.

PARFUM 30 ml (obsah vonnfch esencii 2070)

S

Esencia nezdvislosti, ktorej inipi bolijazmin, grandtov6 jablko a konvalinka. FM

122

I

rd

ciorr

14167 â‚Ź I +er,oocrrr

t:..t,:

tuutn;.fmgroup.sk

*

lExkluzivna vdia gard6nie, pivonky, pomarania, ambry a tuber6zy.

FM132

00 0c0 rn u.

FM81

lHarmonick6 spojenie fr6zie, kosatca, mucenky, exotickdho ovocia a bieleho c6dru. FM25

africkej orchidey. FM

lTepld, prijemnil v0ria ruZi, jazmfnu a kveru

FM24 @ | Exotick6 kytica, v ktorej dominuje vdrla

FM09 @ | Extrakt zo zeleneho ovocia, vanilky a

S

S

g-yta ng.

FM23 @ lSladk6 a vel'mizmyselnd t6ny mandarinky, jazminu a vanilky.

tM07 | K(zelnd a16ma voriajdceho hrdiku, fr6zie a jazminu.

FM10

n

Pr\dukry FM

si origindlnlni produktni FM GR}UP

World I

qS

lici,


KI ASICKA KOLEKCIA

DAMSKA

rtr;

fn{

z Fl

l-'n-f

H

,r@;'i

M**''-

\T{ FE

iil

'4

'

& Fa

?) ft

fM tSt I Hrava a koketnd v0na, v ktorej najdete citrusy, cerven6 ribezle a vodnI l'aliu.

FM 257 @ | Rozkvitnuta kompozicia originilnej vdne sedmokrdsky, ruie, lazminu, piZma a paiuli.

fMtsf fs lSexy kombinacia vonikvetu

FM25S @ | Tajomna a zv6dza)(ca vona

cemerice,

ruloveho korenia, jarabiny, dreva massoia

a vanilky.

FMl85 .)e j Zenska a neobyiajne zmyselnd v0na jazminu a ryle basmati.

pilma, ambry,

marockej rule a kadidla. FM259 @ lExotickd voria, v

ft

fialky, piZma, patuli, piv6nie, vanilky a klindekov.

g

FM261 lUmelecke aranimi z kvetov lotosu, frdzie, alpskej fialky, piv6nie, klinteka a tuberozy.

FM252.L I Elegantnd voria bergamotu z Kalabrie, pomaranca, plodov lalovca, cyprl5teka a mandli.

FM263 @ lPriebojna v0na jazminu, tuberozy, konvalinky a pilma sa mie5a s vonou citrusov a

vr.rriav!

FM253

*

lSladkd, p0vabnd vdia santalov6ho drev,a a jazminu.

patuli, vetiveru, anan6su, kokosu

Jg I FascinujLlca kombin6cia

u5katov6ho orie5ka, mirabelky, palisandra, lipoveho dreva, frezie a rule. FM 255

m

ft

tropickeho dreva. FM264

ft

I Nezabudnutel'nd kompozicia sladkej

broskyne s omamnou vonou frdzie, tuberozy, ibiSteka a santalovdho dreva. FM265

ft

FM273

fS l0iarLrlLica kotnbin.icia kvetov jazminu, konvalinky, frdzie a ryklamcnu s berqatnolom, qrapclruitom, Lrhorkou a jantitrom tM275

ft

FM251 | Hlbokd a carovnd v0na rule, santaloveho dreva, paduli a korena kosatca.

FM270S

I

jf

l/rela, zmyselni voria maqndlie, ylanq ylanq, kosatca a c6droveho drcva.

I Ene rgeticka zme s bergamotu, cervencho pomaranca, jazntinu, slivky a ciernej ribezle s onlamnoLr v0nou pi2ma, rddrovitho dreva.t paiuli

tM268 I Bohata kompozicia spajajLlca voriu anizLt, rrkricie a llalky s ratrnovanou vonou pacLtli, ve'1 iveru, rivicc labdanum, ambry a fazul'ky tonka

*

FM272

ylang ylang FM267

ktorejsrdcl pulzujrltony

g

lEse ncia mladostia energie, ktorej inipirdcioLr boliit'avnati mandarinky.r maliny a tiel f'rezia, lialka, kosatec a santalove drcvo.

FM266 I Elcgantni spoje nie svieleivone bergamotu ,r neroli so zmyselnou v0riou kvetov magnolie a

Eleqancia s nddychom extravagancie.

hriiok, berqarnot, ruiovi korenie, hcliotrop,

zivica elemi, tazul'ky tonka a paculi.

tM271g

papdie, krwi a I A16ma ifavnatej rlran6tovelro lablka v kombinacri s koketnou vonou iionvalinky, ibiiteka, orchidey a antbry.

PARFUM 30 ml (obsah vonnlich esencii20To)

X4"ffiP â‚Ź 1 +es,ooer'

I Romantickii vdria, v srdci ktorej kvitne ru2a

afrezia spolu s esenclou pomaranta, citronu, patull a pilma. Fiii

=+#,*m.,

; l'nlill.l.) l".ll .ti arilittriltt.titti lrolulilttti l:.ll (iROt;P Il

orll

I


ffi

'q,.4-

'''-*-'..,4

PARFUM 15 ml (obsah vonnlich esencii 20%) lil .r,ili

rtilr

'f"::t-

il

t | +el,ll elrr

FM232 tlE I Nalkrajiie vone pivonie,

sviciich listov fialky a rule Baic

fmzr+ {g I Prirodni vona cajov!ch ruli, tulipinov a kosatcov. Co

je male, to je mile Touto pravdou sa riadi aj vyinimoina filigranska seria, ktor;lje sIcastbu klasickej kolekcie. Miniatrlrny flakonik s parfumom mOZete mat vZdy po ruke. A co sa

skrlva v nom/

Mnolstvo nadhernVch voni!

fmZfz @ | Provokujuce a koketne tony pivonie, iiernej ribezle a vanilky. FM239 fE I Energetizujuca, intenzivna v0na kosatca, cellonskeho caju a lesnfch zvo

n ce

Kov.

,,i.'iiti

t


KI",ASICKA KOLEKCIA PAI\SKA

PRE TE SA

g I Energetizujrica vdria kardam6nu, rulov6ho korenia, mandarin ky, koriandra a f rezie. FM43

FM52 @ | Hypnotizujrlca ,r korenisteho klindeka.

vdia citrusov, jablka,

Skorice

FM64 @ | Elegantnii a zmyseln6 voria mandarinky, anizu, pi2ma a kvetov olivovnika. FM66 @ lJemne t6ny levandule a cinskeho c6dru,

obohaten6 o akordy limetky a balzamovejambry.

g I Povzbudzujrlca vdria c6droveho dreva, levandule, tabaku, bergamotu a cit16nu.

FM54 g

lTajomnd vdia bergamotu, mdty,5alvie, lcvandule, cddru a dubov6ho machu.

FM68

I

FM56 lZnysly rozpal'ujuci extrakt zo zemolezu, lalovca, livice a cedrov6ho dreva.

tM83 J, I Zvodnd vOna bergamotu, akord papyrusu zmyselnd t6ny pilma.

@ | Rajska kompozicia vytvorend z jablka, slivky,5korice, korenia a jamajskdho rumu.

FM93

@ | Trendovd, sviela vdrla bergamotu, zdzvoru, levandule a breitanu.

FM57

*

PARFUM0VANA V0DA 50 ml (obsah vonnlich esenciil6%o)

FM60

14167 â‚Ź 1 z*,+oerrr

lrilmo. V0ria slobody.

|

Pomarand, maIa, z|zvor, galanga, mach

lWffi#

a

FM110.t lSiln6 spojenie vanilky, pi2ma, jant6ru, pomaranfovlTch kvetov a konva inky. I

i:l

Prldukt) FM sli origintiLtymi produktni FM GR)UP

a

Wlrtd I Sl


I

KI,ASICKA KOLEKCIA

KLASICKA KOLF',KCIA

PAI\SKA

PANSKA

bvl

tfrds,'fM,/* IAU

OT PAftFUM

(rASSlC

sMr

rolt_tcTtoN

FMl20 ..L I Chyprova v0ira, ktor;i v sebe spdja

svielost'citr6nu a grapefruitu ja nta

s hlbokf mi

*

FM140

lllahkd,leidrna vdia bergamoru,

FMISS

FMl35

g

*

r

FM223 @ | P0vabn6 kombin6cia absolutu, korcir,r

kosatca, tuber6zy, santalovdho dreva, piZm,r a lrirrov

bielej kOry. FM

l0str6 vOia zitzvoru, muikdtovdho orieika,

*

(t vdia zvAdzajdca ostrostou | Ultramodern ulovdho korenia a sladkostbu mandarinky.

FM208 I

210S

I Pod ma

n

ivd svielost' ma ndarin ky, baza I ky,

rnaty a listov hruiky.

FM224 @ lTrstinovyi cukor, vanilka, ambra,

FM2l9 @ | Safr;in, Skorica, bazalka, dierne korenie

prenikavI

zopdr kvapiek pomaranta tvoria kompoziciu ohnivf m temperamentom.

FM225g I Rafinovan;i v0fia ebenu

ruZov6ho korenia a guajakovdho dreva.

pomaraniov a morskdho v,1nku.

tM134 @ | Podmanivd vOia mandarinky, horkej poma ra niovej kdry, m orske j Ir 6v y, rozma rin u, paiu a c6d ru.

g

Mix horkastej vdne paliny a exotickdho korenia, prehlbenyich a16mou bylin a ovocia.

t6nmi

ru.

FM133

t.?tt.oz.

g

I Ziv6, pulzujrice spojenie grapefruitu, maliny, levandule a heliotropu.

FM 189 I

i

FM207

*

lUil'achtil6 drevit6 vdria obohatend

svieZost paiuli, mandarinky a jablka.

Intenzivnosfou prekvapujrica v0ia rin ky, horkej poma ra niovej k6ry, sa ntol i ny I

ma n da a amDry.

o

,r

muSkStovi orieiok a lazmh tvoria sladkostbLr a vel'mi zvodnf kompoziciu.

s

a teakoveho tlrt'v,r, listov fialky, levandule, z6zvoru a citrusov.

FM221 @ | lntenzivna, ohromujUca mulskd vdria orientdlneho kadidla, Tivice a balzamov, osladend vdriou fialky.

FM226O I CerstvlT vdnok vejrici sviele tony citrrrsov, hyacintu, konvalinky a dreva massoia.

g I Silnd, zmyselnd a dynamickd vdf,a 5alvie, Icvandule, dubovdho machu, cit16nu a bergamotu.

FM222 PARFUM0VANA V0DA 50

m | (o bsa h von nf ch ese nci

i I 670)

14167 â‚Ź 1z*,rocr' :iI

illiir www.ifmgroup.stt

I

SZ

Pr\dukry

FM

sli

origintilnlmi produktni FM GR)UP

W\rld I

SS


-€+.{ l\TLrtr./

t"i \-

i , i

\ '}I\r

A

L

tit,r "' t'

;i

fI'L

,?,,,,,*'"

NEODOLATtrTNtr

pnnruuovRtlA v0DA

50 ml (obsah vonnlch

esenciil6%)

17;10 e r 342,00€t1l lHrng,ugf,^.rr -r

dostupndvone

EAU DT FARI'UM tilf/i

1

tft

l10f

i)1

FM |

52f,

56t,64f

,

,,""t20f,'t34f

PARFUM 30 ml (obsah vonnlich esencii20%o) f

t |

570,00

€/11

Feromony su tajnou zbranou. Prchave latky bez v0ne, ktorych ulohou je zvy5enie pritallivosti dostupnd v6ne FM | 18f, 23f,331,81t,97t,9Sf, 10tf

sebavedomia Poulivajte ich pred rande alebo d0leZitym stretnutim. VZdy, ked'chcete urobit

a

na

niekoho doiem.

i

rf, I'rlrlrrl,tt I;,\l trr utiyittiltnttti l)tolu/ltti l:.\l (itlot PIlrtrtl

I


K'/ETII\OVA KOLEKCIA

ovocNA KOT/EKCIA

DAMSKA

DAMSKA

4

,,:d

rc.i

$-P *':.,ffi _"i

!ffis

tr

rtL 01

wfid^r"

/G iLruits dffi*-"Yr:?Fr

Eau de 50ml

ROZKVITI\ITtr

BOHffiOU FM2il

S

rmzrr*

ffi}llr

I

n

FM217S

| KONVALTNKA

rm

lilfiil

zrrfc

TOAIETNA VODA 50 MI

14167 IRUZA

; loruRnnru(ovy

FM20r

e,

I\/ANtLKA

rvrr

iru,,

wwwJmgroup.st

I

SO

V

rcNOU

€1xs,+oe^t

oncovArl

I l.7FL,$L

"YY'

PARFUM 50 ml (obsah vonnlch esencii 20%)

18132

toilette

Prldukt) FM si origindlnlmi produktmi FM GR)UP Wlrld

€;z*,+ocrrr FM202e)

l0STRUZ|NY


BROSKYNA MA srenrf, Sfevxerf vOxu, rronA oorAve oPTrMrzMus. Jn ro srurocxA VOXA LETA.

\ I

i

s'rRnovnruy cixn norr )sKyNE posvArxn.

KOLE,KCIA

PLODY

SPA SEI\SES

ri(

frrtttl

t1 &

tt'.t sotD0KuPErA 6oos BATH SALTS 10,33

SPRCHoWGEt 2so ml

SHowERGEL 124,80€ill

6rn

6)ie vt-v \

O

O O

o

v]fv

o o

jemne um;iva a o5etruje poko)ku pokolka je hydratovanii a vylivend provitamin 85 p6sobi upokojujrico

O

|

€il

kg

E L

prfrodnii morski sol'z Brazilie pokoZka je iistd, hebk6 a hodviibne jemnii vdpnik, horifk, b16m, j6d, draslik a ielezo speviujrl a zvlddriujtl pokoZku prfjemnii vdha p6sobi uvol'riujrico

krdsna vdria povzbudzuje zmysly a zostdva na pokolke po dlhrj dobu

O

rM | 02s

FM | 02s

SOINY TETOVY PEELING 250 MI

volHAsvtr(rA

sAtT BoDY SCRUB

S(ENTED CANDTE

10,05 r

|

40,20€l1l

8,40c

c

O O

kryit6liky soli iistia pokoiku, odstraiujri odumrete koin6 bunky pokoZka sa stdva hladk6, pevnd a prljemnd na dotyk olejov6 vrstva hydratuje a jemne premastuje

o

vitam(n

s

antioxidain;imivlastnost'ami spomaluje

vdriou zodpovedaj[cou produktom z rovnakej sdrie rozv(ja navdkol niidhern( v6flu vd'aka rustikdlnemu vzhl'adu ie skutodnou ozdobou kaZddho interi6ru

FM

lsv02

s

proces starnutia koZe

,2

ZMYStrLh{Y RtrLAX re;

rM lpl02

V

PRtr \ASE TtrLO . Wffff

www,Jmgroup.st

I

SS

Produkt) FM sil origindln2mi protluhtmi FM GROIJ?

W\rld I

SS

| 19,53 €/1 kg

O O

o

ookoZku E

43og


KOLEKCIA

SPA SEI\SES

4&+.

'ffi#

.,ir'-

***::*#"

qsffiffifi*iliF#'

'n+re;

trs

"-ry*f*m.***rnre

wffi

*y"e* * 1)*7-,;

s0rNv TEtovv PEELTNG 250 ml SAIT BODY SCRUB | 40,20 €l1l

SPRCH0VfGEt 25oml

sHowER

pl0l, viiiovli kvet FM I p103, I

vanilka FM I

pl04

GEL | 24,80 €/11

6rn

10,05 € verbena FM

50[ D0 KUPETA 600 g BATH SATTS | 10,33 €/1

vr-v

6rn vr--

E L

vanilka FM

viiiovli kvet FM 1039, verbena tM | 0tg, vanilka FM | 049, paiuli FMl05g

.y

voNNAsvrE(KA 43og S(ENTED CANDTE | 19,53 €/1

kg

€L

| 04s, verbena FM |

viSiovi kvet FMl03s

AR_T

OF PACKAGING 2010

kvet FM I sv03, vanilka FM I sv04

2O1O

(gA---/' vrsxovn

VIJI{TtIiNA

rvur

Sr.NncNA voxe RADosrr, KToRA sA SPAJA so sKORou.IARou. JEJ KUZELNA VONA POSOEi RELAXUJUCO A NAVOI)ZUJE DOBRU NAI,ADU. V JAPONSKU SU VTSNOVE KVE-

l l'!()K()llJl. Z\l\:1.\.'l \ l\Il.\Zi\'\,\ vON.\ l,(xltAI)zA z Lts't.ov \itrtRlltNy ( t't l{()\()\t.l. l\\\t.J t.il,.\'t t{()Jt.tst't.

patuli FM sv05, verbena FM sv01, viSiovyi I I

PACKAGING -

St'rt,.2,,t, cI'I'RLrso\,i( \/(")NA, Ii't'()l.{.4 ()I)s't'tt,,\Nl ill,. t ix,$ t', t '\1lt,i t '1t,,.

8,40 c

I

01s,

kg

'rl

SYMBOL()M PRc:HAVEJ rcnAsy.

-

VANILKA

PACI{JI,I BYLI\N()-zr.\r\,\

Pnfl.rrxrt, ARo\,rA, xlcxA

TEPLA, BAr.zAMovA vONe ]r1 ^X r'( )N{AHA REGENEROVAT SILY. VA:il,KA JE SKUTOaINA SLADKOSf rnripov. zA sveJu voNu vbeci

zn,rrnnxu;n s'fRES, osvrFrzrrls. rArO voNe .IE ODPOnilceNA oBZ\rL,,(S'i pRll N,nizov. zA-

lrllt;tg vAs D()

)MA'IICKEJ VANILKE ZAVRETtrJ I{ASTLINNYCTT STRUKOCH.

\ li(

.

SKYCTH

:t'RoPICKi'c:,H AZrJ-

KnAJiN.

rer www.fmgroup.sf

I

OO

Produkry

FM

sri

origintllnlmi ltroduktnti FM GR}LIP

Wortd I

Ot

Vlastnosti produktov - vid str. 58-59


i

KOLEKq,IA

.,

PRE MLADEZ

EAI; f

rrxrl:

tAU

0(Idr[[rTt

@ lOml @

IESK NA PERY 8 ml

ilP

i

TETOVY BATZAM

GLOSS

4190 € ; /orz,so ci'

ffiffi

ffiffi

2OO

MI

TOATETNJIVODA

BODY BALM

,

:"16 r.zjasi ujil perv

20MI

SPRCHOVi GEt

IU DT TOITETTE

7r54€lnrourr

7130 € lros,ooe/rr

r I'ahkd, kr6movd konzistencia r obohaten! o vitaminy 85 a r alantoin dodiiva pokoike zdravy a pekny

rM 88 STRAWBERRY FRUtr I l''obyiajne chutnd kombindcia z;ihradnyi ch a ir",n!ch jahOd, malin s0 Stipkou sladkejvanilky

E

4187

€)

o

r

4187 €

bez alerg6nov

r24,3s€tll

obsahuje ipeciiilne iistiace a hydratadn6 zloZky

r

I'ahko sa

TOALEINA VODA 30 MI

88b

AU DE TOILETTE

7130 € 1z+r,*e/rr *

oplachuje, zanechdva na pokoZke jemnI ochrannd vrstvu bez alergdnov

IMgOTRENDYBOY I rrlostn6, citrusov6 t6ny obohaten6 o jemn6 rl

, rr

r1y

santalov6ho a c6drov6ho dreva.

rM | 88s

wwwJmgroup.st,

I

OZ

osvieZujJca drevito-citrusova vona a iistiacich zloliek

l'ahko sa oplachuje, zanechdva na pokolke jemnti ochrannJ

FM I

1

r o

mil

r

FM |

€;ze,rserrr

VrStVU

na kaZdodenntj starostlivost'vietkich

typov pokoZky SPRCH0VfGfr 200m1 SHOWER GET

MI

o s obsahom hydratatnlch

vzh l'ad

r

2OO

SHOWER GEt

Produkry

FM sil origindln2mi produktmi FM GROUP

eos

t r {sf*f ^,d k t 46 L tle-t v.l W\rld I

OS


K9LEKCIA STAROSTLIVOSTI O TtrLO

KOLtrKCIA STAROSTLIVOSTI q TELO DAMSKA

DAMSKA

,ry

rm

6q.df ;r,

u

r,t

j, * o,ttut

t

t'

oo

.t&thtt @rvn,

ffi**n,, m,*,,.r0,. ti_/

lt

.;

SPRCH0V'fGft 2ooml

TETOVY BATZAM

SHOWER GEt

BODY BAIM

L*7 a1lDI

E, -,t' 124,35€111

2OO

VONOT-I

MI

7154 €lntoent

KREM NA RUKYA NE(HTY

1OO

MI

MINIATURKY 3x30 ml

HAND AND NAIL CREAM

MINI

4187 € 1+alou'

5,60

* vd'aka alantoinu je pokoika hodvabne jemn6 a prulnd

6 vitamin

c vitamin A oietruje pokolku

dostupn6 v6ne FM | 059,069, 109, 129,'18g,21g,23g,

0 zamatovd konzistencia o dobre sa vstrebdva

r perfektnd kvalita v mini baleni r ide6lne na kr,ltke cesty r objem, ktoryi umoiiuje prepravu priruinej

259, 329, 339, 349, 81g, 97 g, 989, 1019, 1429, 1469

dostupn6 v6ne FM | 05b, 10b,21b,23b,33b, g1b,97b,

a

101b,146b NEW!,173b

r

o

obohaten;7 o Speci;1lne hydratadnd zloTky

r

provitamin 85 p6sobiupokojujrico a protizdpalovo

c

r

r zanechdva na pokoZkejemnI ochrannil e

*

N

s

provitamin 85 regeneruje a upokoju.le pokolku

$ vitam[n E chriini pokolku

vrstvu iisti poko2ku a pripravuje ju na pdsobenie hydrataino vylivujricich zloiiek ba lzamu

jemna konzistencia

obsahuje zloiky s hydratainf mi vlastnostami

radika lov

peknfm perletbvfm leskom

EW!, 'i479,1739,2839

dostupne testery balzamu FM | 23b, 33b,

85 zlepiuje lipidovf vrstvu pokolky a

urlchl'uje regenerdciu tka niv a

stimuluje

biosyntezu kolagenu

81

alantoin upokojuje, redukuje podrdldenia zacervenania pokoiky

batoiinv na oalube lietadla a

sada obsahuje:

o

na oietrenie vietklTch typov pokolky rdk

o o

b

dostupnd v6ne FM | 33c, 81c,98c, 173c N EW!

ffiil

lri-

c

pred posobenim vol'nVch

t

telovy balzam FM 33b sprchovf gdl FM 339 sprchovf96l FMSlg

frWil Praduktl Ftrf

sti

arigintilnymi produktmi F]4 GROUP

lltortrt I

OS


K9LtrKCIA STAROSTLIVOSTI O TELO DAMSKA

BT]DTE

,2

StrBAVEDOMA PARTUM NAVIASYSO

mI HAIR FRAGRANCE

DEO

R0[L-0N 50 ml DEO ROtt-ON DEO

4187 I r

o ipeciiilne

o obohatenf ozloiky,

idedlny pre aktivne a dynamickd Zeny s

obsahom antiperspirantnfch a st'ahuj(cich

zloZiek

r o

r I r

polym6ry dodaj( vlasom jemnli lesk a zvlii5ia ich objem Idinn6 l6tky vyiivujrl vlasy a pokoiku hlavy nezat'azuje a nevysuiuje vlasy

o

bsa

h uj

e zl

olky, ktor 6 za b ra

h

u

j

(

e Ie

kt r izova

praktickd balenie

n

i

u

v Ia

s

ov

r

dostupnd v6ne FM | 05r,23r, 25t,33t,81r,97r,101t, 146r NEW!,147t,173t

neparfumovanii

r

vhodnyf pre Zeny i muiov

r

jedineind formula eliminuje dOsledky

r

obohatenf ozlolky, ktor6 hydratuj[ a vyZivujfjemn( pokoZku v podpazui(

o

pohodlnd aplikiicia

o

nezanechdva 5kvrny na obleienI

FM 1101

dostupnd v6ne FM | 81h, 147h, 173h N EW!

it wwwflmgroup.sf

o

zvyiienej potivosti

ktor6 hydratujd a vyZivujri jemnf pokoZku v podpazuSi pohodlnd aplikdcia

na vSetky typy vlasov

f,

I

OO

mq.|llft Produkt\ FM sil origindln2mi produktmi FM GROUP

50 ml

4187 € ; rzroerrr

€1n,+oer"tr

6141 €;rzo,zoerrr

ROtt'0N UNISEX

DEO ROLT-ON UNISEX

W|rtd |

0Z


K9LEKC IA STARO STLIVO STI O TELO PAI\SKA

PRITAFIqtTE POHLADY spncHovi cEr zoo mt SHOWTR GEt

4187 I

€;z+,rserrr

o

obsahuje ipecidlne hydratadn6 zlolky I'ahko sa oplachuje

r

5irok6 Skdla vdni, ktor6 koreipondujrj s parfumovanlmivodami a vodami

po holenf

KOLEKCIA STAROSTLIVOSTI O,TELO PANSKA

8 qPd

&o

'4s" \-^{, , ". mui potrebuje maximdlnu 'Aktivny a modernli

"

r|h)

n

B

svielosf po celyi deri. Vd'aka dobre zvolenej telovej kozmetike k parfumovanym voddm sa budete cltit'komfortne a na vasej pokoZke zostane dlho skveld v0na. IELOVfBAIZAM 2OOMI

DEO

IiODY BATM

DEO ROtt-ON

7154 € 1 nroe^t

4187 € 1 n,+ou',

', r

obsahom alantoinu a vitaminov 85 a

E

r

rlostupn6 vdne FM l52b,l99b NEW!

dostupnd v6ne FM la3g NEW!, 529,569,649,110g,134g, 1359,

50 ml

r

idedlny pre muZov, ktoripresadzujrl aktivny spdsob livota jedineind formula eliminuje ddsledky zvyi5enej potivosti s obsahom hydratainfch zloiiek

r

pohodlnd aolik6cia

r

i chlo sa vstrebdva

R0tt-ON

dostupn6 v6ne FM | 43r N EW!,52r, 56t, 64t, 110t, 134t,

1609 NEW!,1999 NEW!,3009 NEW!

160t NEW!,199r NEW!

ffi;r*i Produktl

FM

sti

origindln\mi produktmi FM GR)LIP

W\rtd |

0g


osvrEzuwcA

PA}TSKA

IJ

KOLEKCTA

OSLI\Ttr HLADKOT-I TVAROI.] BATZAMP0HoLtNi tooml AFTER SHAVE BAIM

9139 € ; *,soerrr obsahuje zloZky, kto16 hydratujri pokoZku a upokojujrl podrdldenia o bambuckd maslo a panthenol eliminujU zaiervenania a pocit piilenia e jemnd formula bez alkoholu

nddychom

re;

FM I

PENA NA HOTENIE 250 mI

VODA PO HOTEN[

5HA\'ING FOAM

AFTER SHAVE

6155 €

1OO

u pre dokonale hladkd oholenie

o

efektivne zmiikduje strnisko m paraffnov6 oleje chriinia pokoZku nadmernemu vysu5eniu

r alantoin zmierriuje

'o

a

r

zabrariuj( jej

extrakt z listov aloe vera p6sobf hydratujLlco

obohaten;i o u kl'ud i ujrico-osvieiuj

Llce

a

zloiky

podrdidenia

intenzivna a dlhotrvajdca v6rla

dostupnd v6ne FM | 52s, 56s,64s N EW!,

ll0s,

134s, l69s

reqenerujIco ntofn zm ierri uje pod riiZdenia a hojenie rdn

dostupn6v6ne

MI

7189 € ; za,rocrrr

1zo,zou,

a la

drevito-kvetovri vdriu s osvieZuiticim citrusovVm

KOL,EKCIA PAI{SKA

@

m

r

r rfchlo sa vstrebdva r zanechdva muZskri,

osvrELujucA

FM |

u ryich

l'uje

52ph

hol

iffi

ii]:,:.

www.fmgroup.st

I

ZO

Produktl FM

si origintilnlmi produktmi FM GROLIP l,l/Lrld

I

Zl


STAROSTLIVOIJ'i' O VLAIiY

w*

m Fine E flot

hoir

i.HW-

lfui'

PR

\AST] RODINTJ \AMPON NA STABE VTASY BEZ OBJEMU

5nmp6u NA NORMATNE VIASY NORMAT HAIR SHAMPOO

2OO

mI

KONDICI()NER NA NORMIITNE

NORMAT HAIR CONDITIONER

5190€;zr,soerrr

5130

c

o

proteiny z prirodn6ho hodvdbu vyhladzujri vlasy, posiliuj( ich a zabrariujri ich vypaddvaniu

*

prenikajf do poikodenej itruktilry vlasov

a

vyrovndvajd

ich povrch

*

zabezpedujri termoochranu potas f6novania vlasov

r

vlasy sa l'ahiie rozdesdvajU a

r

pre kaZdodenn6 pouZitie

a

szanech6va na vlasoch prrjemnrl kvetinovJ vdhu a iiarivyi I

re;

proteiny z prirodn6ho hodvdbu prinavracaju vlasom hodvdbnu

ff $${ffi

,

5163

Iikonald starostlivoslo slab6 vlasy bez objemu ,rlko upravovatel'nd vytalkami z rias

a aloe vera,

A${ffi Sil_AT MA$frt {ffi rumIT'ft

a vlasy

ktord hydratujri vlasy

a

ffi NWffi

€;rz,srerrr

w vd'aka extraktom z rias a aloe vera sd vlasy krdsnr'lr"'klr a dokonale hydratovand w 5pecidlne vybran6 zlolky dodajJ vlasom nad;ich,rrro.'l' a opticky zvJi5ujri ich objem

t

vlasy sri chr,lnen6, l'ahiie sa rozies6vajri, vyrovndvajI a

,lod6vajLl im

modelujLl

r

nazat'aluje vlasy a zabrariuje ich elektrizovaniu

',lrccidlne zloiky dodajt1 vlasom nadlchanosf a 0pticky viidiujtl ich objem

m ul'ahduje roztes6vanie a modelovanie vlasov, zabr,rtrrrl,' ich elektrizovaniu a nezat'aluie ich

o

na kaldodenn6 poulitie

rl,rhiuje roztesdvanie mokrfch vlasov, zabraiuje ich

m oplachuje sa

r oplachuje sa r zanechdva na vlasoch prrjemn( kvetinovtl

e5K

FM I vs0l

KONDICIONER NA STABE VIASY BEZ OBJEMU 150 MI

MI

6170 € ; *,soe/rr

€;rs,*errr

jemnosla lesk, priiom redukujf ich vypaddvanie n hydratuje a zmikduje vlasy a zabranuje ich mastenru

lehlenia

sf pruZnd

2OO

il\fr$[] ffiH_ftT HAIilt S$'$A'Vtpffim

VIASY 150 MI

FM I vs06

jedinein( mdkkosf

' r'ktrizovaniu a dokonale hvdratuie

vdriu

kaldodenn6 pouiitie ,rnech5va na vlasoch prijemnil kvetinovJ vdiu

r,r

w l'ahk6 formula w zanech6va na vlasoch prrjemnd kvetinov( voriu FM I vs07

tMlvs02

,l Produktl

FM

sti

origintilnlni produktmi FM GR)UP

Warld I f S


STAROSTLIVOSf O VLASY

w

Ggou?

UB 680\J

?

rxwm rrlzczuzn

Er**:!'zl do

w|1)s6w suchuch zniszczonuch

i

1nil/ilr.u.

1S0nUt0il.sr.

5nnap6ru HR sucnE R po5xoorruE

vrASy

200 ml

KONDICIONf R NA SUCHE A POSKODENf

A E7 tr32,85€,1r r VlJI

I\A VASE, POTRtrBY

VI.ASY 150 MI

5163 € | ,,,,,,,.,,

iIMPoN PRE MUZOV ! N'5 SHAMPOO

2OO

Snmp0H PRoTt tuPtNAM 2oo ml

MI

ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

';r95 € zs,tst^ 1

7126€

urceny na vlasy suche a poikodend farben[m, fdnovan[m a iehlenim

p5enidn6 protelny a ceramidy A2 pomdhajri regenerovaf poikoden6 pramene a dodavajri im zdrav! vzhl'ad

exktrakty z rias a aloe vera intenzivne hydratujri, posilnuj(, vylivujLl a regenerujd vlasy

vd'aka extraktom z rias a aloe vera budrl kaldym driom vlasy nadychanejiie a lesklej5ie

tr,rkt z morsk!ch rias doddva vlasom hebkost, ul'ahiuje ', , i'savanie a zabranuje ich elektrizovaniu

vd'aka Specialnym zloikitm s( vlasy pruine, hebke a

intenzivne hydratuje a vyZivuje vlasy

l('l)iuje stav pokolky hlavy, obmedzuje mastenie vlasov rr ovei predch6dza vfskytu Iupin

hladk6 u I'a h

tuje rozcesdva nie,

za b ra ri

uje el ektrizova

n

nezat'aZuje ich, ul'ahcuje rozies6vanie a zabrariuje elektrizova n iu

iu a

ldmaniu vlasov

oplachuje sa

zanechdva na vlasoch jemni kvetinovrj v0riu

zanech6va na vlasoch jemnd kvetinovrj vonu

FM I vs03

FM

rrcn;7 ipecidlne na starostlivost o pokoiku hlavy a vlasy muiov

rt;

.

,

r

posobi upokojujrico na pokolku hlavy, prinavracia jej prirodzenu rovnovdhu

+ pyrithion zinku p0sobiproti

plesniam, likviduje

stopy luprn

a

w minerdly z Mftveho mora dodaji vlasom pru7nost, hebkost a lesk

kaldodenn6 pouZitie

,* na pravideln6 pouiitie

rrlchava na vlasoch prijemnd cddrovo-korenistu vdriu ,

lrc,roer'

m zanechdva na vlasoch prijemnI ovocni vdiru

vs05

I vs08

FM I vs04

rer

rm Lt

h:hl.frt{raup..ttl'

I

Z+

Prcduku

Fl[

sri

origintilnlmi produktmi FM GR}UP

l|/art(t I

ZS


STAROSTLIVOSf O NOFIY

STAROSTLIVOST O I\OHY

i

1

,*;ii l:,;t

;,.ri

i.;dt,.;

''X

*;i:J

,;1

F$

i'

4

Tffi

't.r'"

R,P

SE-, NOH

p#

Nosia vds cely den. Bez ohl'adu na poaasie, teplotu, druh obuvi. 0dvd'aite sa im za t0

trochou starostlivosti. Je to take iednoduch6l

hydraticia

vyhladenie

relax

HIBKOVO HYDRAIA(NV KRfM 75 mI

PEEilNG 75 ml

DEEP MOISTURISING CREAM

UKIUDNUJ[C0-0SVIEZUJ|I0 GEr

SCRUB

$OOTHING AND REFRESHING GEt

ANTIPERSPIRANT

7105

6134 €

7105

7140€;+r,*errr

o urienli

r

r o

r

rc

€;x,ooerrr

na such( a

hrubf

r

pokoZku

r

obsahom zloiiek, ktor6 (iinne hydratujrj a zmiikiujti pokoZku chodidiel provitamfn 85 a olejz pieniinyich kl(ikov regeneruje pokoZku a zm;ikf uje jej zhrubnut6 vrstvy prinavracia pokoZke prirodzenil mdkkosta hladkosi zanechdva peknti citrusovri v6iu s

FM

o o

jemnd krdmovd konzistencia s iiastoikami pemzy odstrariuje zhrubnutf a odumretf pokoZku chodidiel, prinavracia jej prirodzen Li hlad kost' pripravuje pokoZku na vstrebanie zloiiek obsiahnutych v hydratainom kr6me s

obsahom akt(vnych antibakteriiilnych a protiplesriovlich

zloiiek

o

lf02

ZO

€;e+,ooerrr

r

ill'avu unavenyfm chodidldm

o olrsahuje chladiaci mentol a hydratafnd zloZky r lxtrakt z hamamela virg(nskeho pomdha zmieriovat {

.

}l)UCny

vvt'aiokz rumanteka pdsobiprotizdpalovo

a

zabraiuje nadmern6mu poteniu zd

a

vzniku neprfjemnCho

pachu

o

aktivne zlo1ky regulujri prdcu potnlich iliaz

r

ukludiluj(ce zlolky dodaj[ pokoZke jemnost'a chrdnla ju pred vznikom podr6idenia odrenin

odistujtlco

FM I fo4

tMlf03

lfol .:'

I

o lrrindia

ANTIPERSPIRANI 150 ml

ZS mt

v6fia svieZich anandsov

FM

www.fmgroup.sf

rs4,s3€t7l

ochrana

l

l

"i-tl

Pr\dukry

FM

sli

origindln\mi produktmi FM GROUP

World I

ZZ


s P

o

R

â‚Ź-

Fr

\-

E

ttttr

tlt

l,

ffi

r,u

:;: -*-

,&,.

:

#n' S* *

.

w

6NOUP

s

U

e+fs';

tffi**

LOttoH It$a.T$g$F{ft}Fl

hypoo.llergenic,rroqrtrnr e tree. dy,r lroe

SPF

.ll Ry r"*6f -4

59

rri.,tti

:r'tglt.U\.A:r

4'wi*rd;mr no ernulrlo

100 r':r 3.4 il

i i

il**t.i"ii

oclmn*d sr.

:

*ft*iRiiffii*s.,,.

,'r:il

....

,tl ""'*'';S#t

DokonalS ochrana pred UVA a

U VB

?iarenim!

'd8:: ea: if


SPF

tt*

3S f.Yt

SUN ,t&!T PROTECT

3

.,1:

VODEODOLNA OCHRANNA EMULZIA SPF 50

VODEODOLNA OCHRANNA EMULZIA SPF 30

WATERPROOF LOTION SPF sPF 50+

wAT[Rp*C*r L{}Tt$N spr

3CI

.

emLrlzia je vhodnS pre osoby so svetlou a velmi svetlou pletou, a tiei s citlivou pletou so sklonmi k poruchim pigmentdcie

I

ernulzia 1e vhodna pre osoby so svetlou a irelili srretlori pokolkorr, a tiei s proko/kou citlivou na slner'ne /iarenie

r.

bez farbiv a parfumdcle, vhodnd aj pre alergikov a deti vo veku

r

bez farbiv a parfLrmdcre, hypoalerqenna

od troch rokov inovatfvne spojenie mineriilrrych frltrov (vrSlane oxidu titanititeho) s komplexom fotostabilnlch fi ltrov poskytuje iltinnri ochranu pred p6sobenim UVA i UVB iiarenia v iirokom

a

v{1aka rnovativnemrr spo;enirr

I

l'otostabilnlir h frllrov

c

l{}tl, ,

minerilnyr h fillrov s komprlexom uiinnrr r,rr hranu piretl {J\/A a lJVli,

pr-t:;kylr-r1e

2iarenim

r

rozsahu

a exfakt zozlatel

riasy Kombu (Laminaria ochroleuca) chrdni pokoZku zvnurra (DNA), posilhuje jej prirodzend obranyschopnost vodi slneinemu Ziareniu. Navyie chrdni pred fotocitlivost'ou;lzmierfi uje a hojI za ierven an ie poko2ky spdsobene nadmernyim UV Ziarenim

1

r r r

E zjemrluje a hydratuje pokoZku, a chrdni koZn6 bunky pred pdsobenlrn vol'nych radik6lov

t

emulzia sa dobre rozotiera a na poko2ke vytvara vodeodolny film, ktorli chrdni poko2ku aj poias kilpania o jemnd, kremovd konzistencia

n

u,

N

(gr,

obsahuje extrakt zo zlatel riasy Konrbu (Laminaria ocl.rroleuca), ktori r.hrini Jroko/kLr zvnritra (DNA), prosilrir rje je1 prrirodzenit obranysr.hr,.,pnosl. prol.i :;lnei nernu ziaren r[r. Navv(e r-hrAnr p red fotoci l.livc-l:;tor.r, zrn rern r,r e a h o1 i zacervena spOsobene nadmernym UV 2iarerrrm

r vitamin

o

."y .

.uorrrooi^. o

N

,,.",:1,:nl3f;rJ?,."

ie pokolky

obohaterri o vitamin F, ktorV zjerniLrje a hydratrrjr' l.roko/klr r.hrin kolne Lrunky pred p6sr-.rbenitrr vol'rilr<-ir radikalov vodeodolrri k hrAni kolu a1 lroias kuprania) jemrra, kremova konzistencia umoltir-t1e lednodur I'tu

,,,r",,iPt.

a

"vodoocJfjornr,

30 . ,n

,JVB

,

.rvo

o^..,

loo ui, r.a.,il

aprlikacir-r

;;hronno

o obsah:'100 ml

obsah: 100 ml

cena: 11 cena: :l

I

3r6,8€

,69 €

rro,soelrr

| 136,80€/11

YtEr --f

lfiie unfchlujrl starnutie pokoiky, pretoZe prech6dzaj0 hlboko do koie. ltife pdsobia hlavne na vonkaiSiu vnstvu ko2e a su zodpovednd ua jei spilenre

UVA

IIL-,4n5

!

d

UVB

$ ,=

aatt' {

-qsG

$:r\:s:(

"ogt

$

' ct$,-J t-.-**

+t"-^*' "*'d 0xrd

Zfati riasa Kombu (Laminarta ochroleuca) 1e

' irr,,,i

'l'

-:l:,'',:

-le bohatd

naiiviny, hlavne jdd

V

prerikanirr UVA l, U\/A ll

na opalbvanre snre poLrlrli extrakt z riasv ako filter,

rrasyv konrbindcii

surnutia pokolky

s

vilaminonr

E

toho

vit'aiok

spomalirje proces

(T t ta

n tu

ako mrnerilnv frlter,

m

z

d tox rd e)

ktor! odrila

hice {neprenrki hlbollo dc koie

na(ejkoznretike

ktor! chrinr pokolkr zvnritra 0krem

titanrtitv

porriiti

rastlina, ktord sa vyskytLrje v severnych moriach

a U\i B

a

bol

(hemrcke fiftrri

slrretne

ok

tvori bariirrr protr

lriiov

Lrl na

sa

1e,

fotostabilnf (nezrirastirrle

chenrirkiho procesrr, len rozptylirie lriie

liarenie).

naitch pripravkoch le to

i

pohlcrrlri UV hice

a

a blokrrle

A4

eth oxyci nnam at e)

z;rbranrrlri tak spalenrrr, ako

pted(a\nernrl \idilruliil kolr

vrihnel

lrstvekoze, tzv eprdermy) lehovel'koLr vVhodorr ze nesp0sobrrje alerqie a ;e

1v

rem nvch Ethyl h exyl

a1


I VODEODOLNY OCHRANNV OLEJ SPF '*,i

.1

:".t1:illirJi';l.li. i':i:

"..''1,.

i.::

" f:.i::

i"';

l)ta\/i(i(lifr1\'/\'ila\'()\',.l-til

e L) a ia fl e I t\,, e r',' l t a';.1 a r'a r''' r'', -v1ljrrr.l'\'r)li-t '\()t i)i rrl.r:ri'I ,jir r-r.r[-] l": ; l':--t:l'-:' , ,1 1r1.f .1fl' 1r1-rrr1'qf-11 f)ali.iar:li.r\.,,.1 !ipf tlC :. ,:lSi t t , \/t1 a\/irr't l.t if:rrq ; I,.rg 1.rr.1 i tai,iOllplt I I, . \, ; ; 1.r 1" It.:r7:rn.ri n;,/:i na ll{t1..r )11... IilIir-nv fi|fll eO

il

5

a lt Ll

I

I

;

r

llrilr;',11

I

SFnleF*

FM

Ftrlrakt zo.tlrri€j r asV Ka]l-rrlt! ii anr rar a oalrroi.ol-raal rlrr.It, i)r-)(01-i..rt:'\/|L r, l';t 1[-)f.],r",i rIrsti'- i.r. lal [.)r]r{){l/.,ili)t:ln\'\( il(-)[]nrl:i l)rOliillti. i.lrr , - it rn i),i. trirr]]iilt:lrrrlrtit n. , , ll'/, / :' 1 :r rr i 1'-' ! p 05 o be lr al I a ai m a r r- \/ f]. 1, \ ' i:llI)ifi i ,lirlrllflillr.- l [1\,/r'r'.:ll -t irr)i.rr-i. ;i, rlr::ill /i-ir"-a'i).i'r" ;)'.r.i I i )\aji.r.l'rlI1- r1-rIrlq'1-1.' a:tt lil..:i( r

gn lr'r4,00€nL

vyhibajt€ sa pobytu na slnku v iase jeho najvdciieho posobenia (medzi 12:00 a 16:00 hodinou) deti vo veku do troch rokov by nemali

byt

vystaven6 priamemu slnein6mu iiareniu potas opalbvania pravidelne obnovujte

aplikiriu opalbvatich priptavkov, napriklad p0 kripania vysuienitela ute16kom nezabddajte na slneind okuliare, hlavy a pitie dostatoin6ho mnoistva

tekutin

_f qs

llti irfl\'i')ir\ i)i{)rl\, lfrl;l\'i.i i)l{\i . 1,-.,ri i..l11till,t af.tr!i I

'r

1O

,. l:.s


ZQZryAN{

PITEHTAI) DUKTqV PODTA VOI{I{YCH PIN

VONI ,l.imske produkty diimske vdne

- itr.

FM 05 FM 06 FM

44 str. 44

-

07

str.44

-

FM 09 srr. 44 FM 10: str. 44 FM 12 srr.44

-itr. 44 - srr.44 fM 21 - itr.44 Ft4 17 FM 18

FM 23

fM

24

FM 25 FM 26

FM 32 FM 33 FM 34 FM

-

str.44

*

srr, 44.

-

str.44

typ:0iarujd(a

str, 44

-

str.44

typ: Sladkii typ: Extravagantnii

- !fi;44

t)rp: SVieia

-

typ:5ik

str. 45 str, 45i

-

str.45 str.45

FM 98 str. 45 FM 101 str.45 FM 122 str. 45

-

-

tM

- itr"

Flil

l4i - str;29 142 - str. 29

125 FM 132 FM

.

i;

80;

FM 8'l FM 97

typ: Zmyselni typ: Svieia lyp:0bchodrtii typ: Tajomnii typ: Provokujdca typ: Zmyselnii typ:5exy typ: Provokujdca typ: Nadiasovii typ: Romantickii ty.p: E)itravagintnii

-

45

str.45

* str. ?9

FM 146 FM 147

- str. 29 149'- str.29 tM 162 - str. 23 [M 173 - str. 45 FM

FM 174

-

itt.45

FM177

-

str.45

FM 180 FM 181 FM 183 FM l85

l

typ: Pro'vokujrica

typ:5ladki typ:0bchodnd

typl Zmyselnii typ: Nadiasovii typ: lniomni

-

str.46

49 49 49

typ:0iaruj[.a

-

-

str. 46

FM 232 FM 234

-

str. str, stt. str.

FM 237

239 FM 251 IM 252 FM 253 FM

-

-

-

str,

23 49

str.46 str.46 str.46 str.46 str. 46

tM ?58 - str.46 FM 259 - str.46 tM 261 - stri 46 FM 263

-

srr. 46

FM 264'str.46 FM 265 str. 47

-

str.47 tM267 -stt.47 tM 268 - str. 47 FM 266

FM 270 FM 271 FM 27 2 FM 273

-

FM275 tM 281

-stt.47

str. 47

= str.47

-

-

-

.typ: Romantickii typ: Zmyselnd typ: Talomnii typ: Romantickii

typ: Sexy typ: Zmyselnii .typ: Extravagantnd typ:0bchodnd typ: Jemnil typ: Priebojnd

FM 192

FM 255 FM 257

tirir:5ladk6 typ: Jemna typ: Priebojnii typ:0bchodnii typ: Iajomnd typ: Sik typ: Priebojnii typ: Nadiasovii ty'p: Rom,antickii

*ritr 45 - rtr.46

stt. 47

str.47 str: 27

tvp: Provokui(ca

ti'b:5it typ:5exy typ: Priebojnii typ:5ik typ: Tajomni{ typ: Extravagantnd typ: Nadtaiovii typ:5ladk;i typ:Oiarujfea typ: Romantickii typ: 5ilr typ:5vieia typ: Provokujrira typ: Extravagantnii typ:0bchodnd typ:5p0rtovii typ: Sexy typ: Provokujica typ: Sladkii

FM 283 - srr. 28.29 FM 284 - str. 28-29 tM 286:* str.30 FM 287 - str.22 FM 288 - srr, 30 FM 289 - str. l3 FM 290 - srr.24-25 FM 291 FM 292

-

FM 293 FM 294 FM 296

- str.22

FM 297 FM 298 FM 303

-,str. 14-15

* -

stt.24-25 str. 27

str. str.

il ll

- str. 25 - itr; 17

- str. 16-17 tM 305 - str.8 FM 304

tM 306 fM 308

-

-

str. 9 str. 18-19

- str.19 fM 310 - str.20 FM 11'l - str. 20-21 FM 309

tM 312 FM 313

lM 3U

* str.

-

str.

FM 318 - str. tM 319 * str. FM 320 FM 321 FM 322

tM 323

21 15

- rtr. 12 10 9

- str.4-5

* 5ti.4-5

-

-

str. 6-7

str.6.7

typ: Sladkii typ:Tajomnii typ: Sexy typ: Tajomnii

267,

f

onenrdtne J

typ:0iarujfca

43

-

-

sti.

51

str. str.

51 51

FM56-str.5l 57 - str. FM 60 - str. tM 64 - str. FM

51 51 51

FM66-srr.5l

-

FM 68 str. 51 FM 83 srr. 51 FM 93 srr. 51 FM 1 10 str. 5'l tM 120 srr. 52 FM l3l str.52 FM 134 srr. 52 FM 135 str. 52 FM 140 str.52

-

-

-

-

-

-

FM FM

typ: Sportovii typ: Priebojnii typ:0brhodnii typ: Rozhodnii typ: tlegantnii typ:5lobodn6 typ: Ilegantnii typ: Rozhodnd typ:0bchodnii typ:5lobodnd typ: [ahkii typ: Slobodnii typ: Rozhodn6 typ: liahkii typ: tahkii typ: [ahkii typ: Priebojn;i

- str.42-43 - str.42-43 tM 155 - str.42-43 FM 156 - str. 42-43 FM 158 - str,42-43 FM 159 * str.42-43 FM 160 * str, 42-43 FM 169 - str.42-43 FM 188 - str.52 FM 151 FM 152

FM 189

-

str. 52

tM 195 - sti.39 FM 198 - str.31 tM 199 * str.40 FM 207 FM 208 F[4 2i0

fM

219

-

-

-

-

str. 52 srr. 53

str.53 srr. 53

typ; 0bchodnii

typ: Elegantnii typ: Priebojnii typ: Priebojnd typ:0bthodn6 typ: Slobodnii

typ: tahkd typ: liahkii typ:5lobodnd typ: Rozhodnii typ: Elâ&#x201A;Źgantnd

typ: Rozhodnii typ: Elegantnii typ:0bchodnd typ: Elegantnil typ: Priebojnd typ: Sportovi

FM 221 FM 222

-

str. 53

- str.53 - str. 53 FM 224 - str. 53 FM 225 - str. 53 FM

223

FM 226 FM 300 FM 301

- str. 53 - str. 3l

tM 302

-

-

FM 324

-

FM 325 FM 326

-

str.40-41 str. 36-37 str. 38-39 str. 36-37 str. 35

tM 327

* rrr.

FM 328

-

str. 34-35 str. 3l

FM 329

-

32-33

)7 2,

292, 2%, 304, 3os,

rrtr; r:z,r+zzee

lru;

146,

2n,

)

97

)9, 261, 268, 270,

27

5,

146

'292108,310,318

vodne zelend

Sik Sexy

147

ozrzz,tu,ioo.ltz

Fil

typ: Svieia typ: Romantickd

typ:5ery

EMI

I

7,141,174

FMI 81,n2

Svieia Tajomn{

typ:0bchodnii

typ:0tarulfca

.tl

FMI

21

lli|l

234,2s3,298

rMl

r20

',21 283

typ: Priebojnii typ: typ: typ: typ: typ:

Jemnd

Extravagantnd

lemnii 5i k

!myselnii typ:5ik

N"0!19

typ: Zmyselnii

typ: Sexy typ: Ptovokuj{ca typ: Romantickii

.;i)

typ: 0bchodnii typ: Nadiasovii typ: Romantickii

\/1

26,142,162,293

koleni(d

llli|l

24,'t73,177,259

12,e8

173

FMI r,258

|

M

18s, 2ss, 27 3, 287, 289, 290, 313

II

lIl | |

tl,o!,tlt,!!+2a16 e8

tMl

F

typ:0bchodnii typ: Sportovii typ: Elegantnii typ: Priebojnd typ: Spoftovd typ: Rozhodnd typ: Sportovd

typ: Rozhodnd typ; pbchodni typ: Sportovii

,wl

drevitd r)l(ll NTALNE ambrovd

rit

FM

27 1,

FMI 25,26s

piinske vOne FM 52 FM 54

10,12 125,180,181, 266,281,191,303

; i | 164, ''''' 121,322,J23

typ: Ixtravagantnd typ: Priebojn;i typ:5portovd

typ: typ: typ: typ:

|

FM

Yl,l]0\/f

l&,J1

rMl

nl

rMl

88,201,202

rv0( NI

r)tenzfvne

|lU

stredne

intenzivne jemn6

lrinske produkty

typ: Slobodnd typ: Priebojnii typ: Rozhodni typ: Elegantnii typ: Slobodnii

FMI 120,169,n0

- v6ne z luxusnej kolekcie - v6ne z klasickej kolekcie

FMI

'\ oilil

1y9:n9,221,224

rMl

64,66

NTALNT

tM

0Y9!U9

;. I

rs

tli.l

,

paiuli

I

l

FMI

lli.l

rlt vtT[

?9rlllr

1l?r l88r

le5

2o8r324

90

155:1601le&2023?J 60,151,152,329

FMI 43,135,r58 r)ll(,1

llt

tevanduth

FMI

:lt!6n

l.M.l

-

mandalinka

"FMl

l tiu\0\/f pomarani tMl

rMI

(itrusovd

s

c,

a, ui,

43,135

rss, i s,s, 222, 2;,

no

300

s7

131

:134

93

226

,ir'n(i.eny sI cenamivriltane DPH vo v1i5ke 20%. r produktov obsiahnutii v katal69u je z hl'adiska ceny i produktov platnii do vypredania zdsob alebo uvedenia novdho kararoqu ',r r I r){l produktov FM GR0UP t. 12je v platnosti od 1(na roku 201'1.

l'il)duku FM

sri

origintilrytmi produktni. FM GR}UP

l,l/artl I

Ztl

2011 Katalog produktov FM GROUP 12  

FM GR0UP Slovakia 2011 Katalog produktov FM GROUP č. 12

2011 Katalog produktov FM GROUP 12  

FM GR0UP Slovakia 2011 Katalog produktov FM GROUP č. 12