Page 1

malaalaa - tailabaanaI manauvaad 9 Aa^@Taobar 2012 caI GaTnaa. pak-AfgaaiNastanacyaa saImaa BaagaatIla svaat Kao-yaamaQaIla SahratIla malaalaa SaaLotUna Aaplyaa GarI prtt haotI. [tr maulaaMsaaobat daona maO~INaIhI hao%yaa. Acaanak tohoirkI tailabaanacyaa laaokaMnaI basa qaaMbavalaI va hllaa kolaa. malaalaacyaa Dao@yaat ek gaaoLI GausalaI. itcyaa maO~INaI jaKmaI Jaalyaa. malaalaa r@tacyaa qaaraoLyaat pDlaI. itcaa daoYa kaya haota tr tI iSaxaNaasaazI h+ krt haotI. svaatcao Kaoro ha AitsauMdr, inasaga-maya pirsar Asalaolaa Baaga. toqaIla rajyakto- paikstanacyaa iva$Qd haoto. Baartat saamaIla haoNyaacaI %yaaMcaI maagaNaI haotI. svaatcyaa laaokaMnaa iSaxaNaacaI gaaoDI haotI. itqao maulaIMsaazI SaaLa sqaapna krNyaat Aalyaa. 1979 laa ho sava- badlalao. saaoivhet saMGa AfgaaiNastanamaQyao Gausalaa AaiNa svaatcao Amaoirkna tLat pirvat-na Jaalao. saIAayae AaiNa paikstanaI AayaesaAayanao jagaBaratIla ijahadI TaoLyaaMnaa toqao gaaoLa kolao. Aaosaamaa ibana laadonacaI khaNaI doiKla toqaUnaca sau$ JaalaI. Amaoirkonao %yaaMnaa kmyuainaYTaMiva$Qd ijahad pukarayalaa laavalaa. laYkr e tObaa, jaOSa e maaohmad ASaa Anaok dhSatvaadI TaoLyaa inamaa-Na Jaalyaa. %yaa Baartaiva$Qd laZt Aahot. ekMdrIt Amaoirkna manasaubaa puNa- krNyaasaazI Qaaima-k k+rvaad inamaa-Na krNao AavaSyak haoto. mhNaUna 80cyaa dSakat saaOdI ba`^MD [slaama inamaa-Na krNyaat Aalaa. %yaalaa vahabaI [slaama Asao mhNatat. Amaoirkonao saaOdI Aroibayaalaa puZo k$na AfgaaNa AaiNa pakmaQyao madrSaaMcao jaaLo inamaa-Na kolao. %yaatUnaca tailabaana inamaa-Na Jaalao. Amaoirka AaiNa [s~ayalanao mauislama jagat faoDNyaasaazI va kmyauinaYTaMiva$Qd vaaprNyaasaazI A%yaMt jahala [slaaimak k+rvaad inamaa-Na kolaa. %yaacaaca pirNaama jagaBar idsaUna yaot Aaho. 1991 naMtr saaoivhet saMGa praBaUt Jaalaa. gaaobaa-caovanao %yaaMcao saOnya AfgaaiNastanaatUna kaZUna Gaotlao. puZo AfgaaiNastanaat TaoLIyauQd sau$ Jaalao. Afu/hora^[-nacaI tskrI AfgaaiNastanacaa mau#ya ]Vaoga Jaalaa. jagaatIla saMGaTIt gaunhogaarIcao Aaiqa-k koMd` AfgaaiNastana-paikstana Jaalao. %yaatca mauMba[-hUna da}d [ba`ahIma TaoLIlaa ]calaUna 1983 naMtr AaQaI duba[- va naMtr kracaIt sqaaipt krNyaat Aalao. saMGaTIt gaunhogaarI AaiNa dhSatvaadI TaoLyaaMcao AnaaoKo imalana jagaat p`qamaca Jaalao. Afu/hora^[-nacyaa tskrItUna p`caMD gaunhogaarI pOsaa ]Baa rahIlaa. %yaa pOSaatUna h%yaaro AaiNa baa^mba ivakt Gao}na dhSatvaadI gaTaMnaa purivaNyaat Aalao. BaartamaQyao ramamaMdIr-baabarI maiSad vaad mau_amahUna poTvaNyaat Aalaa. maiSad paDNaa-yaaMnaa maiSad baaMQaayacaoca navhto, tr ihMdU-mauislama WoYa inamaa-Na k$na Amaoirkna BaaMDvalaSaahIcyaa tabyaat Baartalaa saupUd- krayacao haoto. mauMba[-cyaa baa^mbasfaoTanao maaifyaa TaoLyaa va dhSatvaadI gaTaMcyaa Anaao#yaa imalanaacao p`dSa-na pihlyaaMdaca kolao. saaOdI madrSaat iSaklaolao vahabaI [slaaimak pMqaacao ivaVaqaI- maullaa Aaomar, rbbaanaIcyaa naotR%vaaKalaI ek~ Aalao va tailabaana caLvaL ]BaI rahIlaI. to Taokacao [slaaimak k+rvaadI haoto, pNa %yaaMnaI gauMDaraja saMpvalao va [slaaimak kayaVacao rajya sqaapna kolao. caaMgalyaa gaaoYTI Aalyaa, pNa samaajaat Aaplaa dRYTIkaona rabavatanaa Aitrok haoNaarca. tailabaanacaa Aitrok is~yaaMvar ]laTlaa. is~yaaMnaI iSakayacao naahI, puNa- pDVat rahayacao [%yaadI inaba-MQa laagaU kolao. Amaoirkonao svat: inamaa-Na kolaolyaa tailabaanaiva$Qd %yaaMnaaca laZavao laagalao. saPToMbar 2001 maQyao Ala kayadanao nyauyaa^k--vaa^iSagTnavar hllao kolao. %yaalaa p`%yau<ar mhNaUna Amaoirkonao AfgaaiNastanavar hllaa kolaa. %yaavaoLI pak saOnyaalaahI frfTt Ala kayada AaiNa tailabaanaiva$Qd Sas~ Gyaavao laagalao. tailabaananao 2006laa svaat Kao-yaavar Aaplaa kbjaa basavalaa. ikMbahunaa pak-AfgaaNa saImaovarIla koMd`Saaisat AaidvaasaI p+yaavar tohoirkI


tailabaanacaa kbjaa Jaalaa. %yaaMnaI is~yaaMnaI iSakayacao naahI Asaa dMDk AaNalaa. malaalaacao vaiDla iSaxak haoto. %yaaMnaI inaQaa-r kolaa kI, ‘kuzlaI maulagaI SaaLot gaolaI naahI trI caalaola, pNa malaalaa jaa[-la’. 12 vaYaa-McaI malaalaa tailabaanacaa AadoSa Jaugaa$na SaaLot jaa} laagalaI. pakmaQaIla piScamaI p`saarmaaQyamaaMt itcao kaOtuk hao} laagalao. 2009 maQyao svaat Kaoro pak saOnyaacyaa tabyaat Aalao AaiNa maulaI kayadoiSarir%yaa SaaLot jaa} laagalyaa. pNa trI tailabaanacaa vacak haotaca. trIhI malaalaa QamakIlaa iBak na Gaalata maulaIMcyaa iSaxaNaacaa p`caar k$ laagalaI. jaNaU kahI saaiva~Ibaa[-ca punha janmaalaa Aalyaa, faitmaabaI janmaalaa Aalyaa. pirNaamaI s~IiSaxaNaacaa jaaor vaaZU laagalaa. mhNaUna tailabaananao %yaaMnaa gaaoLyaa Gaatlyaa. maha%maa fulaoMiva$Qd maarokrI GaalaNao, saaiva~Ibaa[-Mvar SaoNa-dgaD fokNaarI manauvaadI p`vaR<aI punha tailabaanacyaa $panao samaaor AalaI. %yaamauLo tailabaanaI Aitrok va manauvaadI k+rvaad yaat kahIca frk naahI ho spYT haoto. yaugaanauyaugao sava- Qamaa-cao zokodar Qamaa-cao ivakRt sva$p samaaor k$na svat:caI sa<aa AaiNa saMp<aI AbaaiQat raKt Aahot. kuraNamaQyao is~yaaMnaI iSakU nayao, Asao kuzohI mhTlaolao naahI. ]laT &anasaMpadnaavar Bar idlaa Aaho. jasao f@t ihjaaba, Bagavadigatot kma-kaMDaba_la va AMQaEaQdoba_la kuzohI ilahIlaolao naahI. pNa jaao tao Aaplyaaca samajautIp`maaNao Qama- banavatao. [raNamaQyao madrsaa AaQaarIt iSaxaNa Aaho. pNa maulaIMnaa iSaxaNaacaa, kama krNyaacaa puNaAiQakar Aaho. [slaaimak iSaxaNa ek ivaYaya Aaho. maa~ jaast iSaxaNa gaiNat va iva&anaavar AaQaarIt Aaho. mhNaUnaca [raNa Aaja sToma saolavar kama krt Aaho. ANaubaa^mba doiKla banavaU Saktao. (aca iSaxaNaacyaa saamaqyaa-var [raNa qaoT Amaoirkolaa T@kr dot Aaho. jagaatIla pujaarIvaga- maga tao kuzlyaahI Qamaa-caa AsaU do, tao Qamaa-laa rajakarNaasaazI va svat:cyaa p`Bau%vaasaazI vaaprtao. Aaplyaa manaanao pMqa banavalao. mhNaUna Aaja mausalamaanaaMmaQyao sauQda Anaok pMqa inamaa-Na Jaalao. Amaoirkonao %yaacaa puropur fayada Gaotlaa. Aaja saaOdI Aroibayaalaa AaiNa ktarsaar#yaa AaKatatIla rajaoSaahIlaa Amaoirkocao saMrxaNa Aaho. (a rajaoSaahInao naivana k+r [slaama samaaor kolaa va Amaoirkocyaa AadoSaap`maaNao vaaprlaa. saaOdI rajaa Amaoirkna janarlalaa mhNatao kI, ‘[raNa ha saap Aaho, %yaacao Daoko zocaa’. [rakvar Amaoirkonao hllaa kolaa, kbjaa kolaa. saaOdIcyaa tabyaat saunnaI idlao. iSayaa p`QaanamaM~I banavalaa AaiNa Aata raoja baa^mbasfaoTaMmaQyao iSayaa-saunnaI ekmaokaMcyaa narDIcaa GaaoT Gaot Aahot. [rakcao tola Aata Amaoirkna kMpnyaaMcyaa tabyaat Aaho. isarIyaa, ilabaIyaa, TyaunaoiSayaa, yaomaona, baharIna, Aaif`kotIla saaomaailayaasaarKo Anaok doSa yaadvaIt JauMjat Aahot. gaaora maaNaUsa maa~ majaa maartao va Aaplao kama krtao, Qama--jaatIya saMGaYa- AaNaKI poTvatao va rajya krtao. ASaa ihMs~ vaatavarNaat malaalaasaarKI maulao samaaor yao}na laZt Aahot. itcao naaobaola purskarasaazI naava jaaNao ho yaaogyaca Aaho. homaMt krkro, naroMd` daBaaoLkr AaiNa Anaok laaok SahId Jaalao. pNa rajakarNaacyaa saarIpaTavar (a p`vaR<aI vaaZtca Aahot. maanavaI ivakasaacaI maulyao payadLI tuDvaUna, p`%yaokjaNa Qamaa-laa baajaulaa saa$na Aaplyaa saaoyaIcaa Qama- puZo krtat va %yaat WoYaBaavanaa AMtBau-t zovatat. (a p`vaR<aIMnaa naamaSaoYa krNyaasaazI saamaaijak eksaMGata ha ekca maM~ Baartalaa ta$ Saktao, ho savaa-MnaI vaoLIca AaoLKavao hIca Apoxaa! laoKk: iba`gaoiDyar sauQaIr saavaMt vaobasaa[-T:www.sudhirsawant.com maaobaa.naM.: 9987714929

Malala 17 10 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you