Page 1

‫ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ‬

‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة واﻟﺨﻂ اﻟﺼﺤﺮاوي وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر‬ ¬à≤«≤M ≈∏Y A≈°T πc Ωó≤jo ÉeóæY »¡àæ«°S π¡÷G ¿EG

‫ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ‬

:‫رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺪاﻫﺶ‬

‫أﺧﻄﺎء اﻟﺮؤﺳﺎء‬ qB¹ Ê√ s‡‡O‡‡U‡‡ Êu‡‡‡ł lD²¹ r‡‡ Ê√ ŸUD²Ý« t‡‡½√ r‡‡ž— iOÐ_« XO³« v‡‡≈ …d s d¦√ „UuK«Ë pOA²« bŠu¹ ÊU‡‡ Íc‡‡‡« q‡‡łd‡‡U‡‡ ÆW‡‡³‡‡ÝU‡‡M‡‡ d‡‡O‡‡ž w‡‡ ‰U …bײL« U‡‡¹ôu‡‡« WÝUzd ÎU×ýd ò WHK² sU√Ë WHK²  U³ÝUM w W¹—uNLł bBI¹ ÊU‡‡Ë åUOUuKÝuJOAð »UJð—UÐ n²J¹ r tH½ qłd« ÆpOA²« w o‡‡e‡‡½« U‡‡b‡‡M‡‡Ž W‡‡ÝU‡‡O‡‡‡‡« w‡‡ S‡‡D‡‡š w uCF« UO½U³Ý≈ l{ËË WO«dGł …uH¼

ž“mŦw:€

Z Z Z D O M D P D K L U L D F R P LQIR#DOMDPDKLULDFRP‫ درﻫﻤ ًﺎ‬:‫ اﻟﺜﻤﻦ‬-

‫ ﺻﻔﺤﺔ‬-

‫ر‬.‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل و‬ ‫ﻣﻦ‬ - ‫اﻷرﺑﻌﺎء ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬

‫اﻷخ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺜﻮرة ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻄﻲ ﺟﻮزﻳﻒ ﻣﻮﺳﻜﺎت‬ ‫ﻧﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ‬

‫دﻓﻌﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ وﻫﻨﺎك ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت أﺧﺮى ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ أﻛﺒﺮ‬

‫ﻗﺎﻓﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات‬ ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ‬ ‫ﻷﺑﻨﺎء ﻏﺰة ﺗﻌﺒﺮ‬ ‫ﻣﻌﺒﺮ رﻓﺢ‬

UJ¹d√ ‰Ëœ dJF sL{ uðUM« nKŠ ö¹ËeM q¦ UJ¹d_ WC¼UML« WOMOðö« Ác¼ q‡‡ l‡‡ sJ ÆUOHOuÐË «u‡‡ž«—U‡‡J‡‡O‡‡½Ë XO³« u×½ —u³F« s sJL²¹ r «d¦F« å‘uÐ ò oÐU« wJ¹d_« fOzd« ÆiOÐ_« ÊuJ¹ Ê√ œU Íc« s qC√ tEŠ sJ¹ r w ¡UDš√ WŁöŁ oIŠ bI ÆÆ t WHOKš Èb²M åpOЫò ‰uI¹ Ê√ ‰b³ Æ…bŠ«Ë WL ÍœU‡‡N‡‡« jO×L«Ë U‡‡O‡‡Ý¬ ‰Ëb‡‡‡ ÊËU‡‡F‡‡²‡‡« ‰Ëb« åpÐË«ò ‰U t²L dE×¹ ÊU Íc«Ë  «uI« dJA¹ Ê√ ‰bÐË ÆjHMK …—bBL« Âb åUNOMF¹ w²«Ëò ‚«dF« w WO«d²Ýô« UN«e²« vKŽ W¹ËULM«  «uI« v≈ dJA« ¡UDš_« WKKÝ qLJ²¹ rŁ ÆUNÞU³C½«Ë U¹eOU WL UŽ å—u³Lô«uò v≈ …—UýùUÐ sC²×ð w²« WO«d²Ýô« å«dO³½Uò ‰b‡‡Ð å‘u‡‡Ðò  «u‡‡H‡‡¼ Ë√  UDKž sJ ÆWLI« U¹UDš Ë√ ¡U‡‡D‡‡š√ v‡‡≈ qBð Ê√ sJL¹ô ÊuJ¹ Ê√ UÐuKD fO åUF³Þò ÆåÊU‡‡G‡‡¹—ò qCHL« s ULЗ tMJ UOŽuÝu fOzd« ‰U w²« WUIŁ nB½ s q QÐ ÊuJ¹ Ê√ bI ÆåÍdIH« œuLF« s¼uðò UN½≈ ÊuJO½ XOždðËË W×OCHÐ ÊuJO½ œ—UA²¹— Ãdš W U dÐ ÍbMO tK³ ÃdšË WÝUzd« s vKŽ ·u‡‡š „UM¼Ë Æåb‡‡‡Ë“Ë«ò s XO qCH¹ V ÔM« UNLJ×ð WËœ wH åUUÐË«ò ÆU¾Oý ·dF¹ô UNOz— ÊuJ¹ Ê√

‫رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬

‫ﻣﺎذا ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫ﻟﻴﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﻴﺒﻲ؟‬

‫ﻃﺎﻟﻊ داﺧﻞ اﻟﻌﺪد اﳌﻠﺤﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬

‫ﺑﻌﺪ أن ﺗﺎه وﺳﻂ‬ ‫اﻟﺠﻠﺒﺎب اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬ ‫واﻟﻌﺒﺎءة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻛﻴﻒ ﻧﻌﻴﺪ اﻟﺜﻘﺔ‬ ‫ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰي اﻟﻮﻃﻨﻲ ؟‬
‫أﺧﺒﺎر‬

‫ﺷﺒﺎب وﺑﺮاﻋﻢ وأﺷﺒﺎل وﺳﻮاﻋﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ‬ ‫اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻵﺳﻴﻮﻳﻮن ﻳﺆﻛﺪون ﻓﻲ ﺑﺮﻗﻴﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻷخ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻗﻴﺎم ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ‬ rOEF« `ðUH« bŽ«uÝË ‰U³ý√Ë rŽ«dÐË »U³ý œb‡‡ł Ø ÃË√ w VFA« WDKÝ ÂUO oOIײРrN«e²≈ bOQð ¨ Êu¹uOÝ_« Æ rN½«bKÐ œUIF½≈ ‰öš ¨ …—u¦« bzU Œ_« v≈ UNÐ «u¦FÐ WO dÐ w p– ¡Uł ‰öš tO «uKH²Š≈ Íc« ¨ s¹dAF«Ë fU « ÍuM« r¼UI²K ÍuM« lL−²« «c¼ fOÝQ² wCH« bOFUÐ ¨ sOO{UL« sOuO« Æ UNKš«œ sË vLEF« W¹dO¼UL−« ×Uš s tO ÊuI²K¹ Íc« fOÝQ² wCH« bOF« —ËdLÐ qH²×½ –≈ ® rN²O dÐ w «uU Ë ÎUFOLł nI½ ¨ rOEF« „dJ tO UMLKFð Íc‡‡« ZU½d³« «c‡‡¼ bNA½ s×½Ë ª ×U «Ë qš«b« s «uFL−ð s¹c« œb−«Ë v«bI« s¹c« s UM½«bKÐ w VFA« WDKÝ oO³Dð XM³ð UdŠ …œôË U¼—uDð bNAð Ê√ „b¼UFM ¨ WO{UL« œuIF« d³Ž „dJ s «uKN½ Æ © UM½«bKÐ w U¼uL½Ë rOEF« `ðUH« b‡‡Ž«u‡‡ÝË ‰U‡‡³‡‡ý√Ë r‡‡Ž«d‡‡ÐË »U³ý Èb‡‡¼√ b‡‡ Ë ÆÍuM« r¼UI²KL wCH« bOF« Ÿ—œ ¨ bzUI« Œ_« v≈ ¨ Êu¹uOÝ_«

‫اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻳﻮاﺻﻞ‬ ‫( ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ‬18) ‫أﻋﻤﺎل ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟـ‬ dLðRL« ‰ULŽ√ ¨ fKЫdDÐ ¡UŁö¦« f√ ÕU³ XK «uð Ø ÃË√ ” —UFý X×ð bIF¹ Íc« ¨ »dF« sOLKFL« œU×ðù dAŽ sU¦« tł«u½Ë UM²¹u¼ ÊuB½ WËUIL«Ë WOÞ«dIL¹b«Ë WdFL«Ë rKFUÐ Æ ” U¹bײ« jD « WA UML WB² ÊU− XÝ dLðRL« qJý b‡‡ Ë sOײ  UO¬ œU−¹≈Ë œU×ðù« qLŽ d¹uD² WŠd²IL« qzUÝu«Ë Æ Á—Ëœ WUF« W½U_« s WbIL«  UŠd²IL« ¨ ÊU−K« Ác¼ g UMðË wÝUÝ_« Êu½UI« q¹bFð ÊQAÐ W¹—UA²Ýù« t²¾O¼ sË œU×ðû Æ Êu½UI« «c¼ VłuLÐ …—œUB« `z«uK« iFÐË ¨ wKš«b« ÂUEM«Ë ÊU−K« Ác¼ Ê√ ¨ »dF« sOLKFL« œU×ð≈ ÂUŽ sO√ `‡‡{Ë√Ë  ö¹bF²« ¡«dł≈ r²¹Ë ¨ UNU√ WŽu{uL«  UŠd²IL« XÝ—«bð U¼—«d ù dLðRLK WUF« W½U_« vKŽ UN{dF UNOKŽ WOzUNM« Æ WœUI« …—ËbK qLŽ WD U¼œUL²Ž≈Ë

‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻳﺪﻋﻮ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر‬ ‫ﻹﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ‬ qC√ r¹bIðË weML« rOKF²« …dO ÕU−½«Ë rOEMð —UÞ≈ w ¡UOË√ ÊQÐ weML« rOKF²« V²J bOH¹ tOKŽ sOÝ—«bK Ub « fKЫdÞ WO³FAÐ WOLOKF²«  Ub « V²JLÐ ‰UBðô« rNOKŽ —u_« 2010 ≠ 2009 wÝ«—b« ÂUFK WOUL« …QUJL«  «¡«dł≈ ÂULðù Æ·

‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﺟﺮاءات ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻳﻮن ﻋﻘﺎرات‬ ‫اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺎت‬ ·U Ëú WUF« W¾ONK WO³FA« WM−K« sO√ lL²ł« Ø ÃË√ VðUJ ŸËd‡‡ ¡UM√ l fKЫdDÐ sOMŁù« ¡U …Ue« ÊËR‡‡ýË Æ VðUJLUÐ «—UIF« ÂU √ ¡U݃—Ë  UO³FAUÐ W¾ON« ÂUFK © 21 ® r‡‡ — Êu½UI« ÷«dF²Ý≈ ŸUL²łù« ‰ö‡‡š r‡‡ðË eO−¹ Íc« Í—«œù« e−׫ ÊQAÐ w×O ≠2010— ÆË 1378 Ë√ W‡‡‡¹—«œù«  «b‡‡Šu‡‡« s W‡‡‡¹—«œù« `z«uK«Ë  «—«d‡‡I‡‡« —«b‡‡ ≈ ¨ UNOM¹b ‰«u√ vKŽ e−׫ ÷dG WUF« W¹—U³²Žù« ’U ý_« Æ UN uI× ¡UHO²Ý≈ UN²OJK Ÿe½Ë qOBײРWIKF²L«  «¡«dłù« WFł«d ŸUL²łô« «c¼ w ÈdłË ¨  UO³FA« w W¾ON« VðUJL WFÐU²« n u«  «—UIŽ Êu‡‡¹œ qLŽ tł«uð w²«  UŽu{uL« s WKLł WA UM v≈ WU{ùUÐ Æ UN½u¹œ qOB×ðË n u«  «—UIŽ oOŁuðË dB× WKJAL« ÊU−K«

6227 ‫ر اﻟﻌﺪد‬.‫ و‬1378 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻮاﻓﻖ‬24 ‫اﻷرﺑﻌﺎء‬

‫اﻷخ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺜﻮرة ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻄﻲ‬ ‫ﺟﻮزﻳﻒ ﻣﻮﺳﻜﺎت واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ‬ «d‡‡‡²‡‡‡Šô«Ë ÊËU‡‡F‡‡²‡‡«Ë —«u‡‡‡−‡‡‡« s‡‡‡‡ŠË ƉœU³²L« …—Ëd‡‡{Ë WOL¼√ vKŽ bOQ²« rð UL s√ …dO×Ð jÝu²L« d׳« ÊuJ¹ Ê√ lUML« ‰œU³ðË q «u²K «dłË ÂöÝË ‰öš s‡‡ UOI¹d≈Ë U‡‡‡ÐË—Ë√ w‡‡ð—U‡‡ sOÐ ÆwI¹dù«Ë wÐË—Ë_« s¹œU×ðô« wDUL« bu« ¡UCŽ√Ë fOz— Èb¼√Ë W ½ WKÐUIL« Ác¼ w bzUI« Œ_« v≈ WODUL« WGK« v≈ wDU –U²Ý√ UNLłdð —uB« s «œb‡‡ŽË ¨ r¹dJ« ʬdI« s UDU v≈ WO ¹—U²« tð—U¹e W¹—Uc²« Æw×O 1984 ÂUŽ Àd׫ dNý w WOł—U « ÊËRA« sO√ WKÐUIL« dCŠË ÆÂUF« VFA« dLðRLÐ

bzUI« Œ_« —ËbÐ wDUL« VFA« ÊUdŽ ÍdJF« œułu« s UDU d¹d×ð w «u‡‡‡I‡‡‡« ¡ö‡‡‡‡‡ł≈ ‰ö‡‡‡‡š s‡‡‡ w‡‡‡³‡‡‡M‡‡‡ł_« ÆUDU sŽ WO½UD¹d³«  «—U‡‡¹“ ÊQ‡‡Ð wDUL« bu« ·U‡‡{√Ë ‰eð r UDU v≈ WO ¹—U²« bzUI« Œ_« Æ sOODUL« …d«– w …uIÐ …d{UŠ dJ³L« ÍœUB² ô« rŽbUÐ bu« œUý√Ë UDUL vLEF« W¹dO¼UL−« t²b Íc« XKLŽ w²« WO³OK«  UdA« ‰öš s œUB² ô« «c¼ ¡UMÐ w XL¼UÝË „UM¼ Æw{UL« w×OL« ÊdI«  UOMOF³Ý cM Ê√ vKŽ WKÐUIL« Ác¼ ‰öš bOQ²« rðË  U öŽ w¼ WODUL« WO³OK«  U öF« WO ¹—U²« jЫËd« vKŽ WOM³ WO−Oð«d²Ý≈

ÕU³ ¨ …—u¦« bzU Œ_« q³I²Ý« ØÃË√ ‰ULF« »e‡‡‡Š f‡‡O‡‡z— ¨ ¡U‡‡Łö‡‡¦‡‡« f‡‡‡√ bu«Ë ” UJÝu n¹“uł ” wDUL« ¡«—“u« s «œbŽ rC¹ Íc« t o«dL« »e‡‡×‡‡« w‡‡ËR‡‡‡‡ “d‡‡‡Ð√ s‡‡ sOIÐU« ÆwDUL« »«uM« fK−LÐ UOUŠ ¡UCŽ_« wDUL« bu« ¡UCŽ√Ë fOz— b√ b Ë w²« …—U‡‡¹e‡‡« Ác‡‡¼ ‰ö‡‡š «u‡‡ d‡‡Š rN½√ vLEF« W¹dO¼UL−« v‡‡≈ UNÐ ÊuuI¹ rNÐ bzUI« Œ_« ¡UI²UÐ ·dA²« vKŽ d¹bI²«Ë dJA« sŽ t dO³F²«Ë t²Oײ WODUL« WO³OK«  U öF« tðbNý U vKŽ `ðUH« …—u‡‡Ł ÂUO cM e¹eFðË —uDð s ÆrOEF« œbB« «c¼ w wDUL« bu« “dÐ√Ë

‫ﻗﺎﻓﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎء ﻏﺰة ﺗﻌﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ رﻓﺢ‬ bŠ«u« ·bN«Ë √b³L« „d²AL« ”UŠù«Ë ª ÎUÐdF ª bŠ«u« r_UÐ Ê« ÎULz«œ tðUOMLð sŽ t³OD« »uKI« vI³ð —d×ð v²Š tH¦ŁUJ² Æ tOMODKH« ÷—_« hUš sŽ d³Ž UL t½UdŽË Ád¹bIðË ÁdJý tËb³L« œuN−« qJ ª tKUI« Áb¼ dOO² dŽUA s tKL×ð UL tOCI« ÁU‡‡−‡‡ð t‡‡K‡‡O‡‡³‡‡½ W¹UN½ w‡‡ Ϋœb‡‡‡−‡‡‡ ª ÁbNÐ t³OŠdð sŽ t²LK oOLF« tK√Ë tKUI« Æ ¡UI²ù« «˜ w ·dAL« oML« v‡‡M‡‡Ł√ t³½Uł s‡‡ vKŽ ª tKUI« Áb‡‡‡‡¼ d‡‡O‡‡O‡‡‡‡ð v‡‡K‡‡Ž s ÂUL²¼ù« «b‡‡‡¼Ë ‰U³I²Ýù« «b¼ wMODKH« V½U−« s‡‡ Áu‡‡‡š_« q³ q Ê« vKŽ t¦¹bŠ w‡‡‡ Ϋb‡‡‡‡R‡‡‡‡ ª tO³FA« UOUFH«Ë tOK¼_«  ULEML« ª vLEF« t¹dO¼UL−UÐ tOŽUL²łù«Ë rN½«uš≈ …b½UË …—“«R w dL²²Ý w{«—_« q wË ŸUDI« w sOK{UML« t²LK w ΫdOA ª tK²×L« tMODKH« ÎU³FýË Î«bzU vLEF« W¹dO¼UL−« Ê« „—U³ðË t³Fý œuL wO×½Ë tOO×ð ÊUC— dNý ‰uKŠ W³ÝUML« ÁbNÐ rN „—U³L«

WKL×L«Ë WMŠUý s¹dAŽ s W½uJ²L« v≈ X‡‡K‡‡ Ë b‡‡ U‡‡½u‡‡F‡‡L‡‡«Ë  «bFLUÐ s v‡‡Ë_«  UŽU« w g¹dF« WM¹b bFÐ dL²² ª ¡UŁö²« f√ Âu¹ ÕU³

WK «u w Âu‡‡O‡‡« fH½ s‡‡ ÁdONE« `— bHM U¼—u³ŽË U¼dOÝ WK «u Íd³« q³ s‡‡ X‡‡½U‡‡ t‡‡H‡‡ÞU‡‡š Á—U‡‡‡‡¹“ w‡‡‡Ë vI²≈ ªd³FL« w wMODKH« V½U−« W¾O¼ d¹b bLŠ Í“U‡‡‡‡‡‡ž Ø —u²b« tŽuL− l ŸUDIUÐ tUF« dÐUFL« 4 ”bI« WKUI sOI«dL« Áu‡‡š_« s rNÐ tO³OŠdð tLK UNöš s vI√ ª tËb³L« œuN−« vKŽ UNöš s vMŁ√ ª t¹u Á—Uý≈ wDFð w²« Á—œU³L« Áb¼Ë sO³FA« sOÐ Íuš_« nŁUJ²«Ë sUC²K vKŽ U³¦« «˜ vKŽ t²LK w ΫbR ª

‫ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺪري‬:‫ﻛﺘﺐ‬ “ËU‡‡‡−‡‡‡ð Ê√ b‡‡F‡‡Ð wH√ s d¦√ UN²KŠ— s  d‡‡‡ d² «u‡‡K‡‡O‡‡ Êb‡‡‡ v‡‡‡K‡‡‡Ž U‡‡‡N‡‡‡ö‡‡‡š  UEU×Ë  UO³FýË XKK¼ W‡‡¹d‡‡B‡‡ WO³O Z‡‡‡¹“U‡‡‡¼ôU‡‡‡Ð X‡‡‡‡—U‡‡‡‡ÐË WO³FA«Ë  U‡‡U‡‡²‡‡N‡‡«Ë wMÞU vU¼√ q³ s b‡‡F‡‡ÐË ¨ Êb‡‡‡L‡‡‡« Áb‡‡‡¼ UN²KŠ— X dG²Ý« Ê√ ÂU‡‡¹« WFÐ —√ s‡‡ d‡‡¦‡‡√ WKU  d³Ž WOU²² f√ ¡U 4 ”bI« WO³D« œ«uLUÐ ¡UŁö²« ¨  U‡‡ýËd‡‡H‡‡L‡‡«Ë fÐöL«Ë W‡‡O‡‡z«c‡‡G‡‡«Ë VKž√ m¹dHð rð w²«Ë Íd³« `— d³F tFÐUð  UMŠUý vKŽ UNKOL×ðË UN²M×ý Ê√ vKŽ dLŠ_« ‰öN« ·«dýUÐË ŸUDIK ‰öš s WKUI« WuLŠ WOIÐ ‰ušœ r²¹ l ÎUC¹√ oOM²UÐ p–Ë WłuF« d³F t¹dBL« dLŠ_« ‰öN« s dO³ —uC×Ð wCŠ Àb׫ «b¼ XFÐUð w²« WHK² L« ÂöŽù« qzUÝË q³ töš s  b —Ë V¦ sŽ Àb׫ «b¼ o«dL«Ë dOL« bu«  UŽU³D½«Ë ¡«—« dO³F²« r‡‡¼—Ëb‡‡Ð Ëb‡‡Ð√ s‡‡¹b‡‡«Ë WKUIK «bNÐ r‡‡¼—Ëd‡‡Ý Ë rN²Šd hUš s‡‡Ž WKUI« tO≈ XK Ë Íb« dO³J« —UB²½ô« Æ 4 ”b‡‡I‡‡« W‡‡K‡‡U‡‡ X½U b‡‡‡ Ë «b‡‡‡¼

‫اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﻂ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺒﺎر ﺑﻤﺼﻨﻊ إﺳﻤﻨﺖ ﺑﻨﻐﺎزي‬ —UL¦²Ýù« ÊËRAÐ sOL²NL«Ë sOB² L« s œbŽË ¨ W¹ËULM« Æ t¾O³«Ë œUB² ù«Ë WŽUMBK WUF« WO³FA« WM−KUÐ ÂUF« VðUJ« b√Ë UbN² s ULN U³½Uł qJAð XMLÝù« WŽUM Ê√ ¨ …—U−²«Ë qšb« l¹uM² —œUBL« bŠ√Ë ¨ vLEF« W¹dO¼UL−« w WŽUMB« Æ qLF« ’d b¹e dOuðË W¹uLM²« l¹—UAL«  UłUO²Š≈ dOuðË ¨ WO³OK« XMLÝù« Wdý …—«œ≈ fK− fOz— Âb t³½Uł sË w²« l½UBL«Ë UNÐ  d w²« qŠ«dL«Ë WdA« fOÝQð sŽ …b³½ w sÞ n√ ©200® XGKÐ w²« WOłU²½ù« W UD«Ë UNOKŽ ·dAð  UOL qB² WdA« l½UB UNðbNý w²«  «—uD²«Ë ¨ WM« Æ ÎU¹uMÝ sÞ sO¹ö ©3® v≈ ÃU²½ù« rOEŽ sŽ W³ÝUMLUÐ UN WLK w ULM« …dOHÝ  d³ŽË «c¼ ÊQÐ …bR ÆÆ „d²AL« —UL¦²Ýô« «cNÐ UNðœUFÝË UN½UM²≈  U öŽ oOŁuð —UÞ≈ w Èdš√ …uDš bF¹ ¨ „d²AL« “U−½ù« Æ ULM«Ë vLEF« W¹dO¼UL−« sOÐ ÊËUF²« ÊËUF²« vKŽ W¹ËULM«  UdA« ’dŠ UN²LK w  b‡‡√Ë ÈœU‡‡B‡‡²‡‡ ù« ¡U‡‡L‡‡½ù« ‚Ëb‡‡M‡‡ l‡‡ „d‡‡²AL« —U‡‡‡‡‡‡‡‡L‡‡¦‡‡²‡‡Ýô«Ë ÆwŽUL²łù«

d¹uDð ŸËdA cOHMð s ¡UN²½ùUÐ ¨ sOMŁù« Âu¹ qH²Š√ ØÃË√ ŸËdA s ¡UN²½ù«Ë ¨ Í“UGMÐ XMLÝ≈ lMBLÐ ” YU¦« j « ” Æ lMBLUÐ ” —U³G« ÀUF³½≈ ” W−UF ÈbŠ≈ WO³OK« XMLÝù« Wdý lMBL« «c‡‡¼ vKŽ ·dAðË ¨ wŽUL²łù«Ë ÍœUB² ù« ¡UL½ù« ‚ËbMB WFÐU²« UdA« Æ W¹ËULM« ” dUÝ√ ” Wdý WŽuL−Ë —UM¹œ ÊuOK ©146® ¨ sOŽËdAL« s¹c¼ cOHMð WLO XGKÐË Æ w³O  ôü« Y¹b×ð ¨ lMBLK YU¦« j « d¹uDð ŸËdA sLCðË UN½Qý s w²« …—uD²L« W¦¹b׫ `Oýd²«  UuEM VOdðË ¨ WDš sL{ p–Ë ¨ ÃU²½ù« …œu‡‡łË WOL sO×ðË —U³G« W‡‡«“≈ Æ UNF½UB d¹uD² WO³OK« XMLÝù« Wdý WO³FAÐ WOŽUL²łù« WO³FA«  «œUOI« oM qH׫ dCŠË WOMNL« jЫËd«Ë  UÐUIM«Ë  «œU×ðô« ÊËRý sO√Ë ¨ Í“UGMÐ WM−KUÐ bŽUL« ÂUF« VðUJ«Ë ¨ WO³FAK w³FA« dLðRLUÐ WM−K« sO√Ë ¨ …—U−²«Ë œUB² ù«Ë WŽUMBK WUF« WO³FA« W¹dO¼UL−« Èb ULM« …dOHÝË ¨ WO³FAUÐ ŸUDIK WO³FA« WdA« sŽ »ËbMË ¨ …—UHUÐ Í—U−²« q¦LL«Ë ¨ vLEF«
‫أﺧﺒﺎر‬

6227 ‫ر اﻟﻌﺪد‬.‫ و‬1378 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻮاﻓﻖ‬24 ‫اﻷرﺑﻌﺎء‬

‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻐﺎزي‬ ŸUL²łô« w o«dLK WUF« WO³FA« WM−K« sO√ lÐUð Ø ÃË√ sOB ²L« l ¨ Í“UGMÐ WO³FAÐ ¡UŁö¦« f√ ÕU³ ÁbIŽ Íc« Æ Í“UGMÐ WM¹bL ÂUF« jD LK rzUI« l{u« ¨ ŸUDIUÐ W×KB Ÿd fOz—Ë ¨ WO³FAUÐ o«dL« V «d ŸUL²łô« r{Ë WM¹b d¹uDðË WOLMð “UNł …—«œ« WM− sO√Ë w½«dLF« jOD ²« cOHMð Í“UN−Ð sOB ²L«Ë sOÝbMNL« s‡‡ «œb‡‡‡ŽË ¨ Í“UGMÐ ¨ W¹—«œô« e«dL« d¹uDðË WOLMðË ¨ o«dL«Ë ÊUJÝô« UŽËdA —UL¦²Ýô«Ë —Ušœô« ·dBË Í—UIF« oOŁu²«Ë qO−²« W×KBLÐË Æ wÝbMN« Í—UA²Ýô« V²JL«Ë ¡UÐdNJK WUF« WdA«Ë Í—UIF« WM¹bL ÂUF« jD L« ÷«dF²Ý« ¨ ŸUL²łù« «c¼ ‰öš rðË jD L« qš«œ W¹uLM²«  UŽËdAL« cOHMð l «u b¹b×ðË ¨ Í“UGMÐ q³ÝË  UŽËdAL« Ác¼ sOÞuð tł«uð w²«  UÐuFB«Ë ¨ tł—UšË Æ UN²−UF WŽUL−« ÕËd‡‡Ð qLF«Ë œuN−« nO¦Jð vKŽ ‚UHðù« Èdł b Ë q qOcð qł√ s WUF«  «—«œô«Ë W¹cOHM²« …eNł_« sOÐ ÊËUF²«Ë W¹—UL¦²Ýô«Ë W¹uLM²«  UŽËdAL« sOÞuð Wł«uð b w²«  UÐuFB« Æ WO³FAUÐ …eNł_«Ë ÍbK³« ”d׫ “UNł —Ëœ WOL¼√ vKŽ bOQ²« r‡‡ðË ¡UM³«Ë wz«uAF« ¡UM³« …d¼Uþ s b׫ w ¨ Èdš_« WOD³C« Æ nU L«

‫وﻓﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﺼﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ‬ WM¹b bË sOMŁù« f√ ¡U vLEF« W¹dO¼UL−« q Ë Ø ÃË√ W¹Ë«e« WO³Fý sOÐ W√u²« qOFHð sL{ …—U¹“ w WOÐdGL« …dDOMI« Æ …dDOMI« W¹bKÐË dLðRL« sO√ ¨ wLUF« fKЫdÞ —UDLÐ ¨ bu« ‰U³I²Ý≈ w ÊUË Æ WO³FAUÐ o«dL«Ë ÊUJÝô« V «dË ¨ W¹Ë«e« WO³FA w³FA«

‫اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم‬ ‫ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك‬ WFÐU²L ¨ fKЫdDÐ bŠ_« ‰Ëô« f√ bIŽÔ ŸUL²ł≈ hBš Ø ÃË√ ”Ë—œ s WO½U¦« WIK×«Ë WOM¹b« Z«d³UÐ WIKF²L« U³Oðd²« ÊËRýË ·U Ëú WUF« W¾ON« U¼cHM²Ý w²« WO½UCd« ·U‡‡ Ë_« ‰öš ¨ vLEF« W¹dO¼UL−«  UŽ«–ù WUF« W¾ON« l ÊËUF²UÐ …Ue« Æ „—U³L« ÊUC— dNý ·U Ëú WUF« W¾ONK WO³FA« WM−K« sO√ ¨ ŸUL²łô« r‡‡{Ë W¹dO¼UL−«  UŽ«–ù WUF« W¾ON« …—«œ≈ WM− sO√Ë ¨ …Ue« ÊËRýË Æ WŽuLL«  UŽ«–ù«Ë WOzdL«  «uMI« Íd¹b s «œbŽË ¨ vLEF« ¨ œU‡‡‡ý—ù«Ë kŽu«Ë błUL« …—«œ≈ Íd¹b ŸUL²łô« r{ UL Æ …Ue« ÊËRýË ·U Ëú WUF« W¾ONUÐ ÂöŽù« V²JË  UŽ«–ù WUF« W¾ON« ÂuIð Ê√ vKŽ ŸUL²łô« «c¼ ‰öš ‚UHðô« rðË WOzdL« WOöŽù« WODG²UÐ  UO³FA«  UŽ«–«Ë vLEF« W¹dO¼UL−« WUF« W¾ON« Âe²Fð w²« WOM¹b« Z«d³«Ë WDA½_« lOL− WŽuLL«Ë ÊUC— dNý wUOË ÂU¹√ ¡UOŠù UN²U « ¨ …Ue« ÊËRýË ·U Ëú Æ r¹dJ« ʬdI« …Ëö²Ð tK«  uOÐ dOLFðË ¨ „—U³L«

‫دورة ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻟﺨﺮﻳﺠﺎت ﻛﻠﻴﺔ وﺛﺎﻧﻮﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت‬ …—Ëb‡‡« UOUŽU ¨ ¡UŁö¦« f‡‡√ ÕU³ fKЫdDÐ  √b‡‡Ð ØÃË√ wÝ«—b« ÂUFK  UM³K WÞdA« ÂuKŽ W¹u½UŁË WOK  U−¹d W¹bzUIF« Æ w×O 2010 ≠—ÆË 1378 ÂUF« s_« rIÐ WOLOKF²«  UÝRL« …bŠË ¨ …—Ëb« Ác¼ rEMðË ¨ nOI¦²«Ë W¾³F²UÐ ” —UFý X×ð ¨ W¹—u¦« ÊU−KUÐ ‰UBðù« V²JLÐ Æ ” q³I²L« sR½Ë d{U׫ wM³½ WOK  U³²M s W−¹dš © 100 ® u×½ …—Ëb‡‡‡« Ác‡‡¼ rCðË ed²ð WOHOI¦ð  «d{U× sOIK²OÝ ¨  UM³K WÞdA« ÂuKŽ W¹u½UŁË ÂuNHË ¨ W¹—u¦« ÊU−K« WdŠË ¨ VFA« WDKÝ ‰uŠ UNKL− w Æ WOMÞu«Ë sÞu« Èb ÍdO¼UL−« lL²−L« rO aOÝdð v≈ ¨ …—Ëb« Ác¼ ·bNðË Æ ÎU¹bzUIŽË ÎU¹dJ sNMOB×ðË ¨  U−¹d «

‫ﺗﻮاﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺎﻟﻠﺠﺎن اﻟﺜﻮرﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺒﻴﺎت‬ ∫ w¼ UÐU¦L« Ác¼Ë  «dLðRLUÐ W‡‡¹—u‡‡¦‡‡« ÊU‡‡−‡‡K‡‡«  U‡‡ÐU‡‡¦‡‡ ≠ mU³« ¨ ÊUMD³« WO³FAÐ WOÝUÝ_« WO³FA« Æ WOÝUÝ√ WÐU¦ ©20® U¼œbŽ  «dLðRLUÐ W‡‡¹—u‡‡¦‡‡« ÊU‡‡−‡‡K‡‡«  U‡‡ÐU‡‡¦‡‡ ≠ ¡UNIH«Ë W‡‡“Ë WMuÝ W‡‡O‡‡ÝU‡‡Ý_« WO³FA« Æ …dH−« WO³FAÐ  «dLðRLUÐ W‡‡¹—u‡‡¦‡‡« ÊU‡‡−‡‡K‡‡«  U‡‡ÐU‡‡¦‡‡ ≠ mU³« ¨ Í“UGMÐ WO³FAÐ WOÝUÝ_« WO³FA« Æ WOÝUÝ√ WÐU¦ © 32® U¼œbŽ  «dLðRLUÐ W‡‡¹—u‡‡¦‡‡« ÊU‡‡−‡‡K‡‡«  U‡‡ÐU‡‡¦‡‡ ≠ ¡«bNýË ¨ WM¹bL« ÊUd WOÝUÝ_« WO³FA« “Ë ·uK Íb‡‡O‡‡ÝË ¨ œd‡‡D‡‡L‡‡«Ë ¨ W‡‡¹Ë«e‡‡« b³Ž s‡‡Ð dLŽ “Ë ¨ ” …d‡‡ u‡‡Ð« “Ë ¨ “d‡‡ U‡‡½ Æ W¹Ë«e« WO³FAÐ ” rz«œ œuł “Ë ¨ ” e¹eF« WO³FAÐ  öO−FUÐ ” WODŽ ÊUMł ” WÐU¦ ≠ Æ fL « ◊UIM«  «dLðRLUÐ W‡‡¹—u‡‡¦‡‡« ÊU‡‡−‡‡K‡‡«  U‡‡ÐU‡‡¦‡‡ ≠ mU³«Ë ¨ UN³Ý WO³FAÐ WOÝUÝô« WO³FA« Æ WOÝUÝ√ WÐU¦ ©13® U¼œbŽ ÁcNÐ W‡‡¹—u‡‡¦‡‡« …u‡‡I‡‡« ¡U‡‡C‡‡Ž√ œb‡‡‡ł b‡‡‡ Ë Œ_« v‡‡≈ UNÐ «u¦FÐ  UO dÐ w ¨  UÐU¦L« ¨ W¹—u¦« ÊU−K« WdŠ fÝR …—u¦« bzU ÊuBK L« bM−« UËœ rN½QÐ ¡Uu«Ë bNF« sOB׫ Ÿ—b« rN½√Ë ¨ rOEF« `ðUH« …—u¦ WDKÝ ô Íc« VFA« WDKÝ d¹c−ð qł√ s Æ Á«u rN½QÐ ¨ bzUI« Œú rNðUO dÐ w «Ëb‡‡√Ë Íd‡‡O‡‡¼U‡‡L‡‡−‡‡« d‡‡J‡‡H‡‡U‡‡Ð ÊËd‡‡A‡‡³‡‡L‡‡« q‡‡Ýd‡‡« W¦U¦« WOLUF« W¹dEM« …U‡‡ŽœË ¨ dCšô« ÆwzUNM« ‚U²F½ù«Ë ’ö « W¹dE½

WM © 8 ® r‡‡ — W¹—u¦« ÊU−KUÐ ‰UBðù« Æ Wd×K wLOEM²« ¡UM³« ÊQAÐ —ÆË 1378 u¼ ¨ WOLOEM²« UOI²KL« Ác‡‡¼ b‡‡I‡‡ŽË —UÞ≈ sL{ wðQð WOLOEMð WOz«dł≈ …uDš Wd× wLOEM²« ¡U‡‡M‡‡³‡‡« …œU‡‡‡Ž≈ ‰ULJ²Ý≈ d¹uDð tM ·bN²L« ¨ W‡‡¹—u‡‡¦‡‡« ÊU−K« r−M¹ ULÐ Wd׫ VOUÝ√Ë  UO¬Ë Z«dÐ W¹—u¦« ÂUNL« WÝ—UL —uD¹Ë ¨ UN«b¼√Ë Æ UNÐ WÞUML« WOÝUÝ_« oË ¨ oOM²« ÊU− ¡UMÐ …œU‡‡Ž≈ Íd−ðË …œUŽù …b¹b−« WOKJON«Ë wLOEM²« qOb« Æ ÎUOUŠ …bL²FL« ¡UM³« d‡‡ U‡‡M‡‡F‡‡« —U‡‡‡O‡‡‡²‡‡‡š≈Ë “d‡‡‡‡ ¨ U‡‡N‡‡O‡‡ r‡‡²‡‡¹Ë uCŽ  U³ł«ËË ◊ËdAÐ We²KL«Ë WD³CML« …—«œù ¨ …—œUI«Ë WOŽ«u« W¹—u¦« ÊU−K« WdŠ WM−KUÐ oOM²« WM− ‰öš s Í—u¦« qLF« Æ wÝUÝ√ w³Fý dLðR qJÐ W¹—u¦« WO¬ ¨ WOLOEM²«  UOI²KL« Ác¼ g UMðË ‚UD½ w‡‡ W‡‡¹—u‡‡¦‡‡« ÊU‡‡−‡‡K‡‡« W¹uCŽ j³{  «dLðRLUÐË WOÝUÝ_« WO³FA«  «dLðRL« W¹uCF« r−Š b¹b×ðË ¨ WOłU²½ô«Ë WOMNL« Æ UNÐ wKFH« WOKLF«  «¡«d‡‡‡‡‡łù« –U‡‡ ‡‡ð≈ v‡‡K‡‡Ž …Ëö‡‡‡Ž wŽUL²łù« qUJ²« ‚ËbM w „«d²ýö —«dIK ÎUIË ¨ W¹—u¦« ÊU−K« WdŠ ¡UCŽ_ ¡UA½≈ ÊQAÐ —ÆË 1378 WM ©10 ® r — ZU½d³ öOFHð p‡‡‡–Ë ¨ ‚Ëb‡‡M‡‡B‡‡« «c‡‡‡¼ Æ Wd׫ —UÞ≈ w Í—u¦« q «u²« W¹—u¦« ÊU‡‡−‡‡K‡‡«  U‡‡ÐU‡‡¦‡‡ s‡‡ œb‡‡Ž ÊU‡‡‡Ë WOMNL«Ë WOÝUÝ_« WO³FA«  «dLðRLUÐ tIOMð ÊU− ¡UMÐ WOKLŽ e−½√ b ¨ WOłU²½ô«Ë Æ tÐ wKFH« W¹uCF« r−Š b¹b×ðË j³{Ë ¨

œU‡‡I‡‡F‡‡½≈ ¨ ÂU‡‡‡‡‡¹_« Ác‡‡‡¼ q‡‡ «u‡‡²‡‡¹ Ø ÃË√ ÊQAÐ ¨ W¹—u¦« ÊU−K WOLOEM²« UOI²KL« Æ UNÐ oOM²« ÊU− ¡UMÐ …œUŽ≈ …œUŽ≈ WOKLŽ vKŽ WdAL« WM−K«  œU√Ë W¹—u¦« ÊU−KUÐ ‰UBðô« w³²J Ê√ ¨ ¡UM³« UON½√ b ¨ TÞUA« Íœ«ËË ‚“d‡‡ w²O³FAÐ Æ sO²O³FA« w oOM²« ÊU− ¡UMÐ WOKLŽ WUË »ËbML WM−K« —œUB X×{Ë√Ë Ê√ ¨ ¡UŁö¦« f‡‡√ ¨ ¡U³½ú W¹dO¼UL−« WOKLŽ XN½√ ‚“d WO³FAÐ W¹—uŁ WM− ©13® Æ WOIOM²« UN½U− ¡UMÐ …œUŽ≈ ¨ Ë«eOł ¨ sž«dð ¨ WM¹bL« ‚“d ® w¼Ë ¨ w¼d−ð ¨ ÊËdDI« ¨  UDO³« ¨ qIM Íœ«Ë ¨ WMO²¹Ëe« ¨ WK¹Ëe« ¨ ‰Ëb− ¨ tLð Æ © V½«—_« Â√ ¨ t³²Ž WO³FAÐ W¹—uŁ WM− ©20® ÊQ‡‡Ð XU{√Ë ¡UMÐ …œUŽ≈ WOKLŽ XN½« b ¨ ¡wÞUA« Íœ«Ë Æ WOIOM²« UN½U− ¨ W{dI« ¨ …dO ¨ —U‡‡ √ ¨ „«d‡‡Ð ® w‡‡¼Ë  Ë—Uð ¨ W¹Ë«e« ¨ …bJý« ¨ ¡«d¼e« ¨ sždÐ ÊuOF« ¨ …Ë«eUð ¨ p¹—e½Ë ¨ WKI« ¨ W¹Ëe« ¨ ¨ ÊULð ¨ œu‡‡ b‡‡ u‡‡Ð ¨ WD ¨ W‡‡ Ëd‡‡×‡‡ ¨ Æ © Í—œ√ ¨ …—uBML«  UOI²KL« ÊQ‡‡Ð —œU‡‡B‡‡L‡‡« Ác‡‡¼  œU‡‡‡‡√Ë s d‡‡š¬ œb‡‡Ž w W¹—u¦« ÊU−K WLOEM²« ÊU− ¡UMÐ …œUŽù U¼œUIF½≈ q «uð ¨  UO³FA« Æ oOM²« ÊU−K WOLOEM²«  UOI²KL« Ác¼ Ê√ ÂuKF W‡‡O‡‡ÝU‡‡Ý_« WO³FA«  «d‡‡L‡‡ðR‡‡L‡‡U‡‡Ð W‡‡¹—u‡‡¦‡‡«  √b‡‡Ð ¨  UO³FAUÐ W‡‡O‡‡łU‡‡²‡‡½ô«Ë WOMNL«Ë …œUŽ≈ WOKLŽ ¨ w{UL« d U½ 20 Âu¹ cM V²JLÐ oOM²« WM− —«dI UIË Ác¼ ¡UM³«

‫ ﺷﻌﺒﻴﺎت اﻟﺠﻨﻮب‬- ‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﻬﻴﺸﺔ‬ U³¹d r²OÝ qLF« Ê√ ¨ WO³FAUÐ ¡U³½ú W¹dO¼UL−« WUË »ËbML Æ dš√ «—U lЗ√ qOGAðË VOdð w v≈ WœUI« WM« W¹«bÐ l qB²Ý WOłU²½ô« …—bI« Ê≈ ® ‰U Ë “10” ÃU²½≈ u¼ ·bN²L«Ë dNý q w VFJ d² ” 165—000” WM¹b v≈ tð«dBË  dÝ sOÐ WŠUL« wDGO VFJ d² sO¹ö ·U{√Ë ÆÆ©Æ  «uMÝ ÀöŁ ‰öš tłU²½« r²OÝ U u¼Ë bŽU« Ÿu³Ý« ‰öš wzUN½ qJAÐ ULNKOGAð r²OÝ sO²OU׫ sOð—UJ« Ê√ VFJL« d²L« s r−Š qJ WMOF V½Ë ÂU−ŠQÐ Ÿ«u½√ WLš Z²M² Ê√ v≈ —Uý√Ë ÆÆ l uLUÐ œułuL« d³² L« ‰öš s U¼b¹b×ð r²¹ XMOÐ YOŠ ¨ ‰Ud« W¹dFðË W¾O³« ÀuKð ÊQAÐ X¹dł√  UÝ«—œ …bŽ ¨ WOŽ«—e« l¹—UAL«Ë WOMJ« l «uL« sŽ bOFÐ  «—UJ« l u Ê√ Æ …dýU³ —«d{√ Í√ V³¹ôË

ŸËdA …—«œ≈Ë cOHMð “UN− WO³FA« WM−K« sO√ lÐUð Ø ÃË√ UdA«Ë l¹—UAL«Ë  «—«œù« Íd¹b s œbŽË W¹b¹b׫ ‚dD« …dH−« WO³FAÐ sOMŁô« ‰Ëô« f√ ÕU³ ÎUO½«bO ¨ “UN−K WFÐU²« WAON« W¹b¹b׫ pJ« o¹dÞ cOHMð ŸËdA w qLF« dOÝ ¨ V½ vKŽ WFÐU²L« Ác¼ ‰öš ·u u« rðË ÆÆ »uM−«  UO³Fý ≠ Æ UNO≈ q Ë w²« qŠ«dL«Ë ŸËdAL« «c¼ w “U−½ô« ÂUd« © Íd−׫ dJ« ®  «—U l «u ¨ WFÐU²L« XKLý UL ¨ …dH−« WO³FAÐ ¡«œu‡‡‡‡« ‰U³−« WIDMLÐ U¦¹bŠ X¾A½« w²« Æ t−²Mð Íc« ÂUd« WOŽu½Ë UNłU²½«Ë UNKLF WOË_« »—U−²«Ë l¹d« —UDI« WdA ÂUF« d¹bL« W¹—«œù« WM−K« sO√ œU√Ë  «—UJ« WU ≈ ŸËdAL …cHML« “UN−K WFÐU²« WUF«  ôËUILK …—bIÐ qLFK ÊUðe¼Uł ÊUð—U ¨ UOUŠ tO błuð l uL« ÊQÐ ¨ `‡‡{Ë√Ë Æ WŽU« w ÎUMÞ ©250® v‡‡≈ qBð …bŠ«uK WOłU²½«

‫اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺸﺒﺎب اﻟﻄﻮارق ﻳﺨﺘﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ‬ ‰u‡‡Š X‡‡H‡‡ «d‡‡ð v‡‡²‡‡« ÂU‡‡O‡‡ ‡‡« ‰ö‡‡‡š s‡‡ UNO «u{dŽ YOŠ UNzUMÐQÐ W−N²³ WŠU« v qLF²ð X½U v²« WL¹bI« UOM²IL« v²« Ë È—UNL« ÷ËdŽ  √bÐ ËÆÆÆv{UL« WŠUUÐ …dA²ML« ‚dH« ¡UMž l Xłe²« W‡‡F‡‡z«—  U‡‡Šu‡‡ p‡‡c‡‡Ð X‡‡K‡‡J‡‡ýË ËWO³FA« ·uOUÐ h‡‡ — Ë ¡UMž ‚—«u‡‡D‡‡« Õ«d‡‡‡ô È—UNL« rNuŠ nKðË WŁöŁ s d¦« —uC×Ð UN½UÝdË WIOýd« «—UG Ë «—U³ …U² Ë UÐUý sOÐ U ·ô« ËÈ—UÐË« WM¹bL …—ËU−L« oÞUML« s «Ë¡Uł ÊUłdNL« WOB ý r¹dJð rð ÂU² « v Æ√ V‡‡¹œô« vLUF« v‡‡z«Ëd‡‡« 2010 ÂUFK »U³ý s‡‡ Ÿ«b‡‡‡Ðô« Ÿ—b‡‡Ð v½uJ« rO¼«dЫ Âb rŁ d³ô« tIOIý tMŽ UNLK²Ý« ‚—«uD« »U³ý ÊUłdN  UOUF Ÿ—œ Êu—UAL« dLF bzUI« Œô« ‚—«uD« —UGô ‚—«uD« tH «uL Ë t‡‡ «d¹bIðË UL¹dJð¨ v«cI« Âb pc¨ÆÆÆÆr¼bzUI rN³× Ë WŽU−A« nOÝÆœ bOK  UOUFH« Ÿ—œ Êu—UAL« »U³AK t²¹UŽd v«cI« dLF Âö‡‡Ýô« Ÿ—œ «u‡‡b‡‡ ULÆÆÆrN dL²L« tLŽœ Ë v‡‡«c‡‡I‡‡« dLF bL× Œö‡‡‡  U‡‡O‡‡U‡‡F‡‡H‡‡« ÊU ÂU² « v Ë WO³OK« W{U¹dK t²¹UŽd W¦U¦« t‡‡‡ð—Ëœ v‡‡ ÊUłdNL« ÊUOÐ ÊUO³« «u½uJ¹ Ê« ‚—«uD« »U³ý töš s «Ëb¼UŽ U¼œuMł Ë s‡‡Þu‡‡« …ULŠ Ë …—u‡‡¦‡‡« ÊU‡‡Ýd‡‡ sÞË bŠ« Ë —UG« —UFý X×ð sOBK L« ÷ËdFÐ d¼U« vMH« qH׫ dL²Ý« Ë bŠ«Ë s WO —U²«  UB dUÐ Ë È—UNLK WŽuM² ÆW—UAL« ‚dH«

‫ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ أﺑﻮﻋﺬﺑﺔ‬// ‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬

ÁU−ð« UNc³¹ v²« tð«œuN− vKŽ ÁdJA½ Ë qJÐ W׳U½ …—Ëb‡‡‡« Ác‡‡¼ X½UJ »U³A« UNðUOUF ‚ö‡‡D‡‡½« ¡b‡‡Ð YOŠ fO¹UIL« ®® Ê«uMFÐ WOUIŁ …ËbMÐ UŠU³ bŠô« Âu¹  UUNÝ√ Ë WU ô« o³Ž sOÐ ‚—«uD« WUIŁ s dO³ œb‡‡‡Ž —u‡‡C‡‡×‡‡Ð Ë ÆÆ©© »U‡‡³‡‡A‡‡« ÆÆÆ‚u³ dOž Ë sOL²NL« ÊUJ ‰Ëô« ÂuO« s WOzUL« …d²H« U√ X—Uý d¼UÝ vM qH×Ð vLÝd« ÕU²²ô« Ë WIDMLUÐ WOMH« ‚dH« s b¹bF« tO  UŽUÝ v²Š WOMH«  ö‡‡ u‡‡«  dL²Ý« ÆqOK« s …dšQ² Âu¹ ÊU‡‡ ÊUłdNLK v½U¦« Âu‡‡O‡‡« v‡‡ Ë ÕU²²« rð bI UŠU³ ‰U³O½U¼ 2 sOMŁô« W²ÐU¦« WO«džuðuH« WOzuC« —uBK ÷dF WO³Fý s s¹—uBL« s b¹bF« W—UALÐ ÊU r¼“dЫ Ë f«bž Ë …UO׫ Èœ«Ë Ë UN³Ý rO¼«dЫ —uBL« Ë …d¹d « błU —uBL« Ë WÐcŽuЫ tK«b³Ž Ë vKŽ —uBM Ë W «eŽ Èu²Š« YOŠ VO³Š vKŽ Ë WLKÝ sÐ bUš Ë ¡«d×B«  UOULł —u vKŽ ÷dFL« —uB« iFÐ Ë lz«d« UNŁ«dð Ë UNðUOM²I —uC×Ð v —U²« À«d²« “d³ð v²« WO ¹—U²« Èœ«uÐ WOÐœô« Ë WOUI¦«  UOB A« iFÐ Æ…UO׫ WO³FA« WŠUUÐ Ë WOzUL« …d²H« v Ë WIDML« v‡‡U‡‡¼« s‡‡ dO³ œb‡‡‡Ž b‡‡A‡‡²‡‡Š« s¹b«  UO²H« Ë »U³A« sO—UAL« Ë s d¦« W—UALÐ s−N« ‚U³Ý «uK³I²Ý« ‰u uÐ b¹—Uže« XUFð YOŠ s−¼ ÊËdAŽ Ë WOÝËdH« v½UžQÐ WłËeL ‰Ëô« ezUH« v —U²« l−M« ÷—UF ÕU²²« rð rŁ WuD³«

ÊËUF²UÐ »U³AK vMÞu« fK−L« ÂU‡‡ « ÊUłdNL« WOMI²« Ë ôUBðö UO³O l WO³FAÐ ‚—«u‡‡D‡‡« »U³ý  U‡‡Ž«b‡‡Ðü YU¦« dNý s v½U¦« Ë ‰Ëô« vu¹ …UO׫ Èœ«Ë Ë WOMH«  U—UAL« tO XŽuMð ‰U³O½U¼ s WŽuL− ·«dýQÐ WO{U¹d« Ë WOÐœô« ‰öš s XËUŠ v²« Ë WOÐU³A«  UOUFH« ¡«d×B« vKŽ ¡uC« jOKð ÊUłdNL« «c¼ Ë UN ¹—Uð Ë UNŁ«dð Ë UNULł “«dЫ˨ WO³OK« UNzUH œbNð v²« d¼«uC« r¼« Ë UN½UJÝ bO — ÊUłdNL« «c¼ d³²F¹ Ë U¼—«dI²Ý« Ë ¡UM³ WOIOI׫ WL¼UL« ‰öš s vŁ«dð rŠö²« e¹eFð Ë bG« UO³O s b‡‡Š«u‡‡« b−U qLFUÐ Ë vMÞu« «c¼ d³²F¹ Ë ¨U «dý« d¦« bG« ÊuJ¹ Ê« qł« «d³M Ë …—UM ¨ WŁö¦« tð«—Ëœ v ÊUłdNL« ¡«d×B« ‚UAŽ Ë sOL²NL« Ë sO¦ŠU³K Ë ÀbŠ U q b dð …œU‡‡ r¹bI² WO³OK« UM²¹dO¼ULł s‡‡ WFI³« Ác‡‡¼ v‡‡ Àb‡‡×‡‡¹ qK ÊËœ œuN−«  dUEð YOŠ ¨ W³O³×« ·«dýö ÊU−KÐ dOCײ« Ë eON−²K qK Ë« WOöŽ« WM− pc Ë WFÐU²L« Ë rOEM²« Ë Âö‡‡‡Žô« q‡‡zU‡‡ÝË q‡‡ v‡‡ Àb‡‡×‡‡«  “d‡‡‡‡Ð« Œô« UM²FÐU² ‰öš s UMOI²Q WŽuM²L« –U²Ýô« ÊUłdNLK WOöŽô« WM−K« fOz— WHO× d¹d×ð sO« u¼ Ë vÝu bL× ØØ ôË« _∫ö‡‡zQ‡‡ UMŁbŠ Èc‡‡‡« …U‡‡O‡‡×‡‡« Èœ«Ë rdJý« ÊUłdNL« h ¹ ULO U« UMF rbł«u² bO« s WL¹d W¹UŽdÐ tK bL׫ Ë ÊUJ v«cI« dLF Âö‡‡‡Ýô« n‡‡O‡‡ÝØ —u‡‡²‡‡b‡‡« ÊUBI½ Ë« dOBIð È« ÊËœ t²¹UŽdÐ ÂU Èc«
‫أﺧﺒﺎر‬

6227 ‫ر اﻟﻌﺪد‬.‫ و‬1378 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻮاﻓﻖ‬24 ‫اﻷرﺑﻌﺎء‬

‫اﻷﺟﻨﺪة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أﺑﻌﺪ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬

oO{ ÈdÝ_« ‰œU³ð WIH ÕU−½ w

q_« Ê√ tK« UDŽ Âd√ WOKOz«dÝù«

’Uš W¹dO¼UL−« ≠…ež ”ULŠ W‡‡d‡‡Š w‡‡ ÍœU‡‡O‡‡I‡‡« b‡‡‡√ l½ULð ô t²dŠ Ê√ q¹Ëœd³« Õö

l Èd‡‡Ý_« ‰œU³ð WIH ÂULð≈ w ·dD« Ê√ v≈ ΫdOA sOOKOz«dÝù« UNU√ qO «dF« lC¹ s u¼ dšô« Æ…d q w UNKAHO Ê√ v‡‡≈ ÁU‡‡³‡‡²‡‡½ô« q‡‡¹Ëœd‡‡³‡‡« XHK¹Ë UNÞËdý w …d q qÞULð qOz«dÝ≈ b«Ë ÎU³UD ,WIHB« `−Mð ô w ÎôË√ t²uJŠ vKŽ jGCUÐ jOUý Æ”ULŠ WdŠ vKŽ fOË ·ô√ U‡‡N‡‡¹b‡‡ q‡‡‡O‡‡‡z«d‡‡‡Ý≈“∫‰u‡‡‡I‡‡‡¹Ë «udŠ s¹c« sOOMODKH« Èd‡‡Ý_« ô≈ UN¹b fO ”ULŠË rNOU¼√ s vË_«“∫ÎUHOC ,“jI bŠ«Ë dOÝ√ W³UDLÐ ‰œU³²« WOKLŽ sŽ Y¹b׫ q¹u×ðË ozUI׫ VK s ÎôbÐ u¼UOM²½ b«Ë jOUý ÂUŽu½ ÊUË ÆÆ“WOCI« Èb‡‡ d‡‡O‡‡Ý_« w‡‡K‡‡O‡‡z«d‡‡Ýù« Íb‡‡M‡‡−‡‡« jOUý œUFKł WOMODKH« WËUIL« jGCUÐ wMODKH« VFA« býU½ b ·UM¾²Ýô ¨”ULŠ WdŠ «œUO vKŽ sŽ ëd‡‡‡ù«Ë Èd‡‡Ý_« ‰œU³ð WIH

ëdù« qÐUI wMODK dOÝ√ n√ ÆtMЫ sŽ Êu¾A« w dO³ « Èd¹ t³½Uł s

ّ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪ ُﻣ‬ ‫ﺨﻠﺔ ﺑﺎﻵداب ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻤﺎن أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ‬ Æ W‡‡H‡‡¹d‡‡Þ W‡‡‡F‡‡‡ «Ë X‡‡‡‡O‡‡ U‡‡‡N‡‡‡½≈” t‡‡‡u‡‡‡ w‡‡Þ«d‡‡I‡‡L‡‡¹b‡‡« l u s —uB« aMÐ ÂU U UB ý Ê√ Ëb³¹ t½≈ ÍË— ‰U Ë ÆÊULd³K w½Ëd²Jô« l uL« w UNKLŠ rŁ UNEHŠË wŠUÐ≈ vFð X‡‡‡‡ Ë w‡‡‡ W‡‡łd‡‡×‡‡L‡‡« W‡‡‡F‡‡‡ «u‡‡‡« Ác‡‡‡‡¼ ¡U‡‡‡‡‡‡łË —U‡‡‡Þ≈ w‡‡‡ W‡‡‡O‡‡‡ŠU‡‡‡Ðô« l‡‡‡ «u‡‡‡L‡‡‡« V‡‡−‡‡×‡‡ W‡‡u‡‡J‡‡×‡‡« t‡‡O‡‡ ÆUNO »u‡‡žd‡‡L‡‡« d‡‡O‡‡ž X‡‡½d‡‡²‡‡½ô«  U‡‡¹u‡‡²‡‡×‡‡ b‡‡{ WKLŠ ‰uðUHOð  UuKFL« UOłuuMJðË  ôU‡‡B‡‡ðô« d‡‡¹“Ë b‡‡ŽËË q³ X½d²½ô« vKŽ WOŠUÐô« l «uL« WU V−×Ð ZM¹dO³LOÝ Æ ÊUC— dNý

wO½Ëb½ô« ÊULd³UÐ dðuO³LJ« UýUý X¦Ð ©√ » œ® ÆWbBUÐ »«uM«Ë sOOH×B« XÐU √ WF «Ë w WOŠUÐ≈ «—u

WËU× ¡U‡‡M‡‡Ł√ t‡‡½√ »u‡‡K‡‡ł U‡‡ðd‡‡U‡‡ł WHO× d‡‡‡– bI «Ëb‡‡łË ÊULd³« ‰ULŽ√ ‰Ëb‡‡ł vKŽ ·dF²« sOOH×B« WMzUJ«Ë fLKUÐ qLFð w²«Ë WOdD« WD×L«  UýUý Ê√ w½Ëd²J« l u v≈ Xu×ð b ÂöŽô« Wdž s »dIUÐ Æ“—UG sOI¼«dL” UNCFÐ W×{U «—u ÷dF¹ wŠUÐ≈ W‡‡I‡‡O‡‡ œ 15 …b‡‡‡‡L‡‡‡‡ —u‡‡‡‡‡B‡‡‡‡‡« Ác‡‡‡‡‡‡¼ ÷d‡‡‡‡‡‡Ž Èd‡‡‡‡‡‡‡łË Æ U‡‡‡‡ýU‡‡‡‡A‡‡‡‡« ‚ö‡‡‡‡‡žS‡‡‡‡‡Ð s‡‡‡O‡‡‡u‡‡‡¾‡‡‡‡‡‡L‡‡‡« ÂU‡‡‡‡O‡‡‡‡ q‡‡‡‡³‡‡‡‡ »e׫ s‡‡Ž V‡‡zU‡‡M‡‡« u‡‡¹—u‡‡Ý ÍË— s‡‡Ž WHO×B« XKI½Ë

‫رﻏﻢ ﻣﺸﺮوع اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻵﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻻﺷﻴﺊ‬ ّ ‫ﻳﻨﻘﺺ‬ ‫إﻻ أﻋﻤﺎر اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‬

ÆrNÐ ’U « WOŠUÐù« œ«uL« ‰Ë«bð s‡‡‡” t‡‡‡‡½S‡‡‡‡ d‡‡‡¹d‡‡‡I‡‡‡²‡‡‡K‡‡‡ U‡‡‡‡‡I‡‡‡‡‡ËË pKð r‡‡−‡‡Š b‡‡¹b‡‡×‡‡ð q‡‡O‡‡×‡‡²‡‡‡‡L‡‡« s‡‡‡O‡‡‡d‡‡‡−‡‡‡L‡‡‡« œb‡‡‡‡‡‡‡‡ŽË ¨œ«u‡‡‡‡‡‡L‡‡‡‡‡‡« Æ“r‡‡z«d‡‡−‡‡« Ác‡‡N‡‡Ð Êu‡‡u‡‡I‡‡¹ s‡‡¹c‡‡« Âb‡‡I‡‡²‡‡«” Ê≈ ‰b‡‡F‡‡« …—«“Ë ‰u‡‡I‡‡ðË dO³ qJAÐ r¼UÝ b włuuMJ²« Æ“WOŠUÐù« œ«uL« ÃU²½≈ …œU¹“ w

n‡‡M‡‡F‡‡« Èu‡‡²‡‡‡‡ w‡‡‡‡Ë ¨W‡‡‡O‡‡‡ŠU‡‡‡Ðù« ¨‰U‡‡‡H‡‡‡Þ_« ‰ö‡‡G‡‡²‡‡ÝU‡‡Ð j‡‡³‡‡ðd‡‡L‡‡« Æ“rNOKŽ wM−« ¡«b²Žô« rz«dłË Íc« bOŠu« ¡wA« Ê≈ özU lÐUðË «dOA ¨U¹U×C« sÝ u¼ iH M¹ Æ“‰u³I dOž d‡‡_« «c‡‡¼” Ê√ v‡‡≈ WNł«u WÐuF d¹dI²« fJF¹Ë vKŽ …dDO«Ë ‰U‡‡H‡‡Þ_« ‰öG²Ý«

b‡‡N‡‡ý ∫©w‡‡‡‡‡‡‡‡≈® œ«u‡‡‡L‡‡‡« —U‡‡‡A‡‡‡²‡‡‡½« W U « WOŠUÐù« ¨‰U‡‡‡‡‡‡‡‡H‡‡‡‡‡‡‡‡Þ_U‡‡‡‡‡‡‡‡Ð nMF« Èu‡‡²‡‡‡‡Ë ‰öG²ÝUÐ j³ðdL« ¡«b‡‡²‡‡Žô«Ë dBI« rNOKŽ w‡‡‡‡M‡‡−‡‡« “UO ¹—Uð” UbIð U‡‡‡‡‡‡¹ôu‡‡‡‡‡‡« w‡‡‡‡‡‡ UL³Š ¨…bײL« ÂUF« wŽbL« d– Æ—b‡‡‡‡u‡‡‡‡¼ p‡‡‡‡‡‡‡¹—« —b‡‡‡‡u‡‡‡‡¼ ‰U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Ë ÷d‡‡‡‡‡Ž ¡U‡‡‡‡‡‡‡M‡‡‡‡‡‡‡Ł√ W‡‡‡O‡‡‡−‡‡‡O‡‡‡ð«d‡‡‡²‡‡‡Ýô« v‡‡‡‡Ë_« W‡‡O‡‡M‡‡Þu‡‡« d‡‡‡‡E‡‡‡‡ŠË l‡‡‡‡M‡‡‡‡L‡‡‡‡ ‰UHÞ_« ‰öG²Ý« t½≈ ¨”d−½uJ« v≈ UNÐ YFÐ w²« “WMü« WuHD«” ŸËdA ‚öÞ≈ cM  UIOIײ«  b‡‡N‡‡ý 2006 ÂU‡‡‡Ž dBI« r‡‡z«d‡‡ł w‡‡  U‡‡L‡‡U‡‡×‡‡L‡‡«Ë Æ“w‡‡‡‡«—œ qJAÐ WOUM² …œU‡‡‡‡‡¹“” ‰b‡‡F‡‡« …—«“u‡‡‡‡Ð ‰u‡‡¾‡‡‡‡L‡‡« ·U‡‡‡‡{√Ë UC¹√ U½bNý n‡‡Ýú‡‡” WOJ¹d_« œ«u‡‡L‡‡« l‡‡¹“u‡‡ð w‡‡ W‡‡O‡‡ ‡‡¹—U‡‡ð …œU‡‡‡‡¹“

‫ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث‬: ‫ﻣﻮراﻟﻴﺲ ﻳﻘﻮل‬ ‫اﻧﻘﻼب ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد‬ ‫ﺳﻔﺎرة أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻬﺎ‬ wHOu³« fOzd« sý ∫©w‡‡≈® vKŽ UŽ–ô Uu−¼ fO«—u uH¹« VUÞ UL ¨…b‡‡×‡‡²‡‡L‡‡« U‡‡¹ôu‡‡« ‰uŠ ÊUOÐ —«b SÐ …bײL« r_« vKŽ «œbA “Â_« ÷—_«” ‚uIŠ œ—«u‡‡L‡‡« v‡‡K‡‡Ž ÿU‡‡H‡‡×‡‡« …—Ëd‡‡‡‡{ ÆVK« s UN²¹ULŠË WOFO³D«  UdŠ q‡‡ Ê≈ f‡‡O‡‡«—u‡‡ ‰U‡‡‡ Ë UJ¹d√ ‰Ëœ UNðbNý w²« »öI½ô« …—UH« s …dÐb X½U WOMOðö«  U¹ôu«” Ê√ v≈ «dOA ¨WOJ¹d_« ÂbF UÐöI½« bNAð r …bײL« Æ“U‡‡N‡‡Ð W‡‡O‡‡J‡‡¹d‡‡√ …—U‡‡‡H‡‡‡Ý œu‡‡‡‡łË f‡‡O‡‡zd‡‡«  U‡‡×‡‡¹d‡‡B‡‡ð  ¡U‡‡‡‡‡‡łË Á«—u‡‡²‡‡b‡‡« …œU‡‡N‡‡ý tLKð b‡‡F‡‡Ð s‡‡O‡‡M‡‡Łô« U‡‡¼U‡‡I‡‡√ W‡‡L‡‡K‡‡ ‰ö‡‡‡š w‡‡H‡‡O‡‡u‡‡³‡‡« »uFý ÕUHJ «e‡‡‡—” Á—U³²ŽUÐ Ê«u‡‡‡š ÊU‡‡‡ÝË u‡‡¹u‡‡ w²FUł s‡‡ W¹d H« w‡‡²‡‡« W‡‡O‡‡M‡‡O‡‡²‡‡M‡‡ł—_« Ê«u‡‡‡‡š ÊU‡‡‡Ý W‡‡M‡‡¹b‡‡ w‡‡‡ p‡‡‡‡–Ë “W‡‡O‡‡M‡‡O‡‡ðö‡‡« U‡‡J‡‡¹d‡‡√ Æ©—uÝudO® Wd²AL« »uM−« ‚u‡‡Ý ‰Ëœ ¡ULŽ“ WL ÂuO« nOC²ð b{ ÕUHJ« sŽ wK ²« ÂbFÐ tU√ sOFL²−L«  U¾ fO«—u VUÞË ÆWOMOðö« UJ¹d√ »uFý qUJðË rŠö²Ð —«d{ù« œuð w²«  U¹—uÞ«d³ô« —Uý«Ë ¨WOMOðô ‰Ëœ w W¹dJF« U¼bŽ«u dAMÐ …bײL«  U¹ôu« ÂUO bI²½«Ë wËb« bIM« ‚ËbMBÐ ‰u¾ wM¦¹ UbMŽ “oKI«Ë fłu²«“‡Ð dFA¹ t½√ v≈ Æp– ¡«—Ë U «d√ „UM¼ Ê√ „—b¹ t½_ ¨WOUL« U¼œ—«uL UOHOuÐ …—«œ≈ vKŽ “Â_« ÷—_« ‚uIŠ” aOÝd² ÊUOÐ —«b‡‡ S‡‡Ð …bײL« r‡‡_« VUÞ pc ÆVNM«Ë VKK X{dFð Ê√ bFÐ rOK ù« w WOFO³D« œ—«uL« vKŽ ÿUH×«Ë UM¹b Ê√ UUŽ 60 cM  d √ …bײL« r_«” …dšUÝ W−N w fO«—u ‰U Ë …bײL« r_« Xd²Ž« k׫ s×” ·U{√Ë “UM¹b sJ¹ r UNK³ Ë ¨U uIŠ ¨“UN uIŠ ‰uŠ ÊUOÐ —«b ù Êü« v²Š W³ž— W¹√ b³ð r UN½√ ô≈ Â_« ÷—_UÐ Æ“WOFO³D« œ—«uL« w rUF« q√ w¼ WOMOðö« UJ¹d√” lÐUðË

‫ﺧﺒﻴﺮ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ‬ ‫وﻳﻜﻴﻠﻴﻜﺲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب‬ ‫ﻓﻮر ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ أﻣﺮﻳﻜﺎ‬ «—UD b‡‡Š√ w‡‡  UŽU WOJ¹d_«  UDK« XÐu−²Ý« ∫©w‡‡‡≈® ‰öš dA½ Íc‡‡‡« ¨“f‡‡J‡‡O‡‡K‡‡J‡‡¹Ë” l uLÐ  UO−dÐ dO³š ¨wÝdOłuO½ ÆÊU²½UG√ w‡‡ »d‡‡×‡‡« s‡‡Ž W‡‡¹d‡‡Ý W¹dJŽ o‡‡zU‡‡ŁË WO{UL« ÂU‡‡‡¹_« qI²Ž« ¨»u‡‡³‡‡K‡‡O‡‡Ð√ »u‡‡U‡‡ł Ê√ ©e‡‡L‡‡¹U‡‡ð „—u‡‡¹u‡‡O‡‡½® WHO× X‡‡×‡‡{Ë√Ë bFÐ W‡‡O‡‡J‡‡¹d‡‡_« „—U‡‡‡L‡‡‡−‡‡‡« ¡ö‡‡‡L‡‡‡Ž q‡‡³‡‡ s‡‡‡  U‡‡‡ŽU‡‡‡Ý Àö‡‡‡‡Ł …b‡‡‡L‡‡‡ t «u‡‡‡N‡‡‡łËË ¨…b‡‡×‡‡²‡‡L‡‡«  U‡‡‡‡¹ôu‡‡‡‡« v‡‡‡‡≈ W‡‡O‡‡ł—U‡‡š W‡‡‡K‡‡‡Š— s‡‡‡ t‡‡‡ðœu‡‡‡Ž ÆZ‡‡½U‡‡Ý√ ÊU‡‡O‡‡u‡‡ł t‡‡‡‡ÝR‡‡Ë ¨“f‡‡J‡‡O‡‡K‡‡O‡‡J‡‡¹Ë” l‡‡ t‡‡½ËU‡‡F‡‡ð ÊQ‡‡A‡‡Ð t‡‡K‡‡¾‡‡Ý√ „—UL−« ¡öLŽ Ê√ sOMŁô« Âu‡‡¹ WHO×B« l WKÐUI w »uKOÐ√ ‰U‡‡ Ë »«u−²Ýô« ‰öš ÁËœb‡‡¼Ë ¨tOU×LÐ ‰UBðö t t dH« WŠUð≈ «uC— ÆWOł—U « t‡‡ðö‡‡Š— bFÐ …bײL«  U‡‡¹ôu‡‡« v‡‡≈ œU‡‡Ž ULK tUI²ŽUÐ ¨tð“u×Ð X½U nð«u¼ WŁöŁË ‰UIM« t³ÝUŠ «Ë—œU „—UL−« uHþu Ê√ v≈ —Uý√Ë w UŽuD² «dO³š qLF¹ t½√ v≈ U²ô ¨tЫu−²Ý« bFÐ nð«uN« …œUŽ≈ «uC—Ë ÆW¹dJF« ozUŁu« dAMÐ WK vKŽ fO tMJË ¨dNý√ WFCÐ cM “fJOKOJ¹Ë”  UIOIײ« vKŽ ôU¦ bF¹ »uKOÐ√ »«u−²Ý« Ê√ ©eL¹Uð „—u¹uO½®  “dÐ√Ë dNA« s 25 w “fJOKOJ¹Ë” dA½ cM WOJ¹d_«  UDK« UN¹d−ð w²« s ¨ÊU²½UG√ w »d׫ sŽ W¹dJŽ WIOŁË n√ 90 s d¦√ ¨ÂdBML« ÆUN³¹dð sŽ sOu¾L« v≈ q u²« qł√
‫أﺧﺒﺎر‬ ƃŢŰ !! ‫اﻟﺴﻼم اﻟﻤﻔﻘﻮد‬ ÁœuIð Íc‡‡« wKÞ_« nKŠ WOJ¹d_« …bײL« U‡‡¹ôu‡‡« tJOJHð ÷d‡‡²‡‡H‡‡L‡‡« s‡‡‡ ÊU‡‡‡‡ © u‡‡‡Ý—«Ë ® nKŠ pOJHð bFÐ  UOMOFð W‡‡¹«b‡‡Ð w‡‡ …dýU³ »U‡‡³‡‡ÝQ‡‡ ¨ v‡‡N‡‡²‡‡M‡‡L‡‡« Êd‡‡‡I‡‡‡« X«“ ¨ ÎUÝUÝ√ Áœu‡‡łËË tKOJAð œU×ðö wÝUO« pOJH²« l Ê«bK³« WŽuL−Ë w²OOu« w W¹uCM X½U w²« d‡‡š_« V‡‡O‡‡ðd‡‡²‡‡« q‡‡‡þ s‡‡‡J‡‡‡åu‡‡‡Ý—«Ë ò w‡‡‡‡ÐË—Ë_« w‡‡J‡‡¹d‡‡_« w‡‡Ðd‡‡×‡‡«  UÝUO«  b‡‡‡‡‡łË√˨ ÎU‡ L‡‡zU‡‡ wÐË—Ë_« sO³½U−« w W³ UF²L« YOŠ «œb‡‡ł ¡«b‡‡Ž√ wJ¹d_«Ë Ê«b‡‡K‡‡Ð v‡‡K‡‡Ž U‡‡N‡‡U‡‡L‡‡²‡‡¼« e‡‡d‡‡ð W Uš WHBÐ Y‡‡U‡‡¦‡‡« r‡‡U‡‡F‡‡«  UÝUO« pKð WLłdð XLðË WKUA« »Ëd‡‡×‡‡« …—u‡‡‡ w‡‡ W¹«bÐ cMË wKÞ_« UNMý w²« Êd‡‡I‡‡« «c‡‡‡¼ s‡‡ ‰Ë_« b‡‡I‡‡F‡‡« Î ¦ bNý YO×Ð Â2001 ÂUF« ö VFA« b{ »Ëd׫ pKð vË√ WO×{ V‡‡‡¼– Íc‡‡‡« w‡‡½U‡‡G‡‡_« Ác¼ ÁcOHMð r‡‡ð qUý Âu−N …b‡‡¹b‡‡ł W‡‡D‡‡U‡‡¹ X‡‡×‡‡ð …d‡‡‡L‡‡‡« ¨ »U‡‡‡‡¼—ù« W×UJ U‡‡¼u‡‡L‡‡ÝÔ√ ÎU‡C‡‡¹√ r‡‡ð U‡‡N‡‡ÝU‡‡Ý√ v‡‡K‡‡Ž w‡‡²‡‡« VFA« b{ dš√ »ËdŠ cOHMð X×ð 2003 ÂUF« w w «dF« lÞU qJAÐË UN½öDÐ X³Ł lz«—– s …bŽ  «uMÝ bFÐ jI fO  U«d²Žô« v«u²ð YOŠ ≠ UNMý Âb‡‡F‡‡Ð  U‡‡E‡‡×‡‡K‡‡« Ác‡‡‡¼ v‡‡²‡‡ŠË qÐ »d׫ pKð WOŽdýË WO½u½U ŒË—U ‰Ë« ‚öÞ≈ q³ Ë ÎUC¹√Ë [Wd³H« ] YOŠ UNO wKÞ√ W‡‡‡œ_« q‡‡ w‡‡ W‡‡×‡‡{«Ë X‡‡½U‡‡ WOJ¹dù« …—«œù« UN² UÝ w²« ¡«uÝ ≠ U‡‡¼“u‡‡— qJÐ WIÐU« d³Ž Ë√ ÆÆÆ s‡‡_« fK− d³Ž WOKOKC²« WOöŽù«  öL׫ XžuÝË ò ¨ »d×K XłË— w²« »U‡‡×‡‡ « Èb‡‡‡ UN²OŽËdA å ÊËd¹b¹ s¹c«  ô«dM−«Ë —«dI« }  «d−Š s …œU‡‡Ž „—UFL« Í√d‡‡« s‡‡Ž Ϋb‡‡O‡‡F‡‡ÐË ¨ { WIKG u¼ ULË °° ‰U׫ WFO³DÐ ÂUF« wKÞ_« »Ëd‡‡Š ÊS‡‡ œu d w²« ‚«d‡‡F‡‡«Ë ÊU²½UG√ b{ qOð ¡U‡‡b‡‡«  UOHMŠ ‰«e‡‡‡ðô ÆÆ  UE×K« Ác‡‡¼ v²ŠË UNO ÊuO½bL« U¹U×C« jI¹ YOŠ Íc‡‡«Ë Ϋb‡‡ł —uD²L« ÕöUÐ ·dŽU W³I× ÎUBB ÊU s¹dJFL« sOÐ …œ—U³« »d×UÐ u‡‡Ý—«Ë Ë« w‡‡Ðd‡‡G‡‡«Ë w‡‡ d‡‡A‡‡« ÊËœ  «d‡‡zU‡‡D‡‡U‡‡Æ w‡‡‡‡‡‡Þ_«Ë W‡‡¹—U‡‡D‡‡A‡‡½ù« q‡‡ÐU‡‡M‡‡I‡‡«Ë —U‡‡O‡‡Þ  «d‡‡‡zU‡‡‡D‡‡‡«Ë a‡‡‡‡¹—«u‡‡‡‡B‡‡‡‡«Ë ¨ Ø 52 Ø» “«d‡‡Þ s W öLF« b{ Xb ²Ý« WO−Oð«d²Ýù« »—UI¹ UL sOO «dF«Ë ÊUG_« ÊU ULK¦K UULð «u‡‡‡Ž√ 9‡‡‡« nKŠ pOJHð ÷d‡‡²‡‡H‡‡L‡‡« s‡‡ ¡UH²½« bFÐ U½dý√ UL wKÞ_« »Ëd׫ pKð ÊS ¨ tO≈ WłU׫ Ê« ÎU‡ C‡‡¹√ ÷d‡‡²‡‡H‡‡L‡‡« s‡‡ ÊU‡‡‡ vzUN½Ë Í—u‡‡‡ qJAÐË n u²ð UNÐU³Ý« ·UAJ½«Ë ÕUCH½« bFÐ WO½u½U ôË WOŽdý sJð r w²« sOOL√ sOËR  U«d²ŽUÐË fJO r‡‡¼d‡‡š¬ fO sOIÐUÝ qUA« —Ub« W×KÝ√ g²H Îôb³ Æ¨Æ ‚«dF« w WuŽeL«  ô«d‡‡M‡‡ł œËU‡‡F‡‡¹ n‡‡ u‡‡²‡‡« s‡‡ ‰u³Þ ‚œ u‡‡ðU‡‡M‡‡« w‡‡ »d‡‡×‡‡« u¼Ë d‡‡š¬ ÂU‡‡½ bKÐ b{ »d׫ w tMŽ XHAU u¼Ë ¨ Ê«d‡‡¹≈  U×¹dBð sOO{UL« sOuO« ÊU‡‡—_« W¾O¼ fOz— [ su ] Ê√ UNO d‡‡– w‡‡²‡‡« Wd²AL« WDš t¹b wJ¹dù« gO−« ÍdJŽ q‡‡L‡‡Ž s‡‡A‡‡ …e‡‡¼U‡‡ł Íc« d‡‡_« u¼Ë °° Ê«d‡‡¹≈ b{ ÊQÐ ‰uI«v≈ sO³ «dLUÐ lœ WKŠd gOF¹ ‰«e‡‡‡‡¹ô r‡‡U‡‡F‡‡« °°œuIHL« Âö« ‫ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻛﺤﻴﻞ‬

6227 ‫ر اﻟﻌﺪد‬.‫ و‬1378 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻮاﻓﻖ‬24 ‫اﻷرﺑﻌﺎء‬

‫ﺳﺎرة ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ أوﺑﺎﻣﺎ‬ ¨sOUÐ …—UÝ XU ∫©w‡‡® VBML WIÐU« W×ýdL« w‡‡J‡‡¹d‡‡_« f‡‡O‡‡zd‡‡« V‡‡zU‡‡½ Í—u‡‡N‡‡L‡‡−‡‡« »e‡‡‡×‡‡‡« s‡‡‡Ž WOÝUzd« U‡‡ÐU‡‡ ‡‡²‡‡½ô« w‡‡ f‡‡‡O‡‡‡zd‡‡‡« Ê√ ¨…d‡‡‡‡‡O‡‡‡‡‡š_« vKײ¹ ô” U‡‡‡U‡‡‡ÐË√ „«—U‡‡‡‡Ð œËb‡‡×‡‡« sOQ² “…√d‡‡−‡‡U‡‡Ð Æ…d‡‡‡−‡‡‡N‡‡‡« W‡‡K‡‡J‡‡A‡‡ q‡‡‡‡‡ŠË X½d²½ù«  U×H XK UMðË f√ WO½Ëd²Jù« l «uL«Ë Èb‡‡Šù s‡‡O‡‡U‡‡Ð  U‡‡×‡‡¹d‡‡B‡‡ð ¨b‡‡‡Š_« W‡‡O‡‡zd‡‡L‡‡«  «u‡‡M‡‡I‡‡« sŽ U‡‡N‡‡O‡‡ X‡‡‡F‡‡‡«œ w‡‡‡²‡‡‡«Ë ÆWOŽdA« dOž …d−N« r¹d−² ¨d¹ËdÐ ÊU¹ ¨U½Ëe¹—√ W¹ôË WLUŠ œuNł fu® WD×L Y¹bŠ w WIÐU« UJÝô√ W‡‡¹ôË WLUŠ XU Ë UMOz— U‡‡N‡‡O‡‡≈ dI²H¹ w‡‡²‡‡« …√d‡‡−‡‡U‡‡Ð wKײð d‡‡¹Ëd‡‡Ð ÊU‡‡‡¹” ∫©“u‡‡O‡‡½ wMÞ«u j‡‡I‡‡ fOK ¨s‡‡O‡‡O‡‡J‡‡¹d‡‡_« q‡‡J‡‡ UN¹b³¹ Ê√ V‡‡−‡‡¹ ÊU‡‡‡Ë sOMIð v‡‡K‡‡Ž q‡‡L‡‡F‡‡«Ë U‡‡‡½œËb‡‡‡Š s‡‡O‡‡Q‡‡²‡‡Ð s‡‡O‡‡L‡‡²‡‡N‡‡L‡‡« r‡‡‡¼ U‡‡‡½Ëe‡‡‡¹—√ Æ“V‡‡F‡‡A‡‡« q‡‡J‡‡ W‡‡U‡‡Ž W‡‡³‡‡ž— w‡‡¼ U‡‡L‡‡½≈Ë j‡‡I‡‡ W‡‡O‡‡Žd‡‡A‡‡« …d‡‡−‡‡N‡‡« w d¹ËdÐ UUÐË√ rŽb¹ r «–≈ t½√ WEU×L« —uðUMO« X×{Ë√Ë œuMÐ iFÐ oOKFð v≈  œ√ w²« œuM³« iFÐ sŽ dE׫ ld UNOŽU  U¹ôu« nK² w sOEU×L« ÊS ¨U½Ëe¹—QÐ ’U « …d−N« Êu½U ÆUN½uLŽbOÝ WOJ¹d_«

‫ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ إﻃﻼق ﺷﺎﻟﻴﻂ‬ Æ…ež ŸUD ÁU−ð …dO³ …bMł√ qG²ð qOz«dÝ≈ Ê√ v‡‡≈ dOA¹Ë cHM² …ež w jOUý œUFKł œułË ŸUD —UBŠ W Uš …bMł_« Ác¼ UNðbMł√ sL{ s t½√ ΫbR ,…ež WËU×Ë …e‡‡ž ŸUD qB ÎU‡C‡‡¹√ ÆtMŽ wK ²«Ë WOÐdF« ‰ËbUÐ tDЗ ÊËR‡‡A‡‡« w‡‡ d‡‡O‡‡³‡‡ ‡‡« n‡‡O‡‡C‡‡¹Ë Ê√ Êu‡‡ËU‡‡×‡‡¹ r‡‡¼“∫W‡‡O‡‡K‡‡O‡‡z«d‡‡Ýù« s »ËdNK Ãd Í√ sŽ «u¦×³¹ Ê√ v‡‡‡≈ ÎU‡‡²‡‡ô ,“W‡‡I‡‡H‡‡B‡‡« Ác‡‡‡¼ UNH «u ÊuKG²¹ sOOKOz«dÝù« UN½√ `‡‡{u‡‡¹Ë ÆÆ—U‡‡B‡‡×‡‡« oOOC² WIH j‡‡‡Ð— …d‡‡‡ q‡‡ w‡‡ ‰ËU‡‡×‡‡ð w wN WMOF WO−Oð«d²ÝSÐ ‰œU³²« bMŽ jOUý WIH qBHð …d q Î zU , U{ËUHL« w ¡b³« ÊU“∫ö ŸUb« d¹“u oÐUÝ ·«d²Ž« „UM¼ Ê√ U‡‡‡½œ—√ u‡‡ tO ‰U‡‡ wKOz«dÝù« p– UMKFH t²OÐ w jOUý  U³¹ Æ“‰œU³²« WIH ÂULð≈ b¹d½ ô UMMJ …b‡‡M‡‡łô« Ê√ t‡‡K‡‡« U‡‡D‡‡Ž bI²F¹Ë ‚ö‡‡‡Þ≈ s‡‡‡ b‡‡‡F‡‡‡Ð√ W‡‡O‡‡K‡‡O‡‡z«d‡‡Ýù« Ϋb‡‡R‡‡ ,j‡‡O‡‡U‡‡ý œU‡‡F‡‡K‡‡ł Õ«d‡‡‡‡Ý q Êu‡‡F‡‡C‡‡O‡‡Ý s‡‡O‡‡O‡‡K‡‡O‡‡z«d‡‡Ýù« Ê√ …e‡‡ž ŸU‡‡D‡‡I‡‡Ð qOJM²K  «—d‡‡³‡‡L‡‡« ÆÁ—UBŠ —«dL²Ý«Ë

rN¹b sOOKOz«dÝù« Ê√ ÎU×{u Ϋbł

‫ﺟﻨﺮال روﺳﻲ ﻳﺮى أن ﻏﺰو أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺎﻗﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‬ Íu‡‡−‡‡« ‰«e‡‡‡‡‡½ù« «u‡‡‡ b‡‡zU‡‡ ‰U‡‡‡ ©√ » œ ® Ê≈ ·u‡‡½U‡‡U‡‡ý d‡‡O‡‡L‡‡¹œö‡‡ ‰«d‡‡M‡‡−‡‡« W‡‡O‡‡ÝËd‡‡« …bײL«  U‡‡‡¹ôu‡‡‡« W‡‡U‡‡Že‡‡Ð w‡‡Ëb‡‡« n‡‡U‡‡×‡‡²‡‡« «d‡‡O‡‡A‡‡ ÊU‡‡²‡‡‡‡½U‡‡G‡‡√ w‡‡‡ t‡‡‡‡«b‡‡‡‡¼√ o‡‡I‡‡×‡‡¹ r‡‡‡ ÆWIDML« w‡‡ «b‡‡O‡‡I‡‡F‡‡ð œ«œ“« l‡‡{u‡‡« Ê√ v‡‡‡≈ UOÝË—” …UM tF tðdł√ —«uŠ w ·u½UUý Õd Ë s V×M²Ý nUײ«  «u ” ÊQÐ W¹—U³šù« “24 WŁöŁË bŠ«Ë ÂUŽ sOÐ ÕË«d²ð …d² ‰öš ÊU²½UG√ Æ“UN«b¼√ s Í√ oOI×ð w XKA Ê√ bFР«uŽ√ ” W‡‡‡U‡‡‡Ë U‡‡N‡‡²‡‡K‡‡I‡‡½ w‡‡²‡‡« t‡‡ðU‡‡×‡‡¹d‡‡B‡‡ð w‡‡‡ È√—Ë  «u‡‡ ‰U‡‡L‡‡Ž√ Ê√ W‡‡O‡‡ÝËd‡‡« ¡U³½ú ” w²Ýuu½ U WIDML« w l{u« bOIFð v≈  œ√ nUײ« ÆUC¹√ UOÝË— w l{u« vKŽ w³KÝ qJAÐ d‡‡Ł√ WO½UG_«  «—b L« V¹dNð ‰bF œ«œ“«” ∫·U{√Ë dFA½ s×½Ë ¨ ęĕ£ W³MÐ U½œöÐ w‡‡{«—√ d³Ž Æ“wU׫ X u« w pcÐ

‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻳﻘﻮل إﻧﻪ أﺻﻴﺐ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎش‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﻗﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ ﻃﻬﺮان‬ ‫ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻓﻮﺿﻰ دوﻟﻴﺔ‬

fOzd« VUD lOL−Ð XK³ ÆUUÐË√ „«—UÐ wJ¹d_« wIMŠ —UŁ√ U d¦√” ∫·U{√Ë UNOKŽ UMF Ë w²« WIOŁu« Ê√ u¼ hM¹ ÊU‡‡ Ê«d‡‡‡¹≈Ë UOdðË l‡‡ ‰U w²« ◊UIM« vKŽ UOdŠ q u²« UMOKŽ sOF²¹ t½√ UUÐË√ Æ“U¼U½e−½√ b Ë ¨UNO≈ v≈ d_« «c¼ ‰u×ð” ∫b√Ë v≈ ‰uײ¹ Ê√ s ôbÐ UÐuIŽ Æ“‚UHð« ÊU‡‡ «–≈ ‰¡U‡‡‡‡‡‡ð√” ∫—U‡‡‡‡ý√Ë Âö‡‡‡‡« w‡‡ Êu‡‡K‡‡Q‡‡¹ ”U‡‡M‡‡« w Êu³žd¹ r‡‡N‡‡½√ Ë√ WIOIŠ d¹d³² rzUI« —«dI²Ýô« ÂbŽ uł vKŽ ¡UIÐù« Æ“bð ‚d U¼œUH ¨WOKKOUOJ W¹dE½ ∫özU² ¨“ UÐuIFUÐ sƒ√ ô U½√” ∫`{Ë√Ë fK−ð r «–≈ “ UŽ«eM« qŠ UMJL ÊuJ¹ nO” Æ U{ËUHL« WËUÞ v≈ WOMFL« ·«dÞ_«

fOzd« bI²½« ∫©w‡‡≈® UHKOÝ «œ ôu wK¹“«d³« Èd‡‡³‡‡J‡‡« Èu‡‡‡I‡‡‡« ÂU‡‡‡O‡‡‡ vKŽ U‡‡Ðu‡‡I‡‡Ž oO³D²Ð UN−U½dÐ V³Ð Ê«d‡‡‡¹≈ ÆÍËuM« ‰ö‡‡‡š t‡‡²‡‡L‡‡K‡‡ w‡‡‡‡‡Ë ‰Ëœ q²Jð WL  UOUŽU Wd²AL« »uM−« ‚uÝ ÊU‡‡‡‡Ð ©—u‡‡‡‡Ýu‡‡‡‡d‡‡‡‡O‡‡‡‡® ¨s‡‡O‡‡²‡‡M‡‡ł—_« w‡‡‡ Ê«u‡‡‡‡š sOF²¹” UHKOÝ «œ —U‡‡‡ý√ sOLz«b« ¡UCŽ_« vKŽ Àbײ« s‡‡_« fK−LÐ ÂöÝ v≈ q u²« sJLL« dOž sL ¨“Ê«d¹≈ l Æ—«u׫ ÊËœ “dO³ ‘U¼b½«“‡Ð VO √ t½√ UHKOÝ «œ `{Ë√Ë o×Ð “d³√  UÐuIŽ” ÊQAÐ ÷ËUH²« ¡bÐ Èb b Ê«dNÞ tO X½U Íc‡‡« X u« w Ê«d‡‡¹≈

Íd²Oœ w‡‡ÝËd‡‡« fOzd« ‰U‡‡ ©√ » œ® W¹dO¼UL−« uJMOýUu —bMJ« wÝË—öO³« ÁdOE½ Ê≈ n¹bObO ÆWOÐuM−« UO²OÝË√Ë U¹“U Ð√ ‰öI²ÝUÐ ·«d²ŽôUÐ bNFð sŽ ¡U‡‡³‡‡½ú‡‡ W‡‡O‡‡ÝËd‡‡« w‡‡²‡‡Ýu‡‡u‡‡½ U‡‡‡¹— W‡‡‡U‡‡‡Ë X‡‡K‡‡I‡‡½Ë w ÁbNFð s‡‡Ž »d‡‡‡Ž√ uJMOýUu Ê≈ t‡‡u‡‡ n¹bObO ÆWKI²L« ‰Ëb‡‡‡« YuMu ¡U‡‡L‡‡Ž“ s‡‡ b‡‡¹b‡‡F‡‡« œu‡‡‡łË Æ“UM²×KB w ©sO²¹—uNL−UЮ ·«d²Žô«” Ê√ ·U‡‡{√Ë WOÐuM−« UO²OÝË√Ë U¹“U ÐQÐ Xd²Ž« b UOÝË— X½UË ÂU‡‡‡¹√ W‡‡‡‡L‡‡š d‡‡L‡‡²‡‡Ý« »d‡‡‡‡Š s‡‡‡ d‡‡O‡‡B‡‡ X‡‡‡‡ Ë b‡‡F‡‡Ð Æ 2008 ÂU‡‡‡Ž f‡‡D‡‡‡‡ž√؉U‡‡³‡‡O‡‡½U‡‡¼ w‡‡ U‡‡O‡‡ł—u‡‡ł l‡‡ UO²OÝË√ W‡‡O‡‡ł—u‡‡ł  «u‡‡‡ XLłU¼ UbMŽ ‰U‡‡²‡‡ l‡‡b‡‡½«Ë ÆW¹edL« UNðdDOÝ v≈ UNðœUŽù WËU× w WOÐuM−« ‰Ëb« w¼ …dOGB« Ë—ËU‡‡½ …d¹ełË ö¹ËeMË «uł«—UJO½Ë ÆsO²¹—uNL−UÐ ·d²Fð w²« …bOŠu« Èdš_« sKFð w²« ‰Ëb‡‡U‡‡Ð ·«d‡‡²‡‡Žô« Ê« Êu³ «d Èd‡‡¹Ë «c‡‡¼ uHÝu WIÐUÝ bFÐ Włu v« ‰uײ¹ b bŠ«Ë V½Uł s ÆWOËb« ‰bF« WLJ× n uË


 ŲskŦŠ

‫ر‬.‫ و‬1378 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻻرﺑﻌﺎء‬

!‫ﻣﻦ ﻳﺘﺎﺑﻊ رﺻﻒ ﻫﺬه اﻟﺸﻮارع اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ؟‬

‫ﺗﻤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺘﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم‬ !‫وإﻟﻰ اﻵن ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ‬

dO « ÕU³ ≠ —uM« ÕU³ U¹ ‡ rOIð ‰u‡‡Š WEŠö Íb‡‡ Ò ‡ ‡ XU r¹dB« Ÿ—Uý —u¼e« wŠ W½UO ‰ULŽQÐ UdA« Èb‡‡Š≈ WIDML« nO dðË WO²×²« WOMÔ³« Ÿ—«uA« s ¡Î eł «uKL√ ¨U¼bO³FðË f‡‡łd‡‡M‡‡«Ë ÊU‡‡‡×‡‡‡¹d‡‡‡« «b‡‡‡‡Ž U‡‡‡ UNH dÐ «u‡‡u‡‡I‡‡¹ r‡‡ ¨q‡‡H‡‡½d‡‡I‡‡«Ë ¨WKLN Ÿ—«u‡‡A‡‡« XdðË X³¼–Ë ułdM °ø«c¼ sŽ ‰ËRL« sL ÆWEŠöL« Ác¼ dA½ øXš_« s ‡ ‫أﺣﺪ اﻟﺴﻜﺎن‬

dO « ÕU³ ≠ «dO « ÕU³ U¹ ‡ ø”UM« l W×H ‡ Œ√ U¹ ÆÆrF½ ‡ ’uB Ð WEŠö Íb‡‡ Ò ‡ v²ł—œË rKF U½Q WO dð —«d ÷Ëd‡‡‡H‡‡‡ Êü«Ë W‡‡‡M‡‡‡U‡‡‡¦‡‡‡« —«d —b …dýUF« Wł—b« WM−K« v‡‡≈ ‰u‡‡×‡‡ðË w²O dð 8 Æ 5 Âu¹ w WUF« WO³FA« r Êü« v≈ sJË Â 2009 Æ vKŽ X“UË —«dI« «c¼ cHM¹ WFł«dL« bMŽË Wł—b« fH½ U°°åsOO{U gò w ÊuuI¹ cOHMð r²OÝ v²Ë °øU½√ w³½– °øwð«¡«dł≈ øŒ_« s ‡ ‫ﻣﻮاﻃﻦ‬

ǏƴŮȚǍŶ3605729ȤǞƫžNjƁǍŮ

ǏƴŮȚǍŶ3614455

‫ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‬

‫ﻣﺎزاﻟﺖ ﺑﻘﺎﻳ ـ ـ ــﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﻒ‬ Ác¼Ë …—ËU−L« Èdš_« —U−ý_« WOIÐ vKŽ qF œ— WdFL i³M« f− UNÐ ÂuI¹ WŽbš UN²EŠô WI¹dD« Ác¼Ë ¨WËRL« UN−« lD UNO rð w²« Èdš_«  ôU׫ lOLł l b¹d¹ UbMF WIDML« fH½ wË —U−ý_« lDIÐ W¹«b³« w ÂuI¹ t²KFHÐ ÂUOI« Âd−L«  UN−« „dײð r ÊS jI sO²MŁ« Ë√ …d−ý Ë√ …œUC  «¡«dł≈ Í√ kŠö¹ rË WËRL« —U−ý_« WOIÐ vKŽ ¡UCIUÐ dýUÐ  UIOI×ð T½U¼ ÎUM¾LD t²KF w dL²Ý«Ë WMOJL« v²Š œU³F« s Ë√ tK« s ·uš ÊËœ ‰U³« W¹—UŽ WIDMLUÐ WUF« WH —_« X׳ √ Æ…dC «Ë —U−ý_« s ÎUULð wðUO×ð l ‫ﺣﻤﺰة‬

W¹dO¼UL−« WHO× Ø…uš_« ”UM« l W¹Ë«“ rJOKŽ Âö« uOu¹ 9 WIDMLÐ wKLŽ dILÐ Íbł«uð rJ×Ð ¡«b²Ž« ôUŠ …bŽ XEŠô tð«dB WM¹bLÐ tð«dBLÐ uOu¹ 9 WIDMLÐ —U−ý_« vKŽ ÊËbÐ  «uMÝ …bF  «¡«b²Žô«  —dJð b Ë w oOIײ« r²¹ Ê√ ÊËœË s¹b²FL« W³ÝU× dš¬ ¨’UB²šô«  UNł q³ s Ÿu{uL« vKŽ f√ Âu¹ XŁbŠ  «¡«b²Žô« Ác¼ Ác¼  UMÐ d¹dײ« WÝ—b »d ÂUF« nO d« —U−ý_UÐ ÎU¾OK WL¹d−« Õd ‰«e‡‡¹ ôË ¡UI≈ ¡«dł s W—UF« v{uH«Ë WŽuDIL« nO d« vKŽ WL¹d−« —UŁ¬Ë U¹UIÐË ÊUBž_« ¡UCI« ÍuM¹ qŽUH« Ê√ Ëb³¹ U vKŽË ÂUF«

‫ﻣﻄﺐ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻣﺒﺘﻮر ُﻳﺸﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻴﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬

:‫ﻣﻮاﻃﻦ‬

:‫ﻗﺴﻤﺎﳌﺮور واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ‬

‫ﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼل أﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم إزاﻟﺔ اﻟﻤﻄﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬

…—UO« b−ð …Q−Ë VDL« qJAÔ¹ «c‡‡‡¼ …d‡‡ýU‡‡³‡‡ p‡‡U‡‡√ ¨ Ϋ dDš ÆW«“ùUÐ ÂUL²¼ô« qQ½ ÆÆ Î« dJý ‫ﻣﻮاﻃﻦ‬

WŠ«dBÐ ¨‚U “Ë Ÿ—Uý q w U‡‡M‡‡−‡‡Ž“√Ë U‡‡M‡‡I‡‡K‡‡ √ d‡‡‡_« «c‡‡‡¼ VDL« n‡‡B‡‡½ W‡‡ U‡‡š Ϋd‡‡O‡‡¦‡‡ f‡‡O‡‡zd‡‡« Ÿ—U‡‡A‡‡U‡‡Ð œu‡‡łu‡‡L‡‡« b¹b׫ dł bFÐ œu‡‡łu‡‡L‡‡« s »dN¹ iF³« ¨sOLO« vKŽ

ÎU³Š d Î ¼√ ö ø ”UM« l rF½ U³DL« ‰u‡‡‡Š w‡‡²‡‡E‡‡Šö‡‡ UNE×K½ U½√bÐ w²« WOz«uAF«

‫رﻓﻀﻮا ﻣﺮاﺟﻌﺔ درﺟﺎﺗﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ‬ !‫ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻨﻲ ﻧﺎﺟﺤﺔ‬ ø”UM« l ÆÆdO « ÕU³ ‡ Î ¼√ ‡ rF½ ÆÆö W‡‡F‡‡U‡‡−‡‡U‡‡Ð W‡‡³‡‡U‡‡Þ U‡‡‡‡½√ ‡ U‡‡‡Ý«—œ rIÐ W‡‡Šu‡‡²‡‡H‡‡L‡‡« W−O²M« XLK²Ý« W‡‡O‡‡ö‡‡Ý≈ Íd‡‡¹b‡‡I‡‡ð w‡‡‡ p‡‡‡ý Íb‡‡‡M‡‡‡ŽË WIŁ«Ë w‡‡M‡‡½_ œ«u‡‡L‡‡« iF³Ð X³UÞ U‡‡L‡‡Ë w‡‡ðU‡‡ÐU‡‡ł≈ s‡‡ o×¹ ô ∫wuU WFł«dLUÐ   ‡ X p‡‡‡½_ W‡‡F‡‡ł«d‡‡L‡‡« p‡‡ åUM²¹Ułò W×zô w¼Ë ÆÆW³Ý«— WUF« WO³FA« WM−K« s‡‡ ÆrOKF²K WÝ«—b« d¹b l XËUŠ Õdý√Ë tKÐU _  U½Uײô«Ë WFł«dL« vKŽ weŽ V³Ý t sO_«Ë ÆÆœu‡‡łu‡‡ dOž tMJ r‡‡¼U‡‡H‡‡²‡‡« i‡‡‡— b‡‡ŽU‡‡‡‡L‡‡« s v≈ ¨q× q √ rË ¨wF °øt−ð« øpðdCŠ s ‡ ‫ ﻃﺎﻟﺒﺔ‬/ ‫اﻛﺘﺒﻲ‬

‫إﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﻳﺒﻘﻰ رزﻗﻨﺎ‬ ‫ورزق ﺻﻐﺎرﻧﺎ ﺗﺤﺖ رﺣﻤﺔ‬ !‫اﻟﻤﺮﻛﺰ؟‬ ø”UM« l ÆÆ dO « ÕU³ ‡ wKCHð ¨rF½ ‡ «uK−ð årJO³½ò X‡ ‡š√ U¹ ‡ sOU×L« s×½ UMðUEŠö UM½_ w‡‡M‡‡Þu‡‡« e‡‡d‡‡L‡‡« v‡‡K‡‡Ž —d‡‡‡C‡‡‡« b‡‡‡‡‡ý√ ÊË—d‡‡‡C‡‡‡²‡‡‡ «uždH½ W‡‡N‡‡ł ‘U‡‡½b‡‡M‡‡ŽU‡‡òË l U‡‡¹ rdOž UMuL¼ UNO øå”UM« UMK−ÝË o³Ý sJ VOÞ ‡ UNM b¹bF« ÈœËU‡‡‡ŽË „u‡‡‡ł—√ wK−Ý ‡ sË UMðu qO uð b¹d½ UM½_ w «u‡‡Ð—U‡‡×‡‡¹ WuIF ”Q‡‡O‡‡½ «uL¼UOÐ r¼Ë ‰u²« …d¼Uþ w sOKš«œ s×M UNIKš w U³ðd ÊËb‡‡Ð l‡‡Ð«d‡‡« dNA« ”UM« Ê_ ‰u²K dDCMÐË UNCFÐ nÒKð q³Ið å‘UFò WłË“ qË åtCFÐ s ‰U׫ò vKŽ n‡‡‡‡‡ «Ë r‡‡‡N‡‡‡ “— ÃË“Ë U¹ UM uIŠ b‡‡¹d‡‡½ ÆÆe‡‡d‡‡L‡‡« ÆrUŽ øwF s VOÞ ‡ ‫ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ‬

ƾƀǍƳƪƶźƾƀǍżnjſȢǞƷű

‫إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺸﺮﻛﺔ‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ‬ ÎU³Šd ‡ Î NÝË ö Î ¼√ ‡ ö ø”UM« l ‡ rF½ ‡ v≈ d¹bI²«Ë WOײUÐ Âb‡‡I‡‡ð√ ‡ WUF« Ub « WdAÐ sOKUF« f‡‡‡b‡‡‡½_« w‡‡‡Š Ÿd‡‡‡‡ f‡‡K‡‡Ð«d‡‡D‡‡Ð fOLš ÃU‡‡×‡‡« WOײUÐ h‡‡‡‡š√Ë UNÐ ÊuuI¹ w²«  «œuN−L« vKŽ qLF« WFÐU²Ë WUEM« ‰ULŽ√ w fb½_« wŠ w l «u« ÷—√ vKŽ ÆwÐuM−« Âö«b³Ž bL×

‫ﺑﺎﻟﻴﺪ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻘﺴﻢ‬ ‫إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ﺎ ﻠﲔ‬ ‫اﻟﻌﻈﺎم ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ ﻃﺮاﺑﻠﺲ‬ ‫اﳌﺮﻛﺰي‬ v≈ d¹bI²«Ë WOײUÐ Âb‡‡I‡‡ð√ ‡ f‡‡K‡‡Ð«d‡‡Þ vHA²LÐ s‡‡O‡‡K‡‡U‡‡F‡‡« ¡U³Þ_« WOײUÐ h‡‡š√Ë ÍedL« bL× Æ œ r‡‡‡¼Ë ÂU‡‡E‡‡F‡‡« r‡‡‡‡I‡‡Ð ÆœË w½U³OA« r²Ý— ÆœË w½U —e« WFOЗ «uš_«Ë ‰uŠ_« WKO−Ž uÐ√ œuN−« vKŽ ÊUMŠË œUFÝË ÂUN≈Ë sŠË v{dL« qł√ s WËc³L« ¨ Ub « qC√ r¹bIðË rNÐuKÝ√ Æ¡UDF« s Ϋb¹eL ‫ﻣﻮاﻃﻨﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ‬

‫إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺈذاﻋﺔ‬ ‫ﺗﺮﻫﻮﻧﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ‬ WFz«d« WHO×B« Ác¼ ‰öš s WŽ«–ù q¹e−« dJAUÐ ÂbI²« œË√ Z«dÐ s tbIð UL WOK×L« W½u¼dð ¨UNO≈ WłU׫ f√ w s×½ WHK² Æ¡UDF« s Ϋb¹eL ‫ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻨﻌﺎﺟﻲ‬

‫إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ‬ ‫اﻟﻌﻴﻮن وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺧﺖ رﱘ وﻧﻌﻴﻤﺔ‬ v≈ d¹bI²«Ë dJA« q¹e−Ð ÂbIð√ ÊuOF« vHA²LÐ sOKUF« lOLł r¹— sO²{dLL« dJAUÐ h‡‡š√ Ë vKŽ p‡‡‡–Ë WFLł WLOF½Ë b‡‡L‡‡Š√ w‡‡ «d‡‡« r‡‡N‡‡Ðu‡‡K‡‡Ý√Ë rNKUFð sŠ Wb WËc³L« rNð«–uN− vKŽË ÆÆ ¡UDF« s Ϋb¹eL sÞ«uL«Ë sÞu« ‫ﻣﺮﻳﻀﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﺮاﺳﻠﺔ‬ LQIR#DOMDPDKLULDFRP
ŲskŦŠ

‫أﺳﻜﻦ ﻓﻮق اﻟﺴﻄﺢ ﻓﻲ ﻇﺮوف‬ !‫ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺔ وأرﻳﺪ ﺣ ًﻼ؟‬ rJOKŽ Âö« ‡ Âö« rJOKŽË ‡ ‚u s‡‡J‡‡Ý√ WO³O W‡‡M‡‡Þ«u‡‡ U‡‡½√ ‡ oAœ Ÿ—Uý å2ò r — …—ULŽ `DÝ ‰UHÞ≈ Íb‡ Ò ‡ ¨dz«e−« Ê«bO WNł WÐuÞd« s‡‡ w½UFÔð …—ULF« Ác‡‡¼Ë ¡UM³«Ë X Ë Í√ w ◊uIK WK¹¬Ë sOËRL« s ułdM ¨w× dOž Æd_UÐ ÂUL²¼ô« øXš_« s ‡ ‫ﻣﻮاﻃﻨﺔ‬

‫إدارة ﺷﺆون اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة‬ !‫ﻻ ﺗﺮﻳﺪﻧﺎ أن ﻧﺤﺞ‬ rJOKŽ Âö« ‡ Âö« rJOKŽË ‡ WHKJð ŸUHð—« ‰uŠ WEŠö Íb Ò ‡ «uM« wH ¨ÂU‡‡F‡‡« «cN Z׫ —U‡‡A‡‡²‡‡½« V‡‡³‡‡‡‡Ð ÊU‡‡‡‡ W‡‡O‡‡{U‡‡L‡‡«  c ð≈Ë d¹“UM « «e½uKH½« ÷d ¡UCI« rðË W³ÝUML«  «¡«d‡‡łù« Êü« v≈ sJË ¨÷dL« «c¼ vKŽ vKŽ Z׫ WHKJð ŸU‡‡H‡‡ð—« X‡‡«“U‡‡ q q¼Ë ÆÆ WuIF °ø«–ULK UNUŠ ·ô¬ 6000 lœ lOD²¹ sÞ«u WHKJ²« iOH ð ułdM ÆÆø—U‡‡M‡‡¹œ ¡UC s‡‡Þ«u‡‡ q‡‡ lOD²¹ v²Š …dÝ_« qšœ Èu²L ÎUIË tCz«d qJÐ ÍeO−Fð mK³L« «cN ¨WO³OK« ÆÊË—uJA ¨WLKJ« vMF øwF s ‡ ‫ﻣﻮاﻃﻦ‬

‫ﻫﺬا ﺣﺎﻟﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﻬﺎدة‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺈدارة‬ !!‫اﻟﺠﻨﻮب‬ ø”UM« l Á c¼ ÆÆ dO « ÕU³ ‡ —uM« ÕU³ U¹ ¨rF½ ‡ qO−²« vKŽ WEŠö Íb‡ Ò ‡ ‡ W‡‡‡¹Ë«“ »u‡‡M‡‡−‡‡« …—«œ≈ Í—U‡‡I‡‡F‡‡« U½bMŽ sOMÞ«u s×½ w½UL¼b« UbMŽË WUŽ UNł w  UC¹uFð …œU‡‡N‡‡A‡‡« VKDð W‡‡N‡‡−‡‡« V‡‡K‡‡D‡‡ð åUM U¼uDF¹ ‘u³¹Uò W¹—UIF« qO−²« uHþu øV³« åsýò ‘öŽ ‡ rN V³« å«udF½ UM²¹—U¹ò ‡ ÆÆs¹dšü W¹u²K ‚dDÐ UN½uDF¹ UM½_ rN ÊU‡‡‡Ž–ù« id½ s×½Ë ÆUM uIŠ VKD½ qË Íd‡‡−‡‡½ U‡‡OÒ ‡ WMÝ WuIF …d ¨WO¼«Ë Z−×Ð UM½uKÐUI¹ …d w …dË ÆÆ åbŽU gò d¹bL« Æ«cJ¼Ë d¹bL« å·uýò …—Ëœ f‡‡O‡‡zd‡‡ w‡‡²‡‡E‡‡Šö‡‡ t‡‡‡‡‡‡łË√ tM q‡‡Q‡‡½Ë b‡‡¹b‡‡−‡‡« W×KBL« tðULOKFð ¡U‡‡‡D‡‡‡Ž≈Ë UNO d‡‡E‡‡M‡‡« Æ…œUNA« U½u×MLO sOHþuLK øwF s VOÞ ‡ ‫ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﺘﻀﺮر‬

‫ﻫﺬه اﻟﻌﻤﺎرات ﻟﺴﻜﻦ‬ ‫اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺨﺼﺺ‬ !‫ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ؟‬ dO « ÕU³ ‡ —uM« ÕU³ U¹ ‡ «—U‡‡L‡‡F‡‡« ‰u‡‡Š WEŠö Íb‡‡ Ò ‡ ‡ ¡U³Þ_« sJ ÎUBOBš vM³Ôð w²« U ‰b‡‡Ð …—UH−« WO³FAÐ s‡‡¹b‡‡«u‡‡« ”UM« vKŽ Ÿ“uð  —U ¡U³Þú ÊuJð sL åW‡‡³‡‡²‡‡Žò ŸU‡‡³‡‡Ô¹ UNMË s‡‡O‡‡¹œU‡‡F‡‡« UN½√ ULUÞ Ë ÆÆø Àb×¹ ULŽ ‰ËRL« WO³D« d UMF«Ë ¡U³Þú WBB °øÍœU‡‡F‡‡« sÞ«uL« UNLK²¹ nOJ Æd_UÐ ÂUL²¼ô« ułdM øŒ_« s ‡ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺰوﻣﻲ‬

‫ر‬.‫ و‬1378 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻻرﺑﻌﺎء‬

‫ﻧﺤﻦ أﻳﻀ ًﺎ ﺧﺮﻳﺠﻮ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد وﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة‬ !‫ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‬

!‫ﻫﺬا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ‬

l ÆÆd‡‡‡O‡‡‡ ‡‡‡« ÕU‡‡³‡‡ ‡ ø”UM« Î ¼√ ÆÆrF½ ‡ ö ’uB Ð WEŠö Íb‡‡ Ò ‡ ‡ WM å103ò r‡‡‡ — —«d‡‡‡I‡‡‡« WM−K« sŽ —œUB«  2006 q¹bFð ÊQAÐ WUF« WO³FA« WMå134ò r — —«dIUÐ rJŠ s‡‡O‡‡O‡‡F‡‡ð b‡‡‡Ž«u‡‡‡I‡‡‡ Â1981 Êu½UI« «c¼ ÂUJŠQÐ sOKUF« vKŽ t‡‡I‡‡O‡‡³‡‡D‡‡ð Íd‡‡‡‡¹ Íc‡‡‡‡« ÆtK¹bFð bFÐ sO−¹d « WOLKF« Uł—b« XbŽÔ bI X½UË  «uMÝ 4 ÂUE½  UOKJK s‡‡Ë W‡‡F‡‡ÐU‡‡‡‡« W‡‡‡ł—b‡‡‡« v‡‡K‡‡Ž qCHÐ sJ œUB² ô« UNML{ vDFÔð  —U‡‡ b¹b−« —«dI« ÆW¦U¦« Wł—b« —«dI« ÊU¹dÝ w WKJAL« Â2007 w−¹dš qLý uN rC¹ r‡‡Ë ÆÆr¼bFÐ U‡‡Ë jI «c¼Ë Á—Ëb q³ «ułd ð s b‡‡¹d‡‡½ p‡‡c‡‡ °°V‡‡‡¹d‡‡‡ž ¡w‡‡‡‡ý WO³FA« WM−K« s ÎU×O{uð Æ—«dI« ÊU¹dÝ ‰uŠ WUF« øŒ_« s ‡ ‫وﻧﻴﺲ اﻟﻤﺒﺮوك‬

‫»راﻧﺎ ﺗﻌﺒﻨﺎ« ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺎ‬ !‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ø”UM« l ÆÆdO « ÕU³ ‡ —uM« ÕU³ U¹ ÆÆrF½ ‡ vKŽ UNK−MÐ w²EŠö ‡ s×½ …—«“ sOŽ w ¡UÐdNJ« …—b« …d³I sOÐ U sJ½ nOF{ UMKB¹ —UO²«Ë VJL«Ë UNLEF UOzUÐdNJ« ÆÆΫb‡‡ł ô UN½_ UNKOGAð s‡‡Ž UMH uð Î √ qLFð UM³Fð WIOI×«Ë ÆÆö UMb Ë UMOJýË ¨l‡‡{u‡‡« s WD× tO UM «uU Ϋd¹dI𠨉«“U sJ ¨ åU¼u³dOÐò W¹uIð ô °ø«c‡‡¼ 剫“U‡‡L‡‡«ò v² v‡‡≈ ÆrKF½ n‡‡O‡‡ åÍU‡‡‡‡‡‡‡łò ÊU‡‡‡‡C‡‡‡‡—Ë r‡‡¼√  U‡‡łö‡‡¦‡‡«Ë å«Ëd‡‡¹b‡‡M‡‡Ðò ułd½ °ø å‘ub ¹ Uò WłUŠ ÆdAM« °øXš_« s ÆÆd{UŠ ‡ ‫ﻣﻮاﻃﻨﺔ‬

¨Î«dNþ …bŠ«u« WŽU« ÊuJ¹ ·uÝ Ÿö ù« UM «uU du²ð ô —UDL« Ê√Ë W Uš øWKHD« Ác¼ V½– UL ÊuŽ«d¹ ô «–ULK ¨q¹uD« —UE²½ö W³ÝUM sU√ tO fOË ÃöFK Êu³¼«– s×½Ë W UšË sOMÞ«uL« ·Ëdþ °øWŠUOK øŒ_« s ‡ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼمﺳﻌﻴﺪ‬

‫ ﻫﻨﺎء ﻋﻤﺎر‬-‫ﺳﺎﳌﺔ ﻣﺒﺎرك‬

rJOKŽ Âö« ‡ Âö« rJOKŽË ‡ WO³OK« ◊uD « Wdý ’uB Ð WEŠö Íb Ò ‡ w²MÐ«Ë w²łË“Ë U½√ sOO{UL« sOuO« ‰öš X³¼– ÆÆ ÊUË Êœ—_« v≈ —UDLK ΫdNý å11ò dLF« s WGU³« sJË ÎUŠU³ å9∫00ò WŽU« …dzUD« Ÿö ≈ bŽu ‰«R« bMŽË dE²M½ ÎUŠU³ å7∫00ò WŽU« s s×½

‫إﺷﺮاف‬

Ž“fhقŦ

-:‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‬

‫ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﺒ ّﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻷﻧﺒﻮب اﻟﻤﻜﺴﻮر ﺟﺮى إﺻﻼﺣﻪ ﻓﻲ ﻇﺮف‬ ‫ﻳﻮﻣﻴﻦ وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ورد ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ‬ ÆWEŠöL« w U¼d– rð ÆfOzd« Ÿ—UA« w ÁUOLK dŁ√ Í√ œułË ÂbŽ ‡ sŽ —U‡‡‡‡H‡‡²‡‡Ýô«Ë WO½«bOL« W‡‡u‡‡−‡‡« ‰ö‡‡š s‡‡ ‡ sOMÞ«uL« bŠ√ s UMðœU≈ XLð WEŠöL« Ÿu{u Õö ≈ r‡‡ðË ÎU³¹dIð Ÿu³Ý√ cM dJð »u‡‡³‡‡½_« ÊQ‡‡Ð …dAŽ ÈbF²ð ô …bL« Ê√ Í√ sOu¹ ·dþ w »u³½_« ÆWEŠöL« w d– UL fOË ÂU¹√ rKFK «c¼ tðUdÐË tK« WLŠ—Ë rJOKŽ Âö«Ë ‫ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺪرﻳﻮي‬. ‫م‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‬

W¹dO¼UL−« WHO× Ø …ušù« ªªªªWOײ« bFÐ rJ²HO× w‡‡ …œ—«u‡‡‡« WEŠöL« v‡‡≈ …—U‡‡ýùU‡‡Ð å6205ò œb‡‡F‡‡« ”U‡‡M‡‡« l‡‡ W×H w‡‡ …d‡‡ u‡‡L‡‡« Æ 10 ‡ 9 o«uL« X³«Ë WFL−« wu¹ …—œUB«Ë ÆÂ2010 Æ 7 «c‡‡¼ `‡‡K‡‡B‡‡¹Ë ÁU‡‡O‡‡L‡‡« —b‡‡‡¼ n‡‡ u‡‡¹ s‡‡‡ò ∫Ê«u‡‡M‡‡F‡‡Ð °øå»u³½_« ∫UMEŠô —ucL« l uLK WO½«bOL« …—U¹e« ‰öš s WOMJÝ ¡UOŠ√ sŽ …—U³Ž …—ucL« WIDML« Ê≈ ‡ dO³ ¡eł Âb¼ rðË YU¦« Ídz«b« o¹dD« s »dIUÐ w²« ¡UCH« WŠUÝ UNML{ s¨Ë WOMJ« w½U³L« s

! ‫ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ًو ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎراﺗﻨﺎ وﻧﺴﺘﻐﺮب ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻤﺮور ﻟﻪ‬

‫ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ وﻣﻈﺎﻫﺮ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم‬

‫ﺑﺎﻟﻴﺪ‬

‫ﻣﺎ ﻣﺒﺮر ﺑﻘﺎء ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺸﺎرع ﺑﻼ إﻧﺎرة ﻛﻞ‬ !‫ﻫﺬه اﳌﺪة؟‬ ø”UM« l ÆÆdO « ÕU³ ‡ Î ¼√ ‡ ö  WEŠö ÍbMŽ X×LÝ u ‡ w³¹—b« åf³−« Ÿ—U‡‡ý vKŽ ô qOK« w‡‡Ë …—U‡‡½≈ ÊËb‡‡Ð uN …b‡‡ý s‡‡ t‡‡M‡‡ —Ëd‡‡L‡‡« sJL¹ dNý√ W‡‡F‡‡³‡‡Ý q‡‡³‡‡I‡‡ ¨t‡‡²‡‡L‡‡K‡‡þ n‡‡ d‡‡Ð U‡‡‡‡ W‡‡‡d‡‡‡ý X‡‡‡U‡‡‡ sJ ¨…bLŽ_« X³—Ë o¹dD« UNKLŽ qLJð r ¡UÐdNJ« Wdý Æ`OÐUBL« Vdð rË øwF s ÆÆ åw¼UÐò ‡ ‫ﻣﻮاﻃﻦ‬

qLF«Ë å Uł«—UI«òË ‰U×L« WœUI« ÂU¹_« bNA²ÝË Í—Uł W‡‡ U‡‡š ¡U‡‡‡O‡‡‡ý_« p‡‡K‡‡²‡‡ W‡‡‡‡«“≈ Æ WOz«uAF«  U³DL« ‫ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺮور واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ‬ ‫ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ‬

o‡‡‡«d‡‡‡ W‡‡‡³‡‡‡ «d‡‡‡ U‡‡‡M‡‡‡³‡‡‡ÞU‡‡‡šË W‡‡‡‡‡«“≈ q‡‡‡‡‡ł√ s‡‡‡‡ f‡‡‡K‡‡‡Ð«d‡‡‡Þ W‡‡‡‡‡«“≈ r‡‡‡²‡‡‡O‡‡‡ÝË U‡‡‡³‡‡‡D‡‡‡L‡‡‡« pcË WOz«uAF«  U³DL« r²¹ v²« o¹œUMB«Ë qÝö« ÂU√ ÂUF« ¡UCH« UNÐ e−׫

‫اﻟﻨﺎس ﻣﻌﻜﻢ‬ s‡‡Ž —U‡‡‡‡‡‡H‡‡‡²‡‡‡Ýô«Ë œd‡‡‡K‡‡‡ ‡ UMKBð« WEŠöL« Ÿu{uL« WO³FAÐ —Ëd‡‡L‡‡« r fOzdÐ ‡∫wðüUÐ U½œU√ YOŠ fKЫdÞ W‡‡³‡‡ðU‡‡J‡‡ U‡‡M‡‡K‡‡L‡‡Ž ÎU‡‡‡O‡‡‡U‡‡‡Š ‡
umsm>Ŧ

6227 ‫ر‬.‫ و‬1378 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻹرﺑﻌﺎء‬

ÎUŽËdA 241 q¹uL² —ôËœ «—UOK 4  UMOF³« cM Âb t½√ v≈ åwËb« ·dBL« ò dO¦J« ¨ÎUŽËdA 117 q¹uL² —ôËœ Í—UOK u×½ r¹bI²Ð ÎUOUŠ j³ðd u¼Ë ¨w UI¦« À«d²K …œUŽ≈ w åwËb« ·dBL« ò jAM¹Ë ¨ UOI¹d ≈ ‰ULýË jÝË_« ‚dA« WIDM w UNM ‚dA« `³√ 2001 w Ë ¨  UMO½UL¦« qz«Ë√ cM WIDMLUÐ w UI¦« À«d²« l«u qO¼Qð WDA½_ WO−Oð«d²Ý« —bBð ·dBL« qLŽ oÞUM s WIDM ‰Ë√ UOI¹d ≈ ‰ULýË jÝË_« Æw UI¦« À«d²« vKŽ ÿUH׫ W¹uNK t²OL¼√Ë W¹œUB²ô« WOLM²UÐ w UI¦« À«d‡‡²‡« ◊U‡‡³‡ð—« Èb‡‡ d¹dI²« `‡‡{Ë√Ë Èb pc WO−Oð«d²Ýô« `{uðË ¨ lL²−L« WOLM² ÎUd t²ŠUð≈Ë WOMÞu«Ë WOFL²−L« WIDML« Ác¼ a¹—U² ÎUOz— ÎUŽœu² bFð w²« W¹dŁ_« ÊbLK WU« WOL¼_« UN «—œ≈ v≈ l¹—UALUÐ WU«Ë W¹—UA²Ýô« ‰ULŽ_« rEF ÎUOUŠ vFðË ¨ UNðU¹d –Ë U¼bOUIðË À«d²« ‰u√ vKŽ ÿUH׫ ÊUL{ ∫w¼Ë WL¹bI« ¡UOŠ_« qO¼Qð …œUŽù WŁöŁ ·«b¼√ oOI×ð ÆÆ rN³Kž√Ë ÊUJK WOÝUÝ_«  UłUO²Šô« WO³KðË WOK×L« W¹œUB²ô« WOLM²« e¹eFðË w UI¦«

Êb w WL¹bI« ¡UOŠ_« qO¼Qð …œUŽù WËc³L« œuN−« Ê√ åwËb« ·dBL«ò sKŽ√ ¡UOŠ_« pK² WO UI¦« W¹uN« vKŽ ÿUH׫ vKŽ bŽUð UOI¹d ≈ ‰ULýË j‡‡ÝË_« ‚dA« ¡UOŠ_« qO¼Qð …œUŽ≈ ‰uŠ —œUB« ¨wËb« ·dBL«ò d¹dIð ‰UË ¨ WŠUO« «bzUŽ “eFðË w UI¦« À«d²« ‰u√ vKŽ ÿUH׫ Ê≈ ¨vDÝu« —uBF« v≈ œuFð w²« WO¹—U²« WL¹bI« sO×ðË qLŽ ’d oK e «uŠ dO uðË wK×L«Ë wMÞu« œUB²ô« e¹eFð vKŽ bŽUÝ g «d WM¹b vKŽ ÎôU¦ ·dBL« d¹dIð vDŽ√Ë ¨ WUF« s U_« WOŽu½Ë W¹dC׫ W¾O³« …d¼Uþ UN½QÐ UNHË w²« WIOC« UNzUOŠ√Ë Ê«u_« WO¼«“ UN«uÝ√Ë …dšUH« …dOGB« UNœUMHÐ l«u Ê√ d¹dI²« `{Ë√Ë ¨ V½Uł_« ÕUO«Ë sOMÞ«uL« s …dO³ Ϋœ«bŽ√ »c²−ð WOŠUOÝ Vz«dC« WKOBŠË  «—UIF« WLO s b¹eð Ê√ sJL¹ U¼ƒUOŠ≈ bOŽ√ w²« w UI¦« À«d²« —UÞ≈ w ò t½≈ d¹dI²« ‰UË ¨ WUF«  Ub« q¹uLð vKŽ  UFL²−L« Ác¼ …bŽU rŁ sË Î«dBMŽ WO¹—U²« ÊbL« `O²ð Ê√ sJL¹ WIDML« Ê«bKÐ UNÐ dLð w²« ‰uײ«Ë Y¹bײ«  UOKLŽ —Uý√Ë ¨ åq³I²L« WOLMð vKŽ bŽU¹ Ê√ w{UL« À—ûË —«dI²Ýô«Ë W¹—«dL²Ýö ÎU¹uOŠ

‫ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻷﺣﻴﺎء‬ ‫اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ‬ ‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‬ ‫ﻳﻌﺰز اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬

‫ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﺸﻮط‬/ ‫إﺷﺮاف‬

‫ﻣ ـ ــﺪﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ‬ ‫اﻟﻜﻔﺮة‬

…‫أﺣﻴﺎء ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ‬

‫ﺣﺎﺿﺮة اﻟﻤﺪارس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻴﺔ‬

s qOK «c¼ …b¹bł tK×Ð UýUÐ ÊUL¦Ž r –≈ s×½Ë WIDML« Áb¼ w UL dO¦

YUŁ ô sO³³ «bN œd« w qD½ ez«džË puC …—U‡‡Łù ULNË√ ì ULN sŽ Z²M¹ Ê≈ ULNO½UŁË pO ·UAJ²Ýô« UN UA² «Ë WM¹bL« …—U¹“ ‰uCH« «c¼ ŸU²L²Ýô«Ë l²L²«Ë l«u« ÷—√ vKŽ r w²«Ë d c« WHUÝ W¹dŁ_« UNLUFLÐ UN¹—Uð vKŽ ·dF²«Ë UC¹√ U¼d c½ s¹dO¦J« vKŽ vH¹ b Íc«Ë o¹dF« Æ Êu dF¹ ô s¹c«

‫ﻓﻰ ﺷﻮارع ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻴﺎء وﻣﻴﺎدﻳﻨﻬﺎ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﻜﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻟﻢ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻌﺠﺰ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻦ وﺻﻔﻬﺎ‬

vKŽ WKDL« UýUÐ u‡‡ž—œ WI½eÐ UýUÐ ÊUL¦Ž tÝ—b lIð WŠU«  «– veU« UýUÐ ÊUL¦Ž U¼bOý w²« »öD «bBI  —U Â1654 tMÝ b¹u−ðË kHŠË rOKF² «e dË rKF« WÝ—bL« Ác¼ rCðË r¹dJ« ʬdI« …—ËœË WOÝ—bL« UNuB V½Uł v≈ sO²{Ë—Ë «b− …QCOL« Ë ÁUOL« ÁuKFð Íc«– »U³« s pušœ ¡UMŁ≈ pKÐUI¹ oO²F« vb½ô« jUÐ WÐU²

¡UMÐ sŽ …—U³Ž u¼Ë WÝ—bL« s× ¡UM׫ …d−ý tDÝu²ð qJA« lÐd W dž …dAŽ ÀöŁ »«u‡‡Ð√ t `²HðË ÈbŠ≈ UNKL×ð w²« ”«u_« U¼uKFð «dEM XDŽ√ WOUš— W{dŽ …dAŽ ¡UMH eOL wKЫdÞ lÐUÞ Í– öOLł ÁUO …—Ëœ v‡‡≈ W U{ùUÐ WÝ—bL« XBBš ’U‡‡š ¡U‡‡ d¾ÐË …QCOË UOF¹ WÝ—bL« s WMOF W‡‡¹Ë«“ rN Æ X‡‡O‡‡³‡‡L‡‡« ·d‡‡‡‡‡žË ‰u‡‡B‡‡H‡‡« s‡‡‡Ž WÝ—bL« s WOdA« WN−« v‡‡ Ë XOÐ w‡‡ q¦L²L« U¼b− błu¹ “ËU−²ð ô Íc‡‡‡«Ë l‡‡Ðd‡‡L‡‡« …ö‡‡B‡‡« U³¹dIð U‡‡F‡‡Ðd‡‡ «d‡‡‡²‡‡‡40 t‡‡²‡‡ŠU‡‡‡‡ vKŽ błu¹ Íc« »«d×L« tDÝu²¹ ÊU²OUš— ÊU²dŽ Á—U¹ vKŽË tMOL¹ ÊöL×¹ r−׫ WDÝu² ÊU−Oð «– U√ »«d×L« uKF¹ Íc« ”uI« qLŠ ULNIðUŽ vKŽ …dO³ t³ tðbłË –« …œUF« dOž vKŽ uN nI« Æ  UuÝd«Ë ·—Uše« Ÿ«u½√ v²AÐ X½«œ“« r−׫ ÍœR¹ «dOG «dL b−ð b−L« sŽ bOF³Ð fOË  «– vË_« WÝ—bLUÐ sO²I×K sOðd³I v≈ pÐ …—ULŽ sŽ «dO¦ nK²¹ ô eOL Í—ULF ¡UMÐ Æ v‡‡e‡‡U‡‡‡‡« U‡‡ýU‡‡Ð ÊU‡‡L‡‡¦‡‡Ž U‡‡N‡‡Ð s‡‡‡ œ b−L« W½UOB« qLFÐ …—«œ≈ XU …dOš_« W‡‡½Ëü« w‡‡ Ë b−L« UNLUF r‡‡‡‡¼_Ë W‡‡Ý—b‡‡L‡‡K‡‡ W‡‡‡“ö‡‡‡« WÝ—b pcÐ dNE² UNÐ sO²I×KL« sO²{Ëd«Ë

ò W‡‡‡‡I‡‡‡‡D‡‡‡‡M‡‡‡‡ r‡‡‡‡‡‡‡‡{ ¨ w‡‡‡‡‡L‡‡‡‡‡U‡‡‡‡‡F‡‡‡‡‡« À«d‡‡‡‡‡‡‡‡‡²‡‡‡‡‡‡‡‡‡« W‡‡‡‡M‡‡‡‡−‡‡‡‡ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Ø ÃË√ Ø Æw‡‡‡L‡‡‡U‡‡‡F‡‡‡« w‡‡‡‡ U‡‡‡‡I‡‡‡‡¦‡‡‡‡« À«d‡‡‡‡‡‡²‡‡‡‡‡‡« W‡‡‡‡L‡‡‡‡zU‡‡‡‡ v‡‡‡‡‡‡‡≈ ¨ U‡‡‡‡O‡‡‡‡½«e‡‡‡‡M‡‡‡‡ð w‡‡‡‡‡ ò Ë—u‡‡‡‡‡G‡‡‡‡‡½Ë—u‡‡‡‡‡G‡‡‡‡‡½ W−O²½ cðÔ√ b —«dI« Ê√ ¨ X³« f‡‡√ Âu‡‡¹ WOK¹“«d³« WLUFUÐ ÊUOÐ w WM−K«  d‡‡ –Ë WOL× s b²Lð WFÝUý WIDM w błu¹ Íc« luL« w ÍdA³« —uD²K ÍœUF« dOž q−K ÆdO³J« ŸbB²L« Íœ«u‡‡K‡‡ wdA« Ÿ«—c‡‡‡« v‡‡≈ UO½«eMð »d‡‡ž ‰ULý w WOMÞu« w²O−½dOÝ s WKKÝ “Ëd‡‡Ð vKŽ ¨ wI¹d ù« bK³« «cNÐ WIDML« w W¹dŁ_«  U¹dH×«Ë Àu׳« X‡‡œË Æ WMÝ sO¹ö WFЗ√ w«u× œuFð w²« WO½U½ù« WO¾O³« W¹uO×«Ë ÍdA³« —uD²« ‰uŠ Wœ_« r¼√ bF¹ Íc« ò ÍU ËbË√ ò lu pc Ë ¨ rUF« w ÊU dÐ W¼u d³ √ ¨ WIDML« w błu¹ UL

Æ wzUOŠù« ŸuM²« v≈ W U{≈ ¨ a¹—U²« q³ U l«u

‫ﺿﻢ ﻣﺤﻤﻴﺔ‬ «‫»ﻧﻐﻮروﻧﻐﻮرو‬ ‫ﰲ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ .‫اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﳌﻲ‬

U‡‡‡Š«u‡‡‡« s‡‡‡ W‡‡Žu‡‡L‡‡−‡‡ w‡‡‡¼ wDš sOÐ lIð UO³O ¡«d× w ÎôULý Wł—œ 26 ≠ 23 ÷dF« W‡‡‡ł—œ 24≠21 ‰u‡‡‡D‡‡‡« j‡‡‡šË WM¹b s »uM−« w lIðË ÎUdý «d² uKO 995 u×MÐ Í“U‡‡G‡‡M‡‡Ð 615 u×MÐ uUł wÐuMłË ÎU³¹dIð ÆÎU³¹dIð «d² uKO

WLKJ« v≈ œuF¹ ULЗ …dHJ« rÝ« w‡‡¼Ë åd‡‡H‡‡ ò W‡‡L‡‡¹b‡‡I‡‡« WOD³I« p–Ë …dOGB« W¹dI« vKŽ oKDð ÊuLKL« »dF« UNײH¹ Ê√ q³ å…dHJ«ò oDMðË WOÐdŽ X׳Q Æse« —Ëd l d‡‡¦‡‡ √ …d‡‡H‡‡J‡‡« U‡‡‡‡‡Š«Ë œb‡‡‡‡ŽË s UN³OðdðË  U‡‡‡‡Š«Ë d‡‡A‡‡Ž s‡‡ u‡‡Ð—“U‡‡ð »u‡‡M‡‡−‡‡« v‡‡‡‡≈ ‰U‡‡L‡‡A‡‡« Í—«uN«Ë t¹UOÐ—Ë WL¹“uÐË sG¹e«Ë W‡‡u‡‡³‡‡«Ë ·u‡‡‡−‡‡‡«Ë Íd‡‡¹u‡‡¹u‡‡N‡‡«Ë uÐU³ Ë ÃU²«Ë »öD«Ë WL¹u³«Ë v≈ …dHJ« w‡‡ W‡‡Š«Ë d‡‡š¬ w‡‡¼Ë Æ»uM−« WKO³ s …dHJ« ÊUJÝ VKž√ W¹ËUdÐ WOÐdŽ WKO³ w‡‡¼Ë W‡‡¹Ë“ »uM−« wLK iFÐ V½Uł v≈ UN²Kšœ ¨Ê«œu« s UNO≈ sOœUI« ÂU‡‡Ž W‡‡¹«b‡‡Ð W‡‡O‡‡U‡‡D‡‡¹ù« ‘u‡‡O‡‡−‡‡« qOJM²«Ë UNö²Š« rðË ¨Â1931 UN²³²J w‡‡ U‡‡ «u‡‡‡‡Ý«œË UNK¼QÐ «ub²Ý«Ë V²J« fzUH½ s‡‡ w …d ‰Ë_  «dzUD«Ë  UÐUÐb« …dHJ« X{dFðË ¨ »Ëd׫ a¹—Uð ‰ö²Šô« bFÐ ÊUOM«Ë ‰UL¼û se« s WK¹uÞ …d²H wUD¹ù« UNÐ X¾A½√ YOŠ …—u¦« ÂUO v²Š WO½UJ« l¹—UAL«Ë w½U³L« iFÐ wŽ«—e«Ë lIð w²« WL¹bI« WM¹bL«≠1 …—U³Ž w‡‡¼Ë Í—«u‡‡N‡‡« WIDM w ‰“UML« s WDOÐ WŽuL− sŽ ‰öš X¾A½√ WOI³²L« WO¹—U²« WOM³ w‡‡¼Ë dAŽ lÝU²« Êd‡‡I‡‡«  U³ s lMBL« »uD« s pc Ë —uMB« s UNHIÝË …dHJ« lUł UNÐË c «uM«Ë »«uÐ_« œuIŽ ÊUJÝ s v²Š ·ËdF dOž r¹b w TA½√ t½QÐ bI²F¹Ë WIDML« …—u−N w½U³L« Ác¼Ë ¨WIŠô …d² WOM W‡‡L‡‡O‡‡  «– w‡‡‡¼Ë W‡‡K‡‡L‡‡N‡‡Ë “UN−« vF¹ WO¹—UðË W¹—ULFË sL{ UNł«—œù UN²Ý«—œË UNIOŁu² Æ W½UOB« ZU½dÐ l‡‡«u‡‡« o‡‡O‡‡²‡‡F‡‡« l‡‡U‡‡−‡‡«≠ 2 Íc‡‡«Ë e dL« ·u‡‡−‡‡« WIDMLÐ XMÐ Wuš lUł v≈ tLÝ√ dOGð »u‡‡D‡‡« s‡‡‡ w‡‡M‡‡³‡‡ u‡‡‡¼Ë —Ë“_« ‰ö²Šô« ‰öš TA½√ t½QÐ bI²F¹Ë lU−« ÷U‡‡I‡‡½√ v‡‡K‡‡Ž w‡‡U‡‡D‡‡¹ù«  UŠu œułË kŠu t½√ ô≈ r¹bI« WO e«  UŠuKUÐ WNO³ý WO eš fKЫdDÐ UýU³« lU−Ð …œułuL« s UN³O dð bOŽ√ ÊuJ¹ Ê√ sJL¹Ë Ær¹bI« lU−« WO¹—U²« ‘UO׫ iFÐ ≠ 3 bI²F¹Ë WL¹u³« WIDMLÐ WF«u« lÝU²« ÊdI« ‰öš X¾A½√ UN½QÐ »u‡‡D‡‡« s‡‡‡ W‡‡O‡‡M‡‡³‡‡ w‡‡‡¼Ë d‡‡A‡‡Ž ‰U³ł s‡‡ lDI²L« ÍdB« —uMB« s‡‡ UNHIÝË WIDML« fHMÐ …œuIF U¼c «u½Ë UNЫuÐ√Ë Í—ULF “«d‡‡Þ  «– w¼Ë »uD« XHŠ“ UN³Kž√ Ê√ ô≈ qOLł wM Ë ‰Ud« UNOKŽ
umsm>Ŧ ‫ﺗﺴﺎؤﻻت‬

6227 ‫ر‬.‫ و‬1378 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻹرﺑﻌﺎء‬

‫ ﻣﻠﻴﺎر ﻋﺎم ﻏﻴﺮت ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳊﻴﺎة‬2/1 ‫اﻛﺘﺸﺎف ﺣﻔﺮﻳﺔ ﺗﻌﻮد ﻟـ‬ WOö¼ UMzU ÂUł_ Uł–uL½ 250 w«uŠ —UŁ¬ vKŽ Èu²×ð ÊuÐU−« ‚dý »uMł w  U¹dH׫ s WŽuL− sOO½dH« sO¦ŠU³« s o¹d nA² « ULKŽ ·UA² ô« «c¼ bFÐ  dOGð w²« …UO׫ WKKÝ w ÊËdJH¹ ¡ULKF« qF−¹ UL ¨ÂUŽ —UOK 2—1 v≈ UN¹—Uð lłd¹  «d²LO²MÝ 10 w≈ qB¹ UNL−Š ÆÂUŽ ÊuOK 700 cM  dNþ W³ d ÂUł√ ‰Ë√ ÊQÐ UN¹—Uð l‡‡łd‡‡¹ w‡‡²‡‡« ÷—_« a‡‡¹—U‡‡ð b¹bײ W‡‡“ö‡‡« qOUײ« ¡«d‡‡‡‡łù  U‡‡¹d‡‡H‡‡×‡‡« Ác‡‡‡¼ s‡‡  U‡‡M‡‡O‡‡ŽË —u‡‡B‡‡« s‡‡ b‡‡¹b‡‡F‡‡« ◊U‡‡I‡‡²‡‡« r‡‡ð b‡‡‡Ë Æ…d‡‡‡‡B‡‡« v‡‡K‡‡Ž œu‡‡łu‡‡L‡‡« X‡‡¹d‡‡³‡‡J‡‡«Ë Êu‡‡Ðd‡‡J‡‡« ÊœU‡‡‡F‡‡‡L‡‡‡«Ë U‡‡¹d‡‡O‡‡²‡‡J‡‡³‡‡« q‡‡L‡‡A‡‡ð X‡‡½U‡‡ U‡‡¹ö‡‡‡‡« W‡‡‡¹œU‡‡‡Š√  U‡‡M‡‡zU‡‡J‡‡« Ê√Ë ¨ÂU‡‡‡‡Ž —U‡‡O‡‡K‡‡ 3—8 w‡‡‡≈ ÆÂUŽ —UOK 1—6 w≈ œuFð w²«  UðU³M«Ë  U½«uO׫ W dFË WOŁ«—u«  UMO−«Ë WKzUF« …d−ýË WOMO−«  «dOG²« W dF vKŽ  U UA² ô« Ác¼ bŽUð UL

÷—_« buË ÂUŽ —UOK 4—2 w≈ lłd¹ UDO×L« bu ÊQÐ ULKŽ WOK« W¹œUŠ_«  UMzUJ«Ë dDH«Ë  UðU³M«Ë  U½«uO׫ qLAð W³ dL«  UMzUJ« Ê√ d c¹ ÆÂUŽ ÊuOK 225  UO¹b¦«Ë ¨ÂUŽ ÊuOK 250  «—uUM¹b« —uNþË ¨ÂUŽ —UOK 4—9 wLA« ÂUEM« s¹uJðË ÂUŽ —UOK 4—6

...‫ﻟﺆﻟﺆة ﺟﻨﻮب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬ ËU‡‡ÐU‡‡ d‡‡B‡‡ UMOM¦²Ý« U‡‡ «–≈ ÊbË Èd qEð ÃU×«Ë uU½Ë ‚UD½ ×U‡‡š W¹dŁ_« WÝuH½ q³ł …—«œ≈Ë —U‡‡‡‡Łü« W×KB WODGð U Èd‡‡ð UO ÆÆ WO¹—U²« ÊbL« °°ø»U³Ý_«

w¹—U²« t‡‡ðU‡‡½“ »U‡‡‡ÐË ”u‡‡‡ «d²uKO Èu‡‡Ý bF³¹ ô Íc‡‡«Ë Êb‡‡L‡‡« …—«œ≈ d‡‡I‡‡ s‡‡Ž WDOÐ WL¹bI« W‡‡M‡‡¹b‡‡L‡‡U‡‡Ð W‡‡O‡‡‡‡¹—U‡‡²‡‡« WKË se« Ÿ—UB¹ qE¹ fKЫdÞ U²U nI¹Ë ÂUL²¼ô«Ë W½UOB« ¡«dł s qF …œ— Í√ ÊËœ «ełUŽ «—U² UMÞuË ÈËQ v≈ tK¹u×ð »U‡‡×‡‡√Ë s‡‡O‡‡u‡‡−‡‡²‡‡L‡‡« W‡‡ŽU‡‡³‡‡K‡‡ s¹√ÆÆWËdL« lzUC³«Ë …œd« °°ÆÆrKŽ√ tK« ø «c¼ s …—«œù«

d_« œ«œe‡‡¹ …—U‡‡¹“ VIŽ …—U‡‡¹“ œ«œeðË «—UON½« —UŁü« œ«œeðË «¡uÝ w ôULł d¦ _«Ë ŸË—_« rUFL« WM¹b ÊUe«Ë ÊUJL«ÆÆ¡UH²šô« ÆÆ2010 ÂUF« w W¹dŁ_« …b³ °°øVO− s qN

WŠUOK WUF« UM²¾O¼ «—c‡‡Ž fd Íœ«Ë WIDM qEð v² v≈ ×Uš rUF« w WOM Âb√ YOŠ «c¼ dL²OÝ v² v≈Ë ¡«u{_« ø —d³ö« rO²F²« fU« W¾ON« sO√ Œú w«RÝ «dOš« U‡‡ŽU‡‡M‡‡B‡‡«Ë W‡‡ŠU‡‡O‡‡‡‡K‡‡ W‡‡U‡‡F‡‡« ‰U‡‡×‡‡« «c‡‡‡¼ s‡‡L‡‡{ ∫W‡‡¹b‡‡O‡‡K‡‡I‡‡²‡‡« fLš s‡‡‡ d‡‡¦‡‡ √ —Ëd‡‡‡‡ V‡‡I‡‡ŽË UM“U q¼ rJ×¹dBð vKŽ  «uMÝ øWŠUOÝ vË√ WMÝ

‫” ﺻﺒﺮاﺗﻪ و اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻀﺎرب ﻓﻲ اﻟﻘﺪم‬ W‡‡‡‡O‡‡‡‡I‡‡‡‡¹d‡‡‡‡ ô« Èd‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡šô« s‡‡‡Ž p‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡–Ë Ê«e‡‡‡ o‡‡‡¹d‡‡‡Þ Æ f‡‡‡‡‡«b‡‡‡‡‡žË b‡‡K‡‡³‡‡« q‡‡‡‡‡‡þË ‰«uÞ Î«d¼œe YU¦« Êd‡‡I‡‡« v≈ ÍœöOL« …dÞUÐ_« bNŽ Æs‡‡O‡‡¹d‡‡¹u‡‡‡‡« j‡‡‡‡‡Ý«Ë√ w‡‡‡‡ l‡‡Ð«d‡‡« Êd‡‡I‡‡« lË ÍœöOL« pO¼U½ ¨‰«e‡‡“ «Ëe‡‡‡‡‡ž s‡‡‡‡Ž VNM«Ë VK« V‡‡‡¹d‡‡‡‡‡‡²‡‡‡«Ë UNÐ XU w²« q‡‡zU‡‡³‡‡ i‡‡F‡‡Ð ÆsO¹—u²ÝËô« œd‡‡‡‡‡‡²‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ðË W‡‡‡‡‡M‡‡‡‡‡¹b‡‡‡‡‡L‡‡‡‡‡« U‡‡‡‡N‡‡‡‡²‡‡‡‡½U‡‡‡‡J‡‡‡‡ w W‡‡I‡‡ÐU‡‡‡‡« WIŠô  «d‡‡²‡‡ v‡‡²‡‡Š p‡‡‡‡‡‡‡–Ë q‡‡zU‡‡³‡‡ T‡‡−‡‡ X bN²Ý«Ë wI¹d ô« ‰ULA« XŠU²ł« w²« ‰«b½u« ÊQý UN½Qý ©Â455® WMÝ Îôö²Š«Ë ÎU³¹dð Wð«d³ WM¹bL« XKþËÆW³I׫ pKð w WOI¹d ô« ÊbL« WOIÐ WMÝ WO½UŁ wD½eO³« gO−« UNK²Š« Ê√ v≈ WKLN Íc« ÊUMO²ł —uÞ«d³ô« bNŽ w Ë Æ ©Â533® sOB×ð bOŽ√ ¨Â565 WMÝ v‡‡≈ rJŠ w dL²Ý« p–Ë ¡UMOLK —ËU−L« WM¹bL« s Âb‡‡_« rI« UNO  bOý pc ¨Ã«d‡‡ÐQ‡‡Ð —u‡‡Ý W‡‡U‡‡«Ë ¡QA½UÐ XKI½ ® ¡UHOHUÐ U¼uNÐ WO{—√ XODž WOM

Â1931 ÂUŽ fKЫdÞ v≈ WOzUHOH« WO{—_« nײLUÐ W‡‡U‡‡š W‡‡L‡‡zU‡‡I‡‡Ð Êü« W‡‡þu‡‡H‡‡×‡‡ w‡‡‡¼Ë s U ¡UMÐ ÎUC¹√ …d²H« Ác¼ w rðË Æ©ÍdO¼UL−« ÷UI½√ vKŽ UNKK²ð w²« ‚dD« b³ŽË …b¹bł «b« 4≠3 uKF¹ Èu²LÐ U¼d – nU« w½U³L« VOIM²« ŸUD s kŠö¹ UL r¹bI« Èu²L« ‚u tM vMLO« WN−« w wD½eO³« »U³« qš«œ l«u« VOIM²« ‰ULŽQÐ Ÿdý ÆÂ1923 ÂUŽ w Æ…dýU³  dL²Ý« bIË Æ…d ‰Ë_Ë Wð«d³ WM¹b w dH×«Ë ‰öš rð YOŠ ¨Â1936 ÂU‡‡Ž v²Š ‰UGý_« Ác‡‡¼ WM¹bL« WŠU nB½ s‡‡Ž nAJ« …b‡‡L‡‡« Ác‡‡¼ œbŽË WUF« w½U³L« p– w ULÐ ÎU³¹dIð WL¹bI« WUN«  PAML« sOÐ sË ÆŸ—«uA« Ë s UL« s ÆWð«d³ Õd W½Ëü« pKð w UNOKŽ —u¦F« rð w²« VOIM²«Ë dH׫ ‰ULŽ√ XH½R²Ý«  UMOL« w Ë WM¹bL« s wÐdG« rI« qLA UNUD½ lð«Ë wŠ nA² « YOŠ ¨wD½eO³« —u« »uMł szUJ«Ë W¹—uÞ«d³ô« fOÝQð s vËô« …d²HK lłd¹ wMJÝ wIO½u³« Í—ULFL« d‡‡Ł_« «c‡‡¼ eOL²¹Ë ÆWO½UËd« Æ`{«u« w³OK« tFÐUDÐ

©Â—u‡‡H‡‡« ® – ‚u‡‡‡‡« WŠUÐ WDO×L«Ë WIÐU« ÍbK³« fK−L«Ë “UJOK¹“U³«” wzUCI« Ê«u‡‡‡¹ô«Ë «– v‡‡≈Ë ÆÍœöOL« l‡‡Ð«d‡‡« ÊdI« w ©U¹—uJ«® vKŽ s UL« w‡‡Š ÎU‡ C‡‡¹√ œu‡‡F‡‡¹ WIÐU« …d‡‡²‡‡H‡‡« pc Ë nײL« v‡‡≈ W¹œRL« WOOzd« o¹dD« bMŽ vËö WFÞUI«Ë WO½U¦« WOOzd« o¹dD« ÆwD½eO³« WM¹bL« —uÝ œ«b²« WKŽ WLzUI« W¹Ë«e« b²LL« w‡‡×‡‡« s U XLO« W‡‡I‡‡Šô …d‡‡²‡‡ w‡‡ Ë s …b‡‡²‡‡L‡‡L‡‡« W‡‡O‡‡‡‡O‡‡zd‡‡« o‡‡¹d‡‡D‡‡«Ë Õd‡‡‡‡L‡‡« s‡‡O‡‡Ð w wFOÐd²« oM« kŠö¹Ë Æ‚dA« v≈ »dG« o³DM¹Ë qÐ oH²¹ «c‡‡¼Ë UNFODIðË Ÿ—«uA« rOIð d‡‡_« ¨ w‡‡«œu‡‡³‡‡O‡‡N‡‡« wDOD²« ÂU‡‡E‡‡M‡‡« v‡‡K‡‡Ž w½U³L« r‡‡Ý—Ë jODð w oÐUDð tMŽ Z²½ Íc‡‡« Æ s UL«Ë ÕdL« rOLBð —u× l Ÿ—«u‡‡A‡‡«Ë w½U¦« ÊdI« v√ U¼ƒUA½« œuF¹ w²« pKð Ϋb¹b×ðË sO¹—uÞ«d³ô« rJŠ …d² ‰ö‡‡š Í√ ≠Íœö‡‡O‡‡L‡‡« ©Â180≠138® ”uOK¹—Ë« ”u —UË ”uOÐ ”uO½uD½« …d²H« Ác¼ w Wð«d³ l{Ë ÊuJ¹ Ê√ `łdL« sË b ”uOÐ ”uO½uD½« —uÞ«d³ô« rJŠ s …d¼œeL« ÊU¹dÐ p–Ë WO½UË— WMÞu² X×{√ UN½√ v≈ ‰¬ bI²F¹Ë ¨UN½UJÝvKŽ WO½UËd« WM¹bL« ‚uI׫ ÂUE½ œuFð WM¹bL« —U‡‡¼œ“« ¡«—Ë sLJð w²« »U³Ý_« Ê√ ÆWOŽ«—e« ‰ULŽ_« fOË UNO Í—U−²« ◊UAM« v≈ s WÐuBš q√ bFð UNÐ WDO×L« wŠ«uC« ÷—Q —U−ð ¡ö Ë dI p– b R¹ Æ…b³ WFÞUIL« w{«—√ ©UO²ÝË√® Q d w tOKŽ —u¦F« rð Íc« ¨Wð«d³ YOŠ ¨UË— WM¹b s V¹dI« qŠU« vKŽ r¹bI« ÆÆqOH« —u ÆÆ¡UHOHÐ —u cL« dIL« WLzU Ê«œeð X½U WOzd« Wð«d³ …—U−ð Ê√ «c¼ s Z²M²Ý« bË WFL«  «–  Ułu²ML« Ë ÃUF« d¹bBð vKŽ ÂuIð

W‡‡M‡‡¹b‡‡L‡‡« r‡‡‡‡‡Ý« W‡‡ð«d‡‡³‡‡ w‡‡‡U‡‡‡×‡‡‡« r‡‡‡¹b‡‡‡I‡‡‡« r‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ýô« l‡‡‡u‡‡‡L‡‡‡« U‡‡‡Łd‡‡‡³‡‡‡ r‡‡ 60 w‡‡‡‡‡«u‡‡‡‡‡Š f‡‡‡K‡‡‡Ð«d‡‡‡Þ »d‡‡‡‡‡‡‡ž UN¹—U² h‡‡‡‡K‡‡ W‡‡O‡‡I‡‡O‡‡M‡‡O‡‡ W‡‡‡M‡‡‡¹b‡‡‡ n‡‡ô« w‡‡ X‡‡‡‡Ý« ÆÂÆ‚ v‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ëô« w‡‡ d‡‡‡‡‡N‡‡‡‡‡²‡‡‡‡‡ý«Ë Æw‡‡½U‡‡Ëd‡‡« dBF« ÕdL« U¼—UŁ¬ r¼« wIO½u³« `¹dC« ¨ UJK¹“U³« ¨ —uH« ¨ v‡‡M‡‡³‡‡® U‡‡‡¹—u‡‡‡J‡‡‡« ¨ WOM ©W‡‡‡¹b‡‡‡K‡‡‡³‡‡‡« i‡‡F‡‡Ð ÊU‡‡O‡‡M‡‡²‡‡‡‡ł Æ fzUMJ« Ë bÐUFL«  —œU‡‡‡‡ž U‡‡‡ «–≈ XJKÝË f‡‡K‡‡Ð«d‡‡Þ wKŠU« o‡‡¹d‡‡D‡‡« ÎU‡‡‡Ðd‡‡‡ž X‡‡‡‡N‡‡‡‡−‡‡‡‡ð«Ë b‡‡‡F‡‡‡Ð m‡‡‡‡K‡‡‡‡³‡‡‡‡²‡‡‡‡‡‡‡‡ W‡‡‡ŽU‡‡‡Ý s‡‡‡‡‡ q‡‡‡‡‡‡« W‡‡M‡‡¹b‡‡L‡‡« ÎU‡‡³‡‡¹d‡‡I‡‡ð ÆW‡‡ð«d‡‡³‡‡ W‡‡‡¹d‡‡‡Ł_« U‡‡ ‰Ë√ q‡‡‡‡‡F‡‡‡‡‡Ë w w½UËd« UNŠd ‰ö‡‡Þ√ d‡‡z«e‡‡« dE½ XHK¹ wIO½u³« `¹dC« pc ¨UNO wdA« V½U−« w V‡‡O‡‡I‡‡M‡‡²‡‡«  U‡‡ŽU‡‡D‡‡ ‰ö‡‡‡š s‡‡‡ “d‡‡³‡‡¹ Íc‡‡‡‡« ÆwD½eO³« —u‡‡‡‡« »uMł b²LL« wMJ« w׫ WM¹b ¡U‡‡A‡‡½≈ œu‡‡F‡‡¹ wJOÝöJ« t‡‡ð«d‡‡³‡‡ nײ w ¨œöOL« q³ v‡‡Ëô« n_« lKD v≈ Wð«d³ vËô« WOIOMOH«  UMÞu²L« WU« XKð w²« …d²H« U²M¹b U‡‡N‡‡Ý√— vKŽ w‡‡²‡‡«Ë wI¹d ô« ‰ULA« w‡‡ ÆWIOIA« f½uð w‡‡ “U‡‡J‡‡O‡‡ðË«” WIO²ŽË WMłUÞd X³½ w‡‡²‡‡« Àö‡‡¦‡‡« Êb‡‡L‡‡« s‡‡ …b‡‡‡Š«Ë W‡‡ð«d‡‡³‡‡Ë s wULA« wÐdG« ¡e−« w‡‡{«—√ ÎUL¹b UNO« r‡‡Ý« ÊU‡‡½u‡‡O‡‡« ¡U‡‡b‡‡ tOKŽ o‡‡K‡‡Þ√ Íc‡‡‡‡«Ë ¨UO³O «uIKÞ√ UL “Àö¦« ÊbL« ” rOK« È√ fOu³¹dð YOŠ W¹—U−²« e «dL« È√ “U¹—u³L¹«” r‡‡Ý« tOKŽ w²«Ë UNO« —UAL« Àö¦« ÊbL« Ác¼ ÂuIð X½U

WO³OK«W¹—U−²« T½«uL«Ë ‚«uÝ_« jA½√ s XOIÐ rJ׫ —UON½« v‡‡≈ p‡‡–Ë “WOHO½u³« ” WOIOMOH« ÊUËd« sJLðË W¹bOuM« WËb« ÂUOË włUÞdI« s WHOMŽ WËUI t‡‡ł«Ë Èc‡‡« U¼–uH½ jÐ s ÆsOOIO½u³« ‰U³²ÝUÐ …u‡‡Ý« sO¹bOuM« sOO³OK« tð«d³ WM¹bLР×U‡‡‡‡« s‡‡ w‡‡½U‡‡Ëd‡‡« Õd‡‡‡‡L‡‡« WOK¼_« »d׫ d‡‡Ł« vKŽË ÍœöOL« w½U¦« ÊdI« wI¹d ô« ‰ULA« v≈ U¼—UŁ¬ b²« w²« WO½UËd« w w³uÐ tLBš vKŽ dBO ”uOu¹ —UB²½«Ë w²« WOI¹d ô« W¹ôu« XÝ√ “”u¹Uð” WFu ÆÂÆ‚46 WMÝ p–Ë “U¹—u³ô” w{«—√ UNO« XL{ v≈ UNLEF w‡‡ WOU׫ WM¹bL« ‰ö‡‡‡Þ√ l‡‡łd‡‡ð W¹—uÞ«d³ô« fOÝQð s w½U¦«Ë ‰Ë_« sOO½dI« WOIO½u³« bÐUFL« ¡UMÐ b¹b−ð rð YOŠ ¨WO½UËd«

‫ ﻣﺪاﻓﻦ وﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺼﺎﻧﻊ وﻋﻤﻼت ﺑﺴﻴﺪي اﻟﺴﺎﺋﺢ‬...‫ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻻول ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد‬ —U UNM ¨Ê«u_«Ë ‰UJý_« …œbF² W¹—UH« lDI« s dO¦J« vKŽ —u¦F« fK_« —UH« Ÿu½ s ¨åUO½U²Ou³¹dðò rOKSÐ ÎU‡‡‡‡OK× WFMB Èdš√Ë œ—u² Æ ‰uIBL« w²« W dA« mOK³ð VIŽ rð b luL« «c¼ ·UA² « Ê√ v≈ …—Uýù« —b−ð `zU« ÍbOÝ WIDMLÐ ¨WOMJÝ …bŠË n√ 15 ŸËdA cOHMð ‰ULŽQÐ ÂuIð ÆWO{—√ U ôe½« œułË sŽ

Wðu×ML« s «bL« s œb‡‡Ž `zU« ÍbOÝ WIDMLÐ «dšR nA² √ Æ —UH« l½UBL b¼«uýË w½U³ UÝUÝ√ w≈ W U{ùUÐ W¹dO−« —uBUÐ ·dAð Íc« VOIM²« Ë Y׳«  UOKLFÐ nKJL« ÍdŁ_« o¹dH« ‰öš sË U¹UIÐË s «bL« s œbŽ ·UA² « sŽ sKŽ√ fKЫdÞ —UŁ¬ W³«d …—«œ≈ tOKŽ dBFK ÊUFłdð UNM ÊU²MŁ« W¹e½Ëd³« WKLF« s lD ÀöŁË WOLEŽ q UO¼ WFDI«Ë ¨œöOL« q³ ‰Ë_«Ë w½U¦« sO½dI« sOÐU …d²H« w wIOMOH« rð UL ¨ÍœöOL« w½U¦« ÊdIK œuF¹ UN¹—Uð Ê√ bI²F¹ WO½UË— Èd‡‡š_«


‫اﻷرﺑﻌﺎء ‪ 24‬ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن ‪ 4‬ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل ‪ 1378‬و‪.‬ر‬


‫ﺚو‬

‫ا‬ ‫ﻷﺧﻴﺮ‬

‫اﳉ‬

‫ﺰء‬ ‫اﻟﺜﺎﻟ‬

‫ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﺸﺄن ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ‬2010 ‫ ر‬. ‫ و‬1378 ‫« ﻟﺴﻨﺔ‬7» ‫ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﻮن رﻗﻢ‬

‫ف ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‬2009‫ـ‬12‫ـ‬13 ‫ﻳﻌﻔﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺈﻗﺮاراﺗﻬﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ‬

6227

‫ر‬.‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل و‬4 - ‫اﻷرﺑﻌﺎء ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬

uaƁ

! ‫ﺷﻤﺴﻨﺎ ﺛﺮوة ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻈﺎر‬ UOÞUO²ŠUÐ U½U³Š t½√ UMOKŽ tK« rF½ s qF s sOM«  U¾ bFÐ “UG«Ë jHM« s WKzU¼ Ác¼ ‚u U½œ«bł√ UNýUŽ w²« “uF«Ë pMC« s rNOKŽ tÐ œu−ð Íc« qOKIUÐ sOM²L ÷—_« s wLUF« fłUN« rCš wË Êü«Ë tK« rF½ UNð«dOŁQð s oKI«Ë WNł s WLFM« Ác¼ »uC½ —œUB sŽ Y׳« √b‡‡Ð ŒUML« vKŽ WHO L« WHOEM« W UDUÐ UN½uL¹ U Ë√ W UDK WK¹bÐ rK׫ VIF²¹ rUF« √bÐ pc UIËË WMü« Ë√ v≈ W¹dA³« XKI½ W UD nKÝ dOš ÊuJOÝ Íc« ò ‰u½U²¹ù« ò sŽ g²H¹ …dL `LDð UL d¦√ f½Q²¹ …dË dJ« VB Ë …—c«Ë »u³×« w Ác¼  UO³KÝ s ·ËU L« Ê√ ô≈ W¹ËuM« W UDK «c¼ w —«dL²Ýô« tłË w ULz«œ nI¹ qz«b³« ÈËbłË UFH½Ë WÐuBš d¦_« tłu²« qFË ÁU−ðô« fLA« …bOË …œb−²L« W UD« w sLJ¹ U½U¬Ë ‰Ëœ sOÐ s UO³OK ”dH« jÐd UM¼Ë `¹d«Ë d¦√ ‰öš W dAL« fLAUÐ tK« U¼U³Š WKOK qŠUÐ U¼b ULK¦ WM« —UAŽ√ WO½ULŁ s UNO du²ð w²«  «d² uKOJ«  U¾ b²L¹ Íd×Ð dOË dOš s tU¹Ë UF fLA«Ë `¹d« W UÞ Æ dOÐb²« sŠË dOJH²« iF³ ô≈ ÃU²×¹ô fLA« W UÞ vKŽ UNMOŽ UÐË—Ë√ lCð Êü« ‰ULA« d×Ð `¹— W UÞ —UL¦²Ý« XMŠ√ Ê√ bFÐ jÝË_« ‚dA« WIDM XF{u vK¦ …—uBÐ ÂU‡‡L‡‡²‡‡¼ô« …d‡‡‡‡z«œ q‡‡‡š«œ w‡‡I‡‡¹d‡‡_« ‰U‡‡L‡‡A‡‡«Ë s  «—UOKL«  «dAŽ ÷dG« «cN  b‡‡ —Ë W UD« WO−Oð«d²Ý≈ Ê√ wMF¹U u¼Ë  «—ôËb« fLA«Ë `¹d« s ô≈ s Ãd ð s WœUI« Âu‡‡¹ w‡‡ðQ‡‡O‡‡Ý …d‡‡u‡‡Ð UMIÞUM w‡‡ W‡‡ d‡‡A‡‡L‡‡« vKŽ U½ËbŠ ULK¦ ÊËd‡‡šü« UNOKŽ U½b×¹Ë Æ jHM« WLF½ qz«bÐ sŽ Y׳« rCš w s×½Ë Êü«Ë lOMB²« ÁU−ðUÐ …dË WŠUO« ÁU−ðUÐ …d jHMK UMFLÝ W¹UG« Ác‡‡¼ oOIײ ÕU²L« —UL¦²Ý«Ë W UD«Ë WOLA« W UDUÐ wMFð W¾O¼ fOÝQ²Ð s d³√ Áb¹d½ Íc‡‡«Ë WUŽ WHBÐ …œb−²L« sJ½ r Ê≈ vFL« «c¼ Êu W¾O¼ ¡UA½≈ œd− rž— U Uu¹ nB« dš¬ w ÊuJMÝ Áœ«Ë— s ÂUL²¼ô« …dz«œ jÝËË Àb׫ VK w U½œułË ÊuJO ÂuO« cM ÍdA³« dBMF« qO¼Qð b¹d½ Ÿö‡‡Þô« b¹d½ WLNL« Èu² vKŽ bG« w b¹d½ …b¼UAL«Ë Y׳UÐ s¹dšü« »—U−ð vKŽ ȃdUÐ rŽbL« býdL« w−Oð«d²Ýô« ‚UH½ù« WOLKF«  U‡‡‡‡ÝR‡‡L‡‡« lO−Að b¹d½ËWOLKF« ÁU−ðô« «c¼ w —UJ²Ðô«Ë Y׳« vKŽ WOLOKF²«Ë jÝË …b¹bł WUIŁ a{ b¹d½ „«–Ë «c¼ ‚uË œUL²Žô« iHš …dJ aOÝd²Ð √b³ð UMFL²− W{UF²Ýô«Ë …dýU³L« WOzUÐdNJ« W UD« vKŽ ÁUOL« sO ð w‡‡ WOLA« W UDUÐ UNMŽ Èdš√  «uDš UN³IF² vË√ WKŠdL ‰“UMLUÐ W¹cOHM²« UMðUÝR u «c³ŠË ÁU−ðô«  «– w W“ö«  UF¹dA²« —«b‡‡ ≈ w √b³¹ WOMFL« lOMBð lO−Að ‰ö‡‡š s …dJH« u×½ lb«Ë ¡UHŽùUÐ W UD« Õ«u‡‡‡√Ë WOLA«  U½U « …—U½≈Ë fLA« ÊU « …dJ œUL²Ž«Ë w³¹dC« l¹—UAL« q w WOLA« W UDUÐ jO×L« ÈËbł UNO du²ð w²« oÞUMLUÐ WO½UJÝù« WOU W¹œUB² « rKŠ œd− iF³« Ád³²F¹ Êü« t²ŠdÞ U qF ‰u×½Ë bOUÐ bO« lC½ô UL sJ ‰UML« bOFÐ WHOEM« W UDUÐ rFMM WIOIŠ v≈ rK׫ «c¼ vLŠ w gOF« b‡‡ž—Ë WŠu³×³« UMAŽ ULK¦ Æ ø œuÝ_« V¼c« ‫إدرﻳﺲ أﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ‬

1 ‫ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة واﻟﺨﻂ اﻟﺼﺤﺮاوي وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر‬ ..‫ﺑﻌﺪ أن ﺗﺎه وﺳﻂ اﳉﻠﺒﺎب اﳋﻠﻴﺠﻲ واﻟﻌﺒﺎءة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻛﻴﻒ ﻧﻌﻴﺪ اﻟﺜﻘـ ــﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟـ ــﺰي اﻟﻮﻃﻨﻲ ؟‬ ‫ﻔﻞ اﻟﺬي‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻨﻣﻨﻬﺎﺎ ﻓﻓﻲ اﻟاﻟﺤﻔﻞ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠ ﺘﻔ ﺪ ﻦ‬ ‫إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺟﺮى ﺗ ﻠ ﺎ‬ ‫ﻗﺮض إﻧﺘﺎ‬ ‫ﻗض‬ ‫أﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻳﻮم أﻣﺲ‬

73

‫ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗ ﻘ ﻘﻬﺎ‬ ‫ﻨﺖ ﻳﻳﻮﻣﻴ ًﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟ ﺘ ﻗ‬ ‫اﻹﺳﻤﻨﺖ‬ ‫ﻣﻦ اﻹ‬ ‫ﻃﻦ ﻦ‬ ‫ﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻤﺼﻨﻊ إﺳﻤﻨﺖ ﺑﻨﻐﺎزي‬

1500

ũŦ‚ p
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬

6227 ‫ر‬.‫ و‬1378 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻹرﺑﻌﺎء‬

‫ﻧﺪوة ﺣﻮل ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫واﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‬

«—œU‡‡B‡‡« ÊUL{Ë lO−Að  UÝRLK W U{ùUÐ …dO³J«Ë d¹uD²K W d²AL« œuN−« WŽuL−LÐ V¹—b²« …—«œ≈ d¹b b √Ë ¡UMÐ oOIײ ·bNð W dA« Ê√ vKŽ  «—UA²Ýô«Ë V¹—b²«Ë b¹bŽ e dL« rEMOÝ YOŠ W¹dA³« œ—«uJK qU qO¼QðË Î ³I² d¹bB²« W¹e¼Uł ‰U− w WOBB²«  «—Ëb« Æö

‫ وداد ﻋﻮن‬/ ‫ ﺗﺼﻮﻳﺮ‬.. ‫ ﻧﻮرﻳﺔ رﻣﻀﺎن‬/ ‫ﻛﺘﺒﺖ‬

œuN−« WŽuL− l ÊËUF²UÐ «—œUB« WOLMð e d rE½ …Ëb½ ¡UŁö¦« ÕU³ ÊULFÐ  «—UA²Ý ô«Ë d¹uD²K W d²AL« WÐUG« ‚bMHÐ W¹bM²L«  «œUL²Žô«Ë WOËb« …—U−²«  ö¹uLð s l d« w d‡‡Ł_« mUÐ s …—Ëb‡‡« Ác‡‡¼ s UL fKЫdDÐ rO¼UHL« r‡‡¼√ vKŽ Ÿö‡‡Þù« ‰ö‡‡š s W¹d¹bB²«  P UJ«  öUF d¹uDð w W¹bM²L«  «œUL²Žô« —ËœË …—U−²K WUF« UO³O w  UŽUDI« nK² s ÎUЗb² 40 W —UALÐ d¹bB²« t²AUMË ÕdÞ ‰öš s …—Ëb‡‡« Ác¼ qOFHð w WL¼ULK ¡«d‡‡Ł≈Ë qLF« w rNNł«uð w²« »UFB« qOcðË q UAL« VOUÝ_« ŸU³ðô …ËbM« ·bNðË …—Ëb‡‡« Ác¼ w ‘UIM« »UÐ UNMË UNð«Ëœ√Ë Z«d³« Ác¼ UNOKŽ bL²Fð w²«Ë WOËb« WOLKF« W dž ÂUNË  P UJ«Ë  öOBײ«Ë W¹bM²L«  «œUL²Žô« …œuł VUž d{U×L« ‚dDðË ‰ULŽ_« Ác¼ q¦ rEMð w²« w³OK«  «—œU‡‡B‡‡« ŸUD WOLMð vKŽ  «Ëœ_« Ác‡‡¼ d‡‡Ł≈ ÕdD Æ UŽUI« Ác¼ WOLM²K WOK³I²L« fÝ_«Ë ÂU_« ¡U݃—Ë ·—UBL«  «—«œ≈ ¡«—b …—Ëb« ·bN²ðË WOKš«b« WÐUd«Ë WO dBL«  öON²«Ë W¹—U−²« dz«Ëb« UNM …dOGB« œ«dO²Ýô«  U‡‡ d‡‡ýË Íd׳« sOQ²« ŸUDË

‫اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻐﺒﺎر‬ ‫وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻂ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻤﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ ﺑﻨﻐﺎزي‬ W¹ËULM« d‡‡U‡‡Ý√ W dý s‡‡ dUÝ√ ‰uŠ WO³OK« XMLÝô« W dý d¹b mU³L« ‚uUÐ XMLÝô« dFÝ WQ Æ—UB²šUÐ ‰UË ÁdFÝ w Æ œUB²ô« W½U√ s W²³¦ —UFÝ_« dFÝ sŽ rKJ²ð X‡‡½√ Ø W¹dO¼UL−« œUB²ô« dOFð «c¼ lÐ—Ë —UM¹œ lЗ√ WF³« “ËU−²¹ ‚u« w dF« sJË ø fOJK —UM¹œ W¹“«uL« ‚u« w¼Ë WKJA „UM¼ ‡‡ W‡‡½U‡‡√ s‡‡ X‡‡³‡‡¦‡‡ d‡‡F‡‡‡‡« Ê√ U‡‡L‡‡U‡‡ÞË w œułu ‚d „UM¼ ÊuJOÝ œUB²ô« ÆW¹“«uL« ‚u« Ác¼ WKJAL« Ác‡‡‡¼ Êu‡‡K‡‡×‡‡ð n‡‡O‡‡ r‡‡²‡‡½«Ë ø rJðUFO³ s «uMײ œU‡‡B‡‡²‡‡ô« W‡‡‡½U‡‡‡√ w‡‡‡ q‡‡L‡‡Ž „U‡‡M‡‡¼ Êü« v≈ sJË WKJAL« Ác¼ qŠ vKŽ t²M¹ r u‡‡¼Ë W‡‡ d‡‡A‡‡« s‡‡ ŸËd‡‡A‡‡ „U‡‡M‡‡¼Ë qBײ¹ Ê√ u‡‡‡¼Ë l‡‡¹d‡‡‡‡« X‡‡M‡‡L‡‡Ýô« s fO WzU Ë√ sOLš vKŽ sÞ«uL« Æ U¹—u Íd²AðË l¹dÝ UFO³ ‚uÝ «bł …bOł …dJ Ác¼ Ø W¹dO¼UL−« ø cHM²Ý v² sJË ÆqUJUÐ …dJH U¼eON−ð r²¹ Êü« …d³« „«dý≈ sŽ «–U Ø W¹dO¼UL−« ø ÍËULM« p¹dA« l WO³OK« lMBLUÐ ÊuKLF¹ w³Mł√ ÊuLš Êü« `UB ö³I² iHOÝ œbF« «c¼Ë Æ WO³OK«  «d³« WOËRL« sŽ «–U‡‡ËØ W¹dO¼UL−« WO³OK« XMLÝô« W dAK WOŽUL²łô« ødUÝ√ …—«œSÐ W½—bÐ `zU²H« lMB w U½√bÐ s×½ s »dIUÐ sOLOILK WÝ—b U½QA½√Ë UL w³Þ nu² U½QA½√Ë lMBL« Æ —U³G« WKJA vKŽ UMOC UM½√

d¹bL«Ë p¹dA« W¹ËULM« d‡‡U‡‡Ý√ vKŽ ¡UCI« Ê√ WO³OK« XMLÝô« W dA lL²−L« ÁU−ð Vł«ËË “U−½« u¼ —U³G« WM−KUÐ ÂUF« VðUJ« ÁdCŠ qH׫ œUB²ô«Ë WŽUMBK WUF« WO³FA« Èb ULM« …dOHÝ …œUFÝË …—U−²«Ë W¹dO¼UL−« WŽUMBK WO³FA« W‡‡M‡‡−‡‡K‡‡« s‡‡O‡‡√Ë Ÿd d¹bË Í“UGMÐ WO³FAÐ œUB²ô«Ë Æ W¾O³K WUF« W¾ON« d¹uDð …œU‡‡‡Ž≈ w‡‡ qLF« ‚d‡‡G‡‡²‡‡Ý«Ë ¡UCI«Ë WO³OK« XMLÝô« W dý l½UB qLF« s sOUŽ ÀuK²« ÀUF³½« vKŽ V½Uł_«Ë sOO³OK« ¡«d³« sOÐ „d²AL« —UM¹œ ÊuOK Êu²ÝË WzU XGKÐ nOUJðË sŽ qH׫ w W dA« sKF² w³O Í“UGMÐ Àö¦« l½UBL« eON−ð ¡UN²½« `zU²H«Ë Í“U‡‡G‡‡M‡‡Ð WM¹bLÐ Í— «u‡‡N‡‡«Ë W¹UL× ÂUE½ «bFLÐ W‡‡½—œ WM¹bLÐ v« qBð W³MÐ —U³G« s b×«Ë W¾O³« Æ WzULUÐ sOFðË WLš  —u bO« UMQÝ qH׫ gU¼ vKŽË

X‡‡‡‡‡M‡‡‡‡‡L‡‡‡‡‡Ýô« W‡‡‡‡‡‡‡ d‡‡‡‡‡‡‡ý X‡‡‡‡‡L‡‡‡‡‡E‡‡‡‡‡½ w{UL« sOMŁô« dNþ WL¼UL« WO³OK« W−UF ŸËdA s ¡UN²½ô« qHŠ Í“UGM³Ð ¡UN²½ô«Ë W dA« l½UB s —U³G« w‡‡łU‡‡²‡‡½ù« j‡‡‡‡« ŸËd‡‡A‡‡ cOHMð s‡‡ WHKJ²Ð Æ Í“UGMÐ XMLÝ« lMBLÐ YU¦« Æw³O —UM¹œ ÊuOK © 60 ® s XЗU t²UÞ v‡‡≈ j« …œU‡‡‡Ž≈ v‡‡≈ ·b‡‡N‡‡ðË —«bILÐ ÃU‡‡²‡‡½ù« …œU‡‡‡¹“Ë ¨ WOLOLB²« WUD« ÊuJð YO×Ð ¨ WzUL« w ©25® ©1500® d¹uD²« bFÐ UNIOI×ð lu²L« Í√ ª Âu‡‡‡O‡‡‡« w‡‡‡ X‡‡M‡‡L‡‡Ýô« s‡‡‡ s‡‡‡Þ Æ ÎU¹uMÝ s‡‡Þ ©500—000® ‰œUF¹U ŸËdAL« ÊQÐ ¨ —œUBL« Ác¼ X U{√Ë ÀUF³½« W−UF ·bN²Ý« Íc‡‡« w½U¦« w«uŠ t²HKJð XGKÐ ¨ lMBL« w —U³G« Æw³O —UM¹œ ÊuOK ©86® w¾O³« l‡‡ÐU‡‡D‡‡« Ë– qH׫ w‡‡ðQ‡‡¹Ë ÊU‡‡šœ V×Ý s WM¹bLK UBOKð s‡‡ ÂU‡‡‡‡F‡‡‡‡« ‰«u‡‡‡‡‡‡Þ YF³Mð W‡‡H‡‡O‡‡¦‡‡

W dý d³²FðË «u‡‡M‡‡Ý cM lMBL«

‫ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺰاﺋﺪي‬/ ‫ﻛﺘﺐ‬

.... ‫أﺧﻲ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ‬ …—U−²«Ë œUB²ô«Ë WŽUMBK WUF« WO³FA« WM−KUÐ pKN²L« W¹ULŠË gO²H²« …—«œ≈ ∫p×BMð WOŽu³Ý_« Ë√ WOuO« WOz«cG« pðUłUO²Š« Èd²ý«Ë d¹c³²«Ë ·«dÝù« VM−²Ð p×BM½ ‡ WO×B« Wö«Ë …œu−« vKŽ —«d{√ s t UL s¹e²« v≈ ¡U−²ô« ÂbŽË vB√ b×Ð Æ‚uUÐ —UFÝ_« ŸUHð—«Ë ÆUNM WN¹d `z«Ë— ÀUF³½« Ë√ UN½u w ΫdOGð błË «–≈ Âu×K« ¡«dý VM−²Ð p×BM½ ‡ w ÷dFð w²«Ë UNŽ«u½√ nK²LÐ Âu×K«Ë t «uH«Ë dC« ¡«dý VM−²Ð p×BM½ ‡ ÊuJðË ÀuK²K UN{dF¹ UL —U³G«Ë  «—UO« Âœ«uF W{dŽ ÊuJðË W uAJL« s U_« Æp²öÝË p²× vKŽ ΫdDš vKŽ dDš s UN UL pO²Ýö³« ”UO √ w e³« WHž—√ l{Ë VM−²Ð p×BM½ ‡ ÆpðdÝ√ œ«d √ W×Ë p²× pKN²L« W¹ULŠË gO²H²« …—«œ≈ …—U−²«Ë œUB²ô«Ë WŽUMBK WUF« WO³FA« WM−K«

‫ﻟﻤﺎذا ﻓﺸﻠﺖ اﻟﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷزﻣﺔ‬ !‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؟‬

ǚƁȤLjȚNjƯŴ qLF¹ X½U w²«Ë W¹bOKI²« W¹œUB² ô« ÖULM« w W Uš WOLÝ— dOG«Ë WOLÝd« dz«Ëb« w UNÐ U sJ ÆÆ UdA«Ë W¹edL« ·—UBL« s b¹bF« W½Ëü« w WOUL« ‚«uÝ_« w  «—UON½« s ÀbŠ t³IŽ√ U‡‡Ë ÊUL²zô« —UON½« W‡‡“√ W Uš …d‡‡O‡‡š_« Èb W Uš wUL« ‚u« w À—«u‡‡Ë —UON½« s —UON½ô« vKŽ vBFð X½U w²« Èd³J« ·—UBL« ·—UBL« d³√ ©“—–Ëd‡‡‡‡Ð ÊUNLO® ·dB q¦ e«dL lÐU²²L« —UON½ô« rŁ Æ Æ rUF« ‰uŠ W¹—U−²« dJ³ —«c‡‡½≈Ë nA ÊËœ ÀbŠ p– q Æ Æ ‰UL« ÖULM« pKð vKŽ ÂuO« X³B½Q ÆÆ W“_« pKð ‰uŠ ÆrUF« Ê“«u² WOJOUM¹b« WO{«d²ô« WOUL« W“_« ‰uŠ R³M²« w ÂUEM« p– qAH …—œU …b¹bł ÖUL½ œU−¹≈ ‰uŠ dOJH²K WO{—√ b] Ë ÆÕu{Ë qJÐ q³I²L« W¹ƒ— vKŽ R³M²« w QD « p– ‰uŠ  «œUI²½ô« X³B½« r C²«Ë „öN²Ýô« q¦ WOKJ«  U¹œUB² ô« ‰uŠ ÆœUB² ô« w  UOKJ« s Ádš¬ v≈ —uł_«Ë w  «—UON½« s ÀbŠ U 1990  UMOF²« w ÊUL²zô« ‚uÝ w dO³ qJAÐ dŁ√  «—UIF« ‚uÝ —UON½ô« p– WO³FA« w WOK×L« ·—UBL« Èb  «—U‡‡I‡‡F‡‡« —U‡‡F‡‡Ý√ w‡‡  U‡‡ŽU‡‡I‡‡ s‡‡Ž r‡‡−‡‡½ Íc‡‡‡« V−¹ U ‰uŠ jOÐ ‰U¦ ÆÆ „«c‡‡½¬ WM¹bL« w W“√ Í√ ÀËbŠ q³ R³M²K WMJL dOЫbð s Á–U ð« WM¹b w ÀbŠ U Æ Æ wUL« ŸUDI« w WMJL ÖULM« ‚UOÝ oË v²Š tÐ Q³M² sJ¹ r ©Í“UGMЮ s 20 w t«b ²Ý« UM{d²« U «–≈ W¹bOKI²« s ŸUL²Ý« WM−  bIŽ w{UL« ©uOu¹ ≠ d U½® ÂuKF«Ë WOMH« WM−K wJ¹d_« »«uM« fK− q³ ‘UIM« ‰uŠ —u×Lð b ·bN« ÊUË fK−L« pcÐ WOJOUM¹b« WO{«d²ô«® ÖULM« vKŽ VBML« q³ s Âb ²ð X½U w²« ÖULM« pKð Ê“«u²« Èdš_« W¹edL« ·—UBL«Ë w«—bOH« ◊UO²Šô« …—Ëd{ u¼ p– s WLJ׫ X½UË Æ Æ rUF« ‰uŠ ÖuL½ Æ Æ WOu W¹œUB² « WÝUOÝ vKŽ œUL²Žô« Î ¹bÐ ÊuJ¹ b sOF s o³Ý UL ÂuO« ÕU²L« sŽ ö ‰öŠô« ‰uŠ ÂuO« dz«b« ‰b−« Ê√ dOž ÖUL½ w XK UN½√ «Ë√— s¹c«Ë W¹bOKI²« ÖULMK sJLL«  «—UO²šô« Ác¼ sOÐ s ÊUË W“_« pKð ‰uŠ R³M²« ©UOMOłd® w  bIŽ w²« WOLKF« Wý—u« pKð u¼ ©u¹U≠ nOB«® dNý W¹UN½ w …bײL«  U¹ôuUÐ sO¹œUB² ô« s b¹bF« U¼dCŠ w²«Ë w{UL« ¡ULKŽË ÊuOU Ë—UA²Ë «d²K−½« ·dBË ©ø® s œU−¹« q³Ý Y×Ð lL−²« p–ÆÆwü« VÝU׫ w vKŽ …UM³ ÖU‡‡L‡‡½  «bOKI²« pK² WK¹bРÖU‡‡L‡‡½ W¹œUB² « WO½UJ« ‰u‡‡Š Y׳K ©…«œ_«® qOu²« b Ë WIÐU« W“_« ”Ë—œ s rKF²« w bŽUð W“√ Í_ Íd¹c×ð ÂUEM —uD² ÖuL½ ¡UMÐ ÊuJ¹ ÆWœU ÷d²Hð ô w¼Ë qOu²« vKŽ WOM³ ÖUL½ œułË Í√ ÆdI² Ê“«uð WUŠ “U−½« t sJL¹ œUB² ô« Ê√ s œUB² ô« vKŽ l{Ë b ÂUE½ Ë√ rOLBð ö s dO¦J« w œ—«Ë u¼ U dOž ŸUI« v‡‡≈ WLI«  öOuð Í_ W³ŠUB dOž ÖULM Æ Æ Ã–ULM« ¡UMÐ fJFð w²« dÝ_«Ë  UdA«Ë —U−²« q¦ WKŁUL² ÆqJ œUB² ô« ‰uŠ œ«d_« „uKÝ Íc«Ë WLI« v≈ ŸUI« s qšb Âb ²ð wN Æ©…«œ√® qOuð qJ WMOF WOuKÝ bŽ«u sO] F¹ Î ¦  UOÝUÝ√ fJFð —UFÝ_« ÊQÐ bI²F¹ iF³« ∫ ö  UEŠöL« vKŽ bL²Fð  U¹dš_« ÖULM« YOŠ ÆWO{UL« dF«  U¼U−ðô WO³¹d−²« W³ÝUM ÊuJð b WO{«d²ô« W¹bOKI²« ÖULM« qFHð b UNMJ …—U−²«Ë ‰ULŽ_« œUB² « ‰öš s dBMF« V³Ð p–Ë ÆÆ  U“_« ‰öš w √uÝ_«  U³KI²« s  UOL jI wJOUM¹b« w{«d²ô« w Ê“«uð „UM¼ fO Ê“«u²« WUŠ ‰uŠ …dOGB« Æ—UON½ô«  «d¦ …«œ_«  «– ÖULM« qÐUIL« w ÆÂUŽ “«uðË W¹UH  «– ‚«uÝ√ œułË ÷d²H½ ô ÎUIb² ΫdN½ ÎUULð t³Að U¼buð w²« ‚«uÝ_U W²ÐUŁ n «uF l{Uš fID« ÂUE½ t³A¹ ÂUE½ Ë√ dNEð w¼  «—UON½ô« v²ŠË Èd³J«  U³KI²U ÆÆ dOž® ÖUL½ UN½√ w{U¹— vMFLÐ ÂUEM« w ÀË—u UL UNKF t³ÝUMð ÊuJð Ê√ ÃU²×ð ô —UŁü« ©WODš Í√ ©WODš® w²«Ë WOD « ÖULM« w ‰U׫ u¼ X½U  UOEŠö« Ác¼ UNKKŽ l VÝUMð  «– UN½√ ÆÊUL²zô« —UON½« w ¡ö−Ð W×{«Ë


 ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬

6227 ‫ر‬.‫ و‬1378 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻹرﺑﻌﺎء‬

‫ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﻗﺎﻣﺘﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻠﻴﺒﻲ‬S

‫ ﻗﺮض اﻧﺘﺎﺟﻲ‬73‫ ﻗﺮض اﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﺮدي و‬44 ‫ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺟﺮى ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‬ —œUÐ w²«Ë wH¹d« ·dBL« …—«œ≈ WuLL« UNFO−AðË W−²ML« dÝ_« Ác¼ rŽbÐ …—uJA Ÿu{uL q׫ u¼ «c¼ ÊuJ¹ Ê_ lLD½ s×½Ë qš«œ wHOþu« ”bJ²«Ë WUD³«Ë WHOþu« t‡‡½_ ÃU‡‡²‡‡½û‡‡ t‡‡łu‡‡²‡‡«Ë W‡‡Ëb‡‡«  U‡‡‡‡ÝR‡‡ WÝ«—œ bFÐË WUD³« WKJAL Í—b−« q׫ ÷ËdI« Ác¼ r¹bIð rð dÝ_« ÁcN hOL×ðË ¨W¹œd ÷Ëd v≈ XHM UNM vË√ WF bÐ w WK¦L² WOMOŽ ÷ËdË W —UA ÷ËdË X½U Ë W‡‡Ý«—œ Ác¼ ¨ WKUJ² ÊUMÝ√ …œUOŽ lË tK« Ê–SÐË fKЫdÞ WO³Fý w UN²öD½« wUÐ v≈ ‰UI²½ô« r²OÝ wH¹d« ·dBL« W¹dO¼UL−UÐ  UO³FA« nK²Ë oÞUML« rŽœ r²OÝË WOdA« WIDML«Ë »uM−« v≈ À Ë—ËdL« vKŽ ÎUþUHŠ UNLŽœË oÞUML« Ác¼ wð«c« ¡UH² ô« √b³ oOI×ð ÎUC¹√Ë w³OK« ÆdÝ_« ÁcN

‫ ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﺒﻄﻨﻲ‬/ ‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬

Æ ÎUÝbJ WFÐU² w WOŽUL²łô« ÊËRA« —Ëœ u¼U ÷ËdI« rKð bFÐ WOłU²½ù« WOKLF« dOÝ øsOMÞ«uL« s WOłU²½ù« «–≈ —Ëœ UM ÊuJ¹ ÃU‡‡²‡‡½ù«Ë ÷ËdI« bFÐ ÊU «–≈ UË ÁdOž Ë√ ÷dI« w d¦Fð qBŠ s ÊU «–≈ Ë√ ÁdOž Ë√ ·dBL« s d¦F²« tLNH½Ë Ábýd½ Ê√ ‰ËU×M ÃU²½ù« VŠU ĜĚ£ ·d v≈ qË Ê≈ v²ŠË Z²M¹ nO

UNF b¹ U«e²«Ë  «d¦Fð ÊËœ ÷dI« s lÝu¹ YO×Ð ¨dš¬ ÎU{d t ÊuJ¹ ô UL WKU

WOKLŽ t qN½ «cNÐË ÍœUB²ô« tÞUA½ Èd‡‡š_« tK UA q‡‡Š V½Uł v‡‡≈ o¹u²« nO ‰ËU×½Ë WËRL« UN−« l WUš Æ  UÐuFB« Ác¼ qb½ ‚ËbM ÂUŽ d¹b Ø…dLŠ uÐ√ vHDB Ø b¹b−« dÝ_« ¡UMÐ Wý—u W−²M …d‡‡Ý√ 70 W¹«b³ U½d²š√  UÝRL« Èb‡‡‡Š≈ —u‡‡C‡‡×‡‡ WOKLŽ q‡‡L‡‡Ž

œ—Ë WUÐ rOKð rð UL WOŽUL²łô« ÊËRAK w «cI« dLF ÂöÝù« nOÝË bzUI« Œú dÝ_«Ë özUF« s dO³ œbŽ —uCŠ jÝË ÃU²½≈ ÷d‡‡ œb‡‡Ž rOKð rð b‡‡Ë ¨W−²ML« 73 Áœb‡‡Ž U‡‡Ë ÎUBý 44‡‡‡ Íœd‡‡ ÍbI½ wMOŽ ÷d œbŽË W —UA WOłU²½≈ ÷Ëd bË «c¼ ’Uý√ WŁö¦ ÊUMÝ√ …œUOŽ bŠ«Ë ÊËRA« d¹b n¹dA« rO¼«dÐ≈ ØŒú ÊU

`¹dBð W¹dO¼UL−« Èu² vKŽ WOŽUL²łô« ∫tO ¡Uł W¹dO¼UL−« WHO× tÐ hš ÷dI« VŠU Ê√ w vË√ …uDš Ác¼ Î F ÃU²½û tłu²¹ w ÷dI« ·dB¹ôË ö ‚UHðUÐ Âe²K ÷dI« VŠUË Èdš√ —u√ nþu¹ Ê√ ”UÝ√ vKŽ ·dBL« sOÐË tMOÐ Î ¦ sOF ÃU²½≈ w ÷dI« «c¼ tł«uð UM¼ ö —Ëœ wðQ¹ UM¼ ÃU²½≈ o¹uð WÐuF Z²ML« qONð vu²ð Ê√ w WOŽUL²łô« ÊËR‡‡A‡‡« UÝRLÐ r‡‡N‡‡D‡‡Ð— Ë√ r‡‡N‡‡łU‡‡²‡‡½≈ o‡‡¹u‡‡‡‡ð vI³¹ ô ÃU²½ù« Ê√ qO³Ý w Èdš√ W¹œUB²«

WOUH²Š« XLO√ fKЫdÞ VFA« WŽUIÐ d‡‡Ý_« v‡‡K‡‡Ž W‡‡O‡‡łU‡‡²‡‡½ù« ÷Ëd‡‡‡I‡‡‡« l‡‡¹“u‡‡²‡‡Ð WLEML« t²U√ ‰UH²Šô« «c‡‡¼ ¨W−²ML« dÝ_« ¡UMÐ ‚ËbM¨w³OK« »U³AK WOMÞu« nOÝ ØŒ_« s‡‡ WL¹d W‡‡¹U‡‡Žd‡‡Ð …b‡‡¹b‡‡−‡‡« b¹bF« XOI√ bË w «cI« dLF Âö‡‡Ýù« WLEML« s q s qH׫ «cNÐ ULKJ« s b³Ž Œ_« U¼UI√ w³OK« »U³AK WOMÞu« ØŒ_« s wH¹d« ·dBL« Z¹u׫ ÍœUN« ŸËd‡‡H‡‡« …—«œ≈ d‡‡¹b‡‡ kOH׫ b³Ž WFLł W‡‡½U‡‡√ WLK p‡‡c‡‡ Ë ¨·d‡‡B‡‡L‡‡U‡‡Ð W‡‡O‡‡Ðd‡‡G‡‡« fKЫdÞ WO³FAÐ ÂU‡‡F‡‡« w³FA« dLðRL« ÊËRA« W½U√ rÝUIKÐ …d¼“ …—u² b« UN²I√ W¹dO¼UL−« Èu‡‡²‡‡‡‡ v‡‡K‡‡Ž W‡‡O‡‡ŽU‡‡L‡‡²‡‡łô« pc Ë n¹dA« rO¼«dÐ≈ —u² b« U¼UI√ qOGA²«Ë V‡‡¹—b‡‡²‡‡«Ë qLF« W×KB WLK

œdÝ bFÐ ÊU³Fý sÐ œuL× ØŒ_« U¼UI√ s qJ tOL¹dJð ŸË—œ rOKð rð ULKJ« WUF« WO³FA« WM−K«Ë w³OK« ·dBL«

‫ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن درﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ‬

‫اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻮاﻋﺪة ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺷـﻌــﺎر » ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻴﺎﺣﻲ أﻓـﻀــﻞ« وﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻈﻤﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺪرﻧﺔ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ‬ ‫ﻣﻬﺮﺟﺎن درﻧــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟــﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻟﻔﺖ اﻷﻧﻈﺎر إﻟﻰ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟــﻮاﻋــﺪة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ درﻧــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻣــﻦ أﺟﻤﻞ اﻟـﻤــﻮاﻗــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻛﻔﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻗــﺪم اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻮاﻋﺪة‬ .‫ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ‬ ‫ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺰاﺋﺪي‬/‫درﻧﺔ‬

W¹«Ëd×B« WŠUO« w …œbF²L« …Ëd‡‡Ł Ác‡‡¼Ë WOK³−«Ë WOKŠU«Ë ¡UA½≈ w‡‡ UNM …œU‡‡H‡‡²‡‡Ýô« sJL¹ U½UłdNË …bOł ‚œUM Ë  UF−²M ÆWOŠUOÝ ‫ﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ‬ ‫ﻳـ ـﻘ ــﻮﻟ ــﻮن أﻧ ـ ــﻪ ﻻﺗـ ــﻮﺟـ ــﺪ ﺗ ـﺴ ـﻬ ـﻴــﻼت‬ ‫ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ؟‬ ÎU‡ ö‡‡Þ≈ `‡‡O‡‡×‡‡ d‡‡O‡‡ž «c‡‡‡¼ ô WUF« W¾ONUÐ ‰U‡‡B‡‡ðô« rNOKŽ ŸËdA r¹bIðË —UL¦²Ýô«Ë pOKL²K «–≈Ë W¹œUB²ô« tðœu−Ð ”—b‡‡¹ Êu½UIK o‡‡ «u‡‡ ŸËd‡‡A‡‡L‡‡« b‡‡‡łË l¹—UAL« WU≈ w l½ULðô W¾ON«¨  öON²« w‡‡ rNF ·u‡‡u‡‡«Ë ÂbŽ w‡‡ r‡‡N‡‡{«d‡‡≈Ë WO dBL« WUù W³ÝUML« WuO« d‡‡ u‡‡ð w rNF nIð W¾ON«Ë ŸËdAL« UN ÷dF²¹ b w²« q UAL« lOLł sJË fOÝQ²« WKŠd w ŸËdAL« ÊËœ WŠUO« sŽ ÊuŁbײ¹ UM½«uš≈ Æ …dJ Ë√ ŸËdA …bMł√ «ubI¹ Ê√

.‫اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ‬ l å7 ò Êu½UI« Zœ rð ΫdšR —«b≈ w å6ò Ëå5 ò sO½u½UI« U¹«eL«Ë å9ò Êu½UI« u¼Ë b¹bł X²³Ł W¹—UL¦²Ýô« sO½«uI« lOL− W‡‡×‡‡zö‡‡« w‡‡ d‡‡O‡‡G‡‡ð „U‡‡M‡‡¼ s‡‡J‡‡Ë bO Êü« w‡‡¼ w‡‡²‡‡«Ë W¹cOHM²« w²IKŠ bIŽ p‡‡c‡‡ r‡‡ðË œ«b‡‡‡Žù« Í“UGMÐË fKЫdÞ w²M¹b w ‘UI½ UN{dŽË wzUNM« U¼—uÞ w w¼Ë ÆWB²L« UN−« vKŽ ‫اﻟـ ـﻤ ــﺰاﻳ ــﺎ ﺳ ـﺘ ـﺒ ـﻘــﻰ أو ﺗـ ـﻄ ــﻮر إذن‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﻴﺮ؟‬ bL²FL« o‡‡¹d‡‡D‡‡« f‡‡H‡‡½ w‡‡‡ …—«œ≈ ÂUN u‡‡¼Ë W×zö W³MUÐ —UL¦²Ýô« WOL¼QÐ n¹dF²« Z¹Ëd²« —Ëb‡‡Ð n¹dF²« W¹dO¼UL−« w‡‡ vKŽ cšQ¹ Ê√Ë wK×L« dL¦²L« vKŽ qLF« w‡‡ ÃU‡‡b‡‡½ô« tIðUŽ tU√ WŠËdDL« …bO−« ’dH« tÐ √b³¹ —UL¦²Ýô« Ê√ W¾ON« rN¹Ë Ê√ s qC √ w³OK« dL¦²L« Æw³Mł√ dL¦² vKŽ ÷dF¹ ‫اﻟـﻴــﻮم ﻛــﺎن ﻫـﻨــﺎك ﺗـﻌــﺎون ﻣﻬﻢ ﻣﻊ‬ ‫ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ أﻫـﻠـﻴــﺔ وﻫــﻮ ﺗﺤﺴﺐ ﻹدارة‬ ‫اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻣـ ــﺎذا ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ أي‬ ‫ﺟﻬﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻜﻢ ﺑﺤﻜﻢ‬ ‫ﺧﺒﺮﺗﻜﻢ وﻋﻤﻠﻜﻢ؟‬ l ÊËUF²K œ«bF²Ý« vKŽ W¾ON« ’uBÐ W¹dO¼UL−« w WNł Í√ —UL¦²Ýô«Ë wŠUO« jOAM²« s‡‡×‡‡½Ë r‡‡N‡‡ ‰U‡‡‡−‡‡‡L‡‡‡« «c‡‡‡‡¼ w‡‡‡ UNM …œUH² dOž  «eOL UM¹b UNNłË√ w‡‡ qOK q³ U‡‡¼U‡‡½d‡‡ –Ë

w d u² dOž u¼U «eOLL« b²LL« qŠUU ‰Ëb‡‡« s dO¦

—«dI²Ýô«Ë ‰b²FL« Íu−« ŒUML«Ë UOI¹d √ ‰ULA UNDÝuðË wM_« vKŽ WOOzd« …—UI« WЫuÐ w‡‡¼Ë —UŁü« w ŸuM²« WFO³ÞË jÝu²L« œö³« UNðbNý w²« «—UC×«Ë Æa¹—U²« d³Ž ‫ﻳـﺒــﺪو أن اﻻﺗ ـﺠــﺎه ﻧـﺤــﻮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬ ‫ﻫــﺬه اﻟـﻤــﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻔﺖ وﻫــﻮ ﻷول‬ ‫ﻣ ــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ أن ﺗـﻬـﺘــﻢ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ‬ ‫اﻟـ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺣ ــﻲ وﺑ ــﺎﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرك‬ ‫اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻫﺎ ﻫﺬا ﺑﺪاﻳﺔ‬ ‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ إدارﺗﻜﻢ‬ ‫ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ؟‬  «œuN−LÐ √b‡‡Ð ZU½d³« «c‡‡¼ «uKBð« rð W‡‡½—œ WOFLł s WOð«– —UL¦²Ýô«Ë pOKL²K WUF« W¾ONUÐ –U²Ý_« sO_« Œú …d c «ubË W¹UŽ— ’uBÐ wýuLK« ‰ULł n¹dF²« ‰Ë_« WŠUO« ÊUłdN ÎUO½UŁ WOdA« WIDML« w W¾ONUÐ wŠUO« ◊UAM« WOL¼QÐ n¹dF²« qJAÐ UO³OË W¹dO¼UL−« ‚dý w wK×L« dL¦²L« eOH×ð ÎU¦UŁ ÂU¼ w —UL¦²Ýô« ‚u‡‡Ý w‡‡ ‰ušbK l«u« w W¾ON«Ë WŠUO« ‰U− wŠUOÝ wOzd« UNBBð fO sË ÂUŽ qJAÐ —UL¦²Ý« UNBBð ÆwŠUO« ‰U−L« UNML{ ‫أﺳﺘﺎذ ﻣﻨﺼﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺤﺪث ﻋــﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫« ﺗ ــﺮى ﻣ ــﺎذا ﻗـﻄـﻌــﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬7» ‫رﻗ ــﻢ‬ ‫ﻣــﻦ أﺷ ــﻮاط ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬

ÊuJ¹ UbMF UO³O w —UL¦²Ýö ¡«uÝ UNł …bŽ l ÊËUFð „UM¼ ·bN« ’Uš ŸUD Ë√ WOK¼√ X½U

wK×L« dL¦²L« »UDI²Ý« tM dL¦²L« »UDI²Ý≈Ë tFO−AðË n¹dF²K W‡‡d‡‡ u‡‡‡¼Ë w‡‡³‡‡M‡‡ł_« pOKL²« ‰U‡‡−‡‡ w‡‡ W¾ON« —Ëb‡‡‡Ð Æ —UL¦²Ýô«Ë ‫ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰات اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫أن ﺗ ـﻘــﺪﻣ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻷﻫ ـﻠ ـﻴــﺔ‬ ‫ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻜﻢ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ﻣﻤﺎ‬ ‫رﻏﺒﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ؟‬ WOFL−« X‡‡b‡‡I‡‡ð l‡‡‡«u‡‡‡« w‡‡ W½—bÐ wŠUO« d¹uD²K WO³OK« u¼ U‡‡L‡‡ Ë w‡‡ŠU‡‡O‡‡Ý ◊U‡‡A‡‡½ r‡‡Žb‡‡ w rN V½Uł WŠUO« ·ËdF ’d‡‡H‡‡« Ê√ UMK u‡‡‡Ë W‡‡‡Ëœ Í√ s WŠUO« ÊS WUÐ W¹—UL¦²Ýô« tOKŽ qLFð Ê√ sJL¹ w²« —u¼e« Æqšb« —œUB l¹uMð w bG« UO³O s U‡‡N‡‡Ð U‡‡‡½œö‡‡‡Ð Ê√Ë W‡‡‡U‡‡‡š

…—œU³LÐ ÊUłdNL« rOEMð ¡UłË d¹uD² W‡‡O‡‡³‡‡O‡‡K‡‡« W‡‡O‡‡F‡‡L‡‡−‡‡« s‡‡‡ qLFð WOK¼√ WOFLł w¼Ë WŠUO« wŠUO« Ãu‡‡²‡‡M‡‡L‡‡« r‡‡¹b‡‡I‡‡ð v‡‡K‡‡Ž WOLM²«Ë —UL¦²Ýö œ—uL w UI¦«Ë w WOFL−« b‡‡‡‡łËË WO½UJL« —UL¦²Ýô«Ë pOKL²K WUF« W¾ON« b¹bł tłuð u¼Ë UNÞUAM ÎULŽ«œ ÊËUF²« w W¾ON« s Ëb³¹U vKŽ ÆWOK¼_«  UÝRL« l …—œU³« Ác¼ vKŽ ¡uC« ¡UIùË UMOI²« ÊUłdNL« g‡‡U‡‡¼ v‡‡K‡‡ŽË d¹b ÍbN¹uA« nBM –U²Ý_« W‡‡U‡‡F‡‡« W‡‡¾‡‡O‡‡N‡‡U‡‡Ð Z‡‡¹Ëd‡‡²‡‡« …—«œ≈ Æ—UL¦²Ýô«Ë pOKL²K ‫ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻫﻠﻴﺔ ﻟﻨﺄﺧﺬ أو ًﻻ ﻓﻜﺮة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺒﺎدرة اﻟﺠﺪﻳﺪة؟‬ WOK¼_«  UOFL−« l ÊËUF²« Z¹Ëd²K WLNL« V‡‡½«u‡‡−‡‡« b‡‡‡Š√


 ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬

6227 ‫ر‬.‫ و‬1378 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻹرﺑﻌﺎء‬

‫ واﻟﻠﻴﺒﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻗـــــــــــ‬.. ‫اﻟﻮاﻓﺪ ﻻﻳﻌﺠﺰ‬

‫ﻣﺎذا ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﻲ ﻟﻴﻠﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻣــﺎذا ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﻠﺒﻴﺎ ﺣــﺎﺟــﺎت ﺳﻮق‬ ‫ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻃﻰء ﻗﺪم‬..‫؟‬..‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﻴﺒﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳــﺰداد ﻣﻌﺪل اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ‬ !!‫زﻳﺎدة ﻣﻀﻄﺮدة ﻛﻞ ﻋﺎم‬ ‫ واﻟﻠﻴﺒﻲ‬،‫ﻛﻴﻒ ﻧﺤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ؟ اﻟﻮاﻓﺪ ﻳﺠﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ‬ ‫ وﻓﻲ أﺣﺎﻳﻴﻦ‬،‫ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺠﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔﺮﺻﺔ ﺗﺮﺿﻴﺔ‬ .‫ وﻫﻨﺎ ﻣﺮﺑﻂ اﻟﻔﺮس‬،‫ﻛﺜﻴﺮة ﻻ ﺗﺮﺿﻴﻪ‬ ‫ﻫــﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓــﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﺘــﻲ رﺳـﺨــﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺮﻓﻬﺔ‬ ‫ ﻫــﻞ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻏﻴﺮ ﻣــﻮﺟــﻮد أم أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ‬..‫واﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻜﻴﻒ؟‬ ‫ أم أن اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻏﻴﺮ ﻛﺎف ﻹدﻣﺎج ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ‬، ‫واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺿﻌﻒ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﻴﺒﻲ؟‬ ‫أﺳـﺌـﻠــﺔ ﻛـﺜـﻴــﺮة ﺗـﻄــﺮح ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺗـﺒـﺤــﺚ ﻋــﻦ إﺟــﺎﺑــﺔ ﺳﻘﻨﺎﻫﺎ ﻷﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻃــﺮف‬ ‫ووﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻨﻠﺘﻤﺲ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻮﺟﻊ وﻫﻜﺬا ﺟﺎء ﻫﺬا‬ -:‫اﻻﺳﺘﻄﻼع‬ ‫ ﻃﺎرق ﺑﺮﻳﺪﻋﺔ‬/‫اﺳﺘﻄﻼع‬ ‫ ﻣﺨﻠﺺ اﻟﻌﺠﻴﻠﻲ‬/‫ﻋﺪﺳﺔ‬

‰Q½ fÐöL« lO³ ‰U×L« bŠQÐ U½√bÐ pcK ∫‰U Íc«Ë bL× o¹bB« u¼Ë tO œułuL« W‡‡Ý«—œ w‡‡ VUD« ÂU‡‡×‡‡≈ Ê≈ WIOI׫ w‡‡ ò Íc‡‡«Ë d‡‡‡_« w‡‡Ë UNM q−¹ WMOF W‡‡ d‡‡Š Áb¹d¹ ôË ”bMN Ë√ —u² œ tMÐUÐ w¼U³²« b¹d¹ t½√ rž— U¹dJLÝ Ë√ ¡öÞ vDÝ√ Ë√ UOJO½UJO Ì UOH²J tH½ b−¹ WMNL« Ác¼ ”—UL¹ UbMŽ dO uð sŽ Y׳« ¡VŽ tH½ vKŽ «d uË ÎUOð«– U³ðd v{UI²¹ tH½ b−¹Ë tðUOłUŠ b ‰UL« qC √Ë VðUJL« vKŽ ÊuK−¹ s¹c« s d³ √ Æ”bMNL«Ë VO³D« s b¼UFLK Ê√ gUMð Ê√ V−¹ WDI½ Íb sJ jI eO d²«Ë wKLF« ‰U−L« WOL¼√ WOMNL« Z¹dK U¾Oý ÂbI¹ ô «c¼Ë ÍdEM« V½U−« vKŽ s wðQð w²«Ë …d³š cš_ WÝU WłU×Ð Íc« ÆUNÝ—œ w²« WMNL« WÝ—UL qC √ qLŽ√ fÐöL« lOÐ√ U½√ ôU¦ pODŽ√ Æ…—U−ð ”—œ Íc« s ∫ ‰U‡‡Ë Ÿ—U‡‡A‡‡« fHMÐ ÁUMOI²« d‡‡š¬ sÞ«u l‡‡Ý«Ë UNU− Ê_ ·d‡‡×‡‡« l−A½ Ê√ V‡‡−‡‡¹ò WOLKF« UÝ«—b« vKŽ e d½ ô√ UMOKŽË »uKDË UNO≈ WłUŠ w s×½ w²« sNL« „d²½Ë jI w²«Ë WO d׫  ôU−L« l−ý√ U‡‡½√Ë ÎUOu¹ WKŠdL« s ”—«b« tÐ √b³¹ Íu ”UÝ_ WłU×Ð qŠ«dL« w t²MN ‰U− qšb¹Ë W‡‡¹œ«b‡‡Žù« tÝ—b¹ Íc‡‡« ÎUULð VŽu² u‡‡¼Ë WbI²L« tÐ U½œU √ U «c¼ tO qLF« b¹d¹ Íc« ‰U−L«Ë Æ„uKLL« bL× ‫ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺸﺆون‬ . ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ‬ w ÎUOUŠ …œułuL« Z¼UML« Ê≈ò ≠∫‰U Íc«Ë UMOKŽ V−O ‚u«  UłUO²Š« w³Kð ô b¼UFL« Èdš√ WKJA UM¹bË Z¼UML« W−UFLÐ √b³½ Ê√  UOKJ«Ë b¼UFL« s Êułd²¹ s¹c« W³KD« Ê√ wU²UÐË w³OK« ‚u« w qLŽ Wd ÊËb−¹ ô  U³KD² dO uð sŽ WHK² b¼UFL«Ë  UOKJ«

”—b½ Ê√ WU׫ Ác¼ w V−O UMOF UBBð ÀöŁ bFÐ qLF« ‚uÝ w rNU׫ sJL¹ nO

w ¡Î «u‡‡‡Ý bNFL« s‡‡ rNłdð bMŽ «u‡‡M‡‡Ý Æ ÂUF« Ë√ wK¼_« ŸUDI« WŽUMB«Ë  ö«uL«Ë WŽ«—e« W½U_ wðQ½ bNFL« s sO−¹dš s ÊËb¹d¹ r rNM VKD½Ë ÊuJð Ê√ ÷ËdHL« sË ÆÆrJðUŽUD w ¡Î «uÝ WOK³I²L« rNðUłUO²Šô W¹ƒ—  UŽUDI« Èb ÆsNL« s w²«  «¡UHJ« Z¹d²Ð b¼UFL« ÂuIð YO×Ð w Ãdð b¼UFL« sJ  UłUO²Šô« Ác¼ wDGð Ì w WOMFL«  UŽUDI«Ë œ«Ë Ædš¬ œ«Ë s¹uJ²«Ë V¹—b²« «uA¹UŽ s¹c« ”UM« s U½√ W½u²¹“ X×ð ΫbOł ÎU³¹—bð VUD« »—b½ UbMF ‰«R«Ë ¨qLŽ ’d tHM błu¹ Ê√ lOD²¹ WULF« Ác¼ q œułË «–UL tH½ ÷dH¹ Íc« WOMÞË dUMŽ b−½ôË sNL« q‡‡š«œ …b‡‡ «u‡‡« °øUNO l−A½ r s×½ ÎôË√ ¨◊UI½ …bŽ UNO ÎUC¹√ Ác¼ qLF« w —«dL²Ýö UNÐ l b«Ë WOMÞu« WULF« dOOG²Ð v²Š ÂUOIK rNO WI¦« ¡UDŽ≈ Âb‡‡ŽË w d׫ p– V¼cO åW³ôò wzUÐdN ÕU³B Æ VðUJL« qš«œ fK−¹Ë WHOþË w qLFK Ϋe d ÊU wMNL« V¹—b²« Ê√ p– vKŽ œ“ V½Uł vKŽ e d¹ rË  «bFL«Ë  «eON−²« vKŽ sOЗbL« V‡‡¹—b‡‡ðË dA³« V‡‡¹—b‡‡ð ¨V‡‡¹—b‡‡²‡‡«  Ułd Èb‡‡ nF{ WDI½ Ác‡‡‡¼Ë rNH½√ sOЗb «Ëb−¹ r »öD« ¨UMðUÝRË U½b¼UF w vI³ð w²«  «bFL«  ôü« «b²Ýô ¡UH √ r rN UN«b²Ý« bO−¹ s b−ð ôË b¼UFL« e−F« pcË ¨Ã—U« ôË qš«b« w ô «uЗb¹ —œ«u œułË ÂbŽ W−O²½ UMðUłd w dO³J« ÆW¦¹b׫  UOMI²«Ë w½U³L« œułË rž— qOGA²K rNH½√ «ËbłËË …dI² dOž Z¼UML« ÎUC¹√ YOŠ d³L²³Ý Ë√ Ÿ—U‡‡ý w WždH WIKŠ w W d× dO³J« ÂUŠœ“ô«Ë …—ULK …dL²L« W d׫ UMŽu{u sŽ tQ½Ë nu½ s U½d²Š« dO«

‫ أﻣ ـﻴــﻦ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻹدارة‬..‫ اﻟـ ـﻬ ــﺎدي اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺮي‬/ ‫م‬ ‫واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ‬ w c‡‡šR‡‡ð Ê√ V−¹ …b‡‡¹b‡‡Ž ◊U‡‡I‡‡½ „U‡‡M‡‡¼ ≠ v‡‡Ë_« WDIM« Ÿu{uL« «c‡‡¼ ‰UOŠ —U³²Žô« rUF« UNF qUF²¹ w²«Ë W×O×B« …bŽUI« nK² w‡‡ WOMH« W‡‡U‡‡L‡‡F‡‡« …b‡‡ŽU‡‡ tKL QÐ U‡‡Ý«—œË f‡‡Ý√ o‡‡ Ë UNF qUF²¹  ôU−L« »uKI UM¹b Íc‡‡« ÂdN«Ë ÂdNU UN½√ vMFLÐ wMЫ  UFU−« w−¹dš sŽ Y׳¹ UMFOLłË sNL« sJ ÎUÝbMN Ë√ ÎU³O³Þ ÊuJ¹ Ê√ V−¹ W UIŁ Ác‡‡‡¼Ë UNOKŽ eO d²« r²¹ ô WDO³« X׳√ qLF« ’d Ê√ dšü« ¡wA«Ë lL²− U√ UOKŽ  «œUNý vKŽ sOKBײL« vKŽ …dB²I `³√ pcK ·d« vKŽ «u׳Q WDÝu²L« „d²¹Ë UOKF«  «œUNA« sŽ Y׳¹ d‡‡_« wË ÆtMÐô qLŽ Wd b−¹ wJ WO d׫ b¼UFL« Ê√ UM ÷d²H¹ ¨qOKײ lC¹ r qLF« ‚uÝ tðUłUO²Š« ”—b½ Ê√ vMFLÐ qLF« ‚uÝ qK×½ vMFLÐ Í“U−L« d¹bI²K lCð ô w²«Ë WOKFH« wJO½UJO 1000‡‡‡‡‡ W‡‡łU‡‡Š w‡‡ U‡‡½√ ‰u‡‡I‡‡ð Ê√ ÊËœułu sOOJO½UOJL« ·ô¬ sJË  «—U‡‡O‡‡Ý WM¹b WłUŠ r ”—b½ r fKЫdÞ WM¹b w  Už v²ŠË ¨Wð«dBË UN³ÝË Í“UGMÐË fKЫdÞ nÝú błuð ôË WOFu WOKOK×ð WÝ«—œ Ác¼ WNł w sOO dŠ Xłdš pH½ b−ð pcË Èdš√ WNł w «e−Ž „UM¼ Ê√ b−ðË WMOF V−O W¹—«œù«  UBB²« vKŽ o³DM¹ «c¼Ë U½UJ ÊËb−¹ô sN w ‚u« WÝ«—bÐ ÂUOI« ÆUNO qLFK o³DMð ô sNLK b¼UFL« iFÐ œu‡‡łË ÎUC¹√ rOI½ Ê√ sJLL« s fOK ‚u« l UNðUłd U¼dOžË WOŽ«—“ XO WIDM w WŽ«—eK «bNF Æb¼UFL« s w³OK« ‚u‡‡‡‡« w‡‡ W‡‡×‡‡{«Ë d‡‡O‡‡ž W‡‡¹ƒd‡‡U‡‡ ÆŸuM« ôË rJ« ôË  UłUO²Šö 2010 w‡‡‡Ý«—b‡‡‡« ÂU‡‡F‡‡« s‡‡Ž Àb‡‡×‡‡²‡‡M‡‡Ë ÊuÝ—bOÝ V‡‡U‡‡Þ 1000 „U‡‡M‡‡¼ 2011 ≠

‫اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺪﻳﺮ ادارة‬ :‫اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻮدة‬ ‫ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ‬ ‫ﻻﺗﻠﺒﻲ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫وﻋﻠﻴﻨﺎ‬ ‫أن ﻧﺒﺪأ‬ ‫ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬

6227 ‫ر‬.‫ و‬1378 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻹرﺑﻌﺎء‬

! ‫ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬U‫ـــــــــــــــــﻮاﺋﻢ اﻟﻘﻮ‬

‫ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﻴﺒﻲ؟‬

‫ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم‬.. ‫ ﻟﻄﻔﻲ اﻟﻬﺠﺮﺳﻲ‬.‫م‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ : ‫ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة‬

‫ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻮاد‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء وﺑﻨﺎء‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﻠﻴﺎﺳﺔ‬ ‫و اﻟﻨﺠﺎرة‬ ‫واﻟﺤﺪادة ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﻬﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ ﻧﻔﺘﻘﺮ‬d‫وﺑﻜﻞ أﺳ‬ ‫ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬

‰uB׫ VÝUM²ð q‡‡L‡‡Ž s‡‡Þ«u‡‡ v‡‡K‡‡Ž ÆrNðö¼RË …œUNA« Ê≈ ÎULz«œ ‰uI½ s×½ Íc‡‡« ÕU‡‡²‡‡H‡‡L‡‡« w‡‡¼ WOLKF« sJË ¨…U‡‡O‡‡×‡‡« w‡‡ t‡‡Ð dL²ð ÊËb‡‡−‡‡¹ô s‡‡¹c‡‡« v‡‡K‡‡Ž V‡‡−‡‡¹ Ê√ rNð«œUNAÐ qLŽ W‡‡d‡‡ s d u² u¼ ULÐ rNKLŽ —U «ËdOG¹ Æ ‚u« w qLŽ ’d W¹dO¼UL−« w UM½√ W−O²MUÐ vI³ð sJ WŠuLÞË …dO³ WOLMð WDš bNA½ vLEF« «uM« Àö¦« ‰öš WŽUMB« ‰U− w s d‡‡¦‡‡ √ QAMð Ê√ sO bN² W‡‡œU‡‡I‡‡« Ÿ“u «c¼Ë ZU½dÐ w UŽËdA 2191 VO−²O W¹dO¼UL−«  UO³Fý q vKŽ w UNKł l¹—UAL« Ác¼Ë WO½UJL« WOLM²K  Ułd Ê√ VKD²ð włU²½ù« ◊UAM« WOLM²« jDš l o «u²ðË VÝUM²ð rOKF²« ÆWOK³I²L« Z‡‡U‡‡½d‡‡³‡‡ Z‡‡‡¹Ëd‡‡‡²‡‡‡« w‡‡‡ U‡‡‡½√b‡‡‡Ð b‡‡‡‡Ë »U³A« —UO²š« ÊuJ¹ Ê√ qQ½Ë WOLM²« ‚u« tłU²×¹ ULÐ ÎU³ÝUM rNðUBB² WOKLF« w —U³ł≈ błu¹ô UO³O w t½_ WÝ«—œ pcË Á—UO²š« VŠ qÏ WOLOKF²« ö³I² t d u¹ sOF hB² »UA« ’UB²šô«  UNł vKŽ dO¦J« d u¹Ë «bOł ÆW³ÝUM t qLŽ Wd œU−¹≈ w tłË√ Ê√ b‡‡¹—√ w¦¹bŠ r²²š√ Ê√ q³Ë l−A¹ Ê√ …duL« rJ²HO× d³Ž WUÝ— Ê√Ë WOMÞu«  UŽUMBK ÃËd‡‡¹Ë Âö‡‡Žù« Èb‡‡ W‡‡I‡‡¦‡‡« Ÿ—e‡‡‡  «œu‡‡N‡‡−‡‡L‡‡« nŁUJ²ð qJÐË t‡‡‡½_ Ãu‡‡²‡‡M‡‡L‡‡« «c‡‡‡¼ w‡‡ s‡‡Þ«u‡‡L‡‡« Ãu²MLUÐ ZF¹ `³√ w³OK« ‚u« nÝ√ s×½ ÎUC¹√Ë ÎUIŠ nÝR «c¼Ë œ—u²L« sË tI¹dÞ sŽ Íc«Ë UMöŽù Êu³ «u U‡‡½—b‡‡√ s‡‡O‡‡M‡‡Þ«u‡‡L‡‡«  U‡‡E‡‡Šö‡‡ ‰ö‡‡‡š Æ UEŠöL« pKð W−UFL WKłUŽ  «—«d

`‡‡‡‡‡ w²« w‡‡¼ U‡‡½b‡‡¼U‡‡F‡‡ Ê√ Â√ W‡‡¹«b‡‡³‡‡« s‡‡ ÊUJ UNO »užd dOž sN w UM²FË√ Z¼UML« W‡‡‡‡Ý«—œ U‡‡½b‡‡¼U‡‡F‡‡ s‡‡ v‡‡‡‡Ë_« s oKDMð w²« WO³¹—b²« Z«d³« WU≈Ë ÆÆ qLF« ‚uÝ UłUO²Š« Ê√ U‡‡‡M‡‡‡ðœ—Ë  U‡‡u‡‡K‡‡F‡‡L‡‡« i‡‡F‡‡Ð „U‡‡M‡‡¼ b¼UFË U‡‡N‡‡²‡‡¹ƒ— o‡‡ Ë qLFð  U‡‡ŽU‡‡D‡‡I‡‡« błu¹ôË ¨U¼bŠu qLFð wMNL« V¹—b²« sO−¹d« s‡‡O‡‡ÐË rNMOÐ U‡‡N‡‡O‡‡ oOMð UNF qLFð —œ«uJ ŸUD q  UłUO²Š«Ë U‡‡¼b‡‡¼U‡‡F‡‡ U‡‡N‡‡¹b‡‡  U‡‡ŽU‡‡D‡‡I‡‡« i‡‡F‡‡³‡‡ pK² WKŁUL b‡‡¼U‡‡F‡‡ „U‡‡M‡‡¼Ë W‡‡U‡‡‡‡«  UŽUDI« UNOKŽ ·dAð w²« b¼UFL« UNOKŽ ·dAð w‡‡²‡‡« b¼UFL« w−¹dšË w−¹dšË qLFUÐ v‡‡Ë_« r¼  UŽUDI« °°—UE²½« WUŠ w ÊuI³¹ WOMNL« b¼UFL« ‫ اﻟ ـﻜــﺎﺗــﺐ اﻟ ـﻌــﺎم‬/ ‫ ﻟـﻄـﻔــﻲ اﻟ ـﻬ ـﺠــﺮﺳــﻲ‬-‫م‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ‬ : ‫واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‬ ÊuLKFð r²½√Ë Î«bł ”UŠ Ÿu{u t½≈ ≠ VO−²ð ô WOLOKF²«  U‡‡łd‡‡‡‡L‡‡« Ê√ iFÐ VKD²¹ ‚u« ÆÆ‚u«  UłUO²Šô WOLOKF²«  UÝRL« U¼d uð r sNL« …b «u« WULF« VKž√ ‰U¦L« qO³Ý vKŽ ¡UMÐ ¨¡UM³« œ«u‡‡  UŽUM w‡‡ U¼b−ð Ác¼Ë …œ«b׫ ¨…—U−M« WÝUOK« ¨‰“UML« nÝ_« qJÐË WOÝUÝ√ WIOI׫ w sNL« sNL« Ác‡‡¼ w‡‡ wMÞu« dBMFK dI²H½ s dO³ ¡e‡‡−‡‡Ð WuGA w‡‡¼ w‡‡U‡‡²‡‡U‡‡ÐË rð UbMŽ Í—uBð w Ë …b «u« WULF« Í—«œù« “UN−« vKŽ WLzUI« WULF« dBŠ rNNOłu² ”UM« ¡ôR¼ V¹—bð …œUŽ≈ XLð ‚u« «c‡‡¼ UNłU²×¹ w²«  UłUO²Šö s¹c« w WUšË WÐuF b−ð b sJ Ê√ VFB« s‡‡Ë bŽUI²« s «u‡‡K‡‡Ë s¹c« »U³A« Êü« ÆÆwMNL« Á—U dOGð b¼UFL«Ë WOMI²« b¼UFL« s Êułd²¹ w WÐuF ÊuNł«u¹  UFU−«Ë WUF«

—uDð „UM¼ `³√ t½_ …—uD²L« ‚u« «c¼ V «u½ Ê√ UMOKŽË sNL« q w dO³

bOH²½ Ê√ V−¹Ë ÎUOLUŽ œułuL« —uD²« ÎULz«œ w²«Ë WbI²L« ‰Ëb‡‡« Z¼UM s WHBÐ UNLOKFð Ułd W−UF ‰ËU×ð Æ‚u«  UłUO²Š«Ë …dL² Z¼UML« sOײ W¹b−Ð dEM½ Ê√ V−¹ w³K¹ Íc‡‡‡‡« Èu‡‡²‡‡‡‡L‡‡K‡‡ U‡‡N‡‡Ð ¡U‡‡‡‡I‡‡‡‡ð—ô«Ë ÆUO³O w qLF« ‚uÝ  UłUO²Š« wKLF« V½U−K ÃU²×ð  UBBð „UM¼ Ãd²¹ wJ »—b²L« Èu²LÐ wIðd¹ Íc«Ë „UJ²Šô« ‰ö‡‡š s‡‡ qLFK e‡‡¼U‡‡ł u‡‡¼Ë ‰U−L« «c¼ w WK¹uÞ …d³š rN¹b s¹cUÐ w WbI²L« Ê«b‡‡K‡‡³‡‡« q‡‡‡š«œ  «c‡‡U‡‡ÐË ÆwKLF« V½U−K ÃU²×ð w²«  ôU−L« ÎUײHM `³√ rUF«Ë œułu —uD²« V «u½ Ê√ V−¹ s¹bUł vI³½ ô Ê√ UMOKŽË qLFUÐ wðQ²¹ «c¼ q Ë UMH½√ s —uD½Ë Æ—uD²« «cNÐ ‚Uײô« w W³žd«Ë œU−« ÊËúL¹ WOMNL« b¼UFL« s Êu−¹d« d‡‡‡šü«Ë ö‡‡L‡‡Ž b‡‡‡łË s‡‡ rNM Ÿ—«u‡‡‡A‡‡‡« qB×ð w²« tðœUNý ULÐ—Ë WdH« dE²M¹ ÊUJ UN fO UNÝ—œ w²« WMNL« Ë√ UNOKŽ p¾ËQÐ qFH²Ý «–UL w³OK« ‚u« w w rNU×≈ ÊUJùUÐ nO °øsO−¹d« qUF« ÁdHA¹ `³√ Íc‡‡« qLF« ‚u‡‡Ý lO−A²« »UOž u¼ ozUF« qN ÆÆ°øb «u« WuEM w nF{ Ë√ ÍuMFL«Ë ÍœUL« rOKF²« W UIŁ WOUJý≈ w¼ Â√ V¹—b²« °øUNH½ ‫ﻓ ــﻲ ﺷ ـ ــﺎرع اﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮﻳــﻒ اﻟـﺘـﻘـﻴـﻨــﺎ‬ ‫ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب وﻫـ ــﻢ ﺧــﺮﻳ ـﺠــﻮن‬ ‫ﻣــﻦ ﻣـﻌــﺎﻫــﺪ ﻋﻠﻴﺎ رﻓ ـﻀــﻮا اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺮ وﻗﺒﻠﻮا‬ .. ‫اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺘﻨﺎ‬ W¹«—œ błuðô ∫‰U »U³A« p¾Ë√ bŠ√  UłUO²ŠUÐ UNÐ UMÝ—œ w²« b¼UFL« Èb VÝUML« ZNML« oK²½ r‡‡Ë qLF« ‚u‡‡Ý W³ÝUML« ·d׫ l qUF²½ UMKF−¹ Íc« tKO“ tFÞU ÆÆ‚u« w Êü« WÐuKDL«Ë X½U ¡«uÝ WNł Í_ V¼c½ UbMŽ ‰UË sŽ qIð ô …d³š Êu³KD¹ WUš Ë√ WUŽ U½Q »uKDL« ‰U−L« w  «uMÝ fLš V √ Ê√ w nOJ œb−« sO−¹d« s UN²Ý—œË ÎUOKLŽ WMNL« o³Þ√ rK …d³š ÆjI ÎU¹dE½ Á¡ö“ „—UA¹ rË lL²¹ ÊU r¼bŠ√ ‰«R«  «– ÁUMQÝË tM UMÐd²U Y¹b׫ „—b½ s×½Ë U½b¼UF s Ãd²½ò ≠∫‰UI dOž Ë√ ‰uHI qLF« ‰U‡‡−‡‡ Ê√ ÎUULð UN³×½ r s×½ UM½√ rKŽ√ ôË UMO »užd


 ‫ﲢﻘﻴﻖ‬

6227 ‫ر اﻟﻌﺪد‬.‫ و‬1378 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ اﻟﻤﻮاﻓﻖ‬- ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24‫اﻻرﺑﻌﺎء‬

‫ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﻨ‬

‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة واﻟﺨﻂ اﻟﺼﺤﺮاو‬

‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى‬ ‫ﻻﺷﻚ ﻓﻲ أن إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﺎر‬ ‫ﻧﺤﻮ اﻧﺘﻌﺎش ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺒﻮر ﻟﻠﺠﻤ‬ . ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫أﻧﺸﺌﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﻣﻨﺬ ﻛﺜﺮ ﻣ‬ ‫ ﻣﻴﻼدﻳﺔ‬1430 ‫« ﻟﺴﻨﺔ‬9» ‫رﻗﻢ‬ ‫ﺗﺠﺎرة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺠﺎرة اﻟﻌﺒﻮر واﻟﻤﻨ‬ ‫اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟ‬ ‫ ﻣﺴﻴﺤﻲ‬2004 ‫واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺠﺎرة اﻟﻌ‬ ‫واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺷﺄﻧ‬ ‫ﺗﺒﻌ ًﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري و‬ ‫ ﻓﻤﺘﻰ ﺗﺤﻮل ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤ‬‫ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴ‬‫واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫ اﻧﺘﻌﺎش ﺗﺠﺎرة اﻟﻌﺒﻮر ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺤﺮة ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎك إﺟﺮاءات وﺗﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫ﻣﺎذا ﻗﺪﻣﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘ‬‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺷﺮاف‬ ‫ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﺎ؟‬ ‫ ﻫﻞ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة‬‫ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة؟‬

-: ‫ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳉﻤﺎرك‬

‫ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﺗﻨﺠﺢ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊـ ــﺮة‬ ‫ﻟﺘﻜﻮن داﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻀﺎف إﻟﻰ‬ ‫اﳌﻮارد اﻷﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى‬ ÆUNO ◊UA½ Ë√ Í√ WU ≈ å‰ULF²Ýô« Ë√ —UL¦²Ýô«ò wbš Ë√ Í—U−ð Ë√ wŽUM ŸËdA qš«œ ◊UA½ Ë√ WMN Í√ WË«e Ë√ l½UBL« åŸËdAL«ò Æ…d׫ WIDML« UŽœu²L«Ë Ê“U L«Ë VðUJL« Ë  «bFL«Ë lO³«  U‡‡ŽU‡‡ Ë lUML«Ë ‰UBðô«Ë qIM« œ«u Ë  «eON−²«Ë w W“ö« ¡UOý_«Ë  PAML« dzUÝË Ë√ —UL¦²Ýô« ÷dG …d׫ WIDML« ƉULF²Ýô« oÞUML« QAMð å2ò r‡‡ — …œU‡‡L‡‡« WUF« WO³FA« WM−K« s‡‡ …d‡‡×‡‡« W bÐ —«dI« sO³¹Ë W¹dO¼UL−« w bBI¹Ë oÞUML« Ác¼ œËbŠË l «u œu‡‡O‡‡I‡‡« s‡‡‡ …—d‡‡‡×‡‡‡L‡‡‡« o‡‡ÞU‡‡M‡‡L‡‡U‡‡Ð ÆWOdL−« W Uš …d‡‡Š oÞUM ¡U‡‡A‡‡½≈ “u‡‡−‡‡¹Ë …œUL« ÆWMOF ŸËdA WŠUð≈ ÷dG

1430 W‡‡M‡‡‡‡ å9ò r‡‡‡ — Êu‡‡½U‡‡I‡‡« —u³F« …—U‡‡−‡‡ð rOEMð ÊQ‡‡A‡‡Ð W‡‡¹œö‡‡O‡‡ W¹cOHM²« t‡‡²‡‡×‡‡zôË …d‡‡×‡‡« o‡‡ÞU‡‡M‡‡L‡‡«Ë WO³FA« WM−K« —«d‡‡ VłuLÐ —œUB« ·å2004ò WM å137ò r — WUF« «1» ‫اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ‬ l‡‡zU‡‡C‡‡³‡‡« w‡‡¼ å…d‡‡ÐU‡‡F‡‡« l‡‡zU‡‡C‡‡³‡‡«ò vLEF« W‡‡¹d‡‡O‡‡¼U‡‡L‡‡−‡‡« v‡‡‡≈ W‡‡K‡‡š«b‡‡« ÷dGÐ WOdL−« e‡‡«d‡‡L‡‡« ‰ö‡‡š s‡‡ s vLEF« W¹dO¼UL−« s UNł«dš≈ Ædš¬ wdLł ed Ë√ vFO³Þ h ý Í√ å—u³F« bNF²ò WOËRLÐ tO≈ bLF¹ Ë√ vu²¹ Í—U³²Ž« Æ…dÐUŽ lzUCÐ qI½ Í√ åq‡‡L‡‡F‡‡²‡‡‡‡L‡‡«Ë d‡‡L‡‡¦‡‡²‡‡‡‡L‡‡«ò hšd¹ Í—U‡‡³‡‡²‡‡Ž« Ë√ wFO³Þ h‡‡ ‡‡ý Ë√ …d׫ WIDML« w —UL¦²ÝôUÐ t Ë√ UNI«d s‡‡ o‡‡d‡‡ Í√ ‰ULF²ÝUÐ WMN Í√ WÝ—UL Ë√ Wbš Í√ r¹bIð

‫ﻳـ ـﺤ ــﻖ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ اﻹﻃـ ـ ـ ــﻼع ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺬه‬ ‫اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﻬﻤﺔ داﺧﻞ‬ ‫اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻫ ـﻴــﺮﻳــﺔ واﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن ﻳ ـﻜــﻮن‬ ‫ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ًا ﻳﻮﻣ ًﺎ؟‬ WHBÐ „—U‡‡L‡‡−‡‡« W‡‡×‡‡K‡‡B‡‡ ÆÆ r‡‡F‡‡½ …bF² ÎU uBš WOMH« …—«œù«Ë WUŽ s‡‡Þ«u‡‡L‡‡« ôƒU‡‡‡‡‡‡ð q‡‡ l‡‡ q‡‡U‡‡F‡‡²‡‡K‡‡ …bzU  «– ÊuJð w²«Ë WOÐU²J« œËœd«Ë Æ sÞ«uL« UNM bOH²¹Ë »u²J œd‡‡«Ë ÎUÐu²J ÊuJ¹ ‰«R«Ë sÞ«uL« s wŽË „UM¼ ÊuJ¹ Ê√ V−¹Ë ÊËœułu s×½Ë Ÿu{uL« «c¼ ÁU−ð« tMŽ ‰¡U²¹ U q vKŽ œ«bF²Ý« vKŽË ÆsÞ«uL« ‫ ﻣــﺪﻳــﺮ‬.. ‫ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ ﺟ ـﻤ ـﻌــﺔ‬/ ‫ ﻣ ـﻘــﺪم‬‫اﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون اﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻹدارة اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ‬ :‫ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك ﺣﺪﺛﻨﺎ‬ Í—U−²« U¼—ËbÐ ÂuIð …d׫ oÞUML« —u³F« …—U−ð rEM¹ Íc« Êu½UIK ÎUIË t²×zôË …d׫ WIDML« qš«œ qLF«Ë qš«œ l³²ð  «¡«d‡‡ł≈ „UM¼Ë W¹cOHM²« VKD ÖuL½ œułË q¦ …d׫ WIDML« w²«  UdA« rÝUÐ wðQ¹ Íc« qOŠdð Æ—u³F« b¹dð UNÐ błuð tð«dB …d׫ WIDML«Ë » l uL«ò å…d׫ WIDML« √ l uL«ò WOK³I² WDš błuðË å…d׫ WIDML« Æ tð«dBLÐ …d׫ WIDML« WFÝu² ÕdAUÐ t‡‡K‡‡«b‡‡³‡‡Ž Œ_« ÂU‡‡ Y‡‡O‡‡ŠË W‡‡D‡‡¹d‡‡ ‡‡K‡‡ ÎU‡‡‡I‡‡‡Ë U‡‡M‡‡O‡‡≈ `‡‡‡O‡‡‡{u‡‡‡²‡‡‡«Ë d׫ WIDMLUÐ l «uL« Ác¼ …b¼UAË tð«dB ‡

WK¾Ý_« UMŠdÞË oOIײ« «c¼ UM¹dł√ sOËRL«Ë sOB² L« b‡‡¹b‡‡Ž vKŽ ÆÊQA« «c¼ w «—«œù« Íd¹bË ‫ ﻋـﺒــﺪاﻻﻟــﻪ اﻟـﻬــﻼﻟــﻲ ـ ﻣﺪﻳﺮ‬/ ‫ ﻋﻤﻴﺪ‬‫اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎرك‬ v²« WIDML« w¼ …d׫ WIDML« ‡ ôË wdL−« rOK ô« ‚UD½ q‡‡š«œ lIð w¼Ë WOdL−« ÂUJŠ_« UNOKŽ Ídð WO³¹dC« œuOI« s …—d×L« WIDML« ô≈ W‡‡¹b‡‡I‡‡M‡‡«Ë W‡‡¹—U‡‡−‡‡²‡‡«Ë W‡‡O‡‡d‡‡L‡‡−‡‡«Ë W¾O³UÐ dCð Ë√ ÎUOM¹œ Wd×L« lzUC³« V¹dIð WOKLŽ w‡‡¼ …d‡‡×‡‡« WIDML«Ë ÆW¹œUB² ô« WDA½_« qJË ‚uK …d‡‡×‡‡« W‡‡I‡‡D‡‡M‡‡L‡‡« ÷«d‡‡‡‡ž√  ¡U‡‡‡‡łË sOF ŸËd‡‡A‡‡ W‡‡U‡‡ ≈ ÷d‡‡G‡‡ W‡‡ U‡‡š ◊UA½ WÝ—UL Ë√ WNł «b ²Ýô Ë√ …—dIL«  «eOLL« UNO `MLð œb× ‚UD½ w‡‡ sOKLF²L«Ë s¹dL¦²LK Æ…d׫ WIDML« ÷«dž√ oOI×ð qOKI²« vKŽ qLFð …d׫ oÞUML« duð UL lK« b¹bF n¹—UBL« s W¹UŽb« XLð U «–≈ »U³AK qLŽ ’d W¹UŽb« Âb ð Ê√Ë WOÐU−¹≈ WI¹dDÐ UN Í√ ÕU−½S UNÐ …œułuL« l¹—UAL« UN ÆW¹UŽœ vKŽ vM³Ô¹ ŸËdA XL¼UÝ q‡‡¼ W‡‡d‡‡F‡‡ sJL¹ v‡‡²‡‡ŠË V−¹ œU‡‡B‡‡²‡‡ ô« w‡‡ …d‡‡×‡‡« o‡‡ÞU‡‡M‡‡L‡‡« rðbłË «–≈Ë l «u« ÷—√ vKŽ UNð—U¹“ UNÐË …dL¦² …d‡‡×‡‡« WIDML« VKž√ Ác‡‡¼ Êu‡‡J‡‡ð q‡‡F‡‡H‡‡U‡‡Ð W‡‡×‡‡łU‡‡½ l‡‡¹—U‡‡A‡‡ ¨ÍœU‡‡B‡‡²‡‡ « ‘U‡‡F‡‡²‡‡½≈  «– l‡‡‡ «u‡‡‡L‡‡‡« v²«  UÐuFB« q WdFË Ÿö‡‡Þù«Ë w²« …d׫ WIDML« ◊UA½ tł«uð b U‡‡¼—Ëb‡‡Ð ÂU‡‡O‡‡I‡‡«Ë UNOKŽ V‡‡K‡‡G‡‡²‡‡« r‡‡²‡‡¹ ÆÍ—U−²« ‫ ﻣــﺎذا ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك ﻓﻲ‬‫ﻫﺬا اﻟﺸﺄن؟‬ U q‡‡ X‡‡b‡‡ „—U‡‡L‡‡−‡‡« W×KB ‡ sË ŸËdAL« «c¼ ÕU−½≈ w r¼U¹ W×KBLUÐ bIFML« ŸU‡‡L‡‡²‡‡łô« ‰ö‡‡š Íd‡‡¹b‡‡ —u‡‡C‡‡×‡‡Ð W‡‡‡U‡‡‡F‡‡‡« …—«œùU‡‡‡‡‡‡‡‡Ð rðË rNF UMA UMðË …d‡‡×‡‡« WIDML« ÎULz«œ «u½uJ¹ Ê√ vKŽ dýU³L« bOQ²« œuł WUŠ w ÎULz«œ rNF ‰UBð« vKŽ oÞUML« Ác¼ `−Mð Ê√ vML²½Ë qKš Í√ dš¬ ÍœUB² « l«œ  «– ÊuJðË …d׫ ÆÈdš_« œ—«uL« v≈ ·UC¹ Èd‡‡‡š√ ’d‡‡‡‡ o‡‡K‡‡š ‰ËU‡‡‡×‡‡‡½ U‡‡L‡‡K‡‡ bzUŽ  «– ÊuJð Ê√ sJL¹ jHM« dOž Æq¹uD« ÈbL« vKŽ ·UC ÍœUB² « ‫ ﺗـ ـﺠ ــﺎرة اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـ ـﺤ ــﺮة ﺗـﺤـﻜـﻤـﻬــﺎ‬‫ﻓــﻮاﺗ ـﻴــﺮ وﻟــﻮاﺋــﺢ ﺻــﺮﻳـﺤــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮاﻃــﻦ ﻫﻞ‬


 ‫ﲢﻘﻴﻖ‬

6227 ‫ر اﻟﻌﺪد‬.‫ و‬1378 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ اﻟﻤﻮاﻓﻖ‬- ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻻرﺑﻌﺎء‬

1 ‫ ﻓﺘﺤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪي‬/ ‫ﲢﻘﻴﻖ‬ ‫ ﺣﺴﻦ اﳌﺠﺪوب‬/ ‫ﻋﺪﺳﺔ‬

‫ﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ‬

‫وي وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻟﻠﺴﻮق وﻟﻜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ‬

vKŽ bL²Fð lK« Ác¼ WöÝË lK« Æpc UO½UJù« WU dOuð Èb w«dGł l uLÐ l²L²ð W¹dO¼UL−« ‰Ëb« Èb‡‡Š≈ s UNKF−¹ w−Oð«d²Ý« ‰öš s ÎU¹œUB² « rNð Ê√ sJL¹ v²« ÆÍu−«Ë Íd³«Ë Íd׳« —u³F« WdŠ l‡‡d‡‡« v‡‡K‡‡Ž e‡‡O‡‡d‡‡²‡‡« V‡‡−‡‡¹ «c‡‡‡N‡‡‡Ë ÂU‡‡L‡‡²‡‡¼ô«Ë ŸU‡‡D‡‡I‡‡« «c‡‡‡¼ Èu‡‡²‡‡‡‡ s‡‡ sOOK× «u‡‡½U‡‡√ ¡«u‡‡‡Ý s¹dL¦²LUÐ rN uIŠ qHË V‡‡½U‡‡ł√ s¹dL¦² Ë√ Êu‡‡½U‡‡I‡‡ ÎU‡‡‡I‡‡‡Ë  U‡‡½U‡‡L‡‡{ r‡‡N‡‡zU‡‡D‡‡Ž≈Ë W¾ONðË rNFO−AðË w³Mł_« —UL¦²Ýô« qš«œ qLFK »—Ò bL« wK×L« dBMF« WIDML« Ác¼ Áduð UË l¹—UAL« Ác¼ ÆÆqLŽ ’d s ‫ ﻛﺎﺗﺐ‬/ ‫ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﺎﻃﺮ‬/‫ اﻻﺳﺘﺎذ‬‫وﻣﺤﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎدي‬ …d‡‡×‡‡« o‡‡ÞU‡‡M‡‡L‡‡« Ê√ ÊU‡‡M‡‡Ł« nK² ¹ ô w≈ WUC WLO q¦Lð W‡‡Ëœ W‡‡¹√ w‡‡  UOMO²« w‡‡ t‡‡½√ d‡‡‡–√Ë U¼œUB² « WIDM ‰Ë√ ¡UA½≈ vKŽ UO³O XײH½« pK² V²J¹ r‡‡Ë fKЫdÞ ¡UMOLÐ …d‡‡Š eOŠ v‡‡≈ “Ëd‡‡³‡‡«Ë ‰UL²ô« WËU×L« Æœułu« —«b‡‡‡‡ ≈ r‡‡‡ð s‡‡‡e‡‡‡« s‡‡‡ œu‡‡‡I‡‡‡Ž b‡‡F‡‡Ð oÞUML« qOFH² W‡‡“ö‡‡«  UF¹dA²« Èu² v‡‡K‡‡Ž s‡‡J‡‡ ¨…d‡‡‡×‡‡‡« o‡‡ÞU‡‡M‡‡L‡‡« bNAð oÞUML« Ác¼ ÊU ‘UFL« l «u« Æ«dO³ «d¦Fð WŽdÐË U¼d√ Âe×ð Ê√ UNOKŽ UO³O ·u‡‡Ý U‡‡N‡‡½_ …d‡‡×‡‡« o‡‡ÞU‡‡M‡‡L‡‡« qOFH² U¼œUB² « ‘UF½ù WLN WU{« ÊuJð w«dG−« UO³O l u WOL¼√ W Uš v≈ —u³F« …—U−² Á—UL¦²Ý« WO½UJ≈Ë ÆwI¹dù« oMF« ôË Î«bł WON¹bÐ oÞUML« Ác¼ WOL¼√ Àbײ¹ ÍœU‡‡B‡‡²‡‡ « qK× v‡‡≈ ÃU²×ð Vłu²¹ U‡‡ u‡‡¼ U‡‡¼d‡‡¦‡‡F‡‡ð s‡‡J‡‡ U‡‡N‡‡M‡‡Ž ÆtOKŽ ¡uC« jOKð  UF¹dA²« w —uB bOQ²UÐ „UM¼ ÁcN Íd³J« WOL¼_« rN w —uB Ë oÞUML« sOÐ Ÿ“U‡‡M‡‡ð „U‡‡M‡‡¼Ë oÞUML« w«dG−« tDO× w‡‡ U‡‡¼b‡‡¹d‡‡¹ q‡‡J‡‡« ÁcN WO²×²« W‡‡O‡‡M‡‡³‡‡« q‡‡¹u‡‡L‡‡ð W‡‡Q‡‡‡‡ UNð¡UHË …—«œù« WLN ÎUC¹√ oÞUML« qOײL« oK ½ Ê√ U¼bŠË lOD²ð ô WM−K« v‡‡K‡‡Ž UNFOLł »U‡‡³‡‡Ý_« Ác‡‡‡¼ U q‡‡c‡‡ðË UN¦×³ð Ê√ WUF« WO³FA« ÆtKOcð wG³M¹ ‰Ëœ UMI³ð Ê√ u¼ Íd³J« …—U « ÎU‡C‡‡¹√ w‡‡‡¼Ë ‰U‡‡−‡‡L‡‡« «c‡‡‡¼ w‡‡ Íd‡‡‡š√ ÆwI¹dù« oLF« vKŽ WײHM

‫ ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﺪ اﺑـ ـ ــﺮاﻫ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻢ‬/‫اﻷﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﺎذ‬ ‫ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﺤ ـﻔ ـﻴــﻆ ـ اﺳ ـ ـﺘ ــﺎذ اﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد ﻗـﺴــﻢ‬ :‫ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺣﺪﺛﻨﺎ‬ ÂuI¹ Íc‡‡« wK×L« dL¦²L« Ê≈ ‡ q³« Ô q t duð Ê√ V−¹ —UL¦²ÝôUÐ ‰öš s p–Ë Ub «Ë  U½ULC«Ë WOK×L« ‰«u_« ”˃— —UL¦²Ý« lO−Að —Ëb‡‡« «cNÐ ÂuI¹ s Ê√ ·dF½ s×½Ë «cNË å—UL¦²Ýô« lO−Að W¾O¼ò w‡‡¼ oKšË t  öON²« WU ÂbIð Ê√ V−¹ l‡‡¹—U‡‡A‡‡L‡‡« Ác‡‡‡¼ W‡‡U‡‡ ù W‡‡L‡‡zö‡‡ W¾OÐ œułË ‰öš s Í—U−²« ŒUML« dOuðË Ê√ sJL¹ WObšË WOłU²½≈  ôU− …bŽ  «¡UHŽù« pcË …d׫ oÞUMLUÐ ÂUIð v²Š …—U‡‡−‡‡²‡‡« Ác‡‡¼ ‘UF²½ô U‡‡¹«e‡‡L‡‡«Ë Íc‡‡« w‡‡M‡‡Þu‡‡« œU‡‡B‡‡²‡‡ ô« w‡‡ r‡‡N‡‡‡‡ð Ϋd‡‡Š ΫœU‡‡B‡‡²‡‡ « tMŽ ‰u‡‡I‡‡½ Ê√ lOD²½ qÐUILUÐË œuO Ë√ ◊Ëdý Í√ ÊËbÐ Í√ ÎUO½u½U UNÐ ŸdAÔ …—U−²« Ác‡‡¼ ÊuJð «c¼ vKŽ vM³ð w²«  UdAK W³MUÐ sOÞuð ‰öš sL ÆÆ …—U−²« s ŸuM« ‰uB׫ sJL¹ W¹—UL¦²Ýô«  UŽËdAL«  UbšË  UBB ðË d¦√ U¹«e vKŽ bL²Fð w²« …d׫ oÞUML« qš«œ d¦√ w²«Ë —u³F« WdŠ vKŽ ÎUOK ΫœUL²Ž« ÍœUB² « œËœd‡‡ WDA½_« ÁcN ÊuJð Èdš_« W¹œUB² ô« WDA½_« w UÐ rŽb¹ V½Uł v‡‡‡≈ …œb‡‡F‡‡²‡‡L‡‡«  ôU‡‡−‡‡L‡‡« w‡‡ l¹—UAL«Ë WŠUO«Ë WŽUMB«Ë WŽ«—e« —u³F« …—U−ð ÊuJð Ê√ WOb « W¹uLM²« tKJA¹ UL  UŽUMB« …—U−² Ϋœ«b²« VKłË qI½ w Èd³ WOL¼√ s qIM«

‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﺠﺐ‬ ‫أن ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﻛﻞ ُاﻟﺴﺒﻞ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬ ‫واﻟﺨﺪﻣ ـ ـ ـ ــﺎت‬ WUË l¹—UAL« vHFð å6ò …œU‡‡L‡‡« …d׫ oÞUML« w WII×L« ‰ušb« ÆÂuÝd«Ë Vz«dC« Ÿ«u½√ lOLł s W‡‡U‡‡ d‡‡³‡‡²‡‡F‡‡ð å7ò r‡‡‡‡‡ — …œU‡‡‡‡‡L‡‡‡‡‡« s¹dL¦²L« ‰«u‡‡‡‡‡√Ë U‡‡ŽËd‡‡A‡‡L‡‡« …d‡‡×‡‡« o‡‡ÞU‡‡M‡‡L‡‡« w‡‡‡ s‡‡O‡‡K‡‡L‡‡F‡‡²‡‡‡‡L‡‡«Ë ‰«u‡‡_« s‡‡ …d‡‡ÐU‡‡F‡‡« lzUC³« p‡‡c‡‡Ë ÆW U « rOQð “u‡‡−‡‡¹ ô å8ò r‡‡‡ — …œU‡‡‡L‡‡‡« oÞUML« w‡‡ W‡‡U‡‡I‡‡L‡‡«  U‡‡ŽËd‡‡A‡‡L‡‡« ¡öO²Ýô« Ë√ UN²OJK Ÿe‡‡½ Ë√ …d‡‡×‡‡« ÆU¼bOL−ð Ë√ UNð—œUB Ë√ UNOKŽ sLCð å9ò r — …œUL« …d‡‡×‡‡« o‡‡ÞU‡‡M‡‡L‡‡« …—«œ≈ ÂU‡‡‡E‡‡‡½ ‡ UNðU UB²š«Ë WIKF²L« b‡‡Ž«u‡‡I‡‡«Ë  «¡«d‡‡‡‡‡‡łù« ‡ ÆUNłËdšË …dÐUF« lzUC³« ‰ušbÐ ¡UG≈ vKŽ ÊöLA¹ sOðœU v≈ WU{≈ Æb¹b−« Êu½UI« dA½Ë r¹bI« Êu½UI«

…d׫ oÞUML« ¡UA½≈ ·bN¹ å3ò r — UOKLŽË —u³F« …—U−ð lO−Að v‡‡≈  U‡‡O‡‡K‡‡L‡‡F‡‡«Ë W‡‡H‡‡K‡‡²‡‡ ‡‡L‡‡« l‡‡O‡‡M‡‡B‡‡²‡‡« WOMI²« s‡‡O‡‡Þu‡‡ðË q‡‡I‡‡½Ë ¨W‡‡O‡‡K‡‡¹u‡‡L‡‡²‡‡« s …dŠ W¾OÐ w U¼d¹uDðË WdFL«Ë œUB² ô« r‡‡Žb‡‡¹Ë Âb ¹ ULÐ œuOI« ÆvLEF« W¹dO¼UL−UÐ wMÞu« …—«œù« ”—U‡‡L‡‡ð å4ò r‡‡ — …œU‡‡L‡‡« l oH²ð w²« bŽ«uIK ÎUIË UNÞUA½ W Uš WLE½√ …—«œù« lCðË UN²FO³Þ Æe«u×«Ë qLFK l¹—UAL« lC ð ô å5ò r — …œUL« Êu‡‡L‡‡K‡‡F‡‡²‡‡‡‡L‡‡«Ë ÊËd‡‡L‡‡¦‡‡²‡‡‡‡L‡‡« ôË qO−²«  U³KD²L …d׫ WIDMLK s¹—bBL« Ë s¹œ—uL«  ö−Ý w …—«œù« l‡‡C‡‡ðË Í—U‡‡−‡‡²‡‡« q‡‡−‡‡‡‡«Ë W‡‡ U‡‡ ‡‡«  «¡«d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡łù«Ë b‡‡‡Ž«u‡‡‡I‡‡‡« s¹dL¦²L«Ë  UŽËdAL« qO−²Ð ÆUN¹b sOLKF²L«Ë

‫رﻳﺔ ﺣﺮة ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ دﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ‬ ‫ﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ‬

‫ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫« ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ‬2000» ‫ﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫« ﻟﺴﻨﺔ‬137» ‫ﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ‬

‫ﻌﺒﻮر وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ‬ ‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق‬ ‫ﺤﺮة إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ؟‬ ‫ﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻂ ﻓﻬﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف؟‬ ‫ﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺘﺠﺎري داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺮ ﻟﺬﻟﻚ؟‬ ‫ﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة‬ ‫ف واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ‬

‫ة ﺗﺸﺠﻴﻌ ًﺎ و دﻋﻤ ًﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺆدى إﻟﻰ‬


 ƃŮs`8Ŧ

‫وا‬

‫ﻷﺧﻴﺮ‬

6227 ‫ر اﻟﻌﺪد‬.‫ و‬1378 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ اﻟﻤﻮاﻓﻖ‬- ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻻرﺑﻌﺎء‬

‫اﳉﺰ‬

‫ء اﻟ‬ ‫ﺜﺎﻟﺚ‬

‫ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﺸﺄن ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ‬2010 ‫ ر‬. ‫ و‬1378 ‫« ﻟﺴﻨﺔ‬7» ‫ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬

‫ف ﻣﺴﻴﺤﻲ‬2009‫ـ‬12‫ـ‬13 ‫ﻳﻌﻔﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺈﻗﺮاراﺗﻬﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ‬ ..‫ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ÆWO½UJL« å95ò …œU t‡‡Ð«u‡‡½ nKJ¹ Ê√ W×KBL« ÂU‡‡‡Ž d‡‡¹b‡‡L‡‡ UO³FAUÐ Vz«dC«  «—«—œ≈ Íd¹b Ë√ vC²ILÐ …dIL« tðU UB²š« iFÐ …dýU³LÐ ÆÊu½UI« «c¼ å96ò …œU  U‡‡Ëd‡‡B‡‡ s‡‡ W³½ hOB ð “u‡‡−‡‡¹ qOB×ð …QUJL lO³«Ë e−׫  «¡«d‡‡‡ł≈ bŽ«uIK ÎUIË W×KBL« wHþuL ·dBð ÆW¹cOHM²« W×zö« U¼œb×ð w²« å97ò …œU —bB¹ s‡‡¹c‡‡« W×KBL« wHþuL ÊuJ¹ ¡UMÐ WUF« WO³FA« WM−K« —«d r¼b¹bײРj³C« Í—uQ WH sO_« ÷d‡‡Ž vKŽ ’uBML«  UHU LUÐ oKF²¹ ULO vzUCI« ÆÊu½UI« «c¼ w UNOKŽ å98ò …œU bBI¹ Êu‡‡½U‡‡I‡‡« «c‡‡¼ ÂU‡‡J‡‡Š√ oO³Dð w‡‡ WUF« WO³FA« W‡‡M‡‡−‡‡K‡‡« s‡‡O‡‡√ ¨s‡‡O‡‡_U‡‡Ð W×KB W×KBLUÐË WOUL«Ë jOD ²K ÆVz«dC« å99ò …œU l oOIײ« “u−¹ ô f³K²« ‰«uŠ√ dOž w  «—«œ≈ Íd¹bË tЫu½Ë W×KBL« ÂUŽ d¹b WIKF²L« qzUL« w  UO³FAUÐ Vz«dC« ÆsO_« s Ê–≈ vKŽ ‰uB׫ bFÐ ô≈ rNKLFÐ å100ò …œU ÂU‡‡J‡‡Š_U‡‡Ð Êu‡‡½U‡‡I‡‡« «c‡‡‡¼ ÂU‡‡J‡‡Š√ q‡‡ ‡‡ð ô Æ…cUM« WODHM«  UF¹dA²« w …œ—«u« å101ò …œU Êu½UI« «cN W¹cOHM²« W×zö« —bBð vKŽ ¡UMÐ WUF« WO³FA« WM−K« s —«dIÐ Ác¼ —Ëb‡‡ sOŠ v‡‡≈Ë sO_« s Õ«d‡‡²‡‡ «  «—«dI«Ë `z«uKUÐ qLF« dL²¹ W×zö« X Ë qšb« W³¹d{ ÊQý w UNÐ ‰uLFL« l ÷—U‡‡F‡‡²‡‡¹ ô U‡‡L‡‡ÐË ¨Êu‡‡½U‡‡I‡‡« «c‡‡¼ –U‡‡H‡‡½ ÆtUJŠ√ å102ò …œU «ubIð s¹c« ÊuOFO³D« œ«d‡‡‡_« vHF¹ ·2009‡12‡13 v²Š WO³¹dC« rNð«—«d SÐ  U‡‡«d‡‡žË WO³¹dC« Êu‡‡¹b‡‡« s‡‡ w×O WIÐU«  «d²H« sŽ WIײL« dOšQ²« r s‡‡¹c‡‡« vHF¹ UL ¨Êu‡‡½U‡‡I‡‡« «cNÐ qLFK s U‡‡N‡‡O‡‡≈ —U‡‡A‡‡L‡‡«  «—«d‡‡‡‡ ùU‡‡‡‡Ð «u‡‡b‡‡I‡‡²‡‡¹ W¹uð WUŠ w WIײL« dOšQ²«  U«dž dNý√ W²Ý ÁUB √ b√ w w³¹dC« rNF{Ë ÆÊu½UI« «cNÐ qLF« a¹—Uð s å103ò …œU ÂUŽ d¹b Õ«d² « vKŽ ¡UMÐ sOú “u−¹ sOKUFK WOU …QUJ ·d‡‡ W×KBL« mU³ Í√ qOB×ð dOE½ r¼dOž Ë√ W×KBLUÐ X³¦¹ Êu½UI« «c¼ vC²ILÐ WËbK WIײ ÂU ’Uš œuN− vKŽ ¡UMÐ XKBŠ b t½√ W¹cOHM²« W×zö« Áœb×ð UL ÎUIË p–Ë tÐ Êu½UI« «cN å104ò …œU —œU‡‡B‡‡« q‡‡šb‡‡« V‡‡z«d‡‡{ Êu‡‡½U‡‡ v‡‡G‡‡K‡‡¹ UL —ÆË1372 WM å11ò r‡‡ — Êu½UIUÐ Êu½UI«Ë 1986 WM å2ò r — Êu½UI« vGK¹ UNO≈ —UAL« —ÆË1369 WM å28ò r‡‡ — ÆÊu½UI« «c¼ ÂUJŠ√ nU ¹ rJŠ q vGK¹Ë å105ò …œU ¨ UF¹dA²« W½Ëb w Êu½UI« «c¼ dAM¹ ÆÁdA½ a¹—Uð s tÐ qLF¹Ë ÂUF« VFA« dLðR

‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻗﺒﻮل ﻋﺮض ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺸﺎرك ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ‬ ‫ﺳﺪاد اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ‬ qBH« Ë√ Êu½UI« «c¼ ÂUJŠ_ ÎUIË W³¹dC« …UŽ«dLÐ ÂeK UŽ“UM s UNÐ oKF²¹ ULO ÎULzU «e‡‡²‡‡ô« «c‡‡¼ qE¹Ë WHOþu« —«d‡‡Ý√ ÆWb K tdð bFÐ v²Š å92ò …œU WF{U « W‡‡¹—U‡‡³‡‡²‡‡Žô« ’U‡‡ ‡‡ý_« Âe²Kð  UÐUŠË dðUœ pLÐ Êu½UI« «c¼ ÂUJŠ_ vC²ILÐ UNJLÐ sOeKL« v≈ WU{ùUÐ bŽ«uIK ÎU‡ I‡‡Ë p‡‡‡–Ë ¨Èd‡‡‡‡š√  U‡‡F‡‡¹d‡‡A‡‡ð ÆW¹cOHM²« W×zö« U¼œb×ð w²«  «¡«dłù«Ë Êu‡‡O‡‡F‡‡O‡‡³‡‡D‡‡« ’U‡‡‡‡ ‡‡‡‡ý_« Âe‡‡‡²‡‡‡K‡‡‡¹ U‡‡‡L‡‡‡ pLÐ Êu‡‡½U‡‡I‡‡« «c‡‡¼ ÂU‡‡J‡‡Š_ Êu‡‡F‡‡{U‡‡ ‡‡« U¼b¹b×ð r²¹ w‡‡²‡‡«  U‡‡ÐU‡‡‡‡×‡‡«Ë d‡‡ðU‡‡b‡‡«  U¾ s W¾ qJ W×zö« ÂUJŠ√ VłuLÐ Æœ«d_« sOuLL« å93ò …œU ÂUŽ d¹b ÷dŽ vKŽ ¡UMÐ sOú “u−¹ V‡‡z«d‡‡C‡‡« s‡‡ ‰u‡‡L‡‡L‡‡« ¡U‡‡H‡‡Ž≈ W×KBL« W«dž sË UNCFÐ Ë√ UNK tOKŽ WIײL« å20ò …œUL« w UNOKŽ ’uBML« dOšQ²« ∫WOðü« ‰«uŠ_« w Êu½UI« «c¼ s sŽ Ë√ Wdð dOž s ‰uLL« wuð «–≈ ‡1 ÎUOzUN½ œö³« —œUž Ë√ Êu¹bUÐ W dG² Wdð ÆUNÐ Îô«u√ „d²¹ Ê√ dOGÐ ÂbŽ X³Ł Ë√ ‰uLL« ”ö≈ dNý√ «–≈ ‡2 sJL¹ ‰U œułË ÂbŽ Ë√ œ«b« vKŽ tð—b «–≈ ¡UHŽù« —«d V×Ý “u−¹Ë tOKŽ cOHM²« Æ`O× dOž V³Ý vKŽ ¡UMÐ —b t½√ sO³ð å94ò …œU vKŽ ¡Î U‡‡M‡‡Ð WUF« WO³FA« WM−K “u‡‡−‡‡¹ WO³¹d{  «¡U‡‡H‡‡Ž« `M sO_« s Õ«d‡‡²‡‡ « WUIL« W¹œUB² ô« WDA½ú W² R WHBÐ WOLM²« oOI×ð ÷d‡‡G‡‡ WOzUM« oÞUMLUÐ

v≈ d¹bB²«Ë œ«dO²ÝôUÐ W U « WOdL−« ÆVz«dC« W×KB å88ò …œU s Êu‡‡J‡‡¹ w‡‡²‡‡« W‡‡‡‡‡¹—«œù« U‡‡N‡‡−‡‡« v‡‡K‡‡Ž ◊UA½ Í√ WË«eL hOš«dð `M UN UB²š« WO½UJSÐ hOš«dð `M Ë√ W³¹dCK l{Uš Ê√ ◊UAM« «c‡‡¼ W‡‡Ë«e‡‡L‡‡ —UIŽ ‰ULF²Ý«  U‡‡½U‡‡O‡‡³‡‡«Ë hOšd²UÐ W×KBL« dD ð ÆtÐ W U « Ë√ “UO²« q hOšd²« rJŠ w d³²F¹Ë UL ¨◊UAM« WË«eL “ô Ê–≈ Ë√ —UJ²Š« ŸUM²ô« UNO≈ —UAL«  UN−« vKŽ V−¹ tzUG≈ Ë√ tEHŠ Ë√ hOšd²« b¹b−ð sŽ Vz«dCK t³ŠU œ«b‡‡‡Ý s‡‡ bQ²« q³ ÆtOKŽ WIײL« å89ò …œU Ë√ WUF« W¹—U³²Žô« ’U ýú “u−¹ ô Í√ ·d œ«d_« Ë√  UO—UA²« Ë√ W U « b UF² Í_ Wbš r¹bIð Ë√ WIײ mU³ Áœ«bÝ X³¦ð …œUNý tL¹bIð bFÐ ô≈ qUF² Ë√  UN−« d³²FðË ¨tOKŽ WIײL« Vz«dCK Âe²KL« l sUC²UÐ WËR UNO≈ —UAL« WUŠ w WIײL« Vz«dC« b¹bð sŽ Æ…œUL« Ác¼ rJ×Ð UN«e²« ÂbŽ å90ò …œU ô ¨…cUM«  UF¹dA²UÐ ‰öšù« ÂbŽ l UNd³ð w²« œuIF« w ÷dŽ ‰u³ “u−¹ œuIF« W×zô ÂU‡‡J‡‡Š_ WF{U «  UN−« œ«bÝ bOH¹ U „—UAL« ÂbI¹ r U W¹—«œù« ÆtOKŽ WIײL« W³¹dC« å91ò …œU Ë√ t²HOþË rJ×Ð ÊQ‡‡‡ý t‡‡ h‡‡ ‡‡ý q‡‡ qOB×ð Ë√ j‡‡Ð— w‡‡ tLKŽ Ë√ t UB²š«

‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎز أو اﺣﺘﻜﺎر أو إذن ﻻزم‬ ‫ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط‬

dðUb« b‡‡łu‡‡ð YOŠ Ÿö‡‡‡Þô« qB×¹Ë ¡UMŁ√ UNOKŽ Ÿö‡‡‡Þô« »uKDL« ‚«—Ë_«Ë v≈ W‡‡łU‡‡Š dOGÐË W‡‡¹œU‡‡F‡‡« qLF« U‡‡ŽU‡‡Ý w ŸöÞô« qB×¹ Ê√ “u−¹Ë ¨oÐUÝ ÊöŽ≈ ÆÎU¹—Ëd{ p– ÊU «–≈ W×KBL« dI å82ò …œU ¨…cUM«  UF¹dA²« ÂU‡‡J‡‡Š√ …U‡‡Ž«d‡‡ l‡‡ W×KBL« v≈ ÂbI¹ Ê√ h ý q vKŽ V−¹ Êu½UI« «c¼ ÂUJŠ√ cOHM² ÎU“ô Á«dð ÊUOÐ Í√ ÆpcÐ Á—UDš≈ s ÎUu¹ sOŁöŁ ‰öš p–Ë å83ò …œU W×KBL« mK³¹ Ê√ ÂU‡‡Ž nþu q vKŽ  UuKF W¹QÐ …—dIL« W‡‡‡‡¹—«œù« ‚dDUÐ vKŽ qL×ð Ê√ U‡‡N‡‡½Q‡‡ý s‡‡ tKLFÐ qB²ð WOUO²Š« WI¹dDÐ Ë√ gž œułuÐ œUI²Žô« hK ²« UNM ÷dG« ÊuJ¹ Ë√ UNOKŽ Vðd²¹ ÂbŽ dD UN{dF¹ Ë√ W³¹dC« ¡«œ√ s Æ¡«œ_« å84ò …œU ¡U‡‡D‡‡Ž≈ W‡‡B‡‡²‡‡ ‡‡L‡‡«  U‡‡N‡‡−‡‡K‡‡ “u‡‡‡−‡‡‡¹ ô sOF²L²L« dOž s ‰uL Í_ ÃËdš  «dOýQð WO³FA« WO³OK« WOÐdF« W¹dO¼UL−« WOM−Ð …œUNý tL¹bIð bFÐ ô≈ vLEF« WO«d²ý_« ÆWIײL« W³¹dCK Áœ«bÐ W×KBL« s «c¼ UNO ÊuJ¹ w²« ‰«uŠ_« lOLł wË sŽ Êu½UI« ÂUJŠ√ VłuLÐ ÎôËR ‰uLL« œ«bÝ …œUNý t×M “u−¹ ô  UdA« ÈbŠ≈ W³¹dCK WdA« œ«b‡‡Ý bFÐ ô≈ W³¹dC« vKŽ tuBŠ a¹—Uð v²Š UNOKŽ WIײL« ÆW×KBL« tK³Ið ÊUL{ r¹bIð Ë√ …œUNA« sOËRL«  U¾ W¹cOHM²« W×zö« œb×ðË WF{U « W‡‡ U‡‡ ‡‡«Ë W‡‡U‡‡F‡‡«  U‡‡N‡‡−‡‡« w‡‡ ÆÊu½UI« «c¼ ÂUJŠ_ …œUNý vKŽ ‰uB׫ ◊dý s vM¦²¹Ë w Êu‡‡H‡‡þu‡‡L‡‡« V‡‡½U‡‡ł_« W³¹dC« œ«b‡‡‡Ý w ô≈ WUF«  U¾ON«Ë  UÝRL«Ë WËb« ÆwzUNM« ÃËd « WUŠ «c¼ s‡‡ Èd‡‡š√  «¡UM¦²Ý« `M “u‡‡−‡‡¹Ë ÆsO_« s —«dIÐ bOI« å85ò …œU sL r‡‡¼d‡‡O‡‡žË œu‡‡I‡‡F‡‡« Í—d‡‡‡×‡‡‡ v‡‡K‡‡Ž  «—d×L« dNý Ë√ oOŁu²Ð ÎU½u½U ÊuB² ¹ bIŽ Ë√ ·dBð qJРΫ—u‡‡ W×KBL« ⁄ö‡‡Ð≈ Î ‡šœ V‡‡ðd‡‡¹Ë rNU√ ¡«d‡‡‡ł≈ t½QAÐ c ²¹ ö ÆW³¹dCK ÎUF{Uš s å43ò …œUL« ÂUJŠQÐ ‰öšù« ÂbŽ lË sŽ ‰“UMð Í√ «dÐ≈ rN “u−¹ ô Êu½UI« «c¼ UL ¨ÎUOzeł Ë√ ÎUOK W³¹dCK l{U « ◊UAM« w ·dB²« ÊQAÐ œuIŽ «dÐ≈ rN “u−¹ ô r¹bIð bFÐ ô≈  UO—UA²«Ë  UdA« ‰u √ Æw³¹dC« edL« sO³ð W×KBL« s …œUNý å86ò …œU UNU√ dýU³ð w²« WLJ×L« »U² rK vKŽ dD ¹ Ê√ —U‡‡I‡‡F‡‡« vKŽ cOHM²«  «¡«d‡‡‡‡ł≈ rKFÐ »u×B q− »U²JÐ W×KBL« ‰öš p–Ë lO³« ◊Ëdý WLzU Ÿ«b¹SÐ ‰u Ë ÆŸ«b¹ù« a¹—U² WOU²« ÎUu¹ dAŽ WL « lO³« qB×¹ w²« WLJ×L« »U² rK vKŽË œ«eLUÐ lO³« vu²¹ s vKŽ pcË UNU√ W×KBL« dD ¹ Ê√ Ϋ—UO²š« Ë√ Ϋd³ł wMKF« a¹—U²Ð ‰u u« rKFÐ »u×B q− »U²JÐ lO³« q³ p–Ë  ôuIML« Ë√  «—UIF« lOÐ Æq _« vKŽ ÎUu¹ dAŽ WL Ð å87ò …œU lOLł W‡‡U‡‡Š≈ „—U‡‡L‡‡−‡‡« W×KB v‡‡K‡‡Ž  «—«d‡‡‡ ù« lOLł s‡‡ a½ Ë√  UuKFL«


 ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬

6227 ‫ر‬.‫ و‬1378 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻹرﺑﻌﺎء‬

‫ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ‬

‫دﻓﻌﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫وﻫﻨﺎك ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت أﺧﺮى ﲟﺒﺎﻟﻎ أﻛﺒﺮ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫م اﻟ ـﺼــﺎدر ﻋــﻦ أﻣــﺎﻧــﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬2004 ‫« ﻟﺴﻨﺔ‬244» ‫واﻟـﺘــﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟ ـﻘــﺮار رﻗــﻢ‬ ..‫اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺮأس ﻣﺎل ﻗﺪره ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻟﻴﺒﻲ‬ ‫م ﺑﺸﺄن اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط‬1373 ‫« ﻟﺴﻨﺔ‬3» ‫ﺑﺎﺷﺮت أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬ ‫ وﺗﻬﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻳﺨﻠﻖ‬،‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫واﻹﺳ ـﻬــﺎم ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟــﻮﻋــﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ وﺣﻤﺎﻳﺔ‬،‫ وﺧﻠﻖ اﻷﻣــﺎن اﻟــﻼزم وﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻷﻣــﻮال ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟـﻄــﻮارئ‬،‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‬ ..«‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﻄﺎء »اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ ﺣﺴﻦ اﳌﺠﺪوب‬/ ‫ ﻋﺪﺳﺔ‬/ ‫ ﻓﺘﺤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪي‬/ ‫ﻟﻘﺎء‬

‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ n‫ﺗﺤﺘﺎج إﻟ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪرﺑﺔ‬ n‫وﻧﺤﻦ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ‬ ÍdIH« œuLF« Ë√ ÊU‡‡_« ÂUL w¼Ë dD« ÆrUF« w sOQð W dý Í_ ‫ﻫــﻞ ﻳـﺘــﻢ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻋـﻠــﻰ ﺿـ ــﺮورة ﺗــﺪرﻳــﺐ اﻟ ـﻜــﺎدر‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﻰ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺗـﻌـﺘـﻤــﺪ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ًا ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ًا ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة؟‬ qUF²ð sOQ²« U dý Ê√ ÆÆ bO Qð qJÐ ‡ Âö l ‚—Ë l sOQð œuIŽ sOQð œuIŽ l ’Uý√ v≈ ÃU²×¹ «cNË ‚—u‡‡« vKŽ »u²J  «bM²L« Ác‡‡¼ l‡‡ qUF²ð WOM  «d‡‡³‡‡šË YO×Ð ÎUOUŽ ÎU³¹—bð WЗb dUMŽ v≈ ÃU²×¹Ë rN Ë  UMOQ²« ¡«d‡‡ł≈ vKŽ …—bI« UN ÊuJ¹ d³ QÐ ÂuIðË ozUŁuK  «¡UM¦²Ýô«Ë ◊ËdA« Ác¼ ÆszUÐe« s œbŽ d³ _ ozUŁu« s œbŽ vKŽ e‡‡ d‡‡½ sOQ²K WOI¹d ≈ W dA s‡‡×‡‡½Ë  «—Ëb‡‡‡« b¹bFÐ Âu‡‡I‡‡½Ë dO³ qJAÐ V‡‡¹—b‡‡²‡‡« Èu² s l dK WOł—U«Ë WOKš«b« WO³¹—b²« WLO t‡‡ Êu‡‡J‡‡O‡‡Ý w‡‡U‡‡²‡‡U‡‡ÐË w‡‡H‡‡O‡‡þu‡‡« —œU‡‡J‡‡« ÆœUB²ô«Ë W dA« vKŽ W UC s w‡‡ŽË œu‡‡‡łË s‡‡ b‡‡‡ÐôË W UIŁ sOQ²« ‚u« ÃU²×¹ UL sOQ²« WOL¼_ sÞ«uL« ÂöŽù« qzUÝË lOLł —Ëœ v≈ w³OK« wMOQ²« Æ sÞ«uLK sOQ²« …dJ qBð v²Š WHK²L« s Êü« bŠ v≈ d³ √ ÎUOŽË „UM¼ Ê√ UMEŠôË ÆsOQ²UÐ oKF²¹ ULO sÞ«uL« b¹bŽ sOQ²K WOI¹d ù« W dA« XIIŠ bË vKŽË U¼œ«d √ V¹—bð Èu² vKŽ  UŠU−M« XKBŠ …d²H« Ác¼ ‰ö  Ub« Èu² Ÿ«bÐù«ò w Y¹b׫ dBF« …ezUł vKŽ W dA« Æå—UJ²Ðô«Ë WOMI²«Ë s sOQ²K WOI¹d ù« W dA«  dO²š« bË Èu² vKŽ …ezU−« «cN sOQ²«  U dý sOÐ „UM¼ ÊU Ë f¹—UÐ w …ezU−« Âö²Ý« rðË rUF« „UM¼ ÊU‡‡ Ë  UN−« b¹bŽ s n¦J —uCŠ hBð ÊU‡‡ Ë WMOF  UBBð …bF —UO²š« WOI¹d ù« W dAK VOB½ s ÂUF« «cN sOQ² w¼Ë åe¹Ë —–«ò q³ s W¹dO¼UL−UÐ sOQ²K e‡‡z«u‡‡−‡‡« `‡‡M‡‡ w‡‡ WBB² W‡‡O‡‡L‡‡U‡‡Ž W‡‡N‡‡ł U½—UO²š« rðË  U dA« WÝ«—bÐ ÂuIð WOFO−A²« W dAK nOCðË W¹uMF WLO w¼Ë …ezU−« ÁcN s b¹e ‰cÐË ¡UDF« vKŽ UMFO−Að vKŽ qLFðË Ác¼ UN vDFð WO³O W dý Ê√ —U³²ŽUÐ ¨bN−« ÆWDO³« …d²H« ‰öš …ezU−« wLUF« Èu²L« vKŽ vDFð …ezUł w½UŁ w¼Ë  Ub« r¹bI² d‡‡³‡‡ √ ÎU‡ F‡‡ «œ UMODFð w‡‡¼Ë ÆwUŽ Èu²LÐ WOMOQ²«

vKŽ ‰u‡‡F‡‡½Ë ¨ÂU‡‡Ž qJAÐ œUB²ô« W¹ULŠË w‡‡K‡‡¼_«Ë ’U‡‡‡‡« ŸU‡‡D‡‡I‡‡« U‡‡ d‡‡ý s‡‡ œ«d‡‡‡ √ ŸuMð UM¹b ¨ÂUF« ŸUDI«Ë WO³Mł_«  U dA«Ë W dAUÐ dO³ qJAÐ WOMOQ²« WEH×L« w ÆsOQ²K WOI¹d ù« ‫ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـ ـﺘ ــﻲ اﺗ ـﺨــﺬﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ‬ ‫اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻷﺿــﺮار اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻧﺠﻤﺖ ﻋــﻦ ﺳـﻘــﻮط اﻟـﻄــﺎﺋــﺮة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط‬ ‫اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ؟‬ —UB²š« qJÐ ‡‡ sOQ²K WOI¹d ù« W dA« ‡‡ ŸuË cM ÊQA« «c‡‡¼ w  «uDÐ XU ‡‡‡‡ W¾ò v‡‡≈ qB¹ i¹uFð l bÐ XUË ÀœU׫ u¼Ë ¨d‡‡šü« V½U−« ‰ULJ²Ý« Í—U‡‡łË åÊuOK Æ UC¹uF²« `ML wÝUO XË o‡‡ Ë o‡‡zU‡‡ŁË UNLJ×ð  U‡‡C‡‡¹u‡‡F‡‡²‡‡« W‡‡L‡‡O‡‡Ë ÆÆÊu½UI« ‫ﻳﺴﻤﻰ ﺑ ـ »إﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ« ﻫﻞ ﻳﺤﻘﻖ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻫﻨﺎك‬ ّ ‫اﻷﻫ ـ ـ ــﺪاف اﻟـ ـﻤ ــﺮﺟـ ـ ّﻮة ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻳﺴﻬﻢ اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳـ ًﺎ ﻓــﻲ ﻧﺠﺎح‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ؟‬  U dA« h¹ sOQ²« …œU‡‡‡Ž≈ ÆÆr‡‡F‡‡½ ‡‡‡ W dý ÍQ‡‡ ¨ozUŁu« WKLŠ h¹ ôË sOQ²« «c¼Ë W dA« W¹ULŠ s bÐô rUF« w sOQ²K dD« l¹“uð …dJ Ë√ sOQ²« …œUŽSÐ vLÒ ¹ U ¨sOQ²« ‚«u‡‡ÝQ‡‡Ð sOQð W dý s d¦ √ vKŽ W¹UL× o¹dÞ w¼Ë ¨wLUF« sOQ²« …œUŽ≈ Ë√ …œUŽ≈ ÊuJ¹ ULK Ë ¨ UNð«– b×Ð sOQ²«  U dý d³ √ …bzUH«Ë lHM« ÊuJ¹ ULK ÎU¹u sOQ²« l œ h¹ ULO ozUŁu« WKLŠ vKŽ œuFð w²« ÆÆå UC¹uF²« sOQ²«  U dý tÐ ÂuIð wKš«œ VOðdð u¼Ë ÍbOF d³ √ l WOLUŽ  UOUHð« œułËË UNHMÐ wDFðË UNF qLFð w²«  U dA« r¼Ë sOQ²« ÆW dAK W¹ULŠ XO²Hð Ë√ l¹“uð u¼ sOQ²« …œUŽù n¹dF²«Ë

‰«u‡‡√ Ê_ i¹uF²« «c‡‡¼ WöÝ s b Q²«Ë ÆozUŁu« WKLŠ ‰«u√ w¼ sOQ²« U dý l bð …d‡‡O‡‡³‡‡ WŽuL− w‡‡¼ s‡‡O‡‡Q‡‡²‡‡« …d‡‡J‡‡ Ác¼ q s q‡‡√ s¹—dC²L« W³½Ë ÎUÞU√ ‰«u_« Ác¼ vKŽ WE U×L« V−O WŽuL−L« ÆUN½uIײ¹ s¹c« ”UMK  UC¹uF²« l bð Ê√Ë ‫ﻣﺎﻫﻲ أﻧــﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ؟‬ ÆåÍu−« ¨Íd³« ¨Íd׳«ò qIM«  UMOQ𠇇‡ ¨ UOËR ¨ÂU‡‡‡‡ł√ò Ê«d‡‡O‡‡D‡‡«  UMOQ𠇇‡‡ ÆåWOBý Àœ«uŠ ¨hOš«dð Ê«bI ¨sOËUI —U‡‡D‡‡š√ s‡‡¹e‡‡ðò W‡‡U‡‡Ž  UMOQ𠇇‡‡ WOËRL« sOQð ¨ qLF« »— WOËR sOQð qI½ sOQð ¨WOMNL« WOËRL« sOQð ¨WO½bL« W½UOš ¨ÊUL{ sOQð ¨sz«eš uDÝ sOQð ¨W¹bI½ ÆåW½U_« ÆuD«Ë o¹d׫  UMOQ𠇇 WUD«  UMOQ𠇇 Æ…dÝ_« W¹ULŠ  UMOQ𠇇 ¨Í—U‡‡³‡‡łù« sOQ²«ò  «—U‡‡O‡‡‡‡«  UMOQ𠇇‡‡ ÆåÍ—UO²šô« wKOLJ²« sOQ²« Æw×B« sOQ²« ‡‡ Æs¹d UL« sOQ𠇇 Æ…UO׫ sOQ𠇇 ÆWOBA« Àœ«u׫ sOQ𠇇 ÆWO³D« WOËRL« sOQ𠇇 ‫ﻫﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺤﻤﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت؟‬ sOQ²«  U dý sOÐ f UMð œułË qþ w ‡‡‡ ÂbŽ sJË ¨ UC¹uF²« l œ w WŽdÝ „UM¼  «bM²L« q ‰ULJ²Ý« bFÐ l b« w q¼U²« ÷ËdHL« …—U« Ÿu‡‡ËË l b« vKŽ W«b« l œ WOKLŽ vKŽ qODFð Í√ „UM¼ ÊuJ¹ ô Ê√  U dý WLNË ÎULOKÝ i¹uF²« ÊuJ¹Ë i¹uF²« ÆozUŁu« WKLŠ ‰«u√ W¹ULŠ sOQ²«

‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺗﺤﺎول ﺗﺠﻨﺐ ﻛﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﻟﺘﻜﻮن‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻷﺳـﺘــﺎذ ﻧﺎﺟﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ ـ ـ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ‬ ‫اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻹﻓ ــﺮﻳـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘــﺄﻣ ـﻴــﻦ ﺗ ـﺤــﺪث‬ : ‫ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻗﺎﺋ ًﻼ‬ ¡«uÝ ozUŁË —«bù W−O²½ UC¹uF²« wðQð  UOËR sŽ sOQ²« Ë√  UJK²L sŽ sOQ²K Î ¦ YU¦« ·dD« ÁU−ð«  «—UO« vKŽ sOQð ö sŽ W−ðUM« —«d‡‡{_« sŽ UNMOQðË Í—U‡‡³‡‡łù« w Ë …U u« WUŠ w  U³ dLK dO« Àœ«u‡‡Š —d{ UNMŽ Z²M¹ WU׫ Ác‡‡¼Ë W‡‡ÐU‡‡ù« WUŠ Ÿ«u½√ bŠ√ U¼—U³²ŽUÐ Í—U‡‡³‡‡łù« Êu½UIK o Ë ÆW¹—U³łù«  UMOQ²« ÎUI Ë i¹uF²« l bÐ WeK  UMOQ²« W dý  UC¹uF²« ‰Ëb‡‡łË Í—U³łù« sOQ²« Êu½UI  UC¹uF²« Ê√ vKŽ hM¹ WËb« q³ s —dIL« q ¡UHO²Ý« bFÐ w½u½UË rEM qJAÐ l bð l bð ô  UC¹uF²« Ê_ ¨WÐuKDL«  «bM²L« ÂbI²ð W dý W¹√ Ë√ sÞ«u Í√ Ê√ œd−L «cJ¼ ◊ËdA ÎUI Ë i¹uF²« r²¹ qÐ i¹uF²« VKD ÆÆW«b«  «bM²L« q r¹bIðË WMOF vLÒ ¹ U „UM¼ tŽu½ ÊU ULN ÀœUŠ ÊU «–≈ sOBB² ’Uý√ r¼ å…—U« Èu²LÐò …—U‡‡¹“Ë W‡‡ŁœU‡‡×‡‡« W‡‡Ý«—b‡‡Ð ÊuuI¹ sOÝbMNË YO×Ð —dC« V³Ý vKŽ ·uu«Ë ÀœU׫ ÊUJ ÂUI¹ rŁ sË ¨i¹uF²« ’uBÐ —«d‡‡ù« r²¹ ÆÊU ÎU¹√ —dCK WOKFH« WLOIK i¹uF²« WÝ«—bÐ WOI¹d ù« W dA« UNO ULÐ sOQ²«  U dý sOQð ozUŁË lO³Ð ÂuIð YOŠ åœuŽËò lO³Ð ÂuIð WO³Mł_«  U dA« Ë√ WUF«  UN−« Ë√ sÞ«uLK bMŽ i¹uF²« l‡‡ œ r¹bI²Ð wK¼_« ŸUDI« Ë√  UODG²« qLAð WIOŁu« Ác¼Ë ¨…—U« ŸuË —U‡‡D‡‡šú‡‡  «¡U‡‡M‡‡¦‡‡²‡‡Ýô« ‰U‡‡−‡‡ V‡‡½U‡‡ł v‡‡‡‡≈Ë —UDš√ q¦ WKBHM WIOŁË UNÐ ÊuJð b w²« VUF¹ åWL¹dłòd³²F¹ Íc« bLF²L« V¹d²« ÆÊu½UI« UNOKŽ ‫اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴــﻦ ﻋ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻌــﻮﻳــﺾ ﻫ ــﻞ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ؟‬ ÊU½ù« q³I²L W½UL{ u¼ sOQ²« rF½ ‡‡ UNu√Ë UNðUJK²L W¹UL× W dAK W½ULC Ë ÂuIð sOQ²« W dA WŁ—U Í√ ŸuË WUŠ w UL oÐU« UNF{Ë v‡‡≈ WN−« Ác‡‡¼ lOłd²Ð Æ…—U« ŸuË q³ tOKŽ X½U

‫ﻫﻞ ﻫﻨﺎك آﻟﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ؟‬ WO¬ pKLð W dý q i¹uF²« l‡‡ œ WO¬ ‡‡‡ UC¹uF²« wLKF« √b³L« YOŠ s sJË ¨l bK Èdš_« ‰Ëb‡‡« w Ë√ UO³O w ¡«uÝ X½U ÎU¹√ l b« w qODF²« WOKLŽ ò wLKF« »uKÝ_« l³²ð ÊUOŠ_« iFÐ W¹—ËdC« dOž  «bM²L« VKÞ ‡‡ q ¨ åi¹uF²« l œ w ¡j³«Ë qO«dŽ œułË ‡‡ sOQ²K WOI¹d ù« W dA« ‰ËU×ð ¡UOý_« Ác¼ ÆÆ WOUŽ …œuł  «– UMðUbš ÊuJð YO×Ð UN³M−ð WŽdÝ W dA«  bNý  «uMÝ fL« ‰ö s¹—dC²L« œ«d ú ¡«uÝ  UC¹uF²« l œ w Í—U³łù« sOQ²« w YU¦« ·dD« ¡«dł s Î ¦ WO³D« WOËRL« sOQð ¨  U³ dL« sOQð ö  U dAK W³MUÐË ¨œ«d‡‡‡ _« o‡‡zU‡‡ŁË ¨U¼dOžË Æ ÎUC¹√ WO³Mł_«Ë WUF« ÊuOK W¾ò s d¦ √ v≈ qBð  UC¹uFð UMF œ  UC¹uFð UM¹bË ¨jI bŠ«Ë i¹uF² å—ôËœ Æ—dC« WOŽu½ VŠ d³ √ mU³LÐ Èdš√ WŽdÝ u¼ sOQð W dý Í_ fOzd« qGA« Ê≈  «bM²L« q ‰ULJ²Ý« bFÐ i¹uFð Í√ l œ


 ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬

6227 ‫ر‬.‫ و‬1378 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻹرﺑﻌﺎء‬

‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﻴﺒﻲ‬

‫ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة ﻟﺮﺑﻂ ﻣﺨﺮﺟﺎت‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ ﻓﺘﺤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪي‬/ ‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ ﺣﺴﻦ اﳌﺠﺪوب‬/‫ﻋﺪﺳﺔ‬

‫ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻴﻒ اﻹﺳــﻼم ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ أﻗﻴﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول‬ ‫ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﻔﻨﺪق اﻟـﻤـﻬــﺎري رادﻳ ـﺴــﻮن ﺑﻠﻮ‬ ‫ ف اﻟــﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ‬2010/ ‫ﻧــﺎﺻــﺮ‬28‫ـ‬27 ‫ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ‬/ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »ﻣﻌ ًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﺮاﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ .«‫اﻟﺸﺒﺎب‬

‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺟﺎء ﻛﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ورﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻌﻤﻞ ووﺿﻊ أﺳﺲ و ﺑﺮاﻣﺞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ‬ WDš l‡‡{u‡‡ `LD½ s‡‡×‡‡½ ÎU‡F‡‡³‡‡Þ ¨U‡‡N‡‡ …c‡‡H‡‡M‡‡ ¡UMŁ√ WOLM²« l¹—UAL ¡«uÝ qOGA²K WKUJ² l¹—UAL« s ¡UN²½ô« bFÐ Ë√ cOHM²« WKŠd œ«bŽù wIOI׫ qOGA²« WKŠd w UNušœË r¼œ«bŽ≈Ë V¹—b²« o¹dÞ sŽ WOÐU³A« —œ«uJ« Î F s¹e¼Uł «u½uJ¹ v²Š nzUþu« Ác¼ qGA ö …dO³ WŠU² qLŽ ’d sŽ …—U³Ž ÊuJ²Ý w²« ÆΫbł ‫ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ‬/ ‫ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ‬/‫اﻷﺳﺘﺎذ‬ :‫اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ‬ sO¦ŠU³« WUšË «cUÐ »U³A« Ê√ bO √ ‡ rNKO¼Q² …b¼Uł qLF« W×KB vFð qLF« sŽ U vKŽ ZU½d³« qL²A¹ ÎU‡ C‡‡¹√Ë r‡‡¼œ«b‡‡Ž≈Ë W×KB rNÐ r²Nð w²«Ë å„öL« izUHÐò vL¹ vKŽ VKG²« WO½UJ≈Ë rNOKŽ e dð w²«Ë qLF« W×KB ÊS  U¾H« Ác¼ tł«uð w²«  UIM²L« WDš W¹ƒ— l{u vFð wMNL« V¹—b²«Ë qLF« ÁcN qLF« q UA W UJ ‰uKŠ l‡‡{Ë q‡‡ł_ …b «u« WULF« rOEMð v≈ W U{ùUÐ W×¹dA« WULF« UNK× q×ð YO×Ð UN²−UFL ×U« s ÆWOK×L« w r‡‡N‡‡Þ«d‡‡‡‡½«Ë »U³AK W‡‡d‡‡H‡‡« W‡‡ŠU‡‡ð≈Ë ·«b‡‡¼√ s‡‡Ë ¨r‡‡N‡‡³‡‡¹—b‡‡ð b‡‡F‡‡Ð q‡‡L‡‡F‡‡«  ôU‡‡−‡‡ qOGA²K …b‡‡¹b‡‡ł ‚U‡‡‡‡ ¬ ‚«d‡‡A‡‡²‡‡Ý« d‡‡L‡‡ðR‡‡L‡‡« ·dF²«Ë w³OK« qLF« ‚u‡‡Ý w‡‡ V‡‡¹—b‡‡²‡‡«Ë fÝ√ l{ËË V¹—b²«Ë qOGA²«  UÝUOÝ vKŽ s VKD«Ë ÷dF« `ö r‡‡Ý—Ë UN rOOI²« ‚uÝ  U½uJ sOÐ W «dA« √b³ o Ë qLŽ ’d ÆqLF« vKŽ bO Q²« dLðRL« ·«b‡‡‡¼√ s‡‡ ÎU‡ C‡‡¹√Ë qLŽ ’d‡‡ oKš w wK¼_« ŸUDI« W —UA w³Młô«Ë wK×L« dL¦²L« lO−Að ÎUC¹√Ë d¦ √ V¹—b²K WOMÞu« Z«d³« w W —UAL« vKŽ wLÝd« dOž ŸUDI« ZœË qOGAðË qOGA²«Ë ÆqLŽ ’d oKš w Á—ËœË ‫ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ‬/ ‫ ﺗــﻮﻓـﻴــﻖ ﻋــﺪال‬/‫د‬ :‫ﻗﺎل‬ qLF« WKJA q× jOD² ¡Uł dLðRL« ‡ ‰ËU×½Ë qLF«Ë V¹—b²« jD  UÝUOÝ rÝ—Ë Æo¹u²« q³Ið Z«dÐ Ë√ fÝ√ l{Ë …œUH²Ýô« UMMJL¹ ÎUC¹√ dLðRL« «c¼ w Ë UNÐ UML »—U−ð UM X½U s×M  «d³« s o³Dð Ê√ sJL¹ w²« Z‡‡«d‡‡³‡‡« vKŽ UMFKÞ√Ë V¹—b²«Ë WDÝu²L«Ë ÈdGB« l¹—UALUÐ »—U−²« b¹bŽ U½dCŠ√  U¹bײ«Ë l‡‡«u‡‡« q¦ WO³Mł_«  U dA« iFÐË WOÐdF« ‰ËbUÐ wLOKFð wzUMŁ ÂUE½ UN w²« WO½UL_« W dA« qÐËœò vL¹ Íc«Ë töš s qLFð w³¹—bðË W‡‡ U‡‡{ùU‡‡Ð t‡‡M‡‡ …œU‡‡H‡‡²‡‡Ýô« s‡‡J‡‡L‡‡¹Ë år²OÝ lKD²½ v²Š dBLÐ XLO√ w²« WÐd−²« v‡‡≈ l UN²¡«uË WÐd−²« Ác‡‡¼ ÕU−½ Èb‡‡ vKŽ ZU½d³« «c¼ w UNO≈ vFð v²«  «—UO« Æw³OK« qLF« ‚uÝ w qOGA²«Ë V¹—b²« u¼Ë ‘UIM« ‰öš sË »—U−²« Ác¼ ‰öš sL ‚«—Ëô« ‰öš sË dLðRL«  UKłË —«u×«Ë «c‡‡¼ w‡‡ sOB²L« s‡‡ W‡‡b‡‡I‡‡L‡‡« WOLKF« lO{«uL« b¹bŽ ‰ËUMð w²«Ë WHK²L«Ë ‰U−L« sË w³OK« qLF« ‚u‡‡‡‡Ð WIKF²L« WOLKF« jDšË ȃ—Ë ZzU²½ „UM¼ ÊuJ²Ý  UOu²« ÆV½U−« «c¼ w WOK³I²

-: ‫رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ‬

‫ﻧﻄﻤﺢ ﻟﺨﻠﻖ ﻋﻘﻮل ﻣﺘﻄﻮرة ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت‬ qLF« ‚u‡‡Ý UłUO²Š« b¹b×ð w¼ WOOzd« qLF« ‚uÐ V¹—b²«  Ułd jÐ—Ë b¹bײUÐ qLF« ‚uÝ  U½uJ sOÐ U WKŽU W «dý oKšË ÆW¹dO¼UL−« Èu² vKŽ ‫ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬/ ‫ ﺣﺴﻦ اﻟﻜﺎﺳﺢ‬/‫اﻷﺳﺘﺎذ‬ ‫واﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ :‫ﺣﺪﺛﻨﺎ‬ wMÞu« fK−L«Ë qLF« W×KB ·b‡‡¼ ‡ qOFHðË qOGAð q‡‡ł√ s‡‡ ÊËUF²« u‡‡¼ »U³AK  U‡‡ d‡‡ýË W¹uLMð l¹—UALÐ »U‡‡³‡‡A‡‡« V‡‡¹—b‡‡ðË

ÁcN s¹bF² ÊuJ½ Ê√ bÐô ”UÝ_« «c¼ vKŽË l qUF²K UMzUMÐ√ œ«bŽSÐ ÂuI½ nO Ë WKŠdL« ÆWÝdA« WLuF« sOBB² ¡«d³š s WŠd²I ‚«—Ë√ „UM¼ V¹—b²« vDGð wLUF«Ë wK×L« Èu² vKŽ U³KD² sOÐ …u−H« vDG½ nO Ë qOGA²«Ë ÆV¹—b²K  UłUO²Šô«Ë qLF« ‚uÝ ..‫أﺿﺎف‬ V¹—b²« ‰öš s …—uD² ‰uIŽ oK vF½ ‡  U‡‡łd‡‡‡‡L‡‡«  ôU‡‡−‡‡L‡‡« l‡‡L‡‡ł w‡‡ q‡‡O‡‡G‡‡A‡‡²‡‡«Ë

-: ‫ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬

‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وإﻋﺪاد اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻼك اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ‬

..‫ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﺪال‬/‫د‬ :‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﻗﺎل‬ «—UA²Ýö …dON« e d rOEM²Ð p‡‡–Ë v≈ dLðRL« ·bN¹ YOŠ …œu‡‡−‡‡« WÝbM¼Ë WOMÞu«  «—œU³L« cOHM² WKŽU W «dý ¡UMÐ qOGA²« ‚U‡‡ ¬ ‚«d‡‡A‡‡²‡‡Ý«Ë »U³A« qOGA² ÆV¹—b²«Ë qLF« ·«d‡‡Þ√ sOÐ dLðRL« lL−¹ YOŠ s‡‡O‡‡O‡‡L‡‡¹œU‡‡ √ s‡‡ q‡‡L‡‡F‡‡« ‚u‡‡‡‡Ð s‡‡O‡‡L‡‡²‡‡N‡‡L‡‡«Ë qš«œ s ‰U−L« «c¼ w sOB²Ë sO¦ŠUÐË dš¬ vKŽ Ÿö‡‡‡Þù«Ë U‡‡N‡‡ł—U‡‡šË W¹dO¼UL−« W½—UIL«Ë w³OK« qLF« ‚uÝ w  «b−²L« w …b‡‡‡Š«Ë W‡‡¹ƒ— WžUOË WOLUŽ »—U−²Ð ÆqOGA²«Ë V¹—b²« WLN —ËU× WFЗ√ dLðRL« sLC²¹ YOŠ ∫w¼Ë w qO¼Q²«Ë V¹—b²« ∫‰Ë_« —u×L« * qLF« ‚uÝ ‰ö‡‡‡Šù«  U‡‡ÝU‡‡O‡‡Ý ∫w‡‡½U‡‡¦‡‡« —u‡‡×‡‡L‡‡« * qOGA²« …œUŽ≈Ë wHOþu«  U½uJ sOÐ W «dA« ∫YU¦« —u×L« * qLF« ‚uÝ wLÝd« dOž ŸUDI« ∫l‡‡Ð«d‡‡« —u×L« * X‡‡½U‡‡ Ë ÆÆ q‡‡L‡‡F‡‡« ’d‡‡‡ d‡‡O‡‡ u‡‡ð w‡‡ Á—ËœË dLðRL« «c¼ qš«œ WFÐU² W¹dO¼UL−« WHO×B ‫ رﺋـﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ‬/‫ ﻓــﺮج اﻟـﺴــﺎﺋــﺢ‬/‫د‬ ..‫ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮﺣﺪﺛﻨﺎ‬ W×{«Ë W¹ƒ— l{Ë dLðRL« ‰öš s ·bN½ ÂU−½ö WO¬ oKšË qLF« ·«dÞ√ qJ W œU¼Ë ÆW¹dO¼UL−« Èu² vKŽ qLF« ·«dÞ√ sOÐ U U‡‡‡¼—ËœË W‡‡Ëb‡‡« q‡‡L‡‡F‡‡« ·«d‡‡ÞQ‡‡Ð b‡‡B‡‡I‡‡½Ë WO³Młô«  UÝRL«Ë V¹—b²«Ë qOGA²« w s¹dL¦²L«Ë qOGA²«Ë V¹—b²« w U‡‡¼—ËœË rNL« dBMF« u¼Ë YU¦« ·dD«Ë sOOK×L« tðUOËRË ÍdA³« dBMF« w‡‡ q¦L²L«Ë W «dýË ÎUU−½« oK½ nO Ë tðU³ł«ËË tuIŠË t ·«d‡‡Þ_« s q YO×Ð  U½uJL« Ác¼ sOÐ WI¦« —uł bÒ Ë dšü« l WU« tðöUFð v≈ W¹dO¼UL−UÐ qB¹ Íc« dL¦L« ÊËUF²«Ë ¨—ULCL« «c‡‡¼ w‡‡ WO³Mł_« ‰Ëb‡‡‡« ·UB s qOKI²«Ë wMÞu« œUB²ô« uL½ vKŽ bŽU¹Ë ÆrUF« ‰Ëœ q UNM w½UFð w²« WUD³« q UA WDš l{uÐ XU V¹—b²«Ë qLF« W×KB w²« ‚UO« «c¼ w VBð WO−Oð«d²Ý« qLŽ  UłUO²Š« WO³K² V¹—b²K WO¬ oKš v≈ vFð sO¦ŠU³« V¹—bð r²¹ tÝUÝ√ vKŽË qLF« ‚uÝ ÆqLF« ‚uÝ rzö¹ ULÐ qLF« sŽ sŽ sO¦ŠU³« dLðRL« «c¼ w ·bN²L« ¡ôR¼ sO−¹d«Ë »U³A« `z«dý q Ë qLF« ‰öš s UNÐ ŸUL²łô« r²¹ w²« `z«dA« r¼ WbI q‡‡L‡‡Ž ‚«—Ë«Ë  U‡‡O‡‡−‡‡²‡‡¹«d‡‡²‡‡Ý« œu‡‡‡łË »U×√Ë sOOMNL«Ë sOB²L« b¹bŽ s‡‡ …d³« ÍË–Ë WO³¹—b²«  UÝRL«Ë ‰ULŽô«  UÝRL«Ë  U¾ON«Ë  U½U_«Ë ’UB²šô«Ë ÆWB²L« ‫ﻫــﻞ وﺿ ـﻌــﺖ ﻣـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻞ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺎت‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺐ؟‬ …b¹bł WO¬Ë WO−Oð«d²Ý« XF{Ë W×KBL« ‡ q‡‡š«œ —uD²« l‡‡ výUL²ð WOK³I² ȃ—Ë w W¦¹b׫ —uD²«  U³KD²Ë W¹dO¼UL−« ¨WOLUF«Ë WOK×L«  U³KD²L« lË ‚UO« «c¼ WOLUŽ W UM ÎUOUŠ „UM¼ Ê√ rKF½ UL Ë qLF« Ë√ sOKUF« vKŽ ¡«uÝ WŠu²H ÎUO³½Ë


 ƃŮs`8Ŧ

6227 ‫ر اﻟﻌﺪد‬.‫ و‬1378 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ اﻟﻤﻮاﻓﻖ‬- ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24‫اﻻرﺑﻌﺎء‬

‫ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﺣﻠﻮل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ﻳﺘﻮﺟﻪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ‬ ‫واﻷﺛﺎث ﻓﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﺑﺎﻟﺘﻬﺎﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻷﺛﺎث؟ ﻓﻬﻞ‬ ‫ﺗﺤﻮل ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺒﺎدة واﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰ‬ ‫ﻫﻲ ﻟﻠﻀﺮورة أم ﻋﺎدة اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻬﺮ؟ وﻫﻞ‬ ّ ‫ﺷﻬﺮ اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻟﻠﺨﻮض أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻃﺮﺣﻨﺎ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ‬ .‫وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺘﺠﺎر وأﻫﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﻃﺎرق اﻟﺸﻌﺒﺎﻧﻲ‬ ‫ ﺣﺴﻦ اﳌﺠﺪوب‬/ ‫ﻋﺪﺳﺔ‬

‫اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻬﺪر ﻓﺮﺻﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ رﻣﻀﺎن‬

! ‫اﳌﻔﺮوﺷ ـ ـ ــﺎت واﻹﺛﺎث واﳌﻮاد اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻹﺳﺘﻬـ ـ ــﻼك‬ ÊbL« w W UšË sNCFÐ ÊbKI¹ ¡UM«Ë åW{uò dNý ÂËbI »UŠ n√ V×¹ …dÝ_« »— `³ √Ë n{√ …dO³ UOLJÐ WOz«cG« œ«uLK ¡«dý s ÊUC— bOŽ wðQ¹ rŁ  UýËdHL«Ë WOeML« œ«uL« p– v≈ dDCO b¹b−« wÝ«—b« rÝuL«Ë „—U³L« dDH« å·ö²Ýô«ò v≈ œËb×L« qšb« VŠU …dÝ_« »— b−² UMOKŽ X{dÔ sJË W×O× dOž …d¼Uþ w¼Ë dOOG²Ð «uU rNFOLł „¡U b √Ë p½«dOłË pðuš≈ dH b−ð ö‡‡ WOeML« œ«u‡‡L‡‡«Ë ÀU‡‡‡Ł_«Ë ‘d‡‡H‡‡« …d¼Uþ Ác¼Ë W¹—Ëd{ dOž ¡UOý√ ¡UM² « v≈ dDCðË X׳ √ …dOš_«  «uM« w sJË UMOKŽ …b¹bł Æ…d¦JÐ Í√— t ÊUJ ÍË«bF« jÝU³«b³Ž Œ_« U√ ≠ ¡«dý vKŽ ‰U‡‡³‡‡ ù«Ë n¹—UBL« …œU‡‡¹“ ∫‰UI d‡‡š¬ ÊUC— dNý ÂËbI Ϋœ«bF²Ý« ÀUŁ_«Ë WOeML« œ«uL« sJL¹ ôË W¾ÞUšÈdš¬Ë W×O× —u√ „UM¼ „—U³L« s×½Ë WKOË Âu¹ sOÐ lL²−L« s —u_« Ác¼ dOG²ð Ê√ h ð WUIŁË bOUIðË  «œUŽ UM¹b W¹dO¼UL−« w q ¡«dAÐ t œ«bF²Ýô« WOŠU½ s  «cUÐ dNA« «c¼ q s rždUÐË  UýËdHË WOeM œ«u s ÂeK¹ U vKŽ WKzUF« tO lL²−ð Íc« bOŠu« dNA« u¼ «c¼ WŠ«dBÐË WLŠd«Ë œu« tO ÊuJ¹Ë —UDù« W³łË ·«d‡‡Ýù« w‡‡  UO³K« iFÐ s‡‡Ž dEM« iGÐË ¡«uł_UÐ ¡«bFÝ UM½√ ô≈ n¹—UBL« …d¦Ë d¹c³²«Ë ÆWOK _« WO³OK«  «œUF«Ë WOM¹b« ”uID«Ë WO½UL¹ù« ‫ اﻟﺤﺎج ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﻳﺾ‬ŒcÐË ·«dÝ≈ dNý fOË …œU³Ž dNý ÊUC— dNý vKŽ XUN²« s d{U׫ UM² Ë w U¼«d½ w²« —u_«Ë …œUŽ Ác¼Ë ÀUŁ_«Ë œU−«Ë WOeML« œ«uL« ‰U× œ«bF²Ýô« ÷ËdHL«Ë ÊUDKÝ s UNÐ tK« ‰e½√ U „—U³L« dNA« «cN fHM« W¾ONðË Ê¬dI« …¡«dIÐ ÊuJ¹ ÂbŽË wM¹b« Ÿ“«u« hI½ W−O²½ «c¼ q WŠ«dBÐË ·«dÝû ΫdNý `³ √ YO×Ð WOM¹œ WUIŁ œu‡‡łË jO³« sÞ«uL« vKŽ Ϋ¡VŽ qJA¹ `³ √Ë d¹c³²«Ë ÆWGU³L« Ác¼ v≈ ÃU²×ð ô —u_«Ë …—«œùUÐ błUL« r fOz— ÆÆ ‫ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺒﺸﻴﺮ‬/ ‫اﻷخ‬ ÿUŽu« —Ëœ ∫‰U œUý—ù«Ë kŽu«Ë błULK WUF« W³ÝUML« ÊuKG²¹ s¹c« —U−²« tOłuð u¼ WLz_«Ë —UFÝ_« …œU¹eÐ „—U³L« ÊUC— dNý ÂËb WL¹dJ« WOM¹œ ”Ë—b öš s tOłu²« u¼ ÿUŽu« ÂUN sË W¹dO¼UL−«  UO³Fý Èu² vKŽ ÂUŽ ZU½dÐ UM¹bË dNA« ‰ö‡‡š œU‡‡‡‡ý—ô«Ë k‡‡Žu‡‡« ”Ë—œ n¦JMÝ ÿUŽuUÐ WLzU WUŽ …—«œS‡‡ s×½ UM¹bË „—U³L« WOM¹b« W‡‡U‡‡Ýd‡‡«Ë WLNL« Ác‡‡¼ Êuu²OÝ s‡‡¹c‡‡« błUL« vKŽ sOŽ“u œU‡‡‡ý—≈Ë k‡‡ŽË ‰ö‡‡š s ŸUHð—UÐ r¹dJ« dNA« ‰öG²Ý« WQL rNNłuMÝË U¼uËUM²OÝ w²« ◊UIM« sOÐ s ÊuJ²ÝË —UFÝ_« ÆkŽu« ”Ë—œË WOFL−« Ô VD Ô « w ÊUC— dNA œ«bF²Ýô« Ÿu{u ’uB Ð U√ Ê√ È—Q WOeML« œ«uL« s b¹bF« ¡UM² UÐ „—U³L« h «uM« bIH²Ð dNA« «cN ÊËbF²¹ sOMÞ«uL« ÊuJ¹ Ê√ ÷ËdHL«Ë q‡‡ _«Ë ‰eML« UNłU²×¹ Íc« błULK tłu²«Ë …œU³FUÐ r¹dJ« dNAK œ«bF²Ýô« WK Ë »—U _« …—U¹“Ë Ê¬dI« …¡«d Ë sO³«  «– Õö «Ë ÆWOHOJ« ÁcNÐ œ«bF²Ýô« ”UMK vË_«Ë rŠd« …œU¹eÐ ÊUC— dNý «uKG²¹ ô√ —U−²« s vML²½Ë …dOÐ «Ëb²I¹ Ê√ ”UM« WUŽ s vMLð√Ë —UFÝ_« Z«dÐ UM¹bË rKÝË tOKŽ tK« vK bL× ‰uÝd« WŽuL Z«dÐ błu¹ pcË błUL« w WH¦J rOKF²Ð pL²« w ‰UF —Ëœ UN ÊuJ¹ Ê√ vMLð√ WOzdË ÆrOEF« UMM¹œ

w …œUŽ w¼ WŠ«dBÐË …b¹bł WŽUCÐ ÕdDÐ ÂuI½Ë dÝ_« t−²ð ÊUC— dNý ‰uKŠ q³ w³OK« UMFL²− ¡UM² «Ë dOOG²« »UÐ s w¼Ë œU−« dOOG² WO³OK« Æ…—ËdCK fOË b¹b−« ‫ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ‬/ ‫ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺮاﻳﺲ‬/ ‫اﻷخ‬ oKF²ð —u√ Ác¼ ÀUŁ_«Ë œU−«Ë WOeML« œ«uL« Ë√ œuu ÂËb q¦ U³ÝUML« lOLł wH ¡UMUÐ ÀUŁ_« dOOGð r²¹ U ÎULz«œ ÊUC— dNý ‰uKŠ Ë√ bOŽ ‰eML« ¡öÞ …œU‡‡Ž≈ v²ŠË WOeML« œ«uL« ¡«d‡‡ýË V³« u¼ U rKŽ√ ôË ÊUC— dNý w W UšË Wu³I —u_« iFÐ „UMN ø«c¼ q ¡«—Ë wIOI׫ ‰ö pKN²ð UN½√ —U³²ŽUÐ WOeML« œ«uL« ¡«dA vL¹ ULÐ XKšb ‘dH« U√ iF³« nK²Ô¹ WMÝ …d²

¡UOý_« Íd²A¹ iF³U dšü h ý s nK² ð Íd²A¹ s „UM¼Ë ‰eML« hIMð w²« W¹—ËdC« ÆjI …œUF«Ë dOOG²« œd−L ‫ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺮﻫﻮﻧﻲ‬/ ‫اﻷخ‬ ÊUC— dNý W¹«bÐ l q √ ôË d¦√ ô …œUŽ w¼ v²ŠË WOeML« œ«uL«Ë UýËdHL« ¡«dA ”UM« t−²¹ ÂU UL WOIOIŠ WłUŠ w Áb−ð rNM qOKI«Ë ÀUŁ_« s tOMOŽ ÂU√ Á«d¹ ULÐ ¡«b² ô« œd−L qÐ tz«dAÐ Æô≈ fO ¡«dA« vKŽ ‰U³ ≈  UH u« Ác¼ UM X½U œU−« ‰U× qš«œ sË ≠ ∫q× VŠU ÂUÝË Œ_« l ÊU W¹«b³«Ë …dOBI« œU−« ¡«dý vKŽ ‰U³ ù« ÊuJ¹ ÂU‡‡¹_« Ác¼ w UM bOł rÝu u‡‡¼Ë Èd‡‡‡š_« ÂU‡‡‡¹_« ‚uHð W³MÐ

"‫اﻻﻓﺮاط ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن" ﻣﻮﺿﺔ‬ .. ‫واﻟﻨﺴﺎء ﻳﻘﻠﺪن ﺑﻌﻀﻬﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن‬

‫واﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ اﻷخ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ داﺧﻞ‬ :‫ﻣﺤﻞ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻓﻘﺎل‬ bI ÊUC— dNý »«d² « l s«e²ð …œUŽ UN½√ È—√ X{dFð a³DLUÐ WIKF²L« w½«Ë_« iFÐ „UM¼ ÊuJð WOeML« œ«uL« bIH²Ð ‰eML« WЗ ÂuI² nK²«Ë dJK w¼Ë t œ«bF²Ýô« qł√ s ÊUC— dNý ‰ušœ q³ U½cš√ «–≈ ÎU uBš …—Ëd{ qÐ ·«dÝ≈ WQ XO WOeML« œ«uL« ¡«d‡‡ý vKŽ eOd²« —U³²Žô« sOFÐ dNý »«d² « l ÊuJðË ÎU³¹dIð WM« w …bŠ«Ë …d s nK² ð wN ÀU‡‡Ł_« ¡«d‡‡ý WOŠU½ sË ÊUC— Î F ÊU «–≈ W¹—Ëd{ ÊuJð bI dšü h ý w ö wN w¼U³²«Ë dOOG²K X½U «–≈ U√ UN WÝU WłUŠ Æd¹c³ðË ·«dÝ≈ «Ëœ_« iFÐ Íd²Að U¼U½błË ‫أﻣــﺎ اﻷﺧــﺖ ﻟﻴﻠﻰ‬ WOeML« œ«uL« ¡«dAÐ „—U³²½ s×½ XUI WOeML« UNÐ Âu √ …œUŽ w¼Ë ÊUC— dNý w ÀUŁ_« iFÐË ÊuJ¹ Ê√ vMLð√Ë dNA« «c¼ ‰uKŠ »«d² « l WMÝ q ÆsOMRLK WdÐË dOš dNý ‫اﻷخ ﻣﻨﺼﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ l WMÝ q‡‡ w‡‡ WOeML« œ«u‡‡L‡‡« ¡«d‡‡ý `³ √ w¼Ë UMFL²− w UMð«œUŽ s ÊUC— dNý »«d² « …dÝ_« ÎULz«œË r¹dJ« dNA« ÂËbIÐ W Uš W³ÝUM b Ë ’Uš o½Ë— UNË U¼dOu² UNðUłUO²Š« bIH²ð v≈ dEM¹ `³ √ UMFL²−Ë W¹—Ëd{  UłUŠ ÊuJð ÀU‡‡Ł_« dOOG²Ð ÂuIð WDOÐ W³½ „UM¼Ë tCFÐ ¡UOý_« v≈ t−²ð WO³Kž_« sJË w¼U³²« qł√ s ÎU³UžË a³Þ  «Ëœ√Ë w½«Ë√ s WHU²« Ë√ …œuIHL« wN WLNL« ÁcNÐ ÂuIð w²« w¼ …dÝ_« WЗ ÊuJð U ÆWOeML« ÊËRAUÐ r²Nð w²« «uŽ«d¹ Ê√ ‰U×L« »U× √ …u‡‡š_« s VKD½Ë ÆrN “— w tK« „—U³O —UFÝ_« sOMÞ«uL« ‫ اﻷخ ﻧﺼﺮ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻــﺎﺣــﺐ ﻣﺤﻞ ﻣــﻮاد‬:‫ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﺷﺎرﻛﻨﺎ ﺑﺮأﻳﻪ وﻗﺎل‬ œ«uL« ¡«dý vKŽ dO³ ‰U³ ≈ błu¹ ÂU¹_« Ác¼ w dOu²Ð ÊUC— dNý ÂËbI bF²½ s×½Ë WOeML« „UMN UM bOł rÝu uN WOeML« œ«uL« iFÐ W¹«bÐ w WOeML« UNðUOM²I lOLł dOGð WO³O dÝ√ Íd²Að dNA« «c¼ s w½U¦« nBM«Ë ÊUC— dNý rÝuL« ÂËb‡‡I‡‡ œ«b‡‡F‡‡²‡‡Ýô« p‡‡c‡‡Ë bOF« fÐö Î IŁ qJA¹ `³ √ «c¼Ë WŠ«dBÐË b¹b−« wÝ«—b« ö ÆjO³« sÞ«uL« q¼U vKŽ ΫdO³ ‫ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ‬/ ‫ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ رﻣﻀﺎن ﻣﺤﻤﺪ‬/ ‫ اﻷخ‬‫ﻣﻮادﻣﻨﺰﻟﻴﺔ‬ `³ √ ÀUŁ_«Ë WOeML« œ«uL« ¡«dý vKŽ ‰U³ ô« UN½QÐ È—√Ë UMFL²− w …œUŽË ·dŽÔ Ác¼ UMU¹√ w u¼ UL „—U³L« dNA« »«d² UÐ X½d² « W¾OÝ  «œUŽ «cN ÀUŁ_«Ë  UýËdHL«Ë WOeML« œ«uL« dOOGð —d³ Æ…œU³ŽË ÈuIð dNý ÊUC— dNýË d¹c³ðË ·«dÝ« ‫ﻣﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم‬/ ‫ اﻷخ‬UN W öŽ ô …dOš_«  «uM« w WF³²  «œUŽ w¼ œU−Ý dOOG²Ð ÊUC— dNý W öŽ UL ÊUC— dNAÐ eOd²« «–ULË W¹—Ëd{ dOž wN øXO³«  UýËdHË l ÀUŁ_«Ë  UýËdHL«Ë WOeML« œ«uL« ¡«dý vKŽ Ê√ sJLL« sL WMÝ q w ÊUC— dNý »«d² « ÂUŠœ“« s tEŠö½ UË dš¬ X Ë Í√ w UN¹d²Að W¾OÝ ‰u √ s …d¼UE« Ác¼ bR¹ ‰U×L« Ác¼ ÂU√ Æ…—d³ dOž sJË :‫ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻓﻘﺎل‬/ ‫ﻣﺮوان ﻋﻤﺮ‬U WO³OK« dÝ_« bIH²ð ÊUC— dNý »«d² « l »«u_«Ë uND« w½«Ë√ s WOeM œ«u s UNBIM¹ w¼Ë W—U³L« ÂU‡‡¹_« ÁcN Ϋœ«bF²Ý«  UýËdHL«Ë
‫اﻻ‬

6227 ‫ر اﻟﻌﺪد‬.‫ و‬1378 ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ اﻟﻤﻮاﻓﻖ‬- ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻷرﺑﻌﺎء‬

‫ﺑﻌﺪ أن ﺗﺎه وﺳﻂ اﳉﻠﺒﺎب اﳋﻠﻴﺠﻲ واﻟﻌﺒﺎءة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻛﻴﻒ ﻧﻌﻴﺪ اﻟﺜﻘـ ــﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟـ ــﺰي اﻟﻮﻃﻨﻲ ؟‬ ‫ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻔﺮح !وﺗﺒﻌﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺨﻴﻒ ﻟﻠﺰي اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻠﻔﺮاﺷﻴﺔ واﻟ ــﺮداء ﻣﻜﺎﻧﺎ إﻻ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮوس ﻟﺘﻠﺒﺴﻪ ﻳﻮﻣﺎ أو أﺛﻨﻴﻦ‬ ‫ﺛﻢ ﻳﻄﻮى ﻓﻲ اﻷدراج ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺣﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﻬﻤﺎ‬ ‫اﻟﺠﻼﺑﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ‬ .. ‫ﻣﻊ اﻟﺰي اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ‬ ‫ ﻣﺮﱘ ﻋﺎﺷﻮر‬: ‫اﺳﺘﻄﻼع‬

w nOM׫ UMM¹œ ◊ËdA t²O³KðË ULNKJAÐ WOý«dH«Ë ¡«œd« Ê√ sOŠ w ULNULF²Ý« wMMJL¹ô wU׫ w w‡‡²‡‡ŠË ‚u‡‡‡‡²‡‡« w‡‡‡Ë q‡‡L‡‡F‡‡« wMÞu« Íe‡‡‡« ÆÆ …—U‡‡O‡‡‡‡« …œU‡‡O‡‡ w t‡‡²‡‡K‡‡J‡‡A‡‡ s‡‡J‡‡ w‡‡‡‡ «—Ë q‡‡O‡‡L‡‡ł t‡‡²‡‡H‡‡K‡‡J‡‡ð ŸU‡‡‡‡H‡‡‡‡ð—«Ë t‡‡²‡‡O‡‡K‡‡L‡‡Ž Âb‡‡‡‡Ž s‡‡ W‡‡¹U‡‡M‡‡F‡‡ ÃU‡‡²‡‡×‡‡¹ d‡‡‡‡‡_« ÆÆ ÷Ëd‡‡H‡‡L‡‡«Ë ’U‡‡B‡‡²‡‡šô« U‡‡N‡‡ł wMNL« s¹uJ²«Ë WŽUMB« W½U√ ·d‡‡B‡‡L‡‡«Ë ‰U‡‡‡L‡‡‡Ž_«  U‡‡M‡‡{U‡‡ŠË Ÿu‡‡{u‡‡L‡‡« «c‡‡N‡‡ Êu‡‡D‡‡F‡‡¹ w‡‡H‡‡¹d‡‡« XO WO³OK« …√dL« ÂUL²¼ô« iFÐ ÂbŽ b{ UNMJ wMÞu« Íe« b{ ¡«d³ ÃU²×¹ Ÿu{uL« Ád¹uDð WËU×L« s‡‡J‡‡Ë …b‡‡¹b‡‡ł —U‡‡J‡‡√Ë s‡‡O‡‡F‡‡M‡‡B‡‡L‡‡« s‡‡‡ô …œu‡‡‡łu‡‡‡ d‡‡O‡‡ž ¡U¹“_« wLLB s ôË sO¹bOKI²« W¹cOHM²«  UN−« s ôË sOO³OK« Æ Ÿu{uLUÐ WOMFL« UNOË …dO³ WŽUM ZOM« rNÐ W‡‡½U‡‡F‡‡²‡‡Ýô« UMeK¹Ë ÆÆ UNÝU½ Æ ‰U−L« «c¼ w rNF ÊËUF²«Ë ‫ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺎﺟﺴﻴﺮ‬.. ‫ﺻﻼح اﻟﻔﺮﺟﺎﻧﻲ‬ .. ‫ﺑﺄﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ …—UC׫ sŽ d³F¹ wMÞu« Íe« w‡‡ýö‡‡ðË V‡‡‡F‡‡‡ý Í_ W‡‡‡‡U‡‡‡‡ _«Ë wýöð u‡‡¼ Í—U‡‡C‡‡×‡‡« À—ù« «c‡‡¼ WIOI׫ ÆÆ  «c«Ë sÞuK ¡UL²½ô« s u‡‡¼ q‡‡Ð ÎUDOÐ fO Ÿu{uL« ”UŠù«Ë Ê«błu« qzU rOL

„UM¼ W½√ rJF nK²š√ ô ¡UL²½ôUÐ WOŁ«d²« W¹uN« w o¹dAðË V¹dGð d³Fð UN½√ s ržd« vKŽË WO³OK« rNDO× ÁU−ð sOO³OK« ÕU²H½« vKŽ Ác‡‡¼Ë U‡‡O‡‡½«b‡‡łËË UOUIŁ w‡‡Ðd‡‡F‡‡« …bŠuK …UŽb UM V×ð WMŠ öLŽË ôu‡‡ UNÐ ÊU‡‡L‡‡¹ù«Ë WOÐdF« W¹uN« w j¹dH²« —d³¹ô «c¼ sJ wMÞu« ”UŠù« WdB« WO³OK« WOuI« WIðuÐ w »Ëc¹ ô√ wG³M¹ ”UÝ√ wMÞu« ¡UL²½ù« WLuF« Ë√ »u‡‡F‡‡A‡‡«Ë W‡‡‡U‡‡‡ _« s‡‡‡ l‡‡³‡‡M‡‡¹Ë r sOM« U¾LÐ UMOKŽ WbI²L« wŽUL²łô« rNŁ—≈Ë rNð«œUŽ «ud²¹ r¼ U³½Uł wMÞu« rN¹“Ë wUI¦«Ë Æ «ËdšQ²¹ rË UNÐ «ubIð …œU‡‡‡Žù ÃU‡‡²‡‡×‡‡ð W‡‡ŽU‡‡M‡‡B‡‡« «c‡‡‡¼ s‡‡ l‡‡‡‡‡‡‡Ý«Ë ÂU‡‡‡‡L‡‡‡‡²‡‡‡‡¼«Ë W‡‡‡‡‡Ëb‡‡‡‡‡ł Ÿd‡‡‡ÝQ‡‡‡ÐË W‡‡O‡‡M‡‡F‡‡L‡‡«  U‡‡‡‡ÝR‡‡L‡‡« UMII× UNHOþuð UMŠ√ uË X Ë W¹uMFË W‡‡¹œU‡‡ b‡‡z«u‡‡ U‡‡N‡‡z«—Ë s‡‡ Æ vB×ðô

‫ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮه ﺑﺎﻟﺰي اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﺒﺎس اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ اﻟــﺬي‬ ‫ اﻟــﺰي اﻟــﺬي ﻇﻞ‬. ‫ﺗﻤﺜﻞ ﻓــﻲ اﻟ ــﺮداء واﻟـﻔــﺮاﺷـﻴــﺔ‬ ‫ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ رﻣــﺰ ًا ﻟﻠﺤﺸﻤﺔ واﻟﻮﻗﺎر ﻫﺬا اﻟﺰي‬ ‫ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة ﻳﻜﺎد ﻳﺘﻼﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻔﻲ‬ ‫اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ارﺗــﺪاء اﻟﺒﺪﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﺟﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ اﻟﺠﻼﺑﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺣﺘﻰ أﺿﺤﺖ‬ ‫أﻣــﺮا واﻗﻌﺎ ﻓــﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺳﺎن ﻓﻲ‬

‫ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻزﻳﺎء‬ ‫ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻴﺎﻛﺔ وﺗﻄﺮﻳﺰ ﻟﻢ ﺗﺼﻤﺪ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة‬ WOÐdF« Wb³K œ«b‡‡²‡‡U‡‡ w‡‡U‡‡łd‡‡« ¡«œd« —uD²¹ô «–UL sJ wUłd« l výUL²¹ wMÞË Í“ v≈ wzUM« U³F f‡‡O‡‡ d‡‡‡_« «c‡‡¼ , d‡‡B‡‡F‡‡« ¡U‡‡¹“_« ¡«d³ Ð W½UF²Ýô« r²ð u‡‡Ë Æ U³ÝUM öŠ «Ëbłu wMF dšü« u¼ WŽUMB« ŸUD WŽUMB«Ë WŽUM ¡U¹“_« ÆÆ d_UÐ d¼œeð wJ rŽœË lO−Að v≈ ÃU²×ð Z‡‡O‡‡‡‡M‡‡« W‡‡ŽU‡‡M‡‡ v‡‡E‡‡×‡‡ðu‡‡ t‡‡‡K‡‡‡«Ë X½UJ ÂU‡‡L‡‡²‡‡¼ô« i‡‡F‡‡³‡‡Ð ¡U‡‡‡‡‡¹“_«Ë W dË qLF« ’dH U³ÝUM «œ—u wMÞu« Íe‡‡‡« l‡‡ UMKUFð ‘U‡‡F‡‡½ù Æ WLŠe« w ÁUð Íc« .. ‫اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻴﺐ‬ WOý«dH«Ë ¡«œd« vKŽ …dŠU¹ ÆÆ ÆÆ rNðUU¹« XŠ«—Ë uŠ«— w²MÐU¹ ÆÆ ¡«œ— pK³Kð w³ð wK« …uð w¼ s w‡‡ð«Ë w‡‡−‡‡¹ w‡‡ý q‡‡ u‡‡ð W‡‡O‡‡ý«d‡‡Ë U‡‡¹U‡‡³‡‡ŽË V‡‡O‡‡ö‡‡ł ÆÆ W‡‡N‡‡ł q‡‡ s‡‡ VF ÆÆ Ê«u‡‡‡«Ë ‰U‡‡J‡‡ý√ sOÞUH Ë b¹b−« qO−« wu¹ w²OMÐU¹ VF

Æ WOý«dH«Ë ¡«œdK .. ‫ ﻣﻮﻇﻔﺔ‬.. ‫ﻫﺒﺔ ﻋﻘﻴﻠﺔ‬ l q‡‡U‡‡F‡‡ð√ r‡‡ WO³O …U‡‡²‡‡H‡‡ U‡‡½√ s WOÐdGL« Ë√ WO−OK « …¡U³F« qÐ wMÞu« Íe‡‡« i‡‡—√ w‡‡½√ »U‡‡Ð t³ VŠ√ U½Q p– s fJF« vKŽ t²OKLF œu‡‡F‡‡¹ q¹b³K wzu− sJ

‫إﺧﺮاج وﺗﻨﻔﻴﺬ‬

‫ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬

‫ أﻣﻴﺮة اﳌﻤﺪود‬- ‫أﻣﻴﺮة اﻟﺸﺮع‬

‫ﺟﻴﻬﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ‬

nOþuð ÊUJùUÐ ÆÆ d‡‡_« «c¼ s w WOý«dH« v²ŠË W¹œ—_« WAL √ Æ WOKLŽË …eOL WŽUM

‫ ﻏــﺮﻓــﺔ اﻟـﺘـﺠــﺎرة‬.. ‫اﻃـﻬـﻴــﺮ اﻟ ـﺠــﺎزوي‬ .. ‫واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ‬ lł«dð wMÞu« Íe« ÆÆ `O×

…b«u« ¡U¹“_« ÂU√ WHO …—uBÐ W‡‡O‡‡³‡‡O‡‡K‡‡«Ë w‡‡³‡‡O‡‡K‡‡« Ê√ W‡‡K‡‡J‡‡A‡‡L‡‡« ÆÆ wMÞu« Íe‡‡« vKŽ …dOGUÐ dFA¹ô WÞU³Ð ‚UM¹ u¼Ë t fLײ¹ôË WOÐdŽ X½U Ê≈Ë …b«u« ¡U¹“_« ¡«—Ë WOÐö−« w‡‡ ”Q‡‡‡Ðô ÆÆ —b‡‡B‡‡L‡‡«

‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬

‫ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺪري‬

omar_nt00@yahoo.com

s Õu{uL« q×K×ð Ê√ XŽUD²Ý«Ë vKŽ XKLŽ YOŠ bOł qJAÐ t½UJ XłeË wzUM« wMÞu« Íe« d¹uDð UUš nO{u²Ð Y¹b×«Ë r¹bI« sOÐ w¼ WO−OK « …¡U³F« UNH½ WŽUMB« UIË UNF¹uD²Ð d¹uD²« UNUÞ Èdš_« w²« …¡U³F« ÁcN dBF«  U³KD²L w¼ XO Êü« UM «Ë–√Ë UM «uÝ√ ËeGð  UOMO²«Ë  UOMOL « …¡U³Ž UNð«– W‡‡O‡‡Žu‡‡½Ë Ê«u‡‡‡‡‡‡_« U‡‡N‡‡O‡‡K‡‡Ž X‡‡‡K‡‡‡šœ ÆÆ «c‡‡N‡‡ÐË a‡‡‡≈ ÆÆ e‡‡¹d‡‡D‡‡²‡‡«Ë ‘U‡‡L‡‡I‡‡« Æ UNH½ X{d .. ‫ ﻣﺘﺴﻮق‬.. ‫ﻏﻴﺚ اﻟﻌﻤﺎﻣﻲ‬ «–U‡‡L‡‡Ë ÊË—U‡‡²‡‡×‡‡ r‡‡²‡‡½√ «–U‡‡L‡‡ wMÞu« Íe‡‡‡« l‡‡ł«d‡‡ð s‡‡ Êu−ŽeM bL×«Ë »d‡‡Ž s×½ X‡‡š√U‡‡¹ ø w³OK« wÐdF« Íe‡‡« s‡‡Ž sG²½ r‡‡ UM½√ tK w¼ WOÐdGL«Ë WO−OK « …¡U‡‡³‡‡F‡‡« ÆÆ «bOFÐ V¼c½ r s×½Ë WOÐdŽ  «¡U³Ž ÊbL« qš«œ œułË UN bF¹ r WOý«dH« wMF¹ô «c‡‡¼ s‡‡J‡‡ n‡‡¹d‡‡« w‡‡ v‡‡²‡‡ŠË UÞdý X‡‡«“ô UN½√ qObÐ UN «dJMð WKJAL« w‡‡³‡‡O‡‡K‡‡« Õd‡‡H‡‡« ◊Ëd‡‡‡ý s‡‡ lO−A²«Ë e‡‡U‡‡×‡‡« »U‡‡O‡‡ž w‡‡ sLJð vKŽ w‡‡ŽU‡‡M‡‡B‡‡«Ë wUI¦« ÂU‡‡L‡‡²‡‡¼ô«Ë wMÞu« Íe« ÷—UF s¹√ ÆÆ ¡«uÝ bŠ ø V½U−« «c‡‡¼ w  «—U‡‡J‡‡²‡‡Ðô« s‡‡¹√ ø rOKF²« WuEM w ¡U¹“_« WŽUM s¹√ WŽUMB« W½U√ s¹√ ø U½œöÐ w wMNL«

W‡‡E‡‡U‡‡×‡‡L‡‡«Ë t‡‡Ð p‡‡‡‡L‡‡²‡‡« Ê≈ s ÎU‡‡‡Ðd‡‡‡{ Êu‡‡‡J‡‡‡¹ Ê√ œU‡‡‡J‡‡‡¹ t‡‡O‡‡K‡‡Ž V¹dG²« WUŠ jÝË ‰UO « »Ëd{ p‡‡– s‡‡J‡‡ t‡‡H‡‡K‡‡ð w‡‡²‡‡« o‡‡¹d‡‡A‡‡²‡‡«Ë lł«dð »U³Ý√ w Y׳« s UMFML¹ô ¡«—Ë s WœUI« ¡U¹“_« ÂU√ Á—uCŠ Æ d׳« q¼ ÆÆ UNH½ ÕdDð …dO¦ WK¾Ý√ dBF« ÕË— l rK Q²ðô U½¡U¹“√ Ê_ ø ‰UL¼ù«Ë q¼U−²« w½UFð UN½√ Â√ ø r «–UL ø WOKLŽ dOžË WHKJ w¼ Â√ ULK¦ d¹uD²K wMÞu« Íe« lC ¹ UM¼ UM¦×Ð ø —«u−« ‰Ëœ w Àb×¹ Ác¼ s‡‡Ž W‡‡ÐU‡‡ł≈ b−½ UMKF „U‡‡M‡‡¼Ë ≠ ∫ ¡Uł «cJ¼Ë WK¾Ý_« ‫ ﻣ ـﺤــﻞ ﻣــﻼ ﺑــﺲ‬.. ‫ﺻ ــﻼح ﻋ ـﺒــﺪ ا ﻟ ـﻠــﻪ‬ .. ‫ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬ Íe« lł«dð w Xš√U¹ WKJAL« ÂU‡‡√ w‡‡zU‡‡‡‡M‡‡«Ë w‡‡U‡‡łd‡‡« w‡‡³‡‡O‡‡K‡‡« s w‡‡Ðd‡‡G‡‡L‡‡«Ë w‡‡−‡‡O‡‡K‡‡ ‡‡« q‡‡¹b‡‡³‡‡« ÂbŽ wOzd« t³³Ý Íd‡‡E‡‡½ W‡‡N‡‡łË ÍeK W³MUÐ U‡‡ u‡‡B‡‡šË t²OKLŽ Ê√ ‰u‡‡I‡‡F‡‡L‡‡« s‡‡ f‡‡O‡‡K‡‡ w‡‡zU‡‡‡‡M‡‡« WLKF Ë√ ·dB w WHþu f³Kð w W³O³Þ Ë√ bNF Ë√ WÝ—b w Ê√ p‡‡‡– v‡‡K‡‡Ž œ“ ¡«œ— v‡‡H‡‡A‡‡²‡‡‡‡ WU « bO−« ÍeK WOUŽ WHKJ²« »UOž „«–Ë «c‡‡¼ ‚u‡‡Ë lOMB²«Ë f‡‡Ðö‡‡L‡‡« W‡‡ŽU‡‡M‡‡ v‡‡K‡‡Ž l‡‡O‡‡−‡‡A‡‡²‡‡« WÞUOš qžUA „UM¼ WUŽ WHBÐ «d‡‡O‡‡¦‡‡ b‡‡L‡‡B‡‡ð r‡‡‡ U‡‡N‡‡M‡‡J‡‡ e‡‡¹d‡‡D‡‡ðË s WœUI« WŽuM²L« lK« ÂU‡‡√  UH²ô« ÷d²H¹ ÆÆ »dG«Ë ‚dA« «ËdE½√ tOKŽ eOd²«Ë d‡‡_« «cN sOÐ U‡‡N‡‡‡‡H‡‡½ X‡‡{d‡‡ n‡‡O‡‡ U‡‡¹—u‡‡Ý pcË fÐöLK W−²ML« ‰Ëb‡‡‡« Ác¼ UOdðË bMN«Ë b½ö¹UðË sOB« sË ôË√ lO−A²K ÃU²×ð WFMB« Æ wMÞu« Íe« WOUJý≈ g UM½ bFÐ ‫ ﺑــﺎ ﺋــﻊ ﻓ ــﻲ ﻣـﺤــﻞ‬.. ‫ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻋ ــﺎ ﺷ ــﻮر‬ .. ‫ﻣﻼﺑﺲ‬ W¹uN« s‡‡ ¡e‡‡ł wMÞu« Íe‡‡« pMJL¹ W‡‡Ëœ Í√ w ÆÆ lL²− Í_ ‰ö‡‡š s‡‡ œd‡‡ Í√ WOMł W‡‡d‡‡F‡‡ w nÝúË fÐö s t¹bðd¹U ô≈ ¡U‡‡¹“_« q b−ð w³OK« Ÿ—U‡‡A‡‡« UFł«dð b‡‡N‡‡ý u‡‡N‡‡ w‡‡M‡‡Þu‡‡« Íe‡‡‡« s v‡‡×‡‡L‡‡¹ Ê√ œU‡‡J‡‡¹ v‡‡²‡‡Š U‡‡H‡‡O‡‡ ‡‡ °° wŽUL²łô« UMÝuU f½uð w  “dÐ Ác¼ WOUJýù« sJ q¦L« qO³Ý vKŽ dz«e−« wË  UŽUMB« vKŽ WLzUI«  UÝRL« Íb‡‡¹_« Wu²J nIð r‡‡ W¹bOKI²«

‫ﻣﻠﺤﻖ‬
u™s:Ű

6227 ‫ر اﻟﻌﺪد‬.‫ و‬1378 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻮاﻓﻖ‬24 ‫اﻻرﺑﻌﺎء‬

‫ ﺑﺸﻴﺮ اﻟﻌﺪل‬: ‫إﺷﺮاف‬ HGYNOXGRGJKRR&_GNUUIUS

•sEŦٓd>$ s€d:

‫اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب‬

‫ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻳﻘﻴﻢ ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ‬ ‰Ë_« Ád‡‡J‡‡‡‡F‡‡ v‡‡N‡‡½« b‡‡ UM³ ²M ÊU‡‡‡Ë «c‡‡‡¼ Æ …d¼UI« W¹dBL« WL UFUÐ œU×ðô« fOz— ‚Ë—e‡‡« ‰ULł —u²b« ÊU‡‡Ë «c¼ WHÞUš …—U‡‡¹e‡‡Ð ÂU‡‡ b …dzUD« …dJK w³OK« ÂUF« UM³ ²M «œ«bF²Ý« vKŽ ·u u« qł√ s …d¼UIK Æ »U³AK wMÞu«

‫ﻏﺪا اﺧﺘﺘﺎم اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫اﻟﻜﺮوﻳﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ‬ nB½ —Ëb‡‡‡« v‡‡≈ U‡‡b‡‡ ‡‡«Ë XLO √ f‡‡‡√ Âu‡‡‡‡¹Ë w‡‡zU‡‡N‡‡M‡‡« vI²« wzUNM« nBM« wð—U³ Ÿœu² v‡‡‡Ë_« …«—U‡‡³‡‡L‡‡« w‡‡ XN²½«Ë `ðUH« Ÿœu²Ë —ËeMł W−O²MÐ —Ëe‡‡M‡‡ł “uHÐ …«—U‡‡³‡‡L‡‡« wË WŁöŁ qÐUI ·«b¼√ WFð ŸUD²Ý« w½U¦« wzUN½ nBM« “u oOI×ð  U‡‡b‡‡ ‡‡« o‡‡¹d‡‡ dzU « lM …—«œ≈ vKŽ VF

qÐUI ·«b‡‡‡¼√ W‡‡F‡‡Ð—√ W−O²MÐ ÆWŁöŁ ‫ﻏﺪ ًا اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬ Ì ¡U wI²K¹ fOL « bž UI¹d WOzUNM« …«—U‡‡³‡‡L‡‡« w‡‡ wË —ËeMł Ÿœu²Ë Ub « r¹dJð r²¹ ·uÝ …«—U³L« »UIŽ√ vKŽ WK U×«Ë …ezUH« ‚dH« ÆWIÐUL« w vË_« VOð«d²«

ôU‡‡H‡‡²‡‡Šô« l‡‡‡ Î U‡‡‡M‡‡‡«e‡‡‡ð W³OMł_« bŽuI« ¡öł≈ œUOŽQÐ WM−K« XU √ sÞu« ÷—√ sŽ WI¹d³« WdAÐ W{U¹dK UOKF« Î UO{U¹— UÞUA½ jHM« o¹u² WOÝUL « ÂbI« …d W³F w dL²Ý«Ë WdA«  «—«œ≈ sOÐ lOÐUÝ√ WŁö¦«  “ËU−ð …bL WOÝUL « …dJ« VFKLÐ p‡‡–Ë w „—U‡‡‡‡‡‡ýË d‡‡‡ U‡‡‡½ ÍœU‡‡‡M‡‡‡Ð  «b‡‡ŠË 9 œb‡‡Ž ◊UAM« «c‡‡¼ w¼Ë WdAUÐ WOłU²½≈ W‡‡¹—«œ≈ sÐË ¨—ËeMłË¨ wzUNM« Ÿœu² …—«œ≈Ë W¹Ë«e«Ë ¨`ðUH«Ë ¨dÐUł  U‡‡b‡‡ ‡‡«Ë ¨d‡‡zU‡‡‡‡ ‡‡« l‡‡M‡‡ WOMH« …—«œù«Ë ¨ U‡‡F‡‡O‡‡³‡‡L‡‡«Ë¨ s‡‡Ž  U‡‡‡¹—U‡‡‡³‡‡‡L‡‡‡«  d‡‡‡‡H‡‡‡‡Ý√Ë —ËeMł Ÿœu² s‡‡ q‡‡ q¼Qð dzU « lMË `ðUH« Ÿœu²Ë

‫اﺧﺘﺘﺎم ﻛﺄس اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺰاوﻳﺔ‬ f√ ¡U‡‡‡‡ ¡«b‡‡N‡‡A‡‡« Ê«b‡‡O‡‡L‡‡Ð r²²š« WO³Fý ”QJ w{U¹d« ◊UAM« ¡UŁö¦« ÂbI« …d‡‡J‡‡ WO½U¦« UN² ½ w‡‡ W‡‡¹Ë«e‡‡« W¹UŽdÐ wðUð w²« WOK¼_« VŽöLK WOÝUL « dL²Ý« w²« ‰uL×L« nðUNK U½UO³O Wdý vGKð UHOH« —UFý X×ð Qu¹ dAŽ WO½UL¦ Xdý√ Íc« ”QJ« w „—UýË ¨ ‰bFð Ë√ WIDMLÐ WOŽUL²łô« WO³FA«  «œUOI« tOKŽ Æ UI¹d 140 œbŽ W¹Ë«e« ÁdCŠ Íc‡‡‡‡« ÂU‡‡²‡‡ ‡‡« q‡‡H‡‡Š w‡‡ r‡‡‡ðË W‡‡O‡‡ŽU‡‡L‡‡²‡‡łô« W‡‡O‡‡³‡‡F‡‡A‡‡«  «œU‡‡O‡‡I‡‡« o‡‡‡‡M‡‡ WO³FAUЫ W{U¹d« fK− sO√Ë W¹Ë«eUÐ W³uË ÂUJ×«Ë WOK¼_« VŽöL« wdAË W{U¹— ‰U− w sODýUM« sOO{U¹d« s ez«u−« l¹“uð rðË ¨ WOÝUL « ÂbI« …d wdAË s¹ezUH« vKŽ d¹bI²« bzUNýË Æ ÂUJ×«Ë VŽöL« jýUM sL{ ”QJ« Ác‡‡¼ Ê√ —UA¹Ë Æ qUA« W¹Ë«e« ÊUłdN Æw{«dI« rO½Ød¹uBðË Ø WFÐU²

»U³AK WOI¹d_« WuD³« w W—UALK «œ«bF²Ý« dNý ‰öš Wð«dB WM¹bLÐ ÂUI²Ý v²« …dzUD« …dJK …dzUD« …dJK wMÞu« UM³ ²M bF²¹ ÂœUI« `ðUH« w½U¦« ÁdJF WU ù Ÿu³Ý_« «c¼ ‰öš UOd² tłu²K ÊUЗbL« ·«d‡‡ý≈ X×ð sOŽu³Ý√ …bL dL²¹ Íc« Æ Í—uBML« oOuðË „U³J³« ÊU½bŽ sOOMÞu«

‫ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻟﻜﺮة اﻟﻤﻀﺮب‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‬ WOÐdF« WuD³« w W—UALK U³¼Qð 18Ë 16 s‡‡‡Ý X‡‡×‡‡ð »d‡‡C‡‡L‡‡« …d‡‡J‡‡ …dJ wMÞu« UM³ ²M W¦FÐ XNłuð WMÝ Æ…d¼UI« W¹dBL« WL UFK »dCL« b WuD³« Ác‡‡¼ UUM X‡‡½U‡‡Ë v²Š dL²ðË w{UL« bŠô« Âu¹ XIKD½« Æ Í—U−« ‰U³O½U¼ dNý s sU¦« sO³Žö« w³OK« V ²ML« W¦FÐ rCðË bMNË ¨ w½uN« rB²FË ¨ WFOB ”—U Æ wLN ”Ë√Ë ¨ w½uN« w‡‡U‡‡I‡‡¦‡‡« w‡‡‡{U‡‡‡¹d‡‡‡« o‡‡A‡‡œ w‡‡‡Š ÍœU‡‡‡‡½ u‡‡Žb‡‡¹ sO³ž«dK qO−²« »UÐ `² sŽ wBB ²« wŽUL²łô« WÝ—bLÐ s¾OýUM« W¾H Z½dDA« W³F  U¹b−Ð√ rKFð w —uB nKš oAœ wŠ WIDMLÐ ÍœUM« dILÐ WBB ² WÝœU« WŽU« s WOzUL« …d²H« w WUOC« ¡UFЗ_«Ë sOMŁô«Ë X³« ÂU¹√ WMU¦« WŽU« v≈ ¡U sOBB ² …cðUÝ√ ·«dýSÐ w½U− qO−²« ÊSÐ Î ULKŽ ÆW³FK« Ác¼ w

‫ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﰲ اﻟﺸﻄﺮﱋ‬ ‫ﺑﺤﻲ دﻣﺸﻖ‬

‫ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻌﺒﻮر ﺑﺤﺮ اﳌﻨﺶ‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻳﻌ ّﺒﺮون ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻻﳒﺎز‬ bLŠ√ bL× VM¹“Ød¹uBð ØWuŠ— WM« ØWFÐU²

ÂeF« U½bIŽ Íc« W¹«bÐ Ác¼ Ê√ d³²Ž√˨W¹UNM« j ‰u u« s UMJLð Á“U−½≈ vKŽ ôuD³«Ë  UIÐUL« qł w WbI²L« e«dL« “«dŠù W öD½ô« UO½U³Ý√ s wËœ ÕU³Ý s¹U³Ý« w½uÞ …œUýSÐ˨WOËb« qU×L« w q¼– U½d³Ž UbMŽË¨…UMI« —u³Ž vKŽ …—bI« UM¹b ÊQÐ …UMI« d³Ž UMF Ϋbł«u² ÊU Íc« rJ׫ XK¼–« w²«ËÆÆU¼UMIIŠ w²« W−O²MUÐ sOO{U¹d« Íb w²« WL¹eF« q¦ —√ r ‰U Íc«Ë¨—u³F« WE× WIDML« ÊUJÝ Ê√ d_« w qOL−«ËÆÆ“uH« oOI×ð w sOO³OK« «–U w XU Ë …√d« wMð¡Uł wM½√ qObРΫdO¦ UMF sO½ËUF² «u½U ô≈ dËœ …UM —u³F UM¾ł UO³O s WŠU³Ý o¹d s×½ UN XKI ÊuKFHð —Ëd«Ë WŠdH« qšœ√ UL WM¹bL« Y¹bŠ rJ½√ UNuIÐ wMð¡U− UN½√ ÕU−MÐ WLNL« “U−½≈ qł_ wzö“Ë U½√ wÝULŠ s œ«“Ë w³K vKŽ ·u «Ë oKI«Ë VF²« q U½U½√ lz«d« ‰U³I²Ýô« «c¼ Ê√ È—√˨ UMF sO³Žö« q Â√Ë w√ œułuШW¹«b³« cM UM“ö¹ ÊU Íc« a«ÆÆ tK bL×«Ë “uH« oOIײ UMÝULŠ s œ«“ UM WLz«b« UNð«uŽœË „UM¼ WO³OK« W{U¹d« wŽ«— dJý√ rJöš sËÆÆtKł√ s UM¾ł U UMIIŠ UMeŽ U ÁU−ð tH uË tLŽœ vKŽ w«cI« dLF bL× —u²b« WŠU³K w³OK« ÂUF« œU×ðù« fOzd U Uš «dJýË UM t²FÐU²Ë tOKŽ vKŽ WO³OK« WO³LË_« WM−K«Ë Íb½u« —œUI« b³Ž –U²Ý_« ’uG«Ë wMH« d¹bL« ÊUO½ UMMJL¹ ôË sOMI« ÊULBŽ –U²ÝúË UMF UNu Ë ÂU qFHUÐ Íc« qO³M« oK «Ë “U׫ —«dI« VŠU u−O³« wŽd VOK¦« ÍœUN« b³Ž sOЗbLK˨tOKŽ dJA« oײ¹ Ϋbł dO³ œuN−LÐ bL×Ë f½u¹ ÕU²H« b³Ž®Æ–U²Ý_« dJý√ UC¹√˨wJ¹d³« sOŠ tÞË n Ë s qJËÆ©ÆÆbL× –U²Ý_«Ë W½UÐuý jÝU³« b³ŽË wÝuM« ÆUMF

ÍœUN« b³ŽÆ»—bL« VOK¦« s d³√ wN WŠdH« sŽ dO³F²« UE×K« Ác¼ w wMMJL¹ ô ÊuŠU³« sJLð tK« qCHÐ sJË W³F WKŠd X½U ¨n uð Ê√ W¹eOK−½ù« n×B« Ê√ qOL−« ¡wA«Ë ¨…UMI« —u³Ž s ÊuO³OK« —u³F« s UMO³Žô sJL²Ð Õd lOL−«Ë UM WFÐU² X½U WOK×L« rK׫ oOI×ð wKŽ sOO{U¹d« —«d ≈Ë Èu² r¼dNÐ√ ‚œ√ qJAÐË ÆoOu²« sOŠU³« qJ wMLð√ rJöš s˨tKł√ s «ËƒUł Íc«

÷—√ w‡‡‡≈ W‡‡ŠU‡‡³‡‡‡‡« V ²M w‡‡{U‡‡L‡‡« b‡‡‡Š_« ¡U‡‡‡‡ q‡‡‡ Ë b¹bF« dNÐ√ w²« g½UL« —u³F t²Ðd−ð w tŠU−½ bFÐ W¹dO¼UL−« o«— Íc« —«d ù«Ë WI¦«Ë WL¹eF« s sOd²×L« sOŠU³« s bF¹ Íc« ŸËdAL« «cN œ«bŽù« WKŠ— WKOÞ w³OK« V ²ML« w³Žô ‰U³I²Ý« w ÊUËÆÆUO³O w WŠU³« Íu² vKŽ tŽu½ s Ϋb¹d –U²Ý_« ’uG«Ë WŠU³ w³OK« ÂUF« œU×ðô« fOz— w{U¹d« bu« WO³LË_« WM−KUÐ ÍcOHM²« V²JL« s ¡UCŽ√Ë Íb½u« —œUI« b³Ž vKŽËÆÆsOL²NL«Ë ÂöŽù« qzUÝËË WŠU³« œU×ð« ¡UCŽ√Ë WO³OK« sŽ sOF−AL«Ë sOŠU³« wU¼√ d³Ž WO³FA« wIOÝuL« ÂUG½√ w{U¹d« Àb׫ b — w tðœUFËÆÆ“U−½ù« «cNÐ …dO³J« rN²Šd ¨¡«—ü« Ác¼ lLłË ‰U³I²Ýô« qHŠ dCŠ w{U¹d« W¹dO¼UL−« o×K ‡∫l W¹«bÐ

∫…—UN Âö« b³Ž ÊU³FýÆÆœU×ðô« fOz— VzU½ ∫wJ¹d³« tÞ Æ»—bL« bNłË VFð Ë√ dOBIð Ë√ hI½ q vG√ ÕU−M«Ë “U−½ù« «c¼ ÊU WËU×L« ÕU−½ bFÐ WLEML« ŸU³D½«Ë¨œ«bŽù« WKŠd W¹«bÐ s È—√˨…UMI« —u³Ž s w³OK« V ²ML« sJL² «uŠd lOL−«Ë Ϋ“U²L ÊuFÐU²¹ «u½U s¹c« sOO³OK« qJ qÐ jI sO³Žö fO “uH« «c¼ Ê√ w “uH« oI×½ tK« ¡Uý Ê≈˨W öD½ô« WE× Êu³ d²¹Ë U½—U³š√ ÆWœUI« UIÐUL«Ë  ôuD³«

∫ÍË«eG« w×¹ bOFÝ ÆVŽö« bI²Ž√˨WLNL« ÁcN s¹—U² L« sOO{U¹d« bŠ√ w½uJРΫbł bOFÝ ‰u u« s UMJLð UL sO³Žö«Ë wMH« r UD« q ÊËUFð ôu t½√ ld UMIË Íc«ÆÆ©tK bL׫ˮ tKł√ s UM¾ł Íc« ·bN« oOIײ ÂUF« œU×ðô« s U½b½UÝË U½bŽUÝ s q dJý˨ÎUOUŽ U½œöÐ W¹«— UM sOF−AL« qË UMK¼√Ë WO³Lƒô« WM−K«Ë ’uG«Ë WŠU³K w³OK« ÆX½d²½ù« Ë√ nðUN« d³Ž

∫œULŠ bOFÝ Ã«dÝ ÆVŽö« UMb¼Ë UM𜫗≈Ë U½—«d ≈Ë U½b−Ð sJË UÐuFB« iFÐ UM²NłË

s tKF−ð W Uš …eOË ŸU³D½« t sÞu« qł_ “uH« oOI×ð WËU× w «u×−½ Íc« sO³Žö« ˨tðUOŠ w œdH« tÐ ÂuI¹ U ŸË—√ sOFÐU² «u½U s¹c« q »uK Ë UMÐuK vKŽ WŠdH« «uKšœ√ —u³F« U¼d³²F½Ë ¨ÎUFOLł U½dNÐ√ Íc‡‡« ÕU−M« v≈ œ«b‡‡Žù« W¹«bÐ s rN Íu²L« wKŽ sO³Žö« Èu² s ld²Ý w²« «uD « s …uDš WOÐdF« qU×L« qł w WO³¼c«  UO«bOL« bB× wËb«Ë wK×L« ÆWœUI« WOËb«Ë WOI¹dù«Ë

∫V ²MLK wMH« d¹bL«ÆÆu−O³« wŽd œU×ðù« s qUJ²L« wŽUL−« qLF« qCHÐ ÕU−M« «c¼ UMIIŠ sOŠU³« w≈ WO³LË_« WM−K« w≈ ’uG«Ë WŠU³ w³OK« ÂUF« ÕU−½≈ qł_ rNÐuKIÐ UMF «uH Ë s¹c« qË —u_« ¡UOË√Ë sOЗbL«Ë Êu²Ju WM¹b wU¼√ ÊQÐ ‰uI« wMMJL¹ WŠ«dBÐ˨ WLNL« Ác¼ ‚bM …—«œ≈ sË UM d¦√ ULЗ UMŠU−MÐ «uŠd UNÐ UM w²« WO½UD¹d³« WOK×L« WU×B« w≈ ‚bMHUÐ ¡ôeM«Ë ÕUO« v≈ Âu²ÝdÐ b½«dł w UMIË tK bL×«Ë UMF ÊU qJ« ¨BBC ‰« W‡‡Ž«–≈Ë W¹eOK−½ù« ÆWÐd−²« Ác¼
u™s:Ű

6227 ‫ر اﻟﻌﺪد‬.‫ و‬1378 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻮاﻓﻖ‬24 ‫اﻻرﺑﻌﺎء‬

Ž€dŦ‚m_$sl78h:

‫ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ‬

!! ‫ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻐﺮﺿﻴﻦ‬، ‫اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﻮاق »اﻟﻔﻮﻓﻮزﻳﻼ « ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻠﻲ‬ ¡UI ÊUËÆÆWO½bFL« `zUHB« s lMBð b w{UL« Ÿu³Ý_« rO √ Íc« »U¼c« sOI¹dH« sOÐ wÐU−¹ù« ‰œUF²UÐ vN²½« ÆULNM qJ ·bNÐ d¼UEL« “d‡‡‡Ð√ w‡‡¼ ö‡‡¹“u‡‡u‡‡H‡‡«Ë ržd« vKŽ 2010 rUF« ”Q‡‡ w‡‡ Íc« ZO−C« s …—dJ²L« ÈuJA« s VFý sJ ¨ U‡‡¹—U‡‡³‡‡L‡‡« ‰ö‡‡š t‡‡²‡‡Łb‡‡Š√ uKF¹  u ôò —UFA« l— UOI¹d√ »uMł Æ rNŁ«d²Ð Î UJLð åö¹“uuH« ‚u

qO½uuJ« `‡‡{Ë√ËÆ »dCK …«œQ Wü« ÊQÐ ¨Âö‡‡Žù« qzUÝu Àb½U½d vš—uš vKŽ ¡UMÐ ¡Uł ö¹“uuH« «b ²Ý« dEŠ s¹c« WÞdA« d UMŽ UNÐ ÂbIð WO uð t²—UA ‰öš wKOA²« V ²ML« «uI«— »uM−Ð 2010 rUF« ”Q WuDÐ w V³« Ê√ v≈ Àb½U½d —Uý√ËÆUOI¹d√ WO½UJ≈ u¼ ö¹“uuH« dEŠ ¡«—Ë fOzd« «dłUAL« ‰ö‡‡š Õö UN«b ²Ý« ¨sO³BF²L« sOF−AL« sOÐ Àb×ð w²« ‚«u‡‡Ð_« «c‡‡¼ Ÿ«u‡‡½√ iFÐ Ê√Ë W U ÐË

—U³š_« ö¹“uuH« W¬ —bBð YOŠ ¨ WOÐuM−« UJ¹d√ w WO{U¹d« «b ²Ý« dE×Ð wKOAð WÞdý  d‡‡√ …«—U‡‡³‡‡L‡‡« ‰ö‡‡‡š åö‡‡¹“u‡‡u‡‡H‡‡«ò ‚«u‡‡‡‡Ð√ œ«bOÝd³O½Ë√ wI¹d sOÐ ÂUI²Ý w²« w ¨wJOJL« ”U³OAðË wKOAð Íœ f¹—ËœUðd³O ”Q‡‡ wzUN½ nB½ »U‡‡¹≈ ÂuO« «c¼ d− WOÐuM−« UJ¹d√ W¹b½_ r …d‡‡L‡‡« Ác‡‡¼ dE׫ sJË ¨ ¡U‡‡F‡‡Ð—_« qÐ ¨ tŁb×ð Íc‡‡« ZO−C« V³Ð sJ¹ Ác¼ qLF²ð Ê√ w WOA « s o¦³½«

‫ﻻﻋﺒﻮ ﻧﺎدي ﺑﻮﻛﺎ ﺟﻮﻧﻴﻮرز ﻳﺮﺗﺪون ﻗﻤﺼﺎن‬ « ‫» ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‬ WŽuMB »uI¦Ð hOLI« b¹Ëeð rðË vKŽ ¡«uNK qC√ l¹“uð oOIײ —eOK« s …—«dŠ Wł—bÐ vE×¹ v²ŠË VŽö« rł w²« WOMI²« w‡‡¼Ë ¨VFK« ¡UMŁ√ W³ÝUM ÆåXO pOUM¹œò rÝUÐ ·dFð ‚—“_« Êu‡‡K‡‡U‡‡Ð hOLI« w²JOÝË dH √ jš tÐ dLOÝ UL ¨Uu³ œU²FL« »UIú «eOdð rC¹ Íc« —UFA« qLA¹ Æt ¹—Uð d³Ž ÍœUM« U¼“dŠ√ w²« sOL « sOŠ vË_« …dLK hOLI« UuÐ ÍbðdOÝË «uDš vË√ w “Ëd ÍËœuł VFK —Ëe¹ Æw{UL« rÝuL« UNb w²« ZzU²M« sOײ o¹dH«

‰ö‡‡š “—u‡‡‡O‡‡‡½u‡‡‡ł U‡‡‡u‡‡‡Ð ÍœU‡‡‡‡‡½ n‡‡A‡‡ wMO²Mł—_« Í—Ëb« ÕU²²« s vË_« Wu−« tBOL sŽ q³IL« b‡‡Š_« Âu‡‡¹ w«—uðdÐ√ò o¹b ® UH «uLÐ l²L²¹ Íc‡‡« b¹b−« UNŽu½ s v‡‡Ë_« w¼ WIÐUÝ w © W¾O³« ÆWOMO²Mł—_« VŽöLUÐ Âu¹ “—uO½uł UuÐ l u vKŽ ÊUOÐ d–Ë WOMI²Ð lMB hOLI« Ê√ w{UL« sOMŁô« V ²ML« hOL UNÐ lM w²K WNÐUA ¨WO{UL« rUF« ”Q  UOzUN½ w wMO²Mł—_« Ęĕ£ W³MÐ W UD« „öN²Ý« s qKI¹ YOŠ åd²Ou³«ò d²Ýù« b¹bŽ ·UO√ ÃU²½ù wFO³D« ‰bFLUÐ W½—UI ÆZOM« WŽUM w

‫ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪارة وإﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ﻳﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬ W¹b½ú ÍdNA« nOMB²« w ¨ wLUF« VOðd²« …—«b vKŽ W½uKýdÐ kUŠ sOMŁô« Âu¹ ¡UBŠù«Ë a¹—Q²K wËb« œU×ðô« tMŽ nA Íc« rUF« Èu² vKŽ ¨◊UIM« œbŽ fHMÐ w½U¦« edL« UÐË—Ë√ qDÐ ÊöO d²½≈ ÍœU½ q²Š«Ë ¨ w{UL« sL¹dÐ d¹œdO ÈœU½ lЫd« edL« w ¡UłË ¨YU¦« edL« w a½uO Êd¹UÐ ÍœU½Ë vKŽ U¹œU½ 350 WLzUI« XL{Ë fU « edLK UË— ”≈ t¹≈ ÂbIðË ¨v½UL_« Æ rUF« Èu²

‫ﻣﻨﺘﺨﺐ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺷﻨﺎﻳﺪر ﻳﺮﺟ ّﺢ ﻓﺸﻞ‬ ‫ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﺟﻮزﻳﻪ ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ‬ ¨w‡‡U‡‡D‡‡¹ù« Êö‡‡O‡‡ d‡‡²‡‡½≈ V‡‡‡‡Žô ‰U‡‡‡‡ oÐU« tЗb Ê√ —b¹UMý wKO ÍbMuN« vKŽ —b‡‡I‡‡¹ s‡‡ uOM¹—u t‡‡¹“u‡‡ł wUGðd³« Æw½U³Ýù« b¹—b ‰U¹— V¹—bð w —«dL²Ýô« © —u³Ý® l u vKŽ dA½ t `¹dBð wH v≈ tO —Uý√ w{UL« sOMŁô« Âu¹ w½U³Ýù« fJO√ nK OÝË «d²K−½≈ ÈuN¹ uOM¹—u Ê√ ¨b²¹U½u¹ d²A½U V¹—bð w ÊułdO jÝ«Ë_« w …uIÐË ‰Ë«b²¹ uOM¹—u rÝ√ Ê√Ë V ²ML« V‡‡¹—b‡‡²‡‡ `ýdL W‡‡¹e‡‡O‡‡K‡‡−‡‡½ù« vKŽ —bI¹ s uOM¹—u Ê√Ë UL ¨ ÍeOK−½ù« wuð WOu¾ Ábuð Íc‡‡« jGC« qL×ð s r‡‡žd‡‡« vKŽ ¨wJKL« o¹dH« V¹—bð »—bL« «c¼ UNJKL¹ w²« …dO³J« tðö¼R Âu¹ w b√ b wUGðd³« wMH« d¹bL« ÊUËÆ WHO× tðdA½ —«uŠ w w{UL« sOMŁô« U ULz«œ jGC« Ê√ WO½U³Ýù« ©Ëb½uL«® Æ…u d¦√ tKF−¹ rÝuL« w —b¹UMý “U ÂuKF u¼ ULË uOM¹—u …œUO X×ð ÊöO d²½≈ l w{UL« ‰UDÐ√ Í—ËœË ”QJ«Ë wUD¹ù« Í—Ëb‡‡U‡‡Ð b¹—b ‰U‡‡¹— w UIÐUÝ U³Žô ÊU‡‡Ë ¨U‡‡ÐË—Ë√ fOz— ¡w−LÐ tMŽ ¡UMG²Ýô« r²¹ Ê√ q³ Æ e¹dOÐ uMO²½—uK b¹b−« ÍœUM«

‫اﻟﺸﺒﺎن‬

WÝUL׫ dDOð Ê√ wK¹b½«dÐ Í—«eOAð wUD¹ù« V ²ML« »—b l uð UÐË—Ë√ r√ WuDÐ UOzUNM q¼Q²« ÊUL{ qł√ s ¨ o¹dH« VF »uKÝ√ vKŽ Æw «d« VFK« »uKÝQÐ UO½«dË√Ë «bMuÐ w 2012 ∫WO{U¹d« © —u³Ý uKK¹œ U²¹“Uł® WHO× UNðdA½ WKÐUI w ¨wK¹b½«dÐ ‰U Ë w¼Ë 1≠2≠3≠4 WI¹dD ‰uײð Ê√ lOD²ð w²« 1≠3≠2≠4 WI¹dDÐ VFKMÝò VFKL« WŠU ‰öG²Ý« u¼ ¡wý r¼√Ë ¨ŸUb« w sO³Žô WFЗ√ vKŽ bL²Fð ÆåsO³Žö« sOÐ W³ÝUML«  UUL« vKŽ ¡UIÐô«Ë w Î UOUŽ Èu² «ub rNMJË öOK rNdF¹ sO³Žô wŽb²OÝ t½≈ ‰U Ë dNA« s dýUF« w ÂUI²Ý w²« W¹œu« ÃUF« qŠUÝ …«—U³ w p–Ë ÂbI« …d Æ«d²K−½SÐ ÂUNu w ÃUðu sO«d VFKLÐ Í—U−« wKKOðuUÐ u¹—UË u½UÝU uO½uD½√Ë Í—ËU√ uOU—U q¦ ¡ULÝ√ wK¹b½«dÐ d–Ë ‰uŠËÆÍeOK−½ù« w²OÝ d²A½U v≈ ÊöO d²½≈ ·uH s tUI²½« dE²M¹ Íc« ÁbF³¹ s «d²K−½ù dE²ML« tKOŠ— Ê√ wUD¹ù« V ²ML« »—b —Uý√ ¨wKKOðuUÐ ÊU³A« ÊuKCH¹ lOL−« Ê√ s ržd« vKŽË Æ wUD¹ù« V ²ML« ·uH sŽ lÐdL« sL{ ÊuJ¹ Ê√ tOKŽ VFB« s ÊuJO ¨ r¼bŠu rNÐ VF «–≈ tMJË ÆUÐË—Ë√ r√ w w³¼c« `ðUH« dNý w å2012 Ë—u‡‡¹ò  UOHBð wK¹b½«dÐ l UOUD¹≈ √b³²ÝË «bMd¹√Ë UOMOuKÝË UOÐd s ö tł«uð YOŠ WFÐU« WŽuL−L« sL{ q³IL« o¹dH oÐU« wMH« d¹bL« wK¹b½«dÐ vuðËÆË—UH« —ełË UO½u²Ý≈Ë WOULA« w³O uKOý—U »—bLK UHKš wUD¹ù« V ²ML« V¹—bð UMO²½—uO

€“ſƁ€

‫أﻳﻦ ﻋﻴﺪ اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ؟‬ …dOGB« W¹b½_« s ‰UFA« ◊už ÍœU½ Ê√ s rždUÐ s ÊU‡‡ t‡‡½√ ô≈ WOUJ« WOUL« œ—«u‡‡L‡‡« pKLð ô w²«Ë ‚U³« ÊU UbMŽ Î UOŽUL²ł«Ë Î UOUIŁË Î U¹uMF W¹b½_« d³√ Î Uu¹ rN q‡‡F‡‡łË sOO{U¹d« sOOöŽù« ÊUC²Š« v‡‡≈ W³F²L« WOMNL« r¼uL¼ ÊuM¹ Î U¹uMÝ tO ÊuI²K¹ Î UO{U¹— rN¹b W³³×L« WO{U¹d« »UF_« iFÐ tO ÊuÝ—UL¹Ë Ë√ szUG{ „UM¼ sJð rË WËUD« …d‡‡Ë ÂbI« …d q¦ iFÐ ÀbŠ Ê≈Ë v²Š …bŠ«u« WMNL« ¡ö“ s U½UI²Š« w ¡UIK« bMŽ ÃuK¦« ÊU‡‡ÐË– »Ëc‡‡¹ U ÊUŽdÝ ·ö « tO wI²K¹ ΫdO³ Î UOöŽ≈ vI²K d³²F¹ Íc‡‡«Ë ÂuO« «c¼ ÍœU½ ΫdOš qF b Ë rNð«¡UL²½« nK² vKŽ ¡öe« q Ì ‰Ë√Ë …—œU³L« VŠU ÊU Íc«Ë ‰UFA« ◊už qLŠ œU½ `³ «Ë ¡öe« q ÊUײݫ X‡‡ ô w²«Ë …dJH« Ác‡‡¼ q w b¹«e²¹ œbF« ÊUË ÂuO« «cN Î U uA² wöŽ≈ q Èdšô« W¹b½_« iFÐ p– bFÐ …dJH« Ác¼  cš√Ë ÂUŽ Î UO{U¹— Î Uu¹ rN rOIðË sOOöŽù« q³I²ð X׳ √Ë w nOB« dNý s ‰Ëô« u¼Ë ÂuO« fH½ w ÎöUJ² WNłË s  √— WO³OK« WO³LË_« WM−K« Ê√ ô≈ ÂU‡‡Ž q r¹dJð tO r²¹ YOŠ ÂuO« «c‡‡¼ vKŽ ·dAð Ê√ U¼dE½ UN rðË ‰U−L« «c¼ w ‰Ë_« qOŽd« s ¡öe« iFРΫbOŽ ÂuO« «c¼ `³ «Ë ’uB « «cNÐ WM− XKJý ¨p– t œb×L« bŽuL« fH½ w ÂU‡‡Ž q ÂUI¹ sOOöŽö s¹c«Ë sOOöŽù« ¡öe« s tÐ ”QÐ ô œbŽ r¹dJð rðË Íc« ‰«R« sJË ‰U−L« «c¼ w WK¹uÞ …d² «uC œb×L« ÁbŽu  U b Ë øbOF« «c¼ s¹√ Êü« tH½ ÕdD¹ b WO³OK« WO³LËô« WM−K« ÊQË Î U¾Oý tMŽ lL½ rË t b¹dð s r¹dJ²Ð UNM »uKDL« —Ëb«  œ√ bI tMŽ XK ð ‰u « qJA« «cNÐË WM−K« Ác¼ rN¹ r¼d√ bF¹ r w U³«Ë w s¹c«Ë WMNL« ¡ö“ sOÐ  bŽUÐË ÂuO« «c¼ XK² b ÊuM¹Ë rNFLł r¾²K¹ tOH d³B« ⁄—UHÐ t½ËdE²M¹ ÂUŽ q jÝuð ô Ê√ WM−K« Ác‡‡¼ vKŽ ÊU‡‡ rNuL¼Ë r¼œUIŠ√ vK ²ð p– bFÐ rŁ bOF« «c¼ vKŽ ·«d‡‡ýù« w UNH½ s¹c« s UM ‰u‡‡ √ ΫdOš√ …“Ëe‡‡N‡‡« …—uB« ÁcNÐ tMŽ ÊuIײ¹ «udJ¹ r ¡ö“ „UM¼ sJË r¹dJ²« Êu³KD¹ ÆørNK¼U−ð rð «–ULK r¹dJ²« «c¼

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﺴﺒﻖ‬ —«uALÐ W¹dO¼UL−« WŽ«–SÐ WOŠU³B« WO{U¹d« …dIH« sŽ ÊöŽù« w wöŽù« o³« UN ÊU ŸuML« ÕU³B« p– ¡Uł sOO³OK« sOŠU³« q³ s g½UL« d×Ð “UO²ł« dHÝ rž— —U² bO−L«b³Ž ÂdC L« qOe« o¹dÞ sŽ œU×ðô« fOz— Ê√ ô≈ WO{U¹d« W¦F³« l sOOöŽô« iFÐ UO³O …UMIÐ tF ¡UIK« ¡UMŁ√ p– v≈ dA¹ r WŠU³K ÂUF« …—Uýù« rð ULUÞ œuN−« Ác¼ q¦ dJMð «–ULK WO{U¹d« ÂUF« œU×ðô« fOz— q³ s s¹dšü« sOOöŽù« iFÐ v≈ ÆWŠU³K ‫اﻟﻤﺒﺮوك اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ‬

“UFð vKŽ dJý s q‡‡ v‡‡≈ dJA« q¹e−Ð Âb‡‡I‡‡ð√ bFÝòqŠ«d« U½bOI …UË w U½UÝ«Ë ¡«u‡‡‡Ý t‡‡K‡‡« W‡‡L‡‡Š— åÊU‡‡L‡‡¦‡‡Ž b‡‡L‡‡×‡‡ b¹d³« WDÝ«uÐ Ë√ Î UOB ý —uC×UÐ W¹dO¼UL−« ×UšË qš«œ s nðUN«Ë UL ÍdJF« WIO²OF« —UD w³²MË d ¬ dJý√ UL ÆqŠ«d« bOIH« …dÝ√ ÁU−ð tÐ «uU å ÊuFł«— tO≈ U½≈Ë tK U½≈ ò ÊUL¦Ž bFÝ bL× u¼ «c¼ ÊQÐ Ãd »Ëb−L« wžËeL« U½« sKŽ« ≠ 3 Ÿd Ø f‡‡‡‡‡‡‡‡KÐdÞ ö−Ð ¡Uł UL fOË `O×B« w³I rOKÝuЫ
u™s:Ű

6227 ‫ر اﻟﻌﺪد‬.‫ و‬1378 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻮاﻓﻖ‬24 ‫اﻻرﺑﻌﺎء‬

u™s:‚Ŧ•ž´ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ‬

ŽsHŦ€7“Ţ$ s€d:

‫اﻟﺘﺮﺟﻲ واﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻳﺘﺼﺪران اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ دوري أﺑﻄﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

!!‫اﻧﺘﻈﺎر وﺗﺮﻗﺐ‬ ÃU‡‡Že‡‡½«Ë oK WLŁ ÊQ‡‡Ð ÊËdO¦J« w½dÞUA¹ U‡‡L‡‡Ð— ÂöŽù« W‡‡ Ë—√ nKð ◊U³Š≈ ôU×Ð sO¾K²L s¹dO¦ ÆW Uš WHBÐ ¡ËdIL«Ë WUŽ WHBÐ w{U¹d« UNF«ËœË UNÐU³Ý√ UN Ác‡‡¼ …dO×«Ë oKI«  ôU‡‡Š X½U ULЗ  ôôœ vKŽ bOQð qJÐ bM²ðË ÆÆ W¹uI« V½U−UÐ sOB² L«Ë qÐ sOL²NL« qJ W×{«ËË WOKł ÂuLNÐ …œËb×  UUL²¼« rN sL v²ŠË qÐ ÍËdJ« UM³ ²M ‰«u‡‡ŠQ‡‡Ð oKF²¹ ULO W Uš WOK×L« UMðd ÆÂbI« …dJ wMÞu« oKI«Ë ◊U³Šù« WUŠ qOKFð w Ϋbł Î UIu ÊuQÝ bFÐ WMÝ —b×M¹ Íc« ÍËdJ« UMHOMB² pKð WuŽeL« …dz«œ w UNO UMKšœ√ Wł—b dšü« uKð Î ULÝuË WMÝ Ê√ qOײ¹ WłUł“ oMŽ s ô≈ UNM ÃËd « sJL¹ô Î UdA Ϋ—uCŠ s¹d{UŠ ÊuJ½ w UNM UMH½√ lb½ Ætłu« ¡U W «—≈ s UMOKŽ √dÞ U `L¹ oKI« ÊQ‡‡‡‡Ð ‰u‡‡I‡‡« Âe‡‡‡‡ł√ w‡‡M‡‡K‡‡F‡‡−‡‡¹ Íc‡‡‡‡« d‡‡‡‡_« »dðË qÐ cš√ U UM cš√ ”QO« v²ŠË ◊U³Šù«Ë X dHð w²« UMOOöŽ≈ …d«–Ë …b¾√ s b¹bý Ê«uHMFÐ v≈ ÆÆdš√  U³ ²M …—“«R v≈ r¼dŽUAË rNHÞ«uŽ ÆÆrNö √ œ«b bNAL Î UADFð d³_« W×¹dA« rN½√ s ržd« vKF bF¹ r t‡‡½√ ô≈ …d¹b²L« tÐ UM¾łUHð qOLł ÍËd‡‡ Ë√ Z¹u²²« Ë√ wIOI׫ “uH« …œdH WžUO rN½UJSÐ pc ÆÆ ·dAL« —uC×«Ë WOËb« W—UAL« v²Š s¹ËUMŽ ŸËd‡‡A‡‡ qJA¹ Íc‡‡« ÍuGK« ÊËe L« wIРΫbOFÐË UMÐuK fO³Š UM³ ²M oŠ w …dO¦  UÐU²Ë ÆÆUM¼«u√Ë UMö √ …√dł sŽ …b¹bł rÝ«u W öD½« w U½b²Ž« ‰U‡‡Š q vKŽ ¡w¹ t½QÐ bI²F½U q vKŽ «dLŠ Î UÞuDš lC½ Ê√ vF½ w²« …b¹b−« UMðbMł√  U¹œU v²ŠË  U¹uMFL `LD½ Vð«d v‡‡≈ U½«u² ‰UA²½« v‡‡≈ UNöš s X U w²« WOUG« U½dO¼UL−Ð WIzô ÊuJð Ê√ Î ULz«œ ÆÆ…d¹b²LK UN³Š w dš_« dO¼UL−« bOł œ«b‡‡‡ŽS‡‡‡Ð f‡‡H‡‡M‡‡« w‡‡M‡‡L‡‡½ b‡‡¹b‡‡ł s‡‡ s‡‡×‡‡½ U‡‡¼ …—«œ≈ w‡‡ …b‡‡¹b‡‡ł ¡U‡‡L‡‡Ý√Ë Áu‡‡łu‡‡Ð …œU‡‡‡ł  «u‡‡D‡‡ ‡‡ÐË UMI¼—√ ÕU‡‡−‡‡½ —œ«u‡‡‡Ð b‡‡¹b‡‡ý nNKÐ V d²½Ë UM³ ²M ‰uDÐ UM²ŽUMI ô≈ ¡wAô ”QO½ s UM½≈ dOž Á—UE²½« U½d{UŠ  UODF X‡‡½U‡‡ Ê≈Ë v‡‡²‡‡ŠË ÆÆq‡‡‡‡_« d‡‡L‡‡Ž W d UM ÊQÐ sOIŁ«Ë qEMÝ UM½√ ô≈ dðô ÍËdJ« Æs¹dšx UL WLÐË

‫ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺑﻨﺠﺎح‬ l w‡‡½U‡‡N‡‡²‡‡« q‡‡L‡‡ł√ …«bN WŠ«u œ—Ë W UÐ sŠ ‰UC½ò »u³×K W³ÝUMLÐ åw‡‡ðö‡‡‡‡L‡‡« d‡‡‡‡¼U‡‡‡‡³‡‡‡‡« t‡‡‡‡ŠU‡‡‡‡−‡‡‡‡½ n‡‡√ “U‡‡²‡‡L‡‡ d‡‡¹b‡‡I‡‡²‡‡ÐË ÆUOKF« «œUNA« ‰U³IŽË „Ëd³ Âö«b³Ž W¹ËUF Ø pLŽ ‫ﻣﺒﺮوك اﻟﺘﻮأم‬ w‡‡½U‡‡_« V‡‡‡O‡‡‡Þ√Ë w‡‡½U‡‡N‡‡²‡‡« q‡‡L‡‡ł√ W³ÝUMLÐ …U−½ …e¹eF« w²š_ UN¹b¼√ s ULN  —U‡‡²‡‡š« b‡‡ Ë Â√u‡‡²‡‡« ÂËb‡‡‡ „Ëd³ n√ å«d‡‡Ë bL×ò ¡ULÝ_« ULNKFłË ULN¹b«Ë sOŽ√ ULNÐ tK« d √Ë Ær¹dJ« tÐU² WEHŠ s wKŽ ÊUC— ·Ëƒd«b³Ž Ø „uš√ ‫ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺑﻨﺠﺎح‬ v≈ UN“√ UN b √Ë w½UN²« qLł√ W³ÝUMLÐ ©ÍUAL« dLŽ q√® …e¹eF« ÆÆ‚uH²Ð W¹u½U¦« …œUNA« w UNŠU−½ Á«—u²b« ‰U³IŽË „Ëd³ n√ ÍUAL« bL× `U

‫ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺑﻨﺠﺎح‬ w‡‡½U‡‡_« V‡‡‡O‡‡‡Þ√Ë w‡‡½U‡‡N‡‡²‡‡« q‡‡L‡‡ł√ ÕU²H …œu WÐu³×« UM²MЫ v≈ UN¹bN½ d¼U³« UNŠU−½ W³ÝUMLÐ Íb‡‡¹d‡‡A‡‡« WOBB ²« W¹u½U¦« w “U²L d¹bI²Ð Æ «œUNA« vKŽ√ ‰U³IŽË „Ëd³ n√ …dÝ_« sŽ Íb¹dA« Âö«b³Ž Ø rF« ‫ﻣﺒﺮوك اﻟﺘﻮأم‬ w‡‡½U‡‡_« V‡‡‡O‡‡‡Þ√Ë w‡‡½U‡‡N‡‡²‡‡« q‡‡L‡‡ł√ ÂU‡‡B‡‡Žò e‡‡¹e‡‡F‡‡« U‡‡M‡‡I‡‡¹b‡‡B‡‡ U‡‡N‡‡¹b‡‡N‡‡½ Â√u²« t¹œuu ÂËb W³ÝUMLÐ åÕU³B d‡‡ √Ë „Ëd‡‡³‡‡ n‡‡‡√ åq‡‡O‡‡Ý√Ë ¡«d‡‡‡‡Ý«ò s ULNKFłË ULN¹b«Ë sOŽ√ ULNÐ tK« Æe¹eF« tÐU²  UEUŠ ‰uKł jÝU³«b³Ž wU−« œuF Ø wÐË“ rUÝ

1≠2 wKOŽULÝù« tMÞ«u vKŽ ÍdBL« wK¼_« ÍœU‡‡M‡‡« VKGð …d¼UI« VFK vKŽ w{UL« bŠ_« ULNMOÐ XLO √ w²« …«—U³L« w Í—Ëb WO½U¦« WŽuL−L« UUM s WO½U¦« Wu−« sL{ wËb« ÆÂbI« …d w UOI¹d≈ ‰UDÐ√ s× bL×Ë ¨wK¼_« wb¼ WFLł qz«ËË XFKÞ bL× q−ÝË ÆwKOŽULÝù« ·b¼ WA¹dł uÐ√ ÍdO−OM« b½öð—U¼ vKŽ VKGð Ídz«e−« qzU³I« W³O³ý ÊU‡‡Ë sO²DI½ ‚—UHÐ ◊UI½ 6 bO dРΫ—bB² ‰Ë_« wI³ ¨ dHB ·bNÐ ÆwK¼_« sŽ Ídz«e−« nODÝ ‚UË Ÿe²½« vË_« WŽuL−L«  UUM sL{Ë w 2≠2 VIK« qUŠ wuG½uJ« w³L¹“U tHOC s Î UMOLŁ ÎôœUFð ÆwýUÐuu Âu¹ dH ·b‡‡N‡‡Ð ”u‡‡U‡‡M‡‡¹œ vKŽ VKGð w½u²« włd²« ÊU‡‡Ë sO²DI½ ‚—UHÐ ◊UI½ 6 bO dÐ …—«bB« w tF u “eŽË X³« s ”uUM¹œ wIÐ ULO ¨nODÝ ‚UË ÂU√ ◊UI½ 5Ë w³L¹“U ÂU√ ÆbO — ÊËœ

‫اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺗﻔﺸﻞ ﺑﻴﻦ إرﻳﻜﺴﻮن واﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة اﻟﻌﺎﺟﻲ‬ sHOÝ ¨Íb‡‡¹u‡‡‡‡« »—b‡‡L‡‡« sOÐ U{ËUHL« XKA ÃUF« q‡‡ŠU‡‡Ý w‡‡ Âb‡‡I‡‡« …d‡‡ œU‡‡×‡‡ð«Ë ¨Êu‡‡‡‡J‡‡¹—≈ Ê«—u‡‡‡ž ÆV ²ML« V¹—bð bIŽ b¹b−²  U{ËUHL« qA Ê√ WO½UL_« ¡U³½_« WUË XLKŽË …dJ« œU×ð« Ê√Ë bIF« WLO ‰uŠ Í√d« ·ö²š« v≈ lłd¹ l ‚UHð« v‡‡≈ q u²« w q‡‡_« bI ÃUF« qŠUÝ w ”—UØlOÐd« w V ²ML« V¹—bð vuð Íc« ÊuJ¹—≈ Æw{UL« ‰Ë_« —Ëb« “ËU−ð w oHš√ ÃUF« qŠUÝ V ²M ÊUË UN²UC²Ý« w²« ÂbI« …dJ 2010 rUF« ”Q WuD³ ÆUOI¹d√ »uMł s dýUF« w ÃUF« qŠUÝ wI²Kð Ê√ —dIL« s‡‡Ë ÂUIð W¹œË …«—U³ w wUD¹ù« V ²ML« l Í—U−« dNA« ÆÊbM WO½UD¹d³« WL UFUÐ w tK√ sŽ ÃUF« qŠUÝ w …dJ« œU×ð« »d‡‡Ž√Ë Æ…«—U³L« q³ b¹bł wM d¹b sOOFð

ŸöD²Ýô« b√Ë ÆÆÊ«dO¦« WŽ—UBL UNC— t−zU²½ dA½ Í√dK ŸöD²Ý« w w½U³Ýô« VFA« WO³Už  b√ b w½U³Ýô« UO½uUðU rOK ≈ ÊULdÐ ÊUË ÆÆÊ«dO¦« WŽ—UB V×¹ô w½U³Ýù« VFA« s W¾L« w 60 Ê√ …—œU³L WÐU−²Ý« ¨WO ¹—U²UÐ XH Ë WKł w ¨Ê«dO¦« WŽ—UB dEŠ —«d vKŽ ¨w{UL« ¡UFЗ_« ‚œU

dE×Ð W³UDLK lO uð n√ 180 bAŠ s XMJLð YOŠ ¨ WŽ—UBL« ÁcN WC¼UM WOFLł UNÐ XFœ ¨WO³Fý —eł Xײ Ê√ bFÐ ¨Ê«dO¦« WŽ—UB dE×ð WO½U³Ý≈ WIDM w½UŁ UO½uU² rOK ≈ Ê√ v≈ —UA¹ ¨Æ WŽ—UBL« Ác¼ Æw×O 1991 ÂUŽ w UN{ËdŽ lM ÂU« »U³« «bU «

‫رﻫﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ‬ Õö e¹eF« UMI¹b XOÐ Ê«œ“« —U²š« w²« dJ³« tðœuuLÐ wÐuIFO« UMF¹ ö‡‡ ån‡‡¼—ò ¡U‡‡L‡‡Ý_« s‡‡ UN VOÞ√Ë w½UN²« qLłQÐ t ÂbI²½ Ê√ ô≈ s tK« UNKFłË „Ëd³ nQ w½U_« Ær¹dJ« tÐU² WEHŠ u d bL׫ Ø wU−« œuF wL¹dL« w−ML« Ø w³OŠd« s× ‫ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻴﻼد‬ œ—Ë W‡‡‡‡‡ U‡‡‡‡‡Ð n‡‡‡‡‡‡‡√ —u¼e« Z¹—QÐ WłËeL U½bOHŠ v‡‡‡≈ U‡‡N‡‡¹b‡‡N‡‡½ n‡‡O‡‡D‡‡K‡‡«b‡‡³‡‡Žò ‰Ë_« åp‡‡‡²‡‡‡O‡‡‡J‡‡‡ð« b‡‡‡‡‡L‡‡‡‡‡Š√ t‡‡‡zU‡‡‡H‡‡‡Þ≈ W‡‡‡³‡‡‡ÝU‡‡‡M‡‡‡L‡‡‡Ð s‡‡ v‡‡‡‡‡‡‡Ë_« t‡‡²‡‡F‡‡L‡‡ý ‰U³IŽ „Ëd³ n√ n√Æb¹bL« ÁdLŽ ÆWFLý W¾L« pðôUšË p«uš√ Ø …b«u«Ë b«u« ‫ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺑﻤﻮﻟﻮدة‬ v≈ UN³OÞ√Ë w½UN²« dŠQÐ Âb‡‡I‡‡ð√ ÂËb W³ÝUMLÐ å·—UF« włU½ò e¹eF« ¡ULÝ_« s UN —U²š« w²«Ë tðœuu tK« UNKFłË „Ëd³ n√ n√ åWO½«œò Æ U×UB« sÞu«  UMÐ s œöO Ø p²Uš sЫ ‫ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺑﻨﺠﺎح‬ tÞò e¹eFK UNbI½ w½UN²« qLł√ tŠU−½ W‡‡³‡‡ÝU‡‡M‡‡L‡‡Ð åw‡‡ ‡‡O‡‡A‡‡« b‡‡L‡‡×‡‡ n√ W¹u½U¦« …œUNA« vKŽ tuBŠË ÆÁ«—u²b« ‰U³IŽË „Ëd³ n√ …dNE« dLðRLÐ ¡U b _« ‫ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺑﻤﻮﻟﻮد‬ v≈ W³×L«Ë œ—u‡‡«  U U³Ð Âb‡‡I‡‡ð√ åÊ«—eO ÍdOš bL×ò Œ_« w²Uš sЫ —U²š« Íc« bNF« wË ÂËb W³ÝUMLÐ s tK« tKFłË åÊUË—ò ¡ULÝ_« s UN ÆtK« tÐU² wKUŠ WKzUF«Ë Íb−« Ê«Ëd

‫اﻟﺸﻌﺐ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ‬ ‫ﻳﺮﻓﺾ ﻣﺼﺎرﻋﺔ‬ ‫اﻟﺜﻴﺮان‬

‫ﻣﺎرﻛﻴﺰ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﻨﺮي‬ bzU Ë oÐU« U « w½U³Ýù« ½U ù« W½ W½uKýdÐ Ký jÝË j VŽôô oײ«« tKOeÐ eO—U q¹U«— ÂbI« …dJ wJOJL« V ²ML« oÐU« w½dH« wËb« w½U³Ýô« o¹dH« w oÐU« ÆwdO_« euÐ b¹— „—u¹uO½ ·uH v≈ ÍdM¼ ÍdOOð l w‡‡{«d‡‡²‡‡U‡‡Ð ‚U‡‡H‡‡ð« v‡‡≈ q‡‡ u‡‡ð e‡‡O‡‡—U‡‡ ÊU‡‡‡Ë Ê√ Ϋ—dI ÊUË ULNMOÐ jÐd¹ Íc« bIF« aH W½uKýdÐ Æ2012 uO½u¹ Ø nOB« 30 w wN²M¹ euÐ b¹— l …bŽ «uM bIŽ vKŽ eO—U lÒ ËË ÆUNMŽ nAJ« r²¹ r bIF« …b sJ Ød U½ nB²M euÐ b¹— v≈ rC½« ÍdM¼ ÊUË ÆÎUC¹√ W½uKýdÐ s Î UœU w{UL« uOu¹ sOOUD¹ù« Áu‡‡M‡‡łË ”u²Mu¹ Ê√ ¡U‡‡³‡‡½√  œœd‡‡‡ðË dHþ euÐ b¹— „—u¹uO½ sJ ¨eO—U r{ w ÊU³žd¹ ÆWIHBUÐ

‫ﺑﻴﻴﻠﺴﺎ ﻳﻤﺪد ﻋﻘﺪه ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺸﻴﻠﻲ‬ »—b‡‡‡‡L‡‡‡‡« n‡‡‡D‡‡‡ uKOÝ—U w‡‡M‡‡O‡‡²‡‡M‡‡ł—_« ‰u‡‡‡ Ë …d‡‡L‡‡Ł U‡‡‡‡K‡‡O‡‡O‡‡Ð v‡‡≈ w‡‡K‡‡O‡‡A‡‡ð V‡‡ ‡‡²‡‡M‡‡ w‡‡ w‡‡‡‡½U‡‡‡‡¦‡‡‡‡« —Ëb‡‡‡‡‡‡‡‡‡« UOI¹d√ »uMł ‰U¹b½u –≈ ¨ÂbI« …dJ 2010 wKOA²« œU‡‡×‡‡ðô« œb‡‡ ¨2015 ÂUŽ v²Š ÁbIŽ ÆdOš_« d– U VŠ UKOOÐ ·d‡‡A‡‡O‡‡ÝË c‡‡M‡‡ w‡‡K‡‡O‡‡A‡‡ð »—b‡‡‡‡‡‡ UÐu w wÐuM−« wdO_« V ²ML« vKŽ ¨2007 UOHBðË ¨sO²Mł—_« w …—dIL« 2011 UdO√ UÐu W¹UGË q¹“«d³« w …—dIL« 2014 ‰U¹b½u Æt³BM w wIÐ ‰UŠ 2015 UdO√

‫ﺑﻴﻼردو ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻋﻮدة‬ ‫ﻣﺎرادوﻧﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ‬ Î UЗb U½Ëœ«—U uGO¹œ Ubš sŽ wK ²« WOC Ê√ Ëb³¹ V ²ML« d¹b Ê_ p– ¨ Êü« v²Š t²Mð r sO²Mł—_« V ²ML r−M« …œuŽ ÂU√ Î UŠu²H »U³« vIÐ√ Ëœ—öOÐ ”u—U wMÞu« Ëœ—öOÐ ‰U‡‡ ËÆ o¹dHK wMH« “UN−« ”√— vKŽ Í—uDÝ_« r ¨U½Ëœ«—U œuF¹ Ê√ sJL¹ò  —u³Ý Í«— WŽ«–ù `¹dBð w „UM¼ sJ ¨WŠu²HL« »«uÐ_« w¼ U Í—b½ ô Æ»U³« oKž√ szU UÐ Ëœ—öOÐ rNð« U½Ëœ«—U ÊUËÆåb¹bł ŸUL²łô WO½UJ≈ ‰Ë√ w »–UJUÐ U½Ëb½Ëdž uOuš wMO²Mł—_« œU×ðô« fOz—Ë wMO²Mł—_« œU×ðô« l ‚öD« —«d‡‡ bFÐ t wMKŽ `¹dBð t¹bŽU iFÐ sŽ wK ²« oÐU« r−M« vKŽ ◊d²ý« Íc« ÃËdš s lOÐUÝ√ …bŽ bFÐ p‡‡–Ë ¨t³BM w —«dL²Ýö Æ2010 ‰U¹b½u wzUN½ lЗ s sO²Mł—_«


‫اﻷرﺑﻌﺎء ‪ 24‬ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن ‪ 4‬ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل ‪ 1378‬و‪.‬ر‬


‫اﻷرﺑﻌﺎء ‪ 24‬ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن ‪ 4‬ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل ‪ 1378‬و‪.‬ر‬
Š• 

6227 ‫ر‬.‫ و‬1378 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻻرﺑﻌﺎء‬

‫ﻛﻞ ﻣﻔﻴﺪ‬

‫ ﺳﻴﺠﺎرة‬19 ‫ﻫﻮﱋ ﻛﻮﱋ ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺪﺧﻮل ﻻراﺿﻴﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ •ag:̀:€sd:‚_x“x“•ãÖsj<ÌÏsbi ÏրÉ%•Ë €k slijü: æÉ †=_i ‘hj: •8Ì ‚˜s<>Ì Ԁd •`É € Š™“ ϳ€d‘mig8ismd ŽÕ軈gÎÖs<m 19“è³É»slm™ÌÖÌä“ Ô sÎÔs‚˜s<>ÌtiæÉ„Ì•i:Ôsk:s_ufmüςÕè#‘m €8Ì vsÌÕË΀̓•gi:æÉæ¸Ì‚s>jÌ”id́»ÎÖs<m 20”iê“8ü »’s8•slijü:é‚ ÉtiêÉÇsgËèÉ»s‚ È‘u;i8jä̃³’87i Ö³èÔ 0.47 ÎÖs<m h æ̓: 3.2 sր û Š€ ‚bam ³Ëè ɀêÌ€:€<ÌŠ:‚_8isgè»ugmÔ30‘‚9}çÖè‚ÏÌÇ̂Ë‚ o8è äs Ôq~j>:sgs êÖs>ÌŠ:‚_8Ìvsè#êÖs<Ì‚l_ÌäèÉ’jdÌ vigè#‚˜s< ti3êès>:sêÉ€̓̆=_iÎÖs<m 60”8 Ԁ ‚` 8: æÉ å“lfjÌ ‘3 ‘:ւa8jÌ Ís‚Ì €É ‘ ufmü`Ì æ“hm ‚}Ì́ƈg19ÌÕsj‘h軑m €8Ìϳ€dmig8‚˜s<>Ì æÉ”ËÖs_:è#2Æ20ԀdÌæ“h:³sjè##Ï´h_jÌti<:èv“iudma €è»‘m €8Ìϳ€d‘mig8iud “uij‘_x“x“Ïsbi

#2008•21%”Ë1982•23%‘‘mk €jÌԀmig•vü<

‫دراﺳﺎت‬

‫اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ‬ ‫اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﰲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‬

‫ﻛﻞ ﻣﺪﻫﺶ‬

‫ﻋﺎﻟﻢ اﳋﻴﺎﻟﺔ‬

‫ﻃﻔﻞ ﻛﻔﻴﻒ ﻳﺠﻴﺪ اﻟﻐﻨﺎء واﻟﻌﺰف ﻋﻠﻰ آﻟﺔ اﻟﺒﺰق‬ æ´:Ô ê֓àà>ààÌ fbÌ Þsb8 Ì ̓=km ud̓Ìuh>üÌucsü•sÉ‘„“:‘m s: ‚jdÌ‘‹s7Ìès:֓ ‘•‚_Ìäsj_Ì”Ë •»âƒ7ÌuÈ”iáƒd̐id8:æÉå̓Éumsj :“ kÏÌÕԓdÌuÈ’7_u:‚èumgm “uÈ ÇskeÌ æ̓É  ‘g8:è »Ô“dÌ ‘ ‚eÉ >è #’Ô³èk’8gÌÖ•8Ìus¶Ìè’k ‚eÖ äè³Ì „Ì ss u:֓>Ì Çs7}Ì usè vigè æË ’“ fbÌ €Ìè „“: ‘m s: ‘ ‘mk³Ì ÕËsdm™Öæsǽk•gm “jsidæ´:Ô3 •gm “jÌÞsj €d³Ëå“kÌŠb8>:‘h:’Ì #3 ç‚j ‘ ”ààè}Ì ‚l É u8>Ì ä´àà ŽààÕè ç‚j‘u9s9Ì•~7És€k3ç€Ìèás™Éè Ísd}Ì ‘ ޓk ΂me ⃠uÈ ’ ςaÉ ‘gÉ”8sldj>:•8Ì•s}Ìslmiáƒd:̀è ’i ÔÉåsdÌu:̀•è’Ì„“:€Éè#3slad ‚m9ḣÖæÉ€d•gm “j̐mid8€ld”Ë ̂c’s7g8 Ìuh>üÌucsü•€sdjÌ‘ t sk8mfbsÚs âƒỒːwm’8s¶ #’j><‚eŠ

‫ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن‬

‫ ﻓﻰ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ‬33 ‫ﳕﻮ ﻋﺪد اﻟﺒﺎﻧﺪا ﻓﻰ اﻟﺒﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ” …md ̀ààsàà 246 u:sj ƒ‚ ” ‚ ³Ì u´jdÌ ̀s7Ì Гüè ‹àà“ààèè”àà€ààsàà”àà sjè»Ðsü´è€ek_è sdÌ ” ‘:ƒ‚ ‚7Ì #̀s7iumsk`Ìum‚8i ud sg ”ààà €ààà“ààà:è umjü 41 æ̓_8m

u´jdÌ ̀s7i umdm7

sl8s> ”sjÌ ` #Ös8hæ“mi2.34”Ë ”̀s7ÌÇ̂7 < è ” ss< æ̓_8m

”sk`Ì tm`=8Ì ”è »u´jdÌ ̀s7i sm>kub_‚mu´

Û̂g³Ì Žàà è ”iè 2008 åsàà ”àà ”8è ä̃ààà×͂ààà™sàà€ààkàà ̀s7̏˜“ۂdèæ̓_8m ud sgÇ̃ɐcd=™ ”i̓Ì×sè̀s7ÌÖse‘30€è»Ös€i‹“èè” #ÎsmüÌ€m

ŠfÖÌ ̓àà=ààkààmàà u´jdÌ ̀s7Ì Ԁ u:‚7Ì ” …md ”8Ì ”æ̓_8m ud sgj ‘m`Ì ͂àà ͓ààkàà u˜sjÌ ” 33 u7>k u´9Ì ԓgdÌ ä´àà ”Ë `m um™sjÌ ςÕsj7>»1206 #umiüjÌ uàà“ààhààüààÌ ÏsseÌ ÎÖÌÔË ςÕè æsm”ud sgjÌ” ‘mk³Ì ր ”fü ‘ 1206 ãsk æÌ3 …mdu´jdÌ̀s7Ì æ̓_8m äs7 ”àà 76sàààԀààààà9ààjàà:è }Ì ”i u˜sjÌ ” sԀ ”ààsààjààÌ ‘àà €̓8 #2‘m`Ì ” ‘m`s  sk ‚_ ” Û̂g´ u™‚djÌ ̀s7Ì »æs_è »‹smsmè »‹s:Ôè »è€ek_è »æ̓_8m ”è ãskè #æs_esmè »’>Ösè »sÌè »æ̓me̓è »æs_mè

‫ﺧﺮ ﺷﻲء‬

‫ أﻏﻨﻴﺎت ﻟﻢ ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬10 ‫أﺳﻄﻮاﻧﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳌﺎﻳﻜﻞ ﺟﺎﻛﺴﻮن ﺗﻀﻢ‬ »æ“>sh:s̂Ì•h:‚³Ì͂bji΀:€u̓b É҂bỒ¶Ìê‚<:%•Ë çÖ̓_jÒs<kÌÎèÖÕ•æss€k͓7ÌŽisli< »7‘ibÏsmkÉ‚_a af•o:΀:€<Ìu̓b ³Ìâ´ ËæÌumh:‚³Ìæ“8 xkmèÖui<ςÕè#•kfÌ »‚ml_Ì͂bjÌÎè‚”iá‚_:êÌâè€k`ÌŠ•“ Ïs“:€8 Ì’mËvi“âsfÌ 2͓7ÌŽi2àus umkÏsè‚_΂_dåsmgisü:‚`Ïsm“`Ìu‚_~kêÌè â̓ ³Ì•umkfÌäsj³ÌçäèÉ҂b:æÉւgjÌ‘è#ui7gjÌud7>Ìå̓³Ìä´ h:sjuè‚d‚mÏsmkÉ‚_am 軂l Ɂk‘iÌsj»7gjÌ‚7j“$ЂüÌ• 灀dè#ss50ƒsk:‚j‘2009æ̂:ƒ$“m“:‘25••“êÌ»æ“>s ΀”iui<>»æ“>sh:sj•kj100‘‚9ɐau“j<‘ÌǃÏsmk³Ì #7‘҂bèÏs̓b Ì vggÏs̓b Ìæ“>si Ìs€k»Ïsmkmsj9Ì€g”Ëäsj³ÌçtiÉԓd:è #tm‚8Ì”i1987è1982•sdæÌԓd‘m8iÌ»2Bad2è2Thriller39̂m7ss< ‘̀:ƒ<>:sÎÔsæs̂Ì͂bjÌæÌ»æ“>sh:s9j“mi:ÔŽ̂‚m_:è hslkÖs8=:•umkÌ30è20‘ms<>:æs€g»å“7̏hỒ³Ì€kÏsmk³Ì ÌÕËsl´m9jss<güæÌ‘hj:æs•s³Ì灑΀ÌèæÌ̀p»u̓b Ì slkm•sl´ Ë

‫وﻳﻞ ﺳﻤﻴﺚ‬ ‫ﺑﻄﻞ اﻟﺠﺰء‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺮﻳﻂ » ﻳﻮﺟﺪ‬ «‫ﻓﻲ اﻷﺳﻮد‬

ޓk8Ì æÉ ums7 Ë u ÌÖÔ vf_ %• “ ˆ “8jÌ ‡m}Ì ‚ü7Ì • •““m7Ì Ïs Ösj t7> sdÌ • 2̀:€l ‚9}Ì3 •8Ì ubmüjÌ u;m7Ì ֓€è ‚˜s<Ì €m`Ì ϳ€dÞsfÖÌèu:‚ü7ÌÏsk˜shÌsl…md t7> ÎÖ̂ààüààÌ ÏsààÖÔ ÞsààfààÖÌè »Ð“i8Ì ΀d ä“àà sÖs vsè #• skjÌ ‚me8Ì Ðsüµ”i}̃‚jÌ•u9s7Ìèu ÌրÌ ç3 %Ösü7Ì å“i €ldè ums7 ¶Ì umjidÌ 7g8>jÌ•€:ƒæɏj8üjÌ‘Ï̀:€l8Ì • skjÌ ‚me8s slk ub7‚jÌ sjm ³ h_è#2Ïsk˜shi•_mdj̈ “Ì֓€è ‘ åÔsgÌ ԀdÌ • ‚_k8 •8Ì u ÌրÌ ‘ Ìǃàà »u``=8jÌ 2æÌè „i3 ui< a:êÌ2u:‚ü7ÌÎsmüÌÇs`Ë3Þè‚_ u Ìր á€l ‘m9s7Ì ‘ umjs uh7 ’d:דèÏsbmüjÌèÖsü7i•““m7Ìޓk8Ì #ugbk25j_u ÌÖÔŠ’`˜s` è  skjÌ t‚: äè€àà æ“9s7Ì Šàà™èè •““m7Ìޓk8ÌÎ֓b t>”iu:‚ü7Ì ˆ “8jÌ‚ü7i•;m7ÌåsckÌՓü8 Ìèsl Žm>hjÌxmi ç´Ԁlåsc‚9oÎÖ̀`Ì u ÌրÌvü™èÉè#•km`ÌêÖsgÌá‚<Ìè u™‚ ‚9}Ì • s“j ugiejÌ Ösü7Ì æÉ ‘Ԁ‚7Ɉ “8jÌ‚ü7̐a:è#€:€l8i Þ̓}Ì uf ρ=Ì •8Ì ΀̓Ì Þ̓àà}Ì üè ud s  sk ~>8h wmü u:×seÌ Œf=è »uk “8>jÌ umi}Ì Çsm}Ì ü Þ̓}ÌỒÉրgè#sԀ†igèsԓè slmi: 637à ˆ “8jÌ ‚ü7Ì • u:×seÌ »•bki }Ì ˆmüjÌ ‘ •ààèÖè}Ì s>Ì æÉ æ“9s7Ì é‚:è #ޓ 245 €“: wm ‚ü7Ì • ΀̓8jÌ u:×seÌ Þ̓}Ì um7s Îsk ‚7 ‚j}Ì ‚ü7Ì ‘ uÔs ˆ “8Ì u:‚`jÌ„:“>Ì

9jjÌåƒ8d: ¬ÉÍÔ :è ‚ml_Ì •ààhàà:‚àà}Ì u“b7Ì ÖèÔ td wmj

ws9Ì ǃ<Ì • ÌԀ< 2ã´æË‘m3ˆ:‚ ‘ ##ԓààààà }Ì•ààà€àà“àà: 2•8:ÌÖs3ufmüςÕè ւgjÌ ‘ ’É umh:‚}Ì ws9Ì ǃ<Ì ‚:“` ǀ äsm=Ìs:€m“ˆ:‚ ‘ um´ u=> • •jidÌ Œ:‚=Ì ä“iü Ôsààdàà}Ì ւgjÌ ‘àààè ##àà7ààgààjààÌ ˆ:‚ Ñ̂àà qàà å“g: æÉ •h:‚}Ì т=jÌ ÌԀ< æÉ‚:##€imfkmè×êÖs ˆ:‚ ‘ •s9Ì ǃ<Ì ۂdÌ ÖèÔ •àà ۂàà umsj 7 •˜sjkm>Ì wmj tdim è ##å̓ààÉ ³Ë » êsàà mjdÌ ÖèÔ •“ Ôè“ààmàà“àà < æÉ sms Ûèsf8: „“ • êsmjdÌÖèÔtdä“ 9jjÌ•o:sj»ÌԀ< ‘mè‚ ٓàà •h:‚}Ì ‘mü ‚jÌ uj˜s ”i sÉ ##Öè€ààààÌ ́àà tdi ˆ:‚_i êmfk8Ì x8kjÌ т=jÌè x8kjÌ æ“hm> ‘mfm8 ‚ml_Ì •h:‚}Ì #т7im7

ǃ<ÌۂւgjÌ‘è ۂdÌ ÖèÔ •àà ws9Ì ‚l •ààà •àà˜sààjààkààmàà>ààÌ #2012ås“:s$ÇsjÌ

: ‫إﺷﺮاف‬ ‫ﻧﺎدر اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ‬
Š• 

6227 ‫ر‬.‫ و‬1378 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻻرﺑﻌﺎء‬

‫ﻣﺰادات‬

‫اﻟﻔﻦ اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺢ‬ ‫اﻟﻤﻘﺒﻞ‬

‚:‚g ‚ààÕ "" êÉ • “àà: uàà7àà̂ààƒààà̂ààà‘àààÖÔsàààà • slk uàà:sàà“ààÌè Û̂ààà}Ì Öè‚ààjààÌ ÐÔ̓àààà æÉ sàà‚ààmààÉ Ïsm“ •>m˜‚Ì t7>Ì €d ##΀ü8jÌÏs:³“Ì•‘mĝjÌ æÉ 2דm êÔ wi3 Š“ ÔsÉè ÐÔ̓üÌ æÉ ”ààË vf ‚:‚g8Ì ÏÌÖsm>Ì åÔsàà`ààè u:Öè‚jÌ ‘mĝj̐cdÎsè”ËêÔp æ““j: ‘:Ì sfÉ ‚_ 16 àÌ æèÔ‘‘hè»së :“k s‚mÉ• ˜Ì‚<̏9é‚ ÉÍs7 ÉäsfË Û̂Éè æs ‚>Ìè Ösü8³Ìè ‘“kmkmê€s:ÖÉäsè##tigÌ u7̂ƒ̂•Çs`¶Ì> •“³3slku:s“ÌèÛ̂}Ì ‘ u;fÌ çl së ms së sj8Ì ϳ€d‘Ѐü8s€kØskÌ së 8³»2së :“k s‚mÉ•Ïsm“Ì րg ‘mĝjÌ Ïsmè æÉ ”Ë Šmj Ԁàà ‘ % 1 ‘ o s‚mÉ•`ü•8ÌÏsm“Ì Õs=Ì ”Ë “kmkm sÔè ##së :“k

‡f=uàà:€àà‚àà9ààÉÏÌÇ̂ààààË •‘mĝjÌ‘mÏsm“ÌԀ Ís7 É ç 3 së fma » Ô´7Ì ÒÌèÖÉ u:sjè sl7k< æsh¶s 16375•̓ϓj:è##2ØskÌ sÖsjÉÒè̂8sds:è´f

s‚mÉ • uk 19 è 12 ‘m dzp Œ` æÉ së ji »ås  ‘hè u‚f8 ÐÔ̓ • ”“8: ÏÌÖsm>Ì åÔs` ÐÔ̓ êÔp €dè ##l9i ‘ ‚9É Îsè ”Ë •>m˜‚Ì t7>Ì 8gÌ ÐÔ̓àà • ԓàà>ààÌ ‘mĝjÌ Îsàà“àà 94 •àà̓àà ”gi: ÕË sàà‚ààmààÉ ŒÉ100‘m‘s`= æÉêÉŽÕÇ̂’f8dzp‘ •̓ü €:ƒ: Ïsm“Ì ç Ԁ ÒÌèÖoŽ8f•8ÌŽi‘΂15 ässt>ü‡m7Ì‘mĝjÌ ƒm‚8̔̓kmkmsÔè##“kmkm l8:sjÉ‘‘mĝjÌ”i së m7>uijl3uü:‚_Ìçæ} u:skdÌèu:s‚Ìsl‚“8³è3 #u“ibjÌumü`Ì

‫ﻣﻠﻴﺎردﻳﺮ ﻳﺸﺘﺮي ﻣﺠﻠﺔ »ﻧﻴﻮزوﻳﻚ« اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ «‫»واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ‬

ui<Ç̂_»ss91æs‚•€m •h:‚}Ì‚:ÔÖsmijÌås%•Ë ugf•u:Ös7 ¶Ìv “‘bk ÌèÌÕu“j<‘ug:‚dÌŽ:èדm ‘mk³Ì äè³Ì „Ì u“j<jÌ ‘ ÖÔs` ςÕè #sl8jm ‘ €d Œ_h: „m˜Ö »åŝ €sèÔ æ´Ë ‘ ֓l u´ €d ÏÇs Šm7Ì ugf æÉ ui<jÌslgü•huim èu:É€<³’8‚ æÉ»v “‘bk ÌèÌÕ ‘è#Ž:èדmŠmugfujm‘u:Ös7 ¶Ìu“j<jÌŒ_hè#ssÖÉ ŠjäèsêÌèŽ:èדmàêmfk8Ì‚:€jÌ»ås_mæ“å€g:æÉ‚c8kjÌ um7sæq»ŽÕ‘‚Ì”iè#’7`k‘’8sg8 Ì»ui<jÌÇ̂_ä̓É ‘ÖÔs`ÏÔsÉsj7>»lf˜s “æ“cf8üm »‘mg78jÌsf “350àÌ •8Ì »v “ ‘bk Ìè ÌÕ u“j< Ì“ æÉ »Ö‚gjÌ ‘è #u“j<jÌ Ž:èדmà‘misdÌÏs sdŠÔ»ŽÕÖ»1961ås•ui<jÌς8 Ì u:s€ÌŠ̂èsl˜Ì‚uiĝĉ pς9d•8Ì

‫ﻛﻞ ﻏﺮﻳﺐ‬

‫اﻫﻞ اﻟﻔﻦ‬

‫ﺣﻮادث‬ ‫اﻟﻤﺮور اﻟﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬

‫ﻛﻞ ﻣﺜﻴﺮ‬

‫ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻞ‬ ٍ 114 ‫ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺘﺠﺮ ﺻﻴﻨﻲ أﻧﻘﺬ ﺣﻴﺎة‬ ‫إﻗﺪاﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر‬ •k7s€Ìê֓ààÖÌÔvkiÉ%•ààË ‘fÌ‘u“j<҂ slƒã֓:“m• ugbkjÌ•skÖs7h³sjÉ‘ja8»•km´Ì $~sfÌ‘29å“:€gdm êÌỖjsŠm7i äèp>jÌ»Ösê֓Ös Éè#7gjÌ‚7j87

”d>u> pjÌæɔ˄Ìæsm•»Ö̀s »•™sjÌåsdÌ’8ggêÌÒs<kÌÖ̂h”Ë ‘mskfi’8`` êÌäè}ÌỖjÌä´ ‘ æ“h:æÉ•’8g‘Ös͂Éè#‘m´Ì u:Ôsm8³Ì‚m3u“j<jÌ灔itibÌ äsjÉè um̂““ Ì֓àà a •8Ì •‚8>:h_̂m72Ïs“ükè΂sd #‘fÌâs_åsj8Ì ҂b8 •8Ì äsààjàà}Ì ‘m ‘ ׂ7è •8ük̏jdÌu>i<ÌçlỖjÌ•Šm7i Bloco Troncoso3ƒsmi:èm•h:‚µ ‚moé€àà’´ ‘àà„hd:êàààÌè»2I ÏÌÖsaüÌ ÇskÉ ”i umkm´Ì ÎÖsaüÌ 120‘m ’8jm Ö̀àààÌ րààgààè »é‚ààà }Ì u“ Ö̀ààÌ ҂b sj #Ö³èÔ ŒÉ 140è 耓•“hÌæskfi2r s_Ì”iÖsbË3 րg •8Ìè »2008"1914 ƒ:€“‚m ui>i è»Ö³èÔŒÉ120è80‘msl8jm ؓÖs•“hi2΀:€<Ìu:ÖsjdjÌu €klÌ3 70è50‘msl8jmրg•8Ìè»Ì“h:ÌÖs Ö³èÔŒÉ

‫اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت‬

‫أوﻟﻰ أﻧﻈﻤﺔ‬ ‫ﺿﻐﻂ اﳌﻴﺎه‬ ‫اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳉﺪﻳﺪ‬

æsm‚mÉæsjs‚9""êÉ•“: çsmjiˆe™ujcÉ”èÉslÉ€g8d:s”i uk:€ • »€:€<Ì sdÌ • uè‚djÌ s:sjÌ ˜s7 slkbg vs •8Ì “mhks „k:s Œ:³Š“‚Õè##Žm>hjÌ• ‘mjs‘mæèsd8sás_8³Ì́æÉ †`=8‚ ¸ÌèÖsȐssj€É‘mkÌ uds‘çsmjsu´sl•8ÌÖs¸Ì• •æsjsdÌäsè##um‚m}Ìv:s8 ‘ u:‚}Ìå“idÌui<•ς_•8Ìu ÌրÌ ˆe™ujcÉæɍs>Ì•€g8d:æs3 䓝è Š €:€<Ì sdÌ vi Ô çsmjÌ ás_8³Ì́‘hèãsk”Ëæs7 }Ì vsugiejÌçsmjÌÏ̓kæɔ˂m_: »•èÔ‚“8>:‚~™èÉè##2li7Îԓ“ ’Ëum;m7Ìèum€jÌu €klÌ•Õs8 É“è  •s:sj̏˜s7”itd`Ì‘æs3 sl“_md: ̓s •8Ì umdm7bÌ áè‚cÌ •çsmj̈e™‘ui9É”iÞ´ ³Ì ”is:sj̏˜s7̓s3ás™Éè##2sdÌ æèÔ‘‘hèu €klÌæ“€=8>:è€7:s vs•8Ìèslu:Öè‚aÌÏÌèÔ}Ìu‚d çsmjÌ æÉ ”Ë Ös Éè ##2l“ Îԓ“ ‘hÏ̓k‚7‚jvs•8Ìum“<Ì ŽÕ•“mhksuk:€•á“o‚msë ;m äsjÉ•å€=8>vssloè‚`dÌ #ŽÕ‚mè͂_Ìèê‚Ì

‚<8 ts ~7É %•ààË • Ìë ‚m7 "së s 35 " •km æ“€g: ‘:Ì Ús= }Ì ÕsgË ”8 ‘hj wm Ösü8³Ì ”i së `= 114 ÕsààgààË ‘àà æ¸Ì å̓}Ì ä´ Ösü8³Ì ̓ès l>fÉÇsgˍ:‚ ‘΂m }Ì ”iÉ ‘àà »”>8<s: ‚l •àà ud̓Ì ‘mhs uk:€j ‚> sààԀàà•ààà#‘ààmàà`ààÌâ‚ààà ufmüÏèÖ»„mj=ÌÖÔs`Ì 2v “ xkm֓ äsàà8ààkàà:ÖèÉ3 »æ““ ‘_ u` umiüjÌ um˜ÌeÌ Ô̓jÌ ‚<8 ts k ‘:‚ü8kjÌ äèÉ gÉ êÌ ”i æs s€k å̓É 5 û ‚> ”ààiààÉ ‘àà ƒfgÌ Žàà è ç´ààÉ ‘àà ƒf êàààÌ ‘mhs k †= •fÉ ‘ €:ƒ: s ‚><ÌŠg:è#1968•’˜s_Ë â“Ös8}ÌÏ̂_ÞsfÖÌ”i •8Ìuè€Ì•Ösü8³Ì•æ“7‚:‘juiafj̍ skj̀ɀd:êÌè‘m`ÌÖslÉä“ É»”>8<s:‚l~b

#së :“k †= ŒÉ250‘€:ƒ:êÌèÖsü8´ä€d”iÉ€l_

‫ﻛﻞ ﻣﺬﻫﻞ‬

‫اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺗﺴﺘﻌﲔ ﺑﺄورﻛﺴﺘﺮا ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻼم‬ ΀ü8jÌ àà}Ì ujck vkiÉ %•àààË slÉ “h>“: usg9Ìè å“idÌè mid8i »å´>i umjsdÌ ̂àà8àà>ààÖè}Ì ‘id8

»uèÔ 40à æ“j8k: ‘mmgm “ ‘ u“hjÌ #å´>̏ɑujckjiumj Ö̂8>Öèo • ujckjÌ ‚gj umj>8Ì  ̂ 88 è „s=Ì ̀ „:Ös um>‚fÌ ujsdÌ ukm}Ìsl ɂæÉ”iêÖs<Ì‚l_Ì‘ #s““ sk:‚:Ë u:Ösei7Ì “h>“mi usdÌ “a 3 æË sl æsm • s““ vsè •umjsdÌu7‚Ì‘‚7d:̂8>Öè}Ì• ÏÌÖsaüÌ‘mÖ̓üÌè•sg9Ìޓk8Ì‚_ ̂8>Öè}Ì æÉ vs™Éè #2å´>Ì usgè êÌ 2Ïssg9Ì ÍÖsg ås ĀÔs7 9j3 us9j ‚78dè êÖsàà<ààÌ åsdÌ ’ f8ü: æèsd8Ìè sf8Ì € u:Ôs ‚m uim è3 #2Ôè€üÌ á‚d ³ umjs ue “ ‘ ‚7 ‘md8>è#Œmm‚ê‚ms• è‚Ìsmssԓg:è•8“ Ñ֓•sb:‚7Ìê‚<jÌsl> É̂8>Öè}ÌæÉ‚: #ujckjÌŽi˜s ֐ԏɑud Ìè΂l èßs ֓aè‚moÏÌÕumjsÏsm`=_“h>“mÌ

‫ﺣﻮادث‬

‫اﻹﻋﺪام ﻟﺮﺟﻞ أدﻳﻦ ﺑﻘﺘﻞ زوﺟﺘﻪ وﺗﻘﻄﻴﻌﻬﺎ أﺷﻼء‬ å€ÉÖå̀qsjh•™sjÌ„mj=Ìå“:æÔÖ}Ì•é‚7hÌÏs:sk<ÌujhüÏրÉ""êÉ•“: ås₠ufm‚Ìuk:€•vdèuj:‚•usjgÌÏs:èsüsl˜´ ÉÇsgËè’8è׊mbgè8”i ‘‚9ÉÖè‚€dá‚8Ìá““jÌÑèƒÌæÌèƒmj8isujhüjÌÖ̂æÉ•˜saր`äsè##2007 ’8s å€è’sl̂8Ìå€dusju:ès‘‚9É”isl˜´ ÉŠ:דèsldmbgè’8胒i8è’8j:‚<ås slkt<Éè2005åsuim8gsÑ胀æsl8jÌæÉր`jÌ~™èÉè##um‚_Ì’“g’˜sbËslaÖè ’8s å€èslèƒuèƒÌå̂8Ìå€t7>sjlkms_jÌ’8ksjlÌè×΂8uim è’̳˻´f

„f•€“€güÌæÌր`jÌás™Éè##um‚_ÌumèƒÌsls7̓åsmgÌæsm}Ì‘‚m9•slaÖè uj:‚<̏msfր`jÌŒèè##sli8ւg#ç‚meÑèƒ8³”8slgmib΂h‡Öè’8è×çs<l8jÌ slüåsèåsjüÌ”ÌsligshsslmèπgæÌ€dè»u“kÎÔsj’8èבgüåsl8jÌæÌä“gs  ÌÔsld™èèØsmoslfès€>Ç̃É•sŠbès€>‘sl É֏`»ÎÔs΂f ub ̓ •è##ufi8= sk•usjÏs:ès”i’8è×€>‘Ç̃É”iê“8ü•8ÌØsm}ÌÞ×萻u7mg ”iåsÖè‚€dè’Ìր`jÌäsè##’kÏsl7_ÌÔsdËá€l’8è×Çsf8 Ì‘u ‚_Ì‹iÉ•s8Ìå“mÌ á‚8ÌwmuèƒÌ8gƒeŒ_‘ÑèƒÌŠmgü8Ìèê‚ü8Ìèwü7Ì€dèu ‚_Ìvkhjuj:‚<Ì #Ïs:sk<Ìujhü”Ì’8sËvjè’8j:‚<ÑèƒÌ
Š• 

6227 ‫ر‬.‫ و‬1378 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻻرﺑﻌﺎء‬

‫ﻛﻞ ﻣﺬﻫﻞ‬

‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻵﺑﺎء ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺰوﺟﲔ ﰲ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل‬ Çs¸Ì â“g smsjÉ • u:Ôsü³Ì ujhüjÌ Ï׃ ¬É Í Ô €̓gÌ vs wm » lsf É ”i u:s“Ì • ‘mèƒ8jÌ ‚m €då}ÌŠu‚8_usaé“ lmbd³smsslä“jdjÌ „ÌsmsjÉ•‚çè‚>Ösuk:€•ujhüjÌvaè#sl8g̓ ŠÛÖsd8slÉuü™“»€̓gÌŽiu:֓8 Ôå€dÇs´9Ì • s }Ì æ“sgÌ • ’mi ړ`kjÌ Çsk}Ì u:sÖ • ‘:€̓Ì æÉu™ÖsdumshË倐֒ÉujhüjÌÖ̂Ïsm9m•Çsè ĀÔs•s€èå}Ì”Ëäèp‘mm‚_Ì‚mäsf }Ìusa •rsh8‚mh_ €8smsslä“jdjÌ€̓gÌ‘h»‚}Ì ’if usa‘ås’“ç€d78>s€kÑèƒ8jÌ‚mÍ}̍ ”Ë ujhüjÌ ÏÖs Éè #ŽÕ ”i ug̓ ‚m fbÌ åÉ æÉ sjs

‘çÔsd78 ÌÖ̂ud̂umshËÍ}Ì•bd³€̓gÌŽiæÉ #ujhüjÌ‚7’if usa

‫اﻫﻞ اﻟﻔﻦ‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺄﻣﺮ‬ ‫ﺗﺸﺎرﻟﻲ ﺷﲔ ﺑﻘﻀﺎء‬ ‫ ﻳﻮﻣﺎ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ‬30 ‫ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ‬

‫اﺑﺤﺎث‬

‫اﺻﺪارات‬

‫ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ ﺗﺼﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻋﺎﺟﻼ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺧﻠﻞ ﺧﻄﻴﺮ‬ v“ è‚h:s ÏրÉ¬É Í Ô ‘mk³Ì„ÉäèÌ´ssm´s<s‚ åsc •àà ΂ààmààbàà uih_ ~mü`8 ‘mjslji ~j> 2×è€ààkàà:è3 slime_ ‘ us`jÌ ΃ààlàà}Ì ”i ΂bm>s ÎÔsààè # xs‚7Ì ÏÌÖs`8 Ì ä´àà umimjh x̂ v“ è‚h:s ր` s #s:‚l ˆg΀Ìè΂͓mdÌu<sdj u‚_Ì ς7É uih_jÌ Î֓b ‘h ÑÖs sxs‚Ö̀Ë”iu´jdÌ e8 Ìè #Ôs8djÌ •kƒÌ slè€ Ös Ë ς_8Ì êÌ i=Ì v‚8¶Ì ukÌ‚ •»•™sjÌ‚l_Ì‚m7h_çÖs7 É ujco•sk`̐hü8Ì΃lÉujsl ”j>:s‚7̂jÌèŠmk`8Ìu7̂ ”i ÌÔsààjàà8ààÌè #2vk>“8 3 ÎÔè€ààà ÏÌÖs`8 Ì Çs_Ë • 2×è€k:è3 ͓i É »å̀=8 ³Ì ΂m9 x̂7Ìè Ïsgm7b8i ‚ÌèÉ mfk8 i=Ì æ“jsljÌ e8 Ì ”i ÎրààgààÌ lükj um˜sgi t:‚= ‚m # ‚“m7“hÌ ΃lÉ ”i ΂bm>Ì ΃lÉ j_:  » Ñ´dÌ xs‚ æÉ v“ è‚h:sæ}22000×è€k:è3èÉ22ãs„m‚ •„Ë×è€k:è3me_8Ìåsckjdä̃³•8Ìt süÌ #uj:€g̏me_8ÌujcɐÔvfèÉsg7>vkiÉsj»

‫ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن‬

«‫روﺑﻮت »ﻧﺎﺳﺎ« ﻳﺒﻌﺚ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎء ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ‬ ÞÖÕÉè ށè ØÉÖ ’:€è ր`: ³ “ààè »æsgm è ‘ çÖè€gj ‘hè »s“ •8Ì á‚ 140àÌ ä´ Œè»‚8:“sl~j>: ‘:Ì ’sÖ Š ’‚se Çsaf̔ːldibkm

400€ààdàà7àà:Ö̀àààà•ààà #ÛÖ}Ì t“ ‘àà i ibk: æÉ ւgjÌ ‘ààè ã“h ‘8 ”i ϓ“èÖ ê‚ààfààhàà>àà:ÔÇsààaààfààÌ • cm 7gjÌ Œ:‚=Ì umè€Ì um˜safÌ ubüjÌ ‘ ̀:ƒ s sà ‚“:è sf8Ì ä“ Ïs“idjÌ æsàà>àà¶Ìè‚àà_àà7ààÌ‘ààmàà æÉ ‘ ‚Ì ”i »•¸Ì #2•k8>:Ô3jd”i‚`8g8 ’smij

9jjÌumh:‚ÌujhüςÉ ¬ÉÍÔ ƒ‚•s“:‘m´Çsag‘m •Ös_ ’7‚ÉæÉ€d“7ms•mo8ÌÎÔs¶ u9s9Ì uրÌ ‘ •ƒk Œk ujl • ’8èבmè’kmς•8ÌÎÔs_jÌ€d #•™sjÌ Ô´mjÌ €m um_ ‚i“ ãè‚ •kdjÌ•è‚8h¶Ì2Ô×åË•3Š“‚Õè æs$ss44$‘m æÉ‚ms_jÌÖs7 o ƒ‚•‚l ‘‚9ɏdfs”a€ †`=jÌ mo8Ì ÎÔsàච2ƒ>mè‚3 åsdÌ ‘ s vààè • » ‚ms_ji €È “àà3 >i> < ‚ààÉè # êÖs<Ì uük<s 2Œ`è ‘miÖ èÉ 2‘ ásÉ wm èÔÌ֓“ ‘7 É • sl7hÖÌ •8Ì #’8èבmè’km΂s_jÌvdè

‫ﺗﻘﺘﺮﻳﺮ‬

‫ﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر أﻟﺔ‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺰﻳﺪ‬ ‫ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‬

ϓèÖ ~7É %•ààË ’8jj êàààÌ »22 ÖÈ3 umh:‚}Ì ÇsafÌ usè äèÉ æ“ààhààmàà sààà sààà •ãÖsàà_àà:•ààÈæsàà>ààË um˜safÌ ubüjÌ s

êè‚m ̀d8> »umè€Ì ‚7 um˜safÌ ’‚se •è‚8h¶Ì ‚8:“ Š“ #•sj8³Ì •àà¸Ì æsàà>àà¶Ì t8è ’g:‚ ÇsaÉ ΀s>j ##sàà7àà‚àà3‚àà_àà7ààÌ‘àà ÖÈèÉ2ϓ“èÖ•j Ì smÌÔ »2Ösàà`àà8àà ´àà 2 »’̂seuds8jŠmj<Ì •̂se ̓ds3 ’“g •´b³€d8 ÉsÉèsk <150•̓æƒ:2ÖÈæÉ‚s‚:€#2Çsafi

‫ﻣﺆﺗﻤﺮ‬ ‫ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻮل‬ ‫آﺛﺎر اﻟﺘﻐﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ‬ “ü Šj8Ì %•ààààË »uèÔ 40 ‘ ‚m7 ŒÉ umkm8kÖ}Ì ujsdÌ • u_skj ؂àà:Ì „k:“ ub_}Ì ‚:“b 7

um7bgÌÎÖsgÌ•umjidÌ »shm8Ös8É um“k<Ì Ïsàààmààà̀ààààààà •àààà • skjÌ ‚me8Ì ΂s #êÖ̂ààüààÌØsàà7àà8àà³Ìè umjidÌ uk<iÌ €gdè tbgs us=Ì Гü7i shm8Ös8É •“k<Ì umkm8kÖ}Ì ujsdÌ • ck:êÌslsj8Ì Ðsü}Ì u_skj ‘m8k

•8Ìumi7g8>jÌèumsüÌ •#ÎÖsgÌŽi•ê‚< ‚jp €gd: ’>f v“Ì êààÌғàà8ààfààjàà̐ààiààdààÌ ۂ Çsjidi ’m Òs8: ä“ umj:Ôs}Ì lsüÉ äsààè #Çsam7Ì ÎÖsààgààÌ „m˜Ö »s:“jm “s:Ös æ“;_ umk “Ì ÎÖÌÔ¶Ì um“k<Ì um7bgÌ ÎÖsgÌ ujckjÌ ‘m8kÖ}Ì • Ïsü:‚` • »Ð€üi idÌ ‚jp æÉ3 •Ëà ‚7}ÌÒs<kÌ“ғ8fjÌ ’´ ‘ æ} Þsj8´ Ís7_Ì æ“9s7Ì äÔs78: lÖs< æ“‚a=jÌè àà sààgàà8ààæ“ààiààsààfàà8àà:è #2lkm sjm u‚djÌ uk<iÌ æÉ ‚s ‚:€è shm8Ös8É ä“ umjidÌ ås•vi`€vs ‚mÉ ΃˜s ”i 2002 äs< •àà Øsàà:֓àà8àà É #•è€Ìæèsd8Ì

‫ارﻗﺎم‬

‫اﻟﺼﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﺘﺤﻒ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎﺻﻮرات‬ ‫ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬

æÌ um smgÌ åsÖµ umjsdÌ „mkm ud “ πÉ %•Ë Œü8 ‚7É a ‘m`Ì •‚ ud̓Ì xè€s ud sg ̓=km umkm`ÌÇs7³Ìusèvigè#sdÌ•ÏÌ֓sk:€i “msmŒü8æÌ»Œü8jsä“;>jÌ»‘mm ‘:ÌÖs‘„Ì ÏÌ֓sk:€Ì”iƒ‚:êÌè»2004ås~88ÌêÌudm7bi ‚l u:̀•ÎÖsj8 ̏ ÖÌ»çԀü:ۂgk‚ Èæ̓mè €è»um smgÌåsÖ´„mkmu“ “”Ë•™sjÌ“m“:$‚s uissmŒü8j̐a:è#slmi:€`8Ì”i‘mk³Ì` v:̀:“ “:sèր̏9»ÏÌ֓sk:€Ì‘uif8=Þ̓³s7:‚g ”Ë »sm 1106 ”Ë sԀ •sjË `: »„m֓mh³Ìè `êÌ»Œü8j̐a:sj#uè‚d‚mé‚ ÌÞ̓Ìts Ïs:‚füÌ‘᳸ÌÏ̂_»Š‚‚8ŒÉ28”Ë’8s> #uj:€gÌ

Ïsds v ‘ æ“9s æèsd8: à•Ë uh7 ”i΀:€wüÎÌÔÉ‚:“b8ums7 Ì ÎÇsf €:ƒ à v‚8¶Ì à umè€Ì Ïs“idjÌ ui; }Ì ”i ÎԀü ÏssË :€g8 wü7Ì ‚`8g: éÌ ”süÌ åsckÌ ä€ uè‚bjÌ ”8Ì uh7_Ì Ïsüf` uj˜s :€g ”i ’k wü7Ì é‚<: éÌ ޓ™“jÌ slm Ԃ: ’8m̃m ‹i7 éÌ » ޓ™“jÌ †=i8:è # wü7ium“gÌub=Ì‘j™Ö³èÔæ“mi1.3 ‘ €:€ m ”Ì “8Ì ” ‚:“b8Ìè ޓ€:€üŠmb8>ÎÇsf‚9Éwü7ÌÏ¸È ~f`8j v“Ì ‚m“è u“ibjÌ Ïs“idjÌ u``=8jÌ ˆÌè‚Ì  :€g8 v‚8¶Ì sjÎԂfÏsji:€gä€ޓ™“jÌä“ vü7É”8Ìwü7ÌϳÈŠæ¸ÌäsüÌ“ ‚9ɐaumjsdÌuh7_Ìæ}̂c3ugm83 #uüfæ“miŒÉ200‘

: ‫إﺷﺮاف‬ ‫ﻧﺎدر اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ‬
Š• 

6227 ‫ر‬.‫ و‬1378 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻻرﺑﻌﺎء‬

‫اﻫﻞ اﻟﻔﻦ‬

‫وﻓﺎة اﻟﻤﺨﺮج وﻛﺎﺗﺐ‬ ‫اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫ﺗﻮم ﻣﺎﻧﻜﻴﻔﻴﺘﺶ‬ ‫ ﻋﺎﻣﺎ‬68 ‫ﻋﻦ‬

skji3 Ösd vü %•àààË ibÌ2ushfÌsk è軎üaÌ äèÉÏsààmààsààdààÇsàà´àà9ààÌ„àààÌ uk:€j ushfi •fm æs‚l åsg êÌè »ums7 ¶Ì u“i ‚ •i“ Œü8 •àà ’àà™è‚àà å€gm è #á“_hjÌ ä“ms7 Ë

u‚d‘umssmÌÏsbi>Ì‘hj8 ¬ÉÍÔ ui<>•èss113‚jdÌ‘‹i7΀m æsh èԓm ufmü ςÕè #“m“ • ΂jd ‚7o s “ ÎÖsàà:× ̓ès ‘mmiü ‘m“;> æÉ דm sl8g •1897“m“:$‚s•Îԓ“jÌs:è֓ €:€ü‘̓khj8:lkh•™sjÌudj<Ìå“: דm ؂ • • usè ςÕè #sԓè æsh ŽÕ • ui<>jÌ $ss 79$ sl8kÌ ̓g8Ì lÉ ΂ ‚ È æo l8eiÉ wm sl€Ìè Š æ̓kdÌ 1986ås•̓•æssl€ÌèŠslmv€ü …md vs s:è֓ æÉ €g8d slË uk³Ì vsè # äèsüè#“m“ ‘͂gss7m_•slgmg Š ÍÖsÉè s:è֓ ‘Ì ”Ë 䓝“Ì æ³Ì Ïsbi>Ì #sԓèæsh‘€d€o8slkh‘:‚ È

‫ اﻧﺎ أﺗﻌﺎﻃﻰ اﻟﻜﻮﻛﺎﻳﲔ أﺣﻴﺎﻧﺎ‬- ‫ﻟﻴﺪي ﺟﺎﺟﺎ ﺗﻌﺘﺮف‬ “:Öskm>Ìtsèт=jÌ”“ ¬ÉÍÔ €d$ss68$…8mfmhså“•h:‚}Ì ÍÖsààÉ €ààÉ ‘iÉè #΂m` ۂàà ΂8 Ïsü:‚`•‘mk¶Ì„ÉäèÌ…8mfmhs Îs“Ìo72ƒj:s„mi<Éؓ3ufmü` т=jÌäƒk•v7>Ìå“:v€•8Ì • …8mfmmhs ãÖsàà è #„mi<É ؓi „jmui>i å´É‡d“:Öskm us8 ؀>jÌèՏ‚Ì3slkm‘è΂ml_Ì€“ ås2êÌÔvm€ÈŒm3è1974ås2•7Ì #1971ås2€}Ì”ËØsj}Ì3è1973 #æs ‚>Ìۂ‘•sd:…8mfmhsæsè т ÉwmÑ̂ ¶Ì”Ë…8mfmmhs’<Ìè å“u“b‘1987ås2vmkÌÖÔ3im #„hs

‫ﻛﻞ ﻋﺠﻴﺐ‬

êÖs<Ì ‚l_Ì ‘ Çs´  â‚fÌè‘mskfÌ‘‘€Ìè æs‚ljÌ xs‚ • uրjÌ #ibÌÇ̓lÌ•s™‚ êÌæs‚lj̐<æ“hm è u“j< ’8sË ”i á‚àà_àà um‚>jÌ “m‚sm Íè‚ààà •i“ Œü8 Šàà æèsààdàà8ààsàà ς7É ê€m“hÌ »ä“ms7 Ë umsdfÌ • ãÖs_m è #̂:“ • ΂ml é‚ É Çsj É umkfÌ 9 »sms7 q s:€m“hÌ s •ÌÔè»Ì‚mèÖ•ÌÔè»Ñ“•“ »wkmÖs ؓ •˜sk9Ìè »w:‚m äèÊÌÖ †ààà̂àààÌ •àà8àà‚ààè ‚m_:è#è‚7Ëv´ès<mÖèÉ ‘ Ï̂_dÌ æÉ ”Ë æ“jckjÌ ushfÌ æs‚l Ûè‚ ‚́ dfsvdm€•fm`Ì

‫أﻛﺒﺮ ﻣﻌﻤﺮة ﰲ ﻃﻮﻛﻴﻮ ﰲ ﻋﺪاد اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ‬

‫ﻛﻞ ﻣﻘﺰز‬

‫ﻋﺮوض‬

‫اﻧﻄﻼق ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت‬ ‫ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ‬ ‫اﻟﺼﻴﻔﻲ اﻷول‬ ‫ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ‬

‫ﻛﻞ ﻏﺮﻳﺐ‬

‫إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ ﺗﺎﻳﻠﻮر‬ ‫ﺗﻌﺘﺰم ارﺗﺪاء‬ ‫ﻋﻤﺎﻣﺔ ﻣﺮﺻﻌﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﳌﺎس ﰲ ﺣﻔﻞ‬ ‫زﻓﺎﻓﻬﺎ‬

΂ml_ÌÔè“m“Î֓b Éåƒ8d ¬ÉÍÔ Øsj}sud‚usjÇ̀ÖÌ֓i:swm̃mË êÌ»ׂ8k:èæ“ s”isls׏f• Š“jÌ ‚ààÕè #‘mskfÌ äsjÉ ÎÖÌÔË ‘l8j: » 2Ž:דm vs8“3 •sb:‚7Ì •è‚8h¶Ì •8Ì»usjdÌæÉ»‚ms_jÌÖs7 o•kdjÌ s`m` æsj“w:sÇs:×}̐j`sljj #•km‚8 Ë’mk•“mijsl8jmրg»֓i:s8 ‘u‚gÖÔs`”ËÌÔsk8 ÌŠ“jÌás™Éè usjdÌ”iŠ‚jÌØsj}Ìæ×èæÉ֓i:s sa:Éæsj“åsŠ“jisgèè#s ̂m40‹i7: æÉւgjÌ‘è#֓i:sás×æs8>mj`8 êÖs<ÌåsdÌu:slւgjÌásƒÌf‚aü: ֓i:s8ud s8Ìu<:ƒÌ•çè#“€s8; $ss49$ׂ8k:è”iv‚d€è#$ss78$ äsjÉÎÖÌÔËsmsׂ8k:蔓8:è#å̓Ɂk #æ“>svms΂ml_Ìumh:‚}ÌumkejÌ

umh:‚}Ì umkejÌ ςààÉ ¬É Í Ô slossê€mä€<i΂m9jÌ΂ml_Ì #ssmÉ‘m:s“hÌ” sd8 ui< Š uisg • » ss ςààÕè êÌ sԀ • umh:‚}Ì 2‚m •8s3 » åÔsààgààÌ ‚7j87 $ä“i:É • ր`m

» ‘:è‚mlÌ ր= ‘ ̀ ”_= slÉ ‘é‚ ÉÞ̓É‘u™‚dv>mslkh #‘m:s“hÌus ÏÌր=jÌ ́É ‘3 %$ss 24$ ss vsè s€k‘h»‘m:s“hÌ” sdÉssmÉ» Ï̂ Ša •kd: ́ æq ssmÉ ä“É ss πÉ » sgjÌ •è #2åsdÌ • t̓dÌ‘å̓ÉÖ̀”ivsslÉ æÉ ”ààË ΂m_ » ÏÌր=ji ujm “Ì •ޓ“Ì ‘ sgÉsl€ Š s9:€ æÉ €:ÖÉ ³3 %ss vsè #æsààÔ¶Ì #2•æ“7<djÌ•€ig:

‫ﻗﻀﺎﻳﺎ‬

‫ﺷﺮﻛﺘﻲ أﻣﺎزون وأﺑﻞ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﻮاﺟﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﺘﺐ‬ ‫اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬ ՓfkÌ èÕ åsdÌ t˜skÌ ~8 ¬É Í Ô „ÌäèÌsgmgüumh:‚}Ìvmhm8“u:³“ æè×sÉ s8‚ vs ÌÕË s æo_ ‘mk³Ì Ösh8³Ì uüsh ‘m̓ s8‚ € Éè t8hÌ ‚_ Ïs‚ Š sjlssfÌ • • äs9km“i ÔÖs_8:Ö äsè #umè‚8h³Ì æè×sÉ •8‚ ‘  vi“ €g3 æsm Ïs‚ Ïs:‚7 Šàà ÏssfÌ ”ààË ààÉè ‘jam sj umè‚8h³Ì t8hi ‚_kÌ t8hi Ösd ³Ì ‘>É ”i ä“`üÌ sjl u>skÏs‚ êÉÍs>”iumè‚8h³Ì Ïsmsf³Ì ç æÉ è€7:3 Šsè #2é‚ É ۂ ‘àà ukmd ‚_ Ïsàà‚àà ÞԂààà u>skjÌÏs‚_iÖsd ³Ì•Ïsamf= r_Ì„få€gæÉ€³’³Éèæè×s³ usË ‚d: €mgÌ ́ààè #ààÉè æè×sàà³ #2‘mhil8>ji um>skè †àà ÖÉ Ösd É slÉè€7:3Ïssf³ÌæËäs9km“iás™Éè ’sm •jü:s“èum7d ‚9³Ìumè‚8h³Ìt8hÌ‘‚m9hiu7>ks΀“Ösd É‘dfsςf É Ԁl3Éèæè×sÉŠÏssf³ÌæËåsdÌt˜skÌässj#2um>sk8ÌÖsd ³Ì‘‘mhil8>jÌæs‚äsj8Ì ⓠsl>8•8Ì3uj=8Ì3 •ŽÕè2‚d>Ì•Ïs“` êɏjå€èÖsd ³Ìm>k”iŠm<_8s #umè‚8h³Ìt8hÌ

‫ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ‬

‫ﺳﺎﻋﺔ‬/‫ ﻛﻠﻢ‬600 ‫ﻗﻄﺎرات ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺎ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ‬

ugidÏÌÖsb‚:“bumshËu ÌÖÔ”isms‘m`ÌŒhd%•Ë ä€d”Ësl8‚ `8Œmisum>m skeϳs<jÇ̓lÌ• sk:s_ufmü`Ïsü:‚`•è#us>Ì•i600“è• sm •“hüÌ •9ü7Ì :‚fÌ “a »x“:× ‘m äs »umj ‚Ì •i:Ô 䓝“Ì‘hj:ui˜slÌu‚>ÌŽiæÉx“ès͓͂kuds< Œmisumkg8ÏÌÖsbgÌ‘hj8•hu‚fâsfÉä´ ‘slmË umkg8ÌŽil8>æÉ‚c8k:è#Ç̓lÌ‘uèsgæèÔslm‚m>Ì‘ ‘è»êÔsdÌÖsbgsuÖsg»ti`Ì€:€üÌ‘Éumj΀:€<Ì “è»xkès:x̃sgè»å̓É10ä´ sljdÌɀ7:æɏj8üjÌ Þè‚_j́mfkÖ̂æÉ”ËÖs ÉêÌ軕9ü7̍:‚fs‚ È“a æÉ”ËÖs_:è#u:€:€üÌŽh>ÌÎÖÌ×è”ËŠ‚:»Š“jÌÛÖÉ”i »u:Ös<Û̂}umkg8ÌŽiå€=8>:êÌsdÌ•€m“ÌÖsbgÌ €d:è#uk:€jÌ•̓aêslek ••è€ÌxèԓÖsbsmsˆ‚: ‹i7•8Ìus>jÌŠbg:“èsdÌ•u‚ ‚9}Ì“ÖsbgÌ́ us>Ì•i430”ˏ`u‚>»˜sÔ8‘É•i40


ũsji

ȶ

‫ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ اﻷخ اﻟﻘﺎﺋﺪ‬

‫ﻣﻨﺼﻮر أﺑﻮﺷﻨﺎف‬

!! ‫ﻣﺘﺤﻒ‬ XÝ—«bðË XKJAð …dO¦ ÊU− «u‡‡³‡‡²‡‡Ë U‡‡¼ƒU‡‡C‡‡Ž√ g‡‡ U‡‡M‡‡ðË U‡‡O‡‡ u‡‡²‡‡« X‡‡K‡‡þË  U‡‡O‡‡ u‡‡ð sŽ sOËRL« ׫œ√ WO³Š ÊËœ WHK²  «d² w WUI¦« s «ËƒUłU cOHMð «uFOD²¹ Ê√ ÎôËR qLN½ rK ¨ ÁcOHMð qł√  rË Î«bŠ«Ë ÎUOUIŁ W dH« jF½ bIK ¨ ZU½dÐ cOHM² rNM Í_ W —u« WUI¦«Ë Âö‡‡‡Žù« q‡‡þ WKOJA²« w ÎU½UOŠ√ ‰eMð w²« qJAð rŁ …dO¦ ÊUOŠ_ VOGðË WÞU³Ð ¨ …dýU³ wH² ð rŁ w …dO¦ œuIFË WUI¦« XKþ  UOz«uAF«  uO³Ð t³ý√ U½œöР×Uš ÎUC¹√ vM³ð rŁ ÂbN² vM³ð Æ b¹bł s ÂbN² jD L« XŁb×ð w²« ÊU‡‡−‡‡K‡‡« p‡‡K‡‡ð X½U ÂöJ« «c¼ W¹«bÐ w UNMŽ Y¹b׫ s‡‡H‡‡« nײ ÊU‡‡−‡‡ …—œUM« Ê«bK³« s ÊuJ½ ULÐd ÎUHײ pKLðô w²« ÂUF« w eOL²½ l³DUЮ Y¹b׫ sHK …eOL« Ác¼ V½Uł v≈Ë ÎUC¹√ bOŠu« bK³« ÎUC¹√ ULЗ UM½QÐ WUŽ  ö «u pKL¹ô Íc« °° ©ÊbL« qš«œ Íc«Ë Y¹b׫ sH« nײ WOMÞu« WUI¦« ÊU—√ s d³²F¹ ÷dF¹Ë rC¹ rUF« w œöÐ Í√ pKð w Y¹b׫ sH«  UłU²½ ÁdOž V½Uł v≈ qJAO Ê«bK³« WBB ²L« n‡‡ŠU‡‡²‡‡L‡‡« s‡‡‡ sÞu« W‡‡¹u‡‡¼Ë W‡‡U‡‡I‡‡ŁË …d‡‡‡«– Y¹b׫ t ¹—Uð d³Ž U¼—uDðË WłU׫ f√ w UM½√ bI²Ž√Ë ÆÆ ŸuM« «c¼ s nŠU² v≈ Íc«Ë Y¹b׫ sH« nײ WU{≈ XHKÝ√ ULË qJAOÝ rKJ²½ UMKKþ UM²UIŁË UM½«błu l‡‡{u‡‡ ÊU‡‡−‡‡K‡‡« q‡‡J‡‡A‡‡½Ë t‡‡M‡‡Ž bI²Ž√ ¨ Á“U−½ù  «—u‡‡B‡‡²‡‡« Êü« Á“U−½ù WÝU WłU×Ð UM½√ WUI¦« WÝR Ê√ b‡‡I‡‡²‡‡Ž√Ë  U‡‡‡¹u‡‡‡Ë√ w ÊuJ¹ Ê√ b‡‡‡Ðô ¡q‡‡ WLŠœeL« åUNðbMł√ò w½UF½ Íc‡‡‡« wUI¦« ⁄«dH« WÝRL« ÁcN wDF½ Ê√ ◊dý cOHM²  UO½UJù«Ë W dH« w²«Ë WUN«Ë …dO¦J« UNUN Y¹b׫ sH« nײ UNMOÐ s W dHUÐ wMŽ√ ÆÆ UO³O w WOM“ …d²H Í—«œù« —«dI²Ýô« Z«d³« s dO¦J« cOHM² WOU Æ W×KL«Ë WUN« WOUI¦«

‫ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ‬

‫رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﻼﻟﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬

‫ﻋﺎدل اﻟﻤﺒﺮوك اﻟﻤﺰوﻏﻲ‬ ‫اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ‬

‫ﺻﺒﺮي اﻟﻬﺎدي اﻟﻤﻬﻴﺪوي‬ n‫ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ اﻟﻌﻈﻤ‬-‫ﻋﻤﺎرة اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬ ‫ ﺷﺎرع اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‬- ‫ﻃﺮاﺑﻠﺲ‬ : d‫ﻫﺎﺗ‬ :‫ﻧﺎﺳﻮخ‬ :‫ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ‬ :U‫ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻨﻐﺎز‬ :‫ﻣﻜﺘﺐ ﺳﺮت‬

‫ﻣﻮاﻗﻴﺖ اﻟﺼﻼة‬   

 ‫ر‬.‫ و‬1378 ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻴﺒﺎل‬4 ‫ اﳌﻮاﻓﻖ‬- ‫ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن‬24 ‫اﻷرﺑﻌﺎء‬

:‫اﻟــــﻈــــﻬــــﺮ‬ :‫اﻟــــﻌــــﺼــــﺮ‬ :‫اﳌــــــﻐــــــﺮب‬ :‫اﻟــــﻌــــﺸــــﺎء‬ :‫ﻓــﺠــﺮاﻟــﻐــﺪ‬ :‫ﺷﺮوق اﻟﻐﺪ‬

‫ﻣﻮاﻋﻴﺪ‬ fOL « bž Âu¹ rOI¹ W¹U uK wMÞu« edL« W¹—U« ÷«d‡‡‡‡_« s‡‡ UN²×UJË WMÞu²L«Ë UNöš s sKFOÝ …Ëb½ wzUNM« d¹dI²« ZzU²½ »U³Ý√ W‡‡Ý«—œ ŸËdAL …ËbM« Æ‚d‡‡D‡‡« Àœ«u‡‡Š WŽU« ÂULð vKŽ ÂUIð dILÐ UŠU³ …d‡‡ýU‡‡F‡‡« ÆwłdIÐ edL«

‫ﻣﺨﺘﺎرات‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻨﺎس‬ ‫اﻋﺘﺪاء ﻣﺘﻜﺮر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺷﺠﺎر ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺑﻤﺼﺮاﺗﺔ‬9 ø ”UM« l ≠ rF½ ≠ rJOKŽ Âö« ≠ WIDMLÐ Íbł«uð rJ×Ð uOu¹ 9 WIDMLÐ wKLŽ XEŠô Wð«dB WM¹bLÐ vKŽ ¡«b²Ž« ôUŠ …bŽ uOu¹ 9 WIDMLÐ —U−ý_«  —d‡‡J‡‡ðb‡‡ Ë W‡‡ð«d‡‡B‡‡L‡‡Ð  «uMÝ …bF  «¡«b²Žô« s¹b²FL« W³ÝU× ÊËbÐ w oOIײ« r²¹ Ê√ ÊËœË  UNł q³ s Ÿu{uL« Ác¼ dš¬ ÆÆ ’UB²šô« Âu¹ XŁbŠ  «¡«b‡‡²‡‡Žô« ÂUF« nO d« vKŽ f√ d¹dײ« W‡‡Ý—b‡‡ »d‡‡‡ Õd‡‡‡‡ ‰«e‡‡‡‡‡‡‡¹ôË  U‡‡‡M‡‡‡Ð —U−ý_UÐ ÎU¾OK WL¹d−« v‡‡{u‡‡H‡‡«Ë W‡‡Žu‡‡D‡‡I‡‡L‡‡« ¡UI≈ ¡«d‡‡ł s W—UF« —U‡‡‡Ł¬Ë U‡‡¹U‡‡I‡‡ÐË ÊU‡‡B‡‡ž_« nO d« vKŽ WL¹d−« Ê√ Ëb‡‡³‡‡¹U‡‡ v‡‡K‡‡ŽË ÂU‡‡F‡‡« ¡U‡‡C‡‡I‡‡« Íu‡‡M‡‡¹ q‡‡ŽU‡‡H‡‡« —U‡‡‡−‡‡‡ý_« W‡‡O‡‡I‡‡Ð v‡‡‡K‡‡‡Ž Ác¼Ë …—ËU−L« Èdš_« f− U‡‡N‡‡Ð Âu‡‡I‡‡¹ W‡‡Žb‡‡š qF œ— WdFL i³M« ¨ W‡‡ËR‡‡‡‡L‡‡«  U‡‡N‡‡−‡‡« UN²EŠô WI¹dD« Ác‡‡¼Ë  ôU‡‡‡‡×‡‡‡‡« l‡‡‡O‡‡‡L‡‡‡ł l‡‡‡‡ UNO r‡‡ð w‡‡²‡‡« Èd‡‡‡‡š_« fH½ wË —U−ýô« lD b¹d¹ UbMF ¨WIDML« t²KFHÐ ÂU‡‡O‡‡I‡‡« Âd‡‡−‡‡L‡‡« lDIÐ W¹«b³« w‡‡ ÂuI¹ jI sO²MŁ« Ë√ …d‡‡−‡‡ý  UN−« „dײð r ÊS‡‡ kŠö¹ r‡‡‡Ë W‡‡ËR‡‡‡‡L‡‡« Ë√ …œUC  «¡«d‡‡ł≈ Í√ ¡UCIUÐ dýUÐ  UIOI×ð —U‡‡‡−‡‡‡ý_« W‡‡O‡‡I‡‡Ð v‡‡‡K‡‡‡Ž w d‡‡‡L‡‡‡²‡‡‡Ý«Ë Èd‡‡‡‡‡‡š_« ‰U³« T½U¼ ÎUM¾LD t²KF Ë√ t‡‡ÒK‡ « s‡‡ ·u‡‡‡š ÊËœ X׳ √ v²Š œU³F« s WIDMLUÐ WUF« WH —_« —U−ý_« s ÎUULð W¹—UŽ Æ …dC «Ë ‫ﺣﻤﺰة‬

‫ ﺟﻤﺎل اﻟﺘﺮﻫﻮﻧﻲ‬. ‫رﺳﻮم‬

‫ﻳﺴﺮﻗﻮن ﻣﺤﻞ ﻣﺠﻮﻫﺮات ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻣﻮاﻃﻨﺔ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮﻳﻂ »ﻟﺼﻮص ﻟﻜﻦ ﻇﺮﻓﺎء« أﻧﻘﺬﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ ﻟﺺ‬

WIDM w‡‡ WO²¹u ‰eM W‡‡Ð— X−½ Ø W¹dO¼UL−« qšœ UbMŽ q²IUÐ U¼œb¼ Ê√ bFÐ h WC³ s WÞU½dž XGKÐ«Ë UNHMÐ u−M² åtðœËU¼ ò UbMŽ W dK UNeM ƉeML« ×Uš ÊU Íc« UNłË“ qKð UbMŽ hK« Ê√ WO²¹uJ« sÞu« …b¹dł d–Ë s ‰U‡ Ì ‡š t½QРΫbI²F WÞU½dž WIDM ‰“UM b‡‡Š√ v‡‡≈ rÒ ¼Ë WO³¼–  UžuB vKŽ vu²Ý« Ê√ bFÐË ÊUJ« ÎUMOJÝ dNýQ tU√ nIð ‰eML« WÐdÐ ¡włu ÃËd UÐ  u Í√ UNMŽ —b Ê≈ UNÐ È–_« ‚U×SÐ U¼œb¼Ë UNNłuÐ v²Š hK« VCž ’UB²« w X×−½ WMÞ«uL« sJ q−Ý Íc‡‡« UNłË“ ⁄ö‡‡Ð« v‡‡≈ XŽ—UÝË È–√ UN³OB¹ô Æ  U O³OKB« dH w W dÝ WOC

«u dÝË W œdGUÐ dONý «d¼u− q× v≈ ’uB qKð Ø W¹dO¼UL−« ¨WKDF« Âu¹ «ËdE²½« ’uBK« ÊQÐ ÂuO« ÍdBL« …b¹dł  d–Ë ¨tðU¹u²× ¨UNMŽ wzUÐdNJ« —UO²« qB ÊËœ q×LUÐ W U « ¡UÐdNJ« `OðUH WŠu «uŽe½Ë lOLł W dÐ «uU Ë ¨q×L« v≈ tM «uKKðË jzU׫ s ¡eł dJÐ «uU Ë ÆtKš«œ …œułuL« WO³¼c«  ôuGAL« W dÝ sŽ mKÐ√ W œdG« w  «d¼u− q× VŠU Ê√  U¹dײ« XHAË W dÝ nA²« t½≈ ⁄ö³« w ‰U Ë ¨q×L« WO³¼c«  ôuGAL« s …dO³  UOL q×LUÐ ÷dF« WNł«Ë qš«œ W{ËdFL« —UOŽ WO³¼–  ôuGA sŽ …—U³Ž w¼Ë ‰UJý_«Ë Ÿ«u½_« WHK² 18 —UOŽË 21  ôuGAL« iFÐ W dÝ v≈ WU{ùUÐ q×L« WM¹e Ð d¦Ž sOŠ w WOCH«  ôuGAL« s  U‡‡«d‡‡ł uKO 7 vKŽ s ’uBK« sJL²¹ r w²« WO³¼c« Ê√ ‰ËR‡‡‡‡‡‡ —b‡‡B‡‡ Õd‡‡‡‡ Ë U‡‡N‡‡²‡‡ d‡‡Ý WI¹dÞ vKŽ rN²L¹dł «ËcH½ ’uBK« Æå¡Udþ sJ ’uBò j¹dý

‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ‬ ¨sOdD« W½U−² WœUF w¼ ¨WMÞ«uL« oOI×ðË WOÐd²« U½uJ sOÐ U×{«Ë UÞU³ð—« „UM¼ Ê√ –≈ w¼ WO¾O³« WOÐd²U WMÞ«uL«  U½uJ sOÐË ¨WO¾O³« WLEM WOKLŽ UN½_ W«b²L« WOLM²« qł√ s WOÐdð rNH W“ö«  «—UNL«Ë  U¼U−ðô«Ë rOI« s¹uJ² tð—UCŠË ÊU½ù« jÐdð w²« …bIFL«  U öF« WKB²L« W³ÝUML«  «—«dI« –U ð« qł√ s ¨W¾O³UÐ vKŽ WOÐd²« ULMOÐ ¨ UNðöJA qŠË W¾O³« WOŽuMÐ WOŽUL²łô« W¾AM²UÐ ÂuIð w²« WOÐd²« w¼ WMÞ«uL« ∆œU‡‡³‡‡L‡‡«Ë r‡‡O‡‡I‡‡« i‡‡F‡‡Ð w‡‡M‡‡³‡‡ðË q¦Lð ‰ö‡‡‡š s‡‡ ¨WMÞ«uL« ÂuNHL WOdFL«Ë WO½u½UI«Ë WOÝUO« s¹dšüUÐ tðU öŽË œdH«  UOuKÝ w fJFM² `³B¹ «cNÐË ©sÞu«® „d²AL« ÂUF« ¡UCH« qš«œ WOÐd²« sOÐË WO¾O³« WOÐd²« sOÐ oOŁË ◊U³ð—« „UM¼ ŸËdAL«  UIKDM v≈ UMFł— U «–S ¨WMÞ«uLK nA²JMÝ ¨ÎUOUŠ bL−L« WO¾O³« WOÐd²K wMÞu« WOÐd²« sOÐ „d²AL« jЫd« u¼ ŸËdAL« «c¼ Ê√ q rłd²ð w²« WOü« u¼Ë WMÞ«uLK WOÐd²«Ë W¾O³« n uð sŽ v{UG²½ q¼ o³D wKF l «Ë v≈ UNM Â√ ¨W¹œUË W¹—«œ≈  «—U³²Žô ÁbOL−ðË ŸËdAL« «c¼ WLO bOF½ UMKF b¹bł s tKOFHð w dOJH²« bOF½ rNÝUŠSÐ wIðd½Ë ¨UMUHÞ√ ”uH½ w WMÞ«uL« Æ qOL−« sÞu« WF— u×½

WO¾OÐË öOLł UMÞË UMUHÞ_ du½ Ê√ U‡‡½œ—√ «–≈ ÈbF²¹ Z‡‡U‡‡½d‡‡Ð v‡‡‡≈ ÃU‡‡²‡‡×‡‡½ U‡‡M‡‡½S‡‡ ¨ÎU‡O‡‡K‡‡F‡‡ W‡‡M‡‡¬ UF¹dA²« l{Ë vKŽ bL²FL« ÍbOKI²« jOD ²«  UNOłu²«Ë  ULOLF²«Ë `z«uK« —«b ≈Ë sO½«uI«Ë v≈ qB½ s‡‡ U‡‡¼b‡‡ŠË UNÐ UM½_  UO−Oð«d²Ýô«Ë «b² qLFÐ ô≈ ·«b‡‡‡¼_« oI×½ s‡‡Ë ¨vG²³L« s WFÐU½ WO¾OÐ WOÐdð UMzUMÐ√ WOÐdð ·bN²¹ WdFL«Ë wŽu« ‰u×ð w²« WOIOI׫ WMÞ«uL« WOMÞuU ¨WMÞ«uË WOu¾Ë ‚öš√ v≈ „uK«Ë lL²−L«Ë ÷—ú ¡UL²½ôUÐ ‚«— —uFý WMÞ«uL«Ë ‰Už u‡‡¼ U‡‡ q‡‡ ‰c‡‡³‡‡Ð «e‡‡²‡‡«Ë ¨t‡‡O‡‡ gOF½ Íc‡‡‡« œ«bF²Ý« w¼Ë ¨÷dF«Ë ÷—_« sŽ ŸUbK fOH½Ë ô «cNÐ w¼Ë ¨sÞu« «cN qOLł u¼ U q r¹bI² s oKDMð w²« WO¾O³« WOÐd²« sŽ ‰UŠ ÍQÐ nK² ð ”dž w qOLł »uKÝ√ U¼—U³²ŽUÐ tH½ —uFA« ¨UMUHÞ√ Ê«błË w ÊuJ«Ë sÞu«Ë ÷—_« W³× ÃU²×ð WO¾O³« WOÐd²«Ë WMÞ«uLK WOÐd²« s q sJË ô –≈ ¨UN²OLMðË UNÝdž VOUÝ√ w dE½ …œUŽ≈ v≈ ¡UIð—ô« v≈ vF½ Ê√ ÊËœ sÞu« V×½ Ê√ wHJ¹ WO¾O³« WOÐd²« WOL¼√ “d³ð UM¼ sË ¨vKF« v≈ tÐ t²¾OÐ V×¹ Íc‡‡« ÊU½ùU WMÞ«uL« oOI×ð w Æt½Ëœ l«b¹Ë tMÞË oAF¹ ÊU½≈ u¼ ¨UNOKŽ kU×¹Ë WO¾O³« WOÐd²« sOÐ WLzUI« WœUFL« Ác‡‡¼ Ê≈

ťŮsũ“`

‫ﺳﻜﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ‬ samaberka@yahoo#com

الجماهيرية  

فلاىسفىقسفىت

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you