Page 1

‫ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﺞ‬

ÊUH�u��« f�U� ‰UL� l�“u�� W�UF�« WM�K�« uC� WOMJ��« qz«b��« hOB��Ë

W?? ?O?�U??J�ù« W??K?JA*« 5F�«dLK� WO�uO�« ö�UF*« ÆrJO� tK�« „—U�Ë U??�d??O? �√Ë X??�u??J? �« t??K??�« k??H? � ÁËdJ� q� s� UN�F�Ë www.alsuwaifan.com jamalalsuwaifan@hotmail.com

45

‰öG��ô WO�F� V�UD� „UM� Ê« UL� ¨…d?? �b?? �« q?? ??�«œ W??M? L? �? *« w?? ? ??{«—ô« WO�—U)« o�UM*« s� WK�b� o�UML� v�� U0— q�u� X�Ë v�« ÃU�% w��« ¨w�UJ�ô« ‰öG��ö� …e�U� ÊuJ� 5K�UF�« lOL� dJA� ¨W�UNM�« w??�Ë WOMJ��« W�U�dK� W�UF�« W��R*« w� “U??$« W??�d??�Ë q??�U??F?�?�« s??�?� v??K?�

r??�√ s?? � ¨W??O??�U??J??�ù« W??K? J? A? *« b??F? � q�I� »U??� q� UNO�UF� w��« q�UA*« —«dI��ö� p�–Ë ¨WO�Ëe�« …UO(« vK� Íc??�« dO�J�« b??N?'« q??F?�Ë ¨Íd?? ?�ô« W�U�dK� W??�U??F? �« W??�? �R??*« t??� Âu??I? � d��« dO�u� vK� `{«Ë qO�œ ¨WOMJ��« W�U�dK� WBB�*« w??{«—ô« s� r� «—«“Ë l� ÊËUF��U� WU� ¨WOMJ��« ÆUN�U��R�Ë W�Ëb�« vK� 5??K? �? I? *« 5??M??�«u??*« Õd??H? � U???�Ë ¨—UO� s� d��« rN�U�« Ê« ¨hOB���«  uO��« „UM�Ë WOMJ��« rzU�I�« „UMN� WU� oIA�« ÂUE� UC�«Ë ¨WO�uJ(« UL� «d??�R??� XLL w��« l�—UA*U� W�U� dO�u� u??� ¨—b??B? �« ZK�� U??� Ê« W�UF�« o??�«d??*«Ë WO�U�ô«  U??�b??)« ¨WOMJ��« o�UM*« q??�√ UN�U��� w��« WOM��« s??� ¡U??N? �? �ô« v?? �« W??�U??{ôU??� ¨W??O?M?J?�?�« w?? ? {«—ô« p??K?�?� W??O?�?�?�?�« dO�u� —«d??I?�« »U�« s� »uKD*«Ë UNJK9 w��« ¡UCH�« w{«—ô« s� d��«  U�KD�« œb??� …œU??�e??� W�—UI� ¨W??�Ëb??�« n�« 5�UL��« “ËU��� w��« WO�UJ�ô« aOA�« œu?? �Ë q??F?�Ë ¨w??�U??J?�« VK� …—«“Ë ”√— vK� ÕU�B�« bNH�« bL�√ w� dO�J�« d�ô« t� ÊuJO� ¨ÊUJ�ô« WKJA*« t�«u� w��« »UFB�« q� qO�c� ÆWO�UJ�ô«

ÊU?? ? ? ?J�ù«

1-Min al fareej49feb.indd 1

3/6/11 1:53:49 PM

1-45  

45 jamalalsuwaifan@hotmail.com ‫اﻟﻔﺮﻳﺞ‬ ‫ﻣﻦ‬ 5F�«dLK� WO�uO�« ö�UF*« ÆrJO� tK�« „—U�Ë U??�d??O??�√Ë X??�u??J??�« t???K???�« k??H??� ÁËdJ� q�...