Page 1

‫ﻛﺘﺐ ﺟﺪﻳﺪة‬

‫ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻮﺿﻲ ﻳﻬﺪﻱ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﳌﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬

ÂUF�« d�bLK� t�U�� s� W��� ÈbN� w{uF�«

ÆÁd�bI�Ë ÁdJ� s� bI� ¨W�uJ(« ¡UC�√ —Ëœ WOL�_ …œU��« ¡UL�√ Î UC�√ »U�J�« qL� l�d� ‰Ë√ »U??�? J? �« «c??� d��F�Ë …œU��«Ë ¡«—“u??�« fK�� ¡U??�ƒ— l�dA��U� Î UIKF�� —bB� wIO�u� ‰ö� ©W�uJ(« ¡UC�√® ¡«—“u??�« b??M? �? �« Íc?? ? ? ?�«Ë w??D? O? D? �? �? �« ©≤∞±∞ ≠ ±π∂≤® Î U? ?�U?? � ¥∏ rO�«d*«Ë 5�«uI�« v�≈ t�U�u���  öOJA��« lOL� w??� WK�L�*«Ë  «– W�—«“u�«  «—«dI�«Ë W�dO�_« V??�?� Âu???O? ?�« v??�??� W?? ? �—«“u?? ? �« ÆWOLM��«Ë jOD���U� WKB�« ¨rN� …—œUB�« W�dO�_« rO�«d*« ÂU?? N? ?� »U?? ? �? ? ?J? ? ?�« q?? ?L? ? � b?? ? ? ?�Ë …dL�*« r??�œu??N?' Î U?1d??J?� p?? �–Ë ¡U??A? �ù« f??K?�?�  U??U??B? �? �«Ë —«d??�≈Ë Í√d?? �« ¡«b?? �≈Ë W?? �«—œ w??� µ∏ ‰ö?? � j??O?D?�?�?�« f??�U??�? �Ë rNO�≈ l�d� w��«  «—«dI�«Ë ozU�u�« ¡UL�√ »U�J�« sLC� UL� ÆÎU? �U??� ÆjOD���« f�U�� s� Ác??� ¡U?? C? ?�√Ë ¡U?? ? �ƒ— …œU?? �? ?�« Ê√ w??{u??F? �« —u??�??�b??�« d??�? �? �«Ë Î «dE�Ë Æ…d�H�« pK� ‰ö� f�U�*«

W��RLK� ÂU??F? �« d??�b??� q??�?I?�?�« ”bMN*« WOMJ��« W�U�dK� W�UF�« ¨t��J0 Ê«“u??H?�« .dJ�«b�� wK� b??L?�?� ÍœU???N? ?�«b???�? ?� —u?? ?�? ? �b?? ?�« jOD���« …—«“Ë qO�Ë w{uF�« Æo�U��« ÍœU??N?�«b??�?� —u??�? �b??�« Èb?? �√ b??�Ë t�U�� s??� W??�?�?� ÂU??F??�« d??�b??L?K?� l�dA��« s??� U??�U??� µ∏ ∫b??�b??'« s� Àb??�?�?� Íc???�«Ë ÆwDOD���« ÂU??� c??M? � w??D?O?D?�?�?�« l??�d??A? �? �« Á«b?? �« U??L? � Æ≤∞±∞ v?? �≈ ±πµ≤ dO�F�K� W�—U�c� U�—œ ÂUF�« d�b*« ÊU?? ? ? ?J�ù« 16

1-kwt tstaid.indd 6

3/6/11 1:04:55 PM


‫ﻛﺘﺐ ﺟﺪﻳﺪة‬ vK� —u??�?�b??�« ÂU??F? �« t???z«b???�«Ë t?? ?�—U?? ?�“ vM�« UL� ¨»U�JK� »U?? ?�? ? J? ? �« v?? ? K? ? ?� s� t??�u??�??�U??�Ë WLO� U�uKF� «—œU� ‰U�� w� t??O? � b?? ?$ U?? ?� bOH� l??�«d??� ¨5?? L? ?�? ?N? ?*« 5??�—«b??�«Ë «c?? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ?� ƉU�*«

s� rN� ¡e??� WO�«dLF�« WOLM��« r{ ÈQ�—« w��«Ë WK�UA�« WOLM��« WO�bMN�« —u??B? �« s??� W�uL�� —u??D? �? �« f??J? F? � w??�??�« …—U?? �? ?�? ?*« ‰ö??� X??�u??J? �« W??�Ëb??� w??�«d??L? F? �« w{U*« X�u� bM� X% Î U�U� µ∏ Æd{U(«Ë ≠ f�_« ≠ «– »U??�? J? �«  U??�u??�?�?� Ê√ U?? 0Ë V??�U??'« f??J? F? � w??�u??�U??� l??�U??� ÊS� ¨jOD���« …eN�_ wF�dA��« ∫r� t�U�u��� s� bOH��� s� Êu�ËR�*«Ë ¡«—“u??�« …œU��« æ ÆW�Ëb�U� ÆW�_« fK�� ¡UC�√ …œU��« æ Æ‚uI(« WOK� W�K� æ ÆW�—«œù« ÂuKF�« WOK� W�K� æ ÆWOLM��«Ë jOD���U� ÊuL�N*« æ WO��—U��« ozU�u�U� ÊuL�N*« æ ÆX�uJ�« W�Ëœ —uD�� d??�b??*« d??J?� …—U??�e??�« ÂU??�? � w??�Ë

w{uF�« ÍœUN�«b�� —u��bK� WO�«c�« …dO��« WIKF�*«Ë W�ËbK� W�UF�« WO�«eO*« s� l�«d�« WKE� X??% X??�U??� W??O?zU??A? �ù« l??�—U??A? *U??� ÆjOD���« …—«“Ë l�dA��« Ê«uMF� ±π∏∏ ÂU� Î U�U�� —b√ æ ≠±πµ±® X??�u??J? �« W?? �Ëb?? � w??D? O? D? �? �? �« s� W??�u??L? �? � œ«b???�S???� ÂU?? ? �Ë ¨©±π∏∏ …—«œù« ‰U??�?� w??� ÀU??�? �_«Ë U??�«—b??�« ÆWK�UF�« ÈuI�«Ë ŸUL��ô«Ë jOD���«Ë WKJO� …œU�ù  «—UA��« œ«b�≈ w� „—U� æ …œU??�≈Ë W�e�d*«  UB�UM*« WM' rOEM�Ë WKJO� …œU??�≈Ë w�dF�« qLF�« WLEM� WKJO� ÆW�dJ�F�«  PAM*« …—«œ≈ rOEM�Ë 17

1-kwt tstaid.indd 7

±π¥± bO�«u� æ dO���U*«Ë ”u??�—u??�U??J? �? �« v??K?� q??B?� æ W??O? �U??L? �? �ô« W?? �b?? )« w?? � Á«—u?? ?�? ? �b?? ?�«Ë ÆWOJ�d�_« …b��*« U�ôu�« s� jOD���«Ë ¨±π∂∑ ÂU� jOD���« fK�0 Î U��U� qL� æ WOLM��«Ë jOD���« ‰U�� w� tKL� dL��«Ë jOD���« …—«“Ë qO�Ë `�« v�� ×b�Ë ÆWOzU/ù« jD�K� ÂUF�« o�M*«Ë œb??� w??� W??O?H?O?�u??�« t??�?H?B?� «u??C? � ÊU?? � æ WO�uJ(«  U??�?O?N?�«  «—«œ≈ f??�U??�?� s??�  «uM� …bF� ÊUJ�û� W�UF�« W�ON�« UNM� »U��« Ê√Ë WU� …“—U??� t��—UA� X�U�Ë

ÊU?? ? ? ?J�ù«

3/6/11 1:05:11 PM

1-16-17  

‫ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﻛﺘﺐ‬ ÊU????????J�ù« 16 ÂUF�« d�bLK� t�U�� s� W��� ÈbN� w{uF�« vK� —u??�??�b??�« ÂU??F??�« t????z«b????�«Ë t????�—U????�“ vM�« UL� ¨...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you