Page 1

‫ﻣﻌﺎرض‬

dA� l�«d�« ÊUJ�ù« ÷dF� `��H� Ê«“uH�«

ÊU?? ? ? ?J�ù« 12

1-fouzan.indd 2

3/6/11 1:13:29 PM


‫ﻣﻌﺎرض‬

13

1-fouzan.indd 3

ÊU?? ? ? ?J�ù«

3/6/11 1:13:37 PM


‫ﻣﻌـــﺎرض‬

÷dF*« `��H� ÂUF�« d�b*«

¡«—“u�« fK�� W��U�� qFH�U� X9 r�b� ’U)« Ÿu{u*« «c� W�«—b� W��R*« Ê« v�« U��ô ¨wM�u�« Z�M*« q�√ s� Z�M*« «c� r�œ w� WO{U� Æt� ÷uNM�« qOFH�� —«dI�« –U��« - t�√ v�« —U�«Ë W�U�d�« W��R� Ê√Ë r�b�« 5�«u� W��� l??�— W??�«—b??� ÂuI� WOMJ��« l�—UA*« s� …œUH��ö� wK;« r�b�« Î U��d� U�cOHM� r�O� w��« …b??�b??'« Ê«dO)« l�—UA� UNMO� s??� w??�?�«Ë ÆŸöD*«Ë Ác� Õd??� r�O� t??�« Ê«“u??H? �« ‰U??�Ë vK� BÆOÆT ? ?�« ÂU??E?M?� l??�—U??A? *« WK�d� w??� w?? �Ë ’U???)« ŸU??D? I? �« ¡UN��« —UE��U�Ë ÕdDK� œ«bF��ô« W??�u??J? (« 5?? � q??�u??L? �? �« Ÿu?? {u?? � lO�U�√ ‰ö??� w??�Ë W??�_« fK��Ë fO�Q� s??� sKFO� WK�I� WKOK� Æq�uL�K� U�d�

ÊuJ� b??�Ë —«d??L?�?�ô« vK� —œU?? �Ë Æw�M�_« Z�M*« s� qC�√ ÕU??�? �? �« V??I? � Ê«“u?? ?H? ? �« ·U?? ? ?{√Ë W�UO� dA� l�«d�« ÊUJ�ô« ÷dF� ÊËRAK� ¡«—“u??�« fK�� fOz— s� ÊËRA� W??�Ëb??�« d??�“Ë W??�œU??B?�?�ô« ÊËR??A?� W??�Ëb??�« d?? ?�“ËË ÊU??J??�ô« b� t??�√ bNH�« b??L?�√ aOA�« WOLM��«

W�UF�« W??�?�R??*« ÂU??� d??�b??� nA� wK� ”b??M? N? *« W??O?M?J?�?�« W??�U??�d??K? � l�d� W��R*« t�u� s??� Ê«“u??H? �« q�UI� w??M? �u??�« Z??�?M?*« r?? �œ W??�?�?� ‰uLF*« W��M�« s� w�M�_« Z�M*« ¨•≤∞ v�« •±∞ WG�U��«Ë Î UO�U� UN� X�� w??K? ;« Z??�?M?*« Ê« v?? �« «d??O?A?� WO�M�_« U��M*« f�UM� t�√ qFH�U�

ÂUF�« d�bLK� ÕdA� ÍeMF�« b�«— ÆÂ

ÊU?? ? ? ?J�ù« 14

1-fouzan.indd 4

3/6/11 1:13:48 PM


‫ﻣﻌـــﺎرض‬

r�œ …œU�“ Âe�F� åWOMJ��« W�U�d�«ò •≤∞ v�≈ wM�u�« Z�M*« q�«d�Ë q�I��*« XO� ¡UM� WOHO�Ë ¨w�U�*« w� WFzUA�« ¡UD�_«Ë ¡UM��« WO��uJ�« 5�bMN*« WOFL� rOI� UL� ÷dF*« —uNL' W�U� «d{U�� «“dO� 5�� ”bMN*« d{U�� YO� ¨XO��« nOOJ� s�Ë W�ËUM*« œuI� s� ÍeMF�« b�«— ”bMN*« d{U�� UL� ¨¡U??M?�?�« w??� W??F?zU??A?�« ¡U??D??�_« s??� l??�—U??A? *« …—«œ« s?? � …d??{U??�??�Ë Íd??�?  U?? ?{— —u?? �? ?�b?? �« U??N? �b??I? � w??�U??�? *« r??O?L?B?� s?? � …d??{U??�??�Ë d{U�� Èd�J�« l�—UA*«Ë WO*UF�« s� œ—UA��— œ—U�dO� —u��b�« UNO� ÆW�œU%ô« UO�U*√

5�bMN*« WOFL� tLOI� Íc�«Ë dA� W�dA�« q�� s??� rOEM�� WO��uJ�« ÷—UF*« rOEM�Ë o�u��K� …b��*« vK� ¡uC�« ¡UI�« v�« UNIEXPO WOCI�« q� w� ’U)« ŸUDI�« —Ëœ U��M*U� n??�d??F? �? �«Ë W??O? �U??J? �ô« ¡U??M? �? �« œ«u?? ? � ‰U?? �? ?� w?? � W??�??�b??(« WOK�uL��«Ë W??O?zU??A?�ô«  U??�b??)«Ë v�« W�U{ôU� ¨ ôËU??I?*« ‰U�� w� WOMJ��« W�U�d�« rO�UH0 WO�u��« Æ¡UM��« w� WFzUA�« ¡UD�_«Ë b�bF�« ÷dF*«  UO�UF� sLC��Ë ‘—ËË  «Ëb??M? �«Ë  «d??{U??;« s??� WO�UJ�ô« WOCI�U� WU)« qLF�«

W??�U??�d??�« l??�—U??A? 0 o??K?F?�?� U??L? O? �Ë b�u� ô t??�« Ê«“u??H?�« ‰U??� ¨WOMJ��« Ê« vML��Ë l�—UA*« pK� w� d�Q� q�uL��« WOC� s� W�uJ(« wN�M� f??O?�Q??� Õd???� w?? � q??�?F?�?�?� w?? � Æ U�dA�« WCH�M*« s??�U??�?*« ’uB�� U??�« - t�√ v�« Ê«“uH�« —U�Q� nO�UJ��« w{U*« fD��√ dN� w� UN�d� W??O?�¬ »U??O? G? � U??N? � b?? ?�√ Âb??I? �? � r?? ?�Ë UN�d� r�O� t�√ v�« Î U��ô ¨q�uL��« q��Ë w�U(« d�L��œ w� Èd�√ …d� ÆÂUF�« W�UN� ŸËdA� WHK� Ê« v�« Ê«“uH�« XH�Ë qB� nO�UJ��« WCH�M*« s�U�*« qB� ULMO� ¨—UM�œ ÊuOK� µ≤∞ v�«  «—UOK� ∂ v�« Ê«dO)« ŸËdA� WHK� Æ—UM�œ ÷dF*« ·«b�√ l??�«d??�« ÊU??J??�ô« ÷d??F? � ·b??N? �Ë

Âö�ô«Ë W�UF�« U�öF�« o�d� 15

1-fouzan.indd 5

ÊU?? ? ? ?J�ù«

3/6/11 1:13:52 PM

1-12-15  
1-12-15  

1-fouzan.indd 2 3/6/11 1:13:29 PM ‫ﻣﻌﺎرض‬ ÊU????????J�ù« 12 ‫ﻣﻌﺎرض‬ 13 ÊU????????J�ù« ÷dF*«`��H�ÂUF�«d�b*« ÊU????????J�ù« 14 ÂUF�«d�bLK�ÕdA�...