Page 1


©

ÆÆÆ5½“U½ XÝ« v³O−Ž —UÖ“Ë—

∑∞ Á—ULý ≠ œUONý t UM¼U

v ¨œd³O U− tÐ «— U v½U ÈUO½œ “Ëd « ÈdAÐ tF Uł “« v¼Ëd?Ö ÈU¼ t½UÝ— —U?³?š« r¼« t X?O½ È“Ë— Æb½«bO/ ¨U¼öÐ s¹d?²Ö—eÐ v½U? “ Æb?ýU³½ v½«d¹Ë Ë —U?²A? Ë @Mł Ê«b??łË t? œu?Ð t-e-“ Ë qO??Ý qO??³?/ “« vF??O? ³Þ ÈU¼ v½«d¹Ë “Ëd « Ë ¨XšU?O —«b?OÐ —U³J¹ ÁU?ÖbMÇd¼ «— Âœd ÁbOЫuš Ë ÁUÖ b¹UÐ ÁUM~OÐ Âœd ÂU?Ž q²/ Ë —Ëdð Ë @Mł qzU UNMð «— l¹U?−? Ë U?¹UMł UÐ t?²?d?Öu?š d?¼Uþ tÐ Ê«b?łË s¹« ÁU~OÐ Æœ—«œ t~½ —«bOÐ a¹—Uð —œ oOL?Ž È« tA¹— ʬ ŸËd?ý Ë ¢—Ëdð¢ tLK bMÇd¼ Êb9 Ë È˛u?-uM?Jð X?d?? ?A? ? O?Ä UÐ Á“Ëd?? ? « v-Ë œ—«œ X¹dAÐ Ë Áb½U?/ VI?? ?Ž tKU?? ?/ s¹« “« r?¼ X¹—Ëd?ð Ë —Ëdð ¨ÈdAÐ œU?? ²? ? H¼ ÈU?? N?-U?? Ý q¹«Ë« “« U?¹u?? Ö® d?? O? ? š« t¼œ bM?Ç vÞ UNMð U?Ð Ë Áœu/ v?/d?ð v½U?? ? ? ½« ÈU?¼ È—ËUM? ÈU?Ä tÐ U?Ä ©ÈœöO

Áb½«— VIŽ tÐ UN-UÝ «— Ëd? Ë rŠ— ¨œuš XdAOÄ tKÄd¼ vÐ ¨d?³M?OÐ «bš “« vNU?Mý« U¹ hM?ý t vzU?ł Uð ÆXÝ« d?OE½ È« tF?łU ¨rŠd?OÐ X¹UN½ vÐ Uð Ë Ê«b?łË vÐ ¨tHÞUŽ ÆbMM¹dUO «— UJ¹d ¬ —œ d³ U²áÝ ÁU È—UJЫdš tŁœUŠ tÐ U¹ Ë œd? œËœ Á—U³J¹ tÐ «— ÁUM?~OÐ dH½ Ê«—«e¼ t? tF?/«Ë s¹« UÐ Ë Ê«u??O? Š “« dð XÄ Âœ¬ p¹ “« ¨œd?Ð —«Ë¬ sð Ê«—«e¼ d¹“ —œ t? XÝ« Áb¹œd?Ö výU½ vA?ŠË Ë dÐdÐ v¼Ëd?Ö v½U³O²AÄ Æb½—«œ v½UAš—œ tIÐUÝ Ë q¹uÞ b¹ t½«—UJ²¹UMł ‰ULŽ« s¹« —œ tÇ t «— dN U¹—¬ ÁUAM¼U?ý  dC×OKŽ« bM XLŠ— «bš tÐ U¼—UÐ XÐdž —œ  d−?¼ ÂU¹« —œ tÇ Ë »öI½« “« q³/ Ê«—Ëœ  U½U¹d?ł tÐ t??łuð ÂËe- Ë ¨v½U?N?ł r¹—Ëd?ð tK¾?? dDš Æb½œuÐ Áœd Á—Uý« ÊU²½UG« —œ ÁbM¹¬ Ë Ÿu/Ë ‰UŠ—œ e?O½ Ë UJ¹d?? ¬ Áb?ý —U?O?A¼ t?ÖU½ tÐ Ê«d?³?¼— t? X?O½ vJý l¹U?? ?/Ë —œ Ê«d?¹« Èb?? O?K g?I½ ¨Ê¬ X?¹—Ëdðb?? ?{ ·ö²Ž« Ê«bMâ½ È« ÁbM¹¬ —œ Ë t?²?d~½ Áb¹œU½ «— vKK*« 5Ð t½«—UJЫdš t¹uBð eO½ «— —ËdÄ X¹—Ëdð .˛— s¹« UÐ œu?š »UŠ —Ëœ Æœu/ bM¼«uš ÁUM~OÐ XK? gI½ v½U?Nł È“U??UÄ s¹« —œ rN? tK¾?? UNMð Ê«œU½ b½u?š¬ v²A? È—U +«b?½ Ê«d³?ł b¹U³½ t? XÝ« Ê«d¹« œËd?O Ë t?²— ÊU?²½U?G?« XK dÝ dÐ t? t⽬ Ë œ“«œd?áÐ «— Ê«—«b?? œd?? Ý vB??M? ?ý ÈU??NÐU??? ?Š t¹u??B?ð Èu~-« b‡‡‡¹U³½ ÆœœdÖ rNUM² p-U2 ÈU¼œ˛« ÈœuÐU½ È«d?Ð t? bM?½«bÐ b¹UÐ g½U??²?Ýb??L¼ Ë UJ¹d ¬ s¹« Ë œd?? œu?ÐU½ t??L? −? ?L? ł “« «d½¬ b¹U?Ð ÊU??N? ł “« r¹—Ëdð s¹« t?-U?? Ý s¹bMÇ œd?JKL?? Ž v?Ý—dÐ UÐ b¹U?Ð t?? XÝ« ÈeOÇ vz«b??š Uð œd??O? Ö ÂU??$« Áb??ý »U??? Š Ë o?O? /œ —uDÐ Ë UN²-Ëœ ÆœuA½ t²M¹— v¼UM~OÐ Êuš s¹« “« gOÐ ÁœdJ½ ÂU¹« —œ q?Oz«d?? Ý« X-Ëœ X/Ë t?? ł—U?? š d?¹“Ë ”dÄ ÊuFLOý `K?N ÈU?? ?N? ? ²? ? ? ? A½ “« vJ?¹ —œ 5Ы— Ê«Ë—œU?? ?ý È—«b U “ ÂU½ p?¹ r?¹—Ëdð s?¹« ¢ ∫ t?? ? œu?Ð Áœd?? ? Âö?? ? Ž« t½UO —ËUš v ö??Ý« È—u??N?L? ł ʬ Ë 5F?? v½U??A½ p¹ Ë œ—«œ hMA

Æ¢fÐ Ë XÝ« Ê«d¹«

≤±≤π Á—ULý —uA —«“Ë t½«ËdÄ È“U×MÄ ‰UL ∫‰u¾ d¹b Ë dOÐœdÝ qOz«dÝ« Ê«—U~½d³š Ë Ê«dOÐœdÝ t¹œU%« uCŽ ∞µ∏≠≥∂≥¥π± ¨∞µ≤≠∏∞π∂∏∏ ∫sHKÄ µµ∏∂π∏π ∫fJØsHKð

µ∏±±≤ Êu-uš ±≤≥¥ v²Ä ‚ËbMN ¿¿¿¿ ∑∞

ÔÂÈÏ‚ ≠ „‡È‰˘

≤±≤π ÆÒÓ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÔÂÈ˘¯ χÓÎ ÈÒÁÙ ∫È˘‡¯ ͯÂÚ ™ ˙«˜Ù‰ «˜ ÈÒÁÙ ∫Ï¢ÂÓ

∞≥≠µµ∏∂π∏π ÆÒ˜ÙØÏË ∞µ∏≠≥∂≥¥π± ¨∞µ±≠≤∞∏∏µ∞ ∫ÔÂÙ‡ÏÙ µ∏±±≤ ÔÂÏÂÁ ±≤≥¥ Æ„Æ˙

web. address: ©Ë¯Ëȇ·

ÂÈ˙·Â˙ή X½d²M¹« X¹UÝ www.shahyad.cjb.net e-mail: ©È¯˘χ ¯‡Â„® vJO½Ëd²J-« XÄ

kamalp55@yahoo.com ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ÔÎÂ˙ ÏÚ ˙ȇ¯Á‡ ˙ίÚÓ‰ Ôȇ

˙ÂÚ„ÂÓ‰ Ï˘ ÈÙ¯‚ ·ÂˆÈÚ ÏÚ ˙ÂÈÂÎʉ ÏÎ ˙ίÚÓÏ ˙¯ÂÓ˘

býU³O/ Ád¹b UO¼ U‡‡Ð ×b‡M ÈUNONÖ¬ 7 rOEMð XO-u¾ £ bý b¼«uM½ ÁœU²Ýd fÄ ÊUA¹«dÐ ÊUÖbM½«uš “« ÁbOÝ— V-UD £ «— œuš ÁbOÝ—  ôUI Êœd ÁUðu Ë pŠ ¨ÕöN«—œ œUONý £ Æb½«bO “U−

q‡‡‡‡O-œ ʬ ÛU‡‡‡Ç Ë Áœu‡‡Ð ÁbM¹u½ ÁbOIŽ UÎ dN Áœ—«Ë ôUI £ ÆbýU³O/ tK− ÈuÝ“« ‘bOzUðdÐ XOM « ¨v/öš« ‰uN« UÐ t v³-UD Ë  ôUI ÛUÇ “« œUONý £ býU³O —ËcF ¨b½—«œ  d¹UG v‡K lUM Ë vŠ«dÞ “« ÁœUH²Ý« Ë váuðu ¨bOKIð ¨dO¦Jð ¨ÛUÇ oŠ£ ÊUÖbM¼œ vNÖ¬ È«dÐ v²Š tK− d²œ“« v³² Á“Uł« ÊËbÐ UNONÖ¬ ÆbýU³O ŸuM2 XÝ« “U− œUONý d– U‡‡‡Ð  ôUI “« ÁœUH²Ý« £ UNONÖ¬ Ë ÁbOÝ— V‡‡‡-UD ÛU‡‡Ç Ë »UM‡²½« —œ œUONý £ ÆXÝ« “U−

ÁbA½ d– ʬ ÁbM²Ýd v½UA½ U¹ Ë ÂU½ t ÁbOÝ— V-UD ÛUÇ “« £ Æb½U b¼«uš ÿuH× ÁbM²Ýd ÂU½ bOýUÐ q¹U dÖ«Æ.—ËcF

∫œUONý tK− ÊU/uЬ j¹«dý qš«œ —œ œU?? ?O? ?N? ?ý t?¹d?? A?½ Á—U?? L? ?ý ±≤ „«d?? ?²? ?ý« ÈUNÐ “« ×U??š rO?? I? ÊU??O½«d¹« È«d?Ð Ë qJý ±∞∞ ¨qOz«dÝ« «— mK³? s¹« b??O½«u?²?O? U?L?ý Æb??ýU?³?O? —ôœ ≥∞ qOz«dÝ« tÐ ©u?? vÝU??×M?Ä t??łË —œ® pÇ U¹ Ë Èb?? I½ —uBÐ ©Êu-u??š ±≤≥¥ v²??Ä ‚ËbM?N® tK−?? v²??Ä ‚ËbMN ”—œ¬ ¨qO? U?? ¨ÂU½ ʬ UÐ Á«d?L¼ U??L?²?Š Ë t??²?ý«œ ‰UÝ—« ÆbOzU/ tLOL{ eO½ «— œuš sHKð Á—ULý Ë oO/œ 4

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


ÊUL¼ UÐ ÁUýU{—ÆXý«œ @Mł dÝ ÁUýU{— Ë ÊU?O«dÞ« tÐ t?łuð tJM¹« ÊËbÐ VC?ž ‰UŠ gO?Ä d?? ?ýU?? ?³? ? ⁄U?Ð ·dD?Ð b¹U?? ?L?MÐ Âœd

p¹ t?? ? œu?Ð Áb?? O? ? Ýd½ ⁄U?Ð —bÐ “u?M¼ ¨b UO

“«ËdÄ «u?¼ “« XÝ«d?J¹ ¯—e?Ð ÈËU?? ?Ö —u³½“ Æœu/ ÁU?? ýU??{— t??I¹ q?š«œ «— ‘œu??š ÊUM X/U?Þ —u?? ³½“ ‘“u?? Ý Ë ‘e?? Ö dŁ« ÊUNÖU½ ÈU??ł t?? b??O½U??L? ?N? Ë« tÐ Ë ‚UÞ «— ÁUýU{— —œ —u?³½“ ÆX?O½ v?zUM²?Ž« vÐ Ë Èœd½uš Ë b?¹e?? ? Ö «— Ë« Êœd?? ? ?Ö ÈU?? ? ?ł Ëœ l/u?? ? ? s¹« ‰U??L? UÐ «— ‘« t??I¹ Áœ—ËU?O?½ X/UÞ ÁUýU{— t r¼ fMłb?Ð —u³½“ Ë œu/ “UÐ Èœd½uš t??I¹ “« ÊUM “«ËdÄ œu?Ð Áœd? «b??OÄ —«d?? ÈUł ÊU?? ²? ? š—œ qš«œ —œ Ë Áb?? ¬ ÊËd?? ?OÐ ÁUýU{— s¹« —œ U?¼—U?? ÂU?9 t?? U?? ?$¬ “« Æb?? ý b¹bÄU½ vB??M? ý d?²? œ œuÐ t½Ë—«Ë Ë f?JŽdÐ dHÝ Ë— ÿU( s¹« “« Æœu³½ g¼«dL¼ r¼ ÁUýU{— —œ ÈbÝ« Âu?Šd Á«dL¼ t? È—U³š« d?²œ tÐ ∫XHÖ Áœu/ b½œuÐ Ë« ÈuKł øÈ—«b½ Á«dL¼ vz«Ëœ ≠ ∫XHÖ d²œ b?O?zU? d?HÐ Á“U??ł« t?ŽU??-« v-Ë ÊUÐd?/ d??O?š ≠ ÆrMJO d{UŠ ÈU¼Ë—«œ Ë t??²? — t??LJ?×? tÐ «—u?? fá??Ý Ë ÁU?? ? ?ýU?? ? ?{— b?? ? L?M¹« ‰u?Þ —œ œ—ˬ «— “ô s¹d?? ?²JÇu?? ? v-Ë XšU?? ? ? O? ? Ë XšuO

Ë œuÐ Áb?A?½ «b?OÄ Ë« t?U?O? / Ë ‰U?Š —œ ÈdOOGð kHŠ «— v~AO?L¼ Ë ÈœUŽ Èœd½uš ÊUL¼ d?? ?²? ? ?œ tJ?O? ? ²? ? ?/Ë b?? ?FÐ t?E×?KJ?¹ ÆœuÐ Áœd Ë ”d??á? ?L? tÐ ŸËd??ý œuÐ Áb?? O? Ý— È—U³š« bFÐ t×HN —œ tOIÐ

ÈuKNÄ ÁUýU{— “« vð«d‡ÞUš vM¹—Uð V² Ë vÝUOÝ ‰Uł— ¨ UŽu³D “« qI½ tÐ v½U²ÝuÐ Æ» ∫ÁbMM tONð

ÊU1d tÐ dHÝ ÁdÞUš

œuÐ Áb??O?Ýd½ tJK? tÐ “uM¼ v-Ë ·d??O? tJK v¼U?O?Ý nO?¦? Ë ¯—eÐ ËU?Ö tÇu? p¹ “« t —UÇœ dNý uJÝ “« tJM¹« q¦ Ë Áb ¬ ÊËdOÐ Êœ—ˬ—œ «b??N tÐ ŸËd?? ý b??ýUÐ Áb??ý vðdOŠ jÝË “« «— ËU?? ?Ö Ë b?½b?? ?O? ?Ý— U?ð t?? ?²? ? ³-« Ë œd œuÐ Áb?? ?ý aKð ÁU?? ?ý  U?? /Ë« b½œd?Ð —bÐ ÊUÐUOš Ë ÈœU?? Ž Èœd???½u??š t?? ²? Ýu?? OÄ Ë« œu?? š v-Ë œu?/«Ë ÊU?M?Ç Ë œu?/ k?H? ? ? ? ?Š «— ‘« v~AOL¼ “U?Ð ÆXÝ« Áb?¹b?½ «— ÁdE?M? s¹« t?? ? ? œdJO

ôUÐ ÊUÐU?Oš “« —U?³M¹« bM²?— gOÄ tJK XLÐ Áb? ¬ tJK ·dDÐ ÊUM u?Žu?Ž ¯—eÐ @Ý Ëœ ÁU?ý —UÐ s¹« t? b½u?ý tJK qš«œ bM²Ý«uMO

⁄UÐ ·d?DÐ t?? ?²? ?A? ? ÖdÐ «—u?? v?MKð U?? ?/Ë« UÐ ·œU?Bð U?¹ d¹b?Ið “Ëd½¬ U¹u??Ö Æb? ¬  dýU³

UÐ ¨b¹—«cÖ Ê¬ dÐ bO¼«uM?O t vLÝ« d¼ U¹ Ë

5 —«e?¼ sA?? ł È«dÐ ÁU?? ýU?? {— tJ?O-U?? Ý —œ ʬ b¹b?? ?ł ÁU~? «—¬ ÕU?? ?²? ?²? ? « Ë vÝËœd?? ? ‰UÝ “ËdJ¹ ¨œd?? d?U??? b?N? A0 ¯—eÐ dŽUý Ë œUЬ Áœ t? ÊU1d?HÐ ¨ÈbÝ« Âu?Šd? ‚UHðUÐ «d½¬ vNUB²?š« „ö « s¹—u U Ë œuÐ vÖ—eÐ Xd??Š b?½œuÐ Áœd?? œUЬ Ë Áb?¹d??š ÁU??ý È«dÐ Ë dÝ —Ëœ “« t œuÐ Áœ XŽUÝ œËbŠ —œ Æœd “«dЫ ÊU??O? —œ ÁU??ý Ë Áb?ý «b??OÄ U¼ 5ýU?? tK ÈuKł b??ý œ—«Ë Âœd? Êœ“ n Ë  UÝUŠ« b¹œ“U??³Ð ŸËd??ý Ë Áb??ý œU??OÄ 5ýU?? “« ⁄UÐ —œ Æœu/ ÊU?¹u?? ? ł g½«œ U?? ? Nu?? ? B? ? ?M? ? ? Ë Âœd

Ë X?ý«œ ÈœU?¹“ t?? ? ? ?łu?ð d?? ? ? ? « s?¹U?Ð ÁUýU{— d?²? œ œu/ vÝ—«Ë »u?š «— t?L?¼ tJM¹« “« fÄ —œ È—«b?? ? ? ?N?Ð f?Oz— ÆX?Ý«u?? ? ? ?š «— È—«bNÐ t?? œuÐ È—U?? ³? š« tK-«b??³? Ž d?? ²? œ ÈU??/¬ l/u/¬ —u??C? ?Š —œ «—«œ« ÈU??ÝË— Ëe?? ł r¼ ÊUA¹« Ë Áb?? ý vd??F? ? «—u?? b?½œuÐ ÁœU??²? ?¹« t½UuK

Ë ÷«d? « l?{Ë “« ‰«u?¾? Ý ‰u?G? A? ÁUýU{— Æb?ý v?²Ð—U?I? ÷«d? « U??Nu?B? M? ʬ Ÿ«u½« Á—UÐËœ Ë Áœ«œ «— t “ô ÈUNЫuł È—U³š« d²œ Ë Ê¬ v?-U?? ? Ý—« —«b?? ? I? ? ? Ë U¼Ë—«œ “d?Þ “« ÁUý XM?ð Áœ ÊU??²? ?Ý—U?? L? ?OÐ p¹ g¹U?? A? ?Ö tNöš Ë Áœu/ È—U?? ³? ?š« d?? ²? ?œ UÐ vð«d?? «c?? vЫuš ·d?DÐ ÁU?? ? ýU?? ? ?{— Æœu/ Êœ“ Âb?? ? / t?Ð ŸËdý

ÁdD/ p¹ v²Š ·öð« Á“Uł« t XÝ« È—uÞ U —uA Èuł Ë vFO³Þ l{Ë ¿ Æb¼bO/ «— »¬ Æb½U0 qNUŠ vÐ b¹U³½ U¼œ«bF²Ý« “« XL/ êO¼ ¨—uA È“UÝu½ qN« È«dł« —œ ¿ ©±≥¥∂ ÁU dN ±¥ ≠ ÁUAM¼U® X½«uð Ê«d¹« t? œuÐ s¹« Xý«œdЗœ Ê«d¹« b?O?H?Ý »ö?I½« t È« t?−?O?²½ s¹d?²L?N? ™ gOÄ —œ vK q?I?²?? ö? U? XÝU?O?Ý p¹ œu?š t?I?Š `-U?B? Ë lUM ”U?Ý« dÐ UdN ÆbýUР«uð d~¹œ qK tOK ‚uIŠ tР«d²Š« UÐ ‰UŠ 5Ž —œ t œdOÖ ©bOHÝ »öI« »U² “«® —«d/dÐ XÝU ·b¼ s¹dð vÝUÝ« t «— vŽUL²ł« X-«bŽ ¨v{—« UŠöN« ™ ÊUJ « d?¦?«b?Š tÐ ÊU½U?I¼œ vÖb½“ t? .—«œ qO? ʬ dÐ t?U?{« v-Ë œd? b¼«uš œuš t½«bML²«dý  U?OŠ tÐ ÈdðôUÐ vÖb½“ `DÝ Ë g¹Uݬ UÐ Ë bM «bOÄ o½Ë— Æb¼œ t «œ« ©±≥¥± dN r¼bH¼ ≠ ÁUAM¼U®

5

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


≤µ Á—ULý tOŽöÞ«

e?? O½ —u?? ³½“ ‘“u?? Ý Ë b?? ý ÂU9 Êœd?? ? ? ?Ö j?I? ? ? ? ? b?¹œd?? ? ? ?Ö lHðd

œuÐ Áb?ý —u?²? È—b?/ ÁUýU{— Ê«Ë«d?? ? VC?? ?ž Ë« t?? ?U?? ?O? ? / “« Ë ÆœuÐ —UJý¬ XŠ«d?? ²? ?Ý« XŽU??Ý b?MÇ “« fÄ tÐ XdŠ —u?²Ýœ «—u ÁUýU{— Âu?? Šd?? tJM?¹« UÐ Ë œ«œ «— bNA

«— V?ý œd?? ? ? g?¼«u?? ? ?š ÈbÝ« bM?Ð d?? ?Ð `³?? ?N Ë Áœd?? ? X U/« U?Ð Ë t?? ? ²? ? ?d¹c?? ? á?½ ÁU?? ? ý ¨b½ËdÐ Ë aK?ð ÁdÞU?? ?š Ë Ê«Ë«d?? VCž U?ð Ë X— ÊU?1d?? ? ? “« È—«uÖU½ œu?Ð Ê«d¹« —œ t?? ? È“Ë— s¹dš¬ t?½ Ë œd?? ? ? ÊU?1d?? ? ? ? œU¹ t?½ d~¹œ Æb ¬ bNA tÐ ÈdHÝ

åvÝËœd/ t½U>ÐU²+ò qOz«dÝ« rOI ÊUO½«d¹« UF-UD Ë g¼ËóÄ ed

Êu-uš © —Uý X¹d® ±≤ uM¹d¹ ÊUÐUOš ∞µ±≠≤∞∏∏µ∞ ∫sHKÄ ∞≥≠µµ∏∂π∏π ∫sHKð ∫V²+ i¹uFð Ë ‘Ëd/ ¿ œ«“U?? ? ? V²?? ? ? “« Èœ«b?? ? F?𠜗«œ dE?½ —œ vÝËœd?? ? ? t½UMÐU² Æœ—«c~Ð ‘Ëd U¹ Ë i¹uFð ÷dF tÐ «— œuš ÁœUH²Ý« Ê«d¹« ÛUÇ  U¹dA½ È«dÐ XÝ«uš—œ ¿ tÐ ¨œuš vðUŽu?³D uOý—¬ qOLJ?ð XNł vÝËœd t½UMÐU² “« q?³? ? ? ? / Ê«—Ëœ “« t?Ç Ê«d?¹« ÛU?Ç ÊU?Г v?Ý—U?? ? ? ?  U¹dA½ Æœ—«œ Âd³ “UO½ ʬ “« fÄ ÈUN-UÝ tÇ Ë »öI½« ∫Ábý «b¼« ÈUNJL+ s¹dš¬ ¿ vÝËœd t½UMÐU² tÐ q¹– ÈUNJL t²ýcÖ ÁU vÞ UNMð ∫XÝ« Ábý ¡«b¼« »U² bKł ≥ »U² bKł ± »U² bKł ∑ »U² bKł±≤

ÁUýU{— «dÞUš tOIÐ ÂuKF? t?? ÁU?ýU?{— Ë b?ý «Ë«b

—u?? ? ³½“ ‘“u?? ? Ý v?KO?? ? š bAO

g?? ²? ?¹–« Ë @?? M? ?ð «— Ë« tKNuŠ È«Ë«b?? œdJO?? ‰U??O? š Ë œdJO

tÐ Ë—« X?Ý« vze??ł ÊU?? L¼ d²œ ¨d??²? œ ≠ ∫X?H? Ö Ë Áœu/ d²œ øvMJO È—U r¼“UÐ —u?E?M t?? ? ? ? È—U?? ? ? ?³? ? ? ? š« d²œ Ëœ ·d?? ? ? ? ? ? Š s?¹« “« «— ÁUýU{— t?? X½«b??O? Ë Áb??O?L? N? uKNÄ “uM¼¢ ∫b?¹u~O?? t??U??H- —œ ÁUý ∫œ«œ »«uł ¢œ“uO

ÆÊUÐd/ vKÐ ≠ «Ë«b?? tJ?O? ²? /Ë b??FÐ t?E( p¹ Ë

Ê«d¹« ÂUMÐ

býUÐ vJ+d¼ —U+ t½ v¹uÖ oŠ Ë È—«œU/Ë Á—U?L¼ ¨œuš a¹—Uð sN? È«“«—œ —œ 5 “ Ê«d¹« Xýœ sNÄ —œ t? XÝ« ÁœuÐ —«u?²?Ý« Ë d??O-œ v½«œd? Ë Ê«u½UÐ “« t²ýU³½« vÐ Ë b½œuÐ d{UŠ sNO ÈUN?O~²Hý¬ Ë vÖœU²« Ëd ÁU~½eÐ —U?? b?MÇ d¼ ¨b½« t?? ²? — U?? N? O?½U?? U?? ÐU½ UÐ e?? O? ²? ?Ý tÐ t½UUÐ Ë ÊU?? ? ?ł Ë b?? ? ?O? ? ? Ýd?½ È“Ëd?? ? ?O?Ä tÐ Ê«—Ëôœ s?¹« “« È—UOÐ È«dÐ v½U??ýu??ł t??L? AÇd??Ý ÊU??A½u??š U?? « ¨bM²??šUÐ v²¼ d?Ð d?? ? Ý t½ ÆX?Ý« ÁœuÐ d?~¹œ ÈU?? ? N?¹“Ëd?? ? OÄ ‰U?? ? N?½ È—UOЬ Ë ÊU?? ³? ?ÝUÄ t?½ Ë b½œ—ˬ œËd?? ÊUM?L? ?ýœ Ë ÊU~½U~?OÐ t½U²Ý¬ Æb½bý ÊU œd dÐ r²Ý ÊU³O²AÄ Ê«œd?? ¯—eÐ 5L¼ “« ¢v¹U??³ÞU??³Þ d??³?« v?KŽ¢ ÂU½ b¹ËUł s «œ d?Ð d?? Ý Ë œe½ s1d?¼« XÝœ dÐ t?? Ýu?Ð U?? NM?ð t½ t?? œuÐ Ë XÝUšU?áÐ Ê«d¹« v¹U¼— È«dÐ t½«—Ëôœ t b?OzU½ t½U~OÐ ÆXšU³½Uł œuš b¹ËUł „UšUO½ È«dÐ t½«œd

ʬ „«ËóÄ U « ¨bý ‘u Uš v½«uKNÄ ‘dž Ë« Êbý t²A UÐ êÄ ÊË—«uÐ ÊU½«u?KNÄ ‘d?ž t?? «dÇ ¨b??A½ ‘u? U??š eÖd¼ Êu½U/ s¹« Ë ¨œu?AO/ ‘u Uš ÁU~âO?¼ Ê«dO½« Ë Ê«œd U½ êÄ ÆXÝU 5 “dÝ ÈbЫ Ë U¹UÐ

È«b¼« UÐ È—«“ t-ô dNÇuM ÈU/¬ È«b¼« UÐ „ËœUN qš«— +Uš È«b¼« UÐ Áœ«“u¼UO-« ·dý« +Uš È«b¼« UÐ Æ t-ô +Uš

ÁœuÝd »U² bKł ∑ œ«bFð ÁU s¹« —œ sL{ —œ Æb¹œdÖ Ã—Uš Áœ— “« ¨ÁœUH²Ý« ÊUJ « ÂbŽ XKFÐ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ∫œ«bFð ÎUFLł ÊuMUð t½UMÐU² fOÝUð d³š ÂöŽ« ÂU~M¼ “«

U¹dA½ Ÿu½ ±∂∞ “« gOÐ Ë »U² bKł π∞∏ ÆXÝ« Ábý ȗˬ lLł —uEM s¹bÐ ÊUГ vÝ—U nK²M

YABOYA

œUÐ v «dÖ ‘œU¹ Ë œUý g½«Ë— 5 “ Ê«d¹« v¼UAM¼Uý ÂUE½ œUÐ Áb½“ Ê«d¹« ÁbM¹UÄ

∫tMO“ —œ Ubš ÁbM¼œ tz«—« X½d²M¹« ÈU¼ tJ³ý È“«b½« Á«— Ë VB½ ¿ X½d²M¹« tMO “ —œ vK ‘“u ¬ ¿ v²½d²M¹« ÈU¼ X¹UÝ Ë »Ë  U×HN vŠ«dÞ ¿  UÞU³ð—« Ë  UŽöÞ« ‘d²Ö tÝR ≠ U¹uÐU¹ qOz«dÝ« —œ ÊUO½«d¹« È« t½U¹«—

U Ê«d¹« ÊU “UÝ Ê«d¹« eOšU²Ý— ÊU “UÝ Ê«d¹« È“d/ËdÐ Ë ÊË—œ XO-U½uOÝU½ ÈU¼ËdO½ XÝdÄ Ê«d¹« ÊU½«uł ÊU “UÝ v¼UAM¼Uý ≤µ∂∞ ÁU dOð ≥±

∞µ±≠≤∞∏∏µ∞ ∫sHKÄ ∞≥≠µµ∏∂π∏π ∫sHKð 6

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


vzU «— ”UáÝU½ Âœd U UA>³Ð ≠ «b½Ë«bš Ë XO¦OŠ ¨—U+ ¨XOM« ¨g«—¬ ‰UÝ ≥∑ t+ .œu³½ Ê«œ—b[ «— ÁU/—

ææÈd³š

Êu²Ýºº

∫È—UOL¼ UР×bM —U³š« ©5 “ Ê«d¹« v¼UAM¼Uý ÊU½U³N~½® ≠ Ê«d¹« eOšU²Ý— ÊU “UÝ http://www.r-iran.go.to

b½dOLO ÁœU²J¹« U¼—UMÇ tL¼ Ë e?OÇ tL¼ dO?Ö ÊU³¹dÖ “Ëd? « Ê«d¹« —œ v½«d¹Ë Ë ÈœuÐU½ Ãu

tÐ t?JKÐ Ê«u?? O? ?Š Ë ÊU?? ?½« tÐ t½ „U?M-u¼ ‰u?? ž s?¹« Ë œu?? A? ?O? ? f pA??š UÐ tD?Ы— —œ t? Èd??³? š tÐ ÆbM?JO/ r¼— r¼ —u??A? ÊU¼UOÖ —œ gOÄ Èb?MÇ ¨ÈuKN?Ä ÊUÐU??O? ?š —œ —UMÇ bM? uMð ÊU?? ²? š—œ Êbý ∫bOzU dHÐ tłuð Ábý ÛUÇ Ê«dNð ÛUÇ ÈdNAL¼ t U½“Ë—

Ê«dNð Ê«—UMÇ ”—œË“ ÈdOÄ ÁU??AM¼U??ý XMDK?Ý ÂU¹« g «—¬ Ë `KN ‰U??Ý ≥∑ XOL¼« t?? rOM t?? łuð t?? XÝ« v½œd?? „—œ v²?? /Ë ¨dN U¹—¬ ≥¥≤± “« ¢ ∫b?? ¹u?MO?? d?? A?Ð a¹—Uð —œ ¢X?½«dÐ q¹Ë¢ Ë @M?ł ÊËbРʬ ‰U?? ? Ý ≤∂∏ U?? ?N?Mð ¨d?? ? AÐ a?¹—Uð ‰UÝ Æ¢XÝ« t²ýcÖ Èe¹d½uš œËb?Š —œ UNMð ¨Ê«d¹« d?Oš« t-U?Ý µ∞∞ a¹—Uð ‰uÞ —œ Ë ÁœdÐ d???Ð g½U~¹U??? ?L¼ UÐ @Mł ÊËb?Ð Ê«d¹« ‰U??Ý π∞ —œ Ê«d¹« X?K r?N? ? ?Ý Ê¬ ‰U?? ?Ý ≥∑ b?? ? ʬ “« Ë XÝ« ÆXÝ« ÁœuÐ dN U¹—¬ ÁUAM¼Uý XMDKÝ ÊU “ “« tÇ d¼ t?? «— ”U??á? ÝU½ Âœd?? U?? U??A? ?M? ³Ð ≠ «b½Ë«bš UÐ U? t? v?zU¼ v œd? U½ ’U?B?/ ¨œ—U?³?Ð uð d?N?/ ÊULݬ ¨g «—¬ ‰U?Ý ≥∑ t?? vzU? ÆX??O½ .œd? ÊUL¼UýœUÄ —«Ë«eÝ ¨.œu³?½ Ê«œ—b/ «— ÁU— Ë XO¦?OŠ ¨—U ¨XOM « Æuð rŠ— v²Š ¨rO²O½ eOÇ êO¼ X/UÞ Ê¬ “« t??O?ýU½ ÈU??N?²?³? O?B? Ë XÝ« „U½œ—œ uð dN/ ÈU?N?K½ t? b??ýUÐ vzË—«œ b¹U?ý U??NЫc?Ž s?¹« U? « ¨UÝd U? ÁUO?Ý Xýu½dÝ “« Ë œ“U?Ý UMý¬ dJHð Ë e?O9 UÐ «— vð¬ Æb½dOÖ UNðd³Ž ©d~MÝ®

v-Ë¢ ÊUÐU?O?š “« t? v?½«d?U?? Ë ÊU?ÖbM½«— ¨Ê«—c~¼— ÊU?? A¼U~?½ t??²? ?Ý«u?? šU½ ¨bMM?JO?? —u??³? ?Ž Ê«d?? Nð ¢dBŽ t¹U?? ? Ý U?? ?N-U?? ? Ý “« fÄ t?? ? œu?? ?ý v v?¹U¼—U?MÇ tłu²

Áœd rš b/ ÊuM« Ê«d?Nð È«u¼ vUÄ tÐ pL Ë v½UA« sJ-UÐ Ë U?N? UÐ t?³- ÈË— v½«uðU½ Ë v~?²??š b?ý “« Ë v-U?? ?Ý sN?? ? “« —«u?? ?ÖU½ g¹U?/ s¹« U?? ? « ¨b½« Áœ«œ t?K¹ U¼ «“«—œ tÐ Á—«u?? ? L¼ U?? ? 5 “d?? ? Ý —œ Ê«—UM?Ç t?? ? ¨XO½ ÊU?A?²?dÐdÄ Ë 5½“U½ d?L?Ž ÊU½¬ “« È—U?L?ý Ë b½« t²¹“ œuÐ ÊU?Mâ?? ?L?¼ b½« Áb?½U?? ?Ý— r¼ v?~-U?? ?Ý —«e?¼ tÐ v²Š«— vÖb½“ g?OÄ ‰U??Ý t?? `-U??N Áœ«e?? U?? « ‰U??M?N? —UMÇ Ë ‰U?? ? ?×? ? ? —U?? ? ?N?Ç —œ È—UM?Ç Ë œdÐ ÊU?¹UÄ t?Ð «— ‘“«—œ Áb½U?? ÊUMâ?? L¼ Ë t??²? ?¹“ X b?? / 5L¼ t?Ð t?? È—UO²MÐ —u?A? —UM? Ë t?ýu?Ö —œ d~¹œ ‰U?M?N? Ê«—UMÇ Ë XÝ« ÆÆÆU

—U?L?OÐ v½«u?ł ÃË« —œ d?B?Ž v-Ë ÊU?ÐU?O?š ÈU¼—UMÇ U? « «— U?? ?N?½¬ t?? ?A¹— Áœu?-¬ Ë —«u?? ?ÖU½ »¬ v?-u?? ?/ t?Ð Ë b½« Ábý “« l½U? v?½U?L?O? Ý ÈU¼ Á“U?Ý ¨d~¹œ v?-u?/ tÐ Ë Áb½UÝuÄ XÝ« Ábý bOH ÊU?²š—œ s¹« vðUOŠ ÈU¼ tA¹— ‘d²Ö dŁ« dÐ Xš—œ vðU?O?Š ÈU?C? Êbý œËb?? e?O½ všdÐ Ë s¹« q U?? Ž «— U¼Ë— ÁœU?? OÄ v-u?? N« d??O? ?ž È—U?? pOz«“u

ÈU?N-U?Ý ‰uÞ —œ ÊU?²?š—œ s¹« ÆbM½«b?O? ”—œË“ ÈdOÄ “uM?¼ Ë b½« Áœd?? ? X b?? ?š Ê«d?? ?Nð —œ q?½ bM?Ç tÐ “«—œ Ë »«œU?? ?ý Ë e?? ³? ? Ýd?? ?Ý ¨—«b¹UÄ “«—œ ÊU?? ?O-U?? ?Ý bM½«u²O

ÆbMýUÐ gMÐ vÖb½“

ÈôUÐ XO?FL?ł Âu?Ý p¹ ∫XHÖ ÊU?²?Ý« È«dł« 5-u?¾?

UÐ vH??$ Æb?M²??¼ œ«u??Ý r U¹ Ë œ«u??Ý vÐ ÊU??²? Ý« ‰U??Ý ∂ qOÐœ—« ÊU??²? Ý« —œ Èœ«u??Ý vÐ Èb??N—œ ≤∂ Œd½ tÐ Á—Uý« g?¹«e?? ? « Ë vU?? ? «—U?? ? ³? ? ?²? ? ?Ž« ’U?? ? B? ? ?²? ? ?š« —U²Ý«uš v?Ð Œd?½ g?¼U?? ? ? ? ? È«dÐ v?²?-Ëœ Ë v? œd?? ? ? ? ? ÈUN²—UA

“« Ê«œ«u??Ý vÐ r ‰U??³?I? ²? Ý« ÈË Æb??ý ÊU?²? Ý« —œ Èœ«uÝ t?? ? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ? ?Še??-« o?Š Êœu?Ð 5??zU?Ä ¨X?C? ? ? ? ? ? ? N?½ ÈUNÝö vK?G? ? ?ý XÐU?Ł œu?? ? ³½ Ë U?½UJ? « œu?? ?³? ? ?L? ? ? ¨Ê«—UOý“u ¬ “« «— Ê«œ«u?? ?Ýu½ Èœ«u?? ?Ý v?Ð tÐ X?A? ? Ö“UÐ Ë Ê«—UOý“u ¬ ÆœdLýdÐ ÊU “UÝ s¹« vÝUÝ«  öJA

Ê«d¹« 5?~M½ Ë v? öþ« »ö?? ?I½« “« ‰U?? Ý t?? ?Ý Ë XOÐ —u?? ? A? ? ? ÈU?¼ t?? ? U½“Ë— —œ b?¹UÐ r?¼ “uM?¼ Ë œ—c~O ∫rOýUÐ È—U³š« 5MÇ s¹« b¼Uý

vÐ qOÐœ—« ‰UÝ ∂ ÈôUÐ XOFLł ÂuÝ p¹ ÆbM²J¼ œ«uÝ r+ U¹ œ«uÝ lLł —œ qOÐœ—« ÊU²Ý« È“u ¬œ«uÝ XCN½ q d¹b

7

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


ÁœuÐ d??H?½ gý ¨bM¹U??O? ÊËd?? OÐ ‚Uð« “« œuA?O ÂdÖ 7ýu½ t?U½ XOË —«“UÐ Æb½« Ëœ v?J¹ ÆœU?¹d?? ? ? $ Ë t?%U?½ Ë Á¬ Ë pý« “U?Ð Ë b½œuÐ t²ý«b½ —ËUÐ t?) vÖd Á—uA%œ “« dH½ v œU¹d?$ tÐ bO?AJO «— ÊU?ý—UE²½« pM¹« Ë oL??Ž“« Ë ‘«d??/?ýu??Ö vzU¼œU¹d??$ ÆbM²2¹« ÷—UŽ ÊUýœu?łË dÐ t) v¼UJ½Uł X³OB tK%«UýU? t) e−?Ž Ë ”UL?²%« “« e¹d³% Ë ÁœuÐ tÐ vÐU??2?Š Ë b?MÝd?O? Á«— “« d?O? « Ë »UB> XÝœ Æb?M¹u?~O?? ? aÝU?Ä ÊU?? ? ý tÐô Ë e−Ž ‘œU¹d?$ œ—œ Ë b?MJA?O? n²??) “« ÊU?ý vJ¹ Ë bA?/Ð v ÂË«bð d³?)« tK%« —«u¹œ ÈUÄ Uð «— t?? ?) XÝ« b?? ?L? ? Š« ÃU?? ?Š t?%uK?Ö r¼d?? ? UNMð r¼ UÐ Ë U−J¹ «— vÖb½“ Ë œ—œ d?LŽ ÂU$«dÝ UÐ —«b?¹œ t½U?? N?Ð tÐ v%U?? ?/K?š ÆbMJ?O? ? ÁUðu) Ë œËd?? ? ? O? ? ? t?? ? ? A? ? ? O? ? ? ?L¼ “« d?ðœË“ Ê«—ULł tð —œ «— dš¬ ÈUN²?ŽUÝ ¨X$UO{ 5uJ× —œ bAO vN²M ÂULŠ tÐ t) vzËd¼«— ÊUL¼ ¨œU¹d$ Ë t%U½ Ë e?−Ž —œ v²>UÞ vÐ Ë UdÖ U?¼ t?E?( —Ëd?? ? ? ? ? v?½œd??J?½ —ËU?Ð Èb?M?) —œ ÁœuAÖ aK2 Á«— ∏ XŽUÝ ÆbMMJO töš UH Ë dBO?> ¨»UN{ ¨ v½«u{— ÆœuAO ÊU½U?? L? ?N? O? ? Æb½œu?Ð ÁœU??²? ?2¹« ÷u?? Š —UM) ÆbM¹¬ v ÊËdOÐ ÊU?L²šU?Ý “« dš¬ X$UO{ Ëœ vJ¹ ÆXÝ« v)uKÐdO b?L× ÊUAM¹dš¬ U?? ? ?H? ? ? ? Ë v½«u?? ? ? {— ÈU¼U?Ä ÈË— ÊUýdH½ ÊU?? A? ? Oz«b?? ?ł dÐ vF?? ?Ý U¼—«b?? ?ÝUÄ ÆbM²$UO œd?2½uš Ë bM²?2¼ Ê«œöł u?Ý s¹« Æb½—«œ vÖb½“ t??) v½«œd? u?Ý Ê¬ Ë ËU??Hð vÐ Ë vÐ Ë Èœd2½uš ÊUA¹«dÐ Ë b½—«œ XÝËœ «— “« «— guN?H Ë vMF XÝUN?²ŽUÝ vðËUHð b?? ? ? ?L? ? ? ? ×? ? ? ? v?½«u?? ? ? ?{— ÆX?Ý« Áœ«œ XÝœ t??²? H? Ö Èe??OÇ U𠜗«b??O? t~½ «— v)uKÐdO Ë Ê«b½“d?$ Ë d?2?L¼ ÊU?N?ÖU½ b?L?×? Ë býUÐ UÐ Ë t?? ? L? ? O? ? ?Ý«d?? ?Ý t?? ?) b?MO?Ð v «— ‘—œ«dÐ X$U?¹—œ «— Èd??³? ?š Á“U?ð t??) —U?~½« ¨tK−Ž U??N½¬ Èu??2Ð Ë Áb?ý ◊U??O? Š œ—«Ë ¨b½« t²ý«œ —œ ÆXÝ« ÁœU??²? ?$« ‚U??Hð« Áe??−? F? ? ÆbM¹¬ v v²>Ë t?) È—œ ÊUL¼ ÁU?Öœ«bOÐ vM¼¬ pÇu) t?²?2Ð t?A?O?L¼ È«d?Ð b?A?O? Áœu?A?Ö v2?) dÐ ÈËdÐ  UŽUÝ s¹« —œ eÖd¼ ¨eÖd¼ Ë bAO ʬ “« È« Áe?? −? ? F? ? t?Ð ¨b½U?? v?/ “UÐ v2) ¨œu?A?O? “UÐ b?ýUÐ f) vKO?š b¹UÐ t?) f) bL× —œ«dÐ Ë U{dOKŽ Ë —U~½ Ë tuBF Ë Ë XÝ« œd Æb½uA?O œ—«Ë dš¬ —«b¹œ È«dÐ Ë b¼«u?? /? O? ? È« t½U?? NÐ b?? L? ×? ? Æ‘—Ëdž bFÐ t×H —œ tOIÐ

v U? ‰U??³½bÐ t?) vzU?N?½U?2½« È«dÐ Æ—UÖ“Ë— vöÝ« ‰bŽ t?) È—UÖ“Ë— bM½«bÐ b¹UÐ Ë bM¹¬ v?½«u?? ? š t?? ? ?{Ë— “« X?Ýœ U¼ö?? ? ? Ë XHJý d?? ? ? ? L? ? ? ? ) t?½u?~?Ç ¨b?½b?? ? ? ?ý v?%«Ë Ë b½bOA) Ë b?? ?ý «b?? Ž« X?O½U?? ?2½« ¨X2?Jý v½ULK2 ·ö?? ?š výœd?? ?Ö Á—U?? ?²? ? Ý Ë ÁU?? ? Ë bOý—uš ÆbM²$U¹ œuš «– XFO³Þ 5I¹ —œ s Ë X?H~O? U??NMð ¨XH~?O? Ë« ∫ÂœdJO d¹uBð «— tFłU$ oLŽ .U¼ ‘d¹cÄ X2½«b?O ÊU¹UÄ s¹dð vFD> «— ¯d? bL× Ÿu?½ “« Èdð ÁœU?? ? Ý ÈU?¼ t½u?/ ʬ “« gO?Ä t) ¨Áb??O?ýuÄ ”U??³% XŽd??2Ð ÆœuÐ Áb¹œ «— œuš —œ X)d?ý ÁœU?¬ Ë Áœd) Õö?« «— gð—u œuÐ Áb?¬ “UÐ v³ÝU?LNÞ ÆœuÐ Áb?ý tL)U× t??²?$d??Ö «— ‰uÄ ÊU??uð Êu??OKO?? ZMÄ ⁄«d??Ý Ë —œ Ë X?$— v³?? ? ÝU?? ? ?L? ? ?N?Þ ÆXý«b?½ t?? ? ) œuÐ X>Ë X?ŽU?? ?Ý Ëœ v?J¹ ∫X?H? ? Ö t?E( s¹dš¬ Æs) dJ$ d²AOÐ ÆÈ—«œ U¼ t?? ?â?Ð “« ÆÂœuÐ Áœd?? ?) dJ?$ œuÐ UNðb¢ Æb½—«c?~Ð .U?? ?N?Mð Ë Áœu?? ?ݬ v?L? ? ) r²Ý«uš tU½ XO?Ë ÆÂœU²$« tUM²?OË 7ýu½ dJHÐ Ë U?¼ t?? ? ? âÐ Ë Ê“ n?O?KJ?ð v?²? ? ? Ý«d?Ð t?? ? ? ) È« ¢ Æœ“UÝ sýË— rÖd “« bFÐ «— —œ«dÐ Æb??ýUÐ f) vKO??š b¹UÐ t??) b¹¬ v v2) UÐ d?³ł tÐ t?) v½U2?) “« °ÁUÖœ«œ ÈU¼ t?âÐ “« tÐ «— b?? ? L? ? ×? ? Æœd?JO?? ? È—UJ?L¼ v%U/Kš d¼ È—U?) t?) b¼«u?/?O? Æb½U?AJO? È« týuÖ ÂU?$« ≠b?L? ×? È«dÐ ≠ g¹«dÐ d?B? ²?/? bMÇ t?? ) vðU??>ö?? Ë ÂUMN?? ý œU¹ tÐ b?? L? ×? ? Æb¼œ b¹UÐ t?) f) ʬ “« Æb??²?$U?O? œ«b½ Œ— eÖd¼ b½«u?²?O d?Ö« t?) b¼«u?/O? ¨b?ýUÐ f) vKOš t?½U?? ? ? š t?Ð ¨bM?) Ád?? ? ? N?%œ œU?? ? ? −?¹« tJ?½¬ ÊËbÐ t¹U?2?L¼ o¹dÞ “« Ë b½eÐ sHKð ÊU?ý t¹U2L¼ ‘—«b¹bÐ g½«b½“d$ U?Ð t) b¼«u/Ð d?2L¼ “« ¨b??ýUÐ f?) vKO??š b¹U?Ð t??) f) ʬ ÆbM¹UOÐ ÊËd?OÐ ¨XO%u?¾?2? t?Ýu?ÝË Ë b¹œdð “« ⁄—U$ «— ÂU?? ? ?G? ? ? O?Ä vu?? ? ?L? ? ? ?Ž sH?Kð p?¹ “« ÆœËdO ÂUOÄ ⁄öЫ b?L×? tÐ Ë œœd~O “UÐ Ë b½UÝdO ÆœuAO —ˬœU¹ «— ‚U?ð« tÐ Æb?½d?? ? ?³? ? ? O? ? ? ÁU?? ? Öœ«œ t?Ð «— bL× Ë ”dÄ êO?¼ vÐ Ë b½« ÁœuÐ t?? L¼ t??) v%U/Kš 5—«e¼ È«dÐ v%U/Kš t) ÁU~½ p¹ UÐ vzuł bMJ?$« v v)uK?Ðd??O? bMKÐ ÈôU?Ð Ë b??> tÐ —UÐ sýË— Áb¬ Èœd/«uł —U³ð “« s¹« Xýu½dÝ °v²2¼ vM²$— r¼ uð ∫œuAO ¨v%U/Kš r¼ ∫Ëœ d¼ ∫b½bM/?O Ë ÆÆÆ Æ°v)uKÐdO bL× r¼

«bÖd½ øv² Ëœ —«u¹œ »U² ÂËœ bKł °d³« tK « ≠ rAý XL2> ≠ ÈdOAÐ ‘ËUOÝ ∫œU¹ Áb½“ t²ýu½ ¿¿¿ ŒU?? ? ? ý ÊU?? ? ? L¼Æœu?Ð v?)u?KÐd?? ? ? O? ? ? ? bL× Xý«œ Á“U?ð Ë —ËUM?ð b?? ?O? ? ý— ÊU?? ? L¼ ¨œUALý X2½«bO? t) œuAÖ «— g½«Ë“UÐ Æb?AO œ—«Ë X2?½«b?? O? ? t?? ?) b?? ¬ u?Kł Ær²?? ?2¼ głU²× t?? ?) b?? ?ý rš ¨bM?²? ? 2? ?O?½ vM²?? ?$— g?OÄ .U¼UÄ ¨bý t%U½ œU¹d$ Ë r²2O½ vM²ÝUšdÐ X2½«bO pý« “UÐË b?? ý t??N? ?I? N? ?> ¨b??ý ÁbM?š ¨b??ý Á¬ Ë b??ý XA?? ¨b?? ý Áu??) .U??N? ²? Ýœ Ë bOýuł ∫t) bOÐu) ‘« t½«œd tMOÝ tÐ UF$bÐ f?Ä øb?? ? ? ? ? ? ý —u??D?Ç øÈ« Áb?½“ øv??zu?ð ≠ ÆÆÆfÄ øVA¹œ Ê«—UÐdOð fÄ øtU½“Ë— Âb¹œ t?? ) b??ý U?? ݬ t½«u¹œ « Áb?Mš —U??³?J¹ Ë Ábý Ê«e¹Ë¬ v)uKÐd?O bL?× tÐ rOKÝ bL× Ë« È«d??Ð Ë Âœu?? Ð g??½«Ë“U??Ð X??U?? 9 —œ s?? t) ”b??I? s¹« `?¹d?{ tÐ tJ?½¬ e?ł ¨œu??³½ vzUł Ê«e¹Ë¬ Áb¬  œUý— t%öÝ “« s¹« ¨f¹b> s¹« t?? ?L¼ Æb?M²?? ?2¹d?? ?Ö v t?? ?L¼ t?? ?) s? t½ Ë bý t?? ) Xý«œ U??N? ?$d??Š v?KO??š Æb?½œuÐ ‰U×ýuš ‘œu?? ? ? š Ë .œu?Ð ‘« tM?A?ð t?? ? ?L?¼ t?? ? ? ) b½eÐ b?L? ×? «b?Ž« t?B? > tÐ ÊU?L?³? ý Æt?L¼ “« d²AOÐ È«dÐ v?½b½U?? È« t?? B? ?> ÆXýc?? Ö v)uKÐdO

8

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


ÊU??A¹«dÐ Êu½U??> t??) «— È« t?H? OþË Ë b½œeO Ë b½œ—u/O? ÊU½ Á«— ʬ “« Ë œuÐ Áœd) 5OFð ¨7ý«œ v ÁU~½ ‘œd?Ö —œ «— vÖb½“ ŒdÇ Áb¬ tMOD½d> tÐ t) È“Ë— “« Æb½œ«bO ÂU$« Õö??« È«dÐ t??) vzU¼ X¹œËb??×? UÐ .œuÐ Uð Âœu?Ð t?? ²? ?Ý«u?? š t½U?? ³K?ÞË«œ ¨œuÐ —u g¹— 5ýU?? v²??ý— Èb?N? Æ—«c~Ð g¹— —U??) Èd?ÞUÐ UÐ t?? ) Xý«œ v2?? á? OK?O? $ vý«dð ʬ vI¹U>œ È«dÐ Ë Âœ«b?O ÊUuð ZMÄ ÆœdJO Ë œuÐ n?O? ? F? ?{ g?¹U¼ ÈdÞU?Ð Ær²?? ?ý«œ «— U¼— «— t½UÇ Âdłô Æœ“ v/ v²Š«dÐ «— t½UÇ b½«u?²?O ÈeÐ g¹— t?) Âb¹œ g¹«œd?$ Ë Âœd) b?? ý Áu?? ?³½« v²?? >Ë r?¼ Ë b?? ýUР« Áb?½“«dÐ r¼ œ—u?? +«u?? ²½ U¼b?? FÐ t??) Èb?? Š Uð «— « t$UO> UÐ ôU?Š Ë Æb¼œ dO?OGð Âu?ý l>«Ë vzUÝUMý UÐ Ë Áb?? ? ý Áœ“ tð “« d?? ?Ý U?Ð ∫v²?? ?³? ? ?O¼ 5MÇ œe?O ÁU?O?Ý Á“Uð t?) vA¹— Ë XAÄ dÄ vKO³Ý ÈË— ÆÂœuÐ t?²?2?A?½ vÝUJŽ 5З˜ qÐUI “« gOÄ t??) v²??AÄ ÊËb?Ð Ê«œd?Ö v?%bM p¹ U?Ð ÁU??M?~? O?Ð Ë —U??J?¼U??M?Ö d?? ? ? ? ? ? ? H? ½ Ê«—«e?¼ s t??²?2? A½ ʬ ÈË—  ËU??H?²? ÈU¼ XOuJ× Ê«b½“ vÝUJŽ v1b> 5З˜ qÐUI Æb½œuÐ X?Ýœ X??A?~? ½« Á—U?? ? ? ? ? ? ý« U??Ð Ë Âœu?Ð t²2A½ Ë« t?? ?) u?? ?Ý d¼ t?Ð «— e?? ?³? ? Ý d?? ?Ý ÊU³ÝUÄdÝ Èd~¹œ ÊU?? ³? ÝUÄ ÆÂœ«b??O? ? ÊUJð XÝ«u/O v)öÄ b??FÐ È« tE( Ë b??O?ÝdÄ «— r?L?Ý« “UÐ œ—ˬ œuÐ bM?Ð v/½ tÐ u?? Ý Ëœ “« t??) «— ÈeK$ —«œ Á—U?? L? ?ý Æ≥∞µ¥∂ ∫X/¹Ë¬ +œd?~Ð Ë Èd?? O? ?AÐ ‘ËU?? O? Ý d?~¹œ ôU?? Š ÆÂœuÐ Ábý v?½U?? ? ?2? ? ? ) œu?? ? ?³?½ “ô d~?¹œ ôU?? ? ?Š ÆÂœu³½ vU½ tÇ UN½U2½« q~Mł —œ t) b½—ˬ dÞU/Ð —UJР« tU?MÝUMý Á—ULý v?²Š d~¹œ Æ—«œ ≥∞µ¥∂ Á—U??L?ý ÂœuÐ Á—U??L?ý p¹ Æb??¬ v/ œU¹ Æb½U0 s UÐ X¹bЫ Uð b¹U?Ð t) È« Á—ULý X³Ł tТ d??F? ý œU¹ ÆÂœU?²? $« œ«e?šd??$ ⁄Ëd$ ÂœuÐ Ábý Á—U?Lý e?O½ s ¨È—¬ t) ¢ÂbOÝ— ÂœU?²?$« —œU? œU¹ ÆU¼ Á—U??L?ý X¹U?N½ vÐ “« p¹ e??Öd¼ uð U??O?Ý ≠ ∫œdJ?O? rA½“d??Ý t) ÆÈ« t²ý«b½ vÐU2Š fJŽ Ê“Ë tÐ «— È« Á—U?? L? ? ý Ær²?? ý«œ ôU?? Š Ë Uð ÂœuÐ Áœd) qL?% ÊœdÖ ÈË— sð ≥∞µ¥∂ t?? ? ) r?ýUÐ t?? ? ²? ? ?ý«œ a?¹—Uð v?zU¹U?Ä tÐ v2JŽ p?¹ e?? ? Öd?¼ uð U?? ? ?O? ? ?Ý ∫b?¹u~?½ d~?¹œ —œU ÆÈ« t²ý«b½ vÐU2Š fJŽ Á—UL?ý Ê«b½“ —«u¹œ —UM) t) œuÐ v²ŽUÝ ≤∑ v½«Ë—U?? ) Æ.œu?Ð ÁœU?? ²? ?2¹« d?? B? ?> —œ ∑

19 t×H —œ tOIÐ

b?¼U?? ? ?ý b?M?Ç vI?¹U?? ? ?>œ t?? ? ? ) d?? ? ?O? ? ? ?$“ t²2š ÁœuÐ —Ëdž Ë d?Ož “« È« tÝU?LŠ vzU$uJý v? ¨bM?½e?? ? O? ? ? t?? ? I?KŠ b?? ? ?L? ? ?×? ? ? —Ëœ ¨b½« gM?O? ?2? ?% vzU?¼œU?? ³? ?)—U?? ³? ? tÐ ¨‘bMÝuÐ È«b? Ë d?³? )« tK%« p½UÐ ÊU?N? ÖU½ t?) bMMJO t?) b½e?/?O?dÐ ÈœU¹d??$ pð Ë q2K2? —U³Ö— ZMÄ Ê«Ë—U) v%Ë œuÐ t²A?Ö“UÐ bL× tÇ dÖ« —œ  UE?( ʬ vu?? ? ý —œ 5u?J×?? ? ÈdH½ U?Mý Ê«b?½“ „UÄU?½ „U?? ? ?š Ë ÊU?? ? ?A? ? ?)U?Ä Êuš v½«u?? š t??O?Łd?? t?Ð u??Ý s¹« —œ U?? Æb½œdJO —«œ«eŽ œu?š u2?½¬ —œ bL×? Ë .œuÐ t²2A½ ¨b½œd? Ë« vÐ Ë b½œuÐ Ë« UÐ t?) œuÐ v½«Ë—U) tuBF ¨v~A?OL¼ Ê«—«œ«eŽ U eł b¹Uý Ë ÊUÐU?Oš tJ?½¬ “« gOÐ eO½ U?{d?OKŽ Ë —U~½ Ë p½U?Ð Êb??O?Mý UÐ bM?M) „dð «— ÁU?? Öœ«œ v²AÄ ÊU?? ?« v?Ð Ë bMð —U?? ? ³? ? Ö— u¹d?? ? ž Ë d?? ?³? ? )« tK%« t??²?ý«bM?Ä ⁄Ë—œ «— v½«u?{— Áb??ŽË ¨q2K2 ÂU?? OÄ s¹d?? š¬ «— s¹d?? š¬ œU¹d?? $ pð Ë bMýUÐ ÊUMâL?¼ bL×? Ë ÆbMýUÐ t²?$dÖ ‘u~Ð —bÄ Ë tKu??ŠdÄ Vý ≠ ∫b¹u~?O? «d??łU? t%U³½œ «— Êb?? ?O? ? A? ? ) fH?½ Ë ÂœuÐ Áb?½“ ÆœuÐ ÈbM) v?/ Ë ÂœuÐ œU?? ? ý ‰œ t?ð —œ Ë ÂœdJ?O? ? ? tÐd& “« d?? H?½ µ t?? ) .U?? A? ?/? ?³?Ð «— Âœu?? š r²2½«uð d~?¹œ v²?? Š Ë b?½œuÐ Áb½U?? ? «b?? ł ÊU/«Ë—U) Æ—«c~Р«d²Š« ÊU?ýU¼ Á“UMł dÐ t) b½œu³½ —œ v?Öb?½“ —UM?) —œ v?Öœd?Ð ¨b?? ? ? ¬—œ »U²$¬ ÊU¹UÄ È«d?Ð .U¼ Ád??N%œ Ë b??ý “U??ž¬ ÁUÖœ«bOÐ ÆX$U?¹ vK& u?½ “« « t?? ?²? ?ýu?½ vÐ Xýu½dÝ «— ‘“ËdLO½ »«u?š ¨b¬ v%U/Kš ÂU$«dÝ v²??ŽU?Ý Ë b½U??Ý— ÊU¹UÄ tÐ d?B? O?> Ë U??H? UÐ t?ÝuÐ ‚d?ž Ë b½b¬ Êö?Ý—« Ë vL?ýU¼ bFÐ f³Š tÐ n?OH/ð t?ł—œ p¹ UÐ t) bM²?šUÝ Â« U?ð Ë r?³?M?−?Ð b?¹U?Ð Ë Â« Áb?? ? ? ? ? ý Âu?J?×? ? ? ? ? bЫ tMOD?½d?> v¼«— Áœ«b½ Áb??O? I?Ž d??O?O? Gð v%U/Kš Ær²2¼ ULý gOÄ —œ ôUŠ t) ¨Âuý —U³Ö— È«b t) v³ý UNMð Ë ÊU“Ë— ÂU9 —œ Ê«d~?¹œ X¹UJ?Š Ë t?? B? ? > tÐ .b?? ?OM?A½ «— Ê«“—« ÈU¼  u?áL) Ë —U~?OÝ œËœ “« vK~Mł `³ «œd$ Uð ¨bý Èdá?Ý bNA VOÝ XLO> ≠ X?A¼ d?¹“ t?Ð Ë b½œd?? ? ? ) ÊU?1«b?? ? ? Ë b¬ «— Èd~¹œ “u??Ý Ê«uð tŁœU?Š Uð rO??²?$— v²A¼ ∫rOM) t$U{« ÊU9«dÞUš tÇd²$œ tÐ È—U~?½ XA~½« Ë È—«œd?? ³? 2?JŽ tU~M¼ v d?EMÐ ÊU?Ðd?? N? ? t?? ) v?zU?? N½U?? ³? ? ÝUÄ ÆœuÐ —U~?½« t½ —U~?½« ¨tK?u?? Š Ë X?>œ UÐ ¨b½b¬ UÐ ¨b?½—«œ È« t?? A? ? O?Ä Ë qG?? ?ý Ê«b½“ —œ t) «b?? «— v½U??2? ) v½U?Ðd?N? Ë b?M/??³% Ë ÂöÝ

v²Ëœ «bÖd½ tOIÐ Æœ—U?? ?á? ? ?Ý v d?? ? Ý —Ëd?? ?ž È«b?MK?Ð tÐ Áe−F f) ʬ Ë U?H? ¨d?B?O?> ¨»U??N?ý ¨v½«u{— ÷«d??²? Ž« tÐ ÊUГ ¨b??ýUÐ f) v?KO??š b¹UÐ t) «— —œ t?? ) v2?? ) Èu??−? ?²? 2? ?ł —œ ¨bM¹UA~O tK%« —«u¹œ —UM) bLŠ« ÃUŠ ¨bM¹¬ vdÐ ÁœuAÖ 5uJ×?? Ê«Ë—U??) ¨ÁœU?²? 2¹« Ã«Ë Ë ÃU¼ d³)« b?L?×? s¹« Ë Áb?ý »uJ/?O? v2M$ —œ qÐUI tM?¹b?? U?Ð tJ —œ v?zu?? Ö t?? ?) XÝ« v)uKÐdO «b??š ‰b?Ž U¹¬ 5Ðu?Ç Èd?³M U¹ «d??Š “«d$dÐ ÆbMJO  Ëöð  dOž Ë —Ëdž Á—uÝ —œ «— —U?O²?š« —œ e?OÇ êO¼ d~¹œ ¨ôU?Š Ë ÆÆÆ —U~?½ Ë U?? ?{d?? ?OK?Ž ÆX2?? ?O?½ v%U?? ?/?Kš Ê«œd t²šUMý —bÄ œU¹d?$ —œ «— tBž XLEŽ Ë ÁËb½« d¼ Ë X?Ý« pý« “« e¹d?? ³% ÊU?? A½U?? L? ?AÇ Ë b½« —b?Ä t?Ð d?? ? ? ? ²? ? ? ? ? A? ? ? ? ?O?Ð Ë g?O?Ð «— œu?? ? ? ? š tE( «— ¯d Ë UN½¬ “« v?z«bł t) —bÄ Ë bM½U³2âO U¼ f?H½ 5?2Ä«Ë —œ U?ð b?? ?ýuJ?O? ? ¨œ—«œ —ËUÐ ‘d?2?L¼ È«dÐ ¨g¹U?¼ t?âÐ È«dÐ r) XÝœ b½œuÐ Áb?¬ «— Á«— t?L¼ ʬ t?) ‘—œ«dÐ È«dÐ Ë ∫býUÐ ÊUdN> p¹ ¨bMÐU¹ XÝœ êO¼ tÐ Uð ʬ tÐ t?? ? ) r?²? ? ?Ý«u?? ? /? ? ?O? ? ? «— 5L?¼ s ≠ +«b½“d?$ ¯d? “« g?OÄ r²?ý«œ Ë“—¬ ÆÂbOÝ— ¨Âb¹œ t?? ?) r?MO?? ?³?Ð «— +“ ¨Âb¹œ t?? ?) rM?O? ? ³Ð «— Áb?ý t²?A?) tL?NM¹« ÆÂb¹œ t?) rMO?³Ð «— —œ«dÐ ÈU>¬ ULý ¨U?Lý v%Ë ¨UN½¬ ÈË— r¼ s ¨b½« ¨dB?O> ÈU>¬ U?Lý ¨U?H ÈU>¬ U?Lý v½«u{— œu?š ÊU?2?) gOÄ t?½u~Ç ¨»U?N?ý ÈU?>¬ ULý ”dÄ vÐ ¨oOI?% vÐ t) œuÐ b?O¼«u/½ ÁbMdý —«u¹œ —UM) «— v¼U?M~OÐ t?L?)U??×? vÐ Ë u?ł Ë øbO²ÝdHO t?? ? ? ? ?) v?ðu?J? Ý Æb?½« Áœd?? ? ? ? ?)  u?J?Ý tL¼ XÝœ s¹« U?¼—«b??ÝUÄ Æb¹¬ v/ d?EMÐ vM²2Jý «— všU?²?2Ö s¹« “« d?²?L?) t) ÊU~?²2?ý Êu/Ð ¨b?½œuÐ Áœ«œ v?½b½U?? ? ? œU?? ? ?OÐ ÈU?¼ aÝU?Ä U¼—UÐ «— bL× dBO> Æb½« Ábý bL× Âö) —u×2 ‚Uð« t?Ð v½«u?? {— ÆbM?JO??  uJ?Ý tÐ  uŽœ Æœd?O~?O? ”U9 Ê«—U?L?ł U?Ð ÆœËd?O? v%U/Kš t??) b?¼«u??/? O? Ë« “« Ë b?MJO?? «b?? OÄ «— v%U/Kš Á—UЗœ «bŽ« rJŠ È«dł« d²?AOÐ tF%UD È«dÐ Ë ¨b?²? H?OÐ d?O?šU?ð tÐ Vý p¹ v)uKÐdObL× Ë bM?JO?? XI?? $«u?? ? e?? O½ v%U?? /?Kš t?? ) U²H~ý Vý p¹ Áœó ¨œœd~O “UÐ v½«u{— ÊU2M¹bÐ d~¹œ ÂuB?F Ëœ Ë tuBF? tÐ «— Êb½U Áb½“ t??) b¼«u??/? ?O? U??N½¬ “« e??O½ tK?U??$öÐ Ë b¼bO «— b?? ?L? ? ×? ? Êö?? ?Ý—« ÆbM?¹u?? ?Ö „dð «— ÁUÖœ«œ Ê«œd?? Æœd?³? O? ÊU??L? ²?šU??Ý qš«œ tÐ XŽd2Ð

9

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


Ê«d¹« ÈU¼ t U½ Á—UЗœ UN?Oł—U?š ÁbO?IŽ ÆbMMOÐ v tu?~Ç «— U Ê«d~¹œ UN?Oł—U?š t rO?²¼ —uDU?L¼ ¨U U¹¬ øX?OÇ UNO«d¹« øbœdJO ‰UOš Ë ÁœuÐ Ê«d¹« rOI q³, ‰UÝ µ∞ t v¹UNOł—Uš ÈU¼ tU Ë Â«u???,« tÐ ¨U???N???O«d¹« U??? Ë Ê«d¹« —œ v?Öb“ Á—UЗœ UN¬ t? —uD¬ ≠ «— v«d¹« ÁdNÇ ¨bM²?5uMO ÊUAU²ÝËœ rO«u²O d²NÐ ¨qUð vL UÐ Ë ¨b¼bO ÊUA ≠ bb¹œ v ËUC, U Á—UЗœ tu~Ç Ê«—Ëœ ʬ —œ U?NOł—Uš rOLNHÐ U???? Áb?M¹¬ Á—U?Зœ U¼dJ?Hð “d?Þ s¹« “« —u?DÇ Ë bœdJO U¼ t?U s¹« ¨XÝ—œ U¹ jKž ‰U?Š Æb« Áœd? Èd?O?Ö t−O² ÆXÝ« vb«uš b5UÐ tÇd¼ ”U³²,« UÐ «— U¼ tU s¹« “« Èœ«bFð œd rO¼«uš vFÝ U rOM qI ÊU²¹«dÐ Ê«d¹« .b, “Ë— Ê“ ÈU¼ tU t²H¼ “« ©v«uO ŒdG®

±πµ± d³«u½ ≤ Ê«dNð XŽU?Ý Ë« Æœœ“b?O? XŽUÝ ¨b?ýUÐ t?²?ý«œ È« Áe?O~½« tJ½¬ “Ëd« UU?Hð« v Ë ¨œ—«b½ vłUO²Š« XŽU?Ý tÐ ÆX$O½ œ“œ ¨b?²? %U?O? XÝ« e?O? ÈË— t?& v?~MA? XŽU??Ý tÐ gLAÇ ÈË— vJÇu?& Èu¹œ«— ¨XŽU?Ý ÈU?−Ð dÖ« Æœœ“b?O? «d½¬ ÈË— “« —U?? ? ?& s¹« Æb?¹œ“b?? ? ?O? ? ? r?¼ «— u¹œ«— ʬ ¨œu?Ð eO tÐ ÊUГ s¹U?Ð Ë« ÆXÝ« t?²? %d?Ö —u??5 v½«Ë— ¢vU&U½¢ v?² «b?? ? ?F? ? ? O?Ð t½U?? ? ? š s¹« —œ¢ ∫b?¹u~?O? ? ? ‘—œU?? ? ? Ë —bÄ Â—«b½ ÃU?? ?O? ?²? ?Š« u?¹œ«— Ë XŽU?? Ý t?Ð s Æ¢XÝUdHLJŠ s t?& r¼œ ŸöÞ« UL?AÐ Uð rMJO? «b?LŽ «— U¼—U?& s¹« v Ë Ë« t?Ð Ë b?¹—«œ XÝËœ s? “« d?? ? ? ?²? ? ? ?A? ? ? ? OÐ «— —œ«d?Ð +«bO s b?? ?O? ? ýUÐ V?þ«u?? ? Æb?? O?MJO?? ? v?½UÐd?? ?N? ? s “« d²AOРƢœd& r¼«uš r¼ s¹« “« dðbÐ vzU¼—U& U¹ ¨œd??F?Ð g¹«dÐ XŽU??Ý p?¹ ‘—bÄ b¹UÐ v Ë« d?? $Ä œ—u?? —œ XŽU??Ý p?¹ Uð bM& lL?? ł ‰uÄ ‘d??$Ä Uð bM?& r¼«d??% È« tKOÝË g¹«dÐ ö?F% XŽUÝ b¹d?š t& bM& l½U? «— Ë« vI¹dDÐ U¹ ¨œdFÐ Áe?? O~½« Èœ“œ Êu?Ç ¨vËœ d?? $Ä œ—u?? —œ U?? « ÆX$?? O½ d$O ‘—bÄ t& XÝ« Áb¹UHOÐ ¨XÝ« vU&U½ ÈË— “« Ë œ—«b½ v5Uš ÆbMJO?/ «Ëœ «— Ë« œ—œ Êb¹d?š XŽU??Ý Æœd?FÐ X?ŽU?Ý Ë« È«dÐ X$M¹« Á«— UNM?ð ÆbMJO ÈdðbÐ —UO?$Ð —U& ¨bM& t?O³Mð «— Ë« dÖ« Áb??ý ÷—U?Ž U??−?& “« ‘d??$Ä vU??&U½ bMO??³Ð bM?& u?−? ²?$? ł t& È—UO?$Ð ÆbM& l%— «— vU&U½ s¹« b½«u?²O? t½u~Ç ôUŠ Ë XÝ«  —u?5 Áe??O~½« vÐ U?N?K²? s¹« ÊuÇ Ë¨œ—«b½ Áe??O~½« ¨U?N?K²? “« vÐ q²?? dЫd?Ð —œ fOKÄ Æb½u??A? O/ «b??OÄ e??O½ ʬ qðU?? œdO~O ÈU?N¹—U?& t??³ð t?& v U?Š —œ ¨XÝ« t?²?$?Ð X& Ë Á—U?â?OÐ ÁeO~½« Æb½uAO nA& œË“ ÁeO~½« È«—«œ sJý Xš—œ œd? U¹ ¨v½UN?H?5« g& jš œd ʬ e?O½ Ê«d¹« —œ bFÐ t×H5 —œ tOIÐ

.eŽ s ¬ Ë ¯—eÐ qO?³? uð« p¹ ÊU?N?H? 5« ÈU?N½UÐU?O? š “« vJ¹ —UM& ¿ —u?³? Ž qO?³? uð« s¹« —UM& “« Èœd? ÆX?Ý« Áb?ý „—UÄ @MA ‰U?? ? Š —œ ÆX?ÝË« XÝœ —œ v?½U?? ? u?ð p¹ t?JÝ p?¹ ÆbMJO jš p¹ Ë b ULO qO?³uð« qGÐ tÐ rJ× «— tJÝ s¹« ¨—u³Ž Æœ“«b½UO t½bÐ ÈË— ÈdÝ«dÝ d?? š¬ n¹œ— —œ Èœd?? ¨Ê«d?? N?ð ÍU?? N? ?ÝuÐuð« “« v?J¹ —œ ¿ v? b??M?5 g??&Ë— “—œ Èô «— g?²? ? ? ? ? ? ? ?A?~? ½« ÆX?Ý« t²$A½ ÆbMJO Á—UÄ «d½¬ Ë b¼bO dł «— g&Ë— ÆbMJO ”uÐuð« œ— ¨tâ?žUÐ —UM& “« Èœd ¨b?NA? ÈUN½UÐU?Oš “« vJ¹ —œ ¿ tM?ð Æb½« Áœd?? ? & È—U?J²?? ? š—œ Á“Uð t?? ? â? ? ?žU?Ð s¹« —œ ÆœuAO «d½¬ —U?? ? A? ? % p?¹ UÐ Ë b?MJ?O? ? Z?& œd?? ?O?~O?? ? «— „“U½ Xš—œ ÆbMJAO U??L? ²? Š œ«d??%« s¹« b¹u?~O?? b½«u??FÐ «— l?¹U??Ë s¹« t??&d¼ b¹Uý œd?? ? ʬ v Ë ¨b?½ËdÐ ÊU?? ? ²? ? ?Ý—U?? ? L? ? ?Oð t?Ð b¹U?Ð Ë b½« i¹d v½«Ë— È—U?? L? OÐ ¨v?½«d??Nð œd?? ʬ Ë Èb??N? A? ? U¹ v½UNH5« v{«d?²? Ž« ÊU?AKL?Ž XI??O?I?Š —œ Ë bM²?$? O½ i¹d? Ë b½—«b½ U? ¢ ∫bM?¹u~O? ÁU?Ö¬ œu??šU½ Æb½—«œ t?F?U??ł s¹« tÐ t?& XÝ« vM?F0 ÂU?? &U½ Æ¢rO?? ²? ?$¼ ÂU?? &U?½ U?? ÆÆÆrO?? ²? ?$¼ q5U²$ ÆvÝUMA½«Ë— ÈË— “« VK?ž« ¨bM¼b?? ?O? ? ÊU?? A½ œu?? ?š “« Âœd?? t?? & È—U²%— sJ?2 ¨œœ“b??O? ? XŽU?? Ý t?? & Èd??$?Ä ÆXÝ« v5U?? š ÁeO~½« XŽUÝ ¨Ë« s$L¼ ÈU¼d$Ä ÂU9 t& býUÐ XNł s¹« “« XÝ« fÄ ÆbM?AJO?? d~¹b??L?¼ ŒdÐ «— œu??š ÈU¼ X?ŽU??Ý Ë b½—«œ ‘—bÄ ÊuÇ Ë ¨b?ýUÐ t?²?ý«œ XŽU?Ý b¼«uF?O? r¼ d?$Ä s¹« Èœ“œ XŽU?? ? Ý tÐ XÝœ „d?? ?$?Ä ¨œd?? ?F? ? O9 X?ŽU?? ?Ý g¹«dÐ ÊËbÐ ¨Èd?~¹œ d?? ?$Ä v Ë ¨œ—«œ È« Áe?? ?O~?½« Ë« fÄ Æb½eO 10

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


Ë g¹u?? ? š Ë Âu?? ? d?? ? Ö« øb½œd?? ? & ‰U?1UÄ «d?? ? o?Š «dÇ øÂœdJ½ Ëœ —œ «— g²Ýœ Ëœ Æ¢ ÆÆÆbAO/ —uDM¹« r²ý«œ cHM² XÝËœ g&Ë— Æb?¼b?? O? ? —Ë“ ¨t?? ²? ?ý«c?? Ö v bM5 ÈË— g?½bÐ ·dÞ p¹ ÆbM& Á—UÄ b¼«uFO ¨t²%dÖ g¹U¼ XA~½« ÊUO «— v bM5 Ëd?? ? ?% X?Ý« v b?M5 g?&Ë— —UM?& t?? ? ?& È“—œ Èô «— g²A~½« c Êœ—u?? ?š d?? ł È«b?? ?5 Æb¼b?? ?O? ? d?? ?ł «— g&Ë— ÆbMJO ÆÆÆd~?¹œ d?? ł p¹ ÆÆÆd?~¹œ d?? ł p?¹ Æœ—«œ Ë« È«dÐ v5Uš dł ‰U?Š —œ «— Ë« v$& t& b?Ýd²O/ Æb?MJO Á—UÄ «— g&Ë— ÂU9 ÆbMO³Ð Êœ«œ “« «— Ë« v Ë XÝ« q5U?²?$ Ë v?5UŽ Ë 5~L?A?š œU¹“ “Ëd« ¨v~?âÐ —œ Èd?? Ýuð Æb½« Áœd?? & 5?~L?? A? ?š Ë q5U?? Ž v~âÐ XÝU??N U?Ý ¨Á—«œ« —œ v~²??$Jýd?Ý ¨t??Ý—b? —œ v~²%u&dÝ v bM?5 ÆXý«b½ Èd??O? ?B? Ið ”uÐu?ð« Æb½« Áœ«œ d??ł“ «— Ë« t& ÆœU??²? %« d~?½U??O? B? Ž œd?? XÝbÐ t??& œu?Ð Èe??OÇ 5 Ë« ”uÐuð« ¨bM?& Á—UÄ «— v b?M5 g&Ë— t?? & vzU?¼ t?? −MÄ ÊU?? L?¼ œuÐ sJ2 Æœ—U?A?HÐ «— ÁUMÖ UÐ vM¹e?Ö—U?& fOz— U¹ ÁUM~OÐ dÐU?Ž p¹ ÈuKÖ Xý«œ ÊUJ?« XN??ł 5L??N?Ð Ë Xý«b½ v5U??š Áe?? O~½« Ë« qLŽ t?? L¼ Ë Æb?M& “ËdÐ ¨d~?¹œ nK²?? F? ? ÈU?¼  —u??B?Ð qL?? Ž s¹« ÊUNÖU½ «dÇ «b5Ë dÝ vÐ Ë Â«—¬ œd? s¹« .bOLNH½ U bM¹u~Ð Æœd& «— —U& s¹« ÈU¼ v? bM5 Êœd?? & Á—UÄ ¨q?O? ³? ?uð« ÈË— Êb?? O? ?A? ?& jš Ê«d¹« —œ ¨U¼ t?A? O?ý 7$Jý ¨U?N? ²?š—œ ÊbM& Ë ”uÐuð« ÆÆÆXÝ« ÷«d²Ž« œU¹d% ÆX$O½ È—ULOÐ

vÝ—U t½UÄUÇ —U qUý vÄUÇ ÈU¼—U tOK ¨»U%—u ¨tU½dÝ ¨X¹e¹Ë »U‡² Ë tK− ¨VÇdÐ ¨d²ÝuÄ ¨d¹ö$ ¨XUÄ ÈUNð—U s¹dð dOE½ vÐ Ë s¹dðU³¹“ U‡‡Ð Á«dL¼ 5ðô Ë Èd³Ž ¨vÝ—U$ ÈUN½UÐeÐ  uŽœ

œUONý «—UA²½« —œ ∞µ±≠≤∞∏∏µ∞ ∫sHKÄ ∞≥≠µµ∏∂π∏π ∫sHKð

—œ Èd‡‡¹cÄ uCŽ vÝËœd% t½UFÐU²& ·b?¼ U?Ð v?ÝËœd?? ? ? ? % t½UFÐU²& —œ Ê«d‡‡‡‡‡¹« @M¼d% ¡UI‡‡‡ð—« È«b¼« U¹ Ë tF UD tÐ Ê«bM töŽ Æœd¹cáO uC‡‡Ž qOz«dÝ« t²H¼ ÂU¹« vÞ bM½«u²O? ¨q× s¹« —œ X¹uCŽ eO½ Ë »U²& ¨∞µ±≠≤∞∏∏µ∞ U?¹ Ë ∞≥≠µµ∏∂π∏π ∫ÈU?? ? ? ? ? ? N?M?H? K?ð UÐ ÆbM¹U/ q5UŠ ”U9 ∞µ∏≠≥∂≥¥π±

v½«d¹« ÈU¼ t U½ tOIÐ Ê«d¹« —œ t?? & Ê«d~¹œ Ë v½«d?? Nð s& Á—U?Ä v bM5 œd?? U¹ ÈbNA ÕöD?5« Æb½—«œ v½«Ë— v?U?? &U?½ v~L?¼ ¨X$?? ?O½ r& ÊU?? ?ý ÁbŽ t?b?5 qO œ ÊËbÐ «d¼U?þ t?& U?N?œ¬ —u?ł s¹« È«dÐ U?N?O½«d¹« œuš “« —«“¬ Âœd? Áb??Ž p¹ d?Ö« ÆX?Ý« ¢—«“¬ Âœd?¢ ¨bM½e??O? vzU−Ð «— U??N½¬ b¹U??³½ f?Ä ¨bMMJO?? Áe??O~?½« vÐ ÈU??N¹—«“¬ Âœd?? Ÿu½ s¹« Âœd?? ?¢ s¹« t?? ?& XÝ« v?ŽU?? L? ? ²? ? ł« ʬ i¹d?? ? Æb½«u?? ?š i¹d Æb½uAO XOÐdð ʬ —œ ÂU&U½ ÈU¼¢—«“¬ l{Ë Æœd?? ? O?~O?? ? t?? ? HD?½ v½«d?¹« Áœ«u½U?? ? š —œ ‰Ë« v?U?? ? &U½ rFð t½«dÐU?ł XuJŠ ÆœuA?O ÷u?Ž “ËdÐ “Ë— Ê«d¹« —œ vÖœ«u½Uš —œ ¨v½«d?? ?N?ð s& Á—UÄ v? bM?5 ʬ v Ë b?? ?Ýd?? ?O? ? d?? ?$Ð ¨U¼—bÄ t²?$½«u²O/ ¨—bÄ Á“Uł« ÊËbÐ ¨v~âÐ —œ t?& Ábý ¯—eÐ vDO× U¼—UÐ Æb½eÐ «c?ž tÐ XÝœ t²?$½«u?²O/ —bÄ Á“U?ł« ÊËbÐ Ë bMOAMÐ r¼ ‘—œU? “« ÆXÝ« Áœ—u?š p²?& —bÄ “« v«d?²?Š« vÐ d?H?O?& tÐ Èuð t?? ?A? ?O? ? L¼ gÖ—e?Ð ÈU¼—œ«dÐÆX?Ý« Áb¹b½ v?½UÐd?? ?N? ? œU¹“ Ë —bÄ ¨b½eÐ v%d??Š XÝ« Áb?¬ r¼ XË d¼ Æb½« Áb??OÐu?& ‘dÝ b½d??³? O? t?Ý—b?0 «— Ë« t?& È“Ë— Æb?½« Áœ“ Ë« ÊU¼œ Èuð ‘—œU ÆÂU&U½ Ë Áœ—uš ÈdÝuð ¨t UÝ XA¼ XH¼ XÝ« Èd$Ä ‘œu?š nO?KJð tJ½¬ È«dÐ rKF?? ¨t?Ý—b0 œË—Ë ‰Ë« “Ë— ÊUL¼ s¹d?? ²J?Çu??& t?? & «— È« t?? âÐ 5 Ë« ¨b?M& 5F?? U¼œd?? ÖU?? ý UÐ «— œu??š ÕöD?5« tÐ Ë bMJO?? t??O? ³Mð X?F? Ý ¨Áb??¬—œ Ë« “« vz«b5 qO??B?% Á—Ëœ ‰u?Þ —œ Æb?AJ?O? tK−??Š —œ Âœ «— tÐd??Ö U¼ v½«d¹« t?& È“Ë— Ë b¹œ bM¼«u?š œU¹“ qO?³? s?¹« “« vzU¼ tM×?5 ¨U¼ tâÐ VKž« ¨bMMJ?O qO?B?% „dð U¹ bM?MJO? ÂU9 «— ÁbJA½«œ U¹ tÝ—b s& Á—UÄ v bM5 œd? ÊUL¼ ÆÂU&U½ Ë t?²%u&d?Ý bM²$¼ vzUN½«uł Ê«bMÇ Á«— s¹« —œ t& œu?AO —U?& —«“UÐ v¼«— qOB?% “« bFÐ ÁbM¹¬ È«—«œ t?& g¹U¼ vÝöJL¼ “« s?ð bMÇ U?« bMJO/ V$?& v²OI%u »u?š ÈU¼—U?& VKž« b½« ÁœuÐ Èd?²?A?OÐ vÖœ«u½U?š jЫ˗ Ë ÂUI U?N½U?L¼ t& b½u?A?O? “ËdJ¹ v²?Š Ë bMMJO? V$& v?%U& b?¬—œ UÐ ÈU?? d??Ö —œ t?? & “Ëd?½U??L?¼ Ë b½« t?? ²? %d?? Ö ‚u?? I? ?Š t??%U?? {« Ë t³ð— bM?OÐ v? XÝ« ”uÐu?ð« dE?²M v?½ôuÞ n?¹œ— p¹ —œ Ë« ÊU²$ÐUð ‘« t½U?š ·dDÐ v² Ëœ q?O?³?uð« —«u?Ý U?NMð Ë pð ¨U?N½¬ “« vJ¹ ÆXÝ« ”u?Ðuð« v b?M5 g&Ë— Êœd?? & Á—U?Ä “Ë— “Ëd½¬ ÆœËdO v&U?š ÈU¼ tÇu& Èu?ð ¨dN?ý ÈU?N²½« ÆXÝ« jš d?š¬ Ë« ‰eM œËdÐ Á«— b¹UÐ UNðb ¨œuAO? ÁœUOÄ ”uÐuð« “« v²Ë ÆdNý dš¬ U??« XÝ« Áœd??& œU?Ž t½«“Ë— v?zU?L? OÄ Á«— ʬ tÐ Æb??ÝdÐ t½U??FÐ Uð p¹—U?ð ÈU¼ tÇu?? & “« —u?? ?³? ?Ž lu?? b?? ?ÝdÐ t½U?? F?Ð d¹œ v³ýdÖ« Æœ—«b½ r¼ »¬ Æœ—«b½ ‚dÐ Ë« t½U?š ÆbÝd?²O? ÆœuA?O XŠ«—U½ XN?? ł s¹« “« ‚Uð« Ëœ Æœ—«œ ‚U?ð« Ëœ ¨È« Á—U??ł« t½U?? š s¹« —œ Ë« ¨b½œ«œ Ë« t?Ð ÈdðœU¹“ ‚u?? ?I? ?Š v?²? ?Ë t?? ²? ? ý«œ ‰U?? O? ? š t?? & t²%dÖ v&Uš tÇu& ÊUL¼ Èuð v~¹U?$L¼ —œ t& Èd²šœ È—U~²Ý«uFÐ ÆœËdÐ ¨œ—«œ vMJÝ n5 d?š¬ t& v?½U$?& ÂU9 Æœu?AO? ”uÐuð« —«u?Ý ÈdÄ ‰œ UÐ Ë« v½U?³B?Ž ¨b½« Ábý ”uÐuð« —«u?Ý d¹œ Ë b½œuÐ ÁœU²?$¹« ”uÐuð« t½U?LŠd?OÐ Ë« oŠ q¦? ¨UN½¬ “« «b?JâO¼ oŠ “Ëd?« v Ë bM²$¼ Ë v½U?³?B?Ž t²?$?A½ ”uÐuð« —œ t?& r¼ ôU?Š ÆXÝ« Áb?A½ ‰U1UÄ —U& X Ëœ È«dÐ s d~ Ær²?FÐbÐ —bIÇ s ¢∫XÝ« 5~LAš 11

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


Ë œu?? ?A? ? Ö «— XUÄ d?? ?Ý ÆbAO/ t?? ? ? ? ? F?.U??D?0 Ë œd?? ? ? ? ? “U?Ð «— tU½ g?? ?¼U?? ~? ? ½ Ë r?? A? ? Ç ÆXš«œdÄ Æb¹Ëb?? ? O? ? c?? ?žU?? ? —u?DÝ ÈË— ÕË— b?U È« tL− bM½U ÁóOM g¹U??N? ³. ÆœuÐ ÁœU??²?¹« d??Š Ë s¹d??š¬ b??O? F? Ý ÆœuÐ Áb??ý œu³ È«b?? ? BÐ —U?? ? O? ? ?²? ? ?š« vÐ «— tKLł uð ÊUÐd?? ≠ ∫XHÖ Ë b½«u?š bMKÐ tK?.« „—UÐ Æs¹d?? ¬ ÆÆÆXIýUŽ ÆsýË— rLAÇ t?U½ t? v²?Ýœ ÊU??L¼ UÐ ÁU?ÖU½ Ë v²?? A? ? Ë vKO?? Ý œu?Ð t??²? ? d?? Ö «— Ë œ“ XNÐ Êu~?½ Áó?OM  —uBÐ ∫XHÖ ÈU?? ?O? ?Š v?Ð tJO?½“ t?? O?Ç s¹« ≠ È«dÐ Ë— t?? ? U½ s?¹« v ÆVO$U½ Ë—u?ð »u?? ? š ÊË« Æt?? ? ²? ? ?ýu½ uð  « t?? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ?ýc?? ? ? ? ? ?Ö U?Ð tÝUMAO v?~?Ð v??½u?? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? O?/ ÆXÝUMý¬ v?~? Ð v?½u?? ? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? ? O?/ ¨tO œUBð ÊuÇ t²OF?«Ë p¹ s¹« ÆtO~²šUÝ Èd??²? šœ ÊU??“ ÈU??N? O?½u??A½ ÂU9 bÐô ÆXILŠ« d¼uý ÆÁœ«œ Ë—uð tILŠ« Âd¼u?ý t v²HÖ gNÐ uð d¼u??ý t??²? ýu½ t??²? ý«œ—Ë +Ë« t Æt?? ? ?A? ? ?O?/ U?? ? ? rŠ«e?? ? ? XILŠ« tL¼ “« d³?š vÐ s Æt~O XÝ«— r?Š«e?? ? ? +u?? ? ?²? ? ? O? ? ? ? —uD?Ç Uł bM?Ç ÆrýUÐ U?¼U?? L? ? ý È“U³IAŽ bM?Ç øvMJO?? X½U?? O? ?š s0 t²?Ë Èuð tF bM¹« øÁbÐ »«uł øt²?Ë t?? ? Èb?? ?A½ d?? ?{U?? ?Š ÁU?? ?Ö ÁbŽË t?? ? ? ? ? ? ? ?U??½  «d??Ð Áb?? ? ? ? ? ? ? ?ý —u³− °øt¹uMÐ t?? ? tÐd?? ?{ p¹ ÊU?? ?L?¼ UÐ ÁóOM g¹u?š ‰œU?F𠜗u?š gð—uBÐ j?ÝË XA?Ä “« Ë œ«œ XÝœ “« «— «— t¹d??Ö ÈU?¼ ÈU¼ Ë œU??²? « ◊UOŠ ‰U?? ? ? ? ?? ? ? ? ?−?M?Ä ‰u?Þ —œ Æœ«œ dÝ bOFÝ “« “uM¼ vzuýU½“ vÖb½“ Ë Áb?? ? ? ?OM?A?½ X?ý—œ sN?? ? ? ?Ý p¹ dÐ Âe¹e??Ž ÊËb?Ð «— gU½ “uM¼ s?¹« v²?? ? ? Š ÆœuÐ Áœ—ËU?? ? ?O?½ ÊUГ «— Ë« rA?? š t?? œu?Ð —UÐ 5²N½ Æb?? O?Mý v «— ‘œU?¹d?? Ë b¹bO

oAŽ tB?

eO¬—«dÝ« ÈU¼ tU½ Ëœ ÊU?? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? «— X??U?Ä ÁóOM v?? q¦?? ÆœuÐ t??²? d??Ö XA~½« t² dÖ «— vH?O¦ Ë f$ ¡vý t Ë Xý«b½ Ád??N?Ç dÐ @½— ÆbýUÐ —u?? ? ?ý g.œ Æb?¹“d?KO?? ? ? «—UJý¬ «— ÈbÐ tŁœU?Š ÁU??Ö¬œu?šU½ Ë œeO —U?? ?O? ?Ð s?¹« ÆœdJO?? ? vM?OÐ gOÄ bÐ Àœ«u?Š ÊU?½« t ÁœU?²? « ‚UHð« e?O½ Ë« ÆXÝ« Áœd? vMOÐ gOÄ «— V?¹d?? ? ? «— È« t?? ? F? ? ? łU?? ? “Ë— ʬ ÆX½«bO Ÿu?u.« UÐ Ë œU?? ?N?½ 5e?Ð «— t?? ?âÐ bOFÝ ·dDÐ V−F² Ë d?Oײ vzULOÝ t?? ? ? ? ? ? v??.U?? ? ? ? ? ?Š —œ Ë X? — ÁóOM Áœ“ ÁdÖ v½UAOÄ ÈË— «— g½«ËdЫ ‰«u?? ? ? ¾? ? ? Ý —«e?¼ g?N~?½ “« Ë œuÐ ≠ ∫b??O?ÝdÄ XN¹d??O? »«u??ł vÐ t?? ? ? ? ? ? ? ? U?½ «d??Ð v?? øX?? ð ‰U øt²ýu½ r?Ý« XU?Ä XA?Ä Æ+Ëb?? ? O?/ ≠ p??¹ ÆÆU?? Ð ÆÆÆU??Ð Æ7?? ýu??½ uM —«b½ Ë— v?? ? s ÆÂe¹e?? Ž ÆÆ ÆtMJÐ »UDš Âe¹eŽ uM t Æb?? OÄU?? ? «— XUÄ U?? ³¹d?? Ið bOFÝ Êu?LC? “« dðœË“ Xý«œ qO−Fð b¹“dKO? g?²?Ýœ Æœu?ý lKD ʬ dÐ Uð œdJO t vA?ýu tL¼ UÐ Ë o u œuý jK g¹uš »UBŽ«

bFÐ t×H —œ tOIÐ

t?? ? ? ? U?½ ÊU?? ? ? ? A?¹«d?Ð t?? ? ? ? bM²ý«b½ Æb?? ? ²? ? Ýd?? ? H?Ð È« t¹b?¼ U¹ b¹uMÐ ∫XHÖ Ëœd ÂöÝ vâ²Ä È«d?Ð t?? ? ? ? ? ? ? U??½ s?¹« +U?? ? ? ? ? ? ? š ≠ ÆXÝULý “«—œ «— g?²? ? ?Ýœ t?J½¬ v?Ð ÁóOM ∫Xý«œ —UNþ« bM ÁU³²ý« rMJO dJ øs È«dÐ ≠ Æ5M v ÆrM? v/ ÁU?? ³? ²? ?ý« Æ+U?? š t½ ≠ ÆÆÆb?OF?Ý ÈU??¬ ‰eM U?−M¹« t~ Êu?? ? A?/U?? ? š U?? ? L? ? ?ý t~? øXO½ ø5²O½ Ë— v?? s U??« Æ«dÇ Æ«dÇ ≠ ÆÁbÐ tU½ «dÐ t —«b½ U?? ? ? ? ?O?½œ s?¹« Èu?ð v?? ? ? ? ? d?¼ ≠ d³š b¹Uý ÆÁ—«œ Ë— vJ¹ ÁdšôUÐ ÆtýUÐ ‘uð výuš Áó?? ?O?M Ë œd?? ? “«—œ «— t?? ? U½ Ë« g?²? ? ? Ýœ U?? ? ?« ÆX? d?? ? ?Ö «— XUÄ Ë œuÐ Áb?? ?ý œd?? Ý g?Mð ¨b¹“dKO b?OF?Ý Æœe?O ‘« t?I?OI?ý ÈUNÖ— b?MK?Ð È«b?? ? ?BÐ ◊U?? ? ?O? ? ? Š q?š«œ “« øtO ÁóOM ≠ ∫bOÝdÄ Ë nOF?{ Ë t²?¼¬ vz«b UÐ Ë« ∫œ«œ »«uł Ê«“d. t~O ÆÁœ—ˬ tU½ t¹ Ævâ²Ä ≠ ÆtM t.U

“Ë— s?¹« t?? ? ³M?A? ? ?−M?Ä “Ë— “UÐ “Ë— d¼ “« Áó?OM ÆbO?Ý— v²MF. Ëœ Uð ÆXý«œ d?HMð t??³MA?−MÄ “« ‚U?? ? ? H?ð« ʬ “u?M¼ t?? ? ? ? gO?Ä ÁU 5Ð Áó?OM œuÐ t²?ÝuO?á½ Ÿu?uÐ v?d?? b?½Ë«b??š »u??š ÈU¼“Ë— ÁU?ÖU½ q³?? ÁU Ëœ U?« Xý«c~O/ p¹ ‰u?? Ë U?Ð Ë XA?? ÖdÐ ‚—Ë t?? ³MA?? −MÄ s¹d?? š¬ “Ë— —œ tU½ “« vU?œU?ý Ë v²??N?³?ýu?š ÁU Ë X?? Ðd?Ð X??š— t?½U?? ? ? ? ? ? ? š ʬ dB?Ž “ËdJ¹ q³?? ÁU Ëœ ÆX — —œ ‘d¼u?? ý Ë Áó?? O?M t³MA−MÄ ÈË— t??â? ?žUÐ —UM t?½U??š ◊UOŠ Ë b?½œuÐ Áb?? ? O?* v²?? ? Š«— v.bM t??Ý d?²? šœ Æb½b??O?ýuMO?? ÈUÇ œU?? F? Ý q?LJ t?? U?? N½¬ t.UÝ U?? ? ? N?½¬ vÖœ«u?½U?? ? ? š Ë vzuýU½“ Ë b¹ËbO tâžUÐ sLÇ ÈË— œuÐ b??łuÐ ÊUMÇ ÁU??Ö Ë œdJO?? È“UÐ 5eÐ ÆbOAJO mOł t bPO bM? ÁuJ?ý tJ?½¬ vÐ U?? ? « œU² UO ÈU?? ? ? ?N? ? ? ?²? ? ? ? Ýœ U?Ð ¨XÝUNOdÐ «— œu?? ? ? ? ?š s?¼«d?? ? ? ? O?Ä gJÇu t«œ« È“U?³Ð ÊUMâL¼ Ë bO½UJ²O l??u?? ? ? ? ? s?¹« —œ X?Ý—œ Æœ«bO t?? ½U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?š —œ @?? ½“ È«b b?? ? O? ? ?F? ? ?Ý Ë Áó?? ? O?M ÆXÝUšdÐ —œ X?O Æb½œd? rNÐ v¼U~½ øXÝ« ÊU?? ?L? ?N? ? b?¹U?? ý øb½eO XÝœ —œ t? «— v?½UJ²?Ý« ÁóOM ¨X?ý«c?? ? ?Ö e?? ? ?O? ? ? ÈË— Xý«œ p? Ëœ ÊU?? ? ?O? ? ? «— bM?? Áb½ULO?UÐ ¨œd?Ð Ëd?? ? ? ? ? Ë Áœd?? ? ? ? ? t?. œuš œu??š ”U??³. Ë u??? O? Ö tÐ v²Ýœ bO?FÝ ÆX — —œ ·dDÐ Ë bOA “« «— u.uÇu? t XÝU?šdÐ r¼ —U?Ð s?¹« Æb?M? b?M?K?Ð 5?“ ÈË— v²??N? ?Ð t?? œuÐ ÁœU?? ²? « È—uÞ Èd?~?¹œ p?L? ? ? ? ? v?Ð X½«u²O «— —œ Èô Áó?? ? ? ? ? ? ? ?O?M? ÆœeOšdÐ —u?? ? U?? ? ? tÐ g?L? ? ?A?Ç Ë œuAÖ ÆœU² « XÄ U?N½¬ t½Uš UÐ ÁU~â?O¼ vâ²Ä «— v?? ? ? ? ? «d?¹“ X?ý«b?½ È—U

12

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


Æv¼b??O/ »«u??ł d?ðœË“ s oA??Ž Ë t???ö??Ž Ë ‚u??ý tÐ «d?Ç øvM v/ “«—œ @M. —u??F? ?A? OÐ œd?? s¹« ÆrOM? vÝËd??Ž uð Ë s U?ð d??O~Ð ‚öÞ XA¹œ ÆÈ—«œ “ô s q¦ Èd¼u?ý uð ÆXO½ uð UÐ vÖb½“ t²¹Uý —Ud¼“ ÃdÐ q¦ ÆÂb¹œ gJÇu Ë vKI? qO³uð« ʬ UÐ «— d¼uý qL?% «— Ë«  d?H½ s¹« UÐ «dÇ Æ.—«œ  d?H½ Ë« “« uð Ë s —b?IÇ ÆœuÐ t? vDЫ˗ ÆU?OÐ s ‘u?žPÐ Ë s ÂU9 «— t?—U?²? —U? dðœË“ øvMJO uð t?? ? —«œ Ë“—¬ s ÆX?? ? O½ v U?? ? s È«d?Ð rO?? ?²? ? ý«œ s¹« “« gOÄ Æ¢ÆÆvýUÐ s —UM —œ ÆvýUÐ s U ÆvýUÐ s0 oKF² tAOL¼ t.U?â «— t?U½ Ë b?O?A ‘«d?š d~ł ÈœU¹d? b?OÝ— t? U?−M¹UÐ bOFÝ ∫XHÖ Ë X u ÁóOM  —uBÐ Ë œd V?A? ? ?« 5L?¼ ÆrM?JO?? ? X?²? ? ?Š«— Êô« Æd?? ? C? ? ?×? ? ? .dÐ u?? ? ýU?Ä ≠ ÆXIÝU —UM —œ ÈdO VA« ÆtJ¹œd s¹« ‘užPÐ XL²ÝdHO ÈUMNÄ tÐ tJO.U?Š —œ Ë œdAH tMO?Ý tÐ «— ‘d²šœ ÊUM Êu?Oý ÁóOM ∫XHÖ XN¹dO ÂdÖ pý« gð—u Ær¼UM~OÐ «b?NÐ Ær¼UM~OÐ s ÆsJ½ Ë—UJM¹« Æt½ b?OF?Ý Æt½ Æt½ ≠ êO¼ XÝœ t? —u?N?O? r?? Æ—«b½ XÝËœ uð e?ł Ë— Èœd? êO¼ s t?š¬ ÆXÝ« t?¾?Þuð Æt?žË—œ U¼ t?U½ s¹« ÆÁb?O? Ýd½ s XÝœ tÐ Èœd Æt½eÐ rNÐ Ë— U? vÖb½“ œ«u?NO? d?H½ t¹ t? vLN?HÐ b¹UÐ uð ÆÈœd? uð r?? «b?NÐ ÆrMJÐ Ë—uð X?bš b?F?³Ð s?¹« “« —«c¹ ÆrýUÐ X²?HK —«cÐ r~?O? ? Ær²?? ?¼ b?? O? ?F? ?Ý d?? ?? ?L¼ s r?~O/ v?JA?? O¼ t?Ð t?? —uNO ÆXHK ÆrA²HK Ë b¹—œ Ë« v?zôUÐ V. t?? È—u?DÐ X u?? Ë« ÊU¼œ t?Ð v²?? A? ? bOFÝ ∫XHÖ ÁU~½¬ Æbý È—Uł p¹—UÐ vzuł q¦ Êuš UÐ XHK? t¹ Æu?²?Ð Á—«œ ·d?ý XHK? t¹ ÆszU?š t??²¹d??H?Ž u??ý t?H? š ≠ Êu½ t?L?I. t¹ Ë t?AJO? X?L?Š“ Ë tMJO? —U? Âœd? t½u?š Èuð X «dý dH½ t¹ t?uA?F ULÝ— Ë v²¼ s Ê“ ULÝ« Æuð U?« ÆÁ—uNO t½u³O$ —œ t?? vðU?E( ÊË« v²??Š Æv~O?? ⁄Ë—œ ÆvMJO?? X?½U??O? š s0 Æt~¹œ gOÄ Ë œd? Êu?L¼ vMF¹ ¨v¾~¹œ œd? t? —«b½ pý ÈœuÐ s ‘už¬ ÆrM vÖb½“ uð UÐ +u²O/ s Æ.dÐ uýUÄ ÆÈœdJO r− XLAÇ ÊËdOÐ —œU ‘už¬ “« «— t?âÐ vLŠdOÐ Ë v.b~MÝ X¹UN½ —œ bOFÝ Áó?OM ÆXA?Ö“UÐ Ë œd?á?Ý Ë œdÐ t½U?š XHK? œe½ d~¹œ ‚Uð« tÐ ¨bOA «— Xýu½d??Ý ÊU??d? ôU??Š Ë« ÆœU?²? « Á«— ‘d¼u??ý ‰U?³?½bÐ ÊUM t¹dÖ XÝœ “« «— œu?š vÖ—«Ë¬ Ë vÖ—Uâ?OÐ —uAM t? X dO? Ë œuÐ t² d¹cÄ t? È—u??AM Æœd??O~Ð —«œd?C? ×? ÂU?MÐ vÝU?? Š« vÐ Ë œd??½u?š œd ö³? b?OFÝ tJM¹« q¦ Æbý Áœdá?Ý Ë« XÝbÐ Ë b¹œdÖ ÁœU¬ œË“ vKOš ÆœuÐ Áœd? r¼«d? «— d?«  U?b?I Ë Ád?«c? ‚öÞ Ë Ã«Ëœ“« —«œd?²? œ UÐ ÂUMÐ ‰u?Ä vGK³?? Ë Ê«“d?. Ê«u½«“ Ë ÊU¹d??Ö r?AÇ UÐ Áó??OM? b??FÐ v²ŽUÝ XÝËœ t½U??š Á«— Áb?ý ×U??š t½U??š d?²? œ “« Xý«œ nO? —œ t?? t¹dN ÆX dÖ gOÄ —œ «— s¹d½ ‘« vLOL ¿¿¿ Ë t??²? ?A? ÖdÐ XN?Ð ©Áó??OM® ‘d¼u?? ý Ë s¹d??½ ÆX?ýc??Ö ‰U−MÄ g¹u?š t½U?š ÈU?N??Uð« “« vJ?¹ —œ «— Ë« Ë bM²? d¹cÄ «— Áœ—u?š XJý UÐ ÆbO½«—c?Ö v−O?Ö Ë  dOŠ Ë XNÐ —œ «— ÈbM?Ç ÁóOM Æb½œ«œ ‰eM —œ U?N?²?ŽU?Ý Ë b??A?O? Ád?O?š ËdÐË— —«u¹bÐ d?²?A? OÐ Æœe?O/ ·d?Š v pA?š gJý« t?LAÇ t? ÊUMÇ œdJO/ r¼ t?¹dÖ ¨b½U?L?O ‰U?Š 5L¼ X½«u²?O/ ÆX U¹—œ «— tŁœUŠ XLEŽ Ë b?¬ œuNÐ r r ÆœuÐ Ábý bMJÐ XÝ«uN?O/ d¼uý ÆbýUÐ ‘œuš XÝËœ —UÐd?Ý XÝ«uš v/ Ë 20 t×H —œ tOIÐ

Ê«e?¹— p?ý« Ë ÊU?M? t?.U?½ Æœu?Ð ÁU?M?~?O?Ð Ë« d?? ? ? ? ? š¬ Æb?¹d?~?Ð X?ý«œ oŠ @MÇ œuÐ ÁœU?² « ◊U?OŠ n ÈU?¼ pOz«“u ÈË— tJ½UMâ?L¼ Ë XAÖdÐ ∫XHÖ Ë X dÖ «— bOFÝ —«uKý ÈU¼ tÇUÄ Ë Xš«b½« s Æ—«b½ d?³?š ö?« s Æt??žË—œ Æt?C?×? ⁄Ë—œ «b?NÐ Æb?O?F?Ý ≠ p¹ V¹d? t? výU?Ð ÁœU?Ý —b?IM¹« b¹U?³½ uð ÆvM? —ËUÐ b¹UÐ uð r¼UM~OÐ ÆXÝ« t¾Þuð s¹« ÆÈ—uNÐ Ë— t¾Þuð X u?? ‘« tMO?? Ý tÐ t?? Èb~?. UÐ Ë Xý«c?? Ö ÂU9U½ «— Ë« Âö?? bOFÝ Èu.uÇu?? „d?²? šœ ÆX — ‚Uð« ·dDÐ Ë œd?? »UðdÄ «— Áó??OM «œb− t? 5L¼ œd?JO? È“UÐ Ë œe?O? mO?ł ÈœU?ý “« gOÄ È« t?E( Uð t? UN½¬ ·dD½¬ tÐ Ë œd? U¼— «— È“UÐ bOM?ý «— ÊUU? t¹dÖ È«b? Ë UÐUÐ œU¹d Æœ«œ dÝ «— t¹dÖ Ë XN¹Ë¬ ÁóOM Ábý ÊU?A¹dÄ ÈuOÖ Ë t½UAÐ Ë b¹Ëœ o¼ o?¼ U?? « XÝU?? g¹u?? ?š t¹d?? Ö b?? ý “« Ë X d?? Ö q?GÐ «— Ë« ÁóOM rNÐ t?E( ÊU??L¼ “« U?? N½¬ vzu??ýU?½“ jЫ˗ Æœ—u??N? O? ? ÊUJð ÆœdJO »u?? ? ? ? ? ×? ? ? t?½u/ Ë ÊU?Ðd?? ? N? ? ? ÃË“ p¹ ¨b?½œuÐ X?ÝËœ Ëœ Æœ—uš ‚Uð« —œ U??N?³?ý b??O?F? Ý Æb½b¹œd?Ö ‰b??³? t½U~?OÐ Ëœ tÐ ÈœËeÐ ¨b½bAO Ë g.UÐ œu?Ð Âd?Ö «u¼ v?KO?š d??Ö« U¹ Ë b??OЫu??N?O? tÄU½U?? ÈË— vz¬d¹cÄ `³?BÐ t?â?žUÐ —UM? t?â?O.U?? p¹ ÈË— «— Vý Ë Xý«b?O?dÐ È« t ö —U~OÝ Ë X?A½ v —«bOÐ ¨œdJO? dJ Èœ«bUÐ ÁbO?áÝ Uð Ë bO½UÝdO ‰UO?š Ë ÁËb½« —«e¼ UÐ Ë b½U?LO —«b?OÐ bMÐ t?AÄ —œ eO½ Áó?OM ÆbO?A v Æœd??O~Ð œU??Š rO??L? Bð X½«u??²? O/ b??O? F?Ý Æœd?JO?? Âd½ t??−MÄ Ë XÝœ ‚öÞ œ—u?? —œ t? œuÐ s¹« ¨bM  ËU??C?? t½ôu??−?Ž Ë œË“ XÝ«uNO/ tÐ X¼ t Èu×½ dNÐ bOýuJO Ë œdJO XÝbÐ XÝœ ¨Xý«œ b¹œdð tŁœU??Š s¹« “« g?OÄ Ë« ÆbM nA?? «— X?I? O? I? Š Ë œd??³Ð vÄ «d??łU?? q p¹ ‰u?Ë UÐ t? œu?³½ —«Ë«e?Ý ÆXý«œ œU?L?²?Ž« Ë« tÐË œuÐ Áó?OM oýUŽ ‚öÞ «— gÐu?? ³? ×? ? Ê“ Ë œe¹dÐ r¼ dÐ «— ‘« Áœ«u?½U??š U??C? ?« vÐ tU½ d¹e?ÖU?½ X d?O? t½U??š ʬ “« d?Ö« Ë Xý«b½ «— fJâ??O¼ t? v½“ Æb¼bÐ gOÄ  —u?BM?¹« —œ Æb½U?ÝdÐ `³? tÐ È« t½U??š d? U?? —œ «— Vý œuÐ vb? d?¼ —œ Ë bOAJO? «— Ë« —UE²½« vu?ý Àœ«uŠ tÇ t œd?JO vMOÐ Áœd²Ö g¹UÄ gOÄ v³ON ÈUN«œ tÇ Xý«bOdÐ t½Uš ʬ “« ×Uš t ƉUB?O²Ý« ÈË— “« výËd œu?š ¨vU½bÐ ¨UA× ¨◊u?IÝ Æb¹œd~O bŽUI²? «— g¹uš Ê«błË b½«u²O t½u~Ç bO?FÝ býUÐ ÁUM~OÐ dÖ« ÆÈ«Ë s¼– “« —Ëœ Ë rN??³? Ë @MÖ —b??? d¼ ¨XI??O? I? Š Ád?šôU?Ð ÆbM «—¬ Ë eOšU?²Ý— “Ë— Ë XÝ«uš“UÐ “Ë— “Ëd½¬ ÆœuA?O sýË— “ËdJ¹ býUÐ tU½ p¹ ÆbOÝ— Èd~¹œ t³MA−MÄ XýcÖ VOðdð s¹« tÐ t²HNJ¹ ÆXÝ« Ë “Ë— v?ýu¼e?? ? ?Oð Ë X??œ UÐ œu?Ð v?? ? ? d¼ U?¼ t?? ? U?½ ÁbM?¹u?½ Æd~¹œ “Ë— oO???œ t??³? ÝU??×? ÈË— t?? œdJO?? X?Ä «— œu??š ÈU¼ t??U½ v²ŽUÝ «dłU s¹« —œ ÆbÝdÐ U$¬ tÐ œuÐ t½Uš —œ bOFÝ t dNþ“« bFÐ t³MA−MÄ êO¼ œuÐ ŸöÞ« v?Ð U¼ t?U½ “«b½«dÐ ÊU/U?š Êu?L? C? “« t? XÄ —uU t³MA−MÄ “Ë— d¼ Æbý ÈdáÝ È« t?²H¼ bMÇ ÆXý«b½ ÈdOBIð Ë ÁUMÖ p²?? ? Ë «e?? ÝU½ Ë g?×? ? Áó?? OM? Ë Xý«œ «— Á“Uð È« t?? ?U½ —UE?²½« bOFÝ v²M?F. t??³MA??−?MÄ Ê¬ Ád??šôUÐ t?? s¹« U?ð Æb??O? AJO?? —U?E²½« «— Èd²AOÐ ”UMýU?½ ÁbM¹u½ Æb??ý ÂU9 e??OÇ t??L¼ ʬ —œ t?? È« t??³MA??−MÄ ÆbOÝ— ∫œuÐ t²ýu½ +e??O? ? ”b??Š ÆrMO?Ð v/ «dð t?? X?Ý« t??²? H?¼ bMÇ ¨r~M?A? ? ÁóOM¢ d¼ —«c~Ð Æ„—bÐ ÆXÝ« Áœd? v½«b½“ «dð Ë ÁœdÐ vzu?Ð XIL?Š« d¼uý ‰Ë« “Ë— “« t uð Æ—U?³J¹ ÊuOý Ë —U?³J¹ ¯d ÆbMJÐ b¼«uN?O È—U t??—U??²? «dÇ fÄ ÆÈ—«œ d??H?Mð Ë« “« r¼ “uM¼ Ë v?²? ý«b½ XÝËœ «— Ë«

13

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


Ë œd³O+ ‘dFÐ «— g¹Ë—œ XLEŽ XOÐ ÁUý s¹« —œ t½«“d kUŠ XÝ« s¹dÐ XANÐ U½UL?¼ ÊUA¹Ë—œ uKš t% XÝ« —ËUÐ s¹« dÐ ÆXÝ« ÁdNÐ dÄ ÁuJý Ë XLAŠ “« ÊUA¹Ë—œ X+bš Ë œ—«œ V¹U−Ž  UL'KÞ t% X1eŽ ZM% XÝ« ÊUA¹Ë—œ XLŠ— ¨dE½ —œ ʬ `² dN?+ UÐ t% XÝË« „UÄ ÈU¼ t?A¹b½« Áb½dO?ÖdÐ —œ g¹Ë—œ  uKš XLŠ— ÈUAÖ Á«— tA¹b½« s¹« „—œ Ë b½« t²>O+¬ r¼ —œ X³×+ Ë ÆXÝ« vA¹Ë—œ X— v½UЗbÐ g½«u{— t% ”Ëœd dB5 XÝ« ÊUA¹Ë—œ X¼e½ sLÇ “« ÈdEM+ vA¹Ë—œ ÈôUÐ ÂUI?+ „—œ U½UL¼ v²?ANÐ ÁuJýdÄ Ë „UÄ ÁUÖ—UÐ ÈeO+¬ @½— ʬ t?Ð U¼ Á˛«Ë “« g¹UN¹dOÖ ÁdN?Ð UÐ kUŠ t% XÝ« Æœd³O+ ÃË« tÐ «— g¹Ë—œ v²ýd'%UÄ Ë b¼bO+ t½«dŽUý ÁUOÝ VK5 ʬ uðdÄ “« œuAO+ —“ t⽬ XÝ« ÊUA¹Ë—œ X³×O —œ t% X'OzUOLO% øXU¹ œuAO+ ÊUA¹Ë—œ ÊUOÐ —œ t% vzUOLO% ʬ X'OÇ “ËdÐ «— È—u?A?% œuš ÁU?O?Ý VK5 UÐ t?% v½U?A¹b½« t?OÝ Ë Êôœ t?O?Ý Ê¬ œuÐ kU?Š v½UL?ݬ XOÐ 5L¼ bM²?ý«b½ œU?OÐ t% Èe?OÇ ¨b½b½U?A½ ÁUOÝ Æb¹bO+ «—  œUFÝ ÈUOLO% ÊUA¹Ë—œ X³×O —œ t% v1Ë bM½UNł  UłUŠ tK³5 Ê«Ëd'š XÝ« ÊUA¹Ë—œ  dCŠ vÖbMÐ g³³Ý t??% b½«b?O? + È« t??²?'? łdÐ ÈU??N½U?'?½« «— bM/«uð ÊU¼U??ýœUÄ kUŠ Æb½« ÁœUN½ UMÐ vA¹Ë—œ t¹UÄdÐ «— œuš XMDKÝ «dð t%  u>½ tLNM¹« ‘ËdH+ ¨d~½«uð È« XÝ« ÊUA¹Ë—œ XL¼ n²% —œ —“ Ë dÝ d?? B? ? 5 Ë ÁU?? ł Ë —“ e?? Öd?¼ t?? % vA?¹Ë—œ v1U?? Ž ÂU?? ?I0 È« Á—Uý« Æœ—«cÖ dŁ« UN½¬ tAOÄ XŽUM5 b¹œ dÐ b½«u²O/ øv¼«u>O+ ÈbЫ  UOŠ »¬ —« ° kUŠ XÝ« ÊUA¹Ë—œ  uKš —œ „Uš gF³M+ Ë ¯—eÐ vA¹Ë—œ l5«Ë —œ t??% b¼b?O?+ ÊU?A½ «— œu?š t?½«“d? kU?Š “UÐ œ—ËPO+ dÐ @½UÐ œu>Ð U³¹“ tÇ Ë XÝ« t?²>O¼d Ë tAOÄ XŽUM5 v½U'½« UN?Mð «— XÝ«uš s¹« ¨v½U¼«u?š «— v~AO?L¼ vÖb½“ dÖ« ¨k?UŠ ∫t% ÆXU¹ v½«u²O+ ÊUA¹Ë—œ  uKš —œ œUÐ ÊU²¼«— oO— oOuð

kUŠ ÈU¼ tA¹b½« qOK% Ë t¹e& —œ ôUI tKKÝ

©dÖË—«œ® vLO¼«dЫ Êu¹UL¼ ”bMN+ ‘—U~MÐ s?¹d?ðôU?Ð d~?½U?¹U?/ v?Ý—U?? ? ? ? ÊU?Г —œ g?¹Ë—œ b?ML?¼u?J?ý Á˛«Ë ÈU¼—ËUÐ Áb?½d?O? ÖdÐ —œ œu??š t??% X'??O½U??'½« Áb¹e??ÖdÐ UM'×+ t?% X?Ý« vzU?²? Ý g¹Ë—œ Ë vJK'??+ g¹Ë—œ Ë vA¹Ë—œ 5AM1œ v½U?? ? A?¹Ë—œ Uð b?½« Áœ—u?? ? š Ád?? ? Ö vM?ðËd?? ? Ë l{«u?ð Ë XŽU?M5 UÐ Âö?% U?¹—œ kU?Š “«d??O?ý d??OÄ Ë U½ôu?+ »U?M−?O1U??Ž ÊuÇ t²>O¼d dÐ Ë b?MM% „UM?ÐUð ÈU¼d?? N? Ö “« d?Ä «— Ê«d¹« @M¼d?? Ë b½eOšdÐ —Ëd??Ý Ë b?łË “« «— v?½U?N? ł Ë bMN?½ ׫ vA¹Ë—œ t??A¹b½« ÊUL¼ Õb+ —œ t% “«dOý dOÄ —uýdÄ ‰ež s¹« tÐ r¼ UÐ Æb½“UÝ ‰U+ôU+ ∫.d~MO+ Ábý ÁœËdÝ g¹Ë—œ t?? ?A¹b?½« —œ Ê«d¹« “Ëd?? ?+« Ê«—«b½U?JÝ Ë ÊU?? ?ÖbM?¹U/ t½U²>Зuý® ‚UH½ ÕdÞ Ë Èe¹d½u?š Ë @Mł —ËbO Ë È—Ë¬ ¯d?+ UNMð œuš Ë vA?¹Ë—œ vÖb½“ U?Ð vJ¹œe?½ s¹d?? ?²JÇu?? ?% Ë bM?½«—Ëd?? á? ? O? ?+ «— Æ©b½—«b½ dÐ —œ «— kUŠ t½«“—ËdN+ ÈU¼ ÁeO~½« XÝ« ÊUA¹Ë—œ  uKš s¹dÐ bKš t{Ë— XÝ« ÊUA¹Ë—œ X+bš vLA²×+ t¹U+

16

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


Áœ«“ vAM+ Àd+uO%

‰ež

rM?JO?? “U?? Ý rž t?? L? G?½ Á—UÐËœ VA « rM?JO?? “UÐ pK? XA?? t?? ²? ?Ð XÝœ UÐ Ë“—¬ ÊU?? ? ?²? ? ? ? ? ?³? ? ? ý œd?? ? ?Ö —«Ë t½«ËdÄ rM?JO?? ? “«Ëd?Ä t?? ? ²? ? šu?? ? Ý ÈU?? ? N?+UÐ UÐ v?Öb?½“ !dD?ý t?½«d?? ? ? ?0 v?Ð X?ýœ —œ r?M?JO?? ? ? ? “U?Ðd?? ? ? ?Ý È“U?Ð È«b?? ? ? ? «— Œ— XýbÐ ‰œ Êuš œ—uš t?0 vI¹UIý ÊuâL¼ r?MJ?O? ? ? ? “U?? ? ?L? ? ? ?Ž f?Öd½ ‚«d?? ? ? Õdý

¨ÊudN tÐ ÂdÐ “UР«uO ÈUNLAÇ ÁdÞUš @« UÐ Uð ÊuLK× Ë tÇu ÊË« tÐ Æ—uAÐ UdE²M «— t#u“ —cÖ ÊËdNð ÈUNÐuł “« Ë ÂdР«uO ”—œ —UMÇ “«d)dÝ ÈUN²š—œ “« Ë rM ‰«u¾Ý ÆÂdO~Ð œU¹ È—«b¹UÄ Ë XUI²Ý« ≠ X5Ð sÐ ÈU¼ tÇu uð «uO ÆrM Áe Á—UÐËœ «— oAŽ s¹dO rFÞ «— ÁbALÖ ÈU¼—UNÐ tB= Uð rM «b> «— U¼ tKâKÇ ÆbMM te“ «dÐ ÈU¼eOzUÄ ÊuAJOł pOł UÐ Uð —UOÐ «— UNJA−MÖ ÆbMM Áb#“ «dÐ Á—UÐËœ «— Áb¹b# XÐdž ÈUNLž ÈU¼ Êu²Ð UÐ «— “Ëd¹œ vMLNÐ ÈU¼dł¬ +u²Ð b¹U UÐ «— U¼ v²H# ⁄«dÇ Ë ¨pO«d UÐ «— UNKÖ ÁU ¨“Ëd« XÝËb¹« ¨r+UŠ “« ”dá d~¹œ ÆÂbÐ v²¬ UN#u¾# X¹bMÇ t0 «d¹“ ÂdOÝ« vzUNMð XÝœ —œ V ÈU¼ tðuÐ uð «— U¼ ÈœdU# Uð ÂbË« t r~Ð rž Ë vzUNMð s¹« “UÝ UÐ Æ+Ë“u5Ð È—uÝ t³M—UNÇ d³N È« ∫+«uPO Ë rBFdO ÆÂdO~Ð qÖ tMAð „Uš s¹« “« Ë ÂbÐ vKÖ Æ—«dF vÐ ¨r²¼ uð UÐ Uð ¿ ÆrM ÷uŽ U)Ë “« È« Á—– UÐ «— vðËdU# “« È—UÐ Uð ÂbË« s¹d¹œ Á«dL¼ Ë f½u È« È«u¼ UÐ È« tE( b¹U Uð rM —bŠ «— ÈdLŽ XÝËb¹« ¨XÝËb¹« 5~½— ÈUNA¼«uš ÂUGOÄ uð ÂU½ È« Á—UÐËœ «— oAŽ È«u¼ fHMð ÊËdNð œuR¬œËœ XÐdž ÈUNLž “« “uO ÆrUÐ Áœd tÐd& øÈ—«dF —œ U¹¬ uð U$¬ ÆÆÆXÝËb¹« ¨XÝËb¹« ¨Á—«b# uœuš ÈuÐ XÐdž uð sÞË »öÖ «dÇ r~Ð vLýU¼ Áb½“Ëd tËdHO v²FM> dJ tÐ U vM¹dO ÊUNH>« eÖ +U?? ?ł X?¬ È« s oA?? ? Ž È« s œu³F Æ°øÁœdÐ ‰«u¾Ý d¹“ «— vÖb#“ vMF Êœd “« ”dð Ë +«uð t?? ²? ?— r?H? ?0 “ d?? −¼ tÐ t?J½¬ È« +U? ÁbJL?ž s?¹« —œ uð“« —Ëœ t?0 tE( d¼ +«Ë— Ë r?AÇ r?¼ Ë r?³K?F bJ?Ç tÐU½uš

≤∞∞± XÝuÖ« È“U×MÄ ÆÂ 17

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


t?? % XÝ« ÈbM+d?M¼ ÁbM½«u?? š Ë ‘« ÈdM¼ —U?% vL% b?+ UNMð tÐ ‰U?? ?Š s?¹« UÐ Ë Áœu/ “U?? ?ž¬ «— vÐ v?²? ?O?Ðu?? ³? ? ×? ?+ Ë X¹—uNA+ ÆX?Ý« t?? ? ?²? ? ? ?A? ? ? ?Ö q¹U?½ tIÐUÝ v?+d?? ? ? Ö Ë p³?? ? ? Ý t?? ? ? % »UNý v+U?? I? ?+ œË«œ œU?¹ Áb½“ g¹«bO t?? ? ? Ý Êu?M?%U?ð bM?J?O? ? ? ?+ Áb?½“ «— t?z«—« —«“UÐ t?Ð «— o?u?? ? ? + Âu³1¬ ÈU¼—U?? % d~¹œ “« Ë v+œd?? + œU??ý p¹“u??+ U?Ð U??N½¬ v+U?9 t??% Áœ«œ “« «— »U?N?ý X?OÐu?³?×?+ Æb??ýU?³?O?+ uzb?¹Ë ”—UÄ X%d?ý ou+ Ë ©e??O? š Vý® Ê«d¹« È« Á—«u¼U??+ Êu¹e¹u?Kð b??²2 ÈU¼ t³ŠUB+ Æœu/ Áb¼UA+ Ê«u²O+ Ë« UÐ Âœd+ —uýdÄ ÈUNÝU9 eO½

Êu>uš —œ ÈbNA tFUł ÈUOM0 ÁU+ bMÇ t% bN?A+ v½«d¹« ÊU¹œuN¹ ÈU'OM% ÈUMÐ ÊU?L²šUÝ —U% 5+eÐ Êu1u??š d?N?ý “u?¼Ëœ ÊUÐU?O?š —œ ʬ À«b??Š« @MK% q³5 ÊU¹UÄ Uð t% XÝ« b?O+« Ë œËdO+ gOÄ tÐ XŽd?'Ð ¨œuÐ Ábý Áœ“ bM?½«u??²?Ð ·«dÞ« oÞUM?+ rO?? I? + ÊU?? O½«d?¹« ¨Èœö?? O? + ‰U?? Ý 5L¼ ÂU?? ?$« tÐ ”b?? ?I? ? + ÊUJ?+ s¹« —œ «— œu?? ?š ‘U?? ?O½ Ë U?? ?Žœ rÝ«d+ Æb½œdÖ bM+ ÁdNÐ “UÝu½ ÈUMÐ s¹« U½UJ+« “« Ë Áb½UÝ—

UNO½b½«uš Èd³š qU×+ “« qI½ tÐ ÊUO½«d¹« vŽUL²ł« Ë ÈdM¼ ¨v~M¼d Uý—«eÖ tŽuL−+ UJ¹d¬ —œ vFOD pK d$U½ Ë ÈdO t??% v?½«d¹« ÈU¼ s¹b?? L? % s?¹d??²? N?Ð “« Ë v1b??5 t?? A? O?ÄdM¼ ÈdO+ UNLKO s¹« Áe+ Ë p/ »öI½« “« q³5 ·ËdF+ ÈUNLKO —œ tAOL¼ bMÇ —œ U?ð b??+¬ fK?$¬ ”u1 tÐ t??²? ?ýc??Ö ÁU??+ ¨b?? +¬ v+ »U'×Ð ÁbM¹¬ ÈU¼“Ë— ·dþ 5Mâ?L¼Æb¹U/ X%d?ý dðU¾ð b¹b?ł t+U½dÐ vÝ—U? ÈUN?LKO? v½«œËUł Ë t?IÐUÝUÐ Ád?NÇ vF?OD+ pK+ dOU½ bM+dM¼ Ëœ s¹« U¹¬ tJM¹« “« Æb¹œdÖ b¼«uš UJ¹d+¬ tÐ dHÝ v¼«— Ê«d¹« tÐ «œb−?+ U¹ Ë bý bM¼«u?š v½b½U+ UJ¹d?+¬ —œ eO½ —uNA+ ÆX'O½ XÝœ —œ Èd³š “uM¼ b½œd~O+ “UÐ

tÐ d~¹œ —UÐ UJ¹u$ XAÖ “UÐ qOz«dÝ« rO??I? + v?+œd??+ ÁbM½«u??š UJ¹uO ÈdM?¼ —uð ÂU?9« “« fÄ qOz«dÝ« Ë „—u¹u?? ? O½ —œ œu?? ? š ÁU?? ?+ bMÇ qOz«d??Ý« tÐ t?²?ýc??Ö ÁU?+ ¨UÄË—« ÁËd?? ? ? ? ? ? Ö r?O?E?M? ð U?Ð Ë XAÖ“UÐ t?+U½d?Ð d~¹œ —UÐ ¨g½UÖb½“«u½ q??š«œ —œ œu?? ? ? ? ? ? ? š Èd?M? ¼ ÈU¼ œ—«œ vF??Ý œU??O? N? ý t??+U?M¼U??+ ÆXÝ« t??²? d??Ö d??Ý “« «— qOz«dÝ« È«dÐ Ë Áœu/ t?? O? Nð e?¹e??Ž bM?+dM¼ s¹« U?Ð È« t??³? ŠU?? B? + ÈœËeÐ Æb¹U/ dA²M+ Ë« È«bO Ê«—«bdÞ

bý bOzUð vCðd Ë öOý v¹«bł —œ q³??5 ÈbMÇ t?% v?Cðd?+ œu??š d?'? L¼ “« ö?O? ý ‚öÞ tF¹Uý “« vJ¹ v?²? Š Ë t?? ²? U¹ u?? 5 «d??O? š« œu?Ð Áb??ý l¹U?? ý Âœd??+ 5Ð U?+ ŸöÞ« tÐ «— d??³?š s¹« XI?O?I?Š Ë X×??O UJ¹d?+¬ “« ÊU²ÝËœ “« «— U?? ?L? ? ý ÈœËe?Ð œu/ rO?¼«u?? ?š vF?? ?Ý U?? ? + ÆXÝ« ÁbO½UÝ— Æ.“UÝ ÁUÖ¬ d³š s¹« d²AOÐ  U½U¹dł

bý ÕU²²« .—UA½ Êu¹e¹uKð Êu¹e¹u?Kð¢ ÂUMÐ q?Oz«d??Ý« —œ vÝ—U?? v?½u¹e¹uK?ð ‰U½U??% 5+Ëœ rO?½ —UÐd¼ b0 «— œu?? š ÈU?¼ t?? +U½dÐ t?? ²? ?ýc?? Ö ÁU?? + ¢.—UA½ X%d?ý π ‰U½U?% “« t?³Mý—U?NÇ Ë t?³?MAJ¹ ÈU¼“Ë— vÞ XŽUÝ ÈU¼ t?+U?½dÐ ÁbMM% rOE?Mð Ë Èd?−?+ ÆX?Ý« Áœu/ “U?ž¬ ¢ËUðU+¢ È«b?O UÐ t??% b?ýU?³? O?+ »u?³? ×?+ ÁbM½«u??š œu?F?'? + ¨‰U½U?% s¹« U¼ t?+U½d?Ð s¹« d?²?A?O?Ð tÇd¼ o½Ë— tÐ œu?š È«u?O? ý ÊU?OÐ Ë U³¹“ ÆXÝ« ÁœËe«

qOz«dÝ« Êu¹e¹uKð ≤ ‰U½U0 —œ Ábײ ÊULOKÝ ÊUO½«d¹« dðU¾ð vM²ý«œ XÝËœ Ë ·ËdF+ bM+dM¼ Ábײ+ ÊULOKÝ qK+ ÈU¼«c?ž —«bdÞd?Ä t+U½dÐ —œ t?²?ýcÖ ÁU?+ ¨rOKýËd¹ rOI+ v½«d¹« ÈU¼«c?ž ·dF?+ Ê«uMFÐ qOz«d?Ý« Êu¹e¹uKð ÂËœ ‰U½U?% —œ ÁËd?? Ö ÊU?? ?²? ?ÝËœ d?~¹œ Ë d?? ?'? ?L¼ U?Ð Á«d?? L?¼ Ë t?? ²? ? '? ?ł X%dý t?O?Nð UÐ e?O½ Ë Èb?L?% V?1U?ł U?FD5 È«d?ł« sL?{ ¨ÊUýdðU¾ð «— t?? +U½dÐ s?¹« ËUJ−M?% ÊU¹d?? −? + ¨v?½«d¹« Áe?? L? ýu?? š ÈU¼«cž ÈU?N²?Ý«u?š—œ XKFÐ t?% X'¹—ˬœUO?Р“ô ÆbM²šU?Ý »Ëc−+ Æbý Áœ—«cÖ œb−+ g>Ä tÐ d~¹œ —UÐ t+U½dÐ s¹« Âœd+ b²2

qOz«dÝ« —œ ÊU½«uł t½Uš vzUÄdÐ ÊU½«u?? ? ł t?½U?? ?š v?zUÄd?Ð ÈœËeÐ œ—«œ d?E½ —œ œU?? ? O? ? N? ? ?ý t¹dA½ “« Á«— s¹« —œ U?+ Æb½Uýu?áÐ qLŽ t?+Uł «— qOz«d?Ý« rOI?+ v½«d¹« ÊU?? +“U?? Ý ¨© No1® ÊU?? ²? ? OK?Jð d?? O? ? +« v+«d?? ?Ö XÝËœ v½U³O²AÄ Ád?NÐ ‰U?F? ÊU½«u?ł “« v¼Ëd?Ö e?O½ Ë b¹Ë«b?O?+ —e?Ž È—U%uJO½ s¹« ¨œUOMÐ s¹« t?O1Ë« »uÇ—UNÇ qOJAð UÐ Uð .—«Ëb?O+« Ë ÁœdÐ Æ.“«b½« Á«dÐ ‰U'+« ÊU¹UÄ Uð U²¹UN½ «— vŽUL²ł« ÕdÞ XÝ«uš—œ œU‡OMÐ s¹« —œ X¹uCŽ Ë È—UJL¼ tÐ Ê«bML5öŽ “« ÆbM¹U+d qOUŠ ”U9 tK−+ d²œ ÈUNMHKð UÐ œœd~O+

Á—U²ÝdÄ ÊULݬ —œ b¹bł È« Á—U²Ý ¨»UNý fK$¬ ”u> ÈdM?¼ b¹b??ł ÈU?¼ Ád??NÇ —U?? ³J¹ X?5Ë bMÇd¼ .—«œ d?E½ —œ U+ ÊU??Öb?M½«u??š tÐ «— —u?? A? % “« ×U??š “« t?Ç Ë qš«œ “« tÇ Ê«d¹« ‚Ë– UÐ Ê«uł ¨»UNý tÐ XÐu½ —UÐ s¹« ÆrOzU/ vdF+ tK−+ 18

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


s Ë Æb½œu?Ð ÁœU?²? 2¹« ÁU?~ýËd??$ dЫdÐ n b?L?×? XO½u?2?U?Ý nO?) ¨„UMA¹b½« Ë UNMð Ë V¹d?? ? ž Ë t?? ? ²? ? ?ý«c?? ? Ö U?Ä d¹“ «— v)uKÐdO vÖb½“ tÐ t??) v½U?O½«b?½“ XO?F?L? ł tÐ UMý¬U½ Ær²2¹d~MO b½œuÐ t²ÝuOÄ gK?ÐU?? I? ? ÆX?H? ?Ö v?ö?? Ý Æb?? ?¬ v2) ¨œd?? ?A? ?$ v?d~Ð «— .U?? ?N? ?²? ? Ýœ Ær²ÝUšdÐ Æœd?? ? ) s?NÄ 5?“d?Ð .U¼U?Ä qÐU?? ? ?I? ? ? vzu²Ä t½«ËbM¼ ÆXý«cÖ ÂdЫdÐ —u~½« “« dÄ vÐUIAÐ È« t?U½“Ë— ÈË— «— Ábý r?O½ Ëœ ÊUO? “« È« t??) t½UJK2?? ‘«œ Ë , vz«b?? UÐ Ë œ«œ —«d> v½U?? N? ?H? « s?¹d??O? ?ý t?? −? N?% “« È—UŁ¬ “uM¼ ∫XHÖ Xý«œ œušUÐ ÆX2??O?½ U??−M¹« U??L? ý ÈU??ł ÆÆÆt?K%«U¹ ≠ r¼ q¦?? t?L?¼ Æb¹b?¬ ‘u??š ‰U?Šd??NÐ v%Ë Æœd?? ? ? ? ) œu?? ? ? ? ?A? ? ? ? ?O?/ r?¼ È—U?? ? ? ? ) ÆrO²2¼ d?ð v?½U?¼œ Æ« Áœ“ «b?? ? ? ? ? r?¼ «— ÊU²½U²ÝËœ Æb¼«u/O tÇ «bš rOMO³Ð Uð bOM)

©œ—«œ t«œ«®

n>u?ð 5²?? 2? ? /½ Æ.b?? ¬ ∑ Á—U?? ?L? ?ý Ê«b½“ —u?? ?« t?? ?) œuÐ v?²? ?A?¼ ≠ XA?¼ d¹“ ÊUL¼UÖ qU??ý Ë X$d~O?? ÂU??$« ʬ —œ Ê«b½“ È—«œ« d2?$« d²?$œ ¨U¼ ÊËUF? ¨Ê«b½“ fOz— ‚Uð« Ê«—«b??ÝUÄ Ë Ê«—U??O? ÝUÄ ÁU~A¹U??ݬ Ë ÊU³N~½ Á—U?? ? ? ýU?Ð 5?²? ? ? ?2? ? ? ?/½ ÁU?? ? ? ?Ö n>u?ð —œ ÆœuÐ v½bÐ vÝ—“UÐ Uð b½b?ý X) tL¼ È—«bÝUÄ vH¹d?? ý —U??O? ÝUÄ tJ?½¬ “« fÄ Ë œd??O? Ö ÂU$« Á“Uł« œ«œ ÂU$« «— d?H½ tÐ dH½ Ë v½bÐ vÝ—“UÐ Ê«b½“ ◊U?O? Š œ—«Ë r¼ UÐ t?L¼ t??) .œd?) «bOÄ œuÐ v½U??2?) 5²??2?/½ “« t?)d?ð U?{— Æ.uý —U~?O? ? ?Ý X)U?Ä p¹ U?Ð Ë b?? ? ¬ ÊU1—U?¹ tÐ t) È« ÁœU U¼ t²?H¼ Ë U¼“Ë— “« fÄ t) Êu²2M¹Ë U¼bMÐ ÈU??N?>Uð« Æœ—ËP?O? dÞU?/Ð «— v½ULݬ “« e??O½ Ê«b½“ È« t?ýu??Ö t??Ý ◊U?O? Š Ë œuÐ dÄ ◊U?? O? ? Š —œ XL?? ?ŠeÐÆœe?? O? ? Ãu?? XOFLł Æb?? ý «b??OÄ ÊU?? 72?? A½ È«dÐ vzU?? ł Ê«b½“ rO?KÝb?? L? ?×? ? b?? L? ×? ? Ë v?)uKÐd?? O? ? bL× »U?I? AÐ d?O?E½ È« t?O%Ë« “«u% b?¹d?š ‰U³½bÐ —œ ÊuÐU?? Ë „«u?? 2? ? ¨t%u?? Š ¨vJO²ÝöÄ

×U?? ?/? ? œu?? ?łË UÐ Ë ÁœU²Ýd$ «— t?? ? L¼ ¨‘“u?? ? ¬ sJýdL) s?¹d?? ? ²? ? ?N?Ð UÐ U?ð b?|œd?? ? ) È—U¹ vÖb?½“ œ—«Ë vKO?? B? ?% „—«b œU¹ U?0 Æb½u?? ý œu?? š vB/ý »uš v²O?F>u d¼ —œ t) b¹œ«œ t?? ? ? ?) Èb?? ? ? ? Š U?ð rO?M?) vÖb½“ ÊU?J?¹œe?½ Ë ÊU?? ? ? ? ²? ? ? ? ? ÝËœ d¦)« U vÖb?½“ “« È« tM× ÈË“—¬ U?ð b?¹œ«œ œU?¹ U??0 Æb?M?²? ? ? ? ? ?ý«œ «— Ë t²?šU2½ —bJ «— ÊU XO?B/ý U¼ vœd?U½ Ë Xýu½dÝ XÝœ rOM) v/ ‘u«d$ eÖd¼ U ÆrO²$UO½ ÈUÄ “« öJA UÐ Á“—U³ —œ YŽUÐ ULý ÊU?²ÝËœ bŠ “« gOÐ t¹dÖ UL?ý È—«uÖuÝ “Ë— —œ t)  —b?> œU¹“ t¹d?Ö d?Ł« dÐ t?) U?L?ý ÆrO¼œ vK2?ð «— U?N½¬ U? t?) bý Ë r?AÇ p?¹ UÐ j?I? ? ? $ Ë Èœ«œ X?Ýœ “« «— œu?? ? ?š vzU?MO?Ð “« vLEŽ« vF??Ý œu?łË s?¹« UÐ ¨vMO??³Ð v²??2½«u??²?O? «— vL??) ÁœËb?×? rN½¬ Æv¼œ ÂU?$« Ê«d~¹œ pL?) ÊËbÐ «— œu?š ÈU¼—U?) d?²?A?OÐ ÈœdJO —UÐ s¹bMÇ Ë b¹bý ö?²³ ÊUÞd?Ý ÁbMA) È—ULOÐ tÐ t?) œu³½ v$U) “UÐ ¨b¹—«b½ «— U U?Ð ÊœuÐ È«dÐ v2½Uý d~¹œ t) b?¹œuÐ t²H?Ö U tÐ b¹U?Ð b?? O? ?²? ?H~?O? ? d?? L? ?Ž  UE?( s¹d?? š¬ Ë vÖb?½“ “Ë— s¹d?? š¬ Uð ‘u?? «d?? $ b¹U?? ³?½ e?? Öd¼ «— «b?? š ÂU½ Ë œuÐ v?N%«  —b?? > —«cÖdJý v%Ë b?OýUÐ t?²ý«œ «— ÈdðU?³¹“ vÖb½“ d~¹œ ÈUO½œ —œ b?¹Uý Æœd) b?? O¼«u?? š «— v?L? ?OEŽ ÈU?? ł U?? ÕË— Ë V?K> —œ U?? O½œ s?¹« —œ bЫ Uð ÆœUý ÊU‡‡‡‡‡²)UÄ ÕË— ÆXý«œ ÊU¹dÖ—“ Áœ«u½Uš

v²Ëœ «bÖd½ tOIÐ t?²?$d?Ö ÊU¹UÄ tM?OD½d?> —œ ÊU?L?²?U?>« t?) ÈdH½ X?Ýœ —œ t?? ? ) vzU?? ? ?N? ? ?2?JŽ —U?? ? ) U?Ð Ë œuÐ dÐ t?? ) vzU¼b?M³??²? ?Ýœ Ë œuÐ `K?2? ÈUN½U³ÝUÄ v? —U??E?²? ½« œd?J? O? ? ? ? ? ? ? ? v?M? O?~? M?Ý ÊU1UN²Ýœ Áœu?? A? Ö ∑ Á—U?? L? ?ý Ê«b½“ vM?¼¬ —œ Uð .bOA) “U?? ž¬ Ê«b½“ —œ «— ÊU?? vL?? Ý— XU?? >« Ë œuý ÈU¼—«u¹œ d?Ný UÐ ÊU?—U?) Ë dÝ ôU?Š ÆrOM) Èœ«“¬ “ËdJ¹ g½U¹UÄ t?) vzU¼“Ë— Ë œuÐ bMKÐ Ë .b½U?? ? v²?? ?ŽU?? ?Ý ÆXšU?? ?2? ? O? ? p?¹œe½ «— v?zU?? ? ?ł Ë œu?Ð dÄ ∑ Á—U?? ? ?L? ? ? ?ý t?? ? ?) rO²AÖ“UÐ v?zU?? ? ? ?ł d?~?¹œ r?¼ t?MO?D?½d?? ? ? ? > t?? ? ? ?) ÆXý«b½ Èb?? ? N? ? ? ‚Uð« È« Á“U?ð Ê«d?? ?$U?? ? 2? ? ? ÆXý«b½ tÐ “UÐ t?) dB?Ž Uð Ë b½œuÐ Áœd?) dÄ «— v²ý— ÊU?? ? ? ?LK?¹u?? ? ? ?% —U?Ð s?¹« Ë .œd?? ? ? Öd?Ð ∑ Á—ULý d¹“ Ë ◊U?? O? ?Š —œ «—  U?? ŽU?? Ý Ê¬ ÂU9 ¨b½dO~Ð Ë o½ Ë v~KuŠ vÐ Ë v~²2?š tÐ »U²$¬ mOð ÊU?? L?¼ —U?? N?Ç XŽU?? ?Ý Æ.œd?? ) Èd?? ?á? ?Ý ‰U½ U¼ fJŽ  —U??) Ë U?N½U??³?ÝUÄ ÊU??L¼ UÐ Ê«Ë—U) tÐ Ë r?O? ? ²? ? H? ? Ö „dð «— t?MO?D½d?? ?> d?~¹œ —U³J¹

ÆÆÆX— tJ½¬ tÐ ÁœUAÖdÝ t"U½ ÊU¹dÖ—“ ©qOz«dÝ«® qOFLÝ« œU¹ Áb½“ œU¹ tÐ U??L?ý t??) È« t½U??š —œ e¹e??Ž U??L?ý Êœu??³½ “« ‰U??2J¹ ÆXýc??Ö ‰U2J¹ e¹eŽ d2L¼ ULý ÆbO²šUÝ ¨v~²šUÝ œuš ‰öI²Ý« UÐ UNMð Ë UB/ý vzËdýuš UÐ tAO?L¼ t) vÖ—eЗbÄ Ë XÝËœ b½“d$ Ë ÊUÐdN —bÄ Ë ¨»ö??I½« ÊU?“ —œ Ê«d¹« „d?ð “« b?FÐ Æb?|œdJO? ‰U??³? I?²? Ý« ¨U¼ Áu½ “« X¹U?? ³?¹“ Ë Ê«u?? ł d?? 2Ä t?JM¹« UÐ Ë b?? ?ý Ëd½¬ tÐ ËdM?¹« “« U?? L? ?ý vÖb½“ ⁄—U$ Ê«dNð ÁU~A½«œ “« œuÐ ‰U2J¹ UNMð t) ÊU¹dÖ—“ ©eO~MÇ® d³%«˛ bO?²ý«œ t) v²%U?« “« eÖd¼ UL?ý b|œ«œ XÝœ “« «— œuÐ Ábý qOBײ%«  œu?š œu??łË —œ «— e?OÇ t?L?¼ Ë ÁœdJ½ v²?Š«—U½ U?¹ Ë ÈdJýU½ —UNþ« dOOGð tF$bJ¹ UL?ý Xýu½dÝ 5~MÝ tFłU$ s¹« “« fÄ ËÆv²ý«œ t~½ U¹ Ë ÈœU dE½ “« tÇ d~?¹œ v²³OB? —U³J¹ X>Ë bMÇ d¼ U?³¹dIð Ë œd) Ë ÈœdJ½ X¹UJý —UÖ“Ë— v²/Ý “« eÖd¼ “UÐ t) œuÐ Á«— bÝ ÈuMF Æv²/¹dO pý« Ê«d~¹œ rAÇ “« —Ëœ Ë UHš —œ t) rO½«bO Ë XO?½ s2?? Š dÞU?? ?/Ð ÊU?? ²? ?ÝËœ Ë ÊUJ?¹œe½ tÐ p?L? ?) Á«— —œ t?? ) ULý ÊU¹œu??N¹ t?F?U??ł —œ v²?Š Ë Áb?¹“—u½ m¹—œ e?Öd¼ b??O?²? ý«œ t?) v²%U« XÝœ œ—u?? d¼ —œ Ë Áœu?Ð Ê«d~¹œ  öJ?A? ‰ö?? Š Ë v{U?? > s¹d²NÐ —œ t?? ) X?Ý« ÊU?? œU?¹ Æb¹œdJ?O? ? “«—œ œu?? ?š ÊU?? ŽuM?L¼ Èu?? ?2Ð pL) UÐ t??) È« t½U??²?ÝËœ Ë vB??/? ý jЫ˗ dÞU??/Ð ÁU??A½U?d??) —œ UN½Ue½¬ 5Ð qzU?Š s¹d?²?NÐ ¨b?O?²?ý«œ ”UMýd?Ý ÊUJ%U? Ë Èd?N?ý 5%u¾2 ʬ œd?) ‘u«d?$ Ê«u²?O? d~ Æb¹œuÐ U$¬ Èœu?N¹d?Ož Ë Èœu?N¹ œ«d$« t??A? O?L¼ Æb??O? ²? H~O?? ÊU1«dÐ È“UÐd??Ý Ê«—Ëœ “« t??) vzU??³¹“  «dÞUš v¼U?AM¼U?ý Ê«—Ëœ t?H?OþË ÂUE½ —œ t?) —«œ «— —U?/?²?$« s¹« t?) bO²H~O —U?2?L?Oð d?²?$œ ’u?B?/? vA?M X2Ä —œ ’u?B?/Р« Áœd?) Xbš Áœd) q?OB?% ÊU²¹U¼ t?âÐ Uð œuÐ rN —b?IM¹« ÊU²¹«d?Ð t) U?Lý Æ«—¬ “— UJ?¹d?? ?¬ Ë Ê«d¹« ÈU?? ?N?¼U~A?½«œ s¹d?? ?²? ? NÐ t?Ð «— U?? ?N½¬ Ëd?M¹« “« Ë bMýUÐ 19

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


Æ5?M g?²? ? ? ?Ý—œ X?? ? ? O?½ XL?? ? ? Š“ Êuð«dÐ ÆÁb?? ý »«d?? š ‘« t?? N¹ Æt?? d¼u?? ý s¼dOÄ Æt*UÝ tN¹ XAÄ Æ5½ËœdÖdÐ u½Ë« 5eÐ X?ý«œ XÝœ —œ t? «— È—U?? ÁóOM —œ «— t?? â? ?GÐ Ë X d?? Ö «— Ád?¼“ Á“«b½« Ë œUN½ X — Ë œd vE U?Š«bš Ád¼“ ÆXý«cÖ bL tFł«d ËdÄ È«d?Ð d~¹œ “Ë— tÝ bý —«d? U« tÇ—UÄ Êb¹dÐ È«dÐ Áó?OM “Ëd½¬ È«œd? ÆbM s¼«d?? ?O?Ä «b?? ?²Ð« Ë X — b?? ?L? ? d?? ?Ý vý—UHÝ Ë— Ë XAÄ «— ‘« tN?¹ t Xý«œdÐ «— t½«œd œu?? A? ?Ö œu?? š qÐU?? I? «d?½¬ t?? 5L¼ U?? « bM Uð ÈcžU s¼«dOÄ VOł —œ t œd ”UŠ« X?œ Ë Áb¹b?½ Ád¼“ t?? Èc??žU?? ÆX¼ Ábý UM?²? ? Ž« v?Ð XÝ«u?? ? š Æœ—«œdÐ «d?½¬ œuÐ ÁœdJ½ ‘« ÈËUJ−M fŠ Æb?A½ o u sJO. býUÐ tU½ p¹ øX?OÇ cžU? ʬ ÆœuÐ Ábý p¹d% d?? Ö« U??L? ?²? ?Š øXÝ« bMÝ p?¹ øXÝ« t½UIýUŽ bMO?³Ð Ë b?L?N?HÐ Ád¼“ Ë b?ýUÐ t½U?I?ýU?Ž tU½ Ê«u??ł d¼u?ý Ë Ê“ Ë Æœu??A?O? UÄdÐ vzUžuž

21 t×H —œ tOIÐ

±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ

vÞU?? O? ?š —U?? Ë« È«d?Ð Ë b½b?? P?? O? ? ÊU¹d²A ‰uÄ s¹« “« Ë Xý«œ v?Ðu?š b?¬—œ Æb½œ—ËPO Ê«b?MÇ l?{Ë t?? ? ? ‘d?¼u?? ? ? ý Ë s¹d?? ? ? ?½ tÐ ÷uŽ —œ œdJ?O r¼ pL bM?²ý«b½ ÈbŽU Ë —UE²½« ‚U?ð« Ê«uMFÐ t½U??š d~¹œ ÈU?N? ?Uð« “« Ê«bM?Ç Ë« l{Ë ÆœdJ?O? ? ÁœU?? H? ?²? ?Ý« ËdÄ ‚Uð« Uð œd?N?Ð vMO?“ t??FD? X½«uð t?? b?ý »uš Æb?M? UM?Ð È« t?½U?? ? ? ?š 5“ ʬ ÈË— Áb?M?¹¬ —œ “UÐ —œ ‰U??½¬ ÊU?²? ÐUð Âd??Ö ÈU¼“Ë— “« vJ¹ ÊU~?¹U??? ?L¼ “« v?/U?? š Á«d??L?¼ s¹d?? ½ Ë bý ∫XHÖ s¹d½ Æb½b¬ ÊË—bÐ ÆrMJO?? v d?F? XNÐ u/U?š Ád¼“ Áó??OM ≠ Æ4Oý v tÇudÝ “ËU?−²? ‰U?Ý XOÐ ÆœuÐ v½«u?ł Ê“ Ád¼“ «d¹“ œuÐ Áœd d¼u?ý Á“Uð tJM¹« q¦ ÆXý«b½ ÈË— g?¹«—¬ Ë Áœd?? ? ? X?.«u?ð Èd~?O? ? ? ?ýU?½ UÐ Ë t??²? ?A½ Ád?¼“ ÆœuÐ ÁœU??²?H? O½ U??ł ‘« ÁdNÇ ∫XHÖ Ë œUN½ g²Ýœ —UM «— È« tâGÐ s¹d?½ s¼dOÄ ‰b? «dÐ Âœ—ˬ tÇ—UÄ t¹ ≠ t?Ö« t X¼ r~¹œ s¼d?OÄ t¹ Æs¹“ËbÐ +Uš

¥ ≥

≤ ±

eO¬—«dÝ« ÈU¼ tU½ tOIÐ Ë« “« f?Ä Ë Xý«œ X?ÝËœ «— b?? ? ?O? ? ? ?F? ? ? Ý «d¹“ t²?ý«œ XÝËœ «— Èd~¹œ œd êO¼ X½«u²O/ qU?? ‚uŁË Ë œU??L? ²?Ž« t??²? ýc??Ö s¹« “« ÆbýUÐ Ë œu??A? O? sýË— X?I?O? I? Š “ËdJ¹ t?? Xý«œ “UÐ g d?DÐ ÁbMJ? «d??Ý Ë 5~?d??ý ‘d¼uý “UÐ «— t?² — XÝœ “« œUF?Ý Á—UÐËœ Ë œœd~O b¬dÐ œb—œ ¯—eÐ “Ëd½¬ —UE²½« —œ ÆbÐUOO d¼u?ý ÆbýUÐ t?²ý«œ Èb?¬—œ t bÐU?OÐ È—U ‚Uð« ÊU??L¼ “« Áó??OM t?? œd?? XI?? «u?? s¹d½ bM ÁœUH?²Ý« t½U?NÞUOš ÈU?−Ð œuš v½uJ `³?? BÐ v?ÞU??O? ?š ŒdÇ —U?M e?? O½ «— U?? N? ³? ?ý Ë Æb?P??O? gO?Ä Èd~¹œ qJA?? ôU?Š Æb½UÝdÐ ŒdÇ b¹d?š XN?ł v? U? ‰uÄ 7ý«b½ qJA UÐ s¹d½ d¼u?ý eO½ «— qJA s¹« ÆvÞUOš XAÄ U?Ð Áó??OM?Æœd?? ÊU?? ݬ t½«—œ«dÐ v½UÐdN Èd¹œ ÆX?š«œdÄ —U?JÐ X?? ? O?½ s?? ? Š Ë —U Ë œd? V?? Ê«Ë«d? XO?Ðu?³?×? t? Xýc~½ “« v²??Š ôU??Š Æœ—ˬ œd?Ö È—U??O? Ð ÊU¹d²A e?? ? ? ?O?½ d?? ? ? ?N? ? ? ? ?ý ·dD?½¬ “« Ë X?Ýœ —Ëœ ◊UI½

lÞUI² ULK ‰Ëbł ± ≤ ≥ ¥ µ ∂ ∑ ∏ π ±∞ ±±

∫vI« ÊU¼UA½Ud —œ ÈdNý ≠± Ê«d¹« ÊU¼Uý “« vJ¹ ≠UO?ݬ —œ v¼u tKKÝ ≠≤ Æ»«dŽ« tKLŠ “« q³? „U½dDš v½«uOŠ ≠ UOݬ —œ È« t½UšœË— ≠≥ ÕËd− ≠ výu«d ≠µ Èd ≠¥ «— fM?ł s¹« U?¼ Áö?? ? “« v?C? ? F?Ð ≠ b¹U?? ? I? ? Ž ≠∂ V?þ«u?? ? ≠ X?ö?? ? Ý “« —«œ—u?? ? šd?Ð ≠∑ Æb½—«œ Æb½—«c~½ ÊUðdÝ bOýUÐ ÆÊUÐUOÐ ≠ vzU?¬ ≠∏ ⁄d rNð “« «cž vŽu½ ≠ ÊU²A~½« “« vJ¹ ÂU½ ≠π ‰uG ÈU¼ ÊUš “« vJ¹ ≠XÝ« ÈeK ≠±∞ ÆvÖœU¬ ≠ dF? ≠±± ∫ÈœuLŽ ÆU 5“dÝ 5ÞöÝ “« vJ¹ ≠± Æ·dŠ p¹ —«dJð ≠ dÝ ≠ vKÐ ≠≤ ÆrŠ«e È« ÁdAŠ ≠ UN³½«dÖ XÝ« Èd¼«uł ≠¥ ÆvÝU³Ž ÈUHKš “« vJ¹ ≠≥ Æb½—«c~O ‘UNAš tÐ «— ʬ U¼ vCFÐ ≠ XÝ« d²A~½« ÈË— ≠µ XÝ« —u Èuð ≠ vzUI¹d ¬ ÈU¼—uA “« vJ¹ o³Ý« È—uNLł fOz— ≠∂ ÆUMý¬ ≠ ‘u¼UÐ Ë „d¹“ ≠ Ê«d¹« —œ ÈbÝ ≠∑ ÆœuAO ʬ Vłu »¬ rÞöð ≠ Ê«—UÐ  b ÁUðu v.Ë b¹bý ‘—UÐ ≠π Æt½«œ t½«œ ≠ ÆÁb½œ p¹ ≠∏ ÆÊULݬ —œ r«d² —UNÐ ≠ ÊU½ vŽu½ ≠±∞ ÆœËdO dFý ÁbM¹¬ hKNð UÐ t dUF ÈdŽUý ≠ d¼uÖ ≠±± 20

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


Á—«u?? Ë qJý tÇ Ë Ábý ¯—eÐ —b?IÇ Ë« t Áb¹b½ «— Ë« ‰U?? ? −MÄ ÆXÝ« Áœd?? «b??OÄ È« t b?OF?Ý tÐ ÆœdJO dJ? r¼ bOF?Ý tÐ ÆœuÐ Ë bOAJO X.U−š bO?LNHO «— XIOIŠ v²?Ë —œ t? œuÐ Vý dÝ Æb?A?O ÊU?L?OAÄ Áœd? “« Æb½b¬ ÊË—bÐ ‘d¼uý Ë s¹d½ Ë bý “UÐ ÁbOMý s¹d½ È«b Æ Xł ÈUł “« ÁóOM ÆÊU??šb??O? F? Ý 5zU??d??HÐ ≠ ∫XH??Ö t?? Ábý ôU?? Š s¹b?¹œ t?? Ë—uK?ÐUð ÆXÝU?? −?M¹« ÁóOM —U ÆtMJO vÞUO?š Æ5MO³Ð rAOÖb½“ s¹UOÐ ÆtÐuš vKOš rý—UÐ Ë —œ t½U?? ?²? ?ݬ —œ Áó?? ?OM Æb?? ?¬ ÊË—bÐ bOFÝ Ë œu??Ð Áœ«œ t?? ? ? ? ? ? ? ? O?J? ð ‚U??ð« »u?Ç—U??Ç ÈË— ÈËdÐË— b?O?Ý— t? Ëd¼«dÐ b?O?F?Ý Æb¹“dKO r¼ ÊU?L?AÇ —œ È« tE( ÆX d?Ö —«d?? ÁóOM Ëœ ÊUO? «— gð—u Áó?OM ÁUÖU½ b?½bý ÁdOš ≠∫XH?Ö Ë œ«œ dÝ «— t¹d?Ö Ë bO½U?ýuÄ XÝœ ø«dÇ øtAÐ —u−M¹« b¹UÐ «dÇ ‘“«u½ «— Ë« Ê«u?OÖ Ë X — p¹œe½ bOFÝ ∫XHÖ ËbOÝuÐ Ë œd ÆgN??³Ð uM ÆÁó??OM «u??N? O? —c?F? ≠ ‘d¼u?? ý Ë +U??š s¹d???½ UÐ ÆÂœd?? ÁU³²ý« ‘U¼U?Ð Æ.œd?? «b?? ?OÄ Ë— hN?? ?ý Ë« rO² — Æœd ·«d?²Ž« ÆXH?Ö u²?IO?IŠ Æ.œ“ ·dŠ Èuð ÊuýUðËœd¼ Êô« rO² dÖ r¼ «— œuL× ÆÊ«b?½“ Êd?Ð b?? ? ? ? ? ?F? Ð t?? ? ? ? ? ? 7??¼ Èd²½ö r.U×ýuš vKO?š ÆÁ—UO—œ Êu½U? u½uý—bÄ Æ.dÐ Æt½uš .dÐ Æb?ý sýË— XIO?IŠ t  d?? ? ? ?²? ? ? ? šœ Ær?O?M v? 똓« Á—U?ÐËœ «œd t??š¬ vM p?L? ‘U?N? Ý—b?Ð b¹UÐ ÆtðdE²M VA¹œ Æt½uNO? ”—œ ÆtËœ ”ö ‰U« XÝ«u?? N? ?O? ? `³?? ÆœuÐ Áb?¹œ Ë— uð »«uš ‘«u??Žœ Ær²?? ý«c½ s t??¹u?MÐ c??žU??  «dÐ t??âÐ »«u??š Æt??Ý—b?? X — t¹d??Ö UÐ ÆÂœd “Ëd??« t?? œu?Ð s¹« ‘d??O? ³? ?Fð ÆXý«œ dO³Fð ÆœU² « ‚UHð« tŁœUŠ s¹« vÖb?½“ Ë œdÐ t?½U?? N?Ð «— ‘d?? ?? ? L¼ bOFÝ Á“Uð Ê“ dÞU?? NÐ U??« b½œd?? ŸËd??ý «— b¹bł t½UNÐ Ë“—¬ Ë bO« —«e¼ UÐ t œuL× ”ËdŽ ʬ Ë œuL× Ë b½œ«œ X¹U{— œuÐ Áb¬ d¼uý ÆbM² U¹  U$ Ê«b½“ “« t½U~OÐ œd v?Öb½“ r?¼ UÐ r?¼ “uM?¼ b?? ? O? ? ? F? ? ?Ý Ë ÁóOM ¨r²¼ U?N½¬ v²N?³ýu?š b¼Uý s Ë bMMJO t bý  d³Ž ”—œ UN½¬ È«dÐ «dłU s¹« U« Ë ⁄Ë—œ d¼ Ë b½—u?? N½ «— Âœd?? V?¹d?? d~¹œ vÖb½“ Ë b½dO~½ XIOIŠ ÈU−Ð «— v~½dO½ ÆbMAJ½ v¼UOÝ Ë v¼U³ð tÐ «— g¹uš

—«ËbO« ÆœuAO r¼ uð XÐu½ Xš«b½« X³J½ d??²? ?A? OÐ u?ð ÁUMÖ rM?O? ³Ð «dð v?²? NÐb?Ð rAÇ tÐ d??²?U½œ—œ uð ’U??B?? X?³?½ 5L??NÐ Ë XÝ« »«c?? ? ?Ž “« t?? ? ? r?²? ? ? ýu?½ «— s¹« Æœu?Ð b¼«uš »«c?? ? Ž “« “Ë— Ë Vý ÆÂu?? ? ý XŠ«— Ê«błË —œ «— v²?? ?NÐbÐ Ê“ d¼ Ë Âd?? ?³? ?O? ? !— Ê«błË d?? L¼ Áó?OM rM?JO? ‰U?O?š r?MOÐ v ÊUÐUOš s0 ‘—UÐ XðUL?ý ÊUL?AÇ UÐ t XÝ« bOFÝ s Æb?M œU?¹“ «— uð !— «b?? ?š Æb?MJ?O? ? ÁU~½ vKJA?? «d¹“ r²??O½ t??U½ s¹« »«u?ł dE²M s UÐ v?²? Ý«u?? š d??Ö« U??« b?MJO/ ÊU?? ݬ s “« Á—ULý Æs sHKð ÆÆÆ˛«—UÖ tÐ ÈdO~Ð ”U9 Æ¢Ær¹u½ v tU½ d¹“ «— sHKð XÝ ÆX? — «Ë b½«uš t «— t?U½ s¹« ÁóOM Ë œ«œ d??Ý «— t¹d??Ö ÁU??ÖU½ b??FÐ Ë œd?? a¹ Æbý b¹Ëœ ◊U?OŠ ·dÞ Ê¬ “« s¹d?½ Æb?OA? mOł ∫XHÖ Ë X dÖ qGÐ —œ «— Ë« Ë øt²Ç øÁbý vÇ ≠ ·d?? Š —b??? Ë œd?JO?? t¹d??Ö o?¼ o¼ ÁóOM «— g?¹U?¼ t?½U?? ? ? ? ? ý s??¹d?? ? ? ? ? ?½ ÆX?ý«b?½ Êœ“ g?²? ? ? ?ÝËœ t?Çd?¼ Ë œe?? ? ? O? ? ? ? —«“Ë« ÆbO.ULO Ád??šôUÐ Æb¼bÐ »«u??ł X½«u??²? O/ bOÝdáO ∫XHÖ Ë œ«œ Ë« XÝbÐ «— tU½ Æt²ýu½ vÇ 5³Ð ÆÊuNÐ ≠ Ë b½«u??š tK−??Ž UÐ Ë X d??Ö «— t??U½ s¹d½ øÈœd «bOÄ U− uM¹« ≠ ∫bOÝdÄ rÝ« ÆœuÐ Ád?¼“ d¼u??ý s?¼d??OÄ VO?? ł uð ≠ øtOÇ ‘d¼uý ÆU?¬ œuL× ≠ ÊË« Æbý sýË— eOÇ t?L¼ Ætýœuš fÄ ≠ Æœd?? XłU?? L? Ý vKO?? š ÆœuÐ s —U~²Ý«uš ÂuG?OÄ Âœd vÝËd?Ž bOF?Ý UÐ s t rýdš¬ Æœd ÊË« Ë—UJM¹« ÆÂdO~O? ÂUI²½« t œU²Ýd Æt²HOÐ s XÝbÐ bMÝ s¹« t XÝ«uš «bš ∫Xý«œ —UNþ« Ë œd výdž s¹d½ X?¹UJ?ý ‘“« Æ+Ë“u?? ? ? ? ? O? ? ? u?? ? ý—b?Ä ≠ Ë—u?ð oL?? ? ?Š« d?¼u?? ? ?ý b¹U?Ð ‰Ë« U?? ? ?« ÆrMJO —b?? ?IÇ t?? ? +u?? ?L? ?N? ? H?Ð gNÐ Ë r?M sýË— ÆÁœd ÁU³²ý« ÆX??¹d?~?O? ? ? ? ? ? ÁËb?½« Ë ÈœU?? ? ? ? ? ý “« ÁóOM tÐ «b??²?Ы Æb??ý —UJÐ XÝœ tK?U?? öÐ s¹d½ ÊËbÐ t XÝ«u?š Ë« “« Ë œd sHKð ‘d¼uý ”U?? ?³?. vzU?ð Ëœ b?? ?F?Ð Æb¹U?? ?O?Ð t½U?? ? NÐ @½—œ ÆbM² dÖ gOÄ «— b?OFÝ t½Uš Á«— Ë b½bOýuÄ ÆXý«œ ÈbÐ ‰U?Š Áó??OM U?N½¬ X³??O?ž ‰uÞ —œ Êb¹œ È«dÐ g?ŠË— Æo¹u??Að Ë Ád?? N.œ —UE²½« œdJO? r−? rAÇ gOÄ ÆœeO? dÄ ‘d²šœ

eO¬—«dÝ« ÈU¼ tU½ tOIÐ pÇ b?¹U??ý Æb?? Ýd??O? ? t?? —U??²? ? tÐ ÊUý—U b¹b?? ?ý ÈËU?J−M? UÐ Ë ◊U?? ?O? ? ²? ? Š« UÐ ¨býUÐ p¹ Æœ—ˬ ÊËd?OÐ «— cžU? Ë œdÐ gOÄ XÝœ ÁœuAÖ «— ‘dÝ t? œuÐ ÈdNý XÄ XUÄ «— X?UÄ X?A?Ä Æb?½œuÐ Áœd?? ? ? ? t?? ? ? F?.UD? Ë ÈU?? ? ?¬ Æœ—u?? ? š t?J¹ ÊU?? ? N? ? ?ÖU?½ Ë X¹d~½ »u?? š «— qO?? U?? ÂU½ Ë ÂU?½ s¹« ÆÆÆœuL× —U~²?Ý«uš s¹dð ZL?Ý Ë 5.Ë« ÆXšUMAO “« U¼—UÐ t È—UFOÐ Ë —UJOÐ Ê«uł Æ‘œuš ÁbOMý œ— »«uł Ë Áœd? È—U~²Ý«uš ÁóOM Ë Áœ—u?? š X?Jý v²?? ?Ë t?? ? v½«u?? ł ÆœuÐ œ—uš r? Ë œU²Ýd ÂUGOÄ œd d¼uý ÁóOM «— ÂU½ s¹« ÆbOFÝ “« Ë Ë« “« œdO~O ÂUI²½« t “« «— t??U½ Æb??ý ËUJ−?M d??²? A? OÐ b½«u??š t ÆXš«œdÄ Ê¬ t?? F.UD0 Ë œ—ˬ ÊËd?? OÐ XUÄ ∫œuÐ t²ýu½ u?²Ð t?? X¹« t?U½ 5Ëœ s¹« Æœu??L?×? ¢ —œ Ë X?Ý« i¹d?? ? ? +“ “u?M¼ Ær?¹u?½ v s ÈU¼ t?âÐ ÆbýUÐ v Èd?²Ð ÊU²Ý—ULOÐ s v.U l{Ë ÆbM²¼ ÊUA¹dÄ Ë Ê«œdÖdÝ ÊU½ U¼ tâÐ tÐ VA¹œ t? Ábý »«dš È—bIÐ +«b?? ?O/ ÆÂœ«œ ÂU?? ?ý ÈU?? ?−?Ð ÈUÇ Ë d?? ?O?MÄ Ë .U?? ? ? ? ? ? ? Ë— s? “« ÆX?Ý« t?½u??~?Ç u?ð l{Ë “« t? s Æb?ýUÐ ÆÈu?AO? vH?N? Ë vMJO U¼ v²??NÐbÐ s?¹« +«b?O? U??« —«b½ vF???uð uð uð ‘UÐ s?¾? LD Æb¹P??O? s? d??Ð tÇ È«dÐ «— œuš Ë È« t?² d?Ö Ê“ Á“Uð t s¹« UÐ r¼ Ë v²?NÐbÐ Á—œ tÐ ÈœËeÐ v½«b?O? XN³ýuš Á—Uâ?OÐ Æœd v?¼«uš ◊uI?Ý vÖb½“ X³J½ s¹« s ÆXÝ« —U?? ‰Ë« “uM¼ Æb??ý v¼«uš ÁU?O?Ý VK? “« r¼ uð Ë Â—«œ uð “« «— v²NÐbÐ uð t? vzU¼ tU½ ÂœdJO? ‰UO?š s Æ œuš r?? ÆXÝ« t?½U?I?ýU?Ž ÈU¼ t??U½ v¹u½ v vK?Ö t?? ? ²? ? ?Ýœ tÇ r?²? ? ?½«b?? ? O/ t?? ? —uNO t?? ?³?MA?? ?−?MÄ d¼ s? Æv¼b?Ð »¬ tÐ v¼«uNO t??Ð Ád?Ðu??ð p??¹ X?? Ä Ê«—u?? ? ? ? ? ? ? ?U?? ? ? ? ? ? ? ? q¦ —bÐ «dð ÈU¼ t?U½ Ë r²?N¹ËP?O? XKJOÝuðu ÁdšôUÐ ÆÂœ«b?O Ë Âœd?³O? ÆÆÆbO?FÝ t½Uš Ê“ Áó??OM ¨b??O? F? Ý Ë Èœd?? «—  œu??š —U vÐ ‘« t?? ?âÐ Æœ«œ ‚ö?Þ «— ‘œu?? š Á—UâOÐ —œ “Ëd?? « Ê“ ʬ X?? ?O?½ ÂuKF?? ? Áb?? ý —œU ‰u?G? A? výËd?? œu?NÐ t½U??š t?A? ŠU? «b Æb½—«c?~Ð «— œu?? š ‘U?? F? ? ŒdÇ t?? XÝ« U?? O½œ s?¹« øXÝ« »«u?? š «b?? š vM?JO?? ‰UOš t?? —uD½U?? L¼ ÆU½«œ Ë UM?OÐ œ—«œ È—UÖœ—ËdÄ Ë vÖ—U?? ?â? ? OÐ tÐ «d?? ? Ë œ“ s Êœd?? ?Ö XAÄ

21

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


X¹uCŽ —U ÊU¹UÄ —œ Æb½œ—«cÖ ÊUO$ ‰UÝ —œ «— œuš X¹u?CŽ oŠ t Èœ«dA« Æb¹œdÖ g@Ä b½œuÐ t²š«œdÄ È—Uł ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¿ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ŒdÇ ÁU?~²?? Ýœ bMÇ t?? ²? ?ýc?? Ö ÁU?? $ —œ ‘“u?? ?$¬ ÈU?? ?N? ? Ýö?? ? È«dÐ vÞUOš “« ¨ÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ?½«d?? ¹« Áó?? ¹Ë vÞUOš X?AU¹—œ U?? ? ?$ t?? ? F? ? ? $U?? ? ł ÊU¼«ušdOš dJ?Að ÊU½¬ “« t?KO?? ÝuM?¹bÐ t?? b¹œdÖ d?? ?O? ? š œ«d?? ?A« t?? .—«Ëb?? ?O? ? $« Ë Áœu/ ÈËd?? ? OÄ p?O½ Á«— s?¹« “« e?? ? O½ Èd~¹œ vÞUO?š ”ö 5:Ë« ÈœËeÐ Uð bM¹U/ ÆrOzU/ UÄdÐ «—

˝ UJ¹d³ð ˚ π ‰U½U “« Èd~¹œ t?$U½dÐ t²?ýcÖ ÁU$ ÂU?M?Ð qO?z«d?? ? ? ?Ý« vK?³? ? ? ? O? ? ? ? Êu¹e¹uKð ÊU??$“U?? Ý Æb¹œd?? Ö g@Ä ¢.—UA½¢ œ«b¹Ë— s¹« b¹Ë«b??O?$ —e??Ž È—UuJO½ t?? ? $U½d?Ð s¹« ÊU?? ? ÖbM?M—«e?? ? Öd?Ð tÐ «— tÇd¼ XOIAu$ ÈË“—¬ Ë t²HÖ p¹d³ð Æœ—«œ «— ÊU½¬ d²AOÐ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ÈU?? ? ? ?³?¹“ ÈU?¼ ÁœËd?? ? ? ?Ý “« vMOâ²Ýœ Ê«Ë—U?? ? ? ?¢ ÂU?M?Ð v?K?O?Kš e?¹Ëd?Ä ÈU¬ r¼œ a¹—Uð —œ Ë t??²? AU¹ —U?A? ²½« ¢dLŽ v~?M¼d?? ?A t?? ?$U?½dÐ p?¹ e?? ?O½ d³$U²áÝ v$«d?Ö d?ŽU?ý s¹« Xý«b?Ö—eÐ XNł U?ÄdÐ ¨b?¹«d?? ? ?+? ? ? O? ? ? ?$ ‰œ “u?? ? ?Ý “« t —e?? Ž È—U?? ?uJ?O½ ÊU?? ?$“U?? Ý ÆXAÖ t?Çd¼ È“Ëd?? ? ? O?Ä Ë o?O? ? ? Au?ð b¹Ë«bO$ Æœ—«œ Ë“—¬ «— ÊUA¹« d²AOÐ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ b¹Ë«b?? ?O? ?$ —e?? ?Ž È—U?? uJ?O½ ÊU$“UÝ v²?Ð +U?? ?š Èœe?? ?$U½ b?½u?? ?OÄ t²+−š ©ÊU?? ? ?L? ? ? ?OÄ® v?Ýu?¹ ÈU?? ? ?¬ Ë È—uý¬ ÈË“—¬ Ë t?? ²? ? H? ?Ö p¹d?? ?³ð «— È—uNÖ ÊU½¬ È«d?Ð v²?? ?@? ? ³? ?ýu?? ?š Ë  œUFÝ fO?z— Xd?? ? ý UÐ sA?? ? ł s¹« Æœ—«œ »U?B?² t?ýu?$ ÈU?¬ —uA? —uNLł “ô ÆXAU¹ d??²?A? OÐ v½U?−? O¼ Ë —uý È—uNÖ vÝu¹ ÈU¬ t X+¹—ˬœUOÐ t²?ý«œ p¹œe½ È—UJL¼ U$ ÊU?$“UÝ UÐ ÈU?C$« o¹b?Bð Ë X:UË ÈU¼—U? Ë ÂU?? ? ? ?$« ÊU~?¹«— —u?D?Ð «— U?? ? ? $ ÈUCŽ« dJAð ÊUA¹« “« tKOÝuM¹bÐ t bM¼bO$ Æœœd~O$ bFÐ t×H^ —œ tOIÐ

Á—U?? ? ³M?¹« —œ È« t¹d?? ? A½ U?ð b½d?? ? O? ? ?Ö ”U9 ÆœœdÖ r¼«dA ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¿ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ Á—Ëœ ≤∂Ø∏Ø≤∞∞± a?? ? ? ? ? ? ? ? ? ¹—U?? ? ? ? ? ? ? ? ?ð —œ g¹U??A? Ö v½«d¹« Ê«u?½UÐ È«dÐ Èd~A¹«—¬ “« d?? ? ? ? ? ? H? ½ ≤± t?? ? ? ? ? ? $U?½d??Ð s?¹« —œ ÆXAU¹ t?? ? ? b?½« Áœu?/ Xd?? ? ? ý v½«d?¹« s¹dłUN$ Á—Ëœ ÁU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?$ ∏ b??0 Ë “Ë— ≥ È« t²H¼ fÄ Ë Áb?O½U?Ý— ÊU¹U?áÐ «— vKL?Ž Ë È—u¾ð XAU¹—œ tÐ oAu?$  U½U?×?²?$« Êb?O½«—c?Ö “« Æb¹œd?? ? Ö bM?¼«u?? ?š —U?? ?  —«“Ë “« rKṜ È«dÐ b¹Ë«b??O? $ —e??Ž È—U??u?JO½ ÊU$“UÝ XÝ« —«ËbO?$« Ë Áœu/ Ë“—¬ XOI?Au$ UN½¬ t²+½«u²½ t v½U+ ʬ È«dÐ ÁbM¹¬ —œ t Á—Ëœ bM¹U?/ Xd??ý t??$U?½dÐ s¹« —œ b½œuÐ Æb¹U/ tONð «— Èd~¹œ ÈU¼ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¿ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ Èd¹œU?I?$ ∂ØπØ≤∞∞± t?³MA?−MÄ “Ë— “« tF$Uł ÊU¼«ušdOš jÝuð t vz«cž œ«u$ Ë b¹b?? ł s¹d?? łU??N? ?$ tÐ œuÐ Áb¹œd?? Ö «b¼« s?L? ? ? ? ? ? ? $« Æb??¹œd?? ? ? ? ? ? Ö g??@?Ä Ê«bM$“UO½ Ë Êôb?? UÄ “« b?¹Ë«b?? O? ?$ —e?? Ž È—UuJO½ tÐ Á«— —œ «— U?$ t?  ËU@?ÝdÄ ÊUÖbMA@Ð Áœ«œ È—U¹ ¯—eÐ —U? s¹« ÊbO½U?Ý— ÂU$« t?? XÝ« b?M$Ë“—¬ Ë t?? ²? ?H? ?Ö ”U?? á? ?Ý b½« Ë v?²? ? ? $ö?? ? ?Ý U?Ð Á«d?? ? ?L?¼ X?dÐd?Ä v:UÝ Ë ÁœuÐ Áœ«u?½U?? ?š Ë ÊU?½¬ È«dÐ v²@³ýuš —œ u½ v:U?Ý t?²?+? −?š Ë “Ëd?OÄ U¼—U? —œ t X+¹—ˬœUOР“ô ÆbMýUÐ t²ý«œ gOÄ o×??Ý« ÈU?¬ t??L¼ “« gOÐ Ë U??$ ÊU³KÞË«œ UÐ ‚b?? ^ Á—u??$ U?Mýu??ý +U?? š Ë s¹b:uÖ ÈU?¼“Ë— d?¹c?ÄU?½ v~?²? ? ? ? ?+? ? ? ? ?š vAýu ÁœU?? ? ? ? ? ?$¬ Ë È—Ë¬ l??L? ? ? ? ? ? ł —œ «— È—UO+Ð —œ ʬ g?@Ä Ë U?? ? ?N?¹b?MÐ t?? ? ?²? ? ? +?Ð 7šUÝ b½œu/ Èd?á?Ý Êu:u?š Ê«d?Ö—U? ÊU$“UÝ ÆbýU³O$ d¹bIð qÐU t ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¿ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ≤∞∞± XÝu??Ö« Âu??Ý Ë X+??O?Ð a¹—Uð —œ ÊU?? ? ? ? ? ? ?$“U?? ? ? ? ? ? Ý ·d??Þ “« ¯—e?Ð v²+A½ Ë s¹œ—«Ë Á“Uð UÐ b¹Ë«bO?$ —eŽ È—UuJO½ —«e?ÖdÐ X?Au?$ s:U?Ý —œ t?F? $U?ł ÊUÖ—eÐ “« X?+? ? ? ? ? @?½ X?+? ? ? ? ? A?½ s?¹« —œ Æb¹œdÖ Æb?? ?ý Áœ«œ v?ý—«e?? ?Ö ÊU?? ? $“U?? ?Ý œdJKLŽ ÊU?$“U??Ý ÁbM¹¬ ÈU¼ t??$U½dÐ Á—UЗœ fáÝ œ«“¬ Y×?Рʬ Ëd?? OÄ Ë b?? ý t?? ?²? ?H? ?Ö s@Ý ÊU?? ? ²? ? ? ÝËœ “« d?? ? H½ b?MÇ t?? ? ? b?? ? $¬ qLFÐ —œ ÊU$“U?Ý XAdA?OÄ È«dÐ «— vð«œUNMAOÄ

ÊU?? ? ? $“U?? ? ?Ý —U³š« È—U??‡? ‡? ‡? u??J? O? ½ b?¹Ë«b?? ? ? ?O? ? ? ? ?$ —eŽ —œ ¥ØπØ≤∞∞± t?? ? ? ? ? ³? M?ý t?? ? ? ? ? Ý “Ë— —œ ÈU?? ?¬ —u?? A? ? —u?? N? ? L? ?ł f?Oz— ÁU~AOÄ rO?? I? ?$ ÈU??N? ?O? «d?? Ž UÐ v?²? +? ?A½ »UB² ÊUœu U$ Xý«bÖ—eÐ È«dÐ qz«d+¹« t? ÂËœ v½UN?ł @Mł Ê«—Ëœ —œ v½U²+N: qz«d?+¹« tÐ fá?Ý Ë Áœ—ˬ ÁUMÄ Ê«d?Nð tÐ Æ b¹œdÖ UÄdÐ b½œuÐ Áœu/  dłUN$ t?? F? $U?? ł  «—U?? @? ²? ?A« “« vJ?¹ œ«b¹Ë— s¹« ÊU?? ? $e?½¬ —œ Ë Áb?? ? ?$¬ »U?? ? +? ? ?×?Ð ÊUO½«d¹« —œ«dÐ œU¹ Áb?½“ tKL?? ł “«®v½«d¹« ÊU¹œuN¹ v²?ÝdÄd?Ý Ë vz«d¹cÄ ©ÊU?OÐ vÐ ÈUšœd$ Ë b½œuÐ t??²?Ad?Ö Áb??N?FÐ «— ÊU½«u??łu½ s¹« Áœ—ˬd??Ð «— ÊU?? ½¬ Ád?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? $“Ë— ÈU¼“UO½ t½U?? ?š —œ «— U?? ?N?½¬ b?? ?O? ? Ž ÂU¹« —œ Ë t²šUÝ ÊËb?Ð ôU?Ð X?+? ? ? ? A?½ Æb?½œuÐ «d?¹c?Ä œuš —«e?ÖdÐ v½«d¹« t?F?$U?ł ÊU?ÖbM¹U/ Xdý  «—U@?²A« t? XÝ« nÝUð YŽUÐ Æb¹œdÖ t?? ? ²? ? ?ý«œ v?¼U?? ? Ö¬ tJ?½¬ ÊËbÐ «— U?? ? $ XK$ Ë Áœ«œ X?³? ? ?+?½ œu?? ? š t?Ð Ê«d~?¹œ ¨rOýUÐ êO¼ “« œœd?~½ ‘U??A XI??O? I? Š tJ½¬ È«dÐ t?? ? ? ?$U?½d?Ð s?¹« —œ e?? ? ? ?O?½ v?½«d?¹« XOB@ý Æb½œ—ËUO/ qLFÐ vðuŽœ t? —uN?L?ł fOz— h@ý t? .—«Ë«bO$« ÊU??œu??¢ tK¾??+? $ tÐ Ë Áœu?Ð v½«d¹« œuš ¨v½d?¹« t?? ?F? ? $U?? ? ł UРʬ t?DЫ— Ë ¢Ê«dN𠜗u?? ? $ «— d?? ? ?$« s¹«¨b?½—«œ q?$U?? ? v¼UÖ¬ s?¹« ÁbM?¹¬ ‰U?? ? ? Ý —œ Uð b?M¼œ —«d?? ? ? oOI% “ô ÆrOÐU?¹ “UÐ «— t??²? ?A— XÝœ “« —U@²A« “Ë— Ëœ Êôu?Ö vЫ ÈU¬ t? X+¹—ˬœUOÐ È«dÐ «— d??H?½ bMÇ X+?? A½ ŸËd??ý “« q³ t?? b?½œu/  u??Žœ t??$U?½dÐ s¹« —œ —uCŠ Êœd?? X³??×? ?^ Á“U??ł« ÊU?½¬ tÐ t½UHÝU²$ “« dðbÐ q?O:œ œu??š d??$« s¹« t?? b??A½ Áœ«œ ÆbýU³O$ ÁUMÖ vzU?N+?JŽ U¹ Ë  UŽöÞ« t? v½U?+J½¬ “« XÝ« vML²?$ b½—«œ ÊU$e½¬ v@¹—Uð ÂU¹« “« ©ÊU?? ? ? ? O?Ð vÐ œË«œ® µ∞µ¥∞≥≤ ∫s?H?K?ð UÐ

22

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


vzUMý¬ Ë v#dF.

—U??O?+Ð sA??ł b¼U??ý ≤∞∞± XÝu?Ö« r?¼œe?O? Ý a¹—Uð —œ Ë «e??O:« +U??š b½“d?A r?O:U?I? ý «œu??N¹ È«u??B?²? O? $dÐ ÈU³¹“ Áb³Fý Ë V:Uł —UO+Ð vMAł Æ.œuÐ rO:UIý ‰U~¹« ÈU¬ ÈœU?ý Ë —Ëd?Ý d?Ð œu?š ÈU¼ ÈbMÐ rAÇ U?Ð ·Ëd?F?$ “UÐ Æb¹dA¬ 5+% Ë ÈœUý “« dÄ vDO×$ Ë ÁœËeA« È—U?uJO½ ÊU?$“U?Ý ÈU?C?Ž« “« vJ¹ rO:U?I?ý ‰U~¹« ÈU¬ —œ Èd??O~L??AÇ ÈU??N?²? O:U??F?A t?? bMýU??³? O?$ b?¹Ë«b?O? $ —eŽ ÂU?? $« Ë U?? ?N½¬ —ËU?¹ U½«uð œe?¹« .—Ë«b?? O? ? $« Æb½—«œ ÊU$“UÝ ÆbýUÐ ÊU½¬ v~AOL¼ t½U¼«ušdOš ÈU¼—U Êœ«œ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ b½dÄ +U??š 똓« sA?ł b¼U??ý v²¹U?Ýu??Ý ÈU?³¹“ s:UÝ rN?½ a¹—U?ð —œ t?? ? œuÐ v?U?? ?×? ? ?Ý« pÐU?Ð ÈU?? ? ¬ UÐ Èd¼UÐ Áó¹uÐ v?³:U??ł «—UJ²Ð« Æb?¹œd??Ö —«e??ÖdÐ ≤∞∞± XÝuÖ« —œ Ë Áb??ý t??O?Nð ¢v?$U? u?zb¹Ë¢ jÝuð t?? v¼Uðu?? rKOA ¨b?? ý Áœ«œ ÊU?? ?A½ s:U?? ?Ý ¯—eÐ t?? ×? ?H? ? ^ ÈË—dÐ VA½¬ e?O½ Ë œU??$«œ Ë ”Ëd?Ž fJŽ UÐ v:U?¹— ÁU?−MÄ ÈUNÝUMJÝ« Ë vK×?? $ ÈU??N? B? — U?Ð Á«d??L¼ Èœd?? ÈU?? ³¹“ ÈU¼ @M¼¬ s¹« ÊU½U?LN?O?$ s¹dA¬ ÈœU?ý ¨Áb½“—« ÈU¼e¹dÄ—u?Ý d~¹œ ÆœuÐ t$U½dÐ tÐ «— ÁbM?šd??A 똓« b¹Ë«b??O? ?$ —e??Ž È—U??u?JO½ ÊU$“UÝ ÃË“ È«dÐ Ë t²?HÖ p¹d³ð vU?×Ý« Ë Èd¼UÐ ÈU¼ Áœ«u½Uš ÈU??N½U??$—¬ Êb??ý Áœ—ˬd?Ð Ë v²??$ö??Ý ÈË“—¬ X@³ýuš Æœ—«œ «— ÊU½¬ pO½ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ‰U?Ý t?²+?−?š b¹Ë«b?O?$ —eŽ È—U?uJO½ ÊU?$“U?Ý ÈUCŽ« —«Ëb??O?$« Ë t??²? H?Ö p¹d??³ð ÊU¹œu??N¹ p¹UJ?¹ tÐ «— Èd?³? Ž u½ ÂU9 Ë t??²?ý«œ gOÄ —œ g?$«—¬ Ë `K^ UÐ v:U??Ý t? rO²+¼ “«—œ d~¹bJ¹ Èu?+Ð v²?ÝËœ XÝœ d?Oš œ«d?A« Ë U¼ sL$« ʬ ÊU¹“ t?? È—U??²? A—bÐ Ë X?½u??A? š Ë U¼ t?MO?? “« Ë Áœu/ UÐ Ë Áb?? ?O? ?A? ? X?Ýœ b?? ý b?¼«u?? š t?? F? ? $U?? ł lAU?M$ tłu²$ v½u?½U?? ÈU¹«e?? ?$ d~?¹bJ¹ U?Ð È—UJL?¼ Ë d?? O~?OÄ vAýu U?$ “« p¹d¼ tJ½¬ Ë uJ?O½ v:U?Ý b?O?$« tÐ ÆrOÐU¹“UÐ «— œuš Ë v½«Ë«d??A ‰U?? Ý Ë t??²? A? Ö q¹U½ œu?? š »u??š ÈU¼Ë“—¬ tÐ Ë b½«œd?? ?Ö »«d?? O? ?Ý «— U?? $ X?L? ?Š— Ê«—UÐ Ë t?? ?²? ?ý«œ —UÐdÄ ÆrOýUÐ t²ý«œ g@Ð ÈœUý ÈU¼d³š

ÁbM¹U/ qOz«dÝ« —œ rł ÂUł Xdý ÈU¼ Áb½dOÖ ‘Ëd# Ë VB½ vLÝ— ÊUГ vÝ—U# ÈU¼ Êu¹e¹uKð È« Á—«u¼U.

—œ rł ÂU?? ł Xd?? ý t?? rO?? ²? ?AU¹ Ÿö?Þ« d??+? ?$ ‰U?? L? ? UÐ V+? UÐ ÊU¹ vÐ vÐ @M?ýu¼ ÈU?¬ »UMł X¹d¹b0 qOz«dÝ« È« Á—«u¼U?? $ ÈU¼ Áb?½d??O? ?Ö ‘Ëd?? A XN?? ł vL?? Ý— vÖbM¹U/ “« ×U?? š ÊUГ vÝ—U?? A t??²? ?ŽU??Ý ≤¥ ÈU?? N½u¹e¹u?Kð ‰UMOÖ—« Á—«u¼U$ ÈU?NA¹œ VB½ e?O½ Ë U¼—uOÝ— s¹« t?{dŽ ¨—uA ÆXÝ« Áœu/ “Už¬ «— qOz«dÝ« rOI$ ÊUO½«d¹« È«dÐ È« UÐ U?? N? ?L? ²? ?+? ?O? ?Ý s¹« 5Ð œu?? łu?? $  ËU??H?ð t?? X?+¹—ˬœU?? OР“ô Áb½d??O? Ö t?? XÝ« XO??^U??š s¹« —œ —«“UÐ —œ œu??łu??$ ÈUN¼U~²Ýœ „«d?²? ý« ÈU?Nð—U? “« ÁœU??H?²?Ý« ÊU?J$« UÐ Xd?ý s¹« ‰U?MO?Ö—« ÈU¼ tO𬠗œ Uð b¼bO$ ULý tÐ «— ÈdðdÐ s¹« ÊUГ vÝ—UA ÈUN:U½U tL¼ t vzUN:U½U d~¹œ eO½ Ë U?N:U½U s¹« g@Ä Êbý vð—U UÐ p¹œe½ ÈU?N¼U~?²?Ýœ i¹u?Fð tÐ vłU??O?²?Š«¨b?$¬ bM¼«u??š —U? ÈËdÐ «bFÐ Áb¼U?? A? $ «— œu?? łu??$ ÈU¼ t?? $U½dÐ X?Š«— ‰U??O? ?š UÐ Ë t??²? ?ý«b½œuš rO?? L? B𠨔—U?Ä Ë Ê«d¹« vK$ Êu?¹e¹uKð ‰U?½U?? Ëœ ÊuMUðÆbOzU/ Æb½« Áœu/ ÂöŽ« vFD «— œuš ÈU¼ t$U½dÐ g@Ä Êbý vð—U t b½u?AO?$ dc²?$ Ÿu{u?$ s¹« UÐ tDЫ— —œ ÊU¹ vÐ vÐ ÈU¬ tz«—« d?Ð vM³?? ?$ rł ÂU?? ł Xd?? ?ý ÊU?? A? ?š—œ t?? I?ÐU?? Ý t¹UÄdÐ qO³? “«® e¹eŽ ÊUMÞuL¼ tÐ XO?HO s¹d²?NÐ UÐ ôU s¹d²NÐ ÊU?BB?@?²$ ¨©ÊUГ vÝ—U?A ÈU¼ DVD Ë U?NJ+¹œ ¨U¼—«u½ UÐ Ë XË Ÿd?^« —œ e?O½ «— È« Á—«u¼U?$ ÈUN?A¹œ Xd?ý s¹« Æœu/ bM¼«uš VB½ ULý È«dÐ q$U 5LCð Ë v½U?A½ UÐ tMO?$“ s¹« —œ d²?A?OÐ  UŽöÞ« V+? XNł ∫bOýUÐ ”U9 —œ d¹“ ÈU¼ sHKð

u¹Ë¬ qð µ∞ «œuN¹ sÐ ÊUÐUOš ∂≤∞∞∞∑≤ ∫fJA ∞≥≠∂≤∞∞∞∂∞ ∫sHKð ∞µ∂≠µ≤∑≥≤∑ ∫sHKÄ

˘„Á

v½Ëd¼« «ËU½ X½d²M¹« X¹UÝ

˘„Á

È¯‰‡ ‰Â‡

¿ p‡¹d³ð ¿

‰ÚÙ‰·

œUOŽ« t²+−š “«dOý ÊbŽ —ôUð ÊUM—U Ë Ê«d¹b$ ÊUMÞuL¼ tOK tÐ «— UuÝ sAł Ë U½UA¼ ‘Ë— UL‡‡ý v$U9 È«dÐ Ë t²HÖ p¹d³ð v½«d¹« e¹eŽ Æb‡‡‡M¹ULMO$ Ë“—¬ È“ËdN‡‡‡Ð Ë X$öÝ Ê«e‡‡¹eŽ

http://www.nava-aharoni.com ˘„Á

23

∫˙ÂÚÙÂ‰Ï ÔÂÙÏË

∞µ≤≠¥µ∑µ∞µ

˘„Á

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


«dÝ ÁbMš øXÝ« v½œ—uš r¼ u'«“ ¨UÐUÐ ≠ ∫tâÐ øvÝdáO vÇ È«dÐ oLŠ« Æt½ t) t²³'« ¨Á« ¨Á« ≠ ∫—bÄ Æ°°Èœ—uš u¼U) UÐ «— ‘« vJ¹ uð Êô« tJM¹« È«dÐ ≠ ∫tâÐ ≠≠≠≠≠≠≠≠ ¿¿ ≠≠≠≠≠≠ ∫XHÖ Ë œuAÖ X¹UJAÐ V' v²ÝËœ œe½ œuÐ Áœd) œeU½ UN'UÝ t) v½«uł œd —œ t½U?š b¹d?š È«dÐ ‰u?Ä ÆrM) vÝËd?Ž Âu?ý ou? r¼ ‘d?š¬ rM?JO/ dJ ≠ ÆX>O½ t) X>O½ ”d²Ýœ ‰eM tÐ v?Öb½“ È«dÐ b?FÐ ¨vMJ?O/ 똓« Ád?²?šœ UÐ «dÇ ≠∫b??O?ÝdÄ Ë« XÝËœ øÈËdO/ X½“ —bÄ ∫œ«œ aÝUÄ Ë bOA) v¼¬ Ê«uł ≠ ÆbMJO vÖb½“ g½“ —bÄ t½Uš —œ “uM¼ r¼ Ë« ÊuÇ Æœ—«b½ ÊUJ« t½UHÝU² ≠

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

ÈU??N¼U~M?Ð “« vJ¹ ⁄«d??Ý tÐ X— Ë bM?) 똓« Xd??Ö rO??L? Bð ÊuÄËœ uOÝu ∫bM²HÖ Ë b½œd) “«b½«dÐ XÝ—œ «— Ë« ÈUÄUðdÝ U$¬ ÆvÐU¹d>L¼ r¼ Êu??OKO?? bM?Ç ¨t½“ Áu??OÐ ÆÁ—u??W?O? U??L? ý œ—œ tÐ vKO??š t??) X>¼ v?zu½UÐ ≠ ÆÁ—«œ ËdŁ øX>¼ r¼ q~ýuš »uš ≠ ∫bOÝdÄ Ë bý ‰U×ýuš vKOš ÊuÄËœuOÝu ÆtAÐ výUI½ ‰b t) tM¹« qÐUD Æ5½eO UNdŠ tÇ ÆtÐ ≠ Æs¹bÐ +uA½ Ë— g>JŽ t¹ fÄ ÆV−Ž ≠ Æg>JŽ rM¹« s¹UdHÐ ≠ ÆÆÆÁ—UO VKD XAŠË t) s¹« °Á«Ë ÆÁ«Ë ≠ Æ°s¹—«b½ ”Ëœ ö^« Ë— r>OÐu) p³Ý ULý tAO ÂuKF fÄ ≠

ÆÆÆÈ“Ë— 5âL¼ bO « tÐ

t?J?M¹« “« b?? ? ? ?F?Ð ÊU?? ? ? ?š v?KF?ð«d?Ð s~O ”u¼ “Ë— t¹ Xd?Ö «— ‘“«ËdÄ rKṜ d?? ²?ÄuJO?K¼ —«u?? Ý —UÐ 5?'Ë« È«dÐ œd) ÊËbÐË œd) sýË— u?½Ë« v²Š«dÐ ÆtAÐ ÁU?? ÖœËd?? b½U?Ð “« vKJA?? s¹d²JÇu) X— Ë X— ¨Xd?Ö ÃË« Ë œd) “«ËdÄ rAÇ p¹ —œ ÊU??N?ÖU?½ ¨U¼ôUÐ ôUÐ ÊË« Ë f½ôu?? ³? ?¬ Æœd?? ) ◊u?? I? ?Ý ÊœeLNÐ X?Žd?? ? ? ? ? ? ? >? Ð v?½U?? ? ? ? ? ? ? A? ½ g?ð¬ 5ýU Ë b½b½u?Ý— ◊u?IÝ q×? tÐ u½uýœuš ÈË— œu'¬ Êu?? ?š Ë vL?? š“ «— vKFð«dÐ f½ôu?? ³? ¬ t?Ð t??) b?M²??ý«c?? Ö œ—UJ½«dÐ ‘“« v?? ? ? J? ? ? ?¹ 5?? ? ?Ð s?? ? ? ¹« —œ s½uÝdÐ ∫bOÝdÄ vÇ v²dÖ ÃË« v~MAD s¹« tÐ t) uð ≠ øÈœd) ◊uIÝ t) bý ∫XHÖ vKFð«dÐ œuÐ pMš «u¼ ôUÐ ÊË« rO²— U tK'«Ë ≠ «— d²ÄuJOK¼ v½ËdOÐ tJMÄ bý ÊuœdÝ vÇ .b??O? L? N? H?½ t~¹œ .œd??) ‘uUš °°°5“ .œU²« bý

ÊU?š vKFð«d?Ð Æt?OzU?{— Xd?O? Xý«œ Èd?Ðd?U?>? ”uÐuð« Æb½œuÐ u?~²??H? Ö Ë Y×Ð Âd?? Öd??Ý v½«d??Nð œd??d??O?Ä p¹ UÐ r¼ ÁuN?D —UM) ”uÐuð« Æb½œdJO ·—U?Fð qOł¬ Ë Áu?O t~¹bLNÐ Uð bMAÐ ÁœUOÄ XÝ«u?š Ê«dU> t?L¼ “« Ë œd) nDuð È« t½Uš ÁbM½«— œd?? ÖU??ý t??I? ?O? Dœ bMÇ “« b?? FÐ ÆbMýU?Ð Áœd??) v²Š«d²Ý« b½« t?²>?A½ ”uÐuð« —œ v½«dNð œd?dOÄ Ë vKFð«d?Ð bý tłu² t?OzU?{— Uð —bÄ ≠ ∫XH?Ö œd?d?OÄ tÐ Æb½« X³?×?^ Âd?Öd?Ý Ë øÈ—uWÐ ÈeOÇ È«uWO/ ÆÂd¹«bO/ t~½ vzUł t~¹œ Æ—uWO/ ÈeOÇ Æ.—«œ dOÝ«uÐ s ≠ ∫XHÖ œddOÄ «c?? ž øU?? ?D¬ vÇ U?? L? ? ý ≠ ∫b?? O? ? ÝdÄ vK?Fð«dÐ “« Áb?M½«— œdÖUý øÈ—uWÐ È«uWO/ tJ?Oð t?¹ s ÊuM?2 vKO?? ?š ≠ ∫œ«œ »«u?? ?ł tK?^U?? ?öÐ vKFð«dÐ ÆÆÆt~¹œ .—uWO UD¬ dOÝ«uÐ UР—«œ ÈdÐdÐ ∫bOÝdÄ —U) v{UI² “« X)dý d¹b øbO'uGA È—U) tÇ tÐ Êô« ≠ Æ—UJOÐ ô«Ë ≠ øœuÐ tÇ bO²ý«œ t) vKGý s¹dš¬ ≠ ÆÆÆÊ«b½“ —œ tDUý ‰ULŽ« ‰UÝ Áœe½UÄ ≠

24

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


∫v² öÝ ÈUNÝ—œ

U½ôu ÈuM¦ “« v²¹UJŠ

b¼UJO ÈeG t²JÝ dDš “« v¼U ·dB dDš v¼U? ·dB? b½œd?) ÂöŽ« v¹UJ¹d?¬ Ê«d~A¼ËóÄ bO?Ý« Æb¼œ v g¼U) ÊU½“ —œ «— t?²JÝ Ÿu½ s¹dð l¹Uý ÈU??NЬ ÈU¼ v?¼U?? “« È—U?O? >?Ð —œ t??) ¢≥≠U~«¢ »dÇ ÊbÐ —œ Êu?? š ÈU?¼ t?? ²? ?) qOJA?ð “« XÝ« œu?? łu?? œdÝ “« výU?½ Èe?? G? ? ÈU?¼ t?? ²?JÝ dD?š Ë bMJ?O? ? ÈdOÖuKł Æb¼bO g¼U) b^—œ ¥∏ Uð «— U¼ t²) s¹« qOJAð ‰Uš ¨ô¬ ‰e?D ÈU¼ v¼U —œ d²?AOÐ »dÇ ÈU¼b?OÝ« s¹« —UÐ ¥ Uð ≤ È« t??²?H¼ d??Ö« Ë œ—«œ œu?łË s?¹œ—U?Ý Ë v'UW b¼«uš g¼U?) ÈeG? t²JÝ dDš ¨œu?ý ·dB? UN½¬ “« t²J?Ý “« UNMð v¼U? ·dB Ê«d~?A¼ËóÄ t²?HÖ tÐ ÆXU¹ Ë bMJO Èd?OÖuKł Êuš Êb?ý t²) “« výU½ Èe?G ÈU¼ êO?¼ ¨e??G? ? ÈU??N? ?Ö— Êb?? ý ÁdÄ “« výU?½ ÈU¼ t??²?JÝ —œ —œ U?NMð Èe??G? ÈU¼ t?²JÝ Ÿu½ s¹« t??²?³'« Æœ—«b½ ÈdOŁUð ÆbM¼bO ÈË— œ—«u b^—œ ±∑

∫bO²/½«bO U¹¬ d²>MO XÝË vK p½UÐ ÊUL²šUÝ fOK~½« —œ UMÐ s¹dðbMKÐ ¨ÊbM' —œ Æœ—«œ ÈbMKÐ d² ±∏≥ Ë tI³Þ ¥π t) XÝ« ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ «— U¼ Á˛«Ë s¹d²AOÐ ¨tLK) ÊuOKO rO½ “« gOÐ UÐ v>OK~½« ÊUГ U¼ tLK) s¹« t) XÝ« vM²HÖ ÆXÝ« «—«œ d~¹œ ÈUN½UГ 5Зœ Á˛«Ë —«e¼ bBOÝ “« gOÐ œuš t) X>O½ vM ÈU¼ Á˛«Ë qUý tLK) —«e¼ Áœ “« gOÐ ¨jÝu² —uDÐ v'uLF œ«d« t²³'«Æœ—«œ Æb½dOÖ v/ —U) tÐ «— nK²W

Áb¹œ UO½œ œd bMÄ ∫XHÖ ‘d>Ä tÐ “—b½« ÂUI —œ rOJŠ ÊULI' ÈË— Ë UO½œ tÐ X?AÄ ÂœUN½ ÊUN?ł —œ ÂbD t?) v²DË “« s ≠ ¨ÈËd?? O? ? ʬ Èu??>?Ð t?? ) È« t½U?? š Æ« t??²? ?ý«œ d?? š¬ tÐ ÆÈuAO —Ëœ ʬ “« t) X>|« t½Uš “« d²J¹œe½

øXÝ« —bIÇ »U². ÈUNÐ ∫XH~O dONý ·u>KO Ë VODš ¨ÊuÝd« v'uÄ ÆXÝ« t?²?š«œd?á½ «— vÐU?²?) XL?O?D U?F?D«Ë fJâ?O¼ ≠ X¹U?? ? H? ? ?) ʬ ÛUÇ t?M¹e?¼ È«dÐ j?I? ? b?M¼b?? ? O? ? Âœd?? ? t) Æ°bMJO Ê«œ“œ t??L¼ dM¼ t??) œd??O~O?? t??−? O? ²½ ÊU??²? Ý«œ s¹« ÊU??OÐ “« U½ôu v½U?? ?LKþ Vý —œ t?? ?) v>?? ) ʬ d~? b?? ý ÊU?? A¹—U?? ?²? ?d?? Ö YŽUÐ “« t¹UM) ÆXšUMý v «— œ«d« Ë œ«bO hOWAð XÝ—œ gLAÇ —œ Ë XÝ« “U?Ð U??N½¬ v?I? O? ?I? ?Š rAÇ t?? ) v¹U?? N½U??>?½« ∫XÝ« s¹« hOWAð «— ÁUÇ Ë Á«— Ë bÐ Ë »uš œu'¬—U³ž ÈUO½œ Ë UNOÖdOð ÆbM½U v/ —œ ÊUײ« È«œd —œ ¨bM¼bO

“« v¼ËdÖ XA~O? “UÐ —«cÖ Ë Xýc?Ö “« v³ý œuL?× ÊUDKÝ øvzUO U−) “« Ë v²>O) ∫b½bOÝdÄ Ë« “« Æb¹œ Á«— —œ «— Ê«œ“œ Èœ“œ tÐ U?? L? ?ý ÁËd?? Ö U?Ð rK¹U?? Ë .U?? L? ?ý q¦?? r?¼ s ∫XHÖ —U) —œ t?) .—«œ ÈdM¼ p¹ d¼ U ∫XH?Ö Ê«œ“œ “« vJ¹ Æ.¬—œ Á«— U? lL?ł —œ v?ýUÐ t?²?ý«œ ÈdM¼ d?Ö« r¼ u?ð Æb¼b?O? ÊU1—U¹ e?O½ s b¹u~Ð œu?š dM¼ p¹ d¼ ∫XH?Ö œu?L?×? ÊUDKÝ ÆÈ—«œ ¨b½œdLýdÐ «— œuš ÈU?NO¹U½«uð VOðdð tÐ Ê«œ“œ ÆXHÖ r¼«uš v~Ý @?½UÐ d??Ö« t?) —«œ v?¹U½«uð ‘u??Ö ∫XH??Ö U??N½¬ 5²>W½ ∫XH??Ö Ê«œ“œ 5Ëœ Æb¹u?~O?? tÇ t??) rL??N?H?Ð +«uð v b¹¬dÐ v¼U?OÝ —œ t?) «— fJ½¬d¼ ¨XÝ« s ÊUL?AÇ —œ s XO^Uš UÐ s ∫XH?Ö Âu??Ý œ“œ Ær¼b?O? hO?W?A?ð “Ë— —œ rMO?³Ð Vý “« v—U?? ?N?Ç Æ+e?? O? ? VI?½ Ë rM?JO?? ? «— „U?? š r?'U~?MÇ 5L¼ rA) uÐ «— „Uš d¼ ∫XHÖ Ë œ«œ sWÝ œ«œ œuš v¹U¹uÐ v¹U½«uð t²H?N½ œuš v~¹U>L¼ —œ tÇ Ë œ—«œ ÊU?N½ —œ eOÇ tÇ t) +«bO vłd?Ð d¼ t?Ð ∫t?? ? ) œu?? ? ²? ? Ý «— œu?? ? š ÈË“U?Ð r−?MÄ œ“œ ÆXÝ« g¹u??š Ê«u?ð v~KL?? ł ÊuÇ Æ“«bMO?Ð bML??) +«u??²? ?O? r¼«uWÐ ∫bM²??H? ?Ö Ë b½œd??) œu??L? ×? ÊUDK?Ý V½U??ł tÐ ÈË— b½b½U¹U/dÐ øÈœdÖ Á«dL¼ U UÐ È—«œ bBD t) È—«œ tÇ u~Ð uð ôUŠ ÁUÖd¼ ÆXÝ« s g¹— —œ s XO?^Uš ∫XHÖ œuL?× ÊUDKÝ Ë dM¼ “« Ê«œ“œ Ær¼bO? U$ bMÐ “« «— È—U²d?Ö +U³M−Ð «— ʬ VO?ðdð s¹« t?Ð ∫bM?²? ?H? ? Ö Ë b½b?? ?ý nF?? ?ý Ë XH?~ý —œ Ë« Ê«uð œuM?ý Ë XH?? Ö s¹« “« fÄ Æv?¹uð U?? —u?? ×? Ë V?DD Ë Áb½Ud @½UÐ t?? ) b½œuÐ t?? ²? ý«b½d?Ð vb??D bM?Ç ∫b½œU??²? ?« Á«— tÐ v~L¼ œ«b?O hO?WAð «— @Ý È«b?^ t½¬ Æb?OÝ— ÊU?Aýu?Ö tÐ v~Ý È« Áb?Mš Ê«œ“œ ÆX?ÝU?? ? L? ? ?ýUÐ ÊU?DK?Ý b¹u?~O?? ? @?Ý ∫XHÖ uÐ «— v¹U??ł b??O?L? N? H? O? v¹u?Ð tJ½¬ Æb½œ«œ t??«œ« Á«— tÐ Ë b½œd) X?Ý« v?½“ Áu?? ? ? ?O?Ð ‰e?M? „U?? ? ? ? š s?¹« fÄ —œ ∫X?H? ? ? ? ?Ö Ë bOA) ÁU?? ý d?? B? D v?J¹œe½ t?Ð Uð b½œu?? L? ?OÄ v Á«— ÊU?Mâ?? L¼ Æ.—c~Ð XAÄ —œ ∫XHÖ Ë bOA) uÐ bOLN v uÐ tJ½¬ Á—UÐËœ Æb½bOÝ— ÃdÐ ÈôUÐ dÐ Èb?ML?) “«b½«bML??) ÆXÝ« ÁU?ý t½«e??š —«u¹œ s¹« VI½ Ë b½b?¬—œ ÁU?ý d?B?D —«u¹œ Èu?>?½¬ tÐ v~KL?ł Ë Xš«b½« —“ Ë d¼«u?? ł Ë öÞ “« t??⽬d?¼ Ë œd??) Êœ“ VI½ t?Ð ŸËd??ý Ê“ œu??š s« q?×? tÐ Ë b½œu?ÐdÐ œuÐ v²?? L? O? D ¡U??O? ?ý« d~¹œ Ë XUÐ “«— Ë e— Ë «ËU Ë q× “« eO½ œuL× ÊUDKÝ ÆbM²šUÝ qI²M XU¹ ÊU¹UÄ «d?łU? ÊuÇ ÆœuLMO? Xý«œœU¹ s¼– —œ »u?š ÊU½¬ bFÐ “Ë— `³^ œuL× ÊUDKÝ Ë XAÖ“UÐ œuš ‰eM tÐ f)d¼ Ë t??²? — Ê«œ“œ Ë  «d¼«u??ł q×? t?Ð t?) œ«œ —u??²? Ýœ «— ÊU~eÖ Ê«œ“œ Ë b½bý Ê«Ë— ÊU~eÖ fÄ Æb½—ËUOÐ Ë« œe½ tÐ «— ÊU~L¼ Ê«œ“œ ÊuÇ Æb½b½«œdÖ “UÐ t?½«eš tÐ «—  «d¼«uł Ë d?O~²Ýœ «— Æb¹œdÖ “Už¬ tL)U× ¨b½œ—ˬ —œ ÁUý —uCŠ —œ tLJ× tÐ «— hO?W?A?ð “Ë— —œ b¹b?O? «— t?) d¼ Vý —œ g?L?AÇ t?) Èœ“œ t) XHÖ œuš UÐ Ë XšUM?ý «— Ë« œd) ÁU~½ ÁUý ÁdNÇ tÐ U𠜫bO v¼«dL¼ dŁ« —œ e?O½ U Èd?O~²Ýœ Ë XÝU V?A¹œ —U¹ ÊUL¼ s¹« ÊU?DK?Ý t?Ð »UD?š Ë b?? ? ?¬—œ ÊU?Г t?Ð Âd?? ? ?łô ÆX?ÝË« VA¹œ “« Ë .b??O½U??Ý— ÂU?$« t?Ð «— œu?š —U??) p¹ d¼ U?? ∫XH??Ö œuL× g¹— t?? ) XÝU??L? ý X?Ðu½ ÊuM)« Æ.œd?? ) ÁœU??H? ²? ?Ý« œu??š dM¼ ÊU½¬ Èœ«“¬ —u??²? Ýœ Ë b?¬ Âd??ý ÈË ÈË— “« «— ÁU??ý ÆbO½U³M−Ð Æœd) —œU^ ¿¿¿

25

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ

shahyad - no. 70  
shahyad - no. 70  

نشریه شهیاد شماره 70 עיתון שהיאד - גליון 70