Page 1


©

„UÐ X¹— vKÖ tÇ UG¹—œ È« ÆÆÆœdóÄ È—UNÐ tÇ Ë

∂π Á—ULý ≠ œUONý tUM¼U ≤±≤π Á—ULý —uA$ —«“Ë t½«ËdÄ È“U×MÄ ‰UL$ ∫‰u¾! d¹b Ë dOÐœdÝ

qOz«dÝ« Ê«—U~½d³š Ë Ê«dOÐœdÝ t¹œU%« uCŽ ∞µ∏≠≥∂≥¥π± ¨∞µ≤≠∏∞π∂∏∏ ∫sHKÄ µµ∏∂π∏π ∫fJBØsHKð

µ∏±±≤ Êu'uš ±≤≥¥ v²!Ä ‚ËbMV ¿¿¿¿ ∂π

ÔÂÈÏ‚ ≠ „‡È‰˘

≤±≤π ÆÒÓ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÔÂÈ˘¯ χÓÎ ÈÒÁÙ ∫È˘‡¯ ͯÂÚ ™ ˙«˜Ù‰ «˜ ÈÒÁÙ ∫Ï¢ÂÓ

∞≥≠µµ∏∂π∏π ÆÒ˜ÙØÏË ∞µ∏≠≥∂≥¥π± ¨∞µ±≠≤∞∏∏µ∞ ∫ÔÂÙ‡ÏÙ µ∏±±≤ ÔÂÏÂÁ ±≤≥¥ Æ„Æ˙

web. address: ©Ë¯Ëȇ·

ÂÈ˙·Â˙ή X½d²M¹« X¹UÝ www.shahyad.cjb.net e-mail: ©È¯˘χ ¯‡Â„® vJO½Ëd²J'« X!Ä

kamalp55@yahoo.com ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ÔÎÂ˙ ÏÚ ˙ȇ¯Á‡ ˙ίÚÓ‰ Ôȇ

˙ÂÚ„ÂÓ‰ Ï˘ ÈÙ¯‚ ·ÂˆÈÚ ÏÚ ˙ÂÈÂÎʉ ÏÎ ˙ίÚÓÏ ˙¯ÂÓ˘

d??²?NÐ b?¹U?ý Ë ÆœuÐ —«œ«e??Ž Ê«d¹« XK? d~¹œ —UÐ t??²?ýc??Ö ÁU “« ÆU?O?½œ Âœd? “« d~¹œ È—U??O?!Ð Ë U?? XK rOzu~?Ð t?$ XÝ« ö?? O' Xšb¼U?? ý ÂU~M?NÐU½ t?? ²? ýc?? Ö—œ d??³? ?š t??$ t?E( ÊUL¼ dÐ t½«—ËUÐU½ d??H½ U?N½u?O?KO? ¨b?O?Ý— Âu??L?Ž ŸöÞ« tÐ ÈuKNÄ ÆbM²!¹dÖ ¯uÝ s¹« sL??{ ÊU?N? ł pÇu??$ Ë ¯—eÐ ÈU?N¹—«e??Öd?³? š “« È—UO!Ð ’u?? B? <Ð Ë Èu?KNÄ Ê«b½U?? š UÐ —ˬ nÝU?ð d??³? ?š s¹« ל “«d?Ы ö?? ? O?' Xšb?¼U?? ? ?ý —œU?? ? ? ¨ÈuK?NÄ Õd?? ? ?B dCŠUOKŽ v¼U?ýœUÄ Â«d? UÐ b¹U?ý t?$ v½U?O½«d¹« v²?Š Æb½œu/ Èœ—bL¼ UÐ v½U??“ Ê«d¹« ÈœuÐU?½ Á«— —œ v!Ð tÇ Ë Áœu??³½ Á«d??L¼ Ê«d¹« dŁU² “u!'œ tFJ«Ë s?¹« “« ¨b½« t²ý«œ Á“—U³ r¼ U  «œUI²Ž« ÆbM²AÖ r'U² Ë 5MÇ t?$ œd$ Ê«u?²?O tÇË XÝu?OÄ X¹bЫ tÐ ö?O' Xšb¼Uý ÆX!O½ «Ë— Èœ«d¹« Ë« d« dÐ Ë vN'« XÝ«uš XÝ« ¨ÂËœ ÁUýU{—  d?C×OKŽ« ÁU~A?OÄ tÐ XOK!ð sL{ U d~?¹œ Ë ¨©—œU?? ? tJ?K® Õd?? ? B u½U?? ? ³? ? N? ? ?ý  dCŠUOKŽ sN?? O? Âœd?? v?U9 Ë ¨XMDK?Ý qOKł Ê«b?½U??š ÈUCŽ« p¹d?ý «— œu?š ¨ ÁËb½« “« —U?ýd?Ý v³KJ UÐ Ê«d¹« XÝdÄ È«dÐ ¯—eÐ b½Ë«b??š ÁU?Ö—œ “« Ë t?²? !½«œ ¯—eÐ rž s¹« ÆrOzULMO v²öÝ Ë d³V ÈË“—¬ ÊUÖb½U“UÐ vU9 U È«dÐ “« b½U/ Ë U XÝœ“ v²B— È« t²!š ÊUł ¨v'œ t²!Jý ¨vLž “« dOž v'Ë Èbý v²ANÐ Ê«œËUł ⁄d uð È« t‡²!Jý «— U‡‡‡‡‡‡ XAÄ t$ «b‡‡‡‡š b½«œ U Ê«d¹« ÊU“UÝ

býU³O/ Ád¹b UO¼ U‡‡Ð ×b‡M ÈUNONÖ¬ 7 rOEMð XO'u¾! £ bý b¼«u<½ ÁœU²ÝdB fÄ ÊUA¹«dÐ ÊUÖbM½«uš “« ÁbOÝ— V'UD £ «— œuš ÁbOÝ—  ôUI Êœd$ ÁUðu$ Ë pŠ ¨ÕöV«—œ œUONý £ Æb½«bO “U− q‡‡‡‡O'œ ʬ ÛU‡‡‡Ç Ë Áœu‡‡Ð ÁbM!¹u½ ÁbOIŽ UÎ BdV Áœ—«Ë  ôUI £ ÆbýU³O/ tK− ÈuÝ“« ‘bOzUðdÐ XOM« ¨vJöš« ‰uV« UÐ t$ v³'UD Ë  ôUI ÛUÇ “« œUONý £ býU³O—ËcF ¨b½—«œ  d¹UG v‡K lBUM Ë vŠ«dÞ “« ÁœUH²Ý« Ë vá$uðuB ¨bOKIð ¨dO¦Jð ¨ÛUÇ oŠ£ ÊUÖbM¼œ vNÖ¬ È«dÐ v²Š tK− d²Bœ“« v³²$ Á“Uł« ÊËbÐ UNONÖ¬ ÆbýU³O ŸuM2 XÝ« “U− œUONý d$– U‡‡‡Ð  ôUI “« ÁœUH²Ý« £ “U− UNONÖ¬ Ë ÁbOÝ— V‡‡‡'UD ÛU‡‡Ç Ë »U<‡²½« —œ œUONý £ ÆXÝ« ÁbA½ d$– ʬ ÁbM²ÝdB v½UA½ U¹ Ë ÂU½ t$ ÁbOÝ— V'UD ÛUÇ “« £ Æb½U b¼«uš ÿuH× ÁbM²ÝdB ÂU½ bOýUÐ q¹U dÖ«Æ.—ËcF

∫œUONý tK− ÊU/uЬ j¹«dý qš«œ —œ œU?? ?O? ?N? ?ý t?¹d?? A?½ Á—U?? L? ?ý ±≤ „«d?? ?²? ?ý« ÈUNÐ “« ×U??š rO?? I? ÊU??O½«d¹« È«d?Ð Ë qJý ±∞∞ ¨qOz«dÝ« «— mK³? s¹« b??O½«u?²?O? U?L?ý Æb??ýU?³?O? —ôœ ≥∞ qOz«dÝ« tÐ ©u?? $ vÝU??×M?Ä t??łË —œ® pÇ U¹ Ë Èb?? I½ —uBÐ ©Êu'u??š ±≤≥¥ v²??!Ä ‚ËbM?V® tK−?? v²??!Ä ‚ËbMV ”—œ¬ ¨qO?U??B ¨ÂU½ ʬ UÐ Á«d?L¼ U??L?²?Š Ë t??²?ý«œ ‰UÝ—« ÆbOzU/ tLOL{ eO½ «— œuš sHKð Á—ULý Ë oOJœ 4

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


·—U?? ? F? ? ? —«“Ë X½ËU?? ? F? ? ? t?Ð s t$  UO¼ t!Kł —œ “Ë— p¹ ÆÂbý »uBM tÐ »UDš ÁU?ýU??{—  d?C?×?OKŽ« X'Ëœ «—“Ë UÐ U?L?ý ∫XH?Ö ‘Uð—u?L?Oð ÂuŠd bŠ Uð «— ·—UF? tłœuÐ Ë bOM$  —uA b?OzU/ t?ONð È« t?×¹ô Ë b¹d?³Ð ôUÐ vBU$ f?K−?? ? ? tÐ «— ʬ ·—U?? ? ? F? ? ?  —«“Ë Uð vKO??B?% ‰U??Ý d?š¬ “« t??$ b¹U/ œUNMAOÄ v?'U?? ? Ý ¨‰U?? ? Ý ZM?Ä  b?? ? È«dÐ ‰U!« —œ qO?? B? ?% È«dÐ qB?? ×? ? d?? H½ bBJ¹ b½u?ý «eŽ« UÄË—« t?Ð nK²<? ÈU¼ t²ý— s¹« È«d??ł« —u?U? «— ·—U??F?  —«“Ë Ë Æ¢bOzU/ —U$ t?MD?K!?'« d?? ? ³? ? ?<? ? ? tÐ »U?Dš f?á? ? ?Ý Ë Ë U?? L? ?ý¢ ∫X?H? ?Ö «—“u'« f?Oz— X¹«b¼ bO?²!¼ nþu t?O'U d¹“Ë Ë —UЗœ d¹“Ë ÁœU?? ? ?¬ «— t?? ? ×?¹ô s¹« “Ë— ±∞ ·d?þ t$ r?? ? ¼œ“U?? ?¹ V?? ? ý —œ X?? ?Ý—œ Ë Æ¢bOzU/ t'Ëb?'«œU?? L? ?²? ?Ž« ¨Áœ«“ v?I𠨑Uð—uLOð t?×¹ô X?¹«b¼ tMDK!'«d??³?<? Ë u'eÖ«dJ —U?Зœ tÐ «— ×U?? ? ?š tÐ u?? ? ?−? ? ?A?½«œ «eŽ« «— ʬ fá?Ý Ë b½œ«œ ÊU?A½ ÁU?ý tÐ Ë ÁœdÐ Èe?? OÇ Ë Æb?½œu/ œU?? N?MA?? OÄ f?K−?? tÐ V¹u??Bð «— t??×?¹ô fK−?? t??$ Xýc~½ —uE?M 5?L¼ t?Ð e?? ?O?½ È« t?? ? łœuÐ Ë œu/ b??ł«Ë 5KB??×? ÊU?O? “« Ë b¹œd??Ö tONð dH½ b?V —UÐ 5²!?<½ È«dÐ Ê«d¹« j¹«dý Æb½œdÖ Â«eŽ« ×Uš tÐ Uð b½bý »U<²½« ¿¿¿ ©tMDK!'« rB²F≠ŒdB ÈbN  «dÞUš®

ÈuKNÄ ÁUýU{— “« vð«d‡ÞUš v<¹—Uð V²$ Ë vÝUOÝ ‰Uł— ¨ UŽu³D “« qI½ tÐ v½U²ÝuÐ Æ» ∫ÁbMM$ tONð

“dÞ s?¹« tÐ —«œ«Ë «d?? ? Ær²?? ?!? ? O½ ‚öš« Æ¢bMMJO —U²B— ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ «— ʬ œu??š t??$ gð—« s¹« t?Ð X³??!½ ÁUý X³!?½ 5MâL¼ Ë œuÐ t?²š«œdÄ Ë t²šUÝ ”—«b? Ê«œd??ÖU?ý Ë @M?¼d?B —«“Ë tÐ X?ý«œ q?O? ? ? ? Ë œu?Ð b?M?L? ? ? ?Jö?? ? ? ?Ž X<Ý v²?!?Ý Ë  u?š— ʬ “« @M¼d?B  —«“Ë «— ¯—e?Ð È—U?? ? ?$ Áb?? ? ?¬ —b?Ð ‘« tM¹d¹œ œuÐ tŠu³×Ð s¹« —œ XÝ—œ Ë ¨bM$ “Už¬

Ë ’uB?< —UJ?AOÄ ¨Èœu³?NÐ ÊULOKÝ v œu?? ?š «dÞU?? ?š —œ ÁU?? ýU?? ?{— Âd× t?$ v?³?ý 5'Ë« —«œ dÞU??š tÐ ¢ ∫b!¹u½ v²?? ? JË ¨b½œu?? ?d?? ? B —U?? ?C? ? Š« ÁUýU{— ÈË— ÁœU?? ? ? ? ?O?Ä “« ÊuÇ ¨Âb?? ? ? ? ?ý »UOBdý »«u?? ? ?š ‚U?Þ« t?Ð ¨b½œu?Ð Áœd?? ? ?$ tFł«d XŠ«d²?Ý« »«u<²?<ð ÈË— ”U³' UÐ t²B— VKž« vzU?NMð —œ t$ Ê«d~¹œ q¦? Ë Áœd$ ‰u??G?A? r¼ t' r?EF?? ¨bM½«u??<?O? “«Ë¬  b?? ? ? “« b?? ? ? ?FÐ Æb?½œu?Ð Êb?½«u?? ? ? š “«Ë¬ u?ð ôU?? ? ? ?Š b?½œu?? ? ? ?d?? ? ? ? B ÁbM?Ð t?Ð v¼Uðu$ r?²? ? ? ?!? ? ? ?O?½ bK?Ð Âœd?? ? ? $ ÷d?? ? ? Ž ÆÊ«u<Ð b½œd?? ? $ t?? ?BU?? ?{« tK?VU?? ?BöÐ ÆÆÆ+«u<Ð ør²!¼ ‚öš« bÐ s ÊULOKÝ bM²?!? A½ b?FÐ ÆÊUÐd?J d??O?š Âœd?$ ÷dŽ ¨v½ö??B b½œu??d??B œb?Að U?Ð Ë X<ð ÈË— —U?$ XBd?A?O?Ä È«dÐ s XÝ« ‰U?Ý qNÇ Áb??O? A?$ r?¼—œ «— .U¼ t?d??Ö t??Ý XJK2 tÐ bM<³' t$ s¹« i× tÐ Âœd s¹« Æ« ÈË— b?M?¹¬ v? «—u?? ? ? ? B +e?Ð U?? ? ? ? N?½¬ ÈË— «— Âœuš rz«œ t$ œ—«b½ qO'œ ô«Ë ¨rýËœ Ær??M?$ œu??/«Ë —u?Þ s??¹« Ë r?¼b??Ð XLŠ“ «— ÊUý—U$ ¨ÁU~²Ýœ ÊUM$—U$ Ë œ«dB« dÖ« «dÇ ¨bM¼bÐ ÂU?$« Áb?ŽU?J Ë »U!?Š ÈË— b?Ð s Ær?¼bÐ ÊU?? ? A?½ —uÞ s?¹« «— Âœuš

e$d —œ t$ «— 5“ s¹d²½«dÖ u'Ë ¨b¹“U!Ð Âœd lL& e$«d —œ «— ”—«b ¿ —œ Ë« Áœ«u½Uš r¼ Ë qB× r¼ Uð XšUÝ tÝ—b Ë b¹dš b¹UÐ býUÐ Âœd lL& ÆbMýUÐ g¹Uݬ ©±≥µ± dN ±∂ ≠ ÁUAM¼U® Æb½U0 —Ëœ ¯—eÐ ÈUNð—bJ XÐUJ— “« b¹UÐ U tIDM ¿ ÆÆÆrOMJO XÝ—œ «— XJK2 s¹« Ábý t$ r¼ —ËeÐ ™ g²?³?×? V t?$ vF?{Ë ÊU?L¼ t?Ð Ë b? 5L¼ —œ b?ý t?$ v?ýUÄ Ë X<¹— s¹« ™ ÆrO½eÐ r¼ œUÐ «— Âœd b¹UÐ ôUŠ t$ b½UA$ vzU−Ð «— —U$ ULý ‰uJ tÐ bý t$ r²!O½ È«— 7BdÖ ‰U³½bÐ «œdB ÊuÇ +eO ·dŠ ÁbM$ XÝuÄ Ë ·UV s ™ +«u?? ²? ? O? ? j?I? ?B s? Æ.u~Ð ⁄Ë—œ Ë Â—«c?~Ð ‘uÄd?? ?Ý V¹U?? ?F? ? ÈË— r¼«u<Ð ÆÈ“u!'œ UÐ r¼ ʬ .u~Ð «— XIOIŠ ©±≥µµ ÊUЬ ≥ ≠ ÊUNO UÐ t³ŠUB —œ ÁUAM¼U® 5

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


«d?? ? ? ?¼U?? ? ? ?E? ? ? ? ð U½U¹dł ‰u?? IÐ Ë Áœu?/ U¼ vMOD!KB “« dð ⁄«œ t?? ? ÝU?? ? $ ·ËdF  öJA? Ë Áb?ý U?N½¬ ‘¬ œu?š Âœd ÈU¼ v²?<ÐbÐ Ë Áœd?? ? $ ‘u?? ?«d?? ? B «— Ê«d¹« Æb½« q³?? ? J ÈbM?Ç ‰U?? ?¦? ? ? —uDÐ Ê«d¹« Êu¹e¹uKð d³š tJ³ý t½Uš tÝ Êœd$ Ê«d¹Ë d³š v??M? O? D?!? K? B ÈUN²!¹—Ëdð «— q?Oz«d?? ? Ý« g?ð—« jÝuð Ë »U?? ? ? ? ? ? ?ð Ë »¬ t?? ? ? ? ? ? ?Ç UÐ È« t?½U?? ? ? ? ? ?u?K?E? —u!½UÝ ÊU?? ? L¼ —œ v?'Ë œu/ g<Ä Êœd?? ? $ Ê«d¹Ë d?? ? ³? ? ?š “Ë— ÁUM?Ä vÐ Âœd?? t?½U??š U¼bV —U¹d?Ný œU?ЬdO?B½ „dNý s??¹—u?? ? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? ? ? jÝuð ÈËd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ½ Ë È—«œdNý «— Ê«d??¹« œu?? ? ? ? ? ? ? š vUE²½« s?¹« Æœ—ËU?? ? ?O½ œU?? ? ?O?Ð öV« bM¹u~O?? t?A?O?L¼ t?$ XÝ« “U?? ? ? ? ?ž t?¹U?? ? ? ? ? !? ? ? ? ? L?¼ ⁄d ÆÆÆXÝ« ≠≠≠≠≠≠≠¿≠≠≠≠≠≠≠ t?½«u¹œ t?½«u¹œ ÈU?? ? O?½œ rKOB 20 t×HV —œ tOIÐ

ææÈd³š

Êu²Ýºº

∫È—UOL¼ UР×bM —U³š« ©5“ Ê«d¹« v¼UAM¼Uý ÊU½U³N~½® ≠ Ê«d¹« eOšU²Ý— ÊU“UÝ http://www.r-iran.go.to Ë b??Ð 5??Ð “« t?? ? ? ? ? ? ? ? $ bMЗœ e?O?½ .˛— vö?Ý« UUI «— bÐ Á—UÐËœ Ϋ—U?³?ł« ¨dðbÐ œU?? ? ?%« p?¹ U?Ð b½œu?/ vFÝ “« d?? O? ?ž b?½« Áœd?? $ »U<²½« Ãu?? v?~²?? ?šU?? Ý Ë XJu v?Ð ÊU?Г U?Ð t?? ? ? ? ? ?$ œu?Ð s¹« ÈuÝ “« t?$ v1d% Á“—U³ Èœ«“¬ U?? ? b?M²?? ? H? ? ?Ö v½UГ —u?? A? $ “« ×U?? š ÊUO½«d¹« v?? ?M? ?Ð d?? ?~? ? ÆørO¼«u<O v?¦M?š «— œuÐ Áb?? ? ý ŸËdý b?½“d?? ? ? ? ?B® È—«d?? ? ? ? ?B —bV t?? K? ?L? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ł “« ÆbM¹U/ ÊU?“ —œ ©vM?O?L?š nKšU½ —U??²? ?Ý«u??š t??$ v¹UN¼ËdÖ “« d²L?$ œuš Êbý b¹b½U$ Áb?? ? ?ý  U?ÐU?? ? ?<? ? ? ²?½« .d% Ë œ—ˬ È«— v9Uš uðd?Ä —œ ÊU¼d?? ? L¼¢ b½œuÐ »u?³?×? —u?N?L?ł XÝU¹— œU?? ? ? ? ? %«® ¢Ê«d?¹« v¼UýœUÄ øb¹œdÖ ÊUe½¬ ÈU?? ? ¼Ëd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ?½ b?½u?? ? ? ? ?š¬ tÐ U?? ? ? ? ? œUNMAOÄ Ë ÊË—œ X!O‡‡'U½u‡‡OÝU½ È« ∫t?? ? ?$ XÝ« s?¹« v9Uš ÊU“UÝ ¨Ê«d¹« È“d/ËdÐ “« Ë s?$ d?E?½ q??BU?? ? ? ? ? ž ‰œ ÊU?? ? ? ? ?“U?? ? ? ? Ý ¨U?? ? ? ? ? Ê«d¹« œu?š o?ÐU?Ý ÈU¼ v~'UáL¼ ÊU?“U?Ý Ë Ê«d¹« eOšU²Ý— ÆÆÆdOÖ  d³Ž ”—œ œu?Ð ©XÝd?Ä Ê«d¹« ÊU½«uł ≠≠≠≠≠≠≠¿≠≠≠≠≠≠≠ Èb½u?? š¬ d??³? ?š tJ³?? ý t$ Ê«d¹« ÈUN¹—«eÖd³š «dOš« —œ ·«d?²? Ž« tÐ —u?³? −? eO½ X?ŽU?? ? ? ?Ý—U?? ? ? N?Ç Ë X!OÐ Æbý tMO“ s¹« t?? ? łu?? ? ²? ? ? «— œu?? ? š —U³š« U?? ? N?Mð Ê«d?¹« ¨‰U?? ? Š s¹« UÐ v~²šU?Ý XOI?Bu tÐ œuš Âö??Ž« Ë Áœd?$ —U??<?²? B« ‘« Êu?OKO?? ≤± t?$ XÝ« Áœu/ XÝUOÝ t/dŽ —œ ÊU¼dL¼ Ë v?9U?? ? ? ? ? š t?Ð Áb?M?¼œ È«— —UÖb½U Ê«d¹« ÊU¼«u<¹œ«“¬ Ë Èœ«“¬ Á—«uNÖ ÂUMÐ tÐ r¼ d~?¹œ d?H½ —«e¼ bMÇ ÈU¼Ëd?? O½ ¨v¼U?? AM¼U?? ý ≤µ∂∞ XA?? N? ³¹œ—« “U?? ž¬ —œ Áœ«œ È«— U¼«b?¹b½U?? ? $ d~¹œ ÈU¼Ëd?O½® v½«d¹« ÂeO'U½u?O?ÝU½ V²J —œ t²?BU¹ ‘—ËdÄ s¹« “« f?$ êO¼ U?? ?« Æ b½« Ê«d¹« ÊU“UÝ ¨Ê«d¹« È“d/ËdÐ Ë ÊË—œ X!O'U½uOÝU½ ʬ tK¾??!? b?O? Ýd??á½ ÊU¹UJ¬ Ê«d¹« ÊU½«u?ł ÊU?“U?Ý Ë Ê«d¹« e?O?šU?²?Ý— ÊU?“U?Ý ¨U tÐ ö?? V« t??$ v½u??O?KO?? ±≤ Ë ÊË—œ —œ „d??²? A? ? ÈU??N? łU??¬ Ë U??N?½U??—¬ UÐ ©XÝdÄ È«— ÈU?? ? ? ?N? ? ? ? JËb?M?V ÈUÄ  «“—U?? ?³? ? b?¹b?? ?ł Á—Ëœ t?? ?$ X?Ý« Áœd?? ?$ Áœ«—« “d/ËdÐ d?? ? ? ?Ö« Ë ¨b?? ? ? ý t?Ç bM²Bd½ ÈËdO?½ UÐ ¨b×?² È« tN?³ł —œ «— g¹u?š g<Ð v¹U¼— ”d?ð v?!? ? ? ? $ “« U¼b½uš¬ f?? ?J? ? Žd?? ?Ð «d?? ?Ç bM²ý«b½ Ë t²šUÝ —«œu/ ÂU~L¼ ¨‰b?L¼ dðU½«uð Ë d²AOÐ v½U!½« tÐ XÝœ t??²? ýc??Ö ÈUN'UÝ sN?$ ÂUE½ uðd?Ä —œ vK e?O?šU?²?Ý— “« «— œu?š v½U³O²AÄ Ã—U?š rOI? ÊU?O½«d¹« s«œ Æb½UÝdÐ Ê«d¹« “—U³ XK v¼UÖPÐ v¼UAM¼Uý sÝ «dÇ Ë Áb??ý —u?A? $ “« Ê«d¹« ÁbM¹UÄ tÐ ÊU?? N? ÖU½ ÊU?? ÖbM¼œ È«— ¢Ê«d‡‡¹« v¼UAM¼Uý uðdÄ —œ ÊU‡‡¼dL¼¢ Ë œd?? $ ‰Ëe?½ v~?'U?? Ý ±µ Âœd?? ? ? s¹« U?¹¬ X?¹U?? ? N?½ —œ http://www.shahiran.cjb.net

X¹œułu

Èb??¹b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ý ÈUN¹dOÖ—œ ÂU?? ? O? ? ? J “Ëd?'U?? ? Ý X³ÝUM0 5Ð ©d?? Oð ±∏® ÊU¹u−A½«œ vU?E²½« ÈU¼Ëd?? O½ Ë Âœd —œ t?K' « »e?? ? ?Š —U?? ? B?½« Ë Ë b?? ? ¬ gO?Ä Ê«d¹« dÝ«dÝ “« s??ð U??¼b?? ? ? ? ? ? ? ? ? V ʬ vÞ Ë d?O?~²?Ýœ ÊUÖbMM$d¼UEð Æb½bý vLš“ ÈU??N¹—«e??Öd?³? š ‘—«e~Ð «d¼U?Eð —œ ÊU?? ?N? ?ł rN ÁU?~? A?½«œ —œ t?? ? ? ? ? ? ? $ v«—¬ œu??Ð Áb?? ? ? ? ? ? ? ? ?ý U??Äd??Ð Ê«dNð È—u?N? L?ł ‘UÐË« ÊUNÖU½ tÐ UN½¬ X¹d¦$« t$ vöÝ« X³?? ?×? ? V u?? ²? ? AÄ Ë vÐdŽ ÈU?? ? N? ? ²? ? ?O?K “« Ë b½œdJO Ë 5?? ? ? ?D? ? ? ? !? ? ? ?K? ? ? ? B ¨ÊUM³' t?? ? ? ? Ð b?? ? ? ?½œu?? ? ? ? Ð ÊU²!½UGB« Áœd$ tKLŠ ÊUÖbMM$d¼UEð ¨Âœd?? ? ? X?ËU?? ? ? I? ? ? ? U?Ð Ë r?? ¼ v?? ?U?? E? ? ²? ?½« ÈU¼ËdO½ d?VUMŽ Æb½bý qL?Ž œ—«Ë ¨‚U?? ? L?Ç tÐ `?K!?? ? .˛— ¨Êu?? ?ðU?? Ð ¨»u?? ?Ç ¨uJUÇ eO½ Ë f$u?Ð t−MÄ ¨dO$“ Ë —ˬ p?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ý« ÈU¼“UÖ Æb½œuÐ »UBŽ« ÈU?¼d?? ? ?N? ? ? ý —œ  «d¼UEð ÊU?N?HV« ’u?B?<Ð d~¹œ q?J?A? ? ? ? “« ʬ Âœd?? ? ? ? t$ ¨b½d?? ³? O? ? !— »¬ œu³L$ Èd?? ? ? ?²? ? ? ? A? ? ? ? O?Ð vÖœd²!Ö ÆXý«œ “Ëd'U?Ý 5?L¼ UÐ tDЫ— —œ b?¹U?Ð ÊU?¹u?? ? ? ?−? ? ? ? ?A?½«œ ÂUOJ —œ t?$ XšU?Ý ÊUA½dÞUš “Ë— bMÇ vö?Ý« ÁUÖœ«bOÐ tŁœU?? ?Š s¹« ‰u?? ²? ? I? ? gOÄ ÁU?M?Ö v?Ð Êö?ðU?? ? ? ? J Ë Âd− Æb½bý t²šUMý ≠≠≠≠≠≠≠¿≠≠≠≠≠≠≠ b?¹« ÁU?? ? ? ? Ö¬ t?? ? ? ? $ —uD½UL¼ 5Ëœ È«dÐ v9U?š b½uš¬ f?Oz— Ê«u?MF?Ð v?ÄU?? ? O?Ä —UÐ .˛— v?A¹U?? ? d?? ? B —uNLł v??U??9 Ë b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ý »U<²½«

6

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


dN‡ —UM Ë tuÖ “« X½d²M¹« Ë dðuOá U rIUŽ —œ s¹u½ ÈU¼œ—ˬ XÝœ oIUš Ë v½«d¹« ‚Ë– UÐ Ê«ułu½ ¨ÊUOHÝu¹ ‘—¬ UÐ vzUMý¬ ÊU??L?¼ ÆbMÝUMA?? O? U?? t?K−?? ÊU??Öb?M½«u??š U??L? ?²? Š «— ‘—¬ —œ Ë« t??IÐU??Ý vÐ —U?? “« d??³? š q?³? % Á—U??L? ý bMÇ t?? v½«uł «— ¢œUONý¢ UÐ ‘dL², È—UJL¼ Ë X½d²M¹« —u « UÐ tDЫ— ÁbM¹uÖ no.1 dO « eO½ gOÄ ÈbMÇÆ.bO½UÝ— ÊU²ŽöÞ« tÐ —œ v¼Uðu t?³ŠUB ÈË UÐ qOz«d?Ý« —œ Ê«d¹« È«b< u¹œ«— —«d% Âœd? tłu𠜗u? —UO?,Ð t ¨œ«œ VOðdð X½d?²M¹« tMO “ vM²??,½«œ “« v?A? @Ð X,½«uð Ë« r? o¹U??%œ 5L¼ —œ Ë t²DdÖ Æb¹U/ qI²M tF Uł s¹« tÐ «— œuš lOÝË ÈU¼ UÐ t?? vzU¼“Ë— 5?IË« ÊU?L¼ “« Ë« ¨b?M¹u~O?? ‘—¬ ÊU¹UMý¬ d? – v U9 Ë Ábý rKŽ s?¹« »Ëc−? bý UMý¬ d?ðuO?á U? —U ÂU¹« ÊU?? L¼ “« Ë« ÆXÝ« t?? ²? ?ý«c?? Ö Á«— s¹« —œ «— œu??š d?JD Ë œd??³? O? UÐ « —œu??š ÊU??²? A~½« v~?IU?Ý ±∞ sÝ v?MF¹ v œu ÈU?¼—U?? ? ? ?N?Ð 5?IË« —œ “uM?¼ t?J?M?¹« U?Ð Ë Áœu/ U?M?ý¬ dðuOá U sÝ r¼ ÈU¼ s¹d²NÐ Áœ— —œ vIË XÝ« g¹u?š dLŽ v½«uł Æb¹¬ v »U,×Ð d « s¹« —œ œuš —œ X½d??²M¹« ÊUÐeÐ vÝ—U??D é¹Uð X,½«u?ð —UÐ 5IË« È«dÐ Ë« vÝ—UD Êb½«uš Ë 7ýu½ —U eO½ Ë œ“«b½« Á«— tÐ «— qOz«dÝ« Æb¹U/ ÁœUÝ «— ÊUO½«d¹« ÈU¼dðuOá U —œ X¹U?? ?Ý —U?Ð 5IË« È«dÐ t?? ? œuÐ œ«b?? ?F? ? ²? ? Ý« UÐ Ê«u?? ?ł 5L¼ UÐ vL?? —U??O?,Ð b?? ·dþ t?? œu/ ÕU??²?²? D« «— vЫ X½d²M¹« tÐ ¨ÊU??N? ł d??Ý«d??Ý “« Âœd?? Á“«b½« v?Ð v½U??³? O? ²? AÄ Ë tłuð È«dÐ œ—ˬ XÝœ s?¹« t?²? ³I« ÆXDU¹ X?Ýœ È—U?O? ,Ð XOIDu “Ë— bMÇ UÐ UNMð t œ—ˬ œułuÐ e?O½ «— vzU³%— Ë ÊUMLýœ Ë« “« vJ¹ ¨vMD ÈU?¼—U? ÂU?$« È«dÐ X¹U?Ý s¹« X%u? qODFð Æœu/ X³?Ł œu??š ÂUM?Ð Ë ÁœuЗ «— Ë« X¹U?? Ý ”—œ¬ œ«d??D« s¹« Ë asp Ë flash¨ java ¨ xml ¨ html œU²Ý« t ‘—¬ —U È«dÐ ÊuM « r¼ «— œuš XÝ« v?²½d²M¹« ÈU¼ p³Ý d~¹œ t??³½U?? ł t??L¼ tJ³?? ý p¹ U¹u??Ö t?? œ“U??,? ?O? ÁœU?? ¬ Èd²Ö—eÐ q? U?? ? ?ý «— Êu¹e?¹uK?ð Ë u?¹œ«— ¨X½d?? ? ?²?M¹« q? U?? ? ?ý vÞU³ð—« X?d?? ? ?ý p¹ Áb?M¹¬ —œ t?? ? ?â?½UM?Ç ∫b?¹u~?O? ? ? Ë« Æœœd~O œu?? ? ? ? ? łË “« j?I? ? ? ? ? ? Ë j?I? ? ? ? ? ? .U?/ d?¹«œ «— vðUÞU³ð—« Ë X"?ł r¼«uš Ád?NÐ —U? s¹« —œ œuš e¹e?Ž ÊUMÞuL¼ Æœu/ r¼«uš pL ÊU.œuš tF.Uł tÐ +«u²Ð Uð Ê«u?ł s¹« t³zU?ý vÐ ÈU?N¹—UJL¼ “« «d?Oš« e?O½ œU?ON?ý tK− È« t½U¹«—  ôU?I Ë X½d?²M¹« ÈU¼ tMO “ —œ Ë Áb?ý bM ÁdNÐ ÆXÝ« Áœu/ ÁœUH²Ý« Ë« dM¼ Ë  UŽöÞ« “« Áb ¬ »U?,×Ð U? È«dÐ tGÐU½ p¹ t? UF%«Ë bM? dM¼ Ê«uł s¹« t b¹U/ —U?@²?D« v½U½«uł 5MâM¹« 7ý«œ tÐ b¹UÐ U? tF? Uł Ë —U?? p¹ `?DÝ —œ «œd??D Ë pÇu?? —U?? p¹ t?MO?? “ —œ “Ëd « ÊU?G? —« tÐ U e?¹eŽ Ê«d¹« È«dÐ «— ¯—e?Ð vð«—U@?²?D« v½UNł

Æœ—ˬ bM¼«uš —œU Ë —bÄ Êu¹b «— œ—«œ “Ëd? « tÇd¼ t b¹u~O Ë« œuš È«dÐ UN½¬ ÈU¼ vÐu?š VK% rOL< “« Ë t²?,½«œ œuš »uš b¼«u?@½ ‘u «d?D «— Ë« XOÐdð Ë ‘“u ¬ Ë ÁU?D— ¨ g¹Uݬ ∫b¹«eDUO Ë« Æœu/ « Áœu/ vF?Ý ¨Â« Áb?ý œ—«Ë qOz«d?Ý« tÐ t? v½U?.“ “« .U/ lLł œu?š —Ëœ «— vÐuš v9Ë r ÊU?²ÝËœ UNMð ÁœuÐ —U¹ s. UÐ f½U?ý tMO?.“ s¹« —œ t½U?²?;³?ýu?š t —U?;²?« Ë« UÐ v²?ÝËœ tÐ UF?<«Ë t? v½U²?ÝËœ “« vJ¹ Ë tAOL¼ t? býU³O. œUONý tK−?. dOÐœdÝ ÊUL¼ rMJO. XO?LO?LA UÐ Ë Xd?A?OÄ YŽUÐ œuš ÈU¼ v¹U?LM¼«— UÐ ÆXÝ« ÁœuÐ —uA s¹« —œ s. d²NÐ »cł YŽUÐ œuš tD?Ы— d¼ —œ Ë ÁœuÐ ‘—¬ UÐ ”U?9 tÐ ‚U??²? ?A? t?? v½U, X,?Ä ”—œ¬ UÐ bM½«u?? ²? ?O? ? bM²?? ,?¼ Ë« UÐ X³?? ×? ?< tÐ q¹U ∫ÈË vJO½Ëd²JI« E-mail: Arash_yo@hotmail.com

ÆbM¹U dD q<UŠ ”U9 7

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


ÂU?Nð« tÐ Ë œdJO Á—«œ« «— ÁU~ýËd? ÊUý t?? ? ? ? ? ? Èd?~?¹œ Ë œu??Ð X?ý«œ“U?Ð —œ q² vL?z«œ ÊU?? ?O½«b½“ U?? ?NM?ð œuÐ «c?? ?ž ‰u¾) —œ v?? *u??K? ?Ý p??¹ d?? ¼ Æb??½œu?? Ð tMOD½d “« dð Á«dÐË— Ë dðe?O?9 t? bM²?ý«œ —UO²š« s?¹« tÐ f? t?? ? L?¼ ÆœuÐ U?? ? N?*uK?Ý d¹UÝ Èb??N? ? ‰u??I?Ð ÆbM²?? ý«b½ v¼«— UN*uKÝ v½«u²Ð Uð výUÐ vÐU)Š Âœ¬ b¹UÐ v²ý— vUð« r¼ —U?:²?« È« t½U³?ý Xš«œdÄ UÐ Ë qðU?? ? U¹ —«œ t?MO?? A? ? OÄ ‚—U?? ?Ý UÐ Êbý Âœ¬ Á“U??ð Ë È—Ë¬ X?Ýb??Ð «— Èd?Ð VOł ◊d?? ? ?ý Ë œu?Ð ‰Ë« ◊d?? ? ?ý Êœu?Ð vÐU)Š b?? ? ¬ v? »U?? ? )? ? ? ×Ð d?ð rN?? ? ? t?? ? ÂËœ g²?? ?š«œdÄ —«b?? ?I? ? Ë Èb?? ?I½ U¼ułË b?? L? ×? ? Ë s ≠ U?? tKU?? F? —U?? ÆœuÐ ‰u?Þ œU¹“ v?²? ? ?ý— Èb?? ? ?N? ? ? U?Ð ≠ rOKÝ d?? ? ?H½ d?¼ ÊU?? ? ?uð b?? ? ?J v³?? ? ?ý ÆbOAJ½ v XU??« ‰u?KÝ s¹d??²? NÐ —œ Ë .œ«bO È«dÐ Xý«b?½ gá??ý t?? 5L¼ Æ.œd ÆœuÐ vU s¹d²NÐ VI* XU¹—œ U?ð ∂∞∞ t??½«“Ë— q?«b?? ? ? ? ? ? Š v*U:Kš ÆœU??²? Ýd?? v tMO?D½d?? tÐ «— d??H½ ∑∞∞ —œ d?? ? ?H½ —«e?¼ Ëœ È«dÐ t?? ? ? È« tMOD½d Âb?I? È«d¹cÄ pM¹« œuÐ Áb?ý t²?d?Ö dE½ d?Ð ÁËö?? ? ?Ž Ë œuÐ Áb?? ? ?ý v?½«b½“ —«e?¼ ∏ “« œuÐ v?zUÄ ÈU?? ? ł t?? ? U?? ? ł d¼ UN*uKÝ U¼ vzu?A²Ýœ t? vzUC? Uð t²?dÖËd¼«— UN?Š«d²)? ‘—UM Ë Xý«œ —«d ʬ —œ ¨œuÐ s?' —œ ‚d??ž t?? A? ?O? ?L¼ Âd?? łô Ë Èb¹œ v «— È« t?²A?ÖdÐ X:Ð ÊUO½«b½“ r¼ dÝ «— »«u?š Ë È—ULš Ë  dÇ t bFÐ t×HJ —œ tOIÐ

b¹b??ł t?UMÝUM?ý Ë uð Áb½ËdÄ tJöš ÈËdÐ Uł d?¼ ÆXÝ« Ê«b½“ dL?Ž tL¼ —œ Æb?? ?¬ b?¼«u?? ?š X¼«d?? ? L¼ f?JŽ  —U ¨U¼b?? ?FÐ t?? ? X?Ý« fJŽ  —U?? ? 5L¼ —œ a¹—Uð È«“«—œ tÐ Ë œu??A?O? tIÐUÝRÝ Ê¬ “« È« t??:? )?½ X¹u¼ hO?? :? Að Á—«œ« Ë vd??ł d??NÐ Ë ÁU??Öœ«œ d¼ “« Æb½U?? v výUÐ Áœd?? XU¹—œ XO??uJ×?? vUNð« rN ÆX?Ý« È—U³ł« tMO?D½d —œ X²U« X³?? )½ Ë ¨v?²? )? ?OÇ ¨v?²? )? ?O? ? X)O½ ÂuJ×?? t?? 5L¼ øX)??OÇ X²OuJ× t?? ²? ý«œ È« Á—U?? L? ?ý XÝ« vU?? È« Ábý Æv?M? ‚«d?Þ« t??M?O? D?½d?? ? ? ? ? ? ? —œ Ë výUÐ ÁUðu È« t?áð Æœ—«œ r¼ táð p¹ tMOD½d t? UN?½¬ Æœ—«œ —«d È« t?â?žUÐ tDÝË t —b?? :? œ«u?? ‚UÇU?? U?¹ Ë œU??O? ?²? Ž« ÊUE “UÐ ÈUC —œ «— XłUŠ ÈUC ¨bM²)¼ v)?? Ë bM?¼b?? O? ? ÂU?? $« t??á?ð s¹« ÈË— Ë ÈU?? ? ?C? ? ? b?MK?Ð »u?Ç p¹ U?Ð t?? ? ? X)¼ v?²? ? ? ? ? ? Ë Ë b?M?J?O? ? ? ? ? ? Á—U?E?½ «— X²łUŠ »u?Ç U??Ð v?A? ? ? ? ? ? ? v?? ôU?Ð «—  —«uKý œ«u?? «œU?? ³? t?? b½e??O? ? rNÐ «— XŽub —œ Ë výU?Ð Áœd?? ? ¢È—U?? ? ³½«¢ «— —b: t?M?O?D? ½d?? ? ? ? ? —œ Æv?M? g?F?¹“u?ð Ê«b½“ Á˛— v½«u?²O? ÆbMJO œ«b?OÐ p Ë gáý U?ýU9 XÝ« Âd?Ö «u¼ v²?Ë «— U?N½¬ vLz«œ U?N³?ý ÆXÝ« dðbÐ Ê«œU?²F? l{Ë ÆvM “« Æb?M²?? ? ?)? ? ?O?½ t?? ? á?ð ÈË— 7— t?Ð “U− VO?Ý Ê«“—«  u??á?L? tMO?D½d? ÁU~ýËd b??FÐ Ë b½—u??š v? Ë b½d??:? O? «— bNA Ë »¬ Ê«u?O* r¼ «— ʬ È« t½«u²?Ý« vÞu tÐ È“U?O½ U??N?³?ý d?Ö« r¼ Ë bM?MJO? ÈUÇ bM?²? ? ý«œ X?łU?? ?Š ÈU?? ? C? ? ? U¹ —«—œ« lœ Æb½—ULý v/ œËœd «— ʬ “« ÁœUH²Ý« «b?? š b¹UÐ v?Ýd??O? ? tMO?D½d?? tÐ v²Ë t??âТ Ë v?ýU??³½ q~ýu??š t?? vM «bš X³??ž«— v?ŽuMÐ ¢U¼“U?Ð qœ¢ U¹ ¢U¼“UÐ b??O? ý—u?š t?? X)??O½ v×??³? J ÆbMýU³½ U¹ È« t?? âРʬ “« gOÄ V?ý Ë bM ŸuKÞ ÆbýUÐ t²d~½ —«d “ËU& œ—u vKœ u½ ‰eM ôUŠ vöÝ« ÁbJ²LKþ s¹« Ë —œ t?? ? œu?Ð s Ë rO?KÝ b?? ? L? ? ×? ? bL× Èb?? ? ? ?N? ? ? ? ? ʬ tÐ œË—Ë  U?E?( 5²):½ ÈU?? C? ?²? ?« t?Ð —«œ t?? IÐU?? Ý ‚—U?? Ý v²ý— vzu? d?B?²:? Xý«œ g¹—U?:?²?« qGý Ɯ˜eO dÝ “« rO²ý«œ dÝ dÐ t «— vJ¹ t d~¹œ d?H½ Ëœ UÐ v²ý— ÈbN

«bÖd½ øv² Ëœ —«u¹œ »U² ÂËœ bKł °d³« tK « ≠ r−MÄ XL) ≠ ÈdOAÐ ‘ËUOÝ ∫œU¹ Áb½“ t²ýu½ ¿¿¿

¨v?¼U?? ? ? ? ? ? Ö¬ Ÿu?½ d??¼ U?Ð «— ¢tMOD½d¢ s¹« “« gOÐ t v²?ý«œdÐ Ë ÊULÖ Ë ”bŠ s¹« ÆbO?MJ½ t)¹U?I b¹« t?²ý«œ Á˛«Ë s¹« “« Ê«b½“ d?¼ —œ U¹ d?? B? ? —œ t?? È« tMOD½d XG* —œ t vzU¼ t?MOD½d UÐ XÝ« Èd~¹œ œułË U¼—bMÐ Ë U?N¼UÖœËd —œ U¹ ¨U¼ tU½ «dÇ Æœ—«œ È—U?? O? ?)Ð ÈU¼ ËU?? H𠨜—«œ v*Ë +«bO/ øb½« t²ý«cÖ tMOD½d «— gU½ Æb½U0 t?²HÖU?½ t X)O?½ ÈeOÇ g²¹UJŠ p??ý v?Ð Ë X??Ý« Ê«b??½“ p?¹ r??¼ tMOD½d t?? v²??O? JU??š U??NM?ð ÆÊ«b½“ Ÿu½ s¹dðbÐ —U?? NÇ t?? XÝ« ʬ —œ X?U??« d?? L? ?Ž œ—«œ v²?? ?Ë Æb?? U?? $« v/ ‰u?DÐ d?? ²? ?A? ? OÐ “Ë— XK¹u?% tMOD½d? tÐ b?ý vFD XOuJ× ÈU?¼ f??J?Ž t??M?O? D?½d?? ? ? ? ? ? ? —œ Æb??M?¼œ v v «— ¢Œd?? ? L? ? O?½¢ Ë ¢Œ— ÂU9¢ ·ËdF b½e¹ËUOÐ tMOÝ tÐ È« Á—ULý b¹UÐ t b½dOÖ ÆÈu??ý È« Á—U??L? ý V?ŠU??J fÄ Ê¬ “« Ë —œ r?? ¼ X??¹u?? ¼ “«d?? Ы Ë È—U??~? ?½ XA~½« t? —U~½« Æœd??O?Ö v ÂU?$« tM?OD½d? 5L¼ tE( “« ÆÈ« t??²? ý«b½ v?²¹Ëu¼ ʬ “« gOÄ ¨œd??O? ?Ö v ÊU¹UÄ È—U?~½ XA~?½« t?? È« tÐ U??C?« Ë vKO??B?% „—b?? Ë œ«u?Ý d~¹œ r¼ ÁU?~A½«œ œU?? ²? ?Ý« d??Ö« Æb?¹¬ v/  —U uð ÂUMÐ t?? vzU¼ t?O?žö?Ы t?L¼ d¹“ výUÐ »d??{ b¹UÐ U?? C? « ÈU??−Ð œu??A? O? —œUJ vJ?K Ë “Ëœ bM?½«bÐ t?? È—«c?~Ð XA~½« ÈË— «— X?)J?Ž b?? ? FÐ ÆX?)? ? ?O½ —U?? ? —œ gOÄ X²A~½« dŁ« t? bM½U³)Ç v vð—U «— XL?Ý« ÆXÝ« t?²?)Ð gI½ ʬ dÐ s¹« “« Ë «— X?¹U¼ v?½U?? ? A½ d?¹U?? ? Ý Ë bM?)¹u?½ v qO??LJð t??  —U?? ¨«— XO??uJ×??  b Æf?JŽ  —U?? ? ? œu?? ? ?ý v? gL?? ? ?Ý« bý

8

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


‰U?? ?Ý t?? ?Ý t?? ? ôU?? ?Š b?¹U?? ?ý Æ.œdÖdÐ Êb?OA¹b½« È«dÐ v²?Jd « Áb?ý v½b½U U?ð t?? ? ? È“Ë— ZM?Ä Ë œu?½ Ë —«e?? ? ?NJ?¹ tÐ v? Æ—ˬ X?Ýb?Ð ¨œuÐ Áb?½U?? ? ? ? .œ«“¬ dÖ« ¨b¹UO½ g?OÄ È« tŁœUŠ dÖ« ÂbOA¹b½« “U?? Ý—U?? ? “UÐ v*U?? ?:Kš Ë U?¼ö?? ”u¼ “Ë— ZMÄ Ë œu½ Ë —«eNJ¹ q«bŠ ¨œuA½ —œ Èœ«“¬ t? tMOD?½d? Èd?²? X)¹Ëœ Uð Ë Â—«œ t?K?JU?? ? ? ? X?Ý« ÊU?~?¹«— UN½UÐUOš qL% «d½¬ vŽuMÐ b¹UÐ d¹bIð Ë ‰UŠ dNÐ ¨Êb½U? Áb½“ È«dÐ Âb??O?A¹b½« v ÆrM d?O?ŁUð X% ¨7d¹c??á½ «— Ê«b½“ @M¼d «— U?¼ö?? ? tD?KÝ ¨7?d~?½ —«d?? ? jO× d?B? ²?:? bMÇ d¼ È—U?? Ë ÊœdJ½ ‰u³ 7— Ëd tÐ “UO½ Êœ«œ ÂU$« sÞË È«dÐ rO?? ? )? ? I?ð Ë Â—«œ g¹u?? ? š 7A?¹u?? ?š —œ r¼U?? ?³ð t?? v?ŠdÞ Ë U¼ t?? ²? ? H¼ Ë U¼“Ë— Æœ“U)½ ÆÆÆ—«œœ«uÝ dH½ Ëœ ≠ v tK?Ы b¹UÐ Æœ«b??O? vN??Ö¬ v½U³ÝUÄ u¼dÐ —œ g?¹«b?J bM? ‰U?O? š t?? œuÐ —UM Æb?O?Ýd?O? tL?¼ ‘u~Ð vžuKý ʬ ʬ tÐ «— b?MÐ Ëœ d¼ ÈœË—Ë t?? vzU¼ tKÄ tJ½¬ vÐ Æ.œu?Ð ÁœU?²? )¹« œdJO?? qB² ∫r²HÖ rýUÐ Áœd dJ s ≠ Æ©œuÐ rOKÝ bL×® Æs Ë ≠ v «— U?¼Ëd¼«— b?M²?? ?ý«œ ÆôUÐ rO²— Æœu??Ð Áb?? ? ? ? ? ? ? ? ?ý È—«e??M? ' t??Ç Ë bM²)ý ‚Uð« ≠± Á—U?Lý ‰uKÝ Èu?Ý tÐ rOI²) —œ v??zU?¼  —U?? ? ? ? ? ? ? ? ÆX??— ≠ ÊUœuš “« v?²? ? ? Ýd?? ? ?N? ? ? Ë X?ý«c?? ? ?Ö ÊU—UO²š« «— XÝd?? N?  U??B? ?:? A? ? t?? ÊUO½«b½“ ”«u?? ÝË Ær?OM qI?? ?²M U?? N?ð—U?? ÈË— tO?Juð Ë rOMJ½ ÁU³²?ý« t Xý«œ v³¹dž Áb?? ý rN?? d??O? ?ý Uð œdJ?O? —U?? O? ?)Ð ÈU¼ t?? «— v*Ë« ÆœuÐ È« ÁœU??Ý —U?? ÆrOýUÐ «—UJý¬ ÆbOA v²Š«— fH½ ¨.œd dÄ X:?? Ý t?? L? ?N½¬ XÐU?Ð t?? X?U¹—œ bAO Ë X?— ÆÁb?? ? ? ?ý Áœ“ X*U?? ? ? ?−? ? ? ? š ÈdOÖ ¨Ê«b?? ½“ ÈU?? Ç t??½ Æœ—ˬ ÈU?? Ç ÊU1«dÐ rO?½«uð v t?? ? «— U?? N½U?? ?³? ?ÝU?Äd?? Ý ÈUÇ t?? L? ? NM¹« ‘u?? ?š jš UÐ Ë X?Žd?? Ý s¹UÐ «dÇ ÆrO??)?¹uMÐ ÁU??³? ²? ý« ÊËbÐ «—  —U Èd?? ? B? ? ? ²? ? ?:? ? ? øb?½« Áœ—ˬ ÊU/«b?½“ tÐ tÇ d??Ö« Æ.œ—ˬ —œ «— gJý« Ë rO²HÖ 15 t×HJ —œ tOIÐ

a?ÝUÄ «— Âö?? ? ? Ý t?? ? ? v?×¹U?Ж dGJ« ∫œËe« Ë œd ÊULOdF œuÐ t²HÖ s?¹b*« ÂU?E?½ t?K*« X?¹¬ d?? ? ? C? ? ? ?Š ≠ ÆvöÝ« È—UB½« Æ©r²HÖ s® ør¼ ULý Ë ≠ t?? ?I? ? q¼« Ær¼ r?KŽ q¼« ÆU?? ?¬ t?KÐ ≠ tJOðd?? s¹« —bÄ —u??Ö tÐ t?Ö È« t?? Ær¼ «— ÊU?1ËdЬ Ë ÷d?? ? ?Ž ÆV¼c?? ? ?ô bðd b??O? A? t??Ö tÐ «— ”b??I? ? XF¹d??ý ÆœdÐ X¹¬  d?? C? ?Š b?M XL?? Š— «b?? š Æ°U¬ ÆÆÆ«— ÈœdłËdÐ vLEF*« tK*« øö È—«œ ‰UÝ bMÇ ≠ s?¹« Ë ‰U?? ? ?Ý ∏≤ ÆU?? ? ? ¬ ‰U?? ? ? Ý ∏≤ ≠ r¼ s? b?? ?O? ?H? ? Ý g¹— “« d?? ?U?? ? tJOðd t?½«u¹œ —«œ Æ°U?? ? ? ¬ b?? ? ?O? ? ? ?AJ?½ X*U−š ÆX— s?¹œ ÆX— v?½U?? ?LK?)? ? ÆÂuAO ÆÆÆU¬ X— ULKŽ ÈËdЬ t v?CGÐ Æb?Odð ÊUN?ÖU½ œdd?OÄ Ë ¨bý t*U½ ¨bý Á—UÄ Xý«œ ÊUNMÄ uKÖ —œ ÈË— t?½u?? ? ? ?Ö XF?? ? ? ?ÝË t?Ð Ë b?? ? ? ?ý pý« œd??d?OÄ pý« ÆX?:¹— œd?d??OÄ sÝU× U¼ v×¹UЖ Ë b??ý Ê«d~¹œ 7)¹d?Ö t½UNÐ Ær¼ øbOMJO t¹dÖ «dÇ ôUŠ ≠ »«u?? ?ł t¹d?? Ö Ë i?GÐ U?Ð œd?? d?? ?OÄ Ë ¨X?O? ? ?¦? ? ?O? ? ?Š ”dð ÆËd?Ь ”dð ≠ ∫œ«œ Æ·dý Ë ÷dŽ ”dð Æ·d?? ? ? ý tÐ ‘U?? ? ? A?Ð ÆÆÆUÐU?Ð È« ≠ Æ°s Êu*Ë ÆËdЬ tÐ ‘UAÐ t?Ð ¨·d?? ? ý tÐ r?ýU?? ? A?Ð øU?? ? ¬ tK?Ð ≠ øtKÐ ÆÆÆÆøËdЬ œ«œ t«œ« Ë b¹bMš Ë Æb?? O? ?ýU?? ý b¹U?Ð Ævzu~?O? ? XÝ«— ≠ ÆbOýUý tE?( d¼ ¨Áb?Mš ÁbM?š ÆÆÆb¹b?Mš Ë Ædð t½UœUý tE( d¼ Ë dðbMKÐ rž p?ý« t?? ?L? ? ?AÇ t?? ? b¹b?Mš —bI½¬ v?½U?? ? ?œU?? ? ?ý p?ý« t?? ? ?L? ? ? A?Ç Ë bOJAš  d?C?Š t ÊU?A½ ʬ tÐ ÊU?A½ ËbOýuł Uð vö?Ý« È—U?B½« s¹b*« ÂUE½ tK*« X¹¬ Ë t??²?J½ dÄ d??C? ?×? —UM —œ Ë œu?Ð U?? UÐ d~?¹œ t½ Ë X)?¹d?? Ö t?½ .œuÐ ‘« tHOD* XH?Ö s:?Ý X?O?¦?O?Š Ë ËdЬ Ë ·d?ý “« Ë ÈeMÞ Ë vö? tÐ b?ý d?O?NDð bÐô t Æ°q¼Uł p¹ “« È« t³¹UD È—u?? š«u¼ d?? L? ?Ž ÂœdJO?? «b?? š «bš v²?? ý— Èb?? N? ? ‰u?KÝ tÐ “U?Ð Ë b¹¬ d)Ð

v² Ëœ «bÖd½ tOIÐ ¨»«bMÖ ÈuÐ ¨sH?Ž ÈuÐ ÆbMMJO? ÈbMÐ ÂU9 ÈU?¼ ⁄«d?? ?H? ? ²? ? Ý« Èu?Ð ‰U?? ?N? ? Ý« ÈuÐ ÈuÐ ¨—«—«œ« bM?ð ÈuÐ ¨Ê«œU?²? F? v½bA½ ‚d?? ?Ž Ÿu?? ?³D?U½ ÈuÐ Ë “U?? ?O?Ä ÈuÐ ¨dOÝ 5²??)? :½ —œ Áb¹b½ ÂU??L? Š U¼“Ë— ÈUN½bÐ v X¹«d?Ð vLMN??ł ÊU?M⽬ œË—Ë UŽUÝ «— ¯d ‚Uð« ”u¼ —UO?²š« vÐ t XšUÝ vzu?? ? A? ? ²? ? Ýœ Ë v?*U?? ?:?Kš ÁU?? ?Öœ«b?? ? OÐ —œ ÆÈœdJO g¹—UÐœ« «— ÊU?? ?ýœu?? ? š U¼ v?*uK?Ý r¼ XŽd)Ð ¨v×¹UЖ b?L×? Ë dGJ« ∫b?½œd vdF dJU½ Ë Èd¹b?ž —œU½ ¨È—«ežd qOzd³ł “« Ë b½œu?Ð »U?? ?B? ? U?¼ v×?¹UЖ Æv½öOÖ Áb?? ? ? O? ? ? ?Ýd?½ Æ°X?d?? ? ? F? ? ? ? UÐ ÈU?¼ vÞu* Áœ“«Ëœ Áœ ÁU~?ýËd?? “« Ë b?¹dÄ ÊUýbL× Ë b¹dš bNA œ«b?Ný VOÝ  uáL vzUð —«u?ÖU½ Ë ÂdÖ Æœd? ÊU?L?—UFð Ë œd? “UÐ v½U??³?ÝU?Ä t? œuÐ Áb½U?? ʬ “« vL??O½ Ë œuÐ ∫XHÖ Ë œuAÖ «— —œ Æ◊UOŠ qš«œ bOzUdHÐ ÊU¹U¬ ≠ s? Ë X??)?¹d?~?½ «d?? ? ? ? ? ? r?O? K?Ý bL× Ë œuÐ —U?? —œ vA?? ×? ? t½ Æ«— Ë« XŽd)Ð Ë .œuÐ Áb??ý ¢ÊU¹U??¬¢ “U?Ð Æ°v³??O? N½ t½ t .œu?d v ◊UO?Š tÐ b¹uý rÖ ÈU−Ð Ë s¹Ë« ¨ v?*U??:?Kš ÁU??Öœ«b?? OÐ d?~¹œ U−M¹« ÈU¼—œ XAÄ Ê«—«b??ÝUÄ Æœu??³½ t¹bOALł UÐ ÊU—U Ë dÝ Ë b½œuÐ Áb½U Uł tMOD½d t?? ? ? v?½U?? ? ?AJ?²? ? ? L? ? ? Š“ UÐ Æœu?Ð UN½U³ÝUÄ .œdJO ÊUA¼U~½ t½UMOÐbÐ tÇ È—UÖ“Ë— “« vzU¼ t??²? ýd?? tÇ .b?O? L? N? v Á“Uð Ë ÆbM²)¼ XÐU$ Ë »œ« ÆÊUÐd tKÐ ≠ Ëd¼«— tÐ r¼ UÐ tL¼ Ë bM²?HÖ r¼ UÐ tL¼ Xýu?Ö “« v½b?A½ ÂU9 È« ÁœU?ł t? .b¬ bM tÇ Ë œuÐ ÊUdЫdÐ —œ Áb½“ ÈUN½U)½« «— ◊U??O? ?Š tÐ œË—Ë b??B? Èb?MýU½ ÈdáÝ Uð b??O? A? ‰u?Þ v²??ŽU??Ý lЗ tÝÆbM²ý«œ .œd? vÞ «— Èd?² XB?ý ÁU?−MÄ Ëd¼«— ÊU1U¼ t¹— rN?Ý tÐ Ë .b?O?Ý— ◊UO?Š tÐ Ë Æ.œd fHMð Á“Uð È«u¼ X) ¨”U?? ³* UÐ ¨œuÐ v?œ¬ —u??ł tL¼ UÐ v?J¹ s¹« Ë d?? ?O? ?Ö ‚d?? Ž U?Ð ¨ —u?? ý UÐ ÆÆÆU³ Ë tULŽ Ë U³Ž rJOKŽ Âö)*« ≠ ÆU¬ ÃUŠ ÂöÝ ≠ ÆbOzUdHÐ vdF «— ÊU¹U¬ ≠

9

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


Ê«d¹« ÈU¼ t U½

Âb??Ž ÆbM²??,¼ U??N? O½«d¹« œu??š VK?ž« ¨ÁbMM Ãd??š Ë ÁbMM ÆXÝ« »U,?Š Ë œbŽ Ë r%— œ—u —œ d?²AOÐ U?NO½«d¹« X%œ ◊uÐd?? ? t?? ? r¼ «— d?¹“ ÁœU?? ?Ý ô«u?? ?¾? ? Ý s?¹« ÂU9 v½«d¹« tJ?M¹« d~? ¨b¼œ »«u?? ł X%b?Ð b½«u?? ²? ?O?/ ¨XÝ« gMÞuÐ —œ v²?? ?Š X,?? O?½  uKF?? ? X%u½¬ Æb?M t?? F? ? ł«d?? »U²JÐ »«u??ł Ë œu??ý «b??OÄ v?×? O? ×? < »«u??ł ¨vÝ—œ ÈUNÐU² ∫býUÐ t²ý«b½ ·ö²š« r¼ UÐ vÝ—œ ÈUNÐU² ÂU9 ÈU¼ ÈU¼“d?? ‰uÞ ≠≥ øÊ«d¹« XŠU??,? ? ≠≤ øÊ«d¹« XO??F? ?L? ł ≠± “« t?? ? vzU¼d?? ?N? ? ý ≠µ øÊ«d¹« ÈU?? ?N½U?? ?²? ? Ý« œ«b?? ?Fð ≠¥ øÊ«d¹« øb½—«œ XOFLł d²AOÐ dH½ —«e¼ ≤∞∞\∞∞∞ ÆX,?? O½ Ê«e¹d?? Ö r%— Ë œb??Ž “« U?? N? O½«d?¹« q¦?? v?²K êO¼ v²??%Ë Ë bM½«b??O? »u?š «— U?¼ v½«d¹« XIU??Š s¹« UNOł—Uš ¨bM¼œ ÁuKł v?IDM Ë VIU?ł «— œu?š  «—U?Nþ« bM¼«u@O U¹ UN?DdŠ ÊUO? ¨—U ¬ Ë œbŽ Ë r%— Èœ«b?Fð t XÝ« vDU U¹ U??N? Dd??Š U¼ v½«d¹« X%u?½¬ ÆbMM œ—«Ë œu??š ÈUNý—«eÖ —œ t?J½¬ ÊËb?Ð bM?MJ?O? ? ? ‰u?? ? ³? ? ?% œË“ «— U?? ? N?½¬ ÈUNý—«eÖ o¹dÞ p¹ XIOI?Š —œ ÆbMM X%œ —U ¬ Ë ÂU%—« s¹« X×< —U? ¬ Êœd?Ð —UJÐ bM½e??O? ‰u?Ö «— U??N?O½«d¹« ¨U??N?O? ł—U?š t —UJ?Ð —U?? ¬ Ë œb?? Ž Ë r%— d??²? ?A? O?Ð t?? vł—U?? š ʬ ¨XÝ« Æb½eÐ ‰uÖ «— UNO½«d¹« b½«u²O d²AOÐ ¨œd³O ÈUN?²³?×< Ë XÝU?O½œ ÈU¼dN?ý s¹d²½«d?Ö “« vJ¹ Ê«dNð Êb?ý t?DU?{« ¨ÊU½ Ë Xýu?Ö Êb?ý Ê«d~Ð lł«— ¨UNO½«d¹« gOÐ Ë r ¨t½«“Ë— vÖb?½“ tM¹e¼ 7D— ôUÐ Ë t½U?š t¹«d Ãd?? ?šdÄ ÈU?¼d?? ?N? ? ý d~¹œ v?IU¼« ÈU?? ?N? ? Dd?? ?Š œËb?? ?Š —œ d~¹œ vIU¼« t? ‚dD s?¹« UÐ ¨X,¼ r¼ `O×?< Ë XÝUO½œ ¨Êb??ý Ê«“—« Ë Êb?ý Ê«d??Ö tÐ lł«— ¨Ãd??šdÄ ÈU¼dNý Ë œb?Ž ¨UN?²?L?O% t?,¹U?I? Ë UN?²?LO?% Êb? ¬ 5zUÄ Ë 7D— ôUÐ Áb½uMAÐ v×?O?×?<  U?ŽöÞ« Ë b½—«œ `O?×?< —U? ¬ Ë r%— dÐ jID t? vŽu{u tÐ l?ł«— v½«d¹« tJOIUŠ —œ ¨bM¼bO ÆbMJO? X³?×?< ¨ÂU?%—« tÐ U?Jð« ÊËbÐ ¨XÝ« vJ²? ÂU%—« ÈœU??B? ²? ?%« qzU??,0 l?ł«— v½«d¹« p¹ v?²? %Ë t?? XÝU−M¹« X³×< p¹b² v½«d¹«¢ bM¹u~O UNOł—Uš ¨b½eO ·dŠ —u? « Ë vÝU??O?Ý —u? « Á—UЗœ XÝ« s?J2 v½«d¹« Æ¢bMJO/ ¨bM X³??×?< p¹b??²? Ë b?M dJD ¢p¹b??²? ¢ ¨vŽUL²ł« bFÐ t×H< —œ tOIÐ

Á—UЗœ UN?Oł—U?š ÁbO?IŽ ÆbMMOÐ v tu?~Ç «— U Ê«d~¹œ UN?Oł—U?š t rO?²$¼ —uDU?L¼ ¨U U¹¬ øX$?OÇ UNO«d¹« øbœdJO ‰UOš Ë ÁœuÐ Ê«d¹« rOI q³0 ‰UÝ µ∞ t v¹UNOł—Uš ÈU¼ tU Ë Â«u???0« tÐ ¨U???N???O«d¹« U??? Ë Ê«d¹« —œ v?Öb“ Á—UЗœ UN¬ t? —uD¬ ≠ «— v«d¹« ÁdNÇ ¨bM²?uMO ÊUAU²ÝËœ rO«u²O d²NÐ ¨qUð vL UÐ Ë ¨b¼bO ÊUA ≠ bb¹œ v ËUC0 U Á—UЗœ tu~Ç Ê«—Ëœ ʬ —œ U?NOł—Uš rOLNHÐ U???? Áb?M¹¬ Á—U?Зœ U¼dJ?Hð “d?Þ s¹« “« —u?DÇ Ë bœdJO U¼ t?U s¹« ¨XÝ—œ U¹ jKž ‰U?Š Æb« Áœd? Èd?O?Ö t−O² ÆXÝ« vb«uš bUÐ tÇd¼ ”U³²0« UÐ «— U¼ tU s¹« “« Èœ«bFð œd rO¼«uš vFÝ U rOM qI ÊU²¹«dÐ Ê«d¹« .b0 “Ë— Ê“ ÈU¼ tU t²H¼ “« ©v«uO ŒdH® ±πµ± d³² « ±∑ Ê«dNð

.eŽ sI¬ Æ—«œ ÁœUÝ ¢X,ð¢ p¹ ¨ÊUO½«d¹« X%œ g¹U “¬ È«dÐ s b?? Ozu?~Ð s0 ¨b?¹—U?? L? ?AÐ «— ÊU?? ?²¹U?? NIu?Ä tJM?¹« ÊËbÐ ≠ nI« øb¹—«œ ‰uÐ ÊU²³Oł —œ —bIÇ r%— bOzu~Ð oO?%œ —uDÐ ¨bOM »U?,Š Êô« tJM¹« ÊËbÐ ≠» øXÝ« —bIÇ ULý t½UOIUÝ tłœuÐ XÐUŁ —œ «u¼ t?ł— œ ¨b?¹b? ¬ ÊËd?OÐ t?½U?š “« t? `³??< “Ëd? « ≠Û øœuÐ —bIÇ ULý t½Uš tÐ XÝ« t?²?,½«u?²½ ‰U?×Ð Uð v?½«d¹« êO¼ .u~Ð t? rH?ÝU?²? Ë Æb¼bÐ »«uł r¼ UÐ X,ð s¹« ‰«u¾Ý tÝ d¼ s¹« È«—«œ ¨b½« Áœ«œ »«u??ł U??NI«u??¾? Ý s¹« “« v?JOÐ tJO½U, ∫b½« ÁœuÐ UB@A r  U??I? ?³Þ Âœd?? ∫¢nI«¢ ‰«u?? ¾? ,Ð ÊU??Öb?M¼œ »«u??ł ≠± ¨Êœd? dJD ÊËbÐ Ë œË“ vzU?N½¬ ¨Áb?Ž s¹« ÊUO? —œ Æb ¬—œ U?N?½¬ œe? Ë b½d??O~O? t?½«“Ë— «— œu?š œe? t?? b½« Áœ«œ »«uł Æb¼bO «— UN½¬ “Ëd½UL¼ Ãdš ·UH t XÝ« Èb×Ð U¹ qO?B?% Á—Ëœ t vzU?N?O½«d¹« ∫» ‰«u?¾,Ð ÊU?ÖbM¼œ »«u?ł ≠≤ Æb½« Áb½«—cÖ UJ¹d ¬ U¹ UÄË—« —œ «— œuš dLŽ “« v²L,% »«uł Êœ«œ “« ¨ Áœ«œ «— ¢nI«¢ ‰«R?Ý »«uł v,? dÖ« ≠≥ ¢Û¢ ‰«u?¾?Ý »«u?ł v, d?Ö« Ë ÁœuÐ e?łU?Ž ¢Û¢ ‰«u¾,Ð Æb¼bÐ «— ¢nI«¢ »«uł XÝ« t²,½«u²½ ¨Áœ«œ «— «bJ?â? ?O¼ ¨Â« Áœd?? X?,ð U?? N½¬ “« s? t?? vzU?? N? ?O?½«d¹« ≠¥ ÆbM¼bÐ «— ¢»¢ »«uł b½« t²,½«u²½ Ãd?š d?Ö« bMM X ö? «— ÊUýœu?š b¹UÐ jI?D ¨U?N?O½«d¹« fÄ vMOÐ gOÄ “« ¨b?MAJO? t? ÈœU?B?²?%« ÈU¼ ÕdÞ “« È—UO,Ð rIU?? Ž ¨U¼ ÕdÞ s?¹« —œ Æœu??A? ?O? dðœU?¹“ vKO?? š ÊU??ý vK³% qLŽ ¨Áb?MM vMOÐ gOÄ ¨Õ«dÞ ¨ÁbM¼œ œUNM?AOÄ ¨ÈœUB²%« 10

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


UÐ ÁUý—U?¹UAš t? v½«“UÐdÝ tÐ lł«— v²?%Ë v½«d¹« œdÖUý ∫b?¹u?~O?? ? ? ? ¨b?¼b?? ? ? O? ? ? ? f?Ä ” —œ ¨œd?Ð ÊU½u?¹ t?Ð œuš œdÖUý Æ¢XD— ÊU½u¹ tÐ “UÐdÝ t*UŽ p¹ UÐ ÁUý—U¹UAš¢ b½« Áœd? d – v½U?½u¹ 5š—u t? «— Èe?O ¬ ‚«d?ž« Á—ULý ‘bÐ r¼ r%— Ë œb?Ž “« d~¹œ ·dÞ “« ÊuÇ Ë bMJO/ —ËUÐ UÐ ‘—U t? Ë« v{U¹— rKF vIË bMJ?O/ d – «d½¬ ¨b¹PO —«d?% `³?< ∑ XŽU?Ý d?Ý vJ¹ UÐ v²?%Ë ¨XÝ« œb?Ž Ë r%— d?? {U??Š U?? %ö?? Áb??ŽË d?? Ý d¹œ d?? Ö« ¨œ—«c~O??  U%ö Æ¢Âb?ý qDF?? Á«— Èuð XŽU?Ý Ëœ U?%¬¢ ∫b?¹u~O? ¨œuý ÊËd?OÐ t½U??š “« `³?< µ XŽU?Ý “« rKF? ÈU??%¬ tJM¹« vMF¹ œd?ÖUý 5L¼ —b?Ä ÆXÝ« Á«— —œ t XÝ« XŽU?Ý ≤ Ë Áb ¬ t½U?š —œ t?? ÈbMKÐ ÊUJKÄ “« t??²?H?Ö ‘d??,Ä tÐ —UÐ Ëœ vJ¹ ʬ ÈË— “« ‘d??,?Ä bMOÐ v t?? ôU??Š Ë œd??á?½ 5zUÄ b½—«œ ʬ “« r²?? H? Ö u?ð tÐ t??F? ?Dœ —«e¼ ¢ ∫b¹u?~O?? ¨Áb?¹dÄ ÊUJKÄ t?K “« «— œb?? ? Ž “« v?¼U?? ? Ö¬ o?¹dÞ s?¹bРˢÆÆd?? ? á?½ ÊUJKÄ UÐ ¨d?á½ ÊUJKÄ “« t? 7H?Ö —U³J?¹ ÆbAJO? ÊËd?OÐ ‘d,Ä tJ½U?MÇ ¨œ—«b½ v½«d¹« s¼– —œ v?%d?D ê?O¼ 7H??Ö —UÐ —«e¼ ¨b?ýU?³½ t?½U?š —œ Ë« Ë bM sHKð g²??ÝËbÐ v½«d¹« p¹ dÖ« s øv²?,¼ U− U?%¬ ∫b¹u~O Ë« tÐ bM s?HKð t ÂËœ tFDœ d¼ g²ÝËœ r¼ Ë ‘œuš r¼ ÆÈœu³½ Âœd sHKð tFDœ Áœ «— ⁄Ë—œ s¹« «bJâ??O¼ vIË b¹u~O?? ⁄Ë—œ t? bM½«b??O? Ëœ ÆbMM `O×Bð «d½¬ bMMJO/ vFÝ Ë b½—ˬ v/ r¼ ÈËdÐ Ë »U?,?×? OÐ vKO?š r¼ ÊU?ýœu??š ‰U?Ý Ë sÝ œ—u? —œ UNO½«d¹« «— ÊUA¹U¼ t?âÐ XÝ—œ sÝ UN?O½«d¹« “« È—UO,?Ð ÆbM²,¼ »U² sÝ VKž« e?O½ U¼œd vIË b?M¹u~O/ «— œuš sÝ U?N½“ ÆbM½«bO/ ÆbýUÐ ôU?³Ð ∂∞ “« UN½¬ sÝ d?Ö« ’uB@Ð bM?MJO r «— œuš ÆbM½«bO/ «— œuš XÝ—œ sÝ U²IOIŠ UN½¬ “« vCFÐ rO½«u²?O ¨bMMJO? r «— U¼ Áb½“ sÝ UN?O½«d¹« v²%Ë »uš sÝ U??N? O½«d¹« «dÇ rO??L? N? HÐ rO½«u??²?O?/ vIË ¨ «dÇ rOLNHÐ v²?? ?O? ? B? ? @? ?ý X?%Ë d¼ Æb?MMJ?O? ? r? «— œu?? ?š ÈU¼ Áœd b?? ?ýUÐ ôU?? ?³Ð qN?Ç “« Áœd?? s?Ý d?? Ö« œd?? ?O? ? L? ?O? ? ·ËdF ±µ Uð µ 5Ð Ë« sÝ “« VKž« ¨U¼ t U½“Ë— Ë g½UÖb½U “UÐ ≠ bMM?JO?? dJ?D Ê«d¹« ‰U??ł— “« vC??F?Ð ÆbMMJ?O? r ‰UÝ vÖb½“ o¹U?I? Š “« È—U?O?,Ð ÊU?A½UMÞu?L?¼ t? ≠jKGÐ t²³I« Ë bMýUÐ ŸöÞ« vÐ —b?I?Ç d¼ U?NO?½«d¹« vIË bM½«b?O/ «— UN½¬ v?ŽöÞ« v?Ð t?Ð «— œu?? ? ?š ¨“Ë— X?×K?B? ? ? ? o³?Þ —bIÇd¼ vJ¹ ÆbM½«b?O? «— œu?š ‰U?ł— vIO?I?Š sÝ U?LK,? ¨bM½eÐ u??Ö ‚«d?ž« t?? XÝ« s?¹« v1b??% ÈU¼ XK  U??B? @?A? “« œ«b?? ?ŽUÐ UM?²? ?Ž« v?Ð —b?? I?M¹« v? œd?? ¨U?? ?ł êO?¼ vIË bM²,¼ Á“«b?½UÐ «d?½¬ ¨b?MM? ⁄Ë—œ q?NÇ «— ⁄Ë—œ p?¹ t?? ? ? bM²,O½ ÈU¼—U?? “« vJ¹ t?? v?IU??Š —œ ¨bM?M ¯—eÐ ⁄Ë—œ qNÇ ÆXÝ« ¢Êœd? ⁄ö qNÇ ⁄ö? p¹¢ ¨UN?O½«d¹« vIuLF ¨œœd~O ÊU?¼œ tÐ ÊU¼œ Ê«dNð dN?ý —œ t È—U?³š« d²AOÐ ⁄ö?? Uð q?NÇ 5L¼ Ë X?Ý« Áb?? ý ⁄ö?? qNÇ ⁄ö?? p¹ t? b½d?O~O? rJ×? ÊUMÇ «— v½«d¹« ‘u?Ö Ë rAÇ ÈuKł «— ⁄«œ Ë XÝ«— ÈU?¼d?? ³? ? š Ë bM?O? ?³?½ «— vI?? ?O? ?I? ? Š Àœ«uŠ ÆœuMA½

v½«d¹« ÈU¼ t U½ tOIÐ Ëœ s¹« Á—U?Зœ t?? XÝ« d?? ?²? ?A? ? OÐ U?¹ ‰U?? Ý —«e¼ X?H¼ ÊuÇ ÈœU??B?²? %« ÈU??N?Žu??{u?? v²?%Ë v?IË ¨bMJO?? dJD Ÿu{u ö?<« v½«d¹« Æœ—«œ ÃU?O²?Š« U?BFÐ Ë XÝ« ZK?D ¨b¹PO? gOÄ X?%œ t?? ? tÇd?¼ “« ÆX,?? ? O?½ »U?? ? ,? ? ?Š Ë œb?? ? Ž Ë r%— q¼« Æb¹P?? O/ g?ýu??š ≠ v?ÝUMý X?%Ë —œ X%œ v²?? Š ≠b¼«u@Ð v ÊU??A?²? ÝbÐ «— v,??Ozu??Ý ÈU?N? ²? ŽU?Ý s?¹d?²? NÐ ¨UNO½«d¹« —bIÇ d?¼ ¨XŽUÝ œË—Ë ÈË È«dÐ v²¹œËb?× êO¼ ¨b½bMÐ “« XIËœ ·b¼ b¹U??ý ÆX,?O½ Ê«d¹« —œ ¨b?ýUÐ U??N?³½«d?Ö r¼ X%Ë «— Âœd?? t?? XÝ« ʬ È«dÐ d??B? Š Ë b??×? OÐ Èœ«“¬ s¹« “uM¼ t +«bO vB?@ý tÐd& ÈË— “« s vIË bM ”UMý ÊuÇ ¨XÝ« ÁœdJ?½ «b?OÄ ÈœU¹“ X?O?I? Du? XIËœ t?? U½dÐ s¹« Ë U?? ? ? ?N? ? ? ? O?zU?ÄË—« q¦?? ? ? ? “u?M?¼ « Áb?¹œ s t?? ? ? ? v?¹U?¼ v½«d¹« p¹ tA?OL¼ t ’u?B@Ð bM¼b?O/ XOL¼« X%uÐ UNOzUJ¹d ¬ X c v¼U~½ ∫b½—«œ œuš vÝUMA½ X%Ë È«dÐ »uš t½UNÐ s¹«¢ ∫b?M¹u~O?? Ë b?MMJO?? œu?? š v?,? O?zu?? Ý XŽU?? ,Ð eO ¬ d~¹œ ÈU¼d?N?ý —œ tJM¹« q¦? Æ¢ÆÆÆÊ«d?Nð ⁄uKý pOD«dð ÆX,O½ pOD«dð ö<« b?? ? FÐ “Ë— È«d?Ð U?? ?%ö?? ? —«d?? ? % v²?? ? %Ë ¨v½«d?¹« d?? ? łUð Ëœ «— d?~¹b?? ? ? L?¼ d?? ? ? N?þ “« gO?Ä ¢b?M¹u?~?O? ? ? ? rN?Ð ¨b½—«c~O `³?< gý tK<U?D r XÝœ v?MF¹ d?Nþ “« gOÄ Æ¢rOMO³O ÆÁœ“U¹ XŽU?? Ý ¨Áœ XŽU??Ý Æt½ XŽU?? Ý ÆÁœ“«Ëœ XŽU??Ý Uð Ë X?Ý—œ r%— Êœ«œ “« t?J½¬ È«d?Ð U¼ v?½«d?¹« øXŽU?? ? ?Ý Â«b ¨5F?? XŽU?Ý —œ 7?ý«c?Ö —«d??% Ë d¹cÄU½ d??O?O? Gð Ë `O×< vJ¹ ¨q¦ ∫b½« Áœd? Ÿ«d²š« uK% Ëœ œ«b?Ž« bMM vIUš t½Uý s¹« Ë Êu?? OKO?? Ëœ vJ¹ ÆÆÆU?ð—U??N?Ç t??Ý ¨Uð t?? ÝËœ ¨UðËœ —U?JÐ m?K³?? ? ? Ë XŽU?? ? ?Ý d?? ? – È«d?Ð Vðd?? ? ? «— uK?% Ëœ œ«bŽ« ÊU uð Êu?OKO Ëœ vJ¹ rI?OD—¢ ∫b¹u~O? vJ¹ q¦ Æb½d³O dJD U??N?O? ł—U??š ¨Ê«d¹« tÐ œË—Ë ‰Ë« ÈU¼“Ë— ¢œ—«œ  ËdŁ UÐ ÊuO?KO p¹ 5Ð t? bMÝUMAO/ «— œ«b?Ž« UNO?½«d¹« t bMMJO Æb½—«c?~Ð ‚d??D ±∞ X?ŽU??Ý Ë π XŽU?? Ý 5Ð U¹ Êu?? OKO?? Ëœ t?? X?Ý« ʬ È«dÐ uK% Ëœ œ«b??Ž« Ÿ«d?? ²? š« bM½«b?? O/ UNOł—Uš —œ ÆbMýUÐ XŽU??Ý Ë œ«b?Ž« bMÐ ÈUÄ b½u?A?½ —u?³?−? UNO½«d¹« Ë UÄË—« ÈU¼ —u?? A? —œ t?? vMF?? ÊP?Ð `O??×? ?< —U?? ¬ Ê«d¹« —œ qJ?A? ? ÈU¼—U?? ? “« vJ?¹ Æœ—«b½ œu?? ?łË X?,¼ UJ¹d ¬ qJA?? ʬ “« ÆXÝ« —U?? ¬ ȗˬ l?L?ł Ë Èd??O? Ö—U?? ¬ Ê«d¹« v½«d¹« êO¼ ÊuÇ ¨XÝ« Ê«d¹« Âœd0 —U ¬ s¹« Êb?½ôu³% ¨dð d?O?Ö—U? ¬ Æœ—«b½ Áb?O?I?Ž œuA?O? t?O?Nð Ê«d¹« —œ t? È—U? ¬ tÐ ÆXÝ« ÁbOIŽ vÐ bMJO t È—UJÐ r¼ ¨b??O? ýUÐ Ê«d¹« tÐ »U??I? A?Ð ÁbMM œ—«Ë d??łUð U??L? ý d??Ö« ö¦ d?? A? ²M? ‰U??,? ? « Ê«d¹« „d??L? ?Ö t?? È—U?? ¬ ÈË— “« bO½«u²O/ »U?I?AÐ Uð bM?Ç Ë vMOÇ »U?I?AÐ Uð bM?Ç t? b?O?L?N?HÐ ¨Áœd ÆXÝ« Ábý Ê«d¹« œ—«Ë ¨vJO²?ÝöÄ »UIAÐ Uð bMÇ Ë vÐUFI fJâ??O¼ X%u??â?O?¼ t? œu??ý rOEMð È—u?Þ b¹UÐ Ê«d¹« —U ¬ Ëœ È—uÞ r¼ v?½«d¹« œu??š tJ½U?MÇ ¨bM œUM?²? Ý« ÊPÐ b½«u²½ «— Ë« b½«u?ð v/ v,?? ? t?? b?½e?? O? ? ·d?? Š u?KNÄ t?? ?Ý Ë uKNÄ ÆbÝUMAÐ XÝ« Áœ“ t vDdŠ ‰u¾, 11

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


p?¹ t?? ? XÝ« V?O? ? ?−? ? ?Ž v?Ë ÆÁbý @Mð X?œ t³ðd X=Ë vKOš ¨t½ t?³ðd p¹ ≠ +eÐ s?HK?ð r¼«u?? ?4? ? ?O? ? XÝ« « Áb?OÝdð s¹« “« t?AO?L¼ v?Ë Êb?? ? ? ? O?M?ý i?×? ? ? ? ? t?Ð u?ð t ÆvM lD= «— sHKð .«b ∫.uÖ v Ë ÂbM4O —œ v «— vÐœ« vÐ t??L?NM¹« ≠ øÈ« Áœd ⁄«dÝ s p?¹ Á—U?? ? ²? ? ? Ý s ‘u?? ? ?Ö ≠ øvMJO s oŠ —œ vHD? Èœ“ sHK?ð t?? b??FÐ t??F? >œ ≠ °ørM lD= ∫b¹u~O Ë œbM4O s U?Ð VA?? ? « Æt½«u?¹œ t½ ≠ øÈ—u4O ÂUý vKO?š t?²?ýc?Ö ‰U?Ý Ëœ Èuð Áœd dJ> Ÿu{u s¹« Á—UЗœ d?Ö« « t²?H?Ö Âœu4Р«b? ¨Â« UÐ —uD?Ç s XA??ÖdÐ È“Ë— q¦?? øb?? ý r¼«u?? š ËdÐË— Ë« r²???¼ i×?? rO?Kð t²ýcÖ ÈU?? ? ? ? ? ? ? ? ?ł «— .U?Ä —U??Ð s??¹« U¹ ¨+«b?? O/ ø—«c~O?? vLJ× XÝ« s?¹« +«b??O? ? t?? «— t⽬ Ë Â—«œ g²?? ÝËœ r¼ “u?M¼ t È—U? « t??²?½«u??²½ r¼ eÖd¼ bÐ »U?? ? ? ? ×Ð œd?? ? Ë« t?? ? «— «— ‘« tMO?? Ë Â—«c~Ð g½œuÐ r?NM?¹« b?¹U?? ? ? ý ÆÂd?? ? ? O~?Ð ‰bÐ v?Ë b?? ? ýUÐ X?=U?? ?L? ? Š ŸuMJ¹ r¼ “« X?=U?? L? ?Š Ë oA?? Ž d~ Á—UÐËœ b¹UÐ «dÇ U« øXÝ«bł Ëœ s¹« Èuð d~ ørM ŸËdý ø« ÁbOA !— r ‰UÝ Èu?? ? ? ? ? ? ð Á—U?? ? ? ? ? ?ÐËœ g¹«b ∫bâOáO výuÖ «d?Ç Á—U?? ? ? ²? ? ? Ý b?? ? ? ý v?Ç ≠ ‰u?? ? ? ³? ? ? ?= «— -u?? ? ? Žœ øv²UÝ øvMJO Æ+«bO/ s ≠ øv½«bO/ t tł vMF¹ Æ+«bO/ vMF¹ ≠ ¨Áb??ý v½U??³?B? Ž t?? +«bO p?¹ r??N?M? Ë b??½—«b?½ v?UJý« bFÐ t×H —œ tOIÐ

oAŽ tB=

Æœ—c~O ¨r²O½ bÐ ≠ b??FÐ Ë œu?A? O? XU??Ý vðb ∫bMJO È« t½UILŠ« ‰«u¾Ý t??Ç ‰U?? ? ? ? ? ? ? Ý Ëœ s?¹« Èu??ð ≠ øÈœdJO .«b?? ? ? ? ? ? t??Ð v?u?K? E? s( ∫.u~O Ë r¼bO Ær²4¹dO pý« ≠ ∫b¹uÖ v ÁbO$— Êœu??³½ Ë ÊœuÐ t?? +«b??O? ≠ œ—«b½ v=d??> Ê«bM?Ç X¹«dÐ s p¹ X¹«dÐ r?œ s Á—U?²Ý v?Ë ÆÁbý Á—– ∫.u~O dOŠ UÐ Á—– p?¹ s?? È«d?Ð ¨u?𠉜 ≠ øÁbý øvM? v V−?? Fð «dÇ Á—¬ ≠ t?? ? ? ? ? X?Ý« X?=Ë b?M?Ç v½«bO ø.« Áb¹b½ «— d~¹bL¼ ¨“Ë— ZMÄ Ë ‰UÝ Ëœ U?IO=œ ≠

Æb½«“dKO «— rMð ÂU9 b¹¬ v ÆÂöÝ ¢Á—U²Ý¢ ≠ .u?K?Ö Æ« Áb?? ? ? ? ? ý ‰ô —U~½« Á—¬ Æœu??A? O? ? Áœd??A? > v²4Ð t?? v?? ÊU??L¼ XÝ« ‘œuš Ær²ý«b½ «— ‘—UE²½« ö« ∫b¹u~O UÐ ¢Á—U?? ²? ?Ý¢ Âœd?? Âö?? Ý ≠ øÈdN= s œ—«œ t?? vC?? G?Ð Uð rýuJO ÈË— Èd?Ł« ¨b?M?J?O? ? ? ? ? ? « tHš ∫.uÖ v Æœ—«c~½ .«b ÆÂöÝ ≠ —uDÇ X?U??Š d?²?šœ Âö?Ý ≠ øXÝ« ‰U?? ? ? ?Ý Ëœ “« b?? ? ? ? F?Ð tJ?M?¹« “« v?KO?? ? š Âu?MA?? ? O? ? ? «— g¹«b s??¹« b??¹U??Ð U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? « r?U×ýuš ¨r?M? ÊU?? ? ? ? ?N?M?Ä «— v?U×ýuš ∫.u~O

q³??= t? v?zU¼ Èe?³? Ý r4ð « t?²ýU? tâ?žUÐ Èuð bO?Ž “« ÈU¼ t?? A? HMÐ ¨b?½« Áb??ý e³Ý ôU?? ? Š Æb?½« Áœ«œ qÖ r?¼ —bÄ tÐ U¼ X?ŽU??Ý +«uð v d~¹œ ÈU?? ? ? ? ? ?d?? ? ? ? ? ?Ö Ë ÂËd?Ð tâžUÐ ‰Ë« ÈU¼“Ë— »U?? ²? >¬ Ÿu³D f?Š r?²? ? ? ? ? Ýu?Ä d?¹“ «— —UNÐ «— —U?? ? ? ? s?¹« —b?? ? ? ?I?Ç ÆrM ÈU?? ?d?? ? Ö s¹« Ë Â—«œ XÝËœ —U?? ? NÐ Èu?Ð Æ«— ÁbM?M X «— t?½U?? ? ? ?š ÈU?? ? ? ? C? ? ? ? > !—U½ r¼ !—U?½ ‰U?? N?½ s¹«¨t²ýU³½« .«d?Ð «— U?¼ Ád?ÞU?? ? ? ? ? š vKOš ö?? ? ? ?« U?? ? ? ?« ÆbM? v? Áb½“ Á—U?Ð —œ r?¼«u?? ? ? ? ? š v?/ d~¹œ t??²?? š d~¹œ Ær?M dJ> ‘« Æ« Ábý «— U¼ ‰UOš t?L¼ r¼«uš v d??Ö« ¨+«u??²Ð d?? Ö« ÆrM U¼— Âœ¬ p?¹ r¼«u?? ? ?š v? ¨œuAÐ vzöÐ s¹« “« U??« ¨Âu?AÐ Á“Uð U?¼ Èe?? ? ³? ? ? Ý r?4?ð d?? ? ?Ð t s t?? XÝ« ÂuKF?? « Áœ—ˬ oÐU?? ? Ý pO?? ? ²½U?? ? — Âœ¬ ÊUL¼ È—u??Þ «— U?? ? ? ? ? ? ? ? ?N? ½¬ ¨r²¼ e??³? Ý t?? ôU??Š t?? « t²ýU p¹ tâ?žUÐ jÝË s b½« Ábý Áb?? ?ý e?? ?³? ? Ý ¢o?A? ? Ž¢ tLK « Ád?? 4? ?? ? vK? —bÄ Æ—«œ vK?O? ? š «b?? ?4?Ð U?? ?« Æb?M v ư« Áœ«œ Ãd4Ð —UN “« «— s sHKð @½“ È«b Æb?M? v? «b?? ? ? ?ł r??U?? ? ? ? Ž ʬ s?¹« U?Ð d~?¹œ t?? ? ? ? XÝUNðb ‚u?ý “« r³?K= Ë ÂdÄ v/ «b X=Ë vKO?š ¨œu?ý v/ e¹d³? s U?Ð v?? ? d~¹œ t?? ? XÝ« r??¼ “U??Ð b??Ðô ¨œ—«b??½ È—U .«d?Ð t?? ? ? XÝ« œd?? ? ? ÊUL¼ —«d« UÐ bFÐ Ë b½«u4O “«Ë¬ “« rM b?OzUð s t? b¼«u4O Æb½«u4O dð @MA= Ãd¹« Ë Â—«b?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? d?Ð «— výuÖ rO?Ý Èu?Ý Ê¬ “« t? vz«b

12

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


t?? ?U?½dÐ ÆœuÐ Áœd?J½ v?=d?? ?> êO?¼ ¨gb¹œ ¨Âœd?? ? 5?L? ? ‘« `³?? Æœd?JO?? vÖb½“ U?? N?Mð r¼ “U?Ð Æ—uDMO?? L?¼ r¼ gOÖb½“ U?NMð ¨b½«u?4?O? »U?²? ¨XA~O?dÐ d?Nþ “« b?FÐ ¨Á—«œ« X>dO t?U½dÐ ÊUL¼ XÝ—œ ¨X>d?O? ‘—œU Êb¹bÐ v¼U?Ö ¨œeO? Âb= v=U?H?ð« êO¼ ÆXý«œ s UÐ v²??ÝËœ rO½ Ë ‰U??J¹ b? —œ tJ¹« d~¹œ XÝ«u?š v/ tJM¹« qO?œ f?Ä ÆœuÐ ÁœU²?H?O½ gO?Öb½“ Èuð Ë “«—œ ÈU¼“Ë— ʬ È« t??B? ž Ë r?ž tÇ UÐ øœuÐ tÇ b?MO??³Ð «— s ‘u?? «d??> vðb?? “« b?? FÐ ÂœdJO?? dJ?> ÆÂœd?? qL?? % «— ÁbMA Ævýu«d> È« tE( “« m¹—œ U« Æœd r¼«uš Á—– p¹ s È«dÐ g?œ b¹u~O Ë t²?AÖdÐ ‰UÝ Ëœ “« bFÐ ôUŠ b?¹UÐ —U?J?Ç v??Ë Áb?? ? ? ý @?M?ð Ë« È«dÐ r?N?M? ‰œ »u?? ? ? š ÆÁbý ‘—«“¬ b¼«u?? ?4? ? ?O? ? r?œ ‰U?? ?Š 5?Ž—œ Ë Â—«œ g²?? ?ÝËœ ørMJÐ ŸËd?? ?ý Á—UÐËœ œ—«œ b¹U?? ?> tÇ Ær?M v>ö?ð r¼«u?? ?4? ?O? ? Ær¼bÐ vKLŽ e?Öd¼ t vzU¼ rO?LBð ¨U?N¼U~½ ¨UN?>dŠ ʬ “UÐ øÊœd v Ád?4?? vKO?š dEMÐ b?FÐ t? vzU¼ Êb?O?A? —UE²½« ÆœuAO/ t½«u¹œ s¹« È«dÐ Æ—«b½ «— U¼—UJM¹« tKu?Š d~¹œ s t½ Æb¹¬ ZMÄ Ë XOÐ s ôUŠ ƉUO?š vÐ Ë œuÐ t?UÝ Áb−O¼ b¹UÐ UN¹“UÐ .uK?ł ‘« t??>U?? O? = Æt?? ²? ýc~?½ s “« r¼ œU¹“ —U?~½« Æ—«œ ‰UÝ ∫b¹u~O t ÂuMAO «— gMO~Lž È«b ÆœuAO r− êO¼ t v¼b?Ð ÂU$« «— È—U ÁœU?Hð« ‚UHð« X¹«dÐ êO¼ Á—U?²Ý ≠ øv²O½ gU$« tÐ q¹U «— ‘œu?B?I s Ë œ“ gb?¹œ t È—UÐ s¹d?š¬ «— ·d?Š s¹« g?œ t?? bM È—U?? Âœ¬ XÝ« sJ?2 d~ øtÇ v?MF¹ ÆÂbOLNH½ s¹« Ë Â« Áœd?? vÖb½“ r?ÝU??? ?Š« UÐ t?? A? O? ?L¼ s øb¼«u?? š v/ ‘—ËUÐ +«u?? ²Ð t?? XÝ« ʬ “« d?ð VO?? −? Ž v?KO?? š .«dÐ UN>dŠ Ær²??¹« v Âb?L? Èb?= tM¹¬ Èu?Kł ¨Âœd~O?d?Ð r=Uð« tÐ ÆrM U¼—U?Ð ÆrMJ?O? ? Ëd?? > « Áb?? ý ÁU?ðu?? ÈU¼u?? Èu?ð «— .U¼ t−MÄ ôU?Š Ë ÂËdÐ Ë« Êb¹b?Ð Uð « t?²?>— —Ë -—u?B?Ð tM¹¬ 5L¼ ÈuKł ∫.uÖ v Âœu4Ð ¨r²¼ nOKJðöÐ Xý«œ g²??ÝËœ t??L? N½¬ t?? «— “«—œ ÈU¼u?? ʬ b?L? N? HÐ d??Ö« ≠ øb¹u~O tÇ Â« Áœd ÁUðu t½«dÄ —uÞ s¹« ¨bLN?> v/ t ÈËd½ g½b¹bÐ VA« d?Ö« Á—U²Ý ≠ ∫ÂbMš v øÈËdÐ v¼«u4O d~ Æ+«bO/ ≠ øv½«bO/ t tÇ vMF¹ ≠ °Æ+«bO/ vMF¹ ≠ ÆdO~Ð rOLBð ‘UМ˓ d²šœ ÆÂdO~O rOLBð býUÐ ≠ «— výuÖ øÂdO~Ð rOLBð +«uð v/ «dÇ ¨b¹¬ v ÂbÐ Âœuš “« ¨XÝ« —U?NÇ XÝ—œ ¨Â“«b½« v? r²?ŽU?Ý tÐ v¼U~½ Ë Â—«bOdÐ tÇ +«b?O/ r¼ “uM¼ ÆÂd?O~O? «— ‘« Á—U?L?ý ¨œ“dKO? .UN²Ýœ Ë œ—«b?? O? ?dÐ «— výu?? Ö Áœe½ @?½“ p¹ “uM¼ Æ.u?~Ð r¼«u4O ∫b¹u~O +eÐ v>dŠ s tJM¹« “« q³= øvzuð Á—U²Ý ≠ ÆrM Á—¬ ≠ Æ»uš ≠ ∫.uÖ v Ë ÂbMÐ v «— .UNLAÇ 21 t×H —œ tOIÐ

‚—Ë ‚—Ë œuÐ Áœ«œ s0 Ë« t? «— v¹UNÐU?² ÂU9 XO½U?³B?Ž “« “Ë— ∫b¹u~O ¨Âbý ÊULOAÄ —bIÇ ‘bFÐ Ë Âœd ørOM —UJÇ fÄ ≠ r¼«u??4?O? v?Ë rýUÐ q=U??Ž b¼«u?š v/ r??œ ö?« ≠ ∫.u~O —uDÇ ¨+eO @½“ u²Ð —U?NÇ XŽUÝ “« q³= Uð ÆrM dJ> vL øXÝ« ÆXO½ bÐ ≠ ÆXÝ« v?UŽ r¼ vKOš øXO½ bÐ ≠ Ë U¼—U?? ? ÂU9 r?¼ “uM¼ ÆÁ—U?? ?²? ?Ý È« Áb?? ?A½ ÷u?? ?Ž êO?¼ uð ≠ s ÈUN>dŠ Ë U¼—U? Ë XÝ« —uBð ‚u>U œuš ÈU¼œUNMAOÄ —U?NÇ XŽU?Ý “« q³?= Uð s tL?NM¹« UÐ U?« ¨ÁœU?²?>« UÄ gOÄ Ë ÈœUŽ ÆÂdOLO ŸËdý “UÐ r¼«u?š v/ ¨XÝ« Ád4? vKOš ¨œd?O~O « ÁbMš ∫.u~Ð b¹UÐ UL²Š «— ·dŠ p¹ s¹« v?Ë Êœ“ gO½ tÐ rM p¹ d??Ö« v²?H?~O? X?¼  œU¹ ¨È—«œ tÐd??& t? u𠨔d??²½ ≠ Ë Èb¹b½ ‰U?Ý Ëœ t? Èb¹œ øÈd?O? v? U?L?²?Š vMO?³½ «— s “Ë— ÆÈœd/ Ë Êœu?Ð Áb?½“ ÆbM?M? ‰U?Ç «— Âœ¬ t?? ? ? ? X?? ? ? ?O?½ s?¹« Êœd?? ? ? ? ≠ ÆXÝ« dðbÐ Êœd “« tł—œ b ÊœdJ½ vÖb½“ v½U?³?B?Ž Ëœ d¼ ‘d?š¬ +«b?O? ÊuÇ Â—«b½ Êœd? Y×Ð ‰UOš Ë oD?M q¼« œU?¹“ Ë« t½ r²?? ?¼ È« t?? ³?Mł dÄ Âœ¬ s? t½ Æ.uAO ÆXÝ« »U² Ë »UŠ Uðb?? ? ŽU?? ?= Æ« t?? ? â? ? žU?Ð d?? ?Ý Âœd~?O? ? d?Ð Ë Â—«c~?O? ? «— výuÖ Áœd??A?> È—u??łbÐ r³K?= Ær²?? O½ U??« rýUÐ ‰U??×?ýu??š X¹U³O Âu?−¼ r?bÐ Áœu?Ð r?U?Ž Èuð rž tÇd¼ t?³?ðd? p¹ —U~½« ÆœuAO U??« rMJ½ t¹d??Ö t?? « Áœd? vF??Ý vKO??š  b?? s¹« Èuð ÆÁœ—ˬ ”U?Š« t?³ðd p¹ Æ—«b½ «— .U?NJý« —UO?²š« ö?« d~¹œ ôUŠ ¨ÂbMÐ v «— .UN?LAÇ ¨Ábý @Mð vKO?š g|«dÐ r?œ t rMJO UÐ Ë« —uDÇ t? rMJO V−?Fð ¨ÁœU?²¹« .U?NJKÄ XAÄ Ë« —U~½« ¨Áœ«œ U?ł s pÇu?? ÈU?N?L?AÇ Èuð «— ‘œu?š b?MKÐ XU?= ʬ Âœ¬ ¨r²?? ?>« v V¹U?? ?−? ?Ž 5“d?? Ý r?KO?? > œU?¹ ¨œd?? O~?O? ? « ÁbMš vK?O? š ¨XÝ« p?Çu?? Ë« ôU?? Š ÆÆÆU¼ ¯—eÐ Âœ¬ ¨U¼u?uÇu d¼ —œ «dÇ ÆXÝ« s? XÐu½ ôU?Š Ær²??¼ ¯—eÐ s Ë pÇu XÝ«— XÝ«— r¼ b?FÐË b½e?O t?b? t v? vHÞU?Ž È«dłU øÊ“ bMOÐ v tb t v Ë býUÐ œd b¹UÐ œËdO Á«— ÊU?? L¼ “« v?J¹ Æb½«“u?? Ý «— s? ‰œ X4?? Ý vK?O? ?š “Ë— p¹ Ë« ‘b?FÐ Æ“«ËdÄ ‰U?Š —œ «b? s? Ë œuÐ oA?Ž “« dÄ t? vzU¼“Ë— “« t?³ðd b? È“Ë— Ë ÂœuÐ t?²>d?Ö Â«b? ¨Âœ—uš t?Bž ‰U?Ý Ëœ U¼—UÐ ÂœuÐ Ê«d??×Ð Èuð “uM¼ t?? q¹«Ë« ø«dÇ Âb?O? Ýd?á? O? Âœuš bMÇd¼ ôU?Š ¨XÝ«u?4?O? q?O?œ p¹ r?œ Ær²?>d?Ö «— ‘« Á—ULý v{«— «— Âœu?? š r²?? ½«u??²?½ e??Öd?¼ U??« Æb?? ýUÐ vID?M d??O? ?ž t Âœu?? 4?Ð g¹«b?? ? Êb?? OM?ý “« b?? F?Ð t?? A? ? O? ?L¼ Ær?M Êœ“ ·d×Ð «— s? sH?K?ð @?½“ È«b?? ? ? œd?JO?? ? ? ? U?? ? ? Žœ« t?? ? ? Ë« ≠ ∫r²H~O s UÐ Ë r²¼ jš XAÄ s t b?LNHÐ b¹UÐ r¼ ôUŠ ¨bÝUMAO Æb½eÐ ·dŠ ¨ÂœuÐ t?½«u¹œ s U¼“Ë— ʬ U?? « œuÐ vzU?? ł vÐ l=u?ð t?? +«bO t½U??š ·«d?Þ« r²??>— Æb??O? Ý— ÃË« tÐ v?~½«u¹œ s¹« —U?Ð bMÇ v²Š 13

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


œU?¹ ‘d?? ? ?)?Ä U?? ? ?{d?? ? ?O?KŽ œU?¹ ¨‘d²šœ Áb¹b½ «— pO?â?O¼ t ‘d?)?L¼ tuBF ÂbOMý vuKÐdO? ÊUГ« «— ÊUýU¼ tB Ë tÐ t?? ‘d?? )? L¼ —œ«dÐ `?OЖ œU¹ ÆÂœU²« ”—œ UJ?¹d?? ?¬ —œ b?? ?L? ? ×? ? ? È—ËU¹ UJð« o?ýU?? ? Ž Ë œu?Ð v?Ðu?? ? ?š t?? ? â?Ð Ë b½«u:O Ë« Uð œeO? Uł t?L¼ “« bL?× Ë œuÐ bL× g𬠓UÐ r*œ Ë ÂœU²« b½«u:Ð ”—œ d²NÐ ‘ËËU?? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? Ý ⁄«œ Ë œ—œ œU?¹ ÆXdÖ UÐ t? ÊU?O?«d?NÐ d?O?« Ë —U?O?²?:Ð ÂUBLJ ¯d?? ? ? ? h?— ÊU?? ? ? ? ý—ËU?ÐU?½ ÈUNLAÇ Áb¹œ d?? ?³? ? « t?K*« —«u?¹œ qÐU?? ?I? ? «— bL× t?U½“Ë— Ë Âb?O?A? œU¹d? Ë ÂœU?²?« b½œuÐ ÊUO «— -—uJ ÆÂœd »UðdÄ vzu)Ð «— ÂœU²« X:ð ÈË— ¨Âœd ÊUNMÄ .UN²Ýœ «— œd? t U¼ XMÝ t?L¼ “« Áœ«“¬ Ë U¼— Ë «— bL?× œU¹d? Ë iGÐ UÐ bÝUMA?O œd È«e?Ž —œ Ë Âœ“ «b??J «— «b?š ÆÂœ“ «bJ —œ ¨X³?? ×? ? Ë t??H?ÞU??Ž È«e?? Ž —œ Âœuš —œ Ë Èœ«“¬ È«e?? ? Ž —œ ¨ œU?? ?ý— È«eŽ U?NM¹« t?L¼ b?L×? Ær²?)¹d?Ö sÞË È«eŽ tD?š b??L? ?×? ? Ë ÂœuÐ b?? L? ?×? ? s Ë œuÐ 5−?? ?Ž gU?? ?š UÐ ‰b?? ?Ž t?? ? œuÐ ”—UÄ t½uÖ vMO?Lš t? vÐdŽ bL?× t½ Æ XÝ« Æ Æb½ULO «— ‘«

UÐ r¼ «— U?? XO?F? L?ł —U??A? b??FÐ vb½« «dł ¨v½«uð ¨vÐU?ð d~¹œ t œdÐ œuš XOFLł Ãu t½ t rO²ý«b½ vð—U)ł Ë ÊU1U?? ?ł “« X)?½«u?? ?²? ?O? ? r¼ È« t?*U½ t Áb?O? Ý— ◊U?O? Š tÐ Æœd?³Ð œu??š UÐ Ë bMJÐ v¼U??O? Ý Ë Xý«œ vd??Ö Vý t?? .œuÐ v/ gK¹«“ r¼ UN?ž«dÇ t ÈeO~½« r¼Ë d³?« tK*« v~A?OL¼ @½UÐ ÊU?NÖU½ Ë œd v²?³?OB? t?L¼ Ë q)K)? —U³?Ö— u¹d?ž Ë d??³? ?« tK*« —«u¹œ “« t?? «— È« tÐd??& Ë «— rMO?½“U½ vuK?Ðd??O? ? ¯d?? ⁄«œ Ë r²ý«œ ÆÆÆ«— ¿¿¿ r?²? ? ? H? ? ? Ö v?²? ? ? ý— Èb?? ? ?N? ? ? t?Ð v²Ë XŽU?Ý Áb?−?O¼ Âœd »U?)?Š ¨ÂdJA² ÊUГ d?Ð È« t?? ? LK? v²?? ? Š t?? ? XÝ« ÂU9 e?? ? ? ł Ë Â« Áœe?½ r?¼ d?Ð rA?Ç ¨Â« Áb½«d½ b?? ? L? ? ?×? ? ? È«d?Ð Êœd?? ? t*U?½ Ë 7)¹dÖ Áœu³?½ t²?šUÝ r²?Ýœ “« È—U vuKÐdO ʬ vU?9 —œ r¼ r?OK?Ý b?? ?L? ? ×? ? ÆXÝ« b??L?×? tР« t??HÞU??Ž Ë oA??Ž tÐ  UŽUÝ v²ý— ÈbN ÆœuÐ Áœd «b²« vuKÐdO d?? ? ? )? ? ? « ‚U?ð« “« «—  U?? ? ?Žö?Þ« tU½“Ë— t?? ? B? ? ? Ë +«u?? ? :Ð U?ð œuÐ Áœ—ˬ ÊU³N~½ t?²?ýu½ t? —uD½¬ «— vuKÐd?O?  œUNý Æt¼ Áœd ≠ ∫+«bÐ b½« ¨X?U¹—œ t?? ? ? Âœd?? ? ? g?¼U~?½ „UM³Cž t?? b?½œuÐ Áœd?? ? «b?? Ž« «— d?? ?H½ gý Ë b?? O? Ýu?Ð «— -—u??J ¨b?? ý rš ¨b?? ¬ uKł vJ?¹ Ë r²?? ? šUM?ý v/ «— ÊU?? ? ýd?? ? H½ ZMÄ ÆXÝU−M¹« ≠ ∫XHÖ b)?H tL¼ ÆœuÐ vuKÐd?O bL?× d~¹œ øv ≠ «bš U?Ð »—U× t?L¼ Æb½œuÐ ÷—ô« v ÆvuKÐdO bL× ≠ ÊU??)½« Ë ŸU??L? ²? ł« s?L? ýœ t??L¼ Æb½œuÐ Ë Âb?½U?? ? Ê«d?? ? O? ? ?Š Ë  U?? ? ¨œ“ rJAš  U?ö?? d?³?« tK*« —«u?¹œ UÐ b¹UÐ Ë b½œuÐ ÆÂbOMý vz«bJ Ë v*U??:?Kš ¨vMO??L? š ¨t?K*« Uð b½œdJO °ÂöÝ ≠ Ë b??ýUÐ Áœu?? ݬ ÊU??A*U??O? ?š b??L? Š« ÃUŠ ÆœuÐ vuKÐdO bL× Æb?½U?? ? ýu?? ? á?Ð «— 5“ v?N?*« ‰b?? ? Ž j) —U?~½ œU?¹ Æœu?Ð t?? ? ? ²? ? ? ?d?? ? ? Ö g?ð¬ Âd~ł ÆÆÆœ—«œ t«œ«

—œ Èd‡‡¹cÄ uCŽ vÝËœd t½U:ÐU²

v² Ëœ «bÖd½ tOIÐ ËœuÐ ‘—U?? ? q×?? Ê«b½“ œu?Ð ‰U?? Ý ±µ v²Ë ÆœuÐ Áb¹œ —UO)Ð ÁUM~OÐ Ë —UJ¼UMÖ p?ý« t?Ð g??*U?? ? ? ? ? Ý Ê«b??M?Ç t?½ ÈUNLAÇ 5*Ë«¢ —«b¹œ ÷dF —œ t s ¨X)A½ ∫ÂbOA¹b½« tE( p¹ ¨r²ý«œ —«d ¢U¼ v t?? ? XÝ« v?½U?? ?³? ? ?ÝUÄ 5?*Ë« s¹« ≠ ÆbMJO t¹dÖ rMOÐ bý ÂU9 t ÊU—U ÆœuÐ ÊUÐdN tÇ Ë X— Ë .Ëd½ ◊U?O?Š tÐ Ë rO½U0 œ«œ Á“Uł« r¼ U¼—UDI?L¼ d¹U?Ý tÐ «— ÊU?L?ý—UH?Ý Uð ÊËd?? ? ? ? ? ? ? O?Ð ‰u??K?Ý —œ “« «— g??¹U?Ä ÆbMJÐ Æb?½b?? ? ¬ U?¼ v*u?KÝ r?¼ t?? ? œu?Ð t²ý«cÖ b?MÇ Êb?? ? ?ý «b?? ? O?Ä d?? ? ³? ? ?š v?×¹U?Ж dGJ« Ë œ«œ « — Vý È«c?? ? ž —œ Ë Áœd?? ? pÝuÝ t?? ? ? œd?? ? u?? ? ?Žœ «— t?? ? ?L¼ r?OK?Ý bL× ÊULN?O ÂUý Ê«uMFÐ «— ÈUÇ Ë X¹uJ)OÐ d?LŽ vL?Ý— XU?O{ 5²?)?:½ ÆbMýUÐ Ë« U?? ? N? ? ?²?½« tÐ ÂU?? ? ý Êœ—u?? ? š Æœu?Ð ÊU/«b½“ ◊UOŠ tÐ b½œ«œ —u²Ýœ “UÐ t œuÐ ÁbOÝd½ X¹¬ Ë b½œd? V−?F?ð U¼ v×¹UЖ Æ.ËdÐ tMOD½d? —œ U¼ v×¹U?Ж “« d²?A?OÐ t? tK*« ∫XHÖ œuÐ Áb½U tJO?ðd?? s¹« “U?Ð ÆÆÆtK*«d?? H? G? ?²? Ý« ≠ Æœ—«œ «bŽ« ‰UOš bðd ÆœuÐ Vý π Âœd?? r?²? ŽU??Ý tÐ v¼U~½ Á—U??L?ý ‰uKÝ “« t?MOD½d?? “« tE( p¹ —œ “« È—«e?? ? žd?? ? “« r?OK?Ý b?? ? L? ? ×? ? ? “« ¨± t?Ð Ë Âb?? ? ? ? ý U?¼— U¼ v?×?¹U?Ж “« Ë v½öOÖ v*U?? ? :Kš ÁU?? ?Öœ«b?? ? OÐ Èd?? ?²? ? q?NÇ ‚Uð« tK*« —«u¹œ Ë  uJÝ Ë výuUš Ë ÂbOÝ— Áœd? “UÐ ÊU?¼œ U?N?ž«dÇ —u?½ d¹“ t? d³« b?L?Š« ÃU?Š XU?O?{ tÐ t? v½U?)? Ë œuÐ U¼ Á—u?A*œ ÊUL¼ “UÐ Ë b½œuÐ Áb?ý  uŽœ ÆÆÆUN¼¬ Ë pý« ÊUL¼ Ë Ë X?ýc?~O?? ? ? ? ÊU?? ? ? ?—U?M? “« XOFLł

vÝ—U! t½U"ÄUÇ ¨X¹e¹Ë —U q Uý vÄUÇ ÈU¼—U tOK

¨d¹ö ¨X UÄ ¨»U%—u ¨t U½dÝ vÐ Ë s¹dðU³¹“ U‡‡Ð Á«dL¼ »U‡² Ë tK− ¨VÇdÐ ¨d²ÝuÄ 5ðô Ë Èd³Ž ¨vÝ—U ÈUN½UÐeÐ uŽœ ÈUNð—U s¹dð dOE½

·b?¼ U?Ð v?ÝËœd?? ? ? ? t½U:ÐU² —œ Ê«d‡‡‡‡‡¹« @M¼d ¡UI‡‡‡ð—« U¹ Ë t?F*UD tÐ Ê«bM t?ö?Ž Æœd¹c?á?O? u?C‡‡Ž qOz«dÝ« bM½«u??²?O? ¨q×? s¹« —œ X?¹u?C?Ž e??O½ Ë »U??²? È«b¼« U?¹ Ë ∞≥≠µµ∏∂π∏π ∫ÈU?? ? ?N?M?HK?ð U?Ð t?? ? ?²? ? ? ?H¼ ÂU?¹« vÞ ÆbM¹U/ qJUŠ ”U9 ∞µ±≠≤∞∏∏µ∞

œUONý «—UA²½« —œ ∞µ±≠≤∞∏∏µ∞ ∫sHKÄ ∞≥≠µµ∏∂π∏π ∫sHKð 15

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


Æb½«bO/ —U< Á—UÇ œu?? š —ˬ ÊU½  œu??š Ë Êe?Ð ôUÐ «— U??N?MO??²? ?ݬ Ë eOšdÐ ÊuÇ Æ°Áb?½ XÝœ “« «— ÈœU?? ? ý Ë »dÞ X?LË v"Ë Æ‘UÐ ∫b½ULO/ vLUÐ œ«d. oË dÐ tAOL¼ —UÖ“Ë— dE½ q¼« bOU œd< Ê«uð nD" Ë oK'Ð «— U½«œ ⁄d. b½dO~½ t½«œ Ë Â«bÐ vzU??³¹“ dÐ ÊËe??« v"Ë b¹U??²? ?O? . «— U??N?OzU??³¹“ t??²? '?O¼d?? kUŠ d?N?. d²?A?OÐ  UM?×?. “« bM"U?.ôU?. t?< dE½ q¼« ÊË—bÐ ¨d¼Uþ œuš g½«bÐ ÊUý—«u?ł —œ t< XÝUN½¬ UÐ tDЫ— V"UÞ Ë œ“—uO. Ë vÖœ«“¬ v½“—« Uð b?¼bÐ œ—«œ tÇd¼ XÝ« d??{U?Š Ë« Æb¹«eUO. Æ°bM< È—«b¹dš «— È“UO½ vÐ Ë XL¼ Ë v~²Ý—«Ë Êu−F. s¹« t< —uš ÁœUÐ ¨rM. oAŽ VO³Þ œd³Ð UDš tA¹b½« Ë œ—¬ Xž«d t??< bMJ?O?. ÊU??O?Ð vzU??C? —œ «— ÊUM'??Ý s¹« t??< rO?MJ½ ‘u.«d Ë bMMJ?O?. lM. »«d??ý Êœ—u??š “« «— Âœd?. 5Ð tðu??< ÊUMOA½d³M. vÐ t?? < XÝ« k?U?? Š ÊuÇ ”UM?A½«Ë— vJýe?Ä Ë bM½«b?? O? ?. UDš U?? O½œ Uð t½«œËU?? ł ÈU¼ Á˛«Ë 5?MÇ UÐ s¹œ Ê«—«b?½U??<œ d?? ý “« «ËdÄ ∫XÝ« Ê«d¹« Á«u'¹œ«“¬ Ë UÝ—UÄ XK. ÊË—œ d~½UOÐ XOLUÐ v.bL t½ gOÄ oAŽ tKŠd. ÂeFÐ œd< v½«uð dÖ dHÝ s¹« “« ÈdÐ U¼œuÝ t< bM?.“«d?? ÈU¼ t?? A¹b?½« “« È“—Ëd?? N? ?. tÐ ÊU?? ŽuM?L¼ œUý—« —œ e?? OÇ d?¼ “« «— d?? N? ?. œu?? š t?? Ý—b?? . —œ t?? < XÝ« kUŠ Ê«u?²? O?. d?N?. UÐ t??< XÝ« —ËUÐ s¹« dÐ Ë b½«b??O?. dðdÐ ÊUNł È—UOÐ —œ «— dN. ÁuJ?ý Ë œd< qŠ «— ‚Uý qzU. VKž« ∫œu/ ”UŠ« Ê«u²O. g½UM'Ý “« ÂœUA"œ œuš t²HÖ “« Ë .u~O. ‘U Âœ«“¬ ÊUNł Ëœ d¼ “« Ë rIAŽ ÁbMÐ Ê«—«b½UJ?Ý —U??²? — Ë —«œd?? < bMJO??. t?? ¹U??I? ?. v²??LË ÊU½« vFL«Ë ÁbM¹U/ v?²Ý«dÐ t< Âö?<U¹—œ kUŠ UÐ «— Ê«d¹« “Ëd.« ÊU¼bÐ  dOŠ XA~?½« œuAO. »u?×. Ê«d¹« n¹dý XK. Ë v²?? ?? ? O?½ Ë ¯d?? ?. t½U?? ?O? ? .—ËU?? ?š —œ t½u?~Ç t?? ?< œdO~O. b½—œU?? L Uð «— !— Ë -U??. Ë v¼U?? O? Ý Ë v¼U?? ³ð Ë Èe¹d½uš ÂUý¬ Êu?š ÊUL?Oš˛œ “« È—U¹ UÐ U?. ÁbOA?< !— XK. È«dÐ vJO½ t?Ð bÐ ÈU¼—«bMÄ “« —Ëœ kU??Š Ë b½—ËP??O?. ÊU??G?.—« tÐ X¼ Ë ÁœuÐ U?ð t?< b?A¹b?½U?O?. U??N¹“Ëd?N? . Ë U?N?O?Ðu?š Ë U¼ Ë« Æb??½« Áœu??Ð ÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ³? K? Þ @??M? ł “« g??O? Ð g½U¼«uš«u¼ —œ t½«œËU?ł g¹«b?U @½U?Ð t?< XÝ« t¹U/«d?Ö v¼«u'¹œ«“¬ ∫œu.d t< XOLUÐ v½«d¹« d¼ ‰œ ËdÝ ÊuÇ Â—¬ dÐ oKš “« vÖœ«“¬ tÐ dÝ rMOÇdÐ ÊUNł“ ÊU.«œ t< XÝœ b¼œ dÖ œ«“¬ Ë vÖœ«“¬ v?½U?? ? ÊU?? ?N? ? ł “« 7?ÐdÐ X?š— ÂU~?M¼ —œ v²Š —œ g½«Ë— t?? < t?? ²? ?½«œ ÊU?? ½« d¼ t?? I? ?Š ‚u??I? ?Š “« «— vA¹b½« ÆœUÐ t½«œËUł s¹dÐ XANÐ œUÐ Ê«bMš ÊU²³" Ë œUý ÊU²"œ t²ÝuOÄ

kUŠ ÈU¼ tA¹b½« qOK% Ë t¹e& —œ ôUI tKKÝ ©dÖË—«œ® vLO¼«dЫ Êu¹UL¼ ”bMN. ‘—U~MÐ —œ gF?O? ÝË ÈU?N? O?Öœd?²? ?Ö UÐ vÝ—U? È«u??O?ý Ë s¹d??O?ý ÊUГ  d?CŠ Ë kU?Š »UM−?O"U?Ž ÊuÇ v½U~²'?O¼d?HÐ U¼ Á˛«Ë  ËdŁ ÈU?N¹—U?LF?. UÐ Uð b¼b?O?. «— ÊUJ.« s¹« d~¹œ Ê«—uM'?Ý Ë U½ôu. Ë b½“U??Ý t½«œËU??ł «— Ê«d¹« @M¼d?? vz«d??"e?ž —œ œu??š 5AM"œ kU?Š —U??F?ý« t?< .b¼U?ý tJ?M¹« U?L?< b½—«œ «Ë qO?K−?²Ð «— v½UNł Ê«u¹œ Ë œu??A?O? . f¹—bð UÄË—« Ë U?J¹d?.¬ ÈU?¼ ÁU~A½«œ —œ bM/«uð ≤∞∞∞ ‰UÝ —œ UJ¹d.¬ ‘ËddÄ »U²< ZMÄ 5Ð U½ôu. bML¼uJý t½«“d? kU?Š t??A¹b½« “«ËdÄ “« vzU¼ Áb?OJâÐ r?¼ UÐ Æt?²?d?Ö —«dL q~Mł s¹« “« ÁUðu< vðb. È«dÐ «— œuš rł Ë ÊUł Uð .“«œdáO. Æ.—ˬ ÊËdOÐ U¼ v½U½ULÐU½ Ë Êb9 ‘d??Ö XŽUML b¹œ Ë t?½U?A¹Ë—œ v?Öb½“ —œ “«d?O? ý d??OÄ ÈUN½U.d U?. vŽUL?²ł« ÈU¼œ—œ “« È—U?O?Ð ÈUA?Ö ÁdÖ b½«u?²O?. ¨—UÖ“ËdÐ ∫býUÐ vLUÝ È« .dE²M. UM d×Ð V" dÐ XO½ tLNM¹« ÊU¼bÐ Uð V"“ t< Ê«œ v²Ud œË“ U¹ d?¹œ Ë Áb?? ý sNÄ e?? ?OÇ t?? L¼ Ë f?< t?? L¼ dÐ U?M t¹UÝ XÝU?³¹“ tÇ Ë X— rO¼«u?š Ëd? v²??O½ ÈU¹—œ —œ ÊU~L¼ ÆrO¼b½ XÝœ “« «— UN²Ud —ËUРʬ dÐ È—«œ XKN. tKŠd. s¹« —œ t< È“Ë— ZMÄ XO½ tLNM¹« ÊU.“ t< v½U.“ ÈUÝUOÐ ‘uš —ËdÝ b½«u²?O. Êœ“ ÁdÖ  U¹uMF0 «— ‰œ Ë 7¹“ t½UA¹Ë—œ ÆbýUÐ «e ÊUł Ë g'Ð œ—c~O. »dÞ XLË Ë Âd< f< —œ XO½ rOýËdHÐ v0 ÁœU−Ý t< X½¬ Á—UÇ kU??Š «— 7?A?½ Ê«d?Öœ v~½«œd??. Ë d?N? . Ë Âd??< —UE²½« —œ

16

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


Èd?OŁUð ÊUMÇ t?²?4O¼d?> Ë bMœd?š d?OÄ s¹« Ë t?? œ“U?? O? ‘« t??²?H? ý¬ Ë b?N?MO? U½ôu?? dÐ œu?? ? š “« Ë bM?JO?? ? U¼— «— f?¹—bð Ë tÝ—b “U?? ž¬ gO~²?? H? ?O? ý Ê«—Ëœ Ë œu?? A? O? ? œu4OÐ ∫œœd~O bý «bOÄ È« Á—U²Ý s ‰œ —b½« pK> XH¼ d¼ Á—U²Ý ʬ —œ XAÖ rÖ U?½ôu?? ? ? ∫b?? ? ? ?¹uM?O? ? ? ? »u?? ? ? s?¹—“ œU²Ý« «d½¬ b?¹b?? ?O? ? ? fL?? ?ý ÊU?? ? ³? d?Ð t?? ? «d¹bM4³? Ë X?ý«bM?á? ? ?O? ? ? vN??« —u½ Áu?Kł “« Èd¹uBð ÆXýU~½UO vN?« rAš «— Ë« ÈUNýdž —œ g¹U?N? O½U?A?>« —œ Ë bM?JO? U¼— «— f¹—bð ∫œuAO ŸËdý ÈuM¦ Ë UO?ež d²4Kð Ê«d−¼“ r?UŽ —œ XO½ sJ ʬ sJO?Ë °s v¼«uš tÇd¼ Ë v??Öb?½“ „—œ —œ U??½ôu?? ? ? ? ? ? ? v??A?¹b??½« —Ëœ U½ôu?? ? œ—«œ qzU?? ?? ? “« Ë« t?? ? vzUN²ý«œdÐ sJ?2 t½u~?Ç œ—ËP?? O? ? v²?? H~?AÐ «— ÊUÝUMý t?? ? ?A¹b?½« “«ËdÄ “« ÃË« s?¹UÐ v?½U?? ? ?½« XÝ« ∫bÝdР“«ËdÄ @M¼¬ —œ bM½U V−Ž Ê«“UÐ tL¼ t‡‡ øÈb¹œ s uâL¼ dðu³ “UÐ 7ł —œ s  U?OK tb?I —œ v²?ýœ vKŽ œU²?Ý« œU¹ Áb½“ t?? «— vÐU?ð“UÐ ∫b?? ?¹uMO?? Èe?¹d?? ³ð fLý ÊU?? ? ł ÊË—œ —œ U?½ôu?? ?  U?? ? O?e?? ? ž Êb½«uš »U½ d?Ł« p¹ Êb?? ? O?Mý ÊuÇ œ—«c?~O?? ? ÈU−Ð v²?? ?? ? Ë bM?JO?? ? tMš— U?? ?N? ?Ö— —œ vIOÝu ∫bM¹d>PO X³=UŽ Èœd t½Uš ÊUł Ë ‰œ —œ X³=UŽ Èœd t½«u¹œ «— Ëœ d¼ ÂU9 d?ŽU??ý s¹d?²?Ö—eÐ ÊU?O?zUJ¹d?¬ «— U½ôu s¹« —u??š —œ vÝ«dÐ t?? b½« Áœ«œ VI? UN½U“ ÁU?? ? ?AM?¼U?? ? ý t?? ? ? XÝ« —U?? ? ?O? ? ?Ž ÂU?9 g¹Ë—œ Áb½“«dÐ tÇ Ë b½« Áœ«œ g?³?I? ÊU?N?ł g¹Ë«—œ ∫ v³I? œuÐ gOÄ Ë œuÐ gOÐ ÊU¼Uý tKLł “« U ÁUý œuÐ g¹Ë—œ r¼ Ë ÁUý r¼ U ÁUAM¼Uý tJ½«“ v?²? ? ? H?~?ý U½ôu?? ? ? v?Öb½“ —œ t?? ? ? È« t²J½ Ê«uð Ê«d?~A¼ËóÄ e?? O½ ‰U?? ×Ð Uð Ë bM¹d>UO  —b?? ? ?= U?½U?? ? ?L?¼ b½« t?? ? ? ²? ? ? ý«b½ «d?½¬ vłöŠ œu?? łË Èe¹d?? ³?ð fL?? ý —œ t?? X¹bM/«uð Ë v?³¼c?? ? ‰u?? ? ?ž p¹ “« t?? ? ?²? ? ?½«u?ð Ë t²ý«œ pAš È«— Ë œ“U?Ð Èd~¹œ ÊU½« VBF² «— v?>U?Ð vH?M? j?I? ? ? ? > s?¹œ “« t?? ? ? ? v½UA¹b½«

21 t×H —œ tOIÐ

“« b?ËU?? ? NÐ ‘—b?Ä ¨b?? ?N?MO?? ? œu?? ?łË tdFÐ ‘—œU?? ? Ë X?Ý« œu?? ?š ÊU?? ?“ —«b?? ? U½ ÈUNI> Ë Xýd?? ? ? ? U?Ä ÊU½“ “« Èu?KŽ +U?? ? š vÐ vÐ Æs¹b² U?Ð XÝ« Ê«d?¹« rU?? ? Š ÁU?? ? A? ? ?“—«u?? ? š bL× d?Ð —u?? ? ? ? ?ł Ë r?K?þd?Ä Ë v?œd?? ? ? ? ?U?½ v²uJŠ Ë rKþ qL% »Uð U½ôu —bÄ b?ËUNÐ ÆÊUœd d?? ? ? ³?M? —œ Ë œ—«b½ «— ÊU?? ? ? ?L? ? ? ?U?? ? ? Š ÈU¼—Ë“ Ë œ“U?? ²? O? ? U?? N½¬ dÐ Âö?? gO?½ UÐ g¹UNOMOA½ ÆbMJO œUI²½«

ÁU?A?“—«u?š bL?×? ‘u~Ð U?N?O?²¹U?{—U½ s¹« “« b?ËU?NÐ Ê«b½Uš t? b¼bO? ÊUd?> Ë bÝdO sÝ —œ U?? ? ÈU½ôu?? ? Ë b½u?? ? ý ëd?? ?š« Ê«d¹« È«dÐ «— Ê«d?¹« g¼U?? ? N? ? ?Öœ«“ v~?U?? ? Ý Áœ“«Ëœ “« v?J¹® t?? ? ? O?½u?? ? ? = —œ Ë bM?J?O? ? ? „d?ð tAOL¼ ÆbM¹e?~O?? sJ?? ©“Ëd??« t??O? ?dð ÈU¼dNý —œ Ë œ“u??U?? O? Ë œ“u??U??O? ? Ë œËd??O? tÝ—b0 “« È« t?? ? ? ? ? ? ł—b?Ð ‘b?M? L? ? ? ? ? ? A? ½«œ —b?Ä V²J “« b??FÐ v~?U??Ý ≤≥ —œ t?? b??Ýd??O? UuKF vNK??« X¹¬ Ë œu??A? O? vM?¹œ lłd?? —bÄ ¯d g³?? ?²J? —œ Æt?? O½u?? ?= d?? N? ? ý —œ ÁuJýËd>dÄ ÆbM?uGA ‘“uPÐ t³KÞ b—UNÇ Ë œËd??O? o?A? bÐ qO??B? ?% t??«œ« È«dÐ U½ôu t?? v½U?“ Ë œ“«œd??á?O? qO?B? ×?²Ð ‰U??Ý XH¼ t?? ³ðd?? ô«Ë Èb?ML?? A½«œ œœd~?O? ? “UÐ tO½uIÐ t?¹UÄd?Ð ÊU?? ? “ s¹« U?ð U½ôu?? ? v?Öb½“ ÆXÝ« b¼b?O ÈË— v?=UHð« Ë œ—c~O? v³¼c? qzU ÊU??½« Ë« “« Ë bMJO?? Êu??Öd?Öœ v?KJÐ «— Ë« t Æœ“UO Èd~¹œ œuA?O UMý¬ fL?ý ÂUMÐ Èe¹d³ð Èœd?dOÄ UÐ

ÁUAM¼Uý ÊUA¹Ë—œ øXO bML¼u?Jý @M¼d?> —œ Âö?? U¹—œ ÊU~½«“d> v½U?N?ł ÊU?A?ðd?N?ý Á“«Ë¬ Ë bM½«Ë«d?> vÝ—UÄ Ë ÂUOš t?A¹b½« t .b¼Uý Ë t?²>dÖ dÐ —œ «— Èb?? F? ? Ý s4?? ?Ý Ë k>U?? ?Š v½u¹U?? ?L¼ Ê«u¹œ —œ Ë Áb?ý t??L?łdð t½U~OÐ ÈU??N½UÐeÐ —ULAOÐ v??Ë ÆÆÆÁb?? ? ? ? ¬—œ f?¹—b?? ? ? ? ²?Ð UN¼U~A½«œ 5II?× Ë g¹b½« —Ëœ Ê«dEM³?ŠU ÁbOIFÐ «— U½ôu? »UM−O?U?Ž Ê«u?²O? ÊU~²?4O¼d?> Ë ÆbOU½ UN½U“ tL¼ dŽUý s¹d²Ö—eÐ —œ »u?? s¹—“ œU?²? Ý« ÂU?I? ô«Ë d~A¼ËóÄ Ë tA¹b?½« ¢«bš UÐ U=ö? Uð tKÄ tKÄ¢ »U² «u?? O? ? ý vLK?= UÐ «— U½ôu??  d?? ?C? ?Š „uKÝ Ê«uM?FÐ Ë« “« Ë b¼b?? O? —«d?? = vÝ—dÐ œ—u È«—ËU?? —œ ‘—UJ?>« t?? bMJ?O? œU¹ v½U½« Æb½« Áb¬—œ “«ËdáÐ v½U½« ÈU¼“d t?? ? ? ‰U?? ? ?Š Áb?¹—u?? ? ?ý d?? ? ?ŽU?? ? ?ý s?¹« XO Ë b½« Áb?ý g³²? —«b¹d?š ÊUMÇ ÊUOzUJ¹d¬ ‘Ëd?? ?>dÄ »U?? ?²? ? Z?MÄ 5?Ð ‘—UŁ¬ “« vJ¹ g¹Ë—œ s¹« X?? O? ? øÁb??¬—œ ≤∞∞∞ ‰UÝ gÖd?? ? “« ‰U?? ?Ý b?? ?B? ? ²? ? A?¼ t?? ? dNÖô«Ë “uM¼ gðU??O?e??ž s¹d?O? ý rFÞ v?Ë œ—c~O øbMJO s¹dOý «— g½U~²HOý ÂU bUO½ Âd²ýuš uð“ Âœu“UOÐ «— tL¼ bUO½ Âd¼uÖ uð uÇ ¨U¹—bÐ Âbý Ëd> uÇ UÐ rN½¬ Ë XÝ« oAŽ t²?HOý Ë d~½UOÐ U½ôu t?? ²? ?ÝU?? šdÐ ÊU?? ł Ë ‰œ “« ÈU?? N? ?O? ?Öó¹Ë ÂU9 ÈUN½U½« U È«dÐ U½ôu oAŽ „—œ ÆoAŽ «— oA?Ž U½ôu «d?¹“ ¨XO½ ÁœU?Ý v?uLF “« dðôUÐ v?KO?š Æb?½«b?O? e??OÇ t??L¼ “« dðdÐ ∫.« t²šUMý ‰U×Ð Uð t vŽUHð—« Âbý ÁbMš ÂbÐ t¹dÖ ¨Âbý Áb½“ ¨ÂbÐ Áœd X‡‡‡?Ëœ s Ë b¬ oAŽ X‡‡?Ëœ Âbý ÁbM¹UÄ U?½ôu?0 h?K?4? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? v?4?K?Ð s?¹b??« ‰öł aKÐ —œ gOÄ ‰U?Ý bB²?A¼ œËbŠ ©Èu?u® ÈUÄ ©“Ëd« ÊU?²½U?G>« ÈU¼d?Ný “« vJ¹®

17

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


tÇu< ÊuLÇu< Èuð ÈU¼ tâÐ œU¹ Êu/uš ÈU¹dOÐ nIÝ œU¹ -œUOÐ fH½ d¼ ¨-œUOÐ r³A.« ÊuÐ XAÄ Ë— œ—u'O. t< »U²¬ œU¹ Êu. tAOý tÐ œ—u'O. t< vÄuð œU¹ r²Ð«uš uð fH½ d¼ ¨r²Ð«uš uð r³A.« Èdł¬ ÈU¼ Á“«Ë—œ tðœU¹ Èd³Ð Uð Èœ“ t< qÖ p¹ oAŽ r²Ð«dš fH½ d¼ ¨r²Ð«dš r³A.« Á—uÄ Á—UÄ ÈUAH< Á—u< b2 ÈUAÇ «dÞUš Ûuð tÝ«Ë v~½œ ‰uÄ ◊UOŠ Èuð tÐdÖ œUO. ‘«bU fH½ d¼ ¨œUO. ‘«bU r³A.« gLO²Ý«u'O. t< t¹UL¼ d²šœ ‘dË dL “« .œdJO. gž t< ÊË« qâ< d³<« ÈUÐUÐ ‘dždž È«bU “« .œd. t< ÊË« rýdJ uð fH½ d¼ ¨rýdJ uð r³A.« tÇu< »uł Ë ‰Ëbł tÇuÄ U¹ qÖ È“UÐ U<Uš Ë— È“UÐ tKOð UJ"u~½« ¨v½“dł r"œ t~Mð fH½ d¼ ¨r"œ t~Mð r³A.« ÂuKÖ iGÐ Ábý s. Ûuð ôUŠ ÂuÐ Ë d²œ Êbý “«Ë—œ Ë qÖ ÁdÞUš t½ Á—«œ »uł t½ ÊuLÇu< Ád¼U. vKOš Á—«œ Ê“ sLÇ t¹ rOM< ‘U~½ t< Èd²šœ t~¹œ t½ rOM< ‘UÐ v"UŠ t¹ t< vIO— t½ vKŽ t½ b2 t¹ t½ d³<« t¹ t½ ¢v"UGý¬ Ȭ¢ rOM< ‘«bU t< È—uÄuÝ t½ sJÐ ÂöÝ U¼ tâÐ ÂU9 tÐ sJÐ ÂöŽ« q×. Èuð uLO~M²"œ “«— œUO. “Ë— t¹ +ËdNð tâÐ u~Ð Á—«eO/ —UÖ“Ë— œ«u'O. vKOš g"œ t< ÊuÇ -œUOÐ fH½ d¼ ¨-œUOÐ r³A.« ≤∞∞± q¹dĬ ±¥ ©ÊËdNð tâЮ ‘ËdÝ

vÝËœd ÊUÖdNÐ vÐ ÂdýË v¹U½«œ “ @M½ t½ Ë ÂU½ t½ ¨g½«œ t½ Ë ‘u¼ t½ œUÐ tÐ v²OÖ bM¼«uš œ«œ vL¼ bMKÐ œœdÖ XÐ «— t¹U Ëd= ÊUN½ vÐuš Ë «—UJý¬ b½eÖ È« Á—UO²Ä Xý“ Ë b¹¬ b¹bÄ œuý dLŽ Ë dJÐuÐ ÂU½ tL¼ dNÐ XÝ«— ÊU¹“Uð tL¼ d²š« e& œd~M½ v8& gAÐ tÐ Ë œ«œ tÐ v²ÝU& Ë Èó& œuý v «dÖ Èu~²HÖ Ë œ—¬ ·ô tJ½¬ —«uÝ s¹d=¬ “UÐ bM½«b½ s¹dH½“ œuý «—Uš @MÝ ÊU œd ‰œ ÊUO —b½« b¹¬ b¹bÄ Èœ«ó½ œuÐ È“UÐ —«œd& tÐ UNMÝ bM¼œ sLýœ tÐ gýu& Ë bMýuJÐ gOÄ b½—¬ —b½« s¹œ Ë bM¹u−Ð t²Ý«—¬ bÐ —UÖ“Ë— œuý bO³½ g «— ÂU~M¼ b½—UO½ œd~M½ ÊUÖœ«“¬ ÈuÝ v8& XANÐ “« b¹bÄ Œ“Ëœ Á«— bAÐ

ÊUÖdNÇ s d¼« —«uš —U s¹« “« @½— Ë »¬ vÐ Ê«—UÝ ⁄«“ s¹« “« œ«ó½ Ë Xð t½ Ë ÂU½ t½ Ë ZMÖ t½ bMLł—« œuÐ t& f&d¼ —«uš œuý ÊUNł —œ ÈbÐ œœdÖ ÁbM&«dÄ È« Á—UJL²Ý —œ È« týuÖ d¼ tÐ œuý dЫdÐ d³M Xð UÐ uÇ dNý t½ vMOÐ rON¹œ t½ Ë Xð t½ œ—uš dÐ Èd~¹œ ¨vJ¹ b$dÐ v²Ý«— “« Ë b½œd~Ð ÊULOÄ“ Èu− “— Âœd œuý ÁœUOÄ s¹« “« ʬ ¨Ê¬ “« s¹« vL¼ b¹UЗ œuý «—UJý¬“ d²Ð v½UN½ ÊU¹“Uð “« Ë „dð “« Ë Ê«d¹« “« œuÐ È“Uð t½ Ë „dð t½ ¨ÊUI¼œ t½ bMN½ s «œ d¹“ UN−MÖ tL¼ g¹uš œuÝ vÄ “« ÊU8& ÊU¹“ t²Ý«uš vÄ “« Êuš b½e¹dÐ b¹bÄ ÊU²8 “ “« —UNÐ býU³½ œ—c~Ð ÊU²Ý«œ s¹« “« —UO8Ð uÇ Xý“ »uš bý Ë »uš bý Xý“ ÊUL¼

ø XO½ sÞË ÂU sð 5½uš d~

øÊU?? ?³¹d?? ?Ö —b½« b?¹« ÁœdÐ d?? ?Ý «dÇ ÊU¹u?−?.“— ¨Ê«d?O"œ ¨Ê«—uA×KÝ øÊU?? ? ?L? ? ? O?Ä b?¹—«œ sÞË ÂU?? ? ?. U?Ð t< œe?? ? ? ?O? ? ? ? '?½ «Ë¬ ÊU?? ? ? ?²? ? ? ? ³?K?L “« d~. ÊU?? ? ?.d?? ? ?Š Ë ÁËb½« Ë r?ž Ë œ«bOГ v?¼U?? ? ?³?ð Ë !— “« sN?? ? ? O? ? ? . U$ øÊ«d?¹Ë Áb¹œd?? ? ? Ö q.« ŒU?? ? ? < «dÇ X?? O½ ÊU??²?½U??L? ?OÄ t??Šu?"d??Ý d~. øÊUýuł XO½ uš œœ aOý —uł“ Ê«“«d?? ? Êœd?? Ö U?? ?L? ?ý Êu?? ?š d~. øÊ«ËUð t?Ð X<u?? ý Ë X?.d?? Š Áœ«b½ ÊœuÐ X?? ? ?. Âd?? ? ł tÐ X?K. d~. øÊ«b?? ½“ Ë b??M? ?Ð Z??M? ?< t??Ð ÁbOÝuá½ —Ëôœ ÊU??½«u?? ? ? ? ? ? ? ł q?O? ? ? ? ? ? ? ?š d~. øÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A? ?¹d??Ä «— U?? ¼U??¹—¬ ÁœdJ½ È“Ë— Ád?? Oð Ë œU??? ? Ë d??I? ? d~. øÊUJ?OÄ t??²? ?? ?AM½ Ë« VK?L dÐ d~. X?O½ sÞË ÂU??. sð 5½u?š d~. øÊ«d¹Ë @?MÇ 5½u?? š aO?? ý È«dÝ b¹“U?Ý d?N? L Ë rA?š“ v< Ë U−< ÊU¹U?Ä jš Êu?? ?Ö t?? O? ? Ý “Ë— s¹« dÐ b¹—«c?? Ö  —b??L UÐ Ë b¹e?? O? š Uł“ ÊU?? ? ? ?u?ð Ë Â“— Ë œd?? ? ? ³?½ «“ g?ð¬ tÐ aO?ý ÊËe? —U?.u?Þ b?O?â?OÄ r¼ tÐ “ËdOÄ “« È« ÁœËdÝ 18

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¿ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ d?? ?O? ? ¾? ? . ÈU?? ? L¬ vÖbM?¹u?½ tÐ t?? ?.U?½œU¹ »U²< ÈU?¼—U?J?¼U?? ? ? ? ?ý “« d~?¹œ v?J?¹ t?? ? ? ? ?< È—eŽ g'Ä Ë —U??A? ?²½« ¨b??ýU??³? O? . Ê«—Ëœ v~M¼d ÆXÝ« Áb¹œdÖ È“Ëd??OÄ b¹Ë«b??O?. —e??Ž È—U??<uJO½ ÊU.“UÝ —œ «— È—e?? ?Ž d?? O? ? ¾? ? . ÈU?? ?L¬ d?? ²? ? A? ? OÐ tÇd¼ —U²Ý«u?š ÊUO½«d¹« »œ« Ë @M¼d vzUÝUMý Èb?M?Ý t?? ? ? ? ?.U?½œU?¹ t?? ? ? ? ?< .—«œ a?Ý«— ÊU?1« Ë j?Ы˗ ÈU¹u?? ? ?Ö t?? ? ?< œu?Ð b¼«u?? ? ?š bMLý“—« Ê«—Ëœ —œ q??z«d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?¹« Ë Ê«d??¹« t½U²ÝËœ ÊUГ tÐ t??.U½œU¹ s¹« Æb??ýU?³? O?. v¼UAM¼Uý .—«Ëb?O?.« Ë Áb¹œd?Ö d?A?²M. vÝ—U? Ë Èd³Ž v?½«d?¹« Áœ«u?½U?? ? ? ? ? ?š d?¼ —œ ʬ “« b?K?ł p?¹ t< t?²U¹ Ÿö?Þ« tJ¹—uDÐ Æb?ýUÐ t²?ý«œ œułË »U?²? < s¹« ‘Ëd? “« tKUU??Š b?.¬—œ ÂU9 .« r?O"U?? ? ýËd?¹ —œ vzU?? ? ? ? ?O?M< 7?šU?? ? Ý XNł ÆXU¹ b¼«uš ’UB²š«

öJA. tÐ d²?AOÐ vÖbOÝ— È«dÐ Ê«b?M?.“U?? ? ? ? O½ Ë b?¹b?? ? ? ? ł s¹dłUN. Ø∑Ø≤≥ a¹—Uð —œ v²??A½ tF.Uł —œ V?ý X??A?¼ X?ŽU?? ? ? ? ? ? Ý ≤∞∞± —œ lL«Ë Êu?"u?? ?š —œ Xu?? ?. s"UÝ ≥± Á—U??L? ?ý  Ë—b??²? ? ?O¼ ÊUÐUOš —œ X?<d?? ? ý È«d?Ð Æœœd~?O? ? ?. UÄdÐ µ∞µ¥∞≥≤ ∫sH?Kð U?Ð t?? ?.U?½dÐ s¹« Æb¹dO~Ð ”U9 ©ÊUOÐ vÐ œË«œ® vM?A? ? ł ≤∞∞±Øπرµ a?¹—Uð —œ “« Êu"u?? ? š sF?? ? A? ? O? ? ?. s"U?? ? Ý —œ —«e?? ? ? ? ? ? Öd?Ð ±≤ v?"« ∏Ø≥∞ XŽUÝ s?¹« —œ X?<d?? ? ? ? ? ?ý È«d?Ð Æœœd~O. sH?Kð UÐ d?? ?²? ? A? ? OÐ v¼U?? ?Ö¬ Ë sAł U?¹ Ë ©s¹b?"u?? ? ? Ö ÈU?? ? ? L¬® µ∞¥∏∞µ∞ ©U?Mýu?? ? ? ý +U?? ? ?š® ∂µππ∂≤∞ sHKð ÆbOzU.d qUUŠ ”U9 ‚bU Á—u.

ÊU?? ? .“U?? ?Ý Æb?¹œd?? ?Ö g?'Ä Ë Èb?MÐ t²Ð œUFÝ ÈË“—¬ b¹Ë«b?O. —eŽ È—U<uJO½ Æœ—«œ ÊU½¬ p¹UJ¹ È«dÐ v²'³ýuš Ë ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¿ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ —U?Зœ ‘U?? ? ? ? ?I?½ ¨œ«“¬ ‚u?ŁË e?¹Ëd?Ä ÈUL¬ r?¼œe?½U?? ? ? ? ý a?¹—U?ð —œ Ê«d?¹« v¼UAM¼Uý v?ýU?? ? I?½ ÈU¼—U?? ? ?< “« v?¼U~?A¹U?/ sz˲ ÈÂȈ ˙È· ¢ —œ œu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? š ÊU¹ułdM¼ s?? ? ?¹« Æb?? ? ½œ«œ q?? ? ?O? ? ? J? ? ?A? ? ? ð ¢ ‰˜È¯Ó‡ XÝ« v¼U?ðu??< ÊU??.“ U??NMð t??< ÊU¹ułdM¼ ¨b?M½«—c?~?O? ? ? . «— œu?? ? ?š v?ý“u?? ? ?.¬ Á—Ëœ tÐ «— v?zU?? ³?¹“ Ë V"U?? ?ł —U?? O? ? Ð ÈU¼—U<  d?? O? ?Š Y?ŽUÐ t?? < b?½œuÐ Áœ—«c?? Ö g¹U/ ‚uŁË e?¹ËdÄ ÈU?? ? L¬ ÆXA~?O? ? . ÊUÖbMMOÐ Áœu/ “U?ž¬ «— Èb?¹b?ł ‘“u?.¬ Á—Ëœ œ«“¬ U?? ?N? ? Ýö?? ? < s¹« —œ ÂU?½ X³Ł È«d?Ð t?? ?< b½« ”U9 ∞µ≤≠¥≥µ≥≤≤ ∫sHKð UÐ bO½«u²O. b¹Ë«bO. —eŽ È—U?<uJO½ ÊU.“UÝ Æb¹dOÖ —U²?Ý«uš «— ÊUA¹« d²?AOÐ tÇd¼ È“ËdOÄ ÆbýU³O. ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¿ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ UÐ vzUMý¬ È«dÐ ¨t?. ÁU. rJ¹ Ë vÝ a¹—Uð —œ ÈUOM< —œ v²?A½ u¹Ë¬ qð »uMł ÊUO½«d¹« œuÐœU¹ tÐ U??OM< s¹« ÆrO?²ý«œ —u?U v‡‡"öš UÄdÐ ÊU?M³" —œ v²?? .uJŠ ÊU?? L? ²? ?šU??Ý È«bNý Á—«œ« ©duÝ® vu?Ý dý¬ ÈUL¬ jÝuð Ë t²AÖ v½«d¹« Ê«uł bMÇ Áœd³.U½ tFłU —œ ÆœuAO. ¨v½Ëd¼« —UšU¹« ¨v?uÝ Â«—u¹ tKLł “« Ë tÐ vL??O?KÝ Êu??A? L? ý Ë Áœ«“ nÝu¹ ŸuýuN¹ Æb½œuÐ ÁbOÝ—  œUNý ÊU?.“UÝ ÈU?¼—U< “« vý—«e?Ö X?A½ s¹« —œ t²?ýcÖ ÈUN?¼U. —œ b¹Ë«bO?. —eŽ È—U<uJO½ ÊUO. tÐ s'?Ý ÁbM¹¬ ÈU¼ t.U½dÐ “« Ë Ábý Áœ«œ “« b¹Ë«b?? O? . —e??Ž È—U?? <uJO½ ÊU?? .“U??Ý Æb.¬ Ê«—U??J?L? ¼ d?~? ¹œ Ë v?u?? ? ? ? ? ? ? Ý d?? ? ? ? ? ? ? ý¬ ÈUL¬ —œ b??ý t??²? d??Ö rO??L? Bð Ë Áœu/ È—«e~ÝUáÝ ÈU¼dN?ý —œ vzUMý¬ Ë v²ÝËœ  U?Kł ÁbM¹¬ ÆœœdÖ qOJAð Êu"uš —«u−L¼

ÊU?? ? ? .“U?? ? ?Ý —U³š« È—U??‡? ‡? ‡? <u??J? O? ½ b?¹Ë«b?? ? ? ?O? ? ? ? ?. —eŽ —œ s?z˲ —U?? ? ? ? ? ?N? Ç t?? ? ? ? ? ?³?M?ý Ëœ “Ë— —œ Êu?? O? ?B" Êu?? A¹— d?? N? ?ý Ê«u?½UÐ ÊU.“UÝ t?LOÐ ·d?Þ “« vKJA. tJ?O½U?< ʬ È«dÐ UÄd?Ð v²?? ? ?A?½ bM²?? ý«œ v?ŽU?? L? ?²? ?ł« ÈU¼ 5?M?Ç d?? ? ? ? ? O?E? ½ p?¹œe?½ Áb?M?¹¬ —œ ÆXAÖ b¼«u?? š —«e??Öd?Ð e??O½ Êu?"u??š —œ v²A½ —œ X<d?? ý tÐ q¹U?? . t??< Èœ«d?? « Æb¹œdÖ µ∞µ¥∞≥≤ ∫sHKð UÐ ¨bM²¼ t.U½dÐ s¹« VO?ðdð Uð b?½d?? ?O? ?Ö ”U?9 ©ÊU?? O?Ð vÐ œË«œ® ÆœœdÖ r¼«d ÊU½¬ X<dý ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¿ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ‘“u?? ? ? ? ? .¬ Á—Ëœ Èe?¹— t?? ? ? ? ? .U?½d?Ð “« fÄ ÈœËeÐ t?< b¹bł s¹d?łUN?. È«dÐ g¹«—¬ tÐU?MÐ Ë œu?/ bM¼«u?? ?š —U?? ?< tÐ ŸËd?? ?ý eO½ ‘“u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .¬ Á—Ëœ Ê«d??~? ¹œ XÝ«uš—œ ÂU?½ X³?Ł Æb¹œd?? ? ?Ö b?¼«u?? ? ?š UÄd?Ð vÞUOš b?? ?O? ? ?.« tÐ Ë Áb?? ?ý ŸËd?? ? ý Á—Ëœ s¹« È«dÐ ÈU?N?Ýö?< p¹œe½ È« ÁbM¹¬ —œ —UÖœ—ËdÄ ÆXAÖ b¼«uš d¹«œ eO½ ʬ µ∞µ¥∞≥≤ ∫s??H? ?K? ð U?? Ð ÂU??½ X?? ³? Ł È«dÐ ÆbOzU.d qUUŠ ”U9 ©ÊUOÐ vÐ œË«œ® ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¿ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ b½« Áb?¹œd?? Ö ou?? . s¹b?"u?? Ö o×?? Ý« ÈUL¬ bM?¹U/ r¼«d?? g'Ä È«d?Ð Áu??N? ?L È—«bI. v½«œ—b?L ÊU?A¹« XL?Š“ “« tKO?ÝuM¹bÐ t< Ë È—u?Š ÊU?O½ ÈUL¬ 5Mâ?L¼ Æœœd~O. vM¹d??O? ý Ë X¹uJ??OÐ È—«b?I? . Ê«b½“d t?< b½œ«œ —«d?L ÊU?.“U?Ý —U?O?²?š« —œ Ë tONð

˝ p¹d³ð ˚

XOKð

b¹Ë«bO. —eŽ È—U<uJO½ ÊU.“UÝ ÊôuÖ UOœË« +Uš ÁbMšd 똓« ÈË“—¬ Ë t²HÖ p¹d³ð ÊôuÖ ÂU¼«dЫ ÈUL¬ tÐ «— Æœ—«œ ÊUA¹« È«dÐ v²'³ýuš Ë œUFÝ

v.UšUŠ rO¼«dЫ ÈUL¬ »UMł v.«dÖ —ËdÝ Ë ULý tÐ «— ÊUðd¼«uš ÂU~MNÐU½ XýcÖ —œ È«dÐ qL% Ë d³U ÈË“—¬ Ë t²HÖ XOKð Áœ«u½Uš Æ.—«œ ÊUÖb½U.“UÐ b¹Ë«bO. —eŽ È—U<uJO½ ÊU.“UÝ ÈUCŽ«

19

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


≤¥ Á—ULý tOŽöÞ«

t?? ? ? ? ?$ œu?/ Âö?? ? ? ? ?Ž« ÈdNý Á«— fO?KÄ œb?? ? −? ? ? qOJAð ÆXÝ« l½U öÐ Èd« ≠≠≠≠≠≠≠¿≠≠≠≠≠≠≠ v?C? ? ? ? ?F?Ð Âœ¬ t?? ? ? ? $ tK2«uÐ t?KO?? ? ?Š Ë vzË—d?Ä “« lJ«u t½«u?¹œ U¼b½u?? ?š¬ s¹« ÈdÖ UÐ t?? ²? ýc??Ö t??²? ?H¼ ÆœuAO g?<?Ð U½d?? ? ? ?$ Ë ‚u?Ð —«e¼ Ê«d?? ¹« Êu?? ¹e?? ¹u?? K? ?ð Èd³š s¹d?? ²? ?Ö—e?Ð t?? $ œu/ ÂöŽ« v?J?ýe?Ä v??½U?? ? ? ? ? —œ e$d X?? ? <? ? ? ð ±∞∞∞ U?? ? Ð —uA$ Ë bM—U??$ Ê«—«e¼ Ë »«uš ÕU²²B« h?B<² Ë pýeÄ g?OÄ t?E( p?¹ È«dÐ Æbý s?¹« —œ .œd?? ? ? ? $ d?J?B œuš g?O? ? ? ? ? L? ? ? ? ?ý«—U?? ? ? ? ?J Ê«—Ëœ @?Ý t?? ? ? ? $ .˛— ÈœUB²J« r?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?¼ «— g³ŠUV t?? ? ? ? ½u?? ? ? ? ~? ? ? ? ?Ç ¨bÝUMAO/ «— v?L? ? ?OE?Ž Á˛ËdÄ 5âL¼ b?? —œ Ë vŠ«dÞ Ê«u²O t??$ øœ—ˬ—œ «d?? ł« tÐ vL$ d?? ? ? ? ³? ? ? ? ?š ÊU?¹U?Ä —œ ÊUNÖU½ t?BU?{« ÁU?ðu?$ —uDÐ ÁbM¹uÖ ≤∑ “« e$d? s¹« ÕdÞ œd$ j?Ýu??ð v?M? F?¹® g??O?Ä ‰UÝ ŸËd?ý ©v¼U??AM¼U?ý .˛— ÆœuÐ Ábý ≠≠≠≠≠≠≠¿≠≠≠≠≠≠≠ vJ¹ t?JM¹« d??³?š s¹d??š¬ Ë —u??A? $ Èô«Ë  U?U??I? “« X'Ëœ t?Ð «d?? ?O? ? š« Èb½uš¬ È—«c?~U?½ d?ÞU?? ? ? <?Ð dB rN?? ? ÈU?? ?N½«b?? ?O? ? “« vJ¹ Ê«b?? ?O? ?¢ ÂU?MÐ Ád¼U?? ?J dNý Áœu?/ ÷«d?? ? ²? ? ? Ž« ¢ÈuKNÄ UÐ r¼ d?? B? X'Ëœ ÆXÝ« ÷«d?²?Ž« s¹« tÐ t?łuð ÂbŽ U?J¬ s¹« tÐ pOðU?LKṜ —uDÐ œu?? ? ?ý —u?? ? ? $ Uð X?Ý« t²HÖ Æb¹œ b½«u²½ tJ½¬d¼

åvÝËœd9 t½UÐU²5ò qOz«dÝ« rOI ÊUO½«d¹« UF'UD Ë g¼ËóÄ e$d Êu'uš © —Uý X¹d$® ±≤ u<¹d¹ ÊUÐUOš ∞µ±≠≤∞∏∏µ∞ ∫sHKÄ ∞≥≠µµ∏∂π∏π ∫sHKð ∫V²5 i¹uFð Ë ‘Ëd9 ¿ œ«“U?? ? ? V²?? ? ?$ “« Èœ«b?? ? F?𠜗«œ dE?½ —œ vÝËœd?? ? ?B t½U<ÐU²$ Æœ—«c~Ð ‘ËdB U¹ Ë i¹uFð ÷dF tÐ «— œuš ÁœUH²Ý« Ê«d¹« ÛUÇ  U¹dA½ È«dÐ XÝ«uš—œ ¿ tÐ ¨œuš vðUŽu?³D uOý—¬ qOLJ?ð XNł vÝËœdB t½U<ÐU²$ “« q?³? ? ? ? J Ê«—Ëœ “« t?Ç Ê«d?¹« ÛU?Ç ÊU?Г v?Ý—U?? ? ? ?B  U¹dA½ Æœ—«œ Âd³ “UO½ ʬ “« fÄ ÈUN'UÝ tÇ Ë »öI½« ∫Ábý «b¼« ÈUNJL5 s¹dš¬ ¿ vÝËœdB t½U<ÐU²$ tÐ q¹– ÈUNJL$ t²ýcÖ ÁU vÞ UNMð ∫XÝ« Ábý ¡«b¼« »U²$ bKł ≤∑ »U²$ bKł ± »U²$ bKł ≤ »U²$ bKł ± »U²$ bKł ±

È«b¼« UÐ È«b¼« UÐ È«b¼« UÐ È«b¼« UÐ È«b¼« UÐ

ÊUOAA<Ð nÝu¹ ÈUJ¬ v½U³Fý b¹Ë«œ ÈUJ¬ „ËœUV qš«— +Uš ÊUOuKE ÈUA¹ ÈUJ¬ ÊUOšuUÝ »UNý ÈUJ¬

XKFÐ ÁœuÝdB »U²$ bKł ∏ œ«bFð ÁU s¹« —œ sL{ —œ Æb¹œdÖ Ã—Uš Áœ— “« ¨ÁœUH²Ý« ÊUJ« ÂbŽ ∫œ«bFð ÎUFLł ÊuM$Uð t½U<ÐU²$ fOÝUð d³š ÂöŽ« ÂU~M¼ “«

U¹dA½ Ÿu½ ±∂∞ “« gOÐ Ë »U²$ bKł ∏π≤ ÆXÝ« Ábý ȗˬ lLł —uEM s¹bÐ ÊUГ vÝ—UB nK²<

YABOYA ∫tMO“ —œ Ubš ÁbM¼œ tz«—« X½d²M¹« ÈU¼ tJ³ý È“«b½« Á«— Ë VB½ ¿ X½d²M¹« tMO“ —œ vK$ ‘“u¬ ¿ v²½d²M¹« ÈU¼ X¹UÝ Ë »Ë  U×HV vŠ«dÞ ¿  UÞU³ð—« Ë  UŽöÞ« ‘d²!Ö t!ÝR ≠ U¹uÐU¹ qOz«dÝ« —œ ÊUO½«d¹« È« t½U¹«—

∞µ±≠≤∞∏∏µ∞ ∫sHKÄ ∞≥≠µµ∏∂π∏π ∫sHKð

—U³š« tOIÐ øb?¹—«œ d?ÞU?? ? ? <?Ð «— t½«u¹œ Ÿu?? ? ? ? ? ½ q?? ? ? ? ? ?J«ô t?? ? ? ? ? ½ dÖ« —œ «d?½¬ Áb?? ? ? ? ? ? ?ý È“UÝ“UÐ “Ëd?? ? ? ? ? ? « ÈU?¼ t½U<ð—«“Ë U?½U?? ? −? ? ? Ê«u?? ? ²? ? ? O? ? ? Ê«d¹« Ëd?? ?O½ d?¹“Ë Æœu/ Áb¼UA t??$ œu/ Âö??Ž« t?²? ýc??Ö ÁU »¬ ‰U?? ? I? ? ²?½« È«dÐ vŠdÞ t?Ð t?? ? ?šd?? ? ?$ b?? ? ?Ý “« Ê«d¹« XÝ«d?? ł« XÝœ —œ X¹u$ q?š«œ —œ ʬ b?? ? ? ? ¬—œ U?Ð Uð vK¦? Æb½“U?!Ð b?Ý —uA$ t?? ? ? ½«u?? ? ?¹œ d?? ? ? ¹“Ë s?? ? ?¹« t$ “« «— t?? ? ? L? ? ? I?' œ—«œ XÝËœ bM$ ÊU?? ł ‘u½ d??Ý XAÄ UÐUÐ s?¹« tÐ X!??O½ v!??$ Ë ¨X¹u??$ ÈU??−Ð t??$ b¹u~Ð oÞUM tÐ «— »¬ 5L¼ öFB Ë ÊU?? ? ? ? ?N? ? ? ? ? H? ? ? ? ? V« »¬ vÐ qI²M ÊU²?!OÝ Ë ÊUÝ«dš ÆÊU²³KÞ È“UÝ bÝ ¨s$ ≠≠≠≠≠≠≠¿≠≠≠≠≠≠≠ ∫b?½« t?? ? ? ²? ? ? ? H? ? ? ?Ö .b?? ? ? ?J “« Âœd?? ? v?$e?? ? OÇ býU³½Uð¢ ôU?? ? Š Æ¢U?¼e?? ? OÇ bM¹u~½ v²??JË v'Ë ¨êO¼ t??$ Âœd Õö?? ? ?D? ? ?V« t?? ? ?Ð È« tMUš Ë œËd??O? d?³M? XAÄ d³¼— œU?? !? ? B UÐ Á“—U?? ³? ? ÂËe' “« Ë ÈœU??B?²? J« œU?!? B Ë v'U s<?? ?Ý »ö?? ?I?½« ÈU¼ XB¬ s¹« U?? ? L? ? ²? ? ?Š fÄ ¨b½«dO e?? ? ? ? ? ? O?Ç t??Ç t?Ð «— v$eOÇ Æøœu/ dO³Fð Ê«u²O ≠≠≠≠≠≠≠¿≠≠≠≠≠≠≠ ‰U?Ý Áœe?O?Ý Áœ“«Ëœ “« fÄ ÈËd?? ?O?½ qO?JA?ð ÊU?? ?“ “« q?U?? ? ? ý® v?U?E²?½« jK²< Ë t?? ? ? ? ²? ? ? ? ? O? ? ? ? ?L? ? ? ? ?$ ¨fOKÄ ‰ö?? ? ? ?×?½« t?? ? ? ?$ ©v—«b½«˛ ‰U?? ? ?³½b?Ð e?? ? O?½ «— Á«— fOKÄ t?? ?²? ? ýc?? ?Ö t?? ?²? ? H¼ ¨Xý«œ È—u?? ? ? N? ? ? ? L? ? ? ?ł Êu¹e¹uKð d?? ? ?³? ? ? ?š Âö?? ? ?Ž« U?Ð vöÝ« 5?Ð U?? ? ? BœU?? ? ? B?ð g¹«eB«

20

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


—U?B?²?šUÐ vÝ—U?> Áœd?²??Ö U?OÐœ« Ê«b¹ËUł s¹“Ë t¹d?A?½ ÊU?ÖbM½«u?4Ð «— d??O?³? ÈU½ôu Æ+UÝUMAÐ œUONý dOÄ s¹« t½«—uł —u?AM0 ÂU²š sŠ È«dÐ Èd?~½ ·—˛ U?Ð t½u?~Ç t?? ? b?¹d~?MÐ bMœdš ÊUA¹Uł d?Ý «— s¹œ Ê«—«b½Uœ Ë ÊUA¹b½« Z ∫b¹UdHO Ë b½UAMO b½b¹Ëœ t³F VKÞ —œ dÐ t UN½¬ b½bOÝ— œuBI0 dô« X³=UŽ ÊuÇ «— «bš bMMOÐ t t½Uš ʬ —œ bM²>— b½b¹b½ Ë «— «bš bM²−Ð —UOÐ nOKJð dÝ “« b½bý t½Uš nJ²F ÊuÇ b½bOMý t½Uš ʬ “« r¼ vz«b ÁUÖU½ @MÝ Ë qÖ bO²ÝdÄ tÇ ÊU²ÝdÄ t½Uš ÈU b½bO³KÞ ÊUUÄ t bO²ÝdÄ t½Uš ʬ ΩΩ¿ΩΩ œUÐ Ê«bMš ÊU²³? Ë œUý ÊU²?œ t²ÝuOÄ vLO¼«dЫ Êu¹UL¼ ”bMN

±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ

ÊUA¹Ë—œ ÁUý tOIÐ

b½uOÄ tOIÐ

ÈU½ôu?? Ë b¹«œe?Ð «— b½« t??²? šu??¬ Ê«d~¹bÐ Ë œËd?O Ëd?> Užu?ž Ë —uý —œ Áb?ý ÊuÖdÖœ rÞö?²? ÈU¹—œ “« œ—«œ ÊË—œ —œ t? «— t⽬ Ë œe¹d?? O? ? ÊËd??OÐ —U?Ð d??N? ?Ö ‘« t?? ²? H? ?ý¬ Ë d¼ t?? bM?¹d??>P??O? «— gÝU??? Š« dÄ ÈUN?ež @M¼d??> È«dÐ X?O½«d?JOÐ ËdŁ ÊUA«b gðU?¹uM¦?? t?? >U?? H? —œ Ë ÊU?½UГ vÝ—U?? > U „—œ  c? Ë vM¹d??O?ý t? XÝU??NðU?³½ Ë  uð ∫bMJO gJAOÄ ÁbM½«u4Ð r¼ UÐ «— ÊUOÐ uý „UÄ d³Jð “« œeOš d³ “« rAš tKLł uý „Uš d³Jð vÐ Ë— °d³ v¼«u4½ dÖ s Ë U Ë d³“ eł œeO4½dÐ eÖd¼ rAš uý „ö>« dÐ Ë—¬ d¹“ ÊUÐœd½ ÊuÇ «— Ëœ d¼ ¿¿¿ ÁU?? AM¼U?? ý Ê«u?? ²? ?O/ ÁU?ðu?? —U?? ²? ýu?½ s¹« —œ r?²? ? ??½«œ “ô ¨œd?? ? v?>d?? ? F? ? ? «d½UA¹Ë—œ t?? ?A? ? ?O? ? L?¼ œd?? ? ¯—eРʬ v?zU?? ?ÝU?Mý È«dÐ

ør?U³½œ vzUO v²ŽUÝ tÇ ≠ v v?ýu?? ?Ö Èuð ‘« t?? ?N? ?I? ? N? ? = È«b ∫b¹u~O ‚uý UÐ ¨bâOÄ XA¼ XŽU?Ý ¨»u??š d?²?šœ r²Ð«d?š ≠ ”U?? ? ? ? ? ³?? Æ.¬ v? r?¼ d?? ? ? ? ? Ý U?Ð ¨.¬ v Æ‘uáÐ «— bOHÝ Ær²¹« v U?$UL¼ ¨Â—«c~O «— výuÖ r¼«uš v/ Ær¼bO tOJð —«u¹œ tÐ «— ÂdÝ ÆXA?? ÖdÐ «dÇ Ë X?>— «dÇ rÝd?? áÐ Ë« “« b½u?OÄ d?F?ý œU¹ Ë rMJO? „UÄ «— .UNJý« ∫rMJO te“ V? d¹“ Ë r²>UO vLO9 XOÖ—eÐ Xýœ t s VK= “« dN ÈUNžUÐ 7¹“ È«dÐ v²ýœ È« t½«œËUł v²ÝËœ ÁUOÖ pM¹« Æ»U²>¬ g4Ð Ê«uð —u½“ bAJO dÝ «— ÁUOÖ s¹« s œuý —Ë—UÐ Uð uð ÈUN²Ýœ v²ÝËœ ÁUOÖ UÐ r¼ Æ+eO b½uOÄ

¥ ≥

≤ ± ± ≤ ≥ ¥ µ ∂ ∑ ∏ π ±∞ ±±

lÞUI²# ULK ‰Ëbł

∫vI« Ê“ v?U?? Ž ÈU??N? ?U??I? “« v?J¹ vÝd?? dÐ t??O?Jð UÐ ≠± v? XÝœ ê?0 ÊU½“ ≠≤ Æœd?Ð uK?−Ð v?b?? ? = «— v½«d¹« Áb??¬ «u??= Ád??A?>« ≠≥ Âd??Š q¼« ÈU?MJÝ q×≠b½bMÐ qO ·ö?š «— v ≠XÝ«cž v?MýUÇ vŽu½ t ÁuO Ë jЗ ·d?? Š ≠ Êœd?? —u??³? ?−? È—UJ?Ð Ë« ÈU??{— Ë Ë u/ ≠ !— Ë œ—œ ≠ X?ý«œ g²?? ÝËœ b?¹UÐ ≠¥ nDŽ ≠∂ «—«u?? Ö ≠ V?C? ?ž Ë rA?? š ÈË— “« ÁU?~½ ≠µ v=dð ≠Êœ—ˬ XÝb?Ð Ë Êœd?? q?U??Š ≠∑ 7?š«b½« t¹d~Ð r¼ ≠ ‘«œUÄ Ë t??O?DŽ ≠∏ 7ý«b½ X?ö??Ž ≠ ÁbM¼œ—u½ vJ¹ ≠ v½U?œuš n¹œ— ≠π XŽU?Ý r¼ Ë œ—«œ v²A U?« b½d?O~O ‘u?š ÈË— UÐ ≠ t?O½U?šœ ôu?B×? “« vŽu?½ ≠±∞ bM¼b?? O?/ fÄ v¼U?? Ö r?¼ «u?? Žœ Ë p²?? UÐ È«—«œ t?? v½U?L? ݬ œu?łu?? ≠ h=— fK−?? Ë v¼U Áb¹œ U?? ?« X?ÝU?? ³?¹“ —U?? ?O? ? Ð  —u?? ? Ë uJ?O½  dOÝ ÆœuAO Áœ—uš ʬ t²4Ä Ë ÂUš t dDF ÈUN¹e³Ý “« ≠ bAO ‘Ëd> Ë b¹dš t½Uš UÐ .b= —œ ≠±± œuAO/ ∫ÈœuLŽ ≠ b¼bO? r¼ ¯—eÐ vMF? ≠≥ e³Ý t?AO?L¼ ÊU²?š—œ “« ≠ b½uOÄ Ë t?=öŽ ≠≤ ÁbMN?ł gð¬ Áe¹— ≠ v²M¹“ Ë v²?LO= ÈU?N~MÝ “« ≠± Èu?Ð «— tL?¼ tłuð v½UГ s?¹dO?ý Ë oK9 UÐ vœ¬ 5MÇ ≠ b?O?= vÐ Ë œ«“¬ ≠¥ “«u½ t?Uý ≠ ⁄d? r4ð Áœ—“ Ë ÃUMH?Ý« “« v«—uš ≠ ÊU?Öb?ý Áb¹d?>¬ Ë ÊU??œd? ≠∑ bM²?>U¹ Á«— r¼ U?$P?Ð Ê«u?½ t?I?³Þ ≠∂ Ëd¼«dÐ t?O? ³?ý ‚Uð« ≠ —«bÐU?F? d?ł¬ ≠µ bM?JO? VKł œuš bMMJO v½«b½“ Ád?Lš —œ «d¹Ë Êuš ≠ “Ë— VÝUM Ë Áb¹b?MÄ ≠ —UD= Ë n ≠∏ œ—«œ œułË r¼ vЬ Ë —«bKÖ pâOÄ ÁU?OÖ vŽu½ “« vJ¹ ≠±± v?uÄ t?«u?Š ≠ fu? ÈU?N¹e³?Ý “« ≠±∞ t¹Ë«“ Ë ZM ≠ ÈËd?Ö ≠ vMF “«— 5A?½ôUÐ ≠π œuý sJ>« œd? Ë aKð Uð ÆbM½eO r¼ cžU tÐ v?Ë b½dO~O r¼ ‰bÐ ≠ XÝ« ¯—eÐ »uOŽ 21

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


v U9 tM?O? “ s¹« —œ vKG??ý nK²?;? —U?A?3« t??łuð VKł UÐ Ê«b?M? d?M?¼ ÈU?J?¹b?M?Ý ÂU?½ U?Ð n?I? ? ? ? ? Ý p?¹ d?¹“ —œ «— UN½¬ È«dÐ “d? «d t?2 —uD½¬ Æb¹U/ lLł qOz«d?Ý« rOI? v½«d¹« d?? ?²? ? ?A? ? OÐ t?Çd¼ œU?? ? %« ÕdÞ s¹« “« ·b?¼ œ«œ `O?? ? {uð U

5O??Fð —œ v~M¼¬ r¼ ¨U??ł vÐ ÈU??N?²ÐU??3— l— ¨Ê«bM dM¼ Ë ÁœuÐ Ê«b?M dM?¼ œe?? L? ?²? ?Ýœ Ë Œd?½ U¹ Ë U¼ t?? U?½dÐ a¹—Uð ¨ÊU~A??O?ÄdM¼ ¨ÊU??Öb½“«u½ ¨ÊU??Öb?M½«u??š ∫ÊuÇ Èœ«d« Æœœd~O q Uý «— ÊUÖbMZ¹u½ ¨«dFý¨ÊUýUI½

UNO½b½«uš Èd³š qU× “« qI½ tÐ ÊUO½«d¹« vŽUL²ł« Ë ÈdM¼ ¨v~M¼d Uý—«eÖ tŽuL−

sýË— È« ÁbM¹¬ UÐ U¹uÄ

UÐ Èd?¹b?? Ê«dN

Ë b¹b??ł ÊU?? ÖbM½«u??š t?KL??ł “« «— U?¹u?Ä X?Ðd?? ? ? ? ž —œ f?H?½ Á“Uð œËb?Š UÐ t??2 œ«œ —«d?3 t½u/ b¹UÐ —U?? ? 2 Èd?M¼ X?O5U?? ? F? ? ? ‰UÝËœ Áœu?? ?/ —«“U?? ?Ð t?? ?½«Ë— «— È—UÐdÄ Èb½ËUA¹uš “« t2 U¹uÄ ÆXÝ« b?? ? O? ? ?L? ? Š v?¼«d?? ? L¼ Ë v2Ë“UÄ Á—«u¼U Êu¹e¹uK½ d¹b eO;³ý UÐ œd?? ? ³? ? O? ? ? Ád?? ?N?Ð ¢Ê«d¹«¢ È« Ë œU?²? « Á«— œu?š ÈU??³¹“ È«b?> 5M?Þ Ë Ê«—UÐ ÁdD3 @M¼¬ —U?2 fK$¬ ”u5 —œ UÄ p¹ Ë bzu?Ý —œ UÄ p¹ UÐ ÊuM2« r¼ Æœd³O gOÄ «— œuš Âu³5¬ s¹dðb¹bł

ÊUAš—œ È« ÁbM¹¬ Ád?? ? ? ?N?Ç “« Èd¹b?? ? ? ? Ê«dN

Ê«d¹« Êu?¹e¹uKð b?¹b??ł ÈU¼ ÈU?¼ t?? ? ? U?MA?¹U?/ t?? ? ?2 XÝ« ÈU?? C? ?Ž« Ë Ë« v¼U?J ÁUðu2 ÈU¼ t?? ? U?½dÐ “« «— g¼ËdÖ ÂU?? ? ? ? ? ł U?¹ Ë Ê«d?¹« Êu¹e¹uKð Æb¹« Áœu/ Áb¼UA ÊuM2Uð È« Á—«u¼U rł “« t??2 b??O? U?½ vMF?? ÂU9 tÐ bM d?M¼ p¹ Ê«u??²? O? «— Ê«d??N?

“« fÄ ÆX?Ý« —«œ—u?? ?šdÐ v?MO?? ?A?M5œ Ë ’U?? ?š Èd~¹“UÐ ±¥ „ö?Ä v¼U?J? t?? ? ? U?½dÐ —œ Êu?M?2« Ë« ∑π @M?ł ‰U¹dÝ Æb¹ULMO gI½ ÈUH¹«

œœd~OdÐ Ê«d¹« tÐ ÁbM¹¬ ‰UÝ s¹d¬ ‘u½ ÈU?N?LKO? t?IÐU?Ý t?A?OÄdM¼ Ë »«c?ł ÁbM½«u?š s¹d?¬ ‘u½ p¹ UÐ ‘« Èd?M¼ œ«œ—«d??3 ÊU¹UÄ U?Ð t??2 œu/ Âö??Ž« ¨vÝ—U UÐ ¨b?ýU?³O? Ë« b¹b?ł Âu?³5¬ t?Ý q Uý t?2 p¹“u? v½UáL2

XÝuOÄ qOz«dÝ« Èö$Ë lLł tÐ ‚uŁË eO³U$ lL?? ?ł tÐ v½«d¹« d?~¹œ È« t?? I? ? OKÝ UÐ Ë ‚Ë– U?Ð Ê«u?? ł p¹ ö?³?3 t?2 ‚u?ŁË e?O?³? U?2 ÆXÝu?OÄ qO?z«d?Ý« —u?A?2 Èö2Ë ÈU??Nð—ËU??A? ’u??B? ;Ð Êu??ÖU½u?Ö ôU??I? —UÐ s¹bMÇ ÁU?? ¨XÝ« Áb?? O? ?Ý— ÛU?? âÐ œU?? O? ?N? ?ý tK−?? —œ Ë« v3uIŠ e?O½ Ë ‚u?I?Š ÁbJA½«œ —«u?ýœ ÊU×?²? « Êb½«—c?Ö UÐ t²ýcÖ X5U?2Ë „—b XU¹—œ tÐ ou? t²?ý— s¹« ˛U²?Ý« Á—Ëœ vÞ Æbý qOz«dÝ« X5Ëœ vLÝ— v1b3 —UJL¼ tÐ tÐ «— dO~LAÇ XOIu s¹« œUONý t¹dA½ tF U?ł v U9 Ë ÊUA¹« v «dÖ Áœ«u½Uš ¨‚uŁË eO?³ U2 œuš Æb¹ULMO ÷dŽ p¹d³ð qOz«dÝ« —œ v½«d¹«

Uð vÖbM?½«u?š 7ý«c??Ö —UM2 “U?? ?Ð Ê«d?? ?¹« t?? ?Ð Áb?? ?M? ? ¹¬ ‰UÝ Â“ô ÆX??A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ö b¼«uš 5?? Ëœ t?? ? ? ? ? ? ? 2 XZ¹—ˬœUOÐ ÂU?M? Ð Èd?? ? ? ? ? ? ? Ý s?¹« “« Âu³5¬ qÐU??3 ‰U??³? ?I? ²? Ý« UÐ ¢ÂöÝ¢ ÊU?? ? O½«d¹« Èu?? ? Ý “« vNłuð Áb??ý ËdÐË— ÊU??N? ł dÝ«dÝ U?¹¬ XZ?? ? O?½ ÂuK?F? ? ? “uM?¼ Ë b¼«uš Èd?OŁUð s¹d¬ ‘u?½ rOLBð —œ Âu?³5¬ s¹« XOIu

øt½ U¹ Xý«œ

v½«d¹« qžUA œ—“ ¯dÐ »U²$ 5—UNÇ —UA²½« qOz«dÝ« —œ qOz«dÝ« —œ ÊUO½«d¹« qžUA vMHKð ÈUL¼«— ÈULM¼«—¢ »U²2 5 —UNÇ qžUA ©œ—“ ¯dЮvMHKð “« ¢qOz«dÝ« rOI ÊUO½«d¹« ÆbOÝ— ÛUâÐ œUONý «—UA²½« ÈuÝ »U²2 s¹« XU¹—œ tÐ Ê«bM t3öŽ «d½¬ œU?? O? N? ?ý g;Ä e?? 2«d?? “« v?J¹ tÐ Ÿu?? ł— UÐ bM½«u²O

ÆbM¹U/ XU¹—œ ÎU½U−

bFÐ t×H> —œ tOIÐ

qOz«dÝ« —œ v½«d¹« Ê«bMdM¼ ÈUJ¹bMÝ ÈU?J¹b?MÝ 5?5Ë« œU?? ? ?−¹« b?¼U?? ? ý ÈœËe?Ð U?ð œËd?? ? O? ? ? bO « «— ÕdÞ s?¹« ÆrO?? ? ýUÐ qO?z«d?? ?Ý« r?O? ? I? ? v?½«d¹« Ê«bM dM¼ —œ q³??3 ÈbMÇ U?? d??N?ý »u??³? ×? ÁbM½«u??š ©vK® “d «d —«eÖdÐ ˛«d?²¹Ë s5UÝ —œ Ë« È—U¹ tÐ t?2 Ê«bM dM¼ ‰«uO²Z Uð XÝ« ‘ö?ð —œ X;??Ý ÊuM2« r?¼ Ë œu/ Âö??Ž« œuÐ Ábý 22

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


»u³× Áb‡M½«uš ¢bO«¢ È« Á—«u¼U ÈUN½u¹e¹uKð

°°°ÊUA½ Ëœ Ë dOð p¹ UÐ

œuš ÈU¼ vNÖ¬ ÛUÇ UÐ bO½«u²O “Ëd « “« X¹UÝ —œ «d½¬ 7 ¨œUONý t¹dA½ —œ ÊUO½«d¹« ÂuLŽ ÷dF0 eO½ œUONý X½d²M¹« ÆbO¼œ —«d3 ÊUNł dÝ«dÝ —œ @@@

XÐUŁ Ë v1b3 ÊUÖbM¼œ vNÖ¬ È«dÐ Áó¹Ë j¹«dý

∞≥≠µµ∏∂π∏π ∫sHKð ∞µ∏≠≥∂≥¥π± ¨∞µ±≠≤∞∏∏µ∞ ∫sHKÄ ˘„Á

˘„Á

È¯‰‡ ‰Â‡ v½Ëd¼« «ËU½ X½d²M¹« X¹UÝ

—œ «d‡‡‡‡JÐ «d‡‡‡Oš« «— b‡‡O « ÊU‡‡‡‡‡‡Ð“ vÝ—U ÈUN½u¹e¹uKð Áb¼UA ¨UJ¹d ¬ “« È« Á—«u¼U

ÈUN²Ý«uš—œ vÄ —œÆrOzU/ v

Ê«d‡‡‡¹« Êu¹e¹uKð ÊUÖbMMOÐ b²2 ÊU‡Nł —«dÝ “«©dO;³ý bOLŠ® Ëœ¨b‡O « ÈUN~M¼¬ g;Ä È«dÐ UÐ Â√uð vMH?Kð t?³?ŠU?B? p¹ Êu¹e¹uKð s¹« d¹b?? q³?3 t²H¼ vÞ —œ t2 œ«œ ÂU?$« Áb½“ —uDÐ «— bO? « ÈU¼ @M¼U/ g;Ä ÈU¼ sHK?ð jš ÈË— dÐ b?O? « Ê«—«b??dÞ ÈU?NMH?Kð Ãu? ʬ ÆbA½ lD3 È« tE( u¹œu²Ý« t?? ? U½d?Ð —œ ©ÈUÐU?𬮠ʫd¹« v?K Êu¹e?¹uK?ð b?? ? FÐ “Ë— bMÇ Ë œu/ g;Ä «— bO « UÐ V5Uł t³ŠUB p¹ vFO— “ËdNý q³3 Èb?½« Ë ‰UZJ¹ œËb?Š tÐ ◊uÐd t?³ŠUB? s¹« tJ½¬ UÐ ÆœuÐ —«œ—u?? šd?Ð È—U?? O? ?ZÐ vÖ“Uð “« U?? È«d?Ð v5Ë ¨œuÐ «dJÐ t²?ýcÖ ÈU¼ t²?H¼ “« eO½ ”—UÄ Êu¹e¹uKð 5MâL¼ Æb¹ULMO g;Ä «— bO « nK²; ÈUN~M¼¬ Êu¹e¹uK?ð «b?2 b?O? « b¹b?ł Âu?³?5¬ —U?A?²½« U?Ð b¹œ b¹UÐ ‰UŠ “« «— X³??ÝU?M s¹« tÐ t?? ³? ŠU??B? 55Ë« È«d?Ð XÐU??3— œuÖ ÆœuЗ b¼«uš Ê«d~¹œ

‰ÚÙ‰·

Á—UÐËœ uJÝ Ë ‘uÖuÖ b¹bł tOŽöÞ« p¹ —œ ‘uÖuÖ Ëœ È«dł« “« fÄ t2 œu/ ÂöŽ« “«® œu‡‡š Áb‡½U v3UÐ  dZM2 ©dOš« ‰UZJ¹ ÈU¼ t U½dÐ ÈdÝ —œ Èdš¬ Ë v½bOÝ —œ vJ¹ t2 tKZKÝ t2 ÈdNý vMF¹ u²½—uð U$¬ “« «— œuš dOš« ÈU¼ t U½dÐ X‡Ýœ  uJÝ tÐ “UÐ œu/ “Už¬ t2 v½U “ Uð œuš t?²H~Ð Ë® v uKF U½  b Uð Ë œ“ b¼«uš Ëd?? ? Âœ p?¹“u?? ? ÈU¼ t?? ? U½d?Ð È«d?? ?ł« “« ©b¼«u?? ? ;Ð «bš q¦ tÐ U¹uÖ ‘uÖu?Ö t2 bMJO X¹UJŠ ÈË«— ÆXZÐ b¼«uš ‘Ë— s¹« UÐ b¼«u;O Ë Áœu/ Ë— —u;Ð tAOL¼ —u;Ð r2 v1b3 —œ t??²? H?¼ d¼ t??2 vZ?K$¬ ”u5 ÊU??ÖbM?½«u??š Áœ— “« «— œu??š ÂU½ Æ°b¹U/ —Ëœ ¨bM¹ULMO «dł« t U½dÐ v½«d¹« ÈU¼ Á—UÐU2

http://www.nava-aharoni.com

˙¢ÏÙ

˘„Á

∫˙ÂÚÙÂ‰Ï ÔÂÙÏË

∞µ≤≠¥µ∑µ∞µ

˘„Á

ÊU9—UĬ Ë t½Uš È“d~½— —U2 tFÞUI jÝuð v½«d¹« »d−

X3Ë ŸdÝ« —œ Áó¹Ë ÈUN²LO3 UÐ Ë ∞≥≠∂µ±µ∞±± ∫sHKð

—œ f?¹—b?ð È«dÐ v?5U?? ? ? ? tM?¹e?¼ p?L? ? ? ?2 q?O?z«d?? ? ? Ý« rOI

“ô U?−M?¹« —œ Æb¹œd?Ö «b¼« —u?A? 2 v5U?Ž ÈUN¼U~ý“u ¬ U½b?? Ž +U??š —U?? 2d??Ý d¹c?ÄU½ v~²?? Z? š U?? L? Š“ “« XÝ« d¹bIð rÝ«d s¹« t‡‡5UÝ tL¼ Èe¹— t‡‡ U½dÐ —œ qzu½ULŽ Æb¹¬ qLFÐ

v½«d¹« ÊU¹u−A½«œ tÐ v?U tM¹e¼ pL$ È«b¼« È«—u?ý È—UJL¼ UÐ Ë ÊU?O½«d¹« Èe?2d? ÊU “U?Ý Èu?Ý “« —œ vL??Ý«d?? vÞ e??O?½ ‰U??Z? « ¨b??N? A? ÊU¹œu??N¹ Èe2d

—U?? ³ð v?½«d¹« Ë v½«d?¹« ÊU¹u?? −? ?A½«œ “« Èœ«b?? F?ð tÐ Êu5uš 23

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


«dÝ ÁbMš t?ONð l3u? —œ b½œuÐ Áœ«œ Á“U?ł« Ë« tÐ Ë œuÐ t²?— œËu?O5U¼ tÐ Ë“—¬ Ë bO? « —«e¼ UÐ v½«uł bý tłu² Ê«uł ¨È—«œd³LKO sL{ —œ “ËdJ¹ ÆbýUÐ U¼d~A5 v¼UOÝ Ëeł rKO p¹ ‰U?×?ýuš vK?Oš b? ¬ gOÄ s¹« “« Ë Áb?ý Ád?O?š Ë« tÐ X;?Ý rKO? ‰Ë« ÈU³¹“ Á—U?²?Ý t2 —œ Ë X— gÝU?³?5 Êœd?2 ÷u?Ž È«dÐ Ê«u?ł ¨b?O? Ý— ÊU¹U?áÐ È—«œd?³?LK?O? v²?3Ë Æbý ∫b ¬ Ë« ⁄«dZÐ rKO Á—U²Ý ’uB; Âb;²Z l3u 5L¼ Æ°.dÐ UOÐ s Á«dL¼ ÆtMO³Ð Ë— u𠜫u;O Âu½Uš ≠ ∫XHÖ Ë« tÐ Âb;²Z ¨X— ·ËdF Á—U²Ý Èö¹Ë tÐ bO « Ë ÈœUý “« XZ Ê«uł ÆvAÐ ÊË« ‚Uð« qš«œ v½u²O ¨œ“ @½“ Âu½Uš v²3Ë ≠ tL?O½ ¨b ¬—œ «bB?Ð @½“ t2 bFÐ t?IO3œ bMÇ ¨œd?2 eO9 «— œu?š ÈUÄ«dÝ ¨X3œ UÐ Ê«uł tâÐ d?ZÄ tJKÐ Æœu?³½ UNMð U³?¹“ Á—U²Ý t½U?HÝU?² v5Ë Æb?ý U³¹“ Á—U?²Ý ‚Uð« œ—«Ë tM¼dÐ ∫œd2 tâÐ dZÄ tÐ Ë— “UMÞ Á—U²Ý X3u½¬ ¨œuÐ ‚Uð« —œ r¼ vJÇu2 Ë sð tÇ s2 U~?O½ ÆÆÆt?²?ý“ —b?IÇ 5³Ð ÆÆÆs2 U~O?½ Ë— t¼U?3¬ s¹« »u?š ¨Âd?ZÄ ≠ r¼ uð t?Ö« ôU?Š ¨Vš —U?O?ZÐ ¨t?−?2 ‘U?¼UÄ —b?IÇ 5³Ð ÆÁ—«œ Èd?žô Ë Á—«u?I?OÐ ÊbÐ Æ°°°U¼bý v¼«uš ÊË« Y XÝ—œ È—u;½ Vðd Ë— «cž ≠≠≠≠≠≠≠≠ ¿¿ ≠≠≠≠≠≠ Uð ”UMA½«Ë— gOÄ œU²Ýd «dð X½“ ÈœdJO —UL3 fÐ “« ÂbOMý ¨U3¬ d³2« ≠ øtMJÐ t'UF uð —UL3 ÷d

ÆÂdO/ —UL3 ”— dOð t2 t¼U tÝ t~¹œ ôUŠ ¨œd2 « t'UF «bł Ád²2œ ¨—œ«dÐ Á—¬ ≠ øœd2 —UJOÇ »uš ¨tK5« „—UÐ ≠ t2 t u9 ÁU tÝ ôUŠ ¨XdÖ X¹e¹Ë oŠ Ê«uMFÐ r²ý«œ ‰uÄ vÇd¼ ¨vâO¼ ≠ Æ—«b½ ◊UZÐ —œ Á¬

Ë œd?? ? 2 Ád?? ? Ö «— œu?? ? š XA?? ? Èd²A

œU¹d?? ? Ë b?? OÐu?? 2 e?? ?O? ? ÈË— „UMLAš ÆÆÆÊuÝ—UÖ v¼ ≠ ∫bOA2 d?{UŠ Ë« qÐU?I —œ XŽd?ZÐ ÊuÝ—UÖ øœuÐ vA¹U d ¨ÊUÐd3 tKÐ ≠ ∫bý Êu?š t?ÝU2 Ëœ g?½UL?AÇ t?2 Èd²A

∫b¹dž œuÐ Ábý s Ûu?Ý qš«œ Æs2 U~O½ ¨oL?Š« ≠ ÆbMJO UMý Á—«œ f~ t¹ ·d?? ? ? ? ? ? ? Š s?¹« Êb?? ? ? ? ? ? ? O?M? A?Ð ÊuÝ—UÖ U?Ð Ë œd?? ? 2 kH?? ? Š «— œu?? ? š ÈœdZ½uš ∫XHÖ ÈbM;³5 U?M?ý t?? ? ? ? Ö« ¨ÊuÐd?? ? ? ? 3 V?š ÆÆÆÁË« ≠ ÆtAO ‚dž vJ½ËuOŠ ¨bMJ½ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ t?? ? ? 2 œu?Ð d?? ? ? H? ? ? ? Ý —œ +U?? ? ? š „uK

g?N?Ð ÊU?? ? ? š v?K?FÇu?? ? ? ?3 ‘dZL¼ «d??B? ²? ?;? —œU?? ≠ ∫œ“ ·«d~K𠨫œd?? ? f?Ä r²?? ? š fK?−? ? ¨—ULOÐ Æ°X2dŠ «—u

°U¼b½uš¬ tÐ p5u~½« XÝ« 5?³? ? ? s¹œ ÊU?? ? ²? ? ? ö?? ? Ý« dÖ« XÝ« 5?MÇ V¼c?? Ë È—«bM¹œ dÖ« XÝ« s¹œ ÈU?MF?? —Ëdð Ë q?²? 3 dÖ« X?Ý« 5? “ d?¹“ v?~?K?L? ? ? ? ? ?ł ÊUJ

¿¿¿

U³Ž Ë 7ý«cÖ dZÐ t ULŽ dÖ« X öŽ ÊbO½U³Mł rJý Ë ÊbOýuÄ X2dý Á“Uł« U tÐ t2 .dJA² Ê«d¹« v öÝ« È—u?NLł “« vKOš UN½UG« U ≠ XJK2 —œ r?¼ È“Ë— t?2 .—«Ëb?O? « Æb?ý Áœ«œ ÊUð—u??N?L? ł fOz— »U?;? ²½« —œ vM¹œ È—ôU?? Ý Âœd?? Ë v ö??Ý« vÝ«dJ? œ 5MÇ p¹ ¨ÊU??²? ?Z½U??G? « ¨ÊU œuš U t?Ð X5Ëœ fáÝ Ë rOM2 X2d?ý —uDMOL¼ rO½«u?²Ð r¼ U$¬ —œ Uð b?¹UOÐ œułuÐ Æb¼bÐ »U³2uKÇ

ULý ÊU1« t½UA½ Ë v²ÝdÄ«bš ÊU³Mł —UM s¹« dÐUMÐ fÄ ¨býU³O

Æœ—«œ ÈdðdÐ ULý tL¼ dÐ ÊUNH>« ·dý v5«

24

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ


∫v²öÝ ÈUNÝ—œ

Ê«ËdOýu½« Ë dNLł—–uÐ X¹UJŠ

øœuAO uÐ bÐ ÊU¼œ «dÇ

bM²ZÐ dNLł—–uÐ dÐ v²L?Nð 5{dG Ë Ê«œuZŠ t2 b½« Áœ—ˬ Ë bý d?OOG²? Ê«ËdOýu½« Æb½œ«œ ÁuKł szU?š «— Ë« ÁUý dE½ tÐ Ë d? « Ë œu/ f³Š p¹—Uð Ë @Mð v?K× —œ Ë b?O½«œdÖ b?OI? «— Ë« “Ë— d¼ Uð œu/ —dI? Ë b½bO½UýuÄ rO;?{ vLOKÖ «— Ë« Uð œu d tÐ »¬ vMO?F —«b?I UÐ Áœu?ÝU½ p/ tJð p¹ Ë uł ÊU?½ ’d3 Ëœ Xý«b½ oŠ v?Z?2 œuÐ Áb??ý 5F?? t?2 —«b??I? s?¹« “« Ë bM¼bÐ Ë« s¹« “« nK;ð X?N?ł X;?Ý vð«“U?−? Ë b¼bÐ Ë« tРʬ “« d²AOÐ d?N? L?ł—–uÐ tÇd¼ U?ð œd?á?Ý Êö?2u?? tÐ e?O½ Ë œu?/ 5F? l{Ë ¨b½U0 X5U?Š Ê«bÐ ÁU? bMÇ d?NL?ł—–uÐ ÆbM¼œ d?³?š Ë« tÐ b¹uÖ Ë »«d?D?{« t?½u~?â? ? ? ? ?O?¼ l?{Ë s?¹« “« Ë œe½ ·d?? ? ? ? Š È« tLK2 —œ Ê«Ëd?O?ýu½« Æb??O?³KD½ Èœ«b? « f2 êO?¼ “« Ë œu?LM½ v²¹UJý ¨b¹U/ v²¹UJý ¨b½“ vd?Š Ë« Uð bOA?2 —UE²½« tÇd¼ b s¹« œe½ tÐ U𠜫œ Á“U?ł« «— Ë« ÊU?²?ÝËœ “« vŽU?L?ł fÄ Æb?A½ Èd³š fÄ ÆbMÝd?áÐ «— gðU?łU?O?²?Š« Ë b?M¹u?Ö vM;?Ý Ë« tÐ Ë b½Ë— Ë« s¹« —œ «— uð bM²?H?Ö ¨bM²?— Ë« œe½ tÐ ÊU?²?ÝËœ ’«u?š “« tH¹UÞ ¨È—U?²d?Ö t?³KÐ s¹« tÐ t?2 XÝ« vðb? Ë rOMOÐ v X5c?  bý vł«e l{Ë ‰UŠ s¹« UÐ Æ»u?š ÊUJ t½ È—«œ q U2 È«cž t½ t½u~?â? O¼ uð —œ Ë XÝ« q? U??2 uð X×??> ¨Áœu??LM?½ vðËU??Hð uð Uð œuÐ f2 d¼ uð ÈU?ł tÐ ÆœuA?O/ Áb¼UA? nF{ Ë v½UA¹dÄ ÆœuÐ  u*« V?¹d??3 i¹d?? ‰U??(« U¹ Ë œu?Ð t??²? ?— 5Ð “« U¹ ‰U×Ð gý “« ʬ ◊uK;? t?2 « t?²?šU?Ý vzË—«œ s XH?Ö dNLł—–uÐ —«d?3d?Ð s ‰U?Š ʬ  u?3 t?Ð rMJO? ‰ËU?Mð “Ë— d¼ Ë XÝ« eOÇ Ê¬  U?H? > Uð bM²?Ý«u??š d?N?L? ł—–uÐ “« XŽU?L? ł ʬ Æb½U? v

d??N? L? ł—–uÐ ÆbM?M2 d¹d??Ið ʬ “« t??;? Z½ Uð b?¹u~Ð «— e??ł gý ∫“« XÝ« —U³Ž eł gý ʬ XHÖ ‰UF² È«bš dÐ q2uð œUL²Ž« ‰Ë« f2 ʬ d?OO?Gð t2 Áœu? d —d?I «b?š tÇ Ê¬ tÐ ÊœuÐ v{«— ÂËœ Æb½Ë«bš eł œ«œ b½«u²½ Æʬ dÐ Êœd2 dJý Ë  öJA dÐ Êœd2 d³> ÂuÝ “« t?2 bM2 tÇ b¹U?LM½ dJý Ë d?³?> —U?²d?Ö h;?ý d?Ö« —UNÇ ÆbýUÐ d²NÐ d³> Ë XZ¼ r¼ ʬ “« dðôUÐ vzöÐ d¼ “« t2 b½«bÐ Ë b¹U/ dJ r−MÄ Æb¹¬ —U²dÖ öРʬ “« dðbÐ tÐ t2 bMJ½ “« Ë b¹U?LM½ t¹Ë— p¹ tÐ Á«— Ë b½U/ —«d3 p¹ tÐ ÊU? “ tJ½¬ rAý ÊU “ Ë b¹¬ b¹bÄ ÈbMKÐ v²ZÄ d¼ fÄ “« Ë v²ZÄ ÈbMKÐ d¼ fÄ ÆœdOÖ Êb¹“Ë Õd rOZ½ ÊU “ Uð ÁU??ý b½œu/ qI½ Ê«Ëd??O?ýu?½« œe½ ÊUM;??Ý Ê¬ XŽU?L? ł ʬ ÊuÇ ÆœËe« Ë« tł—œ Ë  eŽ dÐ Ë œu/ Ë« ’öš« tÐ d «

XŠ—U½ “« vJ¹ ÊU¼œ ÈuÐ ÈbÐ U¼ v²Š«—U½ Ë U¼ VOŽ s¹dð ÁbMM2 ÊU?Z½« œu??š tJOzU?$¬ “« t?½U?H?ÝU?²? ÆXÝU?N? œ¬ “« v?C?FÐ —œ bM²?Z?O?½ d?{U?Š e?O½ Ê«d~¹œ Ë œu?A?O?/ g½U¼œ bÐ ÈuÐ tłu²

ÊU?O5UÝ h;?ý XZMJ2 «c5 bM¼œ d?2cð ÊUZ½« tÐ «— VO?Ž s¹« d?? ?2cð Ë« t?Ð «— t?? ²?J½ s?¹« vZ?? ?2 Ë b¼bÐ b?Ð ÈuÐ g?½U¼œ “«—œ p¹ È«—«œ dÖ« t2 XZO½ bÐ ÆœuA½ t?łu² eO½ ‘œuš Ë b¼b½ U?L? AÐ Ë« t?2 b?O½«b??O? Ë b?O? ²?Z¼ X³??×? UÐ Ë vL?O? L?> XÝËœ bÐ ÈuÐ ÊU?? ²½U¼œ U¹¬ t?? 2 b??OM?2 ‰«u??¾? Ý Ë« “« b¹u?? Ö v/ ⁄Ë—œ d?H½ Ëœ vJ¹ “« «— ‰«u?¾?Ý s¹« v²?Š b?OM2 vF?Ý Ë øt½ U¹ b¼bO

bO²ZO½ —UÇœ v²Š«—U½ s¹« t?Ð t2 b¹uý s¾LD UF3«Ë Uð bOMJРʬ È«dÐ Ê«u²?O ÈœU¹“ qKŽ b¼bÐ bÐ ÈuÐ U?Lý ÊU¼œ d?Ö« U « Ë Á“u5 Â—Ë ¨U¼ t?¦5 Â—Ë “« bMð—U?³?Ž UN½¬ s?¹d²?L?N? t2 œd?2 d2– ÁU~²?Ýœ ÈU¼ È—UL?OÐ ¨Èu¹— ÈUN¹—U?LOÐ ¨U?N½«b½œ œUZ? ¨U¼ ¨Èb??³? 2 ôö??²? š« ¨«d?H? > t??Z? O? 2 ÈU¼ È—U??L? OÐ ¨tL{U¼ Ë vMOÐ s e? Â—Ë ¨X¹“uMO?Ý bM½U? vzU?N¹—U?L?OÐ Ë ¨XÝu³¹ ÆÂuÝ Â—u² Á“u5 ÆXÝ« Êbý ·cŠ qÐU3 v½Uݬ tÐ qKŽ s¹« “« vCFÐ ‰UŠdNÐ «— œu?š ÈU¼ t¦5 Ë Ê«b½œ ¨ÊU?¼œ ¨tZKł p¹ —œ b?O½«u?²O? ö¦

pýe?Ä pO?Ð t?? ?F? ? ?ł«d?? ? UÐ U?¹ b?? ?O?¼bÐ ÊU?? ? A½ p?ýe?? ?á?½«b½œ tÐ ¨vM?OÐ t?? ?ZKł p?¹ —œ ¨vMO?Ð Ë oK?Š ÈU?? N¹—U?? ?L? ? OÐ hB;²

ÆbOM2 tM¹UF «— œuš ÈU¼ ”uMOÝ Ë qIŠ U¹ v¼U??O? Ö ÈU¼«c??ž vC?F?Ð Êœ—u?š UÐ b??O½«u??²? O? e??O½ ÊUðœuš Ë œu?? š vz«c?? ž .˛— “« v¼U?? O? Ö ÈU¼«c?? ž ·c?? Š UÐ ¨fJKFÐ ÊU??²½U¼œ Èœ—«u?? tÇ —œ b??OMO??³Ð v?½«u??O? Š ÈU¼«c??ž “« ÁœUH²Ý« Æb¼bO uÐ d²AOÐ œu?łu ÈU¼ »Ëd?JO “« vC?FÐ t?2 XZM¹« XÝ« rKZ? t⽬ Èö?Ðô t?? ? ?2 v?z«c?? ? ?ž œ«u?‡‡? ÈU?¼ t½«œ Ë «—– ÈË— ÊU?¼œ —œ d?Ö« Ë œu?A?O? U??N½¬ d?O?L?;ð YŽUÐ Ë Áœd?2 dŁ« b?½U?L?O? U¼ Ê«b½œ ÊU¼œ bÐ ÈuÐ ¨œdÐ 5Ð “« «— U¼ »ËdJO s¹« È« tKOÝuÐ Ê«u²Ð e?O½ œuA?O œU?−¹« U¼ »ËdJO? s¹« XO5U?F Ë d?OL?;ð dŁ« dÐ t2 Æœœd~O q¹«“ XÝ« Èœ«u? “« ÁœU?H²?Ý« »ËdJO? s¹« 7A?2 ÈU?N¼«— “« vJ¹ U¼ t½U??šË—«œ —œ ö?? ¦? ÆbM2 œU??−¹« Á“U?ð Êó??O? Z? 2« ÊU¼œ —œ t2 œU??−?¹« dŁ« dÐ tK?>U??öÐ œu?? ý Áb¹u??ł v?²? 3Ë t?? 2 XZ¼ v>d3 Ë t?²A?2 «— d?C ÈU?NÐËdJO? ÊU¼œ —œ Êó?OZ?2« ÈœU¹“ —«bI

ÊU¼œ Èu?ý Ë XZ?ý —UÐ bM?Ç Æœd?³?O? 5Ð “« «— ÊU¼œ bÐ ÈuÐ Æœ—«œ vÐuš dŁ« eO½ “Ë— —œ nK²; ÈU¼ Ê«b½œ dOLš UÐ

U¼—uÝUM¹«œ —œ eG s¹d²JÇu$

∫bO²O½«bO U¹¬ ¨Ê—b dÄuÝ Xłu³Lł p¹ ÈUN5UÐ ‰uÞ 5²Z;½ —œ ULOÄ«u¼ 5Žd²; ªX¹«—¢ Ê«—œ«dÐ t2 v²UZ “« Æ°XÝ« d²AOÐ ¨b½œuLOÄ œuš “«ËdÄ

—u?? ?> tÐ g?OÄ ‰U?? ?Ý Êu?? ?OKO?? ? ±µ∞ œËb?? ?Š t?? ?2 ”Ë—UÝu~²Ý« @M?O? ? d¹«Ë Ë Uðu?¹ Ë U?? U¼ö?? 2Ë« Ë Ëœ«d?K2 ÊuÇ v?ðôU¹« —œ Áœd²ZÖ ËœdÖ p¹ Á“«b½« tÐ ÈeG ¨‰uÞ d²? π UÐ ¨bAO XU¹ ©UJ¹d ¬ —œ® sð ±Ø∑µ —u½U??ł s¹« Ê“Ë Æœd??2 v/ “ËU??& Âd??Ö ∑± “« t??2 Xý«œ v ÊbÐ Ê“Ë b?? >—œ ∞Ø∞∞¥ ‰œU??F? e??G? Ê“Ë VOðd?ð s¹bÐË œuÐ ÊU?? Z½« —œ Ë b?? >—œ ∞Ø∑¥ dЫdÐ q?O? —œ r3— s?¹« tJ½¬ ‰U?? Š býUÐ ÆXÝ« ÊbÐ Ê“Ë b>—œ ±Ø∏∏ ‰œUF

25

http://www.shahyad.cjb.net œUONý t¹dA½ X½d²M¹« X¹UÝ

shahyad - no. 69  

نشریه شهیاد شماره 69 עיתון שהיאד - גליון 69

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you