Page 1


t?Ð «— ‘œu?? ? ? ?š ‰Ë« œu?Ð tK?O? ? ? ? ÝË d¼ Á—Uý« —Ëœ “« d?Ö« Æb½UÝdÐ hA½¬ fH½ XIË Ê¬ XAO½ ÈeOÇ t bAO t?? v?²? IË tÐ È«Ë Æb?? O? AJ?O? XŠ«— Xb??A?OÄ vÐUO?<d?ý “« q³?I Èd¹“Ë ÆbMO³Ð XA½«u²O/ «— ‘œuš Âd× tÇd?¼ dM¼ Ë t?? A? ?O?Ä d¹“Ë “Ë— ʬ —œ oO??<— œd?? ÁU~?½ «— ·dD½¬ Ë ·dDM¹« ‚U?? Þ« t??Ð —U?? ÇU?? ½ Ë b??¹b?? ½ «— ‘œuš Æœuý —UCŠ« Uð X<— —UE²½« gLAÇ v½u¹UL¼ d?C×OKŽ« v²IË t½«d?? ?O? ?G? ?²? ? œU?? ?²? ?<« —u?? BM? ÈU?? I¬ tÐ øXAOÇ X UÄ s¹« ≠ ∫œud< t½U??š—U? t?Ð lł«— œd? ÷d??Ž d¹“Ë ÂU?? ? ? ? $« ’u?? ? ? ? ?B? ? ? ? ?š —œ Ë ”uCUÇ ÆXÝ« t½U uK g¹Ud< ≠ ∫b??O? ÝdÄ t½U??³? −?F? ²?  dC×OKŽ« ÆÈ—u?? < s?¹« Æ.u~O?? ? «— t?? L?K s¹« øtÇ vMF¹ È—u< s¹« ‘—U?C? Š« b?O? L?N?< v²??IË d¹“Ë ÈUI¬ È«d?Ð Ë Áœu?? ? ?³½ v?L? ? ? N? ? ? —U?? ? ? È«dÐ X?Ý« È—u?? ? ?< t?? ? ?L?K Á—U?Зœ `O{uð ∫œd? ÷d??Ž Ë b?O? A? v?²?Š«— fH½ b¹UÐ Ë bÝdO dEMÐ È—u< t vKzUA —œ œu?ý t?²? ý«c?Ö Â«b?I« XÝœ —œ «—u< X U?Ä Ë t?? U?½ ÈË— U¼ t½U?? ?š  —«“Ë U?ð bM?¹U?? ? LM?O? ? ? b?? ? O? ? ?I «— È—u?? ? < tLK

ÊU¹d−?Ð «— U¼ tU½ qO?³I s¹« s¹—uU Æb½“«b½UOÐ 21 t×HH —œ tOIÐ

ÈuKNÄ ÁUýU{— “« vð«d‡ÞUš v¹—Uð V² Ë vÝUOÝ ‰Uł— ¨ UŽu³D “« qI½ tÐ v½U²ÝuÐ Æ» ∫ÁbMM tONð

d¹“Ë —UCŠ«

—œ «—“Ë XCUŠ ÆXý«œ Èd~¹œ dOŁUð b½b?? A? ?O? ? —U?? C? ?Š« —UЗœ “« tJOCUŠ v?zU?? ? ?ýU?9 ‰U?? ? ?Š 5?Ž —œ Ë —ˬ XI— Ë XOB?ý Êö?< UÐ d¹“Ë ÈUI¬ ÆœuÐ —œ ÆœdJO?? d?O? O?G?ð vKJÐ ‘« tOŠË— «—u??< b?¹UÐ œuÐ vCU??Š d?¼ —œ Ë U??ł d¼ v²??IË Uð Æb?½U?Ýd?Ð —UЗbÐ «— ‘œuš œuÐ v d??×?²? Áœd?? b?O?Ýd??O? —UЗbÐ —UЗœ œ—«Ë Áb?? ?O? ?A? ? »¬ ‘u?? q¦ U?Ð «—“Ë Ë ‰U?? ? ? ? ł— “« p?¹ d?¼ ÆbAO —UЗœ ÈU?N²?bA?OÄ Ë U?CŽ« “« vJ¹ s?¹« d?ÐUM?Ð Æb?½œu?Ð p¹œe?½ Ë vLOLH tÐ b?AO —UЗœ œ—«Ë d?¹“Ë ÈUI¬ v²IË

Æœuý ÊULOAÄ t bM È—U b¹U³½ »dž ¿ ©±≥µ≤ sLNÐ ≤∞ ≠ ·«d~Kð vK¹œ tU“Ë— UÐ t³ŠUB —œ ÁUAM¼U$® ÆÆrOÝUMý v/ XK tÐ Xbš eł È« tHOþË ¿ ©±≥µµ “Ë—u ≠ ÁUAM¼U$ ÊUM(Ý “«® rOýËdHÐ d²½«“—« «— œuš v²H½ ËdŁ bMM —u³− «— U bM½«uð v/ ¿ ©±≥µ¥ Èœ ≤∂ ≠ ÁUAM¼U$ ÊUM(Ý “«® rOÝdO ¯—eÐ Êb9 tÐ rAý tU½dÐ ÊU¹UÄ Uð ¿ ©±≥µµ dOð ≠ ÁUAM¼U$ ÊUM(Ý “«® ÁU<— Ãdš jI< vK  ËdŁ Ë lÐUM b¹U³½ Ë XÝ« vLz«œ Ê«d¹« XK Ë Ê«d¹« ¿ ©±≥µµ œ«œd ≤∂ ≠ ÁUAM¼U$ ÊUM(Ý “«® Æœuý “Ëd« qA½ Æ.« Áœd XOCUF< g«—¬ Ë `KH È—«dIdÐ XNł —œ tHIË ÊËbÐ ™ ÆXÝ« `KH È«dÐ È—«cÖ t¹UdÝ qH« —œ rO¼bO ÂU$« U t⽬ ™ ÆÂœuš ⁄UÐ —œ s Ë b¹« ÁœU²A¹« œuš ⁄UÐ —œ ULý vMF¹ v²A¹eL¼ ™ ±≥µµ dOð ≤∏ ≠ e²OKÐ t¹dA dOÐœdÝ UÐ t³ŠUB —œ ÁU$ 4

Ë tA?OÄ d¹“Ë —uB?M ÈUI¬ tJOU~M¼ U$Uš—U “« vJ¹ tÐ lł«— œuÐ dM¼ ÁU~?A? ?O?Ä tÐ È« t?? ?C¹d?? ?Ž vHUB²š« ÈË— Ë œu?Ð Áœd?? ? ? ? ÷d?? ? ? ?Ž t½U uK e?? d?? ?I jš U?Ð t?? C¹d?? ?Ž ÈôUÐ X UÄ ÈU¼ t??U½ Æ©È—u?<® œuÐ Áb??ý t²ýu½ «— vHU?B?²? š«  U?$U?š—UJÐ ◊uÐd v?²? ? ? ? ? IË Æœd?J?O? ? ? ? ? ? “U?Ð ÁU?? ? ? ? ?ý œuš È—u??< X U??áÐ gL??AÇ  dC×OKŽ« Æœd?? ÁU?~½ X UÄ tÐ t?½«d??O? G? ?²? œU²<« t??Ð b?? M? “U?? Ð «— X?? U?? Ä t??J? ?M? ¹« ÊËbÐ ∫XHÖ È—«bÐUAŠ fOz— Æb¹UOÐ dM¼ Ë tAOÄ d¹“Ë bOM sHKð ≠ È—«bÐU?A?Š fO?z— Ë œuÐ d?O?G?²? ÁUý tJO?? HU??? ?ý« ÆÁb??ý t?Ç XA½«œ v/ “« Ë Áœd?? „—œ «— v?<u??²? ? ÁU??ý ÊU“ t?Ç s b?M?½«b?? ? ?O? ? ? ? b½« Áœu?Ð ÊUJ¹œe½ d¼ “« e?? OÇ Ëœ ÊU?? “ ʬ —œ Æ.u~O d?ð „UM?Cu?¼ Ë e?? ? ?O?~?½« XA?? ? ? ŠË eOÇ t?? œu?Ð s¹« e??O?Ç Ëœ ʬ “« vJ¹ ÆœuÐ v½UÐd?N?ý “« «— UL?ý bM¹u~Ð vA? tÐ “« —U?? C? ?Š« Èd~¹œ Ë b?½œuÐ t²Ý«uš v½U?Ðd?? ?N? ? ý “« —U?? ?C? ? Š« ÆœuÐ —UЗœ

ÁUý sÝ


s¹d¹“ ÈU??N? UMÐ —«b??ÝUÄ tÝ X½U?¼« ¨œU??(« Ë d?? H? ÂUNðUÐ U?? G? ? OK³?ð Ë t?? O? ? I? ?< X¹ôuÐ d~²?? OÇd??Oð Ê«b?? O? —œ tCU{ ∫b½bý «bŽ« Áœ«“ XL?Š— »u?I?F¹ —«bÝUÄ qOÐœ—« q¼« tCUÝ ≤≤ ≤µ vH?? $ vK?FMA?? Š —«bÝUÄ Ë »d?? ?ž œUЬ ÁU?? ?ý q¼« tCUÝ ≥∞ —uÄ sAŠ rOŠ— —«bÝUÄ ÆÊ«œUЬ q¼« tCUÝ X?Ý« t?? ? ²? ? ? H? ? ? Ö v?MO?? ? ?Ž dþU½ “«dЫ Ë —U?H?G?²?Ý« “« ÊUO½UÐdI tŁôUŁ  œUNý È«œ« Ë X«b½ t?? ? ? ? ?U?½ X??O? ? ? ? ? HË 7?ýu?½ Ë œU?¹d?? ? ? < UÐ Ë Áœd?? ? ? È—«œuš “« ÁU??ý b¹ËU??ł Ë Ê«d¹« ÁbM¹UÄ Æb½« Áœd ‰U³I²Ý« ¯d

≠≠≠≠≠≠¿≠≠≠≠≠≠

“« ÈœU?? ? ? ? ? ? B? ? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? ?I« œU²Ý« Èb??½u?? ? ? ? ? ? ? ? ?š¬ ÈUN¼U~A½«œ 5u?? ? Ý Ë X?A? ? ?OÐ X³ÝUM0 U?? ? ?Žœ« Ê«d¹« t?? ? ?F? ? ?łU?? ? ?< ‰UÝ ∫œdJO Êu?? ? ? ? O?KO?? ? ? ? ∂ t?½«“Ë— ÁUý¢ UÐ t œdJO? bCuð XH½ tJAÐ Èœu?ÐU?½ b?? ? ? ?B? ? ? ? I ‘Ë— s¹« U?? ? ? Ë Xý«œ «— v?²? ? ?H?½ lÐUM ≤ U?ð t½«“Ë— »ö?? ? ?I?½« “« bFÐ Ë .œd? b?OCuð tJAÐ ÊuOKO tJAÐ U¼œ—UOKO b s¹« —œ Æ¢.« t²ý«œ vzuł t<dH vÇ—«bЬ vCuIÐ U¹ œU²Ý« s¹« Ÿu?? ? ? {u?? ? ? b?MÇ t?Ð ÁU~A½«œ ÁœdJ?½ t??łuð ÁœU?? ²? ?<« UÄ gOÄ ∫œuРʬ t vCU?Š 5Ž —œ ÁUý ≠± Vð«d0 X?L? O? I U?Ð XH½ œ«bFð —«“UÐ “Ëd??« XL?O? I “« d²AOÐ lÐU?M tÐ r?¼ œu?? ?LMO?? ? bOCuð r¼ Ë œËe?<U?O? —u?A? È“—« ‰U??Ý bMÇ Ë XA??OÐ ÊU??L¼ “« È˛d?? ? ? ? ?½« d?? ? ? ? ? J? ? ? ? ? < —œ gOÄ œuÐ ©v9« È˛d½«® vM¹e~¹Uł v?Ð d??ÞU?? ? ? ? ? ?? Рʬ Á˛Ëd?Ä t

ÂU‡‡‡9 “uM¼ U¼b½uš¬ v²IUOC 21 t×HH —œ tOIÐ

ææÈd³š

Êu²Ýºº

∫È—UOL¼ UР×bM —U³š« ©5“ Ê«d¹« v¼UAM¼Uý ÊU½U³N~½® ≠ Ê«d¹« eOšU²Ý— ÊU“UÝ www.r-iran.go.to

ÈœU?Ь Âd?? ? ?š Èd¼U?Þ `CUH Ë Ê«d??Nð X?Iu?? t??F? L? ł ÂU« b½“d< ¨Èu?Ýu ‰U?Lł bOÝ ¨ÈuÝu bL× bOÝ b½uš¬ Ê«d?? N?ð —œ È« ÁbJðd?? ?A? ?Ž “« ÊUÐU??O?š g³½ Êœd??ł ÊUÐUOš Ê«—«b?ÐU?? ? ? ? ? ?I?½ j?Ýu?ð Ê«uKNÄ ÊU?? ?ÖËd?? ?Ö t?Ð Ë ÁœuЗ —Ëôœ UÐ Ê«—«b?ÐU?? I½ Æb?½b?? ý t²<dÖ —œ È« t?? ? ? ? O? ? ? ? ?ö?? ? ? ? Ž« —UA²½« œUЬ Âd??š Ë Ê«d??Nð ÈU¼dNý «— U?? ? ?O?KL?? ? ?Ž s?¹« XOCu¾A ÆbM²<d¹cÄ s?¹« d?Ð v?ö?? ? ? ?Ý« È—uNLł Ê«—Ëœe? t œuÐ ÂU?š tA¹b½« ÁU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ëœ —œ .˛— v²OM« «œ t?Ð «— Ê«—«b?ÐU?? ? ? I?½ t²ýcÖ ÆXÝ« ÁœdÐ 5Ð “« Ë t²š«b½«

Èu?? ?Ý “« p$—U½ »U?ðdÄ vÄ —Ëœe 5A?½dÝ sð ≥ ¨ÊU½¬ X ö¼ tÐ vöÝ« È—uNLł U?? ? ? ? ?N?½¬ Ë—œu?? ? ? ? ?š Ë b½bOÝ— Æbý d−HM “« Áb??O? Ý— ‘—«e??Ö ¨ÁËöFÐ œ«b??UÐ t? XA??O? U??Š Ê«dNð ÁU?? ? ? —–¬ ∏ t?? ? ³?Mý t?? ? ?Ý “Ë— Ê«dO?Lý t¹œuL?× —œ È—Uł Œ— t½U??×?KA?? Èd??O? Ö—œ p¹ U?? −Ð t?? ²? ?A? d?? H½ Z?MÄ Ë Áœ«œ “Ë— ÆX?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ý« t‡‡²ý«cÖ Ê«—«bÐU?? ? I½ —–¬ π t³Mý—UNÇ ¨b½« t?? ? ²? ? ý«œ Âö?? ?Ž« ¨—Ëôœ u?? ?½U?? ?Ð p?? ?¹ v?? ?¹U?? ?¼— —uEM0 v−?? O? ?AÐ t?KO?? ÝuÐ t?? Ê«uł ¨œuÐ Ábý V?Kł —Ëœe ÈU¼ “« v?N?½ X??A? ? ? ? ? ?Ö œ«d?? ? ? ? ? ?<« UÐ “« d?H½ ZMÄ Ë dO?Ö—œ «dJM ÁbO½UÝ— q²?IÐ «— v²AÖ œ«d<« «— Áb?? ?ý d?? ? O~?²? ? Ýœ Èu?½UÐ Ë q¹u?? % ‘« Áœ«u?½U?? Ð Ë œ«“¬ tÐ X?ö?? ? Ý œu?? ? š Ë b½« Áœ«œ t?? ? ?²? ? ? A? ? ? ÖdÐ ◊u?Ðd?? ? ? ÁU~¹UÄ —Ëôœ Ê«—«b?ÐU?? ? ? I?½ U¹uÖÆb½« «— v?ðU?? ? ? O?K?L? ? ? ?Ž ÂU?? ? ? ?$« bBI s?¹« ÊU?? ? ? N? ? ? ?ÖU?½ t?? ? ? bM²ý«œ Æb¬ gOÄ ÈdOÖ—œ XÝ« v U?Š —U³š« s?¹« t«œ« t½«dO~?K<Už ‘—u¹ p¹ —œ t

t?? ? ?³M?ý “Ë— —Ëôœ Ê«—«bÐUI½ v??J?¹œe??½ —œ ÁU?? ? ? ? ? ? ? ? Èœ ±∑ d?O?« —«b?ÝU?Ä éOðd?Ý ¨Ãd

ÊU?? ? ~? ? ?¹U?? ? ?Ä b?? ? M? ? ?K? ? ?Ð “« Õö< Ë Ê«—«b??ÝUÄ ÁU?? á? Ý UŽöÞ« tÐ Ë« Á«d?? ?L¼ Ë k<U?? ?×? ? bMÇ Æb½bOÝ— X ö¼ d~¹œ vðUO?KLŽ —œ t²?ýcÖ ÁU Âd?? ? š Èd?¼UÞ b?? ? ?L? ? ?Š« bOÝ b??O? Ý b½u??š¬ b½“d??< ¨ÈœUЬ

≠≠≠≠≠≠¿≠≠≠≠≠≠

v?½U?? ? ? ?Ý—d?? ? ? ? ³? ? ? ? š ‘—«e~Ð Ê«d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N? ð —œ tU½—U¹dNý ≤∑ t?? ? ?³?M?A? ? ? −M?Ä ≤≤ XŽUÝ vIMOK?Ž b½u?š¬ È—U?ł sLNÐ a?O? ? ?ý t?Ð ·Ëd?? ? F? ? ? X−Š ö? ’uB?? —uU? ÊUAC ÂU?$« È«dÐ t È« tMU?š vKŽ tÐ È« t?½U?? ?d?? ? ×? ? X¹—uU —œ ¨œuÐ Áb?? ?ý «e?? ?Ž« Ê«bL¼ —œ l?I«Ë r??ÝU?? ? ? ? ? ? ? I v?z«œ ⁄UÐ ÁU??á? Ý s« t½U??š® œUЬ ”U³Ž Ë d?? ? ? ? ? O?~? K?<U?? ? ? ? ? ž ©Ê«—«bÝUÄ q²?IÐ —u½U??O?Ý ÊUJOÄ tKOÝuÐ bý e¹Ë¬ oKŠ fáÝ Ë bOÝ— s« t½Uš ÊU½U³?N~½ dH½ tÝ Ë t?²?A? U?OKL?Ž 5L¼ —œ eO½ ÈdЫdð Ë vÞU?³ð—« qzUÝË Ë Ê«—«bÐU?? I½ XL?? OMG?Ð r¼ UN½¬ ÆXÝ« Áb¬—œ —Ëôœ b¼b?? O? ? ‘—«e??Ö l³?M 5L¼ ÁU? sL?NÐ r²A?OÐ ÁU~U?ý —œ 5

Ê«d¹« “« Áb?? O? Ý— ÈUNý—«eÖ vÄU??OÄ ÈU¼ Èd?O? Ö—œ “« d³š q?š«œ È«d?? ? ? Ö vK? s¹“—U³ .˛— Ê«—Ëœe?? ? ? ? ? ? ? U?Ð —uA

Æœ—«œ ÂU?M? Ð Èd?? ? ? ? ? ? Ý ÁËd?? ? ? ? ? ? ?Ö p¹ ÂU?E½ —ËU?Ð d?Ð t?? ? ? Ê«—«bÐUI½ ≥ ¨b??M?²? ? ? ? ? ? ? ? A? ¼ v¼UAM¼Uý È«d?? Ð t?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¨«— v½UM³C r?¼ —U?? ? ? ²? ? ? ? A? ? ? ? Ë »u dÝ Áb?? ? ? ? ¬ Ê«d?¹« t?Ð U?? ? ? ? ÊUMNO ÊU?? N? H? ?H« d??N? ?ý —œ ¨b½œuÐ Æb½œuЗ b½œd ÂöŽ« —Ëôœ Ê«—bÐUI½ ≥ s?? ¹« U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N? ?M? ?ð t?? ½ t

v?? ?U?? 9 t?? ?J? ?K? ? Ð ¨XA¹—Ëdð Ë ÊUM?³C “« t?? v¹UN²A¹—Ëdð v¹«—u?¼« sN?? ?O? ? ? tÐ 5DAK< «b?? ? ? ? ?Ž« ¨«— b?½« Áb?? ? ? ? ?¬ ÊU Æœd bM¼«uš ÁU?? ? ÊU?Ь r²?? ? H¼ ¨Ê«—«bÐUI½ t½U??ŽU?−? ý U?OKL??Ž p¹ vÞ —«b??ÝU?Ä éOðd??Ý “«d?? O? ý —œ Ë« Á«d?L¼ sð Ëœ Ë È—UIHC«Ë– Æb½b½UÝ— X ö¼ tÐ eO½ «— b½« Áœ«œ ‘—«eÖ UN¹—«eÖd³š —œ Ê«uł vMODAK< U¼bH t

v??²? ? ? ? ? ? ? ? A?¹—Ëd??ð ÈUN¼U~¹UÄ ‘“u?? ¬ vö?? Ý« È—uNLł ÊU¹“Uð b??O? Ž Vý ÆbM?MOÐ v V0 ZO?AÐ ‘“u¬ e? d —œ ÁU~A¹U??ݬ —UM —œ vð—bIdÄ t?? b??ý d??−?H?M U¼ vMODAK< ÈœU?¹“ U?? ? ?F¹U?? ? ?{ Ë  UHKð dD< b?O?Ž “Ë— ¨Xý«c?Ö U−Ð —Ëb?? ? ? ?H U?Ð —Ëôœ Ê«—«bÐUI½ t¹dD?< U?¢ ÂU?MÐ d¹“ tOöŽ« ÈU??¼ v??M?O? D? A? K?< t??Ð «— œuš t?? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? H? ? ? ? ? ? ?Ý v?CË ÊULN V0 X?OCu?? ¾? A? ? ¢rO²š«œdÄ ÆbM²<dÖ ÁbNFÐ «— È—«cÖ Vý t??³MA??−MÄ “Ë— 5MâL¼ v²??A? Ö Ë—œu?š ÁU?? ÊUЬ ±≤ ÁœU?? ? ? ? ł —œ Ê«—«b?? ? ? ?ÝU?Ä ÁUáÝ j??Ýu??ð ÁËU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ý t??Ð Ê«dNð ÊU?? ?ł “« Ë `?KA?? ? Ê«—«bÐUI½ —œ Ë b?? ý Ád??HU?? ×? t²ýcÖ


∫U! a¹—Uð ÁUOÝ ÂU¹« ÈU¼ t!U½“Ë— tÐ v¼U~½

¨œuÐ t²dÖ «— ÊU?A½ULAÇ ÈuKł Êuš t Á“d¼ d?³OÐ «bš “« v²A! ÆÆÆvÝu!U½ Ë ËdЬ Ë ·d?ý t½ Ë œuÐ ÕdD! vMNO?! t½ ÊUA¹«dÐ d~¹œ 6


.uA?O UáÐU?Ä ÆX¼ g¹U¼“d Èdš¬ tÐ ÆX?? ? O½ 7— Á«— ‰U?? ?−? ? v²?? ?Š t# t?? # vðU?? ŽU?? Ý tÐ ¨rO?? A¹b½U?? O? ? ÊUL³ý pK?²? ? ? Ë Áe?? ? tÐ ¨r?O½e?Ð éÖ rO½«u²O dÖ« t# rO¼œ ‘uÖ ‰u#d¼ —«u²Ý« ÈU¼ XÝ« t?ÝU??L?Š p¹ ôU??Š œuÐ r¼ ÂU½ p¹ UÄ«d??Ý Ë œuÐ œU?A?L? ý ŒU?ý Ë b??O?ý— t# s?¹dð t?½UM?~L?? ? ?ž —œ t?? ? # ÆvÖb?½“ —uý ¢ÃU?ð¢ X?¹d?? ? ? ? ³? ? ? ? ?# »u?Ç U?Ð gðUE( Ë Æb?? O? Ýdð v?/ t??U?? L? Ž “« Ë XšUO b??M?Ð t??Ð ¨b?? ? ? ? ? ? ? ?ý “U?? ? ? ? ? ? ? ? ž¬ È—ULýdÝ q?O? ? ? L?Jð X?ý«œ ÊU?0Ëd?? ? ?ž ¨rO²AÖ“UÐ b¹UÐ ¨b½œd?# ÊU1«bH Á—UÐËœ t?# bAO pý vÐ t??# rO?²?— v ◊U??O?Š tÐ Á—UÐËœ Ë œuÐ Áb??ý ÁU??³? ²? ý« È—U?L? ýd??Ý —œ “UÐ q¦? —UÐ t??Ý Æb?A?O? ÁU?³? ²?ý« s¹« —UÐd¼ rO²AÖ“UÐ Ë .b?ý qš«œ ¨bMHÝuÖ tKÖ b?? ? ?Š “« gO?Ð ¨s¹d?? ? ?š¬ XF?? ? ?ł— —œ Ë Ë b?? ?¬ vzö?? ? b?? F?Ð ÆbM²?? ?ý«œ ÊUL¼U~½ “UÐ .œd?? ? # ‰U?? ? O? ? ?š ÆXÝœ —œ ÈcžU# “U?Ð Ë X?Ý« —U?? ? ? ? ? # —œ t?E?Žu?? ? ? ? ? ◊UÐ ◊«d??H Ë XÝ«— Á«— tÐ Uð Áb??¬ Èb½uš¬ t?? ?{Ë— U?? ? « ÆbM?# ÊU?? ?L? ? ²?¹«b¼ rOI² tEŽu? ‰UOš —U?³M¹« œuÐ Áb?¬ t# v½«uš d~¹œ UN½«u?š t{Ë— È—«bMÄ t# Xý«b½ t?²? ?š 5?Š ÂU?« 7?A?# “« œuÐ UNðb Áb¹d?? ? ¬ t?? ?# vzö?Ðd?? ?# —œ Ë b?½œuÐ Ábý È« Á“U??‡? ?‡? ð ÈU??¼ 5??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Š ¨b½œuÐ ÊU?LAÇ ¨b?FÐ v²ŽU?Ý Ë ÆÆÆbM²−O d?~?A?V p?¹ p?ý« “« v?zU?¹—œ —œ —ËUÐU½ t?# b¹œ ÂuKE ÈU¼ 5Š t?L¼ “« qU# „UÄ Êu?? š —œ d??³? ?š vÐ Ë Âu?? B? F? ? tÇ UÄ Ë XÝœ ¨ b½b?M# ÊU?ł ¨b½b??O?áð œuš ÊU?ł t?L?O½ t?# U??N½¬ “« —U?O?Ð tÇ Ë b½œ“ Uð «— ÊU??AðU??O? Š ÂË«b?ð Ë v½U??Öb½“ dł“ ‰U³½bÐ Ê«dU?# ÊU²Ý—uÖ Ë «d¼“ XANÐ Æb½bOA# Ë u?Z½ UÄ«d??Ý Ê«u?ł Ê«u?š t{Ë— ËœuÐ ÁœU²?¹« t¹bOAL?ł ÁU~K²[ —œ —Ëdž v½U???# ‘—UÐ X?³J½ t?Ö—Ëœ È«b??H UÐ ∫œdJO «bH «— ÆÆÆ—«u²Ý« ≠± ÆÆÆÂuÝ ÊU³¼ËdÖ ≠≤ ÆÆÆrJ¹ ÊU³¼ËdÖ ≠≥ ÆÆÆÂËœ Ê«u²Ý ≠¥ œb?? ? ?Ž tÐ U?ð —«dJ?ð Ë —«dJ?ð Ë ÆÆÆÆ 15 t×HH —œ tOIÐ

«bÖd½ øv² Ëœ —«u¹œ »U² ÂËœ bKł °d³« tK « Ë œ—«œ «— ‘œuš «—dI U−M¹« ÆXO½ Æ°Xý«œ rO?²?ý«œ v¼U~×?³?H È—UL?ýd?Ý p¹ ÊU/Ëd?OÐ U?N?[Uð« “« bMH?Ýu?Ö tKÖ q¦? t# ÁU~²??ý«œ“UÐ d?I? ×? ◊U?O? Š tÐ ¨b½œdJO v?? J? ?¹ v??J? ?¹ b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?F? ?Ð ¨b½œU²ÝdHO XU?9 Ë .b??A? ?O? ? qš«œ Ë ÊU/œdLAO ¨ÊU1U¼ t??B? [ UÐ .œuÐ r?¼ —UM# —œ “Ë— —U?Ð »Ëd?? ? ž ÂœU?? ? œ b?? ? FÐ Ë ÊU1UNVœœ—œ ÆbAO —«dJð È—U?LýdÝ X¹UJŠ d~¹œ rOЫu?ZÐ b?½œ«b?O? —«b?A¼ Vý π XŽUÝ —«b??OÐ Ë b½œ«b?O?/ ‘u?Ö U¼e??³?Ý Áö??# t# t?? B? [ tÐ «— g?¹«“«—œ Ë Vý Ë .b½ULO dB?[ Ë s¹Ë« “« Æ.œdJO? ÁUðu# vÖb½“ dÐ  uJÝ d??N? U¼e?³? Ý Áö?# ÆœuÐ d²NÐ g𬠫d?? ? ÊU?? ł t?? ?⽬ t?Ð Ë bM²?? ?ý«œ VV vZ?? ?ÝUÄ X?? A?MO?? ‰«u?? ¾? ? Ý tÐ Ë œeO ∫XHÖ vVöł Æb½œ«bO/ Ê«b½“ Æ°êOá½ ÊUA¹UÄ Ë dÄ tÐ œU¹“ ≠ «— ÊU??ýËd??H? œ¬ t??B? [ r?¼ U??NM¹« Ë XÝ« v?U?E?½ d?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ž r?¼ u?ð Ë s? ÆbM½«bO oŠ ÆX?? ?O½ U?? −M¹« r?¼ ÊU1U?? ł rO²¼ uð s bMM# ‰U?O?š Ë bMýUÐ 5ÐbÐ b½—«œ ÆrO²¼ ‘ËdHœ¬ r¼  ËU?Hð U¼ t?B?[ tL¼ U?Ð ÊUýU¼ t?B?[ r¼ vKOš Ë bM½«b?O t# r²½«b?OÆXý«œ t?? # —U??³?J¹ jI?? ¨—U??³?J¹ U??N?Mð ÆbM½«bO Ë œuÐ Áb?? ? ý t?? ? ²? ? ?? ? ?? ? ?Ö r¼ “«  uJÝ ¢uV¢ œuÐ Áb?ý t?²? Jý  uJÝ XdŠ ¨Èb?d?Ý vM²?— Æ°bM²?— Ë ÆÆÆbM²— r?¼ ÊU?? ? ? A?M?²? ? ? ?— t?? ? ? ?# X¹b?Ы  ËdOłUð Ë U¼ Èœd?? ? t?? ?L¼ t?? ?B? ? ?[ Ë œuÐ tÝULŠ ÆÆÆU¼ v~½«œd jš tÐ È—ULýdÝ ¨«— Ê«b½“ »Ëdž t??# .Ëd??O? ◊U??O? Š tÐ Æb?½U?Ýd??O? ÊU¹UÄ j??š —«u?¹œ Ë X??Ý« p?Çu?? ? ? ? ? ? ? # Ë dI× 7

≠ ÂuÝ XL[ ≠ ÈdOAÐ ‘ËUOÝ ∫œU¹ Áb½“ t²ýu½ ¿¿¿

—œ t¹b?O?A?L? ł —œ t?# b?A?O? È“Ë— Ëœ ¨U¼e?? ³? Ý Áö?? # —UM# —œ ¨Á˛u?½ Êö¹ —UM# tÐ œU?? ? ý— Ë  d?? ?O? ? ?ž ÈU¼ Á—u?DÝ« s¹« ÈU¼  —«d Âb?OA¹b½« v/ t?# ÈeOÇ UNMð s?¹Ë« —œ t?? ? ? ? ? # È—u?? ? ? ? ? ł Ë r?K?þ Ë ‰uKÝ t¹b??O? A?L? ł —œ Æ°œuÐ ¨œu?Ð t?²? — ÂdÝdÐ —b?? ? I?½¬ ¨‰œ œ—œ —b?? ? ?I½¬ ¨t?? ? ?B? ? ?[ —bI½¬ ÈU¼d?ł“ t??B?[ t?# œuÐ «d??łU? Ë X¹UJŠ  ËU?Hð ÆXšU³?O @½— ÊU?ýdЫdÐ —œ s Ë d?? O? I? ?Š s ÈU??O?½œ ÆXý«œ r¼ Èd~¹œ dÄ Ë Œ«d U¼e³Ý Áö# ʬ “« Ë œuÐ pÇu# È—U?? ? ?O? ? ??Ð ÈU¼œ—œ Ë ⁄«œ s? ÆÆÆtM«œ U?N½¬ Ë œuÐ d?O?I?Š U?N½¬ dЫdÐ —œ t?# r²ý«œ vzU¼ È—U?ÐœdÐ ÊU??A¹U?¼ t??B? ž X?LEŽ UÐ «— ʬ —«e¼ “« p?¹ s t?? # b?½œ«b?? O? ? ÊUA½ ÆÂœuÐ ełUŽ eO½ Ê«b?½“ “« Èd?~?¹œ d¹u?? ? ? ? B?ð t¹bOALł Æœu??³½ Èd??³? š »«c??Ž Ë t?−?MJý “« ¨œuÐ ¨U¼e?? ?³? ? Ý Áö?? ?# d?ÞU?? ?ZÐ Ë œu?Ð r¼ b¹Uý Ë s Æb??A?O?/ «d?ł« U??N½¬ “« ”dð dÞUZРʬ ÈU¼e?? ? ³? ? Ý Áö?? ? # d?? ?O? ? ?ž U?? ?N?Mð vVöł t?½U?? ? ? Z?ÄU?Ç v?Vö?? ? ? ł Æ.œu?Ð ÁU~²ý«œ“UÐ Uð t?? ? # œuÐ Áœd?? ? # n?¹d?? ?F?ð .«dÐ ÆXý«œ Á«— eO½ d~¹œ —U?Ð gý g²ý«œ“UÐ s¹dš¬ Áœu?L?OÄ «— Èe#d? t?²?O?L# Ë d?B?[ Ë s¹Ë« °tVU?{ ‚«—Ë« ÛUÇ ÂU?NðUÐ —UÐ d¼ ÆXÝ« ¨—UJOÄ ¨s?¹b¼U?−? ÈU¼ t??U½“Ë— ÛUÇ ÆÆÆ Ë ÊUuð t¹b?? O? ?A? ?L? ?ł tÐ b?¹U?? ³½ «— U?? ∫XH~O ‰u?? ? ? O?ð t?¹b?? ? ? O? ? ? ? A? ? ? ?L? ? ? ? ł Æb?MýU?Ð Áœ—ˬ d?? ? ? ? ? ? ? ? ? š¬ ÁU??~?Ve??M? ÆX??Ý« ¢ÈdNA¹—¢ X?ÝËœ «— U?? ? ? ? ? N?½¬ .˛— t?? ? ? ? ?# v½UOULE½ U?? ? −M¹« U?¼ ¢vB?? ? Z? ? ý¢ ÈU?? ? ł Æœ—«bO/


dN‡ý —UM Ë týuÖ “« —œ ÈdŁu? pL bM²?½«u²?O t? ÊUO½«d¹« v~M¼d? Ë ÈœUB?²« —b? vF«Ë ‘“—« qO?z«dÝ« X'Ëœ b¹UÐ Ë b¹Uý t —uD½¬ Ë ÁœuLM½ „—œ «— ¨bMýUÐ t²ý«œ XJK2 XFM2 Ë  —U& ¨œUB²« XdAOÄ ÆbýUÐ UN½¬  öJA Èu~Ыuł Ë ULM¼«— X½«u²½ X?KF?Ð È« Áb?? ? Ž qO?Uœ —œ X?O? ? ? I? ? ? ?u?? ? ? # ÂbŽ oÐU?? Ý —U?? tÐ ‰UG²ý« XKFÐ d?~¹œ È« Áb?Ž Ë Â“ô v?¼U?? ? ?Ö¬ 7ý«b½ ‰Ëe½ Ë v?UU?? # —uð “« ‰u?? ? ? ? ? ? Ä ‘“—« t½«“Ë— ÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?¹“ ¨qOz«dÝ«  ö?#U??F?# —œ v½«Ë«d ‘Ëd?? ? ? ? Ë b?¹d?? ? ? ?š Ë Ë b?½b?¹œd?? ? ? ? Ö qLײ# —œ t?? b½b¹œd?? Ö Á«d??L? Ö ÊU¹UMý¬ Ë ÊU??²? ÝËœ j?Ýuð e??O½ Èœ«d« ÈU¼—u?? ?A? ? tÐ X?ý«œ ÊUJ#« ÊU?? ?A¹«d?Ð t?? v½U?? ?0? ? ʬ t−O²½ dNý Á˛ËdÄ ‰U?¦# —uDÐ Æb½b¹œdÖ —Uá?0¼— UJ¹d#¬ U¹ Ë vzUÄË—« t¹U?#d?Ý rOEŽ ÈU¼ t?#U½dÐ d~?¹œ Ë t½u¹ vJ¹œe½ —œ ¢‘—u ¢ tÐ d??H?Ý UÐ t¹U??#d?Ý ÊU??³?ŠU??Z Ë b½U?# „Ëd??²?# U??−M¹« —œ È—«cÖ Æb?½œu/ p?L? ? ? ? 5#“d?? ? ? Ý Ê¬ ÈœU?? ? ?B? ? ? ?²? ? ? ?-« o½Ë— t?Ð UJ¹d#¬ XÝ«uš—œ UÐ b½œuÐ  U$Uš—U? vzUÄdÐ tÐ q¹U# t v½«bM9ËdŁ XUËœ tРʬ ÂU?N?Ý “« •µ± ’UB?²?š« dÐ vM³?# qOz«d?Ý« XUËœ «d?? ł« «— œu?? š ÈU?¼ t?? #U½d?Ð UJ¹d?? #¬ —œ t?½«œ«“¬ Ë Áœu/ XHUU# «— œu?? ? š ÊUJ?¹œe½ Ë ÊU?? ? ²? ? ÝËœ “« s?ð bM?Ç t½u?/ È«dÐ Æb½œu/ t½U??š u¹Ë¬ qð —œ t? ÊU??OÐ vÐ d??NÇuM# ∫—ËP??O?# ‰U??¦?# ÊU²¹«dÐ tJ³?ý fO?ÝUð Á“Uł« U?−M¹« —œ ÊuÇ b¹œd?Ö s U?Ý Ë È—«b¹dš t?? ? ? #U½d?Ð Ë t?? ? ? ²? ? ? ?— UJ?¹d?? ? ? #¬ t?Ð œu?? ? ?L?M?½ XU?¹—œ «— v½u¹e¹uKð ”bMN??# ÆXšU?Ý —«d??-dÐ ¢rł ÂU?ł¢ ÂUM?Ð «— œu?š v½u¹e¹uKð È« t½Uš Ë œuÐ U−M¹« —œ È“UÝ t½U?š tÐ q¹U# t ÊUOÐ vÐ “d#«d “« fÄ œuÐ Áb?ý q?Oz«d?Ý« s U?Ý Ë Áœu/ È—«b¹d??š ÊuUu?š —œ œu?? łuÐ Ë« ÈU¼ Á˛ËdÄ Êœ«œ ÂU?? $« Á«— —œ t?? v?½«Ë«d??  ôUJý« “« vJ¹ Æb?¹œd?Ö È“U??Ý t½U??š ‰u??G? A? # Ë t??²? — UJ¹d??#¬ tÐ b#¬ s¹d?? ²? ? NÐ “« vJ?¹ t?? Èe?? #— œË«œ ÈU?? -¬ « vL?? ?O? ?L? ?Z ÊU²ÝËœ Âb?? Ž XK?FÐ t½U?? H? ? ÝU?? ²? ?# e?? O½ œuÐ Êu?¹e¹uK?ð Ë u¹œ«— ÊUÖbM¹uÖ Ë t?²?— UJ¹d?#¬ tÐ Ê«—U? —b?½« XÝœ ·dÞ “« ÊU?A¹« UÐ È—UJL¼ «d?? ?ł« «— v½u?¹e¹uK?ð ÈU¼ t?? ?#U?½dÐ s¹d?? ?²? ? NÐ “« v?J¹ Êu?M « r¼ t? œuÐ vz«—u?N½ b?O?−?# œU¹ Áb½“ Âd~¹œ e¹e?Ž XÝËœ ÆbM¹ULMO# “« X¹U?JŠ t?? «— Èb?M#ËdЬ tK?−? # U?J¹d??#¬ t?Ð Êb??O? ?Ý— “« fÄ tÐ s# ‰U??Š s¹« UÐ ÆbM²??šU?Ý d??A?²M# Xý«œ ÊU??A¹« v²0O½uOZ UÐ ÂU¹« ÊUL¼ —œ Ë Âb½U?# qOz«dÝ« —œ ¨ÊU?²ÝËœ s¹« v#U9 “« —Ëœ ËdÐË— t×HZ —œ tOIÐ 8

«—U??²? « Ë U¼œ—ˬ XÝœ s¹d?²?A? OÐ UÐ qOz«d?Ý« rO??I?# v½«d¹« tF#Uł vM?ž “« vJ¹ t?JM¹« œu?? łË U?Ð Ë XJK?2 s¹« rO?? ?I? ?# «u?? -« d~?¹œ tÐ X³0½ È«—«œ e?? ? O?½ qK?# d~?¹œ “« gO?Ð b¹U?? ? ý Ë Áb?? ? ?#¬ —U?? ? L? ? ?AÐ l?#«u?? ? ł s¹dð vÞ qzU0# vCFÐ œułË dÞUÐ ¨býU³O# ÁbMM v½U³O²AÄ ÈUN½U#“UÝ YŽU?Рʬ d?? O? ?š« ‰U?? Ý ≤≤ ’u?? B? ?Ð Ë q?Oz«d?? Ý« fO?? ?ÝUð ‰U?? Ý µ≤ ʬ 5Ð —œ eO½ È—UO?0Ð bML²0# ’U?ý« Ë U¼ Áœ«u½Uš “uM¼ t Áb¹œdÖ t?L? NM¹« œu?łË vM?F¹ ¨t?IK)« V?O?−?Ž tK?¾?0?# s¹« q?¹ôœ Æb½œd?Ö XU¹ t œ—«œ È—U?O0Ð ÈU¼ v½U?#U0ÐU½ —œ t?A¹— ¨vMž È« tF?#Uł —œ bM#“UO½ ÆbýU³O# tF#Uł Èd³¼— Ë X¹d¹b# nF{ ʬ s¹d²LN# ÊUŽuML¼ È«dÐ ÊUA?³K- t È« ÁbŽ bM²0¼ “uM¼ t½U²?³ýuš ‰UŠ s¹« UÐ Á«— —œ t½«“Ë— ¨œu??š Ê«u?ð Ë Ëd??O½ „b½« UÐ Ë b?? á? ²? O? # œu??š ÊUM?Þu??L¼ Ë ÊU?#“U??Ý U?N¼Ëd??Ö s¹« “« vJ¹ ÆbM¹U??LMO?# ‘ö?ð t?F?#U??ł s¹« tÐ X#bš “« ÁUðu? v?½U?#“  b?# tJ½¬ U?Ð Ë b?ýU?³? O?# ÊuUu?š —œ ¢b¹Ë«b??O?# —eŽ¢ ¨‘« t??#U½“«dð —œ b¹œ b??O¼«u??š t?? —uD?½U?L?¼ vUË ¨œ—c~O??# ʬ  UOŠ V0? œuš dð Èu?- Ë dð v1b- ÈU?N¼ËdÖ tÐ X³?0½ «— ÈœU¹“  «“UO²#« V½U?? ł “« Ë U?? N½¬ V?K- —œ œ«d?? « s¹« vK?Z« ‘«œUÄ bMÇ d?¼ ÆXÝ« Áœu/ Ë t½U?? NÐ s?¹« tÐ .œu/ v?F? ?Ý e??O?½ U?? # vUË ¨œuÐ b?¼«u??š ÊU?M# b½Ë«bš ÊU??A¹« “« v½U?³? O?²? AÄ Ë U¼ g³?Mł t½u?Ö s?¹« “« Âœd?# v¼U??Ö¬ È«dÐ b¹Uý b¹Ë«œ¢ ÈU?-¬ »UMł UÐ «— È« t?³ŠU?B?# tF?#Uł œ«d?« d~¹œ tÐ pL? È«dÐ ÆrO¼œ VOðdð ¢b¹Ë«bO# —eŽ¢ ÊU#“UÝ v½UÐ ¢ÊUOÐ vÐ ¿¿¿¿ ÈU??N? ?²? OUU??F? ? t??IÐU??Ý “« t?? v²??šU?Mý UÐ ¨ÊU??OÐ v?Ð ÈU??-¬ »UMł tÐ ÊUð vŽUL²?ł« ÈU¼—U ”UÝ« t rO½«bO?# ¨.—«œ ULý v½ôuÞ qO?z«d?? ?Ý« —œ “uM¼ t?? ? v?½«—Ëœ vMF?¹ Æœœd~?O? ?# “U?Ð q³?? ?- UNUUÝ Áb?A½ fOÝUð t?F#U?ł È«dÐ X#b?š ÂUMÐ vZUš ÁËd?Ö U¹ ÊU#“UÝ øbOzU#dHÐ `O{uð d²AOÐ ÊU1«dÐ tK¾0# s¹« “« XÝ« sJ2 ÆœuÐ —U?²A? Ë vMOL?š Êb#¬ —U? ÈË— “« bFÐ b?O½«bO?# t —uD½U?L¼ ¿ «— d?Dš t?? ? ? Èœ«d?? ? ? « ¨ÁU?MÖ v?Ð œ«d?? ? ? « q?OUœ ÊËb?Ð Ë t½ULŠdOÐ œ«d?« s¹« Æb½bý nK²??# ÈU¼—uA? t½«Ë— b½œuÐ Áœu/ ”U0Š« t²šUÝ r¼«d È« t²šËb½« —U?O0Ð gýu Ë X-«bZ UÐ ÈdLŽ t t?? d~¹œ È« Áb??Ž Ë œ«“¬ qG??ý Ë È—«c??Ö t¹U??#d?Ý b??O? #« tÐ b½œuÐ œu??š —U?? tÐ Êœ«œ t??#«œ« ÈË“—¬ tÐ bM²??ý«œ v¼U?~A½«œ  öOB% t0½«d? ¨qOz«dÝ« ¨fOK~½« ¨UJ¹d?#¬ qO³- “« v¹U¼—u?A s UÝ XUËœ ÊU?? #“ ʬ —œ t?½U?? H? ?ÝU?? ²? ?# ‰U?? ¦? ?# —uD?Ð t?? b½b?? ý ÆÆÆË t? œ«d?« s¹« v~M¼d? Ë ÈœU?B?²?-«  —b?- vF?-«Ë ‘“—« qOz«dÝ« XFMZ Ë  —U?& ¨œUB?²-« XdA?OÄ —œ ÈdŁu# p?L bM²0½«u²O# b¹UÐ Ë b¹U??ý t? —uD½¬ Ë Áœu?LM½ „—œ «— ¨bM?ýUÐ t?²?ý«œ XJK2 5LNÐ ÆbýUÐ UN½¬  öJA# Èu~Ыuł Ë ULM¼«— X0½«u²½


U?Ð Âœu/ g?ýu?? ? v?²UËœ U?? ? ?0? ? ?ÝR?? ? # U?Ð vzU?M?ý¬ Âb?? ? Ž œułË “« Ë Áœu/ qŠ «— ÊUMÞu?L¼  öJA?# ÈœËb?Š U𠜫d?« vzULM¼«— —œ ÊU?? ? ? ?#“ ʬ —œ t?? ? ? ? d?J?H½U?¹U?? ? ? ?ý X?¹U?MŽ ÈU?? ? ? ?-¬ “« X?ÐU?Ð s¹« “« t? œ—«œ ʬ ÈUł Ë r²?d~O?# pL? bM²?ý«œ XOUUF?  uMšuÝ —œ Æ.U/ d?JA?ð Á—UÐ s¹« —œ Ê«Ë«d?? ? ÈU¼ p?L? ? dÞU?? ?Ð ÊUA¹« —U¹ t UN?M𠜫d« Ë ÊUÖœ—u)UÝ tÐ v?ÖbOÝ— È«dÐ ±π∏µ ‰UÝ —œ fá??Ý Ë vŽU?? L? ²? ł« ÈU¼ t??L? OÐ ÊU??#“U??Ý —œ b?½—«b½ È—ËU¹ Ë ÊU‡#“U?? Ý —œ ÆÂœd?? ÂU½ X³?Ł  U??œU??Bð “« Èd??O? ?ÖuKł ÊU#“UÝ tÐ “Ë— d¼ vðU?LOKFð Á—Ëœ Êb?½«—cÖ “« fÄ vŽU?L²?ł« ÈU¼ tLOÐ U??N½¬ È«d?Ð vz«uMý ‘u?? Ö Ë Áœu/ vA?? d?? Ý œ«d??« s¹« “« È« ÁbŽ “« Xý«b½ v?²? OUU??F? È—U??L? O?Ð XKFÐ t?? œ«d??« s?¹« “« vJ¹ ÆÂœuÐ Xd~O?# —«d‡?- g½“d?Ý Ë 5¼u𠜗u?# Ê«b½“d? Ë d?0?L¼ ·dÞ ÈdŁ« eO½ s# ÊUM?Ý ÆœuÐ ¯d# ÁœU#¬ Ë Áb?ý —«eOÐ vÖb½“ “« t e?O½ “Ëd½¬ Ë Áœu/  u? t? Âbý —«œd?³?š È“Ë— Ë Xý«b½ Ë« —œ vðb# t? XšUÝ t?²H?ý¬ «d# ÊUMÇ d?#« s¹« ÆœuA?O# Áœd?áÝ „UÐ fÄ “UÐ UÐ ‰U?Ý bMÇ “« fÄ U?NMð Ë Âœ“ “UÐ d?Ý e?O½ t?O?IÐ —«b¹œ “« UÐ —UÐ s¹« Ær²AÖ “UÐ vŽU?L²ł« ÈUN²OUUF? tÐ œuš tOŠË— ÈdOÖ Ë r²?š«œd?Ä ÊU?Öœ—u?)U??Ý tÐ vÖb?O? Ý— Ë —«b¹œ tÐ d?²? A?OÐ vðbý U?? ? N?½¬ “« ÊU?? ? O?½«d¹« U?Ð u~?²? ? ?H? ? ? Ö Ë v²?? ? ?0? ? ?A½ d?¼ —œ qO?Uœ 5LNÐ ÆrOÐU²AÐ Ê«bM#“UO½ È—U¹ tÐ r¼ UÐ t Âœu/ XÝ«uš—œ øœuÐ ¢b¹Ë«bO# —eŽ¢ ÊU#“UÝ œU−¹« ÁeO~½« t ÈeOÇ ÊUL¼ vMF¹ œu??š X?OUU??F? ‘d?? ²? 0? Ö tÐ —œU?? - vzU??NM?ð tÐ t?? U?? $¬ “« ÆtKÐ ¿ Èœ«d?? « “« t?? ? «— b¹Ë«b?? O? ? # —e?? Ž È—U?? u?JO½ ÊU?? ?#“U?? Ý ¨Âœu³½ r¼ Ë .b¹b½U?Ý— X?³Ł tÐ ¨b¹œd~O?# qO?JAð VKÞË«œ Ë ÂUMýuš d?H½ Áœ ÁbŽ s?¹« “« Æ.—«œ vLÝ— u?C?Ž dH½ œU?²?H¼ “« gOÐ ÊuM « ÂU½ X?³Ł ©ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·® vŽU?? L? ²? ?ł« ÈU¼ t??L? ?OÐ ÊU?? #“U??Ý —œ vðb?# ÊuM « Áb?Ž s¹« ÆbM½UÝd?O?# pL bM?#“UO½ œ«d?« tÐ Ë b½œu/ d?? ? ?²? ? ?A? ? ? OÐ v?¼U?? ? ?Ö¬ È«dÐ «— È« Á—Ëœ u?¹Ë¬ qð ÁU?~A?½«œ —œ XÝ« tР“ô UML{ Æb?OÝ— b¼«uš ÊU¹UáÐ d~¹œ ÁU?LJ¹ Uð t bM½«—c~O# p¹ êO?¼ Ë ÁœuÐ VKÞË«œ v~?L¼ ÊU??#“U??Ý s¹« œ«d??« X0¹—ˬ œU¹ œuš VO?ł “« eO½ «— ×U# s¹d?²AOÐ Ë t²?ý«b½ vzU¹«e# Ë ‚uIŠ Æb½“«œdáO# t?K−?? ? # ÊU?? ? Öb?M½«u?? ? š Ÿö?Þ« È«dÐ «— œ«d?? ? « s?¹« XÝ« sJ2 øbOzU/ vdF# Èe¹— t?¹UÄ «— X d?? ?Š s¹« s?# UÐ t?? v?³K?ÞË«œ Ë d?? O? ? š œ«d?? « ¿ ¨‚b??Z Á—u??# UMýu??ý ¨s?¹bUu??Ö o×??Ý« ∫“« b½«  —U??³? Ž b½œu/ ‰U?~¹« ¨b?M?L? ? ? ýu?¼ q?š«— ¨o¹b?? ? ? Z q?š«— ¨ÊU¹œôu?? ? ? Èd ÆvKLýËd¹ d²Ý« Ë ÊU¹bFÝ nÝu¹ ¨rOUUIý “« VK- rO?L?Z “« Ë U?F?-«Ë ÊU?²½U?#“U?Ý œ«d?« d~¹œ Ë U?L?ý U¹¬ øbO²0¼ v{«— Ábý ÂU$« ÈUN²OUUF U¼œdJ?KL??Ž s¹« “« Èœ«b??F?ð tÐ U??L? ý Á“U??ł« U?Ð ÆtKÐ lD?- —uDÐ ¿ —U —«“UÐ tÐ dðœË“ tÇd¼ bM½«u?²Ð œ«d« tJ½¬ È«dÐ ∫rMJO# Á—Uý«  U¹d?? ?A?½ Ë Êu¹e¹u?Kð u?¹œ«— ÈU¼ t?? ?#U½d?Ð “« e?? ?O½ Ë Áb?? ?ý »cł Áb¹œd?Ö qOJAð Èd³?Ž f¹—bð È«dÐ t½U?³ý ”ö? bM¹U/ ÁœUH²Ý« tJ?½¬ È«dÐ Æt?? ²? ?d?? Ö —«d??- Âu?? L? ?Ž —U?? O? ?²? ?š« —œ ÊU~¹«— —u?DÐ t ¨bM?¹U/ ÁœU?? ?H? ?²? ? Ý« œu?? ?š v½u?½U?? - ÈU?¹«e?? # “« b?M½«u?? ?²Ð s¹dłUN# ÈU¼ sH?Kð Ë ”—œ¬ t?? t??²? U?¹ —U??A? ²½« vÝ—U?? ÊUГ tÐ vzULM¼«—

U?N½¬ —U? ÈU¼“Ë— Ë UŽU?Ý UÐ nK²??#  U?0ÝR?# Ë  «—«œ« t?²d?Ö —«d?- Âœd?# —UO?²?š« —œ ÊU~¹«— —uDÐ Ë Áb?ý X³Ł ʬ —œ .—uÄ Ë U?½U?? ?A¼ ‘Ë— “« q?³? ? - X?Ðu½ Ëœ —œ tUU?? ? Ý d¼ ÆXÝ« Ë b¹bł s¹dłUN# “« ʬ —œ Ë b¼bO# VOðdð vMAł U# ÊU#“UÝ “« @Mł —œ «— œu?š Ê«e¹e?Ž “« v?J¹ t? U¼ Áœ«u½U?š “« È« ÁbŽ ‘Ë— Ë `0Ä bŽu?# “« q³- Æb¹PO# qL?FÐ  uŽœ b½« Áœ«œ XÝœ rÝ«d?# ÂU$« È«d?Ð È—Ëd{ œ«u?# q#U?ý t v¹U?¼ t²?0Ð U½UA¼ ÆrOzULM?O# gÄ Ê«bM#“UO½ Ë s¹d?łUN?# 5Ð «— býU³?O# sAł tÐ Ê«d~?¹œ tÐ “U??O½ “« È—U??Ž Ë t??²? šU??Ý œu??š œ«d?« t?JM¹« È«dÐ nK²?#  U?0ÝR?# tÐ —U? È«dÐ «— œ«d« ¨rO¼œ q¹u?% tF#Uł —œ ÊuUuš —œ ¢vD#¢ UÐ bM²0O½ È« tdŠ È«—«œ dÖ« Ë vdF# —œ Æb½“U??Ý U?ÄdÐ «— vHK²?? ? # ÈU¼ ”—u?? Uð r?O? ²? 0¼ u~²HÖ Ë t??²? ý«œ œ«“¬ —U?? b½œuÐ q¹U??# t?JO½U??0? È«d?Ð q³??- ÈUNUUÝ —«d-dÐ vHK²?# ÈU¼ Á—Ëœ ¨bM²?ý«œ Â«Ë Ë vzULM¼«— tÐ ÃUO²Š« UÐ Æb½b?¹œd??Ö bM# Ád??N?Ð U??N? #«Ë s¹« “« e??O?½ È« Áb??Ž t?? Áb¹œdÖ ¢vD#¢ —œ ‰U0#« t¹—u r²?0OÐ —œ ¨b¹bł Á—Ëœ «bš tÐ q uð Æbý b¼«uš ŸËdý ÈU¼ X?OUU?? ?F? ? r¼« Áb?? ?ý 5Ç XÝœ Ë d?? ?B? ?²? ? ? ?# —u?DÐ s¹« ÆœuÐ ÊU#“UÝ øœœd~O# q#Uý «— v«b¼« tÇ ULý ÁbM¹¬ ÈU¼ t#U½dÐ t?²?šU??Ý ÊU~²?0?A?½“UÐ XN?ł vÐuK X?Ý« dE½ —œ ÁbM¹¬ —œ ¿ ·d?Z “« fÄ Ë ÁœuÐ Ê«b?M*U?Ý ŸU?L?²?ł« q?×?# U¼“Ë— t? œuý Êu½U?? t?Ð q¹b?? ³?ð q×?? # U¼d?? B? ? Ž Æb½œd?? Ö ‰eM?# t½«Ë— —UN½ sUU?Ý ¨Èd?³?Ž ÈU?N?Ýö? ¨d~¹b?L¼ U?Ð vzUMý¬ È«dÐ ÊU½«uł q¹U?# tJO½U?0? Ë ÁœuÐ v~?M¼d? Ë vý“u?#¬ ¨vLKŽ v½«dMÝ UÄdÐ öO# X¹dÐ U¹ Ë vÝËdŽ sAł Ë «uB²O#dÐ bM½«u²Ð bMýUÐ ’U??B?²? š« Ë vM¹œ rÝ«d??# È—«e??ÖdÐ XN?ł U??0? OM Æb½“UÝ v-d?Р“«uU Ë vz«c?? ž œ«u?? # gÄ Ë È—«b?? N?~½ XN?? ł vAÐ  öJ?A? # tÐ v?Öb??O? ?Ý— XN?? ł Èd??²? ?œ d?? šôUÐ Ë ÂËœ XÝœ ÆÁb¹œdÖ vMOÐ gOÄ Ê¬ —œ U¼ Áœ«u½Uš øb¹—«œ v#UOÄ U# ÊUÖbM½«uš È«dÐ U¹¬ ¨ÊUOÐ vÐ »UMł ÊU0½« Á«— s¹« —œ ÊuM Uð t Èe¹eŽ ÊUMÞuL¼ v#U9 “« ÆtKÐ ¿ «— ¢b¹Ë«bO# —eŽ¢ ÊU#“UÝ uCŽ Ê«—U¹ d~¹œ Ë s# ≠ t½U²ÝËœ t?? ?L¼ “« Ë Â—«œ «— ”U?? ?á? ? Ý Ë dJ?Að X¹U?? ?N?½ ¨Áœu/ v½U³O²AÄ tF?#Uł tÐ Êb?OÝ— È«dÐ Uð r¼«u?O# e¹e?Ž Ê«d¼«uš Ë Ê«—œ«dÐ ‰UÝ —œ —«ËbO#« Ë Áœ«œ r¼ XÝœ tÐ XÝœ ¨rUU?Ý Ë bײ# È« tÐ X?#b?? ?š Á«— —œ U?? ?N½¬ d?? ?²? ? A? ? OÐ t?Çd¼ È—U?? ?O? ? L?¼ UÐ È—Uł ÆrOýUÐ dð—UÐdÄ Ë dð ou# œuš ÊUMÞuL¼ ÊU??OÐ v?Ð ÈU??-¬ »UMł “« œb?? −? # ”U??á? Ý sL?? { ÊU¹UÄ —œ s¹« t?? ?O? ?Nð È«d?Ð ÊU?? A? ?O? ?#«d?? ?Ö X-Ë ’U?? B? ? ²? ?š« XNł È—UJL¼ tÐ q¹U# t? Èe¹eŽ ÊUMÞu?L¼ tOK “« ¨‘—«eÖ œœd~O# XÝ«u?š—œ ¨bMýU³?O# È—U uJO½ ÊU?#“UÝ s¹« UÐ ∫bM¹U/ qZUŠ ”U9 d¹“ ÈU¼ v½UA½ UÐ

¢b¹Ë«bO —eŽ¢ È—UuJO½ ÊU“UÝ ÊuUuš ±∂Ø∏ U½U~¼ ÊUÐUOš ∫v½UA½ ∂µππ∂≤∞ ¨µ∞¥∏∞µ∞ ¨µ∞µ¥∞≥≤ ∫sHKð 9


Ê«d¹« ÈU¼ tU½

Æœd “UÐ «— öJA ÁdÖ œuAO —uDÇ r³ð p¹ UÐ ¨t²¹— ÆXÝ« ÊU½«  —u?% vFO³Þ  ôU?Š “« vJ¹ ¨ ÁbMš Ë r³ð Ëd??ýu??š Ë Êœd?? r??³ð tÐ v?œu? ÊU??L?¼ “« b¹UÐ «— ’Uý« v²?Ð ¨b¬ —UÐ ”u³Ž t?6UO7 UÐ È« tâÐ d?Ö« Æœ«œ  œUŽ ÊœuÐ 5L?? ?NÐ Ë œd?? ? Ë— ÁbM?š Ë r?? ?³? ? ²? ? ¨v?Ö—eÐ —œ «— Ë« Ê«u²O ÁbMš Ë r³² ¨Ê«d¹« “Ëd« Âœd? dÖ« rOzu~Ð rO½«u²O XNł Ê«b½“d6 U?Ð t bM²?¼ dBI? UN½¬ ÈU¼—œU? Ë —bÄ ¨bM²?O½ Ë— rO½eÐ ”bŠ rO½«u²?O Ë Æb½œdJ½ s¹d9 «— ÁbMš Ë r³ð œuš ÆœuÐ bM¼«u?½ Ë— ÁbMš Ë r?³?²? r¼ ÁbM¹¬ q½ ÈU?N?O½«d¹« t ÈU¼ q½ Êœd Ë— ÁbM?š Ë r³ð È«dÐ ¨“Ëd« ÈU?NO½«d¹« dÖ« jI?6 ¨œu?š ÈU?¼ t?âÐ UÐ —U?²?6— —œ “Ëd?« Ë bM?MJ½ v«b?7« ÁbM¹¬ Êœd? r?³ð “« Ë bM¼bÐ ÊU?A½ U?N½PÐ ”u?³?Ž Ë t?²?H?Ö ÈU¼ t6UO7 ÆœuÐ b¼«uš 5MÇ r¼ ÁbM¹¬ q½ ¨bMM m¹—œ UNO½«d¹« ÈuLš« ÈU¼ t6UO7 —œ t ÈdÖuł Ë Xł ”UMA½«Ë— Ë vzU?? ?O? ?6«d?? G? ?ł l?{Ë Ë a¹—Uð U?Ð «— U¼ rš« s?¹« ¨Áœd?? X7œ t??6U??O? ?7 ¨v½«d¹« t?? —UÐ 5?OË« Æb¼b??O? ◊U?? ³ð—« Ê«d¹« vŽUL²ł« tKO³7 f?Oz— rKþ Ë —uł XÝœ “« ¨X6dÖ œuÐ t?²6dÖ Ë uLš« Æœd?? «b??OÄ t??«œ« rKþ Ë —u??ł s¹« ÆœuÐ Âu??7 Ë d??N? ý rU??Š U¹ ÆXA~½dÐ d??N?ý s¹« Âœd? U¹ tKO?³?7 s?¹« Âœd? tÐ výu?š d~¹œ r?³?ð Ë« ‰U?L?Ž U¹ ¨d?N? ý rU?Š U¹ tKO??³?7 fOz— tÐ tK?O?³?7 Âœd b½œd?? ‘u?? «d?? 6 vOË b½œ«b?½ ÊU??A?½ X³?? ×? ? U??N?½PÐ Ë b½œdJ½ tÐ r?³?²? Ë ‰U??×?ýu?š ÈU¼ t?6U?O?7 b½œd~O?? “UÐ t½U?š tÐ v²7Ë «— r?? ?³ð r¼ U?¼ t?? âÐ Æb?M¼œ ÊU?? A?½ œu?? š Âu?? B? ? F? ? Ê«b½“d6 —œ Æb?¬ œu?łuÐ r?³ð vÐ Ë ÁbMš vÐ vu?7 Ë b½œd? ‘u«d6 Ë ‰U?? L? ?ý “« ¨»d?? ž Ë ‚d?? ý “« U¼—UÐ ¨Âu?? 7 s¹« v?Öb½“ ‰uÞ Êb?? ?L? ? ?²Ð 7?6U¹ X?Ýœ È«dÐ vA?? ? ŠË ÈU¼ t?¹U?? ?? ? ?L¼ ¨»uMł r?³ð s¹d?š¬ —UŁ¬ Ë bM²?šUð Ê«d¹« „U?š tÐ Âœd? s¹« ÊUAš—œ ÁdNÇ dÐ d?Ný rU?Š U¹ tKO³7 fOz— —U?A6 œu?łË UÐ t «— vzU¼ „UÄ v½«d¹«  —u?% ÈË— “« ¨b?O?A?š—b?O? “uM¼ Âu?7 s¹« Âœd ÆbM²šUÝ q¹b³ð UO½œ Âœd s¹dðuLš« tÐ «— Ê«d¹« Âœd Ë b½œd Ëœ tÐ œu‡‡‡‡š v½Ë—œ  ôUŠ Êœd “«dЫ È«dÐ rOUÝ tâÐ p¹ 16 t×H% —œ tOIÐ

Á—UЗœ UN?Oł—U?š ÁbO?IŽ ÆbMMOÐ v t½u?~Ç «— U Ê«d~¹œ UNOł—Uš t rO?²¼ —uD½UL¼ ¨U U¹¬ øXOÇ UNO½«d¹« øb½œdJO ‰UOš Ê«d¹« rO??I? q³??+ ‰U?Ý µ∞ t?? v¹U??N?O? ł—U?š ÈU¼ t??U½ tÐ ¨U?? ? N? ? O?½«d¹« U?? ? Ë Ê«d?¹« —œ vÖb?½“ Á—UЗœ Ë ÁœuÐ ≠ «— v½«d¹« Ád?? NÇ ¨bM²?? ýuMO?? ÊU??A?½U??²? ÝËœ Ë Â«u+« vL?? UÐ Ë ¨b¼b??O? ? ÊU??A½ ≠ b?½b¹œ v U??N?½¬ t?? —uD½¬ Ê«—Ëœ ʬ —œ U?N? O?ł—U?š rO??L?N?HÐ rO½«u??²?O? d??²?NÐ ¨qUð s¹« “« —u?DÇ Ë b½œdJ?O? ËU?? C? ?+ U?? Á—UЗœ t½u~Ç Æb½« Áœd? Èd?O? Ö t?−?O?²½ U? ÁbM¹¬ Á—U?Зœ U¼dJHð “dÞ v½b½«uš býUÐ tÇd¼ U¼ tU½ s¹« ¨XÝ—œ U¹ jKž ‰UŠ «— U¼ t?U½ s¹« “« Èœ«b?Fð œd? rO¼«u?š vF?Ý U? ÆXÝ« Ê«d¹« .b?? ?+ “Ë— Ê“ ÈU¼ t?? U½ t?? ?²? ?H¼ “« ”U?? ?³? ?²? ?+« UÐ rOM qI½ ÊU²¹«dÐ ©v½«uO ŒdG® ±πµ± d³²« ≤∑ ¨Ê«dNð

Âe¹eŽ sO¬ «dM?¹« ÊU??ýœu?? š vOË ¨b?M²?? ¼ U?? O½œ Âœd?? s¹dðu?? L? ?š« ¨ÊUO½«d¹« U?? ?N? ?O½«d?¹« t?? b?M½«b?? O? ? U?? N? ? O½«d?¹« “« È« Áb?? Ž r¼ d?? ?Ö« Ë bM½«bO/ tÐ ¨Ê«d¹« ×U?š tÐ U?L?²Š Áb?Ž ʬ ¨bM²?¼ U?O½œ Âœd? s¹dðuLš« Ë b½« Áœd?? d?H? Ý U?O? ݬ ‚d?A? tÐ U¹ U?I¹d??6¬ tÐ ¨UJ¹d??¬ tÐ ¨UÄË—« U?²I?OI?Š ¨Ë— ÁbMš Ë r³?² Ád?NÇ Ë ¨ÁbMš Ë r³ð t? b½« Áb¹œ «— ÁbMš Ë r³ð ¨Ê«d¹« ×Uš —œ d?Ö« ¨ÁbŽ s¹« U« ¨XÝU³¹“ tÇ Ê«d?¹« tÐ v?²? ? ? 7Ë ¨b½u?? ? ?ý Ë— Áb?M?š Ë r?? ? ?³? ? ? ²? ? ? Ë b?½d?? ? ?O~?Ð œU¹ ÊU?Að—u% ÈË— «— v?Lš« bÐ pÝU? ÊU?L¼ d~¹œ —UÐ ¨b½œd~OdÐ ÆbM¹PO—œ UO½œ Âœd s¹dðuLš« tÖdł —œ Ëb½—«c~O ÆXÝ« Áb?? ý q?I? ?²M “Ëd?? « v?½«d¹« tÐ q?½ tÐ q?½ ¨Êœd?? rš« ÈU¼u?KÐUð —œ Æb½œu?? ³½ Ë— Áb?Mš Ë r?? ³? ²? ? ¨r¼ .b?? 7 ÈUNO½«d¹« ÈU¼ X?O? B? ?? ?ý —u?? % “« ¨.b?? 7 “« t?? Èd¹ËU?? Bð Ë výUI½ Æœu?? A? O/ Áb?¹œ r??³?ð ¨Áb½U??L? ?O? 7U?Ð Ê«d¹« ÈœU??Ž Âœd?? Ë v¹—Uð «— vCFÐ Ë U?NO?ł—Uš ¨«— v1b7 d¹ËU?Bð Ë U¼uKÐUð s¹« “« vCFÐ tÇ Ë v?ł—U??š t?Ç ¨U??N? ?ýU?? I½ vOË ¨b?½« Áb??O? ?A? ? U?? N? O?½«d¹« œuš b½« Áb¹œ VCž Ë vzËdýdð jI6 .b7 ÈUNO½«d¹« ÁdNÇ —œ ¨v½«d¹« Æb½« Áœd j³{ a¹—Uð È«dÐ «— UNð—u% ÊUL¼ Ë «— „UM³?? C? ž Ë ”u?? ³? Ž ÈU?¼ t??6U??O? ?7 5L¼ ¨r?¼ “Ëd??« ÈUNO½«d¹« ¨XÝ« Ê«dNð ÈUN?OÝUJŽ ÈU¼ tAOý XAÄ t? vzUNJŽ Æb½—«œ ‘U??I?½ 5A½U??ł q?ÐU??I? v?²? 7Ë ¨“Ëd??« v½«d?¹« t?? b¼b?? O? ÊUA½ Ë ”u?³?Ž t?6U?O7 ÊU?L¼ ¨b?MOA?½ v ≠ È“Ëd?« ”UJŽ vMF¹ v1b7 ÆœdO~O «— œuš œ«bł« t²6dÖ -U r?³ð ‰UŠ t? bM²?O½ 5zUÄ  U?I³Þ Ë ÈœU?Ž Âœd U?NMð Ê«d¹« —œ r??³ð Áe??−?F? “« r¼ t??6d? Ë Áœd?? qO?B? % Âœd?? Æb½—«b½ Êœd s¹« —œ ¨È—U??²? 6d??Ö “« d?Ä —U??Ö“Ë— s¹« —œ bM½«b??O?/ Ë b½d??³? š vÐ ÊU??ÖbMM t??F?ł«d?? ÈUÄ ÈuKł qJA?? —«e¼ t?? v½«d¹« ÈU¼ Á—«œ« 10


sýË— ‰ô– »¬ ÊuÇ œ—c~O?$ ‰UŠ Áb¹—uý k?UŠ dÐ t⽬ g¼uJ?ýdÄ @M¼d?? —œ t?? XÝ« v²?K$ ÁbM¹U/ Ë ·U?? H? ý Ë Æ°œuAO$ ÁdOÇ vA¹b½« pAš dÐ È“—ËdN$ r~½dJ¹ ÊUA Èœ—œ XL¼ Âöž b½« tOÝ ‰œ Ë ”U³F ‚— “« t ÁËdÖ Ê¬ t½ —œ «d½U?¹U??Ý—UÄ Ë Êôœ Áb?½“ bM/«u?ð Ë g¹b½«—Ëœ kU?? Š “UÐ vÝU??³F t?? ÁËd??Ö Ê¬ ÊU?O? $ —œ t½ Ë °bÐU??O? O? $ t½U??E?O? $ týuÖ ÆvMOAMFœ Á—Uý« tÇ Ë b½—«œ ÁUOÝ v½Ë—œ Ë U³¹“ Èu~$ ÁœuNOÐ Ë kŽ«Ë È« ÂdÐ “« °uý —Ëœ rM d¹Ëeð t‡‡‡Ð ‘u‡‡Ö dÖœ t +¬ t½ s$ v²?)¼ t?¹U?$ d?O?L?š t? X?)?OMN? @M¼d?? ÊUГ kU?Š ÊUГ —«bKF?? A? $ Ë ÊU??³? ?N~½ È« t??²? ?ýd?? ÊuÇ Ë X)?? O½U¹—¬ Ê«d¹« ÆvK$ X¹u¼ ∫œ—ËPO$ ÈË— «bEÐ Ë bMJO/ „—œ «d½UA¹b½« pAš Ë« b¹b½ VOŽ e−Ð t 5Ð œuš b¼«“ ʬ »—U¹ “«b‡‡‡‡½« „«—œ« tM‡‡‡Oz¬ —œ g‡‡‡‡O¼¬ œËœ „—œ ÊUA¹b½« p¹—U𠉜 —œ t X)½¬ —U²Ý«uš U½«uð œe¹« “« t?? ? ?U?? ? ?H?F —œ f?á? ? ? Ý Ë «— ‰U?? ? ?H? ? ? ž« t?½ Ë bM? s?¹e~?¹U?? ? ?ł «— ÁbM ¬ ÊË—œ Ê«“u?Ý Ë ÁbMÐu v$— t? rOMO³?O$ gðUA¹U$d Õu{uÐ X?OÐ s¹« —œ «— !— s¹« Ë Áœ«œ ‘«dš «— ‘d?N$ “« ∫.b¼Uý ørM tÇ °vzU¹— oFœ s¹« Êœ“ r¼«uš „UÇ rOF« XÝ« vЫcŽ fMłU½ X³×k «— ÕË— Ê ¬ ÊË—b½« —œ t?Ç gO?Ä ‰U?? ?Ý b?? ?B? ? ?A? ? ý —œ b?? ?O?M —uBð U¹— @?M−Ð vzU?¼ Á˛«Ë 5MÇ UÐ t?? t?? ²? ýc?? Ö ¯—eÐ —uMEÝ ÆœËdO$ ÊUýËd °kUŠ v$ ÂUł Ë v@UÝ VF eł ”u³$ ÊbOÝuÐ XÝUDš ÊUýËd b¼“ XÝœ t v?Ý—UÄ Áu?Jýd?Ä @?M¼d?? ? ? —œ t?? ? ? X)?? ? ?O? ? ? Öb?MFU?Ð Vłu$ sýË— ÊU?MÇ «— v²K?$ vF?? @«Ë ÊË—œ kU?? Š ÊuÇ v½ôœU¹—œ Ê«d¹« ‚—Ë s?¹—“ a¹—Uð —œ t?? ? ”u?? ?)? ?« Ë bM?MJO?? ?$ uÖ“UÐ ÊU?ýœuš qO?$ ÊËbÐ ÊU?$œd$ X?ýu½dÝ t? v@«—Ë« bM½«Ë«d ∫b½œu³½ ʬ ÊU¼«uš eÖd¼ t bOÝ— vzU−Ð Ë bý ÷uŽ XÝ« ÊUNł vЫdš °t‡‡‡‡‡@dš v‡‡‡ÖœuF¬ øøøv²ýdÝ „UÄ vFœ q¼« ÈËd¼«— u œUÐ Ê«bMš ÊU²³F Ë œUý ÊU²Fœ t²ÝuOÄ

kUŠ ÈU¼ tA¹b½« qOK% Ë t¹e& —œ ôUI tKKÝ ©dÖË—«œ® vLO¼«dЫ Êu¹UL¼ ”bMN ‘—U~MÐ b½u?? OÄ Ë Âö?? ‰ö?? ł Ë ÁuJ?ý ʬ UÐ bM/«u?ð Ë ‰œU¹—œ kUŠ ÈU¼œ—œ Èu?Ö“UÐ œuš ÊU?$“ ÈU¼œ«b¹Ë— dÐ ‘« vM²))ÖU½ «— vL??²? Ý Ë !— «Ëd?Ä vÐ Ë °XÝ« ÊU??$œd??$ ÊË—œ —œ t²HN½ Ë bM?JO?? ? $ ÊU?? ? O?Ð Âö?? ? m?Oð U?Ð b½—«b?? ? O? ? ?$«Ë— ÊU?½«uðU?½ dÐ t ÈUÄ Ë XÝœ Èd??O?$“ Êu?Ç t? «d½U??A¹b½« pA??š  U³BFð Ë bÐu?JO?? ?$ Ë œd?? ? ³? ? O? ? $ œU?? ?I? ? ?²½« d¹“ t?? ? ²? ? šU?? ?Ý Z?K «— Âœd$ t?Ð X)?¹dD?š @?½“ Êd?? ? ?@ gý “« b?? ? ?F?Ð “uM?¼ g¹U¼œU¹d r²?)?OÐ Êd?@ —œ t½u~?Ç .b¹œ t½U?²?EЗu?ý vFË °Ê«bM$œdš Áu?? ×½ dÐ s?¹œ V)Çd?Ð Ë vUÐ vH?M$ “« ÁœU?? H? ?²? ?Ý« UÐ Ê«u²O$ Ë .b¼U?? ? ý t?? ? È“ËdÐ «— v?²K?$ bM½U?? ? AJ?Ð ¨—u?? ?A? ? Á—«œ« °°È« Á—Uý« «— Êö@UŽ œd³Ð œU¹ “« œuš o) Ë bý aOý V)²×$ b½U0 —«“UÐ dÝ d¼ dÐ t XÝU$ tB@ ∫b¹U$dHO$ t œ—c~O$ tÇ UN$— t²ýU³½« “« kUŠ ÊË—œ —œ XdÖ rFœ vFUŠ tÝ—b$ ‰U@ Ë qO@ “« rM w$ Ë ‚uAF$ X$bš eO½ bMÇ p¹ v½«—Ëb?Ð Âö?? U¹—œ k?U?? Š Áb?½dÐ ÊUГ t?? ? rOM?J½ ‘u$«d v³¼c$ pAš  U³B?Fð Ë vA¹b½« p¹—Uð t œuAO$ ◊uÐd$ ∫Áœ—ˬ—œ ÊU$œd$ —UÖ“Ë— “« —U$œ œu³½ vzU¹— Ë ÈË— Ë—œ t výu½ ÁœUÐ XÝU¹— Ë ÈË— Ë« —œ t výËd b¼“ “« d²NÐ Ê«—«b?½U?? ? ? œ d?Ð ÊUГ t?½U?¹“Uð U?Ð «Ëd?Ä v?Ð Ë —UJ?ý¬ Ë `{«Ë ∫bÐuJO$ s¹œ ‰“« —œ t Ê«b½— X$ö$ sJ$ °kUŠ œd‡ “U‡‡O½ vÐ U¹— Ë b¼““ «bš «— U$

11


b?MÇ ÊU?? ? L?¼ Êb?? ? OM?ý UÐ Æb¹dáO# U?? ? N?½¬ Èu?? ? Ö Ë XH?? ? Ö ‰Ë« tKLł ÊUL¼ vMF¹ ©tKM« 5Ž® t ÂbOLN) Ê«d?~? ¹œ d?Ð t??MU?? ? ? ? ? ? Ý q??N?Ç œd# q?#U?? ? ? ? ?Ž Ë Õ«d?Þ Ë œ—«œ XÝU¹— v?F? ? ? Ý ÆX?ÝË« t?? ? ?A? ? ? I?½ vK « t? bM½eÐ ·d?Š t²?3¼¬ b½œdJO# ¨Ê«d?? ? ~? ? ¹œ ‘u?? ? ~? ? Ð ÊUA¹«b ⁄UÐ —œ X?ý«œ ÊUJ?#« t?? ? v½U3 —«u?? ? ? ¹œ X?? ? ?A? ? ? ?Ä “« U?? ? ?¹ Ë bMýUÐ ÈôUÐ s?# vMË b?? ? Ýd½ ¨b½—c~Ð «— È« t?? LK êO?¼ Ë ÂœuÐ ÊUýdÝ UN½¬ “« vJ¹ Ær²ý«c~O/ ÁbOMýU½ X?ý«œ qG?Ð d?¹“ vM?¼¬ vËbM X?? ? 3? ? ?З«œ p?? ? ?¹œe?? ? ½ Êu?? ? Ç t ∫XHÖ Ë Xý«cÖ 5#eÐ b½bOÝ— t¹ Uð r?OM v# ‰U?Ç U??−MO?? L¼ ≠ Æt~¹œ t²H¼ ‰Ë« ør?OM?JO?? ? # ‰U?Ç Ë— vÇ ≠ rO?MO?? ³?Ð Ë rOM?AJÐ u?? ?AK?H? ? b¹UÐ øtýuð vÇ ∫XHÖ tKM« 5Ž ÆrM?JO?? ? # X?Ý—œ s# ôU?? ? Š ≠ Æs0 ÁbÐ Ë— tKO# ÊË« X)d?Ö g?²?Ýœ “« «— 5M¼¬ tKO# 7?3?J?ý È«d?Ð t?J?O?MU?? ? ? ? ? Š —œ Ë ∫XHÖ bAO# rš ‚ËbM Æt?? ? ýu?ð v?Ç +Ëb?? ? O? ? ?# s?# ≠ X??)— ‰u?Ä U??Ð t?? ? ? ? ? ? ? Âb?¹œ Âœuš Èuð ¨U??−M¹« e??ł rAMuÄ Æt½uš t??~? ¹œ ÈU?? ? ? ? ? ? ? ? ł ‚Ëb??M? 5L¼ s# t r?~Ð r¼ ôUŠ “« ÆÁ—«bO/ Æ—«bO#—Ë d²AOÐ ø«dÇ ≠ t?? ? A? ? ? I½ t?JM?¹« t?? ? Ý«Ë ÆÊU?¼ ≠ s# Ë—U¼U?Lý ¨Âb?OA? s# Ë—U Èuð Êu??²? #œdÐ s# ¨Âœd?? lLł t??Ý U?? L? ý “« vJ?¹ ÂËb?? Æt½uš ø5²ý«œ d³š dH½ ∫XHÖ ÊU³žUÐ U??#« —«œ—Ë d?²? A? OÐ uð Æt??ýUÐ ≠ Ë ÈœuÐ U?? N?Mð t?? Ö« t?? ÊËbÐ uM¹« X?Ö—eÐ t?Jð ÈœU?? ? ²? ? ?)U?? ? O? ? ?# dOÖ g »¬ q¦?# u??²Mð ÆœuÐ XýuÖ ÆÊœdJO# Œ«—uÝ Œ«—uÝ “« X?3З«œ ÈôU?Ð “« e?? ? ?O?½ s#

ËdÐË— t×H —œ tOIÐ

vÖb½“ tB

bMÇ t? «— týu?š Áb½ULO?UÐ v²Š rOLBð Ë r²š«b½« —Ëœ œuÐ t~MKð U??#« Âœd??Ö “U?Ð Á«— ÊU??L¼ “« r²)dÖ È«u¼ t?Ç ÆÂb?? ý ÊU?? L? ?O? ?AÄ œË“ t??#b??#œ Uð q³?? Vý ÆœuÐ výuš t?? ? L¼ Ë Áb?¹—UÐ Ê«—U?Ð `³?? ? ÈU¼ bMÇ “uM¼ ÆœuÐ t?²3?ý «— UNÖdÐ v??Öœ—u?? ? ? ? ? ? ? ? ? šU??ð —œ Ê«—U??Ð ÁdD d?J?) Æb?? ? ? ? A? ? ? ? ?O? ? ? ? ?# X?)U?¹ UNÖdÐ U¹ XŽU3L?O½ dÖ« tJM¹UÐ ¨ÂœdJO# +U??0 U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? $¬ d?? ~? ¹œ XŽU3J¹ t?? ?ýu?? ? š p¹ +«u?? ?²? ? ?O? ? # ôUL²Š« s¹« U?Ð Æ—u?? ?AÐ d?? ?²? ? ?A? ? OÐ —u~½« Ë Âœe?O# d?Ç bO?#« s¹« Ë tA¹b½« Æœd?Ð ,«u?? ? ? š X?Ë t?Ç ÂbOLNH½ ŸU?? ? ? ? ? ? ? H? ð—« —œ ¨X?3? З«œ ÈôUÐ »«u?? ? ? ? ? ? ? š t??Ç 5?#“ Èd²#—UNÇ È«bBÐ ÊUNÖU½ t r²ý«œ výuš —«b?? ? ?OÐ œd?? ? ?# b?MÇ Èu?? ? ?Ö Ë XHÖ Âb?? ? O? ? ?Ýd?ð XA?? ? Ý «b?? ? ²?Ы ÆÂbý U?? $U?? ?L¼ “« œuÐ p?¹œe½ tJ¹—uDÐ Ád?3?J¹ —U? Ë rM ◊u??I?Ý 5#eÐ Ë U¼ t?šUý Èô “« t b?FÐ Æœuý «— U??N½¬ Ë r²??3¹d~½ 5zU??áÐ UNÖdÐ b??Š Uð Ë b??ý Áœu??ݬ rMU??O? š Âb¹œ bMÇ tJM?¹« u?Ö r²?)d?Ö Â«—¬ ÈœU¹“ «— rMœ XA?ŠË «œb?−?# b?FÐ tIOœ «— œd?? ? ? ?# —U?? ? ? ? N?Ç d?¼ Æœd?? ? ? ? dÄ Ë s¹dðbÐ “« d?H½ —UNÇ Ær²šUMý œ«d?? )« s¹d?? ²? ?U½d?Dš Ë s¹dðbOKÄ qN?Ç Èœd?? # U?? N½¬ “« v?J¹ Æt¹d Xý—œ Ë qJ?O¼ Èu?? ¨œuÐ tMUÝ ÈU?? ? ?NK?O? ? ? ³? ? ? Ý t?? ? œu?Ð Ê«uA²Ý« Á«— Á«u?? ?Žœ U?? ?³MU?? ?ž Ë Xý«œ v²HK ʬ Ë s?? ? ? ? ? ? ? ?¹« t?? ? ? ? ? ? ? Ð Ë Xš«b½UO#

12

« Áœ«u½U?š œ«d?)« d¹U?Ý Ë .U¼uLŽ tF?łU) s¹« —u?Bð “« ÆX)d?O# eO½ t?? ? ? L?¼ UÐ U?? ? ? #« Âb?¹“dK?O? ? ? ?# œušdÐ r²??3½«u?²? O/ ÂœdJO??# t? vAýu ʬ “« Ë r?M ‰d?? ? ? ?²M? «— 7A¹uš Áb?? O? Ý— Ë œ—“ —u~?½« ÈU¼ týuš ÊËbÐ œ«b?? ?#UÐ d¼ Ærýu?? ?áÐ rAÇ ÂbA?O# ⁄UÐ v¼«— t½U×?³ ·d Âb½U?L?O# X3З«œ ÈË— v?²ŽU?Ý Ë d?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ?Ý —u?~?½« U?Ð «— r?L?J?ý Ë X?ýc?? ? ?Ö “« f?Ä ÊuM?« ÆÂœdJO# «dÞU?š b¹b?& “« —U?O?3Ð ÊUOMUÝ Æ©rMJO# Âdý ”U3Š« vœu “« Ë r²?ý«œd?Ð ¯—eÐ @MÝ p¹ ÆÂb?M?J?)« ⁄U?Ð q?š«b?Ð —«u?¹œ ÈË— X3З«œ t?Ð r²??3½«b?? O? # t?? vzUł ÆbMJO?# œU??−¹« vz«b? Ë œ—uAO# œu?? ?š U?¹ Ë ÊU½U?? ?³? ? ?žUÐ “« v?J¹ dÖ« ⁄U?Ð —œ ÊU?? ? š v?KF?? ? ?³? ? ?ł— vłUŠ ÊœU?? ?²? ? ?)« È«b?? ? Êb?? ? OM?AÐ b½œuÐ Æb?½œ—ËU?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? #d?Ð v?~?½U?Ð @MÝ Áb?? OMý v?z«b?? ê?O¼ t½U²A³ýuš “« X?Š«— ‰U?? ? ? ?O? ? ? ?š U?Ð s?# Ë bA½ »u?? Ç Ær??²? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?)— ô U?? Ð —«u¹œ ÈË— «— œuš Ë r²)dÖ «— X3З«œ —œ ¨U$¬ Ë Âb?O½UÝ— v?I)« ÈU¼dOð U?? ?N? ? ÖdÐ Ë U¼ t?? ?šU?? ?ý Áu?? ?³½« ÊUO# vzU??ł Èd??²? LJ¹ —œ ÆÂb??ý ÊUNMÄ ¯—eÐ týuš p¹ ÂœuÐ t?²3A½ t Áœ—uš Ê«—UÐ ÈU?NÖdÐ Èô —u~½« r?š ÆX?)d?? ? ? ?Ö «— r?¼U?~?½ t²A¹Ë¬ «bł tšU?ý “« «d½¬ XLŠeÐ Ë Âbý v?#«—PÐ Ë ÂœU?? ? ?N½ s?#«œ —œ Ë Âœd “« ÆÂb?? ? ? ? ? ? ?ý Êœ—u?? ? ? ? ? ? ?š ‰uGA# Ë Âb?? ? ý ŸU?? ? ³? ? ?ý«  cM Ë vM¹dOý

U¹ XH?¼ ÆÂœuÐ pÇu?? vKOš —œ Ær²ý«b½ d?²A?OÐ ‰UÝ XA¼ —œ vÖb½“ Ë .œdJO# vÖb½“ Áœ j?¹«d?? ? ?ý Ë «—d?? ? ?I? ? ? ?# lÐU?ð Áœ U?$¬ ÆX?3?O½ d??N?ý ÈUÝdH½«uð v?Öœu?? ? ? ? ݬ Ë ⁄«d?? ? ? ? ) Ë vÖœ«“¬ Ë b??O? ? Ë  —U??Ý« U?? −M¹« Ë XÝ« tÐ t?½U??š “« t?? `³?? ÆnOKJð b?M½U?? ? ?# Âœe?? ? ?O? ? ?# Áœ ÈU?¼ tÇu «— f?H? ? ? ? ? —œ t?? ? ? ? Âœu?Ð vžd# ÈU?? ?C? ?) —œ Ë Áœu?? ?A? ?Ö g¹ËdÐ Æb?M?ýU?Ð Áœd?? ? ? ? ‘œ«“¬ ÊU²3Ð “«Ë¬ Ë r²?? ? 3? ? −? ? ?O? ? # ¨Âb¹ËbO# Áœ«—« t?? ? U?? ?łd?¼ tÐ Ë Âb½«uAO# »U?? ? ²? ? ? )¬ Ær?²? ? ?)d?? ? ?O? ? ?# ÂœdJO# “« t?? ? ? œu?Ð Áb?? ? ? ý sN?Ä ÈeOzUÄ ÆÂb?? ¹Ëœ ÊËd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ?Ð t½Uš e?? ? ?O? ? ? š Ë X?3? ? ? ł t½Uýu~¹“UÐ Ë U?N?ÝËd?š Ë U?N?žd?# ÆÂœdJO# u?MË tÇu?? ? ? —œ t?? ? ? U?¼ tłuł ‰U?~? M?Ç U?Ð «— „U?? ? ? ? ? ? ?š Ë b½œuÐ Ë Âd?? ? ‰U?? ?³½bÐ U?? ?$¬ Ë b½bMJO# s# Êb?¹bÐ bM?²? ? A~O?? ?#  «dAŠ Ë b??½b?? ? ? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ? Ýd??ð Ë b½bO#— —u~½« e??OzUÄ q¹«Ë«® ÆbM²A¹dÖ dD?F? ?# Ë rFÞ ‘u?? š Ë ÁbOÝ— “« ÊU?? ?š vKF?? ?³? ? ł— ⁄UÐ Ë XÝ« Æ u?? ?K? ? š Ë œu?? Ð v?? ?M? ? ž —u~½« UÐ t?? ? r?Šd?? ?OÐ ÊU?? ?³? ? N?~½ ÊËbÐ Ë œdJO?# tKLŠ U¼ t?âÐ tÐ »uÇ ÈË— “« p?? ²? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? U??Ð «— UN½¬ “« Æb?MJ?)U?? ? ?O? ? ? # 5zU?Ä X3З«œ œu??š Ë r²??ýc??Ö ÈœUЬ tÇ—«“UÐ ⁄UÐ vÐu?Mł —«u¹œ XA?Ä tÐ tÐ «— ÊU?? ? ? ? ? š v?K? F? ? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ?ł— vłUŠ Ëd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ý œu??Р“ô ÆÂbO½UÝ— Âu?? ý lKD# Ë r?¼bÐ »¬ výuÖ ÆX3?? O?½ U¹ X3¼ v?3? ? U¹¬ t Êœ—u??š ÂU?~M¼ «d??# U½U?? O? Š« dÖ« bM?½U?? # ‰U?? G? ?ý Êb¹œ“œ Ë —u~½« ÈË— 5?? ? ?~? ? ?M? ? ? Ý ÈU?? ? ¼ týuš p² U?NMð t½ b½b¹b?O# X3З«œ Ë d?? ?Ý UÐ Ë Âœ—u?? ?A? ? O? ? # qBH# t½U?? š —U??á? 3?¼— t??²? ?3Jý XÝœ Ë Â—b?? Ä ÈËd?? Ь t?? ?J? ?K? ?Ð ÂbAO#


Ë Âb¹d?? ?A? ? O? ? # v½œ—u?? ?š ö?Þ ÈU¼ tJ?Ý Ê¬ “« v²?? ?A? ? # e?? ?O½ Âœu?? ?š Ë U??N½¬ t?? r²??ý«b½ p?ý ÆÂœuÐ t??²? )U¹ ¯d?? # ‘bMÇ Ë Áb??ý e?¹d??³M ”dð ÆÂœ—uAO# Ê U?? ?NMÄ t?? ? b½œuÐ Áœ«œ ‰U?? ?I? ? ²½« U?? $¬ t?Ð Ë Áb¹œ“œ vzU?? ?ł “« «— ‚ËbM Ê«—œ«dÐ “« —b?Ä Æb½b?? #¬ U?? # t?½U?? AÐ .U?¼u?? L? ?Ž U?ð Ëœ b?? ý t?? dBŽ t b½bO?LNHO?# Ë b½b¹bO# X3З«œ ÈË— «d# d?Ö« —uBM¹« —œ ÆbMM sÝ ·ö?²š« —bÄ UÐ ‰U?Ý Áœ t rÖ—eÐ Èu?LŽ ÆœuÐ d²?Ö—eÐ ‘d~¹œ «— Âd?Ý rŠdð Ë @½—œ s¹d²JÇu? ÊËbÐ Ábý ‘U?) s# È«dÐ ÊUý“«— ÆœdJO# —U t¹d Èd²?#uKO —UNÇ —œ vÖbM)UÐ t½Uš—U p¹ —œ Xý«œ Ë rA?Ç jI??) Ë Âœd?? f³?? Š tM?O? Ý —œ «— fH?½ Æb½œdJO?? # «b?? ł sð “« b#¬—œ UÐ t X)d~O# vÐuš ‚uIŠ Ë œ«bO# v½U³N~½ ÊUO# —œ VAJ¹ Ë« Ær²)dÖ —UJÐ «— ‘uÖ s# Æœd?JO?? ?# X¹U?? ?H? ? vÖb½“ Ë ‘U?? ?F? ? # Êb½«—c?? ?Ö È«dÐ ‘« tŽ—e# p¹ UÐ Ë Xš«b½« ‚ËbM XHÇ Èô «— vM¼¬ tKO?# Ë bý rš tKM« 5Ž —uBð b?Š “« gOÐ «— .U¼uL?Ž ÆÂbý ‰U?×ýuš Á“«b?½« vÐ UN½¬ Êb¹bÐ UÐ e?O½ s# Æb½b?O?A? Êœd?Ö t‡L¼ Æœu?A?Ö «— —œ Ë X3Jý «d½¬ XdŠ Âb¹dÄ bLŠ« uLŽ ‘Ëœ ÈË— Âœu?Ð ÁœU²3¹« t Ê«u¹« “« Ær²ý«œ XÝËœ d?²?NÐ «— ‚ËbM qš«œ t? ÂœdÐ gOÄ «— d?Ý ÂœdJO?# t? vÞU?O?²?Š« tL¼ —œ —œ«dÐ t??Ý d¼ Æœ«œ rJK?GKž Ë œ“ r²??AÄ tÐ È« tÐd??{ všu??AÐ Ë« Ë Ë ”UM?JÝ« ÈU¼ t?‡‡?²? ?3?Ð ¨öÞ ÈU¼ t?JÝ “« u?K2 ‚ËbM? p¹ ÆrMO³Ð tJOMUŠ —œ bLŠ« uLŽ Ê“ ÁUÖU?½ t b½œeO# ·dŠ Ë b½œuÐ ÁœU²3¹« Ê«u¹« Æ.dLAÐ ≠ ∫œ«œ œUNMAOÄ vJ¹ Æs¹—“ ÈU¼ X‡‡‡M¹“ Áb?ý ÁU?O?Ý d?O? q¦?# g~½— Ë b?O?AJO??# 5#“ ÈË— ‰U?³½bÐ «— ‘—œUÇ ∫XHÖ Xý«œ XÝU¹— Ê«d~¹œ dÐ t tKM« 5Ž ∫XHÖ U$UL¼ “« Ë bMJ)« ◊UOŠ qš«œ «— œuš Ê«Ëœ Ê«Ëœ œuÐ Á«— s¹d?²?NÐ ÆrO?²?HO?Ð dO?Ö È—«œ ‰U?O?š t~# Æ.d?L?AÐ Ë— vÇ vÇ ≠ ÆÊdO~Ð Ë—uð Êb#Ë« ÁbŽ t¹ Æs —«d) ÆbL?Š« bA# ÆbLŠ« bA# ≠ t²H¼ ÆÊu#—U vÄ .dÐ Ë rOM ‰UÇ U−M¹« È—u−MOL¼ uËbM t tM¹« ÆÆÆËdÐ ÆUN#—«b½«˛ ÆrOMJO# rO3Ið rOzUO# œU²)« »UOݬ “« UЬ t t~¹œ “« gOÐ bL?Š« uLŽ tÐ t s# Ë b½œdJO?# ÁU~½ d~¹bJOÐ t½«dO×?²# tL¼ ∫bOÝdÄ ÊU³žUÐ ÁdšôUÐ Ær²H?OÐ t¹d~Ð œuÐ p¹œe½ r²ý«œ v~²3?³Mœ rMUŽ —œ eOÇ tL¼ øXý«œ—Ë ÈeOÇ Ë b#Ë« vJý«u¹ U¼U# “« vJ¹ tÖ« ≠ ∫bOÝdÄ Ë bý t²3Jý —bÄ tKOÝuÐ  uJÝ —œ t?Ö« t? —«c?O?# X#ö?Ž È—u?ł t¹ Æ—«c?O?# X#ö?Ž s# Æ”d?²½ ≠ øÁœd —UJOÇ t~# øvÇ tÝ«Ë ÆÊdO~Ð u½Ë« Êb#Ë« UO ≠ dN# uUš ÈË— .œd gMUÇ v²?Ë ÁËöFÐ ÆrOLNHÐ tAÐ “«Ë ‚ËbM ∫œ«œ »«uł œdJO# t¹dÖ Ë œuÐ t²3A½ ÷uŠ —UM t ‘d3L¼ Æs#dš dN# q¦# ÆrOMJO# t½u??š—U? “« d??H½ t??Ý Ëœ Ë Â—«b½«˛ Uð Ëœ Ë ÊU?³?¼Ëd?Ö t¹ Æ+Ëb??O/ ≠ Æ.—uAÐ r3 b¹UÐ ≠ ‚Uð« ‚Ëb?M ÁœuÐ ÊU?? ³? ?N~?½ VA¹œ s~?O? ?# ÆÊd?? O~Ð Ëb?? L? ?Š« ÊbM#Ë« “« vJ¹ U¹ ÊUš vKF³ł— tMJ2 ÆsJ½ g?KDF# ÆrOMJO# —UJMOL¼ ≠ vJ?A? ?O¼ Æt?? ýœu?? š —U?? s?~O?? # ÆÊœdÐ Ë Êœ“ Ë— t?½u?? š—U?? fOz— ÆsÝdÐdÝ ‘U½u³žUÐ ÆtAÐ t½uš—U œ—«Ë ÊU³N~½ È—UJL¼ Ë pL ÊËbÐ t½u²O/ tKO?# Ë rK¹œ pL?JÐ ÈœËeÐ Ë b½b?ý 5#“ ÊbM ‰u?G?A?# Èd?H½ —UNÇ Âœu?AÐ Uð Ë œ—u?š rNÐ t½U?š —œ ÊU?NÖU½ t? b½œuÐ u?Ö Ë XH?Ö s¹« —œ ‚ËbM Ë b½bM d²?# rO½ oLŽ tÐ È« tMUÇ b½œuÐ Áœ—ˬ Á«d?L¼ t vM¼¬ s# Æb½« t²)dÖ «— .uLŽ ÈU¼Ë“UР—«b½«˛ Ëœ t Âœd Áb¼UA# ÂbO³Mł VF?J# v?KJ?ý Æœu?? ?³½ ¯—e?Ð vKO?? ? š ‚ËbM Æb?½œ«œ ÈU?? ?ł ʬ —œ «— Ær²3¹d~O# Ë ÂœeO# —«“ t½Uœu X3OÐ ÈbMKÐ Ë vÝ —œ d²LO²?½UÝ ÁU−MÄ U³¹dIð œUFЫ tÐ Xý«œ qOD²3# ÈuLŽ¢ .u~Ð Ë r?AJÐ œU¹d) t ÂœuAÖ ÊU?¼œ ÆÂœU²)« ‚ËbM œUOÐ „U??š Èd?A? UÐ «— ‚ËbM Êœd?? ÊU?NM?Ä q×?# ÈË— v²??Ë Æd²LO²½UÝ Ê«œ“œ Ë XÝU??−? d¼«u?ł Ë ö?Þ dÄ ‚ËbM +«b??O? # s# b?O?M U¼— «d# Ë œ—ˬ ÊËd?O?Ð «— œu?š ÈU¼ gH?? tKM« 5Ž b½b??O½U?ýuÄ »u?Þd?# Ë Âd½ Ë tMO?Ý —œ «— fH?½ Ë Âb?ý ¯—eÐ dDš t?łu?²?# œË“ U??#« ¢bM²?3¼ v b¹bÄ r¼ —œ vKJý Æœd dN?# «— „Uš ÈË— gH XAð Ëœ d¼ pLJÐ dÝ «— UN?#—«b½«˛ Ë ÂœeO# v)dŠ 5MÇ dÖ« ÆÂœd? tHš uKÖ —œ «— «b ÊUMÇ Èd~¹œ o?¹dDÐ œd? qL?Ž Ë« t? vI¹dDÐ e??ł œu?³½ sJ2 t? œ—ˬ êO¼ d~¹œ Ë b¹œd?~O# X?ÐUŁ s# Èu?LŽ Xd?Ý Ë ÁUMÖ Âœd?³?O?# ‚ËbM ∫XHÖ bFÐ Æœuý œU−¹« qJý ÁUMÖ t?Ð Ê«œ“œ œuÐ ‰U??×?# ÁËö??FÐ Æb?M tzd??³ð «— Ë« X3½«u??²? O/ vð—b tÖ« ÆÂœd? dN?# Ë— U−M¹« r¼ r²?ý«cÖ t½u?A½ ‚ËbM —œ ÈË— r¼ ≠ ÆbMM ·«d²Ž« œuš U¼U?L?ý Ë—U?N?A?H? t~MM s¹« “« vJ¹ ôU?Š Æt?A?O?# ÂuKF?# Á—u?AÐ XÝœ t œuÐ t²?AO#¬ r¼—œ .uL?Ž d3L¼ +Uš Èd?G Ë s# t¹dÖ È«b Æt½uLO# s# gOÄ rý t~¹œ vJ¹ s¹—«œd~O½ Ë rOE?Ž —U??O? 3Ð s# nO?KJð ÊU??O? # s¹« —œ Æb?½œdÐ ÊU??A? ÊU??A? «— Ë« t½u?~Ç «d?? łU?? # s¹« r²?? 3?½«b?? O/ “uM?¼ s# Ë bM²?? )— r?3? ? È«dÐ UN½¬ «— ‚ËbM t½U??³? ý «œU?³? # r²??H?Ö œu??š gOÄ b??ý t?? Vý ÆœuÐ 5~MÝ Ë VO?−Ž tŁœU?Š s¹« —œ +«u?²?O# vA?I½ tÇ s# Ë œu?A?O# ◊uÐd?# ÂœuAÐ ÊUMâ?L¼ « Á—U?âO?Ð ÈuL?Ž Ë b?ýU?³½ bMÐ vzU?−Ð s# XÝœ d~¹œË b½d³Ð “« t b½œuÐ Áb?ý —Ëœ v)U —bIÐ UN½¬ Ær?ýUÐ t²ý«œ v½UDOý t?AI½ s¹« lL?ý p¹ tK¹uÞ —œ ÆÂb?ý —UJÐ XÝœ tK U?)öÐ Æb½U0 vUÐ Ê«b½“ —œ tÇu? t?Ý Ëœ ÆÂb??ý —Ëœ tDI½ ʬ “« ÊUÐU?²?ý Ë Âb?¹dÄ tÇuJÐ X3З«œ t?? ? «— t?? ? ⽬ ÈœËe?Ð Ær²?? ? š«œdÄ u?? ? ł Ë X?3? ? ?ł tÐ Ë Âœd?? ? sýË— tÐ d~¹œ t? Âœ—uš r3? Ë Âœ“ œuš rJý tÐ v²?A# Ë ÂœU?²3¹« d²)dD½¬ t?AOð p¹ Ë v?1b Ë Áœ“ @½“ vM¼¬ “«b½« „U?š p¹ Ær²?)U¹ r²Ý«uAO# v²?ŽU?Ý Ær?M ‘u?#«d?) «— Ÿu?{u?# s¹« ôu?? « Ë ÂËd½ —u~½« Èœ“œ t3O Ë ÂœUN½ È« t3O —œ «— Ëœ d¼ ÆXý«œ È« t²3Jý Ë oM t²Ýœ t t½U?AÐ t?? œuÐ Áb?ý d?Nþ ÆÂœd? È“U?Ð Áœ ÈU¼ t?âÐ UÐ U?N? žUÐ tÇu? —œ —«u¹œ “« ÆÂb?ý ÊU?š v?KF?³?ł— vłU?Š ⁄UÐ v?¼«— Ë ÂbMJ)« ‘ËbÐ «— øÈ—uAO/ —U¼U½ t~# ≠ ∫bOÝdÄ Â—œU# Ær²3A½ Ê«u¹« VM Ær²)— XLÝ “« Ë Âœ—uš dÝ X3З«œ „dOð pLJÐ Ë ÂbOA ôUÐ «— œuš ⁄UÐ Æt½ ≠ ∫Âœ«œ »«uł Ë Áb½U??Ý— q×0 «— œu?š Áb¹e??š Áb¹e?š ÆÂb??#¬ 5zUÄ ⁄UÐ ÊË—œ d~¹œ ÆÂœ«b½ vA?ÝUÄ êO?¼ Æ7H?Ö Á«d?OÐËbÐ tÐ œd? ŸËd?ý ‰u?L?F?# q¦?# Ë« v3? —U ÂU9« “« q³? t ÂœdJO?# «bš «bš ÆÂb?ý 5#“ ÊbM ‰uGA# U¼bMÐ ÊœdÖ Ê¬ “« vJ¹ dÖ« bAO?# vMUŽ —bIÇ ÆÂœuÐ ‰UOš Ë dJ) ‚dž “« vJ¹ ôUL?²Š« Ë œu?A½ —«bOÐ ÊU³?žUÐ ¨bMJ½ uŽ u?Ž @Ý ¨bÝd½ dÝ ÂœdJO?# —bÄ XÝœ —œ ”U*« d?²?A~½« p¹ Ë r²?A¹ËUO?# —œU?# Êœd~Ð «— 17 t×H —œ tOIÐ 13


sÞË —œ V¹dž rM²A¹uš fH½ œ«bOÐ t²A t rM rMÞË —œ V¹dž È—ULA½ dÖ« V¹dž X½¬“ rMJO/ «Ë qÖ uÇ ÁbM'Ð —« V( rM¼œ œuÐ ‰œ Êuš “« dÄ tâMž uâL¼ t e¹eŽ —U¹ gOÄ t fÐ s¹« .—UJ¼UMÖ rM¼dOÄ XÝ« nÝu¹ vM«bUÄ tÐ XÝ« vÝuNKÐ œ«ddÐ rH½ d¼ dLŽ“ rM²A¹uš œ«d dÐ œ—cÖ v/ vœ «d XÝ« t²9— —U “« ‰œ Ë XÝœ t 5MÇ ørMJÇ øÂË— U− ø.u~Ð tÇ -dO×Ð rOAUš »Uð t½ ÂbOMý Ë XHÖ ‰UŠ t½ rML$« ‚Ë– t½ rIKš X³×J qO t½ XO½ ÂeOÇ êO¼ tÐ dÞUš oKFð dÖœ rM t v²(U×Ð ÂeOÇ tL¼ “« ⁄—U9 t XO½ t oKš Xý“ Èuš “« « ÁbO— ÊUMÇ rM'Ý r¼ —UÖ“Ë— s¹« —œ »U² e−Ð 5âKÖ œË— r(œ “« qÖ dŠ t½u~Ç rMLÇ s¹« V¹dž  dŠ qÖ ÊuÇ t 5MÇ ©È—u½«®

« t½Uš Èœd t½«d¹Ë ¨œuý Ê«d¹Ë « t½Uš « t½UýU v²šuÝ ¨œdO~Ð ÊUłdÐ XAð¬ v²dÖ s! “« s! È«ËQ! Ë Èb½«— +UOý¬“ « t½«d¹Ë ‰œ —œ v²(A½ dš¬ ‘ËbGł r²((Ö ¨ÂbM ÊUOý¬ ÊU¹UMý¬ —U¹œ “« « t½U½Uł “« Âb½U! ¨+Uł“ ÂœU²« —Ëœ ø—U¹œ tÇ “« ør²(O ¨+«b½ øÊuM « r²(OÇ Â« t½U~OÐ ¨Â« tÇd¼ ¨r³¹dž r²(¼ U− d¼ v½“Ë— ¨vzuÝ—u ¨vž«dÇ .u−O! “UР« t½ô È«eH½Uł È«u¼ —œ dÄ rA Uð œuý q:UŠ ‘uš ÊU!UÝ dÖœ —UÐ «d! dÖ Â« t½U²(! ÁdF½ “« rM dÄ r>UŽ ‘uÖ bOA —œ s!«œ Ë b¹“—Ë bŠ U½«œ sLýœ « t½«u¹œ v²ý«bMÄ t uð ÈœuÐ ‰œ ÁœUÝ U¼ t½ULOÄ œuÐ ‘uš ÊULOÄ Ë bNŽ —b½« r²HÖ Â« t½ULOÄ d~ł Êuš “« Èœd dÄ UHł UÐ v²(Jý ÊULOÄ Ë t½ULOÄ Ë ÈœuÐ Ê«œU½ —U¹ « t½«“d sLýœ Á«— „Uš s! Âdłô

—Ëœ dHÝ œuÐ V Á«— oO— r²Ýœ ”dð t«uł rLAÇ s .PO ‚dA ÈUN¼u' “« qÖ 5“ r¼«— Áe³Ý dOÝ« .UÄ XÝ vU¹UÄ vÐ ÈUMš«d ÂbB6 q~Mł t²8š ÈU¼ tšU UР—«œ Ê«—UÐ “UO “« ·dŠ t²8J ÈU¼ @MÝ ‘uÖ —œ .u~O Âdš ÈU¼“Ë— “« «—¬ Á«— ÈU¼ ¯dÐ UÐ ¨XÝbO—uš qUJð “« .«u$ qÖ 5“ s¹dð—Ëœ “« tMN' ÈU¼“Ë— “« rMOÐ v r¼«— oO— «— V «— qÖ 5“ g«—¬ rLAÇ t«uł dð ÂuKE s .PO ‚dA ÈU¼ Áu' “« ©vöOÖ ÊËb¹d®

XANÐ «d¼“ æ≠ —U‡Ö“Ë— s¹« b¹¬ gOÄ —UÇUMÐ rO²ý«œ bÐ ÂU‡‡$«dÝ s¹« U− 14

—«uš XÝËœ Ë bý v«dÖ sLýœ uÇ rO‡‡²ý«œ œdš U‡‡‡ dÖ t Ê«œe¹ tÐ


tK?L? Š ‚u?? ý ¨œU¹d?? Ë p?ý« tÐ ¨«eÝU½ ÁU~?²? ? ý«œ“UÐ X?U9 tÐ “U?? ?Ý v?Öb½“ È« Ë Ê«u?? ? ł Èö?? ? Ë U?¼—«b?? ? ÝUÄ Ë bM²ý«œ tÐ q?K?? Ë ≥≠˛ UÐ u?? A¹— ÈU¼dUL¼ —U?³?Ö— Ë b½b?O?A?JO? —UE²½« ÊUAVU³I²Ý« bMM# uJÝ t?# œuÐ È—UDš« tŁœUŠ vÐ ≠ ∫Ê«u?ł Èö ‰u?IÐ t?# bM¹U?O½ gOÄ Ë ÆXÝ« vU# d~¹œ VA« È«dÐ t?²? A?# «— ÊU/«e¹e??Ž ÆrO?²? ?A½ tL¼ v²?? ?ŽU?? ?Ý Uð t?? ?# «— Èd?? ?H½ ±∞∑ Æb½œuÐ ¨b½œdJ?O? ‘“—Ë ¨bM²?? d??O? Á«— gOÄ Ë ”dÄ «— ÊU?? ?ý ÁbM?¹¬ ¨bM²?? ?H~O?? ? tB[ —œ ¨Êu?? ? ?š —œ ôU?? ? ? Š Ë b½œd?J?O? ? ? uł U?? Ë b?½œuÐ ÁœU??²? ?« «—¬ Êu??š “« vULŠ v/ t??# .œu?³?½ ‘U?# È« t??# .œuÐ Áb½“ d?? ? B? ? ²? ? ?Z? ? ? bM?Ç d¼ È—U?? ? # rO²½«uð ÆrO¼œ ÂU$« ÊUA¹«dÐ ¨œu?Ð U?J?²? ? ? ? ? ÊU?1U?¼u?½«“ ¨rO²A½ v²?? ?[Ë Æœu?Ð ÁœU?? ?A? ? Ö Ë e?? ?d?? ?[ UNLAÇ t?? ? ?# bM?²? ? ??½«œ ¨b½œ—ˬ «c?? ? ?ž U¼—«bÝUÄ ÆX??O½ v½œd??# rO??? Ið Vý ʬ ¨ÂUý .œd?ÖdÐ U?N[Uð« tÐ t?# b½œ“ VO?N½ v²[Ë v²[Ë Ë XO½ v½b?¬ »«uš t# bM²½«œ rOzU??NMð bM²?½«œ b?½œd?# rÖ «— ÊUý—uÖ Â«—¬ Ë b?M# V?ý ÆrO?? ? ? ²? ? ? ? ? ? O?½ U?? ? ?NM?ð Ë ÆXH?Ö v/ sZÝ gJâ?O¼ ÆXýc~O «— Èd?? ~? ¹œ f?? # ¨v??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?# ÁU~NÖ «— U??N?d??Š t??L¼ t??# —U~½« Ë X¹d~MO tÐd& eO½ œuš s ÆXH~O ÁU~½ p¹ —œ p?¹ ÆœuÐ È—b?? ? ? O? ? ? ?Š g?L? ? ? ?Ý« ∫Âœd# U¹ e??³?Ý Áö??# p¹ Æq¹ p¹ ÆÂËœ —«u²Ý« —«u¹œ —UM?# ¨e??³? ?Ý ÈU¼Ë“—¬ UÐ e³ÝdÝ všd??Ý ÊUГ e??³? Ý d??Ý UÐ ÆœuÐ t²A½ XÝËœ ÆbM²?ý«œ g?²?ÝËœ t?L¼ ÆXý«œ ÁœdÐ «— t?L¼ t??# œuÐ Ë« r¼ ÆœuÐ vM²ý«œ Êu?? ? š Ë „U?? ? ?ZÐ «— ÁU?~²?? ? ?ý«œ“UÐ U?ð œuÐ U?Ð Ë b?? ? O? ? ? A? ? ?# ôU?Ð «— U¼Ëd?Ы Æb½UAJÐ Æœd?? ? ? ?# r¼U?~?½ ‘« ÁœU?? ? ? A? ? ? ? Ö ÊULAÇ oLŽ tÐ ‰UÝ t?Ý “« fÄ “uM¼ t# v¼U~½ t?? ? ?# U?¼ t?Ç ÆÆÆ« t?? ? ?²? ? ? U?? ? ? O½ X?Ýœ ʬ Æœd?J?½ œU??¹d?? ? ? ? ? ? t?? ? ? ? ? ? # U?¼ t?Ç ¨XH~½ d?Ý  œU??ý— Ë ÊU1« ¨oA?Ž ¨XOuKE t?? ?A? ? O? ?L?¼ ÁU~½ ʬ ÊU?? ?A? ? š—œ ÈUNKB Æb½œuÐ v½b½U ¿¿¿ ôU?? Š ÆœuÐ Áb??ý —U?? O? ?Ð «b??H Ë dÝ 20 t×HH —œ tOIÐ

Æb½œd‡‡‡‡‡‡‡# Ë—œ ≠ t?? ? ? ?L¼ ÆÆÆ«— t?? ? ? ?L?¼ ¨bM?²? ? ? ? A? ? ? ?# ≠ ÆbM²A#«— Êö¹ Æ.b?½U?? Ý— v[U?ð« tÐ «— ÊUœuš t?? # U?? N½¬ ¨b½œu?Ð Áb½U?? t?? # U?? N½¬ ¨Á˛u½ “« v¼u?? ? # ¨b½œu?? ?³½ d?? ? H½ ±∞∑ ʬ Ëeł tAO?ý vÐ Ád−MÄ qÐUI t?²šËd« XýuÖ Æb½œuÐ ÁbOA# ÆbMJO t½UL# ÆÆÆœ“bÐ «— dÝ ≠ ÆÆƉu#d¼ ÆÆƉu#d¼ ≠ «b?š tÐ ¨«eÝU?½ Ë tO?Ö Ë pý« Ë ÆÆÆ v?F? ? ?L? ? ?ł ÆU?¼—«b?? ? ÝU?Ä tÐ v?MO?? ? ?L? ? ?š tÐ qÐU??I? Æb½e?¹dÐ ◊U??O? Š tÐ t??# bM²AÖdÐ XHd? vVö?ł Ë s Æb?ý vVU?š Ád−MÄ Æ.œd?? ? ?# «b?? ? O?Ä «— ÁU?~K?²? ? ?[ t?Ð 7¹d~½ ∫œuÐ ÁU~½ p¹ Ë tE( p¹ s rNÝ Á«b?? ? ? ²? ? ? ?¹« ÂU?Ð XA?Ä ÈË— U¼—«bÝUÄ t?Vu?V Æb½œu?Ð d?? ? ? ?H½ ±∞ “« g?O?Ð Æb½œuÐ t?²? — t½U?A?½ 5“ ·dDÐ ÊUA¹UNKK ◊U??O?Š Xýœ p?¹ XF?ÝË tÐ Êu??š ÆœuÐ 5“ ÈË— Æœu?Ð Áœd?? # 5?~½— «— Ê«b½“ UÄ ÈË— ÈœU?A?L? ý ŒU?ý êO¼ Ê«b½“ ⁄«œ vC?? ? FÐ ¨b½œu?Ð ÁœU?? ?²? ? « vC?? ? FÐ Æœu³½ b½œU²?UO? bM²ý«œ vC?FÐ ¨b½œuÐ t²A½ «— vÖb½“ œu?Ð U?N?VU?Ý È“«b?MÄ vC??FÐ Ë ÈË— ¨ÊU?A¹Ë— t?# U?N½¬ Æb?M²?šUMý v/ ÈU??−Ð b½œuÐ t??²? d??ÖdÐ U?? “« «— ÊUA¼U Ábý výö² eG Èb?OáÝ ¨uOÖ q#U# g#d?L# ÈU−?Ð Ë b½œ«bO ÊU?A½ «— ÊUý ÈU¼ Á—UÄ Ë Êuš ÊUA?¹Uݬ r²Ý— tMð ôUÐ Áœu?A?Ö ÊU¼œ ÁdH?Š “« t?# œuÐ ÁœË— Ë ‰œ œU?¹d?? ? «— ÊU?? ? ?A?ðœU?? ? N? ? ? ý t?VuK?Ö ÃdZ XA?Ä ÈË— “« “uM?¼ U¼—«b?? ? ÝUÄ ÆœdJO Æb½œd?JO?? pOK?ý u?? Ý —U??N?Ç d¼ “« ÂUÐ r¼ “uM¼ d?ND Ë „UÄ ÈU?N½bРʬ vzuÖ s?¹« t?? ? Ö¬ ÊU?? ? ?ł r¼ “u?M¼ Ë X?ý«œ ÊUł t?Ð «— U¼—«b?? ? ÝU?Ä  d?? ? O? ? ?ž Ê«—«œ tKKÝ r¼ “UÐ r²?Ý«uZ?O ÆXš«b½U?O XAŠË ‰u??#d¼ r¼ “UÐ r²??Ý«u?Z? O? ÆrM# ÁU~½ ÈU??¼ Á—u?D? Ý« ¨«— U??¼ ‰u?? ? ? ? ? ? ? ? #d??¼ ¨«— Á˛u½ „UÐ vÐ Êö¹ ¨«—  d?O?ž Ë XUNý È«b?H “UÐ t?# rMO?³?Ð b½œu?³½ d~¹œ t?# «— ◊U?? ? ? O? ? ? Š “« —U?Ð s¹« Ë b?? ? ? ý b?MK?Ð —U³Ö— Ë vVö?? ł ‰U??³½b?Ð Ë r²??A? ?ÖdÐ ÆÆÆœu³½ t??# U?? N½¬ ÆÂb¹Ëœ b?½b¹Ëb??O? ? t??# v½U# —œ q?ÐU?? ? ? ?I? ? ? ? ? œu?Ð v?ðUE?( b?½œu?Ð Áb½U Ë g?×? ? ? ? ? ? ? t?Ð Ë b?½œu??Ð ¢b?M?Т ÈœË—Ë 15

v² Ëœ «bÖd½ tOIÐ ±µ “« U¼ Á—U?? ?L? ? ý v²?? ?[Ë Æb?? ?O? ? Ý— ±∞∑ Á—U?³J¹ d?O?$“ Ê«œd? XO?F?L?ł b?ý ÊËe« t?? ? ? ? # U?¼ f?H?½ ÆX??J?ý «— u?J?Ý bMÐ U?¼— œdJ?O? ? ? v~?Mð t?M?O? ? ?Ý —œ œu?Ð v½U“ t?B?[ ±µ œd? “« —c?Ö rO?²?ý«bMÄ v Æbý rO?? ? ²? ? ?ý«bM?Ä v Æœ—«b½ ‰U?? ? ³?½bÐ «— «bŽ« —œ U¼ö Ë bMýU?Ð ¢“d¢ bM½«u²?O U¼œbŽ ÁbM?Ð È“d?? ? t?Ð ÊU?? ?ýU¼ 7?A? ? # ’dŠ U¼ t??L?N?L?¼ Æb?ý ŸËd?ý U?¼«u?$ ÆbMMJO r¼ U¼d??U??L¼ d??Að Ë VO??N½ ÆXd??Ö ÃË« Ë ”b?? ?Š —«“U?Ð Æœd?? ?³? ? ?O/ g?OÄ “« È—U# Ë Èu?×M?Ð v?#d¼ œuÐ t?²? U¹ o½Ë— ÊULÖ «— t?ŁœU?? ? ? Š Xý«œ X?ÝËœ t?? ? ? # v?KJ?ý tÐ ∫œdJO dO³Fð Æbý rO¼«uš œ«“¬ ≠ Æ.uAO qI²M UN½UÖœUÄ tÐ ≠ .œd~O s¹Ë« v¼Ë«— ≠ ÆÆÆÈœ«dH½« r¼ b¹Uý ≠ Ë b?½b?½U?? ? ? v?[U?Ð œu?? ? ? š —«b?M?Ä —œ tL¼ v²??[Ë ¨.b??ý «b??ł r¼ “« v²??[Ë ÊUM¹bÐ v³??O? N?½ tÐ t??O? IÐ Ë b½b?½U?? ◊U??O? Š —œ UN½¬ ÈU??N? [Uð« Èu??Ð t½«d??¬ ÈœU¹d?? Ë t½U*Uþ Áb½U? t?# U?N½¬ t?Ç “uM¼ bM²?— ÁU~²ý«œ“UÐ jš .œu?Ð Áb?? ý «b?? ł t?? # U?? tÇ Ë b½œuÐ ÆrO²ý«œ «— ÊU/ULÖ Ë ”bŠ tÇ Ë —ËUÐ ‘u?? š tÇ ¨œd?? U½ tÇ ¨Á¬ Æ.œuÐ tA¹b½« ÁUOÝ UNMð s Ë œuÐ 7H?Ö sZÝ ÂdÖ vVöł ÆÂœ«b?? ? ?O? ? ? ‘u?? ? ?Ö s Ë Âœu?Ð g³ÞUZ Æ« Áb?? ? ý v?Ðu?? ? š Áb½u?Mý t?Ç r²ý«bMáO ¨Â« Áb?? ?OMý v?z«b?? H Âb?? ?O? ?A?¹b½« È« tE( ¨œuÐ Áœ—uš «— vVö?ł È«bH t# vz«bH ʬ “« vKK? —U³Ö— pO?Ký q¦ vz«bH ÊU?? N? ? ÖU½ Ë Xý«œ b?? ?L? ?Š« ÃU?? ?Š t?? # Ÿu½ Èu?? Ð U¼ Ëd¼«— —œ t?? # È« tKU?? [ tLNL¼ t½ b?FÐ Ë bO?Ý—  uJÝ tÐ bM²?dO? UN[Uð« U?N¼œ t#ÆÆÆ—UÐ t?Ý t½ ¨—UÐËœ t½ ¨—U³J¹ “« È« Áe?? ? ? ?O? ? ? ? ¬ Ë U?¼—U?? ? ? ?³? ? ? ? Ö— p?ð Æ—UÐ  uJÝ Ê¬ v?MO~MÝ ¨œb??F? ²? ÈU¼—U³Ö— XO?? F? ?L? ł ÊU?? N? ?ÖU½ Ë X?Jý «— —U³Öd —Ë tKL?Š U¼ Ád−MÄ Èu?Ð Ë UN?[Uð« ÈuÐ v?−M?# tÐ «d?? ? ? XŽd?? ? ? Ð v?Vö?? ? ?ł Æbý ÆœU¹d?? ? È«b?? ? H b?? ? FÐ È« t?E( Ë b½UA# g×?? ? Ë «e?? ÝU?½ ¨t¹d?? ?Ö ¨‘d?? ž ¨u¹dž U¼—U³?Ö— È«bH d~¹œ t?# bý bMKÐ ÊUM⽬ ∫XHÖ v# Æb¬ v/ ‘u~Ð


Ë bMMJO? t?O?³?ý ÈeOÇ d?¼ UÐ «— ÈeO?Çd¼ ¨ÊUý v1b?7 b¹U?I?Ž @Mð Ë pÇu?? ÊU¼œ ¨U¼d?²?šœ b½—«œ XÝËœ ¨b?M¼b?O? oO³Dð v²?7Ë Æb¹¬ v/ ÊU?A?ýu?š ö??%« œU?A?Ö ÊU¼œ “« Ë bMýUÐ t²ý«œ Áœ«u½Uš s¹« ÈU¼œd È«dÐ ”Ëd?Ž »U²½« È«dÐ U¼—U~²Ý«uš ÊU¼œ —œ vðU?LK bM¼«u?O? ‘« t?L¼ ¨b½Ëd?O È« t½U?š tÐ ¨U¼ œU?? A? ? Ö —b?? I?Ç bM?MO?? ³?Ð bMM? “UÐ «— Ë« ÊU¼œ t?? ? b½—«c?~Ð d²šœ Ë U?? ? ?L?K œ—«œ v?F? ? ? Ý ‘« t?? ? ?L?¼ ¨r¼ ”Ëd?? ? ?Ž v?OË ÆXÝ« tÐ Ë b¼œ Áu?Kł pÇu?? «— g½U¼œ t?? b?M ‰U??L? F? ²? Ý« vðöLł U?L? ý d?Ä t? —«œ «— vðU??B??A? ÊU??L¼ s¢ ∫b½U?L? N?HÐ UN½¬ œd?³½ p¹ tÐ X7uM¹« —œ ”Ëd?Ž »U?²½« rÝ«d? Æ¢œ—«œ XÝËœ ÆX?? O½ X¼U??³? ?ý vÐ Áœ«u½U?? š Ëœ 5Ð «b??%Ëd??? ?OÐ vÝULKṜ V?ý XH?¼¢ ∫b¹u?~Ð ”Ëd?? ? ?Ž b?MM?JO?? ? ? vF?? ? ?Ý U¼—U~²Ý«uš ‘Ëd?? ? ?Ž Á«œu½U?? ? ?š œ«d?? ? ?6« Ë Æb?M “U?Ð «— g½U?¼œ Ë ¢v½UœUý ∫b¹u~?Ð ”Ëd??Ž t? b?½—ˬ ÊU??O0 vzU??N? ²? ³? ×? % b½—«œ gýu Æb¼œ ÁuKł @Mð Ë pÇu «— g½U¼œ Ë ¢—ËdÝ dÄ “Ë—¢ vL?³²? Âœ¬ UÐ ÊUÐUOš —œ Ê«d¹« —œ U?Lý b²?6UO? ‚UHð«  —b½ tÐ ËdÐË— UÄË—« Ë UJ?¹d?¬ ÈËd?ýu??š Ë r?³?²? ÈU?N? œ¬ p³?Ý tÐ ¨Êœd?? ? r?? ?³ð ¨v?zUÄË—« d¹“Ë p?¹ n¹U?þË tKL?? ?ł “« Æb¹uý dðœU¹“ X³×? VKł Ë Ê«bM—U UÐ d²A?OÐ tDЫ— Êœd —«d7dÐ ÈbM—U v²7Ë v½«d¹« d¹“Ë U« XÝ« Êœd —U d²NÐ È«dÐ UN½¬ tJ½¬ È«dÐ tJK?Ð ¨bMJO/ r?³ð U?NMð t½ ¨œu?A?O? œ—«Ë g7Uð« tÐ œuÐ È« t?²HÖ Ë ”u?³Ž t6UO?7 ¨œd³Ð dðôUÐ «— œuš ÂU?I Ë ÊUý rN?? s Ær²?? ¼ d¹“Ë s?¢ ∫b¹u~Ð ‘b?M—U?? t?Ð Uð œdO~O p¹ Æ¢vM? —«d??7dÐ v²?? ÝËœ ◊U??³ð—« s U?Ð È—«b½ oŠ Ær²¼ ËdÐË— Á—U?? ?â? ? OÐ Áb?MM? t?? ?F? ?ł«d?? ? U?Ð v²?? ?7Ë r¼ v?½«d¹« bM—U È“U?Ð ÁbM?M t?? ? ?F? ? ?ł«d?? ? ? U?Ð «— d¹“Ë g?I½ 5?L¼ 5?Ž ¨œuAO 5L¼ U?Ð t??²? ?6— t½«“Ë— —U?? ‰U?? ³½œ `³?? % t?? Èd?¼u??ý ÆbMJO t½U?? ?š tÐ v?²? ?7Ë ¨Áb?? ?ý ËdÐË— Ë« d?? O?E½ v½«b?M—U?? ? U¹ bM—U g½“ tÐ r?? ³ð ÊU?Г tÐ t?? œ—«b?½ g½U??³O d?Ð vL??? ?³ð œb~OdÐ “« vœu?? “« t?? r¼ g½“ Ë Æ¢Â—«œ X?ÝËœ «dð s¢ ∫b¹u~Ð œU¹ X?Ý—œ «— Êœd?? ? r?? ?³?ð Ë Áb¹b?½ r?? ?³?ð ‘—bÄ “« ‘—œU «dð r?¼ s ¢b?¹u~?Ð ‘d¼u?? ? ý tÐ t?? ? bM?JO?/ r?? ? ³ð ¨t²6d~½ Ƣ—«œ XÝËœ ¨r³?² Ë Ë— ‘u?š È« ÁbŽ v²?7Ë r³ð vÐ XK s¹« ÊU?O —œ d~¹œ dЫdÐ —œ Êb¹bM?š Ë Êœd r?³ð “« Áb?Ž s¹« ¨b½u?ý «bOÐ Ë Âu??Ý— “« ·«d??×½« Ÿu?½ p¹ «d½¬ ÆbMM?JO?? È—«œœu??š UNO½«d¹« qÐU?? I? ? ¢b½« t?? ²? ?H? Ö U?? N?½¬ tÐ v~â?Ð “« ÊuÇ ¨bM½«b?? O? ? XJOð« œU¹“ d?? ?Ö« ¨b½bM?? ?O? ? U?? N?½¬ v²?? 7Ë Æ¢b¹b?Mš b¹U?? ?³½ U¼d²Ö—eÐ U?N½PÐ ÁUM?Ö ”U??Š« Ÿu½ p¹ ¨b?ýUÐ bMK?Ð ÊU?A¹«b?% U¹ b½bMÐ b¹UÐ qÐU?I? —œ b½« Áb¹bMš t? ôUŠ bM?MJO dJ?6 Æb¼bO? XÝœ ÊU?A¹«dРȗˬ t¹d?Ö t?F?7«Ë U?L?²?Š Ë b½u?ý —UÇœ v²?O?³?O?B? tÐ 5L¼ “« d??³?š t?? b½—«œ vK¦*« »d??{ U?N? O½«d¹« Æb??²?6U??O? ‚UHð« «— ¢ÁbM?š “« b?? F?Ð t¹d?? ?Ö¢ vM?OÐ gO?Ä Ë b¼b?? ?O? ? ÁU?MÖ ”UŠ« ÆÆÆ¢XÝ« È« t¹dÖ dš¬ ¨ÁbMš d¼ fÄ “«¢ ∫bMJO 16

v½«d¹« ÈU¼ t U½ tOIÐ È« t?âÐ v²?7Ë Ær?³ð Ë t¹dÖ ∫œu?A?O? qÝu?² h?A? tKOÝË œ«œ tÐ Ær²??¼ XŠ«—U½ s¢ ∫b¹u?~O? t?O? Ö ÊUГ tÐ bMJ?O? t¹dÖ ∫b¹u~Ð t XÝ« ʬ È«dÐ tâÐ t¹dÖ U?7Ë« vCFРƢbOÝdÐ s ¢ÆÆÆrM? ‘œd??Ö Â—«œ XÝËœ s? ÆÆÆb??OM? bMKÐ «d?? bOzUOТ ⁄«dÐ —œU ¨œd bMK?Ð «— ‘« t¹dÖ È«b% ¨È« tâÐ X7Ëd¼ dÖ« t?²?½«b½ Ë bMJO? o¹u?Að XN−?OÐ Êœd? t¹d?Ö tÐ «— Ë« ¨œËdÐ Ë« dÐ vL?? ? ³ð X7Ë d?¼ —œU?? vOË Æœ—ËP??O? ? —UÐ È« t¹d??Ö t?? âÐ p¹ »«u?ł vOU×?ýu?š Ë r?³ð UÐ «— Ë« r³?ð dÖ« ¨b¹œ „œu? ÁdNÇ t??²? 6— Æœ—ˬ b¼«u?š —U?Ð ¨Ë— ‘u?š Ë r??³? ²? t??âÐ p¹ ¨b¼bÐ v²ÝËœ Ë XI6«u? Ë U{— XöŽ Ê«uMŽ tÐ «— r³?ð eO½ tâÐ t²6— v²?ÝËœ Ë X¹U?{— b?¼«u??O? t? —UÐd¼ Ë bMJO?? ‰u?³?7 X³?×? Ë «— r?³ð ¨bý ¯—eÐ r¼ v²?7Ë ÆbMJO? r³ð b¼œ ÊU?A½ «— œuš XÝËœ «— Èd²?šœ v²7Ë Æœd³?O —UJÐ r¼ oA?Ž XöŽ Ê«uMŽ tÐ t r¼ d?²šœ Ë ¢Â—«œ XÝËœ «dð¢ vMF¹ ¨bMJO? r³ð Ë« tÐ œ—«œ fÄ «— Ë« r?? ?³ð t?? ²? ?6d?? Ö œU¹ ‘—b?Ä Ë —œU?? “« «— Xö?? Ž 5L¼ s0 v?½«u?? ?²? ?O? ? u?ð Æ—«œ XÝËœ «dð r?¼ s¢ t?? ? vM?F¹ ¨b¼bO Æ¢rM?JO?/ ”U?? ?? ? Š« ÍdD?š uð V½U?? ? ł “« s ÆÈu?? ?ý p¹œe½ ÊUÐU?Oš —œ Èœd tÐ v?½“ U¹ Èd²šœ v?²7Ë t XÝ« X?Nł 5LNÐ Á«— d?²?šœ U¹ Ê“ ʬ ‰U??³½œ b¼b?O? oŠ œu?Ð œd?? ʬ bMJO? r³ð ÆXÝU{— XöŽ r³ð t bMJO dJ6 ÊuÇ ¨b²HOÐ r?? ³ð Ë« tÐ d?? Ö« ¨rOMO?Ð v «— ÊU?? t?½U??š ÈuK?ł t¹U??? ?L¼ v²7Ë r¼ UÐ È—b?7 b?OzU?d?HÐ Âö?Ý U?7¬¢ t? X?Ý« vMF? s¹« tÐ ¨.œd tÐ .œdJ?½ r??³ð q?7«ô U¹ .œd?? rš« d??Ö« Ë ¢ÆÆÆr?O½eÐ ·dŠ Êœ“ ·d?? ? Š tK?%u?? ? Š Ë Â—«œ —U?? ? Êô« ¢ t?? ? XÝ« v?MF?? ? s¹« tK?×? ? q?¼« Âœd?? ? UÐ ¨ÊU?? ?A¹U¼ t?¹U?? ? ? L¼ U?Ð U?? ?N? ?O?½«d¹« Ƣ—«b½ ÊUГ tÐ Ë bMMJO?/ r³ð ÆbM?²¼ ‰U?Š 5L¼ —œ t?L¼ UÐ ¨ÊUA¹U¼ Ƣ—«b½ Êœ“ ·dŠ tK%uŠ ¨U7¬¢ ∫bM¹u~O v½UГ vÐ gM?~¹U?? ? L?¼ tÐ Êœd?? r?? ³ð “« t?? Ëd?? ýdð v½«d¹« 5?L¼ vOË ¨b¼b?O? «— U?N½¬ Âö?Ý »«u??ł ¨”u?³?Ž È« t?6U??O?7 UÐ Ë œ—«œ m¹—œ v “« v?²7Ë ¨œ—«œ —U ¨œu?š “« dð t¹UÄ bMKÐ vB?ý UÐ v²7Ë t?? XÝ« l?{«u??²? Ë r?? ³? ²? Ë Ë— ÁbM?š ÊUMÇ ¨œ—«œ vzU{UIð Âœd? s¹dð Ë— ÁbMš UÐ rOMJO? dJ6 rOMJO? ÁU~½ Ë« t?6UO?7 tÐ v²7Ë Ë vŽU?? ?L? ?²? ?ł« ÈU?? N? ?²? ?O?OU?? F? ?6 —œ Æ.« Áb?? ý Ëd?ÐË— Ê«d¹« —œ UO½œ —œ X³?? ×? Ë v²?? ÝËœ VKł tK?O? ÝË Ê«uM?Ž tÐ r?? ³ð r¼ vÝUOÝ —œ t?? vzU?J¹d??¬ —«b??L? ²? ÝU?? O? Ý Ê¬ ÆœËd??O? —UJ?Ð d??²? L? Ê«d¹« vÖb½“ —œ ¨X?Ý« Ê«bMš Ë r??³? ²? —b??IM¹« rOM?OÐ v vzUNJŽ Ê«bMš Ë r??³?²? —b?IM¹« t??A?O? L¼ U?« XÝ« Ê«bM?š Ë r?³? ²? ‘« g¹U?N?JŽ —œ ÁbMš Ë r?³ð Êœ«œ ÊU?A½ UÐ b¼«u?O? Ë« ÆXO½ lL?ł È«— ¨ÁbMš Ë r?³ð UÐ Ë bM œ«b?LK7 Âœd? »u?³×? «— œuš ÈË— œ—«œ t?F?U?ł —œ t v²?OÐu?³?×? t¹UÄ Ë ”U?Ý« dÐ ÊuÇ ¨bM Ê«—«b??L? ²? ÝU??O? Ý t¹Ë— s¹« ·ö??šdÐ X?Ý—œ Æb½U??L? O? v7UÐ —U ÈU¼ Áœ«u?½U?? š —œ “uM¼ t?? œuÐ .b?? 7 Ê«d?¹« —œ vL?? Ý— vzUJ¹d¬ o³ÞdÐ t U¼ Áœ«u½Uš s¹« œ«d6« ÆXÝ« ‰uLF q« Ë Áb½U VIŽ


t Âbý tłu?²# Á“Uð Ë ÂœuAÖ «— .UNLAÇ ÊUM œU¹d) tKM« 5Ž ÆXOF?Lł “« Ábý dÄ ⁄UÐ ∫XHÖ U?? # Æ5ýUÐ b¼U?? ý U¼U?? L? ?ý Æ”UMM«U?? N¹« ≠ Ë .b¹œ“œ Ë— t½u??š—U?? ‚Ëb?M d??H½ —UNÇ t??Ý s¹« U?#« .œd?? .U? U??−M¹« .œ—ˬ “Ëd¹œ ÆÆÆÊb#Ë« Ë Êœd X½UOš s0 œd#U½ dH½ ∫XHÖ Ë b¹dÐ «— Ë« ·dŠ ÊU³žUÐ Ë Áœd? X½U?O?š U?0 ‘œu?š Æt~O?# ⁄Ë—œ ≠ ÆtMJO# È“UÝ tM× ôUŠ Áb¹œ“œ uËbM ∫XHÖ XAŠË Ë tK−Ž UÐ ÊUš vKF³ł— ÆtM?JÐ d?? ? ³? ? ?š Ë— U?? ?N? ? ?#—«b?½«˛ ÁdÐ v?J¹ ≠ Æ5ýUÐ œË“ Æ5M tK−Ž Æs¹ËbÐ Èd?? ? ? ? ?#—«b?½«˛ ÁU?~?ÝU?Ä ·d?D?Ð d?? ? ? ? ?H?½ bMÇ Ë Âœd ÁœUH²?Ý« XOFu# “« r¼ s# Ë b½b¹Ëœ t?ÇuJ?Ð —«u?¹œ “« «— œu?? ? ?š «b?? ? ? Ë d?? ? ?Ý vÐ r3H½ ÆÂb¹ËbO# VÝ« q¦# Ær²)— Ë r²š«b½« —œ «— œu?š Ë Âb??O?Ý— t½U?AÐ U?ð ÆœuÐ Áb?#¬ bMÐ —uD½UL¼ «— «dłU# tL¼ Ë ÂbMJ)« —bÄ ‘už¬ q×?? ?# v?²? ? Š ÆÂœd?? ? n¹d?? ?F?ð œuÐ Áb?? ?ý t “« b??F?Ð Ë r²??H? Ö Ë« t?Ð e??O½ «— tM?O? )œ ÈUH²š« “« »«d?D{« U?¹ Ë v~?²? ? ?3? ? ?š U¹ ”d?ð bý Êu?O? ý È«b? t?E( s¹d?š¬ —œ Ær?²?)— ‰UŠ ∫XHÖ t ÂbOMý «— —œU# Æb?? ?ý „ö¼ « t?? ?âÐ Æ+u?? ?ł «b?? ?š È«Ë ≠ t?? b?? FÐ v²??ŽU?? Ý ÆÂb??O? ?L? N? H½ Èe?? OÇ d~¹œ ÈË— «— Èe?? ?O? ? ?#¬d?? ?N? ? # X?Ýœ Âb?? ?#¬ ‘uNÐ XÝœ V?ŠU?? BÐ ÆÂœd?? fŠ œu?? š v½UAOÄ ‘“«u½ «d?# t œuÐ b?L?Š« uL?Ž Ë« Ær²3¹d~½ Ë« ‘už¬ —œ «— œuš ‚u?ý UO½bJ¹ UÐ ÆœdJO# ∫r²HÖ ÊUM t¹dÖ Ë ÂbMJ)« UÐUÐ tÐ uAK×# Æt?M# gOÄ ‚ËbM ÆuLŽ ≠ Ær²HÖ ∫Xý«œ —UNþ« Ë bOÝuÐ «d# uLŽ —u~?½« Æ7)d?? ?Ö Â—U½Ë« ÆÊœd?? ? ‘«b?? ?OÄ ≠ d?¹b?? ? ? # Æb?? ? ? ý s?#  U?? ? ? $ V³?? ? ? Ý u?ð Èœ“œ rM#uðb Ë œd? v¼«uš—cŽ s# “« t½uš—U d?O~²?Ýœ tL¼ «œ“œ Æœ«œ rN?Ð ‚uI?Š t)U{«  œU¹ ¨Âd?? 3Ä U?? #« ¨Êœd?? ·«d?? ²? ?Ž« Ë Êbý tÇ Æt??O? ²? ý“ —U?? ‰U??Šd??NÐ Èœ“œ t?? týUÐ ‚Ëb?M X?d?? ? ?Ý tÇ Ë t?? ? ?ýU?Ð Èœ“œ —u~½« Âu?9 s# l?HM?Ð uð —U?JM?¹« tÇ d?? ? Ö« Æt½uš—U XÝœ Á“U?? ł« vÐ t?~¹œ t?? ÁbÐ ‰u?? U?? #« bý —u~½« týuš t¹ t?Ö« v²Š ¨v½e½ v3 ‰U0 Âœ«œ ‰u? Ë« tÐ Ë r²)d?Ö «— g¹U?N²?Ýœ ÆtýUÐ “uM¼ œ—c~O# a¹—Uð ʬ “« U?NMUÝ t ÊuM« Ë Æ« Áb½U# —«œU)Ë œuš bNFÐ

∫XHÖ tKM« 5Ž ÆÂbOÝd²O# ÆU?−M¹« Áb??#Ë« v øÂb?O?L? N?H½ øÂb?O?L? N?H½ ≠ Æ7A¹— rNÐ UNÖdÐ Ë U¼ tšUý œUÐ b?¹U?? ý Æv?MJ?O? ?# d?J) ≠ ∫XH?? ?Ö ÊU³žUÐ ÊeÐ Ë—U½Ë« Áb??ý œ— ‘Ë— “« @Ý U¹ Áb#Ë« ÆtAÐ ÂuKF# Uð VIŽ ÈË— «— œuš d?H½ Ëœ d¼ qO−Fð Ë »U?²ý UÐ vÐ Ë Áœ“ rNÐ s# q³ Vý t? U¼ tšUý Áu³½« Ë b½œU??²? ?)« ÂœuÐ t??²? ?A¹— ‰Ë« ÈU??ł —œ VOðdð vMU?š tMUÇ Êb¹bÐ ÊUA~½— Æb½œ“ VI?Ž «d½¬ bM @?½—œ È« tE( tJ½¬ vÐ t?KM« 5Ž Ë b¹dÄ ∫XHÖ Ë X)dÖ «— ÊU³žUÐ ÊU³¹dÖ Ë b¹dÄ U?− VA¹œ uð Æ”« t?²?šuÝ—bÄ uð —U? ≠ t½u?š Áu?N? Èuð ÆÈœu³½ X?³I?Ž Âb?#Ë« øœuÐ ÆÂœdJ½ «bOÄ Â« Èb?? ? #Ë«  œu?? ? š Æv?ÐU?? ? 3? ? ?Š œd?? ? # ËdÐ ≠ È“UÐ r?KO?? ?) È—«œ ôU?? ?Š v²?? ?ý«œ—Ë uËbM ÆvMJO# È« tIOœ bMÇ Ë X?)dÖ ôUÐ UN½¬ ‰«bł —U b½bO?Ý— t−?O²½ s¹« tÐ b½œd? Y×Ð Ë dł t Áœu?З «— ‚Ëb??M? —œ«d??Ð Ëœ ʬ b?¹U?? ? ? ? ? ? ? ý t t? b½ËdÐ U?N½¬ ⁄«d?3?Ð b½œuÐ rL?B?# ÆbMýUÐ Èd??H½ —U??NÇ Ë b??ý «b?O?Ä e?O½ Ëb?½¬ tK Ë dÝ tJÝ “« dÄ ‚Ëb?M d~¹œ t? v?M«œu?Ö ÈôUÐ rN?? ?²? ? # «— Ë« s?¹« Æb½b?? ?ý l?L? ? ł œu?? ?³½ ʬ —œ s¹« —œ t?? ? tK?M« 5Ž Æ«— Èd?~¹œ Ë« Ë œdJO# œuÐ q?¹U?? œu?? š È«dÐ Èd?? ²? ?A? ?OÐ rN?? Ý ÊUO# Ë b??O? A? ÊËd?O?Ð VO??ł “« «— vÖ—eÐ ÈuUÇ t~?# rAJ?O? ?# u½uðUð t?? Ý d?¼ «b?? AÐ ≠ ∫XHÖ Æ”U− ‚ËbM 5~Ð tJM¹« tK?M« 5Ž Èu?? ?UÇ „u?½ —«œ Ë d?? ?O? ? Ö s¹« —œ U?ð «— Ë«  —u?? ? Ë X?)d?? ? Ö ÊU?? ? ?³? ? ?žU?Ð t½u~Ð Ë œ“ Ê«—u?? ? ? ? ? ) Êu?? ? ? ? ? š Æb?¹—œ t?½U?Ç p¹œe½ ÆX?ÝU?? ? šd?Ð Ë« 5Ö¬ r?A? ? ?š œU?¹d?? ? ) È«b r¼ Ë Ê«—c?~¼— r?¼ t?? ? b?? ?ý V³?? ?Ý Ë« œU¹d) ‘« t½U?? ? š q¼« Ë ÊU?? ?š vK?F? ? ³? ? ł— Ë ÊU³žUÐ ⁄UÐ ÈU??N?²½« —œ È« tŁœU??Š t? b?½u?ý tłu²# rš“ t?? ? ÊU?? ?³? ? žUÐ ÆXÝ« Ÿu?? ?Ë ·d?? ?ý —œ tKM« 5Ž ·dD?Ð Êu?š —œ ‚d?ž ¨œuÐ Áœ—uš 5?zU?Ä U?ð «— Ë« ÈË“U?Ð u?? ? ? ?U?Ç U?Ð Ë œd?Ð tKLŠ vÖ—UÄ “« Êuš Ë b?ý Áb¹—œ X Æb¹dÐ !—¬ —œ«dÐ Ëœ ÆX?A¹— 5?#eÐ Ë œ“ Ê«—u?? ? ) ”U³M t?K? ¹u?Þ —œ ·d??D?Ð b?½b??¹œ 5?M? Ç «— l?{Ë t ∫XHÖ Ë bOA œU¹d) tKM« 5Ž vMË b½b¹Ëœ u?UÇ U?Ð t½d?Ö Ë s¹œd?Öd?Ð øs¹d?O?# U??−? ≠ U?¼U?? ? L? ? ?ý u?? ? ËbM? ÆrM?JO?? ? # Êu?ð tJ?ð tJð Æs¹b¹œ“œ 17

v½UDOý tAI½ tOIÐ sšU½ Ë @MÇ UÐ Æb¹U?O½ œd³?²Ýœ È«dÐ Ê«œ“œ ÆÂbM «— 5?#“ t??A? Oð Ë “«b½« „U??š È—U??OÐ Ë œuÐ Áb?ý ÕËd−# Ë ÁœU?²)« Êu?š +U²?A~½« dÝ «— œ—œ Ë r²ý«b½ vzUM²Ž« s# vMË Xšu3O# Ë —œ vL?O?EŽ ÈœU?ý tÇ Ær²??)d~O?# X?O?L¼« vÐ ‚ËbM Èœd?Ý r²?Ýœ t? v²?Ë bO?ýu?ł rMœ U?Ð Ë Âb¹“d?K?O? ? ? # Æœd?? ? ? ”U?? ? ? 3? ? ? Š« «— vM¼¬ ÊËdOÐ «— ‚ËbM r?²Ý«uA?O# Ê«“dM ÈUN²Ýœ Áb?? O? ? Ý— œu?? š b?? ?ý ÃË« tÐ r?Ýdð ÆrAJÐ ÊU?? ? ?³? ? ?žU?Ð “« ¨Ê«œ“œ “« ¨@Ý “« ”d?ð ÆœuÐ t 5?ÞUOý Ë tM?ł« “« Ë ÊUš vKF?³ł— vłUŠ Ë XLKþ —œ b?M²?H~O??# t½U?œu? ÈU¼ t??B? —œ vÖb½“ U??N?#U??L?Š Ë U??N? žUÐ  uJÝ Ë vJ¹—Uð ‚ËbM r²3½«u?²½ Âœd öIð vÇd¼ ÆbMMJO# Uð b²HOР« t¹dÖ œuÐ p¹œe½ ÆrAJÐ ÊËdOÐ «— „U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? š ‰œ “« «d?? ½¬ Ë Âœ“ —Ë“ ÂU$«dÝ ÆœuÐ Âœu??š Ê“Ë r¼ t?? vËbM ÆÂœ—ˬ—œ Ë Âd?³Ð ôU?Ð X3З«œ “« «d½¬ X3¹U?³? O?# ôUŠ s¹« Æt?½ Æt½ Æ+U?? ? ÝdÐ 5zU?Ä d~?¹œ Èu?? ?Ý “« s# —UO?²š« —œ È« tKO?ÝË êO¼ ÆXý«b½ ÊUJ#« X3З«œ ÈôUÐ «— ‚ËbM ʬ È—U?OÐ t? œu³½ tMU?Ç ÂœU??N½ È—U?M «— ‚ËbM Æ+U?? ÝdÐ u# Ë —U?? ? ?š UÐ «œb?? ? ?−? ? ?# «d?½¬ ÈË— Ë Âœd?? ? d?Ä «— u?? ? ? ?ł Ë X3?? ? ? ?ł t?Ð Ë Âb?? ? ? O?½U?? ? ? ýu?Ä „UýUš q×?? ? # 7)U?¹ È«dÐ u?? ?ł Ë X?3? ? ł Ær²š«œdÄ “« tJ½¬ vÐ rM ÊU?NMÄ «— ‚ËbM t v³ÝUM# e??OzU?Ä qB??) —œ Ê«—«b??žUÐ ÆÂd??³?Ð ÊËd??OÐ ⁄UÐ —œ ¨bM?MJO?? # lL?? ł «— ÊU??²? ?š—œ œ—“ ÈUNÖdÐ ÁbO?ÝuÄ t bMMJO?# —U³½« Ë b½e¹d?O# È« tMUÇ —U?? O? ?3Ð œu?? vŽu½ t?? ©¯dÐ „U?? š® Ë œuý tMUÇ eO½ ⁄UÐ t?ýuÖ Æb¼œ XÝbÐ XÝ« vMUŽ ¯dÐ “« d?Ä oO?? L? ?Ž tMUÇ p¹ Æœu?Ð ¯dÐ „Uš Ë s#« v?zU?? ?ł ÆÁœ—u?? ?š Ê«—UÐ Ë f?O? ? š ÈU¼ d~# b??#U??O/ tMU?Ç ⁄«d?3?Ð fJâ??O¼ Æs¾LD# «d½¬ Ë œe?¹dРʬ ÈË— œ—“ ¯dÐ v¼u?? ³½« tJ½¬ ÆbM dð t²ýU³½« —œ p¹ ÆX?ý«œ —œ Ëœ ÊU?? ?š vKF?? ?³? ? ł— ⁄UÐ Ë X)d?~O?? # —«d?? ÁœU?? H? ?²? ?Ý« œ—u??# t?? ¯—eÐ p¹ Ë b½œdJO# b#¬ Ë X)— ʬ “« t½Uš ÊUMUÝ t?²? )d?Ö —«d?? vd?ý lK{ —œ t?? d?²J?Çu? —œ s¹« “« U¼œ“œ Æb??A?O? # ◊uÐd?# t?K¹uÞ tÐ Ë œuÐ Á«— 5L¼ “« eO½ «œd?) Ë b½œuÐ Ábý ⁄UÐ œ—«Ë —œ Æb½b#¬ ‚ËbM ⁄«d3Ð t²3A½ “Ë— d¼ ÈUł Ë X3З«œ ÈôUÐ s# Ë b½bý œ—«Ë oÐUÝ ÊU?³žUÐ Ë tKM« 5Ž t ÂœuÐ s# Æb½b#¬ tMO)œ q×?# ·dDÐ bMKÐ ÈUN#UÖ UÐ


≤≤ Á—ULý tOŽöÞ«

—uðUJ¹—U ∫ÁU t?EŠö?? ? ?! t?? ? «— v(JŽ U??{— t?K>« X¹¬ bOzULMO! fK−??! u?C?Ž ¨ÈœU²Ý« Ë Ê«d?Nð ÊU??²?Ý« ÊUÖd³š rO t?? ?O? ? LKŽ Á“u?? ?Š œU²Ý« Á—UL?ý s¹« —œ t býU³O! Ê«uM?FÐ »U?? G? ? ²½« —UG²« œuÐ —«d?O fJŽ s¹« d¹“ —œ ÆXÝ« Áœd? XU¹—œ «— U! ÁU?! —uðUJ¹—U fK−??! ÁbM¹U?/ t? v²?>Ëœ .b¹œ b??FÐ U?!« ¢Õd??ý ÊËbТ œu??ý t²ýu½ r¼ g²?L? Ý Ë ÂU½ t? XÝ« nO?Š ¨XÝ« Èœu??łu?! 5MÇ g½UÖd³š ÆœuA½ g³>Uł fJŽ tLOL{

åvÝËœd t½UÐU²ò qOz«dÝ« rOI! ÊUO½«d¹« UF>UD! Ë g¼ËóÄ e d! Êu>uš © —Uý X¹d ® ±≤ uG¹d¹ ÊUÐUOš ∞µ±≠≤∞∏∏µ∞ ∫sHKÄ ∞≥≠µµ∏∂π∏π ∫sHKð ∫V² i¹uFð Ë ‘Ëd ¿ ÁœU??H? ²? Ý« œ«“U?? ! V²?? “« Èœ«b??F𠜗«œ dE?½ —œ vÝËœd?? t½UGÐU² Æœ—«c~Ð ‘Ëd U¹ Ë i¹uFð ÷dF! tÐ «— œuš tK×??! —œ U??NÐU??²? s¹« “« t??F? L? ł ÈU¼“Ë— vÞ bM½«u??²? O? ! Ê«bMLOöŽ ÆbM¹U!d Êb¹œ t½UGÐU² ∫Ábý «b¼« ÈUNJL s¹dš¬ ¿

ÊUA½ Ë ÂU½ vÐ ‰ež rO!Uł Áb½«uš d(Ä Ë rOIAŽ Áœ«“ U! rO!U9 —«b>œ È“UÐ ÊUł Ë v²(! —œ rOÐdý v½UÐdO Ë t½UGO! Áœ«b>œ r‡‡O!öž dOÄ ÊU‡‡G! dOÄ tÖ—UÐ —œ rOЫcFÐ ‘d−¼ “ Ë —«b>œ d²(Ð r¼ rO!«b½ Ê«d−NÐ Ë rOI¹dž q:Ë —œ rO~½— t²(Ð v>Ë rOz«u½ Ë @½— vÐ rO!U½ vÄ —œ vL¼ Ë rO½UA½ Ë ÂU½ vÐ rO~M−Ð g¹Ë—œ Ë ·—UŽ UÐ Ë vu: UÐ rO!ö r‡‡KŽ Ë tH(K dÖ ‘UšdÄ .—UM ‚uKG!“ Ë —u−N! tÝ—b! “« rO!«uŽ —uHM! Ë t‡AOÄ œdš œËdD! rO²AÄ tÐ XAÄ ÊU³KÞ v²(¼ Ë v(¼ UÐ rO!UJÐ ÂU‡‡Ö ‰“« “Ë— “« v²(O½ UÐ ›››››› ››››››

vÝËœd?? t½U??GÐU??²? tÐ q¹– ÈU??NJL?? t??²?ýc??Ö ÁU??! vÞ UNMð ∫XÝ« Ábý ¡«b¼« »U² bKł ¥ È«b¼« UÐ UJ¹d!¬ Ád~M t½UGÐU² »U² bKł ≤∑ È«b¼« UÐ v×OЖ 5!UOMÐ ÈUO¬ »U² bKł ± È«b¼« UÐ vLOJŠ ÈUO¬ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ∫œ«bFð ÎUFLł ÊuM Uð t½UGÐU² fOÝUð d³š ÂöŽ« ÂU~M¼ “«

nK² U¹dA½ Ÿu½ ±∂∞ “« gOÐ Ë »U² bKł ∏¥∑ ÆXÝ« Ábý ȗˬ lLł —uEM! s¹bÐ ÊUГ vÝ—U

∫bOzUd Êb¹œ X½d²M¹« —œ œUONý X½d²M¹« X¹UÝ “« http://shahyad.cjb.net

YABOYA

Ë ÂU½ vÐ ‰e?ž¢g!U½ U?F?O«Ë t? e?O~½«dÐ Y×Ð Ë V>U?ł ‰e?ž s¹« XAÖ“UÐ UÐ t XÝ« vËdF! Ë d:UF?! dŽUý dŁ« býU³O! ¢ÊUA½ ± tÐ p?¹œe½ Æt??²? ?šU?? Ý œuÐU½ «— —u?? A? s?¹« ¨Ê«d¹« tÐ XÐd?? ž “« U²ÝË— Ë dNý UN¼œ ¨Áœd ‰uK?F! Ë vLš“ ¨t²A «— dH½ ÊuOKO! UM œUÐ tÐ «— s?N?O?! vK! lÐUM! Ë œU?B?²?O« ¨ l?¹UM: ¨œu/ Ê«d¹Ë «— “« t?? :ö??š Ë Xš«b?½« @Mł tÐ v?½«d¹« Ë Ê«d¹« UÐ «— U?? O½œ ¨œdáÝ ÆXÝ« Áb¹ËdÖ X!U!« tÐ ÈdŽUý “« Ë ÈdŽUý tÐ Èb½uš¬ —œ t?? vMO?? L? š tK>« ÕË— aO??ý b½u?? š¬ ∫b¹œ“ ”b??Š XÝ—œ tKÐ ¨Xý«b½ ¢vÝU(Š« êO¼¢ œuš ‰uIÐ ¨sÞË tÐ XAÖ“UÐ ÂU~M¼

∫tMO!“ —œ U!bš ÁbM¼œ tz«—« X½d²M¹« ÈU¼ tJ³ý È“«b½« Á«— Ë VB½ ¿ X½d²M¹« tMO!“ —œ vK ‘“u!¬ ¿ v²½d²M¹« ÈU¼ X¹UÝ Ë »Ë  U×H: vŠ«dÞ ¿ Ë  UŽöÞ« ‘d²(Ö t(ÝR! ≠ U¹uÐU¹ qOz«dÝ« —œ ÊUO½«d¹« È« t½U¹«—  UÞU³ð—« ∞µ±≠≤∞∏∏µ∞ ∫sHKÄ ∞≥≠µµ∏∂π∏π ∫sHKð 18


Ë «c¹« —œ t?? # œu?Ð v²Vu?? ?H r²?? Ý— ÊUL¼ 7?ý«œ «Ë— Ë vVU?? ? ?Z?Kš ÊU?? ? ?O½«b?½“ —«“¬ b¹œdð È« t?E( U?N?Mð t½ U??N½¬ dÐ t−MJý ÆœuÐ Áb?O?Ý— ÈœU?²? Ý« tKŠd0 t?# œdJO/ Ê«—UJ?L¼ tÐ t½u?~Ç t??# Âœu?Ð Áb¹œ U¼—UÐ ¨vVU?? Z?Kš d?? Ä t?KL?? ł “« ‘œ—«Ë Á“Uð Ëd?Ы Ë d?? ? ? ? Ý ¨Êœ“ ‚ö?? ? ? ? ý s? Ë u œU¹ «— Êœ“ v?½U?? á? ?[ bM?Ð XÝœ Ë ÊbOý«dð Ë v?ö?? ? ?Ý t?Ð v½U?? ? ? I? ? ? Š ÃU?? ? ? Š Æœ«bO v²?? ?Š d?? O? ? « Ë Xd?? ?Ö rK¹u?? ?% ÈbMZ³V v?Vö?? ? ł Ë s U?ð Æœ«b½ a?ÝUÄ «— 3öÝ vVö?? ? ł Ë .œu?Ð 7H?? ? Ö sZ?? ? Ý ÂdÖdÝ ¨b?ÝUMAÐ «— Á“Uð ÊU½UÐe?O? œdJO? vFÝ U?Ð Æœd?? ? # U?? ? ?C? ? ? « «— Èd?? ? ?²? ? ? œ ¢dO«¢ Ë œ— vzU??N? —U??F?ð U¼d??U??L¼ Ë U¼—«bÝUÄ t?JO?VU?? ? ? Š —œ b?? ? ? F?Ð v#b?½« Ë œd?? ? ? # ‰bÐ —u??²?Ýœ œuÐ Áb??O? ³?Ç «— vVö??ł ÈË“UÐ vVbMH ÈË— v?²?[Ë ÆrO?²?H? OÐ Á«— t?# œ«œ ÈU¼UÄ rO²A½ Ábý Á—œUB „uOÐ VIŽ ÊUJð ʬ “« gOÐ t??# Âb?O?³?Ç «— vVöł r?¼U?~½ ÆX?U?¹—œ X?Ý«d?? ? ? ? t?Ð Æœ—uZ½ qJO?¼ v½U??I? Š ÃU??Š Æœ“ bM?Z? ³V Ë œd# U?? −ÐU?? ł uKł vVb?MH ÈË— «— gMO~MÝ ÈË— «— ‘œu?V¬ X??ýu?? ? ? ? ? ? ? Ö X?Ýœ œd# s?0 »U?Dš Ë X?ý«c?? ? ? ? Ö vVb?M?H v²AÄ ∫XHÖ t?# «bš dJý Ë Æœu?Ð vVUš X¹U?ł ≠ Æv²öÝ ÊU“ Ë œdJO? vÖbM½«— ÊUMâL¼ dO« Ë d?B[ Ê«b?½“ v[dý lK{ ÊU?ÐUO?š Uð «— ÆÆÆbOAZÐ ÂË«bð vM¼¬ pÇu# —œ ʬ ©œ—«œ t«œ«®

tÇ v?C? ?FÐ Ë X?Ý« d~ýU?? ?šdÄ UN¼U~½ Æb?MM?J?O? ? ? ? ÊU1«b?? ? ? H Á—U?ÐËœ ÆÊUÐdN È« t?KÐ v?Vö?? ? ?ł Æb?MJ?O? ? ? v?~M?ð rH½ d?J Æ Áb?? ? ?ý q?H? ? ? [ +UГ s? Ë b¹u~O r~M Ë ZOÖ .« Ábý vM²— r¼ U tJM¹« ÆXÝ« Áœd# ÆbOzUOÐ Ë b¹—«œdÐ «— ÊU²¹U¼u²Ä ≠ X?Ýœ —œ «— r?²? ? ? ? ? Ýœ Ëœ d?¼ È—bOŠ ÆÈËd?O v?²ö?Ð Æ°Èœ«“¬ ≠ ∫XdÖ t??# «— vzU??N½¬ °t½ ¨U?? ¨XL?K[ ¨t½ ¨uð ÆsJ½ ‘u«d bM²— ÈUM?NÄ q?¦? ? ÆX?d?? ?Ö rýu?? ?ž¬ —œ Ë Ë Œ«d?? Ë Âd??Ö v#uKÐd??O? b??L? ×? tMOÝ ‘« tM?O? ? Ý ÈË— «— Âd?? ?Ý ÆœuÐ vLOLH Ëœ d?¼ œd?? ? ?# .«b?? ? ? ł v²?? ? ? [Ë Ë r²ý«cÖ —UÐ Ë rO²ý«œ U?NLAÇ —œ «— pý« XVËœ Ɖœ —œ «— ÊU1U¼ tBž ÆœuÐ Áœ—ˬ r?¼ «d?? ÈU¼u?? ²Ä vVöł t?? ? ?# È« t¹b?¼ 5?²? ? ?? ? ? Z?½ Ê«b½“ d?¼ —œ Ë XÝ« È“UÐd?Ý Èu²Ä œb?Ž Ëœ ÈdO~O «— XVËœ ‰U?? ¨ÈËdÐ v¼«u??Z? ?O? ÊuÇ d?? ? ? Ý d?Ð 7?— ÂU~?M?¼ Ë v?¼bÐ f?Ä b¹UÐ vC?FÐ ‰U? t?# X?Ý«u?Žœ t?A?O?L¼ U¼u²Ä dðu½ u??²Ä b½—«œ XÝËœ Ë XÝ« tM?N?# U¼ Ë œ«œ s¹« Ë b½dO~Ð œËdO? t# v# “« «— b½b½U?LO? t?# UN½¬ È«dР—«œ œU?OÐ Uð b²Ý Ë —U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? I? ?½ t??Ç Y?? ŽU??Ð Ë œu?? Ð tŁœUŠ t?? # ÁU?~²?? ý«œ“UÐ d?? ?²? ?œ tÐ ÆvzUNð—Ëb# Ê«d?UL¼ Ë Ê«—«b?ÝUÄ ÊUO? —œ ¨.bOÝ— ≠ ¢d??O? «¢ Ë ¢v½U?? I? Š vłU??Š¢ uA¹— ÁËd?? ? Ö t?? ? ²? ? ?? ? ?ý Êu?? ? Z?Ð XÝœ —«bÝUÄ Æb½œu?Ð ÊU?? dE²?M ≠ vVU?? Z?Kš XÐd{ ʬ “« v½UIŠ ÃUŠ Ær²šUMAO «— Ëœ d¼ ÊUOz«b —«“¬ vÐ Ë VB?F² ÈU¼ v³¼c —œ U?N?³?ý È—U?Z?²? « —uDÐ t?# œuÐ ÂöÝ« d?O?« Ë œ«b??O? pO?A?# v?VU?ZKš ÁUÖœ«bOÐ

—œ Èd‡‡¹cÄ uCŽ vÝËœd t½UZÐU²#

v² Ëœ «bÖd½ tOIÐ t# vMO?³Ð v²½«u?²O «— v?# d²?L# d~¹œ Ë U?NMð ¨b?M²?d?O? Á«— t??L¼ Æb?ýUÐ t²A½ Ë Áb?? O? œ »U?? ²? ¬ Ë œuÐ `?³? H Æ‘uUš r¼ —UM# ÊU?Mâ?L¼ U?¼ Á“UMł Ë sýË— «u¼ 5“ ÈË— ‘u?? ? U?? ? š Ë X#U?? ? Ý Ë œdÝ ÊU??A? O?J¹ Uð b½œuÐ Áb?? ¬ Á“Uð Ë œuÐ Áb½U t?E( p?¹ Æ°bM?M# ÊU?? ? A?¹U?? ? ł p¹ Ë bMM# v?? # vVö?? ł Ë s? e??ł t?? # Âb?? ¬ œuZÐ Êö¹ v?¼U??O? ?Ý Ë t?¹U??Ý ¨Ëd?¼«— tð Ë œu³½ “« d?³? š ¨œuÐ Áœ“ ÊËd?OÐ ‚U?ð« “« t?# Á˛u½ ÈU¼d??U??L¼ Ë U¼—«b??ÝUÄ Æœ«b?O? ŸUL²ł« Ë b?½œu?? ? ?A? ? ? Ö «— bM?Ð —œ t?K−?? ? ?Ž U?Ð uA¹— Ë s rNÝ ÆbM²?— ‚Uð« ÈuÐ tLOÝ«dÝ ÆÆÆœuÐ vzuÐ Êbý »UðdÄ vVöł —œ È« tŁœUŠ ÆbOýUÄ r¼ “« XOFLł Ë ∫œu?Ð ÊU?? ? ? O? ? ? ? —œ v?M?Z? ? ? ?Ý Æœu?? ? ? ³?½ —U# t?? # œuÐ Áœd?? # «b?? H «— U?¼ t?? âÐ ¨È—bOŠ ÈË— t?Ð Æb?½e?¹d??½ p?ý« Æb?M?M?# XËUI U¼œdU½ t# bM?ýUÐ œd Æb½—ËUO½ ÊUýœuš XÝËœ «— XËU??I? U¼ tKO?? Èu??Ý Ê¬ —œ Ë bM?²? ? Ý«u?? ?Z? ?O? ? t?Ðô Ë pý« Ë bM²ý«b½ «— U¼œd?? ?U?½ ÈË“—¬ s¹« b¹U?? ?³?½ Á˛u½ Êö¹ g?¹U?¼ t¹d?? ? ? ? Ö Ë v?½U¼œu?½ œU?¹ Æb½—ˬdÐ ÂU?M?N? ? ? ? ? ?ý Ë v?½«Ëd?¹« U?? ? ? ? ? {— œU?¹ ÆÂœU²« v?zU?? ? ? ? ł— Ë v?J?ÝUM? e?¹Ëd?Ä œU?¹ ÆÂœU²« ”U?? ? ? L? ? ? ?²?V« v½U?¼œu?½ t?? ? ? # —U~?½« ∫ÂœU²« tMð ÈË— ‘d?? Ý vJÝUM? e¹ËdÄ ÆœdJO tÇ ÂUMN?ý ÆÆÆÂU?MN?ý Ë œuÐ Áb?ý pAš Æ°œd XÐö?H dÄ tÇ Ë t½«œd tÇ ¨œd ÆXÝ« ÁUðu# Ê«b½“ XÐd?ž —œ ‰UOš tM«œ ∫bMJO œU¹d t# vz«bH Ë XÝ« d³ł v?KŽ —b?? ? ? O? ? ? ?Š Æv?Vö?? ? ? ł 5?? ? ? Š ≠ ÆÈdOAÐ ‘ËUOÝ ÈU?? ?N?¼U~½ Ë X?Ý«  uJ?Ý XVËœ “UÐ vC?? FÐ ÆbM?MJO?? ÊU??L¼U?~½ Êö¹ ÆÁdOš

vÝ—U$ t½U%ÄUÇ ¨X¹e¹Ë —U q Uý vÄUÇ ÈU¼—U tOK

¨d¹ö ¨X UÄ ¨»U%—u ¨t U½dÝ vÐ Ë s¹dðU³¹“ U‡‡Ð Á«dL¼ »U‡² Ë tK− ¨VÇdÐ ¨d²ÝuÄ 5ðô Ë Èd³Ž ¨vÝ—U ÈUN½UÐeÐ uŽœ ÈUNð—U s¹dð dOE½

·b?¼ U?Ð v?ÝËœd?? ? ? ? t½UZÐU²# —œ Ê«d‡‡‡‡‡¹« @M¼d ¡UI‡‡‡ð—« U¹ Ë t?FVUD tÐ Ê«bM t?[ö?Ž Æœd¹c?á?O? u?C‡‡Ž qOz«dÝ« bM½«u??²?O? ¨q×? s¹« —œ X?¹u?C?Ž e??O½ Ë »U??²?# È«b¼« U?¹ Ë ∞≥≠µµ∏∂π∏π ∫ÈU?? ? ?N?M?HK?ð U?Ð t?? ? ?²? ? ? ?H¼ ÂU?¹« vÞ ÆbM¹U/ qHUŠ ”U9 ∞µ±≠≤∞∏∏µ∞

œUONý «—UA²½« —œ ∞µ±≠≤∞∏∏µ∞ ∫sHKÄ ∞≥≠µµ∏∂π∏π ∫sHKð 20


ÁUýU{— «dÞUš tOIÐ œd?JO?? ? ‰U?? ? ?O? ? ?š t?? ? ? —u?? ? BM? ÈUI¬ s?¹« “« b?? ? ?F?Ð v½u?¹U?? ? ?L?¼  dC×OKŽ« v{«d?? ²? ?Ž« d~¹œ ÁbM?M l½U?? I `O{uð b¹œ v²?IË b?ý V−??F?²? vKO?š b½—«b½ dO?G²? XAOÐ ÁU?ý ‘—UE²½« ·öšdÐ t?²?ý«œdÐ e?O? ÈË— “« «— X UÄ Ë Ábý Ë t?? ? ?²? ? ? š«b½« —u?? ? ?B?M ÈU?? ? ?I¬ ·dDÐ b¹—«c~?Ð «— U?N¹“U?Ð t?I? Š s¹« b½œud< d?? O? ? ž —U?? s X?JK2 —œ d?~ Æ—UM

ÈU¼—U?? ÂU9 øœ—«œ œu?? łË r¼ È—u< t?Ð b??¹U?Ð Ë X?Ý« È—u?? ? ? ? ? ? < s? XJK2 Æœuý ÂU$« XIË ŸdÝ« X? U?? ? ? ? ? ?Ý v?½u?¹U?? ? ? ? ? ?L?¼ dC×OKŽ« tJM¹« ÊœuÐ r¼ —u?BM ÈUI¬ Æb½b½U Æb½œU?? ?²? ?A?¹« X U?? Ý b?¹U?? L?MÐ v{dŽ b?MÇ Æb?½œuÐ t?½U?? ? u?K d?? ? ?«Ë« dE²M  d?? ? ? C? ? ? ? ×? ? ? ?O?K?Ž« ≠ X?ýc?? ? ? Ö tE( bM?KÐ «d½U?? ýd?? Ý tJM?¹« ÊËbÐ v½u¹UL¼ t??FCU?D ‰u??G? A? tJ?OCU??Š —œ Ë bMM

tÇ È«d?Ð ∫b½œu?? ? d?? ? < b?½œuÐ È« tU½ Æ —U dÝ ËdÐ ØÈ« ÁœU²A¹« VI??Ž ≠ rOE?Fð ‰U??Š —œ —u??BM ȫ̬ Æ ÃËd?? ? ? ? ?š —œ p?¹œe?½ U?ð X?<— VIŽ œu?? ? ?ý ×U?? ? ?š X?Ý«u?? ? ?? ? ? O? ? ? v²IË bMKÐ «d½U??ýd?Ý v½u¹U?L¼  dC×OKŽ« ÂU9 øÈb?? ? O? ? L? ? N? ? < ∫b?½œu?? ?d?? ?< Áœd

ÆX?Ý« È—u?? ? ? ? < s? X?J?K?2 ÈU¼—U

t??I? ?Š s¹« «b?? FÐ Ë ÊUð—U?? d??Ý b¹ËdÐ Æ—UM b¹—«c~Ð «— U¼ È“UÐ

∫ÁUðu ÁU~½ 5OFð XCËœ s¢ u‡ð s‡‡ ÆrMJO X‡‡CËœ s¹« s¼œ Æ¢+eO ≠ «d?¼“ X?A? ? ? ? N?Ð g?¹U?/ —œ vMOLš® ©±≥µ∑ sLNÐ

bMO?³?Ð Uð œu?³½ vA? t?? ”u?A?<« Ë œuš t?²H?Ö ÈUN?<dŠ ÂU9 tÐ vMOLš «— ÊU?? Ö—“UÐ XCËœ Ë« Æœd?? qLŽ s?¹« s?¼œ uð Ë« r?¼ Ë œd?? ? ? ? 5OFð Æœ“ ʬ d¹“Ë XA½ Ë XCËœ

—œ XI?Hý b?³?Að—« —U?AL?Oð t?²ýc?Ö ÁU ÆXHÖ Ÿ«œË «— v½U< —«œ XÐdž —U¹œ Ë ÂUMýu?? š Ê«d??O? ?« “« XI?? H? ý b³Að—« s?¹d?? ? ? ?š¬ t?? ? ? ? œu?Ð Ê«d¹« X?Ýd?Ä sÞË X?? ? ? ? ? ? ?CËœ @?? ? ? ? ? ? M? ? ? ? ? ? ? ł —«“Ë XLÝ Èd?¹“Ë X?A? ? ? ? ? ??½ ÂU?¹« —œ v¼UAM¼Uý œ—U?? ? ? ? Ö ÆX?ý«œ Áb?? ? ? ? ?N? ? ? ? ?F?Ð «— —UO²Ð s¹dð t?³½ “« t? v¼UAM¼U?ý Ê«b¹ËUł g?ð—« ÈU?¼b?? ? ? ? ? ?Š«Ë s?¹d?ð—«œU?? ? ? ? ? ?<Ë Ë tÐ ¨X<d?O? »U?A?×Ð Ê«d¹« v¼UAM¼Uý v¼b½U?“U?Ý ≥∞ ÈU?NCU?Ý vÞ Ë« XL¼ b?? ý—« d??O? ?« U??NM?ð 5Mâ?? L¼ Ë« Æb¹œdÖ —œ —uCŠ UÐ t? œuÐ v¼UAM¼Uý gð—« ¨sLNÐ ≤≤ a¹—Uð —œ ÊU¼b½Ud< tAKł U?? ? ? ? ?C? ? ? ? ?« «— g?ð—« v?<d?Þ v?Ð tOöŽ« ÆœUÐ œUý g½«Ë— ÆœuLM½

ÆÁbA½ U¼ö?? ? »ö?? ?I?½« “U?? ž¬ ÂU?¹« ÊU?? ?L¼ “« ≠≤ v½U?−? XH½ t?JAÐ —«e¼ Ê«—«e¼ t½«“Ë— —u?²?H? XCËœ tÐ tH?OK)« ‰U? Ê«uMFÐ «— o¹d?Þ s¹b?Ð t?? ? b?½« Áb?? ?O? ? A? ? ?Ð t¹—uÝ tÐ «— XK? ‰uÄ —ôœ U¼œ—U??OKO?? ‰U×ÐUð Æb½« Áœ«œ «u¼ œUÐ U¼ö?? ? ¨tCU?? ? Ý ∏ @M?ł Ê«—Ëœ vÞ ≠≥ Âb?? Ž dÞU???Ð «— —u??A? ? v²??H?½ ÁUÇ UN¼œ s¹bÐ Ë Áb?O?A? gð¬ tÐ XOCu?¾?A? fŠ XK ‰uÄ Ë XH½ tJAÐ U¼œ—U?OKO VOðdð Æb½b½UA ÈœuÐU½ tÐ «— VŠUH vÐ Ë XÝ« —U?? O? AÐ ÊUM?â? L¼ U¼ t?½u/ s¹« “« ‰Ë« ”ö v²Š t ® Ê«œU½ œU²Ý« s¹« dÖ« ¨b?¼«u?? ? ? ? ? ? ? ?Ð ©Áœd??J?½ ÂU??9 r?¼ «— dÐU « —Ëd? «— U?N½¬ a?¹—Uð tÐ Ÿu?ł— UÐ b½«u²O Æb¹U/

≠≠≠≠≠≠≠≠¿≠≠≠≠≠≠≠≠≠

ÊËU?? ?F? ? vMF?¹ Áœ«“ ÃUð q³?? ?I t?? ?²? ? H¼ Ëœ Ê«dNð —«b½Ud< Ë —uA —«“Ë vÝUOÝ vö?? Ý« ÈU?? N¼U?? Öœ«œ v½U~L?¼ dðU?? ¾ð tÐ œd?J?O? ? ? ? X?¹U?J?Š ÈË«— Æb?? ? ? ?ý ÁbOA

t?½«œ t??Ð t?½«œ ÈU??Ä r? r? t?? ? ? ? ? ? ? bMÇd¼ ÈU?? ? ? ?N?¼U?? ? ? ?Öœ«œ t?Ð tK?<U?? ? ? ?I s?¹« ÊUJ¹dý vCË ¨b?ý b?¼«u?š Áb?O? A? .˛— vA¹U/ UÐ Áœ«“ ÃU?ð ÁU?? Öœ«œ ÊœuÐ ·œU?? ?B? ? U¹uÖ Áœu?³?½ qOCœ vÐ vö?Ý« »ö??I½« œd~CUÝ t? œuš qO?U< ÂU½ »uÇ «b?š ÁbMÐ s¹« Ë ≠≠≠≠≠≠≠≠¿≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ÂUOÄ È« tIOIœ ≤∞ t?U½dÐ gÄ ¨t²ýcÖ ÁU «— œ—«œ v?¼U?? ? ?ýœU?Ä Ë XM?D?KÝ U?Ð ◊U³ð—« Æ°œ—uO t??U½d?Ð ÈË—dÐ ÂËœ ÁU??ýU??{— dC×OKŽ« rOI ÊU?O½«d¹« È«dÐ X¹ô X¹UÝ v½u¹e¹uKð ≠≠≠≠≠≠≠≠¿≠≠≠≠≠≠≠≠≠ 5?Ð —œ ÈœU?¹“ È«b?? ? ? ? ? H Ë d?? ? ? ? ? Ý ¨—uA —œ ¨Áœ«“ ÃU?ð ÁU?? ? ? ? ? ? Öœ«œ 5?L? ¼ t?Ð nDŽ t?? ? ? v½«d?þU?½ Æœu/ U?? ? ?áÐ Èd?? ? ?³? ? ? š q<U× Êœu?? ? ³?½ vM?KŽ t?K¾?? ? ?A? ? ? `O?? ? łu?ð tU½dÐ ÊU½«uł dO?š«  «d¼UEð UÐ tU½dÐ s¹« gÄ Èd??²? A?Öœ«œ ÊËU??F? ¨vÝ—œ«œ  UAKł dÐ ¨bM½«b??O? r¼ tÐ j³ðd?? «— XÝdÄ sNO t?? œd?? ? ÊU?? O?Ð «— v<d?? Š Ê«d?? ?Nð ÊU²Ý« ÂUE½ “« È—«b??<dÞ Ãu? t? b½« Áb??O?I?Ž s¹« rCU?Ý Ë v½u½U??I XuJŠ p¹ —œ UM¾LD d?~? ¹œ —U?Ð Ê«d?¹« X?K? 5?Ð —œ v¼UAM¼Uý ÂU?I? s¹« ÆbM²??A?³? O? pK?< tÐ «— UÐUÐ s¹« È« Èb?? ?ł d?Dš d?? ?« s¹« Ë t?? ? ²? ? <U¹ g¹«e<« t??²?AÐ tÐ t?? vðU¹d??A½ tÐ tKL??Š —œ .˛— »U??A?×?Ð vö??Ý« .˛— Ê«—«b?œd??Ý È«dÐ b?½œuÐ Áœd?? ? ? ? X?¹UJ?ý  U?? ? ? ?AK?ł ÊœuÐ ‰u?? ? IÐ t?? ? XA?¹—ˬœU?? ? OР“ô Æb¹PO d?³?š VA? tÐ “U?−?  U¹d?A½ ¢ ∫XHÖ Æ¢Ê¬ —UA²½« t½ bM²A¼ ¨Ê« Ê« v?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ý ÈUN¹—«eÖd³š ”uC ¨e1Uð 7~Mý«Ë ¨”dÄb²ýuOÝ« tÐ vL rOMJO œU?NMAOÄ »UMł s¹« tÐ U —œ ¨v?? ? ? ? ? Ä ·« È« Ë e?? ? ? ? ?1U?? ? ? ? ? ð fK$¬ Ë Áœd?? t?? łuð ¢ U¹d?? A½¢ t?? LK tA¹— Âœd?? ? ? ‰U?? ? ?A? ? ? « sL?? ? ?N?Ð ≤±  «d¼UEð Ë —U?? ? A? ? ?²½« Ë d?? ? A½  U?? ? L?K t?? ? bMMO³Ð ÂËœ ÁU??ýU?? {— “« È—«b??<dÞ ÈU¼—UFý Æb½« Áœ«u½Uš p¹ “« tL¼ Ë tL¼  U¹dA½ Æb½œ«bO dÝ «— ≠≠≠≠≠≠≠≠¿≠≠≠≠≠≠≠≠≠ 21


—UJ²Ð« “« ÊU??A½ r¼ ¨XÝ« Áb¹œd?Ö —«e??ÖdÐ Êu>u?š dNý Áb?M?¹¬ d?~?½U?? ? ? ? ?O?Ð r?¼ Ë œ—«œ ÁËd?? ? ? ? ?Ö s?¹« v?M?ž t?Ðd?? ? ? ? ?& Ë X(¹—ˬœU??OР“ô ÆœuÐ b¼«u?š ÊU??²?ÝËœ s¹« d²½UAš—œ Ë ou??! d?H? Ý Áb?×? ²?! d?ðU?¾ð ÁËd??Ö e?O½ q?³?O ‰U??Ý bMÇ t ÆXÝ« t²ý«œ UJ¹d!¬ —œ È—UÐdÄ

UNO½b½«uš

œUONý t¹dA½ b¹bł —UJL¼ ¢ÊU?O?H? Ýu¹ ‘—¬¢ U?! ‰U?F? Ë Ê«u?ł X?ÝËœ ÁbM¹¬ ÁU?! “« qzU(! tÐ ◊u?Ðd! ôUI! eO½ Ë ÈdM¼ —U?³š« UÐ tDЫ— —œ œU??O? N? ý t¹d??A½ UÐ «— œu??š È—UJL?¼ X½d??²M¹« Ë dðuOá!U Æœu/ b¼«uš “Už¬ rOI! v½«d¹« œ«bF?²Ý« UÐ Ë ‚Ë–UÐ ÊU½«uł “« vJ¹ t ‘—¬ rOI?! ÊUO½«d¹« d¦? « —uCŠ ·dF?! ¨œËdO! —U?LAР×Uš “« X½d²M¹« Ë ÈdðuOá!U ÈU¼ tMO!“ —œ Ë ÁœuÐ qOz«dÝ« Ê«d¹« —œ ö³?O ÈË ÆXÝ« —«œ—ušdÐ È—Uýd?Ý  UŽöÞ« tÐ Ê«d??Nð ”—«b?! Èdðu??O?á?!U?? Èd?Ý«d??Ý  U?IÐU??(?! —œ ÆXÝ« Áb¹œdÖ q¹U½ ÈdO~LAÇ ÈU¼œ—ˬ XÝœ Ê«Ë«d  d?(! YŽUÐ U?! UÐ —bI½«d?Ö XÝËœ s¹« È—UJL¼ ÆœuÐ b¼«uš œUONý tK−! ÈUCŽ« XO?I?u! ÈË“—¬ VK?O rOL?: “« t?GÐU½ Ê«u?ł s¹« È«dÐ U! ÆrO!ULMO!

v½u¹e¹uKð b¹bł ÈUN@U½U< ©NITV® v½u¹e¹uKð ‰U½U? ÂË«b! Êbý t?²(Ð Ë “UÐ “« fÄ Ê«d¹« Êu¹e¹uK?ð «d?O?š« ¨v>U?²?O~?¹œ ÈU¼ Á—«u¼U?! ÈË— dÐ «— œuš t²ŽU?Ý ≤¥ ÈU¼ t!U½dÐ gGÄ eO½ fK$¬ ”u> “« Áœu/ “U?? ?ž¬ U?? O½œ d?? Ý«d?? ?Ý ÊU?? O½«d¹« È«d?Ð o¹dÞ 5?L¼ “« —œ œu??š ÈU¼ t?? !U½dÐ gG?Ä —œ t?? Êu¹e¹u?Kð s¹« ÆXÝ« UÐ t??²? ýc??Ö ÁU??! ¨œ—«œ t?>U??Ý bMÇ Ë s¹b?MÇ tÐd??& UJ¹d!¬ ¨UJ¹d??!¬ r?O? I? ! ÊU??O½«d¹« “« v>u?Ä ÈU??NJL?? ȗˬ lLł d~?¹œ lL?? −Ð Ë Áœu/ “U?? ž¬ «— œu?? š v?½U?? N? ?ł ÈU¼ t!U½dÐ ÆXÝ« t²ÝuOÄ v½«d¹« ÈUN>U½U t?? !U½dÐ g?GÄ «œb??−? ?! Ê«d¹« v?K! Êu¹e?¹uKð ‰U½U?? UML{ s¹« bM½«u??²?O? ! v½U?(? U??NMð Ë t?²? d?Ö d??Ý “« «— œu?š ÈU¼ «— ‰U½U?? ? s¹« ÈU¼—u?? ?O? ?Ý— t?? ? bMM? Áb¼U?? ?A? ?! «— ‰U½U ÆbMýUÐ Áœd È—«b¹dš ‰U½U tÝ ‰U(!« “Ë—u½ Uð t XÝ« s¹« dÐ v UŠ ÁbOÝ— —U³š« “« vJ¹ t bý b¼«u?š tU{« tŽuL?−! s¹« tÐ eO½ d~¹œ vÝ—U ÆXý«œ b¼«uš vÝUOÝ «“—U³! t³Mł ö UN½¬

Èd³š qU×! “« qI½ tÐ ÊUO½«d¹« vŽUL²ł« Ë ÈdM¼ ¨v~M¼d Uý—«eÖ tŽuL−! N O . 1 ÊU²OKJð dO!« ∫È—UJL¼ UÐ

bO« b¹bł ÈUNðd;M< —œ ¢b??O?!«¢ ÈU?¼d?²? ÝuÄ gGÄ d?? ? ?~? ? ?¹œ —U?? ? ?Ð u?? ? ¹Ë¬ q?? ? ?ð dNý t?Ð «— Ë« È«b?? ? ? ? ? ? ? : Ê«—«b²ÝËœ d³?š U¼d²?ÝuÄ s¹« Æœ—ˬ błË «— b??O? ?!« b¹b??ł ÈU?? Nðd?? (M “« t??²? H¼—œ XO??I? u??! UÐ t?? œ«bO! Æb½b!¬—œ «dł« tÐ t²ýcÖ ÈU¼ “« fÄ «— U¼ t!U?½dÐ s¹« t bO!« bI?²F! ¨b?½UÝdO?! ÂU$« tÐ «œU½U‡‡ —œ œu?š ou! d(M t?!U½dÐ s¹d?š¬ “« ‰UÝ ¥ t?Ð V¹dO Xýc?Ö “« fÄ t? œuÐ b¹b??ł ‰U?Ý “U?ž¬ ÈU¼ t??!U½dÐ ¨qOz«d??Ý« —œ œu?š ¯—eÐ Ë —u?? ? ? ý U?Ð «— ÂU?¹ X?Ð Ë Êu>u?? ? ? ?š ¨u¹Ë¬ q?ð —œ ÈœöO! Æb¼bO! ÂU$« Èd~¹œ ’Uš ‚uý

“U‡Ð tM×0 tÐ ÊóOÐ œœd~O ÊU?? ? ? ? ?Öb?M?½«u?? ? ? ? ?š “« ¢ÊóOТ v½«d?¹« —«b?? ?d?ÞdÄ Ë ·ËdF! «d?? ? O? ? ?š« t?? ? q?Oz«d?? ? Ý« rOI! t?? ?!U?½dÐ “« nK?²? ? G? ? ! q¹ôbÐ ¨œuÐ t²ÝU œuš ÈdM¼ ÈU¼ t?Ð ÂU9 X?¹b?¹b?? ? ? ł U?Ð ÈœËeÐ p¹œe½ ÁbM¹¬ —œ ÂuKF! —«dO “« Ë XAÖ b¼«uš “UÐ tM×: rO¼«uš v½«d¹« ÈUNðd(M —œ Ë« d?²L(! vzU/dM¼ b¼Uý vð¬ ÈU?¼ Á—U?? L? ?ý —œ «— ¢Êó?? ?OТ ÈU?¼ t?? !U½d?Ð U?? ! ÆœuÐ Æœu/ rO¼«uš ‰U³½œ tK−!

rOI ÊU‡‡O½«d¹« dðU¾ð ÁËd‡Ö Á“Uð ÈUN²OIu rOKý—Ë« V>U?ł ‘—«e?Ö q³?O ÈbMÇ qOz«d?Ý« Êu¹e¹uKð ‰Ë« ‰U½U rOKý—Ë« rO?I?! ÊUO½«d¹« dðU?¾ð ÁËd?Ö œdJKL?Ž “« vKBH?! Ë gGÄ ¢UJ(Ðd?Ž¢ t?!U½dÐ —œ «— Áb?×?²! ÊU?L?OKÝ X¹d¹b0 ÈU¼ t½U??Ý— 5Ð —œ ÁËd??Ö s¹« XO??I? u?! “« ÊU??A½ t?? œu/ «—U?? Nþ« Ë X³?? ¦? ?! dE?½ ÆXý«œ —u?? A? v?²>Ëœ v¼ËdÖ —œ t? ÁËd??Ö s¹« —U? s?¹d?š¬ “« t?!U?½dÐ s¹« b?I? ²M! V>Uł

24


œ«ešd ⁄Ëd tU½ vÖb½“ Æœd —«uL¼ «— œuš dŁ« s¹dš¬ vÐu?š “U)?LKO t? œu³½ d?ŽUý U?NMð Ë« ÁU??O?Ý t?½U?š® bM?²?)? $ rKO?? “« ÆœuÐ eO½ «— œuš t½«dŽUý ”U)Š« ⁄Ëd ©XÝ« Ë œuÐ t?²?d?Ö v½U?)½« È—U? X$b?š tÐ ‰u¼ v?Öb½“ œu?F¬ rž X?¹U?? ?GÐ v?M( UÐ d?? ÖU?? ?ýU9 Ë— gO?Ä «— ÊU?? O? ? $«c?? ł —ˬ rKO?? s¹« dÞU??E?Ð ⁄Ëd?? ÆœuÐ Áœd²)Ö Áe¹U?? ?ł vK?K*« 5?Ð ‰«u?? O? ? ²? ? )? ? b?MÇ “« —œ rKO ‰«uO²?) 5L¼œ—UNÇ ÆXdÖ —œ ±≥¥∑ ‰U?? ? ?Ý —œ t?? ? ? v?Ðd?? ? ?ž ÊU*¬ È«dÐ «— œuš ¯—eÐ Áe¹Uł œuÐ ÊU¹dł ⁄Ëd?? ? œu?ÐœU¹¢ t?Ð bM?²? ? )? ? ?$ ÈU¼ rKO Æœd È—«cÖ ÂU½ ¢œ«ešd sL?NÐ “Ë— 5L?−?MÄ Ë X)?OÐ —œ ⁄Ëd qO?? ? ³? ? ?$uð« ·œU?? ? Bð d?Ł« dÐ ±≥¥µ ÁU$ ÆXýcÖ—œ

±≥ ±≤ ±± ±∞ π

∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ± ± ≤

rAÇ ±≥±≤ ‰U??Ý tÐ œ«e?šd?? ⁄Ëd —UÐ 5²?)E½ È«dÐ Ë œu?AÖ ÊU?Nł tÐ U?Ð g$U?½ ±≥≥≥ ‰U?? ? ? Ý ÈU?¼“Ë— —œ ¢ÁU?M? Ö¢ ÂU?M?Ð b?M? ð Ë «Ëd?Ä v?Ð ÈdFý ÆœU²« UN½UГ dÝdÐ vL?ÞöðdÄ vÖb?½“ ‰U??³½b?Ð t?? ⁄Ëd tM?O? ? $“ Ë œu?Ð t?? ?²? ? ?U¹ «— g?¹u?? ?š Á«— v?ðU?? ? ? ?O? ? ? ? Š tÐd?? ? ? ?& È«d?Ð «— Èd~¹œ v?Öb?½“ ‘d?? ? ? ?F? ? ? ?ý U?Ð œu?Ð Áb¹eÖdÐ vÖb?½“ d?? š¬ ÈU?? ?NFU?? ?Ý —œ Ë œdJO$ Ë U?? LM?O? ?Ý —œ —U?? Ë t?? FFU?D0 «b¹bý ÆXš«œdÄ dFý —u?? ýdÄ ©d?? ?Ý«® gFË« »U?? ²? ? —œ Ë« ‘d?? ?F? ?ý t?? ?Žu?? L? ? −? ? $ 5$Ëœ Ë œuÐ —œ Ë X— g?OÄ d?? ?²? ? A? ? ?OÐ ©ÊUOBŽ® ©—«u¹œ® ‘d??F? ý t??Žu?L? −? $ 5$uÝ ©d?~?¹œ Èb?Fu?ð® t?Ð Êb?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? Ý— Á«—

‰Ëb‡‡‡‡‡ł lÞUI² ULK1

∫vI« —«d?@ ʬ —œ XÝ—Ë« t?K@ —œ t? v¼u? t??²?ý— ≠± —œ ”U?? ? ?³F v?Žu?½ ≠≤ Êœ«œ rE?½ Ë @M?¼¬ ≠ œ—«œ ÂU½ ≠ vA?ŠË Ê«uO?Š ≠≥ ÁU?OÖ “« v²?L)?@ ≠ .b@ tKO?ÝË ≠v@d?ý »u?Mł ÈU?O?ݬ —œ È—u?A? .œ d?O? L?{ ≠ Õu?²? H?$ d?O?ž ≠ o?¹—eð vŽu½ ≠¥ bOk ∑ Ë ÂU9 ≠∂ Áb?? ý œuÐU?½ ≠ v²?? ý“ @½— ≠µ vKŽU l¹U?? $ ≠∑ p¹e½ t?Ð Á—U??ý« ≠ 7d??Öu??š ≠ q$U ∏ ÊU¹UÄ—U?NÇ “« ≠ X?Ý« qO?)? ÊU?L¼ ≠ UOŠ π ≠π d?? ? ?A? ? ?³?F«u?Ы ≠ 7U?¹ ≠ ÁœU?? ? ²? ? ? « —Ëœ ≠∏ ≠±∞ Á—U?? ?ý« tÐ sE?? ?Ý ≠ Vþ«u?? ?$ Ë ÊU³N~½ ±∞ d¼ ÈœU??B?²?@«  U??)?ÝR?$ “« ≠ tK?kU? ·dŠ ±± “« ≠ v? Ë XL?? ? ?O? ? ?@ ≠±± X?¹ôË ≠ È—uA b??{ ≠±≤ È—U??L? OÐ X$ö??Ž ≠ v?zUMÐ q¹UÝË ±≤ ÆÊbý »«dš Ë 7))Ö r¼ “« ≠ d~¹bJ¹

≥ ¥ µ ∂

±≥ ∫ÈœuLŽ “«ËdÄ tKOÝË ≠ vFuG?$ VÝ« ≠ XÝ« ÈeK ≠≥ ı—UÄ vŽu½ ≠ 7U¹—œ d$« qF ≠≤ Êœ“ bME³F ≠ UO?ݬ —œ È—uA ≠± ≠∂ Êœd? v¼«u?E½u??š ≠ XE?Ý sL?ýœ ≠µ lL?ł «œ« “« ≠ bM?OÐ ÊUÐU?OÐ —œ VF tMAð ≠ Âe??Ž Ë b?B?@ ≠¥ 5$“ Ád? ≠ sL?ÝU¹ ÊUL¼ ≠∏ «u?$U? bŠ«Ë ≠ ÁËb½« Ë -U?$ ≠ Z Ë ·U?kU½ ≠∑ ÊU−¹UЗ–¬ —œ Èd?N?ý ≠ ÂU Ë ÊuF ≠ u?³ýu?š vKÖ ≠ ËœU? Ë  Užu?Ý ≠ qk« Ë t¹UÄ ≠±∞ XÝU?− ≠ vF?O?³Þ Ë vFuL?F?$ ≠π XFMk Ë td?Š ≠ rAÇ ‰u?B×?$ ≠ XÝ« 5$U?²¹Ë ≠ d?Ł« Ë t½U?A½ ≠ pA?−M?Ö ÊUГ Xš—œ ≠ Áœ“  d?O?ŠË  u?N? ³?$ ≠±± ‰U?³ðu? —œ sJ?¹“UÐ jÝuð Ûuð n@uð Æ «—u²Ýœ “« ÈËdOÄ Ë XŽUÞ« ≠ bM¼ ‰öI²Ý« ÊUO½UÐ “« ≠±≥ Áb½“—« ÈU¼—U ≠ q¹U³@ Ë n¹«uÞ ≠±≤ Êuš œUIF½« 25


∫v²öÝ ÈUNÝ—œ

å U¹UJŠò

p¹ ¨b¹—«œ tL{U¼RÝ dÖ« ¿ Áb½— dO−MOł È—uE¹UÇ oýU@ ¨bO½U?ýu−Ð t?IO?@œ ZMÄ Ë t²E?¹— »¬ Ê«uOF p¹ —œ «— Ábý ÆbOýuMÐ Ë Áœd ·Uk «— ʬ ¿¿¿ tFu?Š —œ «— a?¹ È—«b?I?$ ¨b?O? ²?)¼ tJ)J?Ý —UÇœ d?Ö« ¿ ÆbO¼œ ˛UÝU$ œuš ÊœdÖ ·«dÞ« —œ Ë ÁbOâOÄ ¿¿¿ f½Ë« ¥ ¨œu?? A? O? $ r?š“ ÁU~OÐ Ë ÁU?? Ö U??L? ý ÊU?¼œ d??Ö« ¿ v²?@Ë ¨b??O½U?ýu??−Ð »¬ —œ t?I? O?@œ ±µ b0 «— È—U$“Ë— d??Ö« Æb?O?¼œ u?A? ²? )?ý ‰uK?×?$ UÐ «— œu??š ÊU¼œ b??ý œdÝ ”U9 œu?? š vKO?? $U?? pýe?Ä UÐ U??L? ?²? Š ¨b?? O? ²? ?d~½ t−O²½ Æb¹dO~Ð ¿¿¿ U¹ ‰e??O¼ ê¹Ë UÐ «— t??³MÄ ¨b¹b??ý ⁄U??$œ Êu?š —UÇœ d??Ö« ¿ ‰u?K×?? ? $ s?¹« UÐ «— v?MO?Ð ÊË—œ Ë Áœd?? ? t?? ? ²? ? ?A? ? ?ž¬ »öÖ Æt²)¼¬ Ë Â«—¬ —UO)Ð t²³F« ¨bO¼œ uA²)ý ¿¿¿ b??FÐ Ë b?Mý«d??²? O? $ mO?ð UÐ «— œu??š g¹— t?? v?¹U??N½¬ È«dÐ œu?łË v³FU?ł qŠ Á«— r¼ b½u?A?O?$ d?O?N? Ë ‘u?ł —UÇœ Âd?? Ö »¬ —œ «— q¹U??$u?? $U?? v?¹UÇ t??)? ?O? t?½«œ p¹ Æœ—«œ Ë b?O¼œ —«d@ d?ON? q×$ —œ b?FÐ Ë t²?ý«cÖ t?IO?@œ ≤  b0 —UÇœ ÁU?Öd¼ Ë b?¹—«c~Ð ‰U?â?E¹ —œ Ë t??²?d?Ö «— ʬ »¬ U¹ ÈË— t?³?MÄ UÐ «— ‰uK×??$ “« vL? b¹b??ý XÝuÄ XOÝU)Š ÆbO¼œ ˛UÝU$ v$«—¬ tÐ œuš XÝuÄ

ʬ dO³Fð Ë bOýd« ÊË—U¼ tHOKš Êb¹œ »«uš ÂU9 b?¹œ »«u?? ? š b?? ?O? ? ?ýdF« ÊË—U?¼ t?? ?H? ? ?OK?š t?? ? b½« Áœ—ˬ Èd?? ³? ?F? ?$ ÆÁœU?? ?²? ?« ÊËd?? OÐ s¼œ “« Ë t?? ?²? ?E¹— Ë« ÈUN½«b½œ ∫XH??Ö d?³? F?$ ʬ Æb?¹U?LMÐ «— Ë« »«u??š d??O?³? Fð Uð XÝ«uš Æb½d??O0 t??H? OKš ¡UÐd??@ ÂU9 t?? XÝ« ʬ d??O?$« »«u??š dO³Fð d?³F?$ ʬ Uð œu/ d?$« Ë b?O$dÐ d?O?³Fð s?¹« “« bO?ýdF« ÊË—U¼ r¼ Ë« XÝ«uš d~¹œ Èd?³F$ “UÐ Ë bM¹U/ ×Uš d?Ný “« «— dÞU??š Áb?? O? $— XE??Ý t??H? ?OKš Æœ«œ »«u??ł u??×?½ 5L¼ tÐ “UÐ Ë ÆbM²?Ýd?HÐ Ë« ‰U³½œ r?¼ «— d³?F?$ ʬ œd d?$« Ë XAÖ tH?OKš —uC?×Ð v$uÝ d?³F?$ ÊuÇ Ë b½—u¹UÐ d~¹œ Èd³F$ 5M?Ç »«u?? ?š s¹« œU?Ð “«œ d?? ?O? ? $« v½U?? ?Öb?½“ ∫XH?? ?Ö bOÝ— œU¹“ Ë v½ôuÞ 5?M$u*«d?O?$« v?½U?Öb½“ Ë d?L? Ž t? b½UÝdO$ œu??š d?zU??A? Ž Ë Â«u?? @« “« gOÐ Xö?? š Ë XFËœ —œ Ë býUÐ ÊU?L¼ s¹« XH?Ö Ë b??ý ‰U?×?ýu?š ÊË—U¼ ÆvzU/ v½UÖb½“ »œ« s¹« sJOFË bM²?HÖ d³?F$ Ëœ ʬ t? X)¹dO?³Fð Ë sEÝ œu/ d$« fÄ Æœu/ d?O³Fð vzuJO½ —U?³Ž tÐ Ë Xý«œ ÁU~½ ÆbM¹U/ t½«Ë— vFœ ‘uš UÐ Ë bM¼bÐ —UM¹œ bk «— Ë« Uð

qK q¦*« »d{ Ë —“ ≠ Ê“ ∫XÝ« eOÇ tÝ U¼ Ÿ«e½ ÂU9 tA¹— ¿ ÈbM¼ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠Æ5“ eÖd¼ výUÐ t²ý«œ tłu𠜫d(« »uOŽ tÐ dÖ« ¿ Èd³Ž ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠Æœd, v¼«u-½ «bOÄ XÝËœ v,dð ≠≠Æb¹UA~O «— 5M¼¬ ÈU¼—œ s¹—“ ULK, ¿

dO³* ‘—u* XO-Ë XÝËœ « Áb??O? Ý— œu?š d??L? Ž ÊU¹UÄ t?Ð t? tJ?M¹« s$ Ê«b½“d¢ p¹ rA?Ç tÐ s$ —œ U??L?ý r²??ý«b½ œu??łË d~¹œ v?²?@Ë t?? —«œ Ë U¼ vJO½ UÐ «— œu?š ÊU?²ÝËœ s?$ Æb¹d~MÐ XE?³ýu?š ÊU)½« Ë Â« Áb¹œ XE?? ³? ýu?? š « Áœd?? ÊU??A? ?I? Š —œ t?? v¹U¼ ÊU)Š« Æ« ÁbOA vÖbMÐ tÐ œuš XÝœ UÐ «— +UMLýœ «— ʬ pM¹« s$ Ë œu³½ U?Oݬ “« pÇu? XFU¹« p¹ eł s$ sNO$ Æ—«c~O$ ÈUłdÐ dE²H$ Ë ¯—eÐ ÈU¼—uA tL¼ ÊUO$ —œ È« uð tÐ Ë Â—«c~O$«Ë uð tÐ «— XMDKÝ s$ ¨t?Ołu³ È« ¨ÊU¼ Ær¼bO$ «— ÊU²)M$—« Ë œU$ —uA X$uJŠ ©U¹œdЮ ”—U) Ë« U½Uð —«œUË ÊU²ÝËœ tJKÐ ¨œ—«bO?$ t~½ «— v¼UýœUÄ ÃUð Ë XEð t X)O½ s¹—“ ÈUBŽ s¹« t v½«bO$ ¨t?Ołu³ È« œuš uð Ê«b½“d? È« ¨r¼b??O?$ bMÖu?Ý Âœ«b??ł« Ë ÊU¹«b?š ÂU½ tÐ «— U?L? ý ÆbM²?)¼ ÊU¼U??ý È«dÐ Èdð s¾?LD?$ Ë dð vF?@«Ë ÈUBŽ ÆbOM —U²— výuš Ë vÐuš tÐ r¼ tÐ X³)½ bOýUÐ t²ý«œ eŽ Ë X$dŠ UÐ «d$ ÁdÞUš bO¼«uEO$ dÖ« ¨s$ —«b?N~½ U?O½œ —œ ¨bMMJÐ bM½«u?²O?$ bM¼«u?EÐ È—U? d¼ ¨bMMOÐ v$ «— e?OÇ t?L¼ ¨bM²)?¼ v½«œËUł t? b?OÝd?²Ð v½U¹«b?š “« Ê«d?)?Ä È« U?L? ý Ë Æb¹¬ v/ nkË tРʬ XL?EŽ Ë v¹U?³¹“ Ë X?Ý« d¹cÄU½UM Ë d?¹cÄU½ t?ýb??š t? bM?²?)¼ vI??)½ Ë rE½ t??L¼ b?OM v?$ t? È—U?? U?NMð Æb?¹—U?á? )Ð „U?š tÐ d?ðœË“ tÇd¼ tJKÐ ¨Ád??I½ —œ t½ Ë b¹—«c?~Ð öÞ —œ t½ «— Âb?)? ł ¨s$ d~¹œ Ë œuÐ r¼«u?š ÊU?$« Ë s$« —œ fÄ Ê¬ “« t b¹u?Ö p¹d?³ð «d$ U?ð bO½«u?EÐ s$ —u?Ö dÝdÐ «— Ê«b?×?²$ t?L¼ Ë ÊUOÝ—UÄ ©v{U@ bL×$ tLłdð ≠ ÊuH½eÖ a¹—Uð® ÆbOA r¼«uE½ v$— Ë œ—œ 26

shahyad - no. 67  

نشریه شهیاد شماره 67 עיתון שהיאד - גליון 67

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you